Alkobommar i våra hamnar

Svar på skriftlig fråga 2017/18:635 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S)

Statsrådet Tomas Eneroth (S)


N2018/00469/MRT

Till riksdagen


Svar på fråga 2017/18:635 av Sten Bergheden (M)
Alkobommar i våra hamnar

Sten Bergheden har frågat mig när och i vilken gränshamn den första alkobommen kommer att sättas upp.

Som Sten Bergheden nämner i sin fråga visade den försöksverksamhet som tidigare genomfört i Göteborg och i Stockholm på mycket goda effekter, inte minst allmänpreventivt, vid den utvärdering som MHF genomförde.

Regeringen ser därför införandet av anläggningar för nykterhetskontroll som en prioriterad del i den Nystart för Nollvisionen som beslutades den 1 september 2016. Regeringen gör bedömningen att automatiserade anläggningar för nykterhetskontroller i hamnar och andra strategiska platser kompletterar polisens kontroller med alkoholutandningsprov och bidrar till att reducera antalet omkomna och skadade i alkoholrelaterade trafikolyckor. Regeringen gör en satsning på totalt 78 miljoner kronor under 2018–2020 varav 63 miljoner kronor för investeringar i anläggningarna och 15 miljoner kronor för drift av dessa.

Med den utgångspunkten uppdrog regeringen den 14 september 2017 åt Trafikverket att införa anläggningar för nykterhetskontroll i vissa hamnar. Trafikverket ska även föreslå hur mobila lösningar för automatisk nykterhetskontroll kan användas vid övriga hamnar och andra lämpliga platser i trafikmiljön. Trafikverket ska i sitt genomförande nära samarbete med Polismyndigheten och aktuella aktörer, samt ingå nödvändiga överenskommelser med andra berörda myndigheter, huvudmän, markägare m.fl. Införande av anläggningar kommer att genomföras i alla hamnar men det är Trafikverket i samarbete med Polismyndigheten och övriga aktörer som sedan avgör i vilken hamn införandet inleds.

Införandet ska ske stegvis och med målsättningen att minst en anläggning ska vara i drift senast den 1 juli 2018.

Stockholm den 30 januari 2018

Tomas Eneroth

Skriftlig fråga (Inlämnad 2018-01-23)