Arbetet med färdplan 2050

Svar på skriftlig fråga 2013/14:255 besvarad av Miljöminister Lena Ek

Miljöminister Lena Ek

den 7 januari

Svar på fråga

2013/14:255 Arbetet med färdplan 2050

Miljöminister Lena Ek

Matilda Ernkrans har frågat mig hur regeringen avser att presentera förslag kring en klimatfärdplan 2050 och när.

Regeringen gav sommaren 2011 i uppdrag till Naturvårdsverket att ta fram ett underlag till en svensk färdplan för hur Sverige kan nå den långsiktiga visionen om inga nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären 2050. Uppdraget redovisades i december 2012 och remitterades våren 2013.

Regeringen gav i regleringsbrevet för 2013 Konjunkturinstitutet i uppdrag att analysera samhällsekonomiska kostnader för minskade växthusgasutsläpp för olika utsläppsbanor under perioden 2020–2050 med utgångspunkt i regeringens vision för 2050. Konjunkturinstitutet lämnade sin redovisning den 15 september 2013. Miljödepartementet har också gett Lunds Universitet och IVL Svenska Miljöinstitutet i uppdrag att närmare beskriva särskilda utmaningar för svensk industri respektive hur utvecklingen på utsläppsmarknaden kan komma att se ut fram till 2050. Dessa underlag bereds nu inom Regeringskansliet. 

Uppgiften att utveckla en svensk färdplan till 2050 är komplex. Hänsyn måste tas till hur samhällets alla sektorer kan bidra och uppgiften innebär att förhållanden rörande samhällsutvecklingen så långt som 40 år fram i tiden måste kunna belysas. Dessutom pågår arbete inom EU och internationellt med relevans för en svensk klimatfärdplan. Allt detta måste vägas samman.

Precis som Matilda Ernkrans skriver i sin fråga så kommer regeringen under våren 2014 närmare beskriva hur det svenska arbetet för att nå visionen om noll nettoutsläpp 2050 ska genomföras.

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2013-12-19 Anmäld: 2013-12-20 Besvarad: 2014-01-07 Svar anmält: 2014-01-13
Skriftlig fråga (Inlämnad 2013-12-19)