700 MHz-bandet

Svar på skriftlig fråga 2016/17:322 besvarad av Statsrådet Peter Eriksson (MP)

Statsrådet Peter Eriksson (MP)

Dnr N2016/07126/D

Näringsdepartementet

Bostads- och digitaliseringsministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2016/17:322 av Saila Quicklund (M) 700 MHz-bandet

Saila Quicklund har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att säkra tillgången till mobila tjänster främst på Sveriges landsbygd?

Det behövs frekvenser för bättre mobiltäckning och bredbandstillgång i alla delar av Sverige. Användningen av mobilt bredband ökar. På landsbygden är behovet extra stort eftersom det många gånger inte finns fast bredband med hög kapacitet. Samtidigt är det, särskilt med hänsyn till den säkerhetspolitiska utvecklingen, allt mer angeläget att aktörer inom allmän ordning, säkerhet, hälsa och försvar kan kommunicera och utbyta information effektivt och säkert med varandra. 700-megahertzbandet är användbart både för nyss nämnda aktörer och operatörer som anlägger mobilnät för landsbygdstäckning.

Regeringsbeslutet den 31 oktober om att 700-megahertzbandet får upplåtas för tillståndspliktiga tv-sändningar till och med den 31 maj 2018 föranledde Post- och telestyrelsen (PTS) att ställa in den frekvensauktion som var planerad att starta den 1 december 2016.

Regeringens ambition är att det ska skapas förutsättningar för en så snar tilldelning som möjligt av de aktuella frekvenserna. Regeringens uppfattning är att behovet av mobiltäckning och bredbandstillgång i alla delar av Sverige samt behovet av en effektiv och säker kommunikationslösning för aktörer inom allmän ordning, säkerhet, hälsa och försvar ska gå att förena och båda frågorna har hög prioritet.

I mitten av november anordnade PTS, i samarbete med Region Västerbotten och Vilhelmina kommun, en workshop med brett deltagande av olika aktörer, däribland företrädare för regeringen, i syfte att identifiera lösningar för att bygga fast, mobilt eller annat trådlöst bredband som kan medge överföringshastigheter på 30 Mbit/s.

I september avsatte regeringen i budgetpropositionen för 2017 inom ramen för Landsbygdsprogrammet ytterligare 850 miljoner kronor till bredbandsutbyggnad på landsbygden. Det innebär att det befintliga bredbandsstödet har ökat från 3,25 till 4,1 miljarder kronor.

Dessutom har regeringen möjliggjort bredbandssatsningar på 1,2 miljarder inom ramen för de tre nordliga regionalfondsprogrammen. Satsningarna inom landsbygdsprogrammet och regionalfonds-programmen ska komplettera och förstärka varandra. Bredbandssatsningarna i de båda fonderna ska göras i områden där förutsättningar för kommersiell bredbandsutbyggnad saknas i enlighet med statsstödsregelverket.

För att skapa fortsatt goda förutsättningar för utbyggnad av fast och mobilt bredband avser regeringen att presentera en ny bredbandsstrategi.

Stockholm den 23 november 2016

Peter Eriksson

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2016-11-14)