Bilaga 2

Stöd till service i glesbygd

EN RAPPORT FRÅN HUI RESEARCH

PÅ UPPDRAG AV UTREDNINGEN SERVICE I GLESBYGD N 2014:01

271

  SOU 2015:35
Bilaga 2
   

att en stödmodell bör vara utformad som ett ”tält”

om en ”platå” introduceras i mitten av stödintervallet, det vill säga att fler butiker i det

   

272

SOU 2015:35 Bilaga 2
   
   

273

Bilaga 2 SOU 2015:35
   
   

;

;

;

274

SOU 2015:35 Bilaga 2
   
   

   
   
   

275

Bilaga 2 SOU 2015:35
   

vi observerat en ”butiksdöd” i dessa områden under en längre tid ;

; ;

276

SOU 2015:35 Bilaga 2

Figur 1.

denna ”kreativa förstörelse” för uppkomsten av nya innovationer och tillväxt, något som senare

277

Bilaga 2 SOU 2015:35

Figur 2.

278

SOU 2015:35 Bilaga 2
   
   

3.1 Data

Figur 3.

279

Bilaga 2 SOU 2015:35
   
   

     
   
   
     
  a b

Figur 4a. ;4b.

280

SOU 2015:35 Bilaga 2
   
   

100

Tabell 1.

Variabel N* Medelvärde Median Std.av. Min Max
             
             
             

3.2 Metod

3.2.1 Behov av stöd

Tabell 2.

Butiker N* Medelvärde Median Std.av. Min Max
             
             
           
 
             
           
 
           
 

281

Bilaga 2 SOU 2015:35

Tabell 3.

Butiker N* Snitt Median Std.av. Min Max
             
             
             
             
             

3.2.2 Samband mellan behov av stöd och omsättning

282

  Bilaga 2
SOU 2015:35
   

a

b

Figur 5a. 5b.

283

Bilaga 2 SOU 2015:35
     
  ln ( ) ln ( ) = 1ln( )+ + +
     
       
ln ( )      
    ;
          ;
 
;    
;    
      > 0.
    ̂1  

3.2.3 Beräkningsmodell för stödet

stöd = fix_summa_1, om total nettoomsättningen ligger på 2 miljoner kronor

stöd = fix_summa_1 + koefficient_1 * (total_nettoomsättning – 2 000 000), om total nettoomsättningen ligger mellan 2 och X1 miljoner kronor

stöd = fix_summa_2, om total nettoomsättningen ligger mellan X1 och X2 miljoner kronor

stöd = fix_summa_2 – koefficient_2 * (total_nettoomsättning – X2), om omsättningen ligger mellan X2 och X3 miljoner kronor

stöd = 0, om omsättningen > X3 miljoner kronor.

284

SOU 2015:35 Bilaga 2
   
   

4.1 Sambandet mellan rörelsemarginal och omsättning

Tabell 4.

Variabel N* Snitt Median Std.av. Min Max
             
             
             
             
             

kunna nå upp till en viss skaleffektivitet, så kallad ”minimum efficient scale” (Strotma

Tabell 5.

Variabel N* Medelvärde Median Std.av. Min Max
             
             
             

285

Bilaga 2 SOU 2015:35
   
   

;

största sannolikhet har en så kallad ”omitted variable bias”, det vill säga att det finns utelämnande

286

Tabell 6.

Varibler   Modell 1     Modell 2     Modell 3     Modell 4  
  alla 2-11 2-5 5-11 alla 2-11 2-5 5-11 alla 2-11 2-5 5-11 alla 2-11 2-5 5-11
    mil mil mil   mil mil mil   mil mil mil   mil mil mil
omsättning                                
ålder                                
                               
år=2010                                
                               
år=2011                        
                               
år=2012                        
                               
år=2013                        
                               
år=2014                                
                               
index=5                                
                               
konstant                        
                               
                         
N                                
R-squared                                
                 
  ; ;                            

287

2015:35 SOU

2 Bilaga

   
Bilaga 2 SOU 2015:35

4.2 Presentation av de olika stödmodellerna

som ett ”tält”, med ett initialt stöd för butiker med 2 miljoner

inför vi en ”platå”, så att butiker med mellan 5

Figur 6.  

288

SOU 2015:35 Bilaga 2
   

4.2.1 Stödmodell A

Stödmodell A

stöd = 100 000

– om omsättningen är 2 miljoner kronor

stöd = 100 000 + 0,066 * (omsättning – 2 000 000)

om omsättningen ligger mellan 2 och 5 miljoner kronor stöd = 300 000 – 0,05 * (omsättning – 5 000 000)

om omsättningen ligger mellan 5 och 11 miljoner kronor stöd = 0

om omsättningen är mer än 11 miljoner kronor

Figur 7.

289

Bilaga 2 SOU 2015:35

Figur 8.

   

290

SOU 2015:35 Bilaga 2
   

4.2.2 Stödmodell B

Stödmodell B

stöd = 175 000

– om omsättningen är 2 miljoner kronor

stöd = 175 000 + 0,0416 * (omsättning – 2 000 000)

om omsättningen ligger mellan 2 och 5 miljoner kronor stöd = 300 000 – 0,05 * (omsättning – 5 000 000)

om omsättningen ligger mellan 5 och 11 miljoner kronor stöd = 0

om omsättningen är mer än 11 miljoner kronor

Figur 9.

291

Bilaga 2 SOU 2015:35

Figur 10.

292

SOU 2015:35

4.2.3 Stödmodell C

Stödmodell C

stöd = 100 000

– om omsättningen är 2 miljoner kronor

stöd = 100 000 + 0,066 * (omsättning – 2 000 000)

om omsättningen ligger mellan 2 och 5 miljoner kronor stöd = 300 000

om omsättningen ligger mellan 5 och 7 miljoner kronor stöd = 300 000 – 0,075 * (omsättning – 7 000 000)

om omsättningen ligger mellan 7 och 11 miljoner kronor stöd = 0

om omsättningen är mer än 11 miljoner kronor

Bilaga 2

Figur 11.

293

Bilaga 2 SOU 2015:35

Figur 12.

294

SOU 2015:35 Bilaga 2
   

4.2.4 Stödmodell D

   
   
Stödmodell D  
stöd = 100 000  
 
 
– om omsättningen är 2 miljoner kronor  
stöd = 100 000 + 0,066 * (omsättning – 2 000 000)  
 
– om omsättningen ligger mellan 2 och 5 miljoner kronor
 
stöd = 300 000 – 0,03 * (omsättning – 5 000 000)  
 
– om omsättningen ligger mellan 5 och 15 miljoner kronor  
stöd = 0  
– om omsättningen är mer än 15 miljoner kronor
 
   

Figur 13.

295

   
Bilaga 2 SOU 2015:35

Figur 14.

296

SOU 2015:35 Bilaga 2
   

4.2.5 Stödmodell E

Stödmodell E

stöd = 100 000

– om omsättningen är 2 miljoner kronor

stöd = 100 000 + 0,066 * (omsättning – 2 000 000)

om omsättningen ligger mellan 2 och 5 miljoner kronor stöd = 300 000

om omsättningen ligger mellan 5 och 7 miljoner kronor stöd = 300 000 – 0,0375 * (omsättning – 7 000 000)

om omsättningen ligger mellan 7 och 15 miljoner kronor stöd = 0

om omsättningen är mer än 15 miljoner kronor

Figur 15.

297

Bilaga 2 SOU 2015:35

Figur 16.

298

SOU 2015:35 Bilaga 2
   

4.2.6 Stödmodell F

Stödmodell F

stöd = 300 000

om omsättningen ligger mellan 2 och 11 miljoner kronor stöd = 0

om omsättningen är mer än 11 miljoner kronor

Figur 17.

299

Bilaga 2 SOU 2015:35
   

Figur 18.

300

SOU 2015:35 Bilaga 2
   

4.3 Analys av de olika stödmodellerna

301

Bilaga 2         SOU 2015:35
             
Tabell 7.            
             
Utfallsvariabler Modell A Modell B Modell C Modell D Modell E Modell F
             
Skillnad gentemot stödmodell A 0 14 29 -3 17 115
             
Skillnad gentemot stödmodell A 0 15 25 -1 17 110
             
Skillnad gentemot stödmodell A 0 5 078 11 179 19 092 29 455 43 932
             
Skillnad gentemot stödmodell A 0 1 278 2 191 3 809 5 857 9 647
             
             
             
Skillnad gentemot stödmodell A 0 4 30 32 51 68
             
             
             
Skillnad gentemot stödmodell A 0 2 3 5 8 12
             
             
             
Skillnad gentemot stödmodell A 0 8 20 21 43 68
             
             
             
Skillnad gentemot stödmodell A 0 1 4 4 7 11
             
Skillnad gentemot stödmodell A 0 5 11 18 28 43
             
Skillnad gentemot stödmodell A 0 6 11 18 28 45
             
Skillnad gentemot stödmodell A 0,00 0,16 0,15 0,19 0,32 0,79
             
Skillnad gentemot stödmodell A 0,00 0,18 0,14 0,18 0,30 0,83
             
             

302

  Bilaga 2
SOU 2015:35

– –

Summa (kr)

           

Stödmodell

Figur 19.

303

Bilaga 2 SOU 2015:35
   

Summa (kr)

             
           
       
       
       
             
           
           
             
           
             
           
             
           
             
           
             
           
             
           
   

Stödmodell

Figur 20.

Detta ger oss en indikation på att det är mer effektivt att platta ut toppen på ”tältet” och ge

304

SOU 2015:35 Bilaga 2
   

Tabell 8

     
     
     
C 391 176 372 633
     
     
     

totala kostnader 2009­2014/butiker som lyfts över 3% med stöd 2009­2014

totala kostnader 2009­2014/skillnader gentemot stödmodell A i antal butiker som lyfts över 3% med stöd

   

305

Bilaga 2 SOU 2015:35
   

306

SOU 2015:35 Bilaga 2
   

vara att ha en ”platå” i mitten av stödmodellen som gör att fler butiker i det

innan

efter

307

Bilaga 2 SOU 2015:35
   

The International Review of Retail, Distribution and Consumer Research

Journal of Political Economy

Understanding the myth of high­growth firms: The theory of the greater fool.

New biotechnology

The Growth of Firms – A Survey of Theories and Empirical Evidence

The Service Industries Journal

Journal of Business Venturing

HUI Working Paper no. 61

Market Dynamics and Entry

Service i gles­ och landsbygd

Carnegie­Rochester conference series on public policy

American Journal of Preventive Medicine

International Journal of Retail & Distribution Management

308

SOU 2015:35 Bilaga 2

The Theory of Economic Development

Nordic Business Key Databasen

‐ ‐

Entrepreneurship Theory and Practice

Small Business Economics

Journal of Economic Surveys

Stöd till glesbygdshandeln – men hur?

309