sou 2000 2

Statens offentliga utredningar 2000:2

sou 2000 2

Till statsrådet
Lars-Erik
Lövdén

Regeringen beslutade den 19 december 1996 att tillkalla en särskild utredare för att se över frågor om förvärv och pantsättning av bostads- rätter samt att lämna ett förslag till ett offentligt register över bostads- rätter. Den 30 juni 1998 överlämnade utredningen delbetänkandet Bo- stadsrättsregister (SOU 1998:80). I delbetänkandet redovisade utred- ningen sina överväganden i de nämnda frågorna. Den dåvarande sär- skilde utredaren, justitierådet Nina Pripp, entledigades på egen begäran i samband med överlämnandet.

Därefter påbörjade utredningen sitt arbete med de ytterligare upp- gifter som den fick av regeringen i tilläggsdirektiv från den 25 septem- ber 1997 (dir. 1997:116). Ordföranden i Arbetsdomstolen Michaël Koch förordnades
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Statens offentliga utredningar

Statens offentliga utredningar, SOU, är en serie av förslag som olika utredningar har lämnat till regeringen.