Adhd och kriminalitet

Svar på skriftlig fråga 2020/21:3598 besvarad av Utbildningsminister Anna Ekström (S)

Utbildningsminister Anna Ekström (S)
U2021/03631 Utbildningsdepartementet Till riksdagen

Svar på fråga 2020/21:3598 av Lotta Olsson (M)
Adhd och kriminalitet

Lotta Olsson har frågat mig om jag har tagit del av Kriminalvårdens rapport och om jag i så fall har för avsikt att vidta åtgärder i våra skolor.

Alla barn har rätt till en bra start i livet. Oavsett var man bor, vilken skola man går på och eventuell funktionsnedsättning ska varje elev få goda förutsättningar att nå målen och lära sig så mycket som möjligt. En fullföljd grund- och gymnasieutbildning utgör också en viktig skyddsfaktor mot att hamna i ett ekonomiskt och socialt utanförskap, kriminalitet eller att utsättas för brott.

Jag har tagit del av rapporter från Kriminalvården och känner till riskfaktorerna vad gäller adhd och kriminalitet. Jag är också väl medveten om de svårigheter som många elever med adhd upplever i skolan. Av skollagen (2010:800) framgår att alla elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. Rätt stöd ska sättas in i tid till de elever som behöver det. Elever som, exempelvis till följd av adhd eller en annan funktionsnedsättning, har ett behov av stödinsatser i skolan ska få det stöd de behöver.

Regeringen har under de senaste åren vidtagit en lång rad åtgärder för att stärka kompetensen om olika funktionsnedsättningar och för att säkerställa att alla elever som är i behov av stöd också ska kunna få det. I enlighet med regeringens förslag infördes den 1 juli 2019 bestämmelser i skollagen om en garanti för tidiga stödinsatser. Syftet med garantin är bl.a. att tidigt identifiera elever som kan vara i behov av stöd och ge dem rätt utformat stöd. Det har även tillförts medel till fler platser på speciallärar- och specialpedagogutbildningarna och förutsättningarna för att utbilda sig till speciallärare har förbättrats genom en ökning av statsbidraget för Lärarlyftet. Regeringen har även beslutat om nya examensmål i lärarutbildningarna för att skolan ska bli bättre på att möta barn och elever med adhd och andra neuropsykiatriska svårigheter samt satsat på mer resurser och riktat stöd till de skolor som har tuffast förutsättningar. Ett exempel är bidraget för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling, som 2021 uppgår till 6,2 miljarder kronor och där mest resurser går till de skolor som bäst behöver det. I februari 2021 mottog regeringen betänkandet Bättre möjligheter för elever att nå kunskapskraven – aktivt stöd- och elevhälsoarbete samt stärkt utbildning för elever med intellektuell funktionsnedsättning (SOU 2021:11) som innehåller flera förslag för att stärka rätten till särskilt stöd. Betänkandet har remitterats och förslagen bereds nu inom Regeringskansliet.

Regeringen verkar också för ett strukturerat och långsiktigt brottsförebyggande arbete i hela samhället. Regeringens brottsförebyggande program Tillsammans mot brott (skr. 2016/17:126) beskriver hur ett kunskapsbaserat brottsförebyggande arbete bör bedrivas och hur samverkan mellan berörda aktörer kan utvecklas. En av punkterna i programmet handlar specifikt om att skolor och huvudmän inom skolväsendet utvecklar sitt förebyggande arbete mot mobbning, diskriminering och annan kränkande behandling och med att skapa trygga skolmiljöer.

För att skolan ska vara framgångsrik i sitt uppdrag att ge alla elever en likvärdig utbildning av hög kvalitet visar forskning att det är viktigt att skolan har få mål och fokuserar på kärnuppdraget. Tidiga insatser och arbete för att alla elever ska nå kunskapskraven blir därför tillsammans med elevhälsoarbete, trygghet och studiero m.m. utgångspunkten för skolans brottsförebyggande arbete. Samverkan mellan skolan, socialtjänsten och polisen har också betydelse. Regeringen har vidare gett Statens skolverk och Socialstyrelsen i uppdrag att genomföra ett utvecklingsarbete som ska syfta till att förbättra samverkan mellan elevhälsan, hälso- och sjukvården och socialtjänsten så att barn och unga får tidiga och samordnade insatser. Särskilda insatser riktas mot riskgrupper bland barn och unga i socialt utsatta områden samt barn och unga som riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld och förtryck (U2017/01236). Uppdraget ska slutredovisas senast den 16 juni 2023.

Alla elevers möjlighet att nå kunskapskraven och alla elevers rätt till en trygg uppväxtmiljö är mycket viktiga frågor för regeringen. Vi kommer fortsätta arbeta för en jämlik kunskapsskola och ett effektivt brottsförebyggande arbete i hela samhället.

Stockholm den 15 september 2021

Anna Ekström

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2021-09-03)