Anlagda bilbränder

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1513 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Statsrådet Anders Ygeman (S)

Dnr Ju2016/05796/POL

Dnr Ju2016/05829/POL

Justitiedepartementet

Inrikesministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:1508 av Roger Haddad (L) Regeringens agerande mot bilbränderna samt fråga 2015/16:1513 av Markus Wiechel (SD) Anlagda bilbränder

Roger Haddad har frågat mig om jag och regeringen avser att be

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap att genomföra en

kartläggning/analys av bilbränderna eller vilka åtgärder jag och regeringen avser att vidta för att komma åt problemet med bilbränderna?

Vidare har Markus Wiechel frågat mig om det inte är läge att kraftigt öka bemanningen hos polisen med anledning av de anlagda bränderna och vilka övriga åtgärder som jag och regeringen avser att vidta för att förhindra ytterligare bränder och brottslighet?

På såväl större som mindre orter runt om i Sverige finns det bostadsområden som i allt större utsträckning har kommit att präglas av brottslighet, social oro och otrygghet. Det är resultatet av en samhällsutveckling där klyftorna och den socioekonomiska segregationen ökar. Den senaste tidens bilbränder kan vara en del av den utvecklingen och är något som regeringen ser allvarligt på. För att vända utvecklingen krävs det insatser från hela samhället och på alla nivåer.

För att stärka rättsväsendets förmåga att förhindra dessa brott kommer regeringen att vidta en rad åtgärder, vilket aviserades den 17 augusti. Bland annat ska en översyn genomföras för att utreda möjligheten att åstadkomma snabbare lagföring. Vidare ska tydligare ungdomspåföljder analyseras och en straffskärpning gällande skadegörelsebrotten övervägas.

Under sommaren presenterade statsministern också ett långsiktigt reformprogram för att minska segregationen. En statlig delegation tillsätts som ska samverka med kommuner, civilsamhälle, myndigheter och forskare. Reformprogrammet kommer att sträcka sig mellan åren 2017 och 2025.

Regeringen har föreslagit riksdagen i vårändringsbudgeten för 2016 att Polismyndighetens anslag innevarande år ökar med 283 miljoner kronor vilket riksdagen har beslutat om. Det är dock Polismyndighetens uppgift att bedöma hur resurserna ska fördelas för att på bästa sätt utföra de uppgifter som åligger polisen.

Regeringen har dessutom intensifierat det brottsförebyggande arbetet med en nationell satsning. Brottsförebyggande rådet (Brå) ska utveckla en nationell stöd- och samordningsfunktion för det brottsförebyggande arbetet. Brå har även fått i uppdrag att kartlägga åtgärder mot kriminalitet och för ökad trygghet i socialt utsatta områden och kommer att presentera sina resultat i november.

Situationen hanteras således utifrån olika perspektiv och regeringen har genomfört flera åtgärder. Detta är dock en komplex problematik som måste tas på allvar och därför fortsätter mitt och regeringens arbete med denna fråga.

Stockholm den 1 september 2016

Anders Ygeman

Skriftlig fråga (Inlämnad 2016-08-18)