sou 1999 88 d2

Statens offentliga utredningar 1999:88

sou 1999 88 d2

SOU 1999:88

271

4 Polisspåret

Kapitlets innehåll

I detta kapitel redovisas vår granskning beträffande polisspåret. Inled- ningsvis diskuterar vi något kring begreppet, varvid vi gör en åtskillnad mellan polisspåret och de enskilda polisärenden, som förekommer i utredningsmaterialet.

Vi har bedömt det som nödvändigt att uppehålla oss en hel del vid bakgrunden till den misstro som funnits mot delar av Stockholms- polisen, en misstro som enligt vår analys utgör en viktig del av diskussionen kring polisspåret. Kapitlet innefattar därför redogörelser för bl.a. den s.k. Norrmalmsutredningen och Stockholms polisstyrelses utredning angående högerextremism inom Stockholmspolisen.

I kapitlet finns vidare en beskrivning av hur polisspåret på ett mer övergripande
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida