Anhöriginvandring

Svar på skriftlig fråga 2018/19:83 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)


Ju2019/003

29

/POL

Ju2019/003

37

/POL

Ju2019/00340/POL

Justitiedepartementet

Justitie- och

migrations

ministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2018/19:80 av Johan Forsell (M) Beredningskravet för migrationspolitiska förslag, fråga 2018/19:82 av Johan Forsell (M) Hanteringen av migrationspolitiken i Sverige och fråga 2018/19:83 av Lars Beckman (M) Anhöriginvandring

Johan Forsell har frågat mig hur jag och regeringen avser att tillgodose rimliga krav på en seriös beredningsprocess av förslaget om utökad rätt till familjeåterförening, givet den tidsplan regeringen har presenterat. Johan Forsell har även frågat mig hur regeringens förslag om utökad familjeåterförening stämmer överens med en seriös hantering av migrationspolitiken i Sverige. Lars Beckman har frågat mig vilken konsekvensanalys som har gjorts av hur förändringen av anhöriginvandringen kommer att påverka utgifter och service i kommunerna.

Jag väljer att besvara frågorna i ett gemensamt sammanhang.

Enligt januariavtalet som slöts mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet de gröna i början av året, ska lagen (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige, den så kallade tillfälliga lagen, förlängas i två år. I samband med det så ska också alternativt skyddsbehövande ges samma rätt till familjeåterförening som flyktingar.

Med anledning av överenskommelsen har Migrationsverket gjort en preliminär konsekvensanalys av vad förslagen skulle innebära. Myndighetens preliminära bedömning är att antalet asylsökande ökar från 21 000 till 21 500 2019 och från 21 000 till 22 000 per år 2020–2021. Att ökningen ser ut att bli så marginell beror bland annat på EU–Turkiet uttalandet och svårigheterna för asylsökande att ta sig vidare genom Europa. I den proposition som kommer att utarbetas kommer det på sedvanligt sätt att finnas ett konsekvensavsnitt.

Att tidsplanen blir snäv beror på att oppositionen valde att avsätta den sittande regeringen utan att ha en plan på vad som skulle ske därefter. Det ledde till en utdragen regeringsbildningsprocess som inte kunnat lösas förrän nyligen.

Jag och regeringen kommer att se till att beredningen av förslagen lever upp till de krav som ställs för att genomföra en lagändring. Denna beredning kommer på sedvanligt sätt att innebära exempelvis remittering av ett beredningsunderlag och lagrådsbehandling.

Mot ovan angiven bakgrund anser jag att förslagen om utökad familjeåterförening stämmer överens med en seriös hantering av migrationspolitiken i Sverige.

Stockholm den 6 februari 2019

Morgan Johansson

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2019-01-31)