sou 1999 88 d2

Statens offentliga utredningar 1999:88

sou 1999 88 d2

SOU 1999:88

271

4 Polisspåret

Kapitlets innehåll

I detta kapitel redovisas vår granskning beträffande polisspåret. Inled- ningsvis diskuterar vi något kring begreppet, varvid vi gör en åtskillnad mellan polisspåret och de enskilda polisärenden, som förekommer i utredningsmaterialet.

Vi har bedömt det som nödvändigt att uppehålla oss en hel del vid bakgrunden till den misstro som funnits mot delar av Stockholms- polisen, en misstro som enligt vår analys utgör en viktig del av diskussionen kring polisspåret. Kapitlet innefattar därför redogörelser för bl.a. den s.k. Norrmalmsutredningen och Stockholms polisstyrelses utredning angående högerextremism inom Stockholmspolisen.

I kapitlet finns vidare en beskrivning av hur polisspåret på ett mer övergripande
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Statens offentliga utredningar

Statens offentliga utredningar, SOU, är en serie av förslag som olika utredningar har lämnat till regeringen.