Ansträngd ekonomi i många kommuner

Svar på skriftlig fråga 2018/19:843 besvarad av Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)


Fi2019/02685

/K

Finansdepartementet

Civilministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2018/19:843 av Elisabeth Svantesson (M)
Ansträngd ekonomi i många kommuner

Elisabeth Svantesson har frågat Magdalena Andersson vilka åtgärder finansministern och regeringen avser att vidta för att kommunerna inte ska behöva skära ned på välfärden.

Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara på frågan.

Det ekonomiska läget är ansträngt i många av landets kommuner. Behovet av att stärka förutsättningarna för kommunsektorn att hantera välfärdsuppdraget är därför stort. Regeringen välkomnar att fler partier nu lyfter denna fråga.

Regeringen prioriterar välfärden. Under förra mandatperioden gjordes historiska satsningar. Under denna mandatperiod har vi tydligt aviserat att välfärden ska värnas, bl.a. genom att satsa på jobb och sysselsättning samt att öka de generella statsbidragen. Det är otänkbart för regeringen att äventyra välfärdens finansiering.

Det kommer att behövas en kombination av åtgärder för att värna och stärka välfärden. Här har staten och kommunerna ett gemensamt ansvar. Staten ska ge goda förutsättningar för det omställningsarbete som kommer att krävas. Kommunerna behöver fortsätta sitt arbete med att utveckla verksamheten efter ändrade förhållanden.

En betydelsefull del för att skapa goda förutsättningar för kommunerna är kostnadsutjämningen och det kommunalekonomiska utjämningssystemet. En kostnadsutjämning som går i takt med samhällsutvecklingen och i högre grad kompenserar för gleshet och socioekonomi är viktig för att skapa likvärdiga ekonomiska förutsättningar. Beredning av förslaget pågår nu i Regeringskansliet.

Ett initiativ som regeringen nyligen aviserat mot bakgrund av de utmaningar som välfärdssektorn står inför under de kommande mandatperioderna är inrättandet av en välfärdskommission. Kommissionen, där staten, kommuner, landsting och fackföreningar ingår ska se över vilka möjligheter det finns att förbättra förutsättningarna för att leverera välfärdstjänster i framtiden och hitta metoder för att stärka välfärden.

Svensk ekonomi står väl rustad för att möta utmaningarna. Budgetunderskott har vänts till överskott, sysselsättningsgraden är den högsta på över 25 år och statsskulden är på den lägsta nivån sedan 1970-talet. Vi kommer dock att behöva prioritera hårt för att mer resurser ska gå till välfärden samtidigt som det är viktigt att de existerande medlen används på ett effektivt sätt. Regeringen följer noga utvecklingen av ekonomin i kommunerna och avser fortsätta föra en politik som stärker välfärden.

Stockholm den 8 augusti 2019

Ardalan Shekarabi

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2019-07-09)