sou 1997 161

Statens offentliga utredningar 1997:161

sou 1997 161

SOU 1997:161

3

Till Statsrådet
Maj–Inger
Klingvall

Regeringen bemyndigade den 6 mars 1997 statsrådet
Maj-Inger
Klingvall att tillkalla en särskild utredare (S 1997:06) med uppdrag att föreslå hur stödet till föräldrar i form av föräldrautbildning och andra verksamheter för föräldrar med barn i förskoleåldern och skolåldern kan utvecklas och stimuleras. Uppdraget skall vara slutfört senast den 30 september 1997. Kommitténs direktiv (S 1997:45) bifogas som bi- laga 1.

Den 20 mars 1997 förordnade statsrådet Klingvall riksdagsman Torgny Danielsson som särskild utredare i Utredningen om föräldraut- bildning. Som sakkunniga förordnades kanslirådet Sören Kindlund, socialdepartementet och departementssekreterare Anna Westerholm, utbildningsdepartementet. Som
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Statens offentliga utredningar

Statens offentliga utredningar, SOU, är en serie av förslag som olika utredningar har lämnat till regeringen.