sou 2015 43

Vägar till ett effektivare miljöarbete

Slutbetänkande av Miljömyndighetsutredningen

Stockholm 2015

SOU 2015:43

SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst.

Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm

Ordertelefon: 08-598 191 90

E-post: order.fritzes@nj.se

Webbplats: fritzes.se

För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning.

Svara på remiss – hur och varför.

Statsrådsberedningen, SB PM 2003:2 (reviderad 2009-05-02)

En kort handledning för dem som ska svara på remiss. Häftet är gratis och kan laddas ner som pdf från eller beställas på regeringen.se/remiss.

Layout: Kommittéservice, Regeringskansliet.

Omslag: Elanders Sverige AB.

Tryck: Elanders Sverige AB, Stockholm 2015.

ISBN 978-91-38-24281-0

ISSN 0375-250X

Till statsrådet och chefen

för Miljö- och energidepartementet

Regeringen beslutade den 14 november 2013 att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att göra en översyn av myndigheterna inom miljöområdet (dir. 2013:101).

Göran Ekström förordnades den 18 november 2013 att vara särskild utredare.

Utredningen har antagit namnet Miljömyndighetsutredningen. Som sekreterare i utredningen förordnades Christine Annemalm

den 18 november 2013 och Anna Aspegren den 10 februari 2014.

I september 2014 överlämnades delbetänkandet Myndigheter och organisationer under Miljödepartementet – en kartläggning (SOU 2014:66).

Miljömyndighetsutredningen överlämnar härmed slutbetänkandet Vägar till ett effektivare miljöarbete (SOU 2015:43).

Stockholm i mars 2015

Göran Ekström

/Christine Annemalm

Anna Aspegren

Innehåll

Sammanfattning ................................................................

15

1

Författningsförslag......................................................

19

1.1

Förslag till lag om ändring i miljöbalken (1998:808)............

19

1.2Förslag till förordning med instruktion för

Miljöinspektionen ....................................................................

20

1.3Förslag till förordning om ändring i förordningen

(2012:989) med instruktion för Naturvårdsverket ................

22

1.4Förslag till förordning om ändring i förordningen

(2007:825) med länsstyrelseinstruktion .................................

29

1.5Förslag till förordning om ändring i förordningen (2008:452) med instruktion för

Strålsäkerhetsmyndigheten .....................................................

36

1.6Förslag till förordning om ändring i förordningen

(2009:947) med instruktion för Kemikalieinspektionen .......

38

1.7Förslag till förordning om ändring i förordningen (2009:974) med instruktion för Sveriges meteorologiska

och hydrologiska institut.........................................................

41

1.8Förslag till förordning om ändring i förordningen (2009:1024) med instruktion för Forskningsrådet för

miljö, areella näringar och samhällsbyggande .......................

42

1.9 Förslag till förordning om ändring i förordningen

 

(2011:619) med instruktion för Havs- och

 

vattenmyndigheten ..................................................................

44

5

Innehåll

SOU 2015:43

1.10Förslag till förordning om ändring i förordningen (2008:1233) med instruktion för Sveriges geologiska

 

undersökning ...........................................................................

49

1.11

Förslag till förordning om ändring i förordningen

 

 

(2009:1393) med instruktion för Skogsstyrelsen ..................

51

1.12

Förslag till förordning om ändring i förordningen

 

 

(2009:1464) med instruktion för Statens jordbruksverk ......

53

1.13

Förslag till förordning om ändring i förordningen

 

 

(2012:546) med instruktion för Boverket..............................

55

1.14

Förslag till förordning om ändring i

 

 

myndighetsförordningen (2007:515) .....................................

57

1.15

Förslag till förordning om ändring i förordningen

 

 

(2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter ..............

58

2

Vårt upplägg ..............................................................

59

3

Miljöpolitikens organisering – en forskningsöversikt.......

63

3.1

Hur ser området miljöpolitik ut? ...........................................

64

 

3.1.1 Miljöpolitiken har särskilda egenskaper......................

65

3.2

En förändrad roll för staten – från government till

 

 

governance?..............................................................................

66

 

3.2.1 Vad är governancestyrning och vad skiljer den

 

 

från governmentstyrning? ...........................................

69

 

3.2.2 Utveckling mot den postbyråkratiska

 

 

organisationen?.............................................................

71

 

3.2.3 Miljöpolitik – ett svårstyrt politikområde ..................

72

 

3.2.4 Vilken roll spelar staten i governancestyrningen?......

73

 

3.2.5 Miljöområdet präglas av governanceegenskaper ........

74

 

3.2.6 Staten har fortfarande en viktig roll ............................

75

3.3

Hur ser forskningsläget ut? ....................................................

76

 

3.3.1 Environmental governance ..........................................

76

 

3.3.2 Få studier berör svenska förhållanden ........................

78

 

3.3.3 Exempel på svensk forskning ......................................

78

6

SOU 2015:43

 

Innehåll

3.3.4 Miljöpolitiska styrmedel – spridning och

 

 

effektivitet .....................................................................

79

3.3.5 Om policyinstrument och deras spridning .................

81

3.3.6

Miljöpolitiken och granskningssamhället ...................

82

3.3.7 Forskningen om följsamhet gentemot regler på

 

 

miljöpolitikområdet......................................................

85

3.3.8

Effekter av tillsyn..........................................................

87

3.4Slutsatser om forskningen om organisering av

 

miljöpolitik i ett internationellt perspektiv ............................

89

 

3.4.1

Varför har inte stater studerats nämnvärt inom

 

 

 

miljöforskningen?.........................................................

90

 

3.4.2

Ett organiseringsperspektiv .........................................

91

4

Miljömålssystemet i regeringens myndighetsstyrning.....

95

4.1

Regeringsformen om skyddet för miljön ...............................

95

4.2

Miljöbalken och miljömålen....................................................

97

4.3

Något om hållbar utveckling...................................................

98

4.4

Målen i miljömålssystemet ....................................................

100

4.5Miljökvalitetsmålen är utgångspunkten för mål- och

resultatstyrning av miljöarbetet ............................................

102

4.6 Målstrukturen utvecklas kontinuerligt .................................

103

4.6.1

Generationsmålet........................................................

105

4.6.2

Miljökvalitetsmålen ....................................................

107

4.6.3

Etappmål ersätter delmålen ........................................

108

4.7Miljömålen – vad är det som ska uppnås? –

 

bedömningsgrund för måluppfyllelse ...................................

110

 

4.7.1 Vad är åtgärder? ..........................................................

111

 

4.7.2 Sverige har inte rådighet över alla sexton

 

 

miljökvalitetsmålen.....................................................

112

4.8

Närmare om miljökvalitetsmålen och deras preciseringar ..

113

 

1.1.1 Närmare om miljökvalitetsmålens indikatorer .........

130

4.9

Närmare om etappmålen i miljömålssystemet .....................

137

7

Innehåll

SOU 2015:43

4.10Riksdagen och regeringen använder generationsmålet och miljökvalitetsmålen i flera olika funktioner och

 

processer.................................................................................

144

 

4.10.1 Riksdagen använder miljömålen som mål för

 

 

utgiftsområdet 20 .......................................................

145

 

4.10.2 Regeringen använder miljökvalitetsmålen i sin

 

myndighetsstyrning – förordningen om

 

 

miljöledning i statliga myndigheter...........................

146

 

4.10.3 Regeringen använder generationsmålet och

 

 

miljökvalitetsmålen i sin myndighetsstyrning –

 

myndigheternas instruktioner ...................................

148

 

4.10.4 Myndigheternas uppgifter och roller har

 

 

förändrats och utvecklats över åren ..........................

157

 

4.10.5 Etappmålen i myndigheternas instruktioner

och i

 

regleringsbreven .........................................................

169

 

4.10.6 Ny uppgift om etappmålen i Naturvårdsverkets

 

instruktion från och med 1 april 2015.......................

170

 

4.10.7 Återrapporteringskrav om ”verka för” uppgiften i

 

myndigheternas regleringsbrev .................................

170

5

Uppföljning och utvärdering i parallella processer

........ 179

5.1Miljömålsmyndigheterna ska redovisa resultat, följa upp

och utvärdera miljömålen i parallella processer ...................

179

5.2 Några viktiga begrepp ...........................................................

179

5.3De statliga myndigheterna ska redovisa sina resultat i

årsredovisningen ....................................................................

182

5.3.1 Om innehållet i resultatredovisningen i

 

årsredovisningen.........................................................

183

5.4Många myndigheter ska – i samband med årsredovisningen – redovisa resultat enligt förordningen

om miljöledning i statliga myndigheter ...............................

184

5.5Uppföljning och utvärdering av miljömålen – i en egen

process vid sidan av årsredovisningen ..................................

185

8

SOU 2015:43

Innehåll

5.6Miljömålsmyndigheterna som – i en egen process vid sidan av årsredovisningen – följer upp och utvärderar

 

miljömål ..................................................................................

190

 

5.6.1 Även länsstyrelserna och Skogsstyrelsen följer

 

 

upp miljömålen vid sidan av årsredovisningen..........

191

 

5.6.2 Vem följer upp och redovisar etappmålen?...............

192

6

Regeringens myndighetsstyrning – finansiell styrning i

 

 

flera led ..................................................................

193

6.1Myndigheterna betalar ut bidrag, finaniserar och

 

fördelar medel ........................................................................

193

 

6.1.1

Bidrag ..........................................................................

193

 

6.1.2

Inomstatliga bidrag.....................................................

194

 

6.1.3

Statsbidrag...................................................................

195

6.2

Myndigheterna betalar ut bidrag...........................................

195

 

6.2.1

Naturvårdsverket ........................................................

195

 

6.2.2

Havs- och vattenmyndigheten...................................

205

 

6.2.3

Kemikalieinspektionen ...............................................

209

 

6.2.4

SMHI...........................................................................

212

 

6.2.5

Strålsäkerhetsmyndigheten ........................................

213

 

6.2.6

Formas.........................................................................

214

7

Tillståndsprövning ....................................................

221

7.1

Tillstånd och godkännande enligt miljöbalken ....................

221

 

7.1.1 Tillstånds- och anmälningsplikt för miljöfarlig

 

 

 

verksamhet ..................................................................

221

 

7.1.2

Vattenverksamhet .......................................................

226

 

7.1.3 Kemiska produkter och biotekniska organismer......

227

 

7.1.4 Övriga tillstånd och godkännanden enligt

 

 

 

miljöbalken..................................................................

228

7.2

Prövningsmyndigheterna ......................................................

229

 

7.2.1

Regeringens tillåtlighetsprövning ..............................

230

 

7.2.2

Länsstyrelserna ...........................................................

230

 

7.2.3

Kemikalieinspektionen ...............................................

236

 

7.2.4

Naturvårdsverket ........................................................

238

 

7.2.5

Kommunerna ..............................................................

238

 

7.2.6

Domstolarna ...............................................................

238

9

Innehåll

SOU 2015:43

7.3Myndigheters möjlighet att tillvarata miljöintressen och

 

andra allmänna intressen .......................................................

239

 

7.3.1

Naturvårdsverket........................................................

240

 

7.3.2

Havs- och vattenmyndigheten ..................................

240

 

7.3.3 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ......

241

 

7.3.4

Kammarkollegiet ........................................................

241

7.4

Rätt att överklaga tillståndsbeslut ........................................

242

 

7.4.1 Myndigheternas rätt att överklaga ............................

242

 

7.4.2 Sakägarnas rätt att överklaga .....................................

243

 

7.4.3 Miljöorganisationernas rätt att överklaga .................

243

8

Miljötillsyn och tillsynsvägledning ..............................

245

8.1

Miljötillsyn.............................................................................

245

 

8.1.1

Tillsynsbegreppet .......................................................

245

 

8.1.2

Miljötillsynsförordningen om tillsyn........................

249

 

8.1.3

Samverkansorgan för tillsyn ......................................

261

 

8.1.4

Egenkontroll för verksamhetsutövare ......................

264

8.2

Tillsynsvägledning .................................................................

265

 

8.2.1

Miljöbalken .................................................................

265

 

8.2.2

Miljötillsynsförordningen om tillsynsvägledning ....

266

9

Miljöforskningens tillgänglighet..................................

273

9.1

Nyttiggörande av forskning..................................................

273

 

9.1.1 Universitetens och högskolornas uppgifter .............

274

 

9.1.2

Förvaltningsmyndigheterna och forskningen ..........

274

 

9.1.3 Öppen tillgång till vetenskaplig information ...........

277

9.2

Miljöforskningen ...................................................................

277

 

9.2.1

Miljöforskningsberedningen .....................................

278

9.3

Exempel från annan verksamhet...........................................

280

 

9.3.1 Statens beredning för medicinsk utvärdering...........

280

 

9.3.2

Skolforskningsinstitutet ............................................

281

 

9.3.3 Mistras råd för evidensbaserad miljövård –

 

 

 

EviEM .........................................................................

281

10

SOU 2015:43

Innehåll

10

Förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön ....................

285

10.1

Vattenadministrationen växer fram ......................................

285

 

10.1.1 Vattenmyndigheternas uppgifter...............................

286

 

10.1.2 Vattendelegationernas uppgifter................................

287

 

10.1.3 Vattenrådens arbete ....................................................

288

10.2

Länsstyrelsernas roll ..............................................................

289

10.3

Havs- och vattenmyndigheten bildas ...................................

290

 

10.3.1 Utredningen om en myndighet för havs- och

 

 

vattenmiljöfrågor ........................................................

290

 

10.3.2 Beslut om en ny nationell myndighet........................

291

10.4

Miljömålsberedningen om vattenmyndigheterna ................

292

11

Våra överväganden och förslag ...................................

295

11.1

Miljömålen i myndighetsstyrningen .....................................

295

 

11.1.1 Regeringen behöver ändra tillämpningen av

 

 

miljömålen i sin myndighetsstyrning ........................

308

 

11.1.2 Förslag .........................................................................

319

11.2

Om uppföljning, utvärdering och resultatredovisning

 

 

inom miljömålssystemet ........................................................

319

 

11.2.1 Om regeringens resultatredovisning till riksdagen ..

321

 

11.2.2 Om myndigheternas resultatredovisningar ..............

323

 

11.2.3 Det saknas en oberoende regelbunden

 

 

samhällsövergripande utvärdering av resultaten av

 

 

arbetet i miljömålssystemet........................................

329

 

11.2.4 Förslag .........................................................................

331

11.3

Regeringens myndighetsstyrning – finansiell styrning i

 

 

flera led ...................................................................................

332

 

11.3.1 Finansiell styrning för ett effektivare miljöarbete ....

339

 

11.3.2 Förslag .........................................................................

341

11.4

En ny myndighet för tillståndsprövning, tillsyn och

 

 

tillsynsvägledning...................................................................

341

 

11.4.1 En rättssäker och effektiv statsförvaltning ...............

342

 

11.4.2 OECD:s granskning av Sveriges miljöpolitik ...........

343

11

Innehåll

 

SOU 2015:43

 

11.4.3 Tidigare bedömningar angående

 

 

tillståndsprövning, tillsyn och tillsynsvägledning .... 344

 

11.4.4 Exempel från andra verksamheter .............................

349

 

11.4.5 Behov av en ny myndighet.........................................

351

 

11.4.6 Den nya myndighetens uppgifter..............................

356

 

11.4.7 Myndighetens uppgifter i framtiden .........................

371

 

11.4.8 Förslag och bedömningar ..........................................

376

11.5

Vattenförvaltning av kvaliteten på vattenmiljön .................

377

 

11.5.1 Vattenmyndigheternas ställning................................

378

 

11.5.2 Samordningen av vattenmyndigheterna....................

379

 

11.5.3 Vattenmyndigheterna avvecklas ................................

380

 

11.5.4 Förslag och bedömning .............................................

382

11.6

Miljöforskningens tillgänglighet...........................................

382

 

11.6.1 Det finns behov av att tillgängligöra

 

 

miljöforskningen ........................................................

383

 

11.6.2 En ny uppgift för Formas ..........................................

384

 

11.6.3 Finansiering ................................................................

386

 

11.6.4 Förslag.........................................................................

386

11.7

Genomförande.......................................................................

386

 

11.7.1 Ikraftträdande.............................................................

387

 

11.7.2 Uppföljning och utvärdering.....................................

387

12

Konsekvensanalys.....................................................

389

12.1

Konsekvenser för staten........................................................

389

 

12.1.1 Effekter för statsbudgeten.........................................

390

12.2

Konsekvenser för personal vid de berörda

 

 

myndigheterna .......................................................................

393

 

12.2.1 Konsekvenser för andra myndigheter .......................

402

12.3

Konsekvenser för den kommunala självstyrelsen................

402

12.4

Konsekvenser för företag......................................................

402

12.5

Konsekvenser för miljön.......................................................

403

12.6

Övriga konsekvenser .............................................................

404

12

Sammanfattning

Vårt uppdrag har varit att pröva förutsättningarna för en tydligare, effektivare och mer ändamålsenlig myndighetsstruktur och ett bättre resursutnyttjande för myndigheterna under det dåvarande Miljödepartementet. Vårt arbete har haft en förvaltningspolitisk utgångspunkt – dock med respekt för de egenskaper som särskilt utmärker miljöpolitiken. Vi har fokuserat på de processer som särskilt nämns i våra direktiv: regeringens styrning, tillstånds- givning, tillsyn och tillsynsvägledning samt analys, uppföljning och utvärdering. Till dessa processer har vi lagt en egen: miljö- forskningens tillgänglighet och implementering. I vårt utrednings- arbete har vi försökt identifiera de problem i processerna som är av sådan dignitet att vi anser att de behöver åtgärdas. Vi fokuserar i detta betänkande på dessa problem.

Vi har identifierat problem med regeringens styrning av miljömyndigheterna. Myndighetsstyrningen är i vissa avseenden vag och inte tillräckligt operativ – men samtidigt detaljerad. Det finns allvarliga brister i effektivitet, enhetlighet, rättssäkerhet och konkurrensneutralitet i tillståndsgivning och tillsyn. Tillgänglig- heten till forskningen måste öka så att resultaten kan komma till nytta. Det är ett problem att det inte finns någon oberoende utvärdering av effekterna av miljömålsarbetet. Det finns även ett strukturellt problem med den nuvarande vattenförvaltningen.

Vi lämnar därför förslag om ändringar i regeringens tillämpning av generationsmålet och miljökvalitetsmålen i sin myndighets- styrning samt förslag till effektivare finansiell styrning. Vi föreslår att regeringen inrättar en funktion för en oberoende regelbunden samhällsövergripande utvärdering av effekterna av arbetet i miljömålssystemet. Vi lämnar förslag till en helt ny myndighet för tillstånd, tillsyn och tillsynsvägledning och en samlad förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön. Vi föreslår även att miljöarbetet tillförs

15

Sammanfattning

SOU 2015:43

en helt ny uppgift för att skapa bättre tillgänglighet till miljö- forskningen.

Vi föreslår att:

regeringen tar bort uppgiften att verka för att det genera- tionsmål för miljöarbetet och de miljökvalitetsmål som riksdagen har fastställt nås i förordningarna med instruktion för de 26 myndigheter som i dag ingår i miljömålssystemet samt länsstyrelseinstruktionen. Förutsatt att instruktionerna inte redan innehåller sådana uppgifter, bör regeringen för dessa myndigheter länsstyrelserna och övriga relevanta myndigheter i stället formulera verksamhetsanpassade uppgifter som i sin tur bidrar till att nå de av riksdagen beslutade generationsmålet och de sexton miljökvalitetsmålen.

regeringen i 3 § myndighetsförordningen (2007:515) inför en ny uppgift som innebär att myndighetsledningen ska se till att verksamheten främjar en hållbar utveckling och bidrar till att nå generationsmålet och miljökvalitetsmålen.

Naturvårdsverkets uppgift att vart fjärde år redovisa en för- djupad utvärdering av resultaten i förhållande till generations- målet och miljökvalitetsmålen, ska utgå ur Naturvårdsverkets instruktion.

Formas får en ny uppgift som innebär att regelbundet genom- föra och till regeringen redovisa resultatet av en samhälls- övergripande utvärdering av effekterna av miljöarbetet för att nå generationsmålet och miljökvalitetsmålen.

det som i dag är inomstatliga bidrag mellan till exempel Naturvårdsverket och länsstyrelserna i stället ska tilldelas respektive länsstyrelse i form av direkta anslag/anslagsposter.

en ny myndighet inrättas med huvuduppgift att bevilja tillstånd enligt kapitlen 9, 11, 13–15 i miljöbalken. Myndigheten ska också bedriva tillsyn inom dessa områden samt svara för tillsynsvägledning till kommunerna. Ansvaret för dessa upp- gifter ligger för närvarande hos Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten, Kemikalieinspektionen och länsstyrelserna, men flyttas genom vårt förslag till den nya myndigheten.

16

SOU 2015:43

Sammanfattning

möjligheterna för Naturvårdsverket, Havs- och vatten- myndigheten, Kammarkollegiet, Myndigheten för samhälls- skydd och beredskap och länsstyrelserna att föra talan i målet för att tillvarata miljöintressen och andra allmänna intressen upphör.

vattenmyndigheterna avvecklas och att deras verksamhet flyttas till Havs- och vattenmyndigheten.

Formas får en ny uppgift som innebär att vetenskapligt utvärdera tillämpad och ny forskning inom miljöområdet.

17

1 Författningsförslag

1.1Förslag till

lag om ändring i miljöbalken (1998:808)

Härigenom föreskrivs att 22 kap. 6 § miljöbalken (1998:808) ska ha följande lydelse

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

22 kap.

6 §

Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten, Kammar- kollegiet, Myndigheten för sam- hällsskydd och beredskap och länsstyrelsen ska, när det behövs, föra talan i målet för att tillvarata miljöintressen och andra allmänna intressen.

En kommun får föra talan för att tillvarata miljöintressen och andra allmänna intressen inom kommunen.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.

19

Författningsförslag

SOU 2015:43

1.2Förslag till

förordning med instruktion för Miljöinspektionen

Regeringen föreskriver följande.

Uppgifter

1 § Miljöinspektionen ska pröva frågor om tillstånd och godkän- nanden enligt 9, 11 och 13–15 kap. miljöbalken och enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av de kapitlen.

2 § I fråga om verksamheter och åtgärder som omfattas av Miljö- inspektionens prövningsansvar enligt 1 § ska inspektionen utöva tillsyn enligt 26 kap. miljöbalken.

3 § Miljöinspektionen ska ge tillsynsvägledning inom de områden som anges i 1 §.

Ledningsform

4 § Myndigheten leds av en myndighetschef.

5 § Vid myndigheten finns ett insynsråd som består av högst nio ledamöter.

Personalansvarsnämnd

6 § Vid myndigheten finns en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

7 § Myndigheten ska tillämpa personalföreträdarförordningen (1987:1101).

8 § Myndigheten

ska

tillämpa

internrevisionsförordningen

(2006:1228).

 

 

 

20

SOU 2015:43

Författningsförslag

Överklagande

9 § Regler om överklagande finns i 19 kap 1 § 3 stycket miljöbalken (1998:808).

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2017.

21

Författningsförslag

SOU 2015:43

1.3Förslag till

förordning om ändring i förordningen (2012:989) med instruktion för Naturvårdsverket

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2012:989) med instruktion för Naturvårdsverket (i dess lydelse från och med den 1 april 2015, SFS 2015:124)

dels att 11–14 och 17 §§ ska upphöra att gälla, dels att 1–3 §§ ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas en ny paragraf, 3 a §, med följande lydelse

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

1 §

Naturvårdsverket är förvaltningsmyndighet på miljöområdet i frågor om klimat och luft, mark, biologisk mångfald, förorenade om- råden, kretslopp och avfall, miljöövervakning samt miljöforskning. Naturvårdsverket har en central roll i miljöarbetet och ska vara på- drivande, stödjande och samlande vid genomförandet av miljöpoli-

tiken.

 

 

 

Naturvårdsverket ska verka för

Naturvårdsverket ska vid

att det generationsmål för miljö-

behov föreslå åtgärder för miljö-

arbetet och

de

miljökvalitetsmål

arbetets utveckling.

som riksdagen har fastställt nås

 

och ska vid behov föreslå åt-

 

gärder för miljöarbetets utveck-

 

ling.

 

 

 

Naturvårdsverket ska främja

 

en hållbar utveckling med ut-

 

gångspunkt

i

generationsmålet

 

och miljökvalitetsmålen.

2 § Naturvårdsverket ska inom miljömålssystemet

1.vägleda berörda myndigheter i deras arbete med genomföran- de och uppföljning,

2.utvärdera, följa upp och i samråd med berörda myndigheter utveckla tillämpningen av samhällsekonomiska analyser,

22

SOU 2015:43

Författningsförslag

3.löpande och strategiskt analysera och utvärdera styrmedel och åtgärder,

4.varje år redovisa en samlad beskrivning av det närmast före- gående årets resultat med

a) en uppföljning av etappmålen,

b) en redovisning av de åtgärder som vidtagits för att nå miljökvalitetsmålen och generationsmålet, och

c) en analys av utvecklingstren-

c) en analys av

utvecklings-

den i förhållande till miljökvali-

trenden i förhållande till miljö-

tetsmålen och

generationsmålet,

kvalitetsmålen och generations-

och

 

målet.

 

5. vart fjärde år redovisa en

 

 

fördjupad utvärdering av möjlig-

 

 

heterna att nå miljökvalitets-

 

 

målen och generationsmålet med

 

 

a) en analys av förutsättning-

 

 

arna att nå vart och ett av miljö-

 

 

kvalitetsmålen, och

 

 

b) en målövergripande analys

 

 

av utvecklingen mot generations-

 

 

målet och miljökvalitetsmålen.

 

 

I arbetet

med redovisning

I arbetet med

redovisning

enligt första stycket 4 och 5 ska

enligt första stycket 4 ska

Naturvårdsverket höra och sam-

Naturvårdsverket höra och sam-

ordna berörda myndigheter.

ordna berörda myndigheter.

3 §

Naturvårdsverket ska inom sitt ansvarsområde särskilt

1.ansvara för central tillsyns- vägledning,

2.samverka med länsstyrelserna för att åstadkomma ett effektivt tillsynsarbete,

3. bevaka allmänna miljövårds-

1. yttra sig i mål och ärenden

intressen i mål och ärenden

där

där miljöbalken tillämpas

och

miljöbalken

tillämpas och

som

som handläggs hos Miljöinspek-

handläggs hos myndigheter

och

tionen och domstolar

samt

domstolar

samt lämna

Natur-

lämna myndighetens synpunkter

vårdsverkets

synpunkter

tidigt i

tidigt i processen,

 

processen,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

Författningsförslag SOU 2015:43

4. delta i miljöprövningar som

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gäller frågor som är principiellt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

viktiga eller har stor betydelse för

 

 

 

 

 

 

 

 

 

miljön,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. vägleda statliga myndig-

2. vägleda

statliga

myndig-

heter i deras miljöledningsarbete

heter i deras miljöledningsarbete

6. samordna uppföljning och

3. samordna

uppföljning

av

utvärdering

av miljökvalitets-

miljökvalitetsmålet

Begränsad

målen

Begränsad

klimatpåver-

klimatpåverkan, Frisk luft, Bara

kan, Frisk luft, Bara naturlig

naturlig försurning,

Skyddande

försurning,

Skyddande

ozon-

ozonskikt, Myllrande våtmarker,

skikt,

Myllrande

våtmarker,

Storslagen fjällmiljö och Ett rikt

Storslagen fjällmiljö och Ett rikt

växt- och djurliv.

 

 

 

 

 

växt- och djurliv,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Myndigheten

ska

lämna

 

 

 

 

 

underlag till

Forskningsrådet

för

 

 

 

 

 

miljö, areella näringar och sam-

 

 

 

 

 

hällsbyggandes

(Formas)

arbete

 

 

 

 

 

med

att regelbundet

genomföra

 

 

 

 

 

och till regeringen redovisa resul-

 

 

 

 

 

tatet av en samhällsövergripande

 

 

 

 

 

utvärdering

av

effekterna

av

 

 

 

 

 

miljöarbetet för att nå genera-

 

 

 

 

 

tionsmålet

och

miljökvalitets-

 

 

 

 

 

målen. Myndigheten ska samråda

 

 

 

 

 

med Formas om vilket underlag

 

 

 

 

 

som behövs.

 

 

 

 

 

 

 

7. utveckla, följa upp och

5. utveckla, följa upp och

samordna arbetet med miljö-

samordna arbetet med miljö-

informationsförsörjning och an-

informationsförsörjning och an-

svara för den övergripande admi-

svara för den övergripande admi-

nistrativa samordningen av miljö-

nistrativa samordningen av miljö-

övervakningen,

 

 

övervakningen,

 

 

 

 

 

 

8. i samråd med Havs- och

6. i samråd med Havs- och

vattenmyndigheten fördela medel

vattenmyndigheten fördela medel

för miljöövervakning,

uppfölj-

för miljöövervakning,

uppfölj-

ning av miljökvalitetsmålen och

ning av miljökvalitetsmålen och

internationell rapportering och

internationell

rapportering

och

efter samråd med övriga berörda

efter samråd med övriga berörda

24

SOU 2015:43

Författningsförslag

myndigheter och organisationer ansvara för genomförandet av miljöövervakningen samt be- skriva och analysera miljötill- ståndet inom sitt ansvarsområde,

9.finansiera miljöforskning av hög kvalitet till stöd för Naturvårdsverkets och Havs- och vattenmyndighetens arbete,

10.samverka med Havs- och vattenmyndigheten i frågor som har betydelse för havs- och vattenmiljön,

11.göra kunskaper om miljön och miljöarbetet tillgängliga för myndigheter, allmänheten och andra berörda,

12.ansvara för nationell samordning och prioritering när det gäller avhjälpande av sådana föroreningsskador och allvarliga miljöskador som avses i 10 kap. miljöbalken,

13.ansvara för administra- tion, uppföljning och utvärde- ring av de statliga bidrag som omfattas av förordningen (2004:100) om avhjälpande av föroreningsskador och stats- bidrag för sådant avhjälpande,

14.förvärva och förvalta värdefulla naturområden för statens räkning,

15.ansvara för att ta fram underlag för beslut att inrätta nationalparker,

myndigheter och organisationer ansvara för genomförandet av miljöövervakningen samt be- skriva och analysera miljötill- ståndet inom sitt ansvarsområde,

7. finansiera miljöforskning av hög kvalitet till stöd för Naturvårdsverkets och Havs- och vattenmyndighetens arbete,

8. samverka med Havs- och vattenmyndigheten i frågor som har betydelse för havs- och vattenmiljön,

9. göra kunskaper om miljön och miljöarbetet tillgängliga för myndigheter, allmänheten och andra berörda,

10. ansvara för nationell samordning och prioritering när det gäller avhjälpande av sådana föroreningsskador och allvarliga miljöskador som avses i 10 kap. miljöbalken,

11. ansvara för administra- tion, uppföljning och utvärde- ring av de statliga bidrag som omfattas av förordningen (2004:100) om avhjälpande av föroreningsskador och stats- bidrag för sådant avhjälpande om detta inte ankommer på annan myndighet efter beslut av rege- ringen,

12. förvärva och förvalta värdefulla naturområden för statens räkning,

13. ansvara för att ta fram underlag för beslut att inrätta nationalparker,

25

Författningsförslag

SOU 2015:43

16.verka för att förutsätt- ningarna för friluftslivet bevaras och utvecklas,

17.samordna myndigheter- nas arbete när det gäller fri- luftsliv och samverka med andra berörda i sådana frågor,

18.verka för en hållbar ut- byggnad av vindkraft,

19.ansvara för frågor om jakt och vilt enligt jaktlagstiftningen,

20.verka för att avfallshante- ringen i fråga om kapacitet och metoder är effektiv för sam- hället och enkel för konsument- erna,

21.samordna myndigheter- nas arbete när det gäller omgiv- ningsbuller, och

22.vara medlem i en sådan ideell förening som avses i 2 § Laponiaförordningen (2011:840).

14. verka för att förutsätt- ningarna för friluftslivet bevaras och utvecklas,

15. samordna myndigheter- nas arbete när det gäller fri- luftsliv och samverka med andra berörda i sådana frågor,

16. verka för en hållbar ut- byggnad av vindkraft,

17. ansvara för frågor om jakt och vilt enligt jaktlagstiftningen, 18. verka för att avfallshante- ringen i fråga om kapacitet och metoder är effektiv för sam- hället och enkel för konsument-

erna,

19. samordna myndigheter- nas arbete när det gäller omgiv- ningsbuller, och

20. vara medlem i en sådan ideell förening som avses i 2 § Laponiaförordningen (2011:840).

3 a §

Naturvårdsverket ska föra ett register över

a)samtliga förordningar och andra föreskrifter som har med- delats med stöd av miljöbalken,

b)samtliga allmänna råd inom miljöbalksområdet som har beslutats av myndigheterna, och

c)de EU-förordningar och EU-direktiv som rör miljöbalks- området med uppgifter om hur direktiven genomförs i svensk rätt.

26

SOU 2015:43

Författningsförslag

11 §

Inom Naturvårdsverket finns Tillsyns- och föreskriftsrådet som är ett rådgivande organ för sam- råd och samverkan för myndig- heternas arbete i frågor som rör tillsyn och föreskrifter enligt miljö- balken samt EU-förordningar och EU-direktiv inom miljöbalkens område.

12 §

Tillsyns- och föreskriftsrådet ska

1.identifiera behov av samsyn och samverkan,

2.vid behov ta initiativ till ökad samsyn och samverkan,

3.ansvara för att det sker ett erfarenhets- och informationsutbyte med andra myndigheter som har ett centralt ansvar för tillsynsväg- ledning inom miljöbalkens om- råde, och

4.föra ett register över

a)samtliga förordningar och andra föreskrifter som har med- delats med stöd av miljöbalken,

b)samtliga allmänna råd inom miljöbalksområdet som har beslu- tats av myndigheterna, och

c)de EU-förordningar och EU-direktiv som rör miljöbalks- området med uppgifter om hur direktiven genomförs i svensk rätt.

27

Författningsförslag

SOU 2015:43

13 §

Tillsyns- och föreskriftsrådet ska varje år lämna en skriftlig rapport till regeringen med en redovisning och utvärdering av föregående års verksamhet.

14 §

Tillsyns- och föreskriftsrådet be- står av företrädare för Folkhälso- myndigheten, Generalläkaren, Havs- och vattenmyndigheten, Kemikalieinspektionen, Natur- vårdsverket och Statens jord- bruksverk. Dessutom ska det i rådet finnas två ledamöter som företräder kommunerna och två ledamöter som företräder läns- styrelserna.

17 §

Regeringen utser för en be- stämd tid ordförande och övriga ledamöter i Tillsyns- och före- skriftsrådet.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2017.

28

SOU 2015:43

Författningsförslag

1.4Förslag till

förordning om ändring i förordningen (2007:825) med länsstyrelseinstruktion

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2007:825) med länsstyrelseinstruktion

dels att 22–30 §§ ska upphöra gälla,

dels att 5 a och 15 §§ ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas en ny paragraf, 5 b §, med följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

5 a §

Länsstyrelsen ska verka för

Länsstyrelsen ska vid behov

att det generationsmål för miljö-

föreslå åtgärder för miljö-

arbetet och de miljökvalitetsmål

arbetets utveckling.

som riksdagen har fastställt nås

 

och ska vid behov föreslå åtgär-

 

der för miljöarbetets utveckling.

 

Länsstyrelsen ska särskilt

För att bidra till uppfyllandet

 

av generationsmålet och miljö-

 

kvalitetsmålen ska länsstyrelsen

 

särskilt

1. samordna det regionala mål- och uppföljningsarbetet,

 

2. utveckla,

samordna

och

2. utveckla, samordna

och

genomföra

regionala åtgärds-

genomföra regionala åtgärdspro-

program med bred förankring i

gram med bred förankring i

länet för att nå generationsmålet

länet,

 

och miljökvalitetsmålen,

 

 

 

3. stödja

kommunerna

med

3. stödja kommunerna

med

underlag i deras arbete med gene-

underlag i deras arbete med

rationsmålet

och

miljökvalitets-

målen, och

 

målen, och

 

 

 

 

 

4. verka för att generationsmålet och miljökvalitetsmålen får genomslag i den lokala och regionala samhällsplaneringen samt bidra till att de beaktas i det regionala tillväxtarbetet.

29

Författningsförslag

SOU 2015:43

Länsstyrelsen ska i fråga om sitt miljöarbete rapportera till Naturvårdsverket och samråda med verket om vilken rappor- tering som behövs.

Länsstyrelsen ska i fråga om sitt miljöarbete rapportera till Naturvårdsverket och samråda med verket om vilken rappor- tering som behövs enligt 2 § 2 stycket förordningen (2012:989) med instruktion för Naturvårds- verket.

Länsstyrelsen ska lämna under- lag till Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhälls- byggandes (Formas) arbete med att regelbundet genomföra och till regeringen redovisa resultatet av en samhällsövergripande utvärde- ring av effekterna av miljöarbetet för att nå generationsmålet och miljökvalitetsmålen. Myndig- heten ska samråda med Formas om vilket underlag som behövs.

5 b §

 

 

 

 

Länsstyrelsen

ska

biträda

 

Havs- och vattenmyndigheten i

 

arbetet

med förvaltningen av

 

kvaliteten på vattenmiljön.

15 §

 

 

 

För en sådan miljöprövnings-

För en sådan kampsports-

delegation som avses i 16 §, vatten-

delegation som avses i 38–40 §§

myndighet som avses i 22–30 §§,

och

viltförvaltningsdelegation

kampsportsdelegation som avses

som avses i 40 a § ska det för

i 38–40 §§ och viltförvaltnings-

organisationen

och

verksam-

delegation som avses i 40 a § ska

heten finnas en särskild arbets-

det för organisationen och verk-

ordning eller ett särskilt beslut.

samheten finnas en särskild arbets-

 

 

 

 

ordning eller ett särskilt beslut.

 

 

 

 

30

SOU 2015:43

Författningsförslag

22 §

Av 5 kap. 10 § första stycket miljöbalken framgår att för förvalt- ningen av kvaliteten på vatten- miljön ska Sveriges landområden och kustvattenområden delas in i fem vattendistrikt.

Den länsstyrelse som enligt 5 kap. 11 § första stycket miljöbalken ska vara vattenmyndighet med ansvar för förvaltningen av kvaliteten på vattenmiljön i distriktet är

1.Länsstyrelsen i Norrbottens län för Bottenvikens vattendistrikt,

2.Länsstyrelsen i Västernorr- lands län för Bottenhavets vatten- distrikt,

3.Länsstyrelsen i Västman- lands län för Norra Östersjöns vattendistrikt,

4.Länsstyrelsen i Kalmar län för Södra Östersjöns vatten- distrikt, och

5.Länsstyrelsen i Västra Göta- lands län för Västerhavets vatten- distrikt.

23 §

Bestämmelser om förvaltningen av kvaliteten på vattenmiljön finns i förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön.

24 §

För varje vattenmyndighet ska det finnas en särskild vattendelegation med uppgift att besluta inom vatten- myndighetens ansvarsområde.

31

Författningsförslag

SOU 2015:43

Vattendelegationen får över- låta åt länsstyrelsen att utarbeta förslag till miljökvalitetsnormer, åtgärdsprogram, förvaltningsplaner och miljöövervakningsprogram samt genomföra åtgärdsprogram och miljöövervakning, ansvara för samordningen inom delområden och fatta beslut i frågor om för- valtningen av kvaliteten på vattenmiljön i övrigt. Vattendele- gationen får dock inte överlåta åt länsstyrelsen att fatta beslut om miljökvalitetsnormer, åtgärdspro- gram och förvaltningsplaner. I administrativa frågor och andra frågor som inte rör förvaltningen av kvaliteten på vattenmiljön fattar länsstyrelsen beslut.

25 §

Vattendelegationen ska bestå av högst elva ledamöter som utses av regeringen för bestämd tid. Delegationen ska bestå av sak- kunniga företrädare för läns- styrelser och andra sakkunniga. Landshövdingen vid den läns- styrelse som utgör vattenmyn- dighet ska vara delegationens ordförande. Vid landshövdingens frånvaro ska landshövdingens ställ- företrädare vara ordförande i dele- gationen.

32

SOU 2015:43

Författningsförslag

26 §

Vattenmyndigheten ska på lämpligt sätt dela in distriktet i delområden. Innan en sådan indelning görs ska vattenmyn- digheten samråda med de övriga länsstyrelser som berörs.

Vattenmyndigheten får över- låta sådana uppgifter som avses i 24 § andra stycket åt övriga länsstyrelser i distriktet. Vatten- myndigheten får dock inte över- låta åt länsstyrelserna att fatta beslut om miljökvalitetsnormer, åtgärdsprogram och förvaltnings- planer.

27 §

Övriga länsstyrelser inom dis- triktet ska biträda vattenmyndig- heten. Inom varje länsstyrelse ska det finnas ett beredningssekre- tariat för att biträda i samord- ningen av arbetet med förvalt- ningen av kvaliteten på vatten- miljön.

Vattenmyndigheter och övriga länsstyrelser ska när det är lämp- ligt bilda referensgrupper med olika intressenter för att skapa den samverkan som avses i 2 kap. 4 § förordningen (2004:660) om för- valtningen av kvaliteten på vatten- miljön.

33

Författningsförslag

28 §

Vid sammanträden med vattendelegationen har en repre- sentant från en länsstyrelse som inte finns representerad i delegationen närvaro- och yttranderätt när frågor som berör länet behandlas. Vid sammanträden med vatten- delegationen för Bottenvikens vattendistrikt har en representant från den eller de myndigheter i Finland som har motsvarande uppgifter i de internationella avrinningsområden som omfattas av distriktet närvaro- och yttranderätt. Vid sammanträden med vattendelegationen för Botten- vikens, Bottenhavets och Väster- havets vattendistrikt har en repre- sentant från den eller de myndig- heter i Norge som har motsvarande uppgifter i de internationella av- rinningsområden som omfattas av distriktet närvaro- och yttranderätt. Närvaro- och yttranderätten inne- bär inte någon rätt att delta i vattendelegationens beslut.

29 §

Vattendelegationen är beslut- för när ordföranden och minst hälften av de andra ledamöterna är närvarande. Om delegationen inte är enig om ett beslut ska omröstning ske. Vid omröstning ska den mening gälla som om- fattas av mer än hälften av leda- möternas röster. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

SOU 2015:43

34

SOU 2015:43

Författningsförslag

30 §

Vattenmyndighetens beslut eller, vid sådan delegering som avses i 26 § andra stycket, läns- styrelsens beslut enligt förord- ningen (2004:660) om förvalt- ningen av kvaliteten på vatten- miljön får inte överklagas.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2017.

35

Författningsförslag

SOU 2015:43

1.5Förslag till

förordning om ändring

i förordningen (2008:452)

med instruktion för Strålsäkerhetsmyndigheten

Regeringen föreskriver att 2 § förordningen (2008:452) med instruktion för Strålsäkerhetsmyndigheten ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

2 §

Strålsäkerhetsmyndigheten ska verka för att det genera- tionsmål för miljöarbetet och de miljökvalitetsmål som riksdagen har fastställt nås och ska vid behov föreslå åtgärder för miljö- arbetets utveckling samt samord- na uppföljning, utvärdering och rapportering i fråga om miljö- kvalitetsmålet Säker strålmiljö.

Myndigheten ska i fråga om sitt miljöarbete rapportera till Naturvårdsverket och samråda med verket om vilken rappor- tering som behövs.

Strålsäkerhetsmyndigheten ska samordna uppföljning, ut- värdering och rapportering av miljökvalitetsmålet Säker strål- miljö och ska vid behov föreslå åtgärder för miljöarbetets ut- veckling.

Myndigheten ska i fråga om sitt miljöarbete enligt 1 stycket rapportera till Naturvårdsverket och samråda med verket om vilken rapportering som behövs enligt 2 § 2 stycket förordningen (2012:989) med instruktion för Naturvårdsverket.

Myndigheten ska lämna underlag till Forskningsrådet för miljö, areella näringar och sam- hällsbyggandes (Formas) arbete med att regelbundet genomföra och till regeringen redovisa resul- tatet av en samhällsövergripande utvärdering av effekterna av miljöarbetet för att nå gene- rationsmålet och miljökvalitets-

36

SOU 2015:43

Författningsförslag

målen. Myndigheten ska samråda med Formas om vilket underlag som behövs.

Inom ramen för sitt ansvar i miljömålssystemet ska myndigheten fortlöpande uppskatta de risker som strålningen innebär såväl för befolkningen i sin helhet som för särskilda grupper.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2017.

37

Författningsförslag

SOU 2015:43

1.6Förslag till

förordning om ändring i förordningen (2009:947) med instruktion för Kemikalieinspektionen

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2009:947) med instruktion för Kemikalieinspektionen

dels att 2 och 4 §§ ska ha följande lydelse.

dels att det ska införas en ny paragraf, 4 a §, med följande lydelse.

Nuvarande lydelse

 

 

Föreslagen lydelse

 

 

 

 

 

2 §

 

 

 

 

Kemikalieinspektionen

ska

Kemikalieinspektionen

ska

verka för att det generationsmål

samordna uppföljning, utvärde-

för miljöarbetet och de miljö-

ring och rapportering av miljö-

kvalitetsmål

som

riksdagen

har

kvalitetsmålet

Giftfri

miljö

och

fastställt nås och ska vid behov

ska vid behov föreslå åtgärder för

föreslå åtgärder för miljöarbetets

miljöarbetets utveckling.

 

utveckling samt samordna upp-

 

 

 

 

 

följning, utvärdering och rap-

 

 

 

 

 

portering i fråga om miljö-

 

 

 

 

 

kvalitetsmålet Giftfri miljö.

 

 

 

 

 

 

Inspektionen ska i fråga om

Myndigheten ska i fråga om

sitt miljöarbete

enligt första

sitt

miljöarbete

enligt

stycket rapportera till Natur-

första stycket

rapportera

till

vårdsverket

och

samråda

med

Naturvårdsverket och

samråda

verket om

vilken rapportering

med verket om vilken rap-

som behövs.

 

 

 

portering som behövs enligt 2 §

 

 

 

 

2 stycket

förordningen (2012:989)

 

 

 

 

med instruktion för Natur-

 

 

 

 

vårdsverket.

 

 

 

 

 

 

 

Myndigheten ska lämna under-

 

 

 

 

lag till Forskningsrådet för miljö,

 

 

 

 

areella näringar och samhälls-

 

 

 

 

byggandes (Formas) arbete med

 

 

 

 

att regelbundet genomföra och till

 

 

 

 

regeringen redovisa resultatet

av

38

SOU 2015:43

Författningsförslag

en samhällsövergripande utvär- dering av effekterna av miljö- arbetet för att nå genera- tionsmålet och miljökvalitets- målen. Myndigheten ska samråda med Formas om vilket underlag som behövs.

4 § Kemikalieinspektionen ska särskilt

1.i fråga om sådana produkter, organismer och varor som anges

i1 § och deras hälso- och miljörisker

a)följa utvecklingen, hålla regeringen informerad och vid behov föreslå åtgärder, och

b)meddela föreskrifter enligt bestämmelser som meddelats med stöd av miljöbalken,

2. pröva frågor om godkänn-

ande av bekämpningsmedel,

3. föra och utveckla register över kemiska produkter och bio- tekniska organismer,

4. informera, stödja och sam- verka med företag, myndigheter och andra berörda om kemiska produkter, biotekniska orga- nismer, kemikaliesäkerhet och gällande regler samt i frågor som rör inspektionens verksamhet,

5. bidra med kunskap för att främja forsknings- och utveck- lingssamarbete som har särskild betydelse för att kunna nå miljö- kvalitetsmålet Giftfri miljö, och

6. ansvara för den centrala tillsynsvägledningen inom sitt verksamhetsområde.

2. föra och utveckla register över kemiska produkter och bio- tekniska organismer,

3. informera, stödja och sam- verka med företag, myndigheter och andra berörda om kemiska produkter, biotekniska orga- nismer, kemikaliesäkerhet och gällande regler samt i frågor som rör inspektionens verksamhet och

4. bidra med kunskap för att främja forsknings- och utveck- lingssamarbete som har särskild betydelse för att kunna nå miljö- kvalitetsmålet Giftfri miljö.

39

Författningsförslag

SOU 2015:43

§ 4 a

Myndigheten ska yttra sig i mål och ärenden där miljöbalken tillämpas och som handläggs hos Miljöinspektionen och domstolar samt lämna myndighetens syn- punkter tidigt i processen.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2017.

40

SOU 2015:43

Författningsförslag

1.7Förslag till

förordning om ändring i förordningen (2009:974) med instruktion för Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut

Regeringen föreskriver att 2 § förordningen om ändring i för- ordningen (2009:974) med instruktion för Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

2 §

SMHI ska ta fram besluts-

SMHI ska ta fram besluts-

underlag som bidrar till en god

underlag som bidrar till en god

samhällsplanering, till att minska

samhällsplanering och att minska

sårbarheten i samhället och till

sårbarheten i samhället.

att miljökvalitetsmålen nås.

 

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2017.

41

Författningsförslag

SOU 2015:43

1.8Förslag till

förordning om ändring i förordningen (2009:1024) med instruktion för Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande

Regeringen föreskriver att det i förordningen (2009:1024) med instruktion för Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande ska införas fem nya paragrafer, 1 a, 1 b, 2 a, 17 a, 19 b §§, med följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

 

1 a §

 

 

Formas ska vetenskapligt ut-

 

värdera tillämpad och ny forsk-

 

ning inom miljöområdet för att

 

tillgängliggöra

miljöforskningens

 

resultat.

 

 

1 b §

 

 

Inom ramen för den uppgift

 

som anges i 1 a § ska Formas

 

presentera resultaten av utvär-

 

deringen på ett enkelt och lätt-

 

fattligt sätt som är användbart för

 

de som är verksamma med prak-

 

tiskt miljöarbete. Formas ska sprida

 

forskningsresultaten och göra dem

 

tillgängliga för de verksamma

 

inom miljöområdet samt identi-

 

fiera områden inom miljöområdet

 

där relevant

praktisk forskning

 

saknas.

 

42

SOU 2015:43

Författningsförslag

2 a §

Formas ska regelbundet genom- föra och till regeringen redovisa resultatet av en samhälls- övergripande utvärdering av effekterna av miljöarbetet för att nå generationsmålet och miljö- kvalitetsmålen.

17 a §

Inom Formas finns ett särskilt beslutsorgan som benämns Rådet för utvärdering av miljöforsk- ning. Rådet har till uppgift att fatta beslut om vilka projekt som ska startas samt att fastställa sammanfattningar och slutsatser i de utvärderingar som myndig- heten genomför enligt 2 a §. Rådet består av myndighetens chef och högst 10 ledamöter.

19 b §

Ordföranden och övriga leda- möter i Rådet för utvärdering av miljöforskning utses av regeringen.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2017.

43

Författningsförslag

SOU 2015:43

1.9Förslag till

förordning om ändring i förordningen (2011:619) med instruktion för Havs- och vattenmyndigheten

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2011:619) med instruktion för Havs- och vattenmyndigheten

dels att 3–5 §§ ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas två nya paragrafer, 9 a och 10 a §§, av följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

3 §

Myndigheten ska verka för att

Myndigheten ska vid behov

det generationsmål för miljöarbetet

föreslå åtgärder för miljö-

och de miljökvalitetsmål som riks-

arbetets utveckling.

dagen har fastställt nås och ska vid

 

behov föreslå åtgärder för miljö-

 

arbetets utveckling.

 

4 §

Myndigheten ska samordna uppföljning och utvärdering av miljökvalitetsmålen Ingen övergödning, Levande sjöar och vattendrag och Hav i balans samt levande kust och skärgård.

Myndigheten ska i fråga om

Myndigheten ska i fråga om

sitt miljöarbete

rapportera till

sitt miljöarbete enligt 1 stycket

Naturvårdsverket

och samråda

rapportera till Naturvårdsverket

med verket om vilken rappor-

och samråda med verket om

tering som behövs.

vilken rapportering som behövs

 

 

enligt 2 § 2 stycket förordningen

 

 

(2012:989) med instruktion för

Naturvårdsverket.

Myndigheten ska lämna under- lag till Forskningsrådet för miljö. areella näringar och samhälls- byggandes (Formas) arbete med att regelbundet genomföra och till regeringen redovisa resultatet av

44

SOU 2015:43

Författningsförslag

en samhällsövergripande utvär- dering av effekterna av miljö- arbetet för att nå genera- tionsmålet och miljökvalitets- målen. Myndigheten ska samråda med Formas om vilket underlag som behövs.

5 §

Myndigheten ska särskilt

1. ansvara för den centrala tillsynsvägledningen under miljö- balken och samverka med läns- styrelserna för att åstadkomma ett effektivt tillsynsarbete,

2. bevaka allmänna miljövårds- intressen i mål och ärenden där miljöbalken tillämpas och som handläggs hos myndigheter och domstolar samt lämna myndig- hetens synpunkter tidigt i pro- cessen,

3.delta i miljöprövningar som gäller frågor som är principiellt viktiga eller har stor betydelse för havs- och vattenmiljön eller fisket,

4.vara samlande i vatten- och havsmiljöarbetet genom att sam- ordna vattenmyndigheterna för genomförandet av förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön,

5.arbeta med frågor som rör havsplanering,

6.ha det övergripande ansva- ret för fiskerikontrollen och an- svara för genomförandet av land- ningskontrollen,

1.yttra sig i mål och ärenden där miljöbalken tillämpas och som handläggs hos Miljöinspek- tionen och domstolar samt lämna myndighetens synpunkter tidigt

iprocessen,

2.ansvara för genomförandet av förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön,

3. arbeta med frågor som rör havsplanering,

4. ha det övergripande ansva- ret för fiskerikontrollen och an- svara för genomförandet av land- ningskontrollen,

45

Författningsförslag SOU 2015:43

7. inom sitt ansvarsområde

5. inom sitt ansvarsområde

ansvara för skydd av naturtyper

ansvara för skydd av naturtyper

och arter samt andra frågor om

och arter samt andra frågor om

biologisk mångfald i sjöar, vatten-

biologisk mångfald i sjöar, vatten-

drag och hav,

 

 

 

 

 

 

drag och hav,

 

 

 

 

 

 

8. i samråd med

Naturvårds-

6. i samråd med Naturvårds-

verket fördela medel för miljö-

verket fördela medel för miljö-

övervakning,

uppföljning

 

av

övervakning,

 

uppföljning

 

av

miljökvalitetsmålen

och

inter-

miljökvalitetsmålen

och

inter-

nationell

rapportering

och

efter

nationell

rapportering

och

efter

samråd

med

övriga

berörda

samråd

med

övriga

berörda

myndigheter

och

organisationer

myndigheter

och

organisationer

ansvara

för

genomförandet

av

ansvara

för

genomförandet

av

miljöövervakningen

samt

 

be-

miljöövervakningen

samt

 

be-

skriva och analysera miljötill-

skriva och analysera miljötill-

ståndet inom sitt ansvarsområde,

ståndet inom sitt ansvarsområde,

9. ansvara för att samla in

7. ansvara för att samla in

grundläggande information

om

grundläggande

information

om

fiskbestånden

samt

fisket

och

fiskbestånden

samt

fisket

och

annat nyttjande i sjöar, vatten-

annat nyttjande i sjöar, vatten-

drag och hav och särskilt svara

drag och hav och särskilt svara

för att datainsamling och råd-

för att datainsamling och rådgiv-

givning i fråga om fiskbestånden

ning i fråga om fiskbestånden

och fisket bedrivs i enlighet med

och fisket bedrivs i enlighet med

rådets

förordning

(EG)

nr

rådets

förordning

(EG)

nr

199/2008 av den 25 februari

199/2008 av den 25 februari

2008 om upprättande av en

2008 om upprättande av en

gemenskapsram

för

insamling,

gemenskapsram

för

insamling,

förvaltning

och

utnyttjande av

förvaltning

och

utnyttjande av

uppgifter

inom

fiskerisektorn

uppgifter inom

fiskerisektorn

och till stöd för vetenskapliga

och till stöd för vetenskapliga

utlåtanden rörande den gemen-

utlåtanden rörande den gemen-

samma fiskeripolitiken,

 

 

samma fiskeripolitiken,

 

 

10. inom sitt ansvarsområde

8. inom sitt ansvarsområde

främja forskning och utvecklings-

främja forskning och utvecklings-

verksamhet och delta i bered-

verksamhet och delta i bered-

ningen

av

Naturvårdsverkets

ningen

av

 

Naturvårdsverkets

miljöforskningsanslag till stöd för

miljöforskningsanslag till stöd för

myndighetens och verkets arbete,

myndighetens och verkets arbete,

46

SOU 2015:43 Författningsförslag

11. göra kunskaper om havs-

9. göra kunskaper om havs-

och

vattenmiljön,

fisket

och

och

vattenmiljön,

fisket

och

myndighetens arbete tillgängliga

myndighetens arbete tillgängliga

för myndigheter, allmänhet och

för myndigheter, allmänhet och

andra berörda,

 

 

 

andra berörda,

 

 

 

12. ansvara

för

uppföljning

10. ansvara för uppföljning

och utvärdering av de statliga

och utvärdering av de statliga

bidrag som omfattas av förord-

bidrag som omfattas av förord-

ningen (1982:840) om stats-

ningen (1982:840) om stats-

bidrag till kalkning av sjöar

bidrag till kalkning av sjöar

och

vattendrag, förordningen

och

vattendrag, förordningen

(2009:381) om statligt stöd till

(2009:381) om statligt stöd till

lokala

vattenvårdsprojekt

och

lokala vattenvårdsprojekt

och

förordningen

(1998:1343)

om

förordningen

(1998:1343)

om

stöd till fiskevården,

 

 

stöd till fiskevården, om detta

 

 

 

 

 

 

inte ankommer på annan myn-

 

 

 

 

 

 

dighet efter beslut av regeringen,

13. följa upp och utvärdera

11. följa upp och utvärdera de

de statliga bidrag som omfattas

statliga bidrag som omfattas av

av

 

viltskadeförordningen

viltskadeförordningen

(2001:724)

(2001:724) när det gäller före-

när det gäller förebyggande åt-

byggande åtgärder och ersätt-

gärder och ersättning för skada

ning för skada som orsakas av

som orsakas av säl och rapportera

säl och rapportera sådan upp-

sådan uppföljning och utvärdering

följning

och

utvärdering

till

till Statens Jordbruksverk, om detta

Statens Jordbruksverk, och

 

inte ankommer på annan myndighet

 

 

 

 

 

 

efter beslut av regeringen, och

 

 

 

 

 

 

 

9 a §

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inom Havs- och vattenmyn-

 

 

 

 

 

 

digheten finns ett särskilt besluts-

 

 

 

 

 

 

organ som benämns Rådet för

 

 

 

 

 

 

havs-

och

vattenmiljöfrågor.

 

 

 

 

 

 

Rådet bör ha i uppdrag att bistå

 

 

 

 

 

 

Havs- och vattenmyndigheten i

 

 

 

 

 

 

arbetet med att ta fram förvalt-

 

 

 

 

 

 

ningsplaner, åtgärdsprogram

och

 

 

 

 

 

 

miljökvalitetsnormer inom havs-

 

 

 

 

 

 

och vattenförvaltningen.

 

47

Författningsförslag

SOU 2015:43

Rådet består av myndighetens chef och högst 12 ledamöter.

10 a §

Ordföranden och övriga leda- möter i Rådet för havs- och vattenmiljöfrågor utses av rege- ringen.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2017.

48

SOU 2015:43

Författningsförslag

1.10Förslag till

förordning om ändring i förordningen (2008:1233) med instruktion för Sveriges geologiska undersökning

Regeringen föreskriver att 8 § i förordningen (2008:1233) med instruktion för Sveriges geologiska undersökning ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

 

 

 

 

 

 

8 §

 

 

 

 

 

 

Sveriges

geologiska under-

Myndigheten

ska

samordna

sökning ska verka för att det

uppföljning, utvärdering och rap-

generationsmål för miljöarbetet

portering

av

miljökvalitetsmålet

och

de

miljökvalitetsmål

som

Grundvatten av god kvalitet och

riksdagen har fastställt nås och

ska vid behov föreslå åtgärder

ska vid behov föreslå åtgärder

för miljöarbetets utveckling.

 

för miljöarbetets utveckling.

 

 

 

 

 

 

 

 

Myndigheten ska samordna

Myndigheten ska i fråga om

uppföljning, utvärdering och rap-

sitt miljöarbete enligt 1 stycket

portering i fråga om miljö-

rapportera till Naturvårdsverket

kvalitetsmålet

Grundvatten

av

och samråda med verket om

god kvalitet. Myndigheten ska i

vilken rapportering som behövs

fråga om sitt miljöarbete rappor-

enligt 2 §

2

stycket förordningen

tera

till

Naturvårdsverket

och

(2012:989)

med

instruktion

för

samråda med verket om vilken

Naturvårdsverket.

 

 

 

rapportering som behövs.

 

Myndigheten ska lämna under-

 

 

 

 

 

lag till Forskningsrådet för miljö,

 

 

 

 

 

areella näringar och samhälls-

 

 

 

 

 

byggandes (Formas) arbete med att

 

 

 

 

 

regelbundet

genomföra och

till

 

 

 

 

 

regeringen redovisa resultatet av en

 

 

 

 

 

samhällsövergripande

utvärdering

 

 

 

 

 

av effekterna av miljöarbetet för att

 

 

 

 

 

nå generationsmålet och miljö-

 

 

 

 

 

kvalitetsmålen.

Myndigheten

ska

 

 

 

 

 

samråda med Formas om vilket

 

 

 

 

 

underlag som behövs.

 

 

49

Författningsförslag

SOU 2015:43

Myndigheten ska samverka med Havs- och vattenmyndigheten i frågor som har betydelse för havs- och vattenmiljön.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2017.

50

SOU 2015:43

Författningsförslag

1.11Förslag till

förordning om ändring i förordningen (2009:1393) med instruktion för Skogsstyrelsen

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2009:1393) med instruktion för Skogsstyrelsen

dels att 2 § ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas en ny paragraf, 2 a §, av följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

2 §

Myndigheten ska

1.utöva tillsyn över efterlevnaden av sådan lagstiftning för vilken Skogsstyrelsen har angetts som tillsynsmyndighet

2.ha tillsyn över virkesmätningen,

3.ansvara för inventering, uppföljning och utvärdering av hur landets skogar sköts i förhållande till 1 §,

4.bedriva rådgivning och information om hur landets skogar bör skötas enligt 1 §,

5. verka för att det genera-

5. vid behov föreslå åtgärder

tionsmål för miljöarbetet och de

för miljöarbetets utveckling

miljökvalitetsmål som riksdagen

samt

har fastställt nås och vid behov

 

föreslå åtgärder för miljö-

 

arbetets utveckling,

 

6. samordna uppföljning, ut-

 

värdering och rapportering i fråga

 

om miljökvalitetsmålet Levande

 

skogar, samt

 

7. medverka i frågor om sam-

6. medverka i frågor om sam-

hällsplanering för en hållbar ut-

hällsplanering för en hållbar ut-

veckling och hushållning med

veckling och hushållning med

naturresurser.

naturresurser.

51

Författningsförslag

SOU 2015:43

2 a §

Myndigheten ska samordna uppföljning, utvärdering och rapportering av miljökvalitets- målet Levande skogar.

Myndigheten ska i fråga om sitt miljöarbete enligt 1 stycket rapportera till Naturvårdsverket och samråda med verket om vilken rapportering som behövs enligt 2 § 2 stycket förordningen (2012:989) med instruktion för Naturvårdsverket.

Myndigheten ska lämna under- lag till Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhälls- byggandes (Formas) arbete med att regelbundet genomföra och till regeringen redovisa resultatet av en samhällsövergripande utvärde- ring av effekterna av miljöarbetet för att nå generationsmålet och miljökvalitetsmålen. Myndig- heten ska samråda med Formas om vilket underlag som behövs.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2017.

52

SOU 2015:43

Författningsförslag

1.12Förslag till

förordning om ändring i förordningen (2009:1464) med instruktion för Statens jordbruksverk

Regeringen föreskriver att 4 § förordningen (2009:1464) med instruktion för Statens jordbruksverk ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

 

 

 

 

4 §

 

 

Myndigheten ska

 

 

 

 

1. verka för att det genera-

1. vid behov föreslå åtgärder

tionsmål för miljöarbetet och de

för miljöarbetets utveckling,

 

miljökvalitetsmål

som

riksdagen

 

 

 

har fastställt nås och vid behov

 

 

 

föreslå

åtgärder

för

 

 

 

miljöarbetets utveckling,

 

 

 

2. samordna uppföljning, ut-

2. samordna uppföljning, ut-

värdering

och

rapportering i

värdering och rapportering

av

fråga om miljökvalitetsmålet Ett

miljökvalitetsmålet

Ett

rikt

rikt odlingslandskap,

 

odlingslandskap,

 

 

3. skapa förutsättningar för att ett rikt och varierat odlings- landskap upprätthålls, att den biologiska mångfalden främjas och att jordbrukets belastning på miljön blir så liten som möjligt.

4. Myndigheten ska i fråga om sitt miljöarbete enligt 1 stycket 1 punkten rapportera till Natur- vårdsverket och samråda med verket om vilken rapportering som behövs enligt 2 § 2 stycket förordningen (2012:989) med in- struktion för Naturvårdsverket.

Myndigheten ska lämna under- lag till Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhälls- byggandes (Formas) arbete med att regelbundet genomföra och till regeringens redovisa resultatet av

53

Författningsförslag

SOU 2015:43

en samhällsövergripande utvär- dering av effekterna av miljö- arbetet för att nå generations- målet och miljökvalitetsmålen. Myndigheten ska samråda med Formas om vilket underlag som behövs.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2017.

54

SOU 2015:43

Författningsförslag

1.13Förslag till

förordning om ändring i förordningen (2012:546) med instruktion för Boverket

Regeringen föreskriver att 8 § förordningen (2012:546) med instruktion för Boverket.

Nuvarande lydelse

 

 

Föreslagen lydelse

 

 

 

 

 

 

 

 

8 §

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boverket ska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. inom

sitt

 

verksamhets-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

område verka för att det gene-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rationsmål för miljöarbetet och de

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

miljökvalitetsmål

som riksdagen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

har fastställt nås och vid behov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

föreslå

åtgärder för

miljöarbetets

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

utveckling, och

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. samordna uppföljning, ut-

1. samordna

uppföljning,

ut-

värdering och rapportering i fråga

värdering

och

rapportering

av

om miljökvalitetsmålet God be-

miljökvalitetsmålet God bebyggd

byggd miljö. Boverket ska i fråga

miljö och vid behov föreslå åt-

om sitt miljöarbete enligt första

gärder för miljöarbetets utveckling.

stycket rapportera till Natur-

2. i fråga om sitt miljöarbete

vårdsverket

och

samråda med

enligt

1 stycket

 

rapportera

till

verket

om

vilken

rapportering

Naturvårdsverket

och

samråda

som behövs.

 

 

 

med verket om vilken rapportering

 

 

 

 

 

som

behövs

enligt

2 §

2

stycket

 

 

 

 

 

förordningen

(2012:989)

med

 

 

 

 

 

instruktion för Naturvårdsverket.

 

 

 

 

 

Myndigheten ska lämna under-

 

 

 

 

 

lag till Forskningsrådet för miljö,

 

 

 

 

 

areella näringar och samhälls-

 

 

 

 

 

byggandes (Formas) arbete med

 

 

 

 

 

att regelbundet genomföra och till

 

 

 

 

 

regeringen

redovisa resultatet

av

 

 

 

 

 

en

samhällsövergripande

utvär-

 

 

 

 

 

dering av effekterna av miljö-

 

 

 

 

 

arbetet

för

 

att

nå generations-

55

Författningsförslag

SOU 2015:43

målet och miljökvalitetsmålen. Myndigheten ska samråda med Formas om vilket underlag som behövs.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2017.

56

Myndighetens ledning ansva- rar inför regeringen för verk- samheten och ska se till att den bedrivs effektivt och enligt gällande rätt och de förpliktelser som följer av Sveriges medlem- skap i Europeiska unionen, att den främjar en hållbar utveckling och bidrar till att nå generations- målet och de nationella miljö- kvalitetsmålen, att den redovisas på ett tillförlitligt och rätt- visande sätt samt att myndig- heten hushållar väl med statens medel.

SOU 2015:43

Författningsförslag

1.14Förslag till

förordning om ändring i myndighetsförordningen (2007:515)

Regeringen föreskriver att 3 § myndighetsförordningen (2007:515) ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

3 § Myndighetens ledning ansva-

rar inför regeringen för verk- samheten och skall se till att den bedrivs effektivt och enligt gällande rätt och de förpliktelser som följer av Sveriges medlem- skap i Europeiska unionen, att den redovisas på ett tillförlitligt och rättvisande sätt samt att myndigheten hushållar väl med statens medel.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2017.

57

Författningsförslag

SOU 2015:43

1.15Förslag till

förordning om ändring i förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter

Regeringen föreskriver att 8 § förordningen (2009:907) om miljö- ledning i statliga myndigheter ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

8 §

Miljöpolicyn och miljömålen

Miljöpolicyn och miljömålen

ska bidra till en hållbar utveck-

ska bidra till en hållbar utveck-

ling och till att nå de nationella

ling.

miljökvalitetsmålen.

 

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2017.

58

2 Vårt upplägg

I vårt delbetänkande (SOU 2014:66, Myndigheter och organisa- tioner under Miljödepartementet – en kartläggning) redovisade vi hur vårt arbete hade bedrivits så långt. Vi konstaterade att den kartläggning vi genomfört främst hade ett ”ovanifrånperspektiv”. Fokus låg på myndigheternas och organisationernas uppdrag och regeringens styrning av dem. Vi redovisade i betänkandet också ett ”inifrånperspektiv”. Berörda myndigheter – alla 26 som ingår i miljömålssystemet- och organisationerna hade redovisat sina bedömningar av de viktigaste utmaningarna för miljöpolitiken och för de egna organisationerna i ett 5–10-årsperspektiv.

Vi konstaterade i delbetänkandet att bilden behövde komplet- teras med ett ”utifrånperspektiv”. Hur ska myndigheterna och organisationerna hantera miljöengagemang, krav och önskemål från allmänheten, näringslivet, kommuner och organisationer?

I vårt fortsatta arbete har vi därför fokuserat på detta ”utifrån- perspektiv”. Vi har haft omfattande överläggningar med företag, näringslivsorganisationer, Sveriges kommuner och landsting (SKL), kommunföreträdare (både tjänstemän och politiskt ansvariga), miljöorganisationer, fackliga organisationer, det s.k. Östersjö- initiativet, m.fl.1

Men vi har också försökt utveckla ”ovanifrån-” och ”inifrån- perspektiven” genom fortlöpande kontakter med berörda departe- ment, myndigheter och organisationer.

1 ÖstersjöInitiativet (Ö-I) är ett samarbete mellan sju svenska kommuner/regioner; Kalmar- sundskommissionen, Region Gotland, Vaxholms stad, Marint centrum (Simrishamn), Trelleborgs kommun, Värmdö kommun och Valdemarsviks kommun. Syftet med Öster- sjöinitiativet är att utveckla miljöförbättrande åtgärder i kustzonen, initiera, och främja miljödriven näringslivsutveckling och bedriva information och folkbildning, www.ostersjoinitiativet.se, 2015-03-28.

59

Vårt upplägg

SOU 2015:43

För att få en referensram för vårt arbete anlitade vi tidigt en forskare för att göra en forskningsöversikt över miljöpolitikens organisering.2 Denna översikt redovisar vi i avsnitt 2 i detta betänkande. Vi har också haft kontakt med OECD:s sekretariat och tagit del av ett antal OECD-rapporter om miljöarbete i andra medlemsländer. Vi har också tagit hjälp av Ekonomistyrningsverket för att kunna fördjupa våra resonemang om tillämpningen av mål i myndighetsstyrningen.

Vårt arbete har haft en förvaltningspolitisk utgångspunkt – dock med respekt för de egenskaper som särskilt utmärker miljö- politiken. Forskningen menar att miljöpolitik är ett område som har särskilda egenskaper. Några sådana egenskaper är att den har en komplex och turbulent omgivning samt att det finns starka intres- sen från miljöorganisationer och starka policyeliter. Forsk- ningslitteraturen säger också att området är snabbt föränderligt med nya former av policyinstrument som växer fram. Statens traditionella ”command and control” är fortfarande kärnan i många miljöregimer men en ny generation av policyinstrument vinner terräng.

Vi har fokuserat på de processer som särskilt nämns i våra direktiv: regeringens styrning, tillståndsgivning, tillsyn och tillsyns- vägledning samt analys, uppföljning och utvärdering. Till dessa processer har vi lagt en egen: miljöforskningens tillgänglighet och implementering.

En annan utgångspunkt för vårt arbete har varit den devis som myntades av Jimmy Carters budgetchef T Bert Lance: ”If it ain´t broke – don´t fix it”. Det innebär att vi på ett tidigt stadium kunnat lämna stora delar av myndigheternas och organisationernas verksamhet åt sidan. Vi har i stället försökt identifiera de problem i processerna som är av sådan dignitet att vi anser att de behöver åtgärdas. Vi fokuserar i detta betänkande på dessa problem. Frågor om gränsdragningar m.m. av mindre dignitet har vi inte tagit upp. De bör kunna lösas i en dialog mellan myndigheterna och med berörda departement.

Några viktiga frågor har vi varit tvungna att lägga åt sidan. En sådan större fråga är miljöövervakningen. Miljöövervakningen är en

2 Anders Ivarsson Westerberg, docent och föreståndare vid Förvaltningsakademin vid Södertörns högskola.

60

SOU 2015:43

Vårt upplägg

mycket omfattande och komplex del av miljöarbetet. Det är många olika aktörer som är delaktiga i detta arbete. För att ytterligare effektivisera miljöarbetet bedömer vi att det finns anledning att göra en bred och djup översyn av miljöövervakningen och att regeringen utser en utredare att genomföra en sådan.

Vi har försökt att göra våra förslag så ”beredningsbara” som möjligt. Vårt uppdrag har dock varit en övergripande struktur- översyn över (det dåvarande) Miljödepartementets alla myndig- heter och organisationer. För att kunna göra detta har vi också blickat ut över alla 26 myndigheter i miljömålssystemet samt länsstyrelserna. Det har inneburit att vi inte kunnat tränga in i detalj i alla konsekvenser av våra förslag. De är dock förhopp- ningsvis så genomarbetade att en fortsatt beredningsprocess ska vara fullt möjlig.

Vi har samrått med Arbetsgivarverket, Ekonomistyrningsverket och Statskontoret. Vi har även samrått med länsstyrelser, berörda myndigheter samt företrädare för kommuner, näringsliv och organisationer. Vi har informerat berörda centrala arbetsgivar- organisationer och gett dem tillfälle att framföra synpunkter.

Målet för vårt utreningsarbete har varit att lämna förslag som vi bedömer kommer att skapa vägar till ett effektivare miljöarbete.

61

3Miljöpolitikens organisering

– en forskningsöversikt

I detta avsnitt studerar vi – utifrån ett forskningsperspektiv – några olika frågor om organiseringen av miljöpolitiken.1 Underlaget till avsnittet är en översikt över den internationella forskningen om miljöpolitik. Det betyder att avsnittet inte innehåller några direkta empiriska jämförelser mellan länders olika organisering av området, eller på vilket sätt man gått tillväga. Utredningen har tagit del av de länderöversikter – Environmental Performance Reports – som OECD har publicerat under senare tid. Denna genomgång bekräftar de slut- satser som vi redovisar i detta avsnitt.

I första hand ingår internationell forskning i underlaget, men även den svenska forskningen berörs eftersom den i hög grad är in- vävd i det internationella sammanhanget.

I avsnittet diskuteras inledningsvis karaktären på politikområdet miljöpolitik för att ge en bakgrund till varför organiseringen och forskningen om miljöpolitik ser ut som den gör. Eftersom det ger en bakgrund till hur man kan tänka om frågor om organisering och statens roll i styrningen redovisas därefter det grundläggande syn- sättet/perspektivet som i princip all relevant forskning inom om- rådet utgår ifrån – att det präglas av ”governancestyrning”. Vi åter- kommer till begreppet governancestyrning i avsnitt 3.2. Därefter redogör vi för det övergripande forskningsläget, det vill säga vilka teman och frågor som behandlats och vilka resultat dessa visar. Uti- från den forskning som finns på området diskuteras avslutningsvis några funderingar om miljöpolitikens organisering.

1 Avsnittet bygger på den forskningsöversikt om miljöpolitikens organisering som Anders Ivarsson Westerberg utarbetade 2014 på Miljömyndighetsutredningens uppdrag. Referenser till avsnittet finns i bilaga 4.

63

Miljöpolitikens organisering – en forskningsöversikt

SOU 2015:43

Med utgångspunkt i forskningsartiklar och böcker inom detta forskningsområde kan vi konstatera att de allra flesta studier håller sig på en systemnivå när man jämför olika länder med varandra. Man talar om faktorer på principiell nivå som särskiljer stater från varandra, och som påverkar utfallet av miljöpolitiken, men man diskuterar inte mer konkret vad i statens organisering som spelar roll. Faktorer som återkommer i studierna är t.ex. administrativ frag- mentering, institutionell kapacitet, demokratisk representativitet, etc.

3.1Hur ser området miljöpolitik ut?

Hur ser då området miljöpolitik ut? Här tycks det finnas en tydlig gemensam bild av vad som karaktäriserar miljöpolitik och hur den växt fram de senaste decennierna. En ofta identifierad utvecklings- linje i miljöpolitiken är att det går att urskilja tre faser.2

Den första fasen handlade om de föroreningsproblem som ”upp- täcktes” i slutet av 1960- och början av 1970-talet. Stater reagerade på detta med att inrätta centrala organ eller myndigheter. Typiska miljöpolitiska styrmedel handlade om utsläppskvoter, lagstiftning m.m. på miljöområdet.

Den andra fasen som inleddes ungefär 1990 handlade om hållbar utveckling. Det vill säga att ställa om staters och människors bete- enden för att skapa hållbara och robusta system som minimerade påverkan på miljön.3

Den tredje fasen som inleddes ungefär 2000 handlar om klimat- politiken som utgår från det globala miljöhotet. Utvecklingen karaktäriseras som ”från en lokal/nationell till en internationell och global insikt”, och från ”nationell centralstyrning med hårda styr- medel till internationella arenor och mjuka gränsöverskridande styrmedel”.

2McNeill, 2000.

3Jagers, 2005.

64

SOU 2015:43

Miljöpolitikens organisering – en forskningsöversikt

3.1.1Miljöpolitiken har särskilda egenskaper

Forskningen menar att miljöpolitik är ett område som har särskilda egenskaper. Några sådana egenskaper är att den har en komplex och turbulent omgivning samt att det finns starka intressen från miljöorganisationer och starka policyeliter.4 Forskningslitteraturen säger tydligt att området är snabbt föränderligt med nya former av policyinstrument som växer fram. Statens traditionella ”command and control” är fortfarande kärnan i många miljöregimer men en ny generation av policyinstrument vinner terräng.5

Enligt litteraturen är det sju egenskaper som utmärker miljö- politiken6:

Public goods – det som ska organiseras är sådant som är genuina kollektiva nyttigheter. Det som är speciellt är att de är icke ex- kluderande, de spiller över på andra, alla bör ha rätt till miljön i form av ren luft och vatten, undvika förorening etc.

Transnationella problem – miljöfrågor är genuint transnationella. Det som händer utanför Sveriges gränser berör oss här och vice versa. Miljöfrågor måste därför lösas på en internationell arena.

Komplexitet och osäkerhet – området präglas av stark föränderlig- het. Dels utvecklas tekniken och forskningen som påverkar mil- jön, dels lär vi oss mer om samband och effekter. Miljöpolitiken är därför svår att planera med någon större säkerhet.

Irreversibelt – när något väl beslutats och inträffat är det svårt eller omöjligt att rulla tillbaka eller återvända till nollpunkten.

Tids- och rumsmässig variation – området präglas av stor varia- tion som beror på lokala och tidsmässiga variationer. Vad som är ett miljöproblem där behöver inte vara det här. Dessutom upp- träder det skillnader i tiden.

Administrativ fragmentering – området präglas av att det finns en mångfald av statliga, privata och ideella organisationer som har olika intressen.

4Carter, 2007.

5Jordan, m.fl. 2003.

6Connelly, m.fl. 2012.

65

Miljöpolitikens organisering – en forskningsöversikt

SOU 2015:43

Regulativ intervention – ofta är en politisk lösning/åtgärd att man reglerar området på olika sätt. Vanliga miljöpolitiska styr- medel är lagstiftning, upprättande av gränsvärden, bestämmelser om avgifter, etc.

Av dessa skäl är en övergripande insikt från den komparativa forsk- ningen om miljöpolitik att politiken på den nationella nivån skiljer sig åt mellan olika stater och system. En uppfattning är att det finns tre slags faktorer som är betydelsefulla i detta: dels de lagar och regelverk som nationalstaterna antagit, de institutionella fakto- rer som existerar (dvs. hur strukturer och organisering ser ut), vilka aktörer som finns (dvs. hur till exempel intresseorganisationer age- rar) samt vilket förhållningsätt som finns till politik/teori om poli- cy. Beroende på dessa faktorer blir utfallet av miljöpolitiken olika.7 Något som också sägs, och som är utgångspunkten för forskningen om miljöpolitik, är att governancestyrning verkar vara extra viktigt. Makten över miljöpolitiken försvinner till andra centrum, och en stor del av policyskapandet bedrivs på andra håll än i nationalstaten. Detta ger en fragmenterad miljöpolitik. En annan insikt som in- verkar på denna fragmentering är att när det gäller effekter av åt- gärder är det generellt svårt att säkerställa kausala samband − och än svårare när det gäller miljöpolitik. Så för att förstå hur forsk- ningsfältet ser ut och vilken inriktning som studierna haft på fältet behövs en diskussion om vad governancestyrning är och hur den förhåller sig till annan slags styrning.

3.2En förändrad roll för staten

– från government till governance?

Inom forskningen, särskilt inom den statsvetenskapliga, har det skapats begrepp som försöker fånga och förstå de utmaningar som stater i allmänhet och miljöpolitiken i synnerhet ställs inför som följd av förändringar för stater och dess förmåga att styra politiken. Några sådana utmaningar, eller förändringstendenser som samhäl- len (och politiken) påverkas av är internationalisering/globalisering,

7 Carter, 2007.

66

SOU 2015:43

Miljöpolitikens organisering – en forskningsöversikt

ökad fragmentering, individualisering, marknadisering och media- lisering.

Många forskare menar att ett grundläggande skifte har ägt rum under senare år när det gäller samhällets reglering, styrning, orga- nisering och arbetssätt. En sammanfattande etikett på denna för- ändring har blivit ”från government till governance”.8 Med det menas bland annat att de statliga verksamheterna har kommit att bli mycket omfattande och differentierade, och att de samman- hänger på alltmer komplicerade sätt, inte bara med varandra utan också med verksamheter i det omgivande samhället. Förvaltningen ses också som högspecialiserad; verksamheterna hanteras av exper- ter med avancerade utbildningar, inte sällan i ett högt uppskruvat tempo. Internationaliseringen och integrationen av EU ses av många som särskilt betydelsefull.9 Innebörden är bland annat att staten har avträtt betydande delar av sin maktbas till olika inter- nationella institutioner. EU, i sin tur, har utvecklat styrformer som ofta inkluderar transnationella och subnationella institutioner – så- väl offentliga som privata – vilket riskerar att sätta staten på mellan- hand. Exempelvis kräver EU i vissa fall att kommuner och regioner via så kallade partnerskap ska samverka med det lokala näringslivet för att komma ifråga för pengar ur strukturfonderna.

Governance är inte något enhetligt begrepp med en tydlig de- finition, utan mer ett samlingsbegrepp som antyder en förändring mot nätverksstyrning snarare än hierarkisk styrning. Det finns åt- minstone sex betydelser av governancebegreppet.10 Men en över- gripande sammanfattning är att det handlar om ett sätt att beskriva statens länkar till den bredare omgivningen – politiska, sociala och administrativa. Det har hävdats att det som representeras av gover- nancebegreppet handlar om en stat i förändring där styrning och policyprocesser skapas i nätverk snarare än i traditionella hierar- kiskt statsorienterade beslutsprocesser.

Sammantaget anses staten, och dess relation till övriga sam- hället, ha blivit mer svåröverskådlig och komplex. Parallellt med denna utveckling har också förvaltningspolitiken förändrats. För- valtningen förväntas leva upp till en rad olika förvaltningspolitiska

8Rhodes, 1997, Peter och Pierre, 2000 Sørensen och Torfing, 2006.

9Jacobsson och Sundström 2006, Djelic och Sahlin-Andersson 2006, Vifell, 2006.

10Rhodes, 1996.

67

Miljöpolitikens organisering – en forskningsöversikt

SOU 2015:43

krav, och det går att skönja en idéhistorisk utveckling av dessa krav, både i Sverige och i andra länder.11

Under 1980- och 1990-talen drevs med påtaglig kraft idéerna om att staten skulle vare en liten, effektiv och instrumentellt styr- bar enhet, och de tog formen av ett slags internationell reformvåg som den engelske statsvetaren Christopher Hood kom att kalla New Public Management (NPM).12 Den bakomliggande idén var att samhället var överdrivet reglerat och att den offentliga sektorn var för stor för att ekonomin skulle fungera effektivt. Den offent- liga serviceproduktionen skulle kunna förbättras avsevärt om den utförs i mer marknadslika former och i samverkan med det civila samhället. En utgångspunkt var att det väsentliga i serviceproduk- tionen inte är organiseringen (dvs. att servicen produceras inom den offentliga sektorn) utan funktionen (dvs. att servicen produce- ras). Receptet blev att avreglera inhemska marknader, sänka skat- ter, krympa den offentliga sektorn och förbättra förutsättningarna för nyföretagande. Samtidigt skulle styrningen och kontrollen av verksamheter som behölls inom det offentliga skärpas. NPM spreds snabbt över stora delar av världen. Också i Sverige kunde vi från 1980-talets mitt, och med särskild kraft under 1990-talet se hur olika regeringar drev en politik inspirerad av de angloameri- kanska projekten med avreglering, omprövning av offentliga åta- ganden samt nya modeller för styrning och kontroll.

Inom governancelitteraturen hävdas att denna ökade strukturel- la och målinriktade komplexitet har tvingat riksdag och regering att avhända sig olika beslut och verksamheter, och därmed makt och ansvar, dels nedåt till regioner och kommuner, dels utåt till företag och intresseorganisationer, dels inåt till de statliga myndigheterna, och slutligen uppåt till den Europeiska unionen (EU) och andra internationella organisationer i takt med att problem blivit alltmer gränsöverskridande. Resultatet sägs ha blivit en ”urholkad” stat.13

11Pollitt & Bouckaert, 2004.

12Christopher Hood, 1995.

13Rhodes, 1994.

68

SOU 2015:43

Miljöpolitikens organisering – en forskningsöversikt

3.2.1Vad är governancestyrning och vad skiljer den från governmentstyrning?

Governance betonar decentraliserade processer och nätverk snarare än hierarkier och avgränsade organisationer. Hierarkier och avgrän- sade organisationer förknippas i stället med begreppet government. Policyprocesser ses som samverkansprocesser där många olika typer av aktörer deltar (offentliga, privata och frivilliga – politiska, sociala och administrativa). Karaktären på dessa nätverkskonstella- tioner varierar. Medan vissa är tämligen löst sammanhållna, in- stabila och har otydliga gränser (en vanlig benämning på sådana är issue networks) är andra mer sammanhållna, mer stabila och har tydligare gränser (en vanlig benämning på sådana är policy com- munities).

Gemensamt för dessa olika policynätverk är att policies ses som resultat av handlingar och utbyten inom nätverken, snarare än som resultat av auktoritativa, hierarkiska inomstatliga processer. Rikliga och informella utbyten betonas, vilka tenderar att göra gränserna mellan offentligt och privat otydliga. Processernas karaktär gör samtidigt att de regler som olika policies uttrycks i förändras. De stelare och mer formella regleringsformer som traditionellt använts inom staten ersätts med mer mjuk reglering i form av till exempel mål, handlingsprogram, riktlinjer, standarder, råd och information. I termer av regleringsformer innebär en övergång från hierarkisk centraliserad styrning till decentraliserad förhandlande styrning en övergång från ”hard law” till ”soft law”.14

I governancestyrning är myndigheteras öppenhet mot omvärl- den ett viktigt inslag. Myndigheterna måste ha ett ”utifrån och in” i stället för ett ”inifrån och ut” perspektiv på sin verksamhet. Det innebär bland annat att myndigheterna måste ägna tid åt omvärlds- analyser av olika slag. Det innebär också att de måste vara beredda att anpassa sina arbetsflöden till processerna hos externa intressen- ter (företag, organisationer, myndigheter, med flera). Detta är inte minst viktigt när de externa intressenterna är beroende av myndig- hetens beslut och åtgärder av olika slag. En annan effekt av denna styrform är att myndigheter ofta ersätter detaljerad kontrollverk- samhet med kvalitetssäkringar av olika aktörers processer.

14 Mörth, 2004.

69

Miljöpolitikens organisering – en forskningsöversikt

SOU 2015:43

Governanceforskare betonar att olika typer av aktörer förfogar över olika typer av resurser, men att ingen har tillräckliga resurser för att på egen hand lösa de ofta svårlösta problem som policynät- verken samlas runt. Detta skapar ömsesidiga beroendeförhållanden och gemensamma intressen. Kittet som håller samman de olika policynätverken utgörs därför främst av resursberoenden.15 Frivil- lighet, jämlikhet och förtroende betonas, till skillnad från tvång och auktoritet som förknippas med den hierarkiska styrmodellen. Vik- tiga resurser som stater förfogar över är demokratisk legitimitet, lagstiftning, pengar, expertis, utformning av regel-, kontroll- och tillsynssystem, medlingskapacitet samt tillgång till media. Viktiga resurser som privata organisationer förfogar över är expertis, rykte, tillgång till media, gruppmandat och, inte minst, kontroll över genomförandet av policies.

Begreppet governance är alltså omstritt och föga klargörande. Den underliggande tesen som begreppet lyfter fram är att samhället som sådant skulle ha genomgått en genomgripande förändring som påverkar statens möjlighet att styra samhället. Detta skulle således också kräva en förändring i styrningen som bättre passar för det nya samhället. Denna retorik känns igen från dem som hävdar att förändring är det som bäst kännetecknar samhället och politiken vars främsta förespråkare finns bland dem som framhäver nätverks- samhället16, globaliseringen17, övergången från det moderna till det postmoderna samhället eller IT-revolutionen.

Denna retorik har oftast en definitiv karaktär, det vill säga att förändringen är absolut från det ena till det andra som om de vore två motstående poler och där förändringen är antingen noll eller ett. Talet om ”från government till governance” följer samma möns- ter. Detta får till följd att förändringen i sig inte ifrågasätts, utan snarare hur fort den går och hur omfattande den är just för tillfället på vägen mot det uppsatta tillståndet.

Vid studiet av konkreta politiska processer upptäcks således också att inslaget av governance finns där och att det avviker från ett traditionellt idealt governmentperspektiv. Frågan är emellertid om detta ideala governmenttillstånd någonsin existerat annat än i

15Pfeffer och Salancik, 1978.

16Castells.

17Beck.

70

SOU 2015:43

Miljöpolitikens organisering – en forskningsöversikt

teorin. En närstudie av processer resulterar alltid i avvikelser från de ideala modellerna. Så frågan är om detta är något nytt – egent- ligen? Det rimliga svaret är att det inte är något nytt, utan att insla- get av ”governance” alltid har funnits i politiska processer, och att det varierar mellan olika frågor och områden.

3.2.2Utveckling mot den postbyråkratiska organisationen?

Företrädare för nätverkssynen är bland andra Heckscher och Do- nellon (1994) som menar att vi kan se en utveckling mot den post- byråkratiska organisationen där det betonas disorganisering/kaos, karisma, värden, informella nätverk, decentralisering och färre hie- rarkiska nivåer. Inte sällan är sådana resonemang normativa och ideologiskt färgade. Andemeningen är att det gamla per definition är sämre än det nya, vilket är grunden i ett moderniseringstän- kande. Således är postbyråkratin frigörande, får människor att kän- na egenmakt, arbetsglädje och engagemang. För postbyråkratiska företag ger den nya nätverksstrukturen konkurrensfördelar och flexibilitet, vilket passar bra in i den nya globaliserade ekonomin. Platta organisationer och självstyrande team är två modeord som användes inom såväl organisationsteori som konsultbranschen under några år på nittiotalet. Men tendensen inom organisations- teori och sociologi är snarare att åter betona det beständiga och de trögrörliga byråkratiska strukturerna.

Så frågan är vad som gör att governance ses som det nya inom statsvetenskapen. En tolkning är att det råder vattentäta skott mel- lan olika vetenskapliga discipliner som gör att nätverksidéerna inte riktigt fått fotfäste inom statsvetenskapen förrän under senare tid. En annan är att man börjat intressera sig för studier och metoder som finner spår av governance och nätverksegenskaper i de poli- tiska processerna man studerar. Plötsligt har man riktat gatlyktans ljus mot sådana aspekter som tidigare legat i skugga, vilket innebär att man nu ser dem till skillnad från tidigare. En tredje tolkning är att governance stämmer bra in i en ideologi som betonar decentra- lisering, informalitet och framsteg. Som sådan stämmer den också bra överens med innehållet i New Public Management och en nor- mativ idé om hur man styr på bästa sätt (good governance). Att governancebegreppet kommit att användas i så hög grad kan alltså

71

Miljöpolitikens organisering – en forskningsöversikt

SOU 2015:43

bero på att det passar bra in i den ”stora berättelsen” om hur sam- hället förändras, en ökad användning av forskningsmetoder som är empirinära och inriktar sig på forskningsproblem som betonar pro- cesser samt att governance också har ideologiska undertoner som antyder att det är ett normativt bättre sätt att styra staten på.

Den pågående förändringen av samhällsstyrningen bör inte be- skrivas som ett enkelt skifte från den ena styrmodellen till den andra, vilket vanligtvis görs i litteraturen. Många menar att utveck- lingen är mer komplicerad. De båda styrmodellerna rymmer i själva verket flera olika dimensioner, vilka var och en utgör kontinuum.18 Vidare visar studierna att balansen mellan de båda styrmodellerna kan förklaras av en rad olika faktorer, av såväl aktör- som struktur- karaktär. Sammantaget har samhällsstyrningen blivit mer komplice- rad, vilket medfört förändrade förutsättningen för – och krav på – statens roll i styrningen.

3.2.3Miljöpolitik – ett svårstyrt politikområde

När det gäller miljöpolitik är det ett genuint svårstyrt politik- område, eftersom miljöfrågor kommer in i alla andra politikområ- den på ett eller annat sätt. På så vis finns miljöpolitiken ständigt närvarande inuti andra politiska frågor, och det måste tas hänsyn till miljömässiga konsekvenser av i stort sett alla politiska förslag och reformer. En insikt från både forskning och praktik är att miljöutmaningar måste hanteras på alla administrativa nivåer. Dessa utmaningar kräver ett integrerat angreppssätt som skär tvärs över och genom policyområden eftersom de är utpräglat multisektoriella och ligger på flera styrningsnivåer. Ett begrepp som utvecklats inom forskningen för att förstå hur styrningen fungerar när ett flertal administrativa och politiska nivåer interagerar inom samma politikområden är ”multilevel governance” eller flernivåstyrning. Genom detta belyses komplexiteten i de sammanflätande politiska nivåerna.

18 Pierre och Sundström, 2009.

72

SOU 2015:43

Miljöpolitikens organisering – en forskningsöversikt

3.2.4Vilken roll spelar staten i governancestyrningen?

En fråga inom governanceperpektivet är vilken roll staten spelar i policyprocesserna. Den mest långtgående tesen om governance menar ju att statens makt urholkats och mer eller mindre spelat ut sin roll. Rhodes menar till exempel att nätverken i hög grad är själv- organiserande (”self-organizing”), och att de kännetecknas av för- mågan att ”resist government steering, develop their own policies and mould their environment”.19 Denna ”governing without govern- ment”-tes har dock kommit att ifrågasättas av många andra gover- nanceforskare.20 Tvärtom kan nätverk vara både mödosamma och resurskrävande att bygga, och här spelar staten ofta en betydelsefull roll.21

Statsvetaren Lennart J Lundqvist diskuterar just dessa två tolk- ningar av governanceorienteringen utifrån en analys av lokala in- vesteringsprogram för ekologisk modernisering. Han studerar hur styrningen ser ut på detta område. Frågan är om Rhodes ”hollo- wing out” stämmer eller ifall Pierre och Peters ”Government still plays a role” är en mer rimlig tolkning.22 Lundqvist menar att rege- ringen fortfarande har en avgörande position, eftersom man lycka- des etablera ekologisk modernisering som en tvärsövergripande strategi för det gröna folkhemmet, och bygga upp en central byrå- krati för implementering av den. Så den sammanfattande bilden enligt Lundqvist är att Pierre och Peters bild, det vill säga att stater fortfarande spelar en viktig roll, är en bättre tolkning av föränd- ringen i styrningen än att statens makt har urholkats.

Även om inte heller dessa forskare ser staten som helt suverän menar de ändå att staten har en speciell ställning och särskilda möjligheter att organisera och styra policynätverken. Dock betonas andra styrnings- och samordningsformer än dem som förknippas med hierarkier. Statens roll blir i ett governanceperspektiv inte i första hand att i ”command-and-control”-anda löpande utforma precisa direktiv, regler, mål och resultatkrav. Snarare handlar styr- ning om att ange övergripande problemformuleringar, att sätta ramarna för policynätverkens organisation, finansiering och arbets-

19Rhodes, 1996.

20Pierre och Peters 2000, Jacobsson och Sundström, 2006.

21Davies, 2002.

22Lundqvist, 2001.

73

Miljöpolitikens organisering – en forskningsöversikt

SOU 2015:43

sätt samt att påverka föreställningar hos policynätverkens aktörer om vad som är problem och hur problemen bör lösas, det vill säga att konstruera identiteter och mening. Governance innebär således inte att staten upphör att styra, men att formerna förändras.

Jessop och Sørensen har i sammanhanget pratat om ”metagover- nance”, där politikerna ses som ”metaguvernörer”.23 Vissa menar också att sådan metastyrning i själva verket kan öka centrums kontroll över periferin, inte minst för att behovet av mer löpande, detaljerad och resurskrävande styrning minskar. Därför bör också metastyrning, eller nätverksstyrning som det också talas om ibland, eftersträvas. Pierre och Sundström formulerar fyra hypoteser om när graden av governance inom ett politikområde ökar:

ju fler aktörer staten är beroende av för skapandet och genom- förandet av politiska program, desto större inslag av governance,

ju mer ett område domineras av en vetenskaplig teknokratisk kunskapssyn, och om den synen även delas av media och med- borgarna, desto lättare för politikerna att decentralisera verk- samheten till mer självreglerande nätverk. Och omvänt, ju mer ett område uppfattas vara fyllt av svårbemästrade avvägningar mellan olika grundläggande värden, desto svårare får politikerna att organisera verksamheten på armlängds avstånd,

ju viktigare politikerna uppfattar att en fråga är, desto mer cen- traliserad och hierarkisk blir styrningen,

ju längre ett politikområde dominerats av en viss typ av styr- form, desto svårare att införa en annan form, i varje fall så länge kollektiva mål uppnås på området.24

3.2.5Miljöområdet präglas av governanceegenskaper

Utifrån Pierres och Sundströms fyra hypoteser kan miljöpolitiken ses som exempel på ett sådant politikområde där staten är hög- gradigt beroende av en mängd tunga etablerade organisationer i det kringliggande samhället. Dessutom domineras området av veten- skaplig/teknokratisk kunskapssyn som delas av medborgare och

23Jessop 2002; Sørensen 2004, 2007.

24Pierre och Sundström, 2009.

74

SOU 2015:43

Miljöpolitikens organisering – en forskningsöversikt

media. Detta pekar på att området är i hög grad governanceorien- terat. Däremot kan det tänkas, enligt de två senare hypoteserna, att miljöfrågorna vid olika tidpunkter lyfts och blir politiskt viktiga, vilket talar för att man försöker centralisera styrningen. Samtidigt spelar också den etablerade styrstrukturen in, vilket gör att det inte enkelt går att helt förändra styrningen.

Det innebär att samma politikområde ibland kan styras distinkt och hierarkiskt och under andra perioder genom mer informella governancetekniker, beroende på hur central och viktig frågan är vid varje given tidpunkt. Miljöfrågan visar hur ett politikområdes betydelse i den politiska debatten kan variera mycket påtagligt mellan olika tidpunkter.

3.2.6Staten har fortfarande en viktig roll

Staten har fortfarande en viktig roll i implementeringen av politik på miljöområdet. Dels är den en arena, den är en auktoritet och den tillhandahåller grundläggande regler och ramar. Samhällsstyrning för hållbarhet beskriver ganska väl utvecklingen inom flera politik- områden som till exempel skogspolitik och transportpolitik. Fler- nivåpolitik, inblandning av privata aktörer, användningen av mjuka styrmedel, och att konflikt förbytts i (retorisk) konsensus känne- tecknar de ingående områdena. Hållbar utveckling måste förstås och användas som ett politiskt begrepp som tydliggör de delade meningar som råder om mål och verktyg för att nå ett hållbart sam- hälle. Det är också viktigt att de styrtekniker som används är legi- tima det vill säga att de genomsyras av representativitet, deltagande, genomskinlighet och tydlig ansvarsfördelning. De måste också vara effektiva, det vill säga bidra till lösningen av samhällsproblem eller skapa utvecklingsmöjligheter. Men styrteknikerna måste också hantera offentliga medel på ett ansvarsfullt sätt. Sammanfattnings- vis präglar governance miljöpolitik mer än andra politikområden, på grund av att det finns många intressen och aktörer (multi stake- holder), det har etablerats nya nätverk, och att förvaltningen sker på flera olika nivåer (multilevel governance).

75

Miljöpolitikens organisering – en forskningsöversikt

SOU 2015:43

3.3Hur ser forskningsläget ut?

Det finns följaktligen en stark idé om att eftersom miljöpolitik- området präglas av föränderlighet, transnationalitet, globalisering, starka intressen, en blandning mellan civila, privata och offentliga aktörer så är miljöområdet styrt av så kallad governance där statens roll minskat eller ibland till och med försvunnit. I likhet med governanceforskarna menar den statsvetenskaplige miljöforskaren Andreas Duit med flera att den empiriska forskning som växt fram inom den statsvetenskapliga forskningen visar att staten är nog så närvarande, men att dess roll har förändrats.25

När det gäller statens roll inom miljöforskningen visar det sig att det saknas studier om staters miljöorganisation. Det vill säga att det saknas studier som kartlägger eller visar hur olika stater har organiserat sin miljöpolitik när det gäller fristående myndigheter, tillsynsorgan, regeringsdepartement etc. Detta bekräftas av t.ex. Duit med flera som menar att staten varit frånvarande i miljö- studier. Många nya studier om miljöförvaltning fokuserar på an- tingen mikronivå (lokal och individuell nivå) eller makronivå (glo- bal) samtidigt som de försummar styrningen på nationalstatsnivå. Statlig miljöförvaltning upplevs ofta som otillräcklig eller begränsas av hänsyn till den ekonomiska tillväxten. Dessutom anses effekter- na av den statliga miljöförvaltningen som försumbara jämfört med marknaden eller internationella organisationer.26

Det forskningsområde som ligger närmast handlar om den över- gripande styrningen av miljöpolitiken och benämns environmental governance i den internationella forskningen.

3.3.1Environmental governance

Forskningen inom temat ”environmental governance” studerar hur olika processer, strukturer och aktörer inom offentlig sektor, bland företag och inom civilsamhället påverkar hur miljö- och natur- resursfrågor beskrivs, kommuniceras och hanteras. Miljö- och naturresursfrågors komplexa, osäkra, gränsöverskridande och för- änderliga karaktär skapar stora utmaningar. Traditionella styr- och

25Andreas Duit m.fl. 2014.

26Duit m.fl. 2014.

76

SOU 2015:43

Miljöpolitikens organisering – en forskningsöversikt

organisationsformer är ofta dåligt anpassade till ekologiska systems gränser och dynamik liksom till miljöproblemens gränsöverskri- dande karaktär. Så kallad ”multi-level governance” utvecklas paral- lellt med att staters traditionella och självständiga förvaltningsför- måga alltmer ifrågasätts, vilket inte minst gäller inom miljöområ- det. Nya former av styrning och förvaltning innebär att en ökad betydelse ges till att olika typer av kunskap (vetenskaplig och prak- tisk kunskap) förs närmare varandra. Likaså fästs stor vikt vid kom- munikation och samarbete mellan olika aktörer på lokal, regional och internationell nivå i syfte att öka vår förståelse av hur vi ska förhålla oss till vår tids stora miljöutmaningar.

I forskningen om ”environmental governance” framträder tre huvudspår:

ett handlar om ”policy instruments”, dvs. vilka styrmedel stater har valt för att driva miljöpolitiken och på vilket sätt de kom- binerats. Begrepp som används här är EPI (Environment Policy Instruments) och NEPI (New Policy Instruments),

ett andra spår är ”environmental performance”, dvs. hur effek- tiva stater är på att hantera miljöproblem,

ett tredje spår, nära kopplat till de andra är att studera ”policy diffusion”, dvs. att studera spridningen av miljöpolitiska åtgär- der och policyinstrument. Denna forskning visar typiskt hur stater vid olika tidpunkter har anammat och infört olika slags policyinstrument. En vanlig diskussion är huruvida vissa stater ligger i framkant och vilka sackar efter, och förklaringar till detta.

Förutom dessa tre huvudinriktningar finns det också ett forsk- ningsområde som kallas ”natural resource management”, som hand- lar om hur man valt att organisera naturresurser. Här genomförs ofta fallstudier inom särskilda sektorer inom miljöområdet. En känd föregångsstudie på området är Ellinor Ostroms ”Governing the Commons” (1990) som handlar om hur man organiserar sam- fälligheter.

Givet de inriktningar som den internationella forskningen om miljöpolitik har, är det ett stort forskningsfält, med egna tidskrifter och läroböcker i ämnet.

77

Miljöpolitikens organisering – en forskningsöversikt

SOU 2015:43

3.3.2Få studier berör svenska förhållanden

Det är dock få studier som berör svenska förhållanden inom detta område. Den svenska forskningen har ofta en naturvetenskaplig/ teknisk karaktär där något specifikt miljöområde studerats. Orga- nisering av miljöpolitik är överlag lite studerat. Det finns viss forskning om styrmedel och effekter. Bristen på miljöforskning ur ett samhällsvetenskapligt perspektiv − har tagits upp i olika sam- manhang, vilket lett till att forskningsrådet Formas har försökt driva på det som kallas ”samhällsvetenskaplig miljöforskning”.

3.3.3Exempel på svensk forskning

Några exempel på svensk forskning är Lennart Lundqvists Miljö- vårdsförvaltning och politisk struktur (1971), som handlar om Naturvårdsverkets bildande. Erik Hysings Governing sustainability handlar om skogspolitik och transportpolitik, Simon Haikolas Bortom kontroll handlar om framväxten av svensk kemikalie- kontroll, och Andreas Duits Tragedins institutioner (2009), som handlar om miljöskyddets framväxt.

En annan studie som analyserar kemikaliepolitik är Ragnar Löfstedts artikel om svensk kemikaliereglering under en trettioårs- period: Swedish Chemical Regulation – An overview and analysis

(2003). Löfstedt går där igenom svensk lagstiftning på området och diskuterar orsakerna till varför kemikaliepolitiken tagit nuvarande form. Även Erland Mårald fokuserar på det juridiska ramverket i sin studie av svenska miljöbrott och miljöskyddslagstiftning;

Svenska miljöbrott och miljöskandaler 1960–2000 (2007).

Det finns ett antal samhällsvetenskapliga studier om specifika miljöfarliga ämnen. Bland dessa kan nämnas Ylva Ugglas studie

Environmental politics and the enchantment of modernity – Mercury and radioactive waste disposal in Sweden (2002); Rolf Lidskogs Radioactive and hazardous waste management in Sweden – Move- ments, politics and science (1994); Göran Sundqvists The bedrock of opinion – Science, technology and society in the siting of high-level nuclear waste (2002); Jonas Anshelms Bergsäkert eller våghalsigt? – Frågan om kärnavfallets hantering i det offentliga samtalet i Sverige 1950–2002 (2006) och Robert Hreljas I hettan från ångpannan – Vetenskap och politik i konflikter om tekniska anläggningar (2006).

78

SOU 2015:43

Miljöpolitikens organisering – en forskningsöversikt

Andra mer idéhistoriska studier är Johan Hedréns Miljöpoliti- kens natur (1994), som behandlar den svenska miljöpolitikens idé- mässiga utveckling från dess formativa period på 1960-talet fram till mitten på 1990-talet, och Jonas Anshelms idéhistoriska studier

Socialdemokraterna och miljöfrågan – En studie av framstegstankens paradoxer (1995). Båda dessa studier betraktar i flera av fallen fram- växten av de organisationer eller regleringar som varit viktiga på området, men behandlar inte i någon större utsträckning den svenska statliga organiseringen på miljöområdet så som den ser ut i dag.

3.3.4Miljöpolitiska styrmedel – spridning och effektivitet

Ett av de forskningsområden som fått stor uppmärksamhet handlar om miljöpolitiska styrmedel, eller det som kallas ”environmental policy instruments” (EPI).

Forskare menar att termen EPI är komplex och beroende av många faktorer. Det finns få ”best practices” när det gäller styr- medel som enkelt kan överföras mellan olika juridiska system. Kunskapen om olika styrmedels effektivitet är svag och det poli- tiska systemet tycks vara dåligt organiserat för att överföra policy- instrument mellan varandra.27 Enligt en forskningsöversikt om empirisk forskning om kontroll och granskning i Europas stater finns det forskning om enskilda stater, men inom den komparativa forskningen är det brist på studier. Detta beror på att det är svårt att jämföra mått och andra data.28

En forskningsinriktning inom EPI handlar om utvecklingen av nya styrmedel och hur effektiva de olika politiska styrmedlen är när det gäller miljöpolitiken. NEPI, ”New policy instruments” är en beteckning på denna inriktning som tycks ha växt fram inom den internationella statsvetenskapliga miljöforskningen. NEPI definie- ras som olika typer av styrmedel: skatter, handelsbara tillstånd, fri- villiga överenskommelser, eko-märkning och reglering.

I artikeln ”Comparative conclusions – ’new’ environmental policy instruments: An evolution or a revolution in environmental policy?

27Jordan & Lenschow, 2010.

28Tosun, 2012.

79

Miljöpolitikens organisering – en forskningsöversikt

SOU 2015:43

diskuterar Jordan, Wurzel och Zito detta forskningsfält.29 Bak- grunden är att de nya policyinstrumenten har växt enormt sedan 1970-talet. Länder världen över har experimenterat med NEPI på ett likartat vis.

Det finns olika drivkrafter till detta:

missnöjdhet med tidigare regleringar,

att nya policyinstrument uppfattas vara bättre än de gamla,

den förändrade styrningen ”från government till governance”,

EU:s ökande inflytande på miljöområdet,

en ökad internationell konkurrens samt

ökat nationellt stöd för miljöpolitik.

Ytterligare drivkrafter är att NEPI driver på varandra samt att klimatförändringarna satt miljöfrågornas angelägenhet på agendan.

NEPI:s används för olika mål. Olika länder använder också etiketterna på olika sätt. Användningen och framväxten av NEPI:s visar att de i hög grad beror på de olika ländernas traditioner och system. NEPI är betecknade för ett skifte från miljögovernment till miljögovernance.

Det pågår en stor forskningsinsats om huruvida olika policy- instrument passar för olika situationer och hur effektiva de är. Ju fler NEPI:s som används desto mer trängsel blir det på området med överlappningar och NEPI:s som kommer i konflikt med varandra. I takt med insikten om att det inte finns något perfekt instrument och att alla har sina för- och nackdelar, försöker myn- digheter skapa ett komplext paket av olika åtgärder, vilket riskerar leda till en administrativ överbelastning. Genom empiriska studier är den övergripande slutsatsen att environmental governance är som bäst ett komplement, men ersätter högst troligen inte environ- mental government i regulatorisk mening.

29 Jordan, Wurzel och Zito, 2010.

80

SOU 2015:43

Miljöpolitikens organisering – en forskningsöversikt

3.3.5Om policyinstrument och deras spridning

En riktning inom forskningen om policyinstrument är dess sprid- ning − hur de sprids, vad det beror på och varför vissa stater ligger före andra. Forskning visar att trots att det övergripande är så att NEPI:s blivit vanligare överallt så är det en differentierad bild som råder mellan länder och sektorer. En tysk forskningsstudie ger en överblick över tjugotvå miljöpolitiska innovationer. Styrmedlen grupperas i: administrativa institutioner, lagar, EPI-instrument, energiskatter samt eko-märkning, och i artikeln går forskarna igenom olika varianter på dessa. De menar att det finns en kon- vergens när det gäller styrmedel på miljöområdet bland Europas stater som beror på tre mekanismer: diffusion, harmonisering och tvång.30

En annan studie visar att det finns ett stort mått av diffusion när det gäller miljöpolitik. Pionjärländer visar vägen för andra på om- rådet. Men för att vara pionjär krävs en hög grad av nationell självständighet att utveckla politik.31 Sverige har varit föregångsland när det gäller miljöpolitik, och har varit viktigt för dess utveckling och spridning. Det finns ett antal tecken på att så inte längre är fal- let.32 Enligt OECD:s genomgång och bedömning av olika länders miljöpolitik menar de att Sverige är en föregångare inom många områden inom miljöpolitiken. OECD säger att Sveriges långvariga engagemang för miljön har avsevärt minskat utsläppen av växthus- gaser, luftföroreningar och kväveläckage.33

Vidare menar OECD att Sverige har en robust, innovations- inriktad ekonomi och en väl utbyggd välfärdsstat samt en sund struktur när det gäller miljöförvaltning. Man listar följande faktorer som bidragit till att Sverige varit framgångsrikt på miljöpolitik- området:

En omfattande uppsättning ambitiösa miljömål.

En lång tradition av öppen, fri tillgång till miljöinformation och starkt offentligt stöd för miljöpolitiken.

30Busch & Jörgens, 2005.

31Jänicke, 2005

32Hysing, 2014.

33OECD Environmental Performance Review of Sweden: Assessment and Recommendations.

81

Miljöpolitikens organisering – en forskningsöversikt

SOU 2015:43

En väl avvägd blandad miljöpolitik som innehåller priser/kost- nader för miljöskadlig verksamhet.

En koldioxidsnål energimix, med en hög andel av förnybara energikällor.

En topplacering på listan över de mest miljöinnovativa OECD- länderna.

En ledande roll i klimatförändringarna, bland annat som en pionjär inom koldioxidbeskattning.

Efter att ha gått igenom ett antal forskningsartiklar och några böcker inom detta forskningsområde kan konstateras att de allra flesta studier håller sig på en systemnivå när man jämför olika länder med varandra. Man talar om faktorer på principiell nivå som särskiljer stater från varandra, och som påverkar utfallet av miljö- politiken, men diskuterar inte mer konkret vad i statens organise- ring som spelar roll. Faktorer som återkommer i studierna är till exempel administrativ fragmentering, institutionell kapacitet, demo- kratisk representativitet etc.

3.3.6Miljöpolitiken och granskningssamhället

Ett betydande inslag i statens styrning inom miljöpolitiken är i dag i form av aktiviteter som kan kopplas till framväxten av det nya granskningssamhället. Det går till och med att tala om granskning som en ”ny” styrform som inrymmer ett ökat fokus på resultat, re- sultatmätning, produktivitet, kontroll och utvärdering. Intresset för, och det uppfattade behovet av resultat och resultatmätning, har där- med också ökat i de offentliga verksamheterna. Behovet av gransk- ning har i sin tur drivit på mer detaljerade redovisning av resultat, vilket ger större möjlighet till granskning och jämförelser och så vidare. Granskningssamhället återkommer i allt fler sammanhang.

Ett återkommande tema i forskningen om utvärdering, gransk- ning och tillsyn är att den fokuserar på politikens utflöde, det vill säga utfallet eller resultatet av insatta åtgärder. Syftet är att bedöma och värdera vad som åstadkoms och relatera detta till det som upp- fattas vara lämplig måttstock − ofta mål. Då talas det om produkti- vitet, effektivitet eller effekter. En vanligt förekommande illustra-

82

SOU 2015:43

Miljöpolitikens organisering – en forskningsöversikt

tion (eller teori) är den så kallade programteorin, eller resurs- omvandlingskedjan (eller ibland värdeskapandet). Modellen beskri- ver att det i ena änden av organisationen (projektet, myndigheten) stoppas insatsvaror, råmaterial och kapital (input). I organisationen genomförs aktiviteter och det är där själva värdeskapandet uppstår. I andra änden kommer något ut som resultat av denna förädlings- process (output). Det som kommer ut kan därmed jämföras med det inkommande och vi får då ett mått på förädlingsvärdet, det vill säga hur mycket har vi fått ut av insatta resurser (produktivitet, inre effektivitet).

Men detta säger inte så mycket om vad man förväntat sig, eller ifall resultatet av åtgärderna fått det genomslag man vill. Därför an- vänds förutbestämda mål som måttstock för bedömning och värde- ring av resultatet (effektivitet). Det är inte säkert att det finns ett entydigt mål, utan flera olika mål som dessutom kan hänföras till olika intressenter. Då talar man om effekter av åtgärder och re- sultat, eller ibland om yttre effektivitet. Problemet med att bedöma och värdera effektivitet och effekter är att ju längre ifrån själva re- sultatet (faktiskt antal producerade enheter eller liknande) man kommer desto mer svårfångad blir kausaliteten, det vill säga är det polisens synlighet utanför krogar vid stängningsdags som bidrar till minskad våldsbrottslighet eller är det Folkhälsoinstitutets informa- tionskampanj som leder till bättre folkhälsa? Sven Modell och Anders Grönlund tar upp denna problematik i ”Effektivitet och styr- ning i statliga verksamheter”.34 De menar för det första att effekter kan bero på flera olika offentliga organisationers prestationer. Det är därför svårt att isolera effekterna av enskilda organisationers verksamhet, i synnerhet då mätningen avser effekter för samhället i stort. För det andra beror effekter i hög grad på icke-påverkbara omständigheter i omvärldsmiljön. För det tredje råder det ofta lång tidseftersläpning mellan det att prestationerna utförs och till dess att effekter kan utläsas och mätas, och för det fjärde kan effekter uppstå genom slump snarare än genom kausala samband mellan prestationer och effekter.

Prestationer eller output tycks således rikta uppmärksamheten mot enkla kvantifierbara resultat av verksamheten, vilket ger upp- hov till problem med målförskjutning eller suboptimering, att orga-

34 Sven Modell och Anders Grönlund, Effektivitet och styrning i statliga verksamheter, 2006.

83

Miljöpolitikens organisering – en forskningsöversikt

SOU 2015:43

nisationerna blir förblindade av sina egna interna processer i stället för att se hur de bidrar till helheten. Johan Quist menar att det är skillnad mellan att styra på effekt eller prestation.35 Till exempel om Tullverket får i uppdrag att bidra till korrekt handel över gränserna (effekt) eller om de ska utföra 40 000 kontroller (prestation). Men även om resultatmätning och fokusering på prestationer sägs leda till sådana konsekvenser, eller ”perversa bieffekter” som de ibland benämns, menar Lena Lindgren att det finns få studier – särskilt svenska sådana – där konsekvenser av kvalitets- och resultatmät- ning undersöks.36 När det omnämns dras ofta paralleller till det sovjetiska planhushållningssystemet.

Granskning av resultat ses ofta som en uppgift för myndig- heterna själva, som ju förväntas ägna sin återrapportering åt just detta: vilka resultat har myndigheternas arbete uppnått? I myndig- heternas årsredovisningar från de senaste 20 åren finns åtskilliga exempel på resultatredovisningar av olika slag – men det är oftare insatser som rapporteras än resultaten av dessa åtgärder. Det är mer sällsynt med oberoende forskare som studerar och ifrågasätter myndigheternas bilder av verksamheternas och de olika åtgärdernas resultat. Den kunskap vi har om statsförvaltningens resultat, effek- tivitet och granskning utifrån de senaste 20 årens forskning om statsförvaltningen är begränsad.

Ett tema som återkommer, särskilt i skrifter från myndig- heterna, är de ”viktiga förutsättningar” med syfte att stärka resul- tatstyrningen och därmed möjliggöra en god, rättvisande gransk- ning. Förutsättningar som enligt forskningen sällan uppfylls, det vill säga att målen ska vara tydligt formulerade, att det ska finnas en koppling mellan resurser och mål, och att det ska finnas tid och resurser avsatta för uppföljning och utvärdering.

Ett annat tema som finns i forskningen är kritik mot resultatstyr- ningen. Vad säger forskning om granskning inom miljöområdet?

35Johan Quist, 2009.

36Lindgren, 2008, s. 123–126 om forskningsläget.

84

SOU 2015:43

Miljöpolitikens organisering – en forskningsöversikt

3.3.7Forskningen om följsamhet gentemot regler på miljöpolitikområdet

Precis som i den allmänna forskningen om olika former av gransk- ning finns det lite forskning och tvetydiga resultat. Lena Lindgren menar att det går att dela upp forskningsstudier om granskning i förespråkare och kritiker. Men det är svårt att påvisa vad som är effektivt eftersom det beror på situation och intresse. Enligt en översiktsartikel saknas det studier och ”evidence” inom miljöområ- det för att regulatorisk effektivitet har möjlighet att stödja politiker att välja rätt instrument för att åstadkomma bättre reglering. Fors- karna föreslår att etnografisk forskning skulle kunna fånga ny- anserna bättre än de statistiska sammanställningar som är vanligt inom denna forskning.37

Artikeln är en genomgång av studier som kopplar reglerarens handlingar till ökad följsamhet gentemot miljömål och utsläpps- kvoter. Empirin är från USA – Environmental protection agency, EPA – och data kommer från deras databas. Myndigheten har fått minskad budget och personal mellan 1994–2010, men ett ökat antal inspektioner har genomförts från 17 600 år 2001 till 20 000 i dag.

Amerikanska forskare menar i en annan artikel att obligatoriska straff vid miljöförstöring/nedsmutsning är institutionaliserat hos nästan alla industrialiserade länder. Men de flesta anser att det krävs inspektioner och sanktioner för att åstadkomma detta. Författarna menar att tvingande regler är den viktigaste faktorn när det gäller utvecklingen av staters förbättring av miljön de senaste 35 åren. Den traditionella kontrollen och granskningen som bygger på tvång har emellertid blivit kontroversiell. Miljöpolitikområdets före- trädare förespråkar allt mer en förändring från den konventionella regleringen till frivilliga program och information. Empirin, menar de, visar att kontroll och granskning ökar regelföljandet vilket ökar följsamhet mot utsläppskvoter etc. De visar också att det får effek- ter, det vill säga att man minskar utsläppen, även där man följer kvoterna.38

I en dansk forskningsstudie diskuteras frågan om varför man lyder sociala regleringar och miljöregleringar inom det danska jordbruket.

37Taylor m.fl. 2012.

38Gray & Shimshack, 2011.

85

Miljöpolitikens organisering – en forskningsöversikt

SOU 2015:43

De pekar på tre faktorer: för det första spelar böndernas kunskap om regler en avgörande roll, för det andra är normativa och sociala motiv lika inflytelserika som strategiska motiv för att öka lydnaden mot reglerna och för det tredje påverkar inspektörers stil regelföljandet. I artikeln pläderar forskarna för att reglering är positivt och menar att flexibel påverkan främjar lydnaden gentemot regleringar.39

Munday och Roberts menar att utvärdering och mätning kräver tydliga mål.40 Utvecklingen mot att skapa många olika indikatorer inom miljöpolitiken är ett symptom på bristen på klara och tydliga mål. Bilden som tecknas inom miljöpolitiken är att det finns många olika överlappande instrument och sätt att mäta, och att olika beslut som fattats på olika håll i olika branscher differentierar systemet. Det är också osäkert om ökade nivåer leder till hållbar utveckling. Det kan precis lika gärna vara tvärtom, vilket gör att mätningarna blir osäkra och ibland motsägelsefulla. Vad de menar är således att governancestyrningen med många olika intressen och mål i ett fragmenterat system i praktiken leder till en sämre effektivitet.

En kunskapsöversikt från Arbetsmiljöverket 2011 över regler och styrmedel på det yttre miljöområdet redogör för ett antal svenska utvärderingar av sådana styrmedel. En sådan har genom- förts gällande skogsindustrin och bygger på 17 artiklar. Den visar att styrmedel har varit drivande för ökad energieffektivitet, mins- kad koldioxid och svavelutsläpp. Ökade relativpriser på energi och bränslen har varit viktigare än skatter som drivkraft för effektivise- ringar och minskade utsläpp i pappers- och massaindustrin. Effek- ten av nationella snarare än EU-styrmedel har varit större. Indivi- duella tillståndsprövningar har varit viktig för minskade utsläpp.

År 2012 gjorde Naturvårdsverket en kartläggning av de miljö- politiska styrmedlen. Kartläggningen visar precis som den inter- nationella forskningen att styrmedelsarsenalen är mycket omfat- tande. Bara inom det klimatpolitiska området finns det 90 styr- medel. Naturvårdsverket drar ändå slutsatsen att hittills beslutade och planerade styrmedel inte räcker för att tillräckliga åtgärder ska kunna genomföras. Endast för två av de sexton miljökvalitetsmålen bedöms de befintliga och planerade styrmedlen vara tillräckliga, medan det anses omöjligt att nå de resterande miljökvalitetsmålen

39Winter & May, 2001.

40Munday och Roberts, 2007.

86

SOU 2015:43

Miljöpolitikens organisering – en forskningsöversikt

till år 2020 med gällande och planerade styrmedel. Bedömningen är att det saknas lämpliga styrmedel eller att det råder brist på imple- mentering.

Både Naturvårdsverkets refererade litteraturöversikter och egna intervjuer lyfter fram de nationella, riktade styrmedlen och anser att de är effektiva. Flera av intervjupersonerna menar att styrmed- len som har utformats nationellt har haft större effekt på skogs- industrin, än de som har utformats av EU. De styrmedel som oftast nämns i sammanhanget är PFE och Gröna elcertifikat som anses ha bidragit till de tydligaste energieffektiviseringarna och produktio- nen av grön el. Detta stöds också av litteraturöversikterna. Det är intressant att notera att andra studier, av bland andra Riksrevisio- nen och Konjunkturinstitutet, har slagit fast att PFE inte har lett till några energieffektiviseringar.

3.3.8Effekter av tillsyn

Den befintliga forskningen om vilka effekter tillsyn ger är mot- sägelsefull. En studie som gjordes på uppdrag av nätverket Tillsyns- forum visar att det finns få studier om effekter. De flesta studier är genomförda i USA, vilket kan vara svårt att jämföra med svenska förhållanden. Överlag är det osäkra resultat från studierna.41 Studier om skolinspektion i olika länder visar att tillsynen ger vissa effekter på undervisningskvaliteten men att det är oerhört svårt att koppla och isolera effekterna enbart till själva tillsynen.42 Enligt Bengtsson och Ek visar forskningen att den ger effekter, men att det är svårt att knyta generella lärdomar av vilka tillsynsåtgärder som ger vilka effekter.43

Statskontoret resonerade om tillsynen i en skrift från 2010 där de också studerade ett antal myndigheter som bedriver tillsyn. De konstaterade att det var svårt att få någon bild över detta område, och svårt att se mönster i tillsynsarbetet och de områden som de ansvarade för. Nedan är ett talande citat från Statskontorets rap- port om tillsynens effekter:

41Björkdahl, 2005.

42Klerks, 2012.

43Bengtsson och Ek, 2012.

87

Miljöpolitikens organisering – en forskningsöversikt

SOU 2015:43

Problemet är att det i stor utsträckning saknas uppgifter om tillsynens effekter. Det som Tillsynsutredningen skriver i sitt delbetänkande (SOU 2002:14), att myndighetsrapporter ger knapphändiga upp- lysningar om tillsynens effekter och att beskrivningarna domineras av uppgifter om nedlagda resurser, arbetsmetoder, prioriteringsgrunder och antal tillsyner tycks fortfarande gälla. Vidare är det ovanligt att utvecklingen inom ett område relateras till tillsynsmyndighetens akti- viteter. Tillsynsutredningen har inte funnit några fall där en tillsyns- myndighet försökt att isolera tillsynens samlade effekt och försökt mäta den ”vetenskapligt”. Det saknas metoder och redskap för att klara detta. Enligt utredningen är det helt enkelt så att vissa styrsystem inte på ett enkelt sätt låter sig utvärderas. I slutänden handlar det mer om att lägga samman indikationer och göra en rimlighetsbedömning.

Inte heller i utvärderingar där utvärderaren har försökt att studera effekterna av tillsynen och hur effektivt tillsynsmyndigheten arbetar har något tydligt svar på frågan kunnat ges. Vi har t.ex. tidigare be- skrivit att Statskontoret i en utvärdering av Finansinspektionen kon- staterar att det i princip är omöjligt att uttala sig om effekterna av tillsynsverksamheten. Detta bl.a. därför att myndighetens återrappor- teringskrav för tillsynsverksamheten var inriktade på prestationer och företrädesvis sådana av beskrivande karaktär. Detta är ingen unik er- farenhet. Att mäta effekter är metodologiskt komplicerat, även då am- bitionerna finns … När det gäller att studera effekter av en verksamhet kommer måluppfyllelsen mycket ofta att påverkas av andra faktorer än den verksamhet som myndigheten utför. En myndighet kan genom- föra sin tillsynsverksamhet på ett alldeles förträffligt sätt, utan att de övergripande målen för verksamheten uppnås. Och vice versa, myndig- heten kan missköta sin tillsyn, men de övergripande målen uppnås trots detta.44

Slutsatsen är att det inte finns någon generell kunskap om vilken typ av tillsyn som fungerar bäst för särskilda områden eller tillsyns- objekt. Vad som är mest effektivt går helt enkelt inte att ge något vetenskapligt stöd för. Många myndigheter och offentliga organisa- tioner står i dag inför liknande situation och utmaningar när det gäller tillsyn och dess effekter. I en studie om metoder i kommunal och regional tillsyn säger till exempel Anna-Karin Lindberg som en slutsats att:

Systematiska metoder för utvärdering och uppföljning är något som kommuner och länsstyrelser i allmänhet saknar men önskar. Tillsyns- myndigheterna som deltagit i inventeringen upplever att metoder saknas för utvärdering och uppföljning av vilka effekter samt vilken genomslagskraft som tillsynsbesöken har. Metoder för att mäta till-

44 Statskontoret, 2010, Tänk till om tillsynen, s. 80f.

88

SOU 2015:43

Miljöpolitikens organisering – en forskningsöversikt

synsarbetet kvantitativt finns men det som saknas är kvalitativa meto- der. Kvalitativa metoder för utvärdering av arbetets miljönytta skulle också kunna bidra till att öka inspektörernas vilja att arbeta med till- syn.45

Haikola menar när han talar om Kemikaliekontrollen att

Tilltron till övervakningssystemet är, skulle jag vilja hävda, i grund och botten inte vetenskapligt grundad utan snarare av religiös karaktär. Jag kan inte göra någon annan tolkning än att föreställningen att kemi- kalieproduktionen är under kontroll står i direkt konflikt med uttalan- den som det tidigare citerade: ’Uppskattningsvis saknas adekvat kun- skap om cirka 86 procent av de cirka 2–3 000 högvolymämnena. För övriga cirka 30 000 ämnen som tillverkas eller importeras i volymer över 1 ton per företag är sannolikt bristen på kunskap ännu större’.

3.4Slutsatser om forskningen om organisering av miljöpolitik i ett internationellt perspektiv

Utifrån forskningen om organisering av miljöpolitiken går det att dra några generella slutsatser:

området/sektorn präglas av hög komplexitet och föränderlighet,

området präglas av att det finns en mångfald av aktörer som del- tar i beslutsprocesser på olika förvaltningsnivåer,

området är i hög grad globalt/transnationellt,

den svenska utvecklingen är att politikområdet gått från central- styrning till en decentraliserad modell,

området präglas av så kallad governancestyrning,

statens roll har förändrats från en traditionell reglerare-kontrol- lant till att vara ett slags ”metaguvernör”,

det utvecklas i snabb takt nya policyinstrument på området, dvs. nya typer av styrmedel. Och det används en mångfald av styr- medel i kombination,

finns inga entydiga forskningsresultat om vilka styrmedel som är effektiva,

45 Lindberg, 2004.

89

Miljöpolitikens organisering – en forskningsöversikt

SOU 2015:43

organisering av miljöområdet är lite studerat,

det finns ingen ”formel” för hur stater ska organisera sin miljö- politik. Det beror på bl.a. tradition, på förvaltningsstruktur, aktörstätheten på området, grad av politiskt intresse.

Utifrån studierna inom det miljöpolitiska området tycks finnas ett ständigt ökande behov av uppföljning, analys och utvärdering. Något som tycks prägla miljöpolitiken är utvecklingen av nya styr- medel, nya indikatorer kopplat till den föränderliga karaktären på området. De nya styrmedlen sprids mellan länder eftersom områ- det präglas av globalisering och utveckling av transnationella nät- verk. Samtidigt är såväl den mer allmänna forskningen om styrmed- lens effektivitet och effekter liksom hur granskning och tillsyn bidrar till detta inte entydig. Det saknas forskningsstudier om or- ganisering av uppföljning, analys och utvärdering på miljöområdet. I enskilda fallstudier inom miljöområdet verkar det finnas en slag- sida mot naturvetenskapliga/tekniska indikatorstyrd utvärdering och uppföljning.

Inom forskningen tycks man vara enig om att miljöområdet styrs genom så kallad governance. Staten, sägs det utifrån studier av såväl miljöområdet som andra politikområden, har en fortsatt vik- tig roll i styrningen. Däremot är man försiktig med idéer om hur staten ska organiseras eller vilken roll staten har och bör ha i detta fragmenterade system. En insikt/synpunkt som finns i de inter- nationella studierna är att det är väldigt svårt att jämföra olika stater med varandra på detta område, eftersom de har olika tradi- tioner och strukturer. Även om de uppvisar samma tendens på ytan och ”träffas” av samma slags trender, så blir utfallet väldigt olika.

3.4.1Varför har inte stater studerats nämnvärt inom miljöforskningen?

För det första har stater inte setts som lämpliga enheter för att hantera globala miljöproblem. Typiskt sett har man i stället riktat fokus mot transnationella, överstatliga eller globala arenor. För det andra har det att göra med kopplingen mellan demokratiska och kapitalistiska institutioner. Det finns en utbredd idé om att en drivkraft i det demokratiska systemet är att skapa tillväxt, arbets-

90

SOU 2015:43

Miljöpolitikens organisering – en forskningsöversikt

tillfällen och värde för skattebetalarnas pengar. Detta står i mot- satsställning till att bekämpa miljöproblem, enligt denna uppfatt- ning. En vetenskaplifierad politisk diskussion om ett hållbart sam- hälle tenderar att bli marginaliserad i diskussionen om tillväxt och teknokratisk design av samhället. Ett annat argument är att stater tenderar att främja kortsiktiga framför långsiktiga mål. För det tredje menar man att staters huvudsakliga verktyg, förvaltningen, med sina byråkratiska styrformer överhuvudtaget passar illa för att hantera miljöproblem.

Men en annan förklaring till frånvaron av studier av organisering av miljöpolitiken är att miljöområdet inte har studerats av organisa- tions- eller förvaltningsforskare i någon högre grad. Forskningen har bedrivits av särskilda miljöforskare som tar utgångspunkt i sitt miljöintresse, eller är statsvetare med miljöintresse. Forskningen om environmental governance bedrivs i Sverige oftast inom ramen för särskilda centra med tvär/mångvetenskaplig inriktning med starkt inflytande från miljövetenskaper. Studierna är ofta normativa och har en naturvetenskaplig inriktning där indikatorer för miljö- effekter är av intresse. Organisering − särskilt den statliga − ses inte i den forskningstraditionen som viktig.

3.4.2Ett organiseringsperspektiv

Baserat på forskningsstudier om miljöpolitikens organisering och karaktären på området är det möjligt att resonera övergripande om organisering.

Några frågor som bör ställas ur ett organisationsperspektiv är:

Har det någon betydelse för hur politiska frågor organiseras?

Har det betydelse om man väljer att inrätta en särskild myndig- het för att hantera någon särskild fråga, eller om man väljer att utse en särskild person som samordnade för frågan?

Blir det skillnader för vilka åtgärder som vidtas, hur politiken förs eller för hur opinionsbildningen i frågan ser ut? Och hur ser det ut över tiden?

Är vissa organisationsformer eller sätt att organisera politiska frågor särskilt gångbara eller attraktiva i vissa tidsperioder, me- dan andra former anses vara mindre användbara?

91

Miljöpolitikens organisering – en forskningsöversikt

SOU 2015:43

På vilka grunder, varför, väljer man att organisera på ett visst sätt? Och hur stor möjlighet har man möjlighet att välja hur en fråga ska organiseras?

Bengt Jacobsson undersökte i början av 1980-talet hur regeringen styrde sina ämbetsverk. Han menade att detta gjordes i hög grad genom att organisera. Man skapade och förändrade regler, skapade nya organisatoriska enheter, kopplade samman existerande enheter, stödde forskning, förändrade verksledningar, anordnade konferen- ser eller uttalade sig strategiskt i media. Politikerna markerade att något var angeläget och skapade nödvändiga organisatoriska struk- turer för att detta skulle kunna förverkligas. När det gällde själva verksamheten i myndigheterna sköttes det självständigt och poli- tiker lade sig inte i den dagliga verksamheten. På många områden överläts politiken åt de organiserade intressena, vilket innebar att regeringen organiserade sig ut ur områdena. Ett exempel är den statliga skogspolitiken som i hög grad skötts av skogsproducenter och skogsägare i en korporativ modell.46

Andra exempel som Jacobsson studerade för tjugofem år sedan är arbetarskyddspolitiken. Han menar att den verkliga och viktiga styrningen (som dessutom verkade fungera) var organisering, in- formella kontakter och politiska uttalanden till skillnad från de for- mella styrmedel som lyfts fram som viktiga i teorin som till exem- pel budgetar, regler, mål, resultatanalyser. Reglerna var oftast i form av ramlagar som de organiserade intressena själva fyllde med avtal och överenskommelser, budgeten var svagt utvecklad som styrinstrument och målen fungerade snarast som ett sätt att pre- sentera verksamheten på.47

Det är otvetydigt så att miljöpolitiken och den organisering som växt fram på området är av fragmentiserad och differentierad karak- tär. Många olika myndigheter har delansvar för miljömålen i det svenska systemet. Ofta är de också beroende av varandra och andra aktörer. Givet karaktären på området är detta en situation som lig- ger helt i linje med den forskning om miljöpolitik som bedrivits de senaste åren som säger att governancestyrning är den rådande styr- regimen. Frågan är inte ifall det bör vara centraliserat eller decent-

46Sundström, 2005.

47Jacobsson 1984, 1989, Jacobsson och Sundström, 2006.

92

SOU 2015:43

Miljöpolitikens organisering – en forskningsöversikt

raliserat, eftersom governancesituationen är själva utgångspunkten. Utifrån ett organisationsteoretiskt contingencyperspektiv som foku- seras på omgivningens påverkan på organisationer bör organisa- tioner svara upp mot en föränderlig omgivning med en differen- tierad struktur.48 Frågan bör i stället ställas om vad statens roll bör vara i detta fragmenterade och decentraliserade system. Här kom- mer organiseringsperspektivet in, vilket skulle säga att situationen ställer krav på den interna samordningen i staten. En hög arbets- delning och differentiering bör vägas upp av en lika stark inre sam- ordning. En dansk forskningsstudie som diskuterar gapen mellan politik och genomförande i governancestrukturer menar att stater kan påverka och minska detta ”compliance gap”. I studien redogörs för ett fall där staten styrt hårdare inom arbetsmarknadsområdet. Forskaren49 menar att hängivna regeringar kan lyckas med att för- stärka kontrollen över komplexa implementeringsprocesser genom att:

skapa tydliga, klara och otvetydiga mål,

direkt adressera samordningsproblemen,

autonomi och handlingsfrihet har begränsats genom procedu- riella regler,

ökad legitimitet för regeringspolitiken,

gynnsamma socio-ekonomiska villkor (minskad arbetslöshet).

En annan insikt hämtad från governanceforskningen är att det be- tonas att staten bör uppträda som en ”metaguvernör” inom om- rådet. Med det menas att staten intar en roll som sammanhållande centrum, en arena, snarare än som en aktör som aktivt styr och kontrollerar. Sammantaget pekar dessa insikter mot att receptet på en lyckad miljöpolitisk organisering ligger i hur väl staten kan sam- ordna den nödvändiga differentieringen och fragmenteringen i för- valtningssystemet. Frågan är om det behövs fler formella styrmedel i tillägg till den rika existerande floran, eller om det snarare handlar om att agera mer med organisering, informella kontakter, samord- ning och ökad politisk uppmärksamhet av miljöpolitiken. Receptet

48Lawrence & Lorch, 1967.

49Bredgaard, 2011.

93

Miljöpolitikens organisering – en forskningsöversikt

SOU 2015:43

är förmodligen inte att skapa en enhetlig sektorsmyndighet med en tillhörande oberoende gransknings/utvärderingsmyndighet som tycks vara den nuvarande förvaltningspolitiska trenden av det skälet att miljöpolitiken genomsyras av ”governance” och ”flernivåstyre”. Att många myndigheter har delansvar inom det svenska miljömåls- systemet ter sig utifrån ett governanceperspektiv funktionellt. Men det kräver också ett starkt centrum i form av en ”metaguvernör” om staten aktivt vill påverka styrningen.

94

4Miljömålssystemet i regeringens myndighetsstyrning

De statliga myndigheterna är regeringens redskap för att realisera riksdagens och regeringens beslutade politik. Regeringens styrning av de statliga myndigheterna ska därför vara utformad så att myn- digheterna – med en tydlig förankring i de förvaltningspolitiska grundvärdena – ska kunna förverkliga politiken. Regeringens styrning av de statliga myndigheterna, ska vara tydligt inriktad på effektivitet och vilka resultat som ska uppnås. De statliga myndig- heterna ska fatta materiellt riktiga beslut på grundval lagar och förordningar. De ska på ett kostnadseffektivt sätt åstadkomma de resultat som statsmakterna har beslutat.

Målet för den statliga förvaltningspolitiken är en innovativ och samverkande statsförvaltning som är rättssäker och effektiv, har väl utvecklad kvalitet, service och tillgänglighet och som därigenom bidrar till Sveriges utveckling och ett effektivt EU-arbete.

4.1Regeringsformen om skyddet för miljön

Även om regeringsformen inte är ett av regeringens operativa styrinstrument i myndighetsstyrningen vill vi inleda detta avsnitt med att knyta an till regeringsformens första kapitel. Där har riks- dagen gett uttryck för det allmännas roll i miljöarbetet genom att slå fast att

Det allmänna ska främja en hållbar utveckling som leder till en god miljö för nuvarande och kommande generationer.1

1 1 kap. 2 § regeringsformen (1974:152).

95

Miljömålssystemet i regeringens myndighetsstyrning

SOU 2015:43

Ändringen trädde i kraft i januari 2003.2

När miljöbalken trädde i kraft i januari 1999 fanns det inte någon grundlagsfäst regel till skydd för miljön. Regeringen gav därför 1999 års författningsutredning tilläggsdirektiv om att utreda frågan. I direktiven pekade regeringen på att både Norge och Finland redan hade sådana bestämmelser i sina respektive grundlagar och att det numera torde råda

enighet om att frågor om skydd för miljön bör ha en mer övergripande placering i rättsordningen. Sverige har efter inträdet i EU konsekvent verkat för denna linje som ett sätt att stärka miljörätten inom gemen- skapen. Ett exempel på den framgångsrika rättsutvecklingen inom EU när det gäller miljöfrågorna är Amsterdamfördraget, som efter ett svenskt initiativ innehåller såväl övergripande regler om skydd för miljön inom alla gemenskapens politikområden som särskilda mer utarbetade regler i avdelning XIX.

Sverige ska vara ett föregångsland när det gäller skyddet för miljön. För att markera detta bör, i enlighet med den rättsutveckling som har skett i Norge och Finland samt inom EU, en bestämmelse om skydd för miljön införas i regeringsformen.3

Regeringen menade att eftersom första kapitlet i regeringsformen innehåller bestämmelser som ger uttryck för särskilt viktiga mål för den samhälleliga verksamheten skulle en bestämmelse om skyddet för miljön passa väl in i detta kapitel.

Författningsutredningen anförde att

Program- och målsättningsstadgandets främsta funktion är /---/ att ålägga det allmänna att positivt verka för att de ifrågavarande målsätt- ningarna i möjligaste mån förverkligas. Det anförda menar vi ska gälla även för det tillägg som vi nu föreslår i 1 kap. 2 § RF. Även fortsätt- ningsvis är det alltså fråga om anvisningar till det allmänna som har att försöka förverkliga de målsättningar som uttrycks i 2 § RF genom annan lagstiftning.4

Författningsutredningen betonade att förslaget till grundlagsskydd för miljön inte var en fråga om att föra in någon ny rättighetsregel, utan att lämna förslag till hur skyddet för miljön på ett lämpligt sätt skulle regleras i regeringsformen.

2Prop. 2001/02:72, bet. 2001/02/KU18, prop. 2001/02:124, bet. 2002/03:KU6, rskr. 2002/03:15.

3Dir. 2000:21.

4SOU 2001:19, Vissa grundlagsfrågor, delbetänkande av 1999 års författningsutredning.

96

SOU 2015:43

Miljömålssystemet i regeringens myndighetsstyrning

I sitt förslag knöt Författningsutredningen an till miljöbalkens målsättningsparagraf i 1 kap. 1 §, som beskriver syftet med svensk miljöpolitik. Författningsutredningen menade att det som särskilt borde lyftas fram var det centrala miljöpolitiska uttrycket ”hållbar utveckling” som speglar en miljöpolitisk ambition och är det över- gripande målet för miljöbalken.

Hållbar utveckling är dessutom, enligt utredningen, ett centralt miljöskyddsbegrepp dels inom den internationella miljörätten, dels i EU:s miljörätt.

Utredningen menade även att det i en övergripande miljöskydds- bestämmelse av detta slag är lämpligt att betona principen om solidaritet med kommande generationer, dvs. vikten av att utveck- lingen i samhället styrs in på banor som är långsiktigt hållbara.5

Förslaget, som var en uppmaning till det allmänna att ha en hög ambitionsnivå i sitt miljöarbete, skulle dock inte ses som någon garanti för miljöns kvalitet.

Däremot innefattar stadgandet ett krav på en högt ställd ambitionsnivå och effektivitet när det gäller det allmännas miljöskyddsarbete samt ett åliggande för det allmänna att positivt verka för att målsättningen i möjligaste mån förverkligas, t.ex. genom att fortlöpande utveckla lag- stiftningen på miljöområdet. Stadgandet innebär dessutom ett krav på myndigheterna att aktivt verka för en god miljö och låta denna mål- sättning påverka de beslut som fattas – inte bara på miljöbalkens om- råde utan även annars.6

Regeringens ställde sig bakom utredningens förslag7 och riksdagen beslutade i enlighet med regeringens förslag.8

4.2Miljöbalken och miljömålen

Miljöbalken som trädde i kraft i januari 1999 inleds med en bestäm- melse där riksdagen förklarar det övergripande målet för lagen.

Bestämmelserna i denna balk syftar till att främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö. En sådan utveckling bygger på insikten att

5SOU 2001:19, Vissa grundlagsfrågor, delbetänkande av 1999 års författningsutredning, s. 64f.

6SOU 2001:19, Vissa grundlagsfrågor, delbetänkande av 1999 års författningsutredning, s. 65.

7Prop. 2001/02:72, Ändringar i regeringsformen – samarbetet i EU m.m.

8Prop. 2001/02:72, bet. 2001/02/KU18, prop. 2001/02:124, bet. 2002/03:KU6, rskr. 2002/03:15.

97

Miljömålssystemet i regeringens myndighetsstyrning

SOU 2015:43

naturen har ett skyddsvärde och att människans rätt att förändra och bruka naturen är förenad med ett ansvar för att förvalta naturen väl.9

För att klargöra för domstolar, myndigheter och enskilda hur balken ska tillämpas anges några principregler. Dessa föreskriver att miljöbalken tillämpas så att

1.människors hälsa och miljön skyddas mot skador och olägenheter oav- sett om dessa orsakas av föroreningar eller annan påverkan,

2.värdefulla natur- och kulturmiljöer skyddas och vårdas,

3.den biologiska mångfalden bevaras,

4.mark, vatten och fysisk miljö i övrigt används så att en från eko- logisk, social, kulturell och samhällsekonomisk synpunkt långsiktigt god hushållning tryggas, och

5.återanvändning och återvinning liksom annan hushållning med material, råvaror och energi främjas så att ett kretslopp uppnås.10

Närmare bestämning av vad tillämpningen av miljöbalken innebär följer av praxis, framför allt från mark- och miljödomstolarna och Mark- och miljööverdomstolen.

Av miljöbalkspropositionen framgår att balken är avsedd att användas som instrument för att styra mot miljömål som fastställts av riksdagen. Lagstiftningen har enligt regeringen en central roll när det gäller att uppnå miljöpolitiska mål, men den är inte det enda instrumentet för att realisera en sådan ekologiskt hållbar utveckling som nämns i miljöbalkens inledningsparagraf. Miljömålen ska tjäna som ledning när det gäller tolkningen av vad begreppet hållbar ut- veckling innebär.

4.3Något om hållbar utveckling

Sverige ska vara en pådrivande kraft och ett föregångsland för en eko- logiskt hållbar utveckling. Det innebär en helhetssyn på samhälls- utvecklingen där hänsyn till ekologiska förutsättningar förenas med en god ekonomisk, social och kulturell utveckling. De övergripande målen för ett ekologiskt hållbart samhälle är att skydda miljön och män- niskors hälsa, att använda jordens resurser effektivt och att nå en hållbar

9Miljöbalken (1998:808), 1 kap. 1 § första stycket.

10Miljöbalken (1998:808), 1 kap. 1 § andra stycket.

98

SOU 2015:43

Miljömålssystemet i regeringens myndighetsstyrning

försörjning. Det krävs långsiktiga och uthålliga insatser inom samtliga politikområden för att föra Sverige mot ekologisk hållbarhet.11

Begreppet hållbar utveckling är centralt. Det används både i rege- ringsformen och i miljöbalken samt i många andra författningar och dokument. Det kan därför finnas anledning att försöka be- skriva vad som menas med hållbar utveckling i dessa sammanhang.

Begreppet hållbar utveckling har sitt ursprung i den så kallade Brundtlandskommissionens rapport Vår gemensamma framtid från 1987. I denna rapport definierades hållbar utveckling som en ut- veckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kom- mande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov. De tre dimensionerna av hållbar utveckling – den ekonomiska, sociala och miljömässiga – ska samstämmigt och ömsesidigt stödja var- andra.

I Agenda 21 – som är det handlingsprogram som FN:s kon- ferens om miljö och utveckling tog fram 199212 – slog konferensen fast att de tre dimensionerna av samhällsutveckling:

den sociala dimensionen,

den ekonomiska dimensionen, och

den ekologiska dimensionen

måste fås att samverka för att vi ska få en hållbar utveckling.

I sin proposition Svenska miljömål – delmål och åtgärdsstrategier sade regeringen 2001 att miljökvalitetsmålen tydliggör den ekologiska dimensionen i begreppet hållbar utveckling. Miljökvali- tetsmålen beskriver den kvalitet eller det tillstånd för den svenska miljön och dess natur- och kulturresurser som är långsiktigt eko- logiskt hållbar.

Åtgärder för att uppnå miljökvalitetsmålen är en viktig del av arbetet för en hållbar utveckling. För att målen skall kunna nås behöver åtgär-

11Skr. 1997/98:13, Ekologisk hållbarhet.

12Agenda 21 är det handlingsprogram för hållbar utveckling som antogs vid FN:s konferens om miljö och utveckling i Rio de Janeiro 1992. Handlingsplanen innebär att människor och organisationer på alla nivåer i samhället ändrar de vanor och beteenden som skadar miljön. Målet är att få bukt med miljöproblemen och utrota fattigdomen. Orden Agenda 21 står för

”dagordning för det 21:a århundradet”. Beskrivningen hämtad ur prop. 2004/05:150, bilaga 5.

99

Miljömålssystemet i regeringens myndighetsstyrning

SOU 2015:43

der vidtas inom alla politikområden. Miljöaspekter måste integreras i alla beslut.13

Vid FN:s toppmöte om hållbar utveckling i Johannesburg 2002 erkändes begreppet hållbar utveckling som en överordnad princip för FN:s arbete.

På regeringens hemsida framgår att regeringen prioriterar följande frågor i arbetet för hållbar utveckling, nationellt och globalt:

Hållbar urbanisering – hållbara städer.

Tillgång till och ett hållbart nyttjande av energi och vatten.

Rätt prissättning och värdet av ekosystemtjänster.

Marknadsutveckling som inkluderar näringslivets roll, hållbart jordbruk, skog och fiske samt handel.

Beslut om att införa globala så kallade hållbarhetsmål.

Biologisk mångfald och ekosystemtjänster.14

4.4Målen i miljömålssystemet

Miljöpolitiken utgår från de nationella miljökvalitetsmålen och det gene- rationsmål för miljöarbetet som beslutats av riksdagen. Målen är styr- ande för allt miljöarbete som Sverige bedriver nationellt, inom EU och internationellt. Miljömålssystemet ger också struktur för en systematisk uppföljning av miljöpolitiken som grund för ett strategiskt åtgärds- arbete.15

13Prop. 2000/01:130, s. 11.

14www.regeringen.se 2015-02-22.

15Prop. 2014/15:1, utgiftsområde 20, s. 13.

100

SOU 2015:43

Miljömålssystemet i regeringens myndighetsstyrning

Målen i miljömålsystemet16 omfattar för närvarande:

Ett generationsmål som anger inriktningen för den samhälls- omställning som behöver ske inom en generation för att nå miljökvalitetsmålen.

Miljökvalitetsmål, som anger det tillstånd i den svenska miljön som miljöarbetet ska leda till.

Etappmål som anger de samhällsomställningar som är viktiga steg för att nå miljökvalitetsmålen och generationsmålet.

Generationsmålet, som beslutas av riksdagen, är det övergripande målet för miljöpolitiken och anger att vi till nästa generation ska lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges grän- ser.17 Enligt regeringen förutsätter det en ambitiös miljöpolitik i Sverige, inom EU och i internationella sammanhang. Överst i mål- hierarkin är alltså generationsmålet som är ett inriktningsmål och som ska vara vägledande för miljöarbetet på alla nivåer i samhället.

Generationsmålet har förtydligats genom riksdagens beslut om 16 miljökvalitetsmål.18 Miljökvalitetsmålen beskriver det önskade miljötillståndet. Varje miljökvalitetsmål har preciseringar för att tydliggöra innebörden av vad som ska uppnås. Miljökvalitetsmålen med preciseringarna ska vägleda nationella myndigheter, länsstyrel- ser, kommuner och andra aktörer i miljöarbetet.

Nästa nivå är etappmålen. Etappmålen – hittills 24 stycken – ska förtydliga vad som behöver göras för att generationsmålet och miljökvalitetsmålen ska kunna nås. Etappmålen visar på steg på vägen till generationsmålet och till ett eller flera miljökvalitetsmål. Regeringen beslutar om etappmålen. Om det finns särskilda skäl beslutar riksdagen om etappmål.

Regeringen kan också besluta om strategier. Strategierna består av etappmål, styrmedel och åtgärder som ska bidra till att genera- tionsmålet och miljökvalitetsmålen nås. Strategierna ska också ge

16Prop. 2009/10:155, bet. 2009/10:MJU25, rskr. 2009/10:377.

17Prop. 2009/10:155, bet. 2009/10:MJU25, rskr. 2009/10:377.

18Prop. 1997/98:145, bet. 1998/99:MJU6, rskr. 1998/99:183; prop. 2004/05:150, bet. 2005/06:MJU3, rskr. 2005/06:48; prop. 2008/09:162, bet. 2008/09:MJU28,

rskr. 2008/09:300 och prop. 2009/10:155, bet. 2009/10:MJU25, rskr. 2009/10:377.

101

Miljömålssystemet i regeringens myndighetsstyrning

SOU 2015:43

vägledning till länsstyrelserna, myndigheterna, kommunerna och näringslivet om viktiga prioriteringar.

4.5Miljökvalitetsmålen är utgångspunkten för mål- och resultatstyrning av miljöarbetet

I propositionen Svenska miljömål, Miljöpolitik för ett hållbart Sverige

1998 framhöll regeringen att miljökvalitetsmålen är utgångspunk- ten för ett system med mål- och resultatstyrning av miljöarbetet. Regeringen menade att det är det effektivaste sättet att styra ett brett upplagt miljöarbete med deltagare inom alla samhällsområden.

Regeringen beskrev systemet på följande sätt:

I den nya strukturen ligger att miljökvalitetsmålen ska vara utgångs- punkten för ett system med mål- och resultatstyrning, som enligt rege- ringens uppfattning är det effektivaste sättet att styra ett brett upplagt miljöarbete med deltagare inom alla samhällsområden. Mål- och resul- tatstyrning innebär principiellt en styrning med hjälp av uppställda mål medan vägarna att nå dit inte bestäms i detalj. Miljökvalitetsmålen bildar således utgångspunkter för fortsatt precisering samt sektorsvis och geografisk anpassning. Myndigheter, företag och kommuner m.fl. ges därvid stor frihet att välja vägar för att nå målen. Befintliga eller nya styrmedel kan användas och frivilliga åtaganden initieras.19

Regeringens ambition var alltså att förslagen till nya nationella miljökvalitetsmål skulle göra miljöarbetet mer målinriktat och effek- tivt – i en modern samhällsövergripande mål- och resultatstyrnings- process.20 Miljökvalitetsmålen skulle kompletteras med delmål.

De nya miljökvalitetsmålen är sektorsövergripande. Det ankommer på regeringen att med utgångspunkt i miljökvalitetsmålen genom delmål ange inriktningen för hur arbetet ska bedrivas för att det ska säker- ställas att åtgärder vidtas i syfte att uppnå målen. Delmålen är utgångs- punkter för att i ett nästa steg precisera mål och strategier inom olika samhällssektorer och på skilda nivåer. Ansvaret för att med utgångs- punkt i delmålen precisera sektorsmål ligger på de olika samhällssek- torerna.

Länsstyrelserna har det övergripande ansvaret, inom ramen för arbetet med att utarbeta regionala miljöstrategier (STRAM), för regionala an- passningar av de nationella målen. Kommunerna har det övergripande ansvaret för lokala anpassningar av de nationella målen. Med rege-

19Prop. 1997/98:145, s. 38.

20Prop. 1997/98:145, s. 20.

102

SOU 2015:43

Miljömålssystemet i regeringens myndighetsstyrning

ringens utformning blir de nationella miljökvalitetsmålen tydligare och lättare att följa upp.21

I propositionen Svenska miljömål – delmål och åtgärdsstrategier,

200122 konstaterade regeringen återigen att för att klara genera- tionsmålet krävs medverkan av alla aktörer i samhället, inom alla samhällsområden och på alla nivåer. Den nya strukturen för arbete med miljömål skulle ge förutsättningar för ett brett upplagt, effek- tivt miljöarbete med deltagare inom alla samhällsområden. Enligt regeringen skulle en gemensam målbild ange riktningen för arbetet i ett mål och resultatstyrningssystem med syfte att uppnå ett eko- logiskt hållbart samhälle.

I propositionen Svenska miljömål – ett gemensamt uppdrag23 år 2005 återkom regeringen återigen till frågan om mål- och resultat- styrningens betydelse för miljöarbetet. Regeringen upprepade här att miljömålsstrukturen effektiviserade mål- och resultatstyrningen av arbetet med att lösa de stora miljöproblemen, särskilt som struk- turen kombinerats med ett tydligt uppföljningssystem. Regeringen anförde vidare att

det nuvarande systemet med miljökvalitetsmål är väsentligt mer över- blickbart och fungerar effektivare än den tidigare målstrukturen inom miljöområdet. Regeringens bedömning är dock att systemet kan för- bättras, bl.a. genom att olika aktörers roller tydliggörs.24

4.6Målstrukturen utvecklas kontinuerligt

Miljömålsstrukturen utvecklas kontinuerligt och har förändrats en hel del sedan riksdagen fattade beslut om miljöbalken 1998.

Den tidigare målstrukturen bestod av det övergripande målet för miljöpolitiken att till nästa generation kunna lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen i Sverige är lösta. År 1999 fattade riksdagen beslut om en struktur för arbetet med miljömål med femton, sedan sexton miljökvalitetsmål som skulle beskriva den kvalitet eller det tillstånd för miljön och dess natur- och kultur- resurser som är långsiktigt ekologiskt hållbar. Miljökvalitetsmålen

21Prop. 1997/98:145, s. 38f.

22Prop. 2000/01:130.

23Prop. 2004/05:150.

24Prop. 2004/05:150, s. 2.

103

Miljömålssystemet i regeringens myndighetsstyrning

SOU 2015:43

skulle vara sektorsövergripande och vara utgångspunkter för en fortsatt precisering samt sektorsvis och geografisk anpassning. I strukturen fanns även delmål som beslutades av riksdagen.

Förhållandet mellan miljökvalitetsmålen och delmålen kan beskrivas så att miljökvalitetsmålen definierar det tillstånd för den svenska miljön som miljöarbetet ska sikta mot, medan delmålen ska ange inriktning och tidsperspektiv i det fortsatta konkreta miljöarbetet. Innebörden av respektive miljökvalitetsmål i ett generationsperspektiv återges i ett antal punkter under regeringens bedömning av miljökvalitetsmålet. Dessa punkter anger närmare vilken miljökvalitet som ska ha nåtts inom en generation. Miljökvalitetsmålet sett i ett generationsperspektiv grun- dar sig, så långt möjligt, på dagens kunskap och kan komma att korri- geras när ny kunskap motiverar detta. Delmålen avser läget år 2010 eller annan tidpunkt som valts i skilda fall. Delmålen kan i sin tur vara av olika karaktär. De kan avse en viss miljökvalitet som ska vara upp- nådd eller vissa förändringar, t.ex. beträffande utsläpp, som ska genom- föras i enlighet med delmålet. De kan också avse en process som krävs för att målet ska kunna nås.25

Regeringen eftersträvade fyra kriterier när det gällde delmålen. De skulle vara tydliga och överskådliga, vara uppföljningsbara på kort och lång sikt, ingå i en heltäckande struktur och kunna tjäna som underlag för regionalt och lokalt miljö- och målarbete.

Den senaste förändringen genomfördes 2010. I propositionen

Svenska miljömål – ett effektivare miljöarbete lämnade regeringen i mars 2010 flera förslag som var avsedda att leda till effektiviseringar och förenklingar i miljömålssystemet och för att få en ökad sam- hällsekonomisk effektivitet i systemet. Regeringen anförde att

Vi presenterar nu ett modernare och effektivare miljömålssystem som bygger på de miljöpolitiska utmaningar som vi har framför oss för att inom en generation lösa de stora miljöproblemen i Sverige och skapa en hållbar samhällsutveckling. Vi anser att miljömålssystemet ger en bra uppföljning och redovisning av tillståndet i miljön. Systemet behöver däremot utvecklas till att ge tydligare vägledning om hur miljökvali- tetsmålen mest effektivt ska nås. Vi avser därför att göra vissa föränd- ringar i systemet.26

25Prop. 2000/01:130, s. 14.

26Prop. 2009/10:155, s. 11f.

104

SOU 2015:43

Miljömålssystemet i regeringens myndighetsstyrning

4.6.1Generationsmålet

I regeringsförklaringen 1997 formulerade regeringen för första gången ett generationsmål för miljön.

Målet är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta.

Generationsmålet presenterades därefter i propositionen 1997/98:145, Svenska miljömål. Miljöpolitik för ett hållbart Sverige. För att konkretisera vad generationsmålet innebar åtföljdes det av ett antal preciseringar.

I propositionen 2000/01:130 Svenska miljömål – delmål och åtgärdsstrategier preciserade regeringen att generationsmålet skulle vara uppfyllt 2020.

I propositionen 2009/10:155 Svenska miljömål – ett effektivare miljöarbete föreslog regeringen 2010 att riksdagen skulle fatta beslut om generationsmålet, men förslaget innebar även en höjning av ambitionsnivån eftersom målet nu skulle uppfyllas utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser. Regeringen föreslog att generationsmålet skulle innebära att förutsättningarna för att lösa miljöproblemen ska vara uppfyllda inom en generation och att miljöpolitiken skulle inriktas mot att

ekosystemen har återhämtat sig, eller är på väg att återhämta sig, och deras förmåga att långsiktigt generera ekosystemtjänster är säkrad,

den biologiska mångfalden och natur- och kulturmiljön bevaras, främjas och nyttjas hållbart,

människors hälsa utsätts för minimal negativ miljöpåverkan sam- tidigt som miljöns positiva inverkan på människors hälsa främjas,

kretsloppen är resurseffektiva och så långt som möjligt fria från farliga ämnen,

en god hushållning sker med naturresurserna,

andelen förnybar energi ökar och att energianvändningen är effek- tiv med minimal påverkan på miljön, och

105

Miljömålssystemet i regeringens myndighetsstyrning

SOU 2015:43

konsumtionsmönstren av varor och tjänster orsakar så små miljö- och hälsoproblem som möjligt.27

Generationsmålets strecksatser är övergripande för alla miljökvali- tetsmål och är avsedda att säkerställa att tvärsektoriella frågor integreras i miljömålssystemet. De ska därför ingå som kriterier när förutsättningarna för att nå miljökvalitetsmålen bedöms och i kon- sekvensanalyser för de nya strategier med etappmål och åtgärder som föreslås för att nå målen. Strecksatserna kan också vara utgångspunkter när målövergripande etappmål och indikatorer tas fram.28

Regeringen beskriver generationsmålet som ett inriktningsmål för samhällets omställning som ska vara vägledande för miljö- arbetet på alla nivåer i samhället.29 Regeringen menar också att generationsmålet visar att samhället behöver ses som en helhet där miljöfrågorna inte betraktas som områden för sig utan som delar av alla politikområden.

Miljö- och jordbruksutskottets ställningstagande till förslaget till ny målstruktur för miljöarbetet30 2010 var att

såväl generationsmålet som de närmare preciseringarna av vilka värden som ska skyddas förutsätter en ambitiös miljöpolitik i Sverige, inom EU och i internationella sammanhang. Som regeringen anför behöver det svenska miljöarbetet ta hänsyn till Sveriges miljöpåverkan i andra länder. Styrmedel och åtgärder måste utformas på ett sådant sätt att Sverige inte exporterar miljöproblem, vilket bör förtydligas i miljöpoli- tiken. Gränsöverskridande miljöpåverkan bör inte begränsas till effek- ter av konsumtion i snäv bemärkelse, och det är relevant att även väga in effekter av politiska beslut. Det tydliggörs i generationsmålet att arbetet med att lösa de svenska miljöproblemen ska ske utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser. Utskottet an- sluter sig till regeringens bedömning och konstaterar att den internatio- nella aspekten är väl tillgososedd i det föreslagna generationsmålet.31

27Prop. 2009/10:155.

28Bet. 2009/10:MJU25.

29Skr. 2013/14:145.

30Prop. 2009/10:155.

31Bet. 2009/10:MJU25.

106

SOU 2015:43

Miljömålssystemet i regeringens myndighetsstyrning

4.6.2Miljökvalitetsmålen

I samband med att riksdagen 1999 fattade beslut om gene- rationsmålet föreslog regeringen en ny struktur för arbetet med miljömål genom 15 nationella miljökvalitetsmål som skulle bestäm- ma vilket miljötillstånd som ska uppnås i ett generationsperspek- tiv.32

I november 2005 beslutade riksdagen om det 16:e miljökvali- tetsmålet – Ett rikt växt- och djurliv.33

I propositionen Svenska miljömål – för ett effektivare miljöarbete sade regeringen 2010 att det faktum att riksdagen beslutar om miljökvalitetsmålen ger en tyngd och stabilitet åt systemet och att det skapar förutsättningar för en långsiktig planering för samhällets aktörer. Om hur miljökvalitetsmålen ska tolkas sade regeringen att

I målstrukturen anges att miljökvalitetsmål anger det tillstånd i den svenska miljön som miljöarbetet ska ”leda till”. Vi tydliggör med detta att miljökvalitetsmålen är mål, dvs. de ska inte betraktas som visioner. Den tidigare formuleringen var att miljökvalitetsmål anger det tillstånd i den svenska miljön som miljöarbetet ska ”sikta mot”. Formuleringen ”miljöarbete ska leda till” kan tolkas som en viss skärpning av målen.34

År 2010 beslutade riksdagen om ändrad innebörd av de tre miljö- kvalitetsmålen Giftfri miljö, Säker strålmiljö och Bara naturlig för- surning. År 2012 beslutade regeringen om reviderade preciseringar till alla miljökvalitetsmålen utom för miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan.

År 2014 beskrevs miljömålens karaktär på följande sätt:

Generationsmålet och miljökvalitetsmålen utgör grunden för den natio- nella miljöpolitiken. Målen är även styrande för Sveriges agerande inom EU och i internationella sammanhang.

Miljökvalitetsmålen uttrycker den miljömässiga dimensionen av arbetet mot hållbar utveckling och konkretiserar miljöbalkens mål om att främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande gene- rationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö. Att riksdagen har beslutat om generationsmålet och miljökvalitetsmålen ger en lång- siktighet och stabilitet i arbetet. Målen ger tillsammans en signal till

32Prop. 1997/98:145 Svenska miljömål. Miljöpolitik för ett hållbart Sverige, bet. 1998/99:MJU6. Observera att när propositionen lades fram fanns sedan tidigare cirka 170 miljömål av olika slag och för olika nivåer som hade tagits fram sedan 1988. Många av målen hade antagits av riksdagen medan andra beslutats av regeringen.

33Prop. 2004/05:150 Svenska miljömål – ett gemensamt uppdrag, bet. 2005/06:MJU3.

34Prop. 2009/10:155, Svenska miljömål – för ett effektivare miljöarbete, s. 20.

107

Miljömålssystemet i regeringens myndighetsstyrning

SOU 2015:43

samhällets aktörer om vad riksdagen och regeringen vill uppnå med miljöpolitiken och är på så sätt vägledande för miljöarbetet på alla nivåer i samhället och i alla sektorer.

Regeringen har utvecklat miljömålssystemet i syfte att göra miljö- arbetet mer effektivt, transparent och åtgärdsinriktat.35

Miljö- och jordbruksutskottet konstaterade i betänkandet Svenska miljömål36 att miljömålssystemet är kärnan i den svenska miljöpoli- tiken och därmed också grunden för genomförandet av miljö- politiken. Målen är även styrande för Sveriges agerande inom EU och i internationella sammanhang.

4.6.3Etappmål ersätter delmålen

Riksdagen hade fram till 2010 beslutat om cirka 70 delmål till de sexton miljökvalitetsmålen. Många av dessa delmål hade 2010 som målår. Delmålen som fastställdes av riksdagen, angav att en viss miljökvalitet skulle vara uppnådd eller att förändringar skulle vara genomförda vid en viss tidpunkt för att miljökvalitetsmålen skulle kunna nås inom en generation. Delmålen och åtgärdena för att nå delmålen skulle utformas med utgångspunkt i de fem grundläggande värdena:

människors hälsa,

den biologiska mångfalden och naturmiljön,

kulturmiljön och de kulturhistoriska värdena,

ekosystemens långsiktiga produktionsförmåga,

en god hushållning med naturresurserna.37

Regeringen ansåg att det var mycket viktigt att de grundläggande värdena tillgodosågs i arbetet för att nå miljömålen.

Enligt riksdagens beslut 201038 skulle delmålen i miljömåls- systemet ersättas av etappmål. Tidigare fastställda delmål skulle upphöra att gälla när nya etappmål beslutades. Till skillnad från del-

35Skr. 2013/14:145, Svenska miljömål visar vägen! s. 6.

36Bet. 2013/14:MJU28.

37Prop. 2000/01:130.

38Prop. 2009/10:155, bet. 2009/10:MJU25, rskr. 2009/10:377.

108

SOU 2015:43

Miljömålssystemet i regeringens myndighetsstyrning

målen skulle etappmålen beslutas av regeringen. Etappmålen ska identifiera en önskad samhällsomställning och ange steg på vägen för att nå generationsmålet och ett eller flera miljökvalitetsmål. Etappmålen ska däremot inte ange ett miljötillstånd eftersom det är fastlagt i miljökvalitetsmålen med preciseringar.39

Etappmål kan även tillföras miljömålssystemet genom mål som beslutas inom Europeiska unionen eller genom att internationella överenskommelser införlivas i miljömålssystemet.

Regeringen beslutar om strategier med etappmål men också om andra styrmedel och åtgärder inom prioriterade områden där in- satserna bedöms vara mest angelägna och där regeringen bedömer att det behövs tydliga styrsignaler. Strategierna liksom etappmålen är i huvudsak målövergripande, dvs. de kan bidra till ett eller flera miljökvalitetsmål och till generationsmålet.

Syftet med strategierna och etappmålen är enligt regeringen att ge tydlig prioritet åt insatser inom områden där det finns ett stort behov av åtgärder för att öka takten i arbetet med att nå miljö- kvalitetsmålen. Avsikten med etappmålen är också att de ska för- tydliga den samhällsomställning som krävs för att generationsmålet och miljökvalitetsmålen ska kunna nås och de är styrande för miljö- arbetet.

Enligt miljö- och jordbruksutskottet är det genom beslut om strategier och etappmål inom prioriterade områden som genom- förandet blir tydligare fokuserat till områden där behovet är störst, vilket ökar effektiviteten i miljöarbetet. Arbete med strategier är ett brett angreppsätt med insatser inom flera politikområden som bidrar till flera miljökvalitetsmål.40

39www.naturvardsverket.se, 2015-02-19.

40Prop. 2009/10:155, s. 35.

109

Miljömålssystemet i regeringens myndighetsstyrning

SOU 2015:43

4.7Miljömålen – vad är det som ska uppnås? – bedömningsgrund för måluppfyllelse

Bland regeringens förslag till åtgärder för att effektivisera av miljömålssystemet 2010 fanns även ett förslag om ändrad bedöm- ningsgrund för miljökvalitetsmålen. Bedömningsgrunden för mål- uppfyllelse, det vill säga att det är den miljökvalitet som miljökvalitetsmålen uttrycker som ska vara uppnådd inom en generation – skulle ändras. Detta för att regeringen ansåg att den hade fört med sig att miljökvalitetsmålen var svåra och i vissa fall omöjliga att nå. Regeringen anförde att den nya bedömningsgrunden skulle vara

Det tillstånd i miljön som miljökvalitetsmålen uttrycker eller förut- sättningarna för att nå denna kvalitet behöver vara uppnådda inom en generation. Det innebär att ett miljökvalitetsmål bör bedömas som möjligt att nå om analysen visar antingen att det tillstånd i miljön som målet och dess preciseringar uttrycker kan nås, eller att tillräckliga åt- gärder, nationellt och internationellt, är beslutade och förväntas vara genomförda inom en generation efter att systemet infördes. Genera- tionsmålets strecksatser bör också ingå i analysen som kriterier för när förutsättningarna för att nå miljökvalitetsmålen bedöms.41

År 2020 skulle även fortsättningsvis vara den definierade tidpunk- ten att bedöma måluppfyllelsen mot.

Regeringen menade att med den förändrade bedömnings- grunden skulle man också ta hänsyn till att naturen har lång åter- hämtningstid. Det skulle i sin tur medföra att miljökvalitetsmålen inte blir omöjliga att nå. Regeringen pekade också på att möj- ligheterna att nå miljökvalitetsmålen till stora delar är internatio- nellt beroende och det krävs betydande insatser både inom EU och internationellt för att nå målen. Det innebär att när miljökvali- tetsmålen följs upp behöver den nationella rådigheten i förhållande till det internationella beroendet synliggöras.

I sitt betänkande över regeringens förslag till ny målstruktur 2010 sade miljö- och jordbruksutskottet att

det är viktigt att målen är ambitiösa men samtidigt möjliga att uppnå. Om ett mål uppfattas som omöjligt att uppnå finns, enligt utskottets uppfattning, risk för att inte tillräckliga ansträngningar görs för att nå målet. Detsamma gäller, enligt utskottets mening, för inriktningen för

41 Prop. 2009/10:155, s. 28.

110

SOU 2015:43

Miljömålssystemet i regeringens myndighetsstyrning

miljöpolitiken som framgår av strecksatserna under generationsmålet. Inriktningen för miljöpolitiken måste också vara relevant i förhållande till de styrmedel som vi förfogar över i Sverige.42

Utskottet instämde därmed i regeringens analys att den tidigare bedömningsgrunden för miljökvalitetsmålen hade medfört att målen var svåra, och i vissa fall omöjliga, att nå. Utskottet menade att detta inte främjade ett effektivt miljöarbete. Utskottet delade där- med regeringens uppfattning att miljökvalitetsmålen ska vara ambi- tiösa och utmanande – men att de inte bör vara formulerade på ett sätt som gör att de blir omöjliga att nå. Utskottet anförde vidare att

Det kan leda till minskad trovärdighet och svårigheter att få till stånd effektiva åtgärder. Det är inte ett konstruktivt förhållningssätt att miljö- målsuppföljningen signalerar att det blir allt svårare att nå miljökvali- tetsmålen trots att betydande resurser lagts ned på miljöarbetet, vilket resulterat i att tillståndet i miljön har förbättrats.43

Enligt utskottet är det också angeläget att bedömningarna om möj- ligheterna att nå miljökvalitetsmålen och generationsmålet ska ge underlag för vilka insatser som ska prioriteras inom miljöpolitiken. Hur bedömningarna ska göras behöver, enligt utskottet, utvecklas vidare för att förbättra miljömålsuppföljningen.

4.7.1Vad är åtgärder?

Som vi redovisar ovan innebär den förändrade bedömningsgrunden för måluppfyllelse att ett mål bör bedömas som möjligt att nå om analysen visar antingen att den miljökvalitet som målet uttrycker kan nås eller att tillräckliga åtgärder, nationellt och internationellt, är beslutade och förväntas vara genomförda. Vad innebär då begreppet åtgärder? Naturvårdsverket närmar sig svaret på den frågan i den fördjupade utvärderingen av miljömålen 2012. Där kopplar Natur- vårdsverket ihop sin definition av begreppet styrmedel med be- greppet åtgärder på följande sätt:

Styrmedel är de instrument staten använder för att skapa åtgärder som bidrar till måluppfyllelse. Åtgärden kan vara såväl en fysisk förändring (till exempel investering i reningsutrustning eller anläggning av en

42Bet. 2009/10:MJU25, s. 13.

43Bet. 2009/10:MJU25, s. 14.

111

Miljömålssystemet i regeringens myndighetsstyrning

SOU 2015:43

våtmark) som en beteendemässig förändring (till exempel att åka kollek- tivt i stället för att ta bilen, att sopsortera eller att köpa miljövänligare produkter). Åtgärder kan genomföras av privatpersoner, organisatio- ner, företag eller inom den offentliga sektorn.44

Enligt Naturvårdsverket finns det fyra typer av styrmedel. Dessa är:

administrativa,

ekonomiska,

information, och

forskning.

Bland de administrativa styrmedlen har, enligt Naturvårdsverket, miljöbalken en central roll. Internationella konventioner och EU- lagstiftning som är grunden för en stor del av de nationella admini- strativa styrmedlen är andra exempel på administrativa styrmedel. Naturvårdsverket säger vidare att administrativa styrmedel ofta är grunden för ekonomiska styrmedel och för information.

Internationella styrmedel som har stor inverkan på måluppfyllelse för flera av de svenska miljömålen är FN:s luftvårdskonvention, FN:s konvention om biologisk mångfald samt Montrealprotokollet. Viktiga EU-direktiv är ramdirektivet för vatten, havsmiljödirektivet samt art- och habitatdirektivet. Dessa konventioner och direktiv styr direkt eller omsätts till bland annat lagar, förordningar och skatter som styr miljö- arbetet nationellt.45

4.7.2Sverige har inte rådighet över alla sexton miljökvalitetsmålen

Regeringen bedömer att för flera av miljökvalitetsmålen räcker det inte med de nationella insatserna för att de ska kunna nås. Det innebär att Sverige inte har rådighet över dessa miljökvalitetsmål. Detta gäller särskilt för Begränsad klimatpåverkan, Bara naturlig försurning, Giftfri miljö, Ingen övergödning och Hav i balans samt levande kust och skärgård. Enligt regeringen måste man, som framgår

44Steg på vägen, Fördjupad utvärdering av miljömålen 2012, Naturvårdsverket rapport 65000, juni 2012, s. 45.

45Steg på vägen, Fördjupad utvärdering av miljömålen 2012, Naturvårdsverket rapport 65000, juni 2012, s. 45f.

112

SOU 2015:43

Miljömålssystemet i regeringens myndighetsstyrning

ovan, finna lösningarna inom EU eller genom internationellt samarbete.

4.8Närmare om miljökvalitetsmålen och deras preciseringar

De sexton miljökvalitetsmålen är:

Begränsad klimatpåverkan

Frisk luft

Bara naturlig försurning

Giftfri miljö

Skyddande ozonskikt

Säker strålmiljö

Ingen övergödning

Levande sjöar och vattendrag

Grundvatten av god kvalitet

Hav i balans samt levande kust och skärgård

Myllrande våtmarker

Levande skogar

Ett rikt odlingslandskap

Storslagen fjällmiljö

God bebyggd miljö

Ett rikt växt- och djurliv

Miljökvalitetsmålen med preciseringar anger alltså det tillstånd i den svenska miljön som miljöarbetet ska leda till. Genom preci- seringarna förtydligas innebörden av miljökvalitetsmålen och det miljötillstånd som ska nås. Preciseringarna ska, enligt regeringen, även vara grunden för att tolka miljökvalitetsmålens innebörd, vara kriterier vid bedömningen av möjligheterna att nå målen och vara vägledande för miljöarbetet. Regeringens utgångspunkt vid utform-

113

Miljömålssystemet i regeringens myndighetsstyrning

SOU 2015:43

ningen av preciseringarna har varit att de ska ange ett miljötillstånd, vara åtgärdsneutrala, inte för omfattande och så långt som möjligt vara likartat utformade. Regeringen redovisade sitt beslut och skälen till sina beslut om preciseringarna till miljökvalitetsmålen 2012 i departementsskrivelsen Svenska miljömål – preciseringar av miljökvalitetsmålen och en första uppsättning etappmål.46

Regeringen har preciserat innebörden av miljökvalitetsmålen för samtliga mål utom för Begränsad klimatpåverkan som riksdagen har preciserat innebörden av. Som nämnts tidigare reviderade regeringen sina preciseringar till samtliga miljökvalitetsmål utom för Begränsad klimatpåverkan 2012.47 Förslagen till de reviderade preciseringarna togs – på regeringens uppdrag – fram av Naturvårdsverket i samråd med myndigheterna med ansvar i miljömålssystemet.48

Flest preciseringar har miljökvalitetsmålet Ett rikt odlingsland- skap med 12 stycken, medan Begränsad klimatpåverkan och Skyddande ozonskikt har två preciseringar var. Sammanlagt har de 16 miljökvalitetsmålen 116 preciseringar.

46Ds 2012:23.

47Ds 2012:23.

48Naturvårdsverket, Miljömålen på ny grund, rapport 6433.

114

SOU 2015:43

Miljömålssystemet i regeringens myndighetsstyrning

 

 

 

 

 

 

Källa: Skr. 2013/14:145.

Längre fram i betänkandet redovisar vi hur regeringen använder generationsmålet och miljökvalitetsmålen i sin myndighetsstyrning. Av det skälet menar vi att det är viktigt att visa på miljökvalitets- målens omfång och komplexitet. Därför redovisar vi här nedan samtliga miljökvalitetsmål med sina respektive preciseringar. När regeringen ger en myndighet i uppgift att ”verka för att generationsmålet för miljöarbetet och de sexton miljökvalitets- målen som riksdagen fastställt nås” är det som framgår av denna redovisning, ett mycket omfattande uppdrag. Beskrivningarna är hämtade ur bilaga 2 till regeringens skrivelse 2013/14:145, Svenska miljömål visar vägen!

Miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan

Riksdagen har beslutat att miljökvalitetsmålet Begränsad klimat- påverkan innebär att halten av växthusgaser i atmosfären – i enlig- het med FN:s ramkonvention för klimatförändringar – ska stabili- seras på en nivå som innebär att människans påverkan på klimat-

115

Miljömålssystemet i regeringens myndighetsstyrning

SOU 2015:43

systemet inte blir farlig. Målet ska nås på ett sådant sätt och i en sådan takt att den biologiska mångfalden bevaras, livsmedels- produktionen säkerställs och andra mål för hållbar utveckling inte äventyras. Sverige har tillsammans med andra länder ett ansvar för att detta globala mål kan uppnås.

Miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan preciseras så att med målet avses att

den globala ökningen av medeltemperaturen begränsas till högst 2 grader Celsius jämfört med den förindustriella nivån. Sverige ska verka internationellt för att det globala arbetet inriktas mot detta mål.

Sveriges klimatpolitik utformas så att den bidrar till att koncen- trationen av växthusgaser i atmosfären på lång sikt stabiliseras på nivån högst 400 miljondelar koldioxidekvivalenter (ppmv koldioxidekvivalenter).

Miljökvalitetsmålet Frisk luft

Riksdagen har beslutat att miljökvalitetsmålet Frisk luft innebär att luften är så ren att människors hälsa samt djur, växter och kultur- värden inte skadas.

Regeringen har preciserat miljökvalitetsmålet Frisk luft så att med målet avses att halterna av luftföroreningar inte överskrider lågrisknivåer för cancer eller riktvärden för skydd mot sjukdomar eller påverkan på växter, djur, material och kulturföremål. Rikt- värdena sätts med hänsyn till känsliga grupper och innebär att

halten av bensen inte överstiger 1 mikrogram per kubikmeter luft beräknat som ett årsmedelvärde,

halten av bens(a)pyren inte överstiger 0,0001 mikrogram per kubikmeter luft (0,1 nanogram per kubikmeter luft) beräknat som ett årsmedelvärde,

halten av butadien inte överstiger 0,2 mikrogram per kubik- meter luft beräknat som ett årsmedelvärde,

halten av formaldehyd inte överstiger 10 mikrogram per kubik- meter luft beräknat som ett timmedelvärde,

116

SOU 2015:43

Miljömålssystemet i regeringens myndighetsstyrning

halten av partiklar (PM2.5) inte överstiger 10 mikrogram per kubikmeter luft beräknat som ett årsmedelvärde eller 25 mikro- gram per kubikmeter luft beräknat som ett dygnsmedelvärde,

halten av partiklar (PM10) inte överstiger 15 mikrogram per kubikmeter luft beräknat som ett årsmedelvärde eller 30 mikro- gram per kubikmeter luft beräknat som ett dygnsmedelvärde,

halten av marknära ozon inte överstiger 70 mikrogram per kubikmeter luft beräknat som ett åttatimmars medelvärde eller 80 mikrogram per kubikmeter luft räknat som ett timmedel- värde,

ozonindex inte överstiger 10 000 mikrogram per kubikmeter luft under en timme beräknat som ett AOT40-värde under peri- oden april–september,

halten av kvävedioxid inte överstiger 20 mikrogram per kubik- meter luft beräknat som ett årsmedelvärde eller 60 mikrogram per kubikmeter luft beräknat som ett timmedelvärde (98-per- centil), och

korrosion på kalksten understiger 6,5 mikrometer per år.

Miljökvalitetsmålet Bara naturlig försurning

Riksdagen har beslutat att miljökvalitetsmålet Bara naturlig för- surning innebär att de försurande effekterna av nedfall och mark- användning ska underskrida gränsen för vad mark och vatten tål. Nedfallet av försurande ämnen ska inte heller öka korrosions- hastigheten i markförlagda tekniska material, vattenledningssystem, arkeologiska föremål och hällristningar.

117

Miljömålssystemet i regeringens myndighetsstyrning

SOU 2015:43

Regeringen har preciserat Bara naturlig försurning så att med målet avses att

nedfallet av luftburna svavel- och kväveföreningar från svenska och internationella källor inte medför att den kritiska belast- ningen för försurning av mark och vatten överskrids i någon del av Sverige,

markanvändningens bidrag till försurning av mark och vatten motverkas genom att skogsbruket anpassas till växtplatsens för- surningskänslighet,

sjöar och vattendrag uppnår oberoende av kalkning minst god status med avseende på försurning enligt förordningen (2004:660) om förvaltningen av kvaliteten på vattenmiljön, och

försurningen av marken inte påskyndar korrosion av tekniska material och arkeologiska föremål i mark och inte skadar den biologiska mångfalden i land- och vattenekosystem.

Miljökvalitetsmålet Giftfri miljö

Riksdagen har beslutat att miljökvalitetsmålet Giftfri miljö innebär att förekomsten av ämnen i miljön som har skapats i eller utvunnits av samhället inte ska hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden. Halterna av naturfrämmande ämnen är nära noll och deras påverkan på människors hälsa och ekosystemen är försumbar. Halterna av naturligt förekommande ämnen är nära bakgrunds- nivåerna.

Regeringen har preciserat Giftfri miljö så att med målet avses att

den sammanlagda exponeringen för kemiska ämnen via alla exponeringsvägar inte är skadlig för människor eller den bio- logiska mångfalden,

användningen av särskilt farliga ämnen har så långt som möjligt upphört,

spridningen av oavsiktligt bildade ämnen med farliga egenskaper är mycket liten och uppgifter om bildning, källor, utsläpp samt spridning av de mest betydande av dessa ämnen och deras ned- brytningsprodukter är tillgängliga,

118

SOU 2015:43

Miljömålssystemet i regeringens myndighetsstyrning

förorenade områden är åtgärdade i så stor utsträckning att de inte utgör något hot mot människors hälsa eller miljön,

kunskap om kemiska ämnens miljö- och hälsoegenskaper är till- gänglig och tillräcklig för riskbedömning, och

information om miljö- och hälsofarliga ämnen i material, kemiska produkter och varor är tillgänglig.

Miljökvalitetsmålet Skyddande ozonskikt

Riksdagen har beslutat att miljökvalitetsmålet Skyddande ozonskikt innebär att ozonskiktet ska utvecklas så att det långsiktigt ger skydd mot skadlig UV-strålning.

Regeringen har preciserat Skyddande ozonskikt så att med målet avses att

vändpunkten för uttunningen av ozonskiktet har nåtts och början på återväxten observeras, och

halterna av klor, brom och andra ozonnedbrytande ämnen i de övre luftlagren understiger den nivå där ozonskiktet påverkas negativt.

Miljökvalitetsmålet Säker strålmiljö

Riksdagen har beslutat att miljökvalitetsmålet Säker strålmiljö inne- bär att människors hälsa och den biologiska mångfalden ska skyddas mot skadliga effekter av strålning.

119

Miljömålssystemet i regeringens myndighetsstyrning

SOU 2015:43

Regeringen har preciserat Säker strålmiljö innebär så att med målet avses att

individens exponering för skadlig strålning i arbetslivet och i övriga miljön begränsas så långt det är rimligt möjligt,

utsläppen av radioaktiva ämnen i miljön begränsas så att män- niskors hälsa och den biologiska mångfalden skyddas,

antalet årliga fall av hudcancer orsakade av ultraviolett strålning är lägre än år 2000, och

exponeringen för elektromagnetiska fält i arbetslivet och i övriga miljön är så låg att människors hälsa och den biologiska mång- falden inte påverkas negativt.

Miljökvalitetsmålet Ingen övergödning

Riksdagen har beslutat att miljökvalitetsmålet Ingen övergödning innebär att halterna av gödande ämnen i mark och vatten inte har någon negativ inverkan på människors hälsa, förutsättningarna för biologisk mångfald eller möjligheterna till allsidig användning av mark och vatten.

Regeringen har preciserat Ingen övergödning så att med målet avses att

den svenska och den sammanlagda tillförseln av kväveföreningar och fosforföreningar till Sveriges omgivande hav underskrider den maximala belastning som fastställs inom ramen för inter- nationella överenskommelser,

atmosfäriskt nedfall och brukande av mark inte leder till att eko- systemen uppvisar några väsentliga långsiktiga skadliga effekter av övergödande ämnen i någon del av Sverige,

sjöar, vattendrag, kustvatten och grundvatten uppnår minst god status för näringsämnen enligt förordningen (2004:660) om för- valtning av kvaliteten på vattenmiljön, och

havet har minst god miljöstatus med avseende på övergödning enligt havsmiljöförordningen.

120

SOU 2015:43

Miljömålssystemet i regeringens myndighetsstyrning

Miljökvalitetsmålet Levande sjöar och vattendrag

Riksdagen har beslutat att miljökvalitetsmålet Levande sjöar och vattendrag innebär att sjöar och vattendrag ska vara ekologiskt hållbara och deras variationsrika livsmiljöer ska bevaras. Naturlig produktionsförmåga, biologisk mångfald, kulturmiljövärden samt landskapets ekologiska och vattenhushållande funktion ska bevaras samtidigt som förutsättningarna för friluftsliv värnas.

Regeringen har preciserat Levande sjöar och vattendrag så att med målet avses att

sjöar och vattendrag har minst god ekologisk status eller poten- tial och god kemisk status i enlighet med förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön,

oexploaterade och i huvudsak opåverkade vattendrag har natur- liga vattenflöden och vattennivåer bibehållna,

ytvattentäkter som används för dricksvattenproduktion har god kvalitet,

sjöar och vattendrags viktiga ekosystemtjänster är vidmakthållna,

sjöar och vattendrag har strukturer och vattenflöden som ger möjlighet till livsmiljöer och spridningsvägar för vilda växt- och djurarter som en del i en grön infrastruktur,

naturtyper och naturligt förekommande arter knutna till sjöar och vattendrag har gynnsam bevarandestatus och tillräcklig gene- tisk variation inom och mellan populationer,

hotade arter har återhämtat sig och livsmiljöer har återställts i värdefulla sjöar och vattendrag,

främmande arter och genotyper inte hotar den biologiska mång- falden,

genetiskt modifierade organismer som kan hota den biologiska mångfalden inte är introducerade,

sjöar och vattendrags natur- och kulturmiljövärden är bevarade och förutsättningarna för fortsatt bevarande och utveckling av värdena finns, och

121

Miljömålssystemet i regeringens myndighetsstyrning

SOU 2015:43

strandmiljöer, sjöar och vattendrags värden för fritidsfiske, badliv, båtliv och annat friluftsliv är värnade och bibehållna och påverkan från buller är minimerad.

Miljökvalitetsmålet Grundvatten av god kvalitet

Riksdagen har beslutat är miljökvalitetsmålet Grundvatten av god kvalitet innebär att grundvattnet ska ge en säker och hållbar dricks- vattenförsörjning samt bidra till en god livsmiljö för växter och djur i sjöar och vattendrag.

Regeringen har preciserat Grundvatten av god kvalitet så att med målet avses att

grundvattnet är med få undantag av sådan kvalitet att det inte begränsar användningen av grundvatten för allmän eller enskild dricksvattenförsörjning,

grundvattenförekomster som omfattas av förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön har god kemisk status,

utströmmande grundvatten har sådan kvalitet att det bidrar till en god livsmiljö för växter och djur i källor, sjöar, våtmarker, vattendrag och hav,

grundvattenförekomster som omfattas av förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön har god kvantitativ status,

grundvattennivåerna är sådana att negativa konsekvenser för vattenförsörjning, markstabilitet eller djur- och växtliv i angräns- ande ekosystem inte uppkommer, och

naturgrusavlagringar av stor betydelse för dricksvattenförsörj- ning, energilagring, natur- och kulturlandskapet är fortsatt be- varade.

Miljökvalitetsmålet Hav i balans samt levande kust och skärgård

Riksdagen har beslutat att miljökvalitetsmålet Hav i balans samt levande kust och skärgård innebär att Västerhavet och Östersjön ska ha en långsiktigt hållbar produktionsförmåga och den biologiska

122

SOU 2015:43

Miljömålssystemet i regeringens myndighetsstyrning

mångfalden ska bevaras. Kust och skärgård ska ha en hög grad av biologisk mångfald, upplevelsevärden samt natur- och kultur- värden. Näringar, rekreation och annat nyttjande av hav, kust och skärgård ska bedrivas så att en hållbar utveckling främjas. Särskilt värdefulla områden ska skyddas mot ingrepp och andra störningar.

Regeringen har preciserat Hav i balans samt levande kust och skärgård så att med målet avses att

kust- och havsvatten har god miljöstatus med avseende på fysi- kaliska, kemiska och biologiska förhållanden i enlighet med havs- miljöförordningen (2010:1341),

kustvatten har minst god ekologisk status eller potential och god kemisk status i enlighet med förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön,

kusternas och havens viktiga ekosystemtjänster är vidmakthållna,

grunda kustnära miljöer präglas av en rik biologisk mångfald och av en naturlig rekrytering av fisk samt erbjuder livsmiljöer och spridningsvägar för växt- och djurarter som en del i en grön infrastruktur,

naturtyper och naturligt förekommande arter knutna till kust och hav har gynnsam bevarandestatus och tillräcklig genetisk variation inom och mellan populationer samt att naturligt före- kommande fiskarter och andra havslevande arter fortlever i livs- kraftiga bestånd,

hotade arter har återhämtat sig och livsmiljöer har återställts i värdefulla kust- och havsvatten,

främmande arter och genotyper inte hotar den biologiska mång- falden och kulturarvet,

genetiskt modifierade organismer som kan hota den biologiska mångfalden inte är introducerade,

havs-, kust- och skärgårdslandskapens natur- och kulturvärden är bevarade och förutsättningar för fortsatt bevarande och ut- veckling av värdena finns,

tillståndet är oförändrat för kulturhistoriska lämningar under vattnet, och

123

Miljömålssystemet i regeringens myndighetsstyrning

SOU 2015:43

havs-, kust- och skärgårdslandskapens värden för fritidsfiske, badliv, båtliv och annat friluftsliv är värnade och bibehållna och påverkan från buller är minimerad.

Miljökvalitetsmålet Myllrande våtmarker

Riksdagen har beslutat att miljökvalitetsmålet Myllrande våtmarker innebär att våtmarkernas ekologiska och vattenhushållande funk- tion i landskapet ska bibehållas och värdefulla våtmarker bevaras för framtiden.

Regeringen har preciserat Myllrande våtmarker så att med målet avses att

våtmarker av alla typer finns representerade i hela landet inom sina naturliga utbredningsområden,

våtmarkernas viktiga ekosystemtjänster som biologisk produk- tion, kollagring, vattenhushållning, vattenrening och utjämning av vattenflöden är vidmakthållna,

våtmarker är återskapade, i synnerhet där aktiviteter som exem- pelvis dränering och torvtäkter har medfört förlust och frag- mentering av våtmarker och arter knutna till våtmarker har möj- lighet att sprida sig till nya lokaler inom sitt naturliga utbred- ningsområde,

naturtyper och naturligt förekommande arter knutna till våt- markerna har gynnsam bevarandestatus och tillräcklig genetisk variation inom och mellan populationer,

hotade våtmarksarter har återhämtat sig och livsmiljöer har åter- ställts,

främmande arter och genotyper inte hotar den biologiska mång- falden,

genetiskt modifierade organismer som kan hota den biologiska mångfalden inte är introducerade,

våtmarkernas natur- och kulturvärden i ett landskapsperspektiv är bevarade och förutsättningarna för fortsatt bevarande och ut- veckling av värdena finns, och

124

SOU 2015:43

Miljömålssystemet i regeringens myndighetsstyrning

våtmarkernas värde för friluftsliv är värnade och bibehållna och påverkan från buller är minimerad.

Miljökvalitetsmålet Levande skogar

Riksdagen har beslutat att miljökvalitetsmålet Levande skogar inne- bär att skogens och skogsmarkens värde för biologisk produktion ska skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden bevaras samt kulturmiljövärden och sociala värden värnas.

Regeringen har preciserat Levande skogar så att med målet avses

att

skogsmarkens fysikaliska, kemiska, hydrologiska och biologiska egenskaper och processer är bibehållna,

skogens ekosystemtjänster är vidmakthållna,

skogens biologiska mångfald är bevarad i samtliga naturgeo- grafiska regioner och arter har möjlighet att sprida sig inom sina naturliga utbredningsområden som en del i en grön infrastruk- tur,

naturtyper och naturligt förekommande arter knutna till skogs- landskapet har gynnsam bevarandestatus och tillräcklig genetisk variation inom och mellan populationer,

hotade arter har återhämtat sig och livsmiljöer har återställts i värdefulla skogar,

främmande arter och genotyper inte hotar skogens biologiska mångfald,

genetiskt modifierade organismer som kan hota den biologiska mångfalden inte är introducerade,

natur- och kulturmiljövärden i skogen är bevarade och förutsätt- ningarna för fortsatt bevarande och utveckling av värdena finns, och – skogens värden för friluftslivet är värnade och bibehållna.

125

Miljömålssystemet i regeringens myndighetsstyrning

SOU 2015:43

Miljökvalitetsmålet Ett rikt odlingslandskap

Riksdagen har beslutat att miljökvalitetsmålet Ett rikt odlingsland- skap innebär att odlingslandskapets och jordbruksmarkens värde för biologisk produktion och livsmedelsproduktion ska skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden och kulturmiljövärdena bevaras och stärks.

Regeringen har preciserat Ett rikt odlingslandskap så att med målet avses att

åkermarkens fysikaliska, kemiska, hydrologiska och biologiska egenskaper och processer är bibehållna,

jordbruksmarken har så låg halt av föroreningar att ekosystemens funktioner, den biologiska mångfalden och människors hälsa inte hotas,

odlingslandskapets viktiga ekosystemtjänster är vidmakthållna,

odlingslandskapet är öppet och variationsrikt med betydande inslag av hävdade naturbetesmarker och slåtterängar, småbio- toper och vattenmiljöer, bland annat som en del i en grön infra- struktur och erbjuder livsmiljöer och spridningsvägar för vilda växt- och djurarter,

naturtyper och arter knutna till odlingslandskapet har gynnsam bevarandestatus och tillräcklig genetisk variation inom och mellan populationer,

husdjurens lantraser och de odlade växternas genetiska resurser är hållbart bevarade,

hotade arter och naturmiljöer har återhämtat sig,

främmande arter och genotyper inte hotar den biologiska mång- falden,

genetiskt modifierade organismer som kan hota den biologiska mångfalden inte är introducerade,

biologiska värden och kulturmiljövärden i odlingslandskapet som uppkommit genom långvarig traditionsenlig skötsel är bevarade eller förbättrade,

126

SOU 2015:43

Miljömålssystemet i regeringens myndighetsstyrning

kultur- och bebyggelsemiljöer i odlingslandskapet är bevarade och förutsättningar för fortsatt bevarande och utveckling av värdena finns, och

odlingslandskapets värden för friluftslivet är värnade och bi- behållna samt tillgängliga för människor.

Miljökvalitetsmålet Storslagen fjällmiljö

Riksdagen har beslutat att miljökvalitetsmålet Storslagen fjällmiljö innebär att fjällen ska ha en hög grad av ursprunglighet vad gäller biologisk mångfald, upplevelsevärden samt natur- och kultur- värden. Verksamheter i fjällen ska bedrivas med hänsyn till dessa värden och så att en hållbar utveckling främjas. Särskilt värdefulla områden ska skyddas mot ingrepp och andra störningar.

Regeringen har preciserat Storslagen fjällmiljö så att med målet avses att

fjällens värden för rennäringen är bevarade och fjällens karaktär av betespräglat storslaget landskap med vidsträckta sammanhäng- ande områden är bibehållen,

fjällmiljöernas viktiga ekosystemtjänster är vidmakthållna,

naturtyper och naturligt förekommande arter knutna till fjälland- skapet har gynnsam bevarandestatus och tillräcklig genetisk variation inom och mellan populationer,

hotade arter har återhämtat sig och livsmiljöer har återställts i värdefulla fjällmiljöer,

främmande arter och genotyper inte hotar den biologiska mång- falden,

genetiskt modifierade organismer som kan hota den biologiska mångfalden inte är introducerade,

fjällmiljöer med höga natur- och kulturmiljövärden är bevarade och förutsättningar för fortsatt bevarande och utveckling av värdena finns och

fjällmiljöers värden för friluftsliv är värnade och bibehållna och påverkan från buller är minimerad.

127

Miljömålssystemet i regeringens myndighetsstyrning

SOU 2015:43

Miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö

Riksdagen har beslutat att miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö innebär att städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt medverka till en god regional och global miljö. Natur- och kulturvärden ska tas till vara och utveck- las. Byggnader och anläggningar ska lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt god hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas.

Regeringen har preciserat God bebyggd miljö så att med målet avses att

en långsiktigt hållbar bebyggelsestruktur har utvecklats både vid nylokalisering av byggnader, anläggningar och verksamheter och vid användning, förvaltning och omvandling av befintlig bebygg- else samtidigt som byggnader är hållbart utformade,

städer och tätorter samt sambandet mellan tätorter och lands- bygd är planerade utifrån ett sammanhållet och hållbart perspek- tiv på sociala, ekonomiska samt miljö- och hälsorelaterade frågor,

infrastruktur för energisystem, transporter, avfallshantering och vatten- och avloppsförsörjning är integrerade i stadsplaneringen och i övrig fysisk planering samt att lokalisering och utformning av infrastrukturen är anpassad till människors behov, för att minska resurs och energianvändning samt klimatpåverkan, sam- tidigt som hänsyn är tagen till natur- och kulturmiljö, estetik, hälsa och säkerhet,

kollektivtrafiksystem är miljöanpassade, energieffektiva och till- gängliga och att det finns attraktiva, säkra och effektiva gång- och cykelvägar,

det finns natur- och grönområden och grönstråk i närhet till bebyggelsen med god kvalitet och tillgänglighet,

det kulturella, historiska och arkitektoniska arvet i form av värdefulla byggnader och bebyggelsemiljöer samt platser och landskap bevaras används och utvecklas,

den bebyggda miljön utgår från och stöder människans behov, ger skönhetsupplevelser och trevnad samt har ett varierat utbud av bostäder, arbetsplatser, service och kultur,

128

SOU 2015:43

Miljömålssystemet i regeringens myndighetsstyrning

människor inte utsätts för skadliga luftföroreningar, kemiska ämnen, ljudnivåer och radonhalter eller andra oacceptabla hälso- eller säkerhetsrisker,

användningen av energi, mark, vatten och andra naturresurser sker på ett effektivt, resursbesparande och miljöanpassat sätt för att på sikt minska och att främst förnybara energikällor används, och

avfallshanteringen är effektiv för samhället, enkel att använda för konsumenterna och att avfallet förebyggs samtidigt som resurserna i det avfall som uppstår tas till vara i så hög grad som möjligt samt att avfallets påverkan på och risker för hälsa och miljö minimeras.

Miljökvalitetsmålet Ett rikt växt- och djurliv

Riksdagen har beslutat att miljökvalitetsmålet Ett rikt växt- och djurliv innebär att den biologiska mångfalden ska bevaras och nyttjas på ett hållbart sätt, för nuvarande och framtida generatio- ner. Arternas livsmiljöer och ekosystemen samt deras funktioner och processer ska värnas. Arter ska kunna fortleva i långsiktigt livskraftiga bestånd med tillräcklig genetisk variation. Människor ska ha tillgång till en god natur- och kultur miljö med rik biologisk mångfald, som grund för hälsa, livskvalitet och välfärd.

Regeringen har preciserat Ett rikt växt- och djurliv så att med målet avses att

bevarandestatusen för i Sverige naturligt förekommande natur- typer och arter är gynnsam och för hotade arter har statusen förbättrats samt att tillräcklig genetisk variation är bibehållen inom och mellan populationer,

den av klimatscenarier utpekade förhöjda risken för utdöende har minskat för de arter och naturtyper som löper störst risk att påverkas negativt av klimatförändringar,

ekosystemen har förmåga att klara av störningar samt anpassa sig till förändringar, som ett ändrat klimat, så att de kan fortsätta leverera ekosystemtjänster och bidra till att motverka klimat- förändringen och dess effekter,

129

Miljömålssystemet i regeringens myndighetsstyrning

SOU 2015:43

det finns en fungerande grön infrastruktur, som upprätthålls genom en kombination av skydd, återställande och hållbart nytt- jande inom sektorer, så att fragmentering av populationer och livsmiljöer inte sker och den biologiska mångfalden i landskapet bevaras,

genetiskt modifierade organismer som kan hota den biologiska mångfalden inte är introducerade,

främmande arter och genotyper inte hotar den biologiska mång- falden,

det biologiska kulturarvet är förvaltat så att viktiga natur- och kulturvärden är bevarade och förutsättningar finns för ett fort- satt bevarande och utveckling av värdena, och

tätortsnära natur som är värdefull för friluftslivet, kulturmiljön och den biologiska mångfalden värnas och bibehålls samt är till- gänglig för människan.

1.1.1Närmare om miljökvalitetsmålens indikatorer

För uppföljningen och utvärderingen av miljömålen i miljömåls- systemet finns det ett antal indikatorer.

I en skrift om resultatindikatorer skriver Ekonomistyrnings- verket 2012 att ordet indikator kommer från latinets indicium som betyder tecken på något eller göra något. En indikator som visar tecken på resultat benämns resultatindikator. Enligt Ekonomistyrningsverkets ordbok definieras resultat som de ”prestationer som myndigheter åstadkommer och de effekter prestationerna leder till”.49 Resultatindikatorer används alltså för att mäta resultatet, det vill säga både prestationer och förändrade tillstånd i samhället. Att använda en resultatindikator är ett verktyg för att ta reda på om önskade mål är uppnådda eller på väg att nås.

För att ytterligare definiera vad en resultatindikator är gör Ekonomistyrningsverket en distinktion mellan resultatindikatorer och nyckeltal. Ett nyckeltal är ett mått som mäter vissa aspekter av exempelvis organisationer. Det kan handla om personalens ålder,

49 ESV 2011:9, ESV:s ordbok om ekonomisk styrning i staten.

130

SOU 2015:43

Miljömålssystemet i regeringens myndighetsstyrning

styckkostnader eller handläggningstider som sedan jämförs mellan organisationer eller över tid. En resultatindikator är i stället ett mått som måste stå i förhållande till ett mål. Skillnaden mellan de två är alltså att ett nyckeltal självständigt kan utrycka förhållanden medan en resultatindikator/indikator alltid är kopplad till ett övergripande syfte – eftersom det är målet som ska uppnås och inte resultatindikatorn i sig.50

På miljömålsportalen – www.miljomal.se – beskrivs indikatorn som ett hjälpmedel som förmedlar information om miljöutveck- lingen och ger hjälp i uppföljning och utvärdering. Den nationella och regionala miljöövervakningen ger dataunderlag till många av indikatorerna. På miljömålsportalen redovisas ”de indikatorer som används”.

Enligt vad som framgår har myndigheterna inom miljömåls- systemet valt ut 114 indikatorer som främst följs upp i uppfölj- ningen av miljökvalitetsmålen. Indikatorerna visar förändringar för faktorer som är viktiga för uppföljningen av miljökvalitetsmålen. Indikatorerna ska:

följa upp resultatet av miljömålsarbetet,

visa om miljöarbetet går i rätt riktning och i rätt takt,

visa hur miljön mår,

ge underlag för åtgärder och beslut.

Vissa indikatorer används för flera mål och antalet indikatorer som följer med varje miljökvalitetsmål skiljer sig också åt mellan de olika målen. Flest indikatorer för att mäta målet har God bebyggd miljö med 27, medan Skyddande ozonskikt har 4 indikatorer.

50 ESV 2012:41, Resultatindikatorer.

131

Miljömålssystemet i regeringens myndighetsstyrning

SOU 2015:43

 

 

 

 

 

 

Källa: www.miljomal.se

Av miljomal.se framgår att indikatorpresentationerna är ett gemen- samt uppföljningssystem för nationell och regional miljömåls- uppföljning. De miljömålsansvariga myndigheterna svarar för inne- hållet i presentationerna. För närvarande har systemet mestadels indikatorer med nationell och regional upplösning men, enligt miljomal.se är tanken att även den kommunala nivån ska ingå i så stor utsträckning som möjligt. Den nationella och regionala miljö- övervakningen ger dataunderlag till många av indikatorerna.51

51 www.miljomal.se 2015-03-01.

132

SOU 2015:43

Miljömålssystemet i regeringens myndighetsstyrning

 

 

 

 

 

 

133

Miljömålssystemet i regeringens myndighetsstyrning

SOU 2015:43

 

 

 

 

 

 

134

SOU 2015:43

Miljömålssystemet i regeringens myndighetsstyrning

 

 

 

 

 

 

135

Miljömålssystemet i regeringens myndighetsstyrning

SOU 2015:43

 

 

 

 

 

 

Källa: www.miljomal.se 2015-01-21.

Utöver de nationella indikatorerna finns även de fyra regionala indika- torerna som främst följs upp. Se tabellen nedan.

Källa: www.miljomal.se 2015-01-21.

136

SOU 2015:43

Miljömålssystemet i regeringens myndighetsstyrning

På miljömålsportalen finns närmare beskrivningar av respektive indikator såsom metoder, dataunderlag, dataleverantörer, typ av indi- kator, fördjupning om indikatorn, kontaktpersoner m.m.

4.9Närmare om etappmålen i miljömålssystemet

Ett led i statsmakternas effektivisering av miljömålssystemet 2010 var, som vi redovisat ovan, att delmålen skulle ersättas av etappmål. Hittills har 24 etappmål beslutats. Etappmålen är målövergripande och kan bidra såväl till flera olika miljökvalitetsmål som till genera- tionsmålet. Beskrivningarna av de 24 etappmålen nedan är hämtade från www.naturvardsverket.se.

Utsläpp av växthusgaser till år 2020

Utsläppen för Sverige år 2020 bör vara 40 procent lägre än utsläppen år 1990 och gäller för de verksamheter som inte omfattas av EU:s system för handel med utsläppsrätter. Detta innebär att utsläppen av växthusgaser år 2020 ska vara cirka 20 miljoner ton koldioxidekvivalenter lägre för den icke handlande sektorn i för- hållande till 1990 års nivå. Minskningen sker genom utsläppsreduk- tioner i Sverige och i form av investeringar i andra EU-länder eller flexibla mekanismer som mekanismen för ren utveckling (CDM).

137

Miljömålssystemet i regeringens myndighetsstyrning

SOU 2015:43

Ökad resurshushållning i byggsektorn

Insatser ska vidtas så att förberedandet för återanvändning, materialåtervinning och annat materialutnyttjande av icke-farligt byggnads- och rivningsavfall är minst 70 viktprocent senast år 2020.

Ökad resurshushållning i livsmedelskedjan

Insatser ska vidtas så att senast år 2018 sorteras minst 50 procent av matavfallet från hushåll, storkök, butiker och restauranger ut och behandlas biologiskt så att växtnäring tas tillvara, och minst 40 pro- cent av matavfallet behandlas så att även energi tas tillvara.

Ekosystemtjänster och resiliens

Viktiga ekosystemtjänster och faktorer som påverkar deras vid- makthållande är identifierade och systematiserade senast år 2013.

Den biologiska mångfaldens och ekosystemtjänsternas värden

Senast år 2018 ska betydelsen av biologisk mångfald och värdet av ekosystemtjänster vara allmänt kända och integreras i ekonomiska ställningstaganden, politiska avväganden och andra beslut i sam- hället där så är relevant och skäligt.

Hotade arter och naturtyper

Åtgärdsprogram för att uppnå gynnsam bevarandestatus för sådana hotade arter och naturtyper som inte kan säkerställas genom pågående åtgärder för hållbar mark- och vattenanvändning och befintligt områdesskydd, ska vara genomförda eller under genom- förande senast år 2015.

138

SOU 2015:43

Miljömålssystemet i regeringens myndighetsstyrning

Invasiva, främmande arter

Invasiva, främmande arters effekter i Sverige vad avser biologisk mångfald samt socioekonomiska effekter på bland annat hälsa ska vara bedömda och prioriterade insatser för bekämpning ska ha in- letts senast år 2015.

Kunskap om genetisk mångfald

En kartläggning och övervakning av den genetiska mångfalden ska ha inletts senast år 2015.

Helhetssyn på markanvändningen

Samordningen inom den statliga förvaltningen ska ha förstärkts senast 2016 så att helhetssynen på markanvändningen har ökat.

Skydd av landområden, sötvattensområden och marina områden

Minst 20 procent av Sveriges land- och sötvattensområden samt 10 procent av Sveriges marina områden ska senast år 2020 bidra till att nå nationella och internationella mål för biologisk mångfald. Detta ska ske genom skydd eller annat bevarande av områden som har särskild betydelse för biologisk mångfald eller ekosystemtjänster. Bevarandet ska ske med ekologiskt representativa och väl för- bundna system där reservat, andra effektiva områdesbaserade skyddsåtgärder eller miljöanpassat brukande ingår. Systemen ska vara väl integrerade i omgivande landskap och förvaltas på ett effektivt och inkluderande sätt. Skydd av områden ska till 2020 utökas med minst 1 142 000 hektar räknat från 2012 enligt följande:

Skogar med höga naturvärden ska skyddas från avverkning. Detta ska ske genom att det formella skyddet av skogsmark har ökat med cirka 150 000 hektar skogsmark med höga naturvärden och i behov av formellt skydd nedan gränsen för fjällnära skog.

139

Miljömålssystemet i regeringens myndighetsstyrning

SOU 2015:43

Skogsbrukets frivilliga avsättningar bör ha ökat i omfattning med cirka 200 000 hektar skogsmark i områden som har eller kan komma att utveckla höga naturvärden till totalt 1 450 000 hektar.

Det formella skyddet av våtmarker har ökat med cirka 210 000 hektar genom att myrar med höga naturvärden i den nationella myrskyddsplanen skyddas.

Det formella skyddet av sjöar och vattendrag har ökat med minst 12 000 hektar.

Det formella skyddet av marina områden har ökat med minst 570 000 hektar.

De ekologiska sambanden har stärkts så att skyddade och på andra sätt bevarade områden och biotoper är väl förbundna och integrerade i landskapet, inklusive den marina miljön, genom att den gröna infrastrukturen har utvecklats och förstärkts.

Miljöhänsyn i skogsbruket

Senast 2015 är de förväntningar som samhället har på miljöhänsyn i skogsbruket tydliggjorda och kända för skogsbruket, så att de får en praktisk tillämpning.

Ett variationsrikt skogsbruk

Bestämmelser ska ha förtydligats så att det senast 2015 finns goda förutsättningar för ett variationsrikt skogsbruk.

En dialogprocess i ett nationellt skogsprogram

En öppen dialog med intressenter som berörs av skogen och dess värdekedja ska ha etablerats senast den 1 juli 2015. Dialogen omfattar ekonomiska, sociala och miljömässiga värden och syftar till att skogen och dess värdekedja ytterligare bidrar till utveck- lingen mot ett hållbart samhälle och en växande biobaserad sam- hällsekonomi.

140

SOU 2015:43

Miljömålssystemet i regeringens myndighetsstyrning

Särskilt farliga ämnen

Beslut som fattas inom EU och internationellt om särskilt farliga ämnen ska innehålla åtgärder som innebär att:

Hormonstörande respektive kraftigt allergiframkallande ämnen betraktas som särskilt farliga ämnen i relevanta regelverk senast år 2015.

Särskilt farliga ämnen blir föremål för prövning eller beslut om utfasning under gällande regelverk inom alla användnings- områden senast år 2018.

Särskilt farliga ämnen används endast under strikt reglerade omständigheter i produktionsprocesser senast år 2018.

I relevanta regelverk inkluderar uttrycket ”särskilt farliga ämnen” även ämnen med andra allvarliga egenskaper än de som omfattas av nuvarande specifika kriterier och som inger motsvarande grad av betänklighet senast år 2018.

Kunskap om ämnens hälso- och miljöegenskaper

Beslut som fattas inom EU och internationellt ställer krav på att uppgifter om miljö- och hälsofarliga egenskaper hos kemiska ämnen ska vara tillgängliga och tillräckliga för att möjliggöra riskbedöm- ning för alla användningsområden. Besluten ska innehålla åtgärder som innebär att:

Relevanta regelverk ställer senast år 2015 krav på kunskap samt uppgifter om förekomst gällande nanopartiklar och nanomate- rial som är tillräckliga för att bedöma och minimera hälso- och miljöeffekter av sådana.

Förutsättningar finns senast år 2015 för att relevanta regelverk kan beakta kombinationseffekter vid exponering för kemikalier.

Regelverken beaktar senast år 2015 att barn är särskilt känsliga för påverkan från kemikalier.

141

Miljömålssystemet i regeringens myndighetsstyrning

SOU 2015:43

Informationskraven i samband med registrering i Reach för ämnen som tillverkas eller importeras i lägre kvantiteter (mindre än 10 ton per tillverkare eller importör och år) stärks senast år 2018.

Information om farliga ämnen i varor

Regelverk eller överenskommelser inom EU eller internationellt ska tillämpas så att information om miljö- och hälsofarliga ämnen i varor är tillgänglig för alla berörda senast år 2020.

Reglerna ska införas stegvis för olika varugrupper och i infor- mationen ska särskilt barns hälsa beaktas.

Information om hälso- och miljöfarliga ämnen som ingår i mate- rial och varor görs tillgängliga under varans hela livscykel genom harmoniserade system som omfattar prioriterade varugrupper.

Utveckling och tillämpning av EU:s kemikalieregler

Reach och andra relevanta EU-regelverk ska senast år 2020 tilläm- pas eller revideras om så behövs så att:

det i ökad utsträckning blir möjligt att bedöma och pröva grup- per av ämnen med liknande inneboende egenskaper, kemisk struktur eller användningsområde

substitutionsprincipen och dess tillämpning stärks i samband med begränsningar, tillståndsprövning och andra relevanta moment i regelverket.

Effektivare kemikalietillsyn inom EU

Beslut har senast 2018 fattats inom EU som förstärker och effektiviserar tillsynen i medlemsländerna samt utvecklar tillsyns- samverkan inom unionen gällande regler för kemikalier inklusive farliga ämnen i varor och avfall.

142

SOU 2015:43

Miljömålssystemet i regeringens myndighetsstyrning

Giftfria och resurseffektiva kretslopp

Användningen av återvunna material ska vara säker ur hälso- och miljösynpunkt genom att återcirkulation av farliga ämnen så långt som möjligt undviks, samtidigt som resurseffektiva kretslopp efter- strävas. Detta uppnås genom en samlad åtgärdsstrategi inom EU, vilken senast 2018 resulterat i bland annat följande insatser:

EU:s regelverk för avfall, kemikalier och varor är i huvudsak kompletterade och samordnade så att de styr mot giftfria och resurseffektiva kretslopp.

Principen om höga och likvärdiga krav på innehållet av farliga ämnen i nyproducerade och återvunna material är fastslagen genom beslut där så är lämpligt.

Minska barns exponering för farliga kemikalier

Senast år 2018 har beslut fattats avseende befintliga och vid behov nya regelverk och andra styrmedel, vilka medför en betydande minskning av hälsoriskerna för barn till följd av den samlade expo- neringen för kemikalier. Riskminskningen ska bedömas i jämför- else med situationen år 2012.

Ökad miljöhänsyn i EU:s läkemedelslagstiftning och internationellt

Senast år 2020 har beslut fattats inom EU eller internationellt som innebär att befintliga och eventuella nya regelverk för human- och veterinärmedicinska läkemedel i ökad utsträckning väger in miljö- aspekter.

Begränsade utsläpp av gränsöverskridande luftföroreningar i Europa

EU har beslutat om ytterligare begränsningar av nationella ut- släpp av luftföroreningar genom en revision av det så kallade takdirektivet senast år 2015.

143

Miljömålssystemet i regeringens myndighetsstyrning

SOU 2015:43

Ändringen av Göteborgsprotokollet under konventionen om långväga gränsöverskridande luftföroreningar har ratificerats av tillräckligt många länder för att ha trätt i kraft senast år 2015.

Begränsningar av utsläpp av luftföroreningar från sjöfarten

Utsläppen av svaveldioxid, kväveoxider och partiklar ska ha börjat minska från fartygstrafiken i Östersjön och Nordsjön senast 2016.

Luftföroreningar från småskalig vedeldning

Nya pannor för småskalig vedeldning ska ha låga utsläpp avluft- föroreningar och hög verkningsgrad. Boverket hade i uppdrag att förbereda nya byggregler under år 2012.

4.10Riksdagen och regeringen använder generationsmålet och miljökvalitetsmålen i flera olika funktioner och processer

Förutom som målen i miljömålssystemet använder statsmakterna miljömålen även i flera andra funktioner.

Som vi redovisat tidigare är miljökvalitetsmålen utgångspunkten för mål- och resultatstyrningen av miljöarbetet inom alla samhällsområden.

Därutöver är miljömålen i miljömålssystemet är också utgifts- områdesmål för utgiftsområde 20.

Regeringen använder generationsmålet och miljökvalitetsmålen som uppgifter i sin myndighetsstyrning i tjugosex statliga förvalt- ningsmyndigheters instruktioner samt i den instruktion som gäller för samtliga länsstyrelser.

Miljökvalitetsmålen är mål i regeringens förordning om miljö- ledningssystem. Enligt förordningen ska (för närvarande 188) stat- liga myndigheters miljöledningsarbete bidra till att nå de nationella miljökvalitetsmålen.52

52 8 § förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter med bilagor.

144

SOU 2015:43

Miljömålssystemet i regeringens myndighetsstyrning

Vi kan konstatera att de statliga förvaltningsmyndigheternas uppgifter och roller i miljömålssystemets har förändrats och ut- vecklats över tiden. Detta återspeglas i de olika dokumenteten för myndighetsstyrning – bland annat i myndigheternas instruktioner och regleringsbrev och i den mer generella myndighetsstyrningen i olika förordningar som verksförordningen, myndighetsförord- ningen och miljöledningsförordningen. Som exempel på dessa för- ändringar redovisar vi i bilaga 2 de uppgifter i miljömålssystemet som regeringen har reglerat i myndigheternas instruktioner och regleringsbrev sedan slutet av 1990-talet.

I detta sammanhang är det viktigt att påminna om att den som vill få en så fullständig bild som möjligt av alla uppgifter en myn- dighet har att lösa inom ramen för miljömålssystemet måste lägga ett pussel med flera olika styrdokument.

4.10.1Riksdagen använder miljömålen som mål för utgiftsområdet 20

Miljömålen har en funktion i den statliga budgetprocessen. Statsbudgeten utgiftssida är indelad i tjugosju utgiftsområden. Det är riksdagen som beslutar om mål för utgiftsområdena. Målet för utgiftsområdet 20 Allmän miljö- och naturvård är samtidigt målen

– generationsmålet, miljökvalitetsmålen och etappmålen – i miljö- målssystemet (eller tvärtom).53 Även om det är regeringen som beslutar om etappmålen54 ingår de ändå i utgiftsområdesmålen.

Målen för ett utgiftsområde är utgångspunkten för regeringens resultatredovisning till riksdagen. Enligt budgetlagen55 ska rege- ringen i budgetpropositionen lämna en redovisning av de resultat som uppnåtts i verksamheten i förhållande till de mål som riks- dagen beslutat.56 Det innebär att regeringen i sin resultatredovis- ning för utgiftsområdet 20 varje år ska redovisa resultaten i för- hållande till miljömålen.

Bestämmelsen i budgetlagen utesluter inte att regeringen kan lämna resultatredovisningar även i andra sammanhang. Enligt

53Prop. 2014/15:1 utgiftsområde 20, bet, 2014/15:MJU1, rskr. 2014/15:87.

54Ett undantag är etappmålet Utsläpp av växthusgaser till år 2020.

55Budgetlagen (2011:203).

5610 kap. 3 §, Budgetlagen (2011:203).

145

Miljömålssystemet i regeringens myndighetsstyrning

SOU 2015:43

regeringen kan det tvärtom vara naturligt att regeringen redovisar fördjupade analyser av olika verksamheter i skrivelser och i sär- propositioner. Detta är särskilt motiverat på sektorsövergripande områden där verksamheten bedrivs och finansieras från flera olika utgiftsområden. Det kan även vara lämpligt på områden där andra styrmedel än ekonomiska sådana används i stor omfattning, t.ex. lagstiftning. Riksdagen kan även begära resultatinformation för olika verksamheter när behov finns.

4.10.2Regeringen använder miljökvalitetsmålen i sin myndighetsstyrning – förordningen om miljöledning i statliga myndigheter

I januari 2010 trädde förordningen om miljöledning i statliga myn- digheter i kraft.57 Frågan om miljöledning i statlig verksamhet var dock inte ny. Regeringens arbete med att introducera miljöled- ningssystem hos vissa statliga myndigheter startade redan i slutet av 1990-talet.58

Under rubriken Staten som föredöme anförde regeringen i sin skrivelse om ekologisk hållbarhet59 i september 1997 att det arbete som inleddes 1996 med att införa miljöledningssystem inom statlig verksamhet skulle vidareutvecklas. År 1997 påbörjades ett pilot- projekt för att introducera miljöledningssystem hos ett drygt tjugotal utvalda statliga myndigheter och på våren 2001 närmare 140 statliga myndigheter fått regeringens uppdrag att införa ett miljöledningssystem. Det innebar att myndigheternas hantering av frågor som rör miljö samt energi- och resurshushållning skulle integreras och systematiseras i den ordinarie verksamheten. Bland annat skulle statlig upphandling aktivt fråga efter produkter, sys- tem och tjänster som utformats med hänsyn till miljö och resurs- hushållning. Enligt regeringen fanns det goda förutsättningar för att gå vidare med utvecklingen av miljöledningssystem i statlig verksamhet. Arbetet med miljöledningssystem har därefter kommit att utvecklas vidare.

57Förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter.

58Prop. 1997/98:145.

59Skr. 1997/98:13, Ekologisk hållbarhet.

146

SOU 2015:43

Miljömålssystemet i regeringens myndighetsstyrning

I miljöledningsförordningen pekar regeringen ut vilka statliga myndigheter som är skyldiga att – inom ramen för sitt ordinarie uppdrag – ha ett miljöledningssystem som integrerar miljöhänsyn i myndighetens verksamhet för att ta hänsyn till verksamhetens direkta och indirekta miljöpåverkan på ett systematiskt sätt. För närvarande är det 188 statliga myndigheter som omfattas av denna skyldighet. Bland dessa utpekade myndigheter får 39 ha ett förenklat miljöledningssystem vilket innebär att skyldigheten begränsats till att endast gälla verksamhetens direkta miljöpåverkan.

Enligt förordningen ska miljöledningssystemet bland annat inne- bära att myndigheten har en miljöpolicy, en handlingsplan och fast- ställda miljömål för verksamheten. Myndighetens miljöpolicy och miljömål

ska bidra till en hållbar utveckling och till att nå de nationella miljö- kvalitetsmålen.60

De myndigheter som omfattas av miljöledningsförordningen ska följa upp och redovisa sitt miljöledningsarbete varje år. Det innebär att myndigheten varje år ska genomföra interna miljörevisioner för att kontrollera att myndigheten följer miljöregler och andra styr- dokument för myndighetens miljöledning och miljöarbete. Myn- digheten ska gå igenom sitt miljöledningssystem varje år och följa upp resultatet av arbetet så att det bland annat

framgår hur väl myndigheten har lyckats med att följa miljöpolicyn och nå miljömålen.61

Redovisningen ska vara undertecknad av myndighetens chef och ska lämnas till Regeringskansliet (det departement som myndig- heten hör till) i samband med att årsredovisningen lämnas. Myn- digheterna ska även lämna sin miljöledningsredovisning till Natur- vårdsverket.62

Alla miljömålsmyndigheterna, inklusive länsstyrelserna, omfattas av kraven även i miljöledningsförordningen. Ingen av dessa myn- digheter får, enligt vad som framgår av förordningen, ha ett för- enklat miljöledningssystem.

608 § förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter.

6118 § förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter.

62Enligt 3 § i sin instruktion (2012:989)ska Naturvårdsverket inom sitt ansvarsområde sär- skilt vägleda statliga myndigheter i deras miljöledningsarbete.

147

Miljömålssystemet i regeringens myndighetsstyrning

SOU 2015:43

4.10.3Regeringen använder generationsmålet och miljökvalitetsmålen i sin myndighetsstyrning – myndigheternas instruktioner

Regeringen använder generationsmålet och miljökvalitetsmålen i sin myndighetsstyrning som uppgifter i miljömålsmyndigheternas och samtliga länsstyrelsers instruktioner. Myndigheterna är Boverket, Energimyndigheten, Exportkreditnämnden, Folkhälsomyndigheten, Försvarsmakten, Havs- och vattenmyndigheten, Jordbruksverket, Kemikalieinspektionen, Kommerskollegium, Konkurrensverket, Konsumentverket, Livsmedelsverket, Läkemedelsverket, Myndig- heten för samhällsskydd och beredskap, Naturvårdsverket, Riks- antikvarieämbetet, Sida, Sjöfartsverket, Skogsstyrelsen, Skolverket, Strålsäkerhetsmyndigheten, Sveriges geologiska undersökning, Myn- digheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser, Tillväxt- verket, Trafikverket och Transportstyrelsen.

Enligt instruktionerna har myndigheterna en i huvudsak likalyd- ande uppgift att verka för att det generationsmål för miljöarbetet och de miljökvalitetsmål som riksdagen har fastställt nås och ska vid behov föreslå åtgärder för miljöarbetets utveckling. I avsnitt 4.6.1 har vi redovisat generationsmålet med sina strecksatser och miljökvalitetsmålen med sina respektive preciseringar för att ge en bild av omfattningen av uppgiften att verka för att dessa mål nås. Vi har inte funnit att regeringen ger myndigheterna någon ytterligare specificering av uppgiften ”verka för” i instruktionerna eller i de andra dokument som regeringens använder i sin myndighetsstyr- ning.

Utöver dessa tjugosex myndigheter har länsstyrelserna en likalydande uppgift som innebär att verka för att det generations- mål för miljöarbetet och de miljökvalitetsmål som riksdagen har fastställt nås och ska vid behov föreslå åtgärder för miljöarbetets utveckling.

Dessutom har, enligt vad som framgår av www.miljomal.se SCB, Lantmäteriet, Sveriges lantbruksuniversitet, SMHI och Konjunk- turinstitutet till uppgift att hjälpa Naturvårdsverket med informa- tion av betydelse för miljömålsuppföljningen.

Av tabellen nedan framgår respektive myndighets (nu gällande) instruktionsenliga uppgift(er) om generationsmålet och miljökvali- tetsmålen.

148

SOU 2015:43

Miljömålssystemet i regeringens myndighetsstyrning

63

64

65

66

67

63Förordningen (2012:546) med instruktion för Boverket.

64Förordningen (2007:1153) med instruktion för Statens energimyndighet, Energimyndigheten.

65Förordningen (2007:1217) med instruktion för Exportkreditnämnden.

66Förordningen (2013:1020) med instruktion för Folkhälsomyndigheten.

67Förordningen (2007:1266) med instruktion för Försvarsmakten.

149

Miljömålssystemet i regeringens myndighetsstyrning

SOU 2015:43

 

 

 

 

 

 

68

69

70

71

72

73

68Förordningen (2011:619) med instruktion för Havs- och vattenmyndigheten.

69Förordningen (2009:1464) med instruktion för Statens jordbruksverk, Jordbruksverket.

70Förordningen (2009:947) med instruktion för Kemikalieinspektionen.

71Förordningen (2012:990) med instruktion för Kommerskollegium.

72Förordningen (2007:1117) med instruktion för Konkurrensverket.

73Förordningen (2009:607) med instruktion för Konsumentverket.

150

SOU 2015:43

Miljömålssystemet i regeringens myndighetsstyrning

 

 

 

 

 

 

74

75

76

74Förordningen (2009:1426) med instruktion för Livsmedelsverket.

75Förordningen (2007:1205) med instruktion för Läkemedelsverket.

76Förordningen (2008:1002) med instruktion för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.

151

Miljömålssystemet i regeringens myndighetsstyrning

SOU 2015:43

 

 

 

 

 

 

77

78

79

80

77Förordningen (2012:989) med instruktion för Naturvårdsverket i dess lydelse t.o.m. 2015- 03-31. För den ny lydelsen, se avsnitt 5.5.

78Förordningen (2014:1585) med instruktion för Riksantikvarieämbetet.

79Förordningen (2010:1080) med instruktion för Styrelsen för internationellt utvecklings- samarbete, Sida.

80Förordningen (2007:1161) med instruktion för Sjöfartsverket.

152

SOU 2015:43

Miljömålssystemet i regeringens myndighetsstyrning

81

82

83

81Förordningen (2009:1393) med instruktion för Skogsstyrelsen.

82Förordningen (2011:555) med instruktion för Statens skolverk, Skolverket.

83Förordningen (2008:452) med instruktion för Strålsäkerhetsmyndigheten.

153

Miljömålssystemet i regeringens myndighetsstyrning

SOU 2015:43

 

 

 

 

 

 

84

85

86

87

84Förordningen (2008:1233) med instruktion för Sveriges geologiska undersökning, SGU.

85Förordningen (2009:146) med instruktion för Myndigheten för tillväxtpolitiska utvär- deringar och analyser, Tillväxtanalys.

86Förordningen (2009:145) med instruktion för Tillväxtverket.

87Förordningen (2010:185) med instruktion för Trafikverket.

154

SOU 2015:43

Miljömålssystemet i regeringens myndighetsstyrning

 

 

 

 

 

 

88

89

Källor: Myndigheternas respektive instruktioner.

88Förordningen (2008:1300) med instruktion för Transportstyrelsen.

89Förordningen (2007:825) med länsstyrelseinstruktion.

155

Miljömålssystemet i regeringens myndighetsstyrning

SOU 2015:43

Enligt regeringen har miljömålsmyndigheternas genomförande- ansvar stärkts genom att de i sina respektive instruktioner

har ett utpekat ansvar i miljömålssystemet och ska verka för att gene- rationsmålet och miljökvalitetsmålen nås. Regeringen har dessutom förtydligat kraven på att dessa myndigheter i sina verksamheter inte- grerar miljökvalitetsmålen och generationsmålet.90

I sin skrivelse till riksdagen i mars 2014 – under rubriken Natio- nella myndigheter har ett operativt ansvar – utvecklar regeringen detta resonemang på följande sätt:

Myndigheternas arbete och uppgift att ta initiativ i arbetet med att nå generationsmålet och miljökvalitetsmålen är viktigt för genomförandet av miljöpolitiken. Myndigheter med ansvar i miljömålssystemet ska verka för att generationsmålet och miljökvalitetsmålen nås. Regeringen har under mandatperioden stärkt myndigheternas ansvar för att aktivt bidra till att generationsmålet och miljökvalitetsmålen nås. Det tidigare sektorsansvaret, som etablerades 1998, har utvecklats och i dag har totalt tjugofem myndigheter ett utpekat ansvar i miljömålssystemet. Ansvaret innebär att myndigheterna ska verka för att generationsmålet och miljökvalitetsmålen nås och vid behov föreslå åtgärder för att ut- veckla miljöarbetet. Ansvaret innebär vidare att myndigheterna ska integrera miljöarbetet i sina ordinarie verksamheter. Myndigheterna har en långtgående frihet att själva bestämma hur de ska bedriva arbetet. Naturvårdsverket har en särskild roll genom sin uppgift att vägleda de myndigheter som har ett ansvar i miljömålssystemet och att samordna miljömålsuppföljningen. Naturvårdsverket har även i uppgift att ut- veckla, följa upp och utvärdera tillämpningen av samhällsekonomiska analyser inom miljömålssystemet.91

Regeringen anförde samtidigt att arbetet med att nå miljömålen är en prioriterad fråga för regeringen. Regeringen kommer att fortsätta att följa upp myndigheterna i miljömålssystemets arbete med att nå generationsmålet och miljökvalitetsmålen. Bland annat kommer regeringen att följa upp myndigheternas årsredovis- ningar.92

Utöver dessa 26 myndigheter och länsstyrelserna har även SMHI och Konjunkturinstitutet i sina instruktioner uppgifter om miljö- kvalitetsmålen. Se tabellen nedan.

90Skr. 2013/14:145, s. 8.

91Skr. 2013/14:145, s. 20.

92Skr. 2013/14:145, s. 21.

156

SOU 2015:43

Miljömålssystemet i regeringens myndighetsstyrning

93

94

Källor: Myndigheternas respektive instruktioner.

4.10.4Myndigheternas uppgifter och roller har förändrats och utvecklats över åren

Vi kan konstatera att de statliga förvaltningsmyndigheternas uppgifter och roller i miljöarbetet och miljömålssystemet har förändrats och utvecklats över tiden. I takt med att den statliga myndighetsstrukturen förändrats och myndigheter ombildats, slagits samman, nybildats och avvecklats har även miljömålsmyndigheter lagts ner och miljömålsmyndigheter har nybildats. Vissa myndig- heter har ”kommit och gått” i systemet medan andra har funnits med sedan miljömålssystemet infördes 1999. Miljömålssystemet i sig har förändrats liksom regeringens generella förvaltningspolitiska regelverk, principer och praxis för sin myndighetsstyrning.

93Förordningen (2009:974) med instruktion för Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut, SMHI.

94Förordningen (2007:759) med instruktion för Konjunkturinstitutet.

157

Miljömålssystemet i regeringens myndighetsstyrning

SOU 2015:43

Detta återspeglas i dokumenteten för myndighetsstyrning – bland annat i myndigheternas instruktioner och regleringsbrev och i den mer generella regleringen i olika förordningar som verks- förordningen, myndighetsförordningen och miljöledningsförord- ningen. För att tydligare åskådliggöra detta redovisar vi i bilaga 2 de uppgifter och roller i miljömålssystemet som regeringen har reglerat i myndigheternas instruktioner sedan slutet av 1990-talet och i myndigheterna regleringsbrev sedan 2003.

Myndigheterna – verksförordningen och en ekologiskt hållbar utveckling

Myndigheterna hade fram till den 1 januari 2008 genom en bestämmelse verksförordningen en uppgift att i sin verksamhet beakta och integrera kraven på en ekologiskt hållbar utveckling.

I propositionen Svenska miljömål – Miljöpolitik för ett hållbart Sverige95 redovisade regeringen att cheferna i alla de myndigheter som omfattades av 7 § i verksförordningen96 från och med den 1 januari 1998 fick ett generellt ansvar för att beakta de krav som ställs på verksamheten när det gäller en ekologiskt hållbar ut- veckling. Det innebar att miljöhänsyn och resurshushållning skulle integreras i statlig verksamhet. Enligt propositionen var detta an- svar tidigare begränsat till miljöpolitiken.

Verksförordningen tillämpades på myndigheter under rege- ringen i den omfattning som regeringen föreskrev i respektive myndighets instruktion. Det innebar att myndigheten skulle beakta de krav som ställdes på verksamheten när det gäller en ekologiskt hållbar utveckling förutsatt att det uttryckligen framgick av myn- dighetens instruktion. Med något undantag omfattades samtliga dåvarande miljömålsmyndigheter av denna föreskrift.

I januari 2008 efterträddes verksförordningen av myndighets- förordningen.97 Syftet med myndighetsförordningen är huvudsak- ligen att skapa en större tydlighet än verksförordningen tidigare hade gett uttryck för när det gäller dels de förvaltningspolitiska

95Prop. 1997/98:145.

96Verksförordningen (1995:1322).

97Myndighetsförordningen (2007:515).

158

SOU 2015:43

Miljömålssystemet i regeringens myndighetsstyrning

kraven på myndigheterna, dels myndighetsledningens ansvar och uppgifter.

Till skillnad från verksförordningen finns dock inte sådana sektors- övergripande krav på myndigheterna när det gäller totalförsvaret, regionalpolitiken, en ekologiskt hållbar utveckling, jämställdhet mellan kvinnor och män, integrationspolitiken m.m. reglerade i myndighetsförordningen. Utredningen om en översyn av verks- förordningen argumenterade för att sådana krav inte skulle tas in i myndighetsförordningen. Utredningen menade att myndighets- förordningens syfte i första hand är att reglera myndigheternas organisation, ansvarsfrågor, formalia om beslut samt andra frågor av förvaltningspolitisk karaktär. Frågor som avser olika politik- områden, men som inte har direkt med myndigheternas förvaltning att göra borde, enligt utredningen – för att undvika dubbelreglering

– i stället regleras i politikområdets förordningar, regleringsbrev eller särskilda regeringsbeslut.98

Miljömålsrådet

Miljömålsrådet som inrättades i januari 2002 och avvecklades 201099 nämns ofta i främst miljömålsmyndigheternas instruktioner men även i deras regleringsbrev.100 Miljömålsrådet var ett särskilt beslutsorgan inom Naturvårdsverket. Rådet var också ett organ för samråd och samverkan i arbetet med att nå de miljökvalitetsmål som riksdagen har fastställt.

Enligt Naturvårdsverkets instruktion skulle det finnas ett miljö- målsråd inom Naturvårdsverket. Miljömålsrådet skulle vara ett organ för samråd och samverkan i arbetet med att uppnå de av riksdagen fastställda miljökvalitetsmålen. Rådet skulle göra en sam- lad uppföljning och bedömning av miljösituationen i förhållande till miljökvalitetsmålen samt svara för den övergripande samord- ningen av information och av den regionala anpassningen av miljökvalitetsmålen.

98SOU 2004:23, Från verksförordning till myndighetsförordning, betänkande av Utred- ningen om en översyn av verksförordningen.

99SFS 2010:1111.

100Förordningen (2001:1096) med instruktion för Naturvårdsverket.

159

Miljömålssystemet i regeringens myndighetsstyrning

SOU 2015:43

Miljömålsrådet skulle varje år göra en samlad uppföljning, bedömning och rapportering till regeringen i fråga om utvecklingen mot miljökvalitetsmålen och i fråga om det regionala miljömåls- arbetet, sammanställa och lämna underlag till regeringens återkom- mande fördjupade utvärdering av miljömålsarbetet, inklusive eko- nomisk uppföljning av arbetet, belysning av målkonflikter samt konsekvensanalyserade förslag till kostnadseffektiva åtgärder och styrmedel, svara för övergripande information om miljömåls- arbetet, verka för en övergripande samordning av den regionala anpassningen av miljökvalitetsmålen, fördela medel som behövs för uppföljningen av miljökvalitetsmålen och för miljöövervakningen samt viss internationell rapportering, och samråda med berörda myndigheter och ge dem den vägledning som de behöver för sin miljömålsrapportering.

Miljömålsrådet skulle bestå av högst tjugo ledamöter och rege- ringen utsåg ordförande och andra ledamöter för en bestämd tid. Miljömålsrådet var beslutfört när ordföranden samt minst hälften av de andra ledamöterna var närvarande. Rådet fick överlåta åt general- direktören att besluta i frågor som inte var av principiell betydelse eller i övrigt av större vikt.

Regeringen beslutar om ett nytt Miljömålsråd 2015

Regeringen har 2015 beslutat att inrätta ett nytt miljömålsråd som består av sjutton myndigheter och med uppdrag att stärka genom- förandet av miljöpolitiken.

1998 – Sektorsmyndigheter med särskilt ansvar för ekologisk hållbarhet

I propositionen Svenska miljömål – Miljöpolitik för ett hållbart Sverige101 anförde regeringen i maj 1998 att förutom det generella ansvaret för ekologisk hållbarhet borde myndigheter inom olika samhällssektorer ha en särskild roll för att tydliggöra ansvaret för miljöhänsyn. Detta skulle innebära att fler myndigheter än dittills skulle få ett särskilt sektorsansvar inom sina respektive områden.

101 Prop. 1997/98:145.

160

SOU 2015:43

Miljömålssystemet i regeringens myndighetsstyrning

Sektorsmyndigheterna hade ett ansvar för att driva arbetet för en ekologiskt hållbar utveckling framåt i sin sektor. Detta ansvar delades i många fall med företag, andra myndigheter med flera inom respektive sektor. De sektorsansvariga myndigheterna hade i dessa frågor därför ett ansvar för samrådet i inom sektorn. Denna verksamhet skulle integreras i den ordinarie verksamheten hos myndigheten så långt det var möjligt med hänsyn till myndighetens huvuduppgifter.

De myndigheter som 1998 fick ett särskilt sektorsansvar för ekologisk hållbarhet var:

Sida, Försvarsmakten, Riksförsäkringsverket, Socialstyrelsen, Banverket, Vägverket, Sjöfartsverket, Luftfartsverket, Skolverket, Fiskeriverket, Statens jordbruksverk, Arbetarskyddsstyrelsen, Arbetsmarknadsverket, Riksantikvarieämbetet, Statens räddningsverk, Kommerskollegium, Närings- och teknikutvecklingsverket, Skogsvårdsorganisationen, Sveriges geologiska undersökning, Statens energimyndighet, Boverket, Konsumentverket, Kemikalieinspektionen och Statens naturvårds- verk.102

Sektorsmyndigheterna skulle bedriva sitt arbete med ekologiskt hållbar utveckling på samma sätt som arbetet för miljömålen och enligt regeringen innebar det att:

identifiera sektorsmyndighetens roll och hur sektorns åtgärder påverkar utvecklingen mot ekologisk hållbarhet. I möjligaste mån skulle befintligt material användas,

från de nationella miljökvalitetsmålen och delmålen samt målen för hållbar utveckling, ta fram underlag i form av tänkbara sektorsmål och åtgärder samt beskriva dessa åtgärders samhälls- ekonomiska konsekvenser vad avser dels nytta, dels kostnad i relation till åtgärdens och de tänkbara målens omfattning eller effekt, t.ex. åtgärdskostnad per enhet reducerat utsläpp. Arbetet skulle vara en grund för hur sektorsmålen skulle kvantifieras, i de fall det var lämpligt att ha sektorsmål. Förslaget till sektors- mål skulle övervägas tillsammans med Naturvårdsverket så att sektorsmålen kvantifierades utifrån ett samhällsekonomiskt helhetsperspektiv och åtgärderna utfördes där de var som mest kostnadseffektiva,

102 Prop. 1997/98:145, s. 157.

161

Miljömålssystemet i regeringens myndighetsstyrning

SOU 2015:43

verka för att åtgärder genomfördes och

fortlöpande följa utvecklingen inom ansvarsområdet samt

samarbeta med och informera om arbetet till andra som var verk- samma inom sektorn.

Sektorsmyndigheterna skulle i en lägesredovisning till regeringen bland annat belysa arbetets omfattning, hur det integrerats med ordinarie verksamhet med mera. Sektorsmyndigheterna borde, enligt regeringen, i samband med eller i anslutning till årsredovis- ningen redovisa insatser i sitt arbete för ekologisk hållbarhet.103

2005 – Myndigheter med särskilt sektorsansvar för miljömålsarbete

I propositionen Svenska miljömål – ett gemensamt uppdrag104 som regeringen lämnade i maj 2005 sade regeringen att det särskilda sektorsansvaret för miljömålsarbetet borde tydliggöras och att sam- spelet mellan det särskilda sektorsansvaret och arbetet med miljö- kvalitetsmålen skulle stärkas. För att åstadkomma detta omform- ade regeringen det särskilda ansvaret för ekologisk hållbarhet till ett särskilt sektorsansvar för miljömålsarbetet.

Regeringen menade att det även fanns ett behov av att tyd- liggöra sektorns avgränsning. Med sektor menade regeringen i detta sammanhang myndighetens ordinarie verksamhetsområde som det beskrevs i de styrdokument som definierade myndighetens ansvarsområde.

Vid denna tidpunkt hade nio centrala miljömålsmyndigheter ansvar för att tillsammans med organisationer och företag inom berörda sektorer verka för att ett eller flera specificerade miljö- kvalitetsmål uppnås. Det särskilda sektorsansvaret skulle komplet- tera de miljömålsansvariga myndigheternas arbete genom att arton myndigheter fortsättningsvis skulle ha ett ansvar för att verka för att alla relevanta miljökvalitetsmål uppnås inom sin respektive sektor.

Utifrån en bedömning som grundades på sektorns miljöpåver- kan samt det mandat myndigheten hade för att genomföra åtgärder

103Prop. 1997/98:145, s. 157.

104Prop. 2004/05:150.

162

SOU 2015:43

Miljömålssystemet i regeringens myndighetsstyrning

och myndighetens möjligheter att nå och påverka viktiga aktörer att bidra till en positiv miljöpåverkan beslutade regeringen vilka myndigheter som skulle ha ett särskilt sektorsansvar inom miljö- området. Jämfört med regeringens beslut 1998 minskade nu antalet myndigheter med särskilt sektorsansvar från tjugofyra till arton. Några myndigheter skulle med utgångspunkt i regeringens bedöm- ning inte längre ha kvar sektorsansvaret. Dessa var Arbetsmark- nadsstyrelsen, Arbetsmiljöverket, Kommerskollegium, Riksförsäk- ringsverket, Sveriges geologiska undersökning och Socialstyrelsen. Naturvårdsverket och Kemikalieinspektionen borde enligt rege- ringen inte heller få ett fortsatt särskilt sektorsansvar eftersom det sammanfaller med verkens huvuduppgifter. Samtidigt blev Livs- medelsverket och Läkemedelsverket nya myndigheter med särskilt sektorsansvar. De myndigheter som genom detta beslut skulle ha det särskilda sektorsansvaret för miljömålsarbetet var:

Banverket, Boverket, Statens energimyndighet, Fiskeriverket, Försvars- makten, Statens jordbruksverk, Konsumentverket, Luftfartsstyrelsen, Myndigheten för skolutveckling, Verket för näringslivsutveckling, Riks- antikvarieämbetet, Skogsstyrelsen, Statens räddningsverk, Styrelsen för internationellt utvecklingsarbete, Sjöfartsverket och Vägverket. Nya myndigheter med särskilt ansvar för miljömålsarbetet blir Livsmedels- verket och Läkemedelsverket.105

I det särskilda sektorsansvaret för miljömålsarbetet ingick, enligt beslutet, att genomföra åtgärder för att myndigheten och aktörerna inom sektorn skulle integrera miljöfrågorna i sin verksamhet. Detta så att sektorns negativa miljöpåverkan skulle kunna minskas och den positiva miljöpåverkan förstärkas och på så sätt bidra till att uppnå miljökvalitetsmålen som en del i hållbar utveckling. Myndig- heterna skulle därmed vara pådrivande för en miljömässigt hållbar utveckling inom sektorn. Åtgärderna kunde vara av olika karaktär såsom utfärdande av föreskrifter och allmänna råd, informations- insatser m.m.

Myndigheterna skulle även ansvara för att föra en dialog med miljömålsansvariga myndigheter om målspecifika åtgärder och om dataförsörjning för att följa upp miljökvalitetsmålen.

Myndigheterna skulle rapportera om sitt arbete med särskilt sektorsansvar för miljömålsarbetet till Miljömålsrådet inom Natur-

105 Prop. 2004/05:150, s. 362.

163

Miljömålssystemet i regeringens myndighetsstyrning

SOU 2015:43

vårdsverket vart fjärde år med början den 31 december 2006. Rappor- teringen skulle innehålla en analys av utvecklingen av sektorns miljöpåverkan, dvs. positiva och negativa trender, en redogörelse för genomförda och kommande åtgärder, förslag till vilka styr- medel och åtgärder som behövdes men som myndigheten inte har mandat att genomföra, en beskrivning av identifierade målkonflik- ter och synergieffekter mellan miljökvalitetsmålen och övriga mål, såväl inom sektorn som gentemot andra sektorer.

Rapporten skulle dessutom innehålla en redogörelse för hur myndigheten såg på kopplingen mellan sitt arbete med särskilt sektorsansvar och miljökvalitetsmålen, EU:s sektorsarbete med miljöintegration samt hur sektorn påverkades av internationella beslut. Uppgifter, arbetssätt och rapporteringsmoment skulle ut- formas och anpassas efter myndigheternas verksamheter.

Målet var att arbetet med det särskilda sektorsansvaret så långt som möjligt skulle integreras i och komplettera det övriga arbetet med miljökvalitetsmålen.

Miljömålsrådet skulle svara för den övergripande integreringen av arbetet med det särskilda sektorsansvaret med övrigt miljömåls- arbete. Enligt regeringen var det viktigt att rapporteringen i arbetet med det särskilda sektorsansvaret integrerades med rapporteringen i miljömålsarbetet.

Rapporteringen i arbetet med det särskilda sektorsansvaret skulle ingå i underlaget till den fördjupade utvärderingen. Natur- vårdsverket fick ansvar för att följa upp, utvärdera och ge förslag till vidareutveckling av arbetet med särskilt sektorsansvar för miljö- målsarbetet. Vidare skulle Naturvårdsverket, anpassat efter respek- tive myndighets behov, stödja, vägleda och samordna myndig- heterna med särskilt sektorsansvar.

Regeringen pekade även på kopplingen mellan särskilt sektors- ansvar, miljömålsarbete och miljöledningssystem och anförde att styrningen av miljömålsarbetet och det särskilda sektorsansvaret skulle samordnas. Arbetet med det särskilda sektorsansvaret för miljömålsarbetet skulle komplettera det miljömålsansvar som de nio ”centrala miljömålsmyndigheterna” tidigare tilldelats för ett eller flera specifika miljökvalitetsmål. Miljökvalitetsmålen med del- mål och åtgärdsstrategier var grunden och strukturen för det sär- skilda sektorsansvaret samtidigt som det skulle fungera som led- stjärna för arbetet. Det särskilda sektorsansvaret innebar att myn-

164

SOU 2015:43

Miljömålssystemet i regeringens myndighetsstyrning

digheten hade ett ansvar för att driva arbetet mot miljökvalitets- målen framåt i sin sektor. Miljöledningssystem kunde, enligt regeringen, betraktas som ett verktyg för att organisera och sys- tematisera arbetet.106

2010 – Myndigheter med ansvar i miljömålssystemet

I propositionen Svenska miljömål – för ett effektivare miljöarbete107 som regeringen lämnade 2010 betonade regeringen att tydliga ansvarsförhållanden mellan myndigheterna är avgörande för ett effektivt miljömålssystem. Regeringen ansåg att det fanns skäl att se över vilket ansvar som skulle finnas för de nationella myn- digheterna i miljömålssystemet. Olika myndigheter hade olika utpekade ansvar i systemet. Enligt regeringen var ansvaret mellan myndigheterna överlappande i vissa fall men det fanns även om- råden där ingen myndighet hade ett tydligt ansvar. Dessutom var begreppet ”sektor” – för de myndigheter som hade ett sektors- ansvar – svårt att applicera för den egna myndigheten. Därför skulle regeringen inte längre tillämpa begreppet sektorsansvar i myndigheternas instruktioner och regleringsbrev. I stället skulle regeringen utgå från myndigheternas ordinarie verksamhet, som definieras i instruktioner och andra styrdokument för att det skulle bli tydligare att myndigheterna ska agera inom sitt befintliga mandat. Regeringens inriktning var att verksamhetsanpassa sin myndighetsstyrning.

Därför skulle regeringen – för att förenkla i miljömålssystemet – samla de olika ansvaren i miljömålssystemet till ett samlat ansvar. De tre olika typer av ansvar som de nationella myndigheterna inom miljömålssystemet dittills hade haft, dvs. ansvar för miljökvalitets- mål, ansvar för övergripande miljömålsfrågor samt särskilt sektors- ansvar för miljömålsarbete, skulle samlas till ett ansvar och benäm- nas ”myndigheter med ansvar i miljömålssystemet”.108

Enligt regeringen skulle ansvaret innebära att myndigheterna med ansvar inom miljömålssystemet, inom sitt verksamhets- område, skulle verka för att målen inom miljömålssystemet nås.

106Prop. 2004/05:150.

107Prop. 2009/10:155.

108Prop. 2009/10:155, s. 56.

165

Miljömålssystemet i regeringens myndighetsstyrning

SOU 2015:43

Omfattningen och avgränsningar av respektive myndighets ansvar skulle preciseras närmare i de berörda myndigheternas ”relevanta styrdokument”.109

Regeringen anförde vidare att även de övriga myndigheterna, som inte har ett utpekat ansvar i miljömålssystemet, har ett ansvar för miljöfrågor inom sin verksamhet. Regeringen pekade här på förordningen om miljöledning i statliga myndigheter110 och rege- ringsformens stadgande att ”det allmänna ska främja en hållbar ut- veckling som leder till en god miljö för nuvarande och kommande generationer”.111

Regeringen menade även att begreppet miljömålsarbete inte borde användas i fortsättningen. Detta för att allt miljöarbete är att betrakta som arbete för att uppnå miljökvalitetsmålen, dvs. det är inte uppenbart hur en eventuell gräns mellan miljöarbete och miljömålsarbete kan dras.

Förändringar av uppgifter och roller i miljömålssystemet – miljömålsmyndigheternas instruktioner och regleringsbrev

I bilaga 2 redovisar vi förändringar uppgifter och roller, mål/åter- raporteringskrav och uppdrag i miljömålssystemet som framgår de nuvarande miljömålsmyndigheternas instruktioner och reglerings- brevens verksamhetsdel till och med 2015.112

Vår redovisning av regleringsbreven börjar med reglerings- breven för 2003. Vår genomgång av myndigheternas instruktioner börjar med den instruktion som gällde för de aktuella myndigheterna år 1999 när miljömålssystemet infördes.

Som framgår av redovisningen har i många fall myndigheternas uppgifter och roller i miljömålssystemet ändrats flera gånger sedan systemet infördes 1999.

Vid en analys av miljömålsmyndigheternas instruktioner och regleringsbrev blir det också tydligt att miljömålsmyndigheterna i sitt miljömålsarbete är starkt knutna till varandra. Uttryck som ofta

109Prop. 2009/10:155, s. 57.

110Förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter.

111Prop. 2009/10:155, s. 58.

112Regeringen styr i många fall miljömålsarbetet även – och i vissa fall endast – i reglerings- brevets finansieringsdel, oftast som skriftliga villkor till anslagsposter. Vi har dock valt att avgränsa vår redovisning till verksamhetsdelen.

166

SOU 2015:43

Miljömålssystemet i regeringens myndighetsstyrning

återkommer i myndigheternas uppgifter och uppdrag m.m. oavsett vilken författning eller annat beslut av antingen riksdagen eller regeringen det handlar om är ”samordna”, ”i samarbete med”, ”i samråd med”, ”efter samråd med”, ”ska samråda med”, ” i sam- verkan med”, ”ska samverka med”, ”höra andra berörda”, vägleda osv. Vi har därför funnit att det inte är möjligt att avgränsa vår studie till endast myndigheterna under det tidigare Miljödeparte- mentet för att förstå deras roller och uppgifter.

Verksamhetsstrukturen

Åren 2001–2008 fanns det två parallella strukturer för ekonomi- styrningen i staten. För den finansiella styrningen på statsbudgetens utgiftssida fanns en struktur – utgiftsområden – och för mål- och resultatstyrningen av verksamheterna fanns en annan struktur – verksamhetsstrukturen som var indelad i politikområden. Det fanns samtidigt 27 utgiftsområden och 47 politikområden. Ett politikområde var i sin tur underindelat i ett eller flera verk- samhetsområden och ett verksamhetområde var i sin tur under- indelat i en eller flera verksamhetsgrenar.

De 47 politikområdena omfattade all verksamhet som stats- makterna styrde i den årliga budgetprocessen. Tanken var att den enhetliga verksamhetsstrukturen skulle bidra till att tydliggöra hur olika typer av insatser verkade mot gemensamma mål och hur de samverkade för att på bästa sätt bidra till det gemensamma målet.

Varje politikområde, verksamhetsområde och verksamhetsgren skulle ha ett mål där det klart framgick vad verksamheten syftade till. Målen för politikområdena skulle avse effekter, det vill säga önskade förändringar av tillstånd i samhället. Målen för verksam- hetsområden skulle avse önskvärda effekter som verksamheten skulle bidra till medan målen för verksamhetsgrenar skulle avse effekter eller prestationer. Målen för verksamhetsgrenarna skulle vara myndighetsspecifika nedbrytningar av respektive mål för poli- tikområde och verksamhetsområde. Målen kunde avse effekter eller prestationer beroende på vad regeringen bedömde som mest rele- vant ur ett styrningsperspektiv.113

113 ESV 2007:23, Resultat och styrning i statsförvaltningen.

167

Miljömålssystemet i regeringens myndighetsstyrning

SOU 2015:43

Av redovisningen i bilaga 2 framgår att regeringen för flera miljömålsmyndigheter använde mål i miljömålssystemet som mål i verksamhetsstrukturen. Till exempel var det dåvarande genera- tionsmålet även målet för politikområdet Miljöpolitik. Politik- området Miljöpolitik omfattade frågor om naturvård och biologisk mångfald, vatten- och luftvård, sanering och efterbehandling av förorenade områden, avfall, bilavgaser, miljöskydd, miljöövervak- ning, miljöforskning, kemikaliekontroll, strålskydd, kärnsäkerhet, meteorologi, hydrologi och oceanografi samt internationellt miljö- samarbete. Verksamheten vid Naturvårdsverket, Kemikalieinspek- tionen, Statens strålskyddsinstitut, Statens kärnkraftinspektion och SMHI ingick i politikområdet. Andra myndigheter med verksam- het inom politikområdet var Boverket och Kustbevakningen.114

Ett annat exempel är att delmål till miljökvalitetsmålet Giftfri miljö samtidigt var mål för verksamhetsgrenar i Kemikalieinspek- tionens regleringsbrev. Ytterligare ett exempel är politikområde Regional samhällsorganisation inom vilket länsstyrelsernas verk- samheter fanns. Politikområdet Regional samhällsutveckling är ett intressant exempel på hur regeringen aktivt operationaliserade miljömålen i verksamhetsstrukturen och integrerade dem länsstyr- elsernas verksamhet genom sin myndighetsstyrning.

Vi ser även att regeringen valt att styra miljömålsarbetet i regleringsbrevet inom flera andra politikområden, utanför verksam- hetsstrukturen, genom övriga mål och återrapporteringskrav och uppdrag. Vi kan även konstatera att det är stor skillnad på om- fattningen av regeringens myndighetsstyrning av miljömålsmyndig- heterna.

Av bilaga 2 framgår att uppdraget till myndigheterna i instruk- tioner och regleringsbrev inom ramen för miljömålssystemet varierat över tiden och mellan myndigheterna i konkretion och precision. Det har funnits ambitioner att utforma mål och uppdrag som är förenliga med myndigheternas kärnuppdrag – och därigenom undvika uppenbara målkonflikter – samt åtminstone i viss utsträck- ning ligger inom myndighetens rådighet.115 Vi ser även att

114Prop. 2005/06:1 utgiftsområde 20. Vidare hör Stiftelsen Institutet för Vatten och Luft- vårdsforskning, Stockholms internationella miljöinstitut, Kärnavfallsfondens styrelse, AB Svenska Miljöstyrningsrådet och SAKAB AB till politikområdet.

115Se till exempel Jordbruksverket, Riksantikvarieämbetet och Skogsstyrelsen, länsstyrel- serna i bilaga 2.

168

SOU 2015:43

Miljömålssystemet i regeringens myndighetsstyrning

regeringens användning av miljömålen i sin mer operativa myndighetsstyrning – särskilt i regleringsbreven – klingade av med början 2009 och framåt.

Enligt vår uppfattning har övergången till mer övergripande mål i instruktionerna – ”att verka för generationsmålet och de sexton miljökvalitetsmålen” – inneburit ökade svårigheter för myndig- heterna att tolka regeringens uppdrag och därmed en risk för att deras miljöarbete har urholkats.

För en närmare genomgång av hur styrningen förändrats över tid för miljömålsmyndigheternas hänvisar vi till bilaga 2, Miljömålen i myndigheternas instruktioner och regleringsbrev – en tillbakablick.

4.10.5Etappmålen i myndigheternas instruktioner och i regleringsbreven

I sitt delbetänkande Etappmål i miljömålssystemet som Miljömåls- beredningen lämnade till regeringen i mars 2011 pekade bered- ningen på att ett etappmål signalerar behov av förändringar. Dessa signaler riktas till det politiska systemet, myndigheter, kommuner, näringslivet och det civila samhället. Miljömålsberedningen beto- nade att

För att signalerna ska uppfattas och få genomslag i prioriteringarna hos de avsedda mottagarna bör målen vara hanterbara till antalet och kommuniceras på ett tydligt sätt.116

Miljömyndighetsutredningen har noterat att, till skillnad från generationsmålet och miljökvalitetsmålen, finns för närvarande inga uppgifter om de beslutade etappmålen och strategierna nämnda i instruktionen till någon av de myndigheter som ingår i miljömåls- systemet.

Den som vill veta mer om miljömålsmyndigheternas uppgifter i förhållande till etappmålen måste söka information om detta i de olika regeringsbesluten om etappmålen. Men även i regeringens beslut är informationen om myndigheternas uppgifter i förhållande till etappmålen knapphändig och inskränker sig till att tala om

116 SOU 2011:34, Etappmål i miljömålssystemet, delbetänkande av Miljömålsberedningen, s. 30.

169

Miljömålssystemet i regeringens myndighetsstyrning

SOU 2015:43

vilken myndighet som har ansvaret för uppföljningen av det be- slutade etappmålet. Miljömyndighetsutredningen har funnit att i myndigheternas regleringsbrev åren 2013–2015 nämns etappmålen för några enstaka myndigheter.

4.10.6Ny uppgift om etappmålen i Naturvårdsverkets instruktion från och med 1 april 2015

Från och med den 1 april 2015 har dock Naturvårdsverket, en ny uppgift om etappmålen i sin instruktion. Den nya uppgiften är att Naturvårdsverket, inom miljömålssystemet, varje år ska redovisa en samlad beskrivning av det närmast föregående årets resultat bland annat med etappmålen.117

4.10.7Återrapporteringskrav om ”verka för” uppgiften i myndigheternas regleringsbrev

I miljömålsmyndigheternas regleringsbrev för 2014 fanns det som framgår av tabell 4.7 – huvudsakligen likalydande – återrapporterings- krav/uppdrag som innebar att redovisa hur myndigheten har verkat för att nå generationsmålet och miljökvalitetsmålen och hur arbetet integrerats i myndighetens verksamhet. I tabellen nedan redovisar vi lydelsen i regleringsbrevet för respektive myndighet. Vi kan konstatera att Trafikverket var den enda myndighet som hade motsvarande återrapporteringskrav/uppdrag redan i regleringsbrevet för 2013.

I miljömålsmyndigheternas regleringsbrev för 2015 har endast ett motsvarande återrapporteringskrav/uppdrag.

117 SFS 2015:124.

170

SOU 2015:43

Miljömålssystemet i regeringens myndighetsstyrning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

171

Miljömålssystemet i regeringens myndighetsstyrning

SOU 2015:43

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

172

SOU 2015:43

Miljömålssystemet i regeringens myndighetsstyrning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

173

Miljömålssystemet i regeringens myndighetsstyrning

SOU 2015:43

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

174

SOU 2015:43

Miljömålssystemet i regeringens myndighetsstyrning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

175

Miljömålssystemet i regeringens myndighetsstyrning

SOU 2015:43

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Källor: Respektive myndighets regleringsbrev för 2013, 2014 och 2015.

Till skillnad från de övriga myndigheterna i miljömålssystemet skulle Skolverket och Tillväxtverket inte lämna sina redovisningar i årsredovisningen. Skolverket skulle redovisa sina resultat redan i mars 2014 och Tillväxtverket skulle lämna sin redovisning i anslut- ning till årsredovisningen.

Länsstyrelserna hade inte något motsvarande återrapporterings- krav i regleringsbreven för 2013 och 2014. Däremot fick läns- styrelserna i regleringsbrevet för 2015 ett återrapporteringskrav om generationsmålet och miljökvalitetsmålen som ska redovisas i års- redovisningarna för 2015 och för 2016. Se tabellen nedan.

176

SOU 2015:43

Miljömålssystemet i regeringens myndighetsstyrning

 

 

 

 

 

 

Källor: Länsstyrelsernas regleringsbrev för 2013, 2014 och 2015.

177

5Uppföljning och utvärdering i parallella processer

5.1Miljömålsmyndigheterna ska redovisa resultat, följa upp och utvärdera miljömålen i parallella processer

Eftersom regeringen i sin myndighetsstyrning använder miljömålen i flera olika styrdokument med återrapporteringskrav redovisar myndigheterna i miljömålssystemet sina resultat i förhållande till miljömålen i flera – åtminstone tre – olika dokument och processer varje år. Dels i dokument inom ramen för den ordinarie budget- processen, dels inom ramen för uppföljningen och utvärderingen av miljömålssystemet och miljöledningssystemet i olika dokument utanför budgetprocessen.

Inom ramen för budgetprocessen kan var och en av myndig- heterna i miljömålssystemet i sina årsredovisningar direkt till rege- ringen redovisa den egna myndighetens resultat i förhållande till miljömålen. I de övriga processerna redovisar myndigheterna till Naturvårdsverket som i sin tur redovisar till regeringen.

5.2Några viktiga begrepp

Innan vi går vidare i beskrivningen av myndigheternas uppdrag att redovisa resultat, genomföra och redovisa uppföljningar och utvär- deringar m.m. finns det anledning att resonera om några viktiga begrepp.

Vi börjar med begreppet resultat som inom den statliga eko- nomistyrning är de prestationer som myndigheter åstadkommer och de effekter prestationerna leder till. En prestation är en tjänst eller produkt som levereras av en myndighet och en effekt är en

179

Uppföljning och utvärdering i parallella processer

SOU 2015:43

förändring som inträffar som en följd av en vidtagen åtgärd och som annars inte skulle ha inträffat.1 En resultatredovisning ingår som en del i myndigheternas årsredovisningar till regeringen.

Beskrivningen av begreppen uppföljning, utvärdering och konsekvensanalys nedan är hämtad ur Ekonomistyrningsverkets rapport om resultatanalys från 2013.2

För att analysera prestationer och effekter brukar vi tala om två typer av övergripande ansatser, nämligen uppföljning och utvär- dering. Det finns två viktiga skillnader som man brukar anföra. Den första gäller tidsaspekten och den andra analysaspekten, aspek- ter som inte är oberoende av varandra.

När det gäller tidsaspekten är uppföljning något som vanligtvis kan göras löpande och rutinmässigt och vara relativt lättillgänglig. Det kan gälla att följa upp myndighetens prestationer, såsom antalet avklarade ärenden, antalet skrivna rapporter, kostnads- utvecklingen etc. Men det kan också handla om att följa och registrera händelser i omvärlden, faktorer som myndigheten har till uppgift att påverka, t.ex. antalet skadade i trafiken eller antalet brott.

En utvärdering, till skillnad från en uppföljning, handlar om att värdera och bedöma en insats förmåga att uppnå önskade mål, samt att granska eventuella bieffekters påverkan på målgruppen eller målområdet och om dessa har varit positiva eller negativa. En utvärdering kan vidare genomföras före ett beslut om en insats, ex ante, eller efter en insats har genomförts, ex post. Utvärderingar som görs ex ante kallas ofta konsekvensanalyser, där avsikten är att på förhand bedöma den analyserande insatsens påverkan på mål- området eller målgruppen. En utvärdering som görs ex post handlar om att analysera och bedöma en genomförd insats och hur den har genomförts, samt vilka effekter och bieffekter som den lett till.

Vad gäller de utvärderingar som genomförs ex post, så skiljer man ofta på formativa och summativa utvärderingar. En formativ utvärdering följer en utveckling över tid och processens olika steg, medan en summativ utvärdering bedömer resultatet av en insats när insatsen är avslutad. Formativ utvärdering benämns ibland process-

1ESV 2011:9, ESV:s ordbok om ekonomisk styrning i staten.

2ESV 2013:37, Resultatanalys.

180

SOU 2015:43

Uppföljning och utvärdering i parallella processer

utvärdering eller följeforskning. Utvärderingar kan alltså avse såväl processer som resultat.

Dessutom omfattar en utvärdering ett ytterligare moment, näm- ligen att värdera det resultat som uppnåtts. Detta innebär att resultatet ställs i relation till en måttstock, såsom exempelvis en på förhand uppställd målsättning. Blev resultatet det avsedda? Blev det så stort som vi förväntade oss med denna resurstillgång? Vad anser de berörda om insatsen? Detta är det värderande elementet i utvär- deringen, som avgör huruvida resultatet kan sägas vara tillfreds- ställande.

En fråga som har diskuterats mycket och återkommande inom utvärderingsområdet är hur noggranna utvärderingarna måste vara. Tidigare var den allmänt accepterade uppfattningen bland utvär- deringsforskare utvärderingar ska genomföras med samma nog- grannhet som forskning, men sedan 1980-talet har denna uppfatt- ning varit ifrågasatt. En utvärdering beställs många gånger som underlag för ett visst beslutstillfälle. Detta innebär att utvär- deringen inte får vara mer noggrann än att den kan färdigställas till en viss tidpunkt. Behovet av noggrannhet bör alltså ställas i relation till resurstillgången. Hur stort detta behov är beror bland annat på vilka risker som är förenade med verksamheten. Om exempelvis verksamheten är förenad med risker som påverkar individers hälsa, så kan behovet av noggrannhet sägas motivera stora resurser.3

Sammanfattningsvis kan vi, något förenklat, säga att en uppfölj- ning beskriver en utveckling medan en utvärdering syftar till att förklara, analysera och bedöma. Detta innebär att en utvärdering inte bara bygger på den uppföljningsinformation som finns till- gänglig, utan även på särskild information som måste tas fram i särskild ordning. En ”noggrann” bedömning kräver således mycket mer än att bara registrera och göra en preliminär bedömning. En utvärdering är därför mer omfattande och därmed mer tids- och kostnadskrävande än en uppföljning och kan därför inte göras lika ofta.

3 ESV 2013:37, Resultatanalys.

181

Uppföljning och utvärdering i parallella processer

SOU 2015:43

5.3De statliga myndigheterna ska redovisa sina resultat i årsredovisningen

Varje år ska de statliga myndigheterna lämna en årsredovisning till regeringen. Årsredovisningen ska bestå av resultatredovisning, resultaträkning, balansräkning, anslagsredovisning och noter.4 Års- redovisningen ska avse all den verksamhet som myndigheten ansvarar för, oavsett hur verksamheten finaniseras eller i vilken form verksamheten bedrivs.5 I årsredovisningens resultatredovis- ning ska myndigheten även beskriva verksamhet som finansieras av myndigheten men bedrivs av annan för myndighetens räkning.6

Myndigheterna ska redovisa och kommentera verksamhetens resultat i förhållande till de uppgifter som myndigheten har i sin instruktion och till vad regeringen, i förekommande fall, har angett i regleringsbrev eller i något annat beslut. Inom ekonomistyrningen i statsförvaltningen är resultat de prestationer som myndigheter åstadkommer och de effekter prestationerna leder till. En presta- tion är en tjänst eller produkt som levereras av en myndighet. Resultatredovisningen ska främst avse hur verksamhetens presta- tioner har utvecklats med avseende på volym och kostnader. Resul- tatredovisningen ska lämnas enligt en indelning som myndigheten bestämmer, om inte regeringen har beslutat annat. I resultatredo- visningen ska myndigheten översiktligt beskriva sin verksamhet och resultatet av verksamheten. Innehållet i resultatredovisnigen ska anpassas efter verksamhetens art och regeringens behov av information.7

Riksrevisionens årliga revision reviderar varje år myndigheternas resultatredovisningar i deras respektive årsredovisningar.

44 §, 2 kap. förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag.

54 §, 1 kap. förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag.

6ESV:s föreskrifter till 1 kap. förordningen (2000:605) om årsredovisning och budget- underlag.

71 §, 3 kap. förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag och ESV:s föreskrifter till §.

182

SOU 2015:43

Uppföljning och utvärdering i parallella processer

5.3.1Om innehållet i resultatredovisningen i årsredovisningen

Ekonomistyrningsverket som har föreskriftsrätt till förordningen om årsredovisning och budgetunderlag, har i en handledning till förordningen om innehållet i myndigheternas resultatredovisning skrivit att

Vilken typ av resultatinformation som bör ingå i en myndighets resultatredovisning beror på vilken typ av verksamhet myndigheten bedriver. Med andra ord ska resultatredovisningen verksamhets- anpassas. För vissa verksamheter kan tyngdpunkten ligga på redovis- ning av prestationer. För andra myndigheter kan redovisning av effek- ter vara centralt. Hur ska myndigheten då kunna veta vilken resultat- information den ska redovisa? Alla resonemang kring frågan måste ta hänsyn till att resultatredovisning alltid ska utgå från vilka uppgifter som anges i myndighetens instruktion, samt från övriga rappor- teringskrav från regeringen. Vad som ska ingå i resultatredovisningen kan myndigheten avgöra först när den har tolkat sin instruktion och de mål och rapporteringskrav den har mottagit från regeringen. Myndig- heten måste dessutom göra ett antal vägval.8

Om återrapporteringskrav säger Ekonomistyrningsverket i samma handledning att

Om myndigheten har fått särskilda återrapporteringskrav ska myndig- heten redovisa mot samtliga dessa krav. Myndighetens urval gäller alltså det som myndigheten redovisar utöver specifika återrapporterings- krav i regleringsbrevet eller i annat beslut. Mängden specifika åter- rapporteringskrav kan variera mellan olika myndigheter. Vissa myndig- heter har få eller inga återrapporteringskrav i regleringsbrevet. Avsak- nad av återrapporteringskrav bör uppfattas som att regeringen till stor del har delegerat till myndigheten att avgöra vad som bör rapporteras i årsredovisningens resultatredovisning.9

8ESV 2012:42, s. 13.

9ESV 2012:42, s. 13.

183

Uppföljning och utvärdering i parallella processer

SOU 2015:43

5.4Många myndigheter ska – i samband med årsredovisningen – redovisa resultat enligt förordningen om miljöledning i statliga myndigheter

De, för närvarande 188, myndigheter som omfattas av förord- ningen om miljöledning i statliga myndigheter10 ska följa upp och redovisa sitt miljöledningsarbete varje år. Det innebär att myn- digheten varje år ska genomföra interna miljörevisioner för att kontrollera att myndigheter följer miljöregler och andra styrdoku- ment för myndighetens miljöledning och miljöarbete. Myndig- heten ska gå igenom sitt miljöledningssystem varje år och följa upp resultatet av arbetet så att det bland annat

framgår hur väl myndigheten har lyckats med att följa miljöpolicyn och nå miljömålen.11

För den årliga uppföljningen ska myndigheten också utföra den kontroll och göra de mätningar av verksamhetens miljöpåverkan som behövs, utvärdera hur handlingsplanen för arbetet med att nå miljömålen har fungerat, och utvärdera hur gällande miljöregler har följts.

Myndigheten ska redovisa sitt miljöledningsarbete i ett särskilt formulär varje år. Regeringen har bifogat formuläret som en bilaga till förordningen.

Några av de frågor som myndigheten ska besvara enligt formu- läret är:

Hur lyder myndighetens miljöpolicy?

När har myndigheten senast uppdaterat sin miljöutredning?

Vilka av myndighetens aktiviteter har en betydande direkt eller indirekt påverkan på miljön?

Vilka mål har myndigheten upprättat för de aktiviteter som har betydande påverkan på miljön?

Vilka åtgärder har myndigheten vidtagit för att nå dessa mål?

10Förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter.

1118 § förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter.

184

SOU 2015:43

Uppföljning och utvärdering i parallella processer

Redovisa hur väl målen har uppfyllts.

Vilka åtgärder har myndigheten vidtagit för att ge de anställda den kunskap de behöver för att ta miljöhänsyn i arbetet?

På vilket sätt har myndigheten använt informationsteknik i syfte att minska sin energiförbrukning (t.ex. it-system för att styra och reglera belysning, värme, ventilation, energieffektivisering i utrustning m.m.)?

På vilket sätt har myndigheten använt informationsteknik i syfte att minska antalet tjänsteresor (t.ex. telefon, webb, videomöten)?

Redovisningen ska undertecknas av myndighetens chef och lämnas till Regeringskansliet och Naturvårdsverket i samband med att myndigheten lämnar sin årsredovisning. Naturvårdsverket ska där- efter i sin tur, senast den 15 april varje år, lämna en sammanfattning av myndigheternas årliga redovisningar till regeringen.

5.5Uppföljning och utvärdering av miljömålen

– i en egen process vid sidan av årsredovisningen

Enligt sin instruktion har Naturvårdsverket ansvar för att – i en process vid sidan av årsredovisningen – regelbundet lämna upp- följningar och fördjupade utvärderingar av generationsmålet och miljökvalitetsmålen till regeringen.12 Underlaget tas fram av de målansvariga myndigheterna – i enlighet med uppgifter i deras respektive instruktioner – i samverkan med andra aktörer. Denna redovisning lämnas inte i årsredovisningen vilket bland annat inne- bär att den inte är föremål för den årliga revision som Riksrevi- sionen genomför.

Till och med den 31 mars 2015 är Naturvårdsverkets uppgift att

vägleda de myndigheter som har ett ansvar i miljömålssystemet och sam- ordna miljömålsuppföljningen.

I arbetet med miljömålsuppföljningen ska verket höra andra berörda myndigheter och

12 Naturvårdsverket övertog ansvaret från det tidigare Miljömålsrådet i november 2010.

185

Uppföljning och utvärdering i parallella processer

SOU 2015:43

1.varje år göra en samlad redovisning av myndigheternas uppföljningar och prognoser av utvecklingen i förhållande till miljökvalitetsmålen, och

2.regelbundet göra en fördjupad utvärdering av möjligheterna att nå generationsmålet och miljökvalitetsmålen samt i en rapport till rege- ringen ge en samlad bild av myndigheternas utvärdering.13

Naturvårdsverket övertog denna uppgift 2010 från Miljömålsrådet som inrättades som ett råd inom Naturvårdsverket 2002. Bakgrunden var att regeringen hade bedömt att ett nationellt och ett regionalt uppföljnings- och utvärderingssystem baserat på bland annat indikatorer borde knytas till miljökvalitetsmålen. Regeringen anförde att

För att kunna bedöma om de föreslagna åtgärderna för att nå miljö- kvalitetsmålen är effektiva måste arbetet följas upp och utvärderas. Det behövs därför ett system för uppföljning, utvärdering och rappor- tering. Detta förutsätter ett tydligt ansvar för genomförandet och rapporteringen av uppföljning och utvärdering. Det behövs också enhetliga och robusta indikatorer och nyckeltal. Arbetet med att följa upp och utvärdera miljökvalitetsmålen bör bedrivas inom ramen för den befintliga myndighetsstrukturen. Det är dock viktigt att arbetet med uppföljning och utvärdering inte blir så omfattande att det tränger undan annat miljöarbete.14

För att få en tydlig ansvarsfördelning skulle regeringen utse en ansvarig myndighet för vart och ett av miljökvalitetsmålen. De ansvariga myndigheternas arbete behövde dock samordnas för att miljömålsarbetet skulle bedrivas enhetligt, för att eventuella målkonflikter skulle kunna hanteras och för att miljömålsarbetet skulle få en samlad uppföljning och rapportering. Denna sam- ordningsuppgift lade regeringen hos Miljömålsrådet.

Alltsedan Naturvårdsverket övertog uppgiften från Miljömåls- rådet ska Naturvårdsverket höra andra berörda myndigheter och varje år göra en samlad redovisning av myndigheternas upp- följningar och prognoser av utvecklingen i förhållande till miljökvalitetsmålen. Dessutom ska Naturvårdsverket regelbundet göra en fördjupad utvärdering av möjligheterna att nå generations-

132 § förordningen (2012:989) med instruktion för Naturvårdsverket.

14Prop. 2000/01:130, s. 223.

186

SOU 2015:43

Uppföljning och utvärdering i parallella processer

målet och miljökvalitetsmålen samt i en rapport till regeringen ge en samlad bild av myndigheternas utvärdering.

Uppgiften i Naturvårdsverkets instruktion lyder för närvarande på följande sätt

Naturvårdsverket ska vägleda de myndigheter som har ett ansvar i miljömålssystemet och samordna miljömålsuppföljningen. I arbetet med miljömålsuppföljningen ska Naturvårdsverket höra andra berörda myndigheter och

1.varje år göra en samlad redovisning av myndigheternas uppföljningar och prognoser över utvecklingen i förhållande till miljökvalitetsmålen, och

2.regelbundet göra en fördjupad utvärdering av möjligheterna att nå generationsmålet och miljökvalitetsmålen samt i en rapport till rege- ringen ge en samlad bild av myndigheternas utvärdering.15

I slutet av mars varje år lämnar Naturvårdsverket den årliga upp- följningen av miljökvalitetsmålen till regeringen. Enligt regeringen ligger Naturvårdsverkets redovisning till grund för den redovisning som regeringen lämnar till riksdagen i budgetpropositionen varje år. Den årliga uppföljningen redovisar miljötillståndet och de insat- ser som aktörer som ingår i miljömålssystemet har genomfört för att nå miljömålen. I rapporten redovisar Naturvårdsverket upp- följningen av de olika miljökvalitetsmålen. Varje myndighet ansva- rar för uppföljningen av sitt eller sina miljökvalitetsmål och lämnar sina uppgifter till Naturvårdsverket som sedan i sin tur lämnar en samlad redovisning till regeringen. I uppföljningarna av miljö- kvalitetsmålen bedöms om dagens (miljö-)styrmedel och de åt- gärder som görs är tillräckliga för att nå målen 2020. Bedömningen sammanfattas i betyget ja, nära eller nej. I den årliga uppföljningen från 2014 konstaterades att endast 2 av 16 miljökvalitetsmål kommer att nås 2020 med de beslutade styrmedel och åtgärder.16

En gång per mandatperiod lämnar Naturvårdsverket en för- djupad utvärdering av miljömålen till regeringen. Den senaste för- djupade utvärderingen lämnade Naturvårdsverket 2012 – den tredje sedan riksdagen beslutade om miljömålssystemet 1999. De två tidigare fördjupade utvärderingarna lämnade det tidigare Miljömåls-

152 § förordningen (2012:989) med instruktion för Naturvårdsverket.

16Naturvårdsverket, rapport 6608, mars 2014, Miljömålen. Årlig uppföljning av Sveriges miljökvalitetsmål och etappmål 2014.

187

Uppföljning och utvärdering i parallella processer

SOU 2015:43

rådet i februari 2004 och i mars 2008. I februari 2014 gav regeringen Naturvårdsverket ett nytt uppdrag att lämna nästa fördjupade ut- värdering till regeringen senast den 1 september 2015.

I den fördjupade utvärderingen 2015 ska Naturvårdsverket, enligt uppdragsbeskrivningen, redovisa en fördjupad utvärdering av möjligheterna att nå miljökvalitetsmålen och generationsmålet. För vart och ett av de sexton miljökvalitetsmålen ska utvärderingen redovisa

En analys av förutsättningarna för att nå miljökvalitetsmålet. Analysen ska inkludera effekterna av de mest betydelsefulle styrmedlen och åt- gärderna och deras betydelse för möjligheten att nå målet, dvs. om införda styrmedel och åtgärder har medfört önskat resultat. Goda exempel där utvecklingen går åt rätt håll och där insatser fått god effekt ska lyftas fram.

En bedömning av utvecklingen av tillståndet av miljön.

Om miljökvalitetsmålet inte bedöms nås 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel, ska de huvudsakliga orsakerna till varför målet inte kommer att nås redovisas, samt en bedömning göras av utvecklingen efter 2020. Analysen ska även omfatta de internationella och EU-relaterade faktorer som påverkar möjligheterna att nå miljökvalitetsmålet och Sveriges rådighet över dessa faktorer.

En analys av vilka eventuella förändringar av insatser som är centrala för arbetets utvekling. Där så är möjligt bör förslag till justeringar av styrmedel samt insatser i det internationella arbetet eller inom EU lämnas. /---/

Redovisningen ska även omfatta en målövergripande analys av utvecklingen mot generationsmålet och miljökvalitetsmålen och ska innehålla:

En målövergripande analys av förutsättningarna och hinder för att nå miljökvalitetsmålen och generationsmålet och hur miljöarbetet utvecklas.

En målövergripande analys av effekter, inklusive kostnadseffek- tivitet, av befintliga centrala styrmedel och deras betydelse för möjligheten att nå generationsmålet och miljökvalitetsmålen. Analysen ska inkludera resultatet av tidigare utvärderingar samt ge förslag på områden där ytterligare utvärdering behövs.

En analys av vilka eventuella förändringar av målövergripande insatser som är centrala för att nå generationsmålet och miljökvali- tetsmålen. Där så är möjligt bör förslag till justeringar av styrmedel samt insatser i det internationella arbetet eller inom EU lämnas.17

17 Regeringsbeslut 2014-02-13, dnr M2014/419/Mn.

188

SOU 2015:43

Uppföljning och utvärdering i parallella processer

Naturvårdsverket ska genomföra uppdraget i samverkan med de övriga myndigheterna som har uppgifter i miljömålssystemet och med myndigheter som har ansvar för officiell statistik inom miljö- området. Berörda intresseorganisationer ska ges möjlighet att delta i arbetet.

Från och med den 1 april 2015 är uppgifterna i 2 § i Naturvårds- verkets instruktion omformulerade och lyder på följande sätt

Naturvårdsverket ska inom miljömålssystemet

1.vägleda berörda myndigheter i deras arbete med genomförande och uppföljning

2.utvärdera, följa upp och i samråd med berörda myndigheter utveckla tillämpningen av samhällsekonomiska analyser,

3.löpande och strategiskt analysera och utvärdera styrmedel och åtgär- der,

4.varje år redovisa en samlad beskrivning av det närmast föregående årets resultat med

a)en uppföljning av etappmålen

b)en redovisning av de åtgärder som vidtagits för att nå miljökvali- tetsmålen och generationsmålet, och

c)en analys av utvecklingstrenden i förhållande till miljökvalitets- målen och generationsmålet, och

5.vart fjärde år redovisa en fördjupad utvärdering av möjligheterna att nå miljökvalitetsmålen och generationsmålet med

a)en analys av förutsättningarna att nå vart och ett av miljökvalitets- målen, och

b)en målövergripande analys av utvecklingen mot generationsmålet och miljökvalitetsmålen.

I arbetet med redovisning enligt första stycket 4 och 5 ska Natur- vårdsverket höra och samordna berörda myndigheter.18

18 SFS 2015:124.

189

Uppföljning och utvärdering i parallella processer

SOU 2015:43

5.6Miljömålsmyndigheterna som – i en egen process vid sidan av årsredovisningen – följer upp och utvärderar miljömål

Det är åtta myndigheterna som i sina respektive instruktioner har en särskild uppgift att samordna uppföljningen och utvärderingen av ett eller flera miljökvalitetsmål.

Boverket ska samordna uppföljning, utvärdering och rapporte- ring i fråga om miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö. Boverket ska ifråga om sitt miljöarbete rapportera till Naturvårdsverket och samråda med verket om vilken rapportering som behövs.

Havs- och vattenmyndigheten ska samordna uppföljningen och utvärderingen av miljökvalitetsmålen Ingen övergödning, Levande sjöar och vattendrag och Hav i balans samt levande kust och skär- gård. Havs- och vattenmyndigheten ska ifråga om sitt miljöarbete rapportera till Naturvårdsverket och samråda med verket om vilken rapportering som behövs.

Statens jordbruksverk ska samordna uppföljning, utvärdering och rapportering i fråga om miljökvalitetsmålet Ett rikt odlingsland- skap. Jordbruksverket ska i fråga om sitt miljöarbete rapportera till Naturvårdsverket och samråda med verket om vilken rapportering som behövs.

Kemikalieinspektionen ska samordna uppföljningen, utvärderingen och rapporteringen om miljökvalitetsmålet Giftfri miljö. Kemikalie- inspektionen ska i fråga om sitt miljöarbete rapportera till Natur- vårdsverket och samråda med verket om vilken rapportering som behövs.

Naturvårdsverket ska samordna uppföljning och utvärdering av miljökvalitetsmålen Begränsad klimatpåverkan, Frisk luft, Bara naturlig försurning, Skyddande ozonskikt, Myllrande våtmarker, Storslagen fjällmiljö och Ett rikt växt- och djurliv.

Skogsstyrelsen ska samordna uppföljning, utvärdering och rappor- tering i fråga om miljökvalitetsmålet Levande skogar. Myndigheten ska i fråga om sitt miljöarbete rapportera till Naturvårdsverket och samråda med verket om vilken rapportering som behövs.

Strålsäkerhetsmyndigheten ska samordna uppföljning, utvärde- ring och rapportering i fråga om miljökvalitetsmålet Säker strål- miljö. Myndigheten ska i fråga om sitt miljöarbete rapportera till

190

SOU 2015:43

Uppföljning och utvärdering i parallella processer

Naturvårdsverket och samråda med verket om vilken rapportering som behövs.

Sverige geologiska undersökning ska samordna uppföljning, utvärdering och rapportering i fråga om miljökvalitetsmålet Grund- vatten av god kvalitet. Sverige geologiska undersökning ska i fråga om sitt miljöarbete rapportera till Naturvårdsverket och samråda med verket om vilken rapportering som behövs.

De övriga myndigheterna med uppgifter inom miljömålssystemet ska i den årliga uppföljningen bidra med kompetens utifrån sina verksamhetsområden.

5.6.1Även länsstyrelserna och Skogsstyrelsen följer upp miljömålen vid sidan av årsredovisningen

Varje år redovisar alla länsstyrelser och Skogsstyrelsen den regionala uppföljningen av miljökvalitetsmålen till Naturvårdsverket. Den regionala uppföljningen är ett underlag till den årliga nationella uppföljningen av miljökvalitetsmålen som Naturvårdsverket lämnar till regeringen.

Skogsstyrelsen ansvarar för arbete med och uppföljning av mål som rör miljökvalitetsmålet Levande skogar på regional nivå.

Länsstyrelserna har en övergripande och samordnande roll som regionala miljömyndigheter i arbetet med miljömålen. De arbetar med miljökvalitetsmålen i länen i dialog med kommuner, närings- liv, frivilliga organisationer och andra aktörer.

Länsstyrelserna arbetar bland annat med indikatorer samt upp- följning och åtgärder. Många länsstyrelser tar fram regionala miljö- mål i samverkan med aktörer i länen, till exempel landsting, sam- verkansorgan, kommuner, näringsliv och ideella organisationer.

Regional utveckling och samverkan i miljömålssystemet – Rus – är ett samverkansorgan som stödjer, vägleder och samordnar de olika länsstyrelsernas arbete och det regionala arbetet i miljömåls- systemet. Rus samordnar den regionala uppföljningen av miljömålen, utvecklingen av indikatorer och redovisningen till Naturvårdsverket.

191

Uppföljning och utvärdering i parallella processer

SOU 2015:43

5.6.2Vem följer upp och redovisar etappmålen?

Vid beslut om etappmål bör det, enligt regeringen, framgå av beslutet vilken myndighet som får ansvar för att följa upp etapp- målet eller etappmålen. Av noten nedan framgår exempel på sådana regeringsbeslut.19

Naturvårdsverket redovisar uppföljningen av de olika etapp- målen i den årliga uppföljningen. I regeringens uppdrag till Natur- vårdsverket att redovisa den fördjupade utvärderingen 2015 ingår att en uppföljning av etappmålen (utom etappmålet om utsläpp av växthusgaser som följs upp inom ramen för ett annat uppdrag). Detta torde kunna innebära att de myndigheter som har ett utpekat uppföljningsuppdrag i regeringens beslut om etappmål redovisar till Naturvårdsverket.

Som framgått tidigare har Naturvårdsverket från och med den 1 april 2015 till uppgift att, inom miljömålssystemet, varje år redo- visa en samlad beskrivning av det närmast föregående årets resultat bland annat med etappmålen.

19 Regeringens beslut M2012/1171/Ma, Regeringsbeslut M2014/593/Nm, Etappmål för biologisk mångfald och ekosystemtjänster, Regeringensbeslut M2013/2682/Ke, Etappmål och ökad miljöhänsyn i EU:s läkemedelslagstiftning och internationellt, Regeringsbeslut M2013/1740/Ke.

192

6Regeringens myndighetsstyrning – finansiell styrning i flera led

6.1Myndigheterna betalar ut bidrag, finaniserar och fördelar medel

Inte bara Formas vars uppdrag är att finansiera forskning utan även Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten, Kemikalie- inspektionen, SMHI och Strålsäkerhetsmyndigheten har i sina respektive instruktioner och/eller regleringsbrev regeringens uppdrag att till olika mottagare betala ut inomstatliga bidrag och statsbidrag, finanisera verksamheter och fördela medel med mera. Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten, Kemikalieinspektionen, SMHI och Strål- säkerhetsmyndigheten är också i sin tur mottagare av olika typer av bidrag bland annat från andra statliga myndigheter.

6.1.1Bidrag

Bidrag är ersättning som lämnas eller tas emot utan direkt motpresta- tion. Däremot kan det finnas villkor för att få bidraget. En myndighet får betala ut bidrag från ett anslag endast om det är förenligt med anslagets ändamål och de villkor som gäller för anslaget.

Bidrag finansieras i stort sett alltid med anslagsmedel. Undantag kan vara vissa verksamheter som är direktfinansierade med EU-medel (det vill säga den del som inte går över statens budget).

193

Regeringens myndighetsstyrning – finansiell styrning i flera led

SOU 2015:43

6.1.2Inomstatliga bidrag

Inomstatliga bidrag innebär att en statlig myndighet betalar ut bidrag till en annan statlig myndighet. Enligt Ekonomistyrningsverkets föreskrifter till 11 § i anslagsförordningen1 får en myndighet betala ut bidrag från ett anslag endast om det är förenligt med anslagets ändamål och de villkor som gäller för anslaget. Det vill säga att en myndighet som tilldelats ett anslag har rätt att enligt gällande villkor och bestämmelser använda statens medel för de ändamål som anslaget avser och är skyldig att redovisa utgifter och inkomster mot anslaget enligt bestämmelserna i anslagsförordningen. En myndighet som tar emot bidrag från en annan myndighet kommer därmed inte själv att belasta anslaget. Den utbetalande myndigheten ska avräkna bidrags- utbetalningen mot anslaget medan den mottagande myndigheten för upp bidraget som intäkt av inomstatligt bidrag. Det innebär i sin tur att vid en uppföljning av anslagsförbrukningen ser det ut som om verksamheten har utförts även om så inte är fallet. För att se att verksamheten verkligen blivit genomförd krävs även en uppföljning av den bidragsmottagande myndigheten som redovisar hur bidrags- medlen har används.

När en myndighet betalar ett bidrag till en annan myndighet från ett anslag som regeringen har tilldelat den utbetalande myndighetens dispositionsrätt till ska den utbetalande myndigheten upplysa den mottagande myndigheten om de villkor som gäller för bidraget.

Enligt föreskrifterna i anslagsförordningen ska den utbetalande myndigheten bestämma en lämplig utbetalningsplan. Myndigheten får avgöra vad som är en lämplig utbetalningsplan med hänsyn till att bidraget ska betalas ut i nära anslutning till att bidraget ska användas av mottagaren. Ett bidrag kan antingen betalas ut som engångsbelopp eller uppdelat på flera tillfällen och antingen betalas i förväg eller i efterskott. Ett bidrag som betalas ut i förväg för att finansiera fort- löpande verksamhet bör, enligt Ekonomistyrningsverket, inte betalas ut som ett engångsbelopp. I stället bör bidraget betalas löpande under den tid som verksamheten planeras pågå. En lämplig utbetalningsplan kan i sådana fall vara att betala ut bidrag i början av varje kvartal. Avstämning bör göras med mottagaren för att säkerställa att bidraget har använts enligt plan. Detta bör göras minst en gång per år, inför

1 Anslagsförordningen (2011:223).

194

SOU 2015:43

Regeringens myndighetsstyrning – finansiell styrning i flera led

årets sista utbetalning. Vid väsentliga förseningar eller andra avvikelser bör utbetalningen av nya medel anpassas till genomförandet.

Den bidragsgivande myndigheten bör sträva efter att minimera eventuella ränteeffekter för såväl myndigheten själv som mottagaren. Ett bidrag som betalas ut av en myndighet från ett icke räntebelagt betalningsflöde ska normalt tas in i ett icke räntebelagt betalningsflöde hos den mottagande myndigheten. Om bidraget även finansierar för- valtningsutgifter hos den mottagande myndigheten ska korrigering mellan betalningsflödena normalt göras i efterhand. Undantag får dock göras om det är känt på förhand hur bidraget ska användas. I dessa fall får beloppet fördelas mellan betalningsflödena då bidraget tas emot, och om hela beloppet ska användas i den egna verksamheten eller om endast en ringa del avser transferering får räntekontot använ- das.

I sina allmänna råd säger Ekonomistyrningsverket vidare att utbetalning av bidrag även kan göras vid andra tidpunkter än vad som följer av § 11 i anslagsförordningen om det framgår av lag, förordning eller annat beslut av regeringen.

Om bidraget inte har använts vid årets slut bokförs resterande medel som ett oförbrukat bidrag i balansräkningen hos den mottag- ande myndigheten.

6.1.3Statsbidrag

Statsbidrag innebär att en myndighet betalar ut ett bidrag till en annan juridisk person, till exempel en privaträttslig organisation eller kom- munal verksamhet.

6.2Myndigheterna betalar ut bidrag

6.2.1Naturvårdsverket

En av Naturvårdsverkets många uppgifter är att varje år betala ut inomstatliga bidrag, statsbidrag m.m. till stora belopp. Natur- vårdsverkets kostnader för hanteringen av bidragen uppgår till bety- dande belopp varje år.

Till exempel ska Naturvårdsverket enligt sin instruktion i samråd med Havs- och vattenmyndigheten fördela medel för miljööver-

195

Regeringens myndighetsstyrning – finansiell styrning i flera led

SOU 2015:43

vakning, uppföljning av miljökvalitetsmålen och internationell rap- portering. Naturvårdsverket ska enligt instruktionen även finansiera miljöforskning av hög kvalitet och ansvara för administration, uppföljning och utvärdering av de statliga bidragen för avhjälpande av föroreningsskador och statsbidrag för sådant avhjälpande. I villkoren till anslagen har Naturvårdsverket därutöver ett stort antal uppdrag att fördela och betala ut inomstatliga bidrag till länsstyrelserna och andra statliga myndigheter. Naturvårdsverket ska betala ut statsbidrag till Stiftelsen Institutet för vatten och luftvårdsforskning (SIVL), Stockholm Environment Institute (SEI), till kommuner och kom- munala stiftelser, Föreningen Svenskt Friluftsliv, internationella orga- nisationer m.m. I villkoren till anslagen ingår även att betala medlems- avgifter till olika internationella organisationer. Med uppgifterna att betala ut medel följer även årliga krav på att återrapportera till regeringen om hur de vidareförmedlade medlen har använts.

Av tabellen nedan framgår de totala bidragsbeloppen som Natur- vårdsverket betalat ut direkt till olika mottagare 2009–2014 samt för- delningen av bidrag till olika delar av samhället åren 2012–2014. Den största bidragsmottagaren är statliga myndigheter.

Källa: Naturvårdsverkets årsredovisningar 2009–2014.

Obs! Enligt Naturvårdsverkets årsredovisning för 2012 beror den stora skillnaden i Naturvårdsverkets utbetalade bidragsbelopp mellan år 2011 och 2012 främst på att Havs - och vattenmyndigheten tog över en del av bidragsutbetalningarna fr.o.m. 2011-07-01.

* I årsredovisningarna för 2009, 2010 och 2011 redovisas endast summa utbetalade bidrag i noten till resultaträkningen.

Naturvårdsverkets uppgifter att betala ut statsbidrag och inomstatliga bidrag regleras i instruktionen men främst i Naturvårdsverkets regle-

196

SOU 2015:43

Regeringens myndighetsstyrning – finansiell styrning i flera led

ringsbrev. Där får Naturvårdsverket även uppgifter om återrapporte- ringskrav, uppdrag och villkor till anslagsposter.

En stor del av bidragen betalas dessutom ut med stöd av olika för- fattningar, främst förordningar i vilka regeringen ingående har precise- rat villkor för bidragsutbetalningar och redovisningar. Vi lämnar några exempel på sådana författningar i bilaga 3.

Enligt sin instruktion ska Naturvårdsverket bland annat

i samråd med Havs- och vattenmyndigheten fördela medel för miljö- övervakning, uppföljning av miljökvalitetsmålen och internationell rapportering,

finansiera miljöforskning2 av hög kvalitet till stöd för Naturvårds- verkets och Havs- och vattenmyndighetens arbete,

ansvara för administration, uppföljning och utvärdering av de statliga bidrag som omfattas av förordningen (2004:100) om avhjälpande av föroreningsskador och statsbidrag för sådant avhjälpande.

Återrapporteringskrav i regleringsbrevet

Naturvårdsverket har varje år 2011–2015 återrapporteringskrav som innebär att redovisa myndighetens bidragsverksamhet. Inriktningen på kravet har ändrats vid några tillfällen. Åren 2013–2015 ska Natur- vårdsverket redovisa myndighetens bidragsverksamhet för respektive anslag och vilka insatser Naturvårdsverket gör tillsammans med läns- styrelserna för att minska oförbrukade bidrag för efterbehandling av förorenade områden.

I samtliga regleringsbrev 2009–2015 har Naturvårdsverket åter- rapporteringskrav om biologisk mångfald. Enligt regleringsbrevet för 2015 ska Naturvårdsverket redovisa bland annat

arbetet med områdesskydd samt hur medel inom anslaget 1:16 Skydd av värdefull natur har använts,

hur medel inom anslaget 1:3 Åtgärder för värdefull natur har använts och hur arbetet har bedrivits,

vilka sysselsättningseffekter som användningen av anslag 1:3 och 1:16 har gett upphov till

2 Enligt 22 § i Naturvårdsverkets instruktion får inte myndighetschefens beslut om fördelning av Naturvårdsverkets anslag för forskning överklagas.

197

Regeringens myndighetsstyrning – finansiell styrning i flera led

SOU 2015:43

hur anslaget 1:7 Ersättningar för viltskador m.m. har fördelats till länen och hur medlen har använts, uppdelat på skadeförebyggande åtgärder och ersättningar till den som drabbats av vilt.

Regeringens anslagsvillkor i Naturvårdsverkets regleringsbrev för 2015

Utgiftsområde 20 – Allmän miljö- och naturvård – Anslaget 1:2 Miljöövervakning m.m.

Regeringen har 2015 tilldelat Naturvårdsverket dispositionsrätten till anslagsposten 1 Miljöövervakning, 187 977 tkr, och anslagsposten 6 Bidrag till ideella miljöorganisationer, 12 537 tkr, på anslaget 1:2 Miljöövervakning m.m. Regeringen har beslutat om följande villkor för anslagsposten 1 Miljöövervakning

Anslagsposten får användas för övervakning av miljötillstånd i den yttre miljön, för miljömålsuppföljning, för programmet för utsläpp och avfall, för arbete med utsläppsrätter samt för utvecklingsarbete och internationell rapportering.

Högst 5 000 000 kronor får användas till uppdraget om screening av förekomsten av miljögifter.

Regeringen har beslutat om följande villkor för anslagsposten 6 Bidrag till ideella miljöorganisationer

Anslagsposten ska användas för bidrag till ideella miljöorganisa- tioners arbete som bidrar till att uppfylla de nationella miljö- kvalitetsmål som riksdagen har beslutat om, eller något av de prio- riterade områdena i EU:s sjunde miljöhandlingsprogram. Natur- vårdsverket beslutar om fördelningen av medlen.

Riksdagen har beslutat om en bemyndiganderam till anslaget 1:2 Miljöövervakning m.m. Regeringen har fördelat utrymme på bemyn- diganderamen på anslagsposterna 1 och 3. För anslagsposten 3 har regeringen dessutom beslutat att 10 000 000 kronor av beställnings- bemyndigandet för 2015 får användas först efter beslut av regeringen.

198

SOU 2015:43

Regeringens myndighetsstyrning – finansiell styrning i flera led

Utgiftsområde 20 – Allmän miljö- och naturvård – Anslaget 1:3 Åtgärder för värdefull natur

Beträffande anslaget 1:3 Åtgärder för värdefull natur har regeringen 2015 tilldelat Naturvårdsverket dispositionsrätten till 649 535 tusen kronor på anslagsposten 2 – Kostnader för skötsel av skyddade områden, artbevarande, friluftsliv m.m. Som framgår av anslags- villkoren nedan får anslagsposten användas för utbetalning av bidrag till en mängd olika aktiviteter och för såväl inomstatliga bidrag som för statsbidrag. Anslagsmedlen ska användas för vissa aktiviteter och får användas för andra.

Regeringen har beslutat att Naturvårdsverket får använda anslags- posten för

kostnader samt visst arbete vid länsstyrelserna som avser skötsel, fastighetsförvaltning, byggnadsinvesteringar, bevarandeplaner, upp- följning och övervakning av nationalparker, naturreservat och andra områden med områdesskydd samt till Kungliga nationalstads- parken, världsarv, Ramsarområden, biosfärområden och områden som ingår i eller föreslås ingå i nätverket Natura 2000.

kostnader som avser artbevarande, artskydd, upprättande och genom- förande av åtgärdsprogram, vilt- och rovdjursförvaltning, bekämp- ning av invasiva främmande arter samt annan övervakning, grön infrastruktur, inventering och kunskapsstöd vad gäller arter och naturtyper. Anslagsposten får även användas för visst arbete vid länsstyrelserna avseende samma ändamål.

kostnader samt visst arbete vid länsstyrelserna som avser friluftsliv och allemansrätt, statliga ledsystemet i fjällen, kommunikation och utbildning, etablering och drift av ett lavinprognosprogram för den svenska fjällkedjan, samt verksamhet som tidigare bedrivits inom ramen för överenskommelsen om det Nationella snöskoterrådet.

samebyarnas arbete att ta fram terrängkörningsplaner och genom- förande av planerna i syfte att kanalisera terrängkörning, motverka ökad motorisering samt minska terrängkörningens skador på våt- marker och andra känsliga områden. Detta sker genom att medel betalas ut till länsstyrelserna i fjällänen (Dalarna, Jämtland, Norr- botten och Västerbotten).

statsbidrag till kommunala och lokala naturvårdsåtgärder inom ramen för regeringens satsning på lokal och kommunal naturvård

199

Regeringens myndighetsstyrning – finansiell styrning i flera led

SOU 2015:43

enligt förordningen3 om statliga bidrag till lokala naturvårds- projekt. Anslagsposten får även användas för visst arbete vid läns- styrelserna avseende samma ändamål.

högst 3 000 000 kronor får betalas ut som bidrag till Statens veteri- närmedicinska anstalt för eventuella akuta åtgärder – utförda efter samråd med Naturvårdsverket – i arbetet med att följa och analy- sera utvecklingen av sjukdomstillstånd hos vilda djurpopulationer.

bidrag till Centrum för biologisk mångfald inklusive för deras arbete med ett nationellt program för lokal och traditionell kun- skap (NAPTEK) med utgångspunkt från tidigare arbete som genom- förts vid Centrum för biologisk mångfald och i överensstämmelse med syfte, inriktning och omfattning som formulerats i regerings- beslut den 15 december 2005 (dnr M2005/6448/Na) respektive den 15 december 2011 (dnr M2011/3884/Nm).

högst 7 000 000 kronor får betalas ut som bidrag till föreningen Laponiatjuottjudus för förvaltningen av världsarvet Laponia enligt Laponiaförordningen (2011:840).4

intäkter från fastighetsuthyrning, arrenden, naturvårdsskötsel m.m. får användas i verksamheten under anslaget.

högst 3 000 000 kronor får betalas ut som bidrag till Länsstyrelsen i Gävleborgs län för åtgärder i syfte att begränsa massförekomst av översvämningsmyggor vid Nedre Dalälven sommaren 2015.

1 000 000 kronor ska betalas som bidrag till Sveriges lantbruks- universitet för att genomföra uppdraget om förebyggande åtgärder till skydd av renar enligt regeringens beslut den 15 november 2011 (dnr L2012/2817/JFS).

högst 15 000 000 kronor får användas för kostnader och arbete vid länsstyrelserna som avser regionala handlingsplaner för grön infra- struktur.

Riksdagen har beslutat om en bemyndiganderam till anslaget 1:3 Åtgärder för värdefull natur. Regeringen har fördelat utrymme på bemyndiganderamen på anslagsposten 2. För anslagsposten 2 har rege-

3Förordningen (2003:598) om statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt. Förordningen fram- går i sin helhet i bilaga 3.

4Laponiaförordningen (2011:840). Förordningen framgår i sin helhet i bilaga 3.

200

SOU 2015:43

Regeringens myndighetsstyrning – finansiell styrning i flera led

ringen dessutom beslutat att 140 000 000 kronor av beställnings- bemyndigandet för 2015 får användas först efter beslut av regeringen.

Utgiftsområde 20 – Allmän miljö- och naturvård – Anslaget 1:4 Sanering och återställning av förorenade områden

Regeringen har 2015 tilldelat Naturvårdsverket dispositionsrätten till anslagsposten 1 – Sanering och efterbehandling av förorenade områden

med ett belopp på 368 018 tusen kronor på anslaget 1:4 Sanering och återställning av förorenade områden. Regeringen har beslutat att Naturvårdsverket får använda anslagsposten för

bidrag enligt förordningen (2004:100) om avhjälpande av föro- reningsskador och statsbidrag för sådant avhjälpande.5

att finansiera undersökningar och juridiska bedömningar eller andra utredningar som krävs som underlag för att genomföra åtgär- der, för framtagande av underlag för prioriteringar av framtida sanerings- och återställningsinsatser i landet samt för arbete vid länsstyrelserna med tillsyn över förorenade områden i syfte att öka inslaget av privatfinansierade efterbehandlingsåtgärder så att det framtida behovet av bidragsfinansiering minskar.

utrednings- och åtgärdskostnader som återkrävs av ansvariga enligt miljöbalken eller äldre lagstiftning.

att åtgärda saneringsobjekt som är särskilt angelägna från risksyn- punkt och till akuta saneringsinsatser.

kostnader för avhjälpande som uppkommit med anledning av att en tillsynsmyndighet har begärt verkställighet enligt 26 kap. 17 § miljö- balken eller beslutat om rättelse enligt 26 kap. 18 § miljöbalken.

högst 2 000 000 kronor får disponeras av Sjöfartsverket för upp- drag om miljörisker från sjunkna vrak.

Riksdagen har beslutat om en bemyndiganderam till anslaget 1:4 Sane- ring och återställning av förorenade områden. Regeringen har fördelat utrymme på bemyndiganderamen på anslagsposterna 1 och 3. Rege- ringen har även beslutat att 150 000 000 kronor av beställnings-

5 Förordningen (2004:100) om avhjälpande av föroreningsskador och statsbidrag för sådant av- hjälpande. Förordningen framgår i sin helhet i bilaga 3.

201

Regeringens myndighetsstyrning – finansiell styrning i flera led

SOU 2015:43

bemyndigandet för anslagsposten 1 för 2015 får användas först efter beslut av regeringen.

Utgiftsområde 20 – Allmän miljö- och naturvård – Anslaget 1:5 Miljöforskning

Regeringen har 2015 tilldelat Naturvårdsverket dispositionsrätten till anslagsposten 1 – Miljöforskning – med till ett belopp på 75 990 tusen kronor på anslaget 1:5 Miljöforskning. Regeringen har beslutat om villkor för hur Naturvårdsverket får disponera anslagsmedlen. Vill- koren är att Naturvårdsverket får använda anslagsposten på följande sätt

Naturvårdsverket ska betala ut högst 17 000 000 kronor till Stiftelsen Institutet för vatten- och luftvårdsforskning (SIVL). Beslut fattas av SIVL när en överenskommelse har träffats med näringslivet om samfinansierad forskning och utvecklingsverksamhet vid IVL Svenska Miljöinstitutet AB. Medlen till stiftelsen får även användas för nationell finansiering av EU-projekt.

Naturvårdsverket beslutar hur medlen till övrig miljöforskning ska fördelas. Verksamheten får omfatta forskningsbidrag, uppdrags- forskning, beredningsarbete, kunskapsöverföring från forskning, kunskapssammanställningar och utredningar med anknytning till forskningen samt finansiering av utländska forskare i de inter- nationella samarbeten Naturvårdsverket är involverad i. Forsk- ningsmedlen ska främst finansiera forskning till stöd för Natur- vårdsverkets och Havs- och vattenmyndighetens arbete med t.ex. miljökvalitetsmålen, miljöbalken samt underlag för internationellt förhandlingsarbete.

Anslagsposten får användas för IT-baserad administration av forsk- ningsansökningar.

Naturvårdsverket ska betala ut högst 1 000 000 kronor till Stockholm Environment Institute (SEI) för produktionen av Arctic Resilience Report.

Anslagsposten får användas för svenska forskares deltagande i den mellanstatliga plattformen för biologisk mångfald och ekosystem- tjänster (IPBES). Naturvårdsverket ska dessutom betala ut högst 1 500 000 kronor till sekretariatet för den mellanstatliga platt-

202

SOU 2015:43

Regeringens myndighetsstyrning – finansiell styrning i flera led

formen för biologisk mångfald och ekosystemtjänster (IPBES) avseende Sveriges bidrag till dess verksamhet.

2 000 000 kronor ska avsättas för stöd till The Global Commission on the Economy and Climate och projektet New Climate Economy.

Riksdagen har beslutat om en bemyndiganderam till anslaget 1:5 Miljö- forskning. Regeringen har fördelat utrymme på bemyndiganderamen på anslagsposten 1.

Utgiftsområde 20 – Allmän miljö- och naturvård – Anslaget 1:16 Skydd av värdefull natur

Regeringen har 2015 tilldelat Naturvårdsverket dispositionsrätten till anslagsposten 1 Skydd av värdefull natur – del till NV och ett belopp på 715 000 tusen kronor på anslaget 1:16 Skydd av värdefull natur. Regeringen har beslutat om följande villkor för anslagsposten:

Anslagsposten får användas för ersättningar enligt 31 kap. miljö- balken inom Naturvårdsverkets ansvarsområde.

Anslagsposten får användas för kostnader som avser förvärv och avtalslösningar för statens räkning av värdefulla naturområden, särskilt skogar och marina områden.

Anslagsposten får användas för statsbidrag till kommuner för skydd av värdefulla naturområden.

Anslagsposten får användas för kostnader som avser värdering, förhandling och förrättning efter prövning i varje enskilt fall i samband med skydd av värdefulla naturområden enligt miljöbalken, kostnader för arbete, utredningar och inventeringar som ger under- lag för detta skydd, förslag till utpekande till nätverket Natura 2000 samt sådana övriga kostnader och kostnader för visst arbete vid länsstyrelserna som hör samman med skydd av värdefulla natur- områden.

Anslagsposten får användas för bidrag till länsstyrelserna i Stockholms, Västra Götalands och Skåne län för att genomföra programmen för skydd av tätortsnära natur.

Intäkter från försäljning av fastigheter ska tillföras anslaget.

203

Regeringens myndighetsstyrning – finansiell styrning i flera led

SOU 2015:43

Riksdagen har beslutat om en bemyndiganderam till anslaget 1:16 Skydd av värdefull natur. Regeringen har fördelat utrymme på bemyn- diganderamen på anslagsposten 1.

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid – Anslaget 13:4 Stöd till friluftsorganisationer

Regeringen tilldelar 2015 Naturvårdsverket dispositionsrätten till en anslagspost på ramanslaget 13:4 Stöd till friluftsorganisationer inom utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid. I reglerings- brevet för 2015 uppgick beloppet på anslaget till 27 785 tkr.

Regeringens villkor till anslagsposten är att anslagsmedlen ska an- vändas för statsbidrag till föreningen Svenskt Friluftsliv.6

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel –

Anslaget 1:7 Ersättningar för viltskador m.m.

Regeringen har 2015 tilldelat Naturvårdsverket dispositionsrätten till anslagsposten 1 Bidrag för att förebygga skador på annat än renar och fiske samt att ersätta inträffad sådan skada med ett belopp på 17 778 tkr. Regeringen har beslutat om följande villkor för anslagsposten:

Naturvårdsverket ska fördela anslagspost 1 som bidrag till läns- styrelserna. Länsstyrelserna får endast använda medlen inom länet för bidrag till den som utför skadeförebyggande åtgärder eller ersättning till den som drabbats av skada av vilt enligt 11 och 12 §§ viltskade- förordningen (2001:724).7 Bidragen till länsstyrelserna ska betalas ut till icke räntebärande konton inom SCR-flödet hos länsstyrelserna.

Regeringen har även beslutat om mål och återrapporteringskrav till anslagsposten dessa innebär att Naturvårdsverket ska återrapportera hur anslaget fördelats till länen och hur medlen använts, det vill säga uppdelat på skadeförebyggande åtgärder och ersättningar till den som drabbats av skada av vilt.

6Se lagen (2010:1539) om överlämnande av vissa förvaltningsuppgifter till den ideella föreningen Svenskt friluftsliv, förordningen (2010:2008) om statsbidrag till friluftsorganisationer. Författ- ningarna framgår i sin helhet i bilaga 3.

7Viltskadeförordningen (2001:724). Förordningen framgår i sin helhet i bilaga 3.

204

SOU 2015:43

Regeringens myndighetsstyrning – finansiell styrning i flera led

6.2.2Havs- och vattenmyndigheten

En av Havs- och vattenmyndighetens uppgifter är att betala ut inom- statliga bidrag, statsbidrag m.m. till olika mottagare. Av regeringens villkor för dispositionsrätten till flera anslagsposter framgår att Havs- och vattenmyndigheten administrerar ett flertal bidragsutbetalningar varje år.

Av tabellen nedan framgår de totala bidragsbeloppen som Havs- och vattenmyndigheten betalat ut till olika mottagare 2011–2014. Av tabellen framgår att den största bidragsmottagaren är statliga myndig- heter.

Källa: Havs- och vattenmyndighetens årsredovisningar 2011–2014.

Enligt Havs- och vattenmyndighetens årsredovisning för 2014 betalar myndigheten ut bidragen huvudsakligen från anslagen 1:2 Miljööver- vakning m.m., 1:7 Ersättningar för viltskador m.m. och 1:12 Åtgärder för havs- och vattenmiljö.

205

Regeringens myndighetsstyrning – finansiell styrning i flera led

SOU 2015:43

Instruktionen

Av Havs- och vattenmyndighetens instruktion8 framgår att myndig- heten särskilt ska

i samråd med Naturvårdsverket fördela medel för miljöövervak- ning, uppföljning av miljökvalitetsmålen och internationell rappor- tering och efter samråd med övriga berörda myndigheter och orga- nisationer ansvara för genomförandet av miljöövervakningen samt beskriva och analysera miljötillståndet inom sitt ansvarsområde,

inom sitt ansvarsområde främja forskning och utvecklingsverksam- het och delta i beredningen av Naturvårdsverkets miljöforsknings- anslag till stöd för myndighetens och verkets arbete,

ansvara för uppföljning och utvärdering av de statliga bidrag som omfattas av förordningen (1982:840) om statsbidrag till kalkning av sjöar och vattendrag, förordningen (2009:381) om statligt stöd till lokala vattenvårdsprojekt och förordningen (1998:1343) om stöd till fiskevården,9

följa upp och utvärdera de statliga bidrag som omfattas av vilt- skadeförordningen (2001:724)10 när det gäller förebyggande åtgär- der och ersättning för skada som orsakas av säl och rapportera sådan uppföljning och utvärdering till Statens Jordbruksverk.

Återkommande återrapporteringskrav i regleringsbreven 2012–2015

Havs- och vattenmyndigheten ska – med några variationer i formule- ringarna – redovisa hur medlen inom anslag 1:12 Åtgärder för havs- och vattenmiljö har använts. Redovisningen ska lämnas till Miljö- departementet senast i april.

Havs- och vattenmyndigheten ska redogöra för och bedöma hur myndighetens verksamhet har bidragit till att uppfylla regeringens vision bruka utan att förbruka med tillhörande övergripande mål.

Havs- och vattenmyndigheten ska återrapportera med hjälp av indikatorer.

85 § p.8, 10, 12 och 13 förordningen (2011:619) med instruktion för Havs- och vattenmyndig- heten.

9Förordningarna i detta stycke framgår i sin helhet i bilaga 3.

10Förordningen framgår i sin helhet i bilaga 3.

206

SOU 2015:43

Regeringens myndighetsstyrning – finansiell styrning i flera led

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård – Anslaget 1:12 Åtgärder för havs- och vattenmiljö

Regeringen har 2015 tilldelat Havs- och vattenmyndigheten disposi- tionsrätten till anslagsposten 2 Havs- och vattenmiljöer med ett belopp på 666 565 tusen kronor på anslaget 1:12 Åtgärder för havs- och vattenmiljö. Regeringen har beslutat om följande villkor för anslags- posten 2 Havs- och vattenmiljöer:

Anslagsposten får användas för utgifter för insatser och åtgärder för att förbättra, bevara, planera, restaurera och skydda havs- och vattenmiljöer. Anslagsposten får användas för statsbidrag, med- finansiering av EU-medel, medlemskap i internationella organisa- tioner samt för utvärdering av ovan angivna insatser och åtgärder.

Anslagsposten får användas för arbete enligt förordningen (2010:1341) om förvaltning av kvaliteten på havsmiljön.11

Anslagsposten får användas i enlighet med förordningen (1982:840) om statsbidrag till kalkning av sjöar och vattendrag.12

Anslagsposten får användas för stöd till fiskevården enligt förord- ningen (1998:1343) om stöd till fiskevården.13

Högst 154 800 000 kronor får användas för arbete enligt förord- ningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön. Av dessa får högst 116 800 000 betalas ut som bidrag till länsstyrel- serna enligt den fördelningsnyckel som använts tidigare. Reste- rande medel får betalas ut som bidrag enligt följande:

högst 17 000 000 kronor till de länsstyrelser som är vatten- myndigheter

högst 15 000 000 kronor till Sveriges meteorologiska och hydro- logiska institut och

högst 6 000 000 kronor till Sveriges geologiska undersökning.

11Förordningen (2010:1341) om förvaltning av kvaliteten på havsmiljön framgår i sin helhet i bilaga 3.

12Förordningen (1982:840) om statsbidrag till kalkning av sjöar och vattendrag framgår i sin hel- het i bilaga 3.

13Förordningen (1998:1343) om stöd till fiskevården framgår i sin helhet i bilaga 3.

207

Regeringens myndighetsstyrning – finansiell styrning i flera led

SOU 2015:43

Högst 75 000 000 kronor får användas för bidrag enligt förord- ningen (2009:381) om statligt stöd till lokala vattenvårdsprojekt14 (LOVA-projekt). Medel får även betalas ut till länsstyrelserna för deras administration av bidraget.

10 000 000 kronor ska utbetalas till Göteborgs universitet för Havsmiljöinstitutet.

Högst 10 000 000 kronor får användas för utveckling av selektiva redskap i syfte att underlätta genomförandet av den gemensamma fiskeripolitiken.

Högst 10 000 000 kronor får användas för avancerad rening av avloppsvatten.

Högst 2 000 000 kronor får användas för bidrag till Internationella fiskesekretariatet (FISH). Medlen betalas ut mot rekvisition.

Riksdagen har beslutat om en bemyndiganderam till anslaget 1:12 Åtgärder för havs- och vattenmiljö. Regeringen har fördelat utrymme på bemyndiganderamen på anslagsposten 2.

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård – Anslaget 1:2

Miljöövervakning m.m.

Regeringen har tilldelat Havs- och vattenmyndigheten dispositionsrätt till anslagsposten 3 Miljöövervakning m.m. del till HaV på 77 700 tusen kronor och till anslagsposten 5 Bidrag till Swedish Water House på 3 000 tusen kronor på anslaget Miljöövervakning m.m.

Regeringen har beslutat om villkor för anslagsposten 3 och anslags- posten 5.

Anslagsposten 3 Miljöövervakning m.m. får användas för övervak- ning av miljötillstånd i den yttre miljön, inklusive viss internatio- nell rapportering, samt till miljömålsuppföljning.

Anslagsposten 5 Bidrag till Swedish Water House ska användas för bidrag till verksamheten vid Swedish Water House (SWH). Havs- och vattenmyndigheten ska betala ut bidraget till stiftelsen Stock- holm International Water Institute (SIWI). Bidraget ska användas

14 Förordningen (2009:381) om statligt stöd till lokala vattenvårdsprojekt framgår i sin helhet i bilaga 3.

208

SOU 2015:43

Regeringens myndighetsstyrning – finansiell styrning i flera led

till att generera och förmedla kunskap och erfarenheter om inter- nationella vattenfrågor, framför allt inom området integrerad vattenförvaltning.

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel –

Anslaget 1:7 Ersättningar för viltskador m.m.

Regeringen har tilldelat Havs- och vattenmyndigheten dispositions- rätten till anslagsposten 3 Bidrag för att förebygga skador orsakade av säl och för att ersätta inträffad sådan skada med ett belopp på 20 000 tusen kronor på anslaget 1:7 Ersättningar för viltskador m.m.

Regeringen har beslutat att Havs- och vattenmyndigheten ska för- dela hela anslagsposten 3 som bidrag till länsstyrelserna. Länsstyrel- serna får endast använda medlen inom länet för bidrag till den som utför skadeförebyggande åtgärder eller ersättning till den som drabb- ats av skada av vilt enligt 11 § viltskadeförordningen.15 Bidragen till länsstyrelserna ska betalas ut till icke räntebärande konton inom SCR- flödet hos länsstyrelserna.

6.2.3Kemikalieinspektionen

En av Kemikalieinspektionens uppgifter är att betala ut inomstatliga bidrag, statsbidrag med mera till olika mottagare.

Av tabellen nedan framgår de totala bidragsbeloppen som Kemikalie- inspektionen betalat ut 2009–2014.

15 Viltskadeförordningen (2001:724), se förordningen i sin helhet i bilaga 3.

209

Regeringens myndighetsstyrning – finansiell styrning i flera led

SOU 2015:43

 

 

 

 

 

 

Källa: Kemikalieinspektionens årsredovisningar 2009–2014.

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård – Anslaget 1:6

Kemikalieinspektionen

Regeringen har 2015 tilldelat Kemikalieinspektionen dispositionsrätt till anslagsposten 1 Kemikalieinspektionen till ett belopp om 145 552 tusen kronor och anslagsposten 2 Nationell prövning och tillsyn av bekämpningsmedel till ett belopp om 63 500 tusen kronor på anslaget 1:6 Kemikalieinspektionen.

Regeringen har beslutat att av anslagsposten 1 Kemikalie- inspektionen får

högst 5 000 000 kronor användas för bidrag till Internationella kemikaliesekretariatet (the International Chemical Secretariat, ChemSec). Medlen betalas ut mot rekvisition.

Högst 2 000 000 kronor av anslagsposten ska användas för Natur- vårdsverkets del i arbetet med handlingsplanen för giftfri vardag och det särskilda uppdraget om att minska exponering för farliga ämnen i ett livscykelperspektiv från återvunnet material för att bidra till att uppnå etappmålet om giftfria och resurseffektiva krets- lopp.

210

SOU 2015:43

Regeringens myndighetsstyrning – finansiell styrning i flera led

– Från anslaget får medel användas för att täcka upp eventuella underskott i prövningsverksamheten enligt förordning (EG) nr 1107/2009 och direktiv 98/8/EG inom det svenska rapportörs- programmet (SERP) rörande riskbedömning av befintliga och nya verksamma ämnen i bekämpningsmedel. Sådana medel ska hanteras och redovisas separat.

Från anslaget ska medel användas för Kemikalieinspektionens insats i utvecklingen av en konsumentupplysningstjänst. Arbetet ska bedrivas i samråd med övriga berörda aktörer.

För anslagsposten 2 Nationell prövning och tillsyn av bekämpnings- medel har regeringen beslutat att Kemikalieinspektionen ska från anslaget

– betala ut högst 4 000 000 kronor till Livsmedelsverket och högst 1 500 000 kronor till Statens jordbruksverk för nationell prövning av växtskyddsmedel och biocidprodukter. Livsmedelsverket och Statens jordbruksverk ska redovisa till Kemikalieinspektionen hur medlen har disponerats och hur de har bidragit till att minska hand- läggningstiderna.

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård – Anslaget 1:7 Internationellt miljösamarbete

Regeringen har tilldelat Kemikalieinspektionen dispositionsrätt till anslagsposten 2 Internationella organisationer till ett belopp på 500 tusen kronor på anslaget 1:7 Internationellt miljösamarbete.

Anslagsposten får användas för

bidrag som betalas ut i annan valuta än svenska kronor till följande internationella organisationer: WHO International Programme for Chemical Safety (IPCS), OECD Pesticide Programme, OECD Biocide Programme, OECD Working Group on Harmonisation of Regulatory Oversight in Biotechnology och OECD Expanded Special Programme.

211

Regeringens myndighetsstyrning – finansiell styrning i flera led

SOU 2015:43

6.2.4SMHI

Av tabellen nedan framgår de totala bidragsbeloppen som SMHI betalat ut 2009–2014.

Källa: SMHI:s årsredovisningar 2009–2014.

År 2014 fördelade sig de utbetalade bidragen till de mottagare och belopp som framgår av tabellen nedan.

Källa: SMHI 2015.

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård – Anslaget 1:7

Internationellt miljösamarbete

Regeringen har 2015 tilldelat Sveriges meteorologiska och hydro- logiska institut dispositionsrätten till anslagsposten 7 Internationella organisationer, SMHI till ett belopp på 96 500 tusen kronor på anslaget 1:7 Internationellt miljösamarbete.

Anslagsposten får användas för

Sveriges utgifter till de internationella organisationerna EUMETSAT, ECMWF, WMO, EUMETNET, EuroGOOS och IPCC som be- talas ut i annan valuta än svenska kronor. Högst 90 000 schweiziska franc får användas för att stödja sekretariatet vid WMO för att samordna jordobservationsdata (GEO Secretariat).

212

SOU 2015:43

Regeringens myndighetsstyrning – finansiell styrning i flera led

Anslagssparandet från 2014 får under 2015 endast användas för utgifter som avser ökad avgift till EUMETSAT.

6.2.5Strålsäkerhetsmyndigheten

Strålsäkerhetsmyndighetens utbetalningar av bidrag 2009–2014 fram- går av tabellen nedan.

Källa: Strålsäkerhetsmyndighetens årsredovisningar 2009–2014.

Anm. Strålskyddsmyndigheten betalade 2009–2011 ut bidrag till olika forskningsprojekt inom högskolor och universitetssektorerna samt till projekt i Ryssland, Ukraina, Georgien och Armenien.

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård – Anslaget 1:4 Sanering och efterbehandling av förorenade områden

Regeringen har 2015 tilldelat Strålsäkerhetsmyndigheten dispositions- rätten till anslagsposten 2 Sanering och återställ – del till SSM till ett belopp på 2 000 tusen kronor på anslaget 1:4 Sanering och efterbehandling av förorenade områden.

Anslagsposten 2 får användas för omhändertagande av herrelösa strålkällor och visst historiskt radioaktivt avfall från icke kärn- teknisk verksamhet. Bidraget får betalas ut till enskilda.

213

Regeringens myndighetsstyrning – finansiell styrning i flera led

SOU 2015:43

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap – Anslaget 3:1 Strålsäkerhetsmyndigheten

Regeringen har 2015 tilldelat Strålsäkerhetsmyndigheten dispositions- rätt till anslagsposten 1 Strålsäkerhetsmyndigheten till ett belopp på 294 131 tusen kronor och anslagsposten 2 Forskning till ett belopp på 68 000 tusen kronor på anslaget 3:1 Strålsäkerhetsmyndigheten.

Regeringen har för anslagsposten 1 bland annat beslutat att

Av anslagsposten får högst 4 000 000 kronor utbetalas till andra myndigheter, landsting, kommuner och frivilligorganisationer för att täcka kostnader i samband med hälsoupplysning om UV-strål- ningens risker.

Från anslagsposten ska medel för de lokala säkerhetsnämnderna vid Barsebäcks, Forsmarks, Oskarshamns och Ringhals kärnkraftverk samt vid Studsviks kärntekniska anläggningar utbetalas. Medlen ska betalas kvartalsvis i förskott efter rekvisition och får högst uppgå till 400 000 kronor per nämnd under budgetåret 2015.

Från anslagsposten får högst 100 000 kronor användas till det svenska bidraget till Internationella strålskyddskommissionen.

Anslagsposten 2 Forskning får användas för

grundläggande och tillämpad forskning för att utveckla nationell kompetens inom myndighetens verksamhetsområde och för att stödja och utveckla myndighetens tillsyn.

Anslagsposten får användas till myndighetens kostnader för resor, information och administration, inklusive personalkostnader som är direkt föranledda av forskningsverksamheten.

Riksdagen har beslutat om en bemyndiganderam till anslaget 3:1 Strålsäkerhetsmyndigheten. Regeringen har fördelat utrymme på bemyndisganderamen på anslagsposten 2 Forskning.

6.2.6Formas

En av Formas uppgifter är att betala ut inomstatliga bidrag, statsbidrag med mera. Till skillnad från de övriga miljömyndigheterna inom ramen för vårt uppdrag är Formas instruktionsenliga grunduppdrag att fördela medel till forskning och verksamhet som hör samman med

214

SOU 2015:43

Regeringens myndighetsstyrning – finansiell styrning i flera led

forskning såsom projektstöd, program, anställningar, stöd till yngre forskare och samfinansierad forskning.

Av tabellen nedan framgår de totala bidragsbeloppen som Formas betalat ut till olika mottagare 2009–2014 samt fördelning på bidrags- mottagare 2012–2014.

Källa: Formas årsredovisningar 2009–2014.

Anm. Åren 2009–2011 redovisar Formas endast summan av de utbetalade bidragen.

Formas återrapporteringskrav i regleringsbrevet

Formas ska återkommande återrapportera hur utbetalade medel har använts. Enligt ett återrapporteringskrav i regleringsbrevet för 2014 ska Formas redovisa hur de medel som utbetalats till Stockholm Environment Institute (SEI), till Stiftelsen Institutet för vatten- och luftvårdsforskning (SIVL), till Stiftelsen Institutet för jordbruks- och miljöteknik (JTI) och till Stiftelsen Skogsbrukets forskningsinstitut (Skogforsk) har använts. I regleringebrevet för 2015 har detta krav kompletterats med de medel som Formas betalat ut till Falsterbo fågelstation.

Motsvarande återrapporteringskrav 2013 omfattade SEI och SIVL och 2012 endast SEI.

215

Regeringens myndighetsstyrning – finansiell styrning i flera led

SOU 2015:43

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård – Anslaget 2:2 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning

Regeringen har 2015 tilldelat Formas dispositionsrätt till anslags- posten 1 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbygg- ande, Forskning till ett belopp på 632 863 tusen kronor på anslaget 2:2 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning

Regeringen har beslutat att

Från anslaget ska finansieras forskningsbidrag och anställningar samt projektrelaterade kostnader såsom utvärderingar, berednings- arbete, konferenser, vissa resor och seminarier samt informations- insatser. Högst 14 500 000 kronor får utnyttjas för projektrelate- rade kostnader och informationsinsatser.

Bidrag till forskningsprojekt vid universitet och högskolor ska om- fatta medel för de direkta och de indirekta kostnaderna i samma proportioner som beräknats för projektet i sin helhet.

Formas ska betala ut 25 000 000 kronor till Stiftelsen Institutet för vatten- och luftvårdsforskning för basfinansiering och samfinansie- rad miljöteknikforskning vid IVL Svenska miljöinstitutet AB. Minst 20 000 000 kronor ska användas för samfinansierad forsk- ning med näringslivet eller för nationell finansiering av EU-projekt.

Formas ska betala ut 28 000 000 kronor till Stockholm Environ- ment Institute för institutets basfinansiering och samfinansierad forskning. Minst 7 000 000 kronor ska användas för samfinansierad forskning eller för nationell finansiering av EU-projekt. Institutet ska inom denna ram bl.a. finansiera aktuella projektarbeten.

Formas ska betala ut 1 000 000 kronor till Stockholm Environment Institute för produktionen av Arctic Resilience Report.

Formas ska betala ut 500 000 kronor till Falsterbo fågelstation för infrastruktur för forskning.

Formas ska betala ut 1 500 000 kronor till norska Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad) för projektet New Climate Economy.

Formas ska bidra med 7 000 000 kronor till Polarforsknings- sekretariatet för drift och hyra av isbrytaren Oden i samband med arktisk forskningsverksamhet i samarbete med National Science

216

SOU 2015:43

Regeringens myndighetsstyrning – finansiell styrning i flera led

Foundation (NSF) i USA. Villkoret för bidraget är att ett sam- arbetsavtal mellan Polarforskningssekretariatet och NSF har upp- rättats.

– Formas ska i enlighet med vad som presenterades i propositionen Forskning och innovation (prop. 2012/13:30) avsätta minst 50 000 000 kronor till programmet om hållbart samhällsbyggande utöver de medel som beviljades 2012. Programmet bör omfatta olika forskningsdiscipliner, beakta behovet av sektorsövergripande lösningar och ske i nära samarbete med samhällsbyggnadssektorn samt i samverkan med andra aktörer nationellt och internationellt.

Formas ska bidra med högst 2 500 000 kronor under 2015 till upp- byggnaden av ett svenskt sekretariat för projektet Future Earth vid Kungl. Vetenskapsakademien.

Av anslaget ska 12 500 000 kronor avsättas för strategiska innova- tionsområden i enlighet med vad som anges i propositionen Forsk- ning och innovation (prop. 2012/13:30).

Stipendier som är avsedda att vara ett alternativ till lön eller annan form av studiefinansiering för doktorander får inte finansieras via anslaget.

Riksdagen har beslutat om en bemyndiganderam till anslaget 2:2 Forsk- ningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forsk- ning. Regeringen har fördelat utrymme på bemyndiganderamen på anslagsposten 1.

Formas får ingå förpliktelser som inklusive tidigare åtaganden med- för behov av framtida anslag på högst 1 600 000 000 kronor 2016–2021.

Utgiftsområde 23 – Areella näringar, landsbygd och livsmedel – Anslaget 1:25 Forskningsrådet för miljö, areella näringar

och samhällsbyggande: Forskning och samfinansierad forskning

Regeringen har 2015 tilldelat Formas dispositionsrätten till anslags- posten 1 Forskningsstöd till ett belopp på 515 700 tusen kronor på anslaget 1:25 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning och samfinansierad forskning.

Regeringen har beslutat att

217

Regeringens myndighetsstyrning – finansiell styrning i flera led

SOU 2015:43

Medel för forskningsstöd får utbetalas med högst en tolftedel av anslaget före utgången av varje månad om inget annat anges.

Stipendier som är avsedda att vara ett alternativ till lön eller annan form av studiefinansiering för doktorander får inte finansieras via anslaget.

Anslaget ska finansiera forskningsbidrag samt projektrelaterade kostnader såsom utvärderingar, beredningsarbete, konferenser,

vissa resor och seminarier samt informationsinsatser. Högst 10 500 000 kronor får utnyttjas för projektrelaterade kostnader och informationsinsatser, varav 250 000 kronor ska överföras till Sametinget och användas till information om forskningsresultat rörande rennäringsfrågor med särskild fokus på åtgärder med anledning av klimatförändringen. Sametinget ska redovisa till forskningsrådet hur medlen använts. Redovisningen ska bifogas årsredovisningen som en separat skrivelse. Vidare ska 562 000 kronor utbetalas till Kungl. Skogs- och lantbruksakademin (KSLA) för verksamhet som utvecklar forskningsbiblioteket vid akademin i syfte att främja forskning för en hållbar utveckling inom de areella näringarna. KSLA ska redovisa till forskningsrådet hur medlen använts. Redovisningen ska bifogas årsredovisningen som en separat skrivelse.

Anslaget ska finansiera stöd till forskning rörande ekologisk produktion med minst 12 000 000 kronor.

Anslaget ska finansiera stöd till samfinansierad forskning med minst 41 500 000 kronor inom jordbruks- och miljöteknik, skogsforskning, trädgårdsforskning samt forskning inom växt- förädlingsområdet m.m. Medel utbetalas med högst en fjärdedel av beloppet per kvartal.

Stöd till samfinansierad jordbruks- och miljöteknisk forskning och sam- finansierad skogsforskning ska efter rekvisition utbetalas till Stiftelsen Institutet för jordbruks- och miljöteknik (Stiftelsen JTI) respektive Stiftelsen Skogsbrukets forskningsinstitut (Skogforsk) i enlighet med avtal mellan forskningsrådet och respektive stiftelse.

Verksamhet inom växtförädlingsområdet vid SLU ska finansieras med 4 000 000 kronor under förutsättning av medfinansiering av SLU. Stöd till samfinansierad forskning inom växtförädlingsområdet får utbetalas för forskning i enlighet med avtal mellan forskningsrådet

218

SOU 2015:43

Regeringens myndighetsstyrning – finansiell styrning i flera led

och Stiftelsen Lantbruksforskning. Stöd om 2 000 000 kronor ska efter rekvisition utbetalas till offentligt privat partnerskap för växtförädling som bedrivs inom ramen för Nordiska Minsterrådet.

Stöd till samfinansierad forskning inom trädgårdsområdet får betalas ut till forskningsorgan i enlighet med avtal mellan forsk- ningsrådet och företrädare för näringen.

Anslaget ska finansiera stöd till samfinansierad forskning och utveckling med minst 23 000 000 kronor för ett produktionsinrik- tat forskningsprogram för jordbrukets hållbarhet och konkurrens- kraft, samt hästforskning. Stöd till hästforskning ska omfatta minst 3 000 000 kronor. Stöd till programmet ska utbetalas enligt avtal mellan Formas och Stiftelsen lantbruksforskning respektive Stiftel- sen hästforskning.

Av anslaget ska minst 12 000 000 kronor användas för forskning om djurskydd. Utlysning och utvärdering ska ske efter samråd med Jordbruksverket.

Av anslaget ska minst 6 000 000 kronor användas för utveckling av djurskyddsbefrämjande åtgärder. Beviljande av medel ska ske i samråd med Jordbruksverket.

Av anslaget ska högst 2 000 000 kronor användas för att bidra till svenska laboratoriers deltagande i projekt på EU-nivå om valide- ring av alternativa metoder för djurförsök. Beviljande av medel ska ske efter samråd med Vetenskapsrådet.

Bidrag till forskningsprojekt vid universitet och högskolor ska om- fatta medel för de direkta och de indirekta kostnaderna i samma proportioner som beräknats för projektet i sin helhet.

Av anslaget ska minst 50 000 000 kronor användas för satsningar kring skogsråvaror och biomassa i enlighet med intentionerna i proposition Forskning och Innovation (prop. 2012/13:30).

Av anslaget ska 12 500 000 kronor avsättas för strategiska innova- tionsområden i enlighet med vad som anges i propositionen Forskning och innovation (prop. 2012/13:30).

219

Regeringens myndighetsstyrning – finansiell styrning i flera led

SOU 2015:43

Utgiftsområde 23 – Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Anslaget 1:26 Bidrag till Skogs- och lantbruksakademien

Regeringen har 2015 tilldelat Formas dispositionsrätten till anslags- posten 1 Bidrag till Skogs- och lantbruksakademien till ett belopp på 1 177 tusen kronor på anslaget 1:26 Bidrag till Skogs- och lantbruksakademien.

Regeringen har beslutat att av anslaget ska 1 177 000 kronor ut- betalas med högst en fjärdedel per kvartal till Kungl. Skogs- och Lant- bruksakademien (KSLA). Redovisning av verksamheten ska göras till forskningsrådet.

220

7 Tillståndsprövning

I detta avsnitt redogör vi för reglerna för prövning, godkännande och anmälningsskyldighet enligt miljöbalkens tredje avdelning, Sär- skilda bestämmelser om vissa verksamheter. Vi redogör också för pröv- ningsmyndigheternas uppgifter enligt miljöbalken och för andra aktörer och deras roll i tillståndsprocessen.

7.1Tillstånd och godkännande enligt miljöbalken

Bestämmelser om tillstånd och godkännande för olika sorters verksamhet finns inom miljöbalkens kapitel Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (9 kap.), Vattenverksamhet (11 kap.), Jordbruk och annan verksamhet (12 kap.), Genteknik (13 kap.) Kemiska produkter och biotekniska organismer (14 kap.) och Avfall och producentansvar

(15 kap.).

Nedan beskriver vi reglerna för tillstånd för miljöfarlig verk- samhet och för kemiska produkter men redogör också kortfattat för övriga tillstånd och godkännanden som kan beviljas enligt miljö- balken.

7.1.1Tillstånds- och anmälningsplikt för miljöfarlig verksamhet

I 9 kap. miljöbalken finns regler om miljöfarlig verksamhet och miljö- skydd. Av 6 § framgår att regeringen får meddela föreskrifter om att det ska vara förbjudet att utan tillstånd, eller innan anmälan har gjorts, bedriva miljöfarlig verksamhet. Närmare bestämmelser om prövningen finns i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksam- het och hälsoskydd.

221

Tillståndsprövning

SOU 2015:43

Enligt 9 kap. 8 § miljöbalken prövas en ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet av en mark- och miljödomstol. Regeringen får föreskriva att ansökan om tillstånd för vissa slag av verksam- heter ska prövas av länsstyrelsen. Om den miljöfarliga verksam- heten kan antas ha en liten miljöpåverkan, får regeringen föreskriva att en kommunal nämnd ska pröva frågor om tillstånd.1

Miljöprövningsförordningen (2013:251) innehåller bestämmelser om tillståndsplikt och anmälningsplikt för verksamheter och åtgär- der som avses i 9 kap. miljöbalken. I bilagan till förordningen om miljöfarlig verksamhet framgår vilka verksamheter som är tillstånds- respektive anmälningspliktiga. De stora miljöfarliga verksamheterna

A-verksamheterna – ska tillståndsprövas av en mark- och miljö- domstol medan de mindre omfattande miljöfarliga verksamheterna

B-verksamheterna – ska prövas av en länsstyrelse. Beteckningen C innebär att verksamheten är anmälningspliktig och att anmälan ska göras hos en kommunal nämnd.

Prövning av miljöfarlig verksamhet

Processen för att få ett tillstånd för att bedriva miljöfarlig verksam- het kan delas in i följande faser:

samråd och beslut om betydande miljöpåverkan

ansökan med miljökonsekvensbeskrivning

komplettering av ansökan

kungörelse och remiss

beslut om tillstånd

eventuellt överklagande

Processen från samråd till beslut om tillstånd att bedriva A-verk- samhet tar i genomsnitt 115 veckor. Det skiftar dock mellan olika branscher – längst tid tar det att få tillstånd för gruvdrift, 130 veckor i genomsnitt från samråd till tillstånd.

1 Tillstånd som rör Försvarsmakten, Fortifikationsverket, Försvarets materielverk eller För- svarets radioanstalt ska dock alltid prövas av länsstyrelsen.

222

SOU 2015:43

Tillståndsprövning

För näringsidkaren startar processen med en förstudie som före- går samrådet. I genomsnitt tar det 30 veckor för en näringsidkare att färdigställa en förstudie.

För att få ett tillstånd att bedriva B-verksamheter tar det i genom- snitt 110 veckor. I genomsitt används 20 veckor för förstudien.2

Samråd och beslut om betydande miljöpåverkan

Samrådsförfarandet är en process som går ut på att ge allmänheten och myndigheter m.fl. möjlighet att i ett tidigt skede kunna på- verka ett projekts utformning och det underlag som behövs för ansökan och som tas fram av den som söker tillstånd.3

Reglerna om samråd finns i 6 kap. miljöbalken. Av 4 § framgår att den som avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd ska samråda med länsstyrelsen, tillsynsmyndigheten och de enskilda som kan antas bli särskilt berörda, om verksamheten eller åtgärden kräver tillstånd eller beslut om tillåtlighet enligt miljöbalken eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av balken. Den som avser att bedriva verksamhet ska även genomföra samråd med övriga statliga myndigheter, de kommuner, den allmänhet och de organisationer som kan antas bli berörda, bland annat om verk- samheten antas medföra en betydande miljöpåverkan.4 Bland de statliga myndigheterna är det några som i stort sett alltid kan anses vara berörda, nämligen Naturvårdsverket, Kammarkollegiet och Boverket, medan andra som kan beröras är bland annat Kemikalie- inspektionen, Havs- och vattenmyndigheten, Statens energimyn- dighet, Skogsstyrelsen och Statens jordbruksverk.5

Länsstyrelsen har en central roll i samrådsförfarandet eftersom det är länsstyrelsen som beslutar om verksamheten eller åtgärden kan antas medföra en betydande miljöpåverkan, något som alltså leder till att kretsen för samrådet utökas. Länsstyrelsen ska besluta i frågan om betydande miljöpåverkan efter att verksamhetsutövaren

2Statistiken om tidsåtgång för ansökningar bygger på rapporten Undersökningar av genom- förandetider och framtida resursbehov för projekt med miljöpåverkan, avsedd för Svenskt Näringsliv, utförd av Ramböll, mars 2012. Vid tiden för undersökningen fanns det 21 miljöprövningsdelegationer.

3Prop. 2004/05:129, En effektivare miljöprövning.

4För en uttömmande beskrivning av reglerna för samråd, se 6 kap. 4 § 1 stycket 2 punkten.

5Miljöbalken, En kommentar. 1–15 kapitlet, Norstedts Juridik 2006.

223

Tillståndsprövning

SOU 2015:43

gett tillsynsmyndigheten och de enskilda som kan antas bli särskilt berörda möjlighet att lämna synpunkter i frågan.

Ansökan med miljökonsekvensbeskrivning

Även reglerna om miljökonsekvensbeskrivningar finns i 6 kap. miljö- balken. En miljökonsekvensbeskrivning ska ingå i en ansökan om tillstånd att anlägga, driva eller ändra verksamheter enligt 9, 11 eller 12 kap. miljöbalken eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av bestämmelser i dessa kapitel.6 Syftet med en miljökonse- kvensbeskrivning är att identifiera och beskriva de direkta och indirekta effekter som den planerade verksamheten eller åtgärden kan medföra dels på människor, djur, växter, mark, vatten, luft, klimat, landskap och kulturmiljö, dels på hushållningen med mark, vatten och den fysiska miljön i övrigt och dels på annan hushållning med material, råvaror och energi. Ett annat syfte är att möjliggöra en samlad bedömning av dessa effekter på människors hälsa och på miljön.7

Närmare regler för vad ansökan ska innehåll återfinns i 22 kap. miljöbalken, Förfarandet vid mark- och miljödomstolarna i ansök- ningsmål. Genom en hänvisning i 19 kap. om förvaltningsmyndig- heternas och kommunernas prövning gäller i stor utsträckning dessa regler även för handläggningen hos en länsstyrelse eller kommunal nämnd.

Komplettering av ansökan

När en ansökan kommit in till mark- och miljödomstolen respek- tive länsstyrelsen granskas den och om det behövs begär domstolen eller länsstyrelsen in eventuella kompletteringar från sökanden.8 Om bristen är allvarlig och inte avhjälps av den som söker tillstånd kan domstolen eller länsstyrelsen avvisa ansökan. Det är ovanligt

6Miljökonsekvensbeskrivning kan också krävas i andra fall enligt 6 kap. 1–2 §§ miljöbalken.

7Ytterligare ett syfte med miljökonsekvensbeskrivningar anges i 6 kap. 3 § andra stycket: Syftet med en miljökonsekvensbeskrivning som berör en verksamhet som avses i lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor är också att identifiera och bedöma faktorer i verksamhetens omgivning som kan påverka säkerheten hos denna.

822 kap. 2 § och 19 kap. 5 § miljöbalken.

224

SOU 2015:43

Tillståndsprövning

att ansökningar anses vara kompletta från början och inga komplet- teringar behöver begäras.9

Kungörelse och remiss

Om en ansökan tas upp till prövning av mark- och miljödomstolen eller länsstyrelsen ska de utfärda en kungörelse. Kungörelsen ska bl.a. innehålla en kortfattad redogörelse för ansökan och i mål om vattenverksamhet uppgift om de fastigheter som kan beröras finnas med. Det ska också framgå i vilka tidningar kallelser och andra med- delanden i målet till parterna ska införas och hur handlingarna kommer att göras tillgängliga.

Mark- och miljödomstolen ska skicka ett exemplar av ansök- ningshandlingarna och av kungörelsen till Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten, Kammarkollegiet, Myndigheten för samhälls- skydd och beredskap, länsstyrelsen och den eller de berörda kom- munala nämnder som fullgör uppgifter inom miljö- och hälsoskydds- området. Handlingarna behöver dock inte skickas över, om det kan antas att det allmänna fiskeintresset eller något annat allmänt in- tresse inte berörs av verksamheten. Kungörelsen ska också skickas till berörda kommuner och andra myndigheter vars verksamhet kan beröras av ansökan.10

När det gäller ansökan som prövas av länsstyrelser eller kommu- nala nämnder ska länsstyrelsen eller nämnden genom kungörelse i ortstidning eller på annat lämpligt sätt bereda den som kan beröras av verksamheten tillfälle att yttra sig. Länsstyrelsen eller nämnden ska också samråda med de statliga och kommunala myndigheter som har väsentliga intressen att bevaka i saken. Vidare ska man hålla sammanträde med den som saken angår och göra en besikt- ning på platsen om det behövs för utredningen i ärendet. Den sökande eller den som kommit med synpunkter ska få tillfälle att yttra sig.11

9Rapporten Undersökningar av genomförandetider och framtida resursbehov för projekt med miljöpåverkan, Ramböll 2012.

1022 kap. 4 § 1 och 2 styckena. 4 § 3 stycket avser geologisk lagring av koldioxid.

11I 19 kap. 4 § 4 punkten hänvisas i övrigt till kommunikationsbestämmelsen i 17 § förvalt- ningslagen (1986:223).

225

Tillståndsprövning

SOU 2015:43

Beslut om tillstånd

I 16 kapitlet miljöbalken ges regler om vad tillståndsbeslut, god- kännande eller dispens kan omfatta. Ett tillstånd innebär rätt att bedriva en viss verksamhet som annars skulle vara förbjuden. Till- stånd, godkännande och dispenser får ges för begränsad tid och får förenas med villkor. En eventuell överklagan av en dom om till- stånd som gäller en A-verksamhet tar i genomsnitt 50 veckor.12 Ett överklagande av ett beslut om tillstånd som gäller en B-verksamhet tar i genomsnitt ytterligare 35 veckor. Mål om A-verksamhet prövas av Mark- och miljööverdomstolen och om B-verksamhet av en mark- och miljödomstol.

7.1.2Vattenverksamhet

Bestämmelser om vattenverksamhet och vattenanläggningar finns i 11 kap. miljöbalken. Av 9 § framgår att tillstånd enligt miljöbalken i princip krävs för all vattenverksamhet.

Tillståndsprövningen för vattenverksamheter inleds i någon av de fem mark- och miljödomstolarna. Ansökan om tillstånd till mark- avvattning, dvs. vattenverksamheter som är anmälningspliktiga, och prövas efter anmälan hos tillsynsmyndigheten.13 Länsstyrelsen är enligt 2 kap. 29 § miljötillsynsförordningen tillsynsmyndighet för vattenverksamhet utom sådana vattentäkter som omfattas av till- ståndsplikt som kommunen har föreskrivit enligt 9 kap. 10 § miljö- balken.14 Länsstyrelserna kan på begäran kommunfullmäktige överlåta den operativa tillsynen till en kommunal nämnd.15

Processen från samråd till beslut om tillstånd att bedriva vatten- verksamhet tar i genomsnitt 85 veckor.

För näringsidkaren startar processen med en förstudie som före- går samrådet. I genomsnitt tar det 15 veckor för en näringsidkare

12Rapporten Undersökningar av genomförandetider och framtida resursbehov för projekt med miljöpåverkan, Ramböll 2012.

1311 kap. 9 b § miljöbalken och 19 § förordningen (1998:1388) om vattenverksamhet m.m.

14SOU 2014:35, En fullödig genomgång av reglerna för vattenverksamheter m.m. ges i I vått och torrt – förslag till ändrade vattenrättsliga regler.

151 kap. 18 § och 2 kap 29 § miljötillsynsförordningen (2011:13).

226

SOU 2015:43

Tillståndsprövning

att färdigställa en förstudie. Om ärendet överklagas tar det i genomsnitt ytterligare 40 veckor innan ärendet avgörs.16

7.1.3Kemiska produkter och biotekniska organismer

I 14 kapitlet miljöbalken, Kemiska produkter och biotekniska orga- nismer, finns bestämmelser om godkännande av bekämpningsmedel. Enligt 4 § får ett kemiskt eller biologiskt bekämpningsmedel inte föras in till Sverige från ett land utanför EU eller EES, släppas ut på marknaden eller användas utan att medlet är godkänt. Enligt 10 § första stycket får ett bekämpningsmedel endast godkännas om medlet är godtagbart från hälso- och miljöskyddssynpunkt och behövs för de bekämpningsändamål som anges i kapitlet eller uppfyller förutsättningarna för godkännande enligt växtskydds- medelsdirektivet eller biociddirektivet.17 Enligt samma paragraf, andra stycket, får ett godkännande gälla i högst fem år, eller i tio år om det finns särskilda skäl.

Av förordningen om biocidprodukter som innehåller nematoder, insekter och spindeldjur18 respektive förordningen om växtskyddsmedel som innehåller nematoder, insekter eller spindeldjur19 framgår att det är Kemikalieinspektionen som prövar ansökningar om godkännande av bekämpningsmedel enligt 14 kap. 10 § miljöbalken.

Förordningen om biocidprodukter innehåller bl.a. också närmare förutsättningar för godkännande, krav på dokumentation liksom villkor för användning av uppgifter i ärenden om godkännande av produkter som liknar tidigare godkända produkter. I förordningen finns också regler för ömsesidigt erkännande av en biocidprodukt som är godkänd eller registrerad i ett land inom EU eller EES.

16Rapporten Undersökningar av genomförandetider och framtida resursbehov för projekt med miljöpåverkan, Ramböll 2012.

17Av 14 kap. 2 § 5 och 6 punkterna miljöbalken framgår att kemiskt bekämpningsmedel är en kemisk produkt som syftar till att förebygga eller motverka att djur, växter eller mikroorga- nismer, däribland virus, förorsakar skada eller olägenhet för människors hälsa eller skada på egendom samt att biologiskt bekämpningsmedel är en bioteknisk organism som framställts särskilt för dessa ändamål.

18Förordningen (2000:338) om biocidprodukter som innehåller nematoder, insekter och spindeldjur.

19Förordningen (2006:1010) om växtskyddsmedel som innehåller nematoder, insekter eller spindeldjur.

227

Tillståndsprövning

SOU 2015:43

Även förordningen om växtskyddsmedel innehåller bl.a. närmare förutsättningar för godkännande och krav på dokumentation, men också regler för användning av dokumentation som getts in av andra sökande. Vid prövningen utvärderar Kemikalieinspektionen produkternas egenskaper, bland annat när det gäller farlighet för människor, djur och miljö, utifrån dokumentation som bifogas ansökan. Beslut om godkännande förenas med villkor för att und- vika effekter på människors hälsa eller oacceptabla effekter på miljön. Kemikalieinspektionen samarbetar med andra myndigheter och öv- riga EU-länder för att harmonisera och effektivisera arbetet, vilket utgår från ett EU-gemensamt regelverk. Inspektionen prövar också ansökningar om dispens för användningar av vissa kemiska produk- ter samt hanterar överklaganden.20

Regeringen beslutade i mars 2015 om en lagrådsremiss som rör kemikalielagstiftningen.21 I lagrådsremissen föreslår regeringen änd- ringar som bör göras i miljöbalken med anledning av att kemi- kalieregleringen i allt väsentligt nu finns i EU-förordningar. Änd- ringarna föranleds av EU-förordningarna om bekämpningsmedel (biocidprodukter och växtskyddsmedel) och om klassificering och märkning. Kraven i EU-förordningarna innebär att bestämmelser om produktinformation och godkännande av bekämpningsmedel behöver tas bort i 14 kap. miljöbalken.

7.1.4Övriga tillstånd och godkännanden enligt miljöbalken

12 kap. miljöbalken, Jordbruk och annan verksamhet, innehåller regler om verksamheter av olika slag som påverkar miljön. När det gäller tillståndsgivning finns en bestämmelse i 11 § att vilthägn inte får uppföras utan tillstånd av länsstyrelsen på områden där allmänheten får färdas fritt. I 12 § regleras att regeringen får föreskriva om sådan tillståndsplikt för verksamheter eller åtgärder som kan krävas till följd av Sveriges medlemskap i Europeiska unionen. Bestämmelsen kan exempelvis tillämpas för att föreskriva tillståndsplikt i de fall detta föreskrivs i rättsakter från EU och det inte avser miljöfarlig verksamhet, vattenverksamhet eller någon

20Beskrivningen finns i Kemikalieinspektionens årsredovisning för 2013.

21Miljöbalken och EU:s kemikalielagstiftning, lagrådsremiss 12 mars 2015.

228

SOU 2015:43

Tillståndsprövning

annan verksamhet för vilken tillståndsplikt kan föreskrivas enligt annan bestämmelse i balken.22

I 13 kap. 12 § miljöbalken som reglerar frågor om genteknik, stadgas att det krävs tillstånd för att genomföra en avsiktlig utsättning av genetiskt modifierade organismer eller för att släppa ut en produkt som innehåller eller består av sådana organismer på marknaden.

I 15 kap. miljöbalken finns regler om avfall och producent- ansvar. Av 7 a § 5 punkten framgår att tillstånd krävs för yrkes- mässig drift av ett insamlingssystem för återvinning och eller åter- användning av förpackningar, papper eller elektriska och elektro- niska produkter. Tillstånd behövs också enligt 7 a § 6 punkten även för yrkesmässig tappning av konsumtionsfärdig dryck i förpack- ningar gjorda av plast eller metall eller införsel till Sverige av konsumtionsfärdig dryck i sådana förpackningar. I 28 § föreskrivs att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela de föreskrifter om avfall, avfallsplanering och begräns- ningar i fråga om avfallstransporter som följer av Sveriges medlem- skap i Europeiska unionen. Ett exempel på sådana regler är skyldigheten att ha tillstånd för gränsöverskridande transporter för avfall.23

7.2Prövningsmyndigheterna

I 16 kap. 1 § miljöbalken regleras vilka myndigheter som prövar mål och ärenden enligt miljöbalken eller enligt föreskrifter med- delade med stöd av balken. Av paragrafen framgår att det är rege- ringen, länsstyrelserna och andra förvaltningsmyndigheter, kom- munerna, mark- och miljödomstolarna, Mark- och miljööverdom- stolen och Högsta domstolen som är sådana prövningsmyndig- heter. Nedan följer en kort beskrivning av hur tillståndsprövningen enligt balken är reglerad.

22Prop. 1997/98:45 Miljöbalk (del 2).

23EU-förordningen nr 1013/2006 om transport av avfall.

229

Tillståndsprövning

SOU 2015:43

7.2.1Regeringens tillåtlighetsprövning

Regeringens obligatoriska tillåtlighetsprövning enligt 17 kapitlet 1 § innebär att regeringen ska pröva om verksamheter av följande slag ska vara tillåtna:

vissa anläggningar för kärnteknisk verksamhet24 och anläggningar för att bryta uranhaltigt material eller andra ämnen som kan användas för framställning av kärnbränsle

allmänna farleder, och

viss geologisk lagring av koldioxid.25

Om det finns särskilda skäl får regeringen i ett visst fall avstå från att pröva dessa verksamheter men får också förbehålla sig rätten att pröva andra.26 I 18 kapitlet miljöbalken regleras vilka beslut som regeringen prövar efter överklagande och ordningen för detta.

Syftet med bestämmelserna om regeringens prövning är att rege- ringen som ett grundläggande och viktigt led i prövningskedjan ska tillåtlighetspröva verksamheter som har stor påverkan på miljön eller hushållningen med naturresurser. Samma miljökrav ska gälla vid regeringens prövning som vid annan prövning enligt miljöbalken.27

7.2.2Länsstyrelserna

Redan innan miljöbalken infördes låg den största delen av till- ståndsprövningen av miljöfarlig verksamhet vid länsstyrelserna (B- verksamheterna). De verksamheter som inte prövades av länsstyrel- sen prövades av Koncessionsnämnden för miljöskydd (A-verksam- heterna). I och med miljöbalkens införande lades Koncessions- nämnden för miljöskydd ner, medan länsstyrelserna skulle fortsätta att pröva tillståndsfrågor om miljöfarlig verksamhet i samma utsträck- ning.28

2417 kap. 1 § 1 punktens hela lydelse är 1. anläggningar för kärnteknisk verksamhet som prövas av regeringen enligt lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet.

2517 kap. 1 § 3 punktens hela lydelse är 3. geologisk lagring av koldioxid, om verksamheten inte avser lagring för forskningsändamål av mindre än 100 000 ton koldioxid.

2617 kap. 2–3 §§ miljöbalken.

27Prop. 1997/98:45 Miljöbalk.

28Prop. 1997/98:45 Miljöbalk.

230

SOU 2015:43

Tillståndsprövning

Miljöprövningsdelegationerna införs

I och med att miljöbalken infördes inrättades en miljöprövnings- delegation vid varje länsstyrelse. Avsikten var att prövningen hos länsstyrelserna skulle ges fastare former för att säkerställa att tillståndsprövningen vid samtliga länsstyrelser uppfyllde höga krav på rättssäkerhet. Detta skulle uppnås genom införandet av en pröv- ningsmyndighet som bestod av en erfaren jurist och en person med erfarenhet av miljöfrågor. Dessutom skulle förfarandet vid läns- styrelsen anpassas till förfarandet i domstol. Regeringen underströk att tillståndsprövningen av miljöfarlig verksamhet rörde förhållan- den av stor betydelse såväl allmänt sett som för enskilda människor och att höga krav på rättssäkerhet således borde ställas.29

I propositionen om miljöbalkens införande resonerade regeringen om miljöprövningsdelegationernas ställning på länsstyrelsen. Rege- ringen pekade på att länsstyrelsen skulle komma att få tre officiellt erkända roller enligt miljöbalken: tillståndsrollen, tillsynsrollen och rollen som företrädare för det allmänna intresset bl.a. inför miljö- domstolen. Regeringen uttryckte vidare följande:

Prövningsmyndigheten bör ha tillgång till såväl kvalificerad juridisk sakkunskap som sakkunskap om miljöfrågor. Sådan sakkunskap finns redan hos länsstyrelserna. Vad som bör diskuteras är hur det inom ramen för länsstyrelseorganisationen, dvs. utan att det skapas ett helt fristående administrativt tillståndsorgan, ska kunna åstadkommas ett system, som framstår som tillräckligt självständigt och kompetent för att det ska kunna vinna ett brett förtroende.

Ett förhållande som i sådana sammanhang har diskuterats är avsaknaden av regler för beslutsfattandet. Utan tydliga regler om sammansättning och kompetens i beslutsfunktionen kan det vara svårt att förutse utgången av ett ärende med anspråk på rättssäkerhet som bör ställas. Genom att reglera formerna för beslutsfattandet och lägga vikt vid den juridiska hanteringen bör en viktig källa till osäkerhet kunna elimineras.

Från 21 till 12 miljöprövningsdelegationer

I juni 2007 beslutade regeringen att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att bl.a. utreda och föreslå de organisations- och för- fattningsändringar som behövdes för en ändrad instansordning för vissa mål och ärenden enligt miljöbalken. I huvudbetänkandet från

29 Prop. 1997/98:45 Miljöbalk.

231

Tillståndsprövning

SOU 2015:43

2009 föreslog utredningen att prövningsmyndigheter skulle finnas vid fem länsstyrelser.30 Prövningsmyndigheterna skulle vara helt självständiga i förhållande till länsstyrelseorganisationen. I bered- ningsarbetet skulle det dock vara möjligt för en prövnings- myndighet att utnyttja kompetensen hos personalen vid läns- styrelsernas miljöavdelningar.

Regeringen behandlade utredningens förslag i en proposition 2010.31 Regeringen refererade och kommenterade remissinstansernas invändningar mot miljöprövningsdelegationerna på följande vis:

Vissa remissinstanser har uttryckt tveksamhet mot att låta länsstyrel- sen eller en delegation knuten till länsstyrelsen pröva B-verksamheter. Tveksamheten grundar sig i den koppling som finns mellan länsstyrel- sen och miljöprövningsdelegationen och att handläggarna på läns- styrelsen kan arbeta med tillsyn och tillståndsprövning av samma verksamhet. Som utredningen konstaterat har det inte framkommit några konkreta exempel på att länsstyrelsen vid sin tillståndsprövning tar hänsyn till några ovidkommande intressen. I och med att miljö- prövningsdelegationens ordförande och miljösakkunnige är beslutande i tillståndsärendena, utan deltagande från andra delar av länsstyrelsen, uppfylls kraven på självständighet. Det finns dock anledning att över- väga möjligheterna att inom ramen för den nuvarande organisationen ytterligare tydliggöra miljöprövningsdelegationernas och länsstyrelser- nas olika roller och åstadkomma en mer effektiv och ändamålsenlig prövningen av B-verksamheterna.

Regeringen menade att antalet tillståndsärenden vid vissa delega- tioner var få vilket försvårade möjligheterna att bygga upp kompetens och att ordföranden och den miljösakkunnige ofta inte kunde arbeta med tillståndsprövning på heltid. Med en kon- centration av tillståndsprövningen av B-verksamheter till ett mindre antal miljöprövningsdelegationer skulle detta vara möjligt. Detta skulle i sin tur bidra till en mer kvalificerad och effektiv prövning. En prövning hos färre delegationer skulle också ge bättre förutsättningar för en enhetlig rättstillämpning och för att delegationerna skulle komma att få större erfarenhet av de olika typerna av verksamhet.

Enligt regeringens bedömning i propositionen skulle det finnas miljöprövningsdelegationer vid sju länsstyrelser. Den fortsatta bered-

30SOU 2009:10, Miljöprocessen, huvudbetänkande av Miljöprocessutredningens.

31Prop. 2009/10:215 Mark- och miljödomstolar.

232

SOU 2015:43

Tillståndsprövning

ningen resulterade dock i att miljöprövningsdelegationer inrättades vid tolv länsstyrelser.32

Regleringen av miljöprövningsdelegationerna

I förordningen om miljöprövningsdelegationerna klargörs delegationens uppgifter. Förutom att pröva ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet för B-verksamheter prövar delegationerna också bl.a. ärenden om återkallelse av tillstånd och förbud mot fortsatt verksamhet.33 Vidare prövas omprövning av tillstånd till miljöfarlig verksamhet eller ändring eller upphävande av villkor i tillstånd.34

Enligt förordningen om miljöprövningsdelegationerna ska pröv- ningen göras självständigt från länsstyrelsens roll som tillsynsmyn- dighet och företrädare av miljöintressen och andra allmänna intressen.

När miljöprövningsdelegationen prövar ett ärende ska den bestå av en ordförande och en miljösakkunnig. Ordföranden ska vara jurist med domarerfarenhet och också ha särskild erfarenhet av miljöfrågor och andra frågor som behandlas i miljöbalken. Den miljösakkunnige ska ha en teknisk eller naturvetenskaplig utbild- ning och särskild erfarenhet av frågor om skydd för människors hälsa och miljön. Ordförandena och de miljösakkunniga utses av regeringen för en bestämd tid efter anmälan av landshövdingen.35

Miljöprövningsdelegationen ansvarar för att de ärenden som delegationen ska pröva blir tillräckligt beredda, men det är läns- styrelsen i det län där det finns en miljöprövningsdelegation som ska se till att beredningen av de ärenden som delegationen ska pröva utförs av någon som är anställd av länsstyrelsen.36 Innan miljö- prövningsdelegationen beslutar i ett ärende ska delegationen ge länsstyrelsen i det län där verksamheten bedrivs eller kan komma att bedrivas tillfälle att yttra sig.

32Av 16 § förordningen (2007:825) med länsstyrelseinstruktion framgår att det inom läns- styrelserna i Stockholms, Uppsala, Östergötlands, Kalmar, Skåne, Hallands, Västra Göta- lands, Örebro, Dalarnas, Västernorrlands, Västerbottens och Norrbottens län ska finnas en miljöprövningsdelegation medan det i förordningen (2011:1237) om miljöprövningsdelega- tioner anges vilka län prövningsområdet för respektive omfattar.

33Förordningen (2011:1237) om miljöprövningsdelegationerna.

34För en fullständig uppräkning av delegationernas uppgifter, se 3 § förordningen (2011:1237) om miljöprövningsdelegationer.

3518 och 20 §§ förordning (2011:1237) om miljöprövningsdelegationer.

36Detta kan också göras av en anställd vid en annan länsstyrele i enlighet med 45 § förord- ningen (2007:825) med länsstyrelseinstruktion.

233

Tillståndsprövning

SOU 2015:43

Miljöprövningsdelegationernas verksamhet i siffror

Antalet prövningar skiljer sig mellan miljöprövningsdelegationerna, liksom vad gäller de ingående och utgående balanserna. En förkla- ring till skillnaderna mellan länen är att ärendekategorierna skiljer sig åt; vissa ärenden kräver längre handläggningstid och kan före- komma i olika utsträckning på olika länsstyrelser.

*Ingående balans för 2014 (som anges i årsredovisningarna för 2014) överensstämmer inte alltid med ut - gående balans för 2013 (som anges i årsredovisningen för 2013). För dessa län används ingående balans enligt 2014 års årsredovisningar i tabellen. Skillnaderna är små.

**Under 2013 upprättade Örebro 5 ärenden, Västernorrland 1, Skåne 2 och Västerbotten 3 ärenden.

***Under 2014 upprättade Dalarna 1 ärende, Örebro 3, Västra Götaland 1, Västerbotten 3, Norrbotten 1. Källa: Länsstyrelsernas årsredovisningar, 2013 och 2014,

I länsstyrelsernas regleringsbrev för 2014 ges länsstyrelser med miljö- prövningsdelegationer i uppdrag att redovisa hanteringen av till- ståndsärenden vid delegationerna, vilka åtgärder som vidtagits för att korta handläggningstiderna samt hur de under 2013 och 2014 tillförda resurserna har bidragit till en effektivare hantering.

I årsredovisningarna för 2013 redogjorde länsstyrelserna för hur arbetet vid miljöprövningsdelegationerna hade utvecklats. Man redo-

234

SOU 2015:43

Tillståndsprövning

gör för det samråd och den samverkan som delegationerna ska ha enligt 28 § förordningen om miljöprövningsdelegationer. Delega- tionerna har träffat en samverkansöverenskommelse och lagt fast formerna för hur samverkan ska bedrivas liksom formerna för samverkan med miljövårdsdirektörsnätverket. Delegationerna har också enats om ett beslutsstöd i form av en generell mall för tillståndsbeslut av miljötillstånd. Några länsstyrelser redovisade också eget utvecklingsarbete för att snabba upp och på andra sätt förbättra handläggningen. Samverkan fortsatte under 2014.

När det gäller handläggningstiderna har regeringen satt upp ett mål för delegationerna. Målet innebär att prövningen av en ansökan om tillstånd för miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap. inte ska ta längre tid än 180 dagar från det att ärendet är komplett.37 Läns- styrelserna ska bl.a. redovisa hur man i procent uppfyllt målet.

Av tabellen nedan framgår att utfallet i procent av målet för 2013 ligger mellan 23 och 88 procent. För 2014 är utfallet mellan 32 och 100 procent.38

Källa: Länsstyrelsernas årsredovisningar, 2013 och 2014.

37Regeringsuppdrag S2011/10148/SFÖ.

38Länsstyrelsernas årsredovisningar för 2014.

235

Tillståndsprövning

SOU 2015:43

Flera länsstyrelser framhåller i årsredovisningarna för 2013 att en orsak till att handläggningstiderna är långa är att delegationerna har fått ta över många äldre ärenden och framhåller att de ärenden som kommit in efter den 1 juni 2012 då de nya delegationerna startade sin verksamhet så har handläggningstiderna kortats. En länsstyrelse framhåller att en viktig orsak till att målnivåerna inte klaras är att det i många fall krävs relativt omfattande dialog och komplettering även efter att ansökan var komplett, innan ärendena är klara för beslutsfattande. Vissa ärenden har dessutom långa samråds- processer. Några länsstyrelser hänvisar till att den resursförstärkning som följde av sammanslagningen av delegationerna var allt för knapp i förhållande till den ökade arbetsbelastningen. En annan synpunkt är att ansökningar om vindkraft – som kan stå för en stor del av prövningar – vanligtvis är komplicerade med omfattande underlag som nästan alltid behöver kompletteras, kompletteringar som inte sällan är årstidsberoende inventeringar. Av årsredovisningarna för 2014 framgår att sju miljöprövningsdelegationer har förkortat sina handläggningstider.

7.2.3Kemikalieinspektionen

Som framgår av avsnitt 7.1.3 ovan är det Kemikalieinspektionen som prövar ansökningar om bekämpningsmedel.

Enligt Kemikalieinspektionens regleringsbrev för 2013 och 2014 ska prövningen av bekämpningsmedel så långt som möjligt effektiviseras i syfte att förkorta handläggningstiderna men med bibehållande av en hög rättssäkerhet och en hög skyddsnivå för människors hälsa och miljön.

Kemikalieinspektionen ska påskynda harmoniseringen av pröv- ningen inom EU för växtskyddsmedel och biocidprodukter och därmed upprätthålla avsett skydd för hälsa och miljö.

Inspektionen ska redovisa

handläggningstiderna för växtskyddsmedel respektive biocidproduk- ter,

kostnaderna för handläggningen av växtskyddsmedel respektive biocidprodukter samt intäkterna uppdelat per resultatområde,

antalet inkommande respektive avslutade ärenden per år de senaste fem åren, och

236

SOU 2015:43

Tillståndsprövning

– analysera och kommentera de uppgifter och siffror som lämnas.39

I årsredovisningen för 2013 framhåller Kemikalieinspektionen att man under året vidtagit en rad åtgärder för att prövningen av bekämpningsmedel ska vara så effektiv som möjligt utan att åsido- sätta kraven på hög rättssäkerhet och en hög skyddsnivå för människors hälsa och för miljön. Man menar dock att de vidtagna effektiviseringsåtgärderna inte har fått något tydligt genomslag under 2013. Den investering i tid och resurser som inspektionen har lagt ner i form av utbildning av nyrekryterad personal under 2013 förväntas ge effekt från och med 2014.

Av Kemikalieinspektionens årsredovisning för 2014 framgår att handläggningstiderna för växtskyddsmedel för nyansökningar där Sverige är det utvärderande landet är 12 månader enligt nyare EU- regler, medan den är 43,4 månader för handläggning av ansökningar enligt de äldre EU-reglerna.40 Handläggningstiderna för biocid- produkter för nyansökningar där Sverige är det utvärderande landet är 12,2 månader enligt EU-regler, medan den är 18,3 månader för handläggningar enligt nationell rätt.41

Kemikalieinspektionen uppger i årsredovisningen för 2014 att inspektionen under 2014 har kvalitetssäkrat och utvecklat redo- visningen av handläggningstiderna och att det därför inte finns motsvarande uppgifter för 2013 att jämföra med.

Hos Justitiekanslern pågår i mars 2015 sju ärenden som rör Kemikalieinspektionens handläggningstider. Ärendena rör både till- ståndsprövning av växtskyddsmedel och biocidprodukter. Anmä- larna hävdar bl.a. att Kemikalieinspektionen visar passivitet i hand- läggningen av ansökningar samt att inspektionen inte fullgör sina uppgifter enligt miljöbalken, sin instruktion samt EU:s regelverk.42

39Regleringsbreven för budgetåren 2014 och 2015 avseende Kemikalieinspektionen.

40Enligt de nyare EU-reglerna (1107/2009) finns en fastställd tidsgräns på 12 månader som myndigheten ska fatta beslut inom, medan det enligt de äldre EU-reglerna (91/414/EG) inte finns någon fastställd tidgräns. När det gäller ärenden som inte har någon fatställd tidsgräns hänvisar Kemikalieinspektionen i årsredovisningen för 2014 till ”förvaltningslagens bestämmelser om att handlägga dessa ärenden så skyndsamt som möjligt.”

41Enligt EU-reglerna (528/2012) finns en fastställd tidsgräns på 12 månader som myndig- heten ska fatta beslut inom, medan det enligt nationell rätt inte finns någon fastställd tids- gräns. När det gäller ärenden som inte har någon fatställd tidsgräns hänvisar Kemikalie- inspektionen i årsredovisningen för 2014 till ”förvaltningslagens bestämmelser om att hand- lägga dessa ärenden så skyndsamt som möjligt.”

42Svenskt Växtskydd (5635-14-21), Dansk Plantevaern (10033-14-21), SwissInno Solutions (AG10678-14-21), ACO Hud Nordic AB (638-15-21), Spotless Boston Scandinavia AB (748- 15-21), Koppers Sweden AB (850-15-21) och Lantbrukarnas Riksförbund (1700-15-21).

237

Tillståndsprövning

SOU 2015:43

Kemikalieinspektionen beskriver i sina yttranden till Justitiekans- lern vilka åtgärder man vidtagit för att förkorta handläggningstiderna.

7.2.4Naturvårdsverket

Inom miljöbalkens område beslutar Naturvårdsverket om tillstånd för gränsöverskridande transporeter av avfall. Naturvårdsverket fattade beslut i 854 ärenden 2014. Under 2012 fattade verket 701 sådana beslut och under 2013 fattades 758 beslut. Det beror främst på en ökad handel med avfall för återvinning.

7.2.5Kommunerna

Som framgått ovan är C-verksamheter anmälningspliktiga och ska anmälas till en kommunal nämnd.43 C-verksamheter är av många olika slag och med ett mycket stort antal verksamhetsställen, till exempel bil- och kemtvättar, bensinstationer, tryckerier, livsmedels- tillverkning och anläggningar för hantering av avfall.

7.2.6Domstolarna

Handläggningen av mål och ärenden i mark och miljödomstol och Mark- och miljööverdomstolen samt i Högsta domstolen regleras i 21–23 kap. miljöbalken och i lagen (2010:921) om mark- och miljö- domstolar.

Ett mål eller ärende vid en mark- och miljödomstol kan inledas på två sätt. Antingen kan processen inledas genom en ansökan om stämning eller en annan ansökan till mark- och miljödomstolen, eller genom att en förvaltningsmyndighets eller en kommuns beslut överklagas till mark- och miljödomstolen. En dom från en mark- och miljödomstol får överklagas till Mark- och miljööverdomsto- len, om inte annat är föreskrivet. Mark- och miljööverdomstolens domar och beslut får överklagas till Högsta domstolen, om inte annat är föreskrivet.

Det finns fem mark- och miljödomstolar samt en Mark- och miljööverdomstol. Mark- och miljödomstolarna är en del av tings-

43 Miljöprövningsförordningen (2013:251).

238

SOU 2015:43

Tillståndsprövning

rätterna i Nacka, Vänersborg, Växjö, Umeå och Östersund medan Mark- och miljööverdomstolen är en del av Svea hovrätt.

Källa: Domstolsverkets årsredovisning 2014

7.3Myndigheters möjlighet att tillvarata miljöintressen och andra allmänna intressen

I 22 kap. 6 § miljöbalken finns en regel som innebär att Natur- vårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten, Kammarkollegiet, Myn- digheten för samhällsskydd och beredskap och länsstyrelserna, när det behövs, ska föra talan i ett mål vid mark- och miljödomstolarna för att tillvara ta miljöintressen och andra allmänna intressen. Enligt bestämmelsen får även en kommun föra talan för att till- varata miljöintressen och andra allmänna intressen inom kommu- nen. Motsvarande möjlighet för myndigheterna gäller i ärenden som prövas av länsstyrelser eller kommunala nämnder.44 Någon all- män möjlighet att överklaga tillsynsbeslut finns inte enligt balken.

Regeln om rätten att föra talan innebär att myndigheterna intar partsställning i fråga om miljöintressen och andra allmänna intressen. Att vara part innebär i sin tur att myndigheterna kan framställa yrkanden i domstolen och även överklaga domstolens beslut.

44 19 kap. 5 § och 22 kap. 6 § miljöbalken.

239

Tillståndsprövning

SOU 2015:43

I propositionen om miljöbalken motiverades bestämmelsen på följande sätt.45

Naturvårdsverket, Kammarkollegiet och länsstyrelserna bör inom pröv- ningssystemets ram, såsom varande myndigheter med ett vidsträckt verksamhetsområde, få föra talan för att tillvarata miljöintressen och andra allmänna intressen. Övriga myndigheter som berörs av ett mål eller ärende bör i stället vara remissinstanser. Därigenom kommer deras sakkunskap att kunna tas till vara.

7.3.1Naturvårdsverket

Naturvårdsverket bevakar det allmänna miljövårdsintresset i mål och ärenden där miljöbalken tillämpas. I årsredovisningen för 2013 anger verket att man eftersträvar att lämna synpunkter tidigt i processen och att man deltar i miljöprövningar som gäller frågor som är principiellt viktiga eller har stor betydelse för miljön. I arbetet med mål och ärenden samverkar Naturvårdsverket med andra myndigheter, däribland länsstyrelser och Havs- och vatten- myndigheten.

Av de cirka 4 900 ärenden som kom till Naturvårdsverket under året deltog verket i 821. Motsvarande siffror för 2014 var cirka 4 800 respektive 1 074. Verket prioriterar de ärenden där de bedömer att störst miljönytta kan uppnås, ofta tillståndspliktiga verksamheter där beslut om tillstånd fattas av mark- och miljö- domstol. Verket understryker att man ofta får gehör för de all- männa miljöintressena hos domstolar, verksamhetsutövare, myndig- heter och andra aktörer och att det allmänna miljöintresset blir mer genomlyst i ärenden när verket medverkar.46

7.3.2Havs- och vattenmyndigheten

Havs- och vattenmyndighetens framhåller att myndighetens deltagande i miljöbalksärenden är viktiga för att uppnå miljökvali- tetsmålen och miljökvalitetsnormer. Eftersom ett stort antal ären- den kommer till myndigheten varje år har man beslutat om priori-

45 Prop. 1997/98:45 Miljöbalk. Ytterligare myndigheter har lagts till genom senare riksdagsbeslut.

46 Naturvårdsverkets årsredovisningar för 2013 och 2014.

240

SOU 2015:43

Tillståndsprövning

teringsgrunder som baseras på miljökvalitetsmålen. Under 2013 inkom 3 062 ärenden, varav myndigheten yttrade sig till domstol, lämnade remissyttranden till andra myndigheter eller lämnade sam- rådsyttranden i 226 ärenden. Motsvarande siffror för 2014 var 3 940 inkomna ärenden och 267 yttranden.47

7.3.3Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) får årligen ett stort antal ärenden enligt 6, 19 och 21 kap. miljöbalken från företag, länsstyrelsernas miljöprövningsdelegationer samt mark- och miljödomstolarna. MSB prioriterar deltagande i processer som rör lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor samt ärenden enligt för- ordningen (2013:319) om utvinningsavfall.48

7.3.4Kammarkollegiet

Kammarkollegiet företräder miljöintressen och andra allmänna in- tressen vid den rättsliga prövningen enligt miljöbalken, främst inom området vattenverksamhet. Det gäller framför allt vid tillstånds- prövning av exploateringsverksamheter som berör vatten. Kammar- kollegiet kan också ta initiativ till att befintliga tillstånd och villkor till vattenverksamhet omprövas. Kollegiet samverkar med bland andra Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten och läns- styrelserna. Kollegiet företräder också staten i processer om ersätt- ning enligt 31 kap. miljöbalken som avser ersättningsfrågor i anslut- ning till bland annat bildande av naturreservat. Kollegiet ska i miljömål föra talan då detta är motiverat för att ta tillvara allmänna intressen eller utifrån rättsliga aspekter. De ansökningar om ompröv- ning som kollegiet ger in till miljödomstol ska resultera i klargör- ande av rättsfråga eller bidra till ytterligare skydds- eller miljöför- bättrande åtgärder. Under 2013 deltog Kammarkollegiet i 19

47Havs- och vattenmyndighetens årsredovisningar för 2013 och 2014.

48Internt beslut, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 2014-09-19.

241

Tillståndsprövning

SOU 2015:43

ansöknings- och omprövningsärenden som vunnit laga kraft, och under 2014 i 36 ärenden.49

7.4Rätt att överklaga tillståndsbeslut

I 16 kap. miljöbalken regleras rätten att överklaga. Av 12 § framgår att den som domen eller beslutet angår, om avgörandet har gått honom eller henne emot har rätt att överklaga, liksom arbetstagar- och arbetsgivarorganisationer samt konsumentsammanslutningar i vissa fall. Vidare har den myndighet, kommunala nämnd eller annan som enligt vad som är särskilt föreskrivet i balken, i föreskrifter meddelade med stöd av balken eller i lagen (2010:897) om gräns- älvsöverenskommelse mellan Sverige och Finland rätt att överklaga. Av 13 § framgår att även en ideell förening kan ha rätt att överklaga bl.a. domar och beslut om tillstånd, godkännande eller dispens en- ligt miljöbalken.

7.4.1Myndigheternas rätt att överklaga

Vilken möjlighet Naturvårdsverket och andra statliga myndigheter har att överklaga domar och beslut regleras både direkt i miljö- balken och i de underliggande förordningarna. I miljöbalken anges att domar och beslut får överklagas av den myndighet, kommunala nämnd eller annan som enligt vad som är särskilt föreskrivet i balken eller föreskrifter meddelade med stöd av balken har rätt att över- klaga. Naturvårdsverket överklagade tio ärenden under 2013 och tio under 2014.50

Utredningen om den statliga regionala förvaltningen resonerade i sitt slutbetänkande Statens regionala förvaltning – förslag till en angelägen reform från 2012 om nationella myndigheters rätt att överklaga länsstyrelsernas beslut.51 Utredningen menade att brister i samverkan mellan statliga myndigheter inte kan lösas genom att myndigheterna överklagar varandras beslut. Utredningen föreslog att möjligheten för Naturvårdsverket och andra statliga myndig-

49Kammarkollegiets årsredovisning för 2014.

50Naturvårdsverkets årsredovisningar för 2013 och 2014.

51SOU 2012:81.

242

SOU 2015:43 Tillståndsprövning

heter att överklaga länsstyrelsens beslut enligt miljöbalken och tillhörande förordningar skulle tas bort.

7.4.2Sakägarnas rätt att överklaga

I propositionen om miljöbalken föreslog regeringen att miljöbalken skulle ha ett enhetligt sakägarbegrepp för att avgöra vem som har rätt att föra talan och att överklaga.52

Regeringen konstaterade att det självfallet var av stort intresse för miljöbalkens tillämpning vem som har klagorätt mot domar och beslut som fattas med stöd av balken eller föreskrifter meddelade med stöd av balken. Regeringen anförde följande.

Det är svårt, för att inte säga omöjligt, att ge en entydig definition av sakägarbegreppet. Ibland uttrycks det på det enkla sättet att sakägare är den som saken angår. Klart är dock att en person på ett mer konkret sätt måste vara berörd av ett beslut för att anses som sakägare. Ett annat ibland använt uttryckssätt är att beslutet antingen måste påverka vederbörandes rättsställning eller beröra ett intresse som på något sätt är erkänt av rättsordningen. Exempel på ett sådant erkännande är att det i en författning eller dess förarbeten anges att myndighetens prövning skall föregås av samråd med vissa intressenter eller, att i annat fall vissa intressenter skall beaktas vid prövningen.

Med ställning som sakägare följer bl.a. rätt att föra talan mot domar och beslut. En sakägare kan åberopa enbart allmänna intressen så länge han eller hon är sakägare. Enskilda – icke sakägare – kan inte överklaga med hänsyn till allmänt miljöintresse.

I propositionen om miljöbalken menade regeringen att det knappast är möjligt att direkt i lagtexten ange vem som är att anse som sakägare, men man menade att tillämpningen ska vara generös. Frågan fick enligt regeringen i övrigt överlämnas till rättstill- lämpningen i likhet vad som gäller inom andra rättsområden.

7.4.3Miljöorganisationernas rätt att överklaga

Av 16 kap. 13 § miljöbalken framgår att bl.a. överklagbara domar och beslut om tillstånd, godkännande eller dispens enligt

52 Prop. 1997/98:45 Miljöbalk.

243

Tillståndsprövning

SOU 2015:43

miljöbalken eller i sådana frågor enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av balken, får överklagas av en ideell förening eller en annan juridisk person som

1.har till huvudsakligt ändamål att tillvarata naturskydds- eller miljö- skyddsintressen,

2.inte är vinstdrivande,

3.har bedrivit verksamhet i Sverige under minst tre år, och

4.har minst 100 medlemmar eller på annat sätt visar att verksamheten har allmänhetens stöd.53

Rätten att överklaga gäller dock inte domar och beslut som rör Försvarsmakten, Fortifikationsverket, Försvarets materielverk eller Försvarets radioanstalt.

I propositionen om miljöbalken redogjorde regeringen för skälen att ge miljöorganisationerna talerätt. Man menade att det fanns ett starkt intresse och djupt engagemang i miljöfrågor hos miljöorga- nisationerna och genom att tillerkänna organisationerna talerätt kunde detta intresse och engagemang tas tillvara. Ett ytterligare skäl för att ge miljöorganisationerna talerätt var att detta stämde väl med tankegångarna på det internationella planet.

Enligt regeringens uppfattning var invändningarna – att det finns en risk för att miljöorganisationerna skulle processa i obstruerande syfte och att handläggningstiderna kommer att förlängas – överdrivna. Regeringen anförde vidare:

För att uppnå de mål som har uppställts för miljöpolitiken krävs enligt regeringen ett omfattande engagemang hos inte bara samhällsorgan utan också enskilda. Företag och enskilda förväntas bidra med bl.a. miljötillvänd produktion och miljöinriktad livsstil. Enskildas och deras organisationers engagemang kan stärkas genom att ge dem ökat inflyt- ande vid miljörättsliga prövningar.54

53Bestämmelsen anger ytterligare möjligheter för miljöorganisationer att överklaga, men också inskränkningar.

54Prop. 1997/98:45 Miljöbalk.

244

8 Miljötillsyn och tillsynsvägledning

8.1Miljötillsyn

Tillsyn bedrivs av både statliga och kommunala myndigheter. Ett 90-tal statliga myndigheter arbetar helt eller delvis med någon form av tillsyn.1 De statliga tillsynsmyndigheterna är verksamma inom i stort sett alla områden i samhället och tillsyn utövas över enskilda, över kommuner och landsting och över andra statliga myndigheter. År 2009 var det fler än 230 lagar som reglerade tillsynen inom olika sektorer av samhället.2 Flest tillsynsorgan och tillsynsobjekt finns inom miljöområdet. Inom miljöbalkens tillsynsområde finns cirka 1 miljon tillsynsobjekt, varav den största gruppen är enskilda avlopp.3

I detta avsnitt redogör vi översiktligt för tillsynen enligt miljö- balken.

8.1.1Tillsynsbegreppet

I skrivelsen Regeringens förvaltningspolitik från 2014 slår regeringen fast att ett grundläggande syfte med offentlig tillsyn är att stärka efterlevnaden av lagar, förordningar och föreskrifter.4 Tillsynen ska säkerställa att demokratiskt fattade beslut får genomslag i prak- tiken. Den bidrar därigenom både till att reglerna efterlevs och till att bibehålla förtroendet för det demokratiska systemet och för den offentliga förvaltningen.

Tillsynsbegreppet var tidigare oklart, men fick genom rege- ringens skrivelse En tydlig, rättssäker och effektiv tillsyn från 2009 en

1Skr. 2013/14:155 Regeringens förvaltningspolitik.

2Skr. 2009/10:79 En tydlig, rättssäker och effektiv tillsyn.

3Tänk till om tillsynen – Om utformning av statlig tillsyn, Statskontoret 2012.

4Skr. 2013/14:155 Regeringens förvaltningspolitik.

245

Miljötillsyn och tillsynsvägledning

SOU 2015:43

gemensam innebörd för de flesta tillsynsområden. Ett område där tillsynen har en delvis annan innebörd är miljöområdet.5

Tillsynsbegreppet konkretiseras

I tillsynsskrivelsen från 2009 redovisar regeringen generella bedöm- ningar för hur en tillsynsreglering bör vara utformad. Regeringen konstaterar att begreppet tillsyn främst bör användas för verksam- het som avser självständig granskning för att kontrollera om till- synsobjekt uppfyller krav som följer av lagar och andra bindande föreskrifter och vid behov kan leda till beslut om åtgärder som syftar till att åstadkomma rättelse av den objektsansvarige. Enligt regeringen är tillsyn en självständig granskning som bör utföras av ett organ som är självständigt från den verksamhet som tillsynen riktas mot. Om ansvaret för tillsynen inom ett visst område ska vara uppdelat mellan centrala myndigheter, regionala myndigheter och kommuner, bör uppdelningen av ansvar göras tydlig genom att respektive myndighets uppgifter anges specifikt.6 I riksdagsbehand- lingen välkomnade finansutskottet regeringens skrivelse som man menade kunde utgöra ett stöd och en vägledning för det fortsatta arbetet med att se över sektorslagar och deras tillsynsbestämmelser och utgöra en utgångspunkt när regler för tillsyn på nya områden utformas.7

Regeringen resonerar om tillsynens innehåll också i den förvalt- ningspolitiska propositionen 2010. Regeringen menar att för att tillsynen ska bli mer effektiv och rättssäker bör den vara tydligare och mer enhetlig. Genom tillsynen ska medborgare och företag kunna vara förvissade om att deras intressen tas till vara.8

I skrivelsen Regeringens förvaltningspolitik från 2014 utvecklar regeringen sin syn på tillsynen. Tillsyn över regelefterlevnad i olika verksamheter är ett centralt offentligt åtagande. Ett grundläggande syfte med offentlig tillsyn är att stärka efterlevnaden av lagar, för- ordningar och föreskrifter. Tillsynen ska säkerställa att demokra- tiskt fattade beslut får genomslag i praktiken. Den bidrar därigenom

5Skr. 2009/10:79, En tydlig, rättssäker och effektiv tillsyn.

6Skr. 2009/10:79, En tydlig, rättssäker och effektiv tillsyn.

7Bet. 2009/10:FiU12, En tydlig, rättssäker och effektiv tillsyn.

8Skr. 2009/10:175, Offentlig förvaltning för demokrati, delaktighet och tillväxt.

246

SOU 2015:43

Miljötillsyn och tillsynsvägledning

både till att reglerna följs och till att behålla förtroendet för det demokratiska systemet och för den offentliga förvaltningen.

Regeringen upprepade att begreppet tillsyn främst bör användas för verksamhet som avser självständig granskning för att kontrollera om tillsynsobjekt uppfyller krav som följer av lagar och andra bind- ande föreskrifter och vid behov kan leda till beslut om åtgärder som syftar till att åstadkomma rättelse av den objektsansvarige.9

Tillsyn enligt miljöbalken

I propositionen om miljöbalken från 1997 menade regeringen att man kan dela in tillsynsverksamheten i dels den myndighetsutövande verksamheten, dvs. tillsynen över efterlevnaden av miljöbalken eller regler utfärdade med stöd av miljöbalken, dels tillsynsmyndig- heternas andra uppgifter av förebyggande och stödjande karaktär.10

I 26 kap. 1 § 1 stycket miljöbalken slås fast att tillsynen ska säkerställa syftet med balken och föreskrifter som har meddelats med stöd av balken. Av 1 § 2 stycket i samma kapitel framgår att tillsynsmyndigheten på eget initiativ eller efter anmälan i nödvän- dig utsträckning ska kontrollera efterlevnaden av miljöbalken samt föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd av balken. Tillsynsmyndigheten ska också vidta de åtgärder som be- hövs för att åstadkomma rättelse. I fråga om miljöfarlig verksamhet eller vattenverksamhet som omfattas av tillstånd ska tillsynsmyn- digheten även fortlöpande bedöma om villkoren är tillräckliga.

I propositionen om en ny miljöbalk underströk regeringen att det är angeläget att tillsynen över efterlevnaden av lagstiftningen inte bara samordandes utan också skärptes i syfte att miljöbalkens mål skulle kunna nås. Tillsynen måste effektiviseras och tillsyns- myndigheterna måste med kraft verka för att överträdelser beivras. Regeringen framhöll att tillsynen utgör en avgörande länk i kedjan mål, hänsyn, tillstånd, tillsyn, omprövning, överträdesle, straff. Det framhölls också att det var av största vikt att säkerställa hög kompetens och högt ställda krav på rättsäkerhet och effektivitet i tillsynsarbetet, inte minst enhetlig tillämpning.11

9Skr. 2013/14:155, Regeringens förvaltningspolitik.

10Prop. 1997/98:45Miljöbalk.

11Prop. 1997/98:45Miljöbalk.

247

Miljötillsyn och tillsynsvägledning

SOU 2015:43

Av 26 kap. 1 § tredje stycket miljöbalken framgår att tillsynsmyn- digheten dessutom ska, genom rådgivning, information och liknan- de verksamhet, skapa förutsättningar för att balkens ändamål ska kunna tillgodoses. Dessa uppgifter har en mer förebyggande karak- tär. Enligt propositionen om miljöbalken är sådan verksamhet ett annat sätt att inom ramen för tillsynen skapa förutsättningar för att reglerna efterlevs.12 De stödjande åtgärderna kan enligt regeringen bl.a. bestå av information och rådgivning angående gällande regler i enskilda fall eller i kampanjform.

I miljöbalkens tredje avdelning med särskilda bestämmelser om vissa verksamheter finns en rad tillsynsområden. Av tabellen nedan framgår vilka myndigheter som i huvudsak svarar för tillsynen inom de olika områdena.

Källa: Egen bearbetning.

12 Prop. 1997/98:45 Miljöbalk.

248

SOU 2015:43

Miljötillsyn och tillsynsvägledning

8.1.2Miljötillsynsförordningen om tillsyn

Allmänt om miljötillsynen

I miljötillsynsförordningen regleras hur den operativa tillsynen fördelas mellan statliga myndigheter och de kommunala nämnderna.13 Operativ tillsyn enligt 1 kap. 3 § innebär tillsyn som utövas direkt gentemot den som bedriver eller har bedrivit en verk- samhet eller vidtar eller har vidtagit en åtgärd. Ett tillsynsobjekt enligt förordingen kan vara en verksamhet, en åtgärd, ett område, ett naturföremål eller en djur- eller växtart.

I förordningen regleras bl.a. hur ofta tillsynsmyndigheten ska göra tillsynsbesök vid vissa av de verksamheter som kräver tillstånd enligt miljöprövningsförordningen (2013:251). Om verksamheten innebär betydande risker för miljön ska myndigheten genomföra tillsynsbesök minst en gång per år, och annars minst vart tredje år. Om myndigheten finner någon allvarlig brist i uppfyllandet av de villkor som gäller för verksamheten ska ett nytt tillsynsbesök genomföras inom sex månader.14

I miljötillsynsförordningens andra kapitel beskrivs hur ansvaret för den operativa tillsynen över hur miljöbalken och bestämmelser meddelade med stöd av balken samt EU-förordningar följs, för- delas mellan de statliga myndigheterna och kommunala nämnderna. De nationella myndigheter som har ansvar för den operativa till- synen är Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten, Kemikalie- inspektionen, Strålsäkerhetsmyndigheten, Skogsstyrelsen, General- läkaren, Arbetsmiljöverket, Livsmedelsverket, Läkemedelsverket, Statens jordbruksverk, Sveriges geologiska undersökning och Trans- portstyrelsen. Den operativa tillsynen drivs dock till stor del av länsstyrelserna och kommunerna.

Naturvårdsverkets tillsyn

Naturvårdsverkets ansvar för operativ tillsyn på nationell nivå en- ligt miljötillsynsförordningen regleras i förordningens 2 kap. 24 §. Naturvårdsverket ansvarar för tillsynen i fråga om producent-

13Miljötillsynsförordningen (2011:13).

141 kap. 10 a § miljötillsynsförordningen (2011:13).

249

Miljötillsyn och tillsynsvägledning

SOU 2015:43

ansvaret för elektriska och elektroniska produkter, batterier, förpackningar, returpapper och elutrustning, med de undantag som anges i miljötillsynsförordningen.15 Naturvårdsverket har även till- syn i fråga om EU-förordningar i fråga om kväveoxidavgiften och handelssystemet för utsläppsrätter samt återvinning av fartyg.16

Kemikalieinspektionen

Kemikalieinspektionens tillsyn enligt miljötillsynsförordningen framgår av 2 kap. 21 §. Av förordningen framgår att Kemikalie- inspektionen har tillsynsansvar enligt 14 kap. miljöbalken, Kemiska produkter och biotekniska organismer, samt en rad EU-förordningar.17

Kemikalieinspektionen bedriver tillsyn av tillverkare och impor- törer av kemiska produkter, varor med kemiskt innehåll och bekämpningsmedel. Syftet med den operativa tillsynen är att kon- trollera att företag följer de lagar och regler som finns inom Kemikalieinspektionens tillsynsområde. Tillsynsarbetet ska bedrivas på ett sätt som leder till att företag som importerar eller tillverkar kemikalier och varor under samma konkurrensmässiga villkor i för- hållande till gällande regelverk. Kemikalieinspektionen ska också tillhandahålla information som underlättar för företagen att tolka och följa reglerna. Kemikalieinspektionen delar in tillsynen med stöd av miljöbalken i tre huvudområden; kemiska produkter, varor och bekämpningsmedel. Vid inspektionen kontrollerar Kemikalie- inspektionen bland annat:

om varor eller kemiska produkter innehåller förbjudna ämnen,

produktinformationen, det vill säga säkerhetsdatablad,

och förpackningsmärkningar,

företagets rutiner, till exempel för att ta fram och distribuera säkerhetsdatablad,

15 Se vidare förordningen (2005:209) om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter, förordningen (2008:834) om producentansvar för batterier, förordningen (2014:1073) om producentansvar för förpackningar, förordningen (2014:1074) om produ- centansvar för returpapper och förordningen (2014:1075) om producentansvar för elutrustning.

16Se vidare förordning (EG) nr 1013/2006 och förordning (EG) 1257/2013.

17De aktuella EU-förordningarna framgår av miljötillsynsförordningen 2 kap. 19 § 7–9, 11–

14och 16–17.

250

SOU 2015:43

Miljötillsyn och tillsynsvägledning

produktutredningar och bedömningsunderlag,

att företaget är anmält till produktregistret och att produktanmäl- ningarna är fullständiga,

att endast godkända bekämpningsmedel säljs,

tillstånd för överlåtelse av livsfarliga och mycket farliga kemikalier,

hur företaget arbetar för att undvika riskabla kemikalier.18

Kemikalieinspektionens inspektioner har ökat i antal från 2011 till 2014 inom samtliga kategorier; kemiska produkter, bekämpnings- medel och varor. Utvecklingen framgår av tabellen nedan.

Källa: Kemikalieinspektionens årsredovisningar för 2013 och 2014.

Som en del av tillsynen kontrolleras innehåll av kemiska ämnen i varor och kemiska produkter med hjälp av analyser som delvis ut- förs vid myndigheten och delvis med hjälp av externa ackrediterade laboratorier.

Kemikalieinspektionen har ansvar för tillsynen i fråga om gen- teknik vad gäller avsiktlig utsättning av genetiskt modifierade mikro- organismer, nematoder, spindeldjur och insekter, och utsläppande på marknaden av produkter som innehåller eller består av genetiskt modifierade mikroorganismer, nematoder, spindeldjur eller insekter.19

Kemikalieinspektionen bedriver också tillsyn enligt produktsäker- hetslagen (2004:451) och lagen (2011:579) om leksakers säkerhet.

18Kemikalieinspektionens årsredovisning för 2013.

192 kap. 14 § miljötillsynsförordningen (2011:13).

251

Miljötillsyn och tillsynsvägledning

SOU 2015:43

Havs- och vattenmyndigheten

Havs- och vattenmyndigheten har enligt tillsynsförordningen an- svar för tillsynen i fråga om genteknik vad gäller

1.innesluten användning av genetiskt modifierade vattenlevande orga- nismer,

2.avsiktlig utsättning av genetiskt modifierade vattenlevande orga- nismer, och

3.utsläppande på marknaden av produkter som innehåller eller består av genetiskt modifierade vattenlevande organismer.20

Havs- och vattenmyndigheten delar ansvaret för genteknik med en rad andra myndigheter.21

Strålsäkerhetsmyndigheten

Enligt miljötillsynsförordningen har Strålsäkerhetsmyndigheten till- synsansvar när det gäller olägenheter från joniserande och icke joniserande strålning i fråga om verksamheter som är tillstånds- pliktiga enligt miljöprövningsförordningen (2013:251) och är kärn- tekniska verksamheter enligt lagen (1984:3) om kärnteknisk verk- samhet eller verksamheter med strålning enligt strålskyddslagen (1988:220).

Under vissa förutsättningar får Strålsäkerhetsmyndigheten över- låta uppgiften att utöva viss tillsyn enligt första stycket åt en kom- munal nämnd eller länsstyrelse.22

Länsstyrelserna

Länsstyrelsen utövar tillsyn inom en rad områden enligt miljö- tillsynsförordningen: nationalparker, strandskydd, marinveten- skaplig, forskning och handel med vilda djur och växter, natur- reservat, kulturreservat, naturminnen och vattenskyddsområden,

202 kap. 11 och 13 §§ miljötillsynsförordningen (2011:13).

21Övriga myndighete med ansvar för tillsynen i fråga om genteknik är Arbetsmiljöverket, Kemikalieinspektionen, Livsmedelsverket, Läkemedelsverket, Skogsstyrelsen och Statens jord- bruksverk.

22För närmare beskrivning an Strålsäkerhetsmyndighetens tillsynsansvar, se 2 kap. 26 § miljötillsynsförordningen (2011:13).

252

SOU 2015:43

Miljötillsyn och tillsynsvägledning

biotopskyddsområden och djur- och växtskyddsområden, miljö- skyddsområden, särskilt skyddade områden, skötsel av jordbruks- mark och annan markanvändning vid jordbruket, artskydd, vilthägn, stängselgenombrott, sjöfarten och luftfarten när det gäller dumpning och förbränning av avfall och vissa transporter av avfall.

Vidare ansvarar länsstyrelsen i fråga om vissa verksamheter som är tillståndspliktiga enligt miljöprövningsförordningen (2013:251) och bilagan till förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, vattenverksamheter, föroreningsskador, miljöskador, kemiska produkter, avfall, farligt avfall och producentansvar. Många tillsynsuppgifter får länsstyrelsen överlåta åt en kommunal nämnd.23

Av tabellen nedan framgår antalet tillsynsärenden vad avser miljöfarlig verksamhet hos länsstyrelserna under 2013 och 2014. Antalet avlutade ärenden under åren skiljer sig mellan läns- styrelserna, något som kan bero på antalet och vilken typ av till- synsobjekt som finns i länet men också på skiftande ambitionsnivåer. Den viktigaste faktorn som påverkar antalet tillsynsärenden torde dock vara i vilken utsträckning länsstyrelsen har överlåtit tillsyn till kommunerna i länet (se nedan under rubriken Överlåtelse och återtagande av operativ tillsyn).

23 2 kap. 7–8, 28–30 §§ miljötillsynsförordningen (2011:13).

253

Miljötillsyn och tillsynsvägledning

SOU 2015:43

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Ingående balans för 2014 (som anges i årsredovisningarna för 2014) överensstämmer inte alltid med utgående balans för 2013 (som anges i årsredovisningen för 2013). För dessa län används ingående balans enligt 2014 års årsredovisningar i tabellen. Skillnaderna är små.

Källa: Länsstyrelsernas årsredovisningar för 2013 och 2014.

Ett annat omfattande tillsynsområde är tillsyn över vattenverksam- heterna i länet. Antalet tillsynsärenden som avser vattenverksamhet under 2013 och 2014 skiljer sig också mellan länen. Överlåtelse av tillsyn över vattenverksamhet är inte vanligt i samma utsträckning som när det gäller tillsyn över miljöfarlig verksamhet.

254

SOU 2015:43

Miljötillsyn och tillsynsvägledning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Ingående balans för 2014 (som anges i årsredovisningarna för 2014) överensstämmer inte alltid med utgående balans för 2013 (som anges i årsredovisningen för 2013). För dessa län används ingående balans enligt 2014 års årsredovisningar i tabellen. Skillnaderna är små.

Källa: Länsstyrelsernas årsredovisningar för 2013 och 2014.

Kommunerna

I propositionen om miljöbalken menade regeringen att det var en naturlig utgångspunkt att kommunerna inom den egna kommunen ansvarade för miljön, och därmed tillsynen enligt miljöbalken, med hänsyn till de befogenheter som ligger på kommunen i övrigt i syfte att åstadkomma ett uthålligt samhälle. Regeringen menade att statens

255

Miljötillsyn och tillsynsvägledning

SOU 2015:43

roll i den löpande tillsynen när den utövas av kommunen, skulle vara att stödja de kommunala nämnder som utövar tillsyn enligt balken eller att ingripa då tillsynen i något fall inte sköts. Rege- ringen ansåg att det var angeläget att de centrala myndigheterna i högre grad än tidigare aktivt stödde de lokala och regionala myndigheterna och att ingripanden verkligen skulle göras i de fall kommunen inte fullgjorde sitt tillsynsansvar.

Kommunernas tillsyn enligt miljöbalken

Enligt 26 kap. 3 § 3 stycket miljöbalken utövar varje kommun genom den eller de nämnder som fullmäktige bestämmer tillsyn inom kommunen över miljö- och hälsoskyddet enligt 9 kap. i balken, med undantag för sådan miljöfarlig verksamhet som kräver till- stånd, och över avfallshanteringen enligt 15 kap.

Enligt samma stadgande, fjärde stycket, får regeringen meddela föreskrifter om att en tillsynsmyndighet får överlåta åt en kommun som begär det att i ett visst avseende utöva sådan tillsyn som annars skulle skötas av en statlig tillsynsmyndighet. Detta gäller dock inte verksamheter som utövas av Försvarsmakten, Fortifikationsverket, Försvarets materielverk eller Försvarets radioanstalt.

Kommunernas tillsyn enligt miljötillsynsförordningen

I miljötillsynsförordningen förtydligas de kommunala nämndernas tillsynansvar.24 Den kommunala nämnden ansvar t.ex. för tillsynen i fråga om naturreservat, kulturreservat, naturminnen och vatten- skyddsområden som har beslutats av kommunen. Andra exempel är att den kommunala nämnden ansvarar för tillsynen över hantering av kemiska produkter, biotekniska organismer och varor i andra verksamheter än miljöfarliga verksamheter enligt 9 kap. miljöbalken, utom den tillsyn som Kemikalieinspektionen utövar över primär- leverantörers utsläppande på marknaden.

24 2 kap. 9 och 31 §§ miljötillsynsförordningen (2011:13).

256

SOU 2015:43

Miljötillsyn och tillsynsvägledning

Överlåtelse och återtagande av operativ tillsyn

Om en kommun vill överta tillsynen från en tillsynsmyndighet ska kommunen göra en framställning till myndigheten. Om tillsyns- myndigheten anser att tillsynen inte bör överlåtas, ska myndig- heten med eget yttrande överlämna ärendet till regeringen för av- görande, om kommunen begär det. Tillsynsmyndigheten får åter- kalla överlåtelsen av tillsyn till en kommun.25 Det är både omstän- digheter som kan hänföras till kommunen och omständigheter som kan hänföras till tillsynsobjekten kan föranleda återtagande. I propositionen om miljöbalken gav regeringen några exempelen på omständigheter som skulle kunna leda till återtagande, nämligen nedskärningar som leder till att nödvändig kompetens försvinner, förändringar av verksamheterna som ställer särskilda krav på till- synen eller som har betydelse för regionala eller nationella förhåll- anden, verksamhetens påverkan på miljön i en inte förutsedd om- fattning eller att erfarenheterna visar att tillsynen inte kan fullgöras av kommunen på det sätt som hade förutsetts.26 Har regeringen beslutat om överlåtelse, ska regeringen besluta om återkallelse.

Överlåtelse av tillsyn regleras närmare i miljötillsyns- förordningen. Av förordningen framgår att den myndighet som prövar om uppgiften att utöva operativ tillsyn kan överlåtas till en kommunal nämnd, vid sin prövning ska ta hänsyn till omfattningen av tillsynsobjektens miljöpåverkan och till nämndens förut- sättningar för att uppfylla de uppgifter som anges i miljö- tillsynsförordningen. Förutsättningarna för att utöva tillsyn över tillsynsobjektens hantering av kemiska produkter i den utsträck- ning sådan hantering förekommer ska också prövas. Hänsyn ska också tas till kommunens interna ansvarsfördelning för drift av och tillsyn över kommunala verksamheter. Myndigheten ska dessutom pröva myndighetens egna förutsättningar för att fortsättningsvis kunna ge effektiv tillsynsvägledning i frågor som rör tillsyns-

25Enligt 26 kap. 5 § miljöbalken ska tillsynsmyndigheten återkalla överlåtelsen om kommunen ändrar sin nämndorganisation så att den strider mot 3 kap. 5 § andra stycket kommunallagen (1991:900). Enligt miljötillsynsförordningen (2011:13) får inte heller tillsynen överlåtas om kommunens interna ansvarsfördelning för drift och tillsyn av andra organisatoriska skäl inte är lämplig med hänsyn till förutsättningarna för en effektiv tillsyn.

26Prop. 1997/98:45 Miljöbalk.

257

Miljötillsyn och tillsynsvägledning

SOU 2015:43

objekten, möjligheten att inom ett län utöva en effektiv tillsyn, och övriga frågor av betydelse för överlåtelse av tillsynsuppgiften.27

En tillsynsmyndighet som har överlåtit uppgiften att utöva ope- rativ tillsyn till en kommunal nämnd ska regelbundet följa upp och utvärdera tillsynen. Om förutsättningarna för överlåtelse inte längre finns, anges det i förordningen hur rätten att bedriva tillsyn kan återkallas.28

I en rapport från Naturvårdsverket från 2013 belyser en forskar- grupp omfattningen av länsstyrelsernas överlåtelse och återtagande av miljötillsyn under åren 2007 och 2012. Forskarna undersökte också vilka drivkrafter och överväganden som låg bakom beslut om överlåtelse eller återtagande av sådan tillsyn.29 I rapporten ges en relativt tydlig övergripande bild av situationen där länsstyrelserna generellt är villiga att överlåta tillsyn inom samtliga tillsynsområden till kommunerna. Inom området miljöfarliga verksamheter är över- låtelse av tillsynen den normala situationen inom stort sett samtliga branscher. I nästan sju fall av tio var tillsynen överlåten till kom- munal nämnd. Överlåtelse av tillsyn inom andra tillsynsområden än miljöfarlig verksamhet görs i relativt begränsad omfattning.30

Variationerna gällande graden av överlåtelse är stor i landet, från län där omkring en tredjedel av verksamheterna är överlåtna till ett läge där kommunerna tagit över i stort sett alla verksamheter som är möjliga att överta. I 63 kommuner hade inte någon tillsyn alls övertagits. Dessa kommuner låg i 14 olika län och hade det gemen- samt att de, med något enstaka undantag, var relativt små.

År 2014 var omkring 60 procent av ansvaret för tillsynen över- låten till kommunerna. Länsstyrelserna har tillsynsansvar för omkring 2 700 anläggningar, varav över 300 är A-anläggningar. Kommunen ansvarar för tillsynen av omkring 4 800 anläggningar, varav över 100 är A-anläggningar.31

Enligt Naturvårdsverkets forskarrapport är det mycket sällan i förhållande till överlåtelseärenden, som länsstyrelserna återtar tillsyns- ansvaret. När tillsyn återtas förefaller det göras odramatiskt och i

2718–20 §§ miljötillsynsförordningen (2011:13).

2821–22 §§ miljötillsynsförordningen (2011:13).

29Överlåtelse och återtagande av operativ miljötillsyn (Naturvårdsverket, Rapport 6559, april 2013).

30Andra tillsynsuppgifter (t.ex. täktverksamhet, vattenskyddsområden, förorenade områden, artskydd och vilthägn) överlåts sällan.

31OECD:s granskning av Sveriges miljöpolitik, Sverige 2014.

258

SOU 2015:43

Miljötillsyn och tillsynsvägledning

samförstånd mellan länsstyrelse och kommun, även om det också förekommer att tillsynen återtas på grund av bristen på tillsyn. Återtagande kan också göras på begäran av kommunen. Studien visar vidare att det är tydligt att graden av överlåtelse avgörs till övervägande del av kommunernas vilja att överta tillsynen. I prak- tiken kännetecknas tillsynsarbetet av en stor del informella kon- takter länsstyrelsen och kommunerna emellan, organiserade dialog- möten samt mer formaliserade kontroller. Det förekommer dock att länsstyrelser har startat en generell översyn av överlåtelsebesluten till länets kommuner.

Andra myndigheters tillsyn

Även ansvaret för övriga myndigheter som utövar miljötillsyn– Skogsstyrelsen, Generalläkaren, Arbetsmiljöverket, Livsmedels- verket, Läkemedelsverket, Statens jordbruksverk, Sveriges geologiska undersökning och Transportstyrelsen – framgår av 2 kap. miljö- tillsynsordningen. Av tabellen nedan framgår hur ansvaret fördelas.

Källa: Egen bearbetning.

259

Miljötillsyn och tillsynsvägledning

SOU 2015:43

Tillsyns- och föreskriftsrådet

Tillsyns- och föreskriftsrådet inrättades i samband med att miljö- balken trädde i kraft 1999. I propositionen om miljöbalken moti- verade regeringen behovet av ett sekretariat för samråd mellan bl.a. myndigheter, länsstyrelser och kommuner på följande sätt:

Regeringen bedömer att en optimal tillsynsverksamhet skulle kunna främjas i ett samrådsorgan för bl.a. berörda myndigheter. Denna fråga bör därför bli föremål för fortsatta överväganden. Ett sådant forum skulle kunna åstadkommas genom att ett särskilt sekretariat upp- rättades vid Naturvårdsverket där företrädare för alla berörda centrala myndigheter, länsstyrelserna och kommunerna liksom Kommun- förbundet är representerade. Även branschorganisationer från det pri- vata näringslivet skulle kunna ingå. Ett sådant samrådsorgan vid Naturvårdsverket skulle ligga i linje med Naturvårdsverkets pådriv- ande och samordnande funktion på miljöområdet.

En förutsättning för en effektiv tillsyn är att föreskrifter och all- männa råd på miljöområdet är utformade efter likartade principer och inte i sak motverkar eller strider mot varandra. Behovet av samordning ökar också eftersom många myndigheter är berörda av miljöbalken. Ett samrådsorgan skulle kunna fylla en funktion även för samordning av föreskriftsarbetet.32

Rådet är en organisatorisk del av Naturvårdsverket och regleras i verkets instruktion.33 Tillsyns- och föreskriftsrådet är ett rådgiv- ande organ för samråd och samverkan för myndigheternas arbete i frågor som rör tillsyn och föreskrifter enligt miljöbalken samt EU- förordningar och EU-direktiv inom miljöbalkens område.

Tillsyns- och föreskriftsrådet består av företrädare för Folk- hälsomyndigheten, Generalläkaren, Havs- och vattenmyndigheten, Kemikalieinspektionen, Naturvårdsverket och Statens jordbruks- verk. Dessutom ska det i rådet finnas två ledamöter som företräder kommunerna och två ledamöter som företräder länsstyrelserna.

Rådets uppgifter är att

identifiera behov av samsyn och samverkan,

vid behov ta initiativ till ökad samsyn och samverkan,

32Prop. 1997/98:45 Miljöbalk.

3311-14 §§ förordningen (2012:989) med instruktion för Naturvårdsverket.

260

SOU 2015:43

Miljötillsyn och tillsynsvägledning

ansvara för att det sker ett erfarenhets- och informationsutbyte med andra myndigheter som har ett centralt ansvar för tillsyns- vägledning inom miljöbalkens område, och

föra register över

samtliga förordningar och andra föreskrifter som har med- delats med stöd av miljöbalken,

samtliga allmänna råd inom miljöbalksområdet som har be- slutats av myndigheterna, och

de EU-förordningar och EU-direktiv som rör miljöbalks- området med uppgifter om hur direktiven genomförs i svensk rätt.

En annan uppgift för rådet är att varje år lämna en skriftlig rapport till regeringen med en redovisning och utvärdering av föregående års verksamhet.

Av en rapport från Statskontoret framgår att det finns kritik mot hur Tillsyns- och föreskriftsrådets verksamhet fungerar.34 Kritiken gäller bl.a. att

rådet saknar beslutsbefogenheter vilket medför att det mer får karaktär av nätverk för information och samverkan,

kansliresurserna har minskat, något som får betydelse då kansliet håller samman arbetet,

medverkande myndigheter avsätter inte tillräckligt med tid för arbetet och det är dålig uppslutning på rådets möten,

deltagande myndigheter inte i tillräcklig grad återkopplar de diskussioner som förs i rådet till de egna myndigheterna.

8.1.3Samverkansorgan för tillsyn

Miljösamverkan Sverige

De myndigheter som ingår i Miljösamverkan Sverige är länsstyrel- serna, Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten samt Jordbruksverket. Miljösamverkan startade under 2005 med stöd av

34 Vägledning till en bättre tillsyn, Statskontoret 2014:17.

261

Miljötillsyn och tillsynsvägledning

SOU 2015:43

Naturvårdsverket. Samverkan har till syfte att få till stånd en ökad samsyn mellan länsstyrelserna och en mer enhetlig hantering i tillsynsfrågor. Samarbetet ska i huvudsak inriktas mot frågor som rör tillsyn och tillsynsvägledning enligt miljöbalken. Avsikten med samarbetet är också att komplettera Naturvårdsverkets, Jordbruks- verket och Havs- och vattenmyndighetens tillsynsvägledning till de regionala och indirekt de lokala tillsynsmyndigheterna.

För samverkansorganet finns en styrgrupp där representanter för länsstyrelserna och adjungerade företrädare för de övriga myn- digheterna. Styrgruppen möts 6–8 gånger per år och fattar bl.a. be- slut om den löpande verksamheten samt tar fram förslag till verk- samhetsplan och budget.35

Miljösamverkan Sveriges insatser ska vara konkreta, avgränsade och operativt inriktade. Insatserna handlar bland annat om att

ta fram informations- och underlagsmaterial i olika aktuella frågor,

utarbeta handledningar och riktlinjer till tillsyn, skydd och säker- ställande m.m.,

gemensamma informations- och tillsynskampanjer,

kurser och seminarier i anslutning till projekten,

samla och sprida befintlig material mellan länsstyrelserna.36

Den vidare tillsynsvägledningen från regional till lokal nivå står varje länsstyrelse för och den ingår inte i samarbetet Miljösamverkan Sverige.

Samverkansorganet arbetar projektinriktat med aktuella frågor. Exempel på sådana projekt är tillsyn av vattenkraft och dammar, tillsyn av markavvattning och informationsmaterial om artskydd.37 Under såväl 2013 som 2014 deltog medarbetare från 18 olika länsstyrelser i olika projektgrupper.38 De regionala samverkans- organen arbetar med tillsynskampanjer, handläggarstöd, informa- tion, seminarier, samarbete med andra aktörer m.m. Enligt en rapport från Statskontoret är den regionala miljösamverkan särskilt viktig för miljöinspektörer i små kommuner, som genom den får en

35Tillsyn enligt miljöbalken – möjligheter till utveckling och förbättring, Naturvårdsverket 2014.

36Verksamhetsplan 2015, Miljösamverkan Sverige.

37Årsberättelse 2014, Miljösamverkan Sverige.

38Årsberättelse 2013 och 2014, Miljösamverkan Sverige.

262

SOU 2015:43 Miljötillsyn och tillsynsvägledning

möjlighet att träffas och utbyta erfarenheter.39 Det varierar vem som tar initiativ till arbetet i de regionala samverkansorganen. I vissa fall är det länsstyrelserna som driver arbetet, medan det i andra fall är kommunala initiativ som styr inriktningen. Planeringen och prioriteringen av insatser är inte koordinerad mellan nätverken, men projektledarna för respektive nätverk träffas ett par gånger om året.40

Verksamheten finansieras i huvudsak av de deltagande myndig-

heterna. Länsstyrelserna bidrar

för

2015

med 660 000 kronor,

Naturvårdsverket

med

600 000 kronor,

Jordbruksverket

med

100 000 kronor

och

Havs-

och

vattenmyndigheten

med

400 000 kronor.41

Enligt en rapport från Statskontoret uppfattas Miljösamverkan Sverige av centrala myndigheter, länsstyrelser och kommuner gene- rellt bidra positivt till vägledningsarbetet och till samverkan mellan länsstyrelserna. Några av de tillfrågade anser dock att organisa- tionen domineras för mycket av länsstyrelserna. Ett annat problem är att finansieringen bygger på frivilliga bidrag och att organisationen får lita på att deltagande myndigheter årligen skjuter till medel.42

Regional samverkan om miljötillsyn

Det finns tretton regionala samverkansorgan; miljösamverkan Norr- botten, Västerbotten, Västernorrland, Stockholm, Värmland, Västra Götaland, Södermanland, Östergötland, Sydost, J (Jönköpings län), Halland, Kronoberg-Blekinge samt miljösamverkan Skåne. Syftet med de regionala organen är att effektivisera och stödja myndig- heternas miljötillsyn.43

Statskontoret gör i en rapport om miljötillsyn bedömningen att de regionala samverkansprojekten allmänt uppfattas som viktiga och vällovliga även om arbetssättet ibland uppfattas som ineffektivt genom att det förekommer att delvis identiska projekt genomförs i fler än ett län. Statskontoret pekar också på att, i likhet med Miljösamverkan Sverige, utgör finansieringen en osäkerhetskälla,

39Vägledning till en bättre tillsyn, Statskontoret 2014:17.

40Tillsyn enligt miljöbalken – möjligheter till utveckling och förbättring, Naturvårdsverket 2014.

41Verksamhetsplan 2015, Miljösamverkan Sverige.

42Vägledning till en bättre tillsyn, Statskontoret 2014:17.

43www.miljosamverkansverige.se, 2015-03-24.

263

Miljötillsyn och tillsynsvägledning

SOU 2015:43

eftersom det inte finns några givna medel att tillgå. Samverkan finansieras huvudsakligen av kommunerna. Kommunernas bidrag till finansieringen ser dock väldigt olika ut. Vissa kommuner bidrar ekonomiskt, medan andra endast bidrar genom den tid man lägger ned på samverkan.44

Tillsynsforum

Tillsynsforum är ett nätverk för personer som arbetar med tillsyn inom statlig verksamhet. Syftet med Tillsynsforum är att konti- nuerligt utbyta erfarenheter och att sprida kunskap, information och idéer inom tillsynsområdet, bl.a. genom att arrangera konfe- renser med olika teman.

Ett 90-tal statliga myndigheter arbetar i dag helt eller delvis med någon form av tillsyn. Nätverket har 75 myndigheter som med- lemmar.45

8.1.4Egenkontroll för verksamhetsutövare

I miljöbalken slås fast att ansvaret för balkens efterlevnad främst ligger på verksamhetsutövarna. Enligt 26 kap. 19 § första stycket ska den som bedriver verksamhet eller vidtar åtgärder som kan befaras medföra olägenheter för människors hälsa eller påverka miljön fortlöpande planera och kontrollera verksamheten för att motverka eller förebygga sådana verkningar.

I propositionen om miljöbalken konstaterar regeringen att det är verksamhetsutövarens skyldighet att se till att balkens regler inte åsidosätts och att verksamheten bedrivs så att miljöbalkens syften uppfylls.46 Det är den som bedriver en verksamhet som har störst kunskap om den och dess verkningar. Regeringen understryker dock att kravet på egenkontroll måste anpassas till varje verksamhet så att det inte får orimliga konsekvenser.

Av 26 kap. 19 § andra stycket framgår att verksamhetsutövarens ansvar inte inskränker sig till att kontrollera att balkens

44Vägledning till en bättre tillsyn. En utvärdering av tillsynsvägledningen på miljöområdet, Statskontoret 2014:17.

45Tillsynsforums webbplats, www.tillsynsforum.se, 2015-01-28.

46Prop. 1997/98:45 Miljöbalk.

264

SOU 2015:43

Miljötillsyn och tillsynsvägledning

bestämmelser och för verksamheten särskilt meddelade villkor efterlevs. Den som bedriver sådan verksamhet eller vidtar sådan åtgärd som kan befaras medföra olägenheter för människors hälsa eller påverka miljön ska också genom egna undersökningar eller på annat sätt hålla sig underrättad om verksamhetens eller åtgärdens påverkan på miljön. Av tredje stycket framgår att den som bedriver sådan verksamhet ska lämna förslag till kontrollprogram eller förbättrande åtgärder till tillsynsmyndigheten, om tillsyns- myndigheten begär det.

Varje år ska en miljörapport med en redovisning av de åtgärder som har vidtagits för att uppfylla villkoren i ett tillståndsbeslut och resultaten av dessa åtgärder lämnas till den tillsynsmyndighet som utövar tillsynen över verksamheten.47 Närmare föreskrifter om verk- samhetskontrollen finns i förordningen (1998:901) om verksamhets- utövares egenkontroll.

8.2Tillsynsvägledning

En rad myndigheter utövar tillsyn för att säkerställa syftet med miljöbalken och de föreskrifter som har meddelats med stöd av balken. För att tillsynen ska vara likvärdig över landet har en rad myndigheter i uppgift att vägleda andra i deras tillsynsarbete. I detta avsnitt redogör vi översiktligt för bestämmelserna om tillsynsvägledning.

8.2.1Miljöbalken

I propositionen med förslaget till miljöbalken understök regeringen att utöver sitt tillsynsansvar skulle de centrala myndigheterna ha ett ansvar för att tillsynen bedrivs ändamålsenligt både med avseende på lokala, regionala och nationella förhållanden.48 Enligt regeringen skulle de centrala tillsynsmyndigheterna stödja, samordna, följa upp och utvärdera den regionala och lokala operativa tillsynen, eller, sammanfattningsvis, ge tillsynsvägledning.

47För närmare beskrivning av miljörapporterna se 26 kap. 20 § miljöbalken.

48Prop. 1997/98:45Miljöbalk.

265

Miljötillsyn och tillsynsvägledning

SOU 2015:43

Tillsynsvägledningen regleras i miljöbalkens kapitel om tillsyn.49 Där framgår att tillsynsmyndigheten, genom rådgivning, informa- tion och liknande verksamhet, ska skapa förutsättningar för att balkens ändamål ska kunna tillgodoses. Regeringen menade i pro- positionen om miljöbalken att tillsynsvägledning är ett annat sätt att inom ramen för tillsynen skapa förutsättningar för att reglerna följs.

8.2.2Miljötillsynsförordningen om tillsynsvägledning

Tillsynsvägledning definieras i miljötillsynsförordningen som utvär- dering, uppföljning och samordning av operativ tillsyn samt stöd och råd till de operativa tillsynsmyndigheterna.50

Av 3 kap. 1 § miljötillsynsförordningen framgår att tillsynsväg- ledning ska ges i fråga om tillämpningen av miljöbalken, före- skrifter meddelade med stöd av miljöbalken och EU-förordningar. De tillsynsvägledande myndigheterna ska aktivt verka för samord- ning och samverkan i frågor om tillsynsvägledning. Enligt förord- ningen ska de tillsynsvägledande myndigheterna på statlig nivå sär- skilt ge stöd till länsstyrelsernas tillsynsvägledning till kommunerna.

Av förordningen framgår också vilka områden varje myndighet har ansvar för vad gäller tillsynsvägledningen.

Länsstyrelsen ska ge tillsynsvägledning i länet. I länsstyrelsernas tillsynsvägledning ingår att ge kommunerna stöd för att utveckla till- synen. Från länsstyrelsens vägledningsområde undantas den tillsyn som utövas av Skogsstyrelsen och generalläkaren.

De centrala myndigheternas tillsynsvägledning

Enligt 3 kap. miljötillsynsförordningen ska följande myndigheter ge vägledning: Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten, Kemikalieinspektionen, Strålsäkerhetsmyndigheten, Affärsverket svenska kraftnät, Boverket, Folkhälsomyndigheten, Läkemedels- verket, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Riks- antikvarieämbetet, Skogsstyrelsen, Socialstyrelsen, Statens energi-

4926 kap. 1 § 3 stycket miljöbalken.

501 kap. 3 § miljötillsynsförordning (2011:13).

266

SOU 2015:43

Miljötillsyn och tillsynsvägledning

myndighet och Statens jordbruksverk. Av kapitlet framgår också inom vilket eller vilka områden som varje myndighet har ansvar för tillsynsvägledning. Tillsynsvägledning vad gäller genteknik delas av de myndigheter som utövar tillsyn.51

Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten, Kemikalie- inspektionen, Statens jordbruksverk, Folkhälsomyndigheten och läns- styrelserna ska ha planer för tillsynsvägledning. Planerna ska om- fatta en period om tre år. Planerna ska ses över vid behov och minst en gång varje år. Länsstyrelsen ska på begäran av Naturvårdsverket lämna uppgifter till verket om vilka tillsynsvägledande insatser som länsstyrelsen har genomfört eller planerar att genomföra.52

I det följande presenteras tillsynsvägledningsansvaret för de myn- digheter som ingår i våra direktiv, dvs. Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten, Kemikalieinspektionen och Strålsäkerhets- myndigheten.

Naturvårdsverket

Enligt 3 kap. 2 § miljötillsynsförordningen ska Naturvårdsverket ge tillsynsvägledning till kommunala nämnder och länsstyrelser, om inte annat följer av förordningen.53 Naturvårdsverket ska också ge allmän tillsynsvägledning till operativa tillsynsmyndigheter i frågor som avser tillämpningen av 26 kap. (Tillsyn) och 30 kap. (Miljö- sanktionsavgift) i miljöbalken.

Naturvårdsverket ska enligt 1 kap. 28 § miljötillsynsförordningen dessutom, i sin egenskap av tillsynsvägledande myndighet, senast den 15 april varje år till regeringen lämna en redovisning av hur tillsynen kan utvecklas och förbättras. Redovisningen ska omfatta de brister i tillsynen som verket identifierat och en beskrivning av hur de kan åtgärdas.

Naturvårdsverkets ansvar framgår också av verkets instruktion. Enligt instruktionen ska verket inom sitt ansvarsområde särskilt

51Tillsynsvägledning vad gäller genteknik ges av Arbetsmiljöverket, Havs- och vatten- myndigheten, Kemikalieinspektionen, Livsmedelsverket, Läkemedelsverket, Skogsstyrelsen och Statens jordbruksverk.

52Miljötillsynsförordningen 3 kap. 17 och 18 §§.

53Övriga myndigheters ansvar följer av 3 kap. 3–15 §§ miljötillsynsförordningen (2011:13).

267

Miljötillsyn och tillsynsvägledning

SOU 2015:43

ansvara för central tillsynsvägledning och samverka med länsstyrel- serna för att åstadkomma ett effektivt tillsynsarbete.54

Naturvårdsverket har utvärderat roller, ansvar och förväntningar mellan Naturvårdsverket och länsstyrelserna. Slutsatsen är att det finns behov av att klargöra och kommunicera myndigheternas upp- drag och även i vilka roller myndigheterna möts i olika samman- hang. Otydligheter i ansvarsområden påverkar miljöarbetet. Inom tillsynsvägledningen finns en tydlig skillnad i hur myndigheterna ser på ansvarsfördelningen sinsemellan. Att tydliggöra mål, syften och prioriteringar skulle enligt Naturvårdsverket leda till en utveck- lad samverkan.55

Enligt Naturvårsverkets instruktion ska myndigheten inom sitt ansvarsområde särskilt ansvara för bland annat central tillsynsväg- ledning och samverka med länsstyrelserna för att åstadkomma ett effektivt tillsynsarbete.56 Naturvårdsverket redogör i sin årsredovis- ning för 2013 för ett antal med vägledningar som levererats under året. Verket har dessutom gett löpande vägledning bland annat via mejl och telefon och man deltar även i andra myndigheters vägled- ningsarbete. Dessutom samverkar man med länsstyrelserna på stra- tegisk nivå och i olika handläggarnätverk och handläggarträffar för att bidra till ett effektivt väglednings- och tillsynsarbete.

Naturvårdsverket har i sin plan för tillsynsvägledning 2013–2015 satt upp ett mål att minst tio procent av myndighetens resurser för tillsynsvägledning ska användas för dessa uppgifter. Verket har också mål för hur nöjda mottagarna av vägledning ska vara. Ytterligare ett mål är att när det kommer ny lagstiftning som berör tillsyn ska verket tillsynsvägleda om åtminstone de viktigaste förändringarna eller nyheterna inom tre månader.57

Tillsyns- och föreskriftsrådet menar att syftet med tillsyns- vägledningen är att främja, förstärka och utveckla arbetet med den operativa tillsynen och att det är viktigt att myndigheterna verkar för en opartisk och enhetlig rättstillämpning. Rådet relaterar dessa begrepp till rådets definition av likvärdig och effektiv operativ tillsyn:

543 § förordningen (2012:989) med instruktion för Naturvårdsverket.

55Naturvårdsverkets årsredovisning för 2013.

563 § 1 och 2 styckena förordning (2012:989) med instruktion för Naturvårdsverket.

57Naturvårdsverkets plan för tillsynsvägledning 2013–2015.

268

SOU 2015:43

Miljötillsyn och tillsynsvägledning

Med en likvärdig och effektiv operativ tillsyn menas att miljöbalken får genomslag på det sätt som lagstiftaren avsett med hjälp av bra arbets- sätt och med så små resurser som möjligt. Detta innebär exempelvis att aktiviteten inom miljöbalksområdet är tillräcklig på alla nivåer, att det finns tillgänglig god tillsynsvägledning, att den operativa tillsyns- vägledningen nås av den, att prioriteringar görs, att operativ tillsyn utförs, att de operativa tillsynsmyndigheterna kan tillämpa tillsyns- reglerna och att reglerna tillämpas likartat och att rättspraxis får genom- slag.58

Kemikalieinspektionen

Enligt miljötillsynsförordningen ska Kemikalieinspektionen ge till- synsvägledning när det gäller 14 kap. miljöbalken, Kemiska produk- ter och biotekniska organismer, och de EU-förordningar där inspek- tionen också bedriver tillsyn. Tillsynsvägledningen ska ges i frågor om utsläppande på marknaden, införsel och utförsel av kemiska produkter, biotekniska organismer och varor samt allmänhetens hantering av sådana produkter, organismer eller varor.59 Kemikalie- inspektionen tillsynsvägleder till exempel i frågor om hur man bedömer märkningen på förpackningen till en kemisk produkt, om reglerna om barnskyddande förslutning eller kännbar varnings- märkning följs, om säkerhetsdatablad uppfyller reglerna eller om en produkt bör betraktas som ett bekämpningsmedel. Kemikalie- inspektionen har även tillsynsvägledning över de regler som gäller varor som innehåller eller har behandlats med en kemisk produkt.60

Kemikalieinspektionens ansvar för tillsynsvägledningen inom sitt verksamhetsområde regleras även i inspektionens instruktion.61 I årsredovisningen för 2013 framhåller Kemikalieinspektionen att eftersom inspektionen bedriver egen operativ tillsyn inom de lagstiftningsområden där de även ska ge tillsynsvägledning, kan de utnyttja sin kunskap om vilka problem som kan finnas vid tillsynen. Detta gör att de kan ge bättre stöd till kommunerna. Inspektionen beskriver sin tillsynsvägledning på följande sätt:

58Utvärdering av tillsynsvägledning avseende Miljöbalken, Tillsyn- och föreskriftsrådet 2007. Se även rapporten Kartläggning av tillsynsvägledningsarbetet, Tillsyns- och föreskriftsrådet 2006.

593 kap. 6 § miljötillsynsförordningen (2011:13).

60Plan för tillsynsvägledning för åren 2013–2015, Kemikalieinspektionen, Tillsyn 2/13.

614 § 6 punkten förordningen (2009:947) om instruktion för Kemikalieinspektionen.

269

Miljötillsyn och tillsynsvägledning

SOU 2015:43

Under året har vi etablerat en digital arena som erbjuder stödmaterial och är ett nätverk för inspektörer vid kommuner och länsstyrelser. Nätverket har i dagsläget 485 medlemmar och ska möjliggöra erfaren- hetsutbyte, direkt information och underlätta återkoppling på våra insatser för tillsynsvägledning. Kemikalieinspektionen kompletterar muntlig information med skriftliga råd och stöd via webbplatsen och i olika trycksaker. Vi har skickat ut fyra informationsbrev för att upp- lysa om våra löpande insatser.62

I Kemikalieinspektionens plan för tillsynsvägledning för 2013–2015 anger inspektionen att tillsynsvägledning framförallt innebär att ge stöd och råd inom vägledningsområdet men också att följa upp, utvärdera och samordna den operativa tillsyn som bedrivs av kom- muner och länsstyrelser. Kemikalieinspektionen tillsynsvägleder främst i frågor som rör utsättande av kemiska produkter på marknaden. De allra flesta regler som tillsynsvägledningen omfattar är EG-förordningar som är direktverkande i Sverige eller regler som härstammar från EG-direktiv och har införlivats i svensk lagstift- ning. Få regler på Kemikalieinspektionens område är av svenskt ursprung.63

Beträffande tillsynsvägledning avseende genteknik delas ansvaret mellan de myndigheter som har det operativa ansvaret för tillsynen.64

Havs- och vattenmyndigheten

Enligt tillsynsförordningen ska Havs- och vattenmyndigheten ge tillsynsvägledning i frågor om

1.miljökvalitetsnormer enligt 5 kap. miljöbalken inom sitt ansvars- område,

2.vattenskyddsområden enligt 7 kap. miljöbalken,

3.enskilda avlopp enligt 9 kap. miljöbalken,

4.vattenverksamhet enligt 11 kap. miljöbalken, med undantag för frågor om markavvattning,

5.dumpning enligt 15 kap. miljöbalken,

62Kemikalieinspektionens årsredovisning för 2013.

63Plan för tillsynsvägledning för åren 2013–2015, Kemikalieinspektionen, Tillsyn 2/13.

64Ansvar för tillsynvägledningen avseende genetik delas mellan Arbetsmiljöverket, Havs- och vattenmyndigheten, Kemikalieinspektionen, Livsmedelsverket, Läkemedelsverket, Skogsstyrelsen och Statens jordbruksverk.

270

SOU 2015:43

Miljötillsyn och tillsynsvägledning

6.fiske och vattenbruk, med undantag för frågor som omfattas av Kemikalieinspektionens vägledningsområde enligt 6 §, och

7.skydd av grundvatten.65

Enligt Havs- och vattenmyndighetens instruktion ska myndigheten särskilt ansvara för den centrala tillsynsvägledningen under miljö- balken och samverka med länsstyrelserna för att åstadkomma ett effektivt tillsynsarbete.66 Av årsredovisningen för 2013 framgår att tillsynsvägledning ges av Havs- och vattenmyndigheten på många olika sätt. För 2013 redovisar myndigheten att man haft handläg- garträffar och seminarier och att man i övrigt genomfört tillsyns- vägledning genom skrivna vägledningsdokument i rapportform, via myndigheternas webbsida, telefonsamtal och e-postkorrespondens.

Havs- och vattenmyndigheten har i enlighet med miljötillsyns- förordningens krav en plan för tillsynsvägledning. Av planen fram- går att myndigheten anser att arbetet med att följa upp och utvär- dera den operativa tillsynen är en central och viktig uppgift efter- som det främjar en effektiv och likvärdig operativ tillsyn. Av planen framgår att myndigheten för varje tillsynsområde planerar för såväl skriftligt och muntligt stöd och råd, samordning och samverkan som uppföljning och utvärdering.67

Strålsäkerhetsmyndigheten

Enligt miljötillsynsförordningen ska Strålsäkerhetsmyndigheten ge tillsynsvägledning i frågor om verksamheter vid t.ex. fabriker och utsläpp av avloppsvatten, som regleras i strålskyddslagen (1988:220) eller strålskyddsförordningen (1988:293). Myndigheten ska också ge vägledning i fråga om föroreningsskador och andra miljöskador orsakade av radioaktiva ämnen.68

653 kap. 5 § miljötillsynsförordningen (2011:13).

665 § 1 punkten förordning (2011:619) om instruktion för Havs- och vattenmyndigheten.

67Havs- och vattenmyndighetens plan för tillsynsvägledning inom miljöbalkens område för åren 2012–2015, dnr. 1322-12.

683 kap. 14 § miljötillsynsförordningen (2011:13) med hänvisning till 9 kap. 6, 6 a och 6 b §§ samt 10 kap. miljöbalken.

271

Miljötillsyn och tillsynsvägledning

SOU 2015:43

Länsstyrelserna

Som framgått ovan ska länsstyrelsen ge tillsynsvägledning i länet. I länsstyrelsernas tillsynsvägledning ingår också att ge kommunerna stöd för att utveckla tillsynen.

Som framgått ovan har länsstyrelsen en skyldighet att ha en plan för tillsynsvägledning som ska omfatta en period om tre år. Naturvårdsverket har gjort en utvärdering av länsstyrelsernas tillsynsvägledningsplaner för åren 2009–2012.69 Av rapporten framgår att länen arbetade aktivt med att fånga in kommunernas behov av vägledning, men Naturvårdsverket efterfrågade större samverkan mellan länen när tillsynsvägledningsplanerna togs fram. Man menade också att utvärdering och uppföljning borde få en större plats i planerna.

Statskontoret analyserade 2014 på regeringens uppdrag den statliga tillsynsvägledningen på miljöområdet.70 I rapporten pekar Stats- kontoret på att ansvarsgränserna mellan länsstyrelsernas och de centrala myndigheternas tillsynsvägledning i vissa fall är otydliga. Statskontoret bedömer att de oklarheter som finns i stor utsträckning beror på att länsstyrelsernas vägledningsansvar är otydligt reglerat.

Kommunerna

Vissa centrala myndigheter ger tillsynsvägledning till kommunerna via länsstyrelserna, medan andra ger tillsynsvägledning direkt till kommunerna. Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten försöker exempelvis i huvudsak gå via länsstyrelserna, medan Kemikalieinspektionen, Folkhälsomyndigheten och Jordbruksverket vänder sig direkt till kommunerna i sin vägledning. Förklaringen till dessa skillnader kan till största delen sökas i länsstyrelsernas varierande tillsynskompetens på olika områden. På områden där länsstyrelserna inte har eget operativt tillsynsansvar, exempelvis vissa kemikaliefrågor och hälsoskyddsfrågor har länsstyrelserna svårare att ge tillsynsvägledning och de centrala myndigheterna väljer därför att ge vägledning direkt till kommunerna.71

69Länsstyrelsernas fleråriga tillsynsvägledningsplaner, Rapport 5970, Naturvårdsverket juni 2009.

70Vägledning till en bättre tillsyn, Statskontoret 2014:17.

71Vägledning till en bättre tillsyn, Statskontoret 2014:17.

272

9 Miljöforskningens tillgänglighet

Enligt våra direktiv ska vi kartlägga ansvarsfördelningen mellan Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande (Formas) samt stiftelserna Stockholms internationella miljöinstitut (SEI), IVL Svenska Miljöinstitutet AB, Stiftelsen för Internatio- nella institutet för industriell miljöekonomi vid Lunds universitet (IIIEE), Stiftelsen för miljöstrategisk forskning (Mistra) och Stift- elsen Institutet för vatten- och luftvårdsforskning (IVL). Vi har presenterat kartläggningen i vårt delbetänkande.

Av direktiven framgår explicit att vi inte ska behandla forsk- ningsrådens organisation. I övrigt nämns inte miljöforskning i våra direktiv.

Under utredningsarbetet har vi fått klart för oss att det finns utbredda önskemål om att miljöforskningen ska bli mer tillgänglig och att den i högre grad ska kunna implementeras i praktiskt miljö- arbete. I detta avsnitt behandlar vi frågor som rör miljöforskningen ur denna synvinkel.

9.1Nyttiggörande av forskning

I propositionen Forskning och innovation framhåller regeringen att det är avgörande för tillväxt och välfärd och en hållbar samhälls- utveckling, såväl i Sverige som globalt, att forskningsbaserad kun- skap kommer samhället till nytta, eftersom sådan kunskap utgör nyckeln till en stärkt innovationsförmåga.1

Regeringen understryker att det är avgörande för tillväxt och välfärd att forskningsbaserad kunskap kommer samhället till nytta, bl.a. genom att den ger upphov till innovationer som möter behov

1 Prop. 2012/13:30.

273

Miljöforskningens tillgänglighet

SOU 2015:43

och efterfrågan i samhället. Nyttiggörande av forskningsbaserad kunskap är av värde för såväl privata som offentliga verksamheter. Innovationer stärker det svenska näringslivets konkurrenskraft och kan göra det möjligt att finna lösningar på de globala samhälls- utmaningarna. Regeringen menar vidare att nyttiggörande av forsk- ningsbaserad kunskap bidrar till utveckling av och effektivitet i offentligt finansierade verksamheter. Genom ett ökat samarbete mellan universitet och högskolor, myndigheter, näringsliv, forsk- ningsfinansiärer och det övriga samhället kan effektiviteten i detta nyttiggörande förbättras.

9.1.1Universitetens och högskolornas uppgifter

I högskolelagen föreskrivs att det i universitetens och högskolornas uppgift ska ingå att samverka med det omgivande samhället och informera om sin verksamhet samt verka för att forskningsresultat tillkomna vid högskolan ska komma till nytta.2

I propositionen Ett lyft för forskning och innovation gjorde rege- ringen bedömningen att det behövdes stödresurser för att lärosätena skulle kunna nyttiggöra sina forskningsresultat. Regeringen menade att alla lärosäten bör ges goda förutsättningar att verka för att forskningsresultat som kommit till vid högskolan kommer till nytta, antingen genom en egen funktion eller genom avtalade samarbeten med andra. I propositionen presenterades en satsning på innova- tionskontor för att forskningsresultat skulle komma till nytta.3 Innovationskontor är särskilda servicefunktioner för forskare som uppnått eller närmar sig ett forskningsgenombrott och vilkas forsk- ning bedöms kunna kommersialiseras. Innovationskontor finns vid alla universitet i Sverige.

9.1.2Förvaltningsmyndigheterna och forskningen

År 2012 kartlade en utredare omfattningen och inriktningen av forsk- ning och utveckling som bedrivs vid statliga myndigheter. Utred- ningens huvuduppgift var att kartlägga kvalitetssäkringen av forsk-

21 kap. 2 § 2 stycket högskolelagen (1992:1434).

3Prop. 2008/09:50.

274

SOU 2015:43

Miljöforskningens tillgänglighet

ningsverksamheten vid statliga myndigheter och föreslå de förbätt- ringar som kan behövas. Utredarens slutsats var att kvalitetssäkringen höll en hög eller åtminstone tillfredsställande nivå vid så gott som alla myndigheter. Utredaren menade dock att spridningen av forskningsresultaten är en fråga som i högre grad bör uppmärk- sammas. Utredaren menade att det är en fråga av stor vikt för att befästa och öka allmänhetens förtroende för forskning. Utredaren menade också att myndigheterna hade ett stort ansvar för detta.4 Betänkandet behandlades i propositionen om forskning och inno- vation men spridningen av myndigheternas forskningsresultat behandlades inte uttryckligen.5

I vårt delbetänkande ger vi en beskrivning av myndigheternas och organisationernas forskningsverksamhet och deras ansvar för att informera om och sprida resultatet av den egna verksamheten och av forskningsresultat. Nedan redovisas några av dessa uppgifter, men för en komplett bild hänvisar vi till delbetänkandet.6

De sex förvaltningsmyndigheterna som pekas ut i våra direktiv har samtliga någon uppgift i sin instruktion som är relaterad till forskning. Det kan vara att främja, ta initiativ till, finansiera eller bedriva forskning. För Formas del är forskningsfinansiering myn- dighetens huvuduppgift men för de övriga fem myndigheterna är det en av många andra uppgifter.

Naturvårdsverket ska finansiera miljöforskning av hög kvalitet för Naturvårdsverkets och Havs- och vattenmyndighetens arbete. Naturvårdsverket ska dessutom inom sitt ansvarsområde särskilt göra kunskaper om miljön och miljöarbetet tillgängliga för myndig- heter, allmänheten och andra berörda. Inom verket finns Veten- skapliga rådet för biologisk mångfald och ekosystemtjänster som ska bidra med kunskap i delar av det internationella arbetet. På an- slaget 1:5 Miljöforskning som disponeras av Naturvårdsverket finns 75 990 000 kronor för 2015.7

Havs- och vattenmyndigheten ska inom sitt ansvarsområde främja forskning och utvecklingsverksamhet och delta i bered-

4Betänkande av Utredningen om Kvalitetssäkring av forskning och utveckling vid statliga myndigheter (SOU 2012:20).

5Prop. 2012/13:30.

6SOU 2014:66, Myndigheter och organisationer under Miljödepartementet – en kartläggning, delbetänkande av Miljömyndighetsutredningen.

7Budgetpropositionen för 2015 (prop. 2014/15:1, utgiftsområde 20, bet. 2014/15:MJU1, rskr.2014/15:87).

275

Miljöforskningens tillgänglighet SOU 2015:43

ningen av Naturvårdsverkets miljöforskningsanslag till stöd för Havs- och vattenmyndighetens och Naturvårdsverkets arbete. Havs- och vattenmyndigheten ska göra kunskaper om havs- och vatten- miljön, fisket och myndighetens arbete tillgängliga för myndig- heter, allmänhet och andra berörda. Havs- och vattenmyndigheten disponerar anslaget 1:12 Åtgärder för havs- och vattenmiljö. Under 2014 användes 33 miljoner kronor till forskning och utveckling.8

Kemikalieinspektionen ska bidra med kunskap för att främja forsknings- och utvecklingssamarbete som har särskild betydelse för att kunna nå miljökvalitetsmålet Giftfri miljö. Under 2014 använde Kemikalieinspektionen 1 148 000 kronor av sitt förvaltningsanslag till forskningsverksamhet.9

Strålsäkerhetsmyndigheten ska bidra till att nationell kompetens för dagens och framtidens behov utvecklas inom myndighetens verksamhetsområde. Därför ska Strålsäkerhetsmyndigheten bland annat ta initiativ till forskning. Inom Strålsäkerhetsmyndigheten finns även Nämnden för forskningsfrågor som ska bistå myndig- heten med omvärldsanalyser och utvärdering av myndighetens

forskning och utveckling. På anslaget 3:1

Strålsäkerhets-

myndigheten finns 68 000 000 kronor som

Strålsäkerhets-

myndigheten disponerar för forskning.10

 

SMHI ska bedriva tillämpad forskning och utveckling inom meteorologi och klimatologi och får bedriva tillämpad forskning och utveckling inom hydrologi och oceanografi. SMHI ska inhämta och förmedla kunskaper om landets meteorologiska, klimato- logiska, hydrologiska och oceanografiska förhållanden. SMHI ska producera, sammanställa och förmedla information och kunskap om klimatförändringar och klimatanpassning. SMHI använde 29 mil- joner kronor till forskning och utveckling under 2014.11

Formas uppgift är att främja och stödja grundforskning och behovsmotiverad forskning inom områdena miljö, areella näringar och samhällsbyggande. Den forskning som Formas stödjer ska vara av högsta vetenskapliga kvalitet och av relevans för Formas ansvars- områden. Formas ska nyttiggöra forskningsresultaten och främja en hållbar utveckling i samhället, främja och ta initiativ till veten-

8Budgetpropositionen för 2015, utgiftsområde 16.

9Tidredovisning från Kemikalieinspektionen för 2014.

10Regeringsbrev för Strålsäkerhetsmyndigheten, 2014-12-22, M2014/2957/S, M2014/2972/S.

11Budgetpropositionen för 2015, utgiftsområde 16.

276

SOU 2015:43

Miljöforskningens tillgänglighet

skaplig publicering, och ansvara för kommunikation om forskning och forskningsresultat samt till popularisering av den forskning som finansieras av rådet. För 2015 disponerar Formas inom utgifts- område 20 anslag 2:2 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning på 632 863 000 kronor. Inom utgifts- området 23 disponerar Formas anslag 1:25 Forskningsrådet för miljö areella näringar och samhällsbyggande: forskning och sam- finansierad forskning på 515 700 000 kronor. 12

9.1.3Öppen tillgång till vetenskaplig information

Europeiska kommissionen har tagit initiativ till att bygga upp flera forskningsinfrastrukturer för att underlätta och möjliggöra tillgäng- liggörandet av forskningsdata. Sverige är medlem i flera av infra- strukturerna, och svenska forskare får på så sätt tillgång till dessa och kan påverka arbetet med att bygga upp och driva dem.

Vetenskapsrådet har redovisat ett regeringsuppdrag att utarbeta riktlinjer om öppen tillgång till vetenskaplig information. Grund- principen i de föreslagna nationella riktlinjerna är att vetenskapliga publikationer och konstnärliga verk samt forskningsdata som ligger till grund för vetenskapliga publikationer som är resultatet av offent- ligt finansierad forskning, ska vara öppet tillgängliga.13

9.2Miljöforskningen

I vårt delbetänkande redovisade vi en uppskattning att den totala offentligt finansierade miljöforskningen uppgick till omkring tre miljarder kronor 2014. Miljöforskningen bedrivs vid eller finan- sieras av myndigheter och stiftelser under Miljödepartementet, under andra departement samt vid universitet och högskolor och för varje grupp motsvarar volymen omkring en miljard kronor. Förutom den nationella forskningen bedrivs miljöforskning inom FN, EU:s ramprogram för forskning och innovation, Horisont 2020, och därutöver i flertalet av världens länder.

12Utgiftsområde 20 avser allmän miljö- och naturvård och utgiftsområde 23 areella näringar, landsbygd och livsmedel.

13Förslag till nationella riktlinjer för öppen tillgång till vetenskaplig information, Veten- skapsrådet 2015.

277

Miljöforskningens tillgänglighet

SOU 2015:43

Enligt en rapport från Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande (Formas) är en stor del av miljöforskningen relevant för samhället. Det finns emellertid, enligt gjorda utvär- deringar, ett behov av att utveckla metodiken för att överföra forskningsresultaten till de potentiella användarna för att säkra att forskningsresultaten verkligen kommer till användning och nytta. Formas menar att det är angeläget att öka insatserna så att svenska forskningsresultat ska kunna leda till kommersialisering. Formas pekar också på att miljöforskningen har många roller i miljöarbetet utöver att generera ny kunskap:

Viktiga uppgifter i samhället är att mäta, övervaka och värdera miljö- tillståndet samt att ge stöd för beslutsfattare i policyarbete och infor- mation till samhället. Miljöforskningen förväntas också leda till kom- mersialisering av nya produkter och att effektivisera och utveckla offentlig verksamhet.14

Av avsnitt 3 i detta betänkande framgår också behovet av forskning om styrmedel i samt effekter och organisering av miljöpolitiken.

9.2.1Miljöforskningsberedningen

Miljöforskningsberedningen inrättades 2012 som en arena för dia- log mellan miljöministern och vetenskapssamhället. Genom att arrangera möten, seminarier och ta initiativ till utredningar ska beredningen bidra med vetenskaplig kunskap för det miljöpolitiska arbetet samt till en klargörande debatt inom olika områden.15

I Miljöforskningsberedningens rapport Miljöpolitikens spelplan, beskriver beredningen forskningens centrala betydelse:

Produktionen av vetenskapliga resultat blir allt mer omfattande. Och resultaten, vilka metaforiskt kan betraktas som pusselbitar, blir sam- tidigt allt mindre och pusslets totala storlek blir allt större. Problemet är inte bara brist på pusselbitar utan att för få lägger pusslet; vi får allt svårare att hantera det vi i någon mening redan vet. Detta är särskilt tydligt inom miljöområdet där pusslet ofta består av bitar från skilda discipliner, som naturvetenskap, humaniora och teknik. Det räcker alltså inte med en stark forskning, vi måste också ha institutioner och orga-

14Analys av miljöforskningen och förslag till forskningsstrategi 2011–2016, Formas, Rapport R4:2011.

15Tilläggsdirektiv till Miljövårdsberedningen (Jo 1968:A) – Miljöforskningsberedningen

(dir. 2011:67).

278

SOU 2015:43

Miljöforskningens tillgänglighet

nisationer som gör synteser och äger kompetens att ställa samman resul- taten så de blir tillgängliga för miljöarbetet och miljöpolitiken.16

Beredningen framhåller att såväl forskning som miljöövervakning är viktiga för miljöpolitiken och att detta sannolikt kommer att förstärkas i takt med att miljöproblemen blir alltmer komplexa och globala. Miljömyndigheterna kommer att behöva en solid kunskaps- försörjning för att möta problemen och för att kunna hävda miljö- intresset mot andra samhällsintressen.

Forskarna i beredningen menar att trots goda ambitioner och trots ett ständigt växande antal styrmedel har miljöpolitiken en verkningskraft som fortfarande är otillräcklig. Man menar att det rentav finns tecken som tyder på att miljöpolitikens möjligheter att påverka utvecklingen har avtagit under senare år. Det behövs mer kunskap som kan knyta samman det som är känt om miljöns egen- skaper och funktionssätt med kunskap om samhällen, kulturer, företag och olika drivkrafter för mänskligt beteende så att politik och åtgärder kan ges ett kraftfullare stöd och bättre idéer. Detta i sin tur förutsätter inte bara att den redan existerande kunskaps- basen vidmakthålls och utvecklar de redan existerande kunskaps- baserna utan också att de eftersatta kunskapsområdena inom främst humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning kan stärkas.

Forskarna framhåller också att universitet, forskningsfinansiärer och breda grupper inom miljörörelser, internationella organisa- tioner, näringsliv och myndigheter uttrycker behov av en bredare sammansatt kunskap för att underlätta miljövänligt beteende och beslutsfattande. Också inom forskarsamhället självt finns en aktiv rörelse som bland annat syns i form av fler och fler samarbeten mellan olika kategorier av forskare med fler samförfattade artiklar där naturforskare, samhällsforskare och humanister arbetar tillsam- mans.

Forskarna i Miljöforskningsberedningen anser att det finns ett behov av att bredda miljöpolitikens kunskapsbas liksom kunskapens spridning i hela samhället. En bred och djup kunskap om miljön bland allmänheten, företag och organisationer är dessutom nödvän- dig för att ge legitimitet åt en aktiv miljöpolitik.

16 Miljöpolitikens spelplan, rapport från Miljöforskningsberedningen, oktober 2014.

279

Miljöforskningens tillgänglighet

SOU 2015:43

9.3Exempel från annan verksamhet

Enligt våra direktiv ska vi lyfta fram goda exempel när det gäller myndighetsstrukturer och organisation inom andra verksamhets- områden i komplexa myndighetsstrukturer. Nedan presenterar vi två exempel på myndigheter som har i uppgift att bl.a. samman- ställa forskningsresultat. Vi presenterar också det råd inom Mistra som har i uppgift att utvärdera forskningsresultat inom miljö- området.

9.3.1Statens beredning för medicinsk utvärdering

Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) bildades genom ett regeringsbeslut i juni 1987, med uppgift att utvärdera såväl ny som befintlig medicinsk teknik.17 Syftet med beredningen beskrevs i den utredning som föregick beslutet:

att skapa utrymme för och påskynda införandet av ny teknologi som är effektivare och säkrare och kan ersätta eller komplettera tidigare metoder,

att rannsaka etablerade metoder och utmönstra de som är ineffektiva eller saknar nytta,

att motverka utbredd användning av nya metoder som inte är veten- skapligt allsidigt prövade och vars ekonomiska konsekvenser är okända.18

Enligt SBU:s nu gällande instruktion har beredningen till uppgift att vetenskapligt utvärdera tillämpade och nya medicinska metoder i hälso- och sjukvården ur medicinskt, ekonomiskt, samhälleligt och etiskt perspektiv. SBU ska sammanställa utvärderingarna på ett enkelt och lättfattligt sätt och sprida dem så att vårdgivare och andra berörda kan tillägna sig kunskapen. Myndigheten ska konti- nuerligt utveckla sitt arbete med att sprida utvärderingarna så att dessa tillämpas i praktiken och leder till önskade förändringar inom hälso- och sjukvården.

17 Beredningens namn var ursprungligen Statens beredning för utvärdering av medicinsk metodik.

18 Utvärdering av medicinskt handlande – förslag om nationell samordning, Rapport avgiven av en arbetsgrupp inom socialdepartementet (1986-06-06).

280

SOU 2015:43

Miljöforskningens tillgänglighet

SBU ska också systematiskt identifiera, aktivt föra ut kunskap om samt utvärdera behandlingsmetoder i vården, vars effekter det saknas tillräcklig kunskap om. 19

9.3.2Skolforskningsinstitutet

Skolforskningsinstitutet startade sin verksamhet den 1 januari 2015. Enligt sin instruktion ska institutet bidra till att de som är verk- samma inom skolväsendet ges goda förutsättningar att planera, genomföra och utvärdera undervisningen med stöd av vetenskapligt underbyggda metoder och arbetssätt. Myndigheten ska bidra till goda förutsättningar för barns och elevers utveckling och lärande och till förbättrade kunskapsresultat för elever.

Enligt instruktionen ska Skolforskningsinstitutet

1.validera forskningsresultat inom området med avseende på kvalitet och relevans,

2.systematiskt sammanställa forskningsresultat med god vetenskaplig kvalitet och presentera resultaten på ett sätt som är användbart för de verksamma inom skolväsendet,

3.sprida forskningsresultaten och göra dem tillgängliga för de verksamma inom skolväsendet,

4.identifiera områden inom skolväsendet där relevant praktiknära forskning saknas,

5.utlysa medel för praktiknära forskning av högsta vetenskapliga kvalitet inom de områden där relevant sådan forskning saknas, och

6.fördela medel till praktiknära forskning av högsta vetenskapliga kvali- tet.20

9.3.3Mistras råd för evidensbaserad miljövård – EviEM

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning (Mistra) är en forsknings- stiftelse som bildades av löntagfondsmedel 1994.21 Mistras råd för evidensbaserad miljövård (EviEM) inledde sin verksamhet i januari

19Förordning (2007:1233) med instruktion för Statens beredning för medicinsk utvärdering.

20Förordning (2014:1578) med instruktion för Skolforskningsinstitutet.

21Vi har beskrivit Mistra och Mistras uppdrag i vårt delbetänkande SOU 2014:66, Myndigheter och organisationer under Miljödepartementet – en kartläggning.

281

Miljöforskningens tillgänglighet

SOU 2015:43

2012. Genom systematiska utvärderingar av forskningsresultat inom miljöstrategiskt viktiga områden ska EviEM förbättra beslutsunder- laget för det svenska miljöarbetet. På så sätt ska rådet bidra till att miljövården så långt som möjligt blir evidensbaserad, dvs. står på bästa möjliga vetenskapliga grund.

EviEM består av ett sekretariat, knutet till Kungl. Vetenskaps- akademien i Stockholm, och styrs av en exekutivkommitté med internationella och svenska forskare, experter och beslutsfattare inom miljöområdet. EviEM styrs av en fristående exekutivkommitté och domineras av forskare och utvärderingsexperter från flera olika länder. EviEM har ett sekretariat med fem anställda. Mistra finan- sierar verksamheten med 66 miljoner kronor under åren 2012–2017.

Beslutet att bilda Mistra föregicks av en utredning. Behovet av ett råd beskrivs på följande vis.

De senaste årens allt större intresse för miljöfrågorna, inte minst människans påverkan på klimatet, har också sett en allt mer intensiv efterfrågan från allmänhet, medier och beslutsfattare på forsknings- resultat. […] I ett samhällsklimat där miljövetenskapliga forsknings- resultat är alltmer efterfrågade, behövs aktuella och kritiska kunskaps- översikter som samlar oberoende studier utförda med olika metoder inom ett visst område.22

Gruppen pekade på risken för en intressekonflikt mellan omvärldens krav på snabba och entydiga forskningsresultat, och den vetenskap- liga processens krav på evidens och faktagranskning.

I rapporten definierades också rådets framtida uppgifter. Enligt förslaget skulle rådet ha följande huvuduppgifter:

identifiera och systematiskt sammanställa forskningsresultat inom miljöstrategiskt viktiga områden enligt de beslut som fattas av rådets styrelse,

analysera forskningsresultat och fastställa resultatens evidensstyrka,

föra ut vetenskapligt belagda forskningsresultat och slutsatser till användare och beslutsfattare,

utveckla metoder för miljövetenskaplig utvärdering, särkslit inom samhälls- och tvärvetenskaplig forskning.

22 Förslag om inrättande av Mistra Council for Environmental Evaluation, Gruppens förslag 2011-03-04.

282

SOU 2015:43

Miljöforskningens tillgänglighet

EviEM förtydligar behovet av den egna verksamheten genom att peka på att det varje år investeras över 100 miljarder kronor i svensk miljövård. Alla är med och betalar – staten, kommunerna, företagen och hushållen. EviEM menar att många beslut fattas inom svensk och utländsk miljövård på grundval av rutiner och traditioner snarare än forskningsresultat. En del metoder kan vara föråldrade och ineffektiva, andra kan vara nya men otillräckligt granskade. Ändå kan det finnas mängder av forskningsrön som skulle kunna vara miljövårdens beslutsfattare till hjälp – om de bara nådde dit. Dagens miljöforskning är så omfattande att det i prak- tiken är svårt eller omöjligt för såväl miljövårdstjänstemän som miljöpolitiker att få överblick över all kunskap som tagits fram.23

EviEM ger inga rekommendationer för hur utvärderingsresul- taten ska omsättas i råd och rättesnören för det praktiska miljö- arbetet. Den uppgiften lämnas till beslutsfattare inom exempelvis regeringen, statliga myndigheter, kommuner och företag och till opinionsbildare inom intresseorganisationer och media.

23 EviEM:s affärsplan för en fortsatt och utökad verksamhet 2018-2022.

283

10Förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön

Vattenmyndigheterna bildades i augusti 2004 för att genomföra Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG om upprätt- ande av en ram för gemenskapens åtgärder på vattenpolitikens område.1 Vattenmyndigheternas uppgift är att bevara och förbättra vattnets beskaffenhet.

I detta avsnitt redogör vi för vattenmyndigheternas verksamhet och organisation.

10.1Vattenadministrationen växer fram

Regeringen presenterade den nuvarande strukturen för vatten- administrationen i propositionen Förvaltning av kvaliteten på vatten- miljön. Genom riksdagens beslut våren 2004 delades Sverige in i fem vattendistrikt för förvaltningen av kvaliteten på vattenmiljön. I varje vattendistrikt skulle regeringen utse en länsstyrelse att vara vattenmyndighet med ansvar för förvaltningen av kvaliteten på vatten- miljön i distriktet. Vattenmyndigheten skulle enligt regeringens proposition ha huvudansvar för tillämpningen av EU:s ramdirektiv för vatten inom respektive vattendistrikt.2

Som skäl för förslaget att knyta vattenförvaltningen till läns- styrelserna anförde regeringen följande:

En av utgångspunkterna för svenska myndigheters miljövårdsarbete är ett integrerat arbetssätt. Ett miljöarbete med denna inriktning ger möj- ligheter att beakta skilda miljöfrågors ömsesidiga beroende och påver-

1EGT L 327, 22.12 2000, s. 1, Celex 32000L0060.

2Förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön (prop. 2003/04:2, bet. 2003/04:MJU17, rskr. 2003/04:56).

285

Förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön

SOU 2015:43

kan. På så sätt kan målkonflikter i miljöarbetet lättare urskiljas och avväg- ningar göras mellan olika mål. Frågor som rör luft, mark och vatten måste kunna bedömas i ett sammanhang eftersom förändringar i dessa miljöer oundvikligen påverkar varandra. Regeringen anser att en viktig förutsättning för att nå de nationella miljökvalitetsmålen är att arbetet med att genomföra ramdirektivet för vatten infogas i övrigt miljö- arbete. Miljöfrågor för vatten kan inte ses separat utan är en del av hel- heten i svenskt miljöarbete. […]

Den myndighetsstruktur som i dag hanterar miljöfrågor är väl inarbetad och en naturlig utgångspunkt för det fortsatta arbetet med att genom- föra ramdirektivet för vatten. Det arbete som utförs av centrala myn- digheter, länsstyrelser, miljödomstolar, kommuner, vattenvårdsförbund och flera andra bör fortsätta.

Regeringens slutsats var alltså att den bästa organisatoriska lösningen var att en länsstyrelse i varje distrikt skulle utses till vattenmyndig- het. För varje vattenmyndighet skulle regeringen utse en styrelse – en vattendelegation – för att i vattendistriktet ansvara för upp- gifterna som vattenmyndighet. I övrigt skulle dessa länsstyrelsers samlade kompetens ställas till förfogande för vattenmiljöförvalt- ningen. Övriga länsstyrelser skulle biträda vattenmyndigheterna i deras arbete.

10.1.1Vattenmyndigheternas uppgifter

Enligt 5 kap. 11 § miljöbalken ska en länsstyrelse i varje vattendistrikt vara vattenmyndighet med ansvar för förvaltningen av kvaliteten på vattenmiljön i distriktet. Vattendistriktens utbredning framgår av förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vatten- miljön. Av förordningen (2007:825) med länsstyrelseinstruktionen framgår vilka länsstyrelser som är vattenmyndigheter:

länsstyrelsen i Norrbottens län för Bottenvikens vattendistrikt,

länsstyrelsen i Västernorrlands län för Bottenhavets vattendistrikt,

länsstyrelsen i Västmanlands län för Norra Östersjöns vatten- distrikt,

länsstyrelsen i Kalmar län för Södra Östersjöns vattendistrikt,

länsstyrelsen i Västra Götalands län för Västerhavets vatten- distrikt.

286

SOU 2015:43

Förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön

Vattenmyndigheternas uppgifter framgår av förordningen om för- valtning av kvaliteten på vattenmiljön. I korthet innebär regle- ringen att vattenmyndigheterna bl.a. har i uppgift att

fastställa kvalitetskrav för yt- och grundvattenförekomster i vattendistriktet,

upprätta förvaltningsplan och åtgärdsprogram för vattendistrik- tet,

upprätta register över skyddade områden,

upprätta och genomföra miljöövervakningsprogram,

lämna uppgifter till Havs- och vattenmyndigheten som de be- höver för vidare rapportering till EU-kommissionen (t.ex. förvalt- ningsplan och åtgärdsprogram).

Enligt förordningen ska vattenmyndigheterna planera sitt vatten- kvalitetsarbete så att det möjliggör och uppmuntrar till deltagande av alla som berörs av förvaltningen av kvaliteten på vattenmiljön. Innan vattenmyndigheten fattar beslut om kvalitetskrav, förvalt- ningsplaner och åtgärdsprogram eller i övrigt handlägger frågor av större betydelse för vattenkvaliten ska myndigheten samråda med de och enskilda som berörs av beslutet.3

10.1.2Vattendelegationernas uppgifter

Av länsstyrelsernas instruktion framgår att det ska finnas en sär- skild vattendelegation för varje vattenmyndighet.4 Delegationernas övergripande uppgift är att genomföra EU:s vattendirektiv på regio- nal nivå. Det är delegationen som fattar beslut om förvaltningsplan, åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer.

Vattendelegationen får överlåta åt länsstyrelsen – eller åt annan länsstyrelse i vattendistriktet – att utarbeta förslag till miljökvali- tetsnormer, åtgärdsprogram, förvaltningsplaner och miljöövervak- ningsprogram samt genomföra åtgärdsprogram och miljöövervak- ning, ansvara för samordningen inom delområden och fatta beslut i

32 kap 4 § förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön.

424 § förordningen (2007:825) med länsstyrelseinstruktion.

287

Förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön

SOU 2015:43

frågor om förvaltningen av kvaliteten på vattenmiljön i övrigt. Vattendelegationen får dock inte överlåta åt länsstyrelsen att fatta beslut om miljökvalitetsnormer, åtgärdsprogram och förvaltnings- planer. I administrativa frågor och andra frågor som inte rör för- valtningen av kvaliteten på vattenmiljön fattar länsstyrelsen beslut.

Ledamöterna i vattendelegationerna utses av regeringen. Dele- gationerna ska bestå av högst elva ledamöter som ska vara sakkunniga företrädare för länsstyrelser och andra sakkunniga. De övriga sakkunniga kan t.ex. vara forskare, representanter för kommuner, näringslivet, miljöorganisationer och för de politiska partierna.5 Landshövdingen vid den länsstyrelse som är vatten- myndighet ska vara delegationens ordförande.

Övriga länsstyrelser inom distriktet ska biträda vattenmyndig- heten. Inom varje länsstyrelse ska det finnas ett beredningssekre- tariat för att biträda i samordningen av arbetet med förvaltningen av kvaliteten på vattenmiljön.

10.1.3Vattenrådens arbete

Vattenråd är ett lokalt forum för frivillig samverkan inom ett eller flera avrinningsområden mellan alla som är intresserade av vatten- frågor. Tanken är att utgå från vattnets väg och inte inskränkas av administrativa gränser. Även myndigheterna kan lyfta frågor där man vill ha delaktighet av ett vattenråd. Vattenråden hanterar frågor som rör såväl ytvatten, grundvatten som kustvatten.

I vattenråden ingår representanter för bland annat kommuner, skogs- och gruvnäringen, energibolag, branschorganisationer, ideella intresseföreningar och privatpersoner. Den som vill bilda ett vatten- råd kan söka medel från vattenmyndigheten för arbetet med att starta ett vattenråd. Det blivande vattenrådet kan därefter ansöka om ett årligt bidrag från vattenmyndigheten.

Uppgifter för vattenråden är inte reglerade i någon författning men kan bl.a. omfatta att:

fånga upp lokal kunskap och synpunkt om hur vattnen mår,

var det finns problem,

5 www.vattenmyndigheterna.se, 2015-03-03.

288

SOU 2015:43

Förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön

hur övervakningsprogrammen kan kompletteras,

var det finns motsättningar,

olika verksamheters förutsättningar,

information om samhällsutvecklingen och

lämna förslag på var man ska börja med åtgärder och hur de kan genomföras.6

10.2Länsstyrelsernas roll

Länsstyrelserna har det övergripande ansvaret för det regionala arbetet inom vatten- och miljöområdet. De ska bland annat över- vaka tillståndet i länets vatten och utöva tillsyn över verksamheter med koppling till vatten, t.ex. vattenkraftverk och industrier med utsläpp till vatten. Länsstyrelserna har ett ansvar för genom- förandet av åtgärder inom vattenförvaltningen inom respektive län.

Varje länsstyrelse har ett beredningskansli med uppgift att hjälpa vattenmyndigheten att genomföra vattenförvaltningsförord- ningen. Beredningskansliet sköter en stor del av det operativa arbetet, dvs. de bedömer vattnets status, samtalar med verksamhetsutövare, tar fram förslag till åtgärder m.m. De ska, tillsammans med vattenmyndigheterna, ta fram kunskapsunderlag och lämna förslag till miljökvalitetsnormer, övervakningsprogram och åtgärdspro- gram för alla avrinningsområden. Arbetet ska genomföras i dialog med kommuner och med lokala vattenintressenter, t.ex. vattenråd.

Länsstyrelsen ska i sitt arbete med vattenförvaltningen

hjälpa till att samordna vattenförvaltningen i distriktet,

stötta och medverka till bildandet av vattenråd,

stödja vattenmyndigheten med att utarbeta förslag till miljö- kvalitetsnormer, åtgärdsprogram, förvaltningsplaner och miljö- övervakningsprogram,

samordna och genomföra åtgärdsprogram och miljöövervaknings- program i distriktets delområden.7

6 www.vattenmyndigheterna.se, 2015-03-03.

289

Förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön

SOU 2015:43

10.3Havs- och vattenmyndigheten bildas

I september 2009 beslutade regeringen att tillkalla en särskild utredare för att lämna förslag till vilka verksamheter inom i första hand Naturvårdsverket och Fiskeriverket och de fem vattenmyndig- heterna som skulle ingå i en ny myndighet för havs- och vatten- miljöfrågor.8

10.3.1Utredningen om en myndighet för havs- och vattenmiljöfrågor

Huvudförslaget från Utredningen om en myndighet för havs- och vattenmiljöfrågor var att strukturen för vattenmyndigheternas ansvarsområden skulle behållas.9 Utredningen pekade på att läns- styrelserna har viktiga uppgifter i det samlade miljöarbetet på regional nivå, med en rad verksamheter som är nära kopplade till vatten och anknytande miljöfrågor.

Utredaren gjorde bedömningen att en förutsättning för fortsatta fristående och regionalt knutna vattenmyndigheter var att en cen- tral myndighet bildades. En sådan myndighet skulle kunna möjlig- göra en tillräcklig styrning och enhetlighet i det framtida havs- och vattenmiljöarbetet. Den centrala myndigheten måste tillräckligt kraftfullt kunna inrikta verksamheten med hjälp av föreskrifter och olika typer av tillsynsvägledning.

Utredaren presenterade också ett alternativ till att behålla vatten- myndigheterna. Det alternativa förslaget innebar en centralisering av vattenmyndigheterna där de fem vattenmyndigheterna med kansli- resurser och vattendelegationer överfördes till den nya myndigheten och att länsstyrelserna i de fem berörda länen upphörde att vara vattenmyndigheter. De skäl som talade för detta alternativ var enligt utredaren att det då skulle bli en tydligare samordning av havs- och vattenmiljöfrågorna. Utredaren pekade också på att en tidigare utredning visat att det fanns svårigheter att stärka vattenmyndig-

7Beskrivningen bygger på en rapport till Miljömålsberedningen, Rapport från expertgruppen om en sammanhållen och hållbar vattenpolitik, 2013-09-27 och på www.vattenmyndigheterna.se, 2013-03-05.

8Dir. 2009:64.

9SOU 2010:8, En myndighet för havs- och vattenmiljö, betänkande av Utredningen om en myndighet för havs- och vattenmiljöfrågor.

290

SOU 2015:43

Förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön

heternas ställning eftersom de var organisatoriskt kopplade till länsstyrelserna.10 Utredaren hänvisade också till en rapport som visat att det fanns behov av att ge vattenarbetet en tydlig orga- nisation och tydlig ansvarsfördelning mellan olika aktörer och olika nivåer.11

Vidare menade utredaren att om en samlad myndighetslösning skulle väljas för vattenmyndigheternas arbete kunde det vara svårt att ange skäl för att behålla vattendelegationerna. I stället talade åt- skilligt för att låta den nya myndighetens ledning fastställa form- erna för hur beslut skulle fattas i organisationen. Med tanke på be- hovet av beredning och förankring i anslutning till de definierade vattendistrikten samt utredningsdirektivens och EG-direktivets utformning, menade utredaren att det fanns skäl att redan i myn- dighetens instruktion föreskriva om att det ska finnas råd eller motsvarande organ som bereder och lägger förslag till beslut som rör vattendistrikten.

Utredaren ansåg vidare att det stod klart att vattenmyndig- heternas ställning var otydlig. De kunde genom sin benämning uppfattas som självständiga ”myndigheter” men trots att de var verksamhetsmässigt och organisatoriskt inordnade i berörda läns- styrelsers övriga arbete. Det faktum att begreppet ”vattenmyndig- het” användes i lagstiftningen, utan att avse en självständig förvalt- ningsmyndighet, bidrog enligt utredaren till otydligheten. Utred- aren menade att det borde övervägas om benämningen ”vatten- myndigheter” skulle avvecklas för att undvika otydligheter vad avsåg självständigheten.

10.3.2Beslut om en ny nationell myndighet

I propositionen En sammanhållen svensk havspolitik menade rege- ringen att det för att uppnå en sammanhållen, effektiv och ända- målsenlig havs- och vattenförvaltning, fanns behov av en central

10SOU 2008:48, En utvecklad havsmiljöförvaltning, betänkande av Havsmiljöutredningen. Utredningen menade att organisation med fem vattenmyndigheter som delar av länsstyrelsernas organisation och med avsaknad av formell samordning gav en otydlig bild gentemot omvärlden. Det riskerade enligt utredaren dessutom att skapa ineffektivitet i genomförandet. Utredningen föreslog därför att en översyn av vattenförvaltningens organisation skulle genomföras snarast.

112008/09: RFR3 Uppföljning av statens insatser inom havsmiljöområdet.

291

Förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön

SOU 2015:43

förvaltningsmyndighet som skulle tilldelas ansvaret för havs- och vattenmiljöfrågor.12

Regeringens målsättning med en sådan myndighet var att den skulle skapa ett hållbart och optimalt nyttjande av naturresurserna. I centrum stod bl.a. ett samlat genomförande av EU:s marina direktiv, ramdirektivet för vatten, Östersjösamarbetet och miljökvalitets- målen Hav i balans samt levande kust och skärgård, Ingen övergöd- ning, Giftfri miljö, Ett rikt växt- och djurliv samt Levande sjöar och vattendrag.

Havs- och vattenmyndigheten bildades den 1 juli 2011. Myndig- heten fick det samlade ansvaret för havs- och vattenmiljöfrågor. Enligt sin instruktion ska myndigheten samordna vattenmyndig- heterna för genomförandet av förordningen (2004:660) om förvalt- ning av kvaliteten på vattenmiljön.13 Havs- och vattenmyndighetens ansvar i vattenförvaltningen består främst av samordning, vägled- ning samt rapportering till EU-kommissionen.

I vårt delbetänkande presenteras Havs- och vattenmyndighetens uppgifter utförligt.14

10.4Miljömålsberedningen om vattenmyndigheterna

I juni 2014 lämnade miljömålsberedningen ett delbetänkande med förslag till en strategi för långsiktigt hållbar markanvändning och hållbar vattenpolitik.15 I delbetänkandet gjorde beredningen bedöm- ningen att ansvarsfördelningen på havs- och vattenmiljöområdet borde ses över. Beredningen motiverade sitt ställningstagande på följande sätt:

Vattenförvaltningens organisation med regionala vattenmyndigheter och vattendelegationer kopplade till länsstyrelserna har inneburit att en ny regional nivå införts i strukturen för hantering av vattenrela- terade miljöfrågor. Vi bedömer att denna ordning har skapat en oklar- het om vem som gör vad i vattenförvaltningen. Det är också en

12Prop. 2008/09:170.

135 § 4 punkten förordningen (2011:619) med instruktion för Havs- och vattenmyndig- heten.

14SOU 2014:66.

15Miljömålsberedningen är en parlamentarisk kommitté med uppgift att ge regeringen för- slag till strategier med etappmål, styrmedel och åtgärder inom politiskt prioriterade områden i dialog med relevanta samhällsaktörer. Direktiv 2010:74 samt tilläggsdirektiv 2010:135, 2011:50, 2011:91, 2012:95, 2014:110 och 2014:165.

292

SOU 2015:43

Förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön

ordning som avviker från den som gäller för havsmiljöförvaltningen, vilket skapar svårigheter att få till samordningen mellan förvaltnings- processerna. Det finns även en otydlighet när det gäller vattenmyndig- heternas ställning, eftersom vattenmyndigheternas kanslier kan upp- fattas som självständiga ”myndigheter” trots att de både verksamhets- mässigt och organisatoriskt ingår i berörda länsstyrelser. 16

Miljömålsberedningen pekar på att konstruktionen med själv- ständiga vattendelegationer innebär att beslutsgången avviker från det normala inom statlig förvaltning. När självständiga organ inrättas efter regeringsbeslut riskerar ansvaret att bli otydligt och det minskar den eller de berörda myndigheternas möjligheter till styrning av den egna verksamheten.

Miljömålsberedningen anser att dagens vattendelegationer inte har den överblick som krävs för att kunna fatta de principiella be- slut som behövs. Inom åtgärdsarbetet behöver de nationella miljö- målen och berörda direktiv hanteras samlat och det krävs ofta avvägningar mellan olika nationella mål. Detta skulle kunna lösas genom att beslutsmandatet förs över till nationell nivå, vilket också kan ge bättre förutsättningar för samordning med andra nationellt ansvariga myndigheter och organisationer.

Beredningen hänvisar i betänkandet till Miljömyndighetsutred- ningens uppdrag att pröva förutsättningarna för en tydligare, effek- tivare och mer ändamålsenlig beslutsstruktur och ett bättre resurs- utnyttjande för myndigheterna under Miljödepartementet.

16 SOU 2014:50 Med miljömålen i fokus – hållbar användning av mark och vatten, delbetänkande av Miljömålsberedningen.

293

11 Våra överväganden och förslag

Vi har uppfattat våra direktiv så att våra förslag ska ta sin utgångs- punkt i förvaltningspolitiska överväganden. Vi lämnar inga förslag om miljöpolitikens innehåll eller inriktning. Vi har utgått från regeringens ställningstaganden i våra direktiv:

Fokus för de senaste årens reformer inom statsförvaltningen har varit att klargöra statens roll och uppgifter, effektivisera resurser, sätta med- borgare och företag i centrum samt att förbättra styrningen genom tydligare rollfördelning och bättre dialog mellan regeringen och myndigheterna.1

Utöver dessa generella förvaltningspolitiska principer har vi också försökt beakta de särskilda förutsättningar som gäller för miljö- politiken och som vi redovisar i avsnitt 3 i detta betänkande.

11.1Miljömålen i myndighetsstyrningen

Vi föreslår att: Regeringen tar bort uppgiften att verka för att det generationsmål för miljöarbetet och de miljökvalitetsmål som riksdagen har fastställt nås i förordningarna med instruk- tion för de 26 myndigheter som i dag ingår i miljömålssystemet samt länsstyrelseinstruktionen. Förutsatt att instruktionen inte redan innehåller sådana uppgifter, bör regeringen i instruk- tionerna för dessa myndigheter, länsstyrelserna och övriga relevanta myndigheter i stället formulera verksamhetsanpassade uppgifter som i sin tur bidrar till att nå det av riksdagen beslutade generationsmålet och de sexton miljökvalitetsmålen.

1 Dir. 2013:101.

295

Överväganden och förslag

SOU 2015:43

Vi föreslår att: Regeringen i 3 § myndighetsförordningen (2007:515) som behandlar myndighetsledningens verksamhets- ansvar inför en ny uppgift som innebär att myndighetsledningen ska se till att verksamheten främjar en hållbar utveckling och bidrar till att nå generationsmålet och miljökvalitetsmålen.

Regeringens ambition har varit att de nationella miljökvalitets- målen – i en modern samhällsövergripande mål- och resultat- styrningsprocess – skulle göra miljöarbetet mer målinriktat och effektivt.2

Vi konstaterar att de statliga förvaltningsmyndigheternas uppgifter och roller i miljöarbetet och miljömålssystemet har förändrats och utvecklats över tiden. Samtidigt som miljömåls- systemet i sig har utvecklats har regeringen gett uttryck för hur miljömålen ska användas i styrningen på den övergripande nivån och i myndighetsstyrningen. I takt med att den statliga myndig- hetsstrukturen förändrats och myndigheter ombildats, slagits samman, nybildats och avvecklats har även miljömålsmyndigheter lagts ner och miljömålsmyndigheter har nybildats. Vissa myndig- heter har ”kommit och gått” i systemet medan andra har funnits med sedan miljömålssystemet infördes 1999. De myndighets- specifika uppgifterna inom ramen för miljömålssystemet har varierat över åren. Miljömålen i sig har förändrats liksom bedöm- ningsgrunderna för måluppfyllelse.

Även regeringens generella förvaltningspolitiska regelverk, principer och praxis för myndighetsstyrningen har under samma tidsperiod genomgått stora förändringar. Detta återspeglas i dokumenteten för myndighetsstyrning – bland annat i myndig- heternas instruktioner och regleringsbrev och i den mer generella regleringen i olika förordningar som verksförordningen, myndighets- förordningen och miljöledningsförordningen.

I flera olika propositioner har regeringen gett uttryck för hur den ser på miljömålens tillämpning både ur ett samhälls- övergripande perspektiv och i myndighetsstyrningen. Några viktiga ledord som regeringen återkommit till i dessa sammanhang är

2 Prop. 1997/98:145.

296

SOU 2015:43

Överväganden och förslag

samhällsövergripande, integrering samt precisering av myndig- heternas ansvar.

I propositionen Svenska miljömål. Miljöpolitik för ett hållbart Sverige sade regeringen att miljökvalitetsmålen bildar utgångs- punkter för fortsatt precisering samt sektorsvis och geografisk anpassning. Myndigheter, företag och kommuner med flera gavs stor frihet att välja vägar för att nå målen.3

I propositionen Svenska miljömål – ett gemensamt uppdrag anförde regeringen att det ankommer på regeringen att med utgångspunkt i miljökvalitetsmålen genom delmål ange inrikt- ningen för hur arbetet ska bedrivas för att det ska säkerställas att åtgärder vidtas i syfte att uppnå målen. Delmålen var utgångs- punkter för att i ett nästa steg precisera mål och strategier inom olika samhällssektorer och på skilda nivåer. Ansvaret för att med utgångspunkt i delmålen precisera sektorsmål låg på de olika sam- hällssektorerna. Regeringens bedömning var dock att systemet kunde förbättras bland annat genom att olika aktörers roller tydlig- gjordes.4

I propositionen Svenska miljömål – för ett effektivare miljö- arbete lämnade regeringen förslag till en mer verksamhetsanpassad myndighetsstyrning. Med sitt förslag ville regeringen tydliggöra myndigheternas fortsatta miljöansvar. Enligt regeringen skulle ansvaret innebära att myndigheterna med ansvar inom miljömåls- systemet, inom sitt verksamhetsområde, skulle verka för att målen inom miljömålssystemet nås. Omfattningen och avgränsningar av respektive myndighets ansvar skulle preciseras närmare i de berörda myndigheternas ”relevanta styrdokument”. I samma proposition diskuterade regeringen behovet av integrering av miljöarbetet och att integrering av miljöarbetet var centralt för att nå miljö- kvalitetsmålen. Regeringen anförde att integrering av miljöhänsyn i andra politikområden sedan länge var ett centralt inslag i miljö- politiken.

Det innebar att målen för miljöpolitiken skulle integreras i andra politikområden och att miljöfrågorna beaktas när en myndighet fullgör sin huvuduppgift. Enligt regeringen kan inte miljö- problemen lösas av enbart miljöaktörerna eller genom myndighets-

3Prop. 1997/98:145.

4Prop. 2004/05:150.

297

Överväganden och förslag

SOU 2015:43

styrningen. I stället måste miljöhänsyn aktivt integreras i verksamheten inom de områden i samhället som påverkar miljön. Detta skapar bättre förutsättningar för beslut som är hållbara i såväl ekonomiskt, socialt som miljömässigt perspektiv.5

Regeringens uppdrag till myndigheterna i instruktioner och regleringsbrev inom ramen för miljömålssystemet har varierat över tiden och mellan myndigheterna i konkretion och precision. Det har funnits ambitioner att utforma mål och uppdrag som är för- enliga med myndigheternas kärnuppdrag – och därigenom undvika uppenbara målkonflikter – samt åtminstone i viss utsträckning ligger inom myndighetens rådighet.

Regeringens tillämpning av miljömålssystemet i myndighets- styrningen har sedan 2000-talets första år succesivt blivit alltmer oprecis och fjärmat sig från den inriktning som regeringen i övrigt har angivit för sin myndighetsstyrning i generella termer men även i förhållande till generationsmålet och miljökvalitetsmålen. Vi ser särskilt tydligt hur regeringens användning av miljömålen i sin mer operativa myndighetsstyrning – särskilt i regleringsbreven – klingade av med början 2009 och framåt.

I vårt utredningsarbete och vid samtal med företrädare för myndigheter har det för oss blivit allt tydligare att miljömålen inte är det styrinstrument för myndigheternas miljöarbete som stats- makterna avsett. Enligt vår uppfattning har övergången till mer övergripande mål i instruktionerna – ”att verka för generations- målet och de sexton miljökvalitetsmålen” – inneburit ökade svårig- heter för myndigheterna att tolka regeringens uppdrag och därmed en risk för att deras miljöarbete har urholkats. Vi har erfarit att myndighetsföreträdare bedömer att uppgiften i deras instruktion att verka för generationsmålet och miljökvalitetsmålen inte har någon större inverkan på myndighetens miljöarbete. Det har i vissa fall uppfattats som att det med den nuvarande tillämpningen är upp till myndigheterna att själva tolka om och i så fall hur de kan bidra till miljömålen.

Även om både kommunföreträdare och representanter för olika företag och organisationer har framfört att miljömålen är viktiga för deras miljöarbete så har vi även hört motsatsen. Vi har erfarit att trots att statsmakternas ambitioner är att miljömålssystemet ska

5 Prop. 2009/10:155.

298

SOU 2015:43

Överväganden och förslag

vara ett samhällsövergripande styrmedel för att genomföra miljö- politiken, så uppfattar många företagare att miljömålsarbetet enbart är en uppgift för myndigheterna.

Riksdagen och regeringen använder generationsmålet och miljö- kvalitetsmålen i flera olika funktioner och processer. Miljö- kvalitetsmålen är utgångspunkten för mål- och resultatstyrningen av miljöarbetet inom alla samhällsområden. Tillsammans är gene- rationsmålet, miljökvalitetsmålen och etappmålen också utgifts- områdesmål för utgiftsområde 20. Regeringen använder genera- tionsmålet och miljökvalitetsmålen som uppgifter i sin myndighetsstyrning i tjugosex statliga förvaltningsmyndigheters instruktioner samt i den instruktion som gäller för samtliga tjugoen länsstyrelser.

Miljökvalitetsmålen är dessutom mål i regeringens förordning om miljöledningssystem. Enligt förordningen ska (för närvarande 188) statliga myndigheters miljöledningsarbete bidra till att nå de natio- nella miljökvalitetsmålen.

Mer om miljömålen som styrmedel

Miljömålsmyndigheterna och länsstyrelserna ska enligt sina instruktioner

verka för att det generationsmål för miljöarbetet och de miljö- kvalitetsmål som riksdagen har fastställt nås och ska vid behov föreslå åtgärder för miljöarbetets utveckling

Skrivningen finns i ett antal varianter. Satsen ”verka för…” har i vissa fall tillägget att myndigheten ”inom sitt verksamhetsområde ska verka för …”. I något fall är ”verka för…” utbytt mot ”bidra till…”.

I alla sina varianter innebär formuleringen att myndigheterna i miljömålssystemet ska kunna vidta åtgärder som syftar till att generationsmålet och miljökvalitetsmålen nås. Förutom förslags- rätten kan det vara oklart vilka åtgärder som ska kunna vidtas. Inte för någon av myndigheterna anges det heller vilket eller vilka miljökvalitetsmål de i första hand ska rikta in sig på för att aktivt påverka måluppfyllelsen. Det är i stort sett bara när regeringen har angivit att vissa bestämda myndigheter ska samordna uppföljning och utvärdering som vissa bestämda miljökvalitetsmål har pekats

299

Överväganden och förslag

SOU 2015:43

ut. Man kan säga att formuleringen att verka för generationsmålet och miljökvalitetsmålen har gett myndigheterna en möjlighet att göra något arbete inom miljöområdet men att större satsningar på sådant arbete ligger utanför regeringens kravlista till myndig- heterna.

Om regeringen å andra sidan vill använda de utvalda miljömålsmyndigheterna på ett mer aktivt och operativt sätt kan den nuvarande standardformuleringen i myndighetsinstruktionerna vara problematisk på minst två sätt.

För det första. Inom ramen för miljömålssystemet är det knappast något som skiljer styrningen av miljömålsmyndigheterna från styrningen av övriga myndigheter. Enligt förordningen om miljöledning i statliga myndigheter6 ska de (för närvarande) 188 myndigheter som omfattas av den verka för att nå miljö- kvalitetsmålen och underförstått även generationsmålet. En sak som dock bara miljömålsmyndigheterna är ålagda att göra är att de vid behov ska lämna förslag på åtgärder för miljöarbetets utveckling. Men det är en öppen fråga om och när anledningar till sådana förslag kallar på uppmärksamhet. Den miljömålsmyndighet som saknar andra miljömålsuppgifter under uppgiften att verka för generationsmålet och miljökvalitetsmålet skulle därför under perioder inte behöva göra så mycket mer på miljöområdet än att följa bestämmelserna om miljöledning. Uppgiften att verka för generationsmålet och miljökvalitetsmålen kan alltså bli ett lätt förbisett krav, i konkurrens med mer specificerade uppdrag till myndigheten inom andra områden.

För det andra. Miljökvalitetsmålen befinner sig ofta på en så övergripande nivå att ingen enskild myndighet kan skilja ut i vilken utsträckning den själv kan påverka måluppfyllelsen. Ofta är det heller inte myndigheterna som förfogar över de verkningsfulla styrmedlen utan det är främst riksdagen och regeringen som råder över dessa. Inte sällan förutsätts också internationella åtaganden. Om en myndighet ska verka för ett effektmål (vilket som helst) bör den råda över åtgärder som kan leda till måluppfyllelse. Det innebär inte att myndigheten behöver ha fullständig rådighet över alla faktorer som kan leda till måluppfyllelse. I så fall skulle nästan inget effektmål alls gå att ha i styrningen av myndigheterna,

6 Förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter.

300

SOU 2015:43

Överväganden och förslag

eftersom det i regel är andra faktorer i kombination med den enskilda myndighetens verksamhet som leder till måluppfyllelse. Ett villkor för effektmål i myndighetsstyrning bör vara att myndigheten inom ramen för sina instruktionsenliga uppgifter kan påverka måluppfyllelsen till någon märkbar del. Det innebär dels att målet bör kunna följas upp, dels att det bör kunna göras troligt att en del av måluppfyllelsen beror på den enskilda myndighetens verksamhet.

Generationsmålets strecksatser och miljökvalitetsmålens preci- seringar är i och för sig viktiga för en myndighet att känna till och orientera sig mot. Dock kan övergripande mål av det slaget – om de inte kompletteras med mer verksamhetsnära mål eller uppgifter – inte alltid motivera en myndighet att göra större satsningar i målens riktning.

Myndigheternas och organisationernas syn på utmaningar i miljömålssystemet

I vårt delbetänkande7 redovisade vi resultatet av ett seminarium där vi – med de myndigheter som ingår i miljömålssystemet samt de miljöorganisationer som ingår i vårt uppdrag – diskuterade vilka utmaningar inom miljöområdet som de menar är det 5–6 största de närmaste 5–10 åren.

Flera av deltagarna i seminariet uttryckte att entusiasmen över miljökvalitetsmålen har minskat. Målen som formulerades för mer än 20 år sedan motsvarar inte nutida förväntningar. I vissa avseenden är målen till och med föråldrade. Man menade att det är viktigt att nya generationer känner ett ägarskap till miljömålen så att de också vill vara med och utveckla nya medel och driva utvecklingen av miljöpolitiken framåt. Genom en modernisering av miljömålssystemet och därmed av styrningen inom miljöpolitiken kan områden som numera också skulle behöva inkluderas i miljömålssystemet kunna läggas till.

Det behöver också utvecklas konkreta handlingsplaner för miljöarbetet och åtgärdsarbetet behöver bli mer vardagsnära. Målen borde delas upp i internationella och nationella mål samt i mål som

7 SOU 2014:66, Myndigheter och organisationer under Miljödepartementet – en kart- läggning, delbetänkande av Miljömyndighetsutredningen.

301

Överväganden och förslag

SOU 2015:43

myndigheterna ska uppnå och mål som medborgarna (allmänheten) kan uppnå. Målen bör användas i praktiken i högre grad. Man menade att en analys av hur olika reformer påverkar möjligheten att nå generationsmålet och miljökvalitetsmålen alltid borde göras innan politiska beslut fattas. Det är viktigt att överbrygga det kortsiktiga synsättet där det politiska intresset endast sträcker sig över mandatperioden.

Den tydlighet i miljöpolitiken som deltagarna frågade efter när det gäller det internationella och nationella miljöarbetet behövs även för de egna organisationernas arbete. Man menade att det behövs tydligare prioriteringar mellan olika samhällsintressen för att underlätta samordningen i myndighetsvärlden. Det uttrycktes som att myndigheterna behöver robust strategisk styrning och flexibel operativ styrning. Samarbetet mellan myndigheterna och mellan myndigheterna och andra aktörer måste fungera väl.

Flera framhöll att det är otillräckligt att myndigheterna inom miljömålssystemet ska verka för att generationsmålet och miljökvalitetsmålen nås, utan att regeringen lämnar någon närmare precisering. Av den nuvarande formuleringen framgår inte vad regeringen vill att de ska leverera för resultat. Regeringen behöver förtydliga vilka myndigheter som förväntas göra vad, hur målen ska integreras i kärnverksamheten och hur samverkan med andra myndigheter kan genomföras.

Man menar också att det är oklart om Regeringskansliet vill styra och följa upp myndigheternas arbete via årsredovisningen eller via den årliga uppföljningen och den fördjupade utvärderingen av miljömålen.

Organisationerna efterlyste även effektiva styrmedel och påtryckningsmedel för egen del för att kunna nå resultat i miljöarbetet.

Man menade även att myndigheterna utanför miljömålssystemet hanterar starka och tydliga kopplingar mellan miljö och politik- och samhällsfrågor. Här krävs mer omfattande samverkan mellan myndigheterna, men också tydliggörande av ansvarsförhållanden. Det måste vara klart huruvida det är miljöfrågan eller någon annan fråga som är den viktigaste.

302

SOU 2015:43

Överväganden och förslag

OECD om miljömålen som styrinstrument

I sin granskning av Sveriges miljöpolitik 2014 konstaterade OECD bland annat att

Sverige har skapat ett system med ambitiösa miljökvalitetsmål som utgör grunden för landets miljöpolitik på alla områden och som involverar samtliga statliga myndigheter och förvaltningsnivåer. Miljömålssystemet är unikt och utgör ett betydande samhälls- omfattande åtagande för en hållbar utveckling. I sin nuvarande form erbjuder det dock inte en plattform för riktade, effektiva och verk- samma åtgärder: de politiska prioriteringarna står inte i proportion till de tillgängliga resurserna och olika aktörer mobiliseras inte heller i tillräcklig grad.8

OECD pekade även att på miljömålen inte alltid definieras på ett konsekvent eller enhetligt sätt på de olika myndighetsnivåerna.9 Man belyser även frågan att miljömålen inte har någon formell rättslig status, utan är en långsiktig strategisk vägledning för Sveriges miljöpolitik.10 En av OECD:s slutsatser är att Sverige kommer att behöva öka sina ansträngningar om vi ska kunna uppnå våra ambitiösa miljömål.11

Statskontoret

På regeringens uppdrag har även Statskontoret diskuterat miljömålens verkan i myndighetsstyrningen. Enligt Statskontoret är miljömålssystemet till sin karaktär ett system som till stor del vilar på visionära mål och på att samhällets alla delar strävar mot de gemensamma målen. De visionära målen ger dock inte ett tillfredsställande stöd för politikens genomförande. Bestäm- melserna i myndigheternas instruktioner ger inte tillräcklig väg- ledning och de har heller inte följts upp med krav på åter- rapportering. Enligt Statskontoret är myndighetsstyrningen i dag inte tillräckligt verksamhetsanpassad.12

8OECD:s granskning av Sveriges miljöpolitik, Sverige 2014, s. 42.

9OECD:s granskning av Sveriges miljöpolitik, Sverige 2014, s. 3.

10OECD:s granskning av Sveriges miljöpolitik, Sverige 2014, s. 47.

11OECD:s granskning av Sveriges miljöpolitik, Sverige 2014, s. 3.

12Regeringsbeslut 2013-01-24, dnr. M2013/234/Ma.

303

Överväganden och förslag

SOU 2015:43

Om myndighetsförordningen och förvaltningsmyndigheternas generella uppgifter

Cheferna i alla de myndigheter som omfattades av 7 § i verks- förordningen13 hade från och med den 1 januari 1998 ett generellt ansvar för att beakta de krav som ställs på verksamheten när det gäller en ekologiskt hållbar utveckling. Det innebar att miljöhänsyn och resurshushållning skulle integreras i statlig verksamhet.

Verksförordningen tillämpades på myndigheter under rege- ringen i den omfattning som regeringen föreskrev i respektive myndighets instruktion. Det innebar att myndigheten skulle beakta de krav som ställdes på verksamheten, när det gäller en ekologiskt hållbar utveckling, förutsatt att det uttryckligen framgick av myndighetens instruktion. Med något undantag omfattades samt- liga dåvarande miljömålsmyndigheter av denna föreskrift.14

I januari 2008 efterträddes verksförordningen av myndighets- förordningen.15 Syftet med myndighetsförordningen är huvud- sakligen att skapa en större tydlighet än verksförordningen tidigare hade gett uttryck för när det gäller dels de förvaltningspolitiska kraven på myndigheterna, dels myndighetsledningens ansvar och uppgifter.

Till skillnad från verksförordningen finns inte längre några sektorsövergripande krav på myndigheterna reglerade i myndig- hetsförordningen. I myndighetsförordningen regleras endast sådana gemensamma krav på samtliga förvaltningsmyndigheter som rör själva förvaltningen. De argument för denna förändring som Utredningen om en översyn av verksförordningen anförde var att krav som inte är gemensamma för samtliga myndigheter och som inte rör själva förvaltningen inte skulle regleras i myndighets- förordningen.16

13Verksförordningen (1995:1322).

14Se bilaga 2.

15Myndighetsförordningen (2007:515).

16SOU 2004:23, Från verksförordning till myndighetsförordning, betänkande av Utredningen om en översyn av verksförordningen.

304

SOU 2015:43

Överväganden och förslag

Regeringen utvecklar sin myndighetsstyrning

I den förvaltningspolitiska propositionen 201017 anförde regeringen att styrningen av de statliga myndigheterna bör vara tydlig och resultatinriktad. Tydlig innebär, enligt regeringen, bland annat att myndighetens uppdrag preciseras genom uppgifter, regler och i förekommande fall mål och prioriteringar. Regeringen framhöll att mål och uppgifter till myndigheterna skulle formuleras så att respektive myndighet själv råder över eller har rimliga möjligheter att genom olika åtgärder kunna genomföra uppdraget på ett tillfredsställande sätt.

Enligt regeringen kan övergripande mål fungera som vägledning men är som regel inte lämpliga att användas direkt i verksam- hetsstyrningen.

I budgetpropositionen för 201518 sade den nuvarande regeringen att resultatstyrningen ska utmärkas av att den ger myndigheterna långsiktiga förutsättningar att förverkliga regeringens politik. Detaljstyrningen ska minska och ge utrymme för en strategisk styrning där professionernas verksamhetsnära kunskap tas tillvara. Utvecklingsarbetet ska bedrivas i nära samarbete och dialog med flera olika aktörer. Styrningen av myndigheter och verksamheter ska utgå från regeringens styrbehov samt de förutsättningar och krav som ställs inom olika verksamheter. Utformningen av styr- ningen ska utvecklas ytterligare bl.a. genom en bättre användning av befintliga styrinstrument.

Hur ska uppgifterna i myndigheternas instruktioner vara utformade?

Myndigheternas instruktioner är ett grundläggande instrument i regeringens styrning. Till skillnad från myndighetsförordningen19 och andra författningar som gäller flera myndigheter ska en myndighets instruktion tydliggöra den enskilda myndighetens uppdrag. Regeringen understryker att instruktionen ska formuleras i termer som svarar mot myndighetens befogenheter.

17Prop. 2009/10:175.

18Prop. 2014/15:1.

19Myndighetsförordningen (2007:515).

305

Överväganden och förslag

SOU 2015:43

Detaljeringsgraden i instruktionen kan variera från myndighet till myndighet.

Uppgifter som är tidsbegränsade eller som kan förväntas bli ändrade inom en närmare framtid, mål, uppgifter eller uppdrag där regeringen ser behov att vara utförlig i beskrivningen är exempel på sådant som vanligtvis inte regleras i instruktionen utan i annat beslut.

Övergripande mål används vanligtvis för att uttrycka en långsiktig, politisk viljeinriktning. Men, enligt regeringen, lämpar sig inte övergripande mål för den konkreta styrningen av myndigheterna. Beroende på de ambitioner regeringen har inom ett verksamhetsområde är det angeläget att precisera och konkretisera de uppgifter som myndigheten ska utföra.

Enligt regeringen måste uppdraget till myndigheten formuleras så att det kan realiseras inom ramen för de åtgärder som myndigheten kan vidta.20

Ett sätt att närma sig en relevant och ändamålsenlig precisering av myndighetens uppgifter i instruktionen är att samtidigt överväga vilken resultatinformation som myndigheten förväntas presentera i sin årsredovisning. Vid precisering av uppgifter bör man tänka på att myndigheten ska redovisa och kommentera verksamhetens resultat i förhållande till de uppgifter som framgår av myndighetens instruktion och till vad regeringen har angett i regleringsbrev eller i något annat beslut.21

Inom ekonomistyrningen i statsförvaltningen är resultat de prestationer som myndigheter åstadkommer och de effekter prestationerna leder till. En prestation är en tjänst eller produkt som levereras av en myndighet. Det myndigheten gör med anledning av angivna uppgifter, uppdrag och mål i instruktionen, regleringsbrevet eller i annat styrdokument ska, enligt ESV, normalt kunna leda till prestationer.22 Resultatredovisningen i årsredovisningen ska främst avse hur verksamhetens prestationer har utvecklats med avseende på volym och kostnader.23

20Prop. 2009/10:175, s. 111.

21Socialdepartementet PM 2011-06-14, Handledning för myndigheternas instruktioner.

22ESV 2012:42, Handledning Resultatredovisning.

231 § 3 kap. förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag.

306

SOU 2015:43

Överväganden och förslag

Styrning med mål och uppföljning av mål

Mål definieras vanligen som önskade framtida tillstånd. Dessa tillstånd bör främst vara lokaliserade utanför den agerande aktörens verksam- het, dvs. i naturen, i samhället som helhet eller hos individer i sam- hället. Mål bör i första hand avse effekter eller utfall av verksamheten. I vissa fall kan det dock finnas skäl att formulera mål som avser kompe- tensförsörjning och liknande utvecklingsområden inom en verksamhet.

Prestationsmål bör undvikas. Några skäl till det är att sådana mål riskerar att konservera onödig verksamhet snarare än att utveckla och förbättra verksamhet. Prestationsmål kan motverka effektivisering. Att ett visst bestämt antal prestationer blir inräknade behöver inte betyda att verksamheten därmed har skapat någon nytta enligt mål på högre nivå. Prestationsmål och uppföljningen av dessa riskerar också att leda till oönskade beteenden som går stick i stäv med mål på högre nivå.

Mål på olika nivåer bör ha olika funktioner. Ett övergripande mål bör som regel ange den rubriksmässiga inriktningen för flera samverkande aktörer, men där det också bör finnas mål som specificerar vad respektive aktör ska påverka. I en målhierarki behöver åtminstone något operativt mål vara tydligt formulerat; de övergripande målen har en kontextualiserande funktion.

Mål som ska vara operativa bör vara nåbara, men med viss ansträngning. Det bör vara en utmaning att nå målet. Är det för lätt att nå målet stimuleras inte så mycket verksamhetsutvecklande kreativitet. Formuleringen av ett mål bör heller inte gå för långt åt andra hållet. Är det för svårt att nå målet kan målet leda till uppgivenhet. Målen bör också vara nåbara i bemärkelsen att de förväntade effekterna är inom räckhåll för verksamheten. Det bör kunna göras troligt att verksamheten kan påverka måluppfyllelsen till någon märkbar del. Rådighet över alla faktorer som kan påverka måluppfyllelsen kan sällan en enskild aktör ha när det gäller effektmål. En enskild aktör bör ändå kunna uppleva att den gör skillnad.

En del mål bör följas upp och insamlade data analyseras. Om det bara är tillståndet i målområdet som ska följas upp kan det vara tillräckligt att operationalisera målet med en eller flera indikatorer. Om det också är viktigt att uttala sig om måluppfyllelse fordras ett kriterium som anger vilket värde på indikatorn som ska betyda att målet är uppfyllt. Även en tidsangivelse för när målet ska vara uppfyllt

307

Överväganden och förslag

SOU 2015:43

behöver fastställas i så fall. Beroende på vad målen handlar om och hur de är formulerade kan insamlade data vara både kvantitativa eller kvalitativa. Analyserna bör vara fokuserade på att förklara variationer, stagnationer, förekomster, brist på förekomster, etc. Därefter bör förbättringsområden kunna ringas in, idéer till alternativa eller justerade åtgärder tänkas ut, beslut bli fattade om att verksamheten ska avbrytas eller utökas, m.m.

11.1.1Regeringen behöver ändra tillämpningen av miljömålen i sin myndighetsstyrning

Vår uppfattning är att generationsmålet och miljökvalitetsmålen i sin nuvarande ”verka för”-formulering inte passar in i som uppgift i myndigheternas instruktioner. Hur skulle då regeringens till- lämpning av miljömålen i sin myndighetsstyrning kunna utvecklas? Här nedan resonerar vi om några olika alternativ.

En fråga som funnits med i våra överväganden är om – ur en myndighets perspektiv – etappmålen i miljömålssystemet skulle kunna vara mer greppbara mål inom räckhåll för myndighetens verksamhet, åtminstone i teorin. Etappmålen ska beskriva den samhällsomställning som krävs för att nå miljökvalitetsmålen och slutligen generationsmålet. Etappmål, miljökvalitetsmål och genera- tionsmål kan ses som tre steg i en kedja av tänkta effekter som utgår från bland annat en myndighets åtgärder. Med andra ord kan myndighetens åtgärder vara en förutsättning för att det blir en omställning av samhället, som i sin tur kan vara en förutsättning för att de olika parametrarna i miljökvalitetsmålen nås, som slutligen kan vara en förutsättning för att generationsmålet blir uppfyllt. Att rikta in åtminstone några av de särskilda myndigheterna i miljö- målssystemet på olika aspekter av samhällsomställningar, som passar myndigheternas respektive verksamheter, kan innebära en betydligt mer operativ myndighetsstyrning än den nuvarande.

Etappmål i miljömålssystemet ska alltså förtydliga den samhälls- omställning som krävs för att generationsmålet och miljökvalitets- målen ska kunna nås. Det bör understrykas att denna definition av etappmål skiljer sig något från vad som vanligen menas med etappmål. I miljömålssystemet ska etappmålen ange ett förhållande mellan orsak och verkan. En samhällsomställning ska orsaka förändrade mätvärden hos de preciserade miljökvalitetsmålen. Etappmål brukar annars bara ange en nivå eller status vid en tidpunkt innan den slutliga och utan att

308

SOU 2015:43

Överväganden och förslag

kausala förhållanden blandas in. Etappmålen i miljömålssystemet kan vara en kombination av önskade nivåer vid vissa bestämda årtal och kausala förhållanden.

Det finns dessutom en del praktiska problem med de befintliga etappmålen. Systemet med etappmål är inte utvecklat på alla områden. De etappmål som har tagits fram ger också ett väldigt spretigt intryck. Etappmålen är ibland åtgärdskrav snarare än mål. Inbördes befinner sig etappmålen på olika nivåer och i den utsträckning de är framtagna enligt en systematik skiljer den sig från den som har används under framtagandet av miljökvalitetsmålen.

De befintliga etappmålen i miljömålssystemet kan därför inte alltid användas som nåbara mål för enskilda myndigheter. Utanför miljömålssystemet finns dock en uppsättning mål som liknar de etappmål som miljömålssystemet idealt borde ha. De energi- politiska målen kan tjäna som exempel på hur verksamhetsnära samhällsomställningsmål kan formuleras i relation till miljö- kvalitetsmålen i miljömålssystemet.

Här nedan fortsätter vi resonemanget om olika alternativ för hur miljömålen skulle kunna verksamhetsanpassas i regeringens myndig- hetsstyrning. Vi använder fyra olika myndigheter som exempel, Statens energimyndighet, Konkurrensverket, Havs- och vatten- myndigheten och Trafikverket.

Exemplet Statens energimyndighet – miljömålsmyndighet med kärnverksamhet som sammanfaller med miljöverksamhet

Statens energimyndighet har rollen att verka för de energipolitiska målen. Eftersom det finns ett samband mellan de energipolitiska målen och målen i miljömålssystemet kommer myndigheten därmed också att verka för flera av miljökvalitetsmålen. Statens energi- myndighet råder självfallet inte över alla faktorer som kan påverka måluppfyllelsen ens på de energipolitiska målen. För Statens energi- myndighet ligger ändå de energipolitiska målen på en mer greppbar nivå än vad miljökvalitsmålen gör. I tabellen nedan finns en samman- ställning av nationella politiska mål på energiområdet och deras kopplingar till berörda miljömål.24

24 Statens energimyndighet, ET 2011:35, s. 14 f.

309

Överväganden och förslag

SOU 2015:43

 

 

 

 

 

 

Källa: Energimyndigheten 2015.

25 Ds 2012:23, Målet är identiskt med motsvarande etappmål i miljömålssystemet, s. 117.

310

SOU 2015:43

Överväganden och förslag

Förutom de två visionerna kan samtliga energipolitiska mål sägas likna den ideala beskrivningen av etappmål i miljömålssystemet. Till sin karaktär är de samhällsomställande och om de nås kan miljökvalitetsmålen komma att påverkas i gynnsam riktning.

I instruktionen till Statens energimyndighet har regeringen angett bland annat följande uppgifter:

Statens energimyndighet ska inom sitt verksamhetsområde

1.verka för att de av riksdagen antagna energi- och klimatpolitiska målen samt målen för forskning och innovation inom energiområdet uppnås,

2.verka för att det generationsmål för miljöarbetet och de miljökvalitetsmål som riksdagen har fastställt uppnås och vid behov föreslå åtgärder för miljöarbetets utveckling.

Några större förändringar borde inte behöva bli aktuella i detta exempel. De energi- och klimatpolitiska målen är intimt sammanbundna med de miljöpolitiska målen. Vissa av miljökvalitetsmålen och delar av generationsmålet kan förväntas bli gynnsamt påverkade med anledning av myndighetens energi- och klimatpolitiska arbete. Därför skulle det kunna vara tillräckligt att regeringens myndighetsstyrning enligt instruktionen fokuserades på de energi- och klimatpolitiska målen. Den uttryckliga uppgiften att verka för generationsmålet och miljökvalitetsmålen kan slopas. Myndigheten verkar för dessa mål i och med att den verkar för de energi- och klimatpolitiska målen.

Deluppgiften till Statens energimyndighet att vid behov föreslå hur miljöarbetet kan utvecklas kan vara kvar, men då främst i förhållande till de energi- och klimatpolitiska målen. Men denna uppgift är på sätt och vis redan angiven, eftersom myndigheten ”inom sitt verksamhetsområde” ska verkar för målen.

Andra punkten skulle kunna ha följande alternativa lydelse:

2. vid behov föreslå åtgärder för utveckling av energi- och klimatarbetet. En sådan ändring skulle dock förmodligen inte innebära någon väsentlig skillnad i praktiken.

311

Överväganden och förslag

SOU 2015:43

Exemplet Konkurrensverket – miljömålsmyndighet med annan kärnverksamhet

Konkurrensverket är ett exempel på en myndighet i miljömåls- systemet som inte är en uttalad miljömyndighet. Myndigheten har en verksamhet vars konsekvenser kan komma i beröring med miljömålen, ungefär som gäller för alla andra myndigheter. Konkurrensverket har dock vissa specificerade uppgifter i för- hållande till målen miljömålssystemet.

I instruktionen till Konkurrensverket anges följande miljö- målsrelevanta uppgifter:

4 a § Konkurrensverket ska utveckla, förvalta och lämna stöd om offentlig upphandling. I myndighetens arbete ingår att /---/

3.utveckla och förvalta kriterier som beaktar miljöhänsyn i offentliga upphandlingar, och

4.tillhandahålla ett stöd för tillämpningen av kriterierna i 3 samt lämna information och tillhandahålla utbildning om sådana kriterier.

De kriterier som avses i första stycket 3 ska göra det möjligt att ställa olika höga miljökrav. /---/

9 a § Konkurrensverket ska, inom sitt verksamhetsområde, verka för att det generationsmål för miljöarbetet och de miljökvalitetsmål som riksdagen har fastställt nås och ska vid behov föreslå åtgärder för miljöarbetets utveckling.

Verket ska i fråga om sitt miljöarbete rapportera till Naturvårdsverket och samråda med verket om vilken rapportering som behövs.

Konkurrensverkets huvuduppgift inom ramen för miljömåls- systemet är alltså att utveckla kriterier för miljöhänsyn vid upp- handling, samt att ge olika typer av stöd vid tillämpningen av sådana kriterier. I ett sådant arbete ligger det förstås nära till hands att referera till målen i miljömålssystemet. Om Konkurrensverket också på ett direkt operativt sätt ska verka för att generationsmålet och miljökvalitetsmålet nås kan däremot vara en mer tveksam uppgift. Att verket ska reda ut hur det ska gå till kan ta energi från huvuduppgiften att utveckla och förvalta kriterier för miljöhänsyn. Konkurrensverket är ingen förvaltningsmyndighet inom miljö- området. Uppgiften verka för… är därför mindre lämplig i det här fallet. En sådan uppgift förutsätter ett annat kompetensområde än det som kan förväntas finnas på en myndighet vars kärnuppgifter är konkurrensfrågor och offentlig upphandling.

312

SOU 2015:43

Överväganden och förslag

Standardformuleringarna i instruktionen för Konkurrensverket skulle i detta alternativ kunna redigeras om enligt följande:

§ Konkurrensverket ska med hänsyn till målen i miljömålssystemet och inom sitt verksamhetsområde

1.utveckla och förvalta kriterier som beaktar miljöhänsyn i offentliga upphandlingar,

2.tillhandahålla ett stöd för tillämpningen av kriterierna i 1 samt lämna information och tillhandahålla utbildning om sådana kriterier, och

3.vid behov föreslå åtgärder för miljöarbetets utveckling.

De kriterier som avses i 1 ska göra det möjligt att ställa olika höga miljökrav.

Enligt förordningen om årsredovisning och budgetunderlag26 ska myndigheten redovisa verksamhetens resultat i förhållande till de uppgifter regeringen har angivit i instruktionen. För att komma runt övertolkningar av denna bestämmelse skulle det kunna finnas skäl att ha en paragraf i instruktionen om hur miljömålsorienterad verksamhet ska redovisas i årsredovisningen. Följande paragraf skulle därför i detta alternativ kunna behöva skrivas in i instruktionen till Konkurrensverket:

§ I årsredovisningen ska Konkurrensverket redovisa vilket arbete enligt 1 verket har bedrivit. Redovisning av i vilken utsträckning miljömålen är uppfyllda ska redovisas på annat ställe än i års- redovisningen och inte av Konkurrensverket.

Verket ska i fråga om sitt miljöarbete rapportera till /---/ och samråda med verket om vilken rapportering som behövs.

Exemplet Havs- och vattenmyndigheten – miljömålsmyndighet med miljöverksamhet som kärnverksamhet

Havs- och vattenmyndigheten är förvaltningsmyndighet inom miljöområdet. Den verksamhet myndigheten har till uppgift att bedriva kan enkelt kopplas ihop med flera miljökvalitetsmål. Myndigheten bör också kunna påverka utfallet på flera miljö- kvalitetsmål. Uppgiften att verka för generationsmålet och miljö- kvalitetsmålen behöver därför inte ändras i detta fall. För renodlade

26 Förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag.

313

Överväganden och förslag

SOU 2015:43

miljömyndigheter kan övergripande miljömål inte bara ge sammanhang och riktning åt den verksamhet de är satta att bedriva, utan också fungera som operativa mål, möjligen med undantag från generationsmålet.

Exemplet Trafikverket – miljömålsmyndighet med omfattande miljöpåverkande verksamhet

Trafikverket ansvarar bland annat för den långsiktiga infra- strukturplaneringen för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart samt för byggande och drift av statliga vägar och järnvägar. I det uppdraget är det svårt att inte väga in någon miljöhänsyn. Trafik- verket är därför en av de särskilt utvalda miljömålsmyndigheterna. Redan i första paragrafen i instruktionen för Trafikverket anges det att:

Trafikverket ska med utgångspunkt i ett samhällsbyggnadsperspektiv skapa förutsättningar för ett […] långsiktigt hållbart transportsystem.

Vidare anges det i Trafikverkets instruktion att:

10 § Trafikverket ska inom sitt verksamhetsområde tillhandahålla underlag för tillämpningen av 3–5 kap. miljöbalken och av plan- och bygglagen (2010:900).

11 § Trafikverket ska verka för att det generationsmål för miljöarbetet och de miljökvalitetsmål som riksdagen har fastställt nås och ska vid behov föreslå åtgärder för miljöarbetets utveckling.

Trafikverket ska i fråga om sitt miljöarbete rapportera till Naturvårdsverket och samråda med verket om vilken rapportering som behövs.

Detta är i stort sett den miljömålsrelevanta styrning regeringen utövar i förhållande till Trafikverket. Enligt en källa på Trafikverket har denna styrning inte bara blivit mindre tydlig. Den har också inneburit att Trafikverket inte på samma sätt som tidigare priori- terar satsningar på miljöarbete. Tidigare hade Trafikverket (dvs. de dåvarande trafikmyndigheterna) konkreta miljömål angivna i regleringsbrevet, som på ett helt annat sätt satte press på miljö- arbetet.

Trafikverket är ett exempel på en myndighet som ska verka för att nå övergripande miljömål men som saknar miljömål på en för

314

SOU 2015:43

Överväganden och förslag

verket operativ nivå. En återgång till mer konkreta mål i regerings- brevet till Trafikverket kan övervägas, samtidigt som uppgiften verka för… formuleras om.

Trafikverkets miljömålsorienterade uppgifter skulle i detta alternativ kunna formuleras enligt följande mall:

§ Trafikverket ska med hänsyn till målen i miljömålssystemet och inom sitt verksamhetsområde

1.uppgift

2.uppgift

3.uppgift

Preciserade mål på lägre nivå än miljökvalitetsmål och mål som anges i regleringsbrevet bör åtföljas av både en redovisning av vad som har gjorts för att nå målen och i vilken utsträckning målen är uppfyllda. En snarlik paragraf som den för Konkurrensverket kan behöva läggas till för Trafikverkets del.

§ I årsredovisningen ska Trafikverket redovisa vad verket har gjort för att nå relevanta miljökvalitetsmål och miljömål angivna i regleringsbrevet. Redovisning av i vilken utsträckning miljökvalitetsmålen är uppfyllda ska redovisas på annat ställe än i årsredovisningen och inte av Trafikverket.

Verket ska i fråga om sitt miljöarbete rapportera till X och samråda med verket om vilken rapportering som behövs.

För myndigheter som är förvaltningsmyndigheter inom miljö- området behöver nuvarande instruktionsenliga uppgifter inte ändras i någon större omfattning. Att de ska verka för (vissa av) miljökvalitetsmålen är deras huvudsakliga uppgift.

Samma gäller för Statens energimyndighet, men med fokus på energi- och klimatmålen.

För myndigheter som antingen är perifera i miljömålssystemet eller har en verksamhet som har stor miljöpåverkan kan uppgiften verka för… vara en både för svag och mindre lämplig styrsignal. Formuleringen kan därför behöva formuleras om för dessa myndigheter. En alternativ standardparagraf i instruktionen till dessa myndigheter kan vara denna:

315

Överväganden och förslag

SOU 2015:43

§ Myndigheten ska med hänsyn till målen i miljömålssystemet och inom sitt verksamhetsområde

1.uppgift

2.uppgift

3.uppgift

Denna alternativa modell för styrningen ställer krav på det ska finnas miljömålsrelevanta och uttryckliga uppgifter till den myndighet som ska tillhöra gruppen särskilda miljömåls- myndigheter. En konsekvens av det kan bli att vissa myndigheter inte längre ska vara särskilda miljömålsmyndigheter. En myndighet som inte längre kvalificerar sig som särskild är dock fortfarande en myndighet i miljömålssystemet, t.ex. enligt förordningen om miljöledning.

På sikt skulle i detta exempel en liknande målstyrning som den som gäller för Statens energimyndighet utvecklas för flertalet miljömålsmyndigheter. En sådan målstyrning förutsätter att regeringen formulerar verksamhetsnära och samhällsomställande mål som föregår uppfyllandet av miljökvalitetsmålen.

Exemplet ”verka för”-uppgiften tas bort ur myndigheternas instruktioner

För myndigheter som är perifera i miljömålssystemet skulle förslaget för Konkurrensverket vara vägledande. För myndigheter vars verksamhet har stor miljöpåverkan kan förslaget för Trafik- verket vara vägledande. En liknande formulering som för Trafik- verket kan även skrivas in i instruktionerna för de utpräglade förvaltningsmyndigheterna i miljöområdet och för de myndigheter som ska samordna miljömålsuppföljningen.

Ett annat alternativ för att verksamhetsanpassa styrningen är att ”verka för”-uppgiften i sin helhet tas bort ur samtliga miljö- myndigheters instruktioner. ”Verka-för”-uppgiften i myndig- heternas instruktioner i dag är, som vi redovisar ovan, problematisk ur många olika aspekter. Regeringen skulle med detta alternativ – i de instruktioner där det är relevant med hänsyn tagen till den aktuella myndighetens kärnuppgifter – kunna precisera en eller flera uppgifter som bidrar till att uppnå ett eller flera miljömål. Flera av de nuvarande miljömålsmyndigheterna har redan sådana

316

SOU 2015:43

Överväganden och förslag

preciserade uppgifter i sina instruktioner. För andra myndigheter vars uppgifter till stora delar består av miljöfrågor och myndigheter som är miljömyndigheter och enbart har uppgifter inom miljö- området som till exempel Naturvårdsverket kan ”verka-för”– uppgiften troligtvis tas bort ur instruktionerna utan att det över huvud taget påverkar verksamheternas arbete med att nå genera- tionsmålet och miljökvalitetsmålen.

Vi förordar det senare alternativet; att ”verka för”-uppgiften tas bort helt ur myndigheternas instruktioner och att myndigheterna får verksamhetsanpassade uppgifter i sina instruktioner som i sin tur bidrar till att nå miljömålen. De verksamhetsanpassade upp- gifterna myndigheternas instruktioner ska vara utformade så att myndigheterna inom ramen för sina befogenheter och resurser kan lösa uppgiften. Uppgiften ska dessutom vara utformad så att myndigheten i årsredovisningen kan redovisa sina uppnådda resultat i förhållande till kraven i förordningen om årsredovisning och budgetunderlag.27 Vi förordar även att uppgiften att bidra till miljökvalitetsmålen i förordningen om miljöledning i statliga myndigheter, tas bort.

Generationsmålet och miljökvalitetsmålen ska vara vägledande för alla förvaltningsmyndigheter i deras olika verksamheter. Vi menar att det – förutom vissa självklara myndigheter – finns anled- ning att fundera över regeringens avgränsningar och val av vilka myndigheter som ska leverera resultat i förhållande till miljömålen. Det gäller både ”verka för”- uppgiften i instruktionen och upp- giften att ”bidra till” att nå de nationella miljökvalitetsmålen i miljöledningsförordningen. Samtliga tjugosex miljömålsmyndigheter och de tjugoen länsstyrelserna omfattas dessutom av båda dessa uppgifter. Samtidigt är det endast en handfull av miljömåls- myndigheterna som återfinns inom utgiftsområde 20 och dess utgiftsområdesmål och inom Miljö- och energidepartementets verksamhetsområde.

Som vi redovisar i avsnitt 3 om miljöpolitikens organisering är miljöpolitiken ett genuint svårstyrt politikområde, eftersom miljöfrågor kommer in i alla andra politikområden på ett eller annat sätt. På så vis finns miljöpolitiken ständigt närvarande i andra politiska frågor, och det måste tas hänsyn till miljömässiga

27 Förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag.

317

Överväganden och förslag

SOU 2015:43

konsekvenser av i stort sett alla politiska förslag och reformer. En insikt från både forskning och praktik är att miljöutmaningar måste hanteras på alla administrativa nivåer. Dessa utmaningar kräver ett integrerat angreppssätt som skär tvärs över och genom policyområden eftersom de är utpräglat multisektoriella och ligger på flera styrningsnivåer.

Med utgångspunkt i generationsmålets och miljökvalitetsmålens betydelse för genomförandet av miljöpolitiken och regerings- formens krav på att det allmänna ska främja en hållbar utveckling som leder till en god miljö för nuvarande och kommande gene- rationer, är det viktigt att miljömålen har sin givna plats i regeringens myndighetsstyrning. Vår bedömning är att miljömåls- arbetet i statsförvaltningen i dag inte är en sektorsuppgift. Genera- tionsmålet och miljökvalitetsmålen på den styrningsnivå som myndighetsstyrningen befinner sig ska vara generell och därmed omfatta samtliga förvaltningsmyndigheter under regeringen – oavsett kärnuppgifter. Regeringen har varit tydlig på att målen för miljöpolitiken ska integreras i andra politikområden och miljö- frågorna ska beaktas när en myndighet fullgör sin huvuduppgift och att integrering av miljöhänsyn är ett centralt inslag i miljöpolitiken. Det är därmed inte möjligt att avgränsa bort ett antal statliga myndigheter från att bidra till att de samhälls- övergripande miljömålen uppnås. Miljömålsarbetet är i och med det en viktig del av samtliga myndighetsledningars verksamhetsansvar och bör regleras som ett sådant.

I avsnitt 4 har vi översiktligt redovisat Utredningen om en översyn av verksförordningens argument för att ta bort så kallade sektorsuppgifter ur myndighetsförordningen. I samband med att myndighetsförordningen trädde i kraft upphörde verksförord- ningen att gälla och därmed försvann det generella kravet om myndighetschefens ansvar och uppgifter att bland annat beakta de krav som ställs på verksamheten när det gäller en ekologisk hållbar utveckling. Med det sagt menar vi att det i myndighets- förordningens 3 § som behandlar myndighetsledningens verksam- hetsansvar bör tillföras en ny uppgift som innebär att det i myndighetsledningens ansvar ska ingå att se till att verksamheten främjar en hållbar utveckling och bidrar till att nå generationsmålet och miljökvalitetsmålen.

318

SOU 2015:43

Överväganden och förslag

11.1.2Förslag

Vi föreslår att regeringen tar bort uppgiften att verka för att det generationsmål för miljöarbetet och de miljökvalitetsmål som riksdagen har fastställt nås i förordningarna med instruktion för de 26 myndigheter som i dag ingår i miljömålssystemet samt länsstyrelseinstruktionen. Förutsatt att instruktionen inte redan innehåller sådana uppgifter, bör regeringen i instruktionerna för dessa myndigheter, länsstyrelserna och övriga relevanta myndig- heter i stället formulera verksamhetsanpassade uppgifter som i sin tur bidrar till att nå det av riksdagen beslutade generationsmålet och de sexton miljökvalitetsmålen. Med verksamhetsanpassade uppgifter menar vi att de ska överensstämma med respektive myndighets kärnuppdrag (för att undvika målkonflikter), att de ska ligga inom ramen för myndighetens befogenheter och resurser och att de ska vara möjliga för myndigheten att följa upp och redovisa.

Vi föreslår att regeringen i 3 § myndighetsförordningen (2007:515) som behandlar myndighetsledningens verksamhets- ansvar inför en ny uppgift som innebär att myndighetsledningen ska se till att verksamheten främjar en hållbar utveckling och bidrar till att nå generationsmålet och miljökvalitetsmålen.

11.2Om uppföljning, utvärdering och resultatredovisning inom miljömålssystemet

Vi föreslår att: Naturvårdsverkets uppgift att vart fjärde år redovisa en fördjupad utvärdering av resultaten i förhållande till generationsmålet och miljökvalitetsmålen, ska utgå ur Naturvårdsverkets instruktion.

Vi föreslår att: Formas får en ny uppgift som innebär att regelbundet genomföra och till regeringen redovisa resultatet av en samhällsövergripande utvärdering av effekterna av miljö- arbetet för att nå generationsmålet och miljökvalitetsmålen.

Enligt regeringen är miljömålssystemets syfte att ge ett struktu- rerat miljöarbete och en systematisk uppföljning av miljöpolitiken. Regeringen menar också att den regelbundna uppföljningen av

319

Överväganden och förslag

SOU 2015:43

miljökvalitetsmålen och tillståndet i miljön ger grunden för ett strategiskt åtgärdsarbete.28

Underlagen till regeringens redovisning till riksdagen av resultaten av arbetet inom miljömålssystemet är bl.a. myndig- heternas årsredovisningar, myndigheternas redovisningar av sitt arbete inom ramen för miljöledningssystemet men även Natur- vårdsverkets redovisningar av miljömålssystemets uppföljningar och utvärderingar. Myndigheterna lämnar resultatet av sitt arbete med utgångspunkt i uppgifterna i instruktionen eller något annat regeringsbeslut i sina årsredovisningar direkt till regeringen. Resultatet av myndigheternas miljöledningsarbete ska lämnas till Regeringskansliet och till Naturvårdsverket i samband med att myndigheten lämnar sin årsredovisning. Naturvårdsverket lämnar därefter en samlad redovisning av myndigheternas miljölednings- arbete till regeringen. Varje år i slutet av mars lämnar Natur- vårdsverket den årliga uppföljningen av miljömålen till regeringen. Varje målansvarig myndighet ansvarar för uppföljningen av sitt eller sina miljökvalitetsmål och lämnar sina uppgifter till Natur- vårdsverket som sedan i sin tur lämnar en samlad redovisning till regeringen. Enligt regeringen ligger Naturvårdsverkets redovisning till grund för den redovisning som regeringen lämnar till riksdagen i budgetpropositionen varje år. En gång per mandatperiod lämnar Naturvårdsverket den så kallade fördjupade utvärderingen av miljömålen i en särskild rapport till regeringen. I detta arbete samverkar Naturvårdsverket med de övriga myndigheterna som har uppgifter i miljömålssystemet.

Miljömålsmyndigheterna ska, enligt sina instruktioner, ifråga om sitt miljöarbete rapportera till Naturvårdsverket och också samråda med verket om vilken rapportering som behövs. Miljömålsmyndigheterna ska även, enligt sina instruktioner, föreslå åtgärder för miljöarbetets utveckling.

Den av statsmakterna beslutade bedömningsgrunden för miljömålsarbetets resultat är

Det tillstånd i miljön som miljökvalitetsmålen uttrycker eller förut- sättningarna för att nå denna kvalitet behöver vara uppnådda inom en generation. Det innebär att ett miljökvalitetsmål bör bedömas som möjligt att nå om analysen visar antingen att det tillstånd i miljön som

28 Prop. 2009/10:155.

320

SOU 2015:43

Överväganden och förslag

målet och dess preciseringar uttrycker kan nås, eller att tillräckliga åtgärder, nationellt och internationellt, är beslutade och förväntas vara genomförda inom en generation efter att systemet infördes. Gene- rationsmålets strecksatser bör också ingå i analysen som kriterier för när förutsättningarna att nå miljökvalitetsmålen bedöms.29

Till skillnad från det övriga underlaget för regeringens resultat- redovisning av miljömålsarbetet i budgetpropositionen är årsredo- visningarna föremål för Riksrevisionens årliga revision.

11.2.1Om regeringens resultatredovisning till riksdagen

Miljö- och jordbruksutskottet har under en följd av år i sina budgetbetänkanden uttalat sig kritiskt om regeringens resultat- redovisning inom utgiftsområde 20. Utskottet har återkommande påpekat att regeringen behöver utveckla sin resultatredovisning i budgetpropositionen. Utskottet har bland annat konstaterat att

resultatinformationen i budgetpropositionen för utgiftsområde 20 behöver utvecklas. Utskottet anser att det ska vara möjligt att följa kopplingen mellan gjorda insatser, uppnådda resultat och regeringens anslagsförslag. Insatserna ska bidra till att de fastställda målen uppnås. Utskottet anser att det är en fördel att frågor om hur målen ska följas upp behandlas i samband med att nya etappmål tas fram och beslutas. Regeringen behöver leva upp till riksdagens önskemål om fördjupad resultatredovisning enligt gällande riktlinjer. En viktig utgångspunkt för det fortsatta utvecklingsarbetet bör, enligt utskottets mening, vara att underlätta riksdagens och utskottens arbete med uppföljning och utvärdering. Utskottet anser också

att resultatredovisningen bör få en tydligare inriktning mot att redo- visa och analysera uppnådda resultat i stället för att redovisa nya insatser,

att riksdagens, regeringens och förvaltningens behov av resultat- information måste beaktas i det fortsatta arbetet med att utveckla miljömålssystemet,

att strukturen för uppföljning av miljökvalitetsmålen med tydliga mål och indikatorer behöver utvecklas,

att det finns behov av ökad långsiktighet i valet av vilka indikatorer som redovisas samt redovisning av jämförbara tidsserier så att riks- dagen kan följa utvecklingen,

29 Prop. 2009/10:155, s. 28. Bet. 2009/10:MJU:25, rskr. 2009/10:377.

321

Överväganden och förslag

SOU 2015:43

– att åtgärder för att nå målen inom klimatområdet respektive havs- miljöområdet behöver redovisas samlat eftersom insatserna ofta sker inom ramen för andra utgiftsområden.

I och med att en sådan redovisning inkluderar många olika samhälls- sektorer kan det vara lämpligt att med jämna mellanrum inför utskot- tets budgetberedning redovisa resultat även i form av en särskild resultatskrivelse.30

Utskottet har även framhållit att det är väsentligt att det fortsatta utvecklingsarbetet ska leda till förbättrade möjligheter att följa kopplingen mellan gjorda insatser, redovisade resultat och regeringens anslagsförslag. Utskottet uttryckte det på följande sätt

Regeringens resultatredovisning är ett viktigt underlag för riksdagens budgetberedning. Det är viktigt att regeringens redovisning och bedömning har en klar och tydlig struktur som knyter samman mål, anslag och uppnådda resultat. Resultatredovisningen utgår på ett tydligt sätt från de miljökvalitetsmål som riksdagen har beslutat om, vilket är mycket positivt. För att öka relevansen som underlag för riksdagens budgetbeslut är det viktigt att tydligare knyta redovis- ningen av resultat till de olika anslagen och att skilja på insatser och resultat. Utskottet anser att det är väsentligt att det fortsatta utveck- lingsarbetet leder till att utskottets möjligheter förbättras när det gäller att följa kopplingen mellan gjorda insatser, redovisade resultat och regeringens anslagsförslag. Det är viktigt att regeringen redovisar sådan information till riksdagen så att utskottet kan följa den lång- siktiga utvecklingen av resultaten i förhållande till målen och att den när det är möjligt knyter redovisningen av resultat till de olika anslagen inom utgiftsområde 20. Det är också viktigt att skilja på redovisningen av resultat av genomförda statliga åtgärder från insatser och mer all- männa beskrivningar av tillståndet och utvecklingen inom ett område. Dialogen mellan utskottet och regeringen om hur regeringens resultat- redovisning kan förbättras bör fortsätta, både vad gäller redo- visningens innehåll och form.31

I budgetbetänkandet från hösten 2013 sade utskottet återigen att

Regeringens resultatredovisning utgår från de miljökvalitetsmål som riksdagen har beslutat om. Det är positivt att resultatredovisningen alltjämt utgår från de av riksdagen beslutade miljökvalitetsmålen. Utskottet kan dock ånyo konstatera att det i resultatredovisningen är svårt att se vilka resultat som faktiskt uppnåtts, Exempelvis redovisas inte indikatorerna för de olika målen i budgetpropositionen. Utskottet

30Bet. 2010/11:MJU1, rskr. 2010/11:119.

31Bet. 2011/12:MJU1, s. 17.

322

SOU 2015:43

Överväganden och förslag

betonar att utskottet tidigare framfört att det är viktigt att regeringen beaktar riksdagens behov av resultatinformation.32

I det senaste budgetbetänkandet från hösten 2014 återkom miljö- och jordbruksutskottet till hur regeringen redovisar resultatet av miljömålsarbetet. Utskottet konstaterade att

strukturen för regeringens resultatredovisning i budgetpropositionen för 2015, liksom tidigare, utgår från de miljökvalitetsmål som riksdagen har antagit. Utskottet anser att detta är ett grundläggande kriterium för att utskottet och riksdagen ska kunna fullfölja sin uppföljnings- och utvärderingsuppgift och att det därför är positivt att regeringen redovisar resultaten i enlighet med denna struktur. Det är enligt utskottets mening tillfredsställande att regeringen i årets budgetproposition redovisar de resultatindikatorer som ligger till grund för redovisningarna i propositionen. Utskottet anser att detta är en förbättring i förhållande till tidigare resultatredovisningar. Utskot- tet konstaterar att det i resultatredovisningen för de undersökta områdena i vissa fall kan vara svårt att urskilja vilka resultat som faktiskt har uppnåtts eftersom redovisningen av resultat i vissa fall blandas med redovisning av insatser, dvs. vidtagna åtgärder snarare än utfall av genomförda insatser. Det är viktigt att resultatredovisningen koncentreras till att redovisa resultaten av insatserna.33

I en särskild skrivelse till riksdagen lämnar regeringen – en gång per mandatperiod – en samlad redovisning av arbetet med miljö- kvalitetsmålen. I mars 2014 lämnade regeringen för tredje gången en samlad redovisning av utvecklingen av miljömålssystemet inklusive de strategier och etappmål som beslutats. I samma skrivelse redovisade regeringen även översiktligt de insatser som bidrar till att nå generationsmålet och miljökvalitetsmålen.34

11.2.2Om myndigheternas resultatredovisningar

Miljömyndighetsutredningen har gått igenom årsredovisningarna åren 2009–2013 för de myndigheter som fanns inom ramen för det tidigare Miljödepartementets verksamhetsområde. Gemensamt för årsredovisningarna är att det är svårt att utifrån dessa dokument få en tydlig bild av myndigheternas effektivitet och ändamålsenlighet

32Bet. 2013/14:MJU1, s. 10.

33Bet. 2014/15:MJU1, s. 16f.

34Skr. 2013/14:145, bet. 2013/14:MJU28, rskr. 2013/14:360.

323

Överväganden och förslag

SOU 2015:43

utifrån angivna resultatmål. I årsredovisningen för 2014 har miljömålsmyndigheterna, med några undantag, i enlighet med ett återrapporteringskrav i regleringsbrevet redovisat hur myndigheten har verkat för att nå generationsmålet och miljökvalitetsmålen och hur arbetet integrerats i myndighetens verksamhet. De myndig- heter som inte återrapporterade i årsredovisningen skulle enligt regleringsbrevet rapportera i annan ordning.

Enligt Statskontoret har de flesta myndigheterna med uppdrag i miljömålssystemet inte på ett tillfredsställande sätt redovisat vilka prestationer de har utfört för att nå målen. De har inte heller redovisat på vilket sätt eventuella åtgärder har bidragit till att nå målen. Det är därför, enligt Statskontorets bedömning, oklart i vilken mån myndigheterna bedriver verksamhet som bidrar till att generationsmålet och miljökvalitetsmålen nås.35

Statskontoret konstaterar att styrningen i dag inte är tillräckligt verksamhetsanpassad. Miljöpolitikens mål är visionära och ger inte ett tillfredsställande stöd för politikens genomförande. Bestämmelserna i instruktionerna ger inte tillräcklig vägledning och de har heller inte följts upp med krav på återrapportering. Dessutom har bristande redo- visning av miljöarbetet i myndigheternas årsredovisningar tillåtits pas- sera. Miljödepartementet, som har det samordnande uppdraget under regeringen för miljöpolitiken, har till stor del överlämnat till respektive myndighets fackdepartement att styra och bevaka genomförandet av miljöarbetet.36

Statskontoret säger vidare att regeringen i dag inte verkar ha upp- märksammat att många av myndigheterna inte redovisar vad de gör inom ramen för miljömålssystemet.

Någon möjlighet att följa upp den löpande verksamheten och styr- ningen finns därmed inte. Inte heller den fördjupade utvärderingen ger något egentligt svar på hur myndigheterna agerar inom ramen för miljömålssystemet. Därmed går det inte heller att säga om och i så fall hur myndigheternas arbete leder till konkreta förbättringar i miljön. Som en konsekvens av detta går det inte i dag att genomföra varken en utvärdering av resultatet eller en processutvärdering.37

Av Statskontorets utvärdering framgår att i den årliga uppfölj- ningen och den fördjupade utvärderingen anger Naturvårdsverket

35Statskontoret 2014:10, Styrningen och arbetet inom miljömålssystemet.

36Statskontoret 2014:10, Styrningen och arbetet inom miljömålssystemet, s. 8.

37Statskontoret 2014:10, Styrningen och arbetet inom miljömålssystemet, s. 68.

324

SOU 2015:43

Överväganden och förslag

för varje mål orsaker till bristande måluppfyllelse. I huvudsak behandlas olika styrmedels påverkan på måluppfyllelsen. Den för- djupade utvärderingen är, enligt Statskontoret, något mer utförlig i analysen av orsakerna till bristande måluppfyllelse. Den fördjupade utvärderingen innehåller emellertid inte någon analys av de miljömålsansvariga myndigheternas bidrag för att nå målen. Enda undantaget är, enligt Statskontoret, när bristande tillämpning av befintliga regler uppmärksammas eller när myndigheter bör ge mer stöd till andra aktörer, exempelvis till kommuner. Det fram- kommer inte något om huruvida myndigheternas ansträngningar är tillräckliga, men däremot preciseras ett antal brister i kommunernas arbete.38

Som framgår även av avsnittet om miljöpolitikens organisering ses granskning av resultat ofta som en uppgift för myndigheterna själva. Myndigheterna förväntas ägna sin återrapportering åt de resultat de har uppnått. Vi pekar på att det i myndigheternas årsredovisningar från de senaste 20 åren finns åtskilliga exempel på resultatredovisningar av olika slag – men det är oftare insatser som rapporteras än resultaten av dessa åtgärder. Det är sällsynt att oberoende forskare studerar och ifrågasätter myndigheternas bilder av verksamheternas och de olika åtgärdernas resultat. Den kunskap vi har om statsförvaltningens resultat, effektivitet och granskning utifrån de senaste 20 årens forskning om statsförvaltningen är begränsad.

Styrutredningen som lämnade sitt betänkande till regeringen hösten 200739 resonerade bland annat om att det behövs olika slag av information för skilda beslutssituationer. Den löpande styr- ningen kräver information med ett starkt inslag av regularitet. Den myndighet som svarar för verksamheten på ett område fyller en viktig roll när det gäller att ta fram sådan information. Det finns, enligt Styrutredningen, anledning att ställa helt olika krav på information beroende på hur den ska användas och olika sorters information bör beställas och tas fram på olika sätt och ha olika producenter. Myndigheterna ska informera regeringen om hur de genomfört sitt uppdrag och kraven på effektinformation från

38Statskontoret 2014:10, Styrningen och arbetet inom miljömålssystemet.

39SOU 2007:75, Att styra staten – regeringens styrning av sin förvaltning, betänkande av Styrutredningen.

325

Överväganden och förslag

SOU 2015:43

myndigheterna bör vara återhållsamma. Utredningen ansåg att det finns två konsekvenser av att alltför stora krav ställs på myndig- heterna när det gäller att utvärdera effekterna av den egna verk- samheten.

Den ena konsekvensen är, enligt Styrutredningen, att det ofta, trots mängden information, saknas information som är relevant för omprövningar eftersom informationen ofta får en bekräftande karaktär. Verksamheten är i grunden rätt tänkt – någon ifrågasättande information har ju inte tagits fram – men den bör i olika avseenden förbättras. Utvärderingar kan därmed komma att motverka i stället för att medverka till omprövningar. Detta problem förvärras om en ström av information genereras av utvärderingssystem som har byggts av de myndigheter som också har det huvudsakliga genomförandeansvaret.

Den andra konsekvensen som Styrutredningen lyfter fram är att den information som regeringen lämnar till riksdagen ofta har blivit så fokuserad på den verksamhet som utförs av enskilda myndigheter och har en så stark koppling till budgetregleringen att utvärderingar inte på ett meningsfullt sätt förs in i diskussionen om statens åtaganden eller om den grundläggande inriktningen av olika verksamheter.40

Ett exempel på sådana konsekvenser av myndigheternas egen utvärdering av sin verksamhet som Styrutredningen pekade på finns i vårt avsnitt 3. Där refererar vi till en kartläggning av de miljöpolitiska styrmedlen som Naturvårdsverket genomförde. Kartläggningen visar precis som den internationella forskningen att styrmedelsarsenalen är mycket omfattande. Bara inom det klimatpolitiska området finns det 90 styrmedel. Naturvårdsverket drar ändå slutsatsen att hittills beslutade och planerade styrmedel inte räcker för att tillräckliga åtgärder ska kunna genomföras. Endast för två av de sexton miljökvalitetsmålen bedöms de befintliga och planerade styrmedlen vara tillräckliga, medan det anses omöjligt att nå de resterande miljökvalitetsmålen till år 2020 med gällande och planerade styrmedel. Bedömningen är att det saknas lämpliga styrmedel eller att det råder brist på implementering.

40 SOU 2007:75, Att styra staten – regeringens styrning av sin förvaltning, betänkande av Styrutredningen.

326

SOU 2015:43

Överväganden och förslag

Både Naturvårdsverkets refererade litteraturöversikter och deras egna intervjuer lyfter fram de nationella, riktade styrmedlen och anser att de är effektiva. Flera av intervjupersonerna menar att styrmedlen som har utformats nationellt har haft större effekt på skogsindustrin, än de som har utformats av EU. De styrmedel som oftast nämns i sammanhanget är Programmet för energi- effektivisering i energiintensiv industri (PFE) och Gröna elcertifikat som anses ha bidragit till de tydligaste energieffektiviseringarna och produktionen av grön el. Detta stöds också av litteraturöversikterna. Det är intressant att notera att andra studier, av bland andra Riksrevisionen och Konjunkturinstitutet, har slagit fast att PFE inte har lett till några energieffektiviseringar.

Utredningen om Naturvårdsverket och Utredningen om miljömålssystemet om oberoende utvärdering

Utredningen om Naturvårdsverket som lämnade sitt betänkande i juni 200841 pekade på att avsaknaden av en oberoende utvärdering är ett problem. Utredningen anförde att eftersom den fördjupade utvärderingen, som vid den tidpunkten genomfördes av Miljö- målsrådet, styrs av de myndigheter som ansvarar för genom- förandet av miljömålsarbetet försvåras möjligheten att objektivt granska det arbete som myndigheterna har utfört på miljömåls- området. Utredningen anförde att detta faktum ökar risken för att kritiska synpunkter mildras och obekväma förslag förkastas.

Utredningen föreslog att en ny myndighet, Miljömålsinstitutet, skulle bildas. Miljömålsinstitutet skulle, enligt förslaget, bland annat ansvara för granskning och utvärdering av miljöarbetet och ha ett specifikt samordnings- och utvecklingsansvar för miljömåls- arbetet. Utredningen föreslog dessutom att de årliga miljömåls- rapporterna till regeringen skulle ersättas med en halvtidsrapport mellan de fördjupade utvärderingarna. På så sätt skulle samtidigt den administrativa bördan på både Naturvårdsverket och andra berörda myndigheter minska.

41 SOU 2008:62, Myndighet för miljön – en granskning av Naturvårdsverket, betänkande av Utredningen om Naturvårdsverket.

327

Överväganden och förslag

SOU 2015:43

Även Utredningen om miljömålssystemet42 pekade på proble- met att det saknas en oberoende utvärdering, men ur en annan synvinkel. Utredningen om miljömålssystemet menade att ett målstyrningssystem kräver en oberoende riktad utvärdering för att bli effektivt. Utredningen pekade på att miljömålssystemets aktörer redan genomför en årlig uppföljning och en bred fördjupad utvärdering av möjligheterna att nå målen vart fjärde år. Däremot saknades det, enligt utredningen, en oberoende riktad utvärdering av enskilda insatser. Detta eftersom ett urval av styrmedel liksom olika myndigheters miljöarbete behöver utvärderas i ett lärande och utvecklande syfte. Utredningen förslog att Statskontoret som inte har något ansvar i miljömålssystemet och därför är oberoende i förhållande till systemet skulle få i uppdrag att göra riktade utvärderingar av dels styrmedel, dels myndigheternas miljöarbete.

Utredningen noterade dock inte några problem med den årliga uppföljningen och den fördjupade utvärderingen utan föreslog tvärtom att Naturvårdsverkets roll skulle stärkas. Utredningen föreslog att Naturvårdsverket skulle ta över Miljömålsrådets roll som samordnare av miljömålsuppföljningen samt få en stärkt samordningsfunktion för att ta fram miljödata och annat underlag för uppföljningen. En samlad rapport av den fördjupade utvärde- ringen av miljökvalitetsmålen skulle tas fram av Naturvårdsverket i samråd med de berörda myndigheterna.

Utredningen om miljömålssystemet lämnade även förslag som bidrog till att bedömningsgrunden för måluppfyllelse ändrades. Förslaget innebar att miljökvalitetsmål bör bedömas som möjliga att uppnå om analysen visar att antingen den miljökvalitet som målet uttrycker kan nås eller att tillräckliga åtgärder är beslutade och förväntas vara genomförda, dvs. förutsättningarna för att den önskade miljökvaliteten ska kunna nås ska vara uppfyllda. Det bör, enligt utredningen, finnas en tydlig tidpunkt att bedöma mål- uppfyllelse mot. Tidpunkten för generationsperspektivet bör fast- ställas till år 2025, med år 1999 som basår.43

42SOU 2009:83, Miljömålen i nya perspektiv, betänkande av Utredningen om miljömåls- systemet.

43SOU 2009:83, Miljömålen i nya perspektiv, betänkande av Utredningen om miljömåls- systemet. Bilagedel PM 3.

328

SOU 2015:43

Överväganden och förslag

I propositionen Svenska miljömål – för ett effektivare miljö- arbete44 sade regeringen att miljömålssystemet kan bli effektivare genom att i tid och i organisation skilja uppföljning och utvärdering från uppgiften att utveckla strategier med nya etappmål, styrmedel och åtgärder. Vår iakttagelse är dock att regeringen inte har genomfört denna organisatoriska åtskillnad av uppgifterna. Regeringen har, utöver miljömålsmyndigheterna, gett ytterligare en organisation – Miljömålsberedningen – i uppdrag att utveckla strategier, etappmål, styrmedel och åtgärder.

11.2.3Det saknas en oberoende regelbunden samhällsövergripande utvärdering av resultaten av arbetet i miljömålssystemet

I den förvaltningspolitiska propositionen sade regeringen 2010 att

Myndigheternas redovisning av kostnader och prestationer följs i olika grad upp årligen inom ramen för budgetprocessen. Det fortsatta arbetet måste sträva mot att redovisa vad som faktiskt uppnås inom olika områden, dvs. effekterna i samhället. En huvudfråga är då om de politiska målen har förverkligats och om det har blivit som det var tänkt för medborgarna. Sambanden mellan prestationer och effekter är komplexa och låter sig sällan mätas på något enkelt sätt. En annan central fråga är om myndigheternas prestationer svarar mot med- borgarnas legitima behov och krav och har den kvalitet som kan för- väntas. En redovisning som enbart omfattar utförda prestationer i termer av volymer och kostnader ger inte tillräcklig information om detta. En redovisning av prestationernas kvalitet och medborgarnas uppfattningar om dessa är viktig.

En tydligare åtskillnad behöver göras mellan den information som ska tas fram på årlig basis och den fördjupade information som kan behövas för analyser av politikens effekter och för mer omfattande omprövningar.45

De problem med regeringens och myndigheternas resultatredo- visningar som riksdagen och Statskontoret lyfter fram är, enligt vår bedömning, i första hand relaterade till den information som behövs i den årligen återkommande budgetprocessen. De problem med bristen på oberoende utvärderingar som de båda utredningarna

44Prop. 2009/10:155.

45Prop. 2009/10:175, s. 98.

329

Överväganden och förslag

SOU 2015:43

om dels Naturvårdsverket, dels miljömålen lyfter fram har inte resulterat i några förslag om en oberoende regelbunden samhälls- övergripande utvärdering av resultaten i miljömålssystemet.

De uppföljningar och utvärderingar som i dag ligger till grund för statsmakternas resultatbedömningar utvecklas och genomförs – på regeringens uppdrag – av de ansvariga miljömålsmyndigheterna själva. Samma myndigheter som genomför uppföljningarna och utvärderingarna har också till uppdrag att utveckla mål, strategier, styrmedel, genomföra och beställa forskning, betala ut bidrag m.m. för att miljömålen ska nås. Miljömålsmyndigheterna, med Natur- vårdsverket i spetsen, har ett komplicerat uppdrag inte endast i sitt genomförande av miljöpolitiken, utan även i uppföljningen och utvärderingen av den egna verksamheten samt vidhängande förslag till nya åtgärder.

Ett exempel är regeringens uppdrag till Naturvårdsverket att senast den 1 september 2015 redovisa en fördjupad utvärdering av möjligheterna att nå miljökvalitetsmålen och generationsmålet.46 Regeringen har gett Naturvårdsverket ett detaljerat uppdrag om hur den fördjupade utvärderingen ska genomföras, vad den ska innehålla och hur den ska avgränsas. Uppdraget ska genomföras i samverkan med övriga myndigheter som har ett ansvar i miljömålssystemet. I utvärderingsarbetet ska Naturvårdsverket, enligt uppdraget, samverka med myndigheter som har ett ansvar för officiell statistik inom miljöområdet och berörda intres- seorganisationer ska ges möjligheter att delta i arbetet. Enligt uppdraget ska Naturvårdsverket även lämna förslag till åtgärder som är centrala för arbetets utveckling.

Enligt vår bedömning är det ett problem att det inte finns någon oberoende regelbunden samhällsövergripande utvärdering av miljö- målssystemets resultat.

Vi menar att avsaknaden av en sådan utvärdering är en brist i regeringens underlag för bedömningar och beslut om det fortsatta arbetet för att nå generationsmålet och miljökvalitetsmålen.

Vi menar därför att den uppgift som Naturvårdsverket har i dag, att vart fjärde år redovisa en fördjupad utvärdering av resultaten i förhållande till generationsmålet och miljökvalitetsmålen, ska utgå

46 Regeringsbeslut 2014-02-13, M2014/419/Mm, Uppdrag till Naturvårdsverket att redovisa en fördjupad utvärdering av generationsmålet och miljökvalitetsmålen 2015.

330

SOU 2015:43

Överväganden och förslag

ur Naturvårdsverkets instruktion. I stället bör en ny uppgift att regelbundet genomföra en samhällsövergripande oberoende utvär- dering av effekterna av miljöarbetet för att nå generationsmålet och miljökvalitetsmålen läggas på en annan befintlig statlig myndighet som i dag inte har en direkt uppgift i miljömålssystemet. Vi föreslår att regeringen ger uppgiften till Formas. Formas är en av myndig- heterna inom Miljö- och energidepartementets område vars uppgift i dag är att främja och stödja grundforskning och behovsmotiverad forskning inom områdena miljö, areella näringar och samhälls- byggande. För Formas del skulle det handla om att ta hand om och utveckla en helt ny uppgift med en annan inriktning än den uppgift myndigheten har för närvarande. Vårt förslag innebär att uppgiften ska avgränsas till att regelbundet genomföra en samhälls- övergripande utvärdering av effekterna av miljöarbetet för att nå generationsmålet och miljökvalitetsmålen utan att samtidigt lämna förslag till åtgärder. Vi bedömer att Formas är en lämplig myndighet för uppgiften och att Formas torde ha goda möjligheter att skapa förutsättningar att genomföra en sådan verksamhet. Resultatet av utvärderingen ska överlämnas till regeringen som ett underlag för regeringens fortsatta analys och beredning av de åtgärder som regeringen anser behöver vidtas bland annat med utgångspunkt i utvärderingen. Regeringen bör på grundval av utvärderingen ta ställning till om – och i så fall av vem – åtgärdsförslag behöver tas fram. Möjliga aktörer kan då vara till exempel Miljömålsberedningen, Miljömålsrådet, olika myndigheter, forskare, intresseorganisationer, branschorganisationer etc.

11.2.4Förslag

Vi föreslår att Naturvårdsverkets uppgift att vart fjärde år redovisa en fördjupad utvärdering av resultaten i förhållande till genera- tionsmålet och miljökvalitetsmålen, ska utgå ur Naturvårdsverkets instruktion.

Vi föreslår att Formas får en ny uppgift som innebär att regelbundet genomföra och till regeringen redovisa resultatet av en samhällsövergripande utvärdering av effekterna av miljöarbetet för att nå generationsmålet och miljökvalitetsmålen.

331

Överväganden och förslag

SOU 2015:43

11.3Regeringens myndighetsstyrning – finansiell styrning i flera led

Vi föreslår att: Det som i dag är inomstatliga bidrag mellan till exempel Naturvårdsverket och länsstyrelserna i stället ska tilldelas respektive länsstyrelse i form av direkta anslag/anslags- poster. De inomstatliga bidragen betalas huvudsakligen ut från sakanslag. I den mån uppgifterna vid länsstyrelserna eller någon annan bidragsmottagande myndighet ska utföras med egen personal bör medlen föras upp på länsstyrelsernas/myndig- hetens förvaltningsanslag.

Vi föreslår att: Sådana uppgifter som Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten, Kemikalieinspektionen, Strålsäkerhets- myndigheten, SMHI, Formas har i dag och som innebär att betala ut beloppsbestämda statsbidrag till olika mottagare bör övergå till Kammarkollegiet.

Enligt vårt uppdrag ska vi pröva förutsättningarna för en tydligare, effektivare och mer ändamålsenlig myndighetsstruktur och ett bättre resursutnyttjande för myndigheterna under Miljö- departementet. Myndighetsstrukturen bör i ökad grad underlätta regeringens styrning och utveckla förvaltningen. Vi ska ge förslag på hur regeringens styrning av berörda myndigheter och verksamheter kan utvecklas. Vår översyn ska även identifiera gränssnitt mellan myndigheterna under det tidigare Miljö- departementet och övriga statliga myndigheter som har ansvar inom miljöområdet. Eventuella verksamhetsöverlappningar som inte är ändamålsenliga ska beskrivas.

Vi konstaterar att främst Naturvårdsverket och Formas men även Havs- och vattenmyndigheten och i viss mån även Strål- skyddsmyndigheten, SMHI och Kemikalieinspektionen har regeringens uppdrag att betala ut avsevärda summor i bidrag varje år. Som framgår av avsnitt 4 är skillnaden mellan Formas och de övriga miljömyndigheterna att det är Formas kärnuppdrag att fördela medel till forskning och verksamhet som hör samman med forskning.

332

SOU 2015:43

Överväganden och förslag

Bidragsutbetalningarna är av olika karaktär och bidrags- mottagarna är statliga myndigheter, kommuner och nationella och internationella privaträttsliga organisationer, andra länder, företag, enskilda personer, med flera. Delar av de inomstatliga bidragen ska av mottagaren användas för att mottagaren själv ska genomföra verksamhet och leverera resultat, andra delar av bidragen ska användas för att administrera och betala ut bidrag och statsbidrag till andra mottagare. Vår redovisning i avsnitt 6 av myndigheternas uppdrag i dessa frågor ger en översiktlig bild av omfattningen av dessa uppdrag. För att få en mer rättvisande bild av omfattningen av uppdragen måste vi dessutom studera de föreskrifter som inte bara anger reglerna för utbetalning utan även de utbetalande och mottagande myndigheternas och andra mottagares roller och uppgifter i dessa processer. Flera av föreskrifterna framgår i sin helhet av bilaga 3. Vi lämnar några exempel på sådana processer här nedan.

Exempel 1 – Om Naturvårdsverkets arbete med anslaget 1:3

Naturvårdsverket fördelar stora delar av anslaget till länsstyrelserna i form av inomstatliga bidrag. Det handlar alltså om en indirekt anslagsfinansiering av länsstyrelsernas verksamhet som läns- styrelserna bedriver inom ramen för sina uppgifter och anslagets ändamål.

I resultatredovisningen i sin årsredovisning för 2014 säger Naturvårdsverket om sitt arbete med anslaget 1:3 Åtgärder för värdefull natur att

Vår prestation inom anslaget mäts i antalet fördelningsbeslut. En stor del av anslaget fördelas ut i form av bidrag till länsstyrelserna utifrån fördelningsnycklar som har sin utgångspunkt i respektive läns behov. Antalet beslut har minskat som en konsekvens av att vissa beslut per län, som tidigare fattats var för sig, numer slagits samman. Utöver länen är även kommuner, stiftelser och en lokal förvaltningsorgani- sation mottagare av medel ur anslaget. /---/Hanteringskostnaden har minskat något jämfört med 2013 beroende på att färre personer har arbetat med att fördela anslaget.

Naturvårdsverket har enligt årsredovisningen fördelat bidrags- utbetalningarna till respektive länsstyrelse på anslaget 1:3 på skötsel av skyddade områden, friluftsliv, lokala naturvårdsprojekt (LONA,

333

Överväganden och förslag

SOU 2015:43

se exemplet nedan), investeringar i naturum, naturumsverksamhet, rovdjur, viltförvaltning, åtgärdsprogram för artbevarande och övrigt. Totalt fördelade Naturvårdsverket 636 536 tusen kronor från anslaget 2014. Det största beloppet på 366 129 tusen kronor gick till skötsel av skyddade områden.

Fördelning av anslag till skötsel av skyddade områden ska bidra till att dessa områden utvecklas och bevaras. Den största andelen av anslaget går till skötsel, förvaltning och restaurering av ängar och betesmarker där slåtter, avverkning och naturvårdsbränning är exempel på åtgärder. Anslaget går dock även till information om de skyddade områdena, exempelvis genom skyltning och webbinformation. Mottagare är framför allt länsstyrelserna, Tyrestastiftelsen och den ideella före- ningen Laponiatjuottjudus.47

Naturvårdsverket har beskrivit hur verket arbetar med för- delningen och administrationen av bidragsutbetalningarna från 1:3- anslaget till länsstyrelserna. Vi bedömer att detta är en omständlig, mycket detaljerad och kostsam process med många olika del- moment. Naturvårdsverkets egen kostnad för hanteringen av bidragen som betalas ut från anslaget 1:3 uppgick, enligt Natur- vårdsverkets årsredovisning 2014 till 5 831 tusen kronor.

Anslaget 1:3 Inomstatliga bidrag blir statsbidrag – Exemplet statsbidrag till lokala naturvårdsprojekt, LONA

Enligt ett av regeringens villkor till anslagsposten 2 – Kostnader för skötsel av skyddade områden, artbevarande, friluftsliv m.m. på anslaget 1:3 Åtgärder för värdefull natur får anslagsposten användas för statsbidrag till kommunala och lokala naturvårdsåtgärder inom ramen för regeringens satsning på lokal och kommunal naturvård. Åtgärderna regleras i förordningen om statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt.48 Anslagsposten får även användas för visst arbete vid länsstyrelserna med samma ändamål. Enligt Natur- vårdsverkets årsredovisning för 2014 beviljades stöd till 198 projekt och Naturvårdsverket fördelade totalt 39 miljoner kronor till länsstyrelserna för projekt och administration av dessa projekt.

47Naturvårdsverkets årsredovisning 2014.

48Förordningen (2003:598) om statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt. Förordningen framgår i sin helhet i bilaga 3.

334

SOU 2015:43

Överväganden och förslag

Enligt förordningen får, i mån av tillgång på medel, statliga bidrag ges till kommuner för åtgärder i naturvårdsprojekt som bidrar till att nå det generationsmål för miljöarbetet och de miljö- kvalitetsmål som riksdagen har fastställt. I förordningen reglerar regeringen i detalj vad bidragen får användas till och admi- nistrationen av bidragen. Av förordningen framgår även att frågor om bidrag enligt förordningen prövas och beslutas av länsstyrelsen i det län där projektet huvudsakligen ska genomföras och att länsstyrelsens beslut enligt förordningen inte får överklagas.

Detta exempel belyser dels det faktum att många inomstatliga bidrag i nästa utbetalningssteg blir ett statsbidrag. Exemplet LONA visar också att även om det är länsstyrelsen som beslutar om utbetalningen av bidraget till kommunala och lokala naturvårdsprojekt så är det Naturvårdsverket som inför regeringen är ansvarigt för anslaget.

Exempel 2 – Om Naturvårdsverkets arbete med anslaget 1:4

Om sitt arbete med den verksamhets som finansieras med anslaget 1:4 Sanering av förorenade åtgärder skriver Naturvårdsverket i resultatredovisning för 2014 att

Naturvårdsverket ansvarar för den nationella samordningen och priori- teringen i efterbehandlingsarbetet. Vi ansvarar också för admini- stration, uppföljning och utvärdering av anslaget för sanering och återställning av förorenade områden. Vår prestation mäts som antal beslut om åtgärder. Under 2014 har vi fattat 40 beslut om medel till 31 nya och till nio fördyrade saneringar. Vi har därtill beslutat om att återta oförbrukade medel för 15 projekt från länsstyrelserna, för att fördela dessa till andra projekt. Vi har godkänt sju slutrapporter som avslut på åtgärdsprojekt. Vår prestation 2014 är något högre än för 2013. Hanteringskostnaden har också ökat jämfört med 2013.

Under 2014 fattade vi beslut om en nationell plan för efter- behandlingsarbetet. Genom en effektiv administration av anslaget säkerställer vi att de viktigaste områdena saneras först och med de mest effektiva metoderna. När ett förorenat område är riskklassat och prioriterat av länsstyrelsen kan länsstyrelsen ansöka om bidrag för undersökning av området. Naturvårdsverket beslutar om medel för undersökningen, för vissa objekt i flera steg. I nästa skede kan länsstyrelsen ansöka om bidrag till åtgärder. När dessa är avslutade och en uppföljning av effekterna gjorts skriver länsstyrelsen en slutrapport som skickas till Naturvårdsverket för godkännande. Efter godkänd

335

Överväganden och förslag

SOU 2015:43

slutrapport ses objektet som avslutat. Ibland fortsätter efterkontrollen av att åtgärden fått önskad effekt under några år.

Anslaget för efterbehandling ska täcka både riskklassningar, utred- ningar inför åtgärder och själva åtgärderna. Det ska också stärka läns- styrelsernas tillsyn över förorenade områden.49

Enligt Naturvårdsverkets årsredovisning för 2014 var omfattningen på anslaget 378 018 tusen kronor 2014. Av detta belopp fördelade Naturvårdsverket 346 438 tusen kronor varav 266 768 tusen kronor gick till åtgärder. Naturvårdsverkets hanteringskostnad för detta anslag uppgick till 4 351 tusen kronor under 2014.

Anslaget 1:4 Exemplet bidrag enligt förordningen om avhjälpande av föroreningsskador och statsbidrag för sådant avhjälpande

Enligt sin instruktion ska Naturvårdsverket inom sitt ansvars- område särskilt ansvara för administration, uppföljning och utvärdering av de statliga bidrag som omfattas av förordningen (2004:100) om avhjälpande av föroreningsskador och statsbidrag för sådant avhjälpande.50

Förordningen innehåller bestämmelser om att avhjälpa förore- ningsskador som avses i 10 kap. miljöbalken som behandlar verksamheter som orsakar miljöskador. Enligt förordningen får statsbidrag ges till föroreningsskada som genom förorening av ett mark- eller vattenområde, grundvatten, en byggnad eller en anlägg- ning kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Enligt förordningen ska Naturvårdsverket upprätta en nationell plan för avhjälpande av föroreningsskador. Planen ska vara utgångspunkten vid prövning av bidragsansökningarna enligt förordningen. Naturvårdsverket ska även varje år den 15 april lämna en lägesbeskrivning av arbetet med att avhjälpa sådana föroreningsskador som avses i 10 kap. miljöbalken. Naturvårds- verket ska dessutom varje år rapportera till Europeiska kommis- sionen om det statsbidrag som lämnas i enlighet med denna förordning. I förordningen reglerar regeringen bestämmelserna om

49Naturvårdsverkets årsredovisning för 2014, s. 94.

502 § 14 punkten förordningen (2013:989) med instruktion för Naturvårdsverket.

336

SOU 2015:43

Överväganden och förslag

bidrag och utförligt förfarandet i bidragsärenden, beslut och utbetalning av bidrag, återbetalning och överklagande.

Enligt förordningen ska länsstyrelsen ansöka om bidrag hos Naturvårdsverket. Naturvårdsverket betalar ut bidraget till läns- styrelsen. Länsstyrelsen får besluta att överlämna bidraget till en kommun eller till en annan myndighet som är huvudman för avhjälpandet. Den som har tagit emot bidraget ska redovisa för länsstyrelsen om hur bidraget har använts och lämna en slutlig redovisning av utförda utredningar eller åtgärder. Naturvårdsverket får besluta att kräva tillbaka bidrag från länsstyrelsen om bidrags- beslutet har grundats på oriktiga eller ofullständiga uppgifter eller om villkor för bidraget inte har följts och avvikelsen inte är av mindre betydelse.

Naturvårdsverket skriver i sin resultatredovisning att

Naturvårdsverket ansvarar för den nationella samordningen och priori- teringen i efterbehandlingsarbetet. Vi ansvarar också för admini- stration, uppföljning och utvärdering av anslaget för sanering och återställning av förorenade områden. Vår prestation mäts som antal beslut om åtgärder. Under 2014 har vi fattat 40 beslut om medel till 31 nya och till nio fördyrade saneringar. Vi har därtill beslutat om att återta oförbrukade medel för 15 projekt från länsstyrelserna, för att fördela dessa till andra projekt. Vi har godkänt sju slutrapporter som avslut på åtgärdsprojekt. Vår prestation 2014 är något högre än för 2013. Hanteringskostnaden har också ökat jämfört med 2013.

Under 2014 fattade vi beslut om en nationell plan för efter- behandlingsarbetet. Genom en effektiv administration av anslaget säkerställer vi att de viktigaste områdena saneras först och med de mest effektiva metoderna. När ett förorenat område är riskklassat och prioriterat av länsstyrelsen kan länsstyrelsen ansöka om bidrag för undersökning av området. Naturvårdsverket beslutar om medel för undersökningen, för vissa objekt i flera steg. I nästa skede kan läns- styrelsen ansöka om bidrag till åtgärder. När dessa är avslutade och en uppföljning av effekterna gjorts skriver länsstyrelsen en slutrapport som skickas till Naturvårdsverket för godkännande. Efter godkänd slutrapport ses objektet som avslutat. Ibland fortsätter efterkontrollen av att åtgärden fått önskad effekt under några år.

Anslaget för efterbehandling ska täcka både riskklassningar, utred- ningar inför åtgärder och själva åtgärderna. Det ska också stärka läns- styrelsernas tillsyn över förorenade områden.51

51 Naturvårdsverkets årsredovisning för 2014, s. 94.

337

Överväganden och förslag

SOU 2015:43

Som framgår av citatet ovan är Naturvårdsverkets beslut om utbetalning av bidrag till länsstyrelserna – efter ansökan – en process i flera steg.

Exempel 3 – Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid – Anslaget 13:4 Stöd till friluftsorganisationer

Regeringen tilldelar 2015 Naturvårdsverket dispositionsrätten till en anslagspost på ramanslaget 13:4 Stöd till friluftsorganisationer inom utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid. I regleringsbrevet för 2015 uppgick beloppet på anslaget till 27 785 tusen kronor.

Regeringens villkor till anslagsposten är att anslagsmedlen ska användas för statsbidrag till föreningen Svenskt Friluftsliv.

Riksdagen har överlämnat vissa förvaltningsuppgifter till föreningen Svenskt Friluftsliv.52 I detta fall handlar det om att Svenskt Friluftsliv prövar frågor om bidrag till friluftsorganisa- tioner med stöd av förordningen om statsbidrag till frilufts- organisationer.53 I förordningen har regeringen preciserat stats- bidragets syfte, definitioner, kraven på en organisation som söker bidrag, ansökan om bidrag, beslut om bidrag, revision, åter- betalning och återkrav, förvaltningslagens tillämpning samt att de beslut som fattas med stöd av förordningen inte får överklagas.

Enligt förordningen ska Svenskt Friluftsliv i sin årsredovisning göra en samlad redovisning av vilka organisationer som har fått bidrag, med vilka belopp och för vilka ändamål. Naturvårdsverket ska i sin tur senast den 31 maj varje år lämna en sammanfattande redogörelse till regeringen för vad bidragen har använts till och en bedömning av i vilken utsträckning som ändamålen med bidragen har nåtts. Enligt förordningen ska Naturvårdsverket dessutom – om det är möjligt – till regeringen lämna en bedömning av de samlade bidragens effekter i förhållande till syftet med bidragen.

52Lagen (2010:1539) om överlämnande av vissa förvaltningsuppgifter till den ideella föreningen Svenskt Friluftsliv.

53Förordningen (2010:2008) om statsbidrag till friluftsorganisationer.

338

SOU 2015:43

Överväganden och förslag

Exempel 4 – statsbidrag som betalas av Formas

Ett annat exempel är regeringens uppdrag i regleringsbrevet till Formas att ur anslaget 2:2 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning, betala ut förut- bestämda belopp till olika privaträttsliga forskningsinstitut. Exempel på sådana bidragsmottagare är Stockholm Environment Institute och Stiftelsen Institutet för vatten- och luftvårds- forskning vid IVL Svenska miljöinstitutet AB.

11.3.1Finansiell styrning för ett effektivare miljöarbete

Budgetlagen reglerar i första hand regeringens skyldigheter och befogenheter på finansmaktens område. I budgetlagens första kapitel har riksdagen slagit fast att i statens verksamhet ska hög effektivitet eftersträvas och god hushållning iakttas.54 I myndig- hetsförordningen som gäller för alla förvaltningsmyndigheter under regeringen slår regeringen fast att myndighetens ledning ansvarar inför regeringen för verksamheten och ska se till att den bedrivs effektivt och att myndigheten hushållar väl med statens medel.55

Den finansiella styrningen är en central del av regeringens myndighetsstyrning. Genom den finansiella styrningen fastställer statsmakterna de ekonomiska ramarna för en verksamhets resursförbrukning och därmed ambitionsnivån för det statliga åtagandet. Regeringens finansiella styrning av myndigheterna är bland annat tilldelning av anslag/anslagsposter, tillgång till anslags- sparande och anslagskredit, skriftliga villkor för anslag/anslags- poster, dispositionsrätt till avgiftsinkomster, regler och villkor för avgifter, låneramar och kreditramar. Regeringens finansiella myndighetsstyrning är också avgörande för myndigheternas handlingsfrihet och möjligheter att planera och genomföra sin verksamhet effektivt på kort och lång sikt.

Enligt vår bedömning medför regeringens finansiella styrning enligt den modell med inomstatliga bidrag som regeringen nu

54Budgetlagen (2011:203).

553 § myndighetsförordningen (2007:515).

339

Överväganden och förslag

SOU 2015:43

tillämpar inom miljöpolitiken att statliga medel inte används effektivt och med god hushållning.

Vi bedömer inte heller att administration, utbetalning, kontroll, redovisning m.m. av bidrag – inomstatliga bidrag och statsbidrag – är en av miljömyndigheternas kärnuppgifter.

Förutom administrationen av själva bidragsutbetalningen, ofta i flera led, och relationen till bidragsmottagaren tillkommer även en omfattande administration av själva bidragshanteringen för den utbetalande myndighet som har tilldelats dispositionsrätten till det anslag/anslagspost som finansierar bidraget.

Främst länsstyrelserna men även andra myndigheter tar emot stora inomstatliga bidrag från Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten varje år. För länsstyrelserna innebär det i vissa fall att de måste invänta exempelvis Naturvårdsverkets beslut innan de kan betala ut ett statsbidrag och i andra fall att bidrags- utbetalningarna som ska finansiera verksamhet hos länsstyrelserna kommer först en bit in på det budgetår som verksamheten ska genomföras. Enligt vad vi erfarit händer det att länsstyrelserna får vänta flera månader på bidragsbeslutet. Om länsstyrelserna inte hinner genomföra verksamheten och därmed använda hela bidragsutbetalningen under budgetåret, ska kvarvarande bidrag betalas tillbaks till den utbetalande myndigheten innan årets slut. Detta skapar inte några goda förutsättningar för länsstyrelserna att kunna genomföra sina uppdrag på ett effektivt sätt.

Flera medarbetare vid länsstyrelserna har beskrivit läns- styrelsens möjligheter att använda de inomstatliga bidragen på ett effektivt sätt ungefär så här

Administrationen kring rekvisitioner, uppföljningar och utvärdering tar betydande del av den tid som vi istället skulle vilka ägna uppdraget. Att finansieringen är ettårig skapar dessutom arbetsrättsliga problem med många projektanställda medarbetare. Projektanställda i fleråriga projekt orsakar kompetenstapp och en otrygghet vilket bidrar till en hög omsättningen av kompetent personal inom vissa sakområden. Detta leder i sin tur till svårigheter att skapa jämnt arbetsflöde och uppvisa resultat.

Vi anser att regeringen behöver ändra den finansiella myndighets- styrningen av Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten, Kemikalieinspektionen, Strålsäkerhetsmyndigheten, SMHI, Formas och länsstyrelserna för att minska omfattningen av den inom-

340

SOU 2015:43

Överväganden och förslag

statliga bidragsfinanseringen och därmed ge myndigheterna förutsättningar att bedriva en effektivare verksamhet.

11.3.2Förslag

Vi föreslår att det som i dag är inomstatliga bidrag mellan till exempel Naturvårdsverket och länsstyrelserna i stället ska tilldelas respektive länsstyrelse i form av direkta anslag/anslagsposter. De inomstatliga bidragen betalas huvudsakligen ut från sakanslag. I den mån uppgifterna vid länsstyrelserna eller någon annan bidragsmottagande myndighet ska utföras med egen personal bör medlen föras upp på länsstyrelsernas/myndighetens förvaltnings- anslag.

Vi föreslår att sådana uppgifter som Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten, Kemikalieinspektionen, Strålsäkerhets- myndigheten, SMHI, Formas har i dag och som innebär att betala ut beloppsbestämda statsbidrag till olika mottagare bör övergå till Kammarkollegiet vars kärnverksamhet består av bland annat sådana uppgifter.

11.4En ny myndighet för tillståndsprövning, tillsyn och tillsynsvägledning

Vi föreslår att: En ny myndighet inrättas med huvuduppgift att bevilja tillstånd enligt kapitlen 9, 11, 13–15 i miljöbalken. Myndigheten ska också bedriva tillsyn inom dessa områden samt svara för tillsynsvägledning till k