Ändring i utlänningslagen

Svar på skriftlig fråga 2018/19:470 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)


ju2019/01279/POL

Justitiedepartementet

Justitie- och migrationsministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2018/19:470 av Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)
Ändringar i utlänningslagen

Elisabeth Björnsdotter Rahm har frågat mig om jag och regeringen är beredd att ta initiativ till en ändring i utlänningslagen med den innebörden att den reglerade invandringen går före kommuners rätt att ge mer varaktig försörjning till personer utan rätt att vistas i Sverige.

Återvändandefrågorna är prioriterade för regeringen. För att kunna upprätthålla en långsiktigt hållbar migrationspolitik måste de som efter en rättssäker prövning av asylskälen fått ett avslagsbeslut återvända så snabbt som möjligt. Återvändandet ska i första hand ske frivilligt, men annars med tvång.

Regeringen har därför de senaste åren vidtagit en rad åtgärder för att förbättra återvändandet och sedan 2014 har mer än 70 000 före detta asylsökande lämnat Sverige.

Den som håller sig undan så att ett beslut om utvisning inte kan verkställas har inte rätt till bistånd enligt lagen om mottagande av asylsökande m.fl., bland annat i form av dagersättning och boende. Högsta förvaltningsdomstolen har också konstaterat att en sådan person inte heller har rätt till motsvarande bistånd enligt socialtjänstlagen. Även om utlänningen alltså inte har någon rätt till bistånd kan kommunen välja att i enskilda fall ge en person bistånd med hänsyn till kommunens yttersta ansvar för personer som vistas där. Vid åtgärder som rör barn ska barnets bästa särskilt beaktas.

Enligt regeringsformen sköter kommunerna lokala och regionala angelägenheter av allmänt intresse på den kommunala självstyrelsens grund. Regeringen avser inte göra någon inskränkning i självstyrelsen eller i kommunernas möjlighet att ge frivilligt bistånd.

Regeringen följer noga utvecklingen av återvändandet för att säkerställa att det fungerar på ett ändamålsenligt sätt.

Stockholm den 10 april 2019

Morgan Johansson

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2019-03-29)