Arbetskraftsinvandring

Svar på skriftlig fråga 2018/19:440 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)


J

u2019/01143

/POL

Justitiedepartementet

Justitie- och

migrations

ministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2018/19:440 av Christina Höj Larsen (V)
Arbetskraftsinvandring

Christina Höj Larsen har frågat hur jag avser att lösa problemet med kompetensutvisningar och samtidigt värna dagens regler för arbetskraftsinvandring.

Det är inte rimligt att utländska arbetstagare drabbas onödigt hårt om en arbetsgivare har begått ett mindre misstag beträffande anställningsförhållandena. Det är heller inte proportionerligt att en seriös arbetsgivare förlorar viktig kompetens i sådana fall. Samtidigt är det viktigt att det råder ordning på arbetsmarknaden och att regler, avtal och branschpraxis respekteras när man tar in utländsk arbetskraft.

Regeringen har vidtagit åtgärder för att minska antalet utvisningar till följd av arbetsgivarens misstag. En lagändring som trädde i kraft 1 december 2017 gör det möjligt för Migrationsverket att avstå från att återkalla ett uppehållstillstånd för arbete om arbetsgivaren självmant har avhjälpt brister i anställningsvillkoren.

Regeringen lät vidare en utredare lämna förslag som skulle göra det möjligt att rätta mindre icke-uppsåtliga misstag även efter påpekande från Migrationsverket. I december 2017 kom Migrationsöverdomstolen emellertid med prejudicerande avgöranden som låg i linje med vad som skulle uppnås med utredningen och som innebar en väsentlig förändring i jämförelse med den tidigare strikta tillämpningen. Efter avgörandena har det också skett en märkbar förbättring av statistiken. Inom yrken med krav på högskolekompetens var andelen som under 2018 beviljats förlängning av arbetstillståndet 97 procent och i yrken som kräver fördjupad högskolekompetens ökade andelen till 98 procent. I kategorin IT-arkitekter och systemutvecklare beviljades 99 procent av förlängningsansökningarna under 2018.

Det är alltså möjligt att åstadkomma förbättringar utan att i grunden förändra regelverket för arbetskraftsinvandring. Detta är en prioriterad fråga för Regeringen och diskussioner kring denna fråga förs nu mellan de partier som omfattas av Januariavtalet.

Stockholm den 29 mars 2019

Morgan Johansson

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2019-03-21)