Antal platser på Sis ungdomshem

Svar på skriftlig fråga 2020/21:151 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S)

Socialminister Lena Hallengren (S)Svar på fråga 2020/21:151 av Ann-Sofie Lifvenhage (M)
Antal platser på SiS ungdomshem

Ann-Sofie Lifvenhage har frågat mig om jag kommer att vidta åtgärder för att utöka antalet platser vid Statens institutionsstyrelse (SiS) ungdomshem för att snabba på möjligheten för kommunerna att få ungdomar placerade på SiS när alla andra försök att hindra ett destruktivt leverne är uttömda.

Varje år får cirka 30 000 barn och ungdomar vård utanför hemmet, i till exempel familjehem eller HVB-hem. Drygt 1 000 av dem kommer till SiS. Efterfrågan är fortsatt stor, men det råder idag ingen kösituation.

Regeringen har under flera år tillfört SiS medel i syfte att utöka kapaciteten och kvaliteten vid de särskilda ungdomshemmen. I budgetpropositionen 2021 har regeringen föreslagit ett tillskott om 100 miljoner kronor till SiS årligen från och med 2022, samt en anslagshöjning med 110 miljoner kronor för år 2021. Med ovan nämnda tillskott har regeringen under denna och förra mandatperioden skjutit till 300 mnkr i permanenta tillskott och 69 mnkr i tillfälliga tillskott till SiS.

Resursförstärkningen ska ge myndigheten förutsättningar att kunna tillskapa ytterligare platser på de särskilda ungdomshemmen.

Stockholm den 14 oktober 2020

Lena Hallengren

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2020-10-01)