sou 2015 47

Kollektiv rättighetsförvaltning på upphovsrättsområdet

Betänkande av Utredningen om kollektiv rättighetsförvaltning på upphovsrättsområdet

Stockholm 2015

SOU 2015:47

SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst.

Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm

Ordertelefon: 08-598 191 90

E-post: order.fritzes@nj.se

Webbplats: fritzes.se

För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning.

Svara på remiss – hur och varför.

Statsrådsberedningen, SB PM 2003:2 (reviderad 2009-05-02)

En kort handledning för dem som ska svara på remiss. Häftet är gratis och kan laddas ner som pdf från eller beställas på regeringen.se/remiss.

Layout: Kommittéservice, Regeringskansliet.

Omslag: Elanders Sverige AB.

Tryck: Elanders Sverige AB, Stockholm 2015.

ISBN 978-91-38-24290-2

ISSN 0375-250X

Till statsrådet och chefen för

Justitiedepartementet

Regeringen beslutade den 6 mars 2014 att tillkalla en särskild utredare för att föreslå hur Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/26/EU av den 26 februari 2014 om kollektiv rättighetsförvalt- ning av upphovsrätt och närstående rättigheter och gränsöver- skridande licensiering av rättigheter till musikaliska verk för användning på nätet på den inre marknaden ska genomföras i svensk rätt.

Till särskild utredare utsågs samma dag ämnesrådet, numera hovrättsrådet Annika Malm. På nästa sida framgår vilka sakkunniga och experter som har medverkat i utredningens arbete. Jur. kand., civ. ek. Johan Axhamn har varit utredningens sekreterare.

Utredningen har antagit namnet Utredningen om kollektiv rättighetsförvaltning på upphovsrättsområdet (Ju 2014:05).

Enligt tilläggsdirektiv som regeringen beslutade den 19 december 2014 förlängdes utredningstiden till den 6 maj 2015.

Utredningen är ett uppdrag för Annika Malm som särskild utredare, men arbetet har bedrivits i nära samråd med de sak- kunniga och experterna.

Härmed överlämnas betänkandet Kollektiv rättighetsförvaltning på upphovsrättsområdet (SOU 2015:47). Uppdraget är med detta slutfört.

Stockholm i maj 2015

Annika Malm

/Johan Axhamn

Sakkunniga och experter som har deltagit i utredningens arbete

Om inte annat anges nedan har förordnandena gällt från och med den 4 april 2014.

Sakkunniga

Rättssakkunnige Erik Hällströmer

Kanslirådet Rickard Sobocki

Departementssekreteraren Thorbjörn Öström

Experter

Bolagsjuristen Birgitta Adamson Advokaten Peter Adamsson

Verkställande dir. Kristina Ahlinder (fr.o.m. den 16 maj 2014) Juristen Martina Andersson

Verksamhetschefen Helen Asker Chefsjuristen Lars Grönquist

Juristen Pia Janné Nyberg (t.o.m. den 15 maj 2014) Verkställande direktören Christer Johansson Rådmannen Stefan Johansson

Verksamhetsledaren Ulrica Källén Lörelius

Föreningssekreteraren Christine Larnfelt Verkställande direktören Mats Lindberg Förbundsdirektören Susin Lindblom Curman Advokaten Helene Miksche

Verkställande direktören Ulf Mårtens Chefsjuristen Thomas Stenmo Bolagsjuristen Claudia Wallman Upphovsrättsjuristen Olle Wilöf Chefsjuristen Helena Woodcock

Innehåll

Förkortningar.....................................................................

15

Sammanfattning ................................................................

17

Summary ..........................................................................

23

1

Författningsförslag.....................................................

31

1.1Förslag till lag om kollektiv rättighetsförvaltning på

upphovsrättsområdet (20XX:XX).........................................

31

1.2Förslag till lag om ändring i lagen (1960:729) om

upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk.....................

62

1.3Förslag till förordning om ändring av bilagan till

 

offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

.......... 68

2

Inledning..................................................................

69

2.1

Uppdraget................................................................................

69

2.2

Utredningens arbete ...............................................................

70

3

Allmänt om kollektiv rättighetsförvaltning ....................

71

3.1

Individuell och kollektiv förvaltning .....................................

71

3.2Organisationer som helt eller delvis ägnar sig åt

kollektiv förvaltning i Sverige ................................................

73

3.3 Närmare om kollektiv förvaltning .........................................

74

3.3.1

Allmänt.....................................................................

74

3.3.2

Licensiering och inkassering ...................................

75

3.3.3

Rapportering, fördelning och betalning.................

78

 

 

5

Innehåll SOU 2015:47

 

3.3.4

Andra funktioner ....................................................

79

 

3.3.5

Tillsyn och annan offentlig kontroll ......................

80

 

3.3.6

Internationell samverkan ........................................

80

4

Huvuddragen i gällande rätt........................................

83

4.1

Internationell och EU-reglering............................................

83

 

4.1.1

Allmänt ....................................................................

83

 

4.1.2

Reglering på EU-nivå..............................................

83

4.2

Svensk rätt...............................................................................

86

 

4.2.1

Associationsrättslig reglering .................................

87

 

4.2.2

Sysslomannaskap m.m. ...........................................

93

 

4.2.3

Redovisningsrättslig reglering m.m. ......................

94

 

4.2.4

Det upphovsrättsliga regelverket ...........................

94

 

4.2.5

Lagen (2009:1079) om tjänster på den inre

 

 

 

marknaden ...............................................................

97

5

Direktivet om kollektiv rättighetsförvaltning på

 

 

upphovsrättsområdet..................................................

99

6

Utgångspunkter för genomförandet av direktivet om

 

 

kollektiv rättighetsförvaltning ....................................

103

6.1

En ny lag om kollektiv rättighetsförvaltning......................

103

6.2

Närmare om utgångspunkterna för genomförandet ..........

114

 

6.2.1

Förhållandet mellan nationell reglering och

 

 

 

unionsrätten...........................................................

114

 

6.2.2

Struktur och språklig utformning ........................

115

6.3

Förhållandet till befintlig associationsrättslig reglering.....

116

6.4Vilka former av kollektiv rättighetsförvaltning omfattas

av direktivet?.........................................................................

117

6.5Avgränsning av direktivets tillämpningsområde i

förhållande till facklig föreningsfrihet.................................

125

6.5.1

Allmänt ..................................................................

125

6

SOU 2015:47

 

Innehåll

6.5.2

Facklig föreningsfrihet ..........................................

126

6.5.3Lagen bör inte tillämpas på vissa fackliga

 

 

överenskommelser.................................................

128

6.6

Några centrala definitioner...................................................

133

7

Representation av rättighetshavare samt medlemskap

 

 

och organisation ......................................................

137

7.1

Allmänna principer för kollektiv förvaltning ......................

137

 

7.1.1

Nuvarande ordning................................................

137

 

7.1.2

Överväganden ........................................................

140

7.2

Rättighetshavarnas rättigheter .............................................

142

 

7.2.1

Nuvarande ordning................................................

142

 

7.2.2

Överväganden ........................................................

144

7.3

Medlemskap ..........................................................................

157

 

7.3.1

Nuvarande ordning................................................

157

 

7.3.2

Överväganden ........................................................

159

7.4

Medlemmarnas deltagande i beslutsfattandet .....................

167

 

7.4.1

Nuvarande ordning................................................

167

 

7.4.2

Överväganden ........................................................

174

7.5

Möjlighet att kommunicera på elektronisk väg...................

177

 

7.5.1

Nuvarande ordning................................................

177

 

7.5.2

Överväganden ........................................................

179

7.6

Medlemsregister....................................................................

180

 

7.6.1

Nuvarande ordning................................................

180

 

7.6.2

Överväganden ........................................................

182

7.7

Rättigheter för rättighetshavare som inte är medlemmar ..

184

 

7.7.1

Nuvarande ordning................................................

184

 

7.7.2

Överväganden ........................................................

185

7.8

Medlemsstämma ...................................................................

187

 

7.8.1

Nuvarande ordning................................................

187

 

7.8.2

Överväganden ........................................................

193

7

Innehåll

SOU 2015:47

7.9Övervakningsfunktion och skyldigheter för personer

 

som leder verksamheten.......................................................

218

 

7.9.1

Nuvarande ordning ...............................................

218

 

7.9.2

Överväganden ........................................................

233

7.10

Särskilt om äldre former av ekonomiska föreningar ..........

246

8

Förvaltningen av rättighetsintäkter .............................

249

8.1

Inkassering och användning av rättighetsintäkter ..............

249

 

8.1.1

Nuvarande ordning ...............................................

249

 

8.1.2

Överväganden ........................................................

255

8.2

Avdrag

...................................................................................

261

 

8.2.1 ...............................................

Nuvarande ordning

261

 

8.2.2 ........................................................

Överväganden

264

8.3

Fördelning .......av utestående belopp till rättighetshavare

271

 

8.3.1 ...............................................

Nuvarande ordning

271

 

8.3.2 ........................................................

Överväganden

274

9

Förvaltning av rättigheter för andra kollektiva

 

 

förvaltningsorganisationers ............................räkning

285

9.1

Rättigheter ......som förvaltas genom representationsavtal

285

 

9.1.1 ...............................................

Nuvarande ordning

285

 

9.1.2 ........................................................

Överväganden

287

9.2Avdrag och betalningar när det finns ett

 

representationsavtal..............................................................

288

 

9.2.1

Nuvarande ordning ...............................................

288

 

9.2.2

Överväganden........................................................

289

10

Förhållandet till användare .......................................

295

10.1

Licensiering...........................................................................

295

 

10.1.1

Nuvarande ordning ...............................................

295

 

10.1.2

Överväganden........................................................

300

10.2

Användarnas skyldigheter....................................................

308

 

10.2.1

Nuvarande ordning ...............................................

308

 

10.2.2

Överväganden........................................................

309

8

SOU 2015:47 Innehåll

11

Insyn och rapportering .............................................

315

11.1

Information till rättighetshavarna om förvaltningen av

 

 

deras rättigheter ....................................................................

315

 

11.1.1

Nuvarande ordning................................................

315

 

11.1.2

Överväganden ........................................................

316

11.2Information till andra kollektiva förvaltningsorganisationer om förvaltningen av

rättigheter som omfattas av representationsavtal ...............

320

11.2.1

Nuvarande ordning................................................

320

11.2.2

Överväganden ........................................................

320

11.3Information som på begäran ges till rättighetshavare, andra kollektiva förvaltningsorganisationer och

 

användare ...............................................................................

321

 

11.3.1

Nuvarande ordning................................................

321

 

11.3.2

Överväganden ........................................................

322

11.4

Information till allmänheten ................................................

324

 

11.4.1

Nuvarande ordning................................................

324

 

11.4.2

Överväganden ........................................................

330

11.5

Årlig insynsrapport ...............................................................

332

 

11.5.1

Nuvarande ordning................................................

332

 

11.5.2

Överväganden ........................................................

336

12

Förhållande till vissa andra regelverk .........................

341

12.1

Inledning ...............................................................................

341

12.2

Förhållande till bestämmelser om kollektiv förvaltning i

 

 

upphovsrättslagen .................................................................

341

12.2.1Organisationer behöriga att träffa avtal med avtalslicensverkan och inkassera

upphovsrättslig ersättning.....................................

341

12.2.2Konsekvensändringar i bestämmelserna om

avtalslicenser m.m..................................................

346

12.3 Förhållande till personuppgiftslagen ...................................

348

9

Innehåll SOU 2015:47

13

Gränsöverskridande licensiering ................................

353

13.1

Allmänna utgångspunkter för gränsöverskridande

 

 

licensiering av näträttigheter till musikaliska verk .............

353

 

13.1.1

Nuvarande ordning ...............................................

353

 

13.1.2

Överväganden........................................................

356

13.2

Resurser för att hantera gränsöverskridande licenser ........

363

 

13.2.1

Nuvarande ordning ...............................................

363

 

13.2.2

Överväganden........................................................

363

13.3

Insyn i uppgifter rörande gränsöverskridande repertoar ...

366

 

13.3.1

Nuvarande ordning ...............................................

366

 

13.3.2

Överväganden........................................................

366

13.4

Uppgifter rörande gränsöverskridande repertoar...............

368

 

13.4.1

Nuvarande ordning ...............................................

368

 

13.4.2

Överväganden........................................................

368

13.5

Rapportering och fakturering ..............................................

371

 

13.5.1

Nuvarande ordning ...............................................

371

 

13.5.2

Överväganden........................................................

371

13.6

Betalning till rättighetshavarna ............................................

374

 

13.6.1

Nuvarande ordning ...............................................

374

 

13.6.2

Överväganden........................................................

374

13.7

Avtal mellan kollektiva förvaltningsorganisationer om

 

 

gränsöverskridande licensiering...........................................

377

 

13.7.1

Nuvarande ordning ...............................................

377

 

13.7.2

Överväganden........................................................

377

13.8Skyldighet att representera en annan kollektiv förvaltningsorganisation för gränsöverskridande

licensiering ............................................................................

380

13.8.1

Nuvarande ordning ...............................................

380

13.8.2

Överväganden........................................................

381

13.9 Tillträde till gränsöverskridande licensiering......................

384

13.9.1

Nuvarande ordning ...............................................

384

13.9.2

Överväganden........................................................

384

10

SOU 2015:47 Innehåll

13.10

Undantag för musikrättigheter som krävs för radio-

 

 

och tv-program......................................................................

386

 

13.10.1

Nuvarande ordning................................................

386

 

13.10.2

Överväganden ........................................................

388

14

Efterlevnad .............................................................

391

14.1

Förfaranden för klagomål.....................................................

391

 

14.1.1

Nuvarande ordning................................................

391

 

14.1.2

Överväganden ........................................................

394

14.2

Förfaranden för alternativ tvistlösning................................

396

 

14.2.1

Nuvarande ordning................................................

396

 

14.2.2

Överväganden ........................................................

402

14.3

Tvistlösning ...........................................................................

408

 

14.3.1

Nuvarande ordning................................................

408

 

14.3.2

Överväganden ........................................................

410

14.4

Tillsyn, samarbete och informationsutbyte ........................

413

 

14.4.1

Nuvarande ordning................................................

413

 

14.4.2

Överväganden ........................................................

416

14.5

Skadestånd .............................................................................

427

 

14.5.1

Nuvarande ordning................................................

427

 

14.5.2

Överväganden ........................................................

435

14.6

Straff ......................................................................................

 

439

 

14.6.1

Nuvarande ordning................................................

439

 

14.6.2

Överväganden ........................................................

440

14.7

Tillstånd och registrering .....................................................

443

 

14.7.1

Nuvarande ordning................................................

443

 

14.7.2

Överväganden ........................................................

445

14.8

Behörig myndighet för tillsyn över de kollektiva

 

 

förvaltningsorganisationerna................................................

447

14.9

Finansiering av PRV:s tillsynsverksamhet ..........................

457

 

14.9.1

Nuvarande ordning................................................

457

 

14.9.2

Överväganden ........................................................

458

11

Innehåll SOU 2015:47

14.10

Upplysningar, ingripanden och sanktioner ........................

463

14.11

Möjlighet till överklagande ..................................................

465

14.12

Tillsynens förhållande till möjlighet till prövning i

 

 

allmän domstol .....................................................................

466

14.13

Uppdrag att följa utvecklingen av bestämmelserna om

 

 

licensiering och rapportering ...............................................

467

14.14

Sekretess................................................................................

469

14.15

Forum....................................................................................

 

470

15

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser ...............

471

16

Konsekvensanalys ....................................................

473

16.1

Allmänna utgångspunkter....................................................

473

 

16.1.1

Uppdraget..............................................................

473

 

16.1.2

Utredningens förslag och möjliga alternativ .......

474

 

16.1.3

Berörda organisationer, myndigheter och

 

 

 

företag ....................................................................

479

16.2

Kostnadsmässiga och andra konsekvenser av förslagen.....

483

 

16.2.1

Allmänt ..................................................................

483

 

16.2.2

Kollektiva förvaltningsorganisationer och

 

 

 

deras medlemsorganisationer ...............................

484

 

16.2.3

Oberoende förvaltningsorganisationer................

494

 

16.2.4

Medlemmar och rättighetshavare.........................

495

 

16.2.5

Användare..............................................................

495

 

16.2.6

Konsumenter .........................................................

496

 

16.2.7

Patent- och registreringsverket ............................

496

 

16.2.8

Domstolarna..........................................................

498

 

16.2.9

Staten .....................................................................

499

 

16.2.10

Samhällsekonomiska konsekvenser .....................

499

16.3

Effekter på små företags arbetsförutsättningar,

 

 

konkurrensförmåga eller villkor i övrigt i förhållande

 

 

till större företags .................................................................

500

16.4

Den föreslagna regleringens överensstämmelse med

 

 

Sveriges skyldigheter som medlem i EU.............................

500

12

SOU 2015:47

Innehåll

16.5

Bedömning av särskilda hänsyn vad gäller tidpunkten

 

 

för införande av nya regler ...................................................

501

16.6

Bedömning av behovet av speciella informationsinsatser ..

501

16.7

Konsekvenser för övriga områden .......................................

501

17

Författningskommentar ............................................

503

17.1

Förslag till lag om kollektiv rättighetsförvaltning på

 

 

upphovsrättsområdet (20XX:XX).......................................

503

17.2

Förslag till lag om ändring i lagen (1960:729) om

 

 

upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk...................

575

17.3

Förslag till förordning om ändring av bilagan till

 

 

offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641) ........

577

Särskilda yttranden ..........................................................

579

Bilagor

 

Bilaga 1 Kommittédirektiv 2014:30 ...............................................

597

Bilaga 2 Kommittédirektiv 2014:163 .............................................

605

Bilaga 3 EU-direktiv 2014/26/EU ................................................

607

Bilaga 4 Jämförelsetabell ................................................................

635

Bilaga 5 Enkät .................................................................................

639

13

Förkortningar

ABL

Aktiebolagslagen (2005:551)

 

AD

Arbetsdomstolen

 

 

ALIS

Administration av Litterära rättigheter I

 

Sverige

 

 

 

BK

Bernkonventionen för skydd av litterära

 

och konstnärliga verk

 

Bonus

Bonus Copyright Access

 

BUS

Bildkonst Upphovsrätt i Sverige

 

dir.

Kommittédirektiv

 

 

Ds

Departementsserien

 

 

EEIG-förordningen

Rådets förordning (EG) nr 2137/85 av den

 

25 juli 1985 om europeiska ekonomiska

 

intressegrupperingar

 

 

EGD

EG-domstolen

 

 

EGT

Europeiska gemenskapernas officiella tidning

EIPR

European Intellectual Property Law Review

EU

Europeiska Unionen

 

EUD

EU-domstolen

 

 

EUT

Europeiska unionens officiella tidning

EUF-fördraget

Fördraget

om

Europeiska

unionens

 

funktionssätt

 

 

 

FL

Lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar

FN

Förenta Nationerna

 

 

HB

Handelsbalken (1736:0123 2)

 

HBL

Lagen (1980:1102) om handelsbolag och

 

enkla bolag

 

 

 

IIC

The International Review of Intellectual

 

Property and Competition Law

 

IFPI

International Federation of the Phonographic

 

Industry

 

 

 

 

 

 

 

15

Förkortningar SOU 2015:47

JT

Juridisk Tidskrift

KL

Konkurrenslagen (2008:579)

KLYS

Konstnärliga och Litterära Yrkesutövares

 

Samarbetsnämnd

MBL

Lagen (1976:580) om medbestämmande i

 

arbetslivet

MD

Marknadsdomstolen

NIR

Nordiskt Immateriellt Rättsskydd

NJA

Nytt juridiskt arkiv

NJA II

Nytt juridiskt arkiv, avdelning 2, Tidskrift

 

för lagstiftning

PRV

Patent- och registreringsverket

RF

Regeringsformen

SAMI

Svenska Artisters och Musikers Intresse-

 

organisation

SCE-förordningen

Rådets förordning (EG) nr 1435/2003 av

 

den 22 juli 2003 om stadga för europeiska

 

kooperativa föreningar

SE-förordningen

Rådets förordning (EG) nr 2157/2001 av

 

den 8 oktober 2001 om stadga för europa-

 

bolag

SKL

Sveriges Kommuner och Landsting

SOU

Statens offentliga utredningar

Stim

Svenska tonsättares internationella musik-

 

byrå

SvJT

Svensk Juristtidning

URL

Lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära

 

och konstnärliga verk

16

Sammanfattning

Allmänna utgångspunkter

Direktivet om kollektiv rättighetsförvaltning innehåller krav för att säkerställa att kollektiva förvaltningsorganisationer förvaltar upphovs- rätt och närstående rättigheter på ett välfungerande sätt. Direktivet innehåller också bestämmelser om gränsöverskridande licensiering av upphovsrättigheter till musikaliska verk för användning på nätet.

Utredningen har i huvudsak föreslagit ett genomförande som inte går längre än vad som krävs enligt direktivet, eftersom längre gående bestämmelser kan medföra konkurrensnackdelar. Utredningens utgångspunkt har varit att förslaget till nya bestämmelser ska ansluta sig till den nivå på krav som direktivet ställer.

Utredningen har bedömt att de bestämmelser som är nöd- vändiga för att genomföra direktivet bör komma till uttryck i en ny lag. Utredningen har genomgående strävat efter lösningar som är förenliga med befintliga svenska principer och systematik, såväl vad gäller regelverket som de praktiska ordningarna för kollektiv förvaltning.

Direktivet om kollektiv rättighetsförvaltning innehåller krav i fråga om i) styrning och kontroll över den kollektiva förvaltningen, ii) organisationernas inkassering, förvaltning och utbetalning av inkasserade medel, iii) organisationernas relationer till andra förvalt- ningsorganisationer, iv) förhållandet till användare samt v) insyn, tillhandahållande av information och rapportering. Därutöver inne- håller direktivet villkor och krav för gränsöverskridande licensiering i vissa fall och slutligen bestämmelser om efterlevnad och kontroll.

17

Sammanfattning

SOU 2015:47

Styrning och kontroll över den kollektiva förvaltningen

Direktivets bestämmelser om styrning och kontroll över kollektiva förvaltningsorganisationer (artiklarna 4 till 10) syftar till att öka enskilda medlemmars och rättighetshavares möjligheter att utöva inflytande över den kollektiva förvaltningen av rättigheterna. Vissa av bestämmelserna saknar helt motsvarighet i svensk rätt och för att genomföra dessa föreslås bestämmelser i nära anslutning till direktivets ordalydelse. I syfte att klargöra att den nya lagen inte påverkar bestämmelser om en avtalslicens utsträckta verkan och obligatorisk kollektiv förvaltning, föreslås särskilda förtydliganden i lagen.

Andra bestämmelser om styrning och kontroll är huvudsakligen associationsrättsliga till sin karaktär (artiklarna 6, 8 och 9) och motsvaras i vissa delar av bestämmelser i befintlig associations- rättslig reglering. Här har utredningen strävat efter ett genom- förande som så långt möjligt tar hänsyn till befintligt regelverk och systematik, t.ex. i fråga om befogenheter och skyldigheter för styrelse och stämma. Den föreslagna regleringen är associations- neutral och begränsar inte möjligheten för organisationerna att välja associationsform.

När det gäller skyldigheter för personer i de kollektiva förvalt- ningsorganisationernas ledning (artikel 10) bedömer utredningen att bestämmelserna är rörelserättsliga till sin karaktär och att de går utöver det som följer av befintlig associationsrättslig reglering.

Organisationernas inkassering, förvaltning och utbetalning av inkasserade medel

Direktivets bestämmelser om inkassering, förvaltning och utbetal- ning av inkasserade medel (artiklarna 11 till 13) syftar till att uppställa gemensamma krav på kollektiva förvaltningsorganisa- tioner, bl.a. i fråga om separation i räkenskaperna mellan medel som avser kollektiv förvaltning och andra medel som organisa- tionen förfogar över. Vidare uppställs villkor för och begränsningar i möjligheten för kollektiva förvaltningsorganisationer att investera inkasserade medel i avvaktan på utbetalning, möjligheten att göra skilda slag av avdrag och särskilda bestämmelser om fördelning och betalning.

18

SOU 2015:47

Sammanfattning

Bestämmelserna är rörelserättsliga till sin karaktär och överlappar till viss del befintliga bestämmelser om kollektiv förvaltning i upphovsrättslagen om följerätt, privatkopieringsersättning, tilläggs- ersättning och avtalslicenser. Utöver nödvändiga följdändringar – för att undvika normkonflikter – föreslås att bestämmelserna genomförs i nära anslutning till direktivets ordalydelse. Så långt möjligt anpassas förslaget till genomförande till befintliga svenska ordningar med paraply- och medlemsorganisationer, där det bl.a. förekommer att inkassering sker av en paraplyorganisation men där den slutliga fördel- ningen och betalningen till rättighetshavarna sker via en medlems- organisation.

Organisationernas relationer med andra förvaltningsorganisationer

Direktivets bestämmelser om de kollektiva förvaltningsorganisa- tionernas relationer med andra förvaltningsorganisationer (artiklarna 14 och 15) är rörelserättsliga till sin karaktär och uppställer allmänna krav på icke-diskriminering, medger möjlighet att göra vissa avdrag och innehåller regler om fördelning och betalning. Bestämmelserna saknar motsvarighet i gällande svensk rätt. Utredningen föreslår att bestämmelserna genomförs i nära anslutning till direktivets orda- lydelse.

Förhållandet till användare

Direktivets bestämmelser om de kollektiva förvaltningsorganisa- tionernas förhållande till användarna, bl.a. i fråga om licensiering och användarnas rapporteringsskyldighet (artiklarna 16 och 17) är huvudsakligen civilrättsliga till sin karaktär. Bestämmelserna saknar motsvarighet i gällande svensk rätt, även om vissa av bestämmelserna är inspirerade av konkurrensrättslig praxis från EU-domstolen och kommissionen. Utredningen föreslår att bestämmelserna genomförs i nära anslutning till direktivets ordalydelse.

19

Sammanfattning

SOU 2015:47

Insyn, tillhandahållande av information och rapportering

Direktivets bestämmelser om insyn, tillhandahållande av information och rapportering (artiklarna 18 till 22) är huvudsakligen civilrättsliga till sin karaktär. Vissa av av dem innehåller emellertid betydande offentligrättsliga inslag, t.ex. bestämmelserna om information som ska ges till allmänheten samt bestämmelserna om den årliga insyns- rapporten och dess granskning (artiklarna 21 och 22). Flertalet av bestämmelserna saknar motsvarighet i gällande svensk rätt, även om bestämmelserna om insynsrapporten till stor del har mot- svarighet i befintliga svenska redovisningsregler. Utredningen före- slår att bestämmelserna genomförs i nära anslutning till direktivets ordalydelse.

Koppling till vissa bestämmelser om kollektiv förvaltning i upphovsrättslagen

Utredningen föreslår att upphovsrättslagens bestämmelser om vilka organisationer som kan inkassera upphovsrättslig ersättning – t.ex. privatkopieringsersättning och följerättsersättning – och träffa avtal med avtalslicensverkan kompletteras med ett krav på att organisationen ska vara en kollektiv förvaltningsorganisation enligt lagen om kollektiv rättighetsförvaltning. Förslaget är inte direkt föranlett av direktivet, men har stark koppling till direktivets syfte att harmonisera den kollektiva förvaltningen inom EU.

Villkor och krav för gränsöverskridande licensiering i vissa fall

Direktivets bestämmelser om krav på kollektiva förvaltnings- organisationer som ägnar sig åt gränsöverskridande förvaltning av nät- rättigheter till musikaliska verk för användning på nätet (artiklarna 23 till 32) syftar till att uppställa krav på de organisationer som önskar bedriva sådan verksamhet. Bestämmelserna har såväl civil- som offentligrättsliga inslag. Utredningen föreslår ett genomförande i enlighet med det undantag som direktivet medger i fråga om gräns- överskridande tjänster för tillhandahållande av musikaliska verk i form av notblad i skriftlig form (se skäl 40 till direktivet). Bestämmelserna saknar i huvudsak motsvarighet i svensk rätt. Utredningen föreslår att

20

SOU 2015:47

Sammanfattning

bestämmelserna genomförs i nära anslutning till direktivets orda- lydelse.

Efterlevnad och kontroll

Direktivets bestämmelser om klagomål, skilda slag av tvistlösning, övervakning och annan kontroll av efterlevnaden av direktivets bestämmelser, samt samarbete och informationsutbyte med myndig- heter i andra medlemsstater (artiklarna 33 till 38) medger ett tämligen flexibelt genomförande i svensk rätt. Mekanismerna för kontroll kan anpassas efter reglernas karaktär av civil- eller offentlig rätt, vilket möjliggör ett genomförande där kontrollen av efterlevnaden av bestämmelserna i stor utsträckning kan ske genom domstols- prövning. För de bestämmelser som har ett betydande offentlig- rättsligt inslag föreslår utredningen en tillsyn via förvaltnings- myndighet. Utredningen föreslår att behörig myndighet med ansvar för tillsyn över de kollektiva förvaltningsorganisationerna ska vara Patent- och registreringsverket.

Konsekvenser av förslagen

Utredningen föreslår, med endast några få undantag, bestämmelser som inte går utöver direktivets krav. Även med denna utgångs- punkt kan konstateras att den föreslagna lagen om kollektiv rättig- hetsförvaltning är tämligen omfattande. Till stora delar innehåller lagen bestämmelser som helt saknar motsvarighet i befintligt regelverk, såväl vad gäller de materiella bestämmelserna om rättig- heter och skyldigheter för skilda aktörer, som bestämmelserna om kontroll av efterlevnaden.

En allmän bedömning är att det regelverk som krävs för att genomföra direktivet generellt synes vara bättre anpassat efter den kollektiva förvaltning som bedrivs på musikområdet, i jämförelse med sådan förvaltning som sker på andra områden. Utanför musik- området tycks det föreslagna regelverket skapa störst utmaningar i fråga om krav på (detaljerad) fördelning och betalning till rättig- hetshavare, med åtföljande krav på rapportering m.m. Vissa organisationer är alltså redan i stor utsträckning anpassade till regelverket, medan andra kan behöva göra större insatser – särskilt

21

Sammanfattning

SOU 2015:47

initialt – för att uppfylla kraven. Utredningens bedömning är att vissa mindre aktörer kan ha svårigheter att få ekonomi i kollektiv förvaltning enligt det nya regelverket, vilket kan leda till omstruktureringar och nya samarbeten.

En möjlig positiv effekt av regelverket är att en större andel av inkasserade medel kan komma att fördelas på individnivå. Generellt kan legitimiteten för kollektiv förvaltning också öka. De fördelarna kan dock i vissa fall komma att ske på bekostnad av ökade kostnader, t.ex. för administration av fördelning och betalning av belopp som tidigare inte fördelats individuellt, vilket påverkar de totala utbetalningarna till rättighetshavarkollektivet. Detta kan indirekt också få en negativ effekt på organisationernas funktion som främjare av den kulturella mångfalden.

Patent- och registreringsverkets tillsyn föreslås i första hand finansieras genom anslag (skattefinansiering), i andra hand genom avgifter (mot inkomsttitel i statsbudgeten).

Ikraftträdande

Direktivet ska vara genomfört senast den 10 april 2016. Direktivet innehåller inte några allmänna bestämmelser om dess tillämpning i tiden. Utredningen föreslår därför att de bestämmelser som genomför direktivet ska träda i kraft den dag då direktivet ska vara genomfört.

Vidare föreslås att ändringarna i upphovsrättslagen träder i kraft samtidigt som den nya lagen. De nya reglerna ska dock inte tillämpas i fråga om åtgärder som har vidtagits eller rättigheter som har förvärvats före ikraftträdandet. Det innebär bl.a. att avtal som har ingåtts med avtalslicensverkan före ikraftträdandet även fortsättningsvis kan ha sådan verkan.

22

Summary

Remit

The remit of the Inquiry has been to examine how Swedish law relates to Directive 2014/26/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on collective management of copyright and related rights and multi-territorial licensing of rights in musical works for online use in the internal market, to propose the legislative amendments necessary to implement the Directive and to assess the effects and consequences for those concerned.

The work of the Inquiry

The Inquiry began its work in March 2014. The work has been conducted in consultation with the Government-appointed experts. The Inquiry has held six meetings involving the participation of the experts. In addition, the Inquiry has held several meetings with various stakeholders that contacted the Inquiry during the course of the work, such as representatives of commercial users and rightholders.

The Inquiry has kept itself informed of relevant ongoing legislative work at the Government Offices, including on the Föreningslagsutredningen (Inquiry on the Economic Associations Act) reports (SOU 2009:37 and SOU 2020:90). In the final stage of its work, a draft proposal referred to the Council on Legislation for consideration was presented. It contained proposals for amendments to the Föreningslagen (Economic Associations Act), which the Inquiry, as far as possible, has tried to take into account in its work.

Within the framework of the work on the considerations of the proposal on the choice of government agency (“competent

23

Summary

SOU 2015:47

authority”) to be responsible for the supervision of compliance with certain provisions implementing the Directive, the Inquiry has had contacts with responsible officials and agencies.

In an attempt to, as far as possible, achieve Nordic consensus on the question of implementing the Directive, the Inquiry has taken the initiative on, and participated in, several meetings with representatives of other Nordic ministries. The Inquiry has also kept itself informed about discussions between the European Commission and the Member States on the implementation of the Directive.

The Inquiry’s proposals

The Directive contains requirements to ensure that collective management organisations manage copyright and related rights in a well-functioning way. The Directive also contains provisions on multi-territorial licensing of rights to musical works for online use.

In the main, the Inquiry has proposed an implementation that does not go further than that required by the Directive since more far-reaching regulations could lead to competitive disadvantage for organisations established in Sweden. The Inquiry’s starting point has been that the proposed new regulations should concur with the requirement level set by the Directive.

The Inquiry has assessed that the necessary regulations should be expressed in a new Act. The Inquiry has consistently endeavoured to find solutions that are compatible with existing Swedish principles and arrangements, both with regard to the regulatory framework and the practical arrangements on collective management.

The Directive on collective rights management contains requirements on i) governance and supervision of collective management, ii) the organisations’ collection of rights revenues, management and payment of collected revenues, iii) the organisations’ relations to other management organisations, iv) relations with users, and v) transparency, provision of information and reporting. In addition, the Directive contains conditions and requirements on multi-territorial licensing in certain cases and, finally, regulations on compliance and control.

24

SOU 2015:47

Summary

Governance and supervision of collective management

The Directive’s provisions on governance and supervision of collective management organisations (Articles 4–10) aim to increase the possibility of individual members and rightholders to exert influence over the collective management of their rights. Some of these regulations have no equivalent in Swedish law and, to implement these, regulations with wording close to that of the Directive are proposed. In order to clarify that the new Act does not affect the regulations on the extended effect of an extended collective licence and mandatory collective management, special clarifications are proposed in the Act.

Other regulations on governance and supervision are primarily of a company law character (Articles 6, 8 and 9) and correspond in certain aspects to regulations in existing Swedish Acts on companies and associations. Here, the Inquiry has sought an implementation that, as far as possible, takes account of existing regulatory frameworks and arrangements, for instance with regard to powers and obligations of governing boards and general meetings. The proposed regulations are neutral and do not limit the possibility of organisations to choose their own legal form.

With regard to obligations of the persons who manage the business of the collective management organisation (Article 10), the Inquiry considers that the regulations are of a regulatory law character and that they extend beyond that set out in existing company law regulations.

The organisations’ collection of rights revenues, management and payment of collected revenues

The Directive’s provisions on collection of rights revenues, management and payment of collected revenues (Articles 11–13) aim to impose common requirements on collective management organisations, including with regard to the separation of accounts for revenues that concern collective management and other revenues at the organisation’s disposal. Furthermore, conditions and limitations are set on the ability of collective management organisations to invest collected revenues pending distribution to

25

Summary

SOU 2015:47

rightholders and on their ability to make special types of deductions, as are special regulations on distribution and payment.

These regulations are of a regulatory law character and overlap in part to existing regulations in the Copyright Act, such as the regulations on resale right, private copying and extended collective licences. In addition to necessary consequential amendments – to avoid regulatory conflicts – it is proposed that the regulations are implemented with wording close to that of the Directive. As far as possible, the implementation proposal has been adapted to the existing Swedish system of umbrella organisations and member organisations, whereby, for example, revenues are collected by the umbrella organisation but are finally distributed and paid out to rightholders by a member organisation.

The organisations’ relations with other management organisations

The Directive’s provisions on the collective management organisations’ relations with other management organisations

(Articles 14 and 15) are of a regulatory law character and set out general requirements on non-discrimination, enable a possibility to make certain deductions and contain regulations on distribution and payment. The regulations have no equivalent in existing Swedish legislation. The Inquiry proposes that the regulations are implemented with wording close to that of the Directive.

Relations with users

The Directive’s provisions on the collective management organisations’ relations with users, including on licensing and the users reporting obligation (Articles 16 and 17) are primarily of a private law character. The provisions have no equivalent in existing Swedish legislation, even if some of them are inspired by case law from the Court of Justice of the European Union and decisions by the European Commission in the field of competition law. The Inquiry proposes that the regulations are implemented with wording close to that of the Directive.

26

SOU 2015:47

Summary

Transparency, provision of information and reporting

The Directive’s provisions on transparency, provision of information and reporting (Articles 18–22) are primarily of a private law character, even if some of them contain significant public law elements, for instance the regulations on information that is to be provided to the public and the regulations on the annual transparency report and its auditing (Articles 21 and 22). Several of the regulations have no equivalent in existing Swedish law, even if the regulations on the transparency report largely have equivalents in existing Swedish accounting regulations. The Inquiry proposes that the regulations are implemented with wording close to that of the Directive.

Connection to certain regulations on collective management in the Copyright Act

The Inquiry proposes that the Copyright Act provisions on which organisations may collect copyright remuneration, such as private copying remuneration and resale right remuneration, and enter into agreements on extended collective licences be supplemented with a requirement that the organisation has to be a “collective management organisation” under the Act on collective rights management. This proposal is not a direct result of the Directive, but it is strongly linked to the Directive’s aim of harmonising collective management in the EU.

Conditions and requirements on multi-territorial licensing in certain cases

The Directive’s provisions on requirements concerning collective management organisations engaged in multi-territorial management of online rights to musical works for use online (Articles 23–32) aim to set requirements on organisations that want to conduct such activities. These provisions have both civil law and public law elements. The Inquiry proposes an implementation in accordance with the exceptions allowed in the Directive with regard to multi-territorial services for providing

27

Summary

SOU 2015:47

access to musical works in sheet music form (see recital 40 of the Directive). These provisions have largely no equivalent in existing Swedish law. The Inquiry proposes that they are implemented with wording close to that of the Directive.

Compliance and control

The Directive’s regulations on complaints, different kinds of dispute resolution, monitoring and other forms of control of compliance with the Directive’s provisions, as well as cooperation and exchange of information with government agencies (competent authorities) in other Member States (Articles 33–38), allow for a fairly flexible implementation in Swedish law. The mechanisms for control can be adjusted according to the regulations’ civil or public law character, which enables implementation in which control of compliance with the provisions can to a large extent take place before the courts. For provisions that have considerable public (regulatory) law elements, the Inquiry proposes supervision via an administrative authority. The Inquiry proposes the Swedish Patent and Registration Office as the competent authority with responsibility for supervision of the collective management organisations.

Consequences of the proposals

The Inquiry proposes, with just a few exceptions, regulations that do not go beyond the requirements of the Directive. Even with this starting point, it may be noted that the proposed Act on collective rights management is fairly comprehensive. By and large, the Act contains regulations that have no equivalent in existing regulatory frameworks, both with regard to the material provisions on rights and obligations for different actors and the provisions on compliance control.

A general assessment is that the regulatory framework required to implement the directive generally seems better adapted to collective management as conducted in the music sector, compared with other areas. Outside the music sector, the proposed regulatory framework seems to create the greatest challenges with

28

SOU 2015:47

Summary

regard to (detailed) requirements on distribution and payment to rightholders, with accompanying requirements on reporting etc. Certain organisations are thus already largely adapted to the regulatory framework, while others may need to do much more – particularly initially – to meet the requirements. The Inquiry’s assessment is that certain smaller actors may have difficulties in achieving necessary economies of scale in collective management under the new regulatory framework, which may lead to restructuring and new cooperation structures.

A possible positive effect of the regulatory framework may be that a larger part of the collected amounts will be distributed on an individual basis. In general the legitimacy of collective management may increase. However, in some cases the benefits may come at the expense of increased costs, for example, for administration of distribution and payment of sums that were not previously distributed individually, which affects total payments to rightholders collectively. Indirectly, this can have a negative effect on the function of the organisations as promoters of cultural diversity.

It is proposed that supervision by the Swedish Patent and Registration Office be financed primarily through direct state funding (tax-financed) and secondly through fees (against revenue headings in the central government budget).

Entry into force

The Directive is to be transposed into national law by 10 April 2016. The Directive does not contain any general provisions on the application in time of its implementation. The Inquiry therefore proposes that the regulations that implement the Directive enter into force on the same day the Directive is to be implemented.

Furthermore, it is proposed that the amendments to the Copyright Act enter into force at the same time as the new Act. However, the new regulations will not apply to measures taken or rights acquired before entry into force of the new Act. This means, for instance, that extended collective licence agreements that were entered into before the entry into force of the new Act will continue to be valid.

29

1 Författningsförslag

1.1Förslag till

lag om kollektiv rättighetsförvaltning på upphovsrättsområdet (20XX:XX)

Härigenom föreskrivs1 följande.

1 kap. Övergripande bestämmelser och definitioner

Innehåll

1 § Lagen har följande innehåll:

Övergripande bestämmelser och definitioner (1 kap.)

Allmänna principer för kollektiv rättighetsförvaltning (2 kap.)

Rättighetshavarnas rättigheter (3 kap.)

– Medlemskap i kollektiva förvaltningsorganisationer m.m. (4 kap.)

Medlemsstämma (5 kap.)

Övervakningsfunktion och verksamhetsledning (6 kap.)

Förvaltning av rättighetsintäkter (7 kap.)

Förvaltning av rättigheter för andra kollektiva förvaltnings- organisationers räkning (8 kap.)

Förhållandet till användare (9 kap.)

Insyn och rapportering (10 kap.)

Gränsöverskridande licensiering av musikaliska verk i vissa fall (11 kap.)

Sanktioner m.m. (12 kap.)

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/26/EU av den 26 februari 2014 om kollektiv rättighetsförvaltning av upphovsrätt och närstående rättigheter och gränsöverskridande licensiering av rättigheter till musikaliska verk för användning på nätet på den inre marknaden (EUT L 84, 20.3.2014, s. 72, Celex 32014L0026).

31

Författningsförslag

SOU 2015:47

– Registrering och tillsyn (13 kap.)

Syfte

2 § I denna lag finns bestämmelser som syftar till att säkerställa att kollektiva förvaltningsorganisationer förvaltar upphovsrätt och närstående rättigheter på ett välfungerande sätt. I lagen uppställs också krav på kollektiva förvaltningsorganisationer som ägnar sig åt gränsöverskridande licensiering av upphovsrättigheter till musika- liska verk för användning på nätet.

Tillämpningsområde

3 § Det som sägs i denna lag gäller endast kollektiva förvaltnings- organisationer som är etablerade i Sverige, om inte något annat anges.

Bestämmelserna i denna lag ska tillämpas på sådana enheter som direkt eller indirekt, helt eller delvis ägs eller kontrolleras av en kollektiv förvaltningsorganisation, under förutsättning att enheterna bedriver en verksamhet som, om den skulle bedrivas av den kollektiva förvaltningsorganisationen, skulle omfattas av bestämmelserna i denna lag.

4 § Bestämmelserna i denna lag kompletterar föreskrifter i allmän- het för ekonomiska föreningar, aktiebolag, handelsbolag, europa- kooperativ, europabolag, europeiska ekonomiska intressegruppe- ringar och stiftelser.

5 § Bestämmelserna i denna lag tillämpas inte på överenskommelser mellan arbetsgivare och arbetstagare om lön eller andra anställ- ningsvillkor.

Definitioner

6 § Med kollektiv förvaltningsorganisation avses i denna lag en juridisk person som har tillstånd enligt lag eller genom överlåtelse, licens eller annat avtal att som sitt enda eller huvudsakliga syfte

32

SOU 2015:47

Författningsförslag

förvalta upphovsrätter eller närstående rättigheter för mer än en rättighetshavare till gemensam nytta för dessa rättighetshavare och som

1.ägs eller kontrolleras av sina medlemmar, eller

2.är organiserad på icke vinstdrivande basis.

7 § Med rättighetshavshavare avses i denna lag en person eller enhet som innehar upphovsrätt eller närstående rättighet eller som, inom ramen för ett avtal om utnyttjande av rättigheter eller enligt lag, har rätt till en del av rättighetsintäkterna.

Första stycket tillämpas inte på en organisation som är en kollektiv förvaltningsorganisation enligt 6 §.

Första stycket tillämpas inte heller på medlemmar i kollektiva förvaltningsorganisationer som är enheter som företräder rättig- hetshavare.

8 § Med medlem avses i denna lag en rättighetshavare enligt 7 § eller en enhet som företräder rättighetshavare, vilken uppfyller kraven för medlemskap i en kollektiv förvaltningsorganisation och som beviljats medlemskap i den.

9 § Med stadgar avses i denna lag stiftelseurkund, bolagsordning, stadgar, grupperingsavtal eller andra konstituerande handlingar för en kollektiv förvaltningsorganisation.

10 § Med medlemsstämma avses i denna lag det organ i en kollektiv förvaltningsorganisationen där dess medlemmar deltar och utövar rösträtt, oberoende av organisationens juridiska form.

11 § Med rättighetsintäkter avses i denna lag inkomster som en kollektiv förvaltningsorganisation har inkasserat för rättighets- havares räkning, oavsett om inkomsterna härrör från en ensamrätt, en rätt till ersättning eller från en rätt till kompensation.

12 § Med förvaltningsavgifter avses i denna lag de belopp som en kollektiv förvaltningsorganisation debiterar, drar av eller kompen- serar för från rättighetsintäkter eller från inkomster som härrör från investering av sådana intäkter för att täcka kostnaderna för förvaltning av upphovsrätt eller närstående rättighet.

33

Författningsförslag

SOU 2015:47

13 § Med representationsavtal avses i denna lag ett avtal genom vilket en kollektiv förvaltningsorganisation ger en annan kollektiv förvaltningsorganisation tillstånd att förvalta de rättigheter den representerar.

14 § Med användare avses i denna lag en fysisk eller juridisk person som driver verksamhet som kräver tillstånd från rättighetshavare, ersättning till rättighetshavare eller betalning av kompensation till rättighetshavare och som inte agerar i egenskap av konsument.

15 § Med repertoar avses i denna lag de rättigheter till verk som en kollektiv förvaltningsorganisation förvaltar.

16 § Med gränsöverskridande licens avses en licens som omfattar flera medlemsstaters territorier.

17 § Med näträttigheter till musikaliska verk avses de rättigheter till musikaliska verk enligt 2 § lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk som krävs för att kunna tillhandahålla en nättjänst.

Lagens tillämpning på oberoende förvaltningsorganisationer

18 § Bestämmelserna i 9 kap. 1 §, 10 kap. 1 och 4 §§, 5 § 1–3 och 5– 7, 12 kap. 3 och 4 §§ samt 13 kap. 1 § tillämpas på oberoende förvaltningsorganisationer som är etablerade i Sverige.

Med oberoende förvaltningsorganisation avses i denna lag en juridisk person som enligt lag eller genom överlåtelse, licens eller annat avtal har tillstånd att som sitt enda eller huvudsakliga syfte förvalta upphovsrätter eller närstående rättigheter för mer än en rättighetshavare till gemensam nytta för dessa rättighetshavare och som

1.inte, varken direkt eller indirekt, helt eller delvis, ägs eller kontrolleras av rättighetshavare, och

2.är organiserad på vinstdrivande basis.

34

SOU 2015:47

Författningsförslag

2 kap. Allmänna principer för kollektiv rättighetsförvaltning

1 § En kollektiv förvaltningsorganisation ska bedriva sin verksam- het i de företrädda rättighetshavarnas intressen.

En kollektiv förvaltningsorganisation får inte belasta de före- trädda rättighetshavarna med skyldigheter som inte objektivt är nödvändiga för skyddet av deras rättigheter och intressen eller för en effektiv förvaltning av deras rättigheter.

2 § Stadgarna för en kollektiv förvaltningsorganisation ska ge uttryck för lämpliga och effektiva mekanismer för medlemmarnas deltagande i organisationens beslutsfattande.

Stadgarna ska i förekommande fall också ge uttryck för en skälig och balanserad representation av olika kategorier av medlemmar i organisationens beslutsfattande.

Bestämmelserna i första och andra styckena gäller inte för kollektiva förvaltningsorganisationer som är stiftelser.

3 kap. Rättighetshavarnas rättigheter

1 § En rättighetshavare har rätt att ge valfri kollektiv förvaltnings- organisation tillstånd att förvalta valfria rättigheter, kategorier av rättigheter eller typer av verk (förvaltningsuppdrag).

En kollektiv förvaltningsorganisation ska åta sig ett förvalt- ningsuppdrag enligt första stycket, om den inte har objektiva skäl för att inte göra det.

2 § En rättighetshavare får, trots att ett förvaltningsuppdrag har lämnats enligt 1 §, ge tillstånd till sådan användning av rättigheterna, kategorierna av rättigheter eller typerna av verk som inte är kommersiell.

3 § En rättighetshavare får, i enlighet med 1 §, helt eller delvis återta ett förvaltningsuppdrag, om det sker med rimligt varsel.

En kollektiv förvaltningsorganisation får besluta att ett åter- tagande av ett förvaltningsuppdrag ska träda i kraft först vid räkenskapsårets slut.

35

Författningsförslag

SOU 2015:47

4 § Om det finns utestående belopp till en rättighetshavare för utnyttjande som skett innan återtagandet av förvaltningsuppdraget enligt 3 § trädde i kraft, har rättighetshavaren kvar sina rättigheter enligt 7 kap. 5–10 §§, 10 kap. 1, 2 och 4 §§, 11 kap. 12 och 13 §§ och 12 kap. 1 §. Detsamma gäller i förhållande till en licens som organisationen har beviljat innan ett sådant återtagande har trätt i kraft.

5 § En kollektiv förvaltningsorganisation får inte begränsa utövan- det av rättigheter enligt 3 och 4 §§ genom att ställa upp som villkor att rättigheter som omfattas av ett återtagande förvaltas av en annan kollektiv förvaltningsorganisation.

6 § När en rättighetshavare ger en kollektiv förvaltnings- organisation ett förvaltningsuppdrag, ska rättighetshavaren ge sitt uttryckliga medgivande för varje rättighet eller kategori av rättighet eller typ av verk som organisationen ska förvalta. Varje sådant medgivande ska dokumenteras av organisationen.

7 § En kollektiv förvaltningsorganisation ska informera en rättig- hetshavare om hans eller hennes rättigheter enligt 1–6 §§, och om villkoren för den rättighet som anges i 2 §, innan den accepterar ett förvaltningsuppdrag. Rättigheterna och villkoren ska dessutom framgå av organisationens stadgar.

En kollektiv förvaltningsorganisation, som redan har fått ett förvaltningsuppdrag från rättighetshavare, ska informera dem om deras rättigheter enligt 2–6 §§.

8 § Bestämmelserna i detta kapitel påverkar inte bestämmelser om en avtalslicens utsträckta verkan eller om obligatorisk kollektiv förvaltning i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk.

36

SOU 2015:47

Författningsförslag

4 kap. Medlemskap i kollektiva förvaltningsorganisationer m.m.

Krav för medlemskap

1 § En kollektiv förvaltningsorganisation ska godta rättighetshavare och enheter som företräder rättighetshavare som medlemmar, om de uppfyller kraven för medlemskap. Kraven ska baseras på objektiva, transparenta och icke-diskriminerande kriterier.

Kraven för medlemskap ska anges i stadgarna för den kollektiva förvaltningsorganisationen och vara allmänt tillgängliga.

Om en kollektiv förvaltningsorganisation vägrar godta en begäran om medlemskap, ska den ge rättighetshavaren eller enheten en tydlig motivering till beslutet.

Första stycket gäller inte för medlemskap i kollektiva förvalt- ningsorganisationer som är ekonomiska föreningar, ideella föreningar eller europakooperativ. För dem gäller i stället de förutsättningar för medlemskap som anges i 3 kap. 1 § första stycket lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar.

Första-tredje styckena gäller inte heller för kollektiva förvalt- ningsorganisationer som är stiftelser.

Möjlighet att kommunicera på elektronisk väg

2 § En kollektiv förvaltningsorganisation som har medlemmar ska ge dem möjlighet att kommunicera med organisationen på elektro- nisk väg.

Den kollektiva förvaltningsorganisationen ska även ge medlem- marna möjlighet att delta i och utöva rösträtt vid medlemsstämma på elektronisk väg.

Medlemsregister

3 § En kollektiv förvaltningsorganisation ska föra register över sina medlemmar (medlemsregister). Registret ska innehålla uppgift om medlemmens namn och postadress. Registret ska uppdateras regelbundet.

Denna paragraf gäller inte om det i annan författning föreskrivs en skyldighet för den kollektiva förvaltningsorganisationen att föra register med motsvarande innehåll.

37

Författningsförslag

SOU 2015:47

Tillämpning på rättighetshavare som inte är medlemmar

4 § Det som anges i 2 § första stycket, 10 kap. 4 §, 11 kap. 15 § andra stycket och 12 kap. 1 § gäller även i förhållande till rättighetshavare som enligt lag eller avtal har ett direkt rättsligt förhållande till organisationen men som inte är dess medlemmar.

5 kap. Medlemsstämma

Medlemsstämma

1 § För kollektiva förvaltningsorganisationer gäller bestämmelserna om medlemsstämma i detta kapitel i den utsträckning det i denna lag föreskrivs något annat än det som gäller enligt

1.bestämmelser om föreningsstämma i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar,

2.bestämmelser om bolagstämma i aktiebolagslagen (2005:551),

3.artiklarna 52–63 i rådets förordning (EG) nr 1435/2003 av den 22 juli 2003 om stadga för europeiska kooperativa föreningar,

4.artiklarna 52–60 i rådets förordning (EG) nr 2157/2001 av den 8 oktober 2001 om stadga för europabolag,

5.artiklarna 16–17 i rådets förordning (EEG) nr 2137/85 av den 25 juli 1985 om europeiska ekonomiska intressegrupperingar.

Oavsett och utöver det som framgår av första stycket 1–4 gäller 3 § andra stycket i detta kapitel, och oavsett och utöver det som

framgår av första stycket 1–5 gäller 5–7 §§, 8 § andra stycket och 9 § i detta kapitel.

De befogenheter som anges i 2–12 §§ utövas i tillämpliga delar av styrelsen i eller förvaltaren för en stiftelse.

Bolagsmännen i ett handelsbolag eller i en europeisk ekonomisk intressegruppering kan besluta om att de befogenheter som anges i 2–12 §§ ska utövas av ett särskilt organ eller av samma organ som utövar de befogenheter som avses i 6 kap. 1–4 §§.

2 § En kollektiv förvaltningsorganisation ska ha en medlems- stämma. Medlemsstämman ska sammankallas minst en gång per år.

38

SOU 2015:47

Författningsförslag

3 § Medlemsstämman ska besluta om ändringar i stadgarna. Medlemsstämman ska också besluta om villkoren för medlem-

skap i den kollektiva förvaltningsorganisationen i de fall dessa villkor inte regleras av stadgarna.

4 § Medlemsstämman ska besluta om utnämning av eller avskedande av ledamöter i den kollektiva förvaltningsorganisa- tionens styrelse eller motsvarande organ. Medlemsstämman ska också besluta om ersättning och andra förmåner för styrelseuppdrag till var och en av ledamöterna.

5 § Medlemsstämman ska, utöver det som framgår av 3 och 4 §§, besluta om:

1.riktlinjer för fördelning av utestående belopp till rättighets- havare,

2.riktlinjer för användning av belopp som inte kan fördelas,

3.investeringsstrategin för rättighetsintäkter och eventuella inkomster som härrör från investerade rättighetsintäkter,

4.riktlinjer för avdrag från rättighetsintäkter och från eventuella inkomster som härrör från investerade rättighetsintäkter,

5.användning av belopp som inte kan fördelas,

6.riskhanteringsstrategi,

7.godkännande av förvärv, försäljningar eller inteckningar av fast egendom,

8.godkännande av fusioner och allianser, inrättande av dotter- enheter, förvärv av andra enheter eller aktier eller rättigheter i andra enheter, och

9.godkännande av upptagande av lån, utlåning eller ställande av säkerheter för lån.

6 § Medlemsstämman får delegera besluten enligt 5 § 6–9 till det organ som utövar den funktion avses i 6 kap. 1–4 §§.

7 § Medlemsstämman ska besluta om utnämning och entledigande av revisor och godkänna den årliga insynsrapport som avses i 10 kap. 6 och 7 §§.

39

Författningsförslag

SOU 2015:47

8 § Varje medlem har rätt att delta i och utöva rösträtt vid medlemsstämman, om inte annat anges i andra stycket.

Möjligheten att delta och utöva rösträtt på stämman får begränsas, om den baseras på:

1.medlemskapets varaktighet, eller

2.belopp som har mottagits av eller är utestående till en medlem.

9 § De kriterier som anges i 8 § andra stycket 1 och 2 ska återges i stadgan eller medlemskapsvillkoren för den kollektiva förvaltnings- organisationen och hållas allmänt tillgängliga i enlighet med 10 kap. 3 och 5 §§.

10 § En medlem som inte är personligen närvarande vid medlems- stämman får utöva sin rätt vid medlemsstämman genom ett ombud. Ombudet ska ha en fullmakt att för medlemmens räkning delta i och rösta vid medlemsstämman. En sådan fullmakt får inte resultera i en intressekonflikt.

För en kollektiv förvaltningsorganisation som bedrivs som en ekonomisk eller en ideell förening gäller att rätten att anlita ombud får begränsas genom bestämmelser i stadgarna. En medlem i en sådan förening har dock alltid rätt att anlita sin make, sin sambo, en annan medlem eller en ställföreträdare för en annan medlem som ombud. Vidare gäller att ett ombud får företräda högst tre med- lemmar, om inte annat har bestämts i stadgarna.

11 § En fullmakt som avses i 10 § gäller för en enda medlems- stämma. Fullmaktshavaren har samma rättigheter vid medlems- stämman som den medlem som har gett fullmakten skulle ha haft.

Fullmakthavaren ska rösta i enlighet med instruktionerna från den medlem som har gett fullmakten.

12 § För en kollektiv förvaltningsorganisation som bedrivs som förening eller europakooperativ gäller att medlemsstämmans befogenheter enligt 1-11 §§ får utövas av sådana särskilt valda fullmäktige som avses i 7 kap. lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar. Det gäller dock endast om

40

SOU 2015:47

Författningsförslag

1.det säkerställs att medlemmarna på ett lämpligt och effektivt sätt kan delta i beslutsfattandet i den kollektiva förvaltnings- organisationen, och

2.olika kategorier av medlemmar i förekommande fall är skäligen och balanserat representerade i fullmäktige.

6 kap. Övervakningsfunktion och verksamhetsledning

Övervakningsfunktion

1 § En kollektiv förvaltningsorganisation ska ha en övervaknings- funktion som kontinuerligt övervakar de åtgärder som personer som leder organisationens verksamhet vidtar och hur de uppfyller sina skyldigheter.

Inom det organ som har den övervakningsfunktion som avses i första stycket ska det i förekommande fall finnas en skälig och balanserad representation av olika medlemskategorier i den kollektiva förvaltningsorganisationen.

Om den kollektiva förvaltningsorganisationen är en förening, ett aktiebolag, en stiftelse eller ett monistiskt organiserat europakooperativ eller europabolag, ska övervakningsfunktionen enligt första stycket utövas av den juridiska personens styrelse eller motsvarande styrelseorgan.

2 § Varje person som ingår i en övervakningsfunktion enligt 1 § ska lämna en årlig individuell redogörelse till medlemsstämman om intressekonflikter. Redogörelsen ska innehålla åtminstone den information som avses i 6 § andra stycket.

3 § Det organ som utövar övervakningsfunktionen enligt 1 § ska sammanträda regelbundet och åtminstone

1.utöva de befogenheter som medlemsstämman har delegerat till organet, inklusive de befogenheter som omfattas av 5 kap. 5 §, och

2.övervaka de personer som avses i 5 § vad gäller verksamhet och skyldigheter, inklusive verkställandet av besluten från medlemsstämman och de riktlinjer som avses i 5 kap. 5 § 1–4.

41

Författningsförslag

SOU 2015:47

4 § Det organ som utövar övervakningsfunktionen enligt 1 § ska minst en gång per år rapportera om utövandet av sina befogenheter till medlemsstämman.

Skyldigheter för personer som leder verksamheten

5 § Verksamhetsledningen för en kollektiv förvaltningsorganisation ska utövas på ett sunt, ansvarsfullt och lämpligt sätt, med sunda förvaltnings- och redovisningsmetoder samt mekanismer för intern kontroll.

6 § Kollektiva förvaltningsorganisationer ska tillämpa förfaranden för att undvika intressekonflikter.

Förfarandena ska inbegripa en årlig individuell redogörelse från var och en av de personer som ingår i verksamhetsledningen enligt 5 § till stämman, med information om

1.eventuella ekonomiska intressen i den kollektiva förvaltnings- organisationen,

2.alla ersättningar som erhållits från den kollektiva förvaltnings- organisationen under föregående räkenskapsår,

3.alla belopp som erhållits i egenskap av rättighetshavare från den kollektiva förvaltningsorganisationen under föregående räkenskapsår, och

4.faktiskt förekommande eller potentiella konflikter mellan personliga intressen och den kollektiva förvaltningsorganisationens intressen eller mellan skyldigheter gentemot den kollektiva förvalt- ningsorganisationen och skyldigheter gentemot andra fysiska eller juridiska personer.

7 § Kollektiva förvaltningsorganisationer som är föreningar, aktiebolag, stiftelser eller monistiskt organiserade europa- kooperativ eller europabolag ska ha en verkställande direktör som sköter den löpande förvaltningen. Den verkställande direktören får inte vara ledamot i styrelsen eller motsvarande styrelseorgan.

42

SOU 2015:47

Författningsförslag

7 kap. Förvaltning av rättighetsintäkter

1 § En kollektiv förvaltningsorganisation ska iaktta omsorg vid inkassering och förvaltning av rättighetsintäkter.

2 § En kollektiv förvaltningsorganisation ska i sina räkenskaper separera

1.rättighetsintäkter och inkomster från investeringar av rättig- hetsintäkter, och

2.egna tillgångar och inkomster från sådana tillgångar, från förvaltningsavgifter eller från annan verksamhet.

3 § En kollektiv förvaltningsorganisation får inte använda rättig- hetsintäkter eller inkomster som härrör från investeringar av rättig- hetsintäkter för andra ändamål än för fördelning till rättighets- havarna.

Första stycket gäller inte avdrag eller kompensation för förvalt- ningsavgifter i enlighet med ett beslut som fattats enligt 5 kap. 5 § 4 eller 6 kap. 3 § 1.

Första stycket gäller inte heller användning av rättighetsintäkter eller inkomster från investeringar av rättighetsintäkter i enlighet med ett beslut som fattats enligt 5 kap. 5 § eller 6 kap. 3 § 1.

4 § Om en kollektiv förvaltningsorganisation investerar rättighets- intäkterna eller inkomster från investeringar av rättighetsintäkter, ska organisationen göra det i de företrädda rättighetshavarnas intressen i enlighet med 5 kap. 5 § 3 och 6.

Vid ett beslut om investeringar enligt första stycket ska organi- sationen beakta följande.

1.Om det finns potentiella intressekonflikter, ska investe- ringens enda syfte vara de intressen som tillkommer de företrädda rättighetshavarna.

2.Tillgångarna ska investeras i syfte att trygga säkerhet, kvalitet, likviditet och vinst för portfolion som helhet.

3.Tillgångarna ska diversifieras tillräckligt för att undvika för stor vikt vid någon viss tillgång och ansamling av risker i portfolion som helhet.

43

Författningsförslag

SOU 2015:47

5 § Innan en kollektiv förvaltningsorganisation accepterar ett för- valtningsuppdrag, ska organisationen ge rättighetshavaren informa- tion om avdrag för förvaltningsavgifter och andra avdrag som tillämpas på rättighetsintäkter och på eventuella inkomster från investeringar av rättighetsintäkter.

De avdrag som avses i första stycket ska vara rimliga i förhållande till de tjänster som den kollektiva förvaltningsorganisationen tillhandahåller rättighetshavarna och till de riktlinjer som beslutats av stämman enligt 5 kap. 5 § 4. För avdrag för förvaltningsavgifter gäller dessutom att de inte får överskrida den kollektiva förvaltnings- organisationens motiverade och dokumenterade förvaltnings- kostnader.

Om en kollektiv förvaltningsorganisation erbjuder sociala, kulturella eller utbildningsrelaterade tjänster som finansieras genom avdrag från rättighetsintäkter eller från inkomster som härrör från investeringar av rättighetsintäkter, ska dessa tjänster erbjudas på grundval av rättvisa kriterier. Det gäller särskilt tillgången till och omfattningen av dessa tjänster.

6 § En kollektiv förvaltningsorganisation ska regelbundet, omsorgs- fullt och korrekt fördela och utbetala utestående belopp till rättighets- havarna i enlighet med 5 kap. 5 § 1.

Den fördelning och utbetalning som avses i första stycket ska ske snarast möjligt, dock senast nio månader från slutet av det räkenskapsår under vilket rättighetsintäkten inkasserades. Det gäller dock inte om det finns objektiva skäl, särskilt i fråga om rapportering från användarna, identifiering av rättigheter, rättighetshavare eller matchning av information om verk med rättighetshavare, som hindrar organisationen från att respektera denna tidsfrist.

Om utestående belopp inte kan fördelas till rättighetshavare inom den tidsfrist som anges i andra stycket, ska beloppen redovisas separat i den kollektiva förvaltningsorganisationens räkenskaper.

7 § Inom ramen för de krav som följer av 6 § ska den kollektiva förvaltningsorganisationen vidta alla nödvändiga åtgärder för att identifiera och lokalisera rättighetshavarna. Senast tre månader efter att den tidsfrist som anges i 6 § andra stycket har löpt ut, ska organisationen göra information om verk för vilka en eller flera

44

SOU 2015:47

Författningsförslag

rättighetshavare inte har identifierats eller lokaliserats tillgänglig för

1.de rättighetshavare som organisationen företräder eller de enheter som är dess medlemmar och som företräder rättighetshavare, och

2.alla kollektiva förvaltningsorganisationer med vilka den har ingått representationsavtal.

Den information som avses i första stycket ska, under förutsättning att den är tillgänglig, omfatta

1.verkets titel,

2.rättighetshavarens namn,

3.den berörda förläggarens eller producentens namn, och

4.all annan tillgänglig relevant information som skulle kunna bidra till att identifiera rättighetshavaren.

Den kollektiva förvaltningsorganisationen ska också granska det register som avses i 4 kap. 3 § och andra lätt tillgängliga register. Om nämnda åtgärder inte leder till resultat, ska den kollektiva förvaltningsorganisationen göra denna information tillgänglig för allmänheten senast ett år efter tremånadersperiodens utgång.

8 § Om utestående belopp inte kan fördelas till rättighetshavare och det har gått tre år från slutet av det räkenskapsår då rättighets- intäkterna inkasserades, och under förutsättning att den kollektiva förvaltningsorganisationen har vidtagit alla nödvändiga åtgärder för att identifiera och lokalisera rättighetshavarna i enlighet med 7 § första till tredje stycket, ska dessa belopp anses utgöra belopp som inte kan fördelas.

I 5 kap. 5 § finns bestämmelser om att medlemsstämman i den kollektiva förvaltningsorganisationen ska besluta om användning av belopp som inte kan fördelas.

9 § Om fördelningen och betalningen till rättighetshavare utförs av en medlem i den kollektiva förvaltningsorganisationen som är en enhet som företräder rättighetshavare, gäller bestämmelserna i 6–8 §§ för den enheten. Medlemmen ska följa de riktlinjer för fördelning som har beslutats av den kollektiva förvaltningsorganisationen i enlighet med 5 kap. 5 § 1.

45

Författningsförslag

SOU 2015:47

10 § När en kollektiv förvaltningsorganisation får ersättning från en annan kollektiv förvaltningsorganisation gäller följande. Den kollektiva förvaltningsorganisationen, eller i tillämpliga fall dess medlemmar som är enheter som företräder rättighetshavare, ska fördela och betala ut dessa utestående belopp till rättighetshavarna snarast möjligt och senast sex månader efter det att beloppen mottagits, om det inte finns objektiva skäl som hindrar organisa- tionen eller i tillämpliga fall dess medlemmar från att respektera denna tidsfrist.

8 kap. Förvaltning av rättigheter för andra kollektiva förvaltningsorganisationers räkning

1 § En kollektiv förvaltningsorganisation får inte diskriminera någon rättighetshavare vars rättigheter den förvaltar genom repre- sentationsavtal.

2 § En kollektiv förvaltningsorganisation får inte tillämpa avdrag på intäkter från rättigheter som den förvaltar genom representations- avtal eller på inkomster som härrör från investeringar av den rättig- hetsintäkten.

Första stycket gäller inte förvaltningsavgifter.

Första stycket gäller inte heller om den kollektiva förvaltnings- organisation vars rättigheter förvaltas inom ramen för ett represen- tationsavtal uttryckligen har gett sitt medgivande till sådana avdrag.

3 § En kollektiv förvaltningsorganisation ska regelbundet, omsorgsfullt och korrekt fördela och betala utestående belopp till andra kollektiva förvaltningsorganisationer med vilka den har representationsavtal.

Den kollektiva förvaltningsorganisationen ska verkställa fördel- ningen och betalningen till den andra kollektiva förvaltnings- organisationen snarast möjligt och inte senare än nio månader från slutet av det räkenskapsår under vilket rättighetsintäkten inkassera- des, om det inte finns objektiva skäl som hindrar organisationen från att respektera denna tidsfrist.

46

SOU 2015:47

Författningsförslag

9 kap. Förhållande till användare

1 § Kollektiva förvaltningsorganisationer och användare ska för- handla om licensieringen av rättigheter i enlighet med god affärs- sed. De ska förse varandra med all nödvändig information.

2 § Licensieringsvillkor mellan en kollektiv förvaltningsorganisa- tion och en användare ska baseras på objektiva och icke-diskrimine- rande kriterier.

Rättighetshavare ska få skälig ersättning för användning av sina rättigheter. Tarifferna för ensamrätter och rättigheter till ersättning ska vara rimliga i förhållande till bland annat det ekonomiska handelsvärdet för användningen av rättigheterna, med beaktande av användningens art och omfattning i fråga om verk och andra alster, samt i förhållande till det ekonomiska värdet för de tjänster som den kollektiva förvaltningsorganisationen tillhandahåller.

Kollektiva förvaltningsorganisationer ska informera den berörda användaren om de kriterier som har använts för fastställandet av tarifferna.

3 § När kollektiva förvaltningsorganisationer utfärdar licenser ska de inte vara skyldiga att använda licensvillkor som avtalats med en användare som vägledande för andra typer av nättjänster, om användaren tillhandhåller en ny typ av nättjänst som varit till- gänglig för allmänheten i unionen i mindre än tre år.

4 § Kollektiva förvaltningsorganisationer ska utan onödigt dröjsmål besvara förfrågningar från användare och bland annat uppge vilken information som krävs för att organisationen ska kunna erbjuda en licens.

Efter att ha fått all relevant information ska den kollektiva förvaltningsorganisationen utan onödigt dröjsmål antingen erbjuda en licens eller ge användaren en motiverad förklaring till varför den inte avser att utfärda en licens för en viss tjänst.

5 § En kollektiv förvaltningsorganisation ska se till att användarna kan kommunicera med den på elektronisk väg.

47

Författningsförslag

SOU 2015:47

6 § En användare ska förse en kollektiv förvaltningsorganisation med sådan information om användningen av de rättigheter som organisationen representerar som krävs för inkassering av rättig- hetsintäkterna och för fördelning av utestående belopp till rättig- hetshavare (rapporteringsskyldighet för användare). Rapporterings- skyldigheten är begränsad till information som är tillgänglig för användaren. Rapporteringen ska ske enligt i förväg fastställda eller överenskomna tidsangivelser och format. När en kollektiv förvalt- ningsorganisation och en användare beslutar om hur informationen ska lämnas ska de i så stor utsträckning som möjligt ta hänsyn till frivilliga branschnormer.

I stället för skyldigheten enligt första stycket gäller särskild rapporteringsskyldighet på områdena för privatkopieringsersätt- ning, följerätt och tilläggsersättning enligt bestämmelser i 26 k– 26 p § och 45 a–45 d §§ lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk.

10 kap. Insyn och rapportering

1 § En kollektiv förvaltningsorganisation ska minst en gång per år till de rättighetshavare som har tillskrivits rättighetsintäkter eller mottagit utbetalningar tillgängliggöra information om

1.alla kontaktuppgifter som rättighetshavaren har gett den kollektiva förvaltningsorganisationen tillstånd att använda för att identifiera och lokalisera rättighetshavaren,

2.rättighetsintäkter som har tillskrivits rättighetshavaren,

3.belopp som har betalats av den kollektiva förvaltnings- organisationen till rättighetshavaren per kategori av förvaltade rättigheter och typ av användning,

4.den period för vilken beloppen tillskrevs och betalades till rättighetshavaren, om inte objektiva skäl hänförliga till rapporte- ring från användaren hindrar den kollektiva förvaltningsorganisa- tionen från att tillhandahålla den informationen,

5.avdrag för förvaltningsavgifter,

6.avdrag för annat än förvaltningsavgifter, och

7.eventuella rättighetsintäkter som tillskrivs rättighetshavaren men som inte har betalats för en viss period.

48

SOU 2015:47

Författningsförslag

2 § Om en kollektiv förvaltningsorganisation tillskrivit någon rättighetsintäkter och har medlemmar som är enheter som ansvarar för fördelningen av rättighetsintäkter till rättighetshavare, ska organisationen förse dessa enheter med den information som anges i 1 §.

De enheter som avses i första stycket ska minst en gång per år göra den information som anges i 1 § tillgänglig för varje rättig- hetshavare till vilken de tillskrivit rättighetsintäkter eller gjort utbetalningar för den period som informationen avser.

3 § En kollektiv förvaltningsorganisation ska minst en gång per år och för kollektiva förvaltningsorganisationer för vars räkning den förvaltar rättigheter genom ett representationsavtal för den rele- vanta perioden tillgängliggöra information på elektronisk väg om

1.de rättighetsintäkter som tillskrivits, de belopp som betalats av den kollektiva förvaltningsorganisationen per kategori av rättig- heter som förvaltas och per typ av användning för de rättigheter den förvaltar genom representationsavtalet, samt alla rättighets- intäkter som tillskrivits men inte har betalats för en viss period,

2.avdrag som gjorts för förvaltningsavgifter,

3.avdrag som gjorts för annat än för förvaltningsavgifter i enlighet med bestämmelserna i 8 kap. 2 §,

4.licenser som beviljats eller vägrats i fråga om verk och andra alster som omfattas av representationsavtalet, och

5.relevanta beslut som fattats vid medlemsstämman.

4 § En kollektiv förvaltningsorganisation ska efter en motiverad begäran från en annan kollektiv förvaltningsorganisation för vars räkning den förvaltar rättigheter genom representationsavtal, en rättighetshavare eller en användare på elektronisk väg och utan onödigt dröjsmål tillhandahålla information avseende

1.de verk eller andra alster som organisationen representerar, de rättigheter som den representerar, antingen direkt eller genom representationsavtal, och de territorier som omfattas, eller

2.om dessa verk eller andra alster inte kan anges på grund av omfattningen av verksamheten hos den kollektiva förvaltnings- organisationen, de typer av verk eller andra alster som organisationen representerar, de rättigheter som de förvaltar och de territorier som omfattas.

49

Författningsförslag

SOU 2015:47

5 § En kollektiv förvaltningsorganisation ska på sin offentliga webbplats offentliggöra och uppdatera information avseende

1.organisationens stadga,

2.organisationens villkor för medlemskap och villkor för att avsluta ett tillstånd att förvalta rättigheter, om dessa villkor inte ingår i stadgan,

3.standardlicensieringsavtal och tillämpliga standardtariffer, inklusive avdrag,

4.de personer som avses i 6 kap. 5 §,

5.organisationens riktlinjer för fördelning av utestående belopp till rättighetshavare,

6.organisationens riktlinjer om förvaltningsavgifter,

7.organisationens riktlinjer om avdrag, annat än för förvalt- ningsavgifter från rättighetsintäkter och från inkomster som härrör från investeringar av rättighetsintäkter, inbegripet avdrag för sociala, kulturella och utbildningsrelaterade tjänster,

8.de representationsavtal som organisationen ingått, och namnen på de kollektiva förvaltningsorganisationer med vilka den har ingått dessa representationsavtal,

9.riktlinjerna för användningen av belopp som inte kan fördelas,

och

10.de tillgängliga förfarandena för klagomålshantering och tvistlösning enligt 12 kap. 1 §.

6 § En kollektiv förvaltningsorganisation ska en gång om året upprätta en insynsrapport som ska innehålla de uppgifter som anges i bilagan till Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/26/EU av den 26 februari 2014 om kollektiv förvaltning av upphovsrätt och närstående rättigheter och gränsöverskridande licensiering av rättigheter till musikaliska verk för användning på nätet på den inre marknaden.

Insynsrapporten ska innehålla en särskild rapport om använd- ningen av de belopp som dragits av för sociala, kulturella och utbild- ningsrelaterade tjänster och ska innehålla åtminstone de uppgifter som anges i punkt 3 i bilagan.

50

SOU 2015:47

Författningsförslag

7 § Räkenskapsuppgifterna i den årliga insynsrapporten ska granskas av minst en auktoriserad eller godkänd revisor.

Granskningsberättelsen och eventuella förbehåll till den ska återges i sin helhet i den årliga insynsrapporten.

Den kollektiva förvaltningsorganisationen ska offentliggöra den årliga insynsrapporten på sin webbplats senast åtta månader efter räkenskapsårets slut och ska hålla den tillgänglig för allmänheten i minst fem år.

11 kap. Gränsöverskridande licensiering av näträttigheter till musikaliska verk

1 § En kollektiv förvaltningsorganisation som är etablerad här i landet ska uppfylla kraven i 2–17 §§ när den utfärdar gränsöver- skridande licenser för näträttigheter till musikaliska verk.

Bestämmelserna i detta kapitel gäller inte i förhållande till leverantörer av nättjänster som enbart tillhandahåller tillgång till musikaliska verk i form av notblad.

Resurser för att hantera gränsöverskridande licenser

2 § Den kollektiva förvaltningsorganisationen ska ha tillräckliga resurser för en effektiv och transparent elektronisk hantering av de uppgifter som behövs för förvaltningen av gränsöverskridande licenser.

Skyldigheterna enligt första stycket innebär att organisationen åtminstone ska

1.kunna identifiera de musikaliska verk som den representerar helt eller delvis,

2.för varje musikaliskt verk eller del av det och för varje berört territorium kunna identifiera de rättigheter som den representerar samt deras rättighetshavare,

3.använda unika identifikationer för rättighetshavare och musikaliska verk, så långt som möjligt med beaktande av frivilliga branschnormer och branschförfaranden som tagits fram på internationell nivå eller unionsnivå.

4.snabbt och effektivt kunna identifiera och åtgärda motstridig- heter i uppgifter som hålls hos andra kollektiva förvaltnings-

51

Författningsförslag

SOU 2015:47

organisationer som utfärdar gränsöverskridande licenser för nät- rättigheter till musikaliska verk.

Insyn i uppgifter om gränsöverskridande repertoar

3 § En kollektiv förvaltningsorganisation ska efter en motiverad begäran tillhandahålla leverantörer av nättjänster, rättighetshavare vars rättigheter den representerar och andra kollektiva förvaltnings- organisationer aktuell information som möjliggör identifiering av den repertoar av nätmusik som organisationen representerar.

Informationen enligt första stycket ska lämnas på elektronisk väg och ska innehålla

1.de musikaliska verk som representeras,

2.de rättigheter som representeras helt eller delvis, och

3.de territorier som omfattas.

Den kollektiva förvaltningsorganisationen får vidta sådana åtgärder som behövs för att säkerställa att uppgifterna som avses i andra stycket är korrekta samt får kontrollera deras återanvändning och skydda kommersiellt känslig information.

Förfaranden för att korrigera eller lämna information om gränsöverskridande repertoar

4 § En kollektiv förvaltningsorganisation som utfärdar gränsöver- skridande licenser för näträttigheter till musikaliska verk ska ge rättighetshavare, andra kollektiva förvaltningsorganisationer och leverantörer av nättjänster möjlighet att begära rättelse av de upp- gifter som avses i 2 § andra stycket eller i 3 § andra stycket.

Om en begäran om rättelse enligt första stycket är tillräckligt underbyggd, ska den kollektiva förvaltningsorganisationen se till att uppgifterna eller informationen korrigeras så snart som möjligt.

5 § En kollektiv förvaltningsorganisation ska ge rättighetshavare vars musikaliska verk ingår i organisationens musikrepertoar, och rättighetshavare som dragit tillbaka ett förvaltningsuppdrag från en annan organisation med stöd av 20 § och därefter gett organisa- tionen i uppdrag att förvalta deras näträttigheter till musikaliska verk, möjlighet att i elektronisk form lämna information om sina

52

SOU 2015:47

Författningsförslag

musikaliska verk, sina rättigheter till dessa verk och de territorier som ett tillstånd omfattar.

6 § Om en kollektiv förvaltningsorganisation ger en annan kollektiv förvaltningsorganisation tillstånd att bevilja gränsöver- skridande licenser för näträttigheter till musikaliska verk enligt 15- 19 §§, gäller det som sägs i 5 § för den kollektiva förvaltnings- organisation som fått tillståndet.

Första stycket gäller om inte organisationerna har avtalat om något annat.

Rapportering och fakturering

7 § En kollektiv förvaltningsorganisation ska övervaka hur de näträttigheter till musikaliska verk som den helt eller delvis representerar används av de leverantörer av nättjänster till vilka organisationen har utfärdat en gränsöverskridande licens för dessa rättigheter.

8 § En kollektiv förvaltningsorganisation ska ge leverantörerna av nättjänster möjlighet att på elektronisk väg rapportera den faktiska användningen av näträttigheter till musikaliska verk.

En leverantör av nättjänster ska på ett korrekt sätt rapportera om den faktiska användningen av sådana verk. Den kollektiva förvaltningsorganisationen får vägra att godta rapporter i godtyckligt format, om den har erbjudit leverantören att rapportera i enlighet med en branschnorm.

9 § Den kollektiva förvaltningsorganisationen ska fakturera leverantören av nättjänster på elektronisk väg.

En faktura som avses i första stycket ska innehålla uppgifter om de verk och rättigheter som har licensierats, i enlighet med villkoren i 2 § andra stycket, och motsvarande faktiska använd- ningar, i den utsträckning det är möjligt i enlighet med den information som leverantören av nättjänster lämnat.

Leverantören av nättjänster får inte vägra att godta fakturan på grund av dess format, om den kollektiva förvaltningsorganisationen har följt branschnormen.

53

Författningsförslag

SOU 2015:47

10 § En kollektiv förvaltningsorganisation ska fakturera en leveran- tör av nättjänster korrekt och utan dröjsmål efter det att den faktiska användningen har rapporterats.

Första stycket gäller inte om sådan fakturering inte är möjlig på grund av omständigheter som kan hänföras till leverantören.

11 § En kollektiv förvaltningsorganisation ska ge en leverantör av nättjänster tillgång till lämpliga förfaranden för att ifrågasätta fakturans korrekthet.

Betalning och rapportering till rättighetshavarna

12 § En kollektiv förvaltningsorganisation ska korrekt och utan dröjsmål fördela utestående belopp till rättighetshavarna när den faktiska användningen har rapporterats.

Första stycket gäller inte i situationer där sådan fördelning inte är möjlig på grund av omständigheter som kan hänföras till leverantören.

13 § Utan att det påverkar tillämpningen av 14 § ska en kollektiv förvaltningsorganisation i samband med varje utbetalning enligt 12 § informera rättighetshavarna om:

1.perioden för den användning som ligger till grund för ute- stående belopp och de territorier där användningen har ägt rum,

2.inkasserade belopp, de avdrag som gjorts och de belopp som den kollektiva förvaltningsorganisationen har fördelat för varje näträttighet till ett musikaliskt verk som rättighetshavarna har gett tillstånd till organisationen att, helt eller delvis, representera, och

3.inkasserade belopp, de avdrag som gjorts och de belopp som den kollektiva förvaltningsorganisationen har fördelat uppdelat efter respektive leverantör av nättjänster.

14 § Om en kollektiv förvaltningsorganisation ger en annan kollektiv förvaltningsorganisation tillstånd att utfärda gränsöver- skridande licenser för näträttigheter till musikaliska verk enligt 15– 19 §§, ska den organisation som fått tillståndet korrekt och utan dröjsmål fördela de belopp som avses i 12 § och tillhandahålla den information som avses i 13 § till den organisation som beviljar

54

SOU 2015:47

Författningsförslag

tillståndet. Den kollektiva förvaltningsorganisation som beviljar tillståndet ska ha ansvaret för vidare fördelning av sådana belopp och tillhandahållande av sådan information till rättighetshavaren, om annat inte avtalats mellan organisationerna.

Avtal mellan kollektiva förvaltningsorganisationer om gränsöverskridande licensiering

15 § Ett representationsavtal genom vilket en kollektiv förvalt- ningsorganisation ger en annan kollektiv förvaltningsorganisation tillstånd att utfärda gränsöverskridande licenser för näträttigheter till musikaliska verk i sin egen musikrepertoar får inte ge den mottagande organisationen en exklusiv rätt att utfärda licenser. Den organisation som fått tillstånd ska förvalta dessa näträttigheter på icke-diskriminerande grunder.

Den kollektiva förvaltningsorganisation som beviljar tillståndet ska underrätta sina medlemmar om avtalets huvudsakliga villkor, bland annat dess löptid och kostnaderna för de tjänster som den kollektiva förvaltningsorganisation som fått tillståndet uppställer.

Den kollektiva förvaltningsorganisation som har fått tillstånd ska underrätta den kollektiva förvaltningsorganisation som beviljat tillståndet om de huvudsakliga villkor som gäller för licensieringen av den tillståndsgivande organisationens näträttigheter. Informa- tionen ska avse typen av utnyttjande, alla bestämmelser som hör samman med eller påverkar licensavgiften, licensens löptid, redovis- ningsperioderna och de territorier som omfattas.

Skyldighet att representera rättigheter för en annan kollektiv förvaltningsorganisations räkning

16 § När en kollektiv förvaltningsorganisation, som inte utfärdar eller erbjuder sig att utfärda gränsöverskridande licenser för näträttigheter till musikaliska verk i sin egen repertoar, begär att en annan kollektiv förvaltningsorganisation tecknar ett representa- tionsavtal för att representera dessa rättigheter, ska den tillfrågade organisationen godta en sådan begäran, om den redan utfärdar eller erbjuder sig att utfärda gränsöverskridande licenser för samma

55

Författningsförslag

SOU 2015:47

kategori av näträttigheter till musikaliska verk i en eller flera andra kollektiva förvaltningsorganisationers repertoar.

En begäran enligt första stycket ska besvaras skriftligen och utan onödigt dröjsmål.

17 § Utan att det påverkar tillämpningen av 18 och 19 §§ ska den tillfrågade kollektiva förvaltningsorganisationen förvalta den repertoar som organisationen representerar för den andra organisa- tionens räkning på samma villkor som den tillämpar för den egna repertoaren.

Den tillfrågade kollektiva förvaltningsorganisationen ska i erbjudanden till leverantörer av nättjänster inkludera den repertoar som den representerar för den andra organisationens räkning.

18 § Förvaltningsavgiften för den tjänst som den tillfrågade kollek- tiva förvaltningsorganisationen tar ut av den begärande organisa- tionen ska inte överskrida de skäliga kostnader som uppstår för den tillfrågade kollektiva förvaltningsorganisationen.

19 § Den förvaltningsorganisation som begär att en annan organisation ska teckna representationsavtal enligt 16 § ska ge den andra kollektiva förvaltningsorganisationen tillgång till den infor- mation om den egna musikrepertoaren som krävs för att tillhanda- hålla gränsöverskridande licenser för näträttigheter till musikaliska verk. Om informationen är otillräcklig eller tillhandahålls på ett sätt som gör att den tillfrågade organisationen inte kan uppfylla kraven enligt detta kapitel, får den tillfrågade organisationen ta betalt för de skäliga kostnader som uppstår för att uppfylla dessa krav eller utesluta de verk för vilka informationen är otillräcklig eller oanvändbar.

Rättighetshavares rätt att ta tillbaka tillstånd till gränsöverskridande licensiering

20 § Om en kollektiv förvaltningsorganisation inte utfärdar eller erbjuder sig att utfärda gränsöverskridande licenser för näträttig- heter till musikaliska verk och inte heller låter en annan kollektiv förvaltningsorganisation representera dessa rättigheter för det ändamålet senast den 10 april 2017, kan rättighetshavare som har

56

SOU 2015:47

Författningsförslag

beviljat den organisationen tillstånd att representera deras nät- rättigheter till musikaliska verk ta tillbaka den organisationens tillstånd med avseende på gränsöverskridande licensiering.

Undantag för musikrättigheter som krävs för radio- och tv-program

21 § Bestämmelserna i detta kapitel gäller inte när kollektiva förvaltningsorganisationer på basis av frivillig aggregering av de nödvändiga rättigheterna, utfärdar en gränsöverskridande licens för näträttigheter till musikaliska verk till ett radio- eller tv-företag för sådan överföring till allmänheten av företagets ursprungliga utsänd- ning som sker samtidigt med den eller senare. Detsamma gäller för material på nätet som produceras av eller för radio- eller tv- företaget och som utgör komplement till utsändningen.

12 kap. Sanktioner m.m.

Klagomål

1 § En kollektiv förvaltningsorganisation ska skriftligen besvara klagomål från medlemmar och de kollektiva förvaltningsorganisa- tioner för vars räkning de förvaltar rättigheter genom ett represen- tationsavtal så snart som möjligt och skyndsamt försöka finna en tillfredsställande lösning.

Om en kollektiv förvaltningsorganisation avvisar ett klagomål, ska den motivera detta.

Straff

2 § Till böter döms den som uppsåtligen eller av oaktsamhet under- låter att föra register över medlemmar enligt 4 kap. 3 §.

Straffansvar enligt första stycket gäller inte om gärningen är straffsanktionerad enligt annan lagstiftning.

57

Författningsförslag

SOU 2015:47

Skadestånd

3 § En kollektiv förvaltningsorganisation eller en användare som uppsåtligen eller av oaktsamhet inte fullgör sina skyldigheter enligt denna lag ska ersätta den skadelidande den skada som därigenom uppstått.

4 § Om en styrelseledamot eller verkställande direktören uppsåt- ligen eller av oaktsamhet skadar den kollektiva förvaltnings- organisationen, en medlem, en rättighetshavare eller någon annan genom överträdelse av denna lag, ska han eller hon ersätta skadan.

Om någon är ersättningsskyldig enligt första stycket, kan skadeståndet jämkas efter vad som är skäligt med hänsyn till hand- lingens art, skadans storlek och omständigheterna i övrigt.

Om flera ska ersätta samma skada, svarar de solidariskt för skadeståndet i den mån inte skadeståndsskyldigheten har jämkats för någon av dem enligt första stycket. Det som någon av dem har betalat i skadestånd får återkrävas av de andra efter vad som är skäligt med hänsyn till omständigheterna.

För det skadeståndsansvar som anges i första-tredje styckena gäller för ekonomiska föreningar, europakooperativ, aktiebolag och europabolag det som föreskrivs om förutsättningar för sådana associationer att väcka talan mot styrelseledamöter och verkställande direktör i 13 kap. 5 och 5 §§ lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar respektive 29 kap. 7-14 §§ aktiebolagslagen (2005:551). Detsamma gäller för kollektiva förvaltningsorganisa- tioner som bedrivs i annan associationsform, om sådana förutsätt- ningar för talan följer av andra regler.

58

SOU 2015:47

Författningsförslag

13 kap. Registrering och tillsyn m.m.

Registrering

1 § Den kollektiva förvaltningsorganisationen ska anmälas för registrering.

Tillsyn

2 § Patent- och registreringsverket är registreringsmyndighet för och har tillsyn över kollektiva förvaltningsorganisationer. Tillsynen omfattar att verksamheten drivs enligt bestämmelserna i 6 kap. 5– 7 §§, 7 kap., 8 kap., 10 kap. 5 och 6 §§ samt 11 kap. 2 § och 7–14 §§.

Patent- och registreringsverket har också tillsyn över att kollektiva förvaltningsorganisationer upprättar och offentliggör årliga insynsrapporter enligt 10 kap. 7 § och håller dem tillgängliga enligt 10 kap. 7 § tredje stycket.

Upplysningar från en kollektiv förvaltningsorganisation

3 § En kollektiv förvaltningsorganisation ska lämna Patent- och registreringsverket de upplysningar om sin verksamhet som Patent- och registreringsverket begär.

Ingripanden

4 § Patent- och registreringsverket ska ingripa om en kollektiv förvaltningsorganisation inte har ingivit anmälan enligt 1 § eller har åsidosatt sina skyldigheter enligt de bestämmelser som myndigheten utövar tillsyn över enligt 2 §.

5 § Ingripande med stöd av 4 § sker genom utfärdande av före- läggande att vidta rättelse inom viss tid, genom förbud eller genom anmärkning.

6 § Patent- och registreringsverket får avstå från ingripande om

1.en överträdelse är ringa eller ursäktlig,

2.den kollektiva förvaltningsorganisationen gör rättelse, eller

59

Författningsförslag

SOU 2015:47

3. någon annan myndighet har vidtagit åtgärder mot organisa- tionen och dessa åtgärder bedöms tillräckliga.

Vite

7 § Om Patent- och registreringsverket meddelar föreläggande eller förbud enligt denna lag, får myndigheten förena föreläggandet med vite.

Avgifter

8 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om avgifter för Patent- och registrerings- verkets verksamhet som sker med stöd av denna lag.

Bemyndiganden

9 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om vilka upplysningar en kollektiv förvalt- ningsorganisation ska lämna till Patent- och registreringsverket enligt 3 §.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar närmare föreskrifter om ingivning av anmälningar i registreringsärenden enligt 1 §.

Överklagande

10 § Beslut av Patent- och registreringsverket i enskilda fall enligt denna lag får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Pröv- ningstillstånd krävs för överklagande till kammarrätten.

Samarbete med behöriga myndigheter

11 § Patent- och registreringsverket ska samarbeta och utbyta information med behöriga myndigheter och med Europeiska kommissionen i den utsträckning som följer av Europa-

60

SOU 2015:47

Författningsförslag

parlamentets och rådets direktiv 2014/26/EU av den 26 februari 2014 om kollektiv förvaltning av upphovsrätt och närstående rättigheter och gränsöverskridande licensiering av rättigheter till musikaliska verk för användning på nätet på den inre marknaden.

Tillämpning på andra organisationer m.m.

12 § Bestämmelserna i detta kapitel ska i förekommande fall tillämpas även i förhållande till sådana enheter som avses i 1 kap. 3 § andra stycket, sådana organisationer som avses i 1 kap. 18 § andra stycket samt medlemmar i kollektiva förvaltningsorganisationer som är enheter som företräder rättighetshavare.

Denna lag träder i kraft den 10 april 2016.

61

Författningsförslag

SOU 2015:47

1.2Förslag till

lag om ändring i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1960:729) om upphovs- rätt till litterära och konstnärliga verk

att 26 m, 26 p, 42 a, 45 b och 47 §§ ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

 

 

 

 

 

 

26 m §2

 

 

 

 

 

 

Endast en

organisation

som

Endast

en

organisation

som

företräder ett flertal ersättnings-

företräder ett flertal ersättnings-

berättigade

upphovsmän

och

berättigade

upphovsmän

och

innehavare av närstående rättig-

innehavare av närstående rättig-

heter på området har rätt att

heter på området och som är en

kräva in och träffa avtal om att

kollektiv

förvaltningsorganisation

sätta

ned ersättning enligt

26 k

enligt lagen (2016:xx) om kollektiv

och

26 l §§. Organisationen

ska

rättighetsförvaltning

upphovs-

kräva in ersättningen och fördela

rättsområdet har rätt att kräva in

den mellan de ersättnings-

och träffa avtal om att sätta ned

berättigade, efter avdrag för skälig

ersättning enligt 26 k och 26 l §§.

ersättning till

organisationen

för

Organisationen

ska

kräva

in

dess omkostnader. Vid fördel-

ersättningen

och

fördela

den

ningen ska rättighetshavare

som

mellan de ersättningsberättigade.

inte

företräds av organisationen

Vid fördelningen ska rättighets-

vara likställda med rättighets-

havare som inte företräds av

havare som organisationen före-

organisationen vara likställda med

träder.

 

 

rättighetshavare

som

organisa-

 

 

 

 

tionen företräder.

 

 

 

 

Näringsidkare som avses i 26 k § första stycket ska anmäla sig hos en sådan organisation som avses i första stycket. Närings- idkaren ska på begäran av organisationen redovisa det antal anord- ningar som omfattas av rätt till ersättning, anordningarnas upptag- ningstid eller lagringskapacitet, om anordningarna kan användas för digital upptagning upprepade gånger och när anordningarna

2 Senaste lydelse 2013:691.

62

Den ersättningsberättigades fordran på organisationen preskri- beras tio år efter tillkomsten, dock endast om organisationen har vidtagit de åtgärder som anges i 7 kap. 6–8 §§ i lagen (2016:xx) om kollektiv rättighetsförvaltning på upphovsrättsområdet.

SOU 2015:47

Författningsförslag

tillverkades eller infördes. Av redovisningen ska framgå antalet anordningar enligt 26 k § andra stycket.

 

26 p §3

 

 

Endast en

organisation som

Endast en organisation som

företräder ett flertal upphovsmän

företräder ett flertal upphovs-

till i Sverige använda verk på

män till i Sverige använda verk på

området har rätt att kräva in

området och som är en kollektiv

ersättningen. Organisationen ska

förvaltningsorganisation

enligt

kräva in ersättningen och betala

lagen (2016:xx)

om

kollektiv

beloppet till den ersättnings-

rättighetsförvaltning på

upphovs-

berättigade, efter avdrag för skälig

rättsområdet har rätt att kräva in

ersättning till

organisationen för

ersättningen. Organisationen ska

dess omkostnader. Om organisa-

kräva in ersättningen och betala

tionen inte kräver den ersätt-

beloppet till den ersättnings-

ningsskyldige

på ersättningen

berättigade. Om

organisationen

inom tre år efter utgången av det

inte kräver den ersättnings-

kalenderår då försäljningen ägde

skyldige på ersättningen inom tre

rum, är fordringen preskriberad.

år efter utgången av det

 

 

kalenderår då försäljningen ägde

 

 

rum, är fordringen preskriberad.

Den som är ersättningsskyldig ska på begäran av organisationen redovisa de ersättningsgrundande försäljningar som gjorts under de tre närmast föregående kalenderåren.

Den ersättningsberättigades fordran på organisationen preskri- beras tio år efter tillkomsten, dock endast om organisationen har vidtagit rimliga åtgärder för att finna den ersättningsberättigade.

 

42 a §4

En avtalslicens

som avses i

En avtalslicens som avses i

42 b–42 h §§

gäller för

42 b–42 h §§ gäller för

3Senaste lydelse 2013:691.

4Senaste lydelse 2013:691.

63

Författningsförslag SOU 2015:47

utnyttjande av verk på visst sätt,

utnyttjande av verk på visst sätt,

när ett avtal har ingåtts om

när ett avtal har ingåtts om

utnyttjande av verk på sådant sätt

utnyttjande av verk på sådant sätt

med

en

organisation

som

med en organisation som före-

företräder ett flertal upphovsmän

träder ett flertal upphovsmän till i

till i Sverige använda verk på

Sverige använda verk på området

området.

Avtalslicensen

ger

och som är en kollektiv förvalt-

användaren rätt att utnyttja verk

ningsorganisation

enligt lagen

av det slag som avses med avtalet

(2016:xx) om kollektiv rättighets-

trots

att

verkens upphovsmän

förvaltning

upphovsrätts-

inte företräds av organisationen.

området.

Avtalslicensen

ger

För att ett verk ska få utnyttjas

användaren rätt att utnyttja verk

med stöd

av

42 c § krävs

att

av det slag som avses med avtalet

avtalet

med organisationen

har

trots

att

verkens upphovsmän

ingåtts av någon som bedriver

inte företräds av

organisationen.

undervisningsverksamhet

i

För att ett verk ska få utnyttjas

organiserade former.

 

med stöd av 42 c § krävs att

 

 

 

 

 

avtalet

med organisationen

har

 

 

 

 

 

ingåtts av någon som bedriver

 

 

 

 

 

undervisningsverksamhet

i

 

 

 

 

 

organiserade former.

 

De villkor i fråga om rätten att

De villkor i fråga om rätten att

utnyttja verket som följer av

utnyttja verket som följer av

avtalet

gäller.

Upphovsmannen

avtalet

gäller. Upphovsmannen

ska i fråga om ersättning som

ska i fråga om ersättning som

lämnas

enligt

avtalet

och

lämnas

enligt

avtalet

och

förmåner

från

organisationen

förmåner

från

organisationen

vilka väsentligen bekostas genom

vilka bekostas genom ersätt-

ersättningen vara likställd med de

ningen vara likställd med de

upphovsmän som organisationen

upphovsmän som organisationen

företräder. Upphovsmannen

har

företräder. Upphovsmannen

har

dock oavsett detta alltid rätt till

dock oavsett detta alltid rätt till

ersättning som hänför sig till

ersättning som hänför sig till

utnyttjandet, om han eller hon

utnyttjandet, om han eller hon

begär det inom tre år efter det år

begär det inom tre år efter det år

då verket utnyttjades. Krav på

då verket utnyttjades. Krav på

ersättning får riktas endast mot

ersättning får riktas endast mot

organisationen.

 

 

organisationen.

 

 

64

SOU 2015:47

Författningsförslag

Gentemot den som använder ett verk med stöd av 42 f § får krav på ersättning göras gällande endast av de avtalsslutande organisa- tionerna. Kraven ska framställas samtidigt.

 

 

 

45 b §5

 

 

 

 

 

Endast

en

organisation

som

Endast

en

organisation

som

företräder ett flertal ersättnings-

företräder ett flertal ersättnings-

berättigade utövande konstnärer

berättigade utövande konstnärer

på området får kräva in tilläggs-

på området och som är en kollektiv

ersättning enligt 45 a §. Organisa-

förvaltningsorganisation

 

enligt

tionen ska kräva in ersättningen

lagen (2016:xx)

om

kollektiv

och fördela den mellan de ersätt-

rättighetsförvaltning

upphov-

ningsberättigade, efter avdrag för

srättsområdet får kräva in tilläggs-

skälig ersättning till organisationen

ersättning enligt 45 a §. Organisa-

för dess omkostnader. Vid fördel-

tionen ska kräva in ersättningen

ningen ska konstnärer som inte

och fördela den mellan de ersätt-

företräds

av organisationen

vara

ningsberättigade.

Vid

fördel-

likställda

med

konstnärer

som

ningen ska konstnärer som inte

organisationen företräder.

 

företräds

av organisationen

vara

 

 

 

 

likställda

med

konstnärer

som

 

 

 

 

organisationen företräder.

 

Framställaren ska på begäran av organisationen lämna det underlag som krävs för att ersättningen ska kunna beräknas.

47 §6

Oavsett bestämmelserna i 45 § första stycket och 46 § första stycket får ljudupptagningar användas vid

1.ett offentligt framförande, eller

2.en överföring till allmänheten utom i fall då överföringen sker på ett sådant sätt att enskilda kan få tillgång till ljudupptagningarna från en plats och vid en tidpunkt som de själva väljer.

Vid användning som avses i första stycket har framställaren samt de utövande konstnärer vars framförande finns på upptag- ningen rätt till ersättning. Om två eller flera konstnärer har sam- verkat vid framförandet, kan den rätt som tillkommer dem göras

gällande endast av dem gemensamt. Mot den som har använt

5Senaste lydelse 2013:691.

6Senaste lydelse 2013:691.

65

Författningsförslag SOU 2015:47

anordningen ska konstnärer och framställare göra gällande sina krav samtidigt.

Används en ljudupptagning vid överföring i form av en trådlös ljudradio- eller televisionsutsändning som samtidigt och oförändrat återutsänds (vidaresänds) till allmänheten trådlöst eller genom kabel gäller följande. Gentemot den som vidaresänder får krav på ersättning göras gällande endast genom sådana organisationer som företräder ett flertal utövande konstnärer eller framställare vars framföranden eller upptagningar används i Sverige. Organisa- tionerna ska framställa kraven samtidigt med de krav som avses i

42 a § tredje stycket.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Används

en

ljudupptagning

Används

en

ljudupptagning

vid överföring i form av en tråd-

vid överföring i form av en tråd-

lös ljudradio- eller televisions-

lös ljudradio- eller televisions-

utsändning

som

samtidigt

och

utsändning

som

samtidigt och

oförändrat

återutsänds

(vidare-

oförändrat

återutsänds

(vidare-

sänds)

till

allmänheten

trådlöst

sänds)

till

allmänheten

trådlöst

eller genom kabel gäller följande.

eller genom kabel gäller följande.

Gentemot den som vidaresänder

Gentemot den som vidaresänder

får krav på ersättning göras

får krav på ersättning göras

gällande

endast

genom

sådana

gällande endast

genom sådana

organisationer som företräder ett

organisationer som företräder ett

flertal

utövande konstnärer

eller

flertal

utövande konstnärer eller

framställare

vars

framföranden

framställare

vars

framföranden

eller

upptagningar används i

eller

upptagningar

används i

Sverige.

Organisationerna

ska

Sverige och som är en kollektiv

framställa kraven samtidigt med

förvaltningsorganisation

enligt

de krav som avses i 42 a § tredje

lagen

(2016:xx)

om

kollektiv

stycket.

 

 

 

 

 

rättighetsförvaltning

upphovs-

 

 

 

 

 

 

 

rättsområdet.

Organisationerna

 

 

 

 

 

 

 

ska framställa

kraven samtidigt

 

 

 

 

 

 

 

med de krav som avses i 42 a §

 

 

 

 

 

 

 

tredje stycket.

 

 

 

 

Bestämmelsen i 11 § andra stycket ska tillämpas i de fall som avses i denna paragraf.

Denna paragraf gäller inte ljudfilm.

1. Denna lag träder i kraft den 10 april 2016.

66

SOU 2015:47

Författningsförslag

2. Äldre bestämmelser gäller i fråga om åtgärder som har vidtagits eller rättigheter som har förvärvats före ikraftträdandet.

67

Författningsförslag

SOU 2015:47

1.3Förslag till

förordning om ändring av bilagan till offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

Härigenom föreskrivs att det i bilagan till offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641) ska införas en ny punkt, 145, av följande lydelse.

145. utredning och tillsyn hos Patent- och registreringsverket enligt lagen (20xx:xx) om kollektiv rättighetsförvalting på upphovsrätts- området. Sekretessen gäller inte beslut i ärenden.

Denna förordning träder i kraft den 10 april 2016.

68

2 Inledning

2.1Uppdraget

Den 26 februari 2014 antogs Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/26/EU om kollektiv rättighetsförvaltning av upphovsrätt och närstående rättigheter och gränsöverskridande licensiering av rättig- heter till musikaliska verk för användning på nätet på den inre marknaden1 (direktivet). Direktivet syftar dels till att harmonisera regler om styrelseformer och insyn i fråga om sådana upphovs- rättsorganisationer som förvaltar upphovsrättigheter kollektivt, dels till att uppmuntra och förenkla kollektiv gränsöverskridande licensiering av musikaliska verk för användning på nätet på den inre marknaden. Direktivet utgör en del av kommissionens strategi om immaterialrätt från 2011 och är ett led i fullbordandet av den inre marknaden på immaterialrättsområdet.

Regeringen beslutade den 6 mars 2014 att ge en särskild utredare i uppdrag att föreslå hur direktivet ska genomföras i svensk rätt. En allmän utgångspunkt för utredaren är att överväga vad som behövs för att genomföra direktivet. Utredaren ska analysera direktivet och bedöma i vilken utsträckning svensk rätt behöver ändras eller kompletteras med helt ny lagstiftning. Utredaren ska föreslå de författningsändringar som är nödvändiga för att genomföra direktivet samt belysa effekter och konsekvenser för dem som berörs. I den utsträckning som direktivet ger utrymme för det ska utredaren sträva efter att anpassa förslagen till svensk rätt i övrigt, särskilt befintlig associationsrättslig reglering. Utredaren ska också sträva efter lösningar som är i linje med gällande svenska principer och som passar in i befintlig systematik. Utredaren ska fästa särskilt avseende vid att

1 EUT L 84, 20.3.2014, s. 72, Celex 32014L0026.

69

Inledning

SOU 2015:47

regleringen inte i onödan leder till ökade kostnader eller administrativa bördor för de aktörer som berörs av förslagen eller för det allmänna.

Utredningens direktiv (2014:30) och tilläggsdirektiv (2014:163) bifogas som bilagorna 1 och 2.

2.2Utredningens arbete

Utredningen påbörjade sitt arbete i mars 2014. Arbetet har bedrivits i samråd med de av regeringen utsedda experterna. Utredningen har haft sex sammanträden som experterna deltagit i. Därutöver har utred- ningen haft ett flertal möten med skilda intressenter som kontaktat utredningen under arbetets bedrivande.

Utredningen har hållit sig informerad om det pågående arbetet inom Regeringskansliet med Föreningslagsutredningens betänkanden (SOU 2009:37 och SOU 2010:90).

Utredningen har tagit initiativ till och deltagit i ett flertal möten med representanter för övriga nordiska departement. Mötena har syftat till att så långt möjligt uppnå nordisk samsyn i fråga om genom- förandet. Vidare har utredningens sekreterare deltagit i tre möten med kommissionen och representanter för övriga medlemsstater om genomförande av direktivet. Inom ramen för arbetet med över- vägandena om tillsyn, har utredningen haft kontakter med ansvariga handläggare och myndigheter.

70

3Allmänt om kollektiv rättighetsförvaltning

3.1Individuell och kollektiv förvaltning

Användning av upphovsrättsligt skyddat material förutsätter i regel tillstånd från upphovsmän och andra rättighetshavare, t.ex. författare, utövande konstnärer, producenter och förläggare. En rättighetshavare kan normalt välja mellan individuell och kollektiv förvaltning av sina rättigheter. Med individuell förvaltning menas att rättighets- havaren själv agerar på marknaden, t.ex. genom att ge tillstånd för viss användning av sitt verk eller annat alster. Så sker ofta för skilda slag av s.k. primära utnyttjanden, t.ex. inom ramen för ett uppdrags- eller förlagsavtal eller en anställning. För andra former av utnyttjanden (ibland benämnda sekundära utnyttjanden) kan det i praktiken vara närmast praktiskt omöjligt för rättighetshavaren att förvalta sina rättigheter individuellt. Exempel på sådana områden är användning av musik till en allmänhet såsom traditionella radio- och tv-utsändningar eller via någon nätbaserad tjänst för tillhanda- hållande av musik, eller i offentliga miljöer så som bakgrundsmusik på restauranger, hotell eller diskotek. Ytterligare exempel är den fotokopiering av texter och bilder som sker hos företag, myndigheter och andra organisationer. Gemensamt för de nu nämnda användnings- områdena är svårigheter för enskilda rättighetshavare och användare att komma överens om villkor för varje enskild användning. Det är helt enkelt inte ekonomiskt försvarbart; kostnaden för individuell förvaltning skulle i många fall överstiga den förväntade ersätt- ningen (licensintäkten). För att den aktuella användningen ska kunna ske lovligt och ge rättighetshavarna ersättning för det nyttjande som sker, har det över tid – såväl i Sverige som i andra länder – därför växt fram ordningar för kollektiv förvaltning, där rättighetshavarna eller sammanslutningar av rättighetshavare samarbetar i organiserad

71

Allmänt om kollektiv rättighetsförvaltning

SOU 2015:47

form – t.ex. inom ramen för en ekonomisk förening – för att kunna ge en användare en bred licens som omfattar många verk och andra alster på det aktuella området.

Genom kollektiv förvaltning kan kostnader för förvaltning av rättigheter fördelas mellan många rättighetshavare, varigenom s.k. stordriftsfördelar kan uppnås. Kollektiva förvaltningsorganisationer motiveras dock inte endast av rent ekonomiska överväganden. Organisationerna fyller ofta också en funktion som främjare av kulturell mångfald, t.ex. genom att göra det möjligt för de minsta och mindre populära repertoarerna att få tillträde till marknaden och genom att tillhandahålla sociala, kulturella och utbildningsrelaterade tjänster till förmån för rättighetshavare.

Organisationernas funktion som främjare av kulturell mångfald är en bidragande förklaring till att organisationerna ofta är verksamma endast i det land (på det territorium) där organisationen är etablerad. De organisationer som bedriver kollektiv förvaltning i Sverige är alltså oftast verksamma endast i förhållande till användare och rättighets- havare som är etablerade här i landet.

En annan förklaring till organisationernas lokala närvaro är att upphovsrätten är territoriellt begränsad, dvs. det nationella skyddet för upphovsrätten – som i Sverige ges i upphovsrättslagen – omfattar endast förfoganden över upphovsrättsligt skyddat material som sker här i landet. Genom de internationella konventionerna på upphovs- rättens område ges skydd också för verk och andra alster som har sitt ursprung i andra länder. Bestämmelser härom finns i Sverige i den internationella upphovsrättsförordningen (1994:193). De interna- tionella konventionerna innehåller dock inte bestämmelser om hur förvaltningen av rättigheter ska gå till, t.ex. saknas i konventionerna tvingande bestämmelser om kollektiv förvaltning (se avsnitt 4.1.1). Eftersom upphovsrätten är nationellt avgränsad har det främjat att praktiska ordningar för kollektiv förvaltning varit anpassade efter nationella lagbestämmelser – inklusive bestämmelser om kollektiv förvaltning i nationell rätt.

Med stöd av de internationella konventionerna och genom sam- arbeten med motsvarande organisationer i andra länder har organisa- tioner i ett land kunnat ge användare i det egna landet en bred licens som omfattar också verk och andra alster som har sitt ursprung i andra länder.

72

SOU 2015:47

Allmänt om kollektiv rättighetsförvaltning

Ordningar med nationellt baserade organisationer för kollektiv förvaltning har på senare tid mött vissa utmaningar. Det eftersom mer och mer utnyttjanden av upphovsrättsligt skyddat material sker i en gränsöverskridande nätmiljö.1 Samtidigt förväntas efter- frågan på kollektiv förvaltning av rättigheter öka, eftersom den användning som sker via nätet blir alltmer fragmentiserad vilket förutsätter att användaren kan få en bred licens som omfattar många verk eller andra upphovsrättsligt skyddade alster.

3.2Organisationer som helt eller delvis ägnar sig åt kollektiv förvaltning i Sverige

musikområdet bedrivs i Sverige kollektiv förvaltning huvudsakligen av de tre organisationerna STIM, SAMI och IFPI Svenska Gruppen. Organisationerna förvaltar skilda rättigheter; STIM förvaltar rättig- heter till musikaliska verk med tillhörande texter, SAMI förvaltar utövande konstnärers rättigheter på musikområdet (artister och musiker) och IFPI förvaltar de rättigheter som tillkommer produ- center av ljudupptagningar (skivbolag).

På det audiovisuella området sker kollektiv förvaltning inom ramen för paraplyorganisationen Copyswede. Copyswede baserar sin verk- samhet på mandat de erhållit från sina medlemsorganisationer, från film- och fonogramproducenternas organisationer samt från vissa radio- och tv-företag. Viss kollektiv förvaltning bedrivs också av Copyswedes medlemsorganisationer, vilka är organisationer (t.ex. yrkes- och intresseorganisationer) som företräder olika kategorier av upphovsmän och utövande konstnärer.2

1Se t.ex. Axhamn (red.), Copyright in a borderless online environment, Norstedts juridik, 2012.

2Copyswedes medlemsorganisationer företräder tillsammans 150 000 svenska upphovsmän och utövade konstnärer. Enskilda personer eller bolag kan inte bli medlemmar hos Copyswede. Följande organisationer är medlemmar i Copyswede: Bildkonst Upphovsrätt i Sverige (Bus), Föreningen Svenska Tecknare (FST), Föreningen Sveriges Konsthantverkare och Industriformgivare (Kif), Nordisk Copyright Bureau (NCB), Svenska Aristers och Musikers Intresseorganisation (Sami), Svenska Fotografers Förbund (SFFot), Svenska Journalistförbundet (SJF), Svenska Musikerförbundet (SMF), Svenska Tonsättares Inter- nationella Musikbyrå (Stim), Sveriges Dramatikerförbund (SDF), Sveriges Författarförbund (SFF), Sveriges Läromedelsförfattares Förbund (SLFF), Sveriges Yrkesmusikerförbund (Symf), Teaterförbundet för scen och film (TF). Copyswedes samarbetsparterns är Filmproducenteras Rättighetsförening (FRF), International Federation of the Phonographic Industry, Sverige (Ifpi) och Union of Broadcasting Organizations in Sweden (Ubos).

73

Allmänt om kollektiv rättighetsförvaltning

SOU 2015:47

text- och bildområdet finns det ett flertal organisationer som helt eller delvis ägnar sig åt kollektiv förvaltning. En central organisation är paraplyorganisationen Bonus Copyright Access, inom vars verk- samhet viss samordning sker av kollektiv förvaltning på litteratur-, press-, bild- och notområdet. Medlemmar i Bonus Copyright Access (Bonus) är en rad bransch- och intresseorganisationer som företräder upphovsmän, förläggare och utgivare.3

bildområdet finns även organisationen Bildkonst Upphovsrätt i Sverige (BUS), som företräder svenska upphovsmän inom områdena fine arts, konsthantverk, brukskonst, illustration och fotografi. BUS ägnar sig bl.a. åt kollektiv förvaltning av den s.k. följerätten (26 n– 26 p §§ URL).

Även organisationen Administration av Litterära rättigheter I Sverige (ALIS) är verksam på textområdet. Organisationen administrerar bl.a. viss kollektiv förvaltning kopplat till avtal som ALIS medlemsorganisationer ingår med olika användare.4

3.3Närmare om kollektiv förvaltning

3.3.1Allmänt

Aktiviteter som traditionellt brukar hänföras till kollektiv förvaltning av rättigheter på upphovsrättsområdet är utfärdande av licenser till användare, uppföljning av användning av rättigheter (t.ex. krav på rapportering), säkerställande (eng. enforcement) av rättigheter, inkassering av intäkter från nyttjande av rättigheter och fördelning av utestående belopp till rättighetshavare. Genom dessa aktiviteter fyller de kollektiva förvaltningsorganisationerna alltså en funktion som intermediärer – mellan- eller sysslomän – mellan de enskilda rättighets- havarna och användarna.

3Bonus Copyright Access har 15 medlemsorganisationer. Medlemsorganisationerna är Svenska Förläggareföreningen, Sveriges författarförbund, Svenska Läromedel, Läromedelsförfattarna i Sverige AB, Svenska Journalistförbundet, Sveriges Tidskrifter AB, Tidningsutgivarna Service AB, Bildleverantörernas förening, Föreningen Svenska Tecknare, Föreningen Sveriges Konst- hantverkare och Industriformgivare, Konstnärernas Riksorganisation, Svenska Fotografers Förbund, Sveriges kompositörer och textförfattare, Föreningen Svenska Tonsättare och Musik- förläggarna.

4Medlemsorganisationer i ALIS är Sveriges Författarförbund, Sveriges Dramatikerförbund, Svenska Journalistförbundet och Sveriges Läromedelsförfattares förbund.

74

SOU 2015:47

Allmänt om kollektiv rättighetsförvaltning

Även om det är vanligt att kollektiv förvaltning bedrivs i förenings- form förekommer kollektiv förvaltning i Sverige (liksom i andra länder) även i andra associationsformer, t.ex. aktiebolag, stiftelser och handelsbolag. I andra länder förekommer också att viss kollektiv för- valtning helt eller delvis utövas av ett offentligt organ.

I det följande beskrivs närmare de nämnda aktiviteterna för kollektiv förvaltning.

3.3.2Licensiering och inkassering

Organisationer som ägnar sig åt kollektiv förvaltning utfärdar i regel s.k. kollektiva licenser till användare, dvs. licenser som avser en stor mängd verk eller andra alster inom ett visst område (en ”paketlicens” – på engelska ofta benämnd blanket license om den avser närmast obegränsat antal verk eller andra alster på ett visst område). En sådan licens innebär att en användare kan nyttja valfritt verk eller annat alster i enlighet med standardiserade villkor (tariffer). Ett exempel på en sådan situation är när Stim erbjuder standardiserade licenser till bl.a. restaurangägare, arrangörer av livekonserter eller gymägare.5 Ett annat exempel är när Copyswede erbjuder licenser för vidaresändning av tv- program till hotell, stugbyar och campingplatser.6

Antalet användare kan på vissa områden vara mycket stort. Exempelvis har SAMI avtal med och inkasserar ersättning från 42 000 användare på området offentligt framförande (jfr 47 § första och andra styckena upphovsrättslagen). Exempel på sådana aktörer som SAMI ingår avtal med och inkasserar ersättningar från är frisörer, restauranger, diskotek, hotell, kursgårdar, arbetsplatser, idrottsföreningar, gym, sportlokaler, solarier, marknader och festivaler, mässor samt djur- och nöjesparker. Denna insamling gör SAMI för såväl SAMI:s som för Ifpi:s räkning. På andra områden är antalet användare inte lika stort; till exempel inkasserar BUS följerättsersättning från ca 100 konsthandlare per år.

5Se https://www.stim.se/sv/kunder

6Se http://www.copyswede.se/tv-radioaktorer/vidaresandning/

75

Allmänt om kollektiv rättighetsförvaltning

SOU 2015:47

Det är vanligt att avtal förhandlas med organisationer som företräder ett flertal användare på ett visst område – därigenom kan överenskommelser nås som omfattar såväl många rättighetshavare som många användare, vilket ytterligare minskar kostnaderna för förvaltningen av rättigheter. Ett exempel är att Bonus Copyright Access har träffat en ramöverenskommelse med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) om kopiering i det kommunala och landstings- kommunala förskole- och skolväsendet.7 Antalet fysiska personer som omfattas av sådana avtal kan vara mycket stort, t.ex. bedömer Bonus Copyright Access deras medlemsorganisationers avtal på utbildningsområdet berör minst 5 miljoner individer i Sverige, däribland ca 270 000 lärare och pedagoger och 1 870 000 elever i kommunal barntillsyn, kommunala skolor och gymnasier, yrkes- utbildningar, särskolor, Komvux, SFI, musikskolor, samt lärare och elever i friskolor.

Den kollektiva licensieringen förutsätter i många fall att organisa- tionen har inhämtat mandat – t.ex. genom överlåtelse, licens (upplåtelse) eller annat avtal såsom en fullmakt – från rättighets- havarna. Sådana mandat kan vara mer eller mindre preciserade och det sätt på vilket organisationerna inhämtar mandat skiljer sig åt. Exempelvis innebär Stims s.k. anslutningsavtal att organisationen i vissa fall inhämtar mandat direkt från enskilda kompositörer och text- författare.8 Det förekommer också att organisationer som bedriver facklig verksamhet inhämtar mandat från upphovsmän och utövande konstnärer inom ramen för medlemskapet i organisationen – så är situationen t.ex. för Sveriges Dramatikerförbund som företräder bl.a. manusförfattare.9 Ett sådant medlemskapsvillkor eller villkor i föreningens stadgar kan i många fall innebära att organisationen ges mandat att agera för medlemmens räkning både i förhållande till en arbets- eller uppdragsgivare (dvs. den primära användningen) som i förhållande till skilda användare (sekundäranvändning).

I Sverige är det vanligt att fackliga organisationer, som på nu nämnt sätt inhämtat mandat från sina medlemmar, ger vidare det mandatet till en s.k. paraply- eller samarbetsorganisation, i vilken organisa- tionerna är medlemmar. Medlemsorganisationerna representerar ofta

7Se http://www.bonuscopyright.se/texter/read.php?mid=5106

8Se https://www.stim.se/sv/musikskapare/ga-med-i-stim

9Se t.ex. http://www.dramatiker.se/medlemskap

76

SOU 2015:47

Allmänt om kollektiv rättighetsförvaltning

skilda kategorier av rättighetshavare, t.ex. manusförfattare, skåde- spelare eller kompositörer. Paraplyorganisationen sköter mycket av förhandlings- och licensieringsarbetet i förhållande till användarna. Exempel på en sådan paraplyorganisation är Copyswede. Det före- kommer också att medlemsorganisationerna låter en paraply- organisation sköta förhandlingsarbetet med användarna, men att organisationerna själva står som parter till avtalen. Exempel på en sådan situation är det samarbete som sker inom ramen för Bonus Copyright Access.

I en del fall har lagstiftaren gett stöd åt kollektiv licensiering genom att i lagen ange att det avtal som organisationen har ingått med en användare utsträcks till rättighetshavare som inte har gett ett sådant uttryckligt mandat (avtalslicens), eller bestämmelser i lagen om att vissa rättigheter endast kan förvaltas via en kollektiv förvaltningsorganisation eller att endast en sådan organisation har behörighet att inkassera ersättning (bestämmelser om obligatorisk kollektiv förvaltning). Bestämmelserna förutsätter i regel att organisationen är representativ på det aktuella området.

I Sverige utlöses avtalslicens av ett flertal olika organisationer, alla på sina respektive områden. Exempelvis utlöser Stim avtalslicens på området för musikaliska verk (42 c, 42 e, 42 f, 42 g och 42 h §§ URL), Copyswede på det audiovisuella området t.ex. för skolbandning, vidaresändning, tv-bolags arkiv och tidsförskjutna tjänster i anslutning till vidaresändning (42 c, 42 f, 42 g och 42 h §§,), medlemsorganisa- tionerna i Bonus Copyright Access på litteratur-, press-, bild- och notområdet för framställning av exemplar inom myndigheter, företag, organisationer och undervisningsverksamhet (42 b och 42 c §§ URL, samt i viss mån 42 d och 42 h §§ URL). I vissa fall administreras avtalslicenser direkt av en intresse- eller konstnärsorganisation.10

Den kollektiva förvaltningen kan också avse förvaltning av annat än ensamrätter, t.ex. förvaltning av tvångslicenser eller rättig- heter till ersättning eller kompensation. I sådana situationer förut- sätts inte att det finns ett avtal med en användare. Ett exempel på kollektiv förvaltning av en rätt till skälig ersättning (tvångslicens) är den inkassering som SAMI och IFPI gör tillsammans, i vissa fall i samarbete med Copyswede, på grundval av 47 § URL. Exempel på kollektiv förvaltning av en rätt till kompensation är den som utövas

10 Se t.ex. http://www.forfattarforbundet.se/radgivning/radio-och-tv-avtal/radioavtal/

77

Allmänt om kollektiv rättighetsförvaltning SOU 2015:47

av Copyswede på området för privatkopieringsersättning (26 k– 26 m §§ URL).

Antalet rättighetshavare kan på vissa områden vara mycket stort, t.ex. hade SAMI i slutet av 2014 ca 33 000 anslutna rättighetshavare och ca 415 000 registrerade rättighetshavare i sitt rättighetshavar- register – som inkluderar såväl svenska som utländska rättighets- havare. På områden där en organisation utlöser avtalslicens saknas ofta begränsningar i antalet rättighetshavare som omfattas av en avtals- licens utsträcka verkan. Till exempel anger Bonus Copyright Access att man inte har någon uppgift om hur många verk, upphovsmän och rättighetshavare som omfattas av Bonus Copyright Access medlemsorganisationers licensiering på litteratur-, press-, bild- och notområdet.

3.3.3Rapportering, fördelning och betalning

Att fördelningen sker lika i förhållande till alla rättighetshavare, dvs. utifrån samma kriterier, anses vara ett inneboende kännetecken för kollektiv förvaltning. Det till skillnad från rena ”klareringshus” där en användare kan erhålla licens för enstaka verk eller annan prestation och där betalning och senare fördelning till rättighets- havarna sker enligt icke standardiserade villkor.

Fördelningen och betalningen till de enskilda rättighetshavarna bör i regel ske på ett sätt som återspeglar den faktiska använd- ningen. I situationer där information om den faktiska använd- ningen inte är känd kan fördelningen och betalning i stället ske efter en analogi, t.ex. ett statistiskt underlag.

Möjligheten för organisationen att få information om den faktiska användningen varierar mycket mellan olika områden, t.ex. beroende på i vilken utsträckning användarna rapporterar om användningen och organisationens resurser i bl.a. IT-stöd för hantering av information om användningen.

På musikområdet finns sedan länge en lång tradition av rapportering och organisationerna har i regel väl utvecklade register över rättighetshavare, vilket innebär att det i många fall är möjligt att fördela och betala inkasserade medel på ett sätt som nära ansluter till den faktiska användningen. Det gäller bl.a. på området för s.k. nättjänster för tillgång till musik där det är möjligt att få mycket exakt

78

SOU 2015:47

Allmänt om kollektiv rättighetsförvaltning

information om den faktiska användningen, t.ex. per streamad låt på nättjänsten Spotify. På andra användningsområden förekommer dock att fördelning av inkasserade belopp kan behöva ske via analogier – ofta på områden där det innebär oproportionerliga kostnader att rapportera om användningen. Ett exempel på ett område som av Stim omfattas av analogifördelning är viss bakgrundsmusik, där fördelning sker efter information om vad som spelas på radio och i tv samt skiv- och online-försäljning.11

På andra områden än musikområdet är det mer vanligt att inkasserade medel fördelas efter analogi. Exempelvis sker fördel- ningen inom Bonus Copyright Access endast på grundval av statistiska undersökningar.12

Hur fördelningen och betalningen går till i praktiken varierar också mellan olika områden. I vissa fall är det samma organisation som inkasserar ersättning från användarna som ansvarar för fördelningen och den slutliga betalningen till enskilda upphovsmän, utövande konstnärer eller andra rättighetshavare. Exempelvis gör Stim sådan direkt fördelning och betalning till enskilda rättighetshavare. I vissa fall sker i stället den slutliga fördelningen och betalningen via en organisation som företräder rättighetshavare och som är medlems- organisation i den organisation som ansvarar för inkassering. Så sker t.ex. inom Bonus Copyright Access och i vissa fall även Copyswede.13

3.3.4Andra funktioner

Som nämnts i avsnitt 3.1 fyller kollektiva förvaltningsorganisationer en funktion inte endast som (ekonomisk) intermediär mellan rättig- hetshavarna och användarna. Organisationerna kan även ha i uppdrag att utföra andra uppgifter, såsom att vidta åtgärder mot intrång (eng. enforcement) och att främja den kulturella mångfalden. Det senare kan ske t.ex. genom att organisationerna avsätter en del av de inkasserade medlen till kollektiva ändamål, t.ex. kulturella, sociala eller andra tjänster till rättighetshavarna. Omfattningen av sådan kollektiv fördelning är större på områden där det kan vara svårt att fördela

11Se Stim:s årsredovisning för 2013, s. 10.

12Se http://www.bonuscopyright.se/pages/omoss

13 Se

http://www.copyswede.se/rattighetshavare/sa-fordelas-ersattningarna/

och

http://www.bonuscopyright.se/pages/omoss

 

79

Allmänt om kollektiv rättighetsförvaltning

SOU 2015:47

inkasserade medel individuellt efter den faktiska användningen, t.ex. på Bonus Copyright Access område – där medlemsorganisationerna i regel sköter den slutliga fördelningen och betalningen m.m. i för- hållande till rättighetshavarna.

3.3.5Tillsyn och annan offentlig kontroll

I vissa länder förekommer betydande inslag av offentlig kontroll över de kollektiva förvaltningsorganisationerna, t.ex. i form av viss offentligrättslig reglering av organisationernas interna förhållanden såsom styrning och medlemsinflytande och externa relationer med rättighetshavare och användare, kombinerad med tillsyn, fastställande av tariffer eller mekanismer för alternativ tvistlösning. Sådan kontroll har motiverats bl.a. av att organisationerna många gånger har ett närmast faktiskt monopol i förhållande till både användare och rättighetshavare.14 I Sverige finns inte sådana inslag av offentlig kontroll, vilket närmast är unikt i ett internationellt perspektiv,15 men inslag av offentlig kontroll förekommer i alla övriga Nordiska länder – bl.a. för möjligheten att utlösa avtalslicens.

3.3.6Internationell samverkan

I regel bedriver en kollektiv förvaltningsorganisation sin verksamhet endast i förhållande till rättighetshavare och användare som är etablerade på det egna territoriet. För att en kollektiv förvaltnings- organisation ska kunna erbjuda en användare en bred licens som avser så många verk eller andra prestationer som möjligt fordras normalt att organisationen, utöver att inhämta mandat från enskilda rättighets- havare, samarbetar med organisationer i andra länder. Genom sådana samarbetsavtal – ibland kallade representationsavtal – ger organisationerna varandra tillstånd att företräda varandras repertoar på

14 Se Handke & Towse i IIC 2007 s. 950, Ficsor, Collective Management of Copyright and Related Rights, WIPO study, 2002, s. 141, WIPO Intellectual Property Handbook, 2004, stycke 6.141, Karnell, Collective Administration of Copyrights and Neighbouring Rights, i Copyright and Industrial Property (red. Schricker), 2006, Blomqvist i NIR 1992 s. 613 och 620, Olsson i NIR 1992 s. 601, Kretschmer i EIPR 2002 s. 126 och Brinker & Holtzmuller i EIPR 2010 s. 554.

15 Se t.ex. Rosén, Administrative Institutions in Copyright, Scandinavian Studies in Law Volume 42, 2002, s. 174.

80

SOU 2015:47

Allmänt om kollektiv rättighetsförvaltning

respektive territorium, samt i regel ömsesidigt förmedla till varandra eventuella inkasserade medel.

Svenska organisationer som ägnar sig åt kollektiv förvaltning har i regel ingått sådana avtal med utländska organisationer.16

16 Se

t.ex.

Stims

årsredovisning

för

2013,

s. 17

ff.,

http://www.bonuscopyright.se/texter/read.php?mid=9748

 

 

 

 

http://www.copyswede.se/rattighetshavare/sa-fordelas-ersattningarna/

 

och

http://www.sami.se/om-oss/internationella-relationer.aspx.

 

 

 

 

81

4 Huvuddragen i gällande rätt

4.1Internationell och EU-reglering

4.1.1Allmänt

De internationella konventionerna på upphovsrättens område innehåller inte några tvingande bestämmelser om kollektiv förvalt- ning av upphovsrätt och närstående rättigheter.1 Med förbehåll för bestämmelser på EU-nivå regleras alltså den kollektiva förvalt- ningen i nationell lagstiftning. Innehållet i sådan lagstiftning måste dock vara förenlig med de krav som uppställs i de internationella konventionerna, där utgångspunkten i många fall är individuell förvaltning och likabehandling (nationell behandling; se t.ex. artikel 5 i Bernkonventionen för skydd av litterära och konstnärliga verk).

4.1.2Reglering på EU-nivå

Fram till antagandet av direktivet om kollektiv rättighetsförvaltning behandlades frågan om kollektiv förvaltning endast i begränsad omfattning i bindande instrument på EU-nivå. Kollektiv rättighets- förvaltning berörs i flera av direktiven genom hänvisningar till förvaltning via upphovsorganisationer, men de behandlar i regel inte villkoren för rättighetsförvaltningen i sig. Vidare har det utvecklats vissa principer om kollektiv förvaltning i praxis på konkurrensrätts- området.

1 I artiklarna 11bis.2 och 13.1 i Bernkonventionen och artikel 12 i Romkonventionen anges att de anslutna staterna ”får” bestämma på vilka villkor vissa rättigheter får utövas. I artikel

2.6 i Bernkonventionen berörs förvaltningen av rättigheter i och med att där uttrycks att skyddet ska gälla för upphovsmannen och dem som övertagit dennes rättigheter. I artikel 14bis 2 b i Bernkonventionen anges att vissa upphovsmän till filmverk inte kan utöva sina rättigheter individuellt.

83

Huvuddragen i gällande rätt

SOU 2015:47

I det s.k. kabel- och satellitdirektivet2 finns en definition av kollektiv organisation, varmed avses en organisation som har som enda eller huvudsakliga uppgift att handha eller förvalta upphovsrättigheter eller närstående rättigheter (artikel 1.4). I artikel 9 i samma direktiv finns en bestämmelse om s.k. obligatorisk kollektiv förvaltning av rätten till vidaresändning via kabel. Artikel 10 innehåller ett undantag från denna bestämmelse till förmån för rättigheter som utövas av ett sändarföretag. Artikel 13 i samma direktiv överlämnar uttryckligen regleringen av kollektiva organisationers verksamhet till medlems- staterna på nationell nivå. I direktivet finns också bestämmelser om avtalslicens för satellitsändningar. I artikel 3.2 i direktivet anges att en medlemsstat kan föreskriva att ett kollektivt avtal mellan en kollektiv organisation och ett sändarföretag angående en viss given kategori av verk under vissa förutsättningar kan utsträckas till rättsinnehavare inom samma område som inte företräds av den kollektiva organisa- tionen.

I andra direktiv nämns kollektiv förvaltning i regel endast som en av flera möjligheter till förvaltning av rättigheter. Det gäller t.ex. för rätten till skälig ersättning enligt det s.k. uthyrnings- och utlånings- direktivet (artikel 5.3 och 5.4)3 och följerätten enligt det s.k. följerätts- direktivet.4 I artikel 6.2 i det senare direktivet anges att medlems- staterna får föreskriva obligatorisk eller frivillig kollektiv förvaltning av följerätten. I skäl 28 framhålls att medlemsstaterna är ansvariga för att fastställa regler för tillämpningen av följerätten, särskilt med avseende på hur denna förvaltas och att förvaltning via en insamlings- organisation är en lösning. Vidare anges att medlemsstaterna bör säkerställa att insamlingsorganisationerna fungerar på ett öppet och effektivt sätt.

I skäl 12 till direktivet om skyddstidsförlängning för vissa när- stående rättigheter anges bl.a. att rätten till s.k. tilläggsersättning ska fördelas minst en gång om året individuellt till icke-etablerade

2Rådets direktiv 93/83/EEG av den 27 september 1993 om samordning av vissa bestäm- melser om upphovsrätt och närstående rättigheter avseende satellitsändningar och vidare- sändning via kabel, EGT L 248, 6.10.1993, s. 15–21.

3Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/115/EG av den 12 december 2006 om uthyrnings- och utlåningsrättigheter avseende upphovsrättsligt skyddade verk och om upphovsrätten närstående rättigheter (kodifierad version), EUT L 376, 27.12.2006, s. 28–35.

4Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/84/EG av den 27 september 2001 om upphovsmannens rätt till ersättning vid vidareförsäljning av originalkonstverk (följerätt), EGT L 272, 13/10/2001, s. 32–36.

84

SOU 2015:47

Huvuddragen i gällande rätt

utövande konstnärer. Fördelningen bör anförtros rättighets- förvaltande organisationer och det är tillåtet att tillämpa nationella regler för intäkter som inte är fördelningsbara.5

I skäl 17 till det s.k. infosoc-direktivet6 uttrycks att mot bakgrund av de krav som den digitala miljön medför är det nödvändigt att säker- ställa att rättighetsförvaltande organisationer uppnår en högre grad av rationalisering och överblick i fråga om efterlevnaden av konkurrens- reglerna. I skäl 18 till samma direktiv framhålls att det direktivet inte påverkar bestämmelser i medlemsstaterna när det gäller förvaltning av rättigheter, t.ex. kollektiva avtalslicenser med utsträckt verkan. I skäl 26 framhålls att när det gäller tjänster som programföretag till- handahåller på begäran vilka avser radio- och televisionsprogram som innehåller musik från kommersiella fonogram såsom en integrerad del, ska kollektiva licensavtal uppmuntras så att ersättning för de berörda rättigheterna lättare kan ges.

I artikel 1.5 i direktivet om s.k. föräldralösa verk7 finns bestäm- melser om att det direktivet inte inverkar på några bestämmelser när det gäller förvaltningen av rättigheter på nationell nivå. Detta för- tydligas i ingressen som uttryckligen anger att bl.a. kollektiva avtals- licenser med utsträckt verkan, legala presumtioner om representation eller överlåtelse och kollektiv förvaltning eller liknande bestämmelser inte ska påverkas av direktivet (skäl 24).

I konkurrensrättspraxis från EU-domstolen och i beslut av kommissionen har även utvecklas principer för god kollektiv förvaltning av upphovsrätt och närstående rättigheter, bl.a. vad gäller organisationernas inbördes relationer (representationsavtal), för- hållande till användare (beräkning av och fastställande av tariffer) och rättighetshavare (bl.a. förutsättningar att ge och ta tillbaka ett förvaltningsuppdrag).

Kommissionen har även i en rad dokument framhållit behovet av att harmonisera den kollektiva förvaltningen på EU-nivå. Kommissionen antog också en rekommendation 2005 om kollektiv

5Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/77/EU av den 27 september 2011 om ändring av direktiv 2006/116/EG om skyddstiden för upphovsrätt och vissa närstående rättigheter, EGT L 265, 11.10.2011, s. 1–5.

6Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/29/EG av den 22 maj 2001 om harmonisering av vissa aspekter av upphovsrätt och närstående rättigheter i informationssamhället, EGT L 167, 22.6.2001, s. 10–19.

7Europaparlamentet och rådet direktivet 2012/28/EU om viss tillåten användning av föräldralösa verk, EUT L 299, 27.10.2012, s. 5–11.

85

Huvuddragen i gällande rätt

SOU 2015:47

gränsöverskridande förvaltning av upphovsrätt och närstående rättigheter i samband med lagliga musiktjänster på nätet.8 Rekommendationen innehåller icke-bindande rekommendationer om god kollektiv förvaltning på det aktuella området.

4.2Svensk rätt

I svensk rätt finns inte några specifika regler om styrning av eller insyn i de kollektiva förvaltningsorganisationernas verksamhet. Kollektiv rättighetsförvaltning av upphovsrätt och närstående rättigheter aktualiserar en rad olika rättsområden, bl.a. regler och principer på de associations- redovisnings- och kontraktsrättsliga områdena. Eftersom kollektiv förvaltning är en tjänst omfattas förvaltningen av lagen om tjänster på den inre marknaden.

I praktiken bedrivs i Sverige kollektiv förvaltning i såväl förenings- form som i aktiebolagsform, se avsnitt 3.3.1. Vidare kan det inte ute- slutas att kollektiv förvaltning bedrivs även i annan associationsform såsom stiftelseform eller handelsbolag. Genom EG-förordningar finns i Sverige också möjlighet att bedriva kollektiv förvaltning i europabolag, europakooperativ eller europeisk ekonomisk intresse- gruppering. Associations- och redovisningsrättsliga bestämmelser om styrning och insyn i nämnda juridiska personers verksamhet är tillämpliga också om verksamheten avser kollektiv rättighetsför- valtning.

I viss mån påverkas kollektiv förvaltning som bedrivs i Sverige även av bestämmelser i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstärliga verk (upphovsrättslagen) som tar sikte särskilt på kollektiv rättighetsförvaltning – t.ex. bestämmelser om avtalslicens, rätt till ersättning eller rätt till kompensation. I det upphovsrättsliga regel- verket finns även bestämmelser om förhandlingsskyldighet och medling som har viss inverkan på utövandet av kollektiv rättighets- förvaltning.

I svensk rätt finns inte några bestämmelser som uppställer villkor och förutsättningar för gränsöverskridande förvaltning av musikaliska verk för användning på nätet.

8 Europeiska kommissionens rekommendation om kollektiv gränsöverskridande förvaltning av upphovsrätt och närstående rättigheter i samband med lagliga musiktjänster på nätet (2005/737/EG).

86

SOU 2015:47

Huvuddragen i gällande rätt

Eventuell kontroll av de kollektiva förvaltningsorganisationernas verksamhet sker normalt genom myndighetsingripande i efterhand, t.ex. genom domstolsbeslut i ett enskilt fall. Någon specifik offentlig reglering eller kontroll över organisationerna finns inte.

I de följande avsnitten beskrivs översiktligt befintlig reglering i associationsrättslig, redovisningsrättslig, kontraktsrättslig samt upphovsrättslig lagstiftning.

4.2.1Associationsrättslig reglering

Inom associationsrätten gäller att antalet associationsformer är begränsat, så att endast de associationsformer som etablerats i lag, rättspraxis eller doktrin står till buds. De allmänna associations- former i svensk rätt som är juridiska personer är ekonomiska och ideella föreningar, aktiebolag, handelsbolag, stiftelser, europakooperativ, europabolag och europeiska ekonomiska intressegrupperingar.

Ekonomiska föreningar

Den civilrättsliga regleringen av ekonomiska föreningar finns i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar (föreningslagen, FL). En ekonomisk förening är en sammanslutning av fysiska eller juridiska personer. Dessa personer är medlemmar i föreningen. Medlemmarna i en förening ansvarar inte personligen för bolagets förpliktelser.

Utmärkande för en ekonomisk förening är att föreningens ändamål ska vara att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom ekonomisk verksamhet. Därmed avses att verksamheten ska vara kommersiell, industriell, finansiell eller på annat sätt affärsmässigt organiserad. Främjandet ska, som huvudregel, ske genom något slag av samhandel mellan medlemmarna och föreningen. För att det ska vara fråga om en ekonomisk förening krävs också att medlemmarna på något sätt deltar i verksamheten, t.ex. som konsumenter eller andra användare, som leverantörer, med egen arbetsinsats, genom att använda föreningens tjänster, eller på annat liknande sätt.

För att det ska vara en ekonomisk förening krävs dessutom att föreningen registreras hos Bolagsverket. Genom registeringen erhåller föreningen också rättskapacitet. Den ekonomiska föreningen är en öppen association, varmed avses att dess medlemsantal inte är fastställt

87

Huvuddragen i gällande rätt

SOU 2015:47

på förhand och att det kan variera över tiden utan att föreningens stadgar behöver ändras.

Huvudsyftet i en ekonomisk förening är inte, till skillnad från vad som gäller för aktiebolag, att ge kapitalavkastning till ägarna. Medlemmarna förutsätts ha ekonomisk nytta av föreningen men denna ekonomiska nytta ligger främst i medlemmarnas rätt att i vid mening utnyttja föreningens tjänster. Vanligen strävar dock även en ekonomisk förening efter att bedriva sin verksamhet så att det uppstår en vinst och i många föreningar är utdelningen av denna till medlemmarna en viktig del i främjandet av medlemmarnas intressen.

En ekonomisk förening måste alltid ha minst tre medlemmar. Medlemskapet är personligt och kan inte överlåtas. Däremot kan de ekonomiska rättigheter som är knutna till själva andelen i föreningen, den s.k. andelsrätten, överlåtas.

Det finns särskilda kategorier av ekonomiska föreningar, för vilka det finns speciallagstiftning, t.ex. bostadsrättsföreningar och kooperativa hyresrättsföreningar. Härutöver finns även andra associationsformer som har en kooperativ karaktär. Det gäller bl.a. försäkringsrörelse som drivs av svenska försäkringsföretag enligt försäkringsrörelselagen (2010:2043).

I utredningens slutskede presenterades ett utkast till lagrådsremiss med förslag till ändringar i föreningslagen (se Ju2010/9441/L1).

Ideella föreningar

Det finns inte någon lag som reglerar ideella föreningars uppkomst, verksamhet och upphörande. Ett grundläggande karaktärsdrag för en ideell förening är dock att den ska ha medlemmar. Ett annat utmärkande karaktärsdrag för en ideell förening är just den ”ideella” karaktären. Denna innebär att föreningen antingen har en ideell målsättning, oavsett om den bedriver ekonomisk verksamhet eller inte, eller att den främjar sina medlemmars ekonomiska intressen men utan att bedriva ekonomisk verksamhet. Med ekonomisk verksamhet avses en affärsmässigt organiserad och bedriven verksamhet. En ideell förening kan alltså inte både bedriva ekonomisk verksamhet och syfta till att främja sina medlemmar ekonomiskt.

En ideell förening blir en juridisk person redan när den bildas av medlemmarna. Till skillnad från vad som gäller för t.ex. ekonomiska

88

SOU 2015:47

Huvuddragen i gällande rätt

föreningar finns det alltså inte något krav på registrering av en ideell förening. För att en ideell förening ska bildas i juridisk mening fordras att ett antal individer eller juridiska personer kommer överens om att samverka för en gemensam målsättning. Denna överenskommelse måste ha formaliserats i stadgar. Stadgarna är normalt skriftliga och ska innehålla föreningens namn och ändamål samt bestämmelser om hur beslut i föreningens angelägenheter ska fattas. Vidare är det ett krav för en ideell förening att den har någon form av styrelse eller ledningsorgan som kan företräda föreningen. När dessa förut- sättningar är uppfyllda blir föreningen en juridisk person och får rätts- kapacitet.

En ideell förenings viktigaste regelverk skapas genom de stadgar som medlemmarna väljer att formulera och anta. Vissa grundläggande regler för ideella föreningar har också utvecklats i rättspraxis och doktrin.

Aktiebolag

Civilrättsliga bestämmelser om aktiebolag finns i aktiebolagslagen (2005:551) (ABL). Aktiebolag behöver registreras hos Bolagsverket; det är först i samband med registreringen som det erhåller rätts- kapacitet.

Liksom för medlemmar i föreningar gäller att de som deltar i bolaget, aktieägarna, inte ansvarar personligen för bolagets för- pliktelser. Denna frihet från personligt ansvar balanseras av ett flertal regler som syftar till att ge bolagets borgenärer ett visst skydd, framför allt regler om att det i bolaget skall finnas en viss marginal mellan till- gångar och skulder, ett aktiekapital. Aktiebolagsformen ger aktie- ägarna möjlighet att driva verksamhet utan att riskera mera än det ursprungligen satsade och tillskjutna kapitalet. De borgenärsskydds- regler som aktiebolagsformen är kringgärdad av bidrar samtidigt till att minska riskerna för den som rättshandlar med bolaget. Karakteristiskt för aktiebolaget är också att andelarna i bolaget, aktierna, normalt är fritt överlåtbara och kan spridas på ett stort antal händer. Det bidrar till att underlätta bolagets finansiering; betydande kapital kan ackumuleras genom små bidrag från ett stort antal investerare som vet att de kan dra sig ur aktiebolaget när de vill använda sina resurser för andra ändamål.

89

Huvuddragen i gällande rätt

SOU 2015:47

ABL reglerar aktiebolag i allmänhet. För aktiebolag som är avsedda för viss verksamhet finns särskilt lagstiftning, t.ex. bankaktiebolag.

Handelsbolag

I lagen (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag (HBL) finns bestämmelser om sådana associationsformer. Ett handelsbolag föreligger om två eller flera har avtalat att gemensamt utöva närings- verksamhet i bolag och bolaget har förts in i handelsregistret, 1 kap. 1 § första stycket HBL. Om bolaget inte registreras är det inte att anse som ett handelsbolag utan i stället som ett enkelt bolag. Enkla bolag är inte juridiska personer.

Ett kommanditbolag är en form av handelsbolag. Den mest grund- läggande skillnaden mellan ett vanligt handelsbolag och ett kommanditbolag avser ansvaret för bolagets förbindelser. I handels- bolag svarar alla bolagsmännen personligt och solidariskt för samtliga bolagets förpliktelser. I kommanditbolag har minst en bolagsman, komplementären, sådant personligt och solidariskt ansvar för bolagets förpliktelser, medan de övriga bolagsmännen, kommanditdelägarna, har ansvar endast för det belopp de i bolagsavtalet åtagit sig att betala. Kommanditdelägarnas begränsade ansvar riktar sig dessutom inte direkt mot fordringsägarna, utan mot bolaget. Som en följd av denna olikhet gäller i vissa avseenden andra regler för kommanditbolag än för vanliga handelsbolag, bland annat beträffande deltagande i och kontroll över bolagets förvaltning, fördelning av vinst och förslust samt beträffande ställföreträdarskap.

Stiftelser

Stiftelselagen (1994:1220) innehåller civilrättsliga regler för stiftelser samt bestämmelser om tillsyn över stiftelser. I lagen finns en allmän definition av stiftelsebegreppet. Den innebär att en stiftelse bildas genom att egendom enligt förordnande av en eller flera stiftare avskiljs för att varaktigt förvaltas som en självständig förmögenhet för ett bestämt ändamål (se 1 kap. 2 §). Stiftelsen är en juridisk person och för dess förpliktelser svarar bara stiftelsens tillgångar (se 1 kap. 4 §). Stiftelsen förvärvar rättskapacitet i samma ögon- blick som den rättsligt sett föreligger.

90

SOU 2015:47

Huvuddragen i gällande rätt

I 2 kap. stiftelselagen finns bestämmelser om två olika förvalt- ningsformer för stiftelser: egen respektive anknuten förvaltning (se 2 kap. 2 §). Egen förvaltning innebär att en eller flera fysiska personer – styrelsen – förvaltar stiftelsen. Vid anknuten förvaltning är en juridisk person förvaltare för stiftelsen.

Föreskrifterna i ett stiftelseförordnande ska följas vid förvalt- ningen av stiftelsens angelägenheter, om inte föreskrifterna strider mot tvingande bestämmelser i stiftelselagen (se 2 kap. 1 §). Det är styrelsen eller förvaltaren som svarar för att föreskrifterna i stiftelseförordnandet följs (se 2 kap. 3 § första stycket).

Föreskrifterna i ett stiftelseförordnande får under vissa förut- sättningar ändras eller upphävas. Bestämmelser om detta finns i 6 kap. stiftelselagen.

Alla stiftelser är knutna till en tillsynsmyndighet. Denna myndighet är i regel länsstyrelsen i det län där stiftelsens styrelse eller förvaltare har sitt säte. Bestämmelser om tillsyn finns i 9 kap. stiftelselagen.

Flertalet stiftelser registreras i stiftelseregistret. Registrerings- myndighet är den länsstyrelse som är tillsynsmyndighet för stiftelsen. Bestämmelser om registrering finns i 10 kap. stiftelselagen.

Europakooperativ

Lagen (2006:595) om europakooperativ kompletterar EG-förord- ningen9 om stadga för europeiska kooperativa föreningar (SCE- förordningen). I ett europakooperativ kan medlemmar från olika medlemsstater inom EU tillsammans bedriva kooperativ verksamhet och det är således fråga om en ”gränsöverskridande” associationsform.

SCE-förordningen innehåller bestämmelser om bl.a. hur europa- kooperativ ska bildas och hur de ska vara organiserade. På flera punkter överlåter emellertid förordningen den närmare regleringen till medlemsstaterna och det är på dessa punkter som lagen om europeiska kooperativa föreningar griper in.

Det huvudsakliga ändamålet med ett europakooperativs verksamhet ska enligt SCE-förordningen vara att tillgodose

9 Rådets förordning (EG) nr 1435/2003 av den 22 juli 2003 om stadga för europeiska kooperativa föreningar (SCE-föreningar), EUT L 207, 18.8.2003, s. 1 (Celex 32003R1435).

91

Huvuddragen i gällande rätt

SOU 2015:47

medlemmarnas behov eller främja deras ekonomiska och sociala verksamhet. Detta kan särskilt ske genom att föreningen ingår avtal med sina medlemmar om tillhandahållande av varor eller tjänster eller om utförande av arbete inom ramen för kooperativets verksamhet.

Europabolag

Lagen (2004:575) om europabolag kompletterar EG-förordningen10 om stadga för europabolag (SE-förordningen). Ett europabolag är en europeisk associationsform för gränsöverskridande samverkan i aktiebolagsform. SE-förordningen innehåller bestämmelser om bl.a. hur ett europabolag ska bildas och hur de ska vara organiserade. På flera punkter överlåter emellertid förordningen den närmare regleringen till medlemsstaterna och det är på dessa punkter som lagen om europabolag griper in.

Av SE-förordningen följer att ett SE-bolag ska vara en juridisk person med ett aktiekapital fördelat på aktier. Varje aktieägare ska vara ekonomiskt ansvarig endast för den del av aktiekapitalet som han eller hon har tecknat.

Europeiska ekonomiska intressegrupperingar

Lagen (1994:1927) om europeiska ekonomiska intressegrupperingar kompletterar EG-förordningen11 om europeiska ekonomiska intresse- grupperingar (EEIG-förordningen). En europeisk ekonomisk intressegruppering kan närmast liknas vid ett handelsbolag som verkar över nationsgränserna. EEIG-förordningen innehåller bestämmelser om bl.a. hur en intressegruppering ska bildas och hur de ska vara organiserade. På flera punkter överlåter emellertid förordningen den närmare regleringen till medlemsstaterna och det är på dessa punkter som lagen om europeiska ekonomiska intressegrupperingar griper in.

En europeisk ekonomisk intressegruppering har stora likheter med ett svenskt handelsbolag. En viktig skillnad är dock att medlemmarna måste komma från minst två stater inom EES. En

10Rådets förordning (EG) nr 2157/2001 av den 8 oktober 2001 om stadga för europabolag (SE-förordningen), EGT L 294, 10.11.2001, s. 1 (Celex 32001R2157).

11Rådets förordning (EG) nr 2137/85 av den 25 juli 1985 om europeiska ekonomiska intressegrupperingar (EEIG-förordningen), EGT L 199, 31.07.1985, s. 90 (Celex 385R2137).

92

SOU 2015:47

Huvuddragen i gällande rätt

gruppering för bara vara av understödjande karaktär i förhållande till medlemmarnas ekonomiska verksamhet. Ändamålet med en grupperings verksamhet ska vara att underlätta och utveckla medlemmarnas ekonomiska verksamhet, och inte att skapa vinst för grupperingen som sådan. Medlemmarna ansvarar obegränsat solidariskt för grupperingens skulder.

4.2.2Sysslomannaskap m.m.

Förhållandet mellan en rättighetshavare och en organisation som förvaltar rättigheter kan ofta liknas vid ett sysslomannauppdrag (se t.ex. regeringens resonemang i prop. 2004/05:110 s. 143 om organisationens förhållande till enskilda rättighetshavare vid inkassering och förvaltning av s.k. privatkopieringsersättning).

Med sysslomannaskap menas vanligen åtaganden som avser immateriella prestationer, dvs. uppdrag som inte avser fysiska föremål. Parterna kallas oftast uppdragsgivare och uppdragstagare eller huvudman och syssloman.

Allmänna bestämmelser om sysslomän finns i 18 kap. handels- balken (HB). Där framgår bl.a. att sysslomannen har en omsorgs- redovisnings- och vårdplikt i förhållande till huvudmannen. De bestämmelserna kompletteras av vissa regler om fullmakt i lagen (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område (avtalslagen). Särskild reglering av vissa s.k. mellanmän finns i kommissionslagen (2009:865) och lagen (1991:351) om handels- agentur. Det är oklart i vilken utsträckning det är möjligt att göra analogitolkningar från den specifika mellanmansrättsliga regleringen till andra områden, t.ex. kollektiv förvaltning av upphovsrätt och när- stående rättigheter. I stora delar torde man i stället behöva förlita sig till bestämmelserna om sysslomannaskap i 18 kap. HB (jfr Bengtsson m.fl., Skadestånd i avtalsförhållanden, 2013, s. 17 och 41 f. och Ramberg, Kontraktstyper, 2005, s. 139).

Reglerna i 18 kap. HB är utformade för sysslomän som enskilda personer. Av rättspraxis torde dock följa att bestämmelserna sannolikt kan tillämpas också på företagsuppdrag (NJA 1992 s. 16, jfr Hellner i JT 1991/92, s. 667 ff.).

93

Huvuddragen i gällande rätt

SOU 2015:47

4.2.3Redovisningsrättslig reglering m.m.

I bokföringslagen (1990:1078) och årsredovisningslagen (1995:1554) föreskrivs skyldigheter för vissa fysiska och juridiska personer ett bokföra och redovisa sin finansiella ställning och sitt resultat.

Förutom bokföringslagen, som är tillämplig på alla bokförings- skyldiga, gäller för aktiebolag, europabolag, ekonomiska föreningar och europakooperativ, vissa handelsbolag, europeiska ekonomiska intressegrupperingar och större företag att de måste avsluta den löpande bokföringen med en årsredovisning enligt reglerna i års- redovisningslagen. Den redovisning som avses är huvudsakligen anpassad efter det informationsintresse som tillkommer medlem- mar, anställda, kreditgivare, leverantörer m.m. Den tar däremot inte sikte på redovisning i förhållande till enskilda rättighetshavare, t.ex. avseende ett visst förvaltningsuppdrag. Allmänt hållna bestäm- melser om redovisningsplikt finns dock för s.k. sysslomän i 18 kap. handelsbalken (se ovan).

Bokföringslagen och årsredovisningslagen är ramlagar som inne- håller grundläggande bestämmelser om redovisning. De övergripande föreskrifterna fylls ut genom kompletterande normer om god redo- visningssed.

4.2.4Det upphovsrättsliga regelverket

Allmänt om det upphovsrättsliga regelverket

Upphovsrätt

Upphovsrätten är den rätt som författare, kompositörer, konstnärer och andra upphovsmän har till sina verk. Upphovsrätten omfattar resultatet av varje skapande verksamhet som uppnår en viss grad av originalitet. Exempel på verk är romaner, noveller, filmer, dikter, musikaliska verk, sceniska verk samt målningar och andra konst- verk. Också datorprogram är verk i upphovsrättslagens mening.

Den som har skapat ett litterärt eller konstnärligt verk har enligt upphovsrättslagen vissa rättigheter till verket. Dessa rättigheter är dels ekonomiska, dels ideella.

De ekonomiska rättigheterna innebär en rätt att förfoga över verket i två hänseenden. För det första har upphovsmannen en

94

SOU 2015:47

Huvuddragen i gällande rätt

ensamrätt att framställa exemplar av verket. För det andra har upphovsmannen en ensamrätt att göra verket tillgängligt för allmän- heten. Detta kan ske på fyra olika sätt, nämligen genom att verket överförs till allmänheten, genom att verket framförs offentligt, genom att exemplar av verket visas offentligt eller genom att exemplar av verket bjuds ut till försäljning, uthyrning eller utlåning eller annars sprids till allmänheten. Rättigheterna innebär att ingen annan än upphovsmannen får använda verket på dessa sätt utan upphovsmannens samtycke.

Också de ideella rättigheterna har två delar. Den ena innebär att upphovsmannen har rätt att anges när exemplar av hans eller hennes verk framställs eller när verket görs tillgängligt för allmänheten. Den andra innebär att upphovsmannen har en rätt att sätta sig emot att verket ändras så att upphovsmannens litterära eller konstnärliga anseende eller egenart kränks eller att verket görs tillgängligt för allmänheten i en sådan form eller i ett sådant sammanhang att hans eller hennes litterära eller konstnärliga anseende eller egenart kränks.

I de ekonomiska ensamrättigheterna finns en rad inskränkningar som motiveras av hänsyn till olika allmänna eller enskilda intressen. Det är t.ex. tillåtet att utan tillstånd från upphovsmannen under vissa förutsättningar framställa exemplar av offentliggjorda verk för privat bruk, att citera, att framställa och sprida exemplar inom vissa arkiv och bibliotek samt att framställa exemplar för personer med funktionshinder.

Upphovsrätten varar som huvudregel under upphovsmannens livstid och 70 år efter hans eller hennes död.

Intrång i de rättigheter som upphovsrättslagen ger kan medföra straff, skadestånd och andra sanktioner.

Till upphovsrätten närstående rättigheter

Vissa upphovsrätten närstående rättigheter är också skyddade enligt upphovsrättslagen. Till dessa hör de utövande konstnärernas rättig- heter till sina framföranden, de rättigheter som framställare av upptagningar av ljud eller av rörliga bilder har till sina upptagningar samt radio- och tv-företagens rättigheter att förfoga över sina utsänd- ningar. Hit hör också det särskilda skyddet för databaser och andra sammanställningar och skyddet för fotografiska bilder. Den ensamrätt

95

Huvuddragen i gällande rätt

SOU 2015:47

som dessa rättighetshavare har motsvarar i stor utsträckning det egentliga upphovsrättsskyddet.

Bestämmelser om avtalslicens, tvångslicens, förhandlingsskyldighet m.m.

Avtalslicenser

Inskränkningarna i upphovsrätten ger rätt att i viss utsträckning fritt utnyttja ett upphovsrättsligt skyddat verk. Vill någon utnyttja ett sådant verk i andra fall krävs det att ett avtal ingås med upphovs- mannen. På särskilda områden kan dock användning av skyddade verk också grundas på bestämmelserna om avtalslicens i upphovsrättslagen. Med avtalslicens avses att en part kan träffa avtal om användning av verk med en organisation som företräder ett flertal upphovsmän till i Sverige använda verk på området och därigenom få rätt att använda också verk av upphovsmän som inte företräds av organisationen. Avtalet utsträcks alltså till att omfatta sådana utanförstående upphovsmän (avtalslicensverkan). Syftet är att användaren ska kunna få alla de rättigheter som han eller hon behöver för sin verksamhet, samtidigt som upphovsmännen ska få ersättning.

I dag finns det möjlighet att träffa avtal med avtalslicensverkan för framställning av exemplar inom myndigheter och företag och inom undervisningsverksamhet. Arkiv och bibliotek har också vissa möjlig- heter att med stöd av avtalslicens framställa exemplar och tillgänglig- göra verk för allmänheten. Vidare kan avtalslicens användas vid utsändning, vidaresändning och tillhandahållande på begäran av radio- och tv-program samt vid återanvändning av upphovsrättsligt skyddat material i radio och tv. Härutöver finns en generell avtalslicens för att möjliggöra heltäckande avtal även i andra fall än de som särskilt anges i lagen.

Bestämmelser om rätt till ersättning eller rätt till kompensation

I upphovsrättslagen finns flera bestämmelser som anger att visst nyttjande får ske utan tillstånd förutsatt att upphovsmannen eller annan rättighetshavare ges ersättning för nyttjandet, dvs. i praktiken tvångslicensbestämmelser eller rätt till ersättning/kompensation för

96

SOU 2015:47

Huvuddragen i gällande rätt

visst nyttjande. För flertalet av dessa bestämmelser anges eller förut- sätts att rätten till ersättning eller kompensation förvaltas kollektivt av en representativ organisation. Exempel på sådana bestämmelser är bestämmelser om s.k. privatkopieringsersättning och följerätt.

Förhandlingsskyldighet och medling

I fall när avtal inte kan uppnås om vidarespridning genom kabel av radio- och TV-sändningar är en part skyldig att förhandla med en motpart (se 52 a § upphovsrättslagen). Bestämmelserna avser dock inte att tvinga en part att sluta ett avtal med ett visst innehåll.

I lagen (1980:612) om medling i vissa upphovsrättstvister finns bestämmelser som syftar till att stimulera ingåendet av avtal inom ramen för avtalslicensbestämmelser. Medlingsförfarandet är ett frivilligt förfarande som avser att bistå parterna med att komma fram till en överenskommelse. Om medlingsförfarandet misslyckas, kan medlaren föreslå skiljeförfarande men parterna är inte skyldiga att medverka i något sådant. Medlaren kan också göra anmälan till regeringen i fall då medlingen inte leder till något resultat. Det ankommer då på denna att överväga eventuella åtgärder.

4.2.5Lagen (2009:1079) om tjänster på den inre marknaden

I rättspraxis från EU-domstolen har konstaterats att bestäm- melserna om fri rörlighet för tjänster omfattar kollektiv förvaltning av upphovsrätt och närstående rättigheter. Bestämmelserna om fri rörlighet i de grundläggande fördragen gäller såväl förhållandet mellan en kollektiv förvaltningsorganisation och en rättighetshavare, som förhållandet mellan en kollektiv förvaltningsorganisation och en användare.12 Bestämmelserna om fri rörlighet för tjänster i de grundläggande fördragen kompletteras av bestämmelserna i det s.k. tjänstedirektivet.13 I svensk rätt har direktivet genomförts i lagen (2009:1079) om tjänster på den inre marknaden. Lagen innehåller

12Se t.ex. domstolens dom av den 27 februari 2014 i mål C-351/12, OSA, p. 57–63.

13Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/123/EG av den 12 december 2006 om tjänster på den inre marknaden, L 376/36, 27.12.2006, s. 36–68.

97

Huvuddragen i gällande rätt

SOU 2015:47

bestämmelser om bl.a. att tjänsteleverantörer på ett enklare sätt ska kunna utnyttja de allmänna principerna om etableringsfrihet och rätten att tillhandahålla tjänster över gränserna. Lagen innehåller också bestämmelser som syftar till att förenkla administrativa förfaranden och att undanröja hinder för tjänstehandel. Vidare innehåller lagen bestämmelser som syftar till att säkerställa en hög kvalitet på tjänster, samt att stärka tjänstemottagarnas rättigheter genom bl.a. information om tjänsteleverantörerna och deras tjänster.

98

5Direktivet om kollektiv rättighetsförvaltning på upphovsrättsområdet

Direktivet är indelat i fem avdelningar och innehåller sammanlagt 45 artiklar. Till detta kommer 58 skäl i direktivets ingress.

Direktivets första avdelning innehåller allmänna bestämmelser om direktivets syfte (artikel 1) och tillämpningsområde (artikel 2). Avdelningen innehåller även vissa grundläggande definitioner, bl.a. en definition av en kollektiv förvaltningsorganisation (artikel 3a). Definitionen avgränsar tillämpningsområdet för många av direktivets bestämmelser genom den innehåller ett krav på att en organisation

”som sitt enda eller huvudsakliga syfte” har till uppgift att förvalta upphovsätter eller närstående rättigheter för mer än en rättighets- havare till gemensamt gagn för dessa rättighetshavare. I avdelningen finns även en definition av oberoende förvaltningsenhet, som avser vissa organisationer som inte faller inom definitionen av kollektiv förvaltningsorganisation men som bedriver verksamhet närliggande verksamhet. Vissa av direktivets bestämmelser omfattar även sådana organisationer.

I den andra avdelningen finns generella normer för de kollektiva förvaltningsorganisationernas förvaltning av upphovsrätt och när- stående rättigheter. Det handlar bl.a. om förhållandet mellan de kollektiva förvaltningsorganisationerna, deras medlemmar och andra rättighetshavare, t.ex. förutsättningar för medlemskap samt styrning av och kontroll över förvaltningen (artiklarna 4–10). Det finns också bestämmelser om organisationernas förvaltning av inkasserade medel och om relationen till andra förvaltningsorganisationer (artiklarna 11– 15). Vidare innehåller avdelningen vissa bestämmelser som reglerar förhållandet mellan de kollektiva förvaltningsorganisationerna och användarna, däribland bestämmelser om licensiering och rapporte-

99

Direktivet om kollektiv rättighetsförvaltning…

SOU 2015:47

ringsskyldighet för användarna (artiklarna 16 och 17). Därutöver finns bestämmelser som innehåller krav på insyn och rapportering, t.ex. information till rättighetshavare om inkasserade och utbetalda belopp, förvaltningsavgifter och andra avdrag (artikel 18). Viss information behöver även ges till andra förvaltningsorganisationer om förvalt- ningen av rättigheter som omfattas av representationsavtal (artikel 19). Organisationerna behöver också tillhandahålla viss information till allmänheten (artikel 21). Vidare finns bestämmelser om att viss information på begäran ska lämnas ut till rättighetshavare, andra kollektiva förvaltningsorganisationer och användare (artikel 20). En årlig insynsrapport ska innehålla mer detaljerad redovisning av inkasserade medel och användningen av dem (artikel 22).

Direktivets tredje avdelning uppställer kriterier för bedrivande av gränsöverskridande licensiering av musikaliska verk på nätet på den inre marknaden. De organisationer som ska bedriva sådan licensiering måste ha resurser för att effektivt och öppet kunna hantera de uppgifter som behövs för utnyttjandet av licenserna, t.ex. i fråga om identifiering av berörd musikrepertoar och över- vakning av användningen (artiklarna 23–28). Avdelningen inne- håller även bestämmelser om att en organisation kan besluta att inte utfärda gränsöverskridande licenser för näträttigheter till musikaliska verk. En sådan organisation kan dock under vissa förutsättningar begära att en annan organisation förvaltar dess repertoar (artikel 30). Det är också möjligt för rättighetshavare att under vissa förutsättningar själva utfärda licenser för sina egna nät- rättigheter (artikel 31).

I direktivets fjärde avdelning finns bestämmelser om säkerställande av efterlevnaden av direktivets övriga bestämmelser. Där framgår bl.a. att organisationerna ska tillhandahålla sina medlemmar, rättighets- havarna, andra förvaltningsorganisationer och användarna förfaranden för klagomål och tvistlösning (artiklarna 33 och 35). Det finns också bestämmelser om att vissa typer av tvister rörande gränsöverskridande licensiering mellan, å ena sidan, förvaltningsorganisationer och, å andra sidan, användare, rättighetshavare och andra organisationer kan bli föremål för ett oberoende och opartiskt förfarande för alternativ tvistlösning (artikel 34). Vidare finns bestämmelser enligt vilka medlemsstaterna ska utse behöriga myndigheter med befogenheter att ta emot klagomål och påståenden om överträdelser samt tillhandahålla effektiva, proportionerliga, och avskräckande sanktioner och åtgärder

100

SOU 2015:47

Direktivet om kollektiv rättighetsförvaltning…

om reglerna inte följs. Medlemsstaterna ska vidare övervaka tillämp- ningen av de nationella bestämmelser som genomför avdelning II och III (artikel 36). Avdelningen innehåller också bestämmelser om samarbete och informationsutbyte mellan nationella myndigheter (artiklarna 37 och 38).

Direktivets femte och sista avsnitt innehåller slutbestämmelser. Där anges bl.a. att den behandling av personuppgifter som utförs inom ramen för direktivet ska omfattas av EU-normer om behandling av personuppgifter (artikel 42). Vidare inrättas en expertgrupp bestående av företrädande för de behöriga myndigheterna i medlems- staterna och kommissionen ges i uppdrag att senast den 10 april 2021 lämna en rapport till Europaparlamentet och rådet om tillämpningen av direktivet (artiklarna 40 och 41). Vidare anges att direktivet träder i kraft den 10 april 2014 och att det ska vara genomfört i medlems- staterna senast den 10 april 2016 (artiklarna 43 och 44). Det finns också bestämmelser om att medlemsstaterna, på grundval av den information som de förfogar över, till kommissionen ska anmäla kollektiva förvaltningsorganisationer som är etablerade på deras territorier (artikel 39).

101

6Utgångspunkter för genomförandet av direktivet om kollektiv rättighetsförvaltning

6.1En ny lag om kollektiv rättighetsförvaltning

Förslag: En ny lag om kollektiv rättighetsförvaltning på upp- hovsrättsområdet införs. Lagens bestämmelser tillämpas på alla juridiska personer som, oavsett associationsform, uppfyller förut- sättningarna för att vara en kollektiv förvaltningsorganisation. Bestämmelserna tillämpas i viss utsträckning även på oberoende förvaltningsorganisationer samt i vissa fall på enheter som direkt eller indirekt ägs eller kontrolleras av en kollektiv förvaltnings- organisation eller som är medlemmar i en kollektiv förvalt- ningsorganisation.

Lagen inleds med en bestämmelse som anger att dess syfte är att säkerställa att kollektiva förvaltningsorganisationer förvaltar upphovsrätt och närstående rättigheter på ett välfungerande sätt. Den inledande bestämmelsen anger också att lagen upp- ställer krav på kollektiva förvaltningsorganisationer som ägnar sig åt gränsöverskridande licensiering av upphovsrättigheter till musikaliska verk för användning på nätet.

Skälen för förslaget

Formen för genomförande av direktivet

Ett direktiv är bindande för medlemsstaterna med avseende på det resultat som ska uppnås, men överlåter åt de nationella myndigheterna att bestämma tillvägagångssättet för genomförandet (se tredje stycket

103

Utgångspunkter för genomförandet av direktivet…

SOU 2015:47

i artikel 288 i EUF-fördraget). Det innebär att ett direktiv ska genomföras genom nationellt bindande regler på lämplig normnivå på det sätt som bäst överensstämmer med medlemsstaternas lagstift- ningstradition och lagstiftning i övrigt (se t.ex. Lagrådets yttrande i Investeringsfondsfrågor, 2011-04-14).

Avgörande för om direktivets bestämmelser ska kunna införlivas genom lag eller föreskrifter är hur den föreslagna lagstiftningen förhåller sig till bestämmelser i 8 kap. 2 § första och andra punkterna regeringsformen, dvs. om lagstiftningen ska anses vara av privaträttslig eller offentligrättslig karaktär. Enligt 8 kap. 2 § punkten 1 regerings- formen ska föreskrifter om enskildas personliga ställning samt om deras personliga och ekonomiska förhållanden inbördes meddelas genom lag. Sådana privaträttsliga (civilrättsliga) föreskrifter tillhör det s.k. obligatoriska lagområdet. Enligt 8 kap. 2 § punkten 2 regerings- formen ska föreskrifter om förhållandet mellan enskilda och det allmänna som gäller skyldigheter för enskilda eller i övrigt avser ingrepp i enskildas personliga eller ekonomiska förhållanden meddelas genom lag. Beträffande sådana offentligrättsliga föreskrifter är det möjligt att i vissa fall delegera föreskriftsrätten. Vidare gäller att oavsett om en regel är av det ena eller det andra slaget har regeringen enligt 8 kap. 7 § möjlighet att utan riksdagens bemyndigande meddela s.k. verkställighetsföreskrifter. Regeringen kan också bemyndiga en förvaltningsmyndighet att meddela sådana föreskrifter.

Allmänt gäller att gränsen mellan civilrätt och offentlig rätt inte är knivskarp, utan vissa civilrättsliga områden kan ha offentlig- rättsliga inslag, liksom att vissa offentligrättsliga områden kan ha civilrättsliga inslag. Vidare är det i många fall möjligt att utforma en bestämmelse som antingen civilrättslig eller offentligrättslig.

Föreskrifter om att en viss verksamhet får utövas endast med en myndighets tillstånd eller att den står under tillsyn av en myndighet är offentligrättsliga (NU 1978/79:50 s. 4 f.). Likaså är föreskrifter som lägger en skyldighet att ingripa på en myndighet av offentligrättslig karaktär. I den juridiska litteraturen har framhållits att en rättsregel som kan åberopas av en enskild gentemot en annan enskild är privat- rättslig medan en regel som kan åberopas endast av eller mot en representant för det allmänna är offentligrättslig (se Strömberg, Normgivningsmakten enligt 1974 års regeringsform, 3 uppl., 1999, s. 71 och 174 f. Se även prop. 1994/95:50 s. 602–610).

104

SOU 2015:47

Utgångspunkter för genomförandet av direktivet…

I direktivet om kollektiv förvaltning görs inte på samma sätt som i svensk rätt någon medveten skillnad mellan privaträttsliga och offentligrättsliga föreskrifter (jfr, för ett liknande resonemang, prop. 2006/07:5 s. 102). Det är dock utredningens bedömning att direktivet innehåller såväl bestämmelser av civilrättslig (privat- rättslig) karaktär, bl.a. associationsrätt och mellanmansrätt, som bestämmelser av s.k. rörelserättslig eller näringsrättslig karaktär. Med att vissa av bestämmelserna är av rörelserättslig karaktär menas att de uppställer allmänna skyldigheter av närmast offentligrättslig natur för de organisationer som utövar viss verksamhet – i det här fallet kollektiv rättighetsförvaltning.1 Även om direktivet identifierar medlemmar och rättighetshavare som innehavare av skyddsvärda intressen (se skäl 7), är lydelsen av bestämmelserna i direktivet inte uppenbart i alla delar utformade för att direkt skydda enskilda medlemmar och rättighetshavare, eller andra enskilda aktörer, i förhållande till kollektiva förvaltningsorganisationer. Särskilt svårt är det att dra en tydlig gräns mellan associationsrättsliga och rörelse- rättsliga bestämmelser i direktivet (jfr, för ett liknande resonemang på området för försäkringsverksamhet, prop. 2009/10:246 s. 229).

Direktivets bestämmelser har, som framgått, i många delar inslag av både civilrätt och offentlig rätt. Utredningen bedömer därför att direktivets bestämmelser som utgångspunkt bör genom- föras i lag.

Allmänt om direktivets syfte och tillämpningsområde

Artikel 1 i direktivet anger att direktivet fastställer de krav som är nödvändiga för att säkerställa att kollektiva förvaltningsorganisa- tioner förvaltar upphovsrätt och närstående rättigheter på ett välfungerande sätt. Vidare anges att det i direktivet fastställs krav för de kollektiva förvaltningsorganisationernas gränsöverskridande

1 Såväl uttrycket rörelserätt som uttrycket näringsrätt avser offentligrättslig reglering av aktörers ageranden på en marknad. Sådana bestämmelser finns på många områden, t.ex. områdena för energi, telekommunikation, bank, försäkring och viss mäklarverksamhet. Utredningen har valt att referera till vissa av bestämmelserna som genomför direktivet som

”rörelserättsliga” i stället för ”näringsrättsliga” eftersom det senare begreppet i regel är associerat med offentligrättsliga regler för kommersiella företag. I sak avses dock inte någon skillnad.

105

Utgångspunkter för genomförandet av direktivet…

SOU 2015:47

licensiering av upphovsrättigheter till musikaliska verk för använd- ning på nätet.

Artikel 2 i direktivet behandlar dess tillämpningsområde. Enligt artikel 2.1 är direktivets avdelningar I, II, IV och V, med undantag för artiklarna 34.2 och 38, tillämpliga på alla kollektiva förvaltnings- organisationer som är etablerade inom unionen. Av artikel 2.2 framgår att avdelning III och artiklarna 34.2 och 38 är tillämpliga på kollektiva förvaltningsorganisationer som är etablerade inom unionen och förvaltar upphovsrättigheter till musikaliska verk för gränsöver- skridande användning på nätet.

I artikel 3 a i direktivet definieras vad som avses med ”kollektiv förvaltningsorganisation.” Där anges att med kollektiv förvaltnings- organisation avses en organisation som har tillstånd enligt lag eller genom överlåtelse, licens eller annat avtal att som sitt enda eller huvudsakliga syfte förvalta upphovsrätter eller närstående rättig- heter för mer än en rättighetshavare till gemensamt gagn för dessa rättighetshavare, och som uppfyller minst ett av följande kriterier: i) organisationen ägs eller kontrolleras av sina medlemmar, ii) organisationen är organiserad på ideell basis.

Artikel 3 a kompletteras av skäl 14 i direktivets ingress, där det framkommer att direktivet inte kräver att kollektiva förvaltnings- organisationer antar en specifik juridisk form. Vidare uttrycks att sådana organisationer i praktiken verkar i olika juridiska former såsom föreningar, kooperativ och aktiebolag som kontrolleras eller ägs antingen av innehavare av upphovsrätt och närstående rättig- heter eller av enheter som representerar sådana rättighetshavare. Det konstateras att det i undantagsfall förekommer att ägande eller kontroll saknas på grund av den juridiska formen hos en kollektiv förvaltningsorganisation. Som exempel nämns stiftelser, som inte har medlemmar. I ingresspunkten framhålls dock att bestämmelserna i direktivet icke desto mindre bör tillämpas även på sådana organisa- tioner. Samtidigt bör medlemsstaterna vidta lämpliga åtgärder för att förhindra att skyldigheterna enligt detta direktiv kringgås genom val av juridisk form. Avslutningsvis framhålls att enheter som representerar rättighetshavare, och som är medlemmar i kollektiva förvaltningsorganisationer, kan vara andra kollektiva förvaltnings- organisationer, rättighetshavarsammanslutningar, fackföreningar eller andra organisationer.

106

SOU 2015:47

Utgångspunkter för genomförandet av direktivet…

Enligt skäl 2 till direktivet inbegriper uttrycket förvaltning av upphovsrätt och närstående rättigheter utfärdande av licenser till användare, revision av användare, granskning av upphovsrätt och närstående rättigheter, inkassering av intäkter från nyttjande av rättigheter och fördelning av utestående belopp till rättighetshavare.2 Uppräkningen är exemplifierande och inte uttömmande. Vidare anges i skäl 16 in fine till direktivet ”fastställande av tariffer, utfärdande av licenser eller inkassering av pengar” som moment som kan vara av betydelse för bedömningen av om en aktör ägnar sig åt förvaltning av rättigheter.

En utgångspunkt med direktivets definition av kollektiv förvalt- ningsorganisation är att den tar sikte på kollektiv förvaltning som utövas av en juridisk person. Det framkommer bl.a. genom att de aktiviteter som utgör kollektiv förvaltning (skäl 2 och 16) förut- sätts utföras av en organisation som kan ikläda sig rättigheter och skyldigheter (artikel 3 a).

Flertalet av direktivets bestämmelser är utformade på ett sätt som för tankarna till föreningsform. Det gäller t.ex. bestämmelserna om medlemmars rättigheter i artikel 6. Som framgår uttryckligen av skäl 14 ställer direktivet dock inte något krav på att kollektiva förvalt- ningsorganisationer antar en specifik juridisk form, t.ex. förenings- form. Definitionen av kollektiv förvaltningsorganisation i artikel 3 a bekräftar tolkningen att direktivets bestämmelser är avsedda att tillämpas oavsett i vilken juridisk form verksamheten bedrivs. De alternativa rekvisiten att ”organisationen ägs eller kontrolleras av sina medlemmar” respektive att ”organisationen är organiserad på ideell basis” indikerar ett brett tillämpningsområde omfattande skilda slag av juridiska former; referensen till ”ägs eller kontrolleras av sina medlemmar” inkluderar typiskt sett verksamhet som bedrivs i bolag

2 Liknande uppräkningar av element som kan utgöra förvaltning av rättigheter har nämnts i bl.a. Commission Staff Working Document, Impact Assessment Accompanying the Document Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on Collective Management of Copyright and Related Rights and Multi-territorial Licensing of Rights in Musical Works for Online Uses in the Internal Market, SWD(2012) 205 final, Bryssel den 11 juli 2012, s. 195, Commission Staff Working Document. Impact Assessment Reforming Cross-Border Collective Management of Copyright and Related Rights for Legitimate Online Music Services, Bryssel 11 oktober 2005, SEC(2005) 1254, s. 6, Kommissionens rekommendation av den 18 maj 2005 om kollektiv gränsöverskridande förvaltning av upphovsrätt och närstående rättigheter i samband med lagliga musiktjänster på nätet (2005/737/EG), artikel 1.a och Kommissionens beslut av den 8 oktober 2002 om ett förfarande enligt artikel 81 i EG-fördraget och artikel 53 i EES-avtalet (Ärende nr COMP/C2/38.014 – IFPI ”Samsändning”) (2003/300/EG), p. 9.

107

Utgångspunkter för genomförandet av direktivet…

SOU 2015:47

eller föreningsform, medan referensen till ”ideell basis” omfattar t.ex. stiftelser som inte bedriver näringsverksamhet.

Utgångspunkten i direktivet är alltså att alla juridiska personer – oavsett i vilken juridisk form de bedrivs i dag – ska omfattas av direktivets bestämmelser. En annan fråga är om det i svensk rätt bör uppställas ett krav på att kollektiv förvaltning bedrivs i viss juridisk form. Det skulle motverka att direktivets syfte kringgås genom val av juridisk form och möjligen skapa ett enhetligt regel- verk för kollektiv rättighetsförvaltning.

Att uppställa ett krav på särskild juridisk form för bedrivande av viss verksamhet är inte främmande för den svenska lagstiftaren. Krav på särskild juridisk form finns för t.ex. bank- och försäkrings- rörelse. Att uppställa ett krav på särskild juridisk form har inte heller ansetts strida mot regeringsformens bestämmelser om föreningsfrihet (se prop. 1975/76:209 s. 112 f. och prop. 2013/14:70 s. 96 f.).

Att uppställa krav på särskild juridisk form för bedrivande av viss verksamhet kan dock möta svårigheter i förhållande till bestämmelser i Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/123/EG av den 12 december 2006 om tjänster på den inre marknaden. Artikel 15 i det direktivet anger att medlemsstaterna vid genomförande av det direktivet ska utvärdera om nationella krav på tjänsteleverantörer att bedriva sin verksamhet i viss juridisk form uppfyller vissa grundläggande kriterier. Kriterierna är att kravet på juridisk form måste vara icke-diskriminerande, nöd- vändiga i betydelsen motiverande av tvingande hänsyn till allmän- intresset samt uppfylla krav på proportionalitet (jfr. prop. prop. 2008/09:187 s. 70 ff.). Uttrycket ”tvingande hänsyn till allmän- intresset” har utvecklats i EU-domstolens rättspraxis rörande bestäm- melser om etableringsrätt och fri rörlighet för tjänster (nuvarande artiklarna 49 och 56 i EUF-fördraget). Enligt domstolens rättspraxis, som kan komma att utvecklas, bör uttrycket omfatta åtminstone följande grunder: allmän ordning, allmän säkerhet och folkhälsa enligt artiklarna i fördraget, upprätthållande av ordning i samhället, socialpolitiska mål, skydd av tjänstemottagarna, konsumentskydd, arbetarskydd, inbegripet arbetstagarnas sociala trygghet, djurskydd, bevarande av finansiell balans i socialförsäkringssystemen, bedrägeri- bekämpning, förebyggande av illojal konkurrens, miljöskydd och skydd av stadsmiljön, inbegripet samhällsplanering, skydd av lån- givare, säkrad sund förvaltning av rättsväsendet, trafiksäkerhet,

108

SOU 2015:47

Utgångspunkter för genomförandet av direktivet…

skydd av immaterialrätten, kulturpolitiska mål, inbegripet skydd av yttrandefriheten med avseende på samhällets olika delar, särskilt sociala, kulturella, religiösa och filosofiska värderingar i samhället, behovet av att garantera en hög utbildningsnivå, upprätthållande av pressmångfald och främjande av det nationella språket, bevarande av det nationella historiska och konstnärliga kulturarvet samt politik för veterinära frågor (se skäl 40 i ingressen till tjänste- direktivet).

Att utövandet av kollektiv förvaltning är en tjänst framgår bl.a. av att en av de rättsliga grunderna för direktivet om kollektiv rättighetsförvaltning är artikel 62 i EUF-fördraget, som reglerar fri rörlighet för tjänster inom unionen (se skäl 8 till direktivet). Den bedömningen har också kommit till uttryck i praxis från EUD.3 Kriterierna i artikel 15 i tjänstedirektivet för uppställande av krav på tjänsteleverantörer att anta viss juridisk form gäller således även kollektiva förvaltningsorganisationer. Det är förenat med svårig- heter att bedöma om det är motiverat med ett krav på särskild juridisk form för kollektiva förvaltningsorganisationer.

Under utredningen har organisationer som helt eller delvis ägnar sig åt kollektiv förvaltning framhållit att genomförandet av direktivet inte bör ske på ett sätt som uppställer krav på viss juridisk form. Det är rimligt att de organisationer som önskar bedriva kollektiv förvalt- ning får välja den juridiska form som de så önskar. Motsvarande bedömning har även gjorts i andra lagstiftningsärenden (jfr bedöm- ning som gjorts vid reglering av verksamhet på det finansiella området, prop. 2004/05:165 s. 99 och 2009/10:246 s. 216). Regleringen bör alltså vara konkurrensneutral i förhållande till vilken associationsform som verksamheten drivs i. Sammanfattningsvis bör utgångspunkten vid genomförande av direktivet om kollektiv rättighetsförvaltning vara att direktivets bestämmelser införs i en ny lag. Lagen bör ges en neutral utformning och tillämpas på alla juridiska personer som uppfyller förutsättningarna för att vara en kollektiv förvaltnings- organisation i direktivets mening. Lagen bör inledas med en bestäm- melse som anger lagens syfte i enlighet med artikel 1 i direktivet. Hur de enskilda bestämmelserna i direktivet bör genomföras i svensk rätt

3 Se t.ex. dom av den 25 oktober 1979 i mål 22/79, Greenwich Film Production, REG 1979, s. 3275, p. 12 och dom av den 27 februari 2014 i mål C-351/12, OSA, p. 59.

109

Utgångspunkter för genomförandet av direktivet…

SOU 2015:47

utvecklas närmare i anslutning till respektive bestämmelse och i avsnitt 14 om behöriga myndigheter och sanktioner.

Närmare om definitionen av kollektiv förvaltningsorganisation

Som har framkommit ovan finns artikel 3 a i direktivet en definition av kollektiv förvaltningsorganisation. Kravet i artikeln på ”enda eller huvudsakliga syfte” tar sikte på att organisationen ska ha som sitt enda eller huvudsakliga syfte att förvalta upphovsrätter eller närstående rättigheter (till gemensamt gagn för dessa rättighetshavare). Till- ståndet att förvalta rättigheter kan baseras på lag, överlåtelse, licens eller annat avtal. Tolkningen att uttrycket ”enda eller huvudsakliga syfte” återgår på organisationens syfte får stöd vid av en läsning av andra språkversioner, t.ex. den franska4, tyska5 och nederländska6 direktivtexten. Även den engelska språkversionen torde tolkas på detta sätt.7 Vid möten mellan kommissionen och medlemsstaterna under utredningens arbete har kommissionen uttryckt stöd för tolkningen att kriteriet ”enda eller huvudsakliga syfte” ska ges en objektiv tolkning, bl.a. utifrån de aktiviteter som organisationen utför (jfr skäl 2 och 16 till direktivet). Vad organisationen har angett som sitt syfte i sina stadgar ska inte ha avgörande betydelse, bl.a. eftersom stadgarna kan ha en mer allmän utformning och lydelse än att uttryckligen ange att organisationen ska ägna sig åt kollektiv förvaltning.

4 ”’Organisme de gestion collective’, tout organisme dont le seul but ou le but principal consiste à gérer le droit d’auteur ou les droits voisins du droit d’auteur pour le compte de plusieurs titulaires de droits, au profit collectif de ces derniers, qui y est autorisé par la loi ou par voie de cession, de licence ou de tout autre accord contractuel…”

5”’Organisation für die kollektive Rechtewahrnehmung’ jede Organisation, die gesetzlich oder auf der Grundlage einer Abtretungs-, Lizenz- oder sonstigen vertraglichen Vereinbarung berechtigt ist und deren ausschließlicher oder hauptsächlicher Zweck es ist, Urheber- oder verwandte Schutzrechte im Namen mehrerer Rechtsinhaber zu deren kollektivem Nutzen wahrzunehmen…”

6”’Collectieve beheerorganisatie’: iedere organisatie die bij wet of door middel van overdracht, licentieverlening of een andere contractuele regeling gemachtigd is om, als haar enig doel of hoofddoel, auteursrecht of naburige rechten in verband met auteursrecht te beheren namens meer dan één rechthebbende en in het gezamenlijk belang van die rechthebbenden…”

7”’Collective management organisation’ means any organisation which is authorised by law or by way of assignment, licence or any other contractual arrangement to manage copyright or rights related to copyright on behalf of more than one rightholder, for the collective benefit of those rightholders, as its sole or main purpose…”

110

SOU 2015:47

Utgångspunkter för genomförandet av direktivet…

Att en kollektiv förvaltningsorganisation har som sitt enda eller huvudsakliga syfte att förvalta rättigheter överensstämmer med definitionen av kollektiv organisation (eng. ”collecting society”) i det s.k. satellit- och kabeldirektivet.8

Kriteriet att förvaltningen ska ske för rättighetshavarnas gemen- samma gagn motiveras av att producenter och förlag som i vissa fall licensierar rättigheter som tillkommer upphovsmän och utövande konstnärer inte ska omfattas av definitionen, eftersom sådana aktörer handlar i eget intresse (jfr skäl 16 till direktivet).

När det gäller kravet på att organisationen ska uppfylla minst ett av kriterierna att i) organisationen ägs eller kontrolleras av sina medlemmar, och ii) organisationen är organiserad på ideell basis, syftar kriterierna till att ge definitionen ett så brett tillämpnings- område som möjligt i förhållande till nationella associationsformer (jfr skäl 14 till direktivet).

I svensk rätt saknas för närvarande en definition av kollektiv förvaltningsorganisation. Som framgått har direktivets definition av kollektiv förvaltningsorganisation avgörande betydelse för direktivets tillämpningsområde. För att uppfylla direktivets krav bör i lagen införas en definition av kollektiv förvaltningsorganisa- tion i nära anslutning till ordalydelsen i direktivet.

Närmare om definitionen av oberoende förvaltningsenhet

I artikel 2.4 i direktivet anges att vissa av bestämmelserna i direktivet (artiklarna 16.1, 18, 20, 21.1 a, b, c, e , f och g, 36 och 42) är tillämpliga på alla oberoende förvaltningsenheter som är etablerade inom unionen. I artikel 3 b definieras en oberoende förvaltningsenhet som en organisation som enligt lag eller genom överlåtelse, licens eller annat avtal har tillstånd att som sitt enda eller huvudsakliga syfte förvalta upphovsrätter eller närstående rättigheter för mer än en rättighets- havare till gemensamt gagn för dessa rättighetshavare, och som i) inte, vare sig direkt eller indirekt, helt eller delvis, ägs eller kontrolleras av rättighetshavare, och som organiseras på vinstbasis.

8 I artikel 1.4 i satellit- och kabeldirektivet anges att ”I detta direktiv avses med kollektiv organisation en organisation som har som enda eller huvudsakliga uppgift att handha eller förvalta upphovsrättigheter eller närstående rättigheter.”

111

Utgångspunkter för genomförandet av direktivet…

SOU 2015:47

Underlag för tolkning av uttrycket oberoende förvaltningsenhet ges i skäl 15 till direktivet. Där anges att rättighetshavare bör kunna anförtro förvaltningen av sina rättigheter åt oberoende förvalt- ningsenheter. Sådana oberoende förvaltningsenheter är kommersiella enheter som skiljer sig från kollektiva förvaltningsorganisationer bland annat genom att de inte ägs eller kontrolleras av rättighetshavare. I den mån sådana oberoende förvaltningsenheter utför samma upp- gifter som kollektiva förvaltningsorganisationer bör de dock vara skyldiga att lämna viss information till de rättighetshavare som de representerar, till kollektiva förvaltningsorganisationer, till användare och till allmänheten.

I skäl 16 till direktivet uttrycks att de aktörer som definieras som oberoende förvaltningsenheter skiljer sig från producenter och för- läggare i det att de – i direktivets mening – handlar i de representerade rättighetshavarnas intresse, snarare än i eget intresse. I samma skäl uttrycks att författares och utövande konstnärers managers och agenter i direktivets mening inte ska betraktas som oberoende förvaltningsenheter eftersom de inte förvaltar rättigheter i den bemärkelsen att de fastställer tariffer, utfärdar licenser eller inkasserar pengar från användare.

I svensk rätt saknas för närvarande en definition av oberoende förvaltningsenhet. Som framgått har direktivets definition av oberoende förvaltningsenhet betydelse för tillämpningsområdet för flera av direktivets bestämmelser. För att uppfylla direktivets krav bör det i lagen införas en sådan definition i nära anslutning till ordalydelsen i direktivet. Uttrycket ”enhet” definieras inte närmare i bestämmelsen. Däremot framgår av definitionen att det som avses

är en ”organisation”, vilket torde avse en juridisk person enligt svensk rätt. Uttrycket ”enhet” torde i sig också avse en juridisk enhet som kan äga tillgångar och som har rättskapacitet, dvs. en juridisk person. I lagen bör därför uttrycket ”organisation” användas i stället för ”enhet”.

Närmare om enheter som direkt eller indirekt, helt eller delvis ägs eller kontrolleras av en kollektiv förvaltningsorganisation

Artikel 2.3 i direktivet anger att bestämmelserna i direktivet ska tillämpas även på sådana enheter som direkt eller indirekt, helt eller delvis ägs eller kontrolleras av en kollektiv förvaltningsorganisa-

112

SOU 2015:47

Utgångspunkter för genomförandet av direktivet…

tion, förutsatt att enheterna bedriver en verksamhet som, om den skulle bedrivas av den kollektiva förvaltningsorganisationen, skulle omfattas av bestämmelserna i direktivet.

Underlag för tolkning av artikel 2.3 ges i skäl 17 till direktivet. Där anges att kollektiva förvaltningsorganisationer bör kunna välja att låta dotterorganisationer eller andra enheter som de kontrollerar utföra vissa delar av deras verksamhet, till exempel fakturering av användare eller fördelning av utestående belopp till rättighets- havare. Enligt samma skäl bör i så fall de bestämmelser i direktivet som skulle vara tillämpliga om den berörda verksamheten utfördes direkt av en kollektiv förvaltningsorganisation vara tillämpliga på den verksamhet som dotterorganisationerna eller de andra enheterna utför. Uttrycket ”direkt eller indirekt, helt eller delvis” förefaller innebära att bestämmelsen ska ges en vid innebörd (jfr skäl 9 och 14 till direktivet). Artikel 2.3 synes alltså syfta till att säkerställa att de krav som direktivet uppställer i fråga om stränga normer för styrelseformer, ekonomisk förvaltning, öppenhet och rapportering blir tillämpliga även i situationer där en kollektiv förvaltningsorganisation väljer att låta en juridisk person eller annan enhet som den direkt eller indirekt, helt eller delvis äger eller kontrollerar utföra de aktiviteterna. Som har redogjorts för i avsnitt 3.3 förekommer såväl i Sverige som i övriga Norden och andra länder att kollektiv förvaltning helt eller delvis utövas inom ramen för olika nationella samarbeten, t.ex. s.k. paraplystrukturer där en gemen- samt ägd eller kontrollerad organisation – t.ex. en ekonomisk förening – utför vissa aktiviteter som utgör kollektiv förvaltning. Det förekommer också att en kollektiv förvaltningsorganisation låter en enhet, t.ex. ett aktiebolag, som den äger eller kontrollerar utföra vissa sådana aktiviteter. Sådana samarbeten och ordningar kan komma till uttryck på skilda sätt. Det är inte möjligt att i lagen på förhand specificera eller ange vilken eller vilka bestämmelser i direktivet som kan komma att tillämpas i en viss situation. Artikel 2.3 bör därför genomföras genom en bestämmelse i lagen som nära ansluter till direktivets ordalydelse. Uttrycket ”enhet” torde avse en juridisk enhet som kan äga tillgångar och som har rättskapacitet, dvs. en juridisk person. För att inte skapa oklarhet i förhållande till direktivets krav bör i lagen dock användas uttrycket ”enhet”.

113

Utgångspunkter för genomförandet av direktivet…

SOU 2015:47

6.2Närmare om utgångspunkterna för genomförandet

6.2.1Förhållandet mellan nationell reglering och unionsrätten

Bedömning: De nya bestämmelser som införs till följd av direktivet om kollektiv rättighetsförvaltning bör inte gå längre än vad som krävs enligt direktivet. De svenska bestämmelserna bör inte heller vara mer detaljerade än bestämmelserna i direktivet.

Skälen för bedömningen

Ett syfte med direktivet om kollektiv rättighetsförvaltning är att uppnå en ökad harmonisering av bestämmelser i medlemsstaterna om hur kollektiva förvaltningsorganisationer får inleda sin verk- samhet för att förvalta upphovsrätt och närstående rättigheter, om styrelseformerna för dessa organisationer och om ramen för kontroll av deras verksamhet (se skäl 8 i direktivets ingress). Direktivet syftar också till att fastställa krav som är tillämpliga på kollektiva förvaltningsorganisationer för att säkerställa stränga normer när det gäller styrelseformer, ekonomisk förvaltning, öppenhet och rapportering. Det hindrar dock inte medlemsstaterna från att, i fråga om kollektiva förvaltningsorganisationer som är etablerade på deras territorier, upprätthålla eller införa strängare normer än de som anges i avdelning II i direktivet, under förut- sättning att dessa strängare normer är förenliga med unionsrätten (se skäl 9). För att skydda de intressen som tillkommer medlemmar i kollektiva förvaltningsorganisationer, rättighetshavare och tredje parter krävs därför att medlemsstaternas lagstiftningar relaterade till förvaltning av upphovsrätt och gränsöverskridande licensiering av näträttigheter till musikaliska verk samordnas i syfte att få likvärdiga skyddsåtgärder i hela unionen (skäl 7).

En viktig förutsättning för att uppnå ett mer harmoniserat EU- regelverk på området är att medlemstaternas regelverk inte, utöver det gemensamma regelverket, lägger på ytterligare krav som de facto

114

SOU 2015:47

Utgångspunkter för genomförandet av direktivet…

fungerar som konkurrenshinder (s.k. goldplating).9 Det nationella regelverket bör naturligtvis inte heller sakna bestämmelser som ska finnas enligt det gemensamma regelverket. Utredningens utgångs- punkt är därför att förslaget till nya bestämmelser bör ansluta sig till den nivå på krav som direktivet ställer. Särskilt viktigt blir detta i de fall bestämmelserna har karaktären av fullharmonisering, såsom är fallet t.ex. för avdelning III i direktivet.

Man bör också, enligt utredningen, vara försiktig med att förtydliga eller komplettera bestämmelserna i direktivet på ett sätt som i praktiken medför en form av nationella särbestämmelser. Onödig detaljreglering kan dessutom vara kostnadsdrivande.

Sammanfattningsvis bör de bestämmelser som införs till följd av direktivet om kollektiv rättighetsförvaltning inte gå längre än vad som krävs enligt direktivet och inte vara mer detaljerade än bestäm- melserna i direktivet.

6.2.2Struktur och språklig utformning

Bedömning: De svenska lagbestämmelserna bör utformas så att de både vad gäller struktur och språklig utformning ligger så nära direktivet om kollektiv rättighetsförvaltning som möjligt.

Skälen för bedömningen

När det gäller de uttryck och termer som används i direktivet om kollektiv rättighetsförvaltning anser utredningen att dessa så långt möjligt bör återspeglas i den svenska författningstexten. Med en sådan utgångspunkt skapas bättre förutsättningar för att uppnå ökad harmonisering, som är ett av syftena med direktivet. Genom användandet av direktivets uttryck och termer minskar också risken för att de svenska reglerna tolkas på ett sätt som inte är förenligt med direktivet.

Vad som nyss sagts hindrar dock inte utredningen från att föreslå språkliga avvikelser från den svenska direktivtexten. Denna form av

9 Se Att tydliggöra gold-plating – ett bättre genomförande av EU-lagstiftning, rapport från Näringslivets Regelnämnd och Regelrådet.

115

Utgångspunkter för genomförandet av direktivet…

SOU 2015:47

språkliga justeringar är enligt utredningen i vissa fall helt nödvändiga, t.ex. på grund av uppenbart felaktiga översättningar eller på grund av att direktivtexten är skriven för att kunna ”fungera” i alla medlemsstater oavsett de nationella särdrag som kan finnas. I andra fall kan språkliga justeringar krävas för att skapa en mer lättläst och begriplig reglering, eller för att skapa en reglering som är mer förenlig med svensk lagstiftningstradition. Denna form av språkliga justeringar får dock naturligtvis inte ändra på det sakliga innehållet i bestämmelserna.

6.3Förhållandet till befintlig associationsrättslig reglering

Förslag: De särskilda associationsrättsliga bestämmelser som krävs enligt direktivet ska införas som särbestämmelser i den nya lagen och gälla utöver och i vissa fall i stället för motsvarande bestäm- melser i den allmänna associationsrättsliga regleringen.

Direktivet innehåller flera associationsrättsliga bestämmelser som avviker från befintlig svensk associationsrättslig reglering (se t.ex. avsnitt 7.4.2 och 7.8.2). De bestämmelser i direktivet som avviker från befintlig reglering bör lämpligen införas som särbestämmelser i den nya lagen och inte i den associationsrättsliga regleringen. Det innebär att de kollektiva förvaltningsorganisationerna måste följa såväl allmänna associationsrättsliga bestämmelser som i före- kommande fall särskilda associationsrättsliga regler i den nya lagen. De senare kommer i vissa fall att gälla utöver och i vissa fall i stället för den allmänna associationsrättsliga regleringen. Någon annan ordning framstår inte som lämplig eller önskvärd.

116

SOU 2015:47

Utgångspunkter för genomförandet av direktivet…

6.4Vilka former av kollektiv rättighetsförvaltning omfattas av direktivet?

Bedömning: Direktivets bestämmelser om kollektiv rättighets- förvaltning omfattar all slags kollektiv förvaltning av upphovs- rätt och närstående rättigheter.

Skälen för bedömningen

I direktivets artiklar återges inte någon definition av vad som avses med att förvalta rättigheter. I skäl 2 i direktivets ingress anges dock att förvaltning av upphovsrätt och närstående rättigheter inbegriper utfärdande av licenser till användare, revision av användare, gransk- ning av hur rättigheterna används, säkerställande av upphovsrätt och närstående rättigheter, inkassering av intäkter från nyttjande av rättigheter och fördelning av utestående belopp till rättighets- havare.10

Uttrycket förvaltning av upphovsrätt och närstående rättigheter synes alltså i detta sammanhang ha en vid innebörd. En sådan tolk- ning vinner stöd av direktivets definition av rättighetsintäkter. Med rättighetsintäkter avses nämligen inkomster som en kollektiv förvaltningsorganisation har inkasserat för rättighetshavarnas räk- ning, oavsett om de härrör från en ensamrätt, en rätt till ersättning eller en rätt till kompensation (artikel 3 h). Med rättighetshavare avses varje ”person eller enhet” som innehar upphovsrätt eller när- stående rättighet eller som inom ramen för ett avtal om utnyttjande av rättigheter eller enligt lag har rätt till en del av rättighets- intäkterna (artikel 3 c och avsnitt 6.6).

I direktivets ingress finns ytterligare tre skäl som har betydelse för direktivets tillämpningsområde. I skäl 12 anges att samtidigt som direktivet är tillämpligt på alla kollektiva förvaltningsorganisa- tioner, med undantag för avdelning III som är tillämpligt endast på kollektiva förvaltningsorganisationer som förvaltar upphovsrättig- heter till musikaliska verk för gränsöverskridande användning på nätet, påverkar det inte medlemsstaternas ordningar för förvaltning av rättigheter såsom individuell förvaltning, den utsträckta verkan

10 Se avsnitt 6.1 för en diskussion om skäl 2 och 16.

117

Utgångspunkter för genomförandet av direktivet…

SOU 2015:47

av ett avtal mellan en representativ kollektiv förvaltningsorganisa- tion och en användare, dvs. kollektiva avtalslicenser med utsträckt verkan, obligatorisk kollektiv förvaltning, rättsliga presumtioner om representation eller överlåtelse av rättigheter till kollektiva förvaltningsorganisationer. Skäl 12 kompletteras av en skrivning i skäl 2, av vilken det framgår att en rättighetshavare normalt kan välja mellan individuell eller kollektiv förvaltning av sina rättigheter, såvida medlemsstaterna inte föreskriver något annat, i enlighet med unions- rätten och unionens och medlemsstaternas internationella åtaganden. I skäl 13 anges att direktivet inte påverkar medlemsstaternas möjlighet att genom lagstiftning, reglering eller andra liknande specifika mekanismer som är tillämpliga inom deras territorier fastställa den skäliga ersättningen till rättighetshavare för undantag från eller inskränkning i den rätt till mångfaldigande som anges i Europa- parlamentets och rådets direktiv 2001/29/EG och ersättningen till rättighetshavare för undantag från den ensamrätt vad gäller offentlig utlåning som anges i Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/115/EG, och inte heller deras möjlighet att fastställa villkoren för deras inkassering.

Direktivets utgångspunkt är alltså att det omfattar kollektiv förvaltning av alla ekonomiska rättigheter till verk och närstående rättigheter oavsett om de grundas på ensamrätten eller avser en särskild rätt till ersättning respektive kompensation, med beaktande av förbehållen i skälen 12 och 13.

Direktivets uttryck ensamrätt, rätt till ersättning och rätt till kompensation har helt eller delvis sin motsvarighet i bestämmelser i URL. Bestämmelsernas tillämpning och utformning varierar i viss utsträckning beroende på om det är fråga om rättigheter till ett verk (1 § URL) eller en närstående rättighet (45–49 a §§ URL).

Kollektiv förvaltning baserat på individuella mandat

Som redogörs för i avsnitt 4.2.4 består den upphovsrättsliga ensam- rätten av den ekonomiska rätten och den ideella rätten. Eftersom den ideella rätten inte kan licensieras och inte är en rätt till ersätt- ning eller rätt till kompensation, hamnar eventuell förvaltning av den utanför direktivets tillämpningsområde.

118

SOU 2015:47

Utgångspunkter för genomförandet av direktivet…

I den mån den ekonomiska rätten till ett verk eller en prestation som skyddas av närstående rättigheter förvaltas kollektivt, t.ex. till följd av avtal, omfattas förvaltningen alltså av direktivets bestäm- melser.

Kollektiv förvaltning inom ramen för en avtalslicens

Ett sätt att förvalta ensamrätter är genom s.k. avtalslicenser. Bestämmelser härom finns i 42 a–42 h §§ URL. I 42 a § första stycket anges att en avtalslicens som avses i 42 b–42 h §§ gäller för utnyttjande av verk på visst sätt, när ett avtal har ingåtts om utnyttjande av verk på sådant sätt med en organisation som företräder ett flertal upphovsmän till i Sverige använda verk på området. Avtalslicensen ger användaren rätt att utnyttja verk av det slag som avses med avtalet trots att verkens upphovsmän inte företräds av organisationen. De villkor i fråga om rätten att utnyttja verket som följer av avtalet gäller även i förhållande till sådana utanförstående upphovsmän. De utanför- stående upphovsmännen ska i fråga om ersättning som lämnas enligt avtalet och förmåner från organisationen vilka väsentligen bekostas genom ersättningen vara likställda med de upphovsmän som organisa- tionen företräder. Den utanförstående upphovsmannen har dock oavsett detta alltid rätt till ersättning som hänför sig till utnyttjandet, om han eller hon begär det inom tre år efter det år då verket utnyttjades. Krav på ersättning får riktas endast mot organisationen. 42 b–42 g §§ URL avgränsar vissa i lagen särskilt angivna områden för vilka avtalslicens gäller. De bestämmelserna kompletteras av 42 h § URL som anger förutsättningarna för s.k. generell avtalslicens. Enligt denna paragraf får var och en inom ett begränsat användningsområde framställa exemplar av verk eller tillgängliggöra offentliggjorda verk för allmänheten också i andra fall än de som anges i 42 b–42 g §§, om avtalslicens gäller enligt 42 a § och det är en förutsättning för utnyttjandet att användaren genom avtalet med organisationen ges rätt att utnyttja verk av det slag som avses med avtalet trots att verkens upphovsmän inte företräds av organisationen. För alla avtalslicenser förutom den i 42 f § gäller att en upphovsman kan meddela förbud mot nyttjande hos någon av de avtalsslutande parterna. Bestäm- melserna om avtalslicenser tillämpas i stora delar även i förhållande till närstående rättigheter.

119

Utgångspunkter för genomförandet av direktivet…

SOU 2015:47

Den beskrivna definitionen i artikel 3 c i direktivet av ”rättig- hetshavare” omfattar även s.k. utanförstående upphovsmän inom ramen för en avtalslicens utsträckta verkan, eftersom definitionen inkluderar personer eller enheter som enligt lag har rätt till en del av rättighetsintäkterna (se även avsnitt 6.6).

Det nämnda skälet 12 i direktivets ingress anger att direktivet inte påverkar medlemsstaternas ordningar för förvaltning av rättig- heter såsom kollektiva avtalslicenser med utsträckt verkan. Det innebär att direktivet inte påverkar den utsträckta verkan av ett avtal som ingås av en representativ förvaltningsorganisation som avtals- licensbestämmelserna ger. Därutöver innebär det att bestämmelserna om likabehandling av utanförstående upphovsmän och deras möjlig- het att lämna förbud mot nyttjande samt rätt till individuell ersätt- ning under vissa förutsättningar inte heller berörs av direktivet. Det nämnda skälet skulle också kunna få betydelse för tolkningen av artikel 5.7. I den bestämmelsen regleras nämligen vissa förutsätt- ningar för att en förvaltningsorganisation ska förvalta rättigheter som tillhör en viss rättighetshavare. Artikeln inleds emellertid med orden ”I situationer där en rättighetshavare ger en kollektiv förvalt- ningsorganisation tillstånd…”, vilket innebär att det redan av ordalydelsen framgår att bestämmelsen inte är tillämplig i situa- tioner där en rättighetshavare omfattas av den utsträckta verkan som en avtalslicens ger. Denna tolkning vinner också stöd av den redan nämnda formuleringen i skäl 2, enligt vilken en rättighets- havare normalt kan välja mellan individuell eller kollektiv förvalt- ning av sina rättigheter, såvida medlemsstaterna inte föreskriver något annat.

Skäl 12 hindrar däremot inte att andra bestämmelser i direktivet får tillämpning på såväl organisationens relation till sina medlemmar och anslutna i en organisation som tecknar och utlöser avtalslicens, som dess relation till utanförstående upphovsmän som omfattas av en avtalslicens utsträckta verkan. Som redan framgått omfattar defini- tionen av rättighetshavare i direktivet även utanförstående upp- hovsmän inom ramen för en avtalslicens.

Det sagda innebär sammanfattningsvis att direktivets bestämmelser i avdelning II om representation av rättighetshavare samt medlemskap (kapitel 1), förvaltning av rättighetsintäkter (kapitel 2), förvaltning av rättigheter för andra kollektiva förvaltningsorganisationers räkning (kapitel 3), förhållande till användare (kapitel 4) och insyn och

120

SOU 2015:47

Utgångspunkter för genomförandet av direktivet…

rapportering (kapitel 5), bör tillämpas även på organisationer som tecknar och utlöser avtalslicens. I många fall tar dock bestämmelserna endast sikte på relationen till rättighetshavare eller rättigheter som organisationen ”representerar” (se t.ex. artiklarna 4, 10.2, 11.5, 13.3.1 och 20). De bestämmelserna torde inte ta sikte på situationer där en rättighetshavares rättigheter nyttjas med stöd av en avtalslicens utstäckta verkan eftersom de rättigheterna formellt inte representeras

– dvs. företräds – av organisationen (se ordalydelsen av 42 a § upp- hovsrättslagen).11

Kollektiv förvaltning av rätt till ersättning eller kompensation

I upphovsrättslagen finns flera bestämmelser som anger att visst nyttjande får ske utan tillstånd förutsatt att upphovsmannen eller annan rättighetshavare ges ersättning för nyttjandet, dvs. i praktiken tvångslicensbestämmelser eller rätt till ersättning/kompensation för visst nyttjande.

Bestämmelser om tvångslicenser finns bl.a. i 17 § (avseende framställning av exemplar m.m. till personer med funktionshinder) och i 18 § (avseende framställning av samlingsverk för användning vid undervisning). 17 § tillämpas även i förhållande till innehavare av närstående rättigheter. 18 § tillämpas i förhållande till fram- ställare av kataloger och fotografiska bilder. Bestämmelsen i 17 § URL har sin motsvarighet i artikel 5.3 b i Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/29 om harmonisering av vissa aspekter av upphovsrätt och närstående rättigheter i informationssamhället. På motsvarande sätt har bestämmelsen i 18 § sin motsvarighet i artikel 5.3 a i samma direktiv. Det direktivet reglerar dock inte hur ersätt-

11 Synsättet att rättighetshavare eller rättigheter som omfattas av en avtalslicens utsträckta verkan formellt inte företräds av den organisation som utlöser avtalslicens har fått erkännande även på EU-nivå. Se t.ex. artikel 3.2 i rådets direktiv 93/83/EEG av den 27 september 1993 om samordning av vissa bestämmelser om upphovsrätt och närstående rättigheter avseende satellitsändningar och vidaresändning via kabel, EGT L 248, 6.10.1993, s. 15–21 (Celex 31993L0083) och kommissionens beslut av den 16 juli 2008 om ett förfarande enligt artikel 81 i EG-fördraget och artikel 53 i EES-avtalet (Ärende COMP/C- 2/38.698 – CISAC), p. 103. Stöd för denna tolkning ges också i den juridiska litteraturen, se WIPO Intellectual Property Handbook, 2004, stycke 6.176, Ficsor, Collective Management of Copyright and Related Rights, WIPO study 2002 s. 72 och 140 f., Karnell, Collective Administration of Copyrights and Neighbouring Rights, i International Encyclopedia of Comparative Law, Copyright and Industrial Property (Volym XIV) (red. Schricker), 2006, avsnitt 6-10 och 6-65 och Karnell i NIR 1981 s. 257 .

121

Utgångspunkter för genomförandet av direktivet…

SOU 2015:47

ningen ska förvaltas (jfr prop. 2004/05:110 s. 149 f. och 168 f.). I URL finns inte några särskilda bestämmelser som tar sikte på kollektiv förvaltning av den rätt till ersättning som föreskrivs i 17 respektive 18 §§ URL. I den utsträckning som rättigheterna ändå förvaltas kollektivt omfattas förvaltningen av direktivet.

Enligt 47 § första och andra stycket URL får ljudupptagningar användas utan tillstånd vid ett offentligt framförande, eller vid överföring till allmänheten utom i fall då överföringen sker genom tillhandahållande på begäran. Enligt 47 § andra stycket andra meningen gäller att om två eller flera konstnärer har samverkat vid framförandet, kan den rätt som tillkommer dem göras gällande endast av dem gemensamt. Av tredje meningen i samma stycke följer att mot den som har använt upptagningen ska konstnärer och framställare göra gällande sina krav samtidigt. Särskilda bestämmelser gäller enligt 47 § tredje stycket om en ljudupptagning används vid överföring i form av en trådlös ljudradio- eller televisionsutsändning som samtidigt och oförändrat återutsänds (vidaresänds) till allmän- heten trådlöst eller genom kabel. Gentemot den som vidaresänder får krav på ersättning göras gällande endast genom sådana organisationer som företräder ett flertal utövande konstnärer eller framställare vars framföranden eller upptagningar används i Sverige.

Tvångslicensen i 47 § har sin motsvarighet i artikel 8.2 i direktiv 2006/115 om uthyrnings- och utlåningsrättigheter. Det direktivet innehåller dock inte några bestämmelser om förvaltningen av de rättigheterna. Detsamma gäller för bestämmelserna om vidaresänd- ning trådlöst eller genom kabel, vilka har sin motsvarighet i artikel 9 i direktiv 93/98 om samordning av vissa bestämmelser om upphovsrätt och närstående rättigheter avseende satellitsändningar och vidare- sändning via kabel. Det direktivet innehåller en uttrycklig bestämmelse i artikel 13 om att det inte påverkar medlemsstaternas reglering av kollektiva organisationers verksamhet. Bestämmelserna i direktivet om kollektiv förvaltning gäller således för den kollektiva förvaltningen av den rätt till ersättning som tvångslicensbestäm- melserna i 47 § URL ger.

I 45 § och 45 b §§ URL finns bestämmelser om skälig ersättning till utövande konstnärer i vissa fall. Enligt bestämmelserna gäller att om en utövande konstnärer som har rätt till en ljudupptagning har överlåtit denna rätt till en framställare av ljudupptagningar mot en engångsersättning, har konstnären rätt till särskild ersättning av

122

SOU 2015:47

Utgångspunkter för genomförandet av direktivet…

framställaren, s.k. tilläggsersättning. Tilläggsersättning gäller för varje år som följer på det femtionde året efter det år då upptag- ningen först gavs ut eller, om den inte har getts ut, det år då den först offentliggjordes. Om två eller flera konstnärer som har rätt till tilläggsersättning samverkat vid framförandet, tillkommer ersätt- ningen dem gemensamt (45 a § URL). Av 45 b § framgår att endast en organisation som företräder ett flertal ersättningsberättigade utövande konstnärer på området får kräva in tilläggsersättningen. Det fram- går också att organisationen ska kräva in ersättningen och fördela den mellan de ersättningsberättigade, efter avdrag för skälig ersätt- ning till organisationen för dess omkostnader. Vid fördelningen ska konstnärer som inte företräds av organisationen vara likställda med konstnärer som organisationen företräder. Framställaren ska på begäran av organisationen lämna det underlag som krävs för att ersättningen ska kunna beräknas.

Att rätten till tilläggersättning ska förvaltas kollektivt framgår av artikel 1.2c i direktiv 2011/77/EU om ändring av direktiv 2006/116/EG om skyddstiden för upphovsrätt och vissa närstående rättigheter. Det direktivet innehåller inte några närmare bestämmelser om den kollektiva förvaltningen av tilläggsersättningen utöver dess skäl 12, vilket anger att det är tillåtet att tillämpa nationella regler för intäkter som inte är fördelningsbara. Bestämmelserna i direktivet om kollektiv förvaltning gäller alltså även för den kollektiva förvaltningen av rätten till tilläggersättning.

I 26 k–26 m §§ URL finns bestämmelser om rätt till ersättning vid tillverkning och införsel av anordningar för ljud- eller bildupp- tagning, s.k. privatkopieringsersättning. Bestämmelserna innebär i huvudsak att när en näringsidkare i sin yrkesmässiga verksamhet tillverkar eller till landet inför anordningar på vilka ljud eller rörliga bilder kan tas upp och som är särskilt ägnade för framställning av exemplar av verk för privat bruk, har upphovsmän till skyddade verk som därefter har sänts ut i radio eller television eller som har getts ut på anordningar genom vilka de kan återges rätt till ersätt- ning av näringsidkaren (26 k § URL). I 26 l § finns bestämmelser om beräkningen av ersättningens storlek. I 26 m § finns bestäm- melser om behörig organisation, enligt vilka endast en organisation som företräder ett flertal ersättningsberättigade upphovsmän och innehavare av närstående rättigheter på området har rätt att kräva in och träffa avtal om att sätta ned ersättningen. Det framgår också

123

Utgångspunkter för genomförandet av direktivet…

SOU 2015:47

att organisationen ska kräva in ersättningen och fördela den mellan de ersättningsberättigade, efter avdrag för skälig ersättning till organisationen för dess omkostnader. Vid fördelningen ska upp- hovsmän och innehavare av närstående rättigheter som inte före- träds av organisationen vara likställda med dem som organisationen företräder. Näringsidkaren ska på begäran av organisationen lämna det underlag som krävs för att ersättningen ska kunna beräknas.

Bestämmelserna om privatkopieringsersättning har stöd i artikel 5.2.b och bl.a. skälen 35 och 39 till Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/29 om harmonisering av vissa aspekter av upphovs- rätt och närstående rättigheter i informationssamhället. Det direktivet reglerar dock inte hur ersättningen (som i det direktivet benämns rätt till rimlig kompensation) ska förvaltas (jfr. prop 2004/05:110 s. 103 f. och 125 f.).

Som redan nämnts framgår av skäl 13 i direktivet att det inte påverkar medlemsstaternas möjlighet att genom lagstiftning, reglering eller andra liknande specifika mekanismer som är tillämpliga inom deras territorier fastställa den skäliga ersättningen till rättighetshavare för undantag från eller inskränkning i den rätt till mångfaldigande som anges i Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/29/EG, och inte heller deras möjlighet att fastställa villkoren för deras inkassering. Det innebär att direktivet om kollektiv rättighetsförvaltning inte påverkar regleringen av den svenska privatkopieringsersättningen, såvitt avser fastställandet av ersättningen till rättighetshavare eller villkoren för dess inkassering. Det handlar om artiklarna 16 (om licensiering m.m.) och artikel 17 (om rapportering). De artiklarna behandlas närmare i avsnitt 10. Bestämmelser i direktivet som avser andra aspekter av kollektiv förvaltning av privatkopieringsersättningen är dock tillämpliga på organisationer som förvaltar denna typ av ersättning.

I 26 n– 26 p §§ URL finns bestämmelser om ersättning vid vidare- försäljning av originalkonstverk, s.k. följerätt. Bestämmelserna innebär i huvudsak att om ett exemplar av ett originalkonstverk som har över- låtits säljs vidare inom upphovsrättens giltighetstid har upphovs- mannen rätt till ersättning, s.k. följerätt, om någon som är yrkes- mässigt verksam på konstmarknaden är säljare, förmedlare eller köpare vid försäljningen. I 26 o § finns bestämmelser om beräkningen av ersättningens storlek. I 26 p § finns bestämmelser om behörig organisation, enligt vilka endast en organisation som företräder ett flertal upphovsmän till i Sverige använda verk på området har rätt att

124

SOU 2015:47

Utgångspunkter för genomförandet av direktivet…

kräva in ersättningen. Det framgår också att organisationen ska kräva in ersättningen och betala beloppet till den ersättnings- berättigade, efter avdrag för skälig ersättning till organisationen för dess omkostnader. Om organisationen inte kräver den ersättnings- skyldige på ersättningen inom tre år efter utgången av det kalenderår då försäljningen ägde rum, är fordringen preskriberad. Den som är ersättningsskyldig ska på begäran av organisationen redovisa de ersättningsgrundande försäljningar som gjorts under de tre närmast föregående kalenderåren. Den ersättningsberättigades fordran på organisationen preskriberas tio år efter tillkomsten, dock endast om organisationen har vidtagit rimliga åtgärder för att finna den ersättningsberättigade.

Bestämmelserna om följerätt i URL har sitt ursprung huvud- sakligen i Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/84/EG av den 27 september 2001 om upphovsmannens rätt till ersättning vid vidareförsäljning av originalkonstverk (följerätt). Det direktivet reglerar dock inte den kollektiva förvaltningen av följerätten (se skäl 28 till det direktivet). Bestämmelserna i direktivet om kollektiv förvaltning ska därmed tillämpas även i förhållande till den kollektiva förvaltningen av följerätten.

Bestämmelserna i direktivet om kollektiv förvaltning tillämpas däremot inte på kollektiv förvaltning av icke upphovsrättsliga ersätt- ningsordningar, t.ex. biblioteksersättning enligt bestämmelserna i förordning (1962:652) om Sveriges författarfond och individuell visningsersättning enligt bestämmelser i förordningen (1996:1605) om individuell visningsersättning. Dessa ersättningsordningar får istället ses som kulturpolitiskt motiverade stöd, vilka faller utanför definitionen av rättighetsintäkter i artikel 3h i direktivet (jfr skäl 13 till direktivet).

6.5Avgränsning av direktivets tillämpningsområde i förhållande till facklig föreningsfrihet

6.5.1Allmänt

Flera intressenter, bl.a. Svenska Journalistförbundet, KLYS, Teater- förbundet och BUS, har under utredningens arbete efterfrågat ett förtydligande om direktivets tillämpning på organisationer som helt eller delvis (också) ägnar sig åt facklig verksamhet. Förtydligandet har

125

Utgångspunkter för genomförandet av direktivet…

SOU 2015:47

motiverats bl.a. av att det i direktiven till utredningen anges att utredaren ska föreslå ett genomförande av direktivet som säkerställer att genomförandet av direktivet inte inverkar på den fackliga föreningsfriheten.

6.5.2Facklig föreningsfrihet

Uttrycket facklig föreningsfrihet har inte någon bestämd innebörd i svensk rätt. Det är svårt, om ens möjligt, att skilja rent fackliga friheter från andra grundläggande fri- och rättigheter. Till exempel omfattar den grundlagsskyddade föreningsfriheten även rätten att organisera sig fackligt (prop. 1975/76:209 s. 112, jfr SOU 1975:75, bilaga 14, s. 394 f.).12

Fackliga föreningar är ofta ideella föreningar. Det finns ingen lag- stiftning som reglerar de ideella föreningarnas verksamhet. Införande av associationsrättsliga och andra regler för fackliga organisationer torde i och för sig inte vara en begränsning av deras föreningsfrihet (jfr SOU 1972:15 s. 157 och prop. 1975/76:209 s. 112 f.). Traditionellt har dock utgångspunkten varit att de fackliga föreningarna fritt ska sätta ramarna för sin verksamhet (jfr t.ex. ILO:s konvention nr 87 angående föreningsfrihet och skydd för organisationsrätten). När diskussioner har förts om att i lag inta normer för de ideella föreningarnas verksamhet har fackföreningarna motsatt sig en sådan reglering (se t.ex. SOU 1975:1 s. 606). Vissa normer har dock utvecklats i rättspraxis och doktrin, t.ex. om stadgar och om hur beslut i föreningens angelägenheter ska fattas (se t.ex. NJA 1972 s. 342, prop. 1975/76:105, bilaga 1, s. 344, NJA 1987 s. 394 och Hemström, Organisationernas rättsliga ställning, 2000, s. 95).

För arbetstagare och arbetsgivare gäller vissa särskilda bestäm- melser om s.k. facklig föreningsrätt i lagen (1976:580) om med- bestämmande i arbetslivet (MBL). MBL tillämpas på förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare (1 §). Bestämmelser om facklig föreningsrätt kommer till uttryck i lagens 7 §, i vilken uttrycks en rätt

12 I regeringsformen finns en särskild bestämmelse som tar sikte på s.k. facklig konflikträtt (2 kap. 14 § regeringsformen). Enligt bestämmelsen har en förening av arbetstagare samt arbetsgivare och en förening av arbetsgivare rätt att vidta åtgärder på arbetsmarknaden, om inte annat följer av lag eller avtal. Den bestämmelsen har dock inte inverkan på avgränsingen mellan direktivets tillämpningsområde och facklig föreningsfrihet.

126

SOU 2015:47

Utgångspunkter för genomförandet av direktivet…

för arbetsgivare och arbetstagare att tillhöra arbetsgivarorganisation eller arbetstagarorganisation, att utnyttja medlemskapet i sådan organisation och att verka för organisationen eller för att en sådan bildas. Lagen innehåller även ett förbud mot kränkning av denna rätt, vilket endast tar sikte på åtgärder vidtagna av någon på andra sidan (prop. 1975/76:105, bilaga 1, s. 344). Vidare finns bestämmelser om förhandlingsrätt (10–17 §§), rätt till information (18–22 §§) och kollektivavtal (23–31 a §§).

För att en förening av arbetstagare ska omfattas av MBL och dess särskilda bestämmelser förutsätts enligt 6 § första stycket att det är fråga om en sådan sammanslutning av arbetstagare som enligt sina stadgar ska tillvarata arbetstagares intressen i förhållande till en arbetsgivare. Med arbetsgivarorganisation avses enligt samma paragraf motsvarande sammanslutning på arbetsgivarsidan. Närmare bestämt förutsätts det att sammanslutningen har till uppgift att företräda medlemmarna i deras egenskap av arbetsgivare eller arbetstagare, huvudsakligen i frågor om anställningsvillkor, innehållet i arbets- tagarnas arbete och de förhållanden under vilka arbetet utförs (prop. 1975/76:105, bilaga 1, s. 326, jfr SOU 1975:1 s. 605 ff.). Kravet på visst innehåll i stadgarna tolkas dock liberalt; organisa- tionens verksamhet måste inte uteslutande bestå i att tillvarata arbetstagarenas respektive arbetsgivarnas intressen. Likaså uppställs inte något obetingat krav på att den fackliga verksamheten måste framgå av stadgarna (prop. 1975/76:105, bilaga 1, s. 338 ff.).

MBL bygger på det civilrättsliga arbetstagarbegreppet i 1 § lagen (1982:80) om anställningsskydd (LAS). För att det ska vara fråga om ett arbetstagarförhållande förutsätts att ett avtal föreligger mellan parterna och att avtalet går ut på att ena parten ska prestera arbete för andra partens räkning och den part som åtar sig att prestera själv deltar eller åtminstone vid bedömning på förhand förutsätts delta i arbete (prop. 1975/76:105, bilaga 1, s. 324).

I syfte att ge lagen ett brett tillämpningsområde likställs enligt 1 § andra stycket MBL med arbetstagare uppdragstagare som i förhållande till sina uppdragsgivare intar en sådan ställning att de kan anses jämställda med den som är arbetstagare i civilrättslig mening. Jäm- förelsen är avsedd att ske med beaktande av samtliga föreliggande omständigheter, såsom innehållet i avtalet mellan parterna, avtalets faktiska tillämpning, parternas sociala och ekonomiska ställning (prop. 1975/6:105, bilaga 1, s. 325 och SOU 1975:1 s. 727 f.). Därvid ska den

127

Utgångspunkter för genomförandet av direktivet…

SOU 2015:47

för vars räkning arbetet utförs anses som arbetsgivare. Genom att MBL likställer uppdragstagare med arbetstagare utvidgas på mot- svarande sätt lagens tillämpningsområde till att omfatta även för- hållandet mellan sammanslutningar av uppdragstagare och uppdrags- givare (prop. 1975/76:106, bilaga 1, s. 325).

Om det på en arbetsplats finns ett kollektivavtal ska arbetsgivaren normalt tillämpa avtalet även på andra arbetstagare än sådana som är medlemmar i den avtalsslutande arbetstagarorganisationen.

Gränsen för vad som kan avtalas i kollektivavtal motsvarar MBL:s tillämpningsområde. Avtal eller villkor i avtal mellan arbets- givarorganisation eller arbetsgivare och arbetstagarorganisation saknar således verkan som kollektivavtal i den mån det rör annat än anställningsvillkor för arbetstagare eller om förhållandet i övrigt mellan arbetsgivare och arbetstagare (23–25 §§ MBL, jfr AD 1981 nr 124). Detta resonemang utesluter emellertid inte möjligheten av att en sådan avtalsbestämmelse har verkningar enligt andra avtals- rättsliga regler, t.ex. regler om det enskilda anställningsavtalet (se bl.a. SOU 1966:60 s. 117 och prop. 1975/75:145 Bil 1 s. 548 samt AD 1961 nr 27).

MBL är subsidiär i förhållande till annan lagstiftning eller med stöd av lag meddelad författning (3 § MBL, jfr Hansson, Kollektiv- avtalsrätten, 2010, s. 334 ff.)).

6.5.3Lagen bör inte tillämpas på vissa fackliga överenskommelser

Förslag: I lagen införs en bestämmelse om att den inte är tillämplig på överenskommelser mellan arbetsgivare och arbetstagare om lön eller andra anställningsvillkor.

Skälen för förslaget

Direktivet syftar bl.a. till att fastställa de krav som är nödvändiga för att säkerställa att kollektiva förvaltningsorganisationer förvaltar upphovsrätt och närstående rättigheter på ett välfungerande sätt (artikel 1 i direktivet). I det ingår att uppställa krav på kollektiva

128

SOU 2015:47

Utgångspunkter för genomförandet av direktivet…

förvaltningsorganisationers styrelseformer, ekonomisk förvaltning, öppenhet och rapportering (skäl 9 i direktivets ingress).

Som framgår i avsnitt 6.1 avses med kollektiv förvaltnings- organisation ”en organisation som har tillstånd enligt lag eller genom överlåtelse, licens eller annat avtal att som sitt enda eller huvudsakliga syfte förvalta upphovsrätter eller närstående rättigheter för mer än en rättighetshavare till gemensamt gagn för dessa rättighetshavare, och som uppfyller minst ett av följande kriterier: i) organisationen ägs eller kontrolleras av sina medlemmar, ii) organisationen är organiserad på ideell basis” (se artikel 3a i direktivet).

Med förvaltning av upphovsrätt och närstående rättigheter avses enligt skäl 2 bl.a. utfärdande av licenser till användare, revision av användare, granskning av hur rättigheterna används, säkerställande av upphovsrätt och närstående rättigheter, inkassering av intäkter från nyttjande av rättigheter och fördelning av utestående belopp till rättighetshavare.13

Av ingressen till direktivet framgår vidare att det inte påverkar tillämpningen av annan relevant lagstiftning inom andra områden såsom t.ex. arbetstagares och arbetsgivares föreningsfrihet och deras organisationsrätt (skäl 56).

En övergång av upphovsrätt från en arbetstagare till en arbetsgivare kan ske såväl inom ramen för ett enskilt anställningsavtal som inom ramen för ett kollektivavtal. Om det inte föreligger något avtal måste man normalt räkna med att arbetsgivaren får nyttjanderätt till det en anställd skapar inom ramen för anställningen men inte att upphovs- rätten med nödvändighet övergår till arbetsgivaren. Om t.ex. ett verk tillkommit som ett resultat av ett tjänsteåliggande kan arbetsgivaren utnyttja verket inom sin normala verksamhet. Det måste dock vara fråga om en användning som kunde förutses vid verkets tillkomst (se t.ex. AD 2002 nr 87, Wolk, JT 2002-03 s. 665 ff. och SOU 2010:24 s. 143 ff.).

Bestämmelser i ett kollektivavtal om upplåtelse eller överlåtelse av rättigheter avseende arbetstagarnas upphovsrättsligt skyddade prestationer till arbetsgivaren inom ramen för anställningen faller normalt inom tillämpningsområdet för MBL, eftersom de kan avse förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare (jfr 23 § MBL).

13 Se avsnitt 6.1 för en diskussion om skäl 2 och 16.

129

Utgångspunkter för genomförandet av direktivet…

SOU 2015:47

Att förvalta någon annans rättigheter måste emellertid anses innebära något mer än att tillvarata annans rättigheter inom ramen för ett arbetstagar/arbetsgivarförhållande. När en organisation sluter kollektivavtal för sina medlemmars räkning kan den alltså inte anses ägna sig åt kollektiv förvaltning av rättigheter i direktivets mening, även om kollektivavtalet i och för sig reglerar frågan om arbetstagarnas upphovsrättigheter i förhållande till arbetsgivaren inom ramen för anställningen. Som redan framgått är det däremot fråga om kollektiv förvaltning av rättigheter när en organisation inkasserar intäkter från nyttjande av rättigheter, gör eventuella avdrag och fördelar utestående belopp till rättighets- havare. Sådana aktiviteter kan då inte karakteriseras som ”facklig verksamhet” endast av det skälet att organisationen i övrigt bedriver facklig verksamhet, t.ex. genom att ingå kollektivavtal. Det gäller även i situationer då inkassering och fördelning avser ersättningar som har sin grund i ett avtal som i huvudsak utgör ett kollektivavtal (jfr 25 § MBL). I den utsträckning som möjligheten för en enskild upphovsman/arbetstagare att erhålla ersättning för nyttjande styrs av organisationens villkor för förvaltningen av rättigheter, t.ex. fördelningsprinciper och avdrag för olika sociala eller kulturella ändamål, är det aspekter som direktivet avser att reglera. Det gäller oavsett om upphovsmannen/arbetstagaren är medlem i organisationen eller inte. Avgörande för om en organisation hamnar innanför eller utanför direktivets tillämpningsområde blir i en sådan situation det s.k. huvudsaklighetskriteriet. För att en organisation ska betecknas som ”kollektiv förvaltningsorganisa- tion” krävs att den ”har tillstånd enligt lag eller genom överlåtelse, licens eller annat avtal att som sitt enda eller huvudsakliga syfte förvalta upphovsrätter eller närstående rättigheter för mer än en rättighetshavare till gemensamt gagn för dessa rättighetshavare” (se härom ovan avsnitt 6.1). Vid bedömningen av om organisationen uppfyller det kriteriet behöver en bedömning göras om och i så fall i vilken utsträckning organisationen bedriver även annan verk- samhet, t.ex. facklig verksamhet. Mot denna bakgrund kan det inte anses nödvändigt att i den nya lagen införa ett förtydligande om lagens tillämpningsområde på organisationer som helt eller delvis också ägnar sig åt facklig verksamhet. Några sådana bestämmelser bör därför inte införas.

130

SOU 2015:47

Utgångspunkter för genomförandet av direktivet…

Ett antal organisationer har framfört önskemål om att det ändå bör införas ett förtydligande i lagen om att den inte är tillämplig i situationer där en organisation ingår ett kollektivavtal enligt bestämmelserna i MBL. Resonemanget baseras på antagandet att den organisation som önskar teckna ett kollektivavtal uppfyller förutsättningarna för att vara en kollektiv förvaltningsorganisation. Som nämnts i avsnitt 6.5.2 är MBL subsidiär i förhållande till annan lagstiftning eller med stöd av lag meddelad författning (3 § MBL). I den nu beskrivna situationen skulle bestämmelserna i den nya lagen vid en normkonflikt ha företräde framför bestämmelserna i MBL, t.ex. om förhandlingsrätt, andra förutsättningar för att ingå kollektivavtal, rätten att vidta stridsåtgärder, formerna för medling i arbetstvister och kollektivavtals utsträckta verkan. Avsikten med direktivet om kollektiv förvaltning kan dock knappast vara att inverka på förutsättningarna för arbetsgivare och arbetstagare att ingå kollektivavtal (jfr skäl 56 till direktivet), förutsatt att avtal eller villkor i avtal mellan arbetsgivarorganisation eller arbetsgivare och arbetstagarorganisation saknar verkan som kollektivavtal i den mån det rör annat än anställningsvillkor för arbetstagare eller om förhållandet i övrigt mellan arbetsgivare och arbetstagare (se 23– 25 §§ MBL).

Mot den bakgrunden bör övervägas om det bör införas någon bestämmelse med sådan innebörd. Inspiration till utformningen av en sådan bestämmelse kan hämtas från 1 kap. 2 § konkurrenslagen (2008:579), som anger att den lagen inte är tillämplig på överens- kommelser mellan arbetsgivare och arbetstagare om lön eller andra anställningsvillkor. Bestämmelsen har motiverats bl.a. av att den konkurrensrättsliga regleringen inte ska inverka på den legala och sedvanerättsliga regleringen som utvecklats för arbetsmarknaden och dess organisationer (se prop. 1953:103 s. 235 f.). Innebörden av begreppet arbetstagare motsvarar den innebörd begreppet fått i arbetsrätten. Såväl anställningsvillkor i kollektivavtal som individuella avtal omfattas av bestämmelsen. Ett konkurrens- begränsande förfarande som får sitt uttryck i en överenskommelse om lön eller andra arbetsvillkor behöver dock enligt MD 1997:8 inte alltid innebära att förfarandet är undantaget från lagens tillämpning. För undantag krävs att det handlar om ett direkt och nödvändigt utflöde av regleringen av anställningsvillkor eller en ofrånkomlig följd därav, något som också framhållits i förarbetena till

131

Utgångspunkter för genomförandet av direktivet… SOU 2015:47

bestämmelsen (se prop. 1981/82:165 s. 195 f., jfr prop. 1997/98:130 s. 46 ff.). I MD 1997:8 framhålls också att tillämpningen av undantagsbestämmelsen måste ta sin utgångspunkt i lagens syften, vilket är att ha till ändamål att undanröja och motverka hinder för en effektiv konkurrens i fråga om produktion av och handel med varor, tjänster och andra nyttigheter. En helhetsbedömning kan därför behöva göras om ett avtal eller ett avtalsvillkor kan betecknas som

”överenskommelse mellan arbetsgivare och arbetstagare om lön eller andra anställningsvillkor.”

I motiven har framhållits vikten av att den behöriga myndigheten (konkurrensverket) ägnar gränsdragningen särskild uppmärksamhet (se prop. 1981/82:165 s. 196).

Synsättet att kollektivavtal mellan arbetsgivare och arbetstagare inom det fackliga kärnområdet (löner och andra anställningsvillkor) och som inte direkt påverkar andra marknader och tredje män inte bör omfattas av konkurrensrättsliga bestämmelser om förbud mot konkurrensbegränsande samarbete, har fått stöd i praxis från dåvarande EG-domstolen (se domstolens dom den 21 september 1999 i mål C-67/96, Albany International BV mot Stichting Bedrijfspensioenfonds Textielindustrie). Med hänvisning till och tolkning av bestämmelser i de grundläggande fördragen uttryckte domstolen att det socialpolitiska syftet med kollektivavtal allvarligt skulle äventyras om arbetsmarknadens parters gemensamma strävan att vidta åtgärder som förbättrar anställnings- och arbetsförhållandena skulle omfattas av de konkurrensrättsliga bestämmelserna. Domstolen fäste avgörande vikt vid beskaffenheten hos och syftet med det kollektivavtal som var föremål för prövning i målet vid den nationella domstolen.

De skäl som ligger bakom undantagsbestämmelsen i 2 § KL påminner om dem som motiverar ett införande av en liknande bestämmelse i lagen om kollektiv rättighetsförvaltning. Det handlar bl.a. om ordningar för facklig hantering av upphovsrättigheter som har utvecklats under lång tid (se avsnitt 3.3). Det kan visserligen invändas att tillämpningsområdet för den nya lagen inte ska göras beroende av tillämpningsområdet av begrepp som definieras i nationell rätt. Som redan framgått kan avsikten med direktivet dock inte ha varit att reglera frågan om arbetstagarnas upphovs- rättigheter i förhållande till arbetsgivaren inom ramen för anställ- ningen, åtminstone inte så länge avtalet rör sig inom det fackliga

132

SOU 2015:47

Utgångspunkter för genomförandet av direktivet…

kärnområdet (jfr resonemanget i nu nämnda mål C-67/96). De bestämmelser i lagen som genomför direktivet och som tar sikte på relationen mellan en kollektiv förvaltningsorganisation och en användare bör alltså inte tillämpas på överenskommelser som rör lön och andra anställningsvillkor, förutsatt att användaren är en arbetsgivare och den organisation som önskar ingå ett kollektiv- avtal uppfyller kriterierna för att vara en kollektiv förvaltnings- organisation. I praktiken handlar det om de bestämmelser i lagen som genomför direktivets artiklar 16 (om förhandling och licensiering m.m., se avsnitt 3.3.2) och 17 (om rapportering från användare, se avsnitt 3.3.3). Mot den bakgrunden bör i lagen införas en bestämmelse som, i likhet med bestämmelsen i konkurrenslagen, anger att den inte är tillämplig på överenskommelser mellan arbets- givare och arbetstagare om lön eller andra anställningsvillkor.

6.6Några centrala definitioner

Förslag: I lagen införs bestämmelser med definitioner av vissa uttryck. Bestämmelserna genomför artiklarna 3 c och k.

Skälen för förslaget

Artikel 3 i direktivet innehåller definitioner av ett antal uttryck som har betydelse för tolkningen och tillämpningen av de bestämmelser som genomför direktivet. De flesta av definitionerna behandlas i anslutning till de artiklar där de förekommer. I det följande redogörs för två centrala definitioner – rättighetshavare och användare – som återkommer i flera av direktivets bestämmelser.

Rättighetshavare

Artikel 3 c i direktivet definierar ”rättighetshavare” som en person eller enhet, som inte är en kollektiv förvaltningsorganisation, som innehar upphovsrätt eller närstående rättighet eller som, inom ramen för ett avtal om utnyttjande av rättigheter eller enligt lag, har rätt till en del av rättighetsintäkterna. Uttrycket ”person” torde avse såväl fysiska som juridiska personer. Även uttrycket ”enhet”

133

Utgångspunkter för genomförandet av direktivet…

SOU 2015:47

torde avse en juridisk person som kan äga tillgångar och som har rättskapacitet. För att inte skapa oklarhet i förhållande till direktivets krav bör i lagen dock användas uttrycket ”person eller enhet”.

Direktivets definition av rättighetshavare motsvarar i huvudsak gällande svensk rätt, där uttrycket rättighetshavare anses omfatta även licenstagare som genom ett avtal har förvärvat en ensamrätt. I likhet med bedömningar som har gjorts vid genomförande av andra direktiv bör utgångspunkten vara att direktivet om kollektiv rättighetsförvaltning inte påverkar nationella bestämmelser om vem som ska anses vara rättighetshavare eller om presumtion om innehav av rättigheter (jfr prop. 2008/09:67 s. 95 f. och 100 f.).

I avsnitt 6.4 konstateras att definitionen av rättighetshavare omfattar även utanförstående inom ramen för en avtalslicens utsträckta verkan, eftersom en sådan rättighetshavare genom avtalslicensbestämmelserna har rätt till en del av de inkomster som en kollektiv förvaltningsorganisation har inkasserat för rättighets- havarnas räkning (jfr artikel 3 h).

Eftersom direktivets definition av rättighetshavare i viss utsträckning avviker från hur det uttrycket normalt används i svensk rätt, bör motsvarande definition införas i lagen i nära anslutning till ordalydelsen i direktivet.

Att kollektiva förvaltningsorganisationer enligt definitionen inte kan vara rättighetshavare motiveras av att organisationerna inte ska vara ”rättighetshavare” i förhållande till varandra. Samma skäl synes motivera de bestämmelser i direktivet som reglerar förhållandet mellan organisationen och ”medlemmar som är enheter som representerar rättighetshavare” (jfr skäl 14 och 26), ett uttryck som omfattar t.ex. organisationer som är medlemmar i en paraply- organisation (jfr avsnitt 3.2 och 3.3). Inte heller sådana enheter

(”medlemsorganisationer”, ”ägarorganisationer” eller ”primärorganisa- tioner”) omfattas av direktivets definition av rättighetshavare (jfr artikel 6.2). Det bör därför införas en bestämmelse i lagen om att medlemmar i kollektiva förvaltningsorganisationer som är enheter som representerar rättighetshavare inte omfattas av direktivets definition av rättighetshavare.

134

SOU 2015:47

Utgångspunkter för genomförandet av direktivet…

Användare

I artikel 3 k definieras ”användare” som en person eller enhet som driver verksamhet som kräver tillstånd från rättighetshavare, ersätt- ning till rättighetshavare eller betalning av kompensation till rättig- hetshavare och som inte agerar i egenskap av konsument. Definitionen av användare korresponderar mot definitionen av rättighetsintäkter – som omfattar inkomster som en kollektiv förvaltningsorganisation har inkasserat för rättighetshavarnas räkning, oavsett om de härrör från en ensamrätt, en rätt till ersättning eller en rätt till kompensation (se artikel 3 h). Referensen till ”driver verksamhet som kräver tillstånd från rättighetshavare” innebär att uttrycket användare tar sikte på den som ansvarar för det nyttjande som ger upphov till ersättningen. Att definitionen av användare ska förstås på detta sett framgår av de sammanhang där uttrycket användare förekommer i direktivet (se t.ex. artiklarna 17, 20, 35.1 och 38.2 samt skäl 33 till direktivet). Exempelvis ansvarar ett företag för de förfoganden som anställda vidtar inom ramen för sin anställning; det är också så de organisationer som bedriver kollektiv förvaltning i praktiken agerar vid licensiering och inkassering (se avsnitt 3.3.2).

Eftersom direktivets definition av användare undantar konsumenter från sitt tillämpningsområde, och därmed avviker från den innebörd som ordet har enligt allmänt språkbruk, bör en definition införas i lagen i nära anslutning till ordalydelsen i direktivet. I likhet med vad som anförs i anslutning till definitionen av rättighetshavare bör direktivets uttryck ”enhet” komma till uttryck i lagtexten i anslutning till begreppet användare. Det som avses motsvarar dock en juridisk person i svensk rätt.

135

7Representation av rättighetshavare samt medlemskap och organisation

7.1Allmänna principer för kollektiv förvaltning

7.1.1Nuvarande ordning

I svensk rätt finns inte några uttryckliga och specifika bestämmelser om principer för kollektiva förvaltningsorganisationers verksamhet och syfte.

Åtminstone i viss utsträckning torde allmänna principer om sysslomans omsorgs- och vårdplikt kunna tillämpas på relationen mellan den kollektiva förvaltningsorganisationen och de rättighets- havare som den företräder (jfr Dotevall, Fullmakt och immateriella tjänster, 2013, s. 230 ff.). Allmänna principer om god förvaltning finns även i den associationsrättsliga lagstiftningen och har kommit till uttryck i praxis på konkurrensrättens område.

Den associationsrättsliga lagstiftningen innehåller inte bestäm- melser som tar direkt sikte på organisationernas förhållande till de rättighetshavare som de representerar. Den kollektiva förvaltningen och behandlingen av medlemmar styrs av de allmänna principer om verksamhet, syfte och likabehandling av medlemmar och ägare m.m. som i förekommande fall gäller för den associationsform i vilken förvaltningen bedrivs.

För ett aktiebolag gäller att verksamhetens syfte, om inte annat anges i bolagsordningen, är att bereda vinst åt aktieägarna (se 3 kap. 3 § ABL). För en ekonomisk förening gäller att föreningen ska främja medlemmarnas ekonomiska intressen (1 kap. 1 § FL). Beslutsfattandet i båda dessa associationsformer ska ske i enlighet med den s.k. likhetsprincipen och generalklausulen, vilka uppställer vissa

137

Representation av rättighetshavare samt medlemskap…

SOU 2015:47

allmänna riktlinjer för förhållandet mellan föreningen/bolaget och medlemmarna/aktieägarna. Likhetsprincipen innebär att alla aktier eller medlemmar har lika rätt i bolaget respektive föreningen, om inte någon särskild undantagsbestämmelse gäller (se 4 kap. 1 § ABL samt 6 kap. 13 § första stycket och 7 kap. 16 § FL). General- klausulen innebär att styrelsen eller stämman i ett aktiebolag eller en ekonomisk förening inte får företa rättshandlingar eller andra åtgärder eller fatta beslut som är ägnade att bereda otillbörlig fördel åt aktieägare eller medlem eller annan till nackdel för bolaget eller föreningen eller annan aktieägare eller medlem (se 8 kap. 41 § första stycket och 7 kap. 47 § ABL, samt 6 kap. 13 § första stycket och 7 kap. 16 § FL). Motsvarande principer torde gälla för ideella föreningar (Johansson, Svensk associationsrätt i huvuddrag, 2011, s. 163) samt europakooperativ (prop. 2005/06:150 s. 90 och 172) och europabolag (prop. 2003/04:112 s. 43 f. och 117) med säte i Sverige.

I handelsbolag gäller att åtgärder som strider mot bolagets verk- samhetsföremål eller ändamål inte får företas utan alla bolagsmännens samtycke, 2 kap. 3 § andra stycket HBL. Syftet är vanligen att skapa vinst till fördelning mellan bolagsmännen, men bolagsmännen kan enas om ett annat syfte. Utan att det framgår direkt av lagtexten anses likhetsprincipen och generalklausulen vara tillämpliga också på handelsbolag. Samma principer anses gälla för europeiska ekonomiska intressegrupperingar med säte i Sverige (se artikel 2 i EEIG-förordningen och prop. 1994/95:68 s. 19 och 24).

Verksamheten i en stiftelse bedrivs efter föreskrifterna i det s.k. stiftelseförordnandet, om inte föreskrifterna strider mot tvingande bestämmelser (se 2 kap. 1 §). En stiftelse har inte några medlemmar och bl.a. därför saknas motsvarighet till likhetsprincipen och general- klausulen.

I konkurrensrättspraxis från dåvarande EGD har aktualiserats frågan om hur långtgående krav på omfattande eller brett förvalt- ningsuppdrag som en kollektiv förvaltningsorganisation kan ställa på en rättighetshavare som förutsättning för att acceptera en begäran om att förvalta en rättighetshavarens rättigheter. Kraven kom till uttryck i de stadgar och avtal som tillämpades i förhållande till medlemmarna i organisationen. Domstolen slog fast att bedöm- ningen av om den kollektiva förvaltningsorganisationen miss- brukade sin dominerande ställning i förhållande till medlemmarna genom att påtvinga dem oskäliga avtalsvillkor förutsatte att hänsyn

138

SOU 2015:47

Representation av rättighetshavare samt medlemskap…

togs till alla inblandade intressen samtidigt som det upprätthölls jämvikt mellan största möjliga frihet för författare, kompositörer och förläggare att förfoga över sina verk och en effektiv förvaltning av deras rättigheter genom ett företag som de i praktiken inte kunde avstå från att vara medlem i. Domstolen konstaterade att en kollektiv förvaltningsorganisation som har en dominerande ställ- ning missbrukar denna ställning om den påtvingar sina medlemmar skyldigheter som inte är absolut nödvändiga för att uppnå organisa- tionens samhälleliga syfte och därigenom hindrar en medlem från att utnyttja sin upphovsrätt. Med samhälleliga syfte avsågs att kollektiva förvaltningsorganisationer ofta har till syfte att skydda sina medlemmars rättigheter och intressen i förhållande till kommersiella användare. Ett effektivt skydd av medlemmarnas rättigheter och intressen förutsätter att organisationen har erhållit tillräckligt omfattande tillstånd från rättighetshavarna. Domstolen framhöll dock att ett krav på en obligatorisk överlåtelse av alla upphovsrättigheter, nuvarande och framtida, utan någon skillnad mellan olika allmänt erkända former för utnyttjande sinsemellan, framstod som ett oskäligt affärsvillkor, särskilt om det uppställdes krav på att överlåtelsen skulle gälla en viss tid efter medlemmens utträde.1

I kommissionens rekommendation från 2005 om kollektiv gränsöverskridande förvaltning av upphovsrätt och närstående rättigheter i samband med lagliga musiktjänster på nätet anges att kollektiva förvaltningsorganisationer bör tillvarata rättighets- havarnas intressen med yttersta noggrannhet.2

1 Se domstolens dom av den 21 mars 1974 i mål 127/73, BRT mot Sabam och Fonior. Domen diskuteras av Stamatoudi i EIPR 1997 s. 293 och Kretschmer i EIPR 2002 s. 132.

2 Kommissionens rekommendation av den 18 maj 2005 om kollektiv gränsöverskridande förvaltning av upphovsrätt och närstående rättigheter i samband med lagliga musiktjänster på nätet (2005/737/EG), artikel 4.

139

Representation av rättighetshavare samt medlemskap…

SOU 2015:47

7.1.2Överväganden

Förslag: I lagen tas in en bestämmelse om att en kollektiv förvaltningsorganisation ska bedriva sin verksamhet i de företrädda rättighetshavarnas intressen. I lagen införs också en bestämmelse om att en kollektiv förvaltningsorganisation inte får belasta de företrädda rättighetshavarna med skyldigheter som inte objektivt är nödvändiga för skyddet av deras rättigheter och intressen eller för en effektiv förvaltning av deras rättigheter.

Skälen för förslaget

I artikel 4 i direktivet föreskrivs allmänna principer för kollektiv förvaltning. I artikeln anges att medlemsstaterna ska se till att kollektiva förvaltningsorganisationer agerar i bästa intresse för de rättighetshavare vars rättigheter de representerar och att organisa- tionerna inte ålägger de nämnda rättighetshavarna skyldigheter som inte objektivt sett är nödvändiga för skyddet av deras rättigheter och intressen eller för en effektiv förvaltning av deras rättigheter.

Skyldigheten för kollektiva förvaltningsorganisationer att agera i de representerade rättighetshavarnas bästa intresse framhålls också i skäl 22 till direktivet.

Principerna i artikel 4 saknar direkt motsvarighet i gällande rätt. Likhetsprincipen och generalklausulen som gäller för bolag och föreningar tar sikte på förhållandet mellan medlemmen/aktie- ägaren/bolagsmannen i förhållande till associationen. Stiftelser saknar helt liknande principer eftersom de inte har några medlemmar. Artikel 4 tar sikte på relationen mellan den kollektiva förvaltnings- organisationen (associationen) och de rättighetshavare som representeras av organisationen. Eftersom en sådan rättighets- havare inte med nödvändighet också är medlem i organisationen avser bestämmelsen i artikel 4 en annan relation än de som omfattas av skyddsbestämmelserna i svensk associationsrätt. Bestämmelsen i artikel 4 innebär att organisationerna måste agera i bästa intresse även för representerade rättighetshavare som inte är medlemmar. Eftersom artikel 4 saknar motsvarighet i gällande rätt behöver den genomföras genom en ny lagbestämmelse.

140

SOU 2015:47

Representation av rättighetshavare samt medlemskap…

Den personkrets som omfattas av artikel 4 är ”rättighetshavare vars rättigheter [organisationen] representerar.” Uttrycket rättighetshavare definieras i direktivets artikel 3 c. Där anges att med rättighetshavare avses ”en person eller enhet, som inte är en kollektiv förvaltnings- organisation, som innehar upphovsrätt eller närstående rättighet eller som, inom ramen för ett avtal om utnyttjande av rättigheter eller enligt lag, har rätt till en del av rättighetsintäkterna.” Referensen till ”vars rättigheter [organisationen] representerar”, är alltså en kvalificering; inte alla personer som uppfyller definitionen av rättighetshavare omfattas. De personer som avses är sådana rättig- hetshavare som antingen direkt (t.ex. genom medlemsavtal eller annat anslutningsavtal) eller indirekt (t.ex. via en annan kollektiv förvalt- ningsorganisation) representeras av organisationen. Däremot bör exempelvis inte rättighetshavare som endast omfattas av en avtals- licens utsträckta verkan omfattas av bestämmelsen, eftersom sådana rättighetshavare inte kan anses företrädas av den organisation som utlöser avtalslicens (se avsnitt 6.4). För att skapa tydlighet i förhållande till avtalslicensbestämmelserna bör i lagtexten som genomför artikel 4 användas uttrycket ”företräds” i stället för ”representerar”. Vidare bör referensen till ”bästa intresse” motsvaras av ”intressen”.

Kravet på organisationerna att inte ålägga de representerade rättighetshavarna skyldigheter som inte objektivt sett är nödvändiga för skyddet av deras rättigheter och intressen eller för en effektiv förvaltning av deras rättigheter har sitt ursprung i den konkurrens- rättspraxis som nämnts i avsnitt 7.1.1. Genom direktivbestämmelsen utsträcks den konkurrensrättsliga principen till att gälla alla kollektiva förvaltningsorganisationer, oavsett om de har en dominerande ställning eller inte. Även om många kollektiva förvaltningsorganisa- tioner som är etablerade i Sverige redan omfattas av principen på konkurrensrättslig grund, bör det i lagen införas bestämmelser som motsvarar direktivets krav. Därigenom kommer det inte att råda någon tveksamhet om att svensk rätt uppfyller direktivets krav.

141

Representation av rättighetshavare samt medlemskap…

SOU 2015:47

7.2Rättighetshavarnas rättigheter

7.2.1Nuvarande ordning

I svensk rätt finns inte några uttryckliga bestämmelser om rättig- heter för rättighetshavare i förhållande till organisationer som bedriver kollektiv förvaltning. Besläktade bestämmelser finns dock på föreningsrättens område. Vidare har det på konkurrensrättens område utvecklats principer om skyldigheter för kollektiva förvalt- ningsorganisationer i förhållande till rättighetshavare som vill ge ett förvaltningsuppdrag till en sådan organisation. Det har också utvecklas principer om förutsättningar för en rättighetshavare att helt eller delvis ta tillbaka ett uppdrag som den har gett till en kollektiv förvaltningsorganisation.

För ekonomiska föreningar gäller att främjandet av medlem- marnas ekonomiska intressen (och frånvaron av eget vinstsyfte för föreningen) sker genom det utbyte medlemmarna får genom sitt deltagande i föreningen. Den ekonomiska nyttan för medlemmarna ligger främst i deras rätt att i vid mening utnyttja föreningens tjänster (jfr Mallmén, Lagen om ekonomiska föreningar, en kommentar, 3 uppl., s. 37 och SOU 2009:37 s. 85). Även om föreningslagen inte innehåller någon uttrycklig reglering av medlemmarnas möjlighet att i vid mening begagna eller ta del av den verksamhet som föreningen bedriver, så anses de alltså ha en sådan rätt. Spegelbilden av denna rätt är en s.k. kontraheringsplikt för föreningen. Denna plikt förutsätter dock att det redan föreligger ett medlemsförhållande. Vidare omfattas ekonomiska föreningar av en s.k. öppenhets- princip, enligt vilken en förening i allmänhet inte kan vägra någon inträde såsom medlem (se 3 kap. 1 § föreningslagen). Någon mot- svarighet till kontraheringsplikten eller öppenhetsprincipen anses inte gälla för andra associationsformer än föreningar.

På konkurrensrättens område finns praxis från kommissionens generaldirektorat för konkurrens och dåvarande EG-domstolen (EGD) som rör rättighetshavarnas förhållande till kollektiva för- valtningsorganisationer. I de s.k. GEMA-besluten3 bedömde kommissionen att medlemmarna i den tyska förvaltningsorganisa- tionen GEMA, verksam på området för musikaliska verk, skulle ha

3 Se GEMA I, beslut av den 20 juni 1971, EGT 1971 L 134/15; GEMA II, beslut av den 6 juli 1972, 1972 L 166/22; och GEMA III, beslut av den 4 december 1981, EGT 1982 L 94/12.

142

SOU 2015:47

Representation av rättighetshavare samt medlemskap…

rätt att ge organisationen i uppdrag att förvalta alla deras rättigheter eller endast vissa kategorier av rättigheter. Enligt samma beslut skulle rättighetshavarna också ha rätt att, under vissa förutsätt- ningar, återta ett tillstånd avseende vissa kategorier av rättigheter. I beslutet definierade kommissionen vad den avsåg med kategorier av rättigheter på området musikaliska verk. Det handlade bl.a. om rätten till offentligt framförande (eng: public performance), tv- eller radioutsändning (eng: broadcasting) och mångfaldigande (eng: mechanical reproduction). Kategorierna av rättigheter definierades bl.a. för att ta hänsyn till en skälig balans mellan rättighetshavarnas frihet att förvalta sina rättigheter och intresset av en effektiv för- valtning av rättigheterna.

I efterkommande praxis från dåvarande EGD har framhållits att det vid avvägningen av denna balans också ska beaktas att kollektiva förvaltningsorganisationer ofta har till syfte att skydda medlemmarnas rättigheter och intressen i förhållande till kommersiella användare. Ett effektivt skydd av medlemmarnas rättigheter och intressen förutsätter att organisationen har erhållit tillräckligt omfattande tillstånd från rättighetshavarna.4

Den skäliga balans mellan rättighetshavarnas frihet att förvalta sina rättigheter och intresset av en effektiv förvaltning av rättig- heterna, som domstolen uppställt som ett generellt krav på de kollektiva förvaltningsorganisationerna (se avsnitt 7.1.2), har alltså direkt inverkan på möjligheten för enskilda rättighetshavares möjlighet att utforma ett förvaltningsuppdrag.

Kommissionen har i ett meddelande från 2004 uttryckt att det i ljuset av den tekniska utvecklingen – t.ex. nätbaserade tjänster – kan vara rimligt att ompröva de ”GEMA-kategorier” som fast- ställdes på 70-talet.5

I ett senare fattat beslut fann kommissionen att en förvalt- ningsorganisation som kräver i sina stadgar att upphovsmannen ska överlåta alla sina rättigheter, även utnyttjande via Internet, miss- brukar sin dominerande ställning i konkurrensrättsligt hänseende,

4Se domstolens dom av den 21 mars 1974 i mål 127/3, BRT mot Sabam och Fonior, p. 9-11. För en diskussion, se t.ex. Rosenblatt i IPQ 2000 s. 190 ff., Koskinen-Olsson i NIR 2009 s. 617, Stamatoudi i EIPR 1997 s. 292 och KEA, The Collective Management of Rights in Europe, 2006, s. 33.

5Se Meddelande från kommissionen till rådet, Europaparlamentet och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén: förvaltning av upphovsrätt och närstående rättigheter på den inre marknaden, Bryssel den 16 april 2004, KOM(2004) 261 slutlig, s. 17.

143

Representation av rättighetshavare samt medlemskap…

SOU 2015:47

men bara om det rör sig om ett påtvingat oskäligt affärsvillkor. Kommissionen uttryckte stöd för att förvaltningsorganisationen kunde uppställa vissa begränsningar i möjligheten för en rättighets- havare att ta tillbaka ett förvaltningsuppdrag från organisationen. Om organisationen motsatte sig ett tillbakatagande så var den dock tvungen att motivera sitt beslut och stödja sig på objektiva skäl.6

I ytterligare annan praxis från EGD har domstolen slagit fast att det utgör missbruk av dominerande ställning i form av otillåten diskriminering om en kollektiv förvaltningsorganisation, som har ett faktiskt monopol, vägrar att teckna förvaltningskontrakt med rättighetshavare baserat på deras nationalitet eller hemvist.7 Kommissionen har även riktat kritik mot att ömsesidiga avtal mellan organisationerna ger stöd en sådan territoriell uppdelning.8

Kommissionen har i sin rekommendation från 2005 framhållit vikten av att möjligheten att avgränsa, medge och ta tillbaka ett förvaltningsuppdrag bör återspegla en skälig balans (proportionalitet) mellan rättighetshavarnas frihet att förvalta sina rättigheter och intresset av en effektiv förvaltning av rättigheterna. 9

7.2.2Överväganden

Förslag: I lagen tas in bestämmelser om att en rättighetshavare ska kunna ge valfri kollektiv förvaltningsorganisation tillstånd att förvalta valfria rättigheter, kategorier av rättigheter eller typer av verk (förvaltningsuppdrag). En kollektiv förvaltningsorganisation ska åta sig ett sådant förvaltningsuppdrag om den inte har objektiva skäl för att inte göra det.

I lagen införs också bestämmelser om att en rättighetshavare får bevilja licenser för sådan användning av rättigheterna, kategorierna av rättigheter eller typerna av verk som inte är kommersiell.

6 Se Banghalter & Homen Christo mot Sacem (det s.k. ”Daftpunkt”-beslutet), ärende COMP/C2/37.219, beslut av den 6 augusti 2002.

7 Se domstolens dom av den 2 mars 1983 i mål 7/82, Gesellschaft zur Verwertung von Leistungsschutzrechten mbH (GVL) mot Europeiska gemenskapernas kommission, p. 41–59.

8 Se Commission Staff Working Document – Study on a Community Initiative on the Cross-Border Collective Management of Copyright, 7 juli 2005, s. 10 och 12.

9 Kommissionens rekommendation av den 18 maj 2005 om kollektiv gränsöverskridande förvaltning av upphovsrätt och närstående rättigheter i samband med lagliga musiktjänster på nätet (2005/737/EG), skäl 9 och artiklarna 3 och 5.

144

SOU 2015:47

Representation av rättighetshavare samt medlemskap…

Vidare införs i lagen bestämmelser om att en rättighetshavare, under vissa förutsättningar, helt eller delvis får återta ett förvalt- ningsuppdrag, om det sker med rimligt varsel. En kollektiv förvaltningsorganisation ska kunna besluta att ett återtagande av ett förvaltningsuppdrag ska träda i kraft först i slutet av räkenskapsåret.

I lagen införs bestämmelser om att om det finns utestående belopp till en rättighetshavare för utnyttjande som har skett innan återtagandet av ett förvaltningsuppdrag har trätt i kraft, har rättighetshavaren kvar sin rätt till fördelning och utbetalning av utestående belopp och rätt till information från organisa- tionen om tillskrivna rättighetsintäkter m.m. Detsamma ska gälla i förhållande till en licens som organisationen har beviljat innan ett sådant återtagande trätt i kraft.

I lagen införs bestämmelser om att en kollektiv förvaltnings- organisation inte får begränsa rättighetshavares rätt att ta tillbaka ett förvaltningsuppdrag eller rätt att utöva vissa rättig- heter i förhållande till organisationen innan ett tillbakatagande av förvaltningsuppdrag trätt i kraft, genom att uppställa som villkor att rättigheter som omfattas av ett återtagande förvaltas av en annan kollektiv förvaltningsorganisation.

I lagen införs bestämmelser om att när en rättighetshavare ger en kollektiv förvaltningsorganisation ett förvaltnings- uppdrag, ska rättighetshavaren ge sitt uttryckliga medgivande för varje rättighet eller kategori av rättigheter eller typ av verk som organisationen ska förvalta. Varje sådant medgivande ska dokumenteras av organisationen.

I lagen införs bestämmelser om att en kollektiv förvaltnings- organisation, innan den accepterar ett förvaltningsuppdrag, ska informera rättighetshavare om deras rättigheter och villkor i fråga om möjligheten att ge och ta tillbaka ett förvaltnings- uppdrag, möjligheten att bevilja licenser för icke-kommersiell användning, de rättigheter som gäller vid ett tillbakatagande och dokumentation av ett förvaltningsuppdrag. Rättigheterna och villkoren ska dessutom framgå av organisationens stadgar. En kollektiv förvaltningsorganisation som redan har fått ett förvaltningsuppdrag från rättighetshavare, ska underrätta dem om deras rättigheter.

145

Representation av rättighetshavare samt medlemskap…

SOU 2015:47

I lagen införs klargörandet att de nu nämnda bestämmelserna inte påverkar bestämmelser om avtalslicens och obligatorisk kollektiv förvaltning i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk.

Skälen för förslagen

Artikel 5 i direktivet innehåller bestämmelser om rättighetshavarnas rättigheter i förhållande till kollektiva förvaltningsorganisationer. Bestämmelserna anknyter nära till den konkurrenspraxis som nuvarande EU-domstolen (EUD) och kommissionen har utvecklat vid bedömning av relationer mellan rättighetshavare och kollektiva förvaltningsorganisationer (se avsnitt 7.1.1 och 7.2.1). Bestäm- melserna är alltså konkurrensrättsligt betingade i det att de bygger på synsättet att rättighetshavarna bör ha möjlighet att – inom vissa ramar och med beaktande av intresset av en effektiv kollektiv förvaltning – fritt kunna välja kollektiv förvaltningsorganisation för förvaltning av sina rättigheter.10

Artikel 5.1 anger att medlemsstaterna ska se till att rättighets- havarna har de rättigheter som fastställs i artiklarna 5.2-5.8 och att dessa rättigheter anges i stadgan eller medlemskapsvillkoren för den kollektiva förvaltningsorganisationen. Artikel 5.2 anger rättig- hetshavarnas allmänna frihet att välja valfri kollektiv förvaltnings- organisation för förvaltning av sina rättigheter, kategorier av rättig- heter eller typer av verk (förvaltningsuppdrag). I artikel 5.3 regleras förutsättningarna för en rättighetshavare att i vissa fall licensiera sina rättigheter, kategorier av rättigheter, typer av verk och andra alster på icke-kommersiell basis. Artikel 5.4 reglerar förutsätt- ningarna för att helt eller delvis ta tillbaka ett förvaltningsuppdrag. Artikel 5.5 reglerar vad som gäller i situationer där en rättighets- havare har utestående belopp hos organisationen vid tidpunkten för ett återtagande. Artikel 5.6 uppställer begränsningar i möjligheten för en organisation att uppställa krav på fortsatt kollektiv förvalt- ning av rättigheter vid ett återtagande. Artikel 5.7 föreskriver

10 Betydelsen av konkurrens mellan kollektiva förvaltningsorganisationer och vikten av en effektiv kollektiv förvaltning diskuteras av bl.a. Riis i NIR 2009 s. 622, Brinker & Holzmuller i EIPR 2010 s. 554 och EU-domstolens dom av den 13 juli 1989 i mål 395/87, Tournier, punkt 42.

146

SOU 2015:47

Representation av rättighetshavare samt medlemskap…

skyldighet för en organisation att dokumentera de tillstånd som en rättighetshavare har gett den. I artikel 5.8 regleras en skyldighet för organisationerna att informera rättighetshavarna om deras rättig- heter i artiklarna 5.1–5.7.

Bestämmelserna i artikel 5 motiveras i skäl 18 till direktivet. Där anges att för att innehavare av upphovsrätt och närstående rättigheter ska kunna dra full nytta av den inre marknaden när deras rättigheter förvaltas kollektivt och att deras frihet att utöva dessa rättigheter inte otillbörligen påverkas, är det nödvändigt att kräva att lämpliga skyddsåtgärder införlivas i de kollektiva förvalt- ningsorganisationernas stadga. Det framhålls också att en kollektiv förvaltningsorganisation, när den tillhandahåller sina förvaltnings- tjänster, varken direkt eller indirekt får diskriminera rättighets- havare på grundval av nationalitet, hemvist eller etableringsort.

Bestämmelserna i artikel 5 är förhållandevis detaljerade. Eftersom det saknas motsvarande bestämmelser i svensk rätt, bör bestämmelserna i artikel 5 därför genomföras i nära anslutning till den lydelse som de har i direktivet.

Allmänna utgångspunkter för genomförande av artikel 5

Artikel 5 tar sikte på förutsättningarna för en rättighetshavare att ge eller återta ett förvaltningsuppdrag till en kollektiv förvaltnings- organisation. Artikel 5 reglerar däremot inte frågan om den rättsliga karaktären av ett sådant uppdrag. Av definitionen av kollektiv förvaltningsorganisation i artikel 3 a framgår att ett sådant uppdrag kan baseras på överlåtelse, licens eller annat avtal. Även om ”fullmakt” och ”upplåtelse” inte nämns uttryckligen i artikeln, är det exempel på avtal som kan grunda ett förvaltningsuppdrag. Med upplåtelse avses i upphovsrättsliga sammanhang en i tiden eller rummet begränsad nyttjanderätt till ett verk eller annat alster (se Rosén, Upphovsrättens avtal, 2006, s. 87 och 109 ff. och Olsson, Upphovsrättslagstiftningen – En kommentar, 2009, s. 234 f.).

Artikel 5 omfattar inte situationer där rättigheter förvaltas med stöd av bestämmelser i lag, t.ex. bestämmelser om obligatorisk kollektiv förvaltning eller avtalslicenser, eller förutsättningarna för att rättigheter ska anses förvaltade med stöd av sådana bestäm-

147

Representation av rättighetshavare samt medlemskap…

SOU 2015:47

melser, vilket också framgår av definitionen av kollektiv förvalt- ningsorganisation i artikel 3 a som hänvisar att organisationen kan ha fått ”tillstånd enligt lag” att förvalta rättigheter.

Att omfattningen av artikel 5 ska avgränsas på detta sätt framgår redan av ordalydelsen av bestämmelserna i artikeln, t.ex. hänvisar artikel 5.2 till att rättighetshavare ”ska få ge” ett förvaltnings- uppdrag till en valfri kollektiv förvaltningsorganisation. På samma sätt hänvisar artikel 5.3 till att rättighetshavare ”ska ha rätt” att ta tillbaka tillståndet att förvalta rättigheter. Att artikeln är neutral i frågan om den rättsliga karaktären hos ett förvaltningsuppdrag enligt nationell rätt, och inte reglerar giltigheten och förutsätt- ningarna för förvaltning av rättigheter med stöd i lag framgår också av skäl 2, 12 och 19 till direktivet. Av skäl 2 framgår att en rättighetshavare normalt kan välja mellan individuell eller kollektiv förvaltning av sina rättigheter, såvida medlemsstaterna inte före- skriver något annat, i enlighet med unionsrätten och unionens och medlemsstaternas internationella åtaganden. Av skäl 12 framgår bl.a. att direktivet inte påverkar medlemsstaternas ordningar för förvaltning av rättigheter, såsom kollektiva avtalslicenser med utsträckt verkan, obligatorisk kollektiv förvaltning och rättsliga presumtioner om representation. Av skäl 19 framgår att ett krav i tillståndet på rättighetshavarens medgivande för förvaltningen av varje rättighet, kategori av rättigheter eller typer av verk eller andra alster inte bör hindra rättighetshavarna från att godta föreslagna senare ändringar av tillståndet genom tyst medgivande i enlighet med de villkor som fastställs i nationell rätt.

Ordalydelsen av bestämmelserna i artikel 5 samt skälen 2, 12 och 19 innebär alltså att frågan om hur en organisation ska anses ha fått ett visst förvaltningsuppdrag och den rättsliga karaktären av ett sådant uppdrag är en fråga för nationell rätt, t.ex. avtals- och kontraktsrättsliga regler och principer.

I förtydligande syfte bör författningstexten som genomför artikel 5 klargöra att bestämmelserna inte påverkar tillämpningen av bestämmelser om en avtalslicens utsträckta verkan eller om obligatorisk kollektiv förvaltning i lagen (1960:729) om upphovs- rätt till litterära och konstnärliga verk.

En annan fråga att ta ställning till vid genomförandet är hur rättighetshavarnas rättigheter i förhållande till de kollektiva förvalt- ningsorganisationerna ska framgå för rättighetshavarna. Artikel 5.1

148

SOU 2015:47

Representation av rättighetshavare samt medlemskap…

anger att medlemsstaterna ska se till att rättighetshavarna har de rättigheter som anges i artiklarna 5.2–5.8 och att dessa rättigheter anges i stadgan eller medlemskapsvillkoren för den kollektiva förvaltningsorganisationen. Eftersom det kan förekomma att en rättighetshavare ger ett förvaltningsuppdrag till en kollektiv förvaltningsorganisation utan att med nödvändighet bli medlem, t.ex. för att organisationens juridiska form inte har medlemmar (se avsnitt 6.1 och 7.3.2), bör bestämmelserna genomföras som ett krav i lagen på att rättigheterna ska komma till uttryck i organisa- tionens stadga.

Rättighetshavares rätt att välja valfri organisation för kollektiv förvaltning

I artikel 5.2 anges att rättighetshavarna ska få ge valfri kollektiv förvaltningsorganisation tillstånd att förvalta valfria rättigheter, kategorier av rättigheter eller typer av verk och andra alster, för valfria territorier oberoende av organisationens eller rättighets- havarens nationalitet, hemvist eller etableringsmedlemsstat. Vidare anges att om inte den kollektiva förvaltningsorganisationen har objektivt grundade skäl att avslå en begäran om förvaltning ska den vara skyldig att förvalta sådana rättigheter, kategorier av rättigheter eller typer av verk och andra alster, förutsatt att förvaltningen av dem ingår i organisationens verksamhetsområde.

Artikel 5.2 förklaras i skäl 19 till direktivet. Där anges att en rättighetshavare fritt bör kunna välja en kollektiv förvaltnings- organisation för förvaltning av sina rättigheter eller kategorier av rättigheter. Ett viktigt förbehåll anges dock; den kollektiva förvalt- ningsorganisationen i fråga ska redan tidigare förvalta de aktuella rättigheterna eller kategorierna av rättigheter. En kollektiv förvalt- ningsorganisations skyldighet att åta sig ett förvaltningsuppdrag kan begränsas av omfattningen av organisationens verksamhet; organisationen har ingen skyldighet att åta sig ett förvaltnings- uppdrag på ett område där den inte redan bedriver kollektiv förvaltning.

I skäl 19 förklaras vidare att rättigheten att bestämma och avgränsa ett förvaltningsuppdrag gäller oavsett om det rör sig om rättigheter till överföring till allmänheten eller mångfaldiganderättigheter, eller kategorier av rättigheter med anknytning till sådana former av

149

Representation av rättighetshavare samt medlemskap…

SOU 2015:47

utnyttjande som utsändningar, teaterföreställningar eller mång- faldigande för överföring på nätet. Vidare poängteras att kollektiva förvaltningsorganisationer som förvaltar olika typer av verk och andra alster, såsom litterära, musikaliska eller fotografiska verk, bör ge rättighetshavarna samma flexibilitet när det gäller olika typer av verk och andra alster.

Hänvisningen i artikel 5.2 till ”rättigheter, kategorier av rättig- heter eller typer av verk” bör förstås så att organisationen kan besluta om den är beredd att acceptera förvaltningsuppdrag som avser enskilda rättigheter m.m. eller om den ställer krav på att uppdraget ska avse hela rättighetskategorier eller typer av verk eller annat alster. Denna tolkning stöds av innehållet i skäl 19, där det anges att rättigheterna, kategorierna av rättigheter eller typerna av verk och andra alster som förvaltas av den kollektiva förvaltnings- organisationen ”bör fastställas vid organisationens medlemsstämma om de inte redan har fastställs i dess stadga eller föreskrivs i lagstiftning.” Det framhålls också att det är viktigt att rättigheterna och kategorierna av rättigheter fastställs på ett sätt som gör att en balans upprätthålls mellan rättighetshavarnas frihet att förfoga över sina verk och andra alster och organisationens förmåga att på ett effektivt sätt förvalta rättigheterna, med beaktande av den kategori av rättigheter som förvaltas av organisationen och den kreativa sektor inom vilken organisationen verkar. De nämnda uttalandena i skäl 19 får sammantaget anses ge uttryck för nödvändigheten av att uppnå en balans mellan rättighetshavarens rätt att välja kollektiv rättighetsförvaltare och den enskilda organisationens praktiska möjlighet att efterkomma en begäran, som har betonats i konkurrensrättspraxis.

Bestämmelserna i artikel 5.2 saknar motsvarighet i gällande svensk rätt. I lagen bör därför införas bestämmelser om att en rättighets- havare ska kunna ge valfri kollektiv förvaltningsorganisation tillstånd att förvalta valfria rättigheter, kategorier av rättigheter eller typer av verk (förvaltningsuppdrag). Det bör också införas bestämmelse om att en kollektiv förvaltningsorganisation ska åta sig ett sådant förvalt- ningsuppdrag om den inte har objektivt grundande skäl att inte göra det.

150

SOU 2015:47

Representation av rättighetshavare samt medlemskap…

Rättighetshavares rätt att bevilja licenser för icke-kommersiell användning

I artikel 5.3 anges att rättighetshavarna ska ha rätt att bevilja licenser för icke-kommersiell användning av rättigheter, kategorier av rättigheter, typer av verk och andra alster efter eget val. Artikel 5.3 kompletteras av bestämmelser i artikel 5.8, enligt vilka gäller att en kollektiv förvaltningsorganisation ska kunna uppställa villkor för att sådan parallell-licensiering ska vara tillåten.

De nämnda bestämmelserna i artikel 5.3 och 5.8 förklaras i skäl 19 till direktivet. Där anges att direktivet inte bör stå i vägen för rättighetshavarnas möjlighet att själva förvalta sina rättigheter, inklusive för icke-kommersiell användning. Vidare anges i fråga om icke-kommersiell användning, att medlemsstaterna bör föreskriva att kollektiva förvaltningsorganisationer vidtar de åtgärder som krävs för att se till att deras rättighetshavare kan utöva rätten att utfärda licenser för sådana användningar. Sådana åtgärder bör bland annat inbegripa ett beslut av den kollektiva förvaltningsorganisa- tionen om villkoren för utövandet av denna rätt samt tillhanda- hållande av information till medlemmarna om dessa villkor.

Bestämmelsen i artikel 5.3 syftar till att rättighetshavare ska kunna utfärda licenser för icke-kommersiell användning av sina verk även om användningen annars skulle omfattas av ett förvalt- ningsuppdrag. Med andra ord öppnar bestämmelsen upp för olika typer av parallell licensiering för icke-kommersiella förfoganden. Möjligheten till sådana parallell licensiering är i sin tur föremål för villkor som den kollektiva förvaltningsorganisationen kan besluta om.

Eftersom bestämmelsen avser möjlighet till sådan parallell licensiering på basis av tillstånd från en enskild rättighetshavare, torde den inte avse situationer där rättighetshavaren inte har möjlighet att medge individuella tillstånd. Bestämmelsen synes alltså inte vara tillämplig på rättigheter som är föremål för obligatorisk kollektiv förvaltning, t.ex. ersättningar grundande i bestämmelserna om privatkopiering (26 k–m §§ URL), ersättning vid vidareförsäljning av originalkonstverk (26 n–p §§ URL), rätten till samtidig och oförändrad återutsändning (vidaresändning) trådlöst eller genom kabel av verk som ingår i en trådlös ljudradio- eller televisions- utsändning (42 f § URL), samt s.k. tilläggsersättning (45 b § URL).

151

Representation av rättighetshavare samt medlemskap…

SOU 2015:47

Bestämmelserna i artikel 5.3 saknar motsvarighet i gällande svensk rätt. I lagen bör därför införas bestämmelser om att, trots omfattningen av ett förvaltningsuppdrag, får en rättighetshavare bevilja licenser för sådan användning av rättigheterna, kategorierna av rättigheter eller typerna av verk som inte är kommersiell. Eftersom möjligheten till sådan licensiering kan vara föremål för villkor som beslutas av den kollektiva förvaltningsorganisationen, bör referensen till ”efter eget val” i artikel 5.3 inte införas i författ- ningstexten. Organisationens möjlighet att besluta om nu nämnda villkor behandlas nedan i anslutning till artikel 5.8.

Rättighetshavares rätt att ta tillbaka ett förvaltningsuppdrag

I det föregående beskrivs rättighetshavares rätt att ge ett förvalt- ningsuppdrag till en kollektiv förvaltningsorganisation. Denna rätt kompletteras i artikel 5.4 av rättighetshavares rätt att återta ett förvaltningsuppdrag. Där anges att rättighetshavarna ska ha rätt att ta tillbaka tillståndet att förvalta rättigheter, kategorier av rättigheter eller typer av verk och andra alster som de har beviljat en kollektiv förvaltningsorganisation eller att från en sådan organisation ta tillbaka någon av de rättigheter, kategorier av rättigheter, typer av verk och andra alster efter eget val i enlighet med artikel 5.2 och för de territorier de väljer, med rimligt varsel som inte överskrider sex månader. Av sista meningen i artikeln framgår dock att den kollektiva förvaltningsorganisationen kan besluta att ett sådant avslutande eller fråntagande ska träda i kraft först i slutet av räkenskapsåret.

Artikel 5.4 förklaras i skäl 19 till direktivet. Där anges att samma balans som gäller vid givande av förvaltningsuppdrag (artikel 5.2) bör gälla för omfattningen av möjligheten till ett återtagande (artikel 5.4). I skäl 19 anges vidare att om en medlemsstat, i enlighet med unions- rätten och unionens och medlemsstaternas internationella åtaganden, föreskriver obligatorisk kollektiv förvaltning av rättigheter så begränsas rättighetshavarnas val (i en återtagandesituation) till andra kollektiva förvaltningsorganisationer.

Bestämmelserna i artikel 5.4 saknar motsvarighet i gällande svensk rätt. I lagen bör därför införas bestämmelser om att en rättighetshavare får helt eller delvis ta tillbaka ett förvaltnings-

152

SOU 2015:47

Representation av rättighetshavare samt medlemskap…

uppdrag, om det sker med rimligt varsel och i enlighet med de bestämmelser som genomför artikel 5.2. Det bör också införas bestämmelser om att en kollektiv förvaltningsorganisation ska kunna besluta att ett återtagande av ett förvaltningsuppdrag ska träda i kraft först i slutet av räkenskapsåret.

Utestående belopp vid tidpunkten för ett återtagande

Artikel 5.5 föreskriver att om det finns utestående belopp till en rättighetshavare för utnyttjande som inträffat innan återtagandet av tillståndet eller fråntagandet av rättigheter trädde i kraft eller under en licens som beviljats innan ett sådant återtagande av rättigheter trädde i kraft, ska rättighetshavaren ha kvar sina rättigheter enligt artiklarna 12, 13, 18, 20, 28 och 33.

De nämnda artiklarna behandlar rätten till sociala, kulturella eller utbildningsrelaterade tjänster som finansieras genom avdrag (artikel 12), fördelning av utestående belopp till rättighetshavare (artikel 13), information till rättighetshavarna om förvaltningen av deras rättigheter (artikel 18), information som på begäran ges till rättighetshavare, andra kollektiva förvaltningsorganisationer och användare (artikel 20), korrekt och snabb betalning till rättighets- havarna i vissa fall (artikel 28) och förfaranden för klagomål (artikel 33). Referensen till de nämnda artiklarna baseras på synsättet att en rättighetshavare kan ha rätt till viss ersättning även efter tid- punkten för ett återtagande.

Bestämmelserna i artikel 5.5 saknar motsvarighet i gällande svensk rätt. I lagen bör därför införas bestämmelser om att om det finns utestående belopp till en rättighetshavare som har inträffat innan tillbakatagandet av ett förvaltningsuppdrag har trätt i kraft, har rättighetshavaren kvar sin rätt till fördelning och utbetalning av utestående belopp och rätt till information från organisationen om tillskrivna rättighetsintäkter m.m.

153

Representation av rättighetshavare samt medlemskap…

SOU 2015:47

Begränsningar i möjligheten för en organisation att uppställa krav på fortsatt kollektiv förvaltning av rättigheter vid ett återtagande

I artikel 5.6 anges att en kollektiv förvaltningsorganisation inte får begränsa utövandet av rättigheter enligt artiklarna 5.4 och 5.5 genom att, som ett villkor för att utöva dessa rättigheter, kräva att förvalt- ningen av rättigheter eller kategorier av rättigheter eller typer av verk eller andra alster som återtagits anförtros en annan kollektiv förvaltningsorganisation.

Artikel 5.6 förklaras i skäl 19 till direktivet. Där anges att om en medlemsstat, i enlighet med unionsrätten och unionens och medlems- staternas internationella åtaganden, föreskriver obligatorisk kollektiv förvaltning av rättigheter begränsas rättighetshavarnas val till andra kollektiva förvaltningsorganisationer. Även skäl 2 ger viss väg- ledning. Där anges att en rättighetshavare normalt kan välja mellan individuell eller kollektiv förvaltning av sina rättigheter, såvida medlemsstaterna inte föreskriver något annat, i enlighet med unionsrätten och unionens och medlemsstaternas internationella åtaganden. Artikel 5.6 samt skäl 2 och 19 innebär alltså samman- taget att en rättighetshavares möjlighet att återta sina rättigheter från en kollektiv förvaltningsorganisation i syfte att förvalta dem individuellt, kan begränsas endast om begränsningen framgår av nationell lagstiftning om tvingande kollektiv förvaltning. Medlems- villkor som anger att rättigheter endast kan förvaltas kollektivt, och som inte har stöd i sådan lagstiftning, är således inte tillåtna. Vidare måste den nationella lagstiftningen vara förenlig med unionsrätten och unionens och medlemsstaternas internationella åtaganden.

Som har framkommit i avsnitt 6.4 finns i svensk upphovsrätt flera bestämmelser om obligatorisk kollektiv förvaltning av rättigheter, vilka alla har stöd i direktiv på upphovsrättsområdet. Det gäller förvaltning och inkassering av s.k. privatkopieringsersättning (26 m § URL),11 s.k. följerätt (26 p § URL),12 samtidig och oförändrad åter- utsändning (vidaresändning) trådlöst eller genom kabel av verk som

11Skäl 38 till Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/29/EG av den 22 maj 2001 om harmonisering av vissa aspekter av upphovsrätt och närstående rättigheter i informations- samhället.

12Artikel 6.1 i Europaparlaments och rådets direktiv 2001/84/EG av den 27 september 2001 om upphovsmannens rätt till ersättning vid vidareförsäljning av originalkonstverk (följerätt).

154

SOU 2015:47

Representation av rättighetshavare samt medlemskap…

ingår i en trådlös ljudradio- eller televisionsutsändning (42 f § URL),13 samt s.k. tilläggsersättning (45 b § URL).14 I den utsträckning kollektiva förvaltningsorganisationer tillämpar villkor enligt vilka rättigheter m.m. som tas tillbaka måste anförtros en annan kollektiv förvaltningsorganisation, är sådana villkor inte tillåtna, om de inte har stöd i de aktuella lagrummen.

Bestämmelserna i artikel 5.6 saknar motsvarighet i gällande svensk rätt. I lagen bör därför införas bestämmelser om att en kollektiv förvaltningsorganisation inte får begränsa rättighetshavares rätt att ta tillbaka ett förvaltningsuppdrag eller rätt att utöva vissa rättigheter i förhållande till organisationen innan ett återtagande av förvalt- ningsuppdraget trätt i kraft, genom att uppställa som villkor att rättigheter som omfattas av ett tillbakadragande förvaltas av en annan kollektiv förvaltningsorganisation.

Skyldighet för den kollektiva förvaltningsorganisationen att dokumentera tillstånd

I artikel 5.7 föreskrivs att i situationer där en rättighetshavare ger en kollektiv förvaltningsorganisation tillstånd att förvalta dennes rättigheter ska rättighetshavaren ge sitt uttryckliga medgivande specifikt för varje rättighet eller kategori av rättigheter eller typ av verk eller andra alster som rättighetshavaren beviljar organisationen tillstånd att förvalta. Vidare anges att varje sådant medgivande ska finnas dokumenterat.

Hänvisningen i inledningen av artikeln till ”I situationer där” innebär att artikel 5.7 inte omfattar situationer där förvaltning sker utan att något tillstånd har lämnats, t.ex. förvaltning av utan- förståendes rättigheter inom ramen för en avtalslicens eller rättigheter som förvaltas på basis av bestämmelser om obligatorisk kollektiv förvaltning.

Första meningen i artikel 5.7 anges att det förvaltningsuppdrag som en rättighetshavare ger till en organisation ska vara såväl

13Artikel 9.2 i Rådets direktiv 93/83/EEG av den 27 september 1993 om samordning av vissa bestämmelser om upphovsrätt och närstående rättigheter avseende satellitsändningar och vidaresändning via kabel

14Artikel 1.2.c i Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/77/EU av den 27 september 2011 om ändring av direktivet 2006/116/EG om skyddstiden för upphovsrätt och vissa när- stående rättigheter.

155

Representation av rättighetshavare samt medlemskap…

SOU 2015:47

uttryckligt som specifikt. Den engelska språkversionen ger inte uttryck för samma stränga krav; där anges att rättighetshavare ska ge ”consent specifically”. Vad som kan anses ligga i ett krav på att ett tillstånd ska vara ”specifikt” är inte helt klart. Av skäl 19, som ger underlag för tolkning av bestämmelsen, framgår dock att kravet i tillståndet på rättighetshavarens medgivande för förvaltningen av varje rättighet, kategori av rättigheter eller typer av verk eller andra alster inte bör hindra rättighetshavarna att godta föreslagna senare ändringar av tillståndet genom tyst medgivande i enlighet med villkor i nationell rätt. Uttalandet i skäl 19 bör rimligtvis omfatta bl.a. situationen att en rättighetshavare ursprungligen gett en organisa- tion ett generellt förvaltningsuppdrag och samtidigt accepterat att omfattningen av uppdraget kan ändras genom framtida ändring av organisationens stadgar eller stämmobeslut. Kravet på att rättig- hetshavaren behöver ge tillstånd ”specifikt” kan således inte anses uppställa något krav på att tillståndet behöver vara preciserat.

Sista meningen i artikel 5.7 anger att ett eventuellt tillstånd till en kollektiv förvaltningsorganisation behöver vara dokumenterat. Eftersom första meningen i artikel 5.7, i linje med artikel 5.2, inte ställer krav på att tillstånd behöver ges för varje enskilt verk eller annat alster som omfattas av tillståndet, kan något krav på dokumentation inte heller uppställas på denna detaljnivå. Dokumentationen behöver dock omfatta det tillstånd som har getts.

Bestämmelserna i artikel 5.7 saknar motsvarighet i gällande svensk rätt. I lagen bör därför införas bestämmelser om att när en rättighetshavare ger en kollektiv förvaltningsorganisation ett förvaltningsuppdrag, ska rättighetshavaren ge sitt uttryckliga medgivande för varje rättighet eller kategori av rättighet eller typ av verk som organisationen ska förvalta. Varje sådant tillstånd ska dokumenteras av organisationen.

Skyldighet att underrätta rättighetshavarna

I artikel 5.8 anges att en kollektiv förvaltningsorganisation ska underrätta rättighetshavarna om deras rättigheter enligt artiklarna 5.1–5.7 och om villkoren för den rättighet som föreskrivs i artikel 5.3, innan den erhåller deras förvaltningsuppdrag. Vidare anges i samma artikel att en kollektiv förvaltningsorganisation ska under-

156

SOU 2015:47

Representation av rättighetshavare samt medlemskap…

rätta de rättighetshavare som redan har gett organisationen tillstånd om deras rättigheter enligt artiklarna 5.1 till 5.7 och om villkoren för den rättighet som föreskrivs i artikel 5.3 senast den 10 oktober 2016.

Artikel 5.8 förklaras i skäl 19 till direktivet. Där anges att de kollektiva förvaltningsorganisationerna bör underrätta rättighets- havarna om deras möjligheter och se till att de kan utöva rättig- heterna med anknytning till dessa möjligheter på ett så enkelt sätt som möjligt. Det framhålls att rättighetshavare som redan gett en kollektiv förvaltningsorganisation tillstånd kan underrättas via organisationens webbplats.

Mot denna bakgrund bör det i lagen införas bestämmelser om att en kollektiv förvaltningsorganisation ska informera rättighets- havare om deras nu nämnda rättigheter innan den accepterar deras förvaltningsuppdrag. Rättigheterna och villkoren ska dessutom framgå av organisationens stadgar. En kollektiv förvaltnings- organisation som redan har fått ett förvaltningsuppdrag från rättig- hetshavare, ska informera dem om de nämnda rättigheterna.

7.3Medlemskap

7.3.1Nuvarande ordning

I svensk rätt skiljer man traditionellt sett mellan öppna och slutna associationer. Med öppen association menas en organisation vars grundläggande avtal (stadgar, bolagsavtal osv.) tillåter att antalet medlemmar ökar eller minskar utan att avtalet justeras. Med sluten association avses sammanslutning inom vilken antalet medlemmar eller delägare i princip inte kan variera utan att det avtal som utgör det grundläggande dokumentet för sammanslutningen ändras.

Till de öppna associationerna hör de ekonomiska föreningarna. En ekonomisk förening kan i allmänhet inte vägra någon inträde såsom medlem. Undantag från denna regel görs för det fall att det föreligger särskilda skäl med hänsyn till arten eller omfattningen av föreningens verksamhet, föreningens syfte eller annan orsak (se 3 kap. 1 § föreningslagen). En sådan begränsning av medlems- antalet eller medlemskretsen kan ske genom stadgebestämmelse. Även utan stadgebestämmelse kan av föreningens verksamhet och ändamål följa rätt att begränsa medlemsantalet eller kräva vissa

157

Representation av rättighetshavare samt medlemskap…

SOU 2015:47

kvalifikationer för att bli medlem (se prop. 1986/87:7 s. 87, jfr prop. 1951:34 s. 102). Vidare kan inträde förvägras person som kan antas komma att motarbeta föreningens syfte eller på annat sätt uppträda illojalt (NJA II 1951 s. 39).

För ideella föreningar gäller att möjligheten till medlemskap kan begränsas genom bestämmelser i stadgarna eller genom faktiskt tillämpad praxis. Undantag från denna huvudregel har uppställts i situationer där medlemskap i en förening har bedömts vara mer eller mindre en nödvändig förutsättning för möjligheten att arbeta eller försörja sig. Med hänsyn härtill har en fackförening ålagts att anta en sökande som medlem, om han inte gjort sig skyldig till sådant förhållande som skulle ge föreningen rätt att utesluta honom (se NJA 1948 s. 513). Liknande principer torde vara att tillämpa även i förhållande till andra föreningar där medlemskapet närmast är en förutsättning för utövande av viss verksamhet.

För europakooperativ gäller att de bör bedrivas i enlighet med principen om att ”inga artificiella spärrar bör finnas för medlem- skap”, se skäl 10 i SCE-förordningens ingress. Om inte stadgarna i en förening föreskriver annorlunda, får medlemskap i ett europa- kooperativ förvärvas av såväl fysiska som juridiska personer (artikel 14). Vidare gäller att beträffande frågor som inte regleras i förord- ningen ska de nationella regler gälla som skulle gälla för kooperativ bildade i överensstämmelse med lagstiftningen i den medlemsstat där europakooperativet har sitt säte (se artikel 8), dvs. för svenska förhållanden t.ex. lagen om ekonomiska föreningar. Hit torde höra frågor om medlemskap utöver vad som regleras av förordningen (jfr prop. 2005/06:150 s. 90 och 172).

Till de slutna associationerna hör aktiebolaget. Aktiebolag har sluten karaktär eftersom antalet aktier är bestämt. I bolagsord- ningen ska anges antalet aktier, eller åtminstone högsta och lägsta antal aktier. Ändring i ena eller andra riktningen kan visserligen ske, men för det krävs att bolagsordningen ändras, vilket kan göras endast genom bolagstämmobeslut med kvalificerad majoritet. Aktieantalets fixering har till följd att det är möjligt att inträda som

”medlem” i bolaget endast genom att förvärva en eller flera aktier.

Aktieförvärv sker i allmänhet genom att aktie överlåts till förvärvaren eller övergår till honom genom arv eller annat familjerättsligt fång. Man kan också förvärva aktie genom teckning vid nyemission eller genom utbyte av konvertibel mot aktie. Europabolag omfattas av

158

SOU 2015:47

Representation av rättighetshavare samt medlemskap…

samma regler för förvärv och nyemission av aktier som aktiebolag (se artikel 5 SE-förordningen och prop. 2003/04:112 s. 43 f. och 117).

Även handelsbolag har normalt en sluten karaktär. De bildas genom avtal mellan personer; ny bolagsman får inte tas in i bolaget utan de tidigare bolagsmännens samtycke (2 kap. 2 § HBL). Bestämmelsen är dock dispositiv, varför det är möjligt för bolags- männen att enas om andra förutsättningar för inträde i bolaget. För europeiska ekonomiska intressegrupperingar gäller att ett beslut att anta en ny medlem ska fattas enhälligt av medlemmarna (artikel 26 i EEIG-förordningen). Såväl juridiska personer som fysiska personer som utövar ett fritt yrke eller annan verksamhet kan antas som medlemmar (artikel 4.1).

Stiftelser har inga medlemmar; i strikt mening är de således inte en ”association”.

I beslut på konkurrensrättens område har kommissionen bedömt att kollektiva förvaltningsorganisationer som har en dominerande ställning inte via medlemsvillkor eller stadgar får utestänga rättig- hetshavare från andra medlemsstater från medlemskap i organisa- tionen.15 Vidare har kommissionen i en rad dokument framhållit vikten av att rättighetshavare ska kunna bli medlem i valfri kollektiv förvaltningsorganisation, inklusive situationer där rättig- hetshavarna har hemvist i en annan medlemsstat än den där organisationen är etablerad.16

7.3.2Överväganden

Förslag: I lagen införs bestämmelser om att en kollektiv förvalt- ningsorganisation ska godta rättighetshavare och enheter som företräder rättighetshavare som medlemmar, om de uppfyller kraven för medlemskap. Kraven ska baseras på objektiva, transparenta och icke-diskriminerande villkor.

15Se kommissionens beslut i GEMA I, beslut av den 20 juni 1971, EGT 1971 L 134/15; och GVL, beslut av den 29 oktober 1981, EGT L 370/49.

16Se Commission Staff Working Document – Study on a Community Initiative on the Cross-Border Collective Management of Copyright, 7 juli 2005, s. 14 och Commission Staff Working Document. Impact Assessment Reforming Cross-Border Collective Management of Copyright and Related Rights for Legitimate Online Music Services, Bryssel 11 oktober 2005, SEC(2005) 1254, s. 10.

159

Representation av rättighetshavare samt medlemskap…

SOU 2015:47

I lagen införs också bestämmelser om att kraven för medlem- skap ska anges i stadgarna för den kollektiva förvaltnings- organisationen och vara allmänt tillgängliga.

Vidare införs bestämmelser om att om en kollektiv förvalt- ningsorganisation vägrar godkänna en begäran om medlemskap, ska den ge rättighetshavaren eller enheten en tydlig motivering av sitt beslut.

I lagen införs bestämmelser om att föreningslagens bestäm- melser om medlemskap ska tillämpas på en kollektiv förvalt- ningsorganisation som bedrivs som en ekonomisk förening, ett europakooperativ eller en ideell förening.

Bedömning: Direktivets bestämmelser om medlemskap i en kollektiv förvaltningsorganisation tillämpas inte på stiftelser.

Skälen för förslaget och bedömningen

Allmänna utgångspunkter

I artikel 3 d i direktivet definieras en medlem som en rättighetshavare eller en enhet som representerar rättighetshavare, inbegripet andra kollektiva förvaltningsorganisationer och rättighetshavarsamman- slutningar, som uppfyller kraven för medlemskap i en kollektiva förvaltningsorganisationen och som organisationen har beviljat tillträde (artikel 3 d).

I artikel 6.2 i direktivet anges allmänna villkor för medlemskap. Enligt artikeln ska en kollektiv förvaltningsorganisation godta rättig- hetshavare och enheter som representerar rättighetshavare, inbegripet andra kollektiva förvaltningsorganisationer och sammanslutningar av rättighetshavare, som medlemmar om de uppfyller kraven för medlemskap, vilka ska baseras på objektiva, transparenta och icke- diskriminerande kriterier. Dessa krav för medlemskap ska anges i stadgan eller medlemskapsvillkoren för den kollektiva förvaltnings- organisationen och de ska vara allmänt tillgängliga. I situationer där en kollektiv förvaltningsorganisation vägrar godkänna en begäran om medlemskap ska den ge rättighetshavaren en tydlig motivering av skälen till sitt beslut.

Av lydelsen av artikel 6.2 följer att direktivet inte uppställer något absolut krav på öppenhet i betydelsen att exempelvis en rättighets-

160

SOU 2015:47

Representation av rättighetshavare samt medlemskap…

havare som så önskar under alla omständigheter ska kunna bli medlem. Snarare synes direktivet utgå från att en kollektiv förvalt- ningsorganisation ska kunna uppställa kriterier för medlemskap och att sådana kriterier är tillåtna så länge de är objektiva, transparenta och icke-diskriminerande. Även ingressen till direktivet ger stöd för tolkningen att en kollektiv förvaltnings- organisation ska kunna uppställa begränsningar i möjligheten att bli medlem. I skäl 14 förklaras att det i praktiken förekommer att kollektiva förvaltningsorganisationer verkar i olika juridiska former såsom föreningar, kooperativ och aktiebolag som kontrolleras eller ägs antingen av innehavare av upphovsrätt och närstående rättig- heter eller av ”enheter som representerar sådana rättighetshavare.” I artikel 6.2 och skäl 14 exemplifieras att sådana enheter kan vara andra kollektiva förvaltningsorganisationer, rättighetshavar- sammanslutningar, fackföreningar eller andra organisationer. Dessa exempel indikerar att uttrycket ”enhet” i detta sammanhang torde ta sikte på en juridisk enhet som kan äga tillgångar och som har rättskapacitet, dvs. en juridisk person.

Vidare anges i skäl 14 att det i undantagsfall förekommer att kollektiva förvaltningsorganisationer saknar ägande eller kontroll på grund av sin juridiska form och att det till exempel gäller stiftelser, som inte har några medlemmar. I skäl 20 framkommer att medlemskapet i en kollektiv förvaltningsorganisation bör basera sig på objektiva, transparenta och icke-diskriminerande kriterier, även för förläggare som med stöd av ett avtal om utnyttjande av rättigheter har rätt till en andel av intäkterna från de rättigheter som förvaltas av den kollektiva förvaltningsorganisationen och att inkassera sådana intäkter från denna organisation. Det poängteras dock att kriterierna inte bör ålägga kollektiva förvaltnings- organisationer någon skyldighet att godta medlemmar om förvalt- ningen av deras rättigheter, kategorier av rättigheter eller typer av verk eller andra alster ligger utanför organisationernas verksam- hetsområde, varmed bör avses organisationens befintliga verksamhets- område. En kollektiv förvaltningsorganisations skyldighet att godta rättighetshavare som medlemmar omfattar följaktligen inte rättig- hetshavare för vilka ett förvaltningsuppdrag ligger utanför organisa- tionens befintliga verksamhetsområde.

161

Representation av rättighetshavare samt medlemskap…

SOU 2015:47

Förutsättningar för medlemskap; föreningar och europakooperativ

Bestämmelserna om förutsättningar för medlemskap i första meningen i artikel 6.2 motsvaras i huvudsak det som enligt svensk rätt redan i dag gäller för ekonomiska föreningar. Såväl direktiv- bestämmelserna som föreningslagen bygger på öppenhetsprincipen. En person kan vägras medlemskap i en ekonomisk förening endast om det föreligger ”särskilda skäl med hänsyn till arten eller omfattningen av föreningens verksamhet, föreningens syfte eller annan orsak” (se 3 kap. 1 § föreningslagen). I direktivet anges inte förutsättningarna för att vägra medlemskap, utan i stället anges att kraven för medlemskap ska baseras på ”objektiva, transparenta och icke-diskriminerande kriterier”. Även om direktivet och förenings- lagen båda bygger på öppenhetsprincipen så närmar de sig frågan om medlemskap från olika perspektiv. I praktiken torde dock förutsättningarna för att bevilja respektive vägra medlemskap korrespondera mot varandra. Faktorer som leder till att ett medlemskap inte beviljas torde samtidigt utgöra faktorer som inte motsvarar villkoren för medlemskap och tvärtom.

Fråga är om direktivets kriterier för medlemskap innebär något annat eller mer än bestämmelserna om möjligheten att vägra medlemskap enligt föreningslagen. Att kriterierna för medlemskap ska vara ”transparenta” bör innebära att kriterierna ska vara tydliga och inte lämna utrymme för stort skönsmässigt utrymme; det ska vara tydligt och förutsebart för den som söker medlemskap vilka kriterier som uppställs. Viss ledning när det gäller innebörden av att kriterierna ska vara ”icke-diskriminerande” kan hämtas i artikel

21.2 i Europeiska Unionens stadga om de grundläggande rättig- heterna.17 Där anges att ”Inom tillämpningsområdet för fördragen, och utan att det påverkar tillämpningen av någon särskild bestäm- melse i dem, ska all diskriminering på grund av nationalitet vara förbjuden.” Direktivets krav på att kriterierna för medlemskap ska vara ”transparenta” och ”icke-diskriminerande” bör därmed inte innebära något utöver föreningslagens förutsättningar för att vägra medlemskap. Detsamma bör gälla direktivets tredje krav, att krite- rierna för medlemskap i en kollektiv förvaltningsorganisation ska

17 Europeiska Unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, EUT C 83/389, 30.3.2010.

162

SOU 2015:47

Representation av rättighetshavare samt medlemskap…

vara ”objektiva”. Förutsättningarna för att vägra medlemskap enligt föreningslagen, att det föreligger ”särskilda skäl med hänsyn till arten eller omfattningen av föreningens verksamhet, föreningens syfte eller annan orsak”, bör motsvara sådana ”objektiva” krav som direktivet kräver för medlemskap i en kollektiv förvaltnings- organisation. För kollektiva förvaltningsorganisationer som bedrivs som ekonomisk förening torde således föreningslagens regler kunna tillämpas och några särskilda bestämmelser om förutsätt- ningar för medlemskap i kollektiva förvaltningsorganisationer som bedrivs som ekonomiska föreningar behöver därför inte tas in i den nya lagen. Detsamma gäller för kollektiva förvaltningsorganisationer som bedrivs som europakooperativ, eftersom europakooperativ omfattas av föreningslagens bestämmelser om medlemskap.

För ideella föreningar gäller, som angetts i avsnitt 7.3.1, en större möjlighet för föreningen att begränsa medlemskapskretsen än vad som gäller för ekonomiska föreningar enligt föreningslagen. En möjlighet att genomföra direktivets artikel 6.2 med tillämpning på ideella föreningar är att i författningsbestämmelse införa en bestämmelse som ligger nära ordalydelsen av artikel 6.2. En annan möjlighet är att tillämpa samma regler om förutsättningar för medlemskap i kollektiva förvaltningsorganisationer som bedrivs som ideella föreningar som dem som bedrivs som ekonomiska föreningar. En sådan lösning skulle skapa större enighet i regelverket för kollektiva förvaltningsorganisationer, oavsett om de bedrivs som ideell eller ekonomisk förening. Därför bör bestäm- melserna om förutsättningarna för medlemskap i föreningslagen tillämpas även på ideella föreningar som är kollektiva förvaltnings- organisationer.

Direktivets krav på att organisationen ska ge rättighetshavaren en tydlig motivering om den vägrar godkänna en begäran om medlemskap saknar motsvarighet i föreningslagen. I lagen bör därför införas en bestämmelse med denna innebörd. Skyldigheten bör även gälla i förhållande till enheter som representerar rättighetshavare.

Sammanfattningsvis bör alltså föreningslagens befintliga bestäm- melser om förutsättningar för medlemskap tillämpas på en kollektiv förvaltningsorganisation som bedrivs som en ekonomisk förening, ett europakooperativ eller en ideell förening. Kollektiva förvaltnings- organisationer som bedrivs i någon av de associationsformerna ska

163

Representation av rättighetshavare samt medlemskap…

SOU 2015:47

dock omfattas av en skyldighet i lagen att om den vägrar godta en begäran om medlemskap, ska den ge rättighetshavaren eller enheten en tydlig motivering till beslutet.

Förutsättningar för medlemskap; aktiebolag och europabolag

I avsnitt 7.3.1 beskrivs aktiebolag som en sluten associationsform, eftersom antalet aktier vid en given tidpunkt är bestämt. Det finns dock möjlighet att öka antalet aktier genom beslut om s.k. nyemission.

Direktivets begrepp ”medlem” torde omfatta aktieägarna i ett aktiebolag (jfr definitionen av ”member” i den engelska språk- versionen av direktivet och uttrycket ”member of a company” i brittiska Companies Act 2006, part 8). Utgångspunkten är därför att bestämmelserna i direktivets 6.2 om möjligheten att bli medlem i en kollektiv förvaltningsorganisation bör tillämpas på aktiebolag som uppfyller villkoren för att vara en sådan organisation.

Med utgångspunkt i vad som just beskrivits motsvaras uttrycket

”att antas som medlem” i ett aktiebolag av att bli aktieägare i bolaget, dvs. förvärva en aktie från en befintlig aktieägare (medlem) eller teckna en ny aktie inom ramen för en nyemission.

Bestämmelserna i aktiebolagslagen ger förutsättningar för kollektiva förvaltningsorganisationer som bedrivs i aktiebolagsform att följa de krav som artikeln uppställer. Förvärv av en befintlig aktie kan normalt ske genom överlåtelse från en befintlig aktieägare (se 4 kap. 7 § aktiebolagslagen). En kollektiv förvaltningsorganisation som bedriver sin verksamhet i aktiebolagsform torde normalt vilja uppställa vissa krav eller villkor för att någon ska kunna förvärva aktier i bolaget, i praktiken s.k. medlemsvillkor. Det kan t.ex. handla om att aktieägaren (medlemmen) ger organisationen ett förvaltningsuppdrag (i enlighet med de nationella regler som genomför artikel 5). Organisationen kan uppställa sådana begräsningar i aktieägarnas dispositionsrätt enligt bestämmelser i aktiebolagslagen om s.k. samtyckesförbehåll (se 4 kap. 9–17 §§ aktiebolagslagen). Vidare kan aktieägarna genom avtal åta sig begränsningar i sin dispositionsrätt (se Bergström och Samuelson, Aktiebolagets grundproblem, 2001, s. 76 f.).

164

SOU 2015:47

Representation av rättighetshavare samt medlemskap…

Förvärv av aktie (medlemskap) kan även ske inom ramen för en s.k. nyemission, dvs. när ett aktiebolag ger ut (emitterar) nya aktier. Bestämmelse om nyemission fattas normalt av bolagsstämman i ett aktiebolag (se 11 kap. 2 § aktiebolagslagen). Styrelsen kan besluta om nyemission under förutsättning att bolagstämman godkänner beslutet i efterhand (se 13 kap. 31 § aktiebolagslagen). Bolagstämman kan också lämna sitt godkännande på förhand genom att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om nyemission (se 13 kap. 35 § aktie- bolagslagen).

Om aktiekapitalet i bolagsordningen har angivits till ett fast belopp, får nyemission inte ske utan att bolagsordningen först ändras. Detsamma gäller i aktiebolag med ett högsta och ett lägsta aktie- kapital, om nyemissionen innebär en höjning av det registrerade aktiekapitalet till ett belopp som överstiger maximikapitalet enligt bolagsordningen. En nyemission får inte heller innebära att antalet eller det högsta antalet aktier som får finnas enligt bolagsordningen överskrids.

I svensk aktiebolagsrätt gäller regler om s.k. företrädesrätt. Enligt dessa bestämmelser ska befintliga aktieägare ha företrädesrätt till de nya aktierna vid nyemission (13 kap. 1 § aktiebolagslagen). Bolag- stämman kan besluta om avvikelse från företrädesrätten, men för det krävs att beslutet har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman (13 kap. 2 § aktiebolagslagen). Genom ett sådant beslut kan stämman rikta nyemissionen, t.ex. mot en eller flera rättighetshavare som uppfyller vissa villkor, t.ex. villkor för medlemskap i en kollektiv förvaltningsorganisation.

Sammantaget gäller alltså att befintliga aktiebolagsrättsliga bestäm- melser ger ett utrymme för en kollektiv förvaltningsorganisation, som bedrivs i aktiebolagsform, att uppfylla kraven i artikel 6.2 i direktivet. Detsamma gäller för kollektiva förvaltningsorganisationer som bedrivs som europabolag, eftersom europabolag omfattas av aktiebolagslagens bestämmelser om förvärv och nyemission av aktier och ändring av aktiekapitalets storlek. Av dessa bestämmelser framgår dock inte att kraven för aktieförvärv ska vara objektiva, transparenta och icke- diskriminerande. Det framgår inte heller att kraven för aktieförvärv ska anges i bolagsordningen och vara allmänt tillgängliga. Vidare saknas bestämmelser om att om en kollektiv förvaltningsorganisation bedrivs i någon av dessa bolagsformer och bolaget vägrar godkänna en

165

Representation av rättighetshavare samt medlemskap…

SOU 2015:47

begäran från en rättighetshavare eller en enhet som representerar rättighetshavare om att bli medlem (”aktieägare”), ska den ge en tydlig motivering av skälen för sitt beslut. Bestämmelser som anger detta bör därför tas in i lagen.

Förutsättningar för medlemskap – handelsbolag och europeiska ekonomiska intressegrupperingar

Som framgår av avsnitt 7.3.1 har handelsbolag normalt en sluten karaktär, men att det genom beslut av bolagsmännen är möjligt för ny bolagsman att tas in i bolaget. Direktivets uttryck ”medlem” torde omfatta bolagsmän i ett handelsbolag (jfr uttrycket ”member” i den engelska språkversionen av direktivet och uttrycket ”member of a limited liability partnership” i brittiska Limited Liability Partnerships

Act 2000, section 4). Bestämmelserna i direktivets artikel 6.2 om möjligheten att bli medlem i en kollektiv förvaltningsorganisation kan således uppfyllas av ett handelsbolag genom beslut av de befintliga bolagsmännen. Detsamma gäller för europeiska ekonomiska intresse- grupperingar.

Av befintliga bestämmelser om förutsättningar för att bli bolags- man i ett handelsbolag eller en europeisk ekonomisk intresse- gruppering framgår dock inte att kriterierna för att bli bolagsman ska vara objektiva, transparenta och icke-diskriminerande. Det framgår inte heller att kraven för att bli bolagsman ska anges i bolagsavtalet eller motsvarande och vara allmänt tillgängliga. Vidare saknas bestämmelser om att om en kollektiv förvaltningsorganisation bedrivs i någon av dessa bolagsformer och bolaget vägrar godkänna en begäran från en rättighetshavare eller en enhet som representerar rättighets- havare om att bli medlem (”bolagsman”), ska den ge en tydlig motivering av skälen för sitt beslut. Bestämmelser som anger detta bör därför tas in i lagen.

Förutsättningar för medlemskap – stiftelser

Som framgått av avsnitt 7.3.1 har inte stiftelser några medlemmar. I skäl 14 till direktivet anges att det i vissa undantagsfall förekommer att kollektiva förvaltningsorganisationer bedrivs i en juridisk form som saknar ägande eller kontroll, till exempel stiftelser som saknar

166

SOU 2015:47

Representation av rättighetshavare samt medlemskap…

medlemmar. I samma skäl anges dock att direktivet ska tillämpas även på sådana organisationer. Det uttrycks också att medlems- staterna ska vidta lämpliga åtgärder för att förhindra att skyldig- heterna enligt direktivet kringgås genom val av juridisk form.

Direktivet godtar således att dess bestämmelser om möjlighet för rättighetshavare att bli medlem inte kan tillämpas på stiftelser, eftersom sådana organisationer inte har medlemmar. Som utvecklas i avsnitt 7.8.2 innehåller direktivet särskilda bestämmelser som tar sikte på juridiska personer som inte har medlemmar. Därigenom möjliggörs att direktivets bestämmelser blir tillämpliga även på sådana juridiska personer, t.ex. stiftelser. Det behövs därför inte några särskilda bestämmelser om medlemskap i stiftelser.

7.4Medlemmarnas deltagande i beslutsfattandet

7.4.1Nuvarande ordning

I befintlig associationsrättslig lagstiftning finns bestämmelser som tar sikte på förfaranden för medlemmars deltagande i organisationernas beslutsfattande. Bestämmelserna skiljer sig åt beroende på associationsform, bl.a. i fråga om omfattning, detaljgrad och grad av dispositivitet.

Det torde tillhöra god sed på området för kollektiv rättighets- förvaltning att de rättighetshavare som har gett ett förvaltnings- uppdrag till en kollektiv förvaltningsorganisation har möjlighet att delta vid utformningen av organisationens riktlinjer för inkassering och fördelning av utestående belopp och andra viktiga beslut som rör den kollektiva förvaltningen (se Ficsor, Collective Management of Copyright and Related Rights, WIPO study 2002 s. 162). Det gäller också i situationer där rättighetshavarna har hemvist i en annan medlemsstat än den där organisationen är etablerad.18

I kommissionens rekommendation från 2005 uttrycks att förhållandet mellan kollektiva rättighetsförvaltare och rättighets- havare bör, oavsett om det är baserat på kontrakt eller lagstadgade regler om medlemskap, vara baserat bl.a. på principen att rättig-

18 Se Commission Staff Working Document – Study on a Community Initiative on the Cross-Border Collective Management of Copyright, 7 juli 2005, s. 14.

167

Representation av rättighetshavare samt medlemskap…

SOU 2015:47

hetshavarnas representation i den interna beslutsprocessen bör vara rättvis och välavvägd.19

Ekonomiska föreningar

Föreningslagen innehåller grundläggande bestämmelser om medlemmars deltagande i beslutsfattandet i en ekonomisk förening. Enligt 7 kap. 1 § föreningslagen gäller att föreningsmedlemmarnas rätt att besluta i föreningens angelägenheter utövas vid föreningsstämman.

En medlems rätt att besluta vid föreningsstämman utövas av honom eller henne personligen, genom en legal ställföreträdare eller genom ett ombud (se 7 kap. 2 § första stycket föreningslagen). Om inte annat anges i stadgarna, gäller att en medlem som är en juridisk person får företrädas av valfritt ombud medan en fysisk person endast får företrädas av sin maka eller sambo eller av en annan medlem (se 7 kap. 2 § andra stycket föreningslagen). Utgångspunkten är att varje medlem har en röst vid stämman, om inte annat anges i stadgarna (se 7 kap. 1 § andra stycket föreningslagen).

Ordinarie föreningsstämma ska hållas inom sex månader efter utgången av varje räkenskapsår. Det finns inte någon regel i föreningslagen om på vilken plats en föreningsstämma ska hållas. En kallelse till en föreningsstämma får enligt 7 kap. 8 § förenings- lagen utfärdas tidigast fyra veckor före stämman. Kallelse ska utfärdas senast två veckor före ordinarie stämma och senast en vecka före extra stämman, om inte stadgarna föreskriver en längre tid.

Det är föreningsstämman som beslutar om ändring av en ekonomisk förenings stadgar. Som utgångspunkt gäller att samtliga röstberättigande i föreningen måste stå bakom ett beslut att ändra stadgarna (se 7 kap. 14 § föreningslagen). Som ett alternativ till enhällighet kan en stadgeändring komma till stånd genom att beslut fattas på två på varandra följande stämmor. De krävs att beslutet på den senare stämman biträds av minst två tredjedelar av de röstande. Vid vissa mer ingripande fall av stadgeändring krävs att

19 Kommissionens rekommendation av den 18 maj 2005 om kollektiv gränsöverskridande förvaltning av upphovsrätt och närstående rättigheter i samband med lagliga musiktjänster på nätet (2005/737/EG), artikel 13.

168

SOU 2015:47

Representation av rättighetshavare samt medlemskap…

beslutet på den andra stämman fattas med tre fjärdedelars majoritet eller enhällighet bland de röstande.

Föreningsstämman utser ledamöterna i föreningens styrelse. Styrelsen ansvarar för föreningens organisation och förvaltningen av dess angelägenheter (6 kap. 6 § föreningslagen). I stadgarna får det dock bestämmas att en eller flera ledamöter ska utses på annat sätt (se 6 kap. 1 § föreningslagen). Regleringen medger exempelvis att styrelsen själv eller en enskild styrelseledamot i stadgarna kan ges befogenhet att utse styrelseledamöter.

Av 7 kap. 12 § framgår att föreningsstämmans befogenheter kan helt eller delvis överlämnas åt särskilda valda fullmäktige.

Föreningslagens bestämmelser om skydd för medlemmars del- tagande vid stämman för en förening kompletteras av bestämmelser i föreningens stadgar. I viss utsträckning ställer föreningslagen krav på att stadgarna ska ha visst innehåll och i viss utsträckning öppnar föreningslagen för möjligheten att i stadgarna avvika från lagens bestämmelser.

Stadgarna antas av föreningen då den bildas (se 2 kap. 1 § föreningslagen). I 2 kap. 2 § föreningslagen finns bestämmelser om vad stadgarna ska innehålla. Där anges att stadgarna ska innehålla uppgift om bl.a. antalet lägsta och högsta antalet styrelseledamöter samt eventuella suppleanter, tiden för deras uppdrag samt, om någon av dem ska utses på annat sätt än som anges i föreningslagen, hur det i så fall ska ske. Det ska också finnas uppgift om inom vilken tid och hur föreningsstämma sammankallas samt hur andra meddelanden ska bringas till medlemmarnas (eller fullmäktiges) kännedom och vilka ärenden som ska förekomma på ordinarie stämma. För det fall full- mäktige ska finnas, ska stadgarna innehålla uppgift om deras befogenhet, hur de utses och tiden för deras uppdrag.

Ideella föreningar

För ideella föreningar finns inte några särskilda lagregler om medlemmars deltagande i beslutsfattandet. Eftersom ideella föreningars organisation med stämma och styrelse i allmänhet liknar ekonomiska föreningars, tillämpas ofta föreningslagens bestäm- melser analogt på ideella föreningar. Ideella föreningars ändamål och karaktär i övrigt kan dock påkalla tillämpning av andra regler.

169

Representation av rättighetshavare samt medlemskap…

SOU 2015:47

Frånvaron av lagbestämmelser och rättspraxis gör det på vissa punkter omöjligt att med någon säkerhet ange vad som är gällande rätt (se Johansson, Svensk associationsrätt i huvuddrag, 2011, s. 189 f.).

Europakooperativ

Liksom i svenska ekonomiska föreningar utövas medlemmarnas beslutanderätt i europakooperativ med säte i Sverige vid förenings- stämman. Föreningsstämman ska besluta i frågor som ankommer på den enligt förordningen om europakooperativ, eller lagstift- ningen i den medlemsstat där föreningen har sitt säte, vilket för kooperativ med säte i Sverige är föreningslagen. Vidare ska stämman besluta i de frågor för vilka stämman i en ekonomisk förening enligt föreningslagen är behörig eller föreningens stadgar i enlighet med den lagstiftningen (se artikel 52 i SCE-förordningen).

Ett europakooperativ ska hålla föreningsstämma minst en gång per kalenderår. Stämman ska hållas inom sex månader efter räkenskapsårets utgång. Vidare finns det regler om minoritets- medlemmars rätt att begära sammankallande av föreningsstämman (artikel 55) och att få upp punkter på dagordningen för en stämma (artikel 57). Föreningsstämmans beslut ska fattas med majoriteten av de närvarande eller företrädda rösterna (artikel 61.2). För ändring av föreningens stadgar gäller särskilda regler (artikel 61.4). För planeringen och genomförandet av stämman i övrigt samt omröstningsförfarandena gäller samma regler för kooperativ som för ekonomiska föreningar (artikel 53).

Aktiebolag

Aktiebolagslagen innehåller grundläggande bestämmelser om aktie- ägares (”medlemmars” – se avsnitt 7.4.1) deltagande i beslutsfattandet i ett aktiebolag. Enligt 7 kap. 1 § aktiebolagslagen gäller att aktie- ägarnas rätt att besluta i bolagets angelägenheter utövas vid bolag- stämma.

Rätt att delta i bolagsstämma har de aktieägare som på dagen för stämman är införda i aktieboken. I bolagsordningen får föreskrivas att en aktieägare får delta i bolagsstämma endast om han eller hon anmäler detta till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till

170

SOU 2015:47

Representation av rättighetshavare samt medlemskap…

bolagstämman (7 kap. 2 §). Aktieägaren kan utöva sin rätt att delta i bolagsstämman såväl personligen som genom ombud (7 kap. 3 §). I bolagsordningen för ett aktiebolag får det anges att styrelsen får tillhandahålla ett formulär som aktieägarna kan använda för att ge en av styrelsen angiven person fullmakt att företräda dem (7 kap. 4 §).

Ordinarie bolagsstämma ska hållas inom sex månader efter utgången av varje räkenskapsår. Kallelse till bolagsstämma ska ske på det sätt som anges i bolagsordningen (7 kap. 23 §). I några fall måste bolaget skicka en skriftlig kallelse till varje aktieägare vars postadress är känd för bolaget.

Det är bolagstämman som beslutar om ändring av ett aktie- bolags bolagsordning. Som utgångspunkt gäller att ett beslut om ändring av bolagsordningen är giltigt om det har biträtts av aktie- ägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagstämman. I vissa fall gäller dock strängare majoritetskrav (se 7 kap. 43–45 § aktiebolagslagen).

Varje aktieägare har rätt att få ett ärende behandlat på stämman under förutsättning att begäran görs i så god tid att ärendet kan tas upp i kallelsen.

Aktiebolagslagen utgår från att bolagsstämman fattar beslut med acklamation. Om någon av aktieägarna begär det, ska omröstning ske. I ärenden som inte avser val utgörs bolagsstämmans beslut av den mening som har fått mer än hälften av de avgivna rösterna. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. I bolagsordningen kan föreskrivas andra majoritetskrav. För vissa beslut får det dock i bolagsordningen endast föreskrivas längre gående villkor än vad som framgår av aktiebolagslagen (se 7 kap. 40 § aktiebolagslagen).

Vid val anses den vald som har fått de flesta rösterna, om inte annat föreskrivs i bolagsordningen. I bolagsordningen får det dock inte föreskrivas att det fordras fler röster (se 7 kap. 41 § aktie- bolagslagen).

Enligt aktiebolagslagen råder förbud mot att styrelsen eller en styrelseledamot ges rätt att utse styrelseledamöter (se 8 kap. 8 § aktiebolagslagen). Skälet till detta är att en rätt för styrelsen att tillsätta styrelseledamöter har ansetts strida mot lagens organisa- tionsmönster och kompetensfördelningen mellan bolagsorganen (se prop. 1997/98:99 s. 84 f.).

171

Representation av rättighetshavare samt medlemskap…

SOU 2015:47

Aktiebolagslagens bestämmelser om aktieägares deltagande i bolagets angelägenheter kompletteras av bestämmelser i aktiebolagets bolagsordning. Bestämmelser om bolagsordning finns i 3 kap. aktie- bolagslagen. En bolagsordning ska innehålla bestämmelser om bl.a. antalet eller lägsta och högsta antalet styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter samt om hur bolagstämma ska sammankallas (3 kap. 1 §).

Europabolag

Liksom i svenska aktiebolag utövas aktieägarnas beslutanderätt i europabolag med säte i Sverige vid bolagstämma. Bolagsstämman ska besluta i de frågor som ankommer på den enligt förordningen om europabolag och bestämmelserna i lagstiftningen i den medlemsstat där europabolaget har sitt säte, vilket för europabolag med säte i Sverige är aktiebolagslagen. Vidare ska bolagstämman besluta i de frågor för vilka bolagstämman i ett publikt aktiebolag enligt aktiebolagslagen är behörig eller enligt den av samma lag reglerade bolagsordningen (artikel 52 SE-förordningen).

Planeringen och genomförandet av bolagstämman samt omröst- ningsförfarandena omfattas av samma regler som gäller för aktie- bolag (artikel 53). Ett europabolag ska hålla bolagstämma minst en gång om året. Stämman ska hållas inom sex månader efter räkenskaps- årets utgång (artikel 54). Vidare finns det regler om minoritets- aktieägares rätt att begära sammankallande av stämman (artikel 55) och att få upp punkter på dagordningen för en stämma (artikel 56) (jfr prop. 2003/04:112 s. 100 f.).

Bolagstämmans beslut ska fattas med majoriteten av de avgivna rösterna, om inte högre majoritet krävs enligt förordningen eller enligt aktiebolagslagens regler för publika aktiebolag (artikel 57).

För ändring av bolagsordningen krävs ett beslut av bolagstämman fattat med en majoritet som inte får understiga två tredjedelar av de avgivna rösterna (artikel 59 och prop. 2003/04:112 s. 101 f.).

172

SOU 2015:47

Representation av rättighetshavare samt medlemskap…

Handelsbolag

I lagen om handelsbolag och enkla bolag finns inte några regler om formerna för fattande av beslut i bolagets angelägenheter. Utgångs- punkten är i stället att beslutanderätten i handelsbolag utövas av varje bolagsman för sig eller, i vissa fall, genom överenskommelse mellan alla bolagsmännen.

Lagen om handelsbolag och enkla bolag innehåller regler om bolagsmännens förhållande till varandra, men de är dispositiva med ett undantag. Den i 2 kap. 5 § föreskrivna rätten att utöva kontroll över bolaget får inte genom avtal åsidosättas för vanlig handels- bolagsman.

Europeiska Ekonomiska Intressegrupperingar

I artikel 2 i förordningen om Europeiska Ekonomiska Intresse- grupperingar anges att om inte annat föreskrivs i förordningen så ska den nationella lagstiftningen i den stat där grupperingen har sitt säte tillämpas på bland annat grupperingens interna organisation (artikel 2).

Medlemmarna i en gruppering utgör ett av grupperingens obligatoriska organ (artikel 16.1). Medlemmarna kan i egenskap av grupperingens högsta organ fatta alla beslut som syftar till att förverkliga ändamålet med grupperingen, t.ex. genom direktiv till andra organ och befattningshavare (artikel 16.2). Det andra obligatoriska organet enligt förordningen är företagsledaren (en eller flera).

På initiativ av företagsledaren eller på begäran av en medlem ska företagsledarna sammankalla medlemmarna så att dessa kan fatta beslut (artikel 17.4). Utgångspunkten är att varje medlem har en röst. Avtalet om att bilda grupperingen kan dock tilldela vissa medlemmar flera röster förutsatt att ingen medlem får röstmajoritet (artikel 17.1).

Vissa beslut kräver enhällighet. Enhällighet krävs för att ändra föremålet för grupperingens verksamhet, för att ändra det antal röster som varje medlem har tilldelats eller för att ändra förutsätt- ningarna för att fatta beslut. Det krävs också enhällighet för att vidta andra ändringar i grupperingsavtalet, allt under förutsättning att inte annat är bestämt i avtalet om att bilda grupperingen (artikel 17.2).

173

Representation av rättighetshavare samt medlemskap…

SOU 2015:47

I alla de fall där förordningen inte kräver enhällighet kan medlemmarna i grupperingsavtalet bestämma hur många medlemmar som ska vara närvarande och den röstmajoritet som krävs för ett giltigt beslut. Om sådana bestämmelser inte finns krävs det enhällighet (artikel 17.3).

Stiftelser

Som angetts ovan saknar stiftelser medlemmar. Stiftelselagen saknar därför bestämmelser om medlemmars deltagande i stiftelsens beslutsfattande.

7.4.2Överväganden

Förslag: Det införs ett krav i lagen om att stadgarna för kollektiva förvaltningsorganisationer ska ge uttryck för lämpliga och effektiva mekanismer för medlemmarnas deltagande i beslutsfattandet i kollektiva förvaltningsorganisationer.

I lagen införs bestämmelser om att om stadgarna i före- kommande fall ska ge uttryck för en skälig och balanserad representation av olika kategorier av medlemmar i organisationens beslutsfattande.

I lagen förtydligas att bestämmelserna om medlemmars del- tagande och representation i de kollektiva förvaltningsorganisa- tionernas beslutsfattande inte gäller för kollektiva förvaltnings- organisationer som är stiftelser.

Skälen för förslaget

Allmänna utgångspunkter

I artiklarna 8–10 i direktivet finns bestämmelser om stämman i kollektiva förvaltningsorganisationer samt övervakning och ledning av sådana organisationer. Bestämmelserna i artiklarna 8–10 reglerar dock inte de närmare mekanismerna för medlemmarnas deltagande i organisationernas beslutsfattande, t.ex. frågor om förfarande och majoritetskrav för beslut. Allmänna bestämmelser härom finns i

174

SOU 2015:47

Representation av rättighetshavare samt medlemskap…

artikel 6.3 i direktivet. Där anges att stadgan för en kollektiv förvalt- ningsorganisation ska omfatta lämpliga och effektiva mekanismer för medlemmarnas deltagande i organisationens beslutsfattande. Vidare uttrycks att de olika kategorierna av medlemmar ska vara skäligen och balanserat representerade i beslutsfattandet.

Med stadga avses enligt artikel 3 e i direktivet stiftelseurkund och bolagsordning, stadga, regler eller konstituerande handlingar för en kollektiv förvaltningsorganisation.

Underlag för tolkning av artikel 6.3 ges i skäl 22 till direktivet. Där anges att kollektiva förvaltningsorganisationer bör agera i de representerade rättighetshavarnas bästa kollektiva intresse och att det därför är viktigt att det finns system som ger medlemmarna i en kollektiv förvaltningsorganisation möjlighet att utöva sina rättigheter genom att delta i organisationens beslutsfattande. Det konstateras att en del kollektiva förvaltningsorganisationer har olika kategorier av medlemmar, som kan representera olika typer av rättighetshavare, såsom producenter och utövande konstnärer. Vidare anges att dessa olika kategorier av medlemmar bör vara rättvist och balanserat representerade vid beslutsfattandet.

Lämpliga och effektiva mekanismer för medlemmarnas deltagande i beslutsfattandet

Som framgår av avsnitt 7.4.1 uppställs i svensk rätt i många fall krav på medlemmars, aktieägares m.fl. deltagande i organisationernas beslutsfattande. Det kommer till uttryck bl.a. i att det för flera av associationsformerna – ekonomiska föreningar, europakooperativ, aktiebolag och europabolag – finns regler om förfarande och majoritetskrav för beslut vid stämma. Dessa bestämmelser får sammantaget också anses vara såväl lämpliga som effektiva för att medlemmarna ska kunna delta i beslutsfattandet. Däremot upp- ställs det i den aktuella lagstiftningen inte något generellt krav på att medlemmarnas möjligheter att på detta sätt delta i besluts- fattandet ska komma till uttryck i organisationernas stadgar. Det bör därför införas ett krav i lagen om att stadgarna för kollektiva förvaltningsorganisationer som bedrivs som ekonomiska föreningar, europakooperativ, aktiebolag och europabolag ska ge uttryck för lämpliga och effektiva mekanismer för medlemmarnas deltagande i organisationernas beslutsfattande.

175

Representation av rättighetshavare samt medlemskap…

SOU 2015:47

Som har beskrivits i avsnitt 7.4.1 saknas det för ideella föreningar lagbestämmelser om möjligheten för medlemmar att delta i föreningarnas beslutsfattande. Även om föreningslagens bestäm- melser ofta kan tillämpas analogt för ideella föreningar så saknas det ett ramverk i lag som medlemmarna kan förlita sig till för att, vid behov, delta i beslutsfattandet. Redan av den anledningen bör det i lagen uppställas ett krav om att stadgarna för kollektiva förvaltningsorganisationer som bedrivs som ideella föreningar ska ge uttryck för lämpliga och effektiva mekanismer för medlem- marnas deltagande i organisationernas beslutsfattande.

För handelsbolag och europeiska ekonomiska intressegrupperingar gäller, som framgår av avsnitt 7.4.1, att de saknar bestämmelser om stämma. I stället gäller att bolagsmännen i ett s.k. bolagsavtal inbördes kan reglera hur beslutsförfaranden ska gå till. Ett sådant bolagsavtal omfattas av direktivets ovan nämnda definition av ”stadgar”. Ett sätt att genomföra de krav som uppställs i artikel 6.3 i förhållande till handelsbolag och ekonomiska intressegrupperingar är att i lagen uppställa ett krav på att bolagsavtalet ska ge uttryck för lämpliga och effektiva mekanismer för medlemmarnas deltagande i föreningens beslutsfattande.

Stiftelser saknar medlemmar, se avsnitt 7.4.1. Första meningen i artikel 6.3 omfattar alltså inte stiftelser. Det bör förtydligas i lagen att bestämmelserna om medlemmars deltagande i de kollektiva för- valtningsorganisationernas beslutsfattande inte gäller för kollektiva förvaltningsorganisationer som är stiftelser.

Skälig och balanserad representation av olika kategorier av medlemmar

Direktivets krav på ”skälig och balanserad” representation av olika ”kategorier av medlemmar” tar sikte på representationen av skilda kategorier av medlemmar vid beslutsfattandet i kollektiva förvalt- ningsorganisationer efter att medlemskap väl har erhållits.

Uttrycket ”kategorier av medlemmar” saknar motsvarighet i svensk rätt. Befintliga associationsrättsliga bestämmelser utgår från förutsättningarna för att bli medlem, aktieägare, bolagsman m.m. och gör inte någon uppdelning i kategorier mellan olika medlemmar beroende på om de ur ett upphovsrättsligt perspektiv är upphovsmän, utövande konstnärer eller producenter. Direktivet uppställer i och för

176

SOU 2015:47

Representation av rättighetshavare samt medlemskap…

sig inte något krav på att de kollektiva förvaltningsorganisationerna ska uppställa någon sådan ”kategorisering” av sina medlemmar.

Förutsättningarna för att bli medlem, enligt artikel 6.2, refererar inte till kategorier av medlemmar. Av skäl 22 framgår dock att det förekommer att ”en del” kollektiva förvaltningsorganisationer har olika kategorier av medlemmar, som kan representera olika typer av rättighetshavare, såsom producenter och utövande konstnärer. I Sverige finns exempel på sådana organisationer (se avsnitt 3.2 och 3.3). Att det finns exempel på situationer där vissa kategorier av medlemmar, som kan representera olika typer av rättighetshavare, missgynnas eller utestängs från beslutsfattandet i kollektiva förvalt- ningsorganisationer lyftes fram i kommissionens konsekvensanalys som låg till grund för kommissionens förslag till direktiv.20 Mot den bakgrunden bör det i lagen införas ett krav på att stadgarna för en kollektiv förvaltningsorganisation i förekommande fall ska ge uttryck för en skälig och balanserad representation av olika kategorier av medlemmar i organisationens beslutsfattande.

Eftersom stiftelser saknar medlemmar, bör det förtydligas i lagen att bestämmelserna om skälig och balanserad representation av olika kategorier av medlemmar inte gäller för kollektiva förvalt- ningsorganisationer som är stiftelser.

7.5Möjlighet att kommunicera på elektronisk väg

7.5.1Nuvarande ordning

Ekonomiska föreningar

Föreningslagen ger överlag en ekonomisk förening goda möjlig- heter att kommunicera med sina medlemmar på det sätt som passar föreningen och medlemmarna bäst. Föreningen kan i sina stadgar bestämma att kallelser eller andra meddelanden till medlemmarna ska skickas med posten. Men föreningen kan också bestämma att kallelser och meddelanden ska förmedlas genom annonsering i

20 Se Commission Staff Working Document, Impact Assessment Accompanying the document Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on collective management of copyright and related rights and multi-territorial licensing of rights in musical works for online uses in the internal market, SWD(2012) 205 final, Bryssel den 11 juli 2012, s. 17 f.

177

Representation av rättighetshavare samt medlemskap…

SOU 2015:47

tidning eller på anslagstavla, genom publicering på föreningens webbplats eller genom översändande via e-post eller fax (se 2 kap. 2 § första stycket 8 föreningslagen).

I några speciella fall ställer lagen dock krav på att kallelser eller annat slag av information ska skickas till medlemmen i skriftlig form, dvs. översändas med post. Det gäller exempelvis för kallelse till en föreningsstämma som ska behandla vissa särskilda slag av stadge- ändringar. Motsvarande krav gäller bl.a. också om en ordinarie föreningsstämma ska hållas på en annan tid än som föreskrivs i stadgarna och om en stämma ska ta ställning till ett förslag om likvidation eller fusion (se 7 kap. 8 § andra stycket).

Föreningslagen innehåller inte några särskilda bestämmelser om medlemmars möjligheter att kommunicera med föreningen på elektronisk väg. Föreningslagen torde bygga på förutsättningen att stämman hålls på en bestämd plats där stämmans ordförande befinner sig och där medlemmarna i föreningen har möjlighet att inställa sig. Det finns inte någon bestämmelse i lagen som anger att medlemmarna har möjlighet att delta i stämman från annan plats med hjälp av modern kommunikationsteknik. Det finns å andra sådan inte heller någon bestämmelse som säger att medlemmarna eller deras ombud måste vara fysiskt närvarande vid stämman för att kunna utöva sina rättigheter vid denna (se SOU 2009:37 s. 141 f.).

Europakooperativ

Enligt artikel 58.4 i förordningen om europakooperativ får stadgarna för en sådan förening tillåta poströstning eller elektronisk omröstning och ska då fastställa de nödvändiga förfarandena.

Aktiebolag

Inte heller aktiebolagslagen innehåller några bestämmelser om användande av modern teknik vid bolagstämma. Frågan har dock diskuterats i förarbetena. Lagstiftaren har då konstaterat att aktie- bolagslagen inte hindrar att olika tekniska lösningar används vid bolagsstämman, inklusive för omröstningar, och att de närmare formerna för detta i första hand är en teknisk fråga som inte lämpar sig för lagstiftning. Det bör i stället vara bolagsstämman och dess

178

SOU 2015:47

Representation av rättighetshavare samt medlemskap…

ordförande som i det enskilda fallet prövar om den valda tekniska lösningen innebär att omröstning kan ske på ett säkert sätt (se prop. 1997/98:99 s. 102 f. och prop. 2004/05/85 s. 301 ff.).

7.5.2Överväganden

Förslag: I lagen införs en bestämmelse om att en kollektiv förvaltningsorganisation ska ge sina medlemmar möjlighet att kommunicera med den på elektronisk väg och att delta i och utöva rösträtt vid stämma på elektronisk väg.

Bedömning: I lagen behöver inte införas detaljerade bestämmelser om förutsättningarna för att delta i stämma på elektronisk väg.

Skälen för förslaget och bedömningen

I artikel 6.4 föreskrivs att en kollektiv förvaltningsorganisation ska ge sina medlemmar möjlighet att kommunicera med den på elektronisk väg, även när det gäller att utöva medlemsrättigheter. Möjligheten att utöva medlemsrättigheter, t.ex. på medlemsstämman, på elektronisk väg refereras också till i skäl 23 till direktivet.

Direktivet uppställer inte några närmare krav på hur den elektroniska kommunikationen mellan medlemmen och föreningen ska ske, men möjligheten att kommunicera med organisationen i frågor av allmän karaktär torde omfattas. Direktivet anger inte heller vad som närmare omfattas av begreppet ”medlemsrättigheter”. Av skäl

23 till direktivet framgår dock att det som avses med medlems- rättigheter i detta sammanhang är möjligheten att delta i och utöva rösträtt vid medlemsstämma på elektronisk väg.

Att medlemmar i en kollektiv förvaltningsorganisation kan kommunicera elektroniskt med organisationen i frågor av allmän karaktär, t.ex. via e-post, torde i praktiken vara situationen redan i dag. Däremot är det för utredningen inte känt om organisationer med säte i Sverige ger medlemmarna möjlighet att delta i och utöva rösträtt vid medlemsstämma på elektronisk väg.

Som anges i avsnitt 7.5.1 finns det ingenting i befintlig lagstiftning som hindrar att olika tekniska lösningar används vid stämma i

179

Representation av rättighetshavare samt medlemskap…

SOU 2015:47

ekonomiska föreningar eller aktiebolag, t.ex. elektronisk kommunika- tion. Det har hittills bedömts att de närmare formerna för detta i första hand är en teknisk fråga som inte lämpar sig för lagstiftning. Inte heller direktivet torde kunna tolkas så att det behöver införas några detaljerade regler förutsättningarna för att delta i stämma på elektronisk väg; det är, precis som har bedömts i tidigare lagstift- ningsärenden, närmast en praktisk fråga. I lagen behöver dock införas en bestämmelse om att en kollektiv förvaltningsorganisation ska ge sina medlemmar möjlighet att kommunicera med den på elektronisk väg och att delta i stämma på elektronisk väg.

7.6Medlemsregister

7.6.1Nuvarande ordning

Föreningar och europakooperativ

En ekonomisk förenings styrelse ska, enligt 3 kap. 6 § förenings- lagen, föra en medlemsförteckning med vissa i lagen närmare angivna uppgifter. Medlemsförteckningen ska bland annat innehålla uppgift om varje medlems namn och postadress samt det antal medlemsinsatser som han eller hon deltar med i föreningen. Det uppställs däremot inte något krav att medlemmens person- eller organisationsnummer anges, även om en sådan skyldighet kan följa av de stadgebestämmelser som gäller i den enskilda föreningen.

Medlemsförteckningen kan bestå av ett lösblads- eller kort- system men den kan också föras med hjälp av automatisk data- behandling eller på annat liknande sätt.

För ideella föreningar finns inte någon lagstadgad skyldighet att föra förteckning över medlemmarna. Av styrelsens skyldighet att vårda föreningens angelägenheter måste dock följa en skyldighet för styrelsen att föra en medlemsförteckning om antalet medlemmar är så stort att styrelsen i annat fall inte kan fullgöra sina skyldigheter, exempelvis att ta in medlemsavgifter och ge medlemmarna de rättig- heter av skilda slag som följer med medlemskapet (se Hemström, Organisationernas rättsliga ställning, 8:e uppl., 2011, s. 99).

För europakooperativ gäller att de ska föra ett alfabetiskt register över alla medlemmar vid kooperativets säte med uppgift om medlemmarnas adress, det antal andelar och, i förekommande

180

SOU 2015:47

Representation av rättighetshavare samt medlemskap…

fall, vilken kategori av andelar de innehar (artikel 14.4 förordningen om europakooperativ). Alla transaktioner som medför en ändring i det sätt på vilket kapitalet tillskrivs eller fördelas, eller ökas eller minskas, ska införas medlemsregistret (artikel 14.5).

Aktiebolag och europabolag

Aktiebolagslagen innehåller bestämmelser om att det i ett aktie- bolag ska finnas en aktiebok. Aktieboken ska innehålla vissa upp- gifter om aktier och aktieägare.

I avstämningsbolag ska aktieboken föras med automatiserad behandling. I bolag som inte är avstämningsbolag får boken även föras i bunden bok eller i ett betryggande lösblads- eller kortsystem (se 5 kap. 2 § aktiebolagslagen). Till skillnad från föreningslagen innehåller aktiebolagslagen bestämmelser om arkivering av aktie- boken och om ansvar för personuppgifter i aktiebok som förs med automatiserad behandling (se 5 kap. 3 och 4 §§ aktiebolagslagen).

Aktieboken ska innehålla uppgifter om aktieägarnas namn och postadress, men även uppgifter om personnummer, organisations- nummer eller liknande identifikationsnummer (se 5 kap. 5 § första stycket 2 och 11 § första stycket 1 aktiebolagslagen).

I bolag som inte är avstämningsbolag är det styrelsen som ansvarar för att aktieboken förs, bevaras och hålls tillgänglig enligt aktiebolagslagens bestämmelser (se 5 kap. 7 § aktiebolagslagen). I sådana bolag ska aktieboken upprättas så snart samtliga stiftare har undertecknat stiftelseurkunden. När teckning av aktier har skett, ska uppgift om detta föras in i aktieboken (se 5 kap. 8 § aktie- bolagslagen). Om aktier övergår till ny ägare, ska den nya ägaren föras in i aktieboken så snart han eller hon på visst sätt har styrkt sitt förvärv. Anteckning av andra ändrade förhållanden kan föras in i boken efter anmälan av aktieägare eller annan behörig person. Det kan t.ex. vara fråga om ändring av aktieägares postadress (se 5 kap. 9 § aktiebolagslagen).

För europabolag med säte i Sverige gäller samma regler om aktie- bok som svenska publika aktiebolag (se artikel 9 i förordningen om stadga för europabolag och prop. 2003/04:112 s. 43 f.).

181

Representation av rättighetshavare samt medlemskap…

SOU 2015:47

Handelsbolag och europeiska ekonomiska intressegrupperingar

Såväl lagen om handelsbolag och enkla bolag som förordningen om europeiska ekonomiska intressegrupperingar saknar bestämmelser om att ett handelsbolag ska föra register över bolagsmännen.

Stiftelser

Stiftelselagen saknar motsvarighet till bestämmelser om medlems- förteckning.

7.6.2Överväganden

Förslag: I lagen införs bestämmelser om att kollektiva förvalt- ningsorganisationer ska föra register över sina medlemmar. Registret ska innehålla uppgift om medlemmarnas namn och postadress. Registret ska uppdateras regelbundet. Bestämmelsen ska inte gälla om det i annan författning föreskrivs en skyldighet för den kollektiva förvaltningsorganisationen att föra register med motsvarande innehåll.

Bedömning: Organisationernas registerskyldighet bör inte göras mer omfattande än vad direktivet kräver.

Skälen för förslaget och bedömningen

Kravet på medlemsregister

I artikel 6.5 anges att en kollektiv förvaltningsorganisation ska föra medlemsregister och regelbundet uppdatera dessa register. I föreningslagen finns bestämmelser om medlemsförteckning. De gäller också för europakooperativ. I aktiebolagslagen finns bestäm- melser om aktiebok. Dessa gäller även för europabolag. I handels- registerlagen (1974:157) finns bestämmelser om registrering av bl.a. bolagsmän i handelsbolag. För de angivna associations- formerna finns alltså register som motsvarar direktivets krav. En särskild fråga är emellertid om personuppgiftslagen (1998:204)

182

SOU 2015:47

Representation av rättighetshavare samt medlemskap…

uppställer sådana begränsningar att det ändå finns anledning att överväga nya bestämmelser i dessa fall.

Behandlingen av personuppgifter i ett medlemsregister, t.ex. namn och adress, kan falla under personuppgiftslagen. Enligt 9 § första stycket c) i denna lag följer att personuppgifter får samlas in bara för särskilda ändamål. Sådana ändamål finns angivna i aktie- bolagslagen och i lagen om ekonomiska föreningar i föreslagen lydelse. Enligt 5 kap. 1 § aktiebolagslagen ska aktieboken ligga till grund för utövandet av aktieägares rättigheter mot bolaget och ge bolaget, aktieägare och andra underlag för att bedöma ägarför- hållandena i bolaget. I en lagrådsremiss som presenterades i utred- ningens slutskede föreslås att ändamålet med medlemsförteckningen enligt 3 kap. 6 § föreningslagen i föreslagen lydelse ska vara att ge föreningen, medlemmarna och andra underlag för att bedöma medlemsförhållandena i föreningen (se Ju2010/9441/L1). Av 9 § första stycket d) personuppgiftslagen framgår att personuppgifter inte får behandlas för något ändamål som är oförenligt med insamlingsändamålen. Personuppgifter som har förts in i aktieboken eller medlemsförteckningen får alltså inte användas för något ändamål som är oförenligt med de särskilt angivna ända- målen.

Frågan är om dessa begränsningar innebär att en organisation inte kan använda befintliga register för att fullgöra förpliktelser som den enligt direktivet har till medlemmen i egenskap av rättighetshavare. Enligt artikel 13.1 ska t.ex. en kollektiv förvalt- ningsorganisation i samband med fördelning vidta nödvändiga åtgärder för att identifiera och lokalisera rättighetshavare. Ett led i denna skyldighet är att granska de register som avses i artikel 6.5 samt att göra information om rättighetshavaren tillgänglig i viss krets. Det kan visserligen inte hävdas att sådan behandling av personuppgifter täcks av insamlingsändamålen i aktiebolagslagen eller i förenings- lagen i dess föreslagna lydelse. Dock får sådana skyldigheter inte heller anses oförenliga med dessa ändamål. Några nya bestäm- melser behövs därför inte för att genomföra direktivet i dessa delar.

183

Representation av rättighetshavare samt medlemskap…

SOU 2015:47

Organisationernas registerskyldighet bör inte göras mera omfattande än vad direktivet kräver

Artikel 6.5 kräver endast att register förs över medlemmar. I skälen till direktivet uppmärksammas emellertid värdet av välfungerande register som omfattar även andra rättighetshavare än medlemmar och andra uppgifter än de som behövs för att fastställa medlems- förhållanden i en organisation. Enligt skäl 26 är t.ex. en korrekt fördelning till rättighetshavarna möjlig endast om organisationerna håller välfungerande register över medlemskap, licenser och utnyttjande av verk och andra skyddade alster. I skäl 20 framhålls också betydelsen av organisationernas register för att identifiera och lokalisera medlemmar och anslutna rättighetshavare. Direktivet innehåller emellertid inte någon reglering om sådana register. Även om sådana register förekommer och behövs i den kollektiva rättig- hetsförvaltningen finns det inte anledning att gå längre än direktivet och i lag slå fast en mera omfattande registerskyldighet än vad som följer av artikel 6.5.

Mot denna bakgrund bör det i lagen införas bestämmelser om registerskyldighet enligt artikel 6.5 för sådana kollektiva förvalt- ningsorganisationer som inte på grund av den associationsrättsliga lagstiftningen redan måste föra register över sina medlemmar. Registersskyldighetens omfattning bör begränsas till medlemmens namn och postadress.

7.7Rättigheter för rättighetshavare som inte är medlemmar

7.7.1Nuvarande ordning

I upphovsrättslagen finns bestämmelser om avtalslicenser som bland annat reglerar förhållandet mellan rättighetshavare som omfattas av en avtalslicens utsträckta verkan. Allmänna bestämmelser om avtals- licenser finns i 42 a § upphovsrättslagen. Där anges att en avtalslicens som avses i 42 b–42 h §§ upphovsrättslagen gäller för utnyttjande av verk på visst sätt, när ett avtal har ingåtts om utnyttjande av verk på sådant sätt med en organisation som företräder ett flertal upphovsmän till i Sverige använda verk på området. Avtalslicensen ger användaren rätt att utnyttja verk av det slag som avses med

184

SOU 2015:47

Representation av rättighetshavare samt medlemskap…

avtalet trots att verkens upphovsmän inte företräds av organisa- tionen. De villkor i fråga om rätten att utnyttja verket som följer av avtalet gäller.

En upphovsman vars verk inkluderas i den utsträckta verkan som följer av en avtalslicens omfattas av vissa skyddsbestämmelser i upphovsrättslagen. Han ska i fråga om ersättning som lämnas enligt avtalet och förmåner från organisationen vilka väsentligen bekostas genom ersättningen vara likställd med de upphovsmän som organisationen företräder. Upphovsmannen har dock oavsett detta alltid rätt till ersättning som hänför sig till utnyttjandet, om han eller hon begär det inom tre år efter det år då verket utnyttjades. Krav på ersättning får riktas endast mot organisationen.

De rättighetshavare som omfattas av en avtalslicens utsträckta verkan omfattas inte av några ytterligare särskilda skyddsbestäm- melser i lag i förhållande till den organisation som utlöser avtals- licensen.

Även för andra typer av kollektiv förvaltning finns bestämmelser i upphovsrättslagen om del av rättighetsintäkter, likabehandling m.m. av utanförstående upphovsmän och andra rättighetshavare. Sådana bestämmelser finns för kollektiv förvaltning av s.k. privatkopierings- ersättning (26 k–26 m §§), följerätt (26 n–26 p §§), tilläggsersättning (45 b §), samt vissa överföringar till allmänheten av ljudupptagningar (47 §).

7.7.2Överväganden

Förslag: Det införs en skyldighet i lagen för kollektiva förvalt- ningsorganisationer att följa de nationella bestämmelser som genomför artiklarna 6.4 (om möjlighet att kommunicera med organisationen på elektronisk väg), 20 (om viss rapportering), 29.2 (om information om gränsöverskridande licensiering) och 33 (om förfarande för klagomål) i direktivet i förhållande till rättighetshavare som enligt lag eller genom överlåtelse, licens eller annat avtal har ett direkt rättsligt förhållande till organisa- tionerna.

185

Representation av rättighetshavare samt medlemskap…

SOU 2015:47

Skälen för förslaget

I artikel 7.1 i direktivet föreskrivs att medlemsstaterna ska se till att de kollektiva förvaltningsorganisationerna följer bestämmelserna i artiklarna 6.4, 20, 29.2 och 33 vad gäller rättighetshavare som enligt lag eller genom överlåtelse, licens eller annat avtal har ett direkt rättsligt förhållande till organisationerna men som inte är deras medlemmar. De aktuella artiklarna reglerar rätten för sådana rättig- hetshavare att kommunicera med organisationen på elektronisk väg och rätt att få viss information på begäran. De nämnda rättighets- havarna omfattas också av direktivets bestämmelser om förfaranden för klagomål.

Bestämmelserna i artikel 7.1 kompletteras av artikel 7.2, i vilken det anges att medlemsstaterna får tillämpa andra bestämmelser i direktivet på de rättighetshavare som avses i artikel 7.2.

Underlag för tolkningen av artikel 7 ges i skäl 21. Där anges att för att skydda de rättighetshavare vilkas rättigheter representeras direkt av den kollektiva förvaltningsorganisationen men som inte uppfyller medlemskraven är det lämpligt att kräva att vissa bestäm- melser i direktivet som rör medlemmar även tillämpas på sådana rättighetshavare. Vidare anges att medlemsstaterna även bör kunna ge sådana rättighetshavare rätten att delta i beslutsfattandet i den kollektiva förvaltningsorganisationen.

Till de rättighetshavare som omfattas av artikel 7 torde höra sådana rättighetshavare som är anslutna till organisationen eller har gett ett förvaltningsuppdrag till den, men som inte är medlemmar i den. Det följer av referensen till ”rättighetshavare som ... genom

överlåtelse, licens eller annat avtal har ett direkt rättsligt förhållande till organisationerna men som inte är deras medlemmar.” Vidare torde referensen till ”rättighetshavare som enligt lag … har ett direkt rättsligt förhållande till organisationerna men som inte är deras medlemmar” omfatta exempelvis rättighetshavare som omfattas av en avtalslicens utsträckta verkan eller andra bestämmelser om kollektiv förvaltning i upphovsrättslagen. Den utsträcka verkan och de skyddsbestämmelser som följer av en avtalslicens skapar ett sådant ”direkt rättsligt förhållande” mellan organisationen och den rättighetshavare som avses i artikeln. Detsamma gäller för andra bestämmelser om kollektiv förvaltning i upphovsrättslagen.

186

SOU 2015:47

Representation av rättighetshavare samt medlemskap…

När det gäller hänvisningen till artikel 6.4 torde den endast omfatta ett krav på att de aktuella rättighetshavarna ska kunna kommunicera med organisationen på elektronisk väg. Även om skäl 21 till direktivet anger att medlemsstaterna bör ge de aktuella rättighetshavarna möjlighet att delta i beslutsfattandet i den kollektiva förvaltningsorganisationen, torde direktivet inte upp- ställa något absolut krav i det avseendet. Något sådant krav bör därför inte införas i lagen.

Artikel 7.2 bör inte kunna tolkas motsatsvis till att innebära att endast de artiklar som anges i artikel 7.1 ska tillämpas på rättig- hetshavare som enligt lag eller genom överlåtelse, licens eller annat avtal har ett direkt rättsligt förhållande till organisationerna men som inte är deras medlemmar. Definitionen i artikel 3 c av uttrycket rättighetshavare inkluderar även de rättighetshavare som avses i artikel 7.1. När direktivet anger skyldigheter för organisa- tionen i förhållande till ”rättighetshavare”, utan att begränsa detta till ”representerade rättighetshavare” eller liknande (se avsnitt 6.4) omfattas således även de rättighetshavare som avses i artikel 7.1.

Eftersom bestämmelserna i artikel 7.1 saknar motsvarighet i svensk rätt, behöver det i lagen införas de krav som artikeln upp- ställer. I enlighet med de utgångspunkter för genomförandet som redogjorts för i avsnitt 6.2.1 bör det inte införas några ytterligare bestämmelser inom ramen för vad som anges i artikel 7.2.

7.8Medlemsstämma

7.8.1Nuvarande ordning

I svensk rätt finns inte några specifika bestämmelser om stämma i kollektiva förvaltningsorganisationer. I stället gäller de allmänna bestämmelser om stämma som är uppställda för respektive associationsform, i de fall den kollektiva förvaltningsorganisationen bedriver sin verksamhet i en associationsform som har stämma. I det följande beskrivs översiktligt de bestämmelser om stämma som gäller för befintliga associationsformer. Vissa bestämmelser om medlemmars möjligheter att delta i beslutsfattandet i skilda associationsformer, t.ex. på medlemsstämma, behandlas i avsnitt 7.4.2.

187

Representation av rättighetshavare samt medlemskap…

SOU 2015:47

Ekonomiska föreningar

Allmänt

Bestämmelser om föreningsstämma finns i 7 kap. föreningslagen. I ett utkast till lagrådsremiss som remitterats den 20 februari 2015 (se avsnitt 4.2.1) har dock föreslagits vissa ändringar i dessa bestämmelser.

Föreningsstämman är föreningens högsta beslutande organ. Stämman består av föreningens medlemmar och det är vid stämman som medlemmarna utövar sin rätt att besluta i frågor som rör föreningen. Det finns också möjlighet för medlemmarna att helt eller delvis överlämna beslutanderätten till särskilda fullmäktige.

Föreningsstämman väljer normalt föreningens styrelse och utser revisor. Den fastställer också föreningens resultat- och balans- räkningar och beslutar om åtgärder med anledning av uppkommen vinst eller förlust och om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören (7 kap. 4 § föreningslagen).

Föreningslagen skiljer på ordinarie stämma – dvs. en stämma som är föreskriven i lag eller i föreningens stadgar – och extra stämma. En ordinarie stämma ska alltid hållas inom sex månader från föregående räkenskapsårs utgång.

Ett medlemskap i en ekonomisk förening innebär att medlemmen får ett antal personliga rättigheter, s.k. förvaltningsrättigheter. De centrala förvaltningsrättigheterna vid föreningsstämman är rätten att närvara vid stämman, rätten att yttra sig och rätten att rösta. Enligt 7 kap. 1 § andra stycket föreningslagen har varje medlem en röst, om inte stadgarna anger något annat. En medlems rätt att besluta vid föreningsstämman utövas av honom eller henne personligen, genom en legal ställföreträdare eller genom ett ombud (se 7 kap. 2 § första stycket föreningslagen).

För medlemmar som är fysiska personer finns begränsningar i fråga om vilka personer som får användas som ombud. Endast medlemmens make eller sambo eller annan medlem får vara ombud, om inte annat anges i stadgarna. En medlem som är en juridisk person får företrädas av valfritt ombud.

Ett ombud får endast företräda en medlem, om inte annat anges i stadgarna. Ombudet ska ha en skriftlig, daterad fullmakt och fullmakten kan gälla i högst ett år.

I 7 kap. 14 § föreningslagen fastslås att ändring av stadgarna beslutas av föreningsstämman. En fråga om stadgeändring kan

188

SOU 2015:47

Representation av rättighetshavare samt medlemskap…

behandlas på såväl en ordinarie stämma som en extra stämma. Om föreningen tillämpar ett fullmäktigesystem, är det normalt fullmäktige som beslutar om stadgeändring. Föreningslagen ger inga möjligheter för föreningens medlemmar att komma överens om stadgeändringar genom förfaranden som inte innefattar ett stämmobeslut (jfr dock principen om stämmobeslut per capsulam, se Johansson, Svensk associationsrätt i huvuddrag, 10 uppl., 2011, s. 189).

Fullmäktige

I 7 kap. 12 § föreningslagens finns bestämmelser om system med s.k. fullmäktige. Systemet innebär att medlemmarnas rätt att besluta i föreningens angelägenheter överlämnas till särskilt utsedda full- mäktige. Beslutanderätten kan överlämnas helt eller enbart i vissa frågor.

Den förening som önskar använda fullmäktigesystemet måste ha bestämmelser om detta i sina stadgar. Av stadgarna ska också framgå vilken beslutanderätt fullmäktige har, hur fullmäktige ska utses och tiden för deras uppdrag. Fullmäktige måste också, som huvudregel, vara medlemmar i föreningen. Till fullmäktige kan dock även utses en legal ställföreträdare för en medlem eller, om medlemmen är en juridisk person, den som är styrelseledamot för den juridiska personen eller delägare i denna (se 7 kap. 12 § andra stycket, jfr 6 kap. 4 § andra stycket föreningslagen).

Fullmäktige fattar beslut i föreningens angelägenheter vid ett fullmäktigesammanträde. Ett sådant sammanträde anses som en föreningsstämma. Fullmäktige får inte rösta genom ombud.

Ideella föreningar

De flesta ideella föreningar torde vara organiserade efter mönster av de ekonomiska föreningarna, dvs. med en stämma som högsta beslutande organ. Medlem i föreningen har principiellt rätt att delta i och rösta på stämman. Stadgarna kan dock såsom i ekonomisk förening föreskriva att medlem på viss grund inte får rösta, eventuellt inte ens delta i stämma.

189

Representation av rättighetshavare samt medlemskap…

SOU 2015:47

Genom beslut av stämman eller bestämmelser i stadgarna kan stämmans uppgifter delegeras till ett representativt organ, s.k. full- mäktigeförsamling eller liknande, som sköter stämmans uppgifter.

Om inte annat föreskrivs i stadgarna väljer stämman styrelse- ledamöter, eventuella suppleanter och revisor. Stadgarna kan före- skriva att viss utomstående tillsätter styrelseledamöter, eventuellt hela styrelsen, liksom revisorer och personer som sköter den löpande förvaltningen.

Europakooperativ

Liksom i ekonomiska föreningar utövas medlemmarnas beslutanderätt i europakooperativ vid föreningsstämma. Varje medlem har rätt att yttra sig och rösta vid stämman (artikel 58.1 i SCE-förordningen). De personer som har rösträtt vid stämman får utse ombud att företräda dem vid stämman i enlighet med förfarandena som anges i stadgarna (artikel 58.3). I stadgarna ska även fastställas det högsta antal personer som ett ombud får företräda (artikel 58.4).

SCE-förordningen innehåller även regler om krav på mötes- frekvens (artikel 54). Vidare finns det regler om att stämman väljer ledamöterna i tillsynsorganet för europakooperativ med s.k. dualistiskt system (artikel 39.2) och förvaltningsorganets ledamöter i europabolag med ett monistiskt system (artikel 42.3).

När det gäller genomförandet av föreningsstämman samt omröst- ningsförfarandet ska nationella regler för kooperativa föreningar tillämpas på europakooperativen (artikel 53), dvs. för svenska förhållanden lagen om ekonomiska föreningar.

Aktiebolag

Aktieägarnas rätt att besluta i bolagets angelägenheter utövas vid bolagstämma, som regleras i 7 kap. aktiebolagslagen. Bolagstämman är bolagets högsta beslutande organ och kan, om inte annat följer av lag eller bolagsordning, besluta i alla frågor som rör bolaget.

En ordinarie bolagsstämma (årsstämma) ska enligt 7 kap. 10 § hållas inom sex månader från utgången av varje räkenskapsår. Det får i bolagsordningen föreskrivas att aktieägarna varje år ska hålla ytterligare en eller flera ordinarie bolagsstämmor (7 kap. 12 §).

190

SOU 2015:47

Representation av rättighetshavare samt medlemskap…

En aktieägare har alltid rätt att närvara vid bolagsstämman genom ombud och att själv välja sitt ombud (se 7 kap. 3 § aktie- bolagslagen). Denna bestämmelse är tvingande och kan inte sättas åt sidan genom föreskrifter i bolagsordningen. Det finns inte heller några begränsningar i fråga om antalet aktieägare som ett ombud får företräda.

Aktiebolagslagen innehåller inte någon motsvarighet till föreningslagens fullmäktigesystem. Däremot ger den större möjlig- heter till fullmaktsröstning. Den innehåller nämligen inte någon begränsning av antalet aktieägare som ett ombud för företräda vid bolagstämman utan tillhandahåller ett särskilt system för en av bolaget organiserad fullmaktsinsamling. Bestämmelserna innebär att bolagets styrelse kan organisera en insamling av fullmakter om ett sådant förfarande har tillåtits i bolagsordningen (7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen).

Europabolag

Liksom i svenska aktiebolag utövas aktieägarnas beslutanderätt i europabolag vid bolagsstämma (artiklarna 38a och 40 i SE-förord- ningen).

Förordningen innehåller också regler om krav på mötesfrekvens (artiklarna 44 och 54). Stämman väljer ledamöterna i tillsynsorganet för europabolag med s.k. dualistiskt system (artikel 40.2) och förvalt- ningsorganets ledamöter i europabolag med ett monistiskt system (artikel 43.3).

När det gäller genomförandet av bolagstämman samt omröst- ningsförfarandet ska nationella regler för publika aktiebolag tillämpas på europabolagen (artikel 53), dvs. för svenska förhållanden relevanta bestämmelser i aktiebolagslagen.

Handelsbolag

Förvaltningen i handelsbolag sköts som huvudregel direkt av bolagsmännen. Lagen om handelsbolag och enkla bolag innehåller inte några bestämmelser som motsvarar stämman i en förening eller ett aktiebolag.

191

Representation av rättighetshavare samt medlemskap…

SOU 2015:47

I lagen om handelsbolag och enkla bolag finns inte några regler om formerna för fattande av beslut i bolagets angelägenheter, vilket följer av att beslutanderätten i handelsbolag utövas av varje bolagsman för sig eller, i vissa fall, genom överenskommelse mellan alla bolags- männen. En sådan överenskommelse kan innehålla bestämmelser om stämma och stämmobeslut (Johansson, Svensk associationsrätt i huvuddrag, 2011, s. 164 f.).

Revisor för ett handelsbolag utses av bolaget, som dock får bestämma att någon annan ska utse revisor (se 9 § revisionslagen). I brist på specifika bestämmelser om vem som för handelsbolag utser revisorer torde man få falla tillbaka på de regler som gäller beträffande förvaltningsbefogenhet i handelsbolag. Om inte annat är avtalet mellan bolagsmännen kan varje individuellt förvaltnings- befogad bolagsman utse revisor, men annan bolagsman kan inlägga veto. Det bör kunna antas att eftersom revisor måste utses bolagsmännen oftast kommer överens. I bolagsavtalet kan införas särskilda bestämmelser angående rätten att utse revisorer, t.ex. att denna rätt ska tillkomma ett per bolagsmän i förening eller någon utomstående.

Europeiska ekonomiska intressegrupperingar

Medlemmarna i en gruppering utgör ett av grupperingens obligatoriska organ (artikel 16 i EEIG-förordningen). Medlemmarna kan i egenskap av organ för grupperingen fatta alla beslut som syftar till att förverkliga ändamålet med grupperingen. Medlemmarna utgör grupperingens högsta organ som kan ge direktiv till andra organ och befattningshavare.

Utgångspunkten är att varje medlem har en röst (artikel 17). Avtalet om att bilda grupperingen kan dock tilldela vissa medlemmar flera röster förutsatt att ingen medlem får röstmajoritet. Vissa beslut kräver enhällighet, t.ex. beslut om att ändra föremålet för grupperingens verksamhet, ändra det antal röster som varje medlem har tilldelats eller ändra förutsättningarna för att fatta beslut (artikel 17.2 a–c).

192

SOU 2015:47

Representation av rättighetshavare samt medlemskap…

Stiftelser

En stiftelse har inte några medlemmar. Däremot har en stiftelse ett ändamål, som är det som de som förvaltar stiftelsen ska arbeta för att uppnå eller söka främja.

I 2 kap. stiftelselagen finns bestämmelser om två olika förvalt- ningsformer för stiftelser: egen respektive anknuten förvaltning (se 2 kap. 2 §). Egen förvaltning innebär att en eller flera fysiska personer – styrelsen – förvaltar stiftelsen. Uppgiften att sköta stiftelsens förvaltning tillkommer detta organ.

Vid anknuten förvaltning är en juridisk person förvaltare för stiftelsen. Detta innebär att det är den juridiska personen som sådan som är organ för stiftelsen. Men eftersom uppgiften att sköta stiftelsens förvaltning i huvudsak ska tillkomma förvaltaren betyder det att uppgiften ytterst kommer att vara en angelägenhet för förvaltarens högsta verkställande organ, dvs. aktiebolagets, föreningens, stiftelsens etc. styrelse eller de bolagsmän som ensamma eller i förening företräder ett handelsbolag (prop. 1993/94:9 s. 117).

7.8.2Överväganden

Förslag: I lagen införs bestämmelser om krav på medlems- stämma för kollektiva förvaltningsorganisationer.

För kollektiva förvaltningsorganisationer som är ekonomiska föreningar, aktiebolag, europakooperativ, europabolag och europeiska ekonomiska intressegrupperingar ska bestämmelserna om medlemsstämma gälla i den utsträckning det i lagen föreskrivs något annat än det som gäller enligt den allmänna associations- rättsliga regleringen. Därutöver ska vissa bestämmelser om stämma gälla utöver det som föreskrivs i den allmänna associationsrätten.

I lagen införs en bestämmelse om att kollektiva förvaltnings- organisationer ska ha en medlemsstämma. Medlemsstämman ska sammankallas minst en gång per år.

I lagen införs en bestämmelse om att medlemsstämman i en kollektiv förvaltningsorganisation ska besluta om ändringar i stadgarna och villkoren för medlemskap i den kollektiva förvalt- ningsorganisationen i de fall där dessa villkor inte regleras av stadgarna.

193

Representation av rättighetshavare samt medlemskap…

SOU 2015:47

I lagen införs en bestämmelse om att medlemsstämman i en kollektiv förvaltningsorganisation ska besluta om utnämning eller avskedande av ledamöter i den kollektiva förvaltnings- organisationens styrelse. Stämman ska också besluta om ersätt- ning och andra förmåner för styrelseuppdrag till var och en av ledamöterna.

I lagen införs bestämmelser om ersättning och andra förmåner till ledamöter av styrelsen i en kollektiv förvaltnings- organisation motsvarande dem som gäller för styrelseledamöter i aktiebolag enligt 8 kap. 23 a § aktiebolagslagen.

I lagen införs bestämmelser om stämmobeslut i kollektiva förvaltningsorganisationer motsvarande artikel 8.5 i direktivet om riktlinjer för fördelningen av utestående belopp till rättig- hetshavare, belopp som inte kan fördelas, investeringsstrategin i fråga om rättighetsintäkter och eventuella inkomster som härrör från investerade rättighetsintäkter, avdrag från rättighetsintäkter och från eventuella inkomster som härrör från investerade rättighetsintäkter, samt användningen av belopp som inte kan fördelas, riskhanteringsstrategi, godkännande av eventuella förvärv, försäljningar eller inteckningar av fast egendom, godkännande av sammanslagningar och allianser m.m. och godkännande av upptagande av lån, utlåning eller ställande av säkerheter för lån.

I lagen införs bestämmelser om möjlighet för stämman i en kollektiv förvaltningsorganisation att delegera stämmobeslut till det organ som utövar övervakningsfunktionen i fråga om risk- hanteringsstrategi, godkännande av förvärv, försäljningar eller inteckningar av fast egendom, godkännande av sammanslag- ningar och allianser m.m. och godkännande av upptagande av lån, utlåning eller ställande av säkerheter för lån.

I lagen införs krav på att stämman i en kollektiv förvaltnings- organisation ska godkänna den årliga insynsrapporten.

I lagen införs möjlighet att begränsa möjligheten för en medlem i en kollektiv förvaltningsorganisation att delta i eller rösta i stämman.

I lagen införs en bestämmelse om att varje medlem har rätt att ge valfri person fullmakt att för dennes räkning delta och rösta vid stämman. En sådan fullmakt får inte resultera i en intressekonflikt. För kollektiva förvaltningsorganisationer som

194

SOU 2015:47

Representation av rättighetshavare samt medlemskap…

är ekonomiska eller ideella föreningar ska gälla särskilda begränsningar för fullmaktshavare.

I lagen införs bestämmelser om att en fullmakt gäller endast för en stämma. Fullmaktshavaren ska ha samma rättigheter vid medlemsstämman som den medlem som har gett fullmakten skulle ha haft. Fullmakthavaren ska rösta i enlighet med instruktionerna från den medlem som har gett fullmakten.

I lagen införs bestämmelser om att medlemmarna i en kollektiv förvaltningsorganisation som är ett handelsbolag eller en europeisk ekonomisk intressegruppering kan välja att uppfylla kraven på medlemsstämma genom att införa ett organ som motsvarar stämma eller att låta stämmans befogenheter utövas av det organ som utövar övervakningsfunktionen.

I lagen införs bestämmelser för stiftelser om att de befogenheter som tillhör stämman ska utövas av samma organ som ansvarar för övervakningsfunktionen.

Bedömning: I lagen bör inte införas några bestämmelser som genomför artikel 8.13 i direktivet om församlad grupp av rättighetshavare.

Skälen för förslaget och bedömningen

Direktivet om kollektiv förvaltning

Artikel 8 i direktivet innehåller normer om medlemsstämma i en kollektiv förvaltningsorganisation. Med medlemsstämma avses det organ i den kollektiva förvaltningsorganisationen där medlemmarna deltar och utövar sin rösträtt, oberoende av organisationens juridiska form (artikel 3 f).

I artikel 8.2 anges att medlemsstämman ska sammankallas minst en gång per år. I artikel 8.3 föreskrivs att medlemsstämman ska besluta om alla ändringar i stadgan och medlemskapsvillkoren för den kollektiva förvaltningsorganisationen i de fall där dessa villkor inte regleras av stadgan. Uttrycket ”stadga” definieras i artikel 3 e som stiftelseurkund och bolagsordning, stadga, regler eller konstituerande handlingar för en kollektiv förvaltningsorganisation.

Artikel 8.4 anger att medlemsstämman ska besluta om utnämning eller avskedande av direktörer, utvärdera deras allmänna

195

Representation av rättighetshavare samt medlemskap…

SOU 2015:47

prestationer och godkänna deras ersättning och andra förmåner såsom monetära och icke-monetära förmåner, pensionsförmåner och pensionsrättigheter, rätt till andra förmåner och rätt till avgångsvederlag. Begreppet direktör definieras i artikel 3 g som antingen, i) en ledamot av styrelsen i de fall där nationell rätt eller stadgan för den kollektiva förvaltningsorganisationen föreskriver en enda styrelse, eller ii) en ledamot av styrelsen eller över- vakningsorganet i de fall där nationell rätt eller stadgan för den kollektiva förvaltningsorganisationen föreskriver en dualistisk styrelse. Av artikel 8.4 framgår vidare att i en kollektiv förvalt- ningsorganisation som har ett system med dualistisk styrelse, får medlemsstämman inte besluta om utnämnande eller avskedande av styrelseledamöter eller godkänna deras ersättningar och andra förmåner i de fall där befogenheten att fatta sådana beslut har delegerats till övervakningsorganet.

Av artikel 8.5 framgår att medlemsstämman ska besluta om åtminstone följande: a) de allmänna principerna för fördelningen av utestående belopp till rättighetshavare, b) de allmänna principerna för användningen av belopp som inte kan fördelas, den allmänna investeringsstrategin när det gäller rättighetsintäkter och eventuella inkomster som härrör från investerade rättighetsintäkter, d) de allmänna principerna för avdrag från rättighetsintäkter och från eventuella inkomster från investerade rättighetsintäkter, e) använd- ningen av belopp som inte kan fördelas, f) riskhanteringsstrategi, g) godkännande av eventuella förvärv, försäljningar eller inteck- ningar av fast egendom, h) godkännande av sammanslagningar och allianser, inrättande av dotterenheter, förvärv av andra enheter eller aktier eller rättigheter i andra enheter, och i) godkännande av upptagande av lån, utlåning eller ställande av säkerheter för lån.

Uttrycket rättighetsintäkt definieras i artikel 3 h som inkomster som en kollektiv förvaltningsorganisation har inkasserat för rättighetshavarnas räkning, oavsett om de härrör från en ensamrätt, en rätt till ersättning eller en rätt till kompensation (se härom avsnitt 6.4). Med uttrycket förvaltningsavgift avses enligt artikel 3 i de belopp som en kollektiv förvaltningsorganisation debiterar, drar av eller kompenserar för från rättighetsintäkter eller från inkomst som härrör från investering av sådana intäkter för att täcka kostnaderna för förvaltning av upphovsrätt eller närstående rättigheter.

196

SOU 2015:47

Representation av rättighetshavare samt medlemskap…

Av artikel 8.6 framgår att medlemsstämman genom stämmo- beslut eller en bestämmelse i stadgan får delegera befogenheterna i punkt 5 f, g, h och i till det organ som utövar övervaknings- funktionen.

Artikel 8.7 anger att medlemsstaterna i enlighet med punkterna a–d får kräva att medlemsstämman ska fastställa mer ingående villkor för användningen av rättighetsintäkterna och de inkomster som härrör från investerade rättighetsintäkter.

Artikel 8.8 anger att medlemsstämman ska kontrollera verksam- heten i den kollektiva förvaltningsorganisationen genom att åtminstone besluta om utnämning och entledigande av revisor och godkännande av den årliga insynsrapport som avses i artikel 22. Vidare framgår att medlemsstaterna får tillåta alternativa system eller förfaranden för utnämning och entledigande av revisor, förutsatt att dessa system eller förfaranden har utformats för att säkerställa revisorns oberoende från de personer som leder verksamheten i den kollektiva förvaltningsorganisationen.

I artikel 8.9 anges att medlemmar i en kollektiv förvaltnings- organisation ska ha rätt att delta i och ha rätt att rösta vid medlems- stämman. Medlemsstaterna får dock tillåta begräsningar av den rätt som medlemmarna i den kollektiva förvaltningsorganisationen har att delta och utöva rösträtt vid medlemsstämman, på grundval av ett eller båda följande kriterier: a) medlemskapets varaktighet, och b) belopp som har mottagits av eller är utestående till en medlem. Förutsättningen är att dessa kriterier fastställs och tillämpas på ett skälig och proportionellt sätt. Vidare anges att de kriterier som fastställs i leden a och b ska anges i stadgan eller medlemskaps- villkoren för den kollektiva förvaltningsorganisationen, och de ska vara allmänt tillgängliga i enlighet med artiklarna 19 och 21.

Av artikel 8.10 framgår att varje medlem i en kollektiv förvaltningsorganisation ska ha rätt att utnämna valfri person eller enhet som fullmaktshavare för att delta och rösta vid medlems- stämman på medlemmens vägnar, förutsatt att en sådan utnämning inte resulterar i en intressekonflikt som kan uppstå exempelvis om den utnämnande medlemmen och fullmaktshavaren tillhör olika kategorier av rättighetshavare inom den kollektiva förvaltnings- organisationen. Medlemsstaterna får emellertid föreskriva begräns- ningar beträffande utnämnandet av fullmaktshavare och deras utövande av rösträtt tillhörande de medlemmar som de representerar,

197

Representation av rättighetshavare samt medlemskap…

SOU 2015:47

om sådana begränsningar inte utgör ett hinder för medlemmarnas möjlighet att på ett lämpligt och effektivt sätt delta i beslutsfattandet i den kollektiva förvaltningsorganisationen. Varje fullmakt ska gälla för en enda medlemsstämma. Fullmaktshavaren ska ha samma rättigheter vid medlemsstämman som den medlem som har utnämnt honom eller henne skulle ha haft. Fullmaktshavaren ska rösta i enlighet med instruktionerna från den medlem som har utnämnt honom eller henne.

Av artikel 8.11 framgår att medlemsstaterna får besluta att de befogenheter som tillhör medlemsstämman får utövas av en delegatförsamling som minst vart fjärde år väljs av medlemmarna i den kollektiva förvaltningsorganisationen, förutsatt att a) det säkerställs att medlemmarna på ett lämpligt och effektivt sätt deltar i beslutsfattandet i den kollektiva förvaltningsorganisationen, och att b) de olika kategorierna av medlemmar är skäligen och balanserat representerat i delegatförsamlingen. Vidare framgår att de regler som anges i artiklarna 8.2 till 8.10 i tillämpliga delar ska gälla delegatförsamlingen.

Av artikel 8.12 framgår att om en kollektiv förvaltningsorganisa- tion på grund av sin juridiska form inte har en medlemsstämma, får medlemsstaterna besluta att de befogenheter som tillhör den stämman ska utövas av samma organ som ansvarar för övervak- ningsfunktionen. De bestämmelser som anges i artiklarna 8.2–8.5, 7 och 8 ska i tillämpliga delar gälla övervakningsorganet.

Av artikel 8.13 framgår att om en kollektiv förvaltnings- organisation har medlemmar som är enheter som representerar rättighetshavare får medlemsstaterna besluta att samtliga eller delar av de befogenheter som tillhör medlemsstämman ska utövas av en församlad grupp av dessa rättighetshavare. De regler som anges i artiklarna 8.2–8.10 ska i tillämpliga delar gälla den församlade gruppen av rättighetshavare.

Underlag för tolkningen av artikel 8 ges i skäl 22 och 23 till direktivet. I skäl 22 anges att kollektiva förvaltningsorganisationer bör agera i de representerade rättighetshavarnas bästa kollektiva intresse. Det är därför viktigt att det finns system som ger medlemmarna i en kollektiv förvaltningsorganisation möjlighet att utöva sina rättigheter genom att delta i organisationens besluts- fattande. En del kollektiva förvaltningsorganisationer har olika kategorier av medlemmar, som kan representera olika typer av

198

SOU 2015:47

Representation av rättighetshavare samt medlemskap…

rättighetshavare, såsom producenter och utövande konstnärer. Dessa olika kategorier av medlemmar bör vara rättvist och balanserat representerade vid beslutsfattandet. Reglerna för medlemsstämman i en kollektiv förvaltningsorganisation kan försvagas om det inte finns bestämmelser om hur stämman ska genomföras. Det är därför nödvändigt att säkerställa att stämman sammankallas regelbundet, minst en gång per år, och att de viktigaste besluten i den kollektiva förvaltningsorganisationen fattas vid stämman.

I skäl 23 uttrycks att alla medlemmar i kollektiva förvaltnings- organisationer bör kunna delta i medlemsstämman med rösträtt. Eventuella begränsningar av dessa rättigheter bör vara skäliga och proportionella. I vissa undantagsfall är kollektiva förvaltnings- organisationer etablerade som en stiftelse och har således inte några medlemmar. I sådana fall bör befogenheterna för medlemsstämman utövas av det organ som har tilldelats en övervakningsfunktion. Om kollektiva förvaltningsorganisationer bland sina medlemmar har enheter som representerar rättighetshavare, vilket kan vara fallet om en kollektiv förvaltningsorganisation är ett aktiebolag vars medlemmar är föreningar av rättighetshavare, bör medlemsstaterna kunna före- skriva att samtliga eller delar av befogenheterna för medlemsstämman ska utövas av en församlas grupp av dessa rättighetshavare. Medlems- stämman bör åtminstone ha befogenhet att fastställa ramen för förvaltningens verksamhet, särskilt vad gäller hur kollektiva förvalt- ningsorganisationer använder rättighetsintäkter. Detta bör dock inte påverka medlemsstaternas möjlighet att föreskriva strängare regler om exempelvis investeringar, sammanslagningar eller upptagande av lån, inklusive ett förbud mot sådana transaktioner. Kollektiva förvaltnings- organisationer bör uppmuntra sina medlemmar att delta aktivt i stämman. Utövandet av rösträtt underlättas för medlemmar som närvarar vid stämman och även för dem som inte gör det. Utöver möjligheten att utöva sina medlemsrättigheter på elektronisk väg bör medlemmarna tillåtas delta och rösta vid stämman genom fullmakt. Möjligheten att rösta genom fullmakt bör begränsas i fall av intressekonflikt. Samtidigt bör medlemsstaterna föreskriva begräns- ningar vad gäller röstning genom fullmakt endast om det inte hindrar medlemmarna från att delta i beslutsfattandet på ett lämpligt och effektivt sätt och ger rättighetshavarna en verklig möjlighet att fritt välja en kollektiv förvaltningsorganisation oberoende av vilken medlemsstat organisationen är etablerad i.

199

Representation av rättighetshavare samt medlemskap…

SOU 2015:47

Synpunkter som framkommit under arbetets bedrivande

Under utredningens arbete har ett flertal intressenter kontaktat utredningen med synpunkter på nuvarande ordningar för medlems- inflytande i vissa svenska organisationer som ägnar sig åt kollektiv förvaltning. Från enskilda rättighetshavare har framförts syn- punkten att en del svenska organisationer inte i tillräcklig utsträck- ning baseras på medlemmarnas deltagande i beslutsfattandet, t.ex. vad gäller möjligheten att utöva medlemsinflytande på medlems- stämman. Från en del organisationer har framhållits att det krävs en långsiktighet i den verksamhet som bedrivs, bl.a. för att skapa förutsättningar för stabila relationer med andra organisationer. De organisationerna har framhållit att det därför kan finnas skäl att i vissa fall begränsa stämmans befogenhet till förmån för t.ex. styrelsen.

Utgångspunkter för genomförandet av direktivets bestämmelser om medlemsstämma

Som har framkommit finns i befintlig svensk associationsrättslig lagstiftning bestämmelser om stämma för ekonomiska föreningar, europakooperativ, aktiebolag, europabolag och europeiska ekonomiska intressegrupperingar. Den befintliga associationsrättsliga regleringen om stämma innehåller bestämmelser som helt eller delvis saknar motsvarighet i direktivet om kollektiv förvaltning, t.ex. i fråga om ordförande på stämma. Samtidigt innehåller direktivet bestäm- melser som helt eller delvis saknar motsvarighet i befintliga associationsrättsliga bestämmelser, t.ex. om krav på stämman att besluta om principer för fördelning av utestående belopp och använd- ning av belopp som inte kan fördelas. Som konstaterats inledningsvis syftar inte direktivet till att upprätta en eller flera nya associations- former för kollektiv rättighetsförvaltning. Syftet är i stället att reglera den verksamhet som kollektiva förvaltningsorganisationer bedriver inom ramen för befintliga associationsformer på nationell nivå (se avsnitt 6.3). Mot den bakgrunden bör en utgångspunkt för genom- förandet av direktivets bestämmelser om stämma vara att befintliga associationsrättsliga bestämmelser om stämma ska gälla, om inte annat följer av direktivet. Direktivets ordalydelse är en naturlig utgångs- punkt för denna bedömning. Av betydelse är emellertid också att det

200

SOU 2015:47

Representation av rättighetshavare samt medlemskap…

övergripande syftet med direktivet är att ställa upp krav för att säkerställa stränga normer för styrelseformer, ekonomisk förvaltning, öppenhet och rapportering (se skäl 9 i direktivets ingress) samt det som anges i skälen till artiklarna om stämma m.m. (se t.ex. skäl 22).

I det följande redogörs för hur direktivets bestämmelser om stämma förhåller sig till motsvarande bestämmelser om stämma i befintlig associationsrättslig reglering. I de fall direktivet kräver att det införs bestämmelser som ska gälla utöver det som följer av befintlig associationsrättslig lagstiftning, bör det anges särskilt i lagen. Det är dock inte möjligt att i lagen ange exakt vilka bestäm- melser som ska tillämpas i stället för motsvarande associations- rättsliga bestämmelser. Detta får avgöras i varje enskilt fall vid en jämförelse mellan de respektive regelverken och bör framgå av en allmän hänvisning att den nu aktuella lagens bestämmelser har företräde framför motsvarande bestämmelser i den associations- rättsliga regleringen.

Vidare innehåller direktivet ett flertal allmänt hållna bestäm- melser om t.ex. medlemmarnas möjlighet att på ett lämpligt och effektivt sätt delta i beslutsfattandet i den kollektiva förvaltnings- organisationen (se artikel 6.3, artikel 8.10 andra stycket och artikel 8.11). Hur dessa förhåller sig till andra associationsrättsliga bestäm- melser än sådana som har sin direkta motsvarighet i direktivet får överlämnas till rättstillämpningen att avgöra. Det är inte möjligt att inom ramen för detta utredningsuppdrag analysera samtliga associationsrättsliga bestämmelser i förhållande till direktivets allmänt hållna bestämmelser. I regel gäller att om samma fråga regleras både i den allmänna associationsrättsliga lagstiftningen och lagen om kollektiv rättighetsförvaltning och den allmänna associations- rättsliga lagstiftningen innehåller undantag som innebär minskade möjligheter för enskilda medlemmar att delta i beslutsfattandet och som inte har sin motsvarighet i lagen om kollektiv rättighets- förvaltning, så gäller inte de undantagen för kollektiva förvaltnings- organisationer.

201

Representation av rättighetshavare samt medlemskap…

SOU 2015:47

Ekonomiska föreningar

Direktivets bestämmelser om stämma motsvarar i stort vad som redan gäller för ekonomiska föreningar. Direktivets bestämmelser om att stämma ska hållas minst en gång per år (artikel 8.1) och att stämman ska besluta om alla ändringar av stadgan (artikel 8.2) motsvaras av 7 kap 4 och 14 §§ föreningslagen. Däremot uppställs inte något krav i lagen om ekonomiska föreningar om att föreningen ska ange villkoren för medlemskap i sina stadgar eller att stämman ska besluta om medlemsvillkoren (jfr artikel 8.2). Ett uttryckligt krav i lagen behöver därför införas om att stämman i kollektiva förvalt- ningsorganisationer som är ekonomiska föreningar ska besluta om alla ändringar i medlemskapsvillkoren för den kollektiva förvalt- ningsorganisationen i de fall där dessa villkor inte regleras av stadgarna.

Bestämmelserna i artikel 8.4 om att medlemsstämman ska besluta om ”utnämning och avskedande av direktörer” och ”utvärdera deras allmänna prestationer” torde motsvara bestäm- melserna i föreningslagen om att styrelsen i en ekonomisk förening väljs av stämman. Med ”direktör” avses här detsamma som styrelseledamot i en ekonomisk förening; föreningslagen bygger på en ordning med monistisk (”en enda”) styrelse (jfr avsnitt 7.9.1 och definitionen av direktör i artikel 3 g (i)). Att stämman väljer styrelsen innebär också att stämman utvärderar prestationerna.

I föreningslagen finns bestämmelser om att stämmans möjlighet att utse styrelseledamöter kan vara underordnad eventuella före- skrifter om det i stadgarna (se 6 kap. 1 § andra stycket förenings- lagen). Direktivets uttryck ”att besluta om utnämnande eller avskedande” bör emellertid inte tolkas som ett absolut krav på att medlemsstämman direkt ska ”utnämna” eller ”avskeda” direktörerna.

Direktivet torde alltså inte uppställa något krav på att ledamöterna måste väljas direkt av stämman utan endast att stämman ska fatta beslut om vad som ska gälla i detta avseende. Bestämmelserna i föreningslagen torde alltså i detta avseende vara förenlig med lydelsen i direktivet att stämman ska ”besluta om” (jfr eng. ”decide on”, fr. ”décide de”, ty. ”beschließt über” och da. ”træffe afgørelse om”) ”utnämning” (eng. ”the appointment”,) eller ”avskedande”

(eng. ”the dismissal”) av direktörer.

202

SOU 2015:47

Representation av rättighetshavare samt medlemskap…

Bestämmelserna i artikel 8.4 om att stämman ska besluta om styrelseledamöters ersättning och andra förmåner, pensionsrättig- heter, avgångsvederlag m.m., saknar motsvarighet i föreningslagen. I lagen behöver således införas bestämmelser som uppfyller direktivets krav i denna del. I aktiebolagslagen finns bestämmelser om stämmo- beslut om ersättning (se nedan), som kan ligga till grund för allmänna bestämmelser till genomförande av denna del av artikel 8.4.

Bestämmelserna om stämmobeslut i artikel 8.5 saknar i huvud- sak motsvarighet i föreningslagen. Undantaget är stämmobeslut om godkännande av sammanslagningar (artikel 8 h), där 12 kap. 7 och 9 §§ föreningslagen innehåller bestämmelser om stämmobeslut för genomförande av fusion i vissa fall. För övriga delar av artikel 8.5 bör införas bestämmelser i lagen för genomförande av artikeln.

Bestämmelserna i artikel 8.6 om möjlighet att genom stämmo- beslut eller en bestämmelse i stadgan delegera stämmans befogenhet enligt artikel 8.5 att ta beslut om riskhanteringsstrategi (punkt f), godkännande av eventuella förvärv, försäljningar eller inteckningar av fast egendom (punkt g), godkännande av sammanslagningar och allianser, inrättande av dotterenheter, förvärv av andra enheter eller aktier eller rättigheter i andra enheter (punkt h) saknar motsvarig- heter i föreningslagen. I lagen bör därför införas bestämmelser som medger möjlighet till sådan delegation. Det gäller även för bestäm- melserna om godkännande av sammanslagningar (”fusion”), där direktivet medger delegation på ett sätt som avviker från förenings- lagens bestämmelser om fusioner (se 12 kap. föreningslagen).

I artikel 8.7 anges att medlemsstaterna får uppställa krav på att medlemsstämman i en kollektiv förvaltningsorganisation ska fast- ställa längre gående kriterier för användningen av rättighets- intäkterna än de ”allmänna principer” som krävs enligt artikel 8.5 a) till d). Enligt utredningsdirektiven är en utgångspunkt för genom- förandet av direktivet att regleringen inte i onödan leder till ökade kostnader eller administrativa bördor för de aktörer som berörs av förslagen. Ett generellt krav på att stämman i kollektiva förvalt- ningsorganisationer ska ta beslut om mer ingående villkor för användningen av rättighetsintäkter och de inkomster som härrör från investerade rättighetsintäkter än vad som följer av artikel 8.5 a) till d) bör därför inte komma i fråga. Medlemmarna i de berörda organisationerna bör så långt möjligt själva få utforma de nämnda principerna. För att tydliggöra att stämman i organisationerna kan

203

Representation av rättighetshavare samt medlemskap…

SOU 2015:47

besluta om mer ingående villkor än de ”allmänna principer” som nämns i punkterna a) till d) bör dock lagtexten som genomför de punkterna utformas utan användning av uttrycket ”allmänna”. Av språkliga skäl bör ordet ”riktlinjer” användas i den svenska lag- texten i stället för ”principer”.

Bestämmelserna i artikel 8.8 i direktivet om att medlems- stämman ska besluta om utnämning och entledigande av revisor har sin motsvarighet i 8 kap. 1 § föreningslagen. I föreningslagens anges att stämmans möjlighet att utse revisor är underordnad eventuella föreskrifter om det i stadgarna saknar dock motsvarighet i direktivet. Denna möjlighet är förenlig med artikel 8.8 andra stycket enligt vilken medlemsstaterna får tillåta alternativa system för utnämning och entledigande av revisor, förutsatt att dessa system eller förfaranden har utformats för att säkerställa revisorns oberoende.

I artikel 8.8 anges också att stämman ska godkänna den årliga insynsrapporten som avses i artikel 22. De bestämmelserna har inte någon direkt motsvarighet i föreningslagen. I föreningslagen finns bestämmelser om att stämman ska besluta om att fastställa resultat- och balansräkning (se 7 kap. 4 § andra stycket 1). De uppgifter som ska ingå i insynsrapporten behöver dock inte i alla delar motsvara de uppgifter som ska ingå i resultat- och balansräkningen, även om det kan finnas stora överlappningar (se avsnitt 11.5.2). I lagen behöver därför införas bestämmelser om att stämman ska godkänna insyns- rapporten.

Förutsättningarna för att delta i och rösta vid stämman i en kollektiv förvaltningsorganisation enligt artikel 8.9 i direktivet motsvaras i huvudsak av 7 kap. 1–3 § föreningslagen. Direktivets bestämmelse om att medlemsstaterna får tillåta begränsning av möjligheten att delta eller utöva rösträtt vid stämman saknar dock direkt motsvarighet i föreningslagen. I lagen behöver därför anges att en kollektiv förvaltningsorganisation, som är en ekonomisk förening, får begränsa möjligheten att delta i eller rösta vid stämman, som följer av artikel 8.9. Sådana begränsningar ska framgå av föreningens stadgar.

Förutsättningarna att utnämna fullmaktshavare enligt huvud- regeln i artikel 8.10 första stycket är mer generösa än motsvarande bestämmelser om att utse ombud enligt 7 kap. 2 § föreningslagen.

Direktivbestämmelsen anger att en medlem ska kunna utse ”valfri

204

SOU 2015:47

Representation av rättighetshavare samt medlemskap…

person eller enhet” som fullmaktshavare, medan utgångspunkten i föreningslagen är att endast medlemmens make eller sambo eller annan medlem får vara ombud, om inte annat anges i stadgarna. Som framgått föreslås i ett utkast till lagrådsremiss som nyligen remitterats vissa ändringar i lagen om ekonomiska föreningar. När det gäller ombud föreslås att utgångspunkten ska vara att en medlem får välja valfritt ombud men att rätten att fritt välja ombud får begränsas genom bestämmelser i stadgarna. En medlem ska dock alltid ha rätt att anlita sin make, sin sambo, en annan medlem eller en ställföreträdare för en annan medlem som ombud. Vidare föreslås att ett ombud får företräda högst tre medlemmar, om inte annat har bestämts stadgarna.

Direktivet medger att medlemsstaterna får föreskriva begräns- ningar beträffande utnämnandet av fullmaktshavare och deras utövande av rösträtt tillhörande de medlemmar som de representerar, om sådana begränsningar inte utgör ett hinder för medlemmarnas möjlighet att på ett lämpligt och effektivt sätt delta i beslutsfattandet i den kollektiva förvaltningsorganisationen. I direktivets ingress fram- kommer att en bred krets av personer som kan vara ombud motiveras av att rättighetshavarna ska ges en verklig möjlighet att fritt välja en kollektiv förvaltningsorganisation oberoende av vilken medlemsstat organisationen är etablerad i (se skäl 23 till direktivet in fine).

De begränsningar i fråga om att anlita ombud som föreslås i utkastet till lagrådsremiss torde inte vara sådana att de hindrar medlemmarnas möjlighet att på ett lämpligt och effektivt sätt delta i beslutsfattandet. Av betydelse för den bedömningen är att medlem- marna har möjlighet att delta i stämman, dvs. utöva sina medlems- rättigheter, på elektronisk väg. De nämna begränsningarna borde därför vara förenliga med de ovan nämnda villkoren för begränsningar i artikel 8.10 andra stycket. Det är rimligt att införa motsvarande begränsningar i lagen om kollektiv förvaltning. Det gäller såväl val av ombud som att ett ombud inte får företräda fler än tre medlemmar. Detta måste anges uttryckligen i den nya lagen, eftersom dess bestäm- melser om ombud annars kommer att gälla före föreningslagens bestämmelser.

I artikel 8.10 anges också att en utnämning av fullmaktshavare (ombud) inte får resultera i en intressekonflikt som kan uppstå exempelvis om den utnämnande medlemmen och fullmaktshavaren tillhör olika kategorier av rättighetshavare inom den kollektiva förvalt-

205

Representation av rättighetshavare samt medlemskap…

SOU 2015:47

ningsorganisationen. Stadgandet saknar motsvarighet i föreningslagen och behöver därför införas i den nya lagen.

Bestämmelserna i artikel 8.10 tredje stycket, enligt vilka varje fullmakt ska gälla för en enda medlemsstämma, saknar motsvarighet i föreningslagen, där utgångspunkten är att fullmakten gäller högst ett år från utfärdandet (7 kap. 2 §). I lagen bör därför införas bestäm- melser med den innebörd som följer av bestämmelserna i direktivet.

I artikel 8.10 finns också bestämmelser om att fullmaktshavaren ska åtnjuta samma rättigheter vid medlemsstämman som den medlem som har utnämnt honom. Vidare anges att fullmaktshavaren ska rösta i enlighet med instruktionerna från den medlem som har utnämnt honom eller henne. Dessa bestämmelser får anses motsvaras av bestämmelserna om ombud i 7 kap. 2 § föreningslagen, enligt vilken en medlems rätt vid föreningsstämman utövas av medlemmen personligen eller den som är medlemmens ombud.

Bestämmelserna om delegatförsamling i artikel 8.11 motsvaras av bestämmelserna om fullmäktige i 7 kap. 12 § föreningslagen. För kollektiva förvaltningsorganisationer som är ekonomiska föreningar bör i lagen därför införas en möjligen att låta medlemsstämmans befogenheter utövas av fullmäktige i enlighet med de befogenheter och regler som gäller för medlemsstämman.

Artikel 8.12 saknar tillämpning på ekonomiska föreningar eftersom sådana föreningar som utgångspunkt ska ha en medlemsstämma.

Bestämmelserna i artikel 8.13 om församlad grupp av rättighets- havare är frivilliga för medlemsstaterna och kräver inte något genom- förande i svensk rätt. Det saknas skäl för att införa sådana bestäm- melser.

Ideella föreningar

Eftersom det i huvudsak saknas associationsrättsliga regler i lag för ideella föreningar behöver det i lagen införas bestämmelser för ideella förningar som uppfyller bestämmelserna i direktivets artikel 8. Den möjlighet som gäller för ekonomiska föreningar i fråga om att i stadgarna införa bestämmelsen om hur styrelsens ledamöter ska utses, bör gälla även för ideella föreningar. Även den begräns- ning som föreslås för ekonomiska föreningar i fråga om att anlita ombud bör gälla för ideella föreningar.

206

SOU 2015:47

Representation av rättighetshavare samt medlemskap…

Europakooperativ

Direktivets bestämmelser om stämma motsvarar i stort vad som redan gäller för stämma i europakooperativ enligt SCE-förordningen eller föreningslagen.

Direktivets bestämmelser om att stämma ska hållas minst en gång per år (artikel 8.1) och att stämman ska besluta om alla ändringar av stadgarna (artikel 8.2) motsvaras av artiklarna 54 och 61.4 i SCE- förordningen. Däremot uppställs inte något krav i förordningen på att villkoren för medlemskap ska anges i kooperationens stadga eller att stämman ska besluta om villkoren i situationer där villkoren inte regleras av stadgarna (jfr artikel 8.2 i direktivet). Ett uttryckligt krav i lagen behöver därför införas att stämman i kollektiva förvaltnings- organisationer som är europakooperativ ska besluta om alla ändringar i medlemskapsvillkoren för kooperationen i de fall där dessa villkor inte regleras av stadgarna.

Bestämmelserna i artikel 8.4 om att stämman ska besluta om

”utnämning och avskedande av direktörer” och ”utvärdera deras allmänna prestationer” motsvarar bestämmelserna om utseende och entledigande av ledamöter i tillsynsorganet i SCE-förordningens artikel 39.2 (för dualistiska system) och utseende av ledamöter i förvaltningsorganet i förordningens artikel 42.3 (för monistiska system). Att stämman utser nämnda ledamöter får anses innebära att stämman utvärderar deras prestationer.

Bestämmelserna i artikel 8.4 om att stämman ska besluta om styrelseledamöters ersättning och andra förmåner, pensionsrättig- heter, avgångsvederlag m.m., saknar motsvarighet i SCE-förordningen och föreningslagen. I lag behöver således införas bestämmelser som uppfyller direktivets krav i denna del. I aktiebolagslagen finns bestämmelser om stämmobeslut om ersättning (se nedan), som kan ligga till grund för allmänna bestämmelser till genomförande av denna del av artikel 8.4.

Bestämmelserna om stämmobeslut i artikel 8.5 saknar i huvudsak motsvarighet i SCE-förordningen och föreningslagen. Undantaget är stämmobeslut om godkännande av sammanslagningar (artikel 8.h), där 12 kap. 7 och 9 §§ föreningslagen innehåller bestämmelser om stämmobeslut för genomförande av fusion i vissa fall. För övriga delar av artikel 8.5 bör införas bestämmelser i lag för genomförande av artikeln.

207

Representation av rättighetshavare samt medlemskap…

SOU 2015:47

Bestämmelserna i artikel 8.6 om möjlighet att genom stämmo- beslut eller en bestämmelse i stadgan delegera stämmans befogenhet enligt artikel 8.5 att ta beslut om riskhanteringsstrategi (punkt f), godkännande av eventuella förvärv, försäljningar eller inteckningar av fast egendom (punkt g), godkännande av sammanslagningar och allianser, inrättande av dotterenheter, förvärv av andra enheter eller aktier eller rättigheter i andra enheter (punkt h) samt godkännande av upptagande av lån, utlåning, eller ställande av säkerhet för lån (punkt i) saknar i huvudsak motsvarigheter i SCE-förordningen och föreningslagen. I lag bör därför införas bestämmelser som medger möjlighet till sådan delegation.

I artikel 8.7 anges att medlemsstaterna får uppställa krav på att medlemsstämman i en kollektiv förvaltningsorganisation ska fast- ställa längre gående kriterier för användningen av rättighets- intäkterna än de ”allmänna principer” som krävs enligt artikel 8.5 a) till d). Enligt utredningsdirektiven är en utgångspunkt för genom- förandet av direktivet med svensk rätt att regleringen inte i onödan leder till ökade kostnader eller administrativa bördor för de aktörer som berörs av förslagen. Ett generellt krav på att stämman i kollektiva förvaltningsorganisationer ska ta beslut om mer ingående villkor för användningen av rättighetsintäkter och de inkomster som härrör från investerade rättighetsintäkter än vad som följer av artikel 8.5 a) till d) bör således inte komma i fråga. Medlemmarna i de berörda organisationerna bör så långt möjligt själva få utforma de nämnda policyerna. För att tydliggöra att stämman i organisationerna kan besluta om mer ingående villkor än de ”allmänna principer” som nämns i punkterna a) till d) bör dock lagtexten som genomför de punkterna utformas utan användning av begreppet ”allmänna”.

Bestämmelserna i artikel 8.8 i direktivet om att medlems- stämman ska besluta om utnämning och entledigande av revisor saknar motsvarighet i SCE-förordningen, men följer av artikel 52 b i förordningen som hänvisar till bestämmelser om stämmobeslut enligt nationell lag. I 8 kap. 1 § föreningslagen finns bestämmelser om att stämman ska utse revisor. I föreningslagens anges att stämmans möjlighet att utse revisor är underordnad eventuella före- skrifter om det i stadgarna saknar dock motsvarighet i direktivet. Denna möjlighet är förenlig med artikel 8.8 andra stycket enligt vilken medlemsstaterna får tillåta alternativa system för utnämning

208

SOU 2015:47

Representation av rättighetshavare samt medlemskap…

och entledigande av revisor, förutsatt att dessa system eller förfaranden har utformats för att säkerställa revisorns oberoende.

I artikel 8.8 anges också att stämman ska godkänna den årliga insynsrapporten som avses i artikel 22. De bestämmelserna har inte någon direkt motsvarighet i SCE-förordningen. I förordningen finns bestämmelser om att stämman ska besluta om att godkänna årsräkenskaperna samt fördelning av vinsterna (se artikel 54.3 i förordningen). De uppgifter som ska ingå i insynsrapporten behöver dock inte i alla delar motsvara de uppgifter som ska ingå i årsräkenskaperna, även om det kan finnas stora överlappningar (se avsnitt 11.5.2). I lagen behöver därför införas bestämmelser om att stämman ska godkänna insynsrapporten för kollektiva förvalt- ningsorganisationer som är europakooperativ.

Förutsättningarna för att delta i och rösta vid stämman i en kollektiv förvaltningsorganisation enligt artikel 8.9 i direktivet motsvaras i huvudsak av artikel 58 i SCE-förordningen. I direktivets artikel 8.9 anges att medlemsstaterna får tillåta begränsning av möjlig- heten att delta eller utöva rösträtt vid stämman. De möjligheterna får anses falla inom de begräsningar som medges enligt artikel 59 i SCE-förordningen. Liksom direktivet uppställer SCE-förord- ningen krav på att begränsningarna framgår av stadgan.

Förutsättningarna att utnämna fullmaktshavare enligt huvud- regeln i artikel 8.10 faller inom möjligheten att utse ombud enligt artikel 58.3 i SCE-förordningen. Någon begränsning, motsvarande den som föreslås för ekonomiska och ideella föreningar, bör inte införas.

Bestämmelserna i artikel 8.10 tredje stycket, enligt vilka varje fullmakt ska gälla för en enda medlemsstämma, saknar motsvarighet i SCE-förordningen. I lagen bör därför införas bestämmelser med den innebörd som följer av bestämmelserna i direktivet.

I artikel 8.10 finns också bestämmelser om att fullmaktshavaren ska åtnjuta samma rättigheter vid medlemsstämman som den medlem som har utnämnt honom. Vidare anges att fullmaktshavaren ska rösta i enlighet med instruktionerna från den medlem som har utnämnt honom eller henne. Dessa bestämmelser får anses följa av bestäm- melserna om ombud artikel 58.3 i SCE-förordningen.

Bestämmelserna i direktivets artikel 8.11 om delegatförsamling saknar motsvarighet i SCE-förordningen. Bestämmelsen i artikel 8.11 är dock fakultativ och kräver inte att det införs några bestämmelser

209

Representation av rättighetshavare samt medlemskap…

SOU 2015:47

om delegatförsamling för europakooperativ. Några bestämmelser om delegatförsamling bör därför inte införas.

Artikel 8.12 saknar tillämpning på europakooperativ, eftersom de enligt artikel 54 i SCE-förordningen ska hålla stämmor.

Bestämmelserna i artikel 8.13 om församlad grupp av rättighets- havare är frivilliga för medlemsstaterna och kräver inte något genom- förande i svensk rätt. Några sådana bestämmelser bör inte införas.

Aktiebolag

Direktivets bestämmelser om stämma motsvarar i stort vad som redan gäller för bolagstämma i aktiebolag. Direktivets bestäm- melser om att stämma ska hållas minst en gång per år (artikel 8.1) och att stämman ska besluta om alla ändringar av stadgan (artikel 8.2) motsvaras av 7 kap. 10 § och 3 kap. 4 § aktiebolagslagen om bolagstämma och ändring av bolagsordning. Däremot uppställs inte något krav i aktiebolagslagen om att ett aktiebolag ska ange villkoren för medlemskap, som för aktiebolag motsvaras av förvärv av aktie (se avsnitt 7.3.2), i sin bolagsordning eller att stämman ska besluta om villkoren (jfr artikel 8.2). Ett uttryckligt krav i lagen behöver därför införas att bolagsstämman i kollektiva förvaltnings- organisationer som är aktiebolag ska besluta om alla ändringar i medlemskapsvillkoren för den kollektiva förvaltningsorganisa- tionen i de fall där dessa villkor inte regleras av bolagsordningen.

Bestämmelserna i artikel 8.4 om att stämman ska besluta om

”utnämning och avskedande av direktörer” och ”utvärdera deras allmänna prestationer” motsvarar bestämmelserna i aktiebolags- lagen om att styrelsen i ett aktiebolag väljs av stämman (se 8 kap 8 §). Med begreppet direktör i direktivets mening avses detsamma som styrelseledamot i ett aktiebolag; aktiebolagslagen bygger på en ordning med monistisk (”en enda”) styrelse (jfr. definitionen av direktör i artikel 3 g (i)). Att stämman väljer styrelsen får anses innebära att stämman utvärderar prestationerna. I likhet med vad som angetts i det föregående om ekonomiska föreningar torde aktiebolagslagens bestämmelser om att stämmans möjlighet att utse styrelseledamöter är underordnad eventuella föreskrifter om det i bolagsordningen, rymmas inom direktivets stadgande att stämman ska ”besluta om utnämning och avskedande av styrelse-

210

SOU 2015:47

Representation av rättighetshavare samt medlemskap…

ledamöterna.” Samma skäl som talar för att stadgarna för en ekonomisk förening bör kunna reglera hur styrelsens medlemmar utses gäller även för aktiebolag. Befintlig ordning för aktiebolag där styrelsen ska utses av bolagsstämman kombinerad med en möjlig- het att i bolagsordningen föreskriva att en eller flera styrelseleda- möter ska utses på annat sätt, är alltså sammanfattningsvis förenlig med direktivets bestämmelse.

Bestämmelserna i artikel 8.4 om att stämman ska besluta om styrelseledamöters ersättning och andra förmåner, pensionsrättig- heter, avgångsvederlag m.m., har motsvarighet i 8 kap. 23 a § aktie- bolagslagen.

Bestämmelserna om stämmobeslut i artikel 8.5 saknar i huvudsak motsvarighet i aktiebolagslagen. Undantaget är stämmobeslut om godkännande av sammanslagningar (artikel 8.5 h) och upptagande av lån (artikel 8.5 i), där bestämmelser finns i 23 kap respektive 11 kap. 11 § aktiebolagslagen. Bestämmelserna i aktiebolagslagen innehåller dock villkor som saknar motsvarighet i direktivet, samt begränsningar i den möjlighet till delegation som avses i artikel 8.6, t.ex. i fråga om återbetalning av lån och fusionsplan. För kollektiva förvaltnings- organisationer som är aktiebolag bör därför artikel 8.5 i sin helhet införas genom bestämmelser i lagen.

Bestämmelserna i artikel 8.6 om möjlighet att genom stämmo- beslut eller en bestämmelse i stadgan delegera stämmans befogenhet enligt artikel 8.5 att ta beslut om riskhanteringsstrategi (punkt f), godkännande av eventuella förvärv, försäljningar eller inteckningar av fast egendom (punkt g), godkännande av sammanslagningar och allianser, inrättande av dotterenheter, förvärv av andra enheter eller aktier eller rättigheter i andra enheter (punkt h) samt godkännande av upptagande av lån, utlåning, eller ställande av säkerhet för lån (punkt i) saknar i huvudsak motsvarigheter i aktiebolagslagen. Undantaget är möjlighet att delegera beslut om upptagande av lån (11 kap. 11 § aktiebolagslagen) samt fusionsbeslut i övertagande aktiebolag (23 kap. 15 § aktiebolagslagen), men som nämnts ovan innehåller de bestämmelserna vissa villkor som inte har sin motsvarighet i artikel 8.5. I lag bör införas bestämmelser som medger möjlighet till delegation för alla beslut som omnämns i artikel 8.5 g–i.

I artikel 8.7 anges att medlemsstaterna får uppställa krav på att medlemsstämman i en kollektiv förvaltningsorganisation ska fastställa längre gående kriterier för användningen av rättighetsintäkterna än de

211

Representation av rättighetshavare samt medlemskap…

SOU 2015:47

”allmänna principer” som krävs enligt artikel 8.5 a) till d). Enligt utredningsdirektiven är en utgångspunkt för genomförandet av direktivet med svensk rätt att regleringen inte i onödan leder till ökade kostnader eller administrativa bördor för de aktörer som berörs av förslagen. Ett generellt krav på att stämman i kollektiva förvaltnings- organisationer ska ta beslut om mer ingående villkor för användningen av rättighetsintäkter och de inkomster som härrör från investerade rättighetsintäkter än vad som följer av artikel 8.5 a) till d) kan således inte komma i fråga. Medlemmarna i de berörda organisationerna bör så långt möjligt själva få utforma de nämnda principerna. För att tydliggöra att stämman i organisationerna kan besluta om mer ingående villkor än de ”allmänna principer” som nämns i punkterna a) till d) bör dock lagtexten som genomför de punkterna utformas utan användning av begreppet ”allmänna”. Av språkliga skäl bör ordet ”riktlinjer” användas i den svenska lagtexten i stället för ”principer”.

Bestämmelserna i artikel 8.8 i direktivet om att medlemsstämman ska besluta om utnämning och entledigande av revisor har sin mot- svarighet i 9 kap. 8 § aktiebolagslagen. I aktiebolagslagen anges att stämmans möjlighet att utse revisor är underordnad eventuella föreskrifter om det i bolagsordningen. Denna möjlighet är förenlig med artikel 8.8 andra stycket enligt vilken medlemsstaterna får tillåta alternativa system för utnämning och entledigande av revisor, förut- satt att dessa system eller förfaranden har utformats för att säkerställa revisorns oberoende.

I artikel 8.8 anges också att stämman ska godkänna den årliga insynsrapporten som avses i artikel 22. De bestämmelserna har inte någon direkt motsvarighet i aktiebolagslagen. I aktiebolagslagen finns bestämmelser om att stämman ska besluta om att fastställa resultat- och balansräkning (se 7 kap. 11 § första stycket 1). De uppgifter som ska ingå i insynsrapporten behöver dock inte i alla delar motsvara de uppgifter som ska ingå i resultat- och balansräkningen, även om det kan finnas stora överlappningar (se avsnitt 11.5.2). I lagen behöver därför införas bestämmelser om att stämman ska godkänna insyns- rapporten.

Förutsättningarna enligt artikel 8.9 i direktivet för att delta om och rösta vid stämman i en kollektiv förvaltningsorganisation mot- svaras i huvudsak av 7 kap. 1–2 § aktiebolagslagen. I artikelbestäm- melsen anges också att medlemsstaterna får tillåta begränsning av möjligheten att delta eller utöva rösträtt vid stämman. Denna

212

SOU 2015:47

Representation av rättighetshavare samt medlemskap…

bestämmelse saknar direkt motsvarighet i aktiebolagslagen. Efter- som direktivbestämmelsen är fakultativ behöver det inte i lag genomföras någon bestämmelse för att uppfylla direktivets krav i denna del.

Förutsättningarna att utnämna fullmaktshavare enligt huvud- regeln i artikel 8.10 motsvaras i huvudsak av bestämmelserna om ombud i 7 kap. 3 § aktiebolagslagen, där utgångspunkten är att den som har rätt att delta i stämman har en ovillkorlig rätt att låta sig representeras av ombud (jfr Svensson & Danelius, Aktiebolags- lagen – Kommentar och lagtext, 2012, s. 54). Det saknas skäl att föreslå en sådan begränsning i rätten att anlita ombud som föreslås för ekonomiska och ideella föreningar.

Bestämmelserna i artikel 8.10 tredje stycket, enligt vilka varje fullmakt ska gälla för en enda medlemsstämma, saknar mot- svarighet i aktiebolagslagen, där utgångspunkten är att fullmakten gäller högst ett år från utfärdandet (7 kap. 3 § andra stycket). I lagen bör därför införas bestämmelser med den innebörd som följer av bestämmelserna i direktivet.

I artikel 8.10 finns också bestämmelser om att fullmaktshavaren ska åtnjuta samma rättigheter vid medlemsstämman som den medlem som har utnämnt honom. Vidare anges att fullmakts- havaren ska rösta i enlighet med instruktionerna från den medlem som har utnämnt honom eller henne. Dessa bestämmelser får anses följa av bestämmelserna om ombud i 7 kap. 3 § aktiebolagslagen, enligt vilka en aktieägare får utöva sin rätt vid stämman genom ombud.

Bestämmelserna om delegatförsamling i artikel 8.11 saknar mot- svarighet i aktiebolagslagen. Eftersom artikeln är fakultativ behöver det inte införas några bestämmelser i lag för att genomföra direktivet i denna del.

Artikel 8.13 saknar tillämpning på aktiebolag eftersom de ska ha en bolagstämma. Eftersom artikeln är fakultativ behöver det inte införas några bestämmelser i lag för att genomföra direktivet i denna del.

Bestämmelserna i artikel 8.13 om församlad grupp av rättighets- havare är frivillig för medlemsstaterna och kräver inte något genomförande i svensk rätt.

213

Representation av rättighetshavare samt medlemskap…

SOU 2015:47

Europabolag

Direktivets bestämmelser om stämma motsvarar i stort vad som redan gäller för bolagsstämma i europabolag enligt SE-förordningen eller aktiebolagslagen. Direktivets bestämmelser om att stämma ska hållas minst en gång per år (artikel 8.1) och att stämman ska besluta om alla ändringar av stadgan (artikel 8.2) motsvaras av artiklarna 54 respektive 59 i förordningen. Däremot uppställs inte något krav i förordningen om att ett europabolag ska ange villkoren för medlemskap, som för europabolag snarast motsvaras av förvärv av aktie (se avsnitt 7.3.2), i sin bolagsordning eller att stämman ska besluta om villkoren (jfr artikel 8.2 i direktivet). Ett uttryckligt krav i lagen behöver därför införas att bolagsstämman i kollektiva förvaltningsorganisationer som är europabolag ska besluta om alla ändringar i medlemskapsvillkoren för den kollektiva förvaltnings- organisationen i de fall där dessa villkor inte regleras av bolags- ordningen.

Bestämmelserna i artikel 8.4 om att stämman ska besluta om

”utnämning och avskedande av direktörer” och ”utvärdera deras allmänna prestationer” motsvarar bestämmelserna om utseende och entledigande av ledamöter i tillsynsorganet i SCE-förordningens artikel 40.2 (för dualistiska system) och utseende av ledamöter i förvaltningsorganet i förordningens artikel 43.3 (för monistiska system). Att stämman utser nämnda ledamöter får anses innebära att stämman utvärderar deras prestationer.

Bestämmelserna i artikel 8.4 om att stämman ska besluta om styrelseledamöters ersättning och andra förmåner, pensionsrättig- heter, avgångsvederlag m.m., har motsvarighet i 8 kap. 23 a § aktiebolagslagen. Några särskilda bestämmelser härom behöver således inte införas i lagen.

Bestämmelserna om stämmobeslut i artikel 8.5 saknar i huvud- sak motsvarighet i förordningen och aktiebolagslagen. Undantaget är stämmobeslut om godkännande av sammanslagningar (artikel 8.5 h) och upptagande av lån (artikel 8.5 i), där bestämmelser finns i 23 kap respektive 11 kap. 11 § aktiebolagslagen. Som nämnts ovan i förhållande till aktiebolag innehåller de bestämmelserna vissa villkor som inte har sin motsvarighet i artikel 8.5. För kollektiva förvaltningsorganisationer som är europabolag bör därför artikel 8.5 i sin helhet införas genom bestämmelser i lagen.

214

SOU 2015:47

Representation av rättighetshavare samt medlemskap…

Bestämmelserna i artikel 8.6 om möjlighet att genom stämmo- beslut eller en bestämmelse i stadgan delegera stämmans befogenhet enligt artikel 8.5 att ta beslut om riskhanteringsstrategi (punkt f), godkännande av eventuella förvärv, försäljningar eller inteckningar av fast egendom (punkt g), godkännande av sammanslagningar och allianser, inrättande av dotterenheter, förvärv av andra enheter eller aktier eller rättigheter i andra enheter (punkt h) samt godkännande av upptagande av lån, utlåning, eller ställande av säkerhet för lån (punkt i) saknar i huvudsak motsvarigheter i förordningen och aktiebolagslagen. Undantaget är möjlighet att delegera beslut om upptagande av lån (11 kap. 11 § aktiebolagslagen) samt fusions- beslut i övertagande aktiebolag (23 kap. 15 § aktiebolagslagen) men som nämnts ovan innehåller de bestämmelserna vissa villkor som inte har sin motsvarighet i artikel 8.5. I lag bör införas bestäm- melser som medger möjlighet till delegation för alla beslut som omnämns i artikel 8.5 g–i.

I artikel 8.7 anges att medlemsstaterna får uppställa krav på att medlemsstämman i en kollektiv förvaltningsorganisation ska fastställa längre gående kriterier för användningen av rättighets- intäkterna än de ”allmänna principer” som krävs enligt artikel 8.5 a) till d). Enligt utredningsdirektiven är en utgångspunkt för genom- förandet av direktivet med svensk rätt att regleringen inte i onödan leder till ökade kostnader eller administrativa bördor för de aktörer som berörs av förslagen. Ett generellt krav på att stämman i kollektiva förvaltningsorganisationer ska ta beslut om mer ingående villkor för användningen av rättighetsintäkter och de inkomster som härrör från investerade rättighetsintäkter än vad som följer av artikel 8.5 a) till d) kan således inte komma i fråga. Medlemmarna i de berörda organisationerna bör så långt möjligt själva få utforma de nämnda principerna. För att tydliggöra att stämman i organisationerna kan besluta om mer ingående villkor än de ”allmänna principer” som nämns i punkterna a) till d) bör dock lagtexten som genomför de punkterna utformas utan användning av begreppet ”allmänna”. Av språkliga skäl bör ordet ”riktlinjer” användas i den svenska lagtexten i stället för ”principer”.

Bestämmelserna i artikel 8.8 i direktivet om att medlems- stämman ska besluta om utnämning och entledigande av revisor saknar motsvarighet i förordningen, men har sin motsvarighet i 9 kap. 8 § aktiebolagslagen. I aktiebolagslagen anges att stämmans

215

Representation av rättighetshavare samt medlemskap…

SOU 2015:47

möjlighet att utse revisor är underordnad eventuella föreskrifter om det i bolagsordningen. Denna möjlighet är förenlig med artikel 8.8 andra stycket enligt vilken medlemsstaterna får tillåta alternativa system för utnämning och entledigande av revisor, förutsatt att dessa system eller förfaranden har utformats för att säkerställa revisorns oberoende.

I artikel 8.8 anges också att stämman ska godkänna den årliga insynsrapporten som avses i artikel 22. De bestämmelserna har inte någon direkt motsvarighet i förordningen. I aktiebolagslagen finns bestämmelser om att stämman ska besluta om att fastställa resultat- och balansräkning (se 7 kap. 11 § första stycket 1). De uppgifter som ska ingå i insynsrapporten behöver dock inte i alla delar motsvara de uppgifter som ska ingå i resultat- och balansräkningen, även om det kan finnas stora överlappningar (se avsnitt 11.5.2). I lagen behöver därför införas bestämmelser om att stämman i en kollektiv förvaltningsorganisation som bedrivs som ett europabolag ska godkänna insynsrapporten.

Förutsättningarna enligt artikel 8.9 i direktivet för att delta om och rösta vid stämman i en kollektiv förvaltningsorganisation saknar motsvarighet i förordningen, men motsvaras i huvudsak av 7 kap. 1–2 § aktiebolagslagen. I artikel 8.9 i direktivet anges också att medlemsstaterna får tillåta begränsning av möjligheten att delta eller utöva rösträtt vid stämman. Denna bestämmelse saknar direkt motsvarighet i aktiebolagslagen. Eftersom direktivbestämmelsen är fakultativ behöver det inte i lag genomföras någon bestämmelse för att uppfylla direktivets krav i denna del.

Förutsättningarna att utnämna fullmaktshavare enligt huvud- regeln i artikel 8.10 saknar motsvarighet i förordningen, men motsvaras av bestämmelserna om ombud i 7 kap. 3 § aktiebolags- lagen. Någon begränsning i denna rätt bör inte införas.

Bestämmelserna i artikel 8.10 tredje stycket, enligt vilka varje fullmakt ska gälla för en enda medlemsstämma, saknar mot- svarighet i förordningen och i aktiebolagslagen, där utgångs- punkten är att fullmakten gäller högst ett år från utfärdandet (7 kap. 3 § andra stycket). I lagen bör därför införas bestämmelser med den innebörd som följer av bestämmelserna i direktivet.

I artikel 8.10 i direktivet finns också bestämmelser om att fullmaktshavaren ska åtnjuta samma rättigheter vid medlemsstämman som den medlem som har utnämnt honom. Vidare anges att

216

SOU 2015:47

Representation av rättighetshavare samt medlemskap…

fullmaktshavaren ska rösta i enlighet med instruktionerna från den medlem som har utnämnt honom eller henne. Dessa bestämmelser får anses följa av bestämmelserna om ombud i 7 kap. 3 § aktiebolagslagen, enligt vilka en aktieägare får utöva sin rätt vid stämman genom ombud.

Bestämmelserna om delegatförsamling i artikel 8.11 saknar motsvarighet i förordningen och i aktiebolagslagen. Eftersom artikeln är fakultativ behöver det inte införas några bestämmelser i lag för att genomföra direktivet i denna del.

Artikel 8.13 saknar tillämpning på aktiebolag eftersom de ska ha en bolagstämma. Eftersom artikeln är fakultativ behöver det inte införas några bestämmelser i lag för att genomföra direktivet i denna del.

Bestämmelserna i artikel 8.13 om församlad grupp av rättighets- havare är frivillig för medlemsstaterna och kräver inte något genom- förande i svensk rätt.

Handelsbolag

Som framgår av avsnitt 7.8.1 saknas det för handelsbolag bestämmelser om stämma, men det är möjligt för bolagsmännen att genom överenskommelse reglera att vissa beslut ska tas i en ordning som motsvarar stämma. Kraven på kollektiva förvaltnings- organisationer att hålla stämma gäller som utgångspunkt också för de fall där organisationerna är handelsbolag. Ett möjligt genom- förande av artikel 8 i förhållande till handelsbolag är att i lagen införa bestämmelser som fordrar att handelsbolag som är kollektiva förvaltningsorganisationer uppfyller de krav på stämma som direktivet uppställer. I praktiken skulle det innebära att bolags- männen i ett handelsbolag skulle behöva komma överens om att följa sådana regler för beslut i vissa frågor. Ett alternativt genom- förande är den möjlighet som medges enligt direktivets artikel 8.12, enligt vilken medlemsstaterna kan besluta att de befogenheter som tillhör stämman ska utövas av samma organ som utövar över- vakningsfunktionen (om övervakningsfunktionen, se avsnitt 7.9.2). Denna möjlighet gäller under förutsättning att en kollektiv förvalt- ningsorganisation på grund av sin juridiska form inte har en medlemsstämma, till vilken kategori handelsbolagen hör.

217

Representation av rättighetshavare samt medlemskap…

SOU 2015:47

Utredningen bedömer att det inte är nödvändigt att i lagen slå fast att endast det ena av alternativen ska vara möjligt. Det bör i stället lämnas till bolagsmännen i handelsbolaget att välja att komma överens om beslutsordningar som motsvarar kraven på stämma eller om befogenheterna ska utövas av samma organ som ansvarar för övervakningsfunktionen.

Europeiska ekonomiska intressegrupperingar

Som framgår av avsnitt 7.8.1 utgör medlemmarna i en gruppering ett av grupperingens obligatoriska organ som kan fatta alla beslut som syftar till att förverkliga ändamålet med grupperingen.

Av samma skäl som anförs i fråga om handelsbolag bör artikel 8 genomföras i förhållande till europeiska ekonomiska intresse- grupperingar på så sätt att det lämnas till medlemmarna i grupperingen att välja att komma överens om beslutsordningar som motsvarar kraven på stämma eller om befogenheterna ska utövas av samma organ som ansvarar för övervakningsfunktionen.

Stiftelser

Som framgår av avsnitt 7.8.1 saknar stiftelser medlemmar och motsvarighet till stämma. För stiftelser bör således gälla vad som föreskrivs i artikel 8.12 i direktivet, dvs. att de befogenheter som tillhör stämman ska utövas av samma organ som ansvarar för över- vakningsfunktionen. Det bör framgå av lagen. För övervaknings- funktionen i stiftelser, se avsnitt 7.9.2.

7.9Övervakningsfunktion och skyldigheter för personer som leder verksamheten

7.9.1Nuvarande ordning

Den centrala associationsrättsliga lagstiftningen, föreningslagen och aktiebolagslagen, ger i grunden uttryck för ett monistiskt system där det utöver stämman finns en styrelse som ansvarar för föreningens eller bolagets organisation och förvaltning. Denna ordning skiljer sig från det dualistiska system som finns i en del

218

SOU 2015:47

Representation av rättighetshavare samt medlemskap…

andra medlemsstater, där det utöver stämman finns två ”styrelser”, där den ena organet (tillsynsorganet) utövar tillsyn/övervakning över det andra organet (ledningsorganet), där det senare ansvarar för ledning och förvaltning.

Ekonomiska föreningar

En ekonomisk förening ska ha en styrelse bestående av minst tre ledamöter. Styrelsen ansvarar för föreningens organisation och förvaltning och företräder den i förhållande till tredje man (se 6 kap. 6 och 11 §§ föreningslagen). Styrelsen ska följa föreningslagens och stadgarnas föreskrifter, samt följa de föreskrifter som kan ha lämnats av stämman (se prop. 1986/87:7 s. 114 och Hemström, Organisationernas rättsliga ställning, 8:e uppl., 2011, s. 60 f.). Styrelsen får dock inte följa föreskrifter av föreningsstämman eller annat föreningsorgan som står i strid med föreningslagen eller stadgarna (6 kap. 13 § andra stycket).

Som huvudregel gäller att styrelseledamöterna måste vara medlemmar i föreningen, om inte stadgarna i särskilt angivna fall tillåter annat (se 6 kap. 4 § andra stycket). En juridisk person kan inte vara styrelseledamot (6 kap. 4 § fjärde stycket).

Om föreningen är av viss storlek, ska styrelsen utse en verkställande direktör. En verkställande direktör ska utses om antalet anställda i föreningen under vart och ett av de två senaste räkenskapsåren i medeltal har överstigit 200. I en förenings stadgar kan föreskrivas att styrelsen även i andra fall ska utse en verk- ställande direktör (se 6 kap. 3 § första stycket). Den verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen av föreningens verksamhet enligt de riktlinjer och anvisningar som styrelsen meddelar. Den verkställande direktören ska sörja för att föreningens bokföring fullgörs i överensstämmelse med lag och att medels- förvaltningen sköts på ett betryggande sätt. Inom ramen för den löpande förvaltningen har den verkställande direktören också rätt att företräda föreningen i förhållande till tredje man (se 6 kap. 6 § första och tredje stycket och 12 §). Åtgärder som med hänsyn till föreningens storlek och förhållanden i övrigt är av osedvanlig beskaffenhet eller stor betydelse faller inte under den löpande förvaltningen (6 § första stycket e contrario).

219

Representation av rättighetshavare samt medlemskap…

SOU 2015:47

Inom styrelsen ska en av ledamöterna vara ordförande. Ordföranden ska se till att sammanträden hålls när det behövs. På begäran av en styrelseledamot eller verkställande direktören ska styrelsen sammankallas (6 kap. 8 §).

Även om det finns en verkställande direktör har styrelsen att säkerställa att organisationen i fråga om bokföringen och medels- förvaltning även innefattar en tillfredsställande kontroll (se RH 2005:35). Med anda ord är styrelsen skyldig att se till att verk- samheten i den förening som den är satt att leda organiseras och bedrivs på ett sätt som med hänsyn till föreningens förhållanden kan anses tillfredsställande (Hemström, a.a., s. 60).

I 6 kap. 8 § finns bestämmelser om jäv. Enligt bestämmelserna får en styrelseledamot eller den verkställande direktören inte hand- lägga frågor rörande avtal mellan honom och föreningen. Han eller hon får inte heller handlägga frågor om avtal mellan föreningen och tredje man, om han eller hon i frågan har ett väsentligt intresse som kan vara stridande mot föreningens. Med avtal jämställs rättegång eller annan talan. Bestämmelserna om jäv innebär att styrelse- ledamoten eller den verkställande direktören inte får delta i vare sig diskussion eller omröstning i styrelsen gällande avtal, gåva, rätte- gång eller annan talan, som berör honom eller henne personligen eller någon närstående (Hemström, a.a., s. 59).

Vidare gäller att styrelsen eller annan ställföreträdare för föreningen inte får företa en rättshandling eller annan åtgärd, som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem eller någon annan till nackdel för föreningen eller annan medlem (6 kap. 13 §). Vidare gäller att medlemmarna ska behandlas lika om inte annat följer av stadgarna (10 kap. 8 §).

I en ekonomisk förening vars överlåtbara värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad, måste styrelsen i regel utse ett revisionsutskott med uppgift bland annat att övervaka föreningens finansiella rapportering samt att granska och övervaka revisorns opartiskhet och självständighet (6 kap. 7 a §).

Föreningslagen innehåller inte några bestämmelser om att styrelsen ska utse eventuellt övriga ledande befattningshavare (utöver den verkställande direktören), men det torde åligga styrelsen att direkt eller indirekt utöva tillsyn över dem. Det torde även åligga styrelsens ledamöter att sörja för att nödvändiga uppgifter angående föreningens förhållanden kommer dem tillhanda (se Hemström, a.a, s. 60).

220

SOU 2015:47

Representation av rättighetshavare samt medlemskap…

Styrelsen, och verkställande direktören om sådan finns, ska om någon medlem begär det och styrelsen finner att det kan ske utan väsentlig nackdel för föreningen, på föreningsstämman lämna upp- lysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av föreningens årsredovisning och dess ställning i övrigt eller av ett ärende på stämman (7 kap. 11 § föreningslagen).

I vissa föreningar finns även ett i lagen inte omnämnt organ, förvaltningsråd. Förvaltningsrådets uppgift, som bör anges i stadgarna, kan vara mer rådgivande än beslutande, men det kan också tilläggs större befogenheter såsom att tillsätta och entlediga styrelse- ledamöter eller att inlägga veto mot styrelsens åtgärder i viktigare angelägenheter. I den senare situationen torde förvaltningsrådets medlemmar åtminstone i förhållande till föreningen ha en del av det ansvar som annars åligger styrelsen (se Johansson, Svensk Associationsrätt i huvuddrag, 10 uppl., 2011, s. 117).

Ideella föreningar

För ideella föreningar saknas lagbestämmelser om styrelse. För att en ideell förening ska anses som en juridisk person förutsätts dock att den har styrelse. Beträffande styrelsens uppgifter i en ideell förening torde, om inte annat framgår av stadgarna, reglerna i föreningslagen ge ledning. Åtminstone om det föreskrivs i stadgarna eller av förenings- stämman kan styrelsen kompletteras med en verkställande direktör, verkställande styrelseledamot eller liknande uppdragstagare med de uppgifter som anges i stadgarna eller stämmobeslutet (se Johansson, Svensk associationsrätt i huvuddrag, 10 uppl., 2011, s. 37 f. och 142 f.).

Europakooperativ

Enligt förordningen om europakooperativ kan kooperativets organisation vara uppbyggd på två olika sätt, antingen enligt ett monistiskt system eller enligt ett dualistiskt system. Det monistiska systemet innebär att det utöver föreningsstämman finns ett förenings- organ, förvaltningsorganet. I det dualistiska systemet finns det utöver föreningsstämman två föreningsorgan, ett ledningsorgan och ett tillsynsorgan. Enligt förordningen ska europakooperativet självt

221

Representation av rättighetshavare samt medlemskap…

SOU 2015:47

bestämma vilken av organisationsmodellerna som kooperativet ska använda sig av (artikel 36).

I det dualistiska systemet svarar ledningsorganet för föreningens ledning och företräder föreningen i kontakter med tredje man (artikel 37.1). Tillsynsorganet har till uppgift att tillsätta och entlediga ledamöterna i ledningsorganet (artikel 37.2) och att kontrollera hur ledningsorganet genomför sina uppgifter (artikel 39.1). Tillsynsorganet får inte för egen del ha några befogenheter att leda europakooperativet eller företräda kooperativet gentemot tredje man (artikel 39.1). Vidare har tillsynsorganet rätt till information från ledningsorganet, såväl löpande som vid viktiga händelser eller efter begäran. Det har också rätt att få utföra eller låta utföra nödvändiga undersökningar (artikel 40). Tillsynsorganet tillkallas av dess ordförande i enlighet med föreskrift i kooperativets stadgar, antingen på eget initiativ eller på begäran av minst en tredjedel av tillsynsorganets ledamöter eller på begäran av ledningsorganet (artikel 41.2).

Ledamöterna i tillsynsorganet utses och entledigas normalt av föreningsstämman (artikel 39.2), men det är möjligt för medlems- staterna att föreskriva vilken sammansättning organet ska ha (artikel 39.4). I svensk rätt har det inte genomförts några bestäm- melser om att tillsynsorganet ska ha viss sammansättning (se prop. 2005/06:150 s. 132 f.). Närmare bestämmelser om tillämpning av vissa av föreningslagens regler på lednings- respektive tillsyns- organet i dualistiskt organiserade europakooperativ finns i 21–25 §§ lagen om europakooperativ. Det innebär bl.a. att föreningslagens bestämmelser om jäv och upplysningsplikt gäller för dessa organ.

I det monistiska systemet är det förvaltningsorganet som leder europakooperativet och företräder detta gentemot tredje man (artikel 42.1). Förvaltningsorganets ledamöter utses av förenings- stämman (artikel 42.3) och ska sammanträda minst var tredje månad för att diskutera kooperativets framtida utveckling (artikel 43.1). Närmare bestämmelser om tillämpning av vissa av förenings- lagens regler på förvaltningsorganet i monistiskt organiserade europakooperativ finns i 26 § lagen om europakooperativ. Det innebär bl.a. att föreningslagens bestämmelser om jäv om upplys- ningsplikt gäller för detta organ.

För såväl monistiskt som dualistiskt organiserade europa- kooperativ gäller att det är tillåtet att i nationell lagstiftning före-

222

SOU 2015:47

Representation av rättighetshavare samt medlemskap…

skriva att löpande förvaltningsåtgärder får vidtas av en verk- ställande direktör på samma villkor som i nationell rätt (artiklarna 37.1 och 42.1). Det innebär att bestämmelserna i föreningslagen om den verkställande direktören kommer att vara tillämpliga på en verkställande direktör i ett europakooperativ (jfr artikel 8 i förord- ningen). Enligt lagen om europakooperativ gäller i huvudsak liknande förutsättningar för utseende av verkställande direktör som gäller för föreningar enligt föreningslagen (se 28 §). I ett dualistiskt organiserat europakooperativ ska såväl tillsynsorganet som led- ningsorganet utöva kontroll över den verkställande direktörens för- valtning. Bestämmelserna i förordningen om tillsynsorganets kontroll över ledningsorganet och om rätt till information ska tillämpas även vid tillsynsorganets och ledningsorganets kontroll över den verkställande direktörens förvaltning (se 29 §). I ett monistiskt organiserat europakooperativ ska förvaltningsorganet utöva kontroll över den verkställande direktörens förvaltning. Bestämmelserna i förordningen om tillsynsorganets kontroll över ledningsorganet och om rätt till information ska tillämpas även vid förvaltningsorganets kontroll över den verkställande direktörens förvaltning (se 23 §).

Aktiebolag

Ett privat aktiebolag ska ha en styrelse bestående av minst en ledamot (se 8 kap. 1 § första stycket aktiebolagslagen), men om styrelsen har färre än tre ledamöter så ska det finns minst en suppleant (se 8 kap. 3 § första stycket). I publika aktiebolag ska styrelsen bestå av minst tre ledamöter (se 8 kap. 46 §).

Enligt 8 kap. 4 § ansvarar styrelsen i ett aktiebolag för bolagets organisation och förvaltning. Styrelsen ska se till att organisationen av bokföringen och medelsförvaltningen innefattar en betryggande kontroll. Styrelsen är vidare skyldig att fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation och meddela skriftliga instruktioner för när och hur sådana uppgifter som behövs för den bedömningen ska samlas in och rapporteras till styrelsen. Instruktioner behöver dock inte meddelas om de med hänsyn till bolagets begränsade storlek och verksamhet skulle sakna betydelse för rapporteringen till styrelsen (se 8 kap. 5 §).

223

Representation av rättighetshavare samt medlemskap…

SOU 2015:47

Vidare gäller att styrelse företräder bolaget och tecknar dess firma (se 8 kap. 35 §).

Till styrelsens uppgifter hör också att verkställa stämmans beslut och att följa eventuella föreskrifter från stämman. Styrelsens skyldighet att följa stämmans föreskrifter begränsas på så sätt att den inte får följa föreskrifter om den står i strid med aktiebolags- lagen, tillämplig lag om årsredovisning eller bolagsordningen (se 8 kap. 41 § andra stycket aktiebolagslagen).

Styrelsens ordförande ska se till att sammanträden hålls när det behövs. Styrelsen ska alltid sammankallas om en styrelseledamot eller den verkställande direktören begär det (8 kap. 18 §). Styrelsen i ett publikt aktiebolag ska årligen fastställa en skriftlig arbets- ordning för sitt arbete. I arbetsordningen ska det bl.a. anges hur arbetet i förekommande fall ska fördelas mellan styrelsens ledamöter och hur ofta styrelsen ska sammanträda (8 kap. 46 a §).

I 8 kap. 23 § första stycket finns bestämmelser om jäv för styrelseledamot. Enligt bestämmelserna får en styrelseledamot inte handlägga en fråga om avtal mellan styrelseledamoten och bolaget eller avtal mellan bolaget och tredje man, om styrelseledamoten i frågan har ett väsentligt intresse som kan strida mot bolagets, eller avtal mellan bolaget och en juridisk person som styrelseledamoten ensam eller tillsammans med någon annan får företräda. Med avtal jämställs rättegång eller annan talan (8 kap. 23 § tredje stycket). I 8 kap. 23 § andra stycket finns vissa undantagsbestämmelser.

Styrelsen i ett publikt aktiebolag måste utse en verkställande direktör, medan styrelsen i privata aktiebolag kan välja att utse en verkställande direktör (se 8 kap. 27 och 50 §§). Styrelsen i ett publikt aktiebolag ska i skriftliga instruktioner ange arbetsfördel- ningen mellan å ena sidan styrelsen och å andra sidan den verkställande direktören och de andra organ som styrelsen inrättar (se 8 kap. 46 b §). Den verkställande direktören, om sådan finns, ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar (se 8 kap. 29 § första stycket). Till den löpande förvalt- ningen hör alla åtgärder som inte med hänsyn till omfattningen och arten av bolagets verksamhet är av osedvanlig beskaffenhet eller stor betydelse (jfr 8 kap. 29 § andra stycket e contrario). Den verk- ställande direktören ska också vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska uppfylla bestämmelser i lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt (se 8

224

SOU 2015:47

Representation av rättighetshavare samt medlemskap…

kap. 29 § tredje stycket). Om det finns en verkställande direktör får den alltid företräda bolaget och teckna dess firma för att fullgöra sina skyldigheter (se 8 kap. 36 §). För den verkställande direktören gäller liknande regler om jäv som för styrelseledamöter (8 kap. 34 §).

Om inte annat anges i bolagsordningen får styrelsen bemyndiga styrelseledamot, den verkställande direktören eller någon annan att företräda bolaget och teckna dess firma (särskild firmatecknare) (se 8 kap. 37 §).

Styrelsen, och den verkställande direktören om sådan finns, ska om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid bolagstämman lämna upplys- ningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation (se 7 kap. 32 §). I ett publikt är styrelsen och den verkställande direktören skyldiga att lämna sådana upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation endast vid bolag- stämma där årsredovisningen eller, i förekommande fall, koncern- redovisningen behandlas (se 7 kap. 57 §).

Europabolag

Enligt förordningen om europabolag kan bolagets organisation, liksom vad gäller för europakooperativ, vara uppbyggd på två olika sätt, antingen enligt ett monistiskt system eller enligt ett dualistiskt system. Det monistiska systemet innebär att det utöver bolags- stämman finns ett bolagsorgan, förvaltningsorganet. I det dualistiska systemet finns det utöver bolagstämman två bolagsorgan, ett led- ningsorgan och ett tillsynsorgan. Det är bolaget självt som bestäm- mer vilken av organisationsmodellerna som bolaget ska använda sig av (artikel 38).

I det dualistiska systemet svarar ledningsorganet för bolagets ledning och förvaltning (artikel 39.1), medan tillsynsorganet har till uppgift att tillsätta och entlediga ledamöterna i ledningsorganet (artikel 39.2) samt att kontrollera ledningsorganets förvaltning (artikel 40.1). Tillsynsorganet får inte för egen del ha några befogenheter att vidta förvaltningsåtgärder (artikel 40.1). Vidare har tillsynsorganet

225

Representation av rättighetshavare samt medlemskap…

SOU 2015:47

rätt till information från ledningsorganet, såväl löpande som vid viktiga händelser eller efter begäran. Det har också rätt att få utföra eller låta utföra nödvändiga undersökningar (artikel 41). Enligt 18 § lagen om europabolag gäller att ordföranden i tillsynsorganet ska se till att sammanträden hålls när det behövs. Tillsynsorganet ska alltid sammankallas om en ledamot i tillsynsorganet begär det.

Ledamöterna i tillsynsorganet utses och entledigas normalt av föreningsstämman (artikel 40.2), men det är möjligt för medlems- staterna att föreskriva att en minoritet av aktieägare eller andra personer eller myndigheter att välja en del av ledamöterna (artiklarna 40.2 och 47.4). I svensk rätt har det inte genomförts några sådana bestämmelser (jfr prop 2003/04:112). Närmare bestämmelser om tillämpning av vissa av aktiebolagslagens regler på lednings- respektive tillsynsorganet i dualistiskt organiserade europabolag finns i 16–21 §§ lagen om europabolag. Det innebär bl.a. att aktiebolagslagens bestämmelser om jäv om upplysningsplikt gäller för dessa organ.

I det monistiska systemet är det förvaltningsorganet som utövar ledningen och förvaltningen av bolaget (artikel 43.1). Förvaltnings- organets ledamöter utses av föreningsstämman (artikel 42.3) och ska sammanträda minst var tredje månad för att diskutera bolagets ekonomiska ställning och dess förutsebara framtida utveckling (artikel 44.1). Närmare bestämmelser om tillämpning av vissa av förenings- lagens regler på förvaltningsorganet i monistiskt organiserade europabolag finns i 22 § lagen om europabolag. Det innebär bl.a. att aktiebolagslagens bestämmelser om jäv om upplysningsplikt gäller för detta organ.

För såväl monistiskt som dualistiskt organiserade europabolag gäller att det är tillåtet att i nationell lagstiftning föreskriva att löpande förvaltningsåtgärder får vidtas av en verkställande direktör på samma villkor som i nationell rätt (artiklarna 39.1 och 43.1). Enligt lagen om europabolag gäller i huvudsak liknande förutsätt- ningar för utseende av verkställande direktör som gäller för föreningar enligt föreningslagen (se 24 §). I ett dualistiskt organiserat europa- bolag ska såväl tillsynsorganet som ledningsorganet utöva kontroll över den verkställande direktörens förvaltning. Bestämmelserna i förordningen om tillsynsorganets kontroll över ledningsorganet och om rätt till information ska tillämpas även vid tillsynsorganets och ledningsorganets kontroll över den verkställande direktörens förvaltning (se 25 §). I ett monistiskt organiserat europabolag ska

226

SOU 2015:47

Representation av rättighetshavare samt medlemskap…

förvaltningsorganet utöva kontroll över den verkställande direktörens förvaltning. Bestämmelserna i förordningen om tillsynsorganets kontroll över ledningsorganet och om rätt till information ska tillämpas även vid förvaltningsorganets kontroll över den verk- ställande direktörens förvaltning (se 26 §).

Förordningen innehåller generella regler om beslutsförhets- och majoritetskrav i föreningsorganen (artikel 50) samt krav på mötes- frekvens (artikel 44), som gäller för såväl dualistiskt som monistiskt organiserade europabolag.

Av 17 § andra stycket och 22 § lagen om europabolag framgår, genom hänvisning till aktiebolagslagen, att tillsynsorganet och ledningsorganet i dualistiskt system respektive förvaltningsorganet i monistiskt system har en upplysningsplikt gentemot stämman i ett europabolag. Upplysningsplikten avser skyldighet att avge ett yttrande över årsredovisningen samt den verkställande direktörens (och i dualistiska kooperativ, ledningsorganets) förvaltning.

Handelsbolag

Förvaltningen i handelsbolag sköts som huvudregel direkt av bolagsmännen. Några särskilda beslutande och verkställande organ finns inte omnämnda i lagen.

För handelsbolag är lagens huvudregel individuell förvaltning. Varje bolagsman kan, såvida inte genom avtal bestämts att förvalt- ningsbefogenheten ska utövas av två eller flera i förening, på egen hand vidta förvaltningsåtgärd. Den individuella förvaltnings- befogenheten är dock inte obegränsad. Lagen ger varje bolagsman, som inte genom bolagsavtalet är skild från förvaltningsbefogenhet, rätt att inlägga förbud mot annan bolagsmans åtgärd. Bolagsmännen kan dock eliminera vetorätten genom att bolagsavtalet bestämma att vissa bolagsmän inte ska ha förvaltningsrätt eller åtminstone sakna vetorätt. I övrigt gäller beträffande handelsbolag att bolagsmännen har rätt att fritt avtala om förvaltningens anordning och förvalt- ningsbefogenheten.

I handelsbolag kan, genom bestämmelser i bolagsavtalet också inrättas en styrelse och en VD, med de befogenheter som anges i avtalet.

227

Representation av rättighetshavare samt medlemskap…

SOU 2015:47

Europeiska ekonomiska intressegrupperingar

Enligt förordningen om europeiska ekonomiska intressegrupperingar ska en sådan gruppering ha åtminstone två organ; medlemmarna och företagsledningen (artikel 16). Medlemmarna kan i egenskap av organ för grupperingen fatta alla beslut som syftar till att förverkliga ändamålet med grupperingen. Medlemmarna utgör grupperingens högsta organ som kan ge direktiv till andra organ och befattnings- havare.

Det andra obligatoriska organet enligt förordningen är företags- ledare (en eller flera), vilken eller vilka ska utses i avtalet om att bilda grupperingen eller genom beslut av medlemmarna (artikel 19.1). Förutsättningarna för att utse och entlediga företagsledarna samt dessas befogenheter ska bestämmas i avtalet om att bilda grupperingen eller genom enhälligt beslut av medlemmarna (artikel 19.3).

På initiativ av en företagsledare eller på begäran av en medlem ska företagsledarna sammankalla medlemmarna så att dessa kan fatta beslut (artikel 17.4).

Utöver medlemmarna och företagsledningen kan grupperings- avtalet också innehålla bestämmelser om andra organ. Om sådana andra organ finns, ska grupperingsavtalet ange vilka befogenheter de har (artikel 16.1 andra stycket).

Det är endast företagsledaren eller, om de är flera, var och en av dem som företräder grupperingen mot tredje man (artikel 20). En företagsledare binder grupperingen när han handlar på dennas vägnar även om handlandet faller utanför föremålet för grupperingens verksamhet. Om grupperingen visar att tredje man kände till eller med hänsyn till omständigheterna inte kunde vara obekant med att handlingen föll utanför föremålet för grupperingens verksamhet, är dock grupperingen inte bunden av handlingen. Det räcker dock inte att ändamålet för grupperingens verksamhet har offentlig- gjorts. Alla inskränkningar i företagsledares rätt att företräda grupperingen som har gjorts i grupperingsavtalet eller beslutats av medlemmarna saknar verkan mot tredje man även om begräns- ningen har offentliggjorts.

Det finns dock en möjlighet för grupperingen att inskränka företagsledarens behörighet att företräda grupperingen. I grupperings- avtalet kan det nämligen bestämmas att endast två eller flera företagsledare i förening kan binda grupperingen (artikel 20.2). En

228

SOU 2015:47

Representation av rättighetshavare samt medlemskap…

uppgift om en sådan bestämmelse ska registreras och offentliggöras enligt särskilda regler för att kunna göras gällande mot tredje man. Dessutom ska en sådan inskränkning tydligt anges på brev, beställ- ningssedlar och liknande handlingar.

Av artikel 18 följer att varje medlem i en gruppering har rätt att få upplysningar av företagsledarna om grupperingens verksamhet samt att granska grupperingens böcker och affärshandlingar.

Stiftelser

I stiftelselagen finns bestämmelser om två olika förvaltningsformer för stiftelser: egen respektive anknuten förvaltning. Den eller de fysiska personer som vid egen förvaltning har lämnat förvaltnings- åtagandet bildar styrelse för stiftelsen. Uppgiften att sköta stiftelsens förvaltning tillkommer detta organ. Den juridiska person som vid anknuten förvaltning har lämnat förvaltningsåtagandet är stiftelsens förvaltare.

Stiftelselagen innehåller inte något hinder mot att stiftaren förbehåller sig rätten att bestämma vilka personer som ska ingå i styrelsen. Stiftarens eller stiftarna får dock inte ensamma utgöra stiftelsens styrelse (2 kap. 10 § stiftelselagen) eller vara en stiftelses förvaltare (2 kap. 19 §). Stiftelselagen innehåller också bestämmelser om jäv för såväl styrelseledamöter som förvaltare (2 kap. 14 § och 21 §).

Styrelsen vid egen förvaltning och förvaltaren vid anknuten förvaltning ska svara för att föreskrifterna i stiftelseförordnandet följs, att förmögenheten är placerad på ett godtagbart sätt, att stiftelsen fullgör sin bokförings- och årsredovisningsskyldighet eller skyldighet att föra räkenskaper, samt att stiftelseförordnandet och övriga handlingar avseende stiftelsen förvaras på ett ordat och betryggande sätt. Vidare har styrelsen respektive förvaltaren att företräda stiftelsen gentemot utomstående.

Det är tillåtet att stiftelseförordnandet föreskriver att någon annan än styrelsen ska utse eller entlediga styrelsens ledamöter eller ordförande i styrelsen (2 kap. 3 § andra stycket), eller att någon annan än styrelsen eller förvaltaren ska utse eller entlediga revisorerna eller bestämma arvode åt styrelsens ledamöter, förvaltaren eller revisorerna.

229

Representation av rättighetshavare samt medlemskap…

SOU 2015:47

Eftersom styrelsen respektive förvaltaren är skyldig att se till att förvaltningen organiseras på det sätt som stiftaren har föreskrivit finns det dock inget som hindrar att det i stiftelseförordnandet anges att något annat organ än styrelsen eller förvaltar ska fatta beslut i frågor om t.ex. användningen av den löpande avkastningen. Men det ska ske under styrelsens eller förvaltarens kontroll av att reglerna för stiftelsens verksamhet följs (jfr. prop. 1993/94:9 s. 119 f.).

Stiftaren kan ha lagt uppgiften att utse en eller flera ledamöter av styrelsen på någon utanför stiftelsen. Om sådana föreskrifter inte finns, utser och entledigar styrelsen själv nya ledamöter (2 kap. 9 §).

Om stiftelseförordnandet inte innehåller andra föreskrifter är styrelsens ledamöter berättigade till skäligt arvode (2 kap. 15 §).

Om styrelsen består av flera personer åligger det styrelsens ordförande att se till att sammanträden hålls när så behövs och i övrigt att sammankalla styrelsen om någon styrelseledamot begär det (2 kap. 11 §).

Stiftelselagen innehåller inte några bestämmelser om verk- ställande direktör. Om en stiftelse håller sig med verkställande direktör, grundar denne sin behörighet inte på lag utan på avtal (se prop. 1993/94:9 s. 134).

Bestämmelser om redovisning av uppgifter om ersättning till ledande befattningshavare m.m.

I den associationsrättsliga lagstiftningen saknas i huvudsak bestäm- melser om skyldighet för ledande befattningshavare i föreningar, bolag m.m. att redogöra för eventuella intressekonflikter eller uppgifter om ersättning och andra belopp som erhållits från bolaget, föreningen osv. För aktiebolag gäller att en styrelse- ledamot och en verkställande direktör ska, när de tillträder sitt uppdrag, till bolaget anmäla sitt innehav av aktier i bolaget och i andra bolag inom samma koncern, om det inte har skett dess- förinnan (se 8 kap. 45 § aktiebolagslagen). För publika aktiebolag gäller att bolagsstämmans ordförande, innan styrelseval förrättas, ska lämna uppgift till stämman om vilka uppdrag den som valet gäller innehar i andra företag (se 8 kap. 48 § aktiebolagslagen).

230

SOU 2015:47

Representation av rättighetshavare samt medlemskap…

I 8 kap. 23 a § första stycket aktiebolagslagen finns bestäm- melser om att bolagstämman ska besluta om arvode och annan ersättning för styrelseuppdrag till var och en av styrelseleda- möterna. Beträffande lön och annan ersättning till verkställande direktör och andra personer i bolagets ledning finns i 8 kap. 51– 53 §§ aktiebolagslagen vissa bestämmelser om att styrelsen i aktie- marknadsbolag, dvs. aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad i Sverige, ska upprätta förslag till riktlinjer för bestämmande sådana ersättningar. Riktlinjerna ska avse tiden från nästa årsstämma. Till förslaget ska fogas information om tidigare beslutade ersättningar som inte har förfallit till betalning. Beträffande kretsen av personer som omfattas av riktlinjerna avses med ”andra personer i bolagets ledning” personer som ingår i ledningsgrupper eller liknande organ och chefer som är direkt underställda den verkställande direktören. Det kan exempelvis vara fråga om ekonomidirektör, finansdirektör, affärsområdeschef och personalchef. Vice verkställande direktör omfattas inte, om inte som ofta torde vara fallet han eller hon ingår i bolagets ledning. Är bolaget ett moderbolag är det naturligt att uppgifterna omfattar i vart fall av moderbolaget anställda personer som ingår i koncern- ledningen (prop. 2005/06:186 s. 66). Stämman ska besluta om rikt- linjerna (7 kap. 61 §) och bolagets revisorer ska granska att riktlinjerna följs (8 kap. 54 §).

I årsredovisningslagen finns bestämmelser om s.k. tilläggsupp- lysningar, vilka som huvudregel ska lämnas i noter till de resultat- och balansräkningar som ingår i årsredovisningen. Enligt 5 kap. 22 § årsredovisningslagen gäller att större företag och publika aktiebolag ska ange i resultaträkningen, eller not till den, det sammanlagda beloppet av räkenskapsårets löner och andra ersätt- ningar till styrelseledamöter, verkställande direktören och mot- svarande befattningshavare och andra anställda. För publika aktie- bolag gällare att uppgifterna ska lämnas för var och en av styrelse- ledamöterna och för den verkställande direktören (5 kap. 20 § årsredovisningslagen). I 5 kap. 22 § årsredovisningslagen finns bestämmelser om att större företag och publika aktiebolag ska lämna uppgift om det sammanlagda beloppet av kostnader och förpliktelser som avser pensioner eller liknande förmåner till styrelse- ledamöter, verkställande direktören eller motsvarande befattnings- havare. I ett publikt aktiebolag ska uppgifterna omfatta även

231

Representation av rättighetshavare samt medlemskap…

SOU 2015:47

pensioner och liknande förmåner till andra personer i bolagets ledning. För styrelseledamöter och den verkställande direktören gäller att uppgifterna ska lämnas för var och en. Enligt 5 kap. 25 § årsredovisningslagen gäller att större företag och publika aktie- bolag, som har träffat avtal om avgångsvederlag eller liknande förmåner till styrelseledamöter, verkställande direktören eller andra personer i företagets ledning, ska lämna uppgift om avtalen och om de väsentligaste villkoren i avtalen. De nu nämnda bestämmelserna i årsredovisningslagen gäller även för ledamöter eller suppleanter i tillsyns- lednings- eller förvaltningsorganet i europakooperativ och europabolag (se 5 kap. 27 § årsredovisningslagen).

De nu nämnda reglerna har ansetts förenliga med en av Kommissionen antagen rekommendation21 om en lämplig ordning för ersättningar till företagsledningen i börsnoterade bolag (se prop. 2005/06:186 s. 57).

Bestämmelser om förvaltningsberättelse i årsredovisning

Enligt 6 kap. 1 § bokföringslagen gäller att bl.a. aktiebolag, ekonomiska föreningar, handelsbolag i vilka en eller flera juridiska personer är delägare och vissa stiftelser samt större företag och moderbolag i koncerner ska avsluta bokföringen för varje räken- skapsår med en årsredovisning. Årsredovisningen ska innehålla en förvaltningsberättelse. Förvaltningsberättelsen ska innehålla en rättvisande översikt över utvecklingen av föreningens verksamhet, ställning och resultat och också lämna upplysningar om andra förhållanden som är viktiga för bedömningen av föreningens ställning och resultat, t.ex. händelser som är av väsentlig betydelse för föreningen och som har inträffat under räkenskapsåret eller efter dettas slut. För stora företag ska förvaltningsberättelsen också innehålla sådana upplysningar som behövs för förståelsen av företagets utveckling, ställning eller resultat och som är relevanta för den aktuella verksamheten (se 6 kap. 1 § årsredovisningslagen).

I aktiebolag, ekonomiska föreningar och andra företag, som före- träds av en styrelse, ska årsredovisningen skrivas under av samtliga

21 Kommissionens rekommendation av den 14 december 2004 om att främja en lämplig ordning för ersättningen till ledande befattningshavare i börsnoterade bolag, 2004/913/EG.

232

SOU 2015:47

Representation av rättighetshavare samt medlemskap…

styrelseledamöter. Om en verkställande direktör är utsedd, ska även denne skriva under årsredovisningen. I handelsbolag ska års- redovisningen skrivas under av samtliga obegränsat ansvariga delägare. I stiftelser med anknuten förvaltning ska årsredovisningen skrivas under av förvaltaren eller, om ett handelsbolag är stiftelsens förvaltare, av samtliga bolagsmän som företräder bolaget (2 kap. 7 § års- redovisningslagen).

Förvaltningsberättelsen ska, tillsammans med övriga årsredovis- ningen, läggas fram av styrelsen vid ordinarie årlig stämma i ekono- miska föreningar (7 kap. 4 § föreningslagen). Liknande skyldigheter gäller för ledningsorganet i dualistiskt organiserade europakooperativ samt förvaltningsorganet i monistiskt organiserade europakooperativ (21 § andra stycket respektive 26 § lagen om europakooperativ), styrelsen i aktiebolag (7 kap. 10 § aktiebolagslagen), ledningsorganet i dualistiskt organiserade europabolag samt förvaltningsorganet i monistiskt organiserade europabolag (16 § respektive 22 § lagen om europabolag). För dualistiskt organiserade europakooperativ och europabolag gäller att tillsynsorganet ska till varje stämma som ska pröva frågan om fastställelse av kooperativet respektive bolagets resultat- och balansräkningar avge ett yttrande över årsredovisningen samt ledningsorganets och den verkställande direktörens förvaltning (se 22 § lagen om europakooperativ samt 17 § lagen om europabolag).

7.9.2Överväganden

Förslag: I lagen uppställs ett krav på att kollektiva förvaltnings- organisationer ska ha en övervakningsfunktion som kontinuerligt övervakar de åtgärder som personer som leder organisationens verksamhet vidtar och hur de uppfyller sina skyldigheter. Inom det organ som har övervakningsfunktionen ska det i före- kommande fall finnas en skälig och balanserad representation av olika medlemskategorier i den kollektiva förvaltningsorganisa- tionen.

I lagen införs bestämmelser om att om den kollektiva förvalt- ningsorganisationen är en förening, ett aktiebolag, en stiftelse eller ett monistiskt organiserat europakooperativ eller europabolag, ska övervakningsfunktionen utövas av den juridiska personens styrelse

233

Representation av rättighetshavare samt medlemskap…

SOU 2015:47

eller motsvarande. I dualistiskt organiserade europakooperativ och europabolag utövas övervakningsfunktionen av tillsynsorganet.

I lagen införs också bestämmelser om att det organ som utövar övervakningsfunktionen ska rapportera om utövandet av sina befogenheter till medlemsstämman. Övervakningsfunk- tionen ska sammanträda regelbundet och åtminstone utöva de befogenheter som medlemsstämman har delegerat till organet och övervaka de personer som utgör organisationens verksam- hetsledning.

Varje person som ingår i övervakningsfunktionen ska lämna en årlig individuell redogörelse till medlemsstämman om intresse- konflikter.

I lagen införs bestämmelser om att de personer som leder verksamheten i kollektiva förvaltningsorganisationer gör det på ett sunt, ansvarsfullt och lämpligt sätt, med sunda förvaltnings- och redovisningsmetoder och mekanismer för intern kontroll.

I lagen införs bestämmelser om att kollektiva förvaltnings- organisationer ska tillämpa förfaranden för att undvika intressekonflikter. Bestämmelserna innebär bl.a. att var och en av personerna som leder verksamheten ska lämna en årliga individuell redogörelse till stämman om intressekonflikter.

I lagen uppställs ett krav på att kollektiva förvaltnings- organisationer som är föreningar, aktiebolag, stiftelser, eller monistiskt organiserade europakooperativ eller europabolag har en verkställande direktör som sköter den löpande förvaltningen. Den verkställande direktören får inte vara ledamot av styrelsen eller motsvarande organ.

Bedömning: Den övervakningsfunktion som regleras i artikel 9 i direktivet kan i regel utövas av ett befintligt organ i den associationsform i vilken den kollektiva förvaltningsorganisa- tionen har valt att bedriva sin verksamhet enligt nationell rätt. Direktivet uppställer inte något krav på att kollektiva förvalt- ningsorganisationer med monistisk organisationsstruktur ska inrätta ett särskilt övervakningsorgan som är skilt från styrelsen.

234

SOU 2015:47

Representation av rättighetshavare samt medlemskap…

Skälen för förslaget och bedömningen

Direktivet om kollektiv förvaltning

I direktivets artiklar 9 och 10 finns bestämmelser om övervaknings- funktion och skyldigheter för personer som leder verksamheten i den kollektiva förvaltningsorganisationen.

Enligt artikel 9.1 ska medlemsstaterna se till att varje kollektiv förvaltningsorganisation har en övervakningsfunktion som kontinuerligt övervakar hur personer som leder organisationens verksamhet fungerar och hur de uppfyller sina plikter. Artikel 9.2 anger att det inom det organ som har denna övervakningsfunktion ska finnas en skälig och balanserad representation av de olika medlemskategorierna i den kollektiva förvaltningsorganisationen. Artikel 9.3 föreskriver att varje person som utövar övervaknings- funktionen ska till medlemsstämman lämna en årlig individuell redogörelse om intressekonflikter, innehållande den information som avses i artikel 10.2 andra stycket. I artikel 9.4 anges att det organ som utövar övervakningsfunktionen ska sammanträda regel- bundet och ha minst följande befogenheter: a) utöva de befogen- heter som medlemsstämman har delegerat till organet, bland annat i enlighet med artikel 8.4 och 8.6, och b) övervaka de personer som avses i artikel 10 vad gäller verksamhet och skyldigheter, inklusive verkställandet av besluten från medlemsstämman och framför allt de allmänna principer som anges i artikel 8.5 a–d. Artikel 10.5 före- skriver att övervakningsorganet minst en gång per år ska rapportera om utövandet av sina befogenheter till medlemsstämman.

Av skäl 24 framgår att medlemmarna bör kunna delta i den kontinuerliga övervakningen av de kollektiva förvaltningsorganisa- tionernas ledning. För detta bör dessa organisationer ha en över- vakningsfunktion som är anpassad till den organisatoriska strukturen och som ger medlemmarna möjlighet att vara representerade i det organ som utövar denna funktion. Beroende på hur den organisa- toriska strukturen ser ut för en kollektiv förvaltningsorganisation kan övervakningsfunktionen utövas av ett separat organ, t.ex. ett över- vakningsorgan, eller av vissa av eller alla de direktörer i styrelsen som inte ansvarar för den dagliga ledningen av organisationen. Kravet på en rättvis och balanserad medlemsrepresentation bör inte hindra den kollektiva förvaltningsorganisationen från att utnämnda tredje parter till utövandet av övervakningsfunktionen, inbegripet

235

Representation av rättighetshavare samt medlemskap…

SOU 2015:47

personer med relevanta yrkesmässiga sakkunskaper och rättighets- havare som inte uppfyller medlemskapskraven eller som inte är representerade direkt av organisationen, utan av en enhet som är medlem i den kollektiva förvaltningsorganisationen.

Av skäl 25 framgår vidare att personer som utövar övervak- ningsfunktionen bör lämna årliga redogörelser över eventuella konflikter mellan sina intressen och de intressen som tillkommer rättighetshavare som är representerade av den kollektiva förvalt- ningsorganisationen.

I artikel 10 anges att medlemsstaterna ska se till att varje kollektiv förvaltningsorganisation vidtar alla nödvändiga åtgärder för att de personer som leder dess verksamhet gör det på ett sunt, ansvarsfullt och lämpligt sätt, med sunda förvaltnings- och redovis- ningsmetoder och mekanismer för intern kontroll.

I artikel 10.2 föreskrivs att medlemsstaterna ska se till att de kollektiva förvaltningsorganisationerna inför och tillämpar förfaranden för att undvika intressekonflikter, och – om sådana intressekonflikter inte kan undvikas – för att identifiera, hantera, övervaka och tillkännage faktiskt förekommande eller potentiella intressekonflikter på ett sådant sätt att dessa inte skadar de gemensamma intressena för de rättighetshavare som organisationen representerar. De nämnda förfarandena ska inbegripa en årlig individuell redogörelse från var och en av de personer som avses i artikel 10.1 till medlemsstämman, innehållande följande informa- tion: a) eventuella intressen i den kollektiva förvaltningsorganisa- tionen, b) alla ersättningar som erhållits från den kollektiva förvalt- ningsorganisationen under föregående räkenskapsår, inbegripet i form av pensionssystem, naturaförmåner och andra typer av förmåner, c) alla belopp som erhållits under föregående räkenskapsår i egenskap av rättighetshavare från den kollektiva förvaltningsorganisationen, d) en redogörelse för faktiskt förekommande eller potentiella konflikter mellan personliga intressen och den kollektiva förvalt- ningsorganisationens intressen eller mellan skyldigheter gentemot den kollektiva förvaltningsorganisationen och skyldigheter gentemot andra fysiska eller juridiska personer.

Av skäl 25 till direktivet framgår att med tanke på sund förvalt- ning måste ledningen för en kollektiv förvaltningsorganisation vara oberoende. Chefer bör, oavsett om de väljs som direktörer eller anlitas eller anställs av organisationen genom avtal, vara skyldiga

236

SOU 2015:47

Representation av rättighetshavare samt medlemskap…

att, innan de tillträder och därefter årligen, lämna en redogörelse över eventuella konflikter mellan sina intressen och de intressen som tillkommer rättighetshavare som är representerade av den kollektiva förvaltningsorganisationen. Sådana årliga redogörelser bör lämnas även av personer som utövar övervakningsfunktionen. Medlemsstaterna bör kunna begära att kollektiva förvaltnings- organisationer offentliggör sådana redogörelser eller lämnar dem till myndigheter.

Allmänna utgångspunkter

Artikel 9 reglerar skyldigheten för medlemsstaterna att se till att kollektiva förvaltningsorganisationer har en övervakningsfunktion som kontinuerligt övervakar hur personer som leder organisationens verksamhet fungerar och hur de uppfyller sina förpliktelser. Som framgår av avsnitt 7.9.1 finns skilda organisationsstrukturer i medlemsstaterna; vissa medlemsstater, såsom Sverige, har en tradition av monistisk organisationsstruktur med en styrelse som har både tillsynsansvar och ledningsansvar medan andra medlemsstater har en dualistisk tradition där övervaknings- respektive ledningsansvaret är uppdelat på två separata styrelser. Artikel 9 påverkar inte de ordningar som finns i medlemsstaterna i fråga om monistisk eller dualistisk organisationsstruktur och ställer inte krav på att medlems- staterna inför något nytt organ. Det framgår bl.a. av skäl 24 att övervakningsfunktionen inte behöver utövas av ett separat övervakningsorgan, utan funktionen kan utövas av alla eller vissa personer i styrelsen som inte ansvarar för den dagliga ledningen. I samma skäl framhålls också att övervakningsfunktionen bör vara anpassad efter den organisatoriska strukturen som den kollektiva förvaltningsorganisationen har valt. Att direktivet inte påverkar medlemsstaternas ordningar med monistisk respektive dualistisk organisationsstruktur framgår också indirekt av artikel 8.4 andra stycket, som hänvisar till särskilda förutsättningar för delegation från stämman till övervakningsorganet i kollektiva förvaltnings- organisationer som bedrivs med dualistisk organisationsstruktur. Ytterligare stöd ges i definitionen av uttrycket direktör i artikel 3 g, som avser en ledamot i en monistisk styrelse eller en ledamot i en dualistisk styrelse beroende på vilken styrelsestruktur (monistisk

237

Representation av rättighetshavare samt medlemskap…

SOU 2015:47

eller dualistisk) som föreskrivs i nationell rätt eller stadgan för den kollektiva förvaltningsorganisationen. Det kan också konstateras att EU-rättsakter i regel inte påverkar nationella ordningar med dualistiska eller monistiska system. Sammanfattningsvis gäller alltså att övervakningsfunktionen kan utövas av ett befintligt organ i den associationsform som organisationen har valt enligt nationell rätt och att artikel 9 inte uppställer något krav på att kollektiva förvalt- ningsorganisationer med monistisk organisationsstruktur ska inrätta ett särskilt övervakningsorgan som är skilt från styrelsen.

När det gäller den närmare innebörden av den ”övervakning” som avses i artikel 9 anges att övervakningen ska ske ”kontinuerligt” i förhållande till de personer som leder organisationens verksamhet (artikel 9.1), inklusive deras verkställande av vissa stämmobeslut (artikel 9.4 b). Det organ som utövar övervakningsfunktionen ska också utöva de befogenheter som medlemsstämman kan ha delegerat till det (artikel 9.4 a). Övervakningsfunktionen innehåller således såväl element av ren (efterhands-)kontroll, såsom att över- vaka ledningens skyldighet att följa stämmans beslut om principer för fördelning av utestående belopp till rättighetshavare (artikel 8.5 a), men också att ta beslut om vissa ramar för den kollektiva förvaltningsorganisationens verksamhet, t.ex. i fråga om risk- hanteringsstrategi (artikel 8.5 f). Övervakningsfunktionen innebär alltså såväl ett kontrollansvar som ett övergripande förvaltnings- ansvar. Av detta följer att övervakningsfunktionen inte omfattar utövandet av den dagliga ledningen av den kollektiva förvaltnings- organisationen, något som också uttrycks i skäl 24.

Att övervakningsfunktionen inte omfattar utövandet av den dagliga ledningen följer också av att de personer som övervaknings- funktionen har till uppgift att övervaka är de personer som enligt artikel 10 leder organisationens verksamhet (se artikel 9.1 och 9.4 b). Vad som avses med ”ledningen” anges inte närmare i artikel 10, men av att ledningen är föremål för övervakningsfunktionens över- vakning och övergripande förvaltningsansvar följer att lednings- ansvaret omfattar åtminstone verkställandet av stämmans beslut och övervakningsorganets riktlinjer. Det ledningsansvar som avses i artikel 10 torde alltså ta sikte på verkställande av de överordnade organens (stämman och övervakningsfunktionens) beslut och rikt- linjer, såsom löpande förvaltning. Denna tolkning finner stöd i uttalandet i skäl 24 att övervakningsfunktionen inte kan utövas av

238

SOU 2015:47

Representation av rättighetshavare samt medlemskap…

personer som ansvarar för den dagliga ledningen av organisationen. Den personkrets som omfattas av uttrycket ”personer som leder [den kollektiva förvaltningsorganisationens verksamhet] torde motsvara det som gäller på andra områden (se avsnitt 7.9.1). Utöver den verkställande direktören (där sådan finns), torde uttrycket omfatta personer som ingår i ledningsgrupper eller liknande och andra ansvariga personer, såsom ekonomiansvarig, chefsjurist och personalchef.

Även i andra EU-direktiv som innehåller rörelserättsliga regler finns bestämmelser om företagsstyrning, internkontroll och regel- efterlevnad. Under utredningens arbete offentliggjordes ett utkast till lagrådsremiss om rörelsereglering för försäkring och tjänste- pension – genomförande av det s.k. Solvens II-direktivet på försäkringsområdet.22 I utkastet föreslås bl.a. ny reglering om s.k. företagsstyrningssystem (s. 207 f. i utkastet) och system för internkontroll (s. 221 i utkastet) som har stora likheter med artikel 10.1 i direktivet om kollektiv förvaltning. I utkastet görs bedömningen att de nu nämnda bestämmelserna inte kan uppfyllas genom befintliga associationsrättsliga bestämmelser i aktiebolags- lagen och lagen om ekonomiska föreningar.

Som en utgångspunkt bör artikel 9 och 10 genomföras på ett generellt och flexibelt sätt, som tar hänsyn till befintliga strukturer i den allmänna associationsrätten, bl.a. i fråga om direktivets krav på uppdelning mellan övervakningsfunktion och verkställande ledning. I det följande övervägs skyldigheterna enligt artiklarna 9 och 10 i förhållande till bestämmelser om styrelse och ledning m.m. för de allmänna associationsformerna i svensk rätt som utred- ningen har bedömt att direktivet ska tillämpas på (se avsnitt 6.3).

Ekonomiska föreningar och aktiebolag

De skyldigheter som utgör övervakningsfunktionen motsvarar delar av de skyldigheter som åligger en styrelse i en ekonomisk förening eller ett aktiebolag. Styrelsen i en förening eller ett bolag har även visst ledningsansvar. Om en ekonomisk förening eller ett aktiebolag har utsett en verkställande direktör så har han eller hon

22 Se http://www.regeringen.se/sb/d/18204/a/246821

239

Representation av rättighetshavare samt medlemskap…

SOU 2015:47

ansvar för den löpande förvaltningen, medan styrelsens lednings- ansvar i en sådan situation blir mer övergripande och liknar det övergripande förvaltningsansvar som omfattas av artikel 9. Den verkställande direktörens ansvar, i en sådan situation, liknar det ledningsansvar som omfattas av artikel 10, bl.a. med avseende på kravet på sunda förvaltnings- och redovisningsmetoder och mekanismer för intern kontroll. Förhållandet mellan styrelse och verkställande direktör, t.ex. i fråga om styrelsens kontrollansvar, påminner också om den som direktivet uppställer mellan övervak- ningsorganet och personer som leder verksamheten i en kollektiv förvaltningsorganisation.

Vad som nu har nämnts om förhållandet mellan styrelsen och den verkställande ledningen gäller även för den övervakning som styrelsen har i förhållande till ledningen i fråga om att kontrollera att redovisningen sker på ett korrekt sätt. Något krav på särskilt redovisningsutskott i styrelsen behöver alltså inte uppställas.

Direktivets uppdelning mellan övervakningsfunktion och ledning kan således förenas med den etablerade monistiska ordningen som föreningslagen och aktiebolagslagen ger uttryck för i situationer där det finns en verkställande direktör. Artiklarna innebär därför inte något krav på att det i svensk rätt införs något nytt övervaknings- organ, skilt och överordnat styrelsen, för kollektiva förvaltnings- organisationer som bedrivs som ekonomiska föreningar eller aktiebolag (jfr SOU 2011:68 s. 285). Däremot förutsätts det att organisationerna har en verkställande direktör, som inte också är ledamot av styrelsen. I lagen bör därför uppställas ett krav på att kollektiva förvaltningsorganisationer som är ekonomiska föreningar eller aktiebolag har en verkställande direktör som sköter den löpande förvaltningen. Den verkställande direktören får inte vara ledamot av styrelsen.

Bestämmelserna i artikel 10.1 om att de personer som leder verksamheten i den kollektiva förvaltningsorganisationen gör det på ett sunt, ansvarsfullt och lämpligt sätt, med sunda förvaltnings- och redovisningsmetoder och mekanismer för intern kontroll har stora likheter med bestämmelser om företagsstyrning och intern- kontroll i andra EU-direktiv som innehåller rörelserättsliga regler. I likhet med vad som föreslagits vid genomförande av de bestäm- melserna (se ovan) bedömer utredningen att artikel 10.1 inte kan uppfyllas genom befintliga associationsrättsliga bestämmelser i

240

SOU 2015:47

Representation av rättighetshavare samt medlemskap…

aktiebolagslagen och lagen om ekonomiska föreningar. Bestäm- melserna bör i stället genomföras som rörelserättsliga bestämmelser om företagsstyrning och internkontroll för de personer som leder de kollektiva förvaltningsorganisationernas verksamhet. För att skapa tydlighet i förhållande till direktivet bör det i lagen också införas bestämmelser om att styrelsen i en kollektiv förvaltningsorganisa- tion som är en ekonomisk förening eller ett aktiebolag ska utöva de befogenheter som stämman har delegerat till den (artikel 9.4 a) och utöva övervakning av att ledningen följer de allmänna principer som stämman har beslutat om i enlighet med den lagstiftning som genomför artikel 8.5 a-d (artikel 9.4 b). De nämna bestämmelserna i direktivet tar sikte på de särskilda krav som direktivet uppställer på kollektiva förvaltningsorganisationer och som därför inte utan vidare omfattas av de beslut, den övervakning eller de lednings- åtgärder som organisationernas organ vidtar i dag.

Ett alternativt genomförande av artikel 9 är att införa särskilda bestämmelser om ett övervakningsorgan. Det skulle skapa klarhet i förhållande till direktivet och övervakningen skulle kunna omfatta såväl den verkställande direktörens som styrelsens ledningsansvar. Ett sådant genomförande skulle dock rubba etablerade svenska associationsrättsliga ordningar. Utredningen föreslår därför inte ett sådant genomförande av direktivet.

Föreningslagens och aktiebolagslagens bestämmelser om jäv för styrelseledamot och verkställande direktör liknar direktivets generella krav på förfaranden för att undvika intressekonflikter (artikel 10.2 första stycket). Vidare ger aktiebolagslagens och föreningslagens s.k. generalklausuler skydd mot gynnande av vissa medlemmar i förhållande till andra. Till skillnad från nu nämnda befintliga associationsrättsliga regler tar direktivets bestämmelser om intressekonflikter dock sikte på eventuella intressekonflikter i förhållande till de rättighetshavare som organisationen represen- terar. Som framkommit i tidigare avsnitt (se t.ex. 7.2.2) kan det förekomma att en kollektiv förvaltningsorganisation representerar rättighetshavare utan att rättighetshavarna med nödvändighet också behöver vara medlemmar i organisationen. Den hantering av intressekonflikter som avses i artikel 10.2 behöver alltså inte med nödvändighet vara samma intressekonflikt som hanteras av de associationsrättsliga bestämmelserna. Eftersom bestämmelserna tar sikte på relationen till de företrädda rättighetshavarna snarare än

241

Representation av rättighetshavare samt medlemskap…

SOU 2015:47

medlemmarna, är bestämmelserna snarast av rörelserättslig än associationsrättslig karaktär. Befintliga associationsrättsliga general- klausuler och bestämmelser om jäv är alltså inte tillräckliga för att genomföra de krav som uppställs i artikel 10.2 första stycket i direktivet. Bestämmelserna bör mot den bakgrunden genomföras som rörelserättsliga bestämmelser för kollektiva förvaltnings- organisationer.

När det gäller de mer specifika krav på årlig individuell redo- görelse om eventuella intressekonflikter (artiklarna 9.3 och 10.2 andra stycket) motsvaras de till viss del av den information som publika aktiebolag måste uppge i sin årsredovisning för var och en av styrelseledamöterna och den verkställande direktören. Skyldig- heten att lämna den informationen åligger dock företaget och inte de enskilda ledamöterna och det är för utredningen inte känt att det skulle förekomma att en kollektiv förvaltningsorganisation i dag bedriver sin verksamhet som publikt aktiebolag. Likväl gäller att den individuella redogörelse som avses i artikel 10.2 andra stycket ska tillämpas på alla kollektiva förvaltningsorganisationer oavsett i vilken juridisk form de bedrivs. I lagen bör därför införas en individuell skyldighet för styrelseledamöterna och den verk- ställande direktören att lämna den information som avses i artikeln.

Kravet enligt artikel 9.5 på att det organ som utövar övervak- ningsfunktionen minst en gång per år ska rapportera om utövandet av sina befogenheter till stämman faller huvudsakligen inom det krav på förvaltningsberättelse som redan gäller för den årsredo- visning som ekonomiska föreningar och aktiebolag ska upprätta och varje år tillställa stämman. För att skapa tydlighet i förhållande till direktivet bör det dock i lagen införas bestämmelser om att styrelsen i en kollektiv förvaltningsorganisation som är en ekonomisk förening eller ett aktiebolag årligen ska rapportera om utövandet av de befogenheter som stämman har delegerat till den (artikel 9.4 a) och utöva övervakning av att ledningen följer de allmänna principer som stämman har beslutat om i enlighet med den lagstiftning som genomför artikel 8.5 a-d (artikel 9.4 b).

I direktivet uppställs ett krav på att det organ som utövar övervakningsfunktionen ska sammanträda regelbundet (artikel 9.4 a). Det kravet torde inte vara uppfyllt redan genom förenings- lagens och aktiebolagslagens krav på att styrelsens ordförande ska sammankalla styrelsen ”när det behövs” eller efter begäran av

242

SOU 2015:47

Representation av rättighetshavare samt medlemskap…

ledamot eller verkställande direktör. I lagen bör därför införas ett krav på att styrelsen i en kollektiv förvaltningsorganisation som är en ekonomisk förening eller ett aktiebolag ska sammankallas regel- bundet.

Ideella föreningar

För ideella föreningar saknas i dag bestämmelser i lag som motsvarar de krav som direktivet uppställer i fråga om övervakningsfunktion (artikel 9) och skyldigheter för personer som leder verksamheten i den kollektiva förvaltningsorganisationen (artikel 10). I lagen bör därför införas bestämmelser som genomför direktivets artiklar 9 och 10 i förhållande till ideella föreningar. Bestämmelserna bör utformas i enlighet med den lösning som föreslås för ekonomiska föreningar och aktiebolag, där styrelsen utövar övervakningsfunk- tionen och det uppställs ett krav på att det finns en verkställande direktör.

Europakooperativ och europabolag

Som beskrivits i avsnitt 7.9.1 skiljer sig europakooperativ och europabolag från befintliga associationsrättsliga strukturer i svensk rätt i det att de ger en möjlighet för kooperativet eller bolaget att välja om verksamheten ska organiseras enligt monistiskt eller dualistiskt system. Som framkommit är direktivet anpassat efter att fungera i båda systemen. En utgångspunkt bör således vara att de kollektiva förvaltningsorganisationer som bedriver sin verksamhet som europakooperativ eller europabolag ska kunna välja om direktivets krav på övervakningsfunktion och skyldigheter för personer som leder verksamheten ska utövas enligt den monistiska eller dualistiska modellen.

När det gäller de närmare krav som uppställs på det organ som utövar övervakningsfunktionen gäller att tillsynsorganet dualistiskt organiserade i europakooperativ och europabolag redan enligt bestämmelserna i förordningarna har till uppgift att kontrollera hur ledningsorganet genomför sina uppgifter. Vidare gäller att led- ningsorganet ansvarar för kooperativets eller bolagets ledning och företräder det i kontakter med tredje man samtidigt som det finns

243

Representation av rättighetshavare samt medlemskap…

SOU 2015:47

en möjlighet att utse en verkställande direktör som sköter den löpande förvaltningen. Direktivets uppdelning mellan övervak- ningsfunktion och personer som leder verksamheten i förvaltnings- organisationen passar således väl in den dualistiska struktur som regleras i förordningarna och som kompletteras av bestämmelserna i lagarna om europakooperativ och europabolag. För att skapa tydlighet i förhållande till direktivets krav bör det i lagen dock införas bestämmelser om att tillsynsorganet i en dualistiskt organiserad kollektiv förvaltningsorganisation som är ett europa- kooperativ eller europabolag ska utöva övervakningsfunktionens befogenheter och omfattas av dess skyldigheter enligt artikel 9 i direktivet.

När det gäller monistiskt organiserade europakooperativ och europabolag gäller samma bedömning om skyldigheterna för förvalt- ningsorganet och den verkställande direktören och deras inbördes förhållande som har beskrivits för ekonomiska föreningar och aktiebolag. Det innebär att det för kollektiva förvaltningsorganisa- tioner som är monistiskt organiserade europakooperativ eller europa- bolag bör uppställas ett krav på att de utövar övervakningsfunktionen samt att det utses en verkställande direktör. Den verkställande direktören får inte vara ledamot av förvaltningsorganet.

I likhet med vad som föreslås för aktiebolag och ekonomiska föreningar bör bestämmelserna i artikel 10 uppfyllas genom införande i lagen av rörelserättsliga bestämmelser rörelserättsliga bestämmelser om företagsstyrning och internkontroll för de personer som leder de kollektiva förvaltningsorganisationernas verksamhet.

För monistiskt organiserade europakooperativ och europabolag finns bestämmelser om att förvaltningsorganet ska sammanträda minst var tredje månad, vilket får anses motsvara direktivets krav på att det organ som utövar övervakningsfunktionen sammanträda regelbundet. Några ytterligare bestämmelser om detta behöver därför i och för sig inte införas för sådana kooperativ och bolag. Däremot kan ett sådant krav för tydlighets skull framgå av lagen. För dualistiskt organiserade kooperativ och bolag saknas dock bestämmelser om mötesfrekvens. Av samma skäl som anförts för styrelser i ekonomiska föreningar och aktiebolag bör det i lagen införas ett krav på att tillsynsorganet i dualistiskt organiserade europakooperativ och europabolag håller regelbundna möten.

244

SOU 2015:47

Representation av rättighetshavare samt medlemskap…

Handelsbolag

Som beskrivs i avsnitt 7.9.1 sköts förvaltningen i ett handelsbolag i regel direkt av bolagsmännen; några särskilda övervaknings- eller ledningsorgan som motsvarar de skyldigheter som följer av artikel 9 och 10 finns inte omnämnda i lagen. Det åligger bolagsmännen i ett handelsbolag som är en kollektiv förvaltningsorganisation att organisera sin verksamhet så att kraven på övervakningsfunktion och de personer som leder verksamheten, samt separationen mellan dessa funktioner, uppfylls. Exempelvis kan bolagsmännen genom bestämmelser i bolagsavtalet inrätta bolagsorgan såsom en styrelse med övervakningsfunktion och en verkställande direktör och reglera deras befogenheter och inbördes förhållande. I förhållande till handelsbolag kan direktivets artikel 9 och 10 alltså införas som allmänna krav i enlighet med lydelsen av artiklarna i direktivet och några särbestämmelser behöver inte införas för handelsbolag.

Europeiska ekonomiska intressegrupperingar

Som beskrivits i avsnitt 7.9.1 har europeiska ekonomiska intresse- grupperingar två organ; medlemmarna (i gruppering) och företags- ledningen. Förordningens reglering av företagsledarens befogen- heter är mer allmänt hållna än de skyldigheter som gäller för företagsledningen enligt artikel 10 i direktivet. Vidare gäller att någon motsvarighet till den övervakningsfunktion som regleras i direktivets artikel 9 inte finns omnämnd i förordningen. Däremot är det möjligt för medlemmarna att inrätta ett sådant organ. Att det behövs ett särskilt övervakningsorgan, som är skilt från medlemmarna i grupp, följer av att det organ som utövar övervakningsfunktionen ska rapportera till stämman i en kollektiv förvaltningsorganisation (se artikel 9.5 i direktivet). I likhet med den bedömning som görs beträffande handelsbolag kan direktivets artikel 9 och 10 i förhållande till intressegrupperingar införas som allmänna krav i enlighet med lydelsen av artiklarna och några särbestämmelser behöver inte införas.

245

Representation av rättighetshavare samt medlemskap…

SOU 2015:47

Stiftelser

Bestämmelserna om övervakningsfunktion i direktivets artikel 9 kan i relevanta delar omfatta styrelsen eller förvaltaren för en stiftelse. För att uppfylla direktivets krav på separation mellan det organ som utövar övervakningsfunktionen och de personer som ansvarar för den dagliga ledningen bör det uppställas ett krav på att stiftelsen har en verkställande direktör som sköter den löpande förvaltningen. I lagen bör därför anges att styrelsen eller förvaltaren för en stiftelse ska utöva övervakningsfunktionen i en kollektiv förvaltningsorganisation som är en stiftelse. Det bör också inför ett krav på att en sådan stiftelse ska ha en verkställande direktör som sköter den löpande förvaltningen. Den verkställande direktören får inte vara ledamot i styrelsen för stiftelsen med egen förvaltning. Om den kollektiva förvaltningsorganisationen är en stiftelse som har anknuten förvaltning får den verkställande direktören inte vara förvaltare för stiftelsen.

7.10Särskilt om äldre former av ekonomiska föreningar

Bedömning: Det bör inte införas några särskilda bestämmelser i den nya lagen som förtydligar att den kommer att tillämpas även på ekonomiska föreningar som omfattas av vissa undantags- bestämmelser i lagen (1987:668) om införande av lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar (föreningslagen).

Skälen för bedömningen

Under utredningens arbete har framkommit av några av de organisa- tioner som helt eller delvis ägnar sig åt kollektiv förvaltning bedriver sin verksamhet i en äldre form av ekonomisk förening, s.k. ekonomiska föreningar utan personlig ansvarighet (upa) för medlem- marna enligt 1911 års föreningslag. Enligt övergångsbestämmelser till den nuvarande föreningslagen omfattas sådana upa-föreningar av föreningslagen, med vissa undantag.

246

SOU 2015:47

Representation av rättighetshavare samt medlemskap…

Utgångspunkten i lagen (1987:668) om införande av förenings- lagen (promulgationslagen) är att föreningslagen är tillämplig även på föreningar som registrerats före den 1 januari 1988 då föreningslagen trädde i kraft. Härifrån gäller dock vissa undantag, bl.a. för upa- föreningar. Dessa föreningar får avvika från föreningslagens regler bl.a. i fråga om definitionen på ekonomisk förening i 1 kap. 1 § förenings- lagen (14 § promulgationslagen), öppenhetsbestämmelserna i 3 kap. 1 § föreningslagen (15 §) och stämmotidpunkten (17 §).

Direktivet om kollektiv förvaltning medger inte några motsvarande undantagsbestämmelser. Bestämmelserna i lagen om kollektiv förvalt- ning kommer således att vara tillämpliga på upa-föreningar. De bestämmelser som föreslås gälla för ekonomiska föreningar kommer att gälla även för upa-föreningar. Några särskilda bestämmelser om äldre ekonomiska föreningar, inklusive upa-föreningar, behöver således inte införas.

247

8Förvaltningen av rättighetsintäkter

8.1Inkassering och användning av rättighetsintäkter

8.1.1Nuvarande ordning

Omsorg vid inkassering och förvaltning av rättighetsintäkter

I gällande svensk lagstiftning finns inte några specifika bestämmelser om krav på kollektiva förvaltningsorganisationer att iaktta omsorg vid inkassering och förvaltning av rättighetsintäkter.

I 18 kap. HB finns allmänna bestämmelser om en sysslomans skyldigheter vid utförande av sitt uppdrag i situationer där sysslo- mannen har anförtrotts vården av huvudmannens egendom, eller i situationer där sysslomannen från tredje man har fått medel som tillkommer huvudmannen. Dessa regler bör kunna tillämpas analogt på förhållandet mellan en rättighetshavare och den kollektiva förvalt- ningsorganisation som han eller hon har gett ett förvaltningsuppdrag till. Enligt bestämmelserna ska sysslomannen utföra sitt uppdrag med omsorg på det sätt som är avtalat och vårda huvudmannens penning- medel och annan egendom som han eller hon fått för huvudmannens räkning. Vidare har sysslomannen en lojalitetsplikt gentemot huvud- mannen som innebär att huvudmannens intressen ska sättas i första rummet (Dotevall, Fullmakt och immateriella tjänster, 2013, s. 230 f.).1

För vissa kategorier av sysslomän finns uttryckliga bestämmelser om skyldighet att utöva uppdraget omsorgsfullt och med iakttagande

1 I den juridiska litteraturen har framhållits att styrningen av kollektiva förvaltnings- organisationer kan ge upphov till s.k. principal-agency-problem, där organisationerna får egna intressen som inte nödvändigtvis överensstämmer med medlemmarnas eller de företrädda rättighetshavarnas intressen, se t.ex. Handke & Towse i IIC 2007 s. 948.

249

Förvaltningen av rättighetsintäkter

SOU 2015:47

av god sed på området (se för fastighetsmäklare, 8 § första stycket fastighetsmäklarlagen och, för advokater, 8 kap. 4 § första stycket rättegångsbalken). För kommissionärer gäller att de omfattas av en skyldighet att vid fullgörandet av sitt uppdrag ta till vara kommittentens intresse och vårda kommittentens egendom väl (se 4 och 6 §§ kommissionslagen).

God sed på området för kollektiv rättighetsförvaltning torde vara att organisationerna håller uppdaterad information om de rättighets- havare och rättigheter som de företräder (se WIPO Intellectual Property Handbook, 2004, stycke 6.152 och 6.153 och Ficsor, Collective Management of Copyright and Related Rights, WIPO study 2002 s. 44). Sådan dokumentation gör det möjligt för organisa- tionen att matcha rättighetsintäkter med sina register och därigenom göra en korrekt fördelning och utbetalning, även om det av praktiska och administrativa skäl i vissa fall kan vara nödvändigt att använda analogier vid fördelningen så länge sådana analogier likabehandlar och inte diskriminerar någon rättighetshavare. Ordningar med register med information om rättighetshavare och rättigheter m.m. är mer utvecklade på musikområdet än på andra områden där det förekommer kollektiv rättighetsförvaltning (se WIPO Intellectual Property Handbook, 2004, stycke 6.161 och Ficsor, Collective Management of Copyright and Related Rights, WIPO study 2002 s. 32 och 45).

I kommissionens rekommendation från 2005 uttrycks att kollektiva rättighetsförvaltare bör tillvarata rättighetshavarnas intressen med yttersta noggrannhet.2

Separation av medel och förvaltning m.m.

I gällande svensk lagstiftning finns inte några specifika bestäm- melser om krav på separation av medel eller verksamhet som avser kollektiv rättighetsförvaltning från andra medel eller verksamheter.

Som angetts ovan finns i 18 kap. HB allmänna bestämmelser om en sysslomans skyldigheter vid utförande av sitt uppdrag i situationer där han har anförtrotts vården av huvudmannens

2 Kommissionens rekommendation av den 18 maj 2005 om kollektiv gränsöverskridande förvaltning av upphovsrätt och närstående rättigheter i samband med lagliga musiktjänster på nätet (2005/737/EG), artikel 4.

250

SOU 2015:47

Förvaltningen av rättighetsintäkter

egendom, eller i situationer där sysslomannen från tredje man har erhållit medel som tillkommer huvudmannen. I 18 kap. 1 § HB anges att sysslomannen i en sådan situation är underkastad redovis- ningsplikt. Härmed avses att sysslomannen med hänsyn till vikten för huvudmannen av att medel som tillkommer honom skyddas från sysslomannens borgenärer, sysslomannen i regel är skyldig att hålla sådana medel avskilda från sina egna tillgångar (se Tiberg och Dotevall, Mellanmansrätt, 9 uppl., 2002, s. 31 och Dotevall, Fullmakt och immateriella tjänster, 2013, s. 230 ff.). Bestämmelserna om sysslomans redovisningsplikt i 18 kap. HB kompletteras av bestämmelser om s.k. redovisningsskyldighet i lagen (1944:181) om redovisningsmedel. Redovisningsskyldigheten innebär att den som mottagit medel – dvs. pengar och annan s.k. fungibel egendom – som tillkommer annan (huvudmannen), måste redovisa för dem och huvudmannen ges därigenom skydd mot mottagarens borgenärer. Om någon separation inte skett kan medlen ändå bli föremål för huvudmannens s.k. separationsrätt förutsatt att egendomen finns omedelbart tillgänglig för avskiljande samt att dröjsmål inte före- ligger med avskiljandet.

På det redovisningsrättsliga området finns bestämmelser som tar sikte på möjligheten att i bokföring och redovisning göra en åtskillnad mellan olika verksamheter. I 4 kap. 4 § första stycket bokföringslagen anges huvudregeln att om ett företag bedriver flera verksamheter, ska de ha en bokföring som omfattar samtliga verksamheter. Det utesluter dock inte att företaget i bokföringen använder sig av journaler, listor m.m. som avser olika verksamheter eller verksam- hetsgrenar. När olika verksamheter är organisatoriskt åtskilda och saknar naturligt samband, torde det vara tillåtet att verifikationerna för de skilda verksamheterna numreras för sig. Det får dock inte göras så stor åtskillnad på olika verksamheter att det inte går att överblicka den samlade verksamheten, dess resultat och ställning (se prop. 1998/99:130 s. 391). I 4 kap. 4 § andra stycket bokföringslagen anges undantagsregeln att ett företag som bedriver flera verksamheter får ha en bokföring för varje enskild verksamhet, om det finns särskilda skäl för det och det är förenligt med god redovisningssed. I förarbetena nämns som exempel på sådana särskilda skäl att en bokföringsskyldig bedriver dels en verksamhet på egen hand, dels en annan verksamhet tillsammans med en annan (se prop. 1998/99:130 s. 392).

251

Förvaltningen av rättighetsintäkter

SOU 2015:47

Bestämmelserna i bokföringslagen om bokföring för flera verk- samheter påverkar inte bestämmelser i årsredovisningslagen om nödvändigheten av att i årsredovisningen särredovisa olika rörelse- grenar. Bestämmelser härom finns i 5 kap. 6 § årsredovisningslagen. Där anges att större företag, om företagets verksamhetsgrenar eller geografiska marknader avviker betydligt från varandra, ska lämna uppgift om nettoomsättningens fördelning på verksamhetsgrenarna och marknaderna. Bedömningen av om företagets verksamhets- grenar och marknader avviker betydligt från varandra ska göras med hänsyn till hur företaget normalt organiserar försäljningen av varor och tjänster. Av förarbetena framgår att det bl.a. bör beaktas om en verksamhetsgren skiljer sig från övriga vad gäller t.ex. affärs- idé, efterfråge- och produktionsstruktur eller risknivå samt är fri- stående på så sätt att den har egna externa kunder och leverantörer (se prop. 1995/96:10 del II s. 217 f.). Bestämmelsen i årsredovisningslagen motsvarar bestämmelser i det s.k. fjärde bolagsdirektivet.3

Bestämmelser om separation av förvaltning på andra rättsområden

Bestämmelser om skyldighet för särskilda slag av sysslomän att skilja huvudmannens egendom från sin egen finns bl.a. för advokater (se 8 kap. 4 § tredje stycket rättegångsbalken), mäklare (10 § andra stycket fastighetsmäklarlagen) och kommissionärer (6 § andra stycket kommissionslagen).

På försäkringsområdet finns EU-baserade regler om skyldighet att hålla viss verksamhet åtskild. Bestämmelserna härom finns i försäkringsrörelselagen (2010:2043). Ett försäkringsbolags förvalt- ning av dess tillgångar som motsvarar dess åtaganden för tjänste- pensionsförsäkring ska hållas åtskild från förvaltningen av bolagets övriga tillgångar (se 4 kap. 8 § första stycket försäkringsrörelse- lagen). Vissa försäkringstekniska avsättningar för tjänstepensions- försäkringar ska hållas åtskilda från bolagets övriga avsättningar. Bestämmelsen har sin grund i artikel 4 i det s.k. tjänstepensions-

3 Se artikel 43.1.8 i rådets fjärde direktiv 78/660/EEG av den 25 juli 1978 grundat på artikel 54.3 g i fördraget om årsbokslut i vissa typer av bolag. Direktivet har uppdaterats något genom rådets direktiv 90/604/EEG av den 8 november 1990 om ändring i direktiv 78/660/EEG om årsbokslut och direktiv 83/349/EEG om sammanställd redovisning i fråga om undantag för små och medelstora bolag samt i fråga om offentliggörande av bokslut i ecu.

252

SOU 2015:47

Förvaltningen av rättighetsintäkter

direktivet.4 Bestämmelsen innebär att livförsäkringsbolag som meddelar tjänstepensionsförsäkring måste hålla tillgångar och skulder som hänför sig till tjänstepensionsverksamheten full- ständigt åtskilda från bolagets övriga verksamheter. De tillgångar och skulder som hänför sig till tjänstepensionsverksamheten ska dessutom förvaltas och hanteras skilt från den övriga verksamheten utan någon möjlighet till överföring (se prop. 2004/05:165 s. 126 och 220 samt prop. 2009/10:246 s. 392).

Investering av rättighetsintäkter m.m.

I gällande svensk lagstiftning finns inte några specifika bestäm- melser om krav på aktsamhet i situationer där en kollektiv förvalt- ningsorganisation investerar rättighetsintäkter eller inkomster som härrör från investeringar av rättighetsintäkter.

Allmänt gäller att en syssloman har en skyldighet att se till att medel som han av huvudmannen har anförtrotts vården av, eller som han har erhållit från tredje man för huvudmannens räkning, förvaltas på ett sätt att huvudmannen erhåller ränta i viss utsträck- ning (se Dotevall, Fullmakt och immateriella tjänster, 2013, s. 240 f.).

På försäkringsområdet finns bestämmelser baserade på EU- direktiv om försäkringsföretags skyldighet att iaktta aktsamhet vid placering av tillgångar. Enligt 6 kap. 2 § försäkringsrörelselagen gäller att de tillgångar som försäkringsföretaget använder för skuld- täckning ska placeras så att lämplig riskspridning uppnås. Till- gångarna ska, med beaktande av försäkringsföretagets försäkrings- åtaganden och förändringar i tillgångarnas framtida värde och avkastning, placeras så att företagets betalningsberedskap är till- fredsställande och den förväntade avkastningen tillräcklig. I för- arbetena anges att bestämmelsen ger uttryck för krav på matchning och tillfredsställande diversifiering; bestämmelsen syftar till att säkerställa att försäkringsbolagen kan infria sina försäkrings- åtaganden på såväl kort som lång sikt (se prop. 1994/95:184 s. 141 och 266 och 1998/99:87 s. 159 f.). Bestämmelsen härrör från artikel

4 Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/41/EG av den 3 juni 2003 om verksamhet i och tillsyn över tjänstepensionsinstitut.

253

Förvaltningen av rättighetsintäkter

SOU 2015:47

20 i tredje generationens försäkringsdirektiv.5 I artikeln anges att de tillgångar som motsvarar de tekniska avsättningarna ska vara uppbyggda med hänsyn till arten av den verksamhet som företaget bedriver så att dess investeringar, vilka ska vara diversifierade och ha lämplig spridning, tryggar säkerhet, avkastning och likviditet. Den allmänna regeln i artikel 20 kompletteras med omfattande detaljerade kvantitativa bestämmelser.

I 6 kap. 20 § försäkringsrörelselagen finns en särbestämmelse för skuldtäckning i livförsäkringsbolag. Där anges att utöver de begräns- ningar som följer av bl.a. 2 §, gäller för tillgångar som svarar mot försäkringstekniska avsättningar i verksamhet avseende tjänste- pensionsförsäkring att de ska placeras på det sätt som bäst gagnar de ersättningsberättigades intressen och också i övrigt på ett aktsamt sätt. Bestämmelsen har sitt ursprung i artikel 18.1 i artikel tjänste- pensionsdirektivet (se prop. 2004/05:165 s. 228).6 Artikeln anger att tillgångarna ska placeras på det sätt som bäst gagnar de ersättnings- berättigades intressen och som tillförsäkrar säkerhet, kvalitet, likviditet och lönsamhet för den samlade portföljen. Vidare uppställs krav på matchning och diversifiering, dvs. tillgångarna ska vara lämpliga i förhållande till de åtaganden som de är avsedda att täcka.

I kommissionens rekommendation från 2005 uttrycks att de royalties som inkasseras på rättighetshavarnas vägnar bör fördelas rättvist till rättighetshavarna, utan att dessa diskrimineras på grund av hemvist, nationalitet eller kategori. I synnerhet bör de royalties som inkasseras på rättighetshavarnas vägnar i andra medlemsstater än de där rättighetshavarna är medborgare eller har sin hemvist fördelas så effektivt som möjligt. 7

5Se Rådets direktiv 92/49/EEG av den 18 juni 1992 om samordning av lagar och andra författningar som avser annan direkt försäkring än livförsäkring samt om ändring av direktiv 73/239 och 88/357/EEG (tredje direktivet om annan direkt försäkring än livförsäkring). Utan att påverka här aktuella bestämmelser har det direktivet ändrats genom Europa- parlamentets och rådets direktiv 2007/44/EG av den 5 september 2007 om ändring av direktiv 92/49/EEG och direktiven 2002/83/EG, 2004/39/EG, 2005/68/EG och 2006/48/EG vad gäller förfaranderegler och utvärderingskriterier för bedömning av förvärv och ökning av innehav inom finanssektorn.

6Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/41/EG av den 3 juni 2003 om verksamhet i och tillsyn över tjänstepensionsinstitut.

7Kommissionens rekommendation av den 18 maj 2005 om kollektiv gränsöverskridande förvaltning av upphovsrätt och närstående rättigheter i samband med lagliga musiktjänster på nätet (2005/737/EG), skäl 12.

254

SOU 2015:47

Förvaltningen av rättighetsintäkter

8.1.2Överväganden

Förslag: I lagen införs en skyldighet för en kollektiv förvaltnings- organisation att iaktta omsorg vid inkassering och förvaltning av rättighetsintäkter.

I lagen införs också en bestämmelse om skyldighet för kollektiva förvaltningsorganisationer att i sina räkenskaper göra en sådan åtskillnad som avses i artikel 11.3 i direktivet.

Vidare införs i lagen bestämmelser i enlighet med artikel 11.4 i direktivet om att en kollektiv förvaltningsorganisation som huvudregel inte får använda rättighetsintäkter eller inkomster som härrör från investeringar av rättighetsintäkter för andra ändamål än för fördelning till rättighetshavarna.

I lagen införs bestämmelser om investering av rättighetsintäkter eller inkomster som härrör från investeringar av rättighetsintäkter i enlighet med artikel 11.5 i direktivet.

Bedömning: Det bör inte uppställas något krav på att de kollektiva förvaltningsorganisationerna, utöver kravet på separation i sina räkenskaper, även håller verksamheten för kollektiv förvaltning åtskild från annan verksamhet.

Bestämmelserna som genomför direktivets artikel 11.5 om investeringar av rättighetsintäkter eller inkomster som härrör från investeringar av rättighetsintäkter bör inte kompletteras med kvantitativa bestämmelser.

Skälen för förslaget och bedömningen

Direktivet om kollektiv förvaltning

Artikel 11.1 i direktivet anger att medlemsstaterna ska se till att kollektiva förvaltningsorganisationer efterlever de regler som anges i artiklarna 11.2 till 11.5. Artikel 11.2 föreskriver att en kollektiv förvaltningsorganisation ska iaktta omsorg vid inkassering och förvaltning av rättighetsintäkter. I artikel 11.3 anges att en kollektiv förvaltningsorganisation i sina räkenskaper ska separera a) rättig- hetsintäkter och inkomster från investeringar av rättighetsintäkter, och b) alla eventuella egna tillgångar och inkomster från sådana tillgångar, från förvaltningsavgifter eller från annan verksamhet. I

255

Förvaltningen av rättighetsintäkter

SOU 2015:47

artikel 11.4 föreskrivs att en kollektiv förvaltningsorganisation inte ska få använda rättighetsintäkter eller inkomster som härrör från investeringar av rättighetsintäkter för andra ändamål än fördelning till rättighetshavarna, utom när den har rätt att göra avdrag eller kompensera för förvaltningsavgifter i överensstämmelse med ett beslut som fattats i enlighet med artikel 8.5 d eller använda rättig- hetsintäkterna eller inkomster som härrör från investeringar av rättighetsintäkter i överensstämmelse med ett beslut som fattats i enlighet med artikel 8.5. Artikel 11.5 anger att i fall där en kollektiv förvaltningsorganisation investerar rättighetsintäkterna eller inkomster som härrör från investeringar av rättighetsintäkter, ska organisationen göra detta i bästa intresse för de rättighetshavare vars rättigheter den representerar, i enlighet med de allmänna investerings- riskhanteringsprinciper som avses i artikel 8.5 c och 8.5 f och med beaktande av följande regler. Om det finns potentiella intressekonflikter, ska den kollektiva förvaltningsorganisationen se till att investeringens enda syfte är dessa rättighetshavares intressen (a). Tillgångarna ska investeras i syfte att trygga säkerhet, kvalitet, likviditet och vinst för portfolion som helhet (b). Tillgångarna ska diversifieras tillräckligt för att undvika för stor betoning på någon viss tillgång och ackumulering av risker i portfolion som helhet (c).

Av skäl 26 framgår att de kollektiva förvaltningsorganisationerna inkasserar, förvaltar och fördelar intäkter från rättigheter som rättighetshavarna har anförtrott dem. Dessa intäkter tillhör i slutändan rättighetshavarna, som kan ha ett direkt rättsligt förhållande till organisationen eller vara representerade genom en enhet som är medlem i den kollektiva förvaltningsorganisationen eller genom ett representationsavtal. Det är därför viktigt att en kollektiv förvalt- ningsorganisation utövar yttersta omsorg vid inkassering, förvaltning och fördelning av dessa intäkter. Korrekt fördelning är möjlig endast om den kollektiva förvaltningsorganisationen håller välfungerande register över medlemskap, licenser och utnyttjande av verk och andra alster. Relevanta uppgifter som krävs för en effektiv kollektiv förvaltning av rättigheter bör också tillhandahållas av rättighetshavare och användare och granskas av den kollektiva förvaltningsorganisa- tionen.

Av skäl 27 framgår att de belopp som har inkasserats för rättig- hetshavarnas räkning bör redovisas separat i räkenskaperna från organisationens eventuella egna tillgångar. Utan att det påverkar

256

SOU 2015:47

Förvaltningen av rättighetsintäkter

medlemsstaternas möjlighet att föreskriva strängare regler om investeringar, inklusive ett förbud mot investering av rättighets- intäkter, om sådana belopp investeras, bör detta utföras i enlighet med den kollektiva förvaltningsorganisationens allmänna principer för investeringar och riskhantering. För att upprätthålla en hög nivå när det gäller skyddet av rättighetshavarnas rättigheter och för att säkerställa att alla intäkter som härrör från utnyttjandet av sådana rättigheter fördelas till rättighetshavarna, bör de investeringar som görs och hålls av en kollektiv förvaltningsorganisation förvaltas i enlighet med kriterier som den ges möjlighet att fatta beslut om den säkraste och effektivaste investeringspolitiken. Detta bör ge den kollektiva förvaltningsorganisationen möjlighet att välja en fördelning av tillgångar som är bäst lämpad med avseende på de investerade intäkternas riskexponering och som inte i onödan äventyrar de rättighetsintäkter som rättighetshavarna är berättigade till.

Bestämmelserna i artikel 11 är av s.k. rörelserättslig karaktär eftersom de uppställer allmänna regler för de kollektiva förvalt- ningsorganisationernas inkassering och användning av rättighets- intäkter. Bestämmelserna har likheter med normer för omsorg i utövande av viss verksamhet (rörelse), separation och riskspridning i andra EU-direktiv (se avsnitt 8.1.1).

Omsorg vid inkassering och förvaltning av rättighetsintäkter

Skyldigheten för kollektiva förvaltningsorganisationer enligt artikel 11.2 i direktivet att iaktta omsorg vid inkassering och förvaltning av rättighetsintäkter torde åtminstone till viss del motsvaras av befintliga principer om sysslomäns skyldigheter att utföra sina uppdrag med omsorg. För att tydligt genomföra direktivet bör det dock i lagen införas en uttrycklig bestämmelse om att en kollektiv förvaltningsorganisation ska iaktta omsorg vid inkassering och förvaltning av rättighetsintäkter.

Separering i räkenskaper

Skyldigheten enligt artikel 11.3 för en kollektiv förvaltnings- organisation att i sina räkenskaper hålla vissa intäkter, inkomster och avgifter åtskilda är en bokförings- och redovisningsteknisk

257

Förvaltningen av rättighetsintäkter

SOU 2015:47

bestämmelse (jfr uttrycket i den engelska språkversionen av direktiv- bestämmelsen: ”keep separate in its accounts”). Bestämmelsen torde ha till syfte att göra det tydligare för berörda intressenter, t.ex. medlemmar och rättighetshavare, vilka intäkter och kostnader som den kollektiva förvaltningsorganisationen har för den del av sin verksamhet som avser kollektiv rättighetsförvaltning. Bestämmelsen liknar de allmänna principer om redovisningsskyldighet som gäller för sysslomän, men saknar direkt motsvarighet i gällande bokförings- och redovisningsrättsliga bestämmelser. Som framgår av avsnitt 8.1.1 är utgångspunkten i bokföringslagen att om ett företag bedriver flera verksamheter, ska de ha en bokföring som omfattar samtliga verksamheter. Det är dock tillåtet att i bokföringen göra en åtskillnad, så länge det är möjligt att överblicka den samlande verksamheten, dess resultat och ställning. Det finns också möjlighet att i undantagsfall göra en åtskillnad mellan olika verksamheter. Eftersom befintliga bestämmelser inte uppställer något uttryckligt separationskrav för räkenskaperna, bör det i lagen införas en bestämmelse om skyldighet för kollektiva förvaltningsorganisationer att i sina räkenskaper göra en sådan åtskillnad som avses i artikel 11.3.

Bestämmelsen i artikel 11.3 om krav på åtskillnad i räken- skaperna torde dock inte uppställa något krav på att organisa- tionerna ska hålla verksamheten för kollektiv förvaltning åtskild från annan verksamhet. Ett krav på separation i räkenskaperna innebär inte med automatik ett krav på separation av verksam- heterna i sig. En annan sak är att ett krav på separation av verksamheter ofta åtföljs av ett krav på separation i räkenskaperna (se t.ex. avsnitt 8.1.1 om bestämmelserna i försäkringsrörelselagen som baseras på EU-direktiv). Det kan konstateras att artikel 11.3 i den slutliga versionen av direktivet – till skillnad från motsvarande bestämmelse i kommissionens ursprungsförslag – inte uppställer något krav på separation av den verksamhet som avser kollektiv rättighetsförvaltning från annan verksamhet.8 Vidare ger redan definitionen av kollektiv förvaltningsorganisation i artikel 3 a uttryck för att den kollektiva förvaltningen kan bedrivas i en juridisk person i vilken det även bedrivs annan verksamhet; referensen till att den

8 Se artikel 10.2 i och skäl 15 till kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om kollektiv förvaltning av upphovsrätt och närstående rättigheter och gränsöverskridande licensiering av rättigheter till musikaliska verk för användning på nätet på den inre marknaden, Bryssel den 11.7.2012, COM(2012) 372 final.

258

SOU 2015:47

Förvaltningen av rättighetsintäkter

kollektiva förvaltningen ska utgöra organisationens ”enda eller huvudsakliga syfte” implicerar att den juridiska person som utövar förvaltningen även kan utöva annan verksamhet (se avsnitt 6.1).

Ett krav på de kollektiva förvaltningsorganisationerna att separera verksamheten för kollektiv förvaltning från annan verksamhet skulle i praktiken innebära långtgående organisatoriska krav på organisa- tionerna jämfört med hur de bedriver sin verksamhet i dag, där organisationerna även utövar skilda slag av kulturstödjande verksamhet (se avsnitt 3.1 och 3.3.4).

Det bör mot denna bakgrund inte uppställas något krav på att de kollektiva förvaltningsorganisationerna, utöver kravet på separation i sina räkenskaper, även håller verksamheten för kollektiv förvaltning åtskild från annan verksamhet.

Användning av rättighetsintäkter

Kravet enligt artikel 11.4 på att en kollektiv förvaltningsorganisation inte ska få använda rättighetsintäkter eller inkomster som härrör från investeringar av rättighetsintäkter för andra ändamål än fördelning till rättighetshavarna utom för vissa tillåtna avdrag eller förvaltnings- avgifter eller i enlighet med stämmobeslut innebär ett visst förbud mot

”överföring” från den verksamhet som avser kollektiv förvaltning till annan verksamhet. Bestämmelsen kompletterar skyldigheten att hålla räkenskaperna som rör kollektiv förvaltning respektive annan verksamhet åtskilda (se föregående avsnitt). Bestämmelsen saknar uttrycklig motsvarighet i svensk rätt såvitt avser kollektiva förvaltningsorganisationer, även om vissa liknande principer gäller generellt för sysslomän (se avsnitt 8.1.1). Som framgått av avsnitt 8.1.1 finns det också bestämmelser i försäkringsrörelselagen som innebär ett förbud mot överföring för bl.a. försäkringsbolags förvaltning av dess tillgångar som motsvarar dess åtaganden för tjänstepensions- försäkring. De nämnda bestämmelserna i försäkringsrörelselagen är dock mer långtgående än vad som föreskrivs i artikel 11.4, eftersom de förutsätter en separat förvaltning av tjänstepensionsverksamheten. Som angetts i föregående avsnitt bör det i svensk rätt inte införas någon bestämmelse om krav på att hålla verksamheten för kollektiv förvaltning åtskild från annan verksamhet. Artikel 11.4 bör därför genomföras i nära anslutning till lydelsen i direktivet snarare än

259

Förvaltningen av rättighetsintäkter

SOU 2015:47

utformas med inspiration av bestämmelserna i försäkringsrörelselagen. I lagen bör därför införas bestämmelser om att en kollektiv förvaltningsorganisation inte får använda rättighetsintäkter eller inkomster som härrör från investeringar av rättighetsintäkter för andra ändamål än för fördelning till rättighetshavarna utom för vissa tillåtna avdrag eller förvaltningsavgifter eller i enlighet med stämmobeslut. Bestämmelserna bör alltså utformas i nära anslutning till lydelsen av artikel 11.4.

Investering av rättighetsintäkter m.m.

De centrala uttrycken i artikel 11.5 om investeringar av rättighets- intäkter och inkomster från rättighetsintäkter har sin motsvarighet i artikel 18 i tjänstepensionsdirektivet. En utgångspunkt för genom- förande av bestämmelsen i direktivet om kollektiv rättighets- förvaltning kan därför vara bestämmelserna i försäkringsrörelselagen som genomför bestämmelserna i tjänstepensionsdirektivet.

Vid genomförandet i svensk rätt av tjänstepensionsdirektivet konstaterade regeringen att artikel 18 i det direktivet ger uttryck för en riskrelaterad, kvalitativ och processinriktad reglering i motsats till en detaljerad och kvantitativ reglering (se prop. 2004/05:165 s. 171). En sådan reglering tar sikte på hur och enligt vilka kriterier placeringsbeslut ska fattas; härigenom tvingas de kollektiva förvaltningsorganisationerna själva ta ansvar för att de investeringsbeslut som tas är väl underbyggda. Begränsningarna för placeringarna framgår främst i de investerings- och riskhanterings- principer som varje kollektiv förvaltningsorganisation är skyldig att besluta om och följa (se artikel 11.5 första stycket som hänvisar till stämmans skyldighet enligt artiklarna 8.5 c och f. Av artikel 9.4 b framgår att de personer som utövar övervakningsfunktionen ska övervaka de personer som leder verksamheten i den kollektiva förvaltningsorganisationen, bl.a. avseende verkställandet av besluten från medlemsstämman; direktivbestämmelserna behandlas i avsnitt 7.9.2 ovan).

Eftersom det i svensk rätt saknas bestämmelser motsvarande artikel 11.5 bör det i lagen införas bestämmelser om investering av rättighetsintäkter eller inkomster som härrör från investeringar av rättighetsintäkter. Reglerna bör inte kompletteras med kvantitativa

260

SOU 2015:47

Förvaltningen av rättighetsintäkter

bestämmelser eftersom det skulle innebära en tolkning av direktivets regler som inte med säkerhet uppfyller direktivets krav. Det åligger i stället de kollektiva förvaltningsorganisationerna att själva ta ansvar för att de investeringsbeslut som tas är väl underbyggda och i enlighet med de kvalitativa krav som de bestämmelser som genomför direktivets artikel 11.5 uppställer.

8.2Avdrag

8.2.1Nuvarande ordning

I gällande svensk lagstiftning finns inte några allmänna bestämmelser om de avdrag som kollektiva förvaltningsorganisationer i före- kommande fall gör i förhållande till rättighetsintäkter och på inkomster som härrör från investeringar av rättighetsintäkter. För vissa områden för kollektiv rättighetsförvaltning gäller särskilda bestämmelser om avdrag. På områdena för s.k. privatkopierings- ersättning, följerätt och s.k. tilläggsersättning gäller att den kollektiva förvaltningsorganisationen ska kräva in ersättningen och fördela den mellan de ersättningsberättigade, efter avdrag för skälig ersättning till organisationen för dess omkostnader (se 26 m §, 26 p § och 45 b § upphovsrättslagen). Bestämmelserna om privatkopieringsersättning, följerätt och tilläggsersättning har sitt ursprung i direktiv på upphovs- rättsområdet, men de direktiven reglerar inte organisationernas möjlighet att göra avdrag för sina omkostnader.9 Förutsättningarna för organisationerna att göra avdrag för sina omkostnader har inte behandlats i någon större utsträckning i förarbetena (se t.ex. 1994/95:151 s. 38, prop. 1997/98:156 s. 34 f. och prop. 2012/13:141 s. 89 f.).

Enligt allmänna principer för sysslomän gäller att en huvudman har en skyldighet att betala ett skäligt arvode till sysslomannen för utfört uppdrag (Dotevall, Fullmakt och immateriella tjänster, 2013,

9 Se skäl 28 till Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/84/EG av den 27 september 2001 om upphovsmannens rätt till ersättning vid vidareförsäljning av originalkostverk (följerätt), skäl 38 till Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/29/EG av den 22 maj 2001 om harmonisering av vissa aspekter av upphovsrätt och närstående rättigheter i informationssamhället, samt skäl 12 till Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/77/EU av den 27 september 2011 om ändring av direktiv 2006/116/EG om skyddstiden för upphovsrätt och vissa närstående rättigheter.

261

Förvaltningen av rättighetsintäkter

SOU 2015:47

s. 237). Detta torde gälla även för förhållandet mellan en rättighets- havare och den kollektiva förvaltningsorganisation som de har gett ett förvaltningsuppdrag. Kollektiva förvaltningsorganisationer gör normalt avdrag för sådana s.k. förvaltningskostnader innan fördelning sker till rättighetshavarna (se t.ex. Ficsor, Collective Management of Copyright and Related Rights, WIPO Study, 2002, s. 32 och KEA, The Collective Management of Rights in Europe, 2006, s. 30).

Det är också vanligt förekommande att kollektiva förvaltnings- organisationer gör avdrag från rättighetsintäkter för s.k. kollektiv fördelning till förmån för sociala och kulturella syften. Ofta kan sådana avdrag fylla en viktig funktion av att främja kulturell mångfald genom att en viss del av rättighetsintäkterna från använd- ning av kommersiellt framgångsrika verk och andra prestationer tas i anspråk för kollektiv fördelning genom t.ex. stipendier, priser, pensionsavsättningar och andra ersättningar på basis av andra kriterier än eventuell rapportering från användarna (se avsnitt 3.3.3 och 3.3.4 och t.ex. Ficsor, Collective Management of Copyright and Related Rights, WIPO Study, 2002, s. 47 f. och 149 f., KEA, The Collective Management of Rights in Europe, 2006, s. 16 och Wallis m.fl. i European Journal of Communication 1999 s. 5 ff.). I den juridiska litteraturen har anförts att branschpraxis för sådana avdrag för sociala och kulturella ändamål bör vara möjligt omfattande upp till 10 % av rättighetsintäkterna (se t.ex. Rosenblatt i IPQ 2000 s. 192, Kretschmer i EIPR 2002 s. 134 och Handke & Towse i IIC 2007 s. 947).

I flera medlemsstater finns bestämmelser om rätt och ibland skyldighet för kollektiva förvaltningsorganisationer att göra avdrag för sociala och kulturella ändamål, ofta i syfte att främja den lokala kulturella mångfalden (se t.ex. KEA, The Collective Management of Rights in Europe, 2006, s. 40).

Bestämmelser om nationell behandling i de internationella konventionerna på upphovsrättens område (se avsnitt 4.1.1) och principen om förbud mot diskriminering på grund av nationalitet i artikel 18 i Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt torde innebära ett krav på icke-diskriminering mellan nationella och utländska rättighetshavare vid tillämpning av avdrag och fördelning för sociala och kulturella ändamål (se t.ex. Melichar i IIC 1991 s. 59

262

SOU 2015:47

Förvaltningen av rättighetsintäkter

och Ficsor, Collective Management of Copyright and Related Rights, WIPO Study, 2002, s. 154).

När det gäller avdrag för annat än förvaltningsavgifter har EUD uttalat sig om vad som gäller för s.k. privatkopieringsersättning som till hälften inte betalas ut direkt till de rättighetshavare som har rätt till ersättningen utan lämnas till kulturinstitutioner och sociala inrättningar som verkar till förmån för dessa rätts- innehavare. I sådana situationer kompenseras rättighetshavarna indirekt – genom de aktuella inrättningarnas och institutionernas verksamhet – för den ekonomiska skada som de lider till följd av den privatkopiering som sker. Domstolen konstaterade att ett ersättningssystem för privatkopiering i dagsläget med nöd- vändighet är inexakt med avseende på de flesta inspelningsmedier, eftersom det är omöjligt att fastställa vilket verk som i praktiken har mångfaldigats av vilken användare och på vilket medium. Under förutsättning att de sociala inrättningarna eller kultur- institutionerna faktiskt verkar till förmån för de aktuella rättighets- havarna och att de drivs på ett icke-diskriminerande sätt är de förenliga med bestämmelserna om rimlig kompensation (”privat- kopieringsersättning”) i artikel 5.2 b i det s.k. infosocdirektivet.

Domstolen framhöll också att det inte skulle vara förenligt med nämnda bestämmelse om de nämnda inrättningarna och institu- tionerna verkade till förmån för andra personer än rättighetshavare eller uteslöt dem som inte var medborgare i den berörda medlems- staten (se domstolens dom av den 11 juli 2013 i mål C-521/11, Amazon.com International Sales m.fl.).

I kommissionens rekommendation av den 18 maj 2005 om kollektiv gränsöverskridande förvaltning av upphovsrätt och närstående rättigheter i samband med lagliga musiktjänster på nätet (2005/737/EG) angavs riktlinjer för information om avdrag. Det angavs att av de kontrakt och lagstadgade regler om medlemskap som reglerar förhållandet mellan kollektiva förvaltningsorganisa- tioner bör framgå om och i vilken omfattning det från de royalties om ska fördelas kommer att göra avdrag för andra tjänster än förvaltningen (artikel 11). Vidare angavs att kollektiva förvaltnings- organisationer vid utbetalningen av royalties bör upplysa alla de rättighetshavare de representerar om vilka avdrag som gjorts för andra ändamål än för de förvaltningstjänster som tillhandahållits (artikel 12). I rekommendationen uttrycks också att rättighets-

263

Förvaltningen av rättighetsintäkter

SOU 2015:47

förvaltarna bör behandla alla rättighetshavare lika, oberoende av i vilken medlemsstat dessa är medborgare eller har sin hemvist.10

Likabehandlingsprincipen på områden för avtalslicens

När ett verk eller annan prestation nyttjas på basis av en avtals- licens gäller en princip om likställighet mellan utanförstående upp- hovsmän och upphovsmän som är medlemmar av en avtalsslutande organisation (se 42 a § upphovsrättslagen). Utgångspunkten är att dessa utanförstående upphovsmän ska ha samma rätt till ersättning som upphovsmännen inom organisationen. Organisationen har alltså att betala de utanförstående upphovsmännen samma ersätt- ning som de betalar till sina egna medlemmar. Vidare ska dessa i fråga om förmåner från organisationen vilka väsentligen bekostas genom ersättningen vara likställda med de upphovsmän som organisationen företräder. Det sistnämnda innebär att om en organisation beslutar att använda ersättningarna för stipendier etc. ska en utanförstående upphovsman ha samma rätt att delta i stipendiefördelningen som organisationens medlemmar. Regeln gäller sådana förmåner som ”väsentligen” bekostas genom ersätt- ningen. Om en förmån bekostas i väsentlig mån av andra medel, gäller inte likställighetsbestämmelsen. Regeln om likställighet är ett viktigt element för att uppfylla de förpliktelser till nationell behandling som följer av Sveriges medlemskap i de internationella konventionerna på upphovsrättsområdet.

8.2.2Överväganden

Förslag: I lagen införs en skyldighet för kollektiva förvaltnings- organisationer att informera om de regler som gäller för avdrag och som tillämpas på rättighetsintäkter och på eventuella inkomster som härrör från investeringar av rättighetsintäkter innan de accepterar ett förvaltningsuppdrag.

10 Kommissionens rekommendation av den 18 maj 2005 om kollektiv gränsöverskridande förvaltning av upphovsrätt och närstående rättigheter i samband med lagliga musiktjänster på nätet (2005/737/EG), skäl 11 och artikel 13.

264

SOU 2015:47

Förvaltningen av rättighetsintäkter

I lagen införs också ett krav på att avdrag som tillämpas på rättighetsintäkter och på eventuella inkomster som härrör från investeringar av rättighetsintäkter ska vara rimliga i förhållande till de tjänster som den kollektiva förvaltningsorganisationen tillhandahåller rättighetshavarna och att de ska vara förenliga med de principer om sådana avdrag som beslutats av stämman.

Vidare införs i lagen ett krav på att avdrag för förvaltnings- avgifter och andra kostnader för förvaltningen inte får överstiga organisationens motiverade och dokumenterade kostnader för förvaltningen.

I lagen införs ett krav på att förekommande sociala, kulturella eller utbildningsrelaterade tjänster som finansieras genom avdrag ska erbjudas på grundval av rättvisa kriterier.

Skälen för förslagen

Direktivet om kollektiv förvaltning

I artikel 12.1 föreskrivs att medlemsstaterna ska se till att, i situationer där en rättighetshavare ger tillstånd till en kollektiv förvaltningsorganisation att förvalta vederbörandes rättigheter, ska organisationen, innan den erhåller rättighetshavarens medgivande till sådan förvaltning, ge rättighetshavarens information om förvalt- ningsavgifter och andra avdrag som tillämpas på rättighetsintäkter och på eventuella inkomster som härrör från investeringar av rättighetsintäkter. I artikel 12.2 anges att avdragen ska vara rimliga i förhållande till de tjänster som den kollektiva förvaltningsorganisa- tionen tillhandahåller rättighetshavarna, i förekommande fall även till de tjänster som avses i artikel 12.4, och de ska fastställas enligt objektiva kriterier. Artikel 12.3 föreskriver att förvaltnings- avgifterna inte får överskrida de motiverade och dokumenterade kostnader som den kollektiva förvaltningsorganisationen har för att förvalta upphovsrätt och närstående rättigheter. Vidare anges att medlemsstaterna ska se till att de krav som ställs vad gäller användningen och insynen i användningen av de belopp som dras av eller som det kompenseras för avseende förvaltningsavgifter tillämpas på alla andra avdrag som görs för att täcka kostnaderna för förvaltningen av upphovsrätt och närstående rättigheter. I artikel 12.4 anges att i fall där en kollektiv förvaltningsorganisation

265

Förvaltningen av rättighetsintäkter

SOU 2015:47

erbjuder sociala, kulturella eller utbildningsrelaterade tjänster som finansieras genom avdrag från rättighetsintäkter eller från inkomster som härrör från investeringar av rättighetsintäkter, ska dessa tjänster erbjudas på grundval av rättvisa kriterier, särskilt när det gäller tillgången till och omfattningen av dessa tjänster.

Artikel 12 förklaras i skäl 28 till direktivet. Där anges att eftersom rättighetshavarna är berättigade till ersättning när deras rättigheter utnyttjas, är det viktigt att förvaltningsavgifterna inte överskrider rimliga kostnader för förvaltning av rättigheterna och att alla avdrag utom förvaltningsavgifter, till exempel avdrag för sociala, kulturella eller utbildningsrelaterade ändamål, fastställs av medlemmarna i den kollektiva förvaltningsorganisationen. Kollektiva förvaltnings- organisationer bör ge rättighetshavarna insyn i de regler som gäller för sådana avdrag. Samma krav bör tillämpas på alla beslut om användning av rättighetsintäkterna för kollektiv fördelning, exempelvis i form av stipendier. Rättighetshavarna bör utan åtskillnad ha tillgång till alla sociala, kulturella eller utbildningsrelaterade tjänster som finansieras genom sådana avdrag. Vidare anges att direktivet inte bör påverka avdrag enligt nationell rätt i fråga om aspekter som inte regleras genom detta direktiv, såsom avdrag för kollektiva förvaltnings- organisationers tillhandahållande av sociala tjänster till rättighets- havare, förutsatt att avdragen i fråga är förenliga med unionsrätten.

Bestämmelserna i artikel 12 är av rörelserättslig karaktär då de uppställer allmänna normer för kollektiva förvaltningsorganisa- tioner i fråga om möjligheten att göra avdrag i förhållande till rättighetsintäkter.

Informationsskyldighet

Bestämmelserna i artikel 12.1 om skyldighet för kollektiva förvalt- ningsorganisationer att informera rättighetshavare om förekomsten av avdrag syftar till att ge rättighetshavarna insyn i de regler som gäller för sådana avdrag. Informationen ska ges till rättighetshavare innan de ger den kollektiva förvaltningsorganisationen ett förvalt- ningsuppdrag. Informationsplikten gäller således inte i förhållande till rättighetshavare vars rättigheter omfattas av ett representations- avtal eller rättighetshavare som omfattas av en avtalslicens utsträckta verkan.

266

SOU 2015:47

Förvaltningen av rättighetsintäkter

Bestämmelserna om informationsplikt torde vara en kodifiering av god sed på området för kollektiv förvaltning (jfr t.ex. Ficsor, Collective Management of Copyright and Related Rights, WIPO Study, 2002, s. 32) och i linje med allmänna regler för sysslomän samt de riktlinjer som anges i kommissionens rekommendation från 2005 (se avsnitt 8.2.1). Bestämmelserna saknar dock uttrycklig motsvarighet i befintlig svensk rätt. I lagen bör därför införas en skyldighet för kollektiva förvaltningsorganisationer att informera om de regler som gäller för avdrag och som tillämpas på rättighets- intäkter och på eventuella inkomster som härrör från investeringar av rättighetsintäkter innan de erhåller ett förvaltningsuppdrag.

Generellt krav på att avdragen ska vara rimliga

Kraven i artikel 12.2 på att eventuella avdrag ska vara rimliga i förhållande till de tjänster som den kollektiva förvaltnings- organisationen tillhandahåller rättighetshavarna motiveras av att rättighetshavarna är berättigade till ersättning när deras rättigheter utnyttjas. Det torde således normalt inte vara möjligt att göra alla rättighetsintäkter och inkomster som härrör från investeringar av rättighetsintäkter till föremål för avdrag, t.ex. för sociala eller kulturella ändamål. Med andra ord implicerar bestämmelser att utgångspunkten bör vara att fördelning normalt bör ske individuellt med utgångspunkt i den användning som faktiskt har skett. De närmare kraven på sådan individuell fördelning regleras i artikel 13 (se avsnitt 8.3.2). Som nämnts i avsnitt 8.2.1 har dock EUD accepterat att det åtminstone för fördelning av s.k. privat- kopieringsersättning är möjligt att i stor utsträckning kompensera rättighetshavarna indirekt genom vissa kulturinstitutioners och sociala inrättningars verksamhet.

I artikel 12.2 anges också att avdragen bör ske utifrån objektiva kriterier. Härmed avses att avdragen ska fastställas av medlem- marna i den kollektiva förvaltningsorganisationen (se skäl 28). Bestämmelser härom finns i artiklarna 8.5 d och 8.7, i vilka anges att stämman ska besluta om principerna för avdrag från rättighets- intäkter och från eventuella inkomster som härrör från investerade rättighetsintäkter. Bestämmelserna 8.5 d och 8.7 behandlas i avsnitt 7.8.2.

267

Förvaltningen av rättighetsintäkter

SOU 2015:47

I avsnitt 8.2.1 har redogjorts för bestämmelser upphovsrätts- lagen om avdrag för skälig ersättning för omkostnader för förvalt- ningen av privatkopieringsersättning (26 m §), följerätt (26 p §) och tilläggsersättning (45 b §). Utöver de bestämmelserna saknas i svensk rätt bestämmelser som liknar dem om avdrag i artikel 12.2. I lagen bör därför införas ett krav på att avdrag som tillämpas på rättighetsintäkter och på eventuella inkomster som härrör från investeringar av rättighetsintäkter ska vara rimliga i förhållande till de tjänster som den kollektiva förvaltningsorganisationen tillhanda- håller rättighetshavarna och att de ska vara förenliga med de principer om sådana avdrag som beslutats av stämman.

Eftersom bestämmelserna om avdrag för skäliga omkostnader för förvaltningen av privatkopieringsersättning, följerätt och tilläggs- ersättning saknar stöd i direktiv på upphovsrättsområdet, bör de bestämmelser som genomför direktivets bestämmelser i artikel 12.2 om avdrag att gälla även för förvaltningen av de rättigheterna.

Särskilda krav för avdrag för förvaltningsavgifter m.m.

Utöver de allmänna krav på att avdrag ska vara rimliga och förenliga med stämmans beslut uppställs i artikel 12.3 första stycket ett krav på att avdrag för förvaltningsavgifter inte får över- stiga de motiverade och dokumenterade kostnader som den kollektiva förvaltningsorganisationen har för sin förvaltning av upphovsrätt och närstående rättigheter. Enligt andra stycket gäller samma kriterier för alla andra avdrag som görs för att täcka kostnaderna för förvaltningen.

Uttrycket ”förvaltningsavgift” definieras i artikel 3 i som de belopp som en kollektiv förvaltningsorganisation debiterar, drav av eller kompenserar för från rättighetsintäkter eller från inkomst som härrör från investering av sådana intäkter för att täcka kostnaderna för förvaltning av upphovsrätt och närstående rättigheter.

Kraven på att förvaltningskostnaderna ska vara motiverade och dokumenterade torde vara en kodifiering av god sed på området för kollektiv förvaltning (jfr Ficsor, Collective Management of Copyright and Related Rights, WIPO Study, 2002, s. 32). Bestäm- melserna saknar dock uttrycklig motsvarighet i svensk rätt. I lagen bör därför införas ett krav på att avdrag för förvaltningsavgifter och

268

SOU 2015:47

Förvaltningen av rättighetsintäkter

andra kostnader för förvaltningen inte får överstiga organisationens motiverade och dokumenterade kostnader för förvaltningen. Även definitionen av uttrycket förvaltningsavgift bör införas i lagen.

I likhet med vad som nyss anförts om de generella förut- sättningarna för avdrag, bör de bestämmelser som genomför artikel 12.3 om avdrag för förvaltningskostnader gälla även för förvaltning av privatkopieringsersättning, följerätt och tilläggsersättning.

Avdrag för sociala, kulturella och utbildningsrelaterade tjänster

I artikel 12.4 uppställs ett krav på att förekommande sociala, kulturella eller utbildningsrelaterade tjänster som finansieras genom avdrag ska erbjudas på grundval av rättvisa kriterier. Av skäl 28 framgår att härmed avses att rättighetshavarna utan åtskillnad bör ha tillgång till alla sociala, kulturella eller utbildningsrelaterade tjänster som finansieras genom sådana avdrag.

Artikel 12.4 torde vara en kodifiering av det icke-diskriminerings- krav vid avdrag för sociala, kulturella m.m. ändamål som redan följer av principen om nationell behandling i de internationella konven- tionerna och principen om icke-diskriminering i artikel 18 i Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. Artikeln torde därmed också vara i linje med EU-domstolens dom i det i avsnitt 8.2.1 nämnda målet C-521/11, Amazon.com International Sales m.fl.

Även om Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt har direkt tillämplighet i Sverige, saknas i svensk rätt en uttrycklig bestämmelse om skyldighet för kollektiva förvaltningsorganisationer som motsvarar artikel 12.4. I lagen bör därför införas ett krav på att förekommande sociala, kulturella eller utbildningsrelaterade tjänster som finansieras genom avdrag ska erbjudas på grundval av rättvisa kriterier.

I likhet med vad som nyss anförts om generella förutsätt- ningarna för avdrag och avdrag för förvaltningskostnader bör de bestämmelser som genomför artikel 12.4 gälla även för förvaltning av privatkopieringsersättning, följerätt och tilläggsersättning.

269

Förvaltningen av rättighetsintäkter

SOU 2015:47

Förhållandet mellan bestämmelserna i artikel 12 och nationella bestämmelser om avtalslicenser

Bestämmelserna i upphovsrättslagen om avtalslicenser innehåller inte några uttryckliga bestämmelser om avdrag. Den fördelning av inkasserade medel som beslutas av organisationen i förhållande till sina medlemmar eller andra anslutna, dvs. företrädda rättighets- havare, gäller som utgångspunkt även för de utanförstående rättig- hetshavarna.

Tillämpningsområdet för direktivets bestämmelser om avdrag i artikel 12 är inte avgränsat till de rättighetsintäkter som avser de företrädda rättighetshavarnas rättigheter. De bestämmelser i svensk rätt som föreslås genomföra artikel 12 kommer således som utgångs- punkt att ha tillämpning på alla rättighetsintäkter, dvs. såväl rättig- hetsintäkter som avser användning av de företrädda rättighets- havarnas rättigheter som utanförstående rättighetshavare inom ramen för en avtalslicens. I artikel 15 i direktivet, som behandlas i avsnitt 9.2.1, finns dock bestämmelser om möjlighet att göra avdrag från rättighetsintäkter som tillkommer rättighetshavare som omfattas av ett representationsavtal.

Avtalslicensbestämmelsernas bestämmelser om förmåner kommer att omfattas av möjligheten att göra avdrag för annat än förvaltnings- avgifter i enlighet med de bestämmelser som genomför artikel 12. Den beskrivna begränsningen av likställighetsprincipen i avtals- licensbestämmelserna till förmåner vilka ”väsentligen” bekostas genom ersättningen är inte förenlig med förutsättningarna för att göra avdrag enligt artikel 12 i direktivet. Upphovsrättslagens bestämmelser om avtalslicenser behöver alltså ändras så att det inte medges något undantag från likställighetsprincipen. Denna fråga utvecklas vidare i avsnitt 12.2.

270

SOU 2015:47

Förvaltningen av rättighetsintäkter

8.3Fördelning av utestående belopp till rättighetshavare

8.3.1Nuvarande ordning

I gällande svensk lagstiftning finns inte några allmänna bestäm- melser om fördelning och betalning av utestående belopp till rättig- hetshavare. Enligt allmänna principer för sysslomän gäller dock att sysslomannen ska utföra sitt uppdrag med omsorg på det sätt som är avtalat samt att sysslomannen är underkastad redovisningsplikt.

Vissa specifika bestämmelser om fördelning och betalning gäller på områdena för privatkopieringsersättning, följerätt och tilläggs- ersättning. För privatkopieringsersättning och tilläggsersättning gäller att organisationerna ska ”kräva in ersättningen och fördela den mellan de ersättningsberättigade” (se 26 m § och 45 b § upp- hovsrättslagen), medan för följerätt gäller att organisationen ska

”kräva in ersättningen och betala beloppet till den ersättnings- berättigade”. Bestämmelserna om fördelning av privatkopierings- ersättning är utformade med utgångspunkten att fördelningen i vidast möjliga omfattning ska motsvara den faktiska kopieringen. Regeringen har dock framhållit att övervägande skäl har talar för att det inte i lagen bör anges hur medlen ska fördelas till de ersätt- ningsberättigade. Regeringen har bedömt att det varit lämpligare att den förvaltande organisationen får bestämma principerna för hur fördelningen skall göras, dock med beaktande av kravet att de rättighetshavare som inte företräds av organisationen skall vara likställda med rättighetshavare som organisationen företräder (se prop. 1997/98:156 s. 34). Bestämmelsen om följerätt uppställer ett mer långtgående krav på individuell fördelning (se prop. 2006/07:79 s. 46 f. och 1994/95:151 s. 37), vilket också följer av bakomliggande direktivbestämmelser.11 Även bestämmelserna om tilläggsersättning har individuell fördelning som utgångspunkt (se prop. 2012/13:141 s. 89).12

11Se artikel 6.1 och skäl 27 till Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/84/EG av den

27september 2001 om upphovsmannens rätt till ersättning vid vidareförsäljning av original- konstverk (följerätt).

12Jfr artikel 1.2 c och skäl 12 till Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/77/EU av den

27september 2011 om ändring av direktiv 2006/116/EG om skyddstiden för upphovsrätt och vissa närstående rättigheter.

271

Förvaltningen av rättighetsintäkter

SOU 2015:47

Bestämmelserna om avtalslicenser innehåller inte några närmare begränsningar för organisationen att besluta om fördelning av inkasserade medel utöver att utanförstående rättighetshavare ska likabehandlas med de rättighetshavare som företräds av organisa- tionen i fråga om ersättning som lämnas enligt avtalet och förmåner från organisationen vilka väsentligen bekostas genom ersättningen. Härutöver gäller att en utanförstående upphovsman trots detta alltid har rätt till ersättning som hänför sig till utnyttjandet, om han eller hon begär det inom tre år efter det år då verket utnyttjades. Krav på ersättning får riktas endast mot organisationen (se 42 a § andra stycket upphovsrättslagen). Avtals- licensbestämmelserna uppställer således inte något krav på individuell fördelning, men en utanförstående upphovsman har rätt till individuell fördelning om han eller hon begär det inom viss tid (och kan visa att ersättningsgrundande nyttjande har skett).

I praxis från EUD har domstolen konstaterat att det kan vara svårt att fördela utestående belopp till rättighetshavare med stor precision i förhållande till den faktiska användningen. Organisa- tionerna kan därför behöva använda analogier eller schabloner för fördelningen. I fråga om fördelning av s.k. privatkopieringsersätt- ning har EUD konstaterat att befintliga ersättningssystem i dags- läget med nödvändighet är inexakt med avseende på de flesta inspelningsmedier, eftersom det är omöjligt att fastställa vilket verk som i praktiken har mångfaldigats av vilken användare och på vilket medium (se ovan avsnitt 8.2.1).

Kommissionen har fört ett liknande resonemang i ett beslut där fråga var om en kollektiv förvaltningsorganisations tillämpning av en viss fördelningsnyckel utgjorde missbruk av dominerande ställning. Närmare handlade beslutet om fördelning till utövande konstnärer av utestående belopp för ersättning för radioutsändning av upptagningar av deras framföranden och andra s.k. sekundära utnyttjanden. Kommissionen konstaterade att fördelningsnyckeln för ersättning för nyttjanden på sekundärmarknaden (radioutsänd- ning m.m.) visserligen inte var exakt eftersom den baserades på nyttjanden på en viss primärmarknad (skivförsäljning i Tyskland). Kommissionen bedömde dock att tillämpning av en sådan fördel- ningsnyckel inte kunde anses som missbruk av dominerande ställning eftersom det var förenat med stora praktiska svårigheter att fördela de utestående beloppen rättvist (”fairly”). Den valda

272

SOU 2015:47

Förvaltningen av rättighetsintäkter

metoden bedömdes därför uppfylla krav på skälig och kostnads- effektiv fördelning (”equitable and cost-effective apportionment”).13

Kommissionen har i ett annat beslut framhållit att en kollektiv förvaltningsorganisation inte får diskriminera olika medlemmar vid fördelningen av utestående belopp, t.ex. baserat på medlemskapets längd.14

Inom den juridiska litteraturen har framhållits att fördelning av utestående belopp till rättighetshavare i så stor utsträckning som möjligt bör ske (proportionellt) utifrån den faktiska användningen (jfr t.ex. artikel 17, se avsnitt 10.2.2, om användarnas skyldigheter att förse organisationen med relevant information om ”användningen”). Det förutsätter att den kollektiva förvaltningsorganisationen för register över de verk, andra alster och rättighetshavare som den företräder och att organisationen erhåller relevant data om användning av verk och andra alster från användarna. Därigenom blir det möjligt för organisa- tionen att matcha information om användning med information om verk och rättighetshavare. Av bl.a. behovet av kostnadseffektivitet och brist på tillräcklig information om användningen kan fördelningen dock behöva ske utifrån olika former av analogier (se t.ex. Ficsor, Collective Management of Copyright and Related Rights, WIPO Study, 2002, s. 32, 45 f. och 149, Blomqvist i NIR 1992 s. 616 och Gervais, Collective Management of Copyright: Theory and Practice in the Digital Age, i Collective Management of Copyright and Related Rights (red. Gervais), 2 uppl., 2010, s. 8 f.). Vid analogifördelning är det dock viktigt att fördelningen sker rättvist, så att ingen rättighetshavare eller kategorier av rättighetshavare gynnas otillbörligt

– något som krävs bl.a. av de internationella konventionerna på upphovsrättens område (se t.ex. Ficsor, a.a., s. 48 och 148, Handke & Towse i IIC 2007 s. 947 f. och Karnell, The Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works and its National Treatment Principle – In Particular with Regard to Collectively Administered

Authors’ Rights, 1990, s. 292 f.).

I kommissonens rekommendation av den 18 maj 2005 om kollektiv gränsöverskridande förvaltning av upphovsrätt och när- stående rättigheter i samband med lagliga musiktjänster på nätet (2005/737/EG) angavs att de royalties som inkasseras på rättighets-

13Se kommissionens beslut i GVL, beslut av den 29 oktober 1981, EGT L 370/49.

14Se kommissionens beslut i GEMA I, beslut av den 2 juni 1971, EGT L 134/15,

273

Förvaltningen av rättighetsintäkter

SOU 2015:47

havarnas vägnar bör fördelas rättvist till rättighetshavarna, utan att dessa diskrimineras på grund av hemvist, nationalitet eller kategori.

8.3.2Överväganden

Förslag: I lagen införs ett krav på kollektiva förvaltnings- organisationer att regelbundet, omsorgsfullt och korrekt fördela och betala utestående belopp till rättighetshavarna i enlighet med de riktlinjer för fördelning som stämman har beslutat om. Vidare införs ett krav på att en kollektiv förvaltningsorganisa- tion ska fördela och betala dessa belopp till rättighetshavarna inom den tidsfrist och med tillämpning av de villkor som anges i artikel 13.1 andra stycket.

I lagen införs också ett krav på de kollektiva förvaltnings- organisationerna att göra en sådan separation i sina räkenskaper som avses i artikel 13.2 avseende belopp som inte har kunnat fördelas inom den tid som anges i artikel 13.1 andra stycket.

I lagen införs krav på de kollektiva förvaltningsorganisa- tionerna att tillhandahålla information om verk och rättighets- havare och granska register i enlighet med de krav som uppställs i artikel 13.3.

I lagen införs de kriterier som anges i artikel 13.4 för när ute- stående belopp ska anses utgöra belopp som inte kan fördelas.

I lagen införs en treårig preskriptionstid för möjligheten för rättighetshavare att framställa ersättning i fråga om belopp som har bedömts utgöra belopp som inte kan fördelas.

I lagen anges också att bestämmelserna om fördelning och betalning även gäller för en medlem i den kollektiva förvalt- ningsorganisationen som är en enhet som representerar rättig- hetshavare. En sådan medlem ska följa de riktlinjer för fördelning som har beslutats av den kollektiva förvaltningsorganisationen.

Bedömning: Bestämmelserna om preskriptionstiden för utan- förståendes möjlighet att kräva individuell ersättning i upphovs- rättslagen behöver inte ändras. Det bör inte heller införas några bestämmelser om begränsning eller fastställande av hur belopp som inte kan fördelas får användas.

274

SOU 2015:47

Förvaltningen av rättighetsintäkter

Skälen för förslaget och bedömningen

Direktivet om kollektiv förvaltning

Artikel 13.1 föreskriver att medlemsstaterna ska se till att varje kollektiv förvaltningsorganisation regelbundet, omsorgsfullt och korrekt fördelar och betalar utestående belopp till rättighets- havarna i enlighet med de allmänna fördelningsprinciper som avses i artikel 8.5 a. Det nämnda gäller utan att det påverkar tillämp- ningen av artiklarna 15.3 och 28. Vidare gäller enligt artikel 13.1 att medlemsstaterna också ska se till att en kollektiv förvaltnings- organisation – eller dess medlemmar som är enheter som representerar rättighetshavare – fördelar och betalar dessa belopp till rättighetshavarna snarast möjligt och senast nio månader från slutet av det räkenskapsår under vilket rättighetsintäkten inkasserades, utom om det finns objektiva skäl, särskilt rörande rapportering från användarna, identifiering av rättigheter, rättig- hetshavare eller matchning av information om verk och andra alster med rättighetshavare, som hindrar organisationen eller i tillämpliga fall dess medlemmar från att respektera denna frist. Enligt artikel 13.2 gäller att om utestående belopp inte kan fördelas till rättig- hetshavare inom den tidsfrist som anges i artikel 12.1 på grund av att de berörda rättighetshavarna inte kan identifieras eller lokaliseras och om undantaget från den tidsfristen inte är tillämpligt, ska beloppen redovisas separat i den kollektiva förvaltningsorganisa- tionens räkenskaper. Enligt artikel 13.3 gäller att den kollektiva förvaltningsorganisationen i överensstämmelse med artikel 13.1 ska vidta alla nödvändiga åtgärder för att identifiera och lokalisera rättighetshavarna. I synnerhet ska den kollektiva förvaltnings- organisationen, senast tre månader efter det att den tidsfrist som anges i artikel 13.1 löpt ut, göra information om verk och andra alster för vilka en eller flera rättighetshavare inte har identifierats eller lokaliserats tillgänglig för: a) de rättighetshavare som den representerar eller de enheter som är dess medlemmar och som representerar rättighetshavare, ifall dessa enheter är medlemmar av den kollektiva förvaltningsorganisationen, och b) alla kollektiva förvaltningsorganisationer med vilka den har ingått representa- tionsavtal. Den information som avses ska, förutsatt att den är tillgänglig, inbegripa följande: a) verkets eller alstrets titel, b) rättig- hetshavarens namn, c) den berörda förläggarens eller producentens

275

Förvaltningen av rättighetsintäkter

SOU 2015:47

namn, och d) all annan tillgänglig relevant information som skulle kunna bidra till att identifiera rättighetshavaren. Den kollektiva förvaltningsorganisationen ska också granska de register som avses i artikel 6.5 och andra lätt tillgängliga register. Om nämnda åtgärder inte leder till resultat ska den kollektiva förvaltningsorganisationen göra denna information tillgänglig för allmänheten senast ett år efter tremånadersperiodens utgång. Enligt artikel 13.4 gäller att om utestående belopp inte kan fördelas till rättighetshavare och det har gått tre år från slutet av det räkenskapsår då rättighetsintäkterna i fråga inkasserades, och förutsatt att den kollektiva förvaltnings- organisationen har vidtagit alla nödvändiga åtgärder för att identifiera och lokalisera rättighetshavarna i enlighet med punkt 3, ska dessa belopp anses utgöra belopp som inte kan fördelas. Artikel 13.5 föreskriver att medlemsstämman i den kollektiva förvaltnings- organisationen i enlighet med artikel 8.5 b ska besluta hur belopp som inte kan fördelas ska användas, utan att detta påverkar rättig- hetshavarnas rätt att hos den kollektiva förvaltningsorganisationen göra anspråk på sådana belopp i enlighet med nationell rätt om preskriptionstider. Artikel 13.6 anger att medlemsstaterna får begränsa eller fastställa hur belopp som inte kan fördelas får användas, bland annat genom att se till att sådana belopp används på ett särskilt och oberoende sätt för att finansiera social, kulturell och utbildande verksamhet till gagn för rättighetshavare.

I skäl 29 anges att fördelningen och betalningen av utestående belopp till enskilda rättighetshavare eller, i förekommande fall, kategorier av rättighetshavare bör utföras skyndsamt och i enlighet med den berörda förvaltningsorganisationens allmänna fördel- ningsprinciper, även i situationer där detta görs via en annan enhet som representerar rättighetshavarna. Endast objektiva skäl som ligger utanför en kollektiv förvaltningsorganisations kontroll kan motivera dröjsmål i fördelningen och betalningen av utestående belopp till rättighetshavare. Omständigheter som att rättighets- intäkterna investerats och har en förfallodag bör därför inte betraktas som ett giltigt skäl för sådana förseningar. Det är lämpligt att låta medlemsstaterna besluta om regler som säkerställer en skynd- sam fördelning och en effektiv sökning efter, och identifiering av, rättighetshavare i situationer där sådana objektiva skäl föreligger. För att se till att rättighetshavarnas utestående belopp fördelas på ett lämpligt och effektivt sätt, och utan att det påverkar medlems-

276

SOU 2015:47

Förvaltningen av rättighetsintäkter

staternas möjlighet att föreskriva strängare regler, är det nöd- vändigt att kräva att kollektiva förvaltningsorganisationer i ärligt uppsåt vidtar rimliga och omsorgsfulla åtgärder för att identifiera och lokalisera de relevanta rättighetshavarna. Det är också lämpligt att medlemmarna i en kollektiv förvaltningsorganisation, i den mån nationell lagstiftning medger detta, bör fatta beslut om användning av eventuella belopp som inte kan fördelas i situationer där rättig- hetshavare som är berättigade till dessa belopp inte kan identifieras eller lokaliseras.

Bestämmelserna i artikel 13 är av rörelserättslig karaktär då de uppställer allmänna normer för kollektiva förvaltningsorganisa- tioner i fråga om fördelning och betalning av utestående belopp till rättighetshavare.

Utgångspunkter för fördelning och betalning av utstående belopp

I artikel 13.1 första stycket anges att en kollektiv förvaltnings- organisations fördelning och betalning av utestående belopp ska ske bl.a. ”omsorgsfullt” och ”korrekt”. Kraven kombineras med villkoret att fördelningen ska ske ”i enlighet med de allmänna fördelnings- principer som avses i artikel 8.5 a.” Uttrycket ”utestående belopp”

(eng. ”amounts due”) torde ta sikte på belopp som har inkasserats för rättighetshavarnas räkning (artikel 11) och som är förestående att fördelas och betalas till rättighetshavarna, med förbehåll för eventuella avdrag (artikel 12).

Samtidigt som bestämmelserna medger att organisationerna har ett utrymme att besluta om fördelningsprincip uppställs också vissa krav på fördelningen och betalningen. Bestämmelserna torde inte innebära att en kollektiv förvaltningsorganisation kan besluta och tillämpa valfri fördelningsprincip. Redan av artikel 13.1 andra stycket framgår att organisationerna ska fördela och betala beloppen inom viss tid såvida inte objektiva skäl hindrar organisationen från att respektera denna tidsfrist. Som exempel på objektiva skäl nämns rapportering från användarna, identifiering av rättigheter, rättig- hetshavare eller matchning av information om verk och andra alster med rättighetshavare. De nämnda villkoren synes indikera att fördelningen av de utestående beloppen så långt möjligt bör ske utifrån den faktiska användningen.

277

Förvaltningen av rättighetsintäkter

SOU 2015:47

Att fördelningen så långt möjligt bör ske utifrån den faktiska användningen har stöd i andra bestämmelser och strukturen i artikel 13 i övrigt. I artikel 13.2 anges att utestående belopp som inte kan fördelas ska redovisas separat i den kollektiva förvaltnings- organisationens räkenskaper. I artikel 13.3 och 13.4 uppställs vissa krav på organisationerna att vidta alla nödvändiga åtgärder för att identifiera och lokalisera rättighetshavarna. Först efter att åtgärder är uppfyllda i enlighet med dessa villkor får organisation i enlighet med artikel 13.5 fritt besluta om hur belopp som inte kan fördelas ska användas.

Vidare bör bestämmelserna om fördelning av utestående belopp i artikel 13 tolkas i ljuset av det allmänna krav på omsorg vid inkassering och förvaltning av rättighetsintäkter som uppställs i artikel 11.2 och tillhörande skäl 26. I skäl 26 framgår bl.a. att det är viktigt att en kollektiv förvaltningsorganisation utöver yttersta omsorg vid inkassering, förvaltning och fördelning av rättighetsintäkter. Vidare anges att korrekt fördelning är möjlig endast om den kollektiva förvaltningsorganisationen håller välfungerande register över medlem- skap, licenser och utnyttjande av verk och andra alster. Slutligen anges att relevanta uppgifter som krävs för en effektiv kollektiv förvaltning av rättigheter också bör tillhandahållas av rättighetshavare och användare och granskas av den kollektiva förvaltningsorganisationen.

Av nu angivna skäl torde följa att bestämmelserna i artikel 13.1 om fördelning och betalning av utestående belopp baseras på utgångs- punkten att fördelning så långt möjligt bör ske utifrån den faktiska användningen. Det hindrar inte att organisationerna vid behov använder sig av analogiunderlag, t.ex. när det är omöjligt eller mycket kostsamt att erhålla information om den faktiska använd- ningen.

De krav som uppställs i artikel 13.1 är i linje med de krav på god kollektiv förvaltning som har framhållits i rättspraxis från EUD, beslut av kommissionen och i den juridiska litteraturen (se avsnitt 8.3.1).

Med undantag för bestämmelserna om privatkopieringsersättning, följerätt och tilläggsersättning (se avsnitt 8.3.1) saknas i svensk rätt uttryckliga bestämmelser om fördelning och utbetalning av utestående belopp till rättighetshavare. I lagen bör därför införas ett krav på kollektiva förvaltningsorganisationer att regelbundet, omsorgsfullt och korrekt fördela och betala utstående belopp till rättighetshavarna i

278

SOU 2015:47

Förvaltningen av rättighetsintäkter

enlighet med de fördelningsprinciper som stämman har beslutat om. Vidare bör det också införas ett krav på att en kollektiv förvaltnings- organisation fördelar och betalar dessa belopp till rättighetshavarna inom den tidsfrist och med tillämpning av de villkor som anges i artikel 13.1 andra stycket.

De nya bestämmelserna om fördelning och utbetalning av ute- stående belopp bör även tillämpas på områdena för privat- kopieringsersättning, följerätt och tilläggsersättning eftersom de direktiv där dessa ersättningar regleras inte närmare anger hur fördelningen och betalningen bör ske. Som har angetts i avsnitt 6.4 är direktivet om kollektiv förvaltning tillämpligt på all kollektiv förvaltning – oavsett om det rör sig om förvaltning av ensamrätter, rätt till ersättning eller rätt till kompensation. Av samma skäl kommer de nya bestämmelserna om fördelning och utbetalning av utestående belopp även att bli tillämpliga på rättigheter som förvaltas inom ramen för en avtalslicens. Den frihet som avtals- licensbestämmelserna hittills har inneburit för organisationerna i fråga om att utforma sin fördelningspolicy, blir alltså föremål för vissa begränsningar genom de regler som genomför artikel 13 (och 11 om inkassering och användning av rättighetsintäkter och artikel 12 om avdrag).

Under utredningens arbete har fråga uppkommit om vad som gäller i fråga om fördelning och betalning i situationer där en kollektiv förvaltningsorganisation har licensierat en användare med utgångspunkt i användning av en större mängd på förhand inte identifierade verk eller andra prestationer, t.ex. inom ramen för en avtalslicens (jfr prop. 2012:13:141 s. 52 f.). Även i en sådan situation behöver organisationen följa direktivets krav, bl.a. om fördelning och betalning. Att licensen tar sikte på situationer där det finns behov av att utnyttja en stor mängd verk samtidigt som det inte på förhand är möjligt att avgöra vilka verk och andra prestationer som kan komma att användas innebär dock inte att det inte är möjligt för organisationen att på basis av information från användaren (se artikel 17, avsnitt 10.2.2) och i förekommande fall sitt register över rättighetshavare i efterhand försöka fördela utifrån den faktiska användningen. En kollektiv förvaltningsorganisation kan således inte genom utformningen av sitt avtal med användaren undgå de krav som följer av direktivet i fråga om god förvaltning av rättighetsintäkter (artiklarna 11 till 13). Däremot gäller sannolikt

279

Förvaltningen av rättighetsintäkter

SOU 2015:47

det omvända, dvs. att de krav som följer av direktivets bestäm- melser om förvaltning av rättighetsintäkter kan komma att få en effekt på innehållet i de avtal som organisationen ingår med användarna. En relaterad fråga, som också har väckts under utredningens arbete, är om direktivet kan tolkas så att fördelningen (och betalningen) i stället för att så långt möjligt ske utifrån den faktiska användningen, i stället kan ske utifrån det förfogande som har skett. När direktivet använder sig av begreppet ”användning” torde avses en användning som utgör ett förfogande som är upphovsrättsligt relevant, dvs. en användning av en användare som förutsätter rättighetshavarens tillstånd eller som sker på basis av en ersättningsrätt eller som ger upphov till en rätt till kompensation – dvs. en användning eller ett förfogande som ger upphov till en rättighetsintäkt (jfr artikel 3 h).

Separering i räkenskaperna av utestående belopp som inte kan fördelas

I artikel 13.2 uppställs ett krav på organisationerna att i sina räken- skaper redovisa utestående belopp som inte har kunnat fördelas inom den niomånadersgräns som avses i artikel 13.1 andra stycket. Bestämmelsen saknar motsvarighet i befintlig svensk rätt. I lagen bör därför införas ett krav på de kollektiva förvaltningsorganisa- tionerna att göra en sådan separation i sina räkenskaper.

Åtgärder för att identifiera och lokalisera rättighetshavarna

I tillägg till de krav på matchning som följer av artikel 13.1 innehåller artikel 13.3 bestämmelser om att organisationerna senaste tre månader efter det att den tidsfrist som anges i artikel 13.1 löpt ut ska göra viss information om verk och andra alster för vilka en eller flera rättighetshavare inte har identifierats tillgänglig för rättighetshavare som den representerar eller enheter som är dess medlemmar och som representerar rättighetshavare, samt alla kollektiva förvaltningsorganisationer med vilka den har ingått representationsavtal. Den information som avses, förutsatt att den är tillgänglig, avser bl.a. information om verket eller alstret samt rättighetshavaren. Organisationen ska också granska de register som avses i artikel 6.5 och andra lätt tillgängliga register. Om de

280

SOU 2015:47

Förvaltningen av rättighetsintäkter

nämnda åtgärderna inte leder till resultat ska organisationen göra informationen tillgänglig för allmänheten senast ett år efter tremånadersperiodens utgång.

Bestämmelserna i artikel 13.3 saknar motsvarighet i befintlig svensk rätt. I lagen bör därför införas krav på de kollektiva förvaltningsorganisationerna att tillhandahålla information om verk och rättighetshavare och granska register i enlighet med de krav som uppställs i artikel 13.3.

Belopp som inte kan fördelas

I artikel 13.4 anges kriterier för när belopp ska anses som belopp som inte kan fördelas. I artikel 13.5 finns bestämmelser om att stämman i en kollektiv förvaltningsorganisation kan besluta om hur sådana belopp ska användas. Detta påverkar dock inte rättighets- havarnas rätt att hos den kollektiva förvaltningsorganisationen göra anspråk på sådana belopp i enlighet med nationell rätt om preskriptionstider. I artikel 13.6 anges att det är möjligt att i nationell rätt ange hur belopp som inte kan fördelas får användas.

Bestämmelserna i artiklarna 13.4 och 13.5 saknar motsvarighet i befintlig svensk rätt. I lagen bör därför införas de kriterier för när utestående belopp ska anses utgöra belopp som inte kan fördelas som anges i artikel 13.4. I avsnitt 8.3.2 har föreslagits att det i svensk rätt genomförs bestämmelser enligt vilka stämman ska besluta om hur sådana belopp ska användas.

När det gäller referensen till preskriptionstider i artikel 13.5 kan för det första konstateras att artikel 13 genom sin rörelserättsliga karaktär inte ger upphov till individuella fordringar hos de enskilda rättighetshavarna. Artikel 13 reglerar i första hand de kollektiva förvaltningsorganisationernas process för matchning av rättighets- intäkter med information om den faktiska användningen och den fördelningspolicy som organisationen har antagit.

I svensk rätt gäller som utgångspunkt bestämmelserna i 2 § preskriptionslagen (1981:130) att en fordran preskriberas tio år efter tillkomsten, om inte preskriptionen avbryts dessförinnan.

För vissa fordringar på upphovsrättsområdet gäller särskilda regler om preskription. För följerättsersättning gäller att den ersättningsberättigades fordran på organisationen preskriberas tio

281

Förvaltningen av rättighetsintäkter

SOU 2015:47

år efter tillkomsten, dock endast om organisationen har vidtagit rimliga åtgärder för att finna den ersättningsberättigade (se 26 p § tredje stycket upphovsrättslagen). För s.k. utanförstående rättig- hetshavare vars verk eller annat alster har använts inom ramen för en avtalslicens gäller att rättighetshavaren, utöver rätten att vid fördelningen likställas med de rättighetshavare som företräds av organisationen, har rätt till ersättning som hänför sig till utnyttjandet om han eller hon begär det inom tre år efter det år då verket utnyttjades (42 a § tredje stycket upphovsrättslagen). Utgångs- punkten är att de rörelserättsliga bestämmelser som genomför artikel 13 inte ska påverka de preskriptionsregler som följer av andra bestämmelser. De preskriptionsregler som för närvarande gäller för följerätt behöver dock anpassas till bestämmelserna i den nya lagen om krav på fördelning och betalning av utestående belopp. I stället för att den ersättningsberättigades fordran på organisationen preskriberas tio år efter tillkomsten, förutsatt att organisationen ”har vidtagit rimliga åtgärder för att finna den ersättningsberättigade” ska preskriptionen inträda förutsatt att organisationen har vidtagit de åtgärder som avses i artiklarna 13.1 till 13.4, dvs. när de inkasserade beloppen kan anses utgöra belopp som inte kan fördelas.

I lagen bör inte heller införas några bestämmelser om begränsning eller fastställande av hur belopp som inte kan fördelas får användas.

Fördelning till rättighetshavare via medlemmar som är enheter som representerar rättighetshavare

Av artikel 13.1 andra stycket framgår att om fördelningen och betalningen till rättighetshavarna sker via en medlem i den kollektiva förvaltningsorganisationen, som är en enhet som representerar rättighetshavare, så gäller skyldigheten i artikel 13 om fördelning och betalning av utestående belopp till rättighetshavare den enheten. Med enhet som representerar rättighetshavare avses andra kollektiva förvaltningsorganisationer, rättighetshavarsammanslut- ningar, fackföreningar eller andra organisationer, dvs. i praktiken medlemsorganisationer (se skäl 14 till direktivet). Bestämmelsen saknar motsvarighet i gällande svensk rätt. I lagen bör därför införas en bestämmelse om att om fördelningen och betalningen

282

SOU 2015:47

Förvaltningen av rättighetsintäkter

utförs av en medlem i den kollektiva förvaltningsorganisationen och som är en enhet som representerar rättighetshavare, så gäller bestämmelserna om fördelning och betalning för den enheten. Eftersom direktivet i huvudsak inte reglerar styrning av andra organisationer än kollektiva förvaltningsorganisationer (jfr dock avsnitt 6.1), inklusive frågor om förutsättningar för att bli medlem (artikel 6.2), medlemsinflytande (6.3) och möjlighet att utöva medlemsrättigheter vid stämma (artikel 8) m.m., torde det innebära att artikel 13.1 andra stycket ska förstås så att medlemsorganisa- tionen behöver följa den fördelningspolicy – dvs. riktlinje för för- delning – som har beslutats av den kollektiva förvaltnings- organisationen i vilken den är medlem. Det torde följa också av att artikel 13.1 andra stycket innehåller bestämmelser som endast kompletterar första stycket; och det är endast i första stycket som det finns en hänvisning till en fördelningspolicy. Den fördelnings- policy (de riktlinjer) som beslutas av medlemsstämman i den kollektiva förvaltningsorganisationen torde kunna anpassas efter förutsättningarna i det enskilda fallet. Av skäl 29 till direktivet anges att fördelningen och betalningen av utestående belopp ska ske till enskilda rättighetshavare eller i förekommande fall till kategorier av rättighetshavare. Den skrivningen torde omfatta situa- tionen att medlemsstämman i en kollektiv förvaltningsorganisation beslutar om fördelningsprinciper som möjliggör en skyndsam för- delning (dvs. inom niomånadersgränsen) till kategorier av rättig- hetshavare via medlemmar i den kollektiva förvaltningsorganisa- tionen som är enheter som representerar rättighetshavare, dvs. i praktiken medlemsorganisationer (jfr avsnitt 6.6). Att riktlinjerna för fördelning ska kunna utformas på ett sådant allmänt sätt torde finna stöd i att artikel 5.5a refererar till ”de allmänna principerna för fördelningen av utestående belopp till rättighetshavare”, snarare än detaljerade regler för fördelning till var och en av rättighets- havarna.

283

9Förvaltning av rättigheter för andra kollektiva förvaltningsorganisationers räkning

9.1Rättigheter som förvaltas genom representationsavtal

9.1.1Nuvarande ordning

Det är vanligt att kollektiva förvaltningsorganisationer som är etablerade i Sverige samarbetar med kollektiva förvaltningsorganisa- tioner etablerade i andra länder (se avsnitt 3.3.6). Sådant samarbete kan komma till uttryck i s.k. representationsavtal, varigenom den svenska organisationen åtar sig att förvalta den utländska organisa- tionens rättigheter för användning som sker i Sverige. Sådana avtal är ofta ömsesidiga, vilket innebär att organisationerna har åtagit sig att på reciprok basis förvalta varandras rättigheter på det egna territoriet. Det har lett till en situation där de nationella kollektiva förvaltningsorganisationerna har kunnat tillhandahålla en licens till användare som omfattar flera kollektiva förvaltningsorganisationers repertoar men för användning som sker endast på det egna territoriet.1 Internationell samverkan genom representationsavtal är jämförelsevis välutvecklad på musikområdet.

System med representationsavtal har traditionellt motiverats bl.a. av upphovsrättens territorialitet, vilken innebär att de nationella upphovsrättsliga bestämmelserna är territoriellt begränsade. Det har mot den bakgrunden ansetts nödvändigt med lokal kännedom om

1 Se t.ex. Se kommissionens beslut av den 16 juli 2008 om ett förfarande enligt artikel 81 i EG-fördraget och artikel 53 i EES-avtalet (Ärende COMP/C-2/38.698 – CISAC),p. 12 ff.

285

Förvaltning av rättigheter för andra kollektiva…

SOU 2015:47

lagstiftning och användning för att kunna förvalta rättigheter kollektivt på ett visst territorium, inklusive att övervaka den användning som sker. I stället för att etablera egen verksamhet i flera territoriet har organisationerna förlitat sig på varandras lokala närvaro och förvaltning.2

EU-domstolen och kommissionen har uttryckt stöd för synsättet att kollektiv förvaltning normalt förutsätter lokal (fysisk) närvaro för förvaltning och övervakning av den användning som sker och att de kollektiva förvaltningsorganisationerna bör kunna ingå samarbete i detta syfte. Sådana representationsavtal faller därför inte under förbudet mot konkurrensbegränsande samarbete i artikel 101.1 i EUF-fördraget, förutsatt att de inte innebär exklusivitet.3

Möjligheten att bedriva kollektiv förvaltning som täcker flera territorier har ändrats något mot bakgrund av utvecklingen av territoriellt gränslösa digitala nätverk såsom Internet (se avsnitt 13.1.1).

Som har nämnts i avsnitt 4.1.1 och 7.2.1 och 8.2.1 torde de kollektiva förvaltningsorganisationerna omfattas av ett generellt förbud mot diskriminering av utländska rättighetshavare. Det förbudet har relevans också för förvaltning av rättigheter på basis av representationsavtal. Förbudet innebär att utländska rättighetshavare ska likställas med nationella rättighetshavare i fråga om tillämpning av tariffer, inkassering av ersättningar, tillämpning av avdrag, övervakning av användning, beivrande av intrång och fördelning av utestående belopp (se t.ex. Ficsor, Collective Management of Copyright and Related Rights, WIPO Study, 2002, s. 165). Principen om icke-diskriminering kom även till uttryck i kommissionens rekommendation av den 18 maj 2005 om kollektiv gränsöverskridande förvaltning av upphovsrätt och närstående rättigheter i samband med lagliga musiktjänster på nätet (2005/737/EG) (artikel 13 och skäl 11).

Genom sin lokala närvaro har de kollektiva förvaltnings- organisationerna också kunnat fylla en kulturpolitisk funktion som

2Se t.ex. domstolens dom av den 27 februari 2014 i mål C351/12, OSA, p. 74 och 75.

3Se dom av den 13 juli 1989 i mål 395/87, brottmål mot Jean-Louis Tournier, REG 1989, s. 2521, dom av den 13 juli 1989 i mål 110/88, 241/88 och 242/88, Lucazeau mot SACEM, REG 1989, s. 2811 och dom av den 27 februari 2014 i mål C-351/12, Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním o.s. mot Léčebné lázně Mariánské Lázně a.s.

286

SOU 2015:47

Förvaltning av rättigheter för andra kollektiva…

intresseorganisationer för upphovsmännen och utövarna (se avsnitt 3.1 och t.ex. Blomqvist, NIR 1992 s. 619).

Utöver de nämnda konkurrensrättsliga reglerna och principerna och rekommendationerna om icke-diskriminering finns i svensk rätt inte några specifika bestämmelser som tar sikte de kollektiva förvalt- ningsorganisationernas samverkan genom representationsavtal.

9.1.2Överväganden

Förslag: I lagen införs en bestämmelse med förbud mot diskriminering av rättighetshavare vars rättigheter en kollektiv förvaltningsorganisation förvaltar genom representationsavtal.

Skälen för förslaget

Artikel 14 anger att medlemsstaterna ska se till att en kollektiv förvaltningsorganisation inte diskriminerar någon rättighetshavare vars rättigheter den förvaltar genom representationsavtal, särskilt när det gäller tillämpliga tariffer, förvaltningsavgifter och villkoren för inkassering av rättighetsintäkter och fördelning av utestående belopp till rättighetshavarna.

Uttrycket ”representationsavtal” definieras i artikel 3 j som avtal mellan kollektiva förvaltningsorganisationer genom vilket en kollektiv förvaltningsorganisation ger en annan kollektiv förvaltningsorganisation tillstånd att förvalta de rättigheter den representerar. Uttrycket omfattar även sådana avtal som avses i artikel 29 och 30 i direktivet, dvs. avtal om gränsöverskridande licensiering av musikaliska verk för användning på nätet (se avsnitt 13.7.2 och 13.8.2).

Underlag till tolkning av artikel 14 ges i skäl 30 till direktivet. Där anges att kollektiva förvaltningsorganisationer bör kunna förvalta rättigheter och inkassera intäkter från utnyttjanden av dem inom ramen för representationsavtal med andra organisationer. För att skydda rättigheter som tillhör medlemmar i den andra kollektiva förvaltningsorganisationen bör en kollektiv förvaltnings- organisation inte göra någon åtskillnad mellan rättigheter som den förvaltar direkt för sina rättighetshavare.

287

Förvaltning av rättigheter för andra kollektiva…

SOU 2015:47

Artikel 14 med tillhörande skäl ger uttryck för en uttrycklig reglering av den princip om icke-diskriminering i förhållande till utländska rättighetshavare som kollektiva förvaltningsorganisa- tioner redan omfattas av – särskilt i fråga om tillämpliga tariffer, förvaltningsavgifter och villkoren för inkassering av rättighets- intäkter och fördelning till rättighetshavarna av utestående belopp

– men som kanske inte har haft full efterlevnad i praktiken, något som kommissionen också framhöll i den konsekvensbedömning som låg till grund för dess förslag till direktiv.4

Även om de kollektiva förvaltningsorganisationer som är verksamma i Sverige redan omfattas av befintliga principer om icke- diskriminering, bör det i lagen införas en bestämmelse med det innehåll som artikeln påbjuder. Därmed kommer det inte att råda någon tvekan om att artikel 14 genomförts i svensk rätt.

9.2Avdrag och betalningar när det finns ett representationsavtal

9.2.1Nuvarande ordning

En kollektiv förvaltningsorganisation kan i representationsavtal med andra organisationer normalt reglera tillämpningen av avdrag på de rättighetsintäkter som avser rättighetshavare som representeras direkt av den utländska organisationen. Det kan t.ex. handla om avdrag för sociala eller kulturella ändamål. Det förekommer också att sådana avdrag sker utan att den aspekten har reglerats i avtalen mellan organisationerna och att de sociala, kulturella eller andra tjänster som finansieras genom avdragen endast kommer de nationella rättighets- havarna tillgodo (se t.ex. WIPO Intellectual Property Handbook, 2004, stycke 6.164 och Ficsor, Collective Management of Copyright and Related Rights, WIPO study 2002 s. 150 och 154).

När det gäller fördelning av inkasserade belopp som avser andra kollektiva förvaltningsorganisationer är utgångspunkten normalt att representationsavtalen innebär ett åtagande att till den andra

4 Se kommissionens konsekvensbedömning, Commission staff working document – Impact Assessment Accompanying the document Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on collective management of copyright and related rights and multi-territorial licensing of rights in musical works for online uses in the internal market, Brussels, 11.7.2012, SWD(2012) 204 final, s. 18.

288

SOU 2015:47

Förvaltning av rättigheter för andra kollektiva…

organisationen överföra de aktuella beloppen (s.k. A-avtal). Det förekommer dock att representationsavtalen innehåller bestäm- melser enligt vilka någon överföring av inkasserade medel inte alls ska ske (s.k. B-avtal). De senare avtalen har inneburit att organisa- tionerna (på reciprok basis) har fördelat inkasserade medel endast till sina egna rättighetshavare, dvs. även sådana medel som avser användning av verk och andra alster som tillhör rättighetshavare som är anslutna till en utländsk organisation.5

9.2.2Överväganden

Förslag: I lagen införs ett förbud mot att en kollektiv förvalt- ningsorganisation gör sådana avdrag som avses i artikel 15.1 i direktivet utan den andra organisationens uttryckliga medgivande.

I lagen införs också ett krav på att en kollektiv förvaltnings- organisation regelbundet, omsorgsfullt och korrekt fördelar utestående belopp till andra kollektiva förvaltningsorganisa- tioner i enlighet med de krav som uppställs i artikel 15.2 och 15.3 första stycket i direktivet.

Vidare införs i lagen ett krav på att en kollektiv förvalt- ningsorganisation fördelar och betalar utestående belopp som den erhållit från andra kollektiva förvaltningsorganisationer i enlighet med de krav som uppställs i artikel 15.3 andra stycket. Om fördelningen och betalningen till rättighetshavarna verk- ställs av en medlem i en kollektiv förvaltningsorganisation, som är en enhet som representerar rättighetshavare, gäller skyldig- heterna för den organisationen.

5 Commission Staff Working Document. Impact Assessment Reforming Cross-Border Collective Management of Copyright and Related Rights for Legitimate Online Music Services, Bryssel 11 oktober 2005, SEC(2005) 1254, s. 11.

289

Förvaltning av rättigheter för andra kollektiva…

SOU 2015:47

Skälen för förslagen

Direktivet om kollektiv rättighetsförvaltning

Artikel 15.1 föreskriver att medlemsstaterna ska se till att en kollektiv förvaltningsorganisation inte tillämpar avdrag, förutom med avseende på förvaltningskostnader, på intäkter från rättigheter som den förvaltar genom representationsavtal eller på inkomster som härrör från investeringar av den rättighetsintäkten, såvida inte den andra kollektiva förvaltningsorganisation som är part i representationsavtalet uttryckligen ger sitt medgivande till sådant avdrag.

I det föregående konstateras att uttrycket ”representationsavtal” definieras i artikel 3 j i direktivet som avtal mellan kollektiva förvalt- ningsorganisationer genom vilket en kollektiv förvaltningsorganisa- tion ger en annan kollektiv förvaltningsorganisation tillstånd att förvalta de rättigheter den representerar.

Artikel 15.2 föreskriver att den kollektiva förvaltningsorganisa- tionen regelbundet, omsorgsfullt och korrekt ska fördela och betala utestående belopp till andra kollektiva förvaltningsorganisationer. Artikel 15.3 anger att den kollektiva förvaltningsorganisationen ska verkställa fördelningen och betalningen till den andra kollektiva förvaltningsorganisationen snarast möjligt och inte senare än nio månader från slutet av det räkenskapsår under vilket rättighets- intäkten inkasserades, såvida det inte finns objektiva skäl, särskilt rörande rapportering från användarna, identifiering av rättigheter, rättighetshavare eller matchning av information om verk och andra alster med rättighetshavare, som hindrar organisationen från att respektera denna tidsfrist. Vidare gäller enligt artikel 15.3 att den andra kollektiva förvaltningsorganisationen, eller i tillämpliga fall dess medlemmar som är enheter som representerar rättighets- havare, ska fördela och betala ut dessa utestående belopp till rättighetshavarna snarast möjligt och senast sex månader från det att beloppen mottagits, såvida det inte finns objektiva skäl, särskilt rörande rapportering från användarna, identifiering av rättigheter, rättighetshavare eller matchning av information om verk och andra alster med rättighetshavare, som hindrar organisationen eller i tillämpliga fall dess medlemmar från att respektera denna tidsfrist.

Underlag för tolkning av bestämmelserna i artikel 15 ges i skäl 30 till direktivet. Där anges att den kollektiva förvaltningsorganisationen inte bör få göra avdrag i förhållande till rättighetsintäkter som

290

SOU 2015:47

Förvaltning av rättigheter för andra kollektiva…

inkasseras för en annan kollektiv förvaltningsorganisations räkning – med undantag för avdrag för förvaltningsavgifter – utan den andra organisationens uttryckliga medgivande. Det är också lämpligt att kräva att kollektiva förvaltningsorganisationer inte fördelar och betalar till andra organisationer på grundval av sådana representationsavtal senare än de fördelar och betalar till sina egna medlemmar och till rättighetshavare som inte är medlemmar men som de representerar. Vidare bör den mottagande organisationen i sin tur vara skyldig att utan dröjsmål fördela de utestående beloppen till de rättighets- innehavare som den representerar.

Avdrag när det finns ett representationsavtal

I artikel 15.1 uppställs förbud för en kollektiv förvaltningsorganisation att, utan tillstånd från den kollektiv förvaltningsorganisation med vilken den har ingått ett representationsavtal, göra avdrag för annat än förvaltningsavgifter på intäkter från rättigheter som den förvaltar genom representationsavtalet eller på inkomster från investeringar av de intäkterna. Artikeln tar sikte på att lösa de problem som kan förekomma med att vissa kollektiva förvaltningsorganisationer gör sådana avdrag för t.ex. sociala och kulturella ändamål utan stöd från den andra organisationen, ett problem som kommissionen uppmärk- sammade i den konsekvensbedömning som låg till grund för dess förslag till direktiv.6

Kravet på uttryckligt medgivande torde ta sikte på situationen att en kollektiv förvaltningsorganisation under viss tid har fortsatt ingå representationsavtal med en annan organisation trots att denna organisation tillämpat avdrag utan att den aspekten reglerats i representationsavtalet. Kravet på uttryckligt medgivande torde innebära att ett sådant konkludent handlande inte är tillräckligt för att kravet på uttryckligt medgivande ska vara uppfyllt.

Bestämmelserna i artikel 15.1 saknar direkt motsvarighet i svensk lagstiftning. I lagen bör därför införas ett förbud mot att en

6 Se också kommissionens konsekvensbedömning, Commission staff working document – Impact Assessment Accompanying the document Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on collective management of copyright and related rights and multi-territorial licensing of rights in musical works for online uses in the internal market, Brussels, 11.7.2012, SWD(2012) 204 final, s. 18.

291

Förvaltning av rättigheter för andra kollektiva…

SOU 2015:47

kollektiv förvaltningsorganisation gör sådana avdrag som avses i artikel 15.1 utan den andra organisationens uttryckliga medgivande.

Fördelning av utestående belopp till andra kollektiva förvaltningsorganisationer

I artikel 15.2 uppställs ett krav på att en kollektiv förvaltnings- organisation regelbundet, omsorgsfullt och korrekt ska fördela och betala utestående belopp till andra kollektiva förvaltningsorganisa- tioner. I artikel 15.3 första stycket anges att organisationen ska verkställa fördelningen och betalningen till den andra organisa- tionen snarast möjligt och inte senare än 9 månader från slutet av det räkenskapsår under vilket rättighetsintäkten inkasserades, såvida det inte finns objektiva skäl som hindrar organisationen från att respektera denna tidsfrist. Bestämmelserna i artikel 15.2 och 15.3 första stycket påminner om dem i artikel 13.1 som avser fördelning till rättighetshavare som inte omfattas av ett representa- tionsavtal.

Bestämmelserna i artikel 15.2 och 15.3 tar sikte på bl.a. förekomsten av s.k. B-avtal (se avsnitt 9.2.1). Bestämmelserna är tvingande såtillvida att det inte är möjligt för organisationerna att avtala om att någon överföring av medel inte behöver ske. Vidare innebär bestämmelserna att fördelningen och betalningen ska ske korrekt. I likhet med vad som anförts angående innebörden av bestämmelserna i artikel 13 (se avsnitt 8.3.2) torde något absolut krav på helt korrekt fördelning – dvs. fördelning som absolut motsvarar den faktiska användningen – inte uppställas. Utgångspunkten torde i stället vara att fördelningen ska ske så omsorgsfullt och korrekt som möjligt, bl.a. med beaktande av de krav som följer av att organisa- tionerna ska iaktta omsorg vid inkassering och förvaltning av rättighetsintäkter (se avsnitt 8.1.2).

Bestämmelserna i artikel 15.2 och 15.3 första stycket saknar direkt motsvarighet i svensk lagstiftning. I lagen bör därför införas ett krav på att en kollektiv förvaltningsorganisation regelbundet, omsorgsfullt och korrekt fördelar utestående belopp till andra kollektiva förvaltningsorganisationer i enlighet med de krav som uppställs i artiklarna 15.2 och 15.3 första stycket.

292

SOU 2015:47

Förvaltning av rättigheter för andra kollektiva…

Fördelning och betalning till rättighetshavare av utestående belopp som erhållits från andra kollektiva förvaltningsorganisationer

I artikel 15.3 andra stycket uppställs krav på kollektiva förvalt- ningsorganisationer att fördela och utbetala de belopp som den erhållit från andra kollektiva förvaltningsorganisationer. Kraven motsvarar i stort dem som gäller för fördelning och utbetalning enligt artikel 13.1 andra stycket av de medel som organisationen själv direkt inkasserat (se avsnitt 8.3.2). En skillnad är att artikel 15.3 andra stycket uppställer en tidsfrist om sex månader till skillnad från den tidsfrist om 9 månader som gäller enligt artikel 13.1 andra stycket.

Bestämmelserna i artikel 15.3 andra stycket saknar direkt mot- svarighet i svensk lagstiftning. I lagen bör därför införas ett krav på att en kollektiv förvaltningsorganisation fördelar och betalar utestående belopp som den erhållit från andra kollektiva förvaltningsorganisa- tioner i enlighet med de krav som uppställs i artiklarna 15.3 andra stycket. Om fördelningen och betalningen till rättighetshavarna verkställs av en medlem i en kollektiv förvaltningsorganisation, som är en enhet som representerar rättighetshavare, gäller skyldigheterna för den organisationen.

293

10 Förhållandet till användare

10.1Licensiering

10.1.1Nuvarande ordning

Avtalsfrihet, förhandlingsskyldighet och kontraheringsplikt

Svensk avtalsrätt bygger på principen om rätten för var och en att fritt ingå avtal (avtalsfrihet). Avtalsfriheten innebär att fysiska och juridiska personer själva ska kunna bestämma om de över huvud taget vill avtala, med vem avtalet ska ingås och avtalsinnehållet (se t.ex. Ramberg & Ramberg, Allmän avtalsrätt, 9 uppl., 2014, s. 27).

Undantagsvis gäller dock för vissa avtalssituationer en s.k. kontraheringsplikt. Kontraheringsplikt förekommer ofta på områden där den som tillhandahåller en produkt, tjänst eller nyttighet har monopol eller tillstånd (koncession) från en myndighet. Kontraheringsplikt förekommer också på områden där det av olika sociala hänsyn har ansetts böra föreligga en skyldighet att ingå avtal. Det gäller t.ex. en hyresgästs rätt till förlängning av hyres- avtal (12 kap. 46 § jordabalken) och förbud mot försäkringsbolag att vägra en konsument att teckna en försäkring som bolaget normalt tillhandahåller allmänheten (3 kap. 1 § försäkringsavtals- lagen).

Utgångspunkten i den upphovsrättsliga lagstiftningen är ensam- rättskonstruktionen. Den innebär att en innehavare av en upphovs- rätt har möjlighet att tillåta och förbjuda viss användning av sitt verk eller annat alster, med de begränsningar som följer av bl.a. upphovsrättslagens bestämmelser om inskränkningar och undan- tag. För vissa slag av rättigheter gäller i stället för ensamrätt en rätt till ersättning, dvs. att nyttjande får ske men att upphovsmannen har rätt till ersättning för nyttjandet. Sådana ersättningsrätter innehåller, även om ersättningsnivån är föremål för förhandling,

295

Förhållandet till användare

SOU 2015:47

betydande inslag av kontraheringsplikt eftersom rättighetshavaren inte har möjlighet att motsätta sig att nyttjande av hans verk eller annat alster sker. Det gäller t.ex. för inskränkningen till förmån för framställning av samlingsverk för användning vid undervisning (18 § upphovsrättslagen) och ersättning vid vidareförsäljning av original- konstverk (följerätt, 26 n–p §§). För vissa utövande konstnärer och framställare av ljudupptagningar gäller en särskild bestämmelse om rätt till ersättning (tvångslicens) när sådana upptagningar används vid offentliga framföranden och vissa slag av överföring till allmän- heten (47 §). I den utsträckning som dessa rättigheter förvaltas kollektivt så gäller således en kontraheringsplikt för den kollektiva förvaltningsorganisationen.

En kontraheringsplikt kan även följa av konkurrensrättsliga regler om förbud mot missbruk av en dominerande ställning. Kollektiva förvaltningsorganisationer som har en dominerande ställning omfattas av vissa begränsningar i möjligheten att vägra en licens till en användare också i situationer där förvaltningen avser ensamrätter.

Upphovsrättslagens bestämmelser om avtalslicenser baseras på avtalsfrihet, även om de nyss nämnda konkurrensrättsliga reglerna kan uppställa vissa begränsningar.

Särskilda regler om s.k. förhandlingsskyldighet gäller för kabel- spridning (52 a § upphovsrättslagen). Bestämmelserna innebär att om någon vill företa en vidaresändning genom kabel av verk som ingår i en trådlös ljudradio- eller televisionsutsändning och begär men på önskade villkor inte får avtala om detta hos en organisation som företräder svenska rättighetshavare eller hos ett radio- eller televisions- företag som verkställer utsändningar inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, har han på begäran rätt till förhandling med organisationen respektive företaget (52 a § första stycket). En förhandlingsskyldig part ska själv eller genom ombud inställa sig vid ett förhandlingssammanträde och, om det behövs, lägga fram ett motiverat förslag till lösning av den fråga som förhandlingen avser. Parterna kan gemensamt välja en annan form för förhandling än sammanträde (52 a § andra stycket). Bestämmelserna om förhand- lingsskyldighet avser endast att föreskriva en skyldighet för en part att möta en motpart och avser inte att tvinga en part att sluta något avtal av ett visst innehåll. Bestämmelserna tillkom vid genomförandet i svensk rätt av artikel 12.1 i det s.k. satellit- och kabeldirektivet (se prop. 1994/95:58).

296

SOU 2015:47

Förhållandet till användare

Förhandling i ärligt uppsåt

I svensk rätt finns inte några allmänna lagbestämmelser om ansvar i samband med avtalsförhandlingar. Dock gäller att ansvar kan upp- komma på utomkontraktuell grund om parten under förhand- lingarna vilseleder den andra parten avsiktligt eller av vårdslöshet (s.k. culpa in contrahendo). Vidare gäller allmänna principer om att förhandlingar måste ske i enlighet med god affärssed, vilket bl.a. innebär att en part inte får vilseleda en förhandlingspart att ta på sig onödiga förhandlingskostnader. Om en part förhandlar illojalt i strid mot god affärssed, kan den således bli ersättningsskyldig. Det anses bl.a. illojalt om en part inleder eller fortsätter förhandlingar om den inte avser att sluta ett avtal med motparten (se t.ex. Ramberg & Ramberg, Allmän avtalsrätt, 9 uppl., 2014, s. 67 ff. med hänvisningar).

Informationsplikt

I svensk rätt finns inte några allmänna och uttryckliga bestämmelser om att en part ska tillhandahålla information till motparten. I lagen (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område (avtalslagen) finns dock bestämmelser som implicerar att en part inte ska utnyttja motpartens underlägsna ställning i informa- tionshänseende. I 30 § avtalslagen anges att en part, som blivit svikligen förledd av sin motpart angående omständigheter som varit avgörande för avtalets tillkomst, skall kunna komma ifrån avtalet (svek, 30 § avtalslagen). Detsamma gäller det fall där en rätts- handling kommit till stånd under utnyttjande av parts trångmål, oförstånd, lättsinne eller beroende ställning samtidigt som mot- parten betingat sig förmåner som står i uppenbart missförhållande till det vederlag som kan ha erlagts eller utfästs (ocker, 31 § avtalslagen). Dessutom gäller att en rättshandling kan bedömas som ogiltig om omständigheterna vid avtalets tillkomst var sådana att det skulle strida mot tro och heder att med vetskap om omständigheterna åberopa rättshandlingen (se 33 § avtalslagen). Vidare gäller enligt 36 § avtalslagen att ett avtalsvillkor (eller avtalet i dess helhet) får jämkas eller lämnas utan avseende, om villkoret (avtalet) är oskäligt med hänsyn till avtalets innehåll, omständig- heterna vid avtalets tillkomst, senare inträffade förhållanden och

297

Förhållandet till användare

SOU 2015:47

omständigheterna i övrigt. Vid prövningen ska i förekommande fall särskild hänsyn tas till behovet av skydd för den som i egenskap av konsument eller på annat vis intar en underlägsen ställning i avtalsförhållandet.

Vidare anses det föreligga en allmän lojalitetsförpliktelse att under- rätta en motpart (medkontrahent) om händelser av betydelse. En part kan också ha en skyldighet att förklara för motparten mer i detalj vad den avtalade prestationen går ut på. Underlåtenhet att ge sådana förklaringar kan innebära att avtalets innehåll fastställs till fördel för den som inte fått riktig information eller behövlig information samt aktualisera en tillämpning av 36 § avtalslagen (se t.ex. Ramberg & Ramberg, Allmän avtalsrätt, 9 uppl., 2014, s. 33). Vidare kan en avtals- part ha en upplysnings- eller klargörandeplikt i eget intresse för att undanröja motpartens felaktiga och befogade förutsättningar om avtalsföremålet (se t.ex. 17 § tredje stycket köplagen (1990:931)).

I kommissionens rekommendation från 2005 om kollektiv gräns- överskridande förvaltning av upphovsrätt och närstående rättigheter i samband med lagliga musiktjänster finns föreskrifter om informa- tionsplikt. Det anges bl.a. att kollektiva förvaltningsorganisationer bör informera kommersiella användare om den repertoar de represen- terar, eventuella ömsesidiga representationsavtal och tillämpliga tariffer.1 Det anges också att kommersiella användare bör informera kollektiva förvaltningsorganisationer om egenskaperna hos de tjänster för vilka de önskar förvärva näträttigheter. 2

Allmänt om ersättningsnivåer, licensvillkor m.m.

I svensk rätt finns inte några allmänna bestämmelser som tar sikte på ersättningsnivåer och andra bestämmelser i ett avtal mellan en kollektiv förvaltningsorganisation och en användare. Som utgångs- punkt gäller allmänna principer om avtalsfrihet. I internationella konventioner och direktiv på upphovsrättens område finns hänvis- ningar till upphovsmäns och andra rättighetshavares rätt att erhålla

1 Kommissionens rekommendation av den 18 maj 2005 om kollektiv gränsöverskridande förvaltning av upphovsrätt och närstående rättigheter i samband med lagliga musiktjänster på nätet (2005/737/EG), artikel 6.

2 Kommissionens rekommendation av den 18 maj 2005 om kollektiv gränsöverskridande förvaltning av upphovsrätt och närstående rättigheter i samband med lagliga musiktjänster på nätet (2005/737/EG), artikel 6.

298

SOU 2015:47

Förhållandet till användare

skälig ersättning för nyttjande av sina verk och andra prestationer. Det kommer till uttryck på olika sätt, t.ex. förekommer hänvisning till lämplig ersättning, skälig ersättning och adekvat ersättning. I första skälet i ingressen till CRM-direktivet framhålls att de EU-direktiv som har antagits inom området för upphovsrätt och närstående rättigheter ger rättighetshavarna en hög skyddsnivå och därmed ett ramverk inom vilket innehåll som skyddas av dessa rättigheter kan utnyttjas.

Uttrycket skälig ersättning har även refererats till i avgöranden från EU-domstolen, bl.a. i konkurrensrättsliga mål om gränserna för missbruk av dominerande ställning.

Objektiva och icke-diskriminerande kriterier

I rättspraxis på konkurrensrättsområdet har EUD slagit fast att det kan utgöra missbruk av en dominerande ställning att tillämpa olika villkor för likvärdiga transaktioner med vissa handelspartners, varigenom dessa får en konkurrensnackdel (se t.ex. mål C-52/07, Kanal 5 och TV 4 mot Föreningen Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå, p. 43).

Vidare har domstolen slagit fast att om en kollektiv förvalt- ningsorganisation med en dominerande ställning tar ut avgifter för sina tjänster som är avsevärt högre än de som tas ut i andra medlemsstater och en jämförelse av avgiftsnivåerna skett utifrån en likartad grundval, ska skillnaden anses som ett indicium på missbruk av en dominerande ställning. I en sådan situation ankommer det på den kollektiva förvaltningsorganisationen att försvara skillnaden genom att hänvisa till objektiva olikheter mellan situationen i den berörda medlemsstaten och den som råder i övriga medlemsstater (se t.ex. mål 395/87, Tournier, p. 38).

I artikel 9 i kommissionens rekommendation av den 18 maj 2005 om kollektiv gränsöverskridande förvaltning av upphovsrätt och närstående rättigheter i samband med lagliga musiktjänster på nätet (2005/737/EG) anges att kollektiva rättighetsförvaltare bör utfärda licenser till kommersiella användare mot bakgrund av objektiva kriterier och utan att diskriminera någon användare.

299

Förhållandet till användare

SOU 2015:47

Besvara förfrågningar från användare

I svensk upphovsrätt finns inte några bestämmelser om skyldighet för en kollektiv förvaltningsorganisation att besvara en förfrågan om licensiering från en användare.

Möjlighet att kommunicera med organisationen på elektronisk väg

I svensk upphovsrätt finns inte några bestämmelser om rätt för användare att kunna kommunicera med en kollektiv förvaltnings- organisation på elektronisk väg.

10.1.2Överväganden

Förslag: I lagen införs en bestämmelse om att kollektiva förvalt- ningsorganisationer och användare ska förhandla om licensieringen av rättigheter i enlighet med god affärssed. De ska förse varandra med all nödvändig information.

I lagen införs en bestämmelse om att licensvillkor ska baseras på objektiva och icke-diskriminerande kriterier. I lagen anges också att kollektiva förvaltningsorganisationer, när de utfärdar licenser, inte ska vara skyldiga att använda licensvillkor som avtalats med en användare som vägledande för andra typer av nättjänster, när användaren tillhandahåller en ny typ av nättjänst som varit tillgänglig för allmänheten i unionen i mindre än tre år.

Vidare införs i lagen en bestämmelse om att rättighetshavare ska få skälig ersättning för användning av sina rättigheter. Tarifferna för ensamrätter och rättigheter till ersättning ska vara rimliga i förhållande till bland annat det ekonomiska handels- värdet för användningen av rättigheterna, med beaktande av användningens art och omfattning i fråga om verk och andra alster, samt i förhållande till det ekonomiska värdet för de tjänster som den kollektiva förvaltningsorganisationen tillhandahåller. I lagen införs också en skyldighet för en kollektiv förvaltnings- organisation att informera användare om de kriterier som har använts för att fastställa tarifferna.

I lagen införs bestämmelser om skyldighet för kollektiva förvaltningsorganisationer att besvara förfrågningar, erbjuda licens

300

SOU 2015:47

Förhållandet till användare

och avge motiverad förklaring till varför en licens inte kommer att utfärdas för en viss tjänst. Vidare införs i lagen en skyldighet för kollektiva förvaltningsorganisationer att se till att användarna kan kommunicera med den på elektronisk väg.

Skälen för förslagen

Direktivet om kollektiv förvaltning

Artikel 16.1 anger att medlemsstaterna ska se till att de kollektiva förvaltningsorganisationerna och användarna förhandlar om licensieringen av rättigheter i ärligt uppsåt. Kollektiva förvaltnings- organisationer och användare ska förse varandra med all nödvändig information. Enligt artikel 16.2 ska licensieringsvillkoren baseras på objektiva och icke-diskriminerande kriterier. När kollektiva för- valtningsorganisationer utfärdar licenser ska de inte vara skyldiga att använda licensvillkor som avtalats med en användare som väg- ledande för andra typer av nättjänster, när användaren tillhanda- håller en ny typ av nättjänst som varit tillgänglig för allmänheten i unionen i mindre än tre år. Enligt artikel 16.2 gäller vidare att rättighetshavare ska få skälig ersättning för användningen av rättigheterna. Tarifferna för ensamrätter och rättigheter till ersätt- ning ska vara rimliga i förhållande till bland annat det ekonomiska handelsvärdet för användningen av rättigheterna, med beaktande av arten och användningsområdet för verk och andra alster, samt i förhållande till det ekonomiska värdet för de tjänster som den kollektiva förvaltningsorganisationen tillhandahåller. Kollektiva förvaltningsorganisationer ska informera den berörda användaren om de kriterier som använts för fastställandet av tarifferna. Enligt artikel 16.3 ska kollektiva förvaltningsorganisationer utan onödigt dröjsmål besvara förfrågningar från användare och bland annat uppge vilken information som krävs för att organisationen ska kunna erbjuda en licens. Efter att ha erhållit all relevant information ska den kollektiva förvaltningsorganisationen utan onödigt dröjsmål antingen erbjuda en licens eller ge användaren en motiverad förklaring till varför den inte avser att utfärda en licens för en viss tjänst. Enligt artikel 16.4 gäller att en kollektiv förvalt- ningsorganisation ska se till att användarna kan kommunicera med

301

Förhållandet till användare

SOU 2015:47

den på elektronisk väg, bland annat för att rapportera om licens- användningen i de fall detta är lämpligt.

I skäl 31 anges att skäliga och icke-diskriminerande kommersiella licensvillkor är särskilt viktiga för att säkerställa att användarna kan erhålla licenser för verk och andra alster beträffande vilka en kollektiv förvaltningsorganisation representerar rättigheter och för att säker- ställa lämplig ersättning till rättighetshavarna. De kollektiva förvalt- ningsorganisationerna och användarna bör därför förhandla om licenser i ärligt uppsåt och tillämpa tariffer som bör fastställas enligt objektiva och icke-diskriminerande kriterier. Det är lämpligt att kräva att den licensavgift eller ersättning som fastställs av kollektiva förvaltningsorganisationer är rimlig i förhållande till bland annat det ekonomiska handelsvärdet för användningen av rättigheterna i ett visst sammanhang. Slutligen bör de kollektiva förvaltningsorganisationerna utan onödiga dröjsmål besvara licensförfrågningar från användare.

Av skäl 32 framgår att i den digitala miljön står kollektiva förvalt- ningsorganisationer ofta inför kravet att licensiera sin repertoar för helt nya former av utnyttjande och affärsmodeller. I sådana fall, och för att främja en miljö som gynnar att sådana licenser utvecklas, bör kollektiva förvaltningsorganisationer, utan att det påverkar tillämp- ningen av konkurrenslagstiftningens regler, ha den flexibilitet som krävs för att så snabb som möjligt erbjuda individualiserade licenser för innovativa nättjänster, utan att villkoren för dessa licenser behöver vara vägledande när villkor fastställs för andra typer av licenser.

Skrivelser som har inkommit till utredningen

IT & Telekomföretagen har i flera skrivelser som inkommit till utredningen framhållit vikten av artikel 16 för reglering av förhållandet mellan kollektiva förvaltningsorganisationer och (kommersiella) användare. IT & Telekomföretagen har bl.a. anfört att det i många fall kan vara så att de generella regler som gäller för konkurrensfrihet inte räcker till för att reglera och kontrollera de kollektiva förvalt- ningsorganisationernas ageranden på marknaden. IT & Telekom- företagen har som jämförelse anfört att konkurrensrätten i många fall kompletteras av specifika regler för vissa aktörer med dominerande ställningar, dels för att det finns behov av att specificera innebörden av konkurrensrätten och dels för att hjälpa marknader som ofta ligger i

302

SOU 2015:47

Förhållandet till användare

tvist att på ett mer smidigt sätt tillämpa konkurrensrätten utan kostsamma och segdragna processer. IT & Telekomföretagen nämner i sina skrivelser en rad exempel för att illustrera behovet av en stärkt reglering av svenska kollektiva förvaltningsorganisationers verksam- heter. Bland annat mot denna bakgrund föreslår IT & Telekomföretagen att genomförandet av artikel 16 med svensk rätt kompletteras med exemplifieringar av innebörden av kraven på icke- diskriminerande och objektiva licensvillkor. Enligt IT & Telekom- företagen måste reglerna innebära att en kollektiv förvaltnings- organisation inte kan i) införa eller förändra tariffer utan att först förhandla om detta, ii) införa retroaktiva krav utan föregående förhandling, iii) förhandla med (endast) en aktör på en marknad för att sedan påtvinga övriga på marknaden de villkor som bara en enstaka aktör haft möjlighet att påverka, samt iv) hemlighålla ett avtal som avses i (iii).

IT & Telekomföretagen har även poängterat vikten av att utred- ningen iakttar konsumentintresset i sitt arbete. Vidare har IT & Telekomföretagen framhållit vikten av effektiva sanktioner för att ge effekt och kontroll åt de bestämmelser som syftar till att genomföra artikel 16.

Ett flertal användare, bl.a. TV4, SBS Discovery, COM Hem, TeliaSonera, Samsung, Elektronikbranschen och Livemusik Sverige, har i skrivelse till utredningen uttryckt stöd för de synpunkter som framförts av IT & Telekomföretagen.

Även SVT har i en skrivelse till utredningen framfört syn- punkter på genomförandet av artikel 16, och bl.a. framhållit vikten av att kravet i artikel 16.1 på att parterna ska förhandla i ärligt uppsåt genomförs genom en uttrycklig bestämmelse i lagen. Det särskilt mot bakgrund av att kollektiva förvaltningsorganisationer ofta har en monopolställning i förhållande till användarna; en monopolställning som förstärks i situationer där organisationen utlöser avtalslicens.

Förhandling i ärligt uppsåt

Direktivets utgångspunkt är att de kollektiva förvaltnings- organisationerna och användarna ska förhandla med varandra om licensiering av rättigheter.

303

Förhållandet till användare

SOU 2015:47

Bestämmelsen i artikel 16.1 första meningen om att de kollektiva förvaltningsorganisationerna och användarna ska förhandla om licensiering av rättigheter i ärligt uppsåt tar sikte på situationer när en kollektiv förvaltningsorganisation och en användare förhandlar med varandra. Bestämmelsen tar däremot inte sikte på frågor om avtals ingående. Bestämmelsen har således inte beröringspunkter med bestämmelser om kontraheringsplikt.

Bestämmelsen i artikel 16.1 första meningen torde inte heller innebära ett krav på förhandlingsskyldighet (dvs. att parterna ska förhandla med varandra). Bestämmelsen innebär i stället att när de kollektiva förvaltningsorganisationerna och användarna förhandlar med varandra ska de göra det i ärligt uppsåt.

Som framgår av avsnitt 10.1.1 gäller redan enligt allmänna principer i svensk rätt att parter bör förhandla med varandra i ärligt uppsåt. För att det inte ska råda någon tvekan om att svensk rätt uppfyller direktivets krav bör det dock införas en bestämmelse i lagen som motsvarar artikel 16.1. Genom införande av en sådan bestämmelse poängteras också att parterna ska förhandla med varandra, dvs. villkor för licensieringen av rättigheter bör inte uppställas ensidigt av den ena parten.

När det gäller den närmare lydelsen av bestämmelsen kan konstateras att uttrycket ”förhandlar … i ärligt uppsåt” (jfr. eng.

”conduct negotiations … in good faith”, fr. ”négocient de bonne foi”, ty. ”nach Treu und Glauben … verhandeln”) möjligen framstår som främmande i svensk språkdräkt (jfr. prop. 2013/14:206 s. 29). I avsnitt 10.1.1 har konstaterats att det enligt allmänna principer i svensk rätt uppställs krav på att en part förhandlar i enlighet med god affärssed. Detta uttryck motsvarar direktivets krav, samtidigt som det är i linje med svensk rättstradition. Alternativa uttryck som ”förhandla i enlighet med tro och heder” (jfr den tyska språk- versionen ovan) riskerar att leda till rättsosäkerhet om bestäm- melsens innebörd (jfr 33 § avtalslagen). I lagen bör därför införas ett krav på att kollektiva förvaltningsorganisationer och användare ska förhandla om licensieringen av rättigheter i enlighet med god affärssed.

304

SOU 2015:47

Förhållandet till användare

Informationsskyldighet

I artikel 16.1 andra meningen finns bestämmelser om en allmän informationsskyldighet. Som anges i avsnitt 10.1.1 finns i svensk rätt inte några allmänna och uttryckliga bestämmelser om att en part ska tillhandahålla information till motparten. En skyldighet att tillhandahålla relevant information torde i och för sig följa – åtminstone indirekt – redan av allmänna avtalsrättsliga regler och principer. För att det inte ska råda någon tvekan om att svensk rätt uppfyller direktivets krav bör det dock införas ett krav i lagen på att kollektiva förvaltningsorganisationer och användare ska förse varandra med all nödvändig information.

Licensvillkor

I artikel 16.2 första meningen i direktivet finns bestämmelser om bl.a. licensvillkor och beräkning av tariffer. Ett krav på att licens- villkoren ska baseras på objektiva och icke-diskriminerande kriterier finns redan i konkurrensrättspraxis från EUD om förbud mot missbruk av dominerande ställning (se avsnitt 10.1.1). Objektivitetskravet i direktivet torde innebära att en kollektiv förvaltningsorganisation inte får ta ut avgifter för sina tjänster i förhållande till användarna som är avsevärt högre än de som tas ut i andra medlemsstater. Kravet på icke-diskriminering torde innebära att en kollektiv förvaltningsorganisation ska tillämpa lika villkor för likvärdiga transaktioner med användare.

Bestämmelserna i direktivets artikel 16.2 första meningen saknar generell motsvarighet i svensk rätt (utöver vad som kan gälla i konkurrensrättsligt hänseende i situationer där en organisation har en dominerande ställning). För att uppfylla direktivets krav bör det därför införas en bestämmelse i lagen om att licensvillkoren ska baseras på objektiva och icke-diskriminerande kriterier. IT & Telekomföretagens önskemål om att i lagen närmare definiera innebörden av begreppen icke-diskriminerande och objektiva kriterier synes mot denna bakgrund inte vara nödvändigt.

När det gäller bestämmelsen i artikel 16.2 andra meningen torde den ta sikte på ett undantag från principen om icke-diskriminering. Bestämmelsen reglerar möjligheten för en kollektiv förvaltnings- organisation att pröva olika licensieringsmodeller på nya marknader

305

Förhållandet till användare

SOU 2015:47

utan att andra tjänsteinnehavare med stöd av principen om icke- diskriminering i licensvillkoren med automatik ska kunna erhålla samma villkor (se t.ex. Quintais i EIPR 2013 s. 71). Bestämmelsen saknar motsvarighet i gällande svensk rätt. För att uppfylla direktivets krav bör det införas en bestämmelse i lagen som genomför detta undantag.

Skälig ersättning, tariffer m.m.

I artikel 16.2 andra stycket första meningen anges det allmänna stadgandet att rättighetshavare ska få skälig ersättning (eng. ”appropriate remuneration”) för användning av sina rättigheter. Därefter följer en exemplifierande lista med kriterier som kan ha betydelse vid beräkning av tariffen för ensamrätter och rättigheter till ersättning. Stadgandet i första meningen torde ha tillämpning på alla rättigheter, medan stadgandet i andra meningen endast gäller för ensamrätter och rättigheter till ersättning. Från tillämpnings- området för de rättigheter som omfattas av andra meningen undantas alltså bl.a. s.k. privatkopieringsersättning, som är en rätt till kompensation (jfr uttrycket ”rättighetsintäkt” i artikel 3 h som definieras som ”inkomster som en kollektiv förvaltningsorganisa- tion har inkasserat för rättighetshavarnas räkning, oavsett om de härrör från en ensamrätt, en rätt till ersättning eller en rätt till kompensation”, se avsnitt 6.4). Bestämmelserna i upphovsrätts- lagen om fastställande av nivån på privatkopieringsersättning (se 26 l § upphovsrättslagen) påverkas således inte av bestämmelserna i direktivets artikel 16.2, vilket också framhålls i skäl 13 till direktivet.

När det gäller kriterierna som kan ha betydelse för tarifferna för ensamrätter och rättigheter till ersättning är det kriterier som påminner om de som har kommit till uttryck i andra direktiv på upphovsrättens område eller i praxis från EUD (se avsnitt 10.1.1). Det kan dock inte utan vidare antas att kriterierna kommer att ges precis samma innebörd i den kontext som direktivet om kollektiv förvalt- ning innebär. Eftersom kriterierna saknar motsvarighet i svensk rätt bör de genomföras i lagen i nära anslutning till direktivets ordalydelse.

Uttrycket i den svenska lagtexten ”arten och användningsområdet för verk och andra alster” kan möjligen vara missledande när det som avses är tariffer för användning av verk och andra alster i ett visst

306

SOU 2015:47

Förhållandet till användare

sammanhang (se skäl 31 till direktivet). Detta kommer också till uttryck i den engelska språkversionen av direktivet, där uttrycket i stället är ”the nature and scope of the use of the work and other subject-matter.” I den svenska lagtexten bör därför användas uttrycket ”användningens art och omfattning i fråga om verk och andra alster.”

När det gäller stadgandet i artikel 16.2 andra stycket tredje meningen om skyldighet för den kollektiva förvaltningsorganisa- tionen att informera användaren om de kriterier som har används för att fastställa tarifferna, saknas även här motsvarande bestäm- melser i svensk rätt. Stadgandet torde ta sikte på möjligheten för användaren att göra en egen bedömning av eventuella tariffer eller storlek på ersättningen. Stadgandet torde inte innebära att organisationerna förutsätts ensidigt kunna besluta om tariffer. Redan av artikel 16.1 följer att licensieringsvillkoren ska vara resultatet av en förhandling mellan organisationen och användaren. Eftersom det i svensk rätt saknas en bestämmelse motsvarande artikel 16.2 andra stycket tredje meningen bör det i lagen införas en bestämmelse i nära anslutning till ordalydelsen i direktivet.

Förfrågningar från användare

Artikel 16.3 uppställer krav på de kollektiva förvaltningsorganisa- tionerna att besvara förfrågningar från användare och att under vissa villkor erbjuda en licens eller ge användare information om varför den inte avser att utfärda en licens för en viss tjänst.

Bestämmelserna i artikel 16.3 tar inte sikte på någon förhand- lingsskyldighet och innebär inte heller någon kontraheringsplikt. Bestämmelserna saknar motsvarighet i svensk rätt, även om visst släktskap finns med bestämmelserna om medling i medlingslagen och förhandlingsskyldighet i upphovsrättslagen. För att uppfylla direktivets krav bör i lagen införas bestämmelser som motsvarar de krav som artikel 16.3 uppställer.

Elektronisk kommunikation

I artikel 16.4 finns bestämmelser om att användarna ska ha möjlig- het att kommunicera med den kollektiva förvaltningsorganisa- tionen på elektronisk väg.

307

Förhållandet till användare

SOU 2015:47

I svensk rätt saknas motsvarighet till bestämmelsen i artikel 16.4. I lagen bör därför införas ett krav på att kollektiva förvalt- ningsorganisationer ser till att användarna kan kommunicera med den på elektronisk väg.

10.2Användarnas skyldigheter

10.2.1Nuvarande ordning

I många fall reglerar avtalet mellan den kollektiva förvaltnings- organisationen och användaren omfattningen av användarens rapportering av det nyttjande som sker. Rapporteringen syftar till att ge underlag för den kollektiva förvaltningsorganisationens fördelning och betalning av utestående belopp till rättighetshavarna. Omfatt- ningen och detaljgraden av rapporteringen skiljer sig från område till område. På musikområdet finns en tradition av relativt detaljerad rapportering, medan rapporteringen på andra områden kan vara mer rudimentär (se avsnitt 3.3.3).

För vissa typer av kollektiv förvaltning finns i upphovsrättslagen särskilda bestämmelser om rapportering från användaren till organisa- tionen. För s.k. privatkopieringsersättning gäller att de näringsidkare som ska erlägga ersättningen på begäran av organisationen ska redovisa det antal anordningar som omfattas av rätten till ersätt- ning, anordningarnas upptagningstid eller lagringskapacitet, om anordningarna kan användas för digital upptagning upprepade gånger och när anordningarna kan användas för digital upptagning upprepade gånger och när anordningarna tillverkades eller infördes. Av redovisningen ska även framgå antalet anordningar som inte ska ligga till underlag för beräkning av ersättningen (se 26 m § andra stycket upphovsrättslagen). På området för följerätt gäller att den som är ersättningsskyldig på begäran av behörig organisation ska visa de ersättningsgrundande försäljningar som gjorts under de tre närmast föregående kalenderåren (se 26 p § andra stycket upphovs- rättslagen). För vissa utövande konstnärers rätt till s.k. tilläggs- ersättning gäller att den framställare som är skyldig att erlägga tilläggsersättningen på begäran av den organisation som är behörig att kräva in och fördela ersättningen ska lämna det underlag som krävs för att ersättningar ska kunna beräknas (45 b § andra stycket upphovsrättslagen).

308

SOU 2015:47

Förhållandet till användare

10.2.2Överväganden

Förslag: I lagen införs ett krav på att användare ska förse en kollektiv förvaltningsorganisation med sådan information om användningen av de rättigheter som organisationen representerar som krävs för inkassering av rättighetsintäkterna och för fördel- ning av utestående belopp till rättighetshavare (rapporterings- skyldighet för användare). Rapporteringsskyldigheten är begränsad till information som är tillgänglig för användaren. Rapporteringen ska ske enligt i förväg fastställda eller överenskomna tidsangivelser och format. När kollektiva förvaltningsorganisationer och användare beslutar om hur informationen ska lämnas ska de i så stor utsträckning som möjligt ta hänsyn till frivilliga bransch- normer.

På områdena för privatkopieringsersättning, följerätt och tilläggsersättning gäller i stället särskilda regler om rapporterings- skyldighet i upphovsrättslagen.

Skälen för förslaget

Direktivet om kollektiv förvaltning

Artikel 17.1 anger att medlemsstaterna ska anta bestämmelser för att se till att användarna, enligt överenskomna eller i förväg fastställa tidsangivelser och i ett överenskommet eller i förväg fastställt format, förser en kollektiv förvaltningsorganisation med sådan relevant information om användningen av de rättigheter som organisationen representerar som krävs för inkassering av rättighetsintäkterna och för fördelning och betalning av utestående belopp till rättighetshavare. De kollektiva förvaltningsorganisationerna och användarna ska, när de beslutar hur informationen ska lämnas, i så stor utsträckning som möjligt ta hänsyn till frivilliga branschnormer.

Av skäl 33 framgår att för att kollektiva förvaltningsorganisationer ska kunna fullgöra sina skyldigheter enligt detta direktiv, bör användarna ge organisationerna relevanta uppgifter om användningen av de rättigheter som de kollektiva förvaltningsorganisationerna representerar. Denna skyldighet gäller inte för fysiska personer som agerar för ändamål som inte ingår i deras handels-, företags-, hantverks- eller yrkesverksamhet och som därför inte omfattas av

309

Förhållandet till användare

SOU 2015:47

definitionen av användare enligt detta direktiv. Vidare bör de erfordrade uppgifterna till de kollektiva förvaltningsorganisationerna begränsas till vad som är rimligt, nödvändigt och som är tillgängliga för användarna för att sådana organisationer ska kunna utföra sina verksamheter, med hänsyn tagen till den specifika situationen som gäller för små och medelstora företag. Denna skyldighet kan inkluderas i ett avtal mellan en kollektiv förvaltningsorganisation och en användare; detta utesluter inte nationella lagstadgade rättigheter till information. Tidsfristerna för användarnas tillhandahållande av uppgifter bör vara sådana att de gör det möjligt för de kollektiva förvaltningsorganisationerna att respektera de fastställda tidsfristerna för fördelning av utestående belopp till rättighetshavarna. Detta direktiv bör inte påverka medlemsstaternas möjlighet att kräva att de kollektiva förvaltningsorganisationer som är etablerade på deras territorier utfärdar gemensamma fakturor.

Skrivelser som har inkommit till utredningen

Svenska Artisters och Musikers Intresseorganisation (SAMI) har i skrivelser till utredningen anfört att en grundförutsättning för att SAMI till fullo ska kunna uppfylla direktivets krav på en effektiv och korrekt rättighetsförvaltning är tillgången till information från användarna av musik. SAMI har också framhållit att det vid genom- förandet bör klargörs att i) det är organisationen som är bäst lämpad att avgöra vilken typ av information som är relevant och nödvändig för att säkerställa att rätt inspelning blir ersatt, ii) att organisationen ska ha möjlighet att föreskriva vilket format som ska användas vid tillhandahållandet av informationen, iii) hur ofta rapportering ska ske och iv) att det klart ska framgå att rapporteringen ska ske utan kostnad för organisationen. Vidare har SAMI anfört att de för att kunna bedöma om en inspelning är skyddad i ersättningshänseende och för säker identifiering av en inspelning, förutom information om titel och huvudartist också behöver information om till exempel inspelningsår, inspelningsland och framställare. För att kunna fördela ersättningarna på individnivå krävs vidare information om de medverkande på en inspelning och uppgift om på vilket sätt de medverkat. SAMI har vidare anfört att det, utöver de krav som följer av artikel 17, bör införas en bestämmelse enligt vilka en framställare av

310

SOU 2015:47

Förhållandet till användare

ljudupptagningar (skivproducent) ges skyldighet att på begäran av en behörig kollektiv förvaltningsorganisation tillhandahålla tillgänglig information som är relevant för att organisationen ska kunna identifiera rättighetshavare vars rättigheter har använts vid upptag- ningen.

Även STIM och KLYS har i skrivelser framhållit betydelsen av att användarna förser organisationerna med relevant information om användningen. STIM har poängterat att för att kollektiva förvaltningsorganisationer ska kunna fullgöra sin samhällsfunktion och sina rättsliga skyldigheter på det sätt som direktivet efter- strävar behövs medel som ser till att användarna aktivt bidrar till ett balanserat och fungerande upphovsrättssystem.

Utöver nämnda skrivelser har utredningens sekreterare även inhämtat synpunkter i frågan från Kungliga Biblioteket (KB) och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), som inte har deltagit i utredningens expertgrupp men som är eller företräder användare som nyttjar upphovsrättsligt skyddat material på basis av bestämmelser om avtalslicenser i upphovsrättslagen. KB är användare av upphovsrättsligt skyddat material på basis av bl.a. 42 d § i upphovsrättslagen. KB har anfört att det för olika slag av sådan massdigitalisering som KB ägnar sig åt i syfte att bevara och tillgängliggöra material som finns i bibliotekets samlingar är ogörligt att lämna information på verksnivå. Det bl.a. eftersom KB inte innehar detaljerad information om de verk och andra alster som används. KB har i sammanhanget framhållit att införandet av bestämmelser om avtalslicenser i många fall har motiverats av att de förfoganden som omfattas inte skulle komma till stånd om det förutsatte traditionell licensiering på verksnivå eller genom ett kollektivt förvaltningsorgan som uteslutande företräder sina medlemmar. KB ser som en framkomlig väg att parterna – dvs. KB och den organisation som utlöser avtalslicens – överenskommer om ett ”överslag” baserat på ett representativt stickprov av det material som digitaliseras och att detta får utgöra grund för vilka rättigheter som kommer ifråga. KB anger att en modell som har likheter med den branschsedvänja som gäller för fotokopieringsavtal torde kunna vara till vägledning (jfr avsnitt 3.3.3). KB har i samman- hanget betonat att skäl 33 till direktivet betonar att rapporteringen (om användning) till de kollektiva förvaltningsorganisationerna bör begränsas till vad som är rimligt, nödvändigt och tillgängligt för användarna. I kontakt med utredningens sekreterare har SKL anfört

311

Förhållandet till användare

SOU 2015:47

liknande synpunkter som KB. SKL ingår avtal för användning av upphovsrättsligt skyddat material i undervisningsverksamhet med avtalslicensverkan i enlighet med 42 c § upphovsrättslagen. SKL har anfört att detaljerad information om den totala användningen som sker på basis av de avtal som ingåtts med avtalslicensverkan inte är lätt tillgänglig eller lätt att samla in utan stora svårigheter och kostnader. I likhet med de synpunkter som KB anfört har SKL framhållit att rapporteringsskyldigheten därför bör vara begränsad till vad som är rimligt och tillgängligt för användarna. Den närmare detaljnivån på rapporteringen bör kunna avtalas mellan de berörda parterna.

Även Spotify och IT & Telekomföretagen har framhållit att användarnas rapporteringsskyldighet bör begränsas till vad som är tillgängligt för användarna.

Närmare om genomförandet av användarnas rapporteringsskyldighet

Den rapporteringsskyldighet som regleras i artikel 17 med tillhörande skäl 33 avser information om användningen som krävs för att organisationen ska kunna inkassera ersättning för använd- ning samt fördela och betala utestående belopp till rättighetshavare. I avsnitt 8.3.2 om krav på organisationerna att fördela och utbetala utestående belopp har konstaterats att det inte uppställs något krav på att fördelningen och utbetalningen behöver ske i absolut överensstämmelse med den faktiska användningen. Avvikelse från sådan absolut korrekt fördelning får ske bl.a. i den utsträckning det följer av organisationens fördelningspolicy och praktiska hinder i möjligheten att fördela. Som anförts av KB och SKL bör rapporteringsskyldigheten vara begränsad till information som är tillgänglig för användaren samt inte vara mer långtgående än vad som är nödvändigt för att organisationerna ska kunna uppfylla sin skyldighet att korrekt fördela och utbetala utestående belopp i enlighet med sin riktlinje för fördelning. Eftersom organisationen i relativt stor utsträckning kan besluta om sin egen fördelningspolicy kan den därigenom också påverka detaljgraden av den rapportering som krävs för att kunna uppfylla fördelningskraven. I avtalet med användaren kan organisationen normalt ställa krav på korrekt rapportering. Samtidigt kan, så som framhållits av bl.a. SAMI och STIM, konstateras att användarnas rapportering i många fall är en

312

SOU 2015:47

Förhållandet till användare

nödvändig förutsättning för att de kollektiva förvaltningsorganisa- tionerna ska kunna uppfylla sitt uppdrag gentemot rättighets- havarna och de skyldigheter som följer av direktivet. På vissa områden, bl.a. SAMIs område, gäller dessutom att inkassering kan ske utan att något avtal ingåtts med användaren, eftersom ersätt- ningen grundas på en bestämmelse om tvångslicens (eller rätt till ersättning m.m.). Rapporteringen bör alltså inte vara beroende av att organisationen och användaren avtalar om att rapportering ska ske eller hur omfattande den ska vara. Skyldigheten att rapportera bör vara objektiv och följa av en bestämmelse i lagen. Bestäm- melsen bör som utgångspunkt utformas i nära anslutning till orda- lydelsen av artikel 17. Av den engelska språkversionen av direktivet framgår, till skillnad från den svenska, att informationen bör begränsas till vad som är tillgängligt för användarna (eng. at their disposal). Denna begränsning framgår också av skäl 33 till direktivet i såväl den svenska som engelska språkversionen av direktivet. Denna begränsning har stor praktisk betydelse eftersom det knappast kan uppställas krav på användarna att rapporterna information om användningen som de inte har tillgång till; en sådan rapporterings- skyldighet skulle inte vara proportionerlig. Begränsningen bör därför framgå av lagtexten.

313

11 Insyn och rapportering

11.1Information till rättighetshavarna om förvaltningen av deras rättigheter

11.1.1Nuvarande ordning

I bokföringslagen (1990:1078) och årsredovisningslagen (1995:1554) föreskrivs skyldigheter för vissa fysiska och juridiska personer ett bokföra och redovisa sin finansiella ställning och sitt resultat.

Förutom bokföringslagen, som är tillämplig på alla bokförings- skyldiga, gäller för aktiebolag, europabolag, ekonomiska föreningar och europakooperativ, vissa handelsbolag, europeiska ekonomiska intressegrupperingar och större företag att de måste avsluta den löpande bokföringen med en årsredovisning enligt reglerna i års- redovisningslagen. Den redovisning som avses är huvudsakligen anpassad efter det informationsintresse som tillkommer medlemmar, anställda, kreditgivare, leverantörer m.m. Den tar däremot inte sikte på redovisning i förhållande till enskilda rättighetshavare, t.ex. avseende ett visst förvaltningsuppdrag.

I 18 kap. 1 § HB finns allmänna bestämmelser om sysslomans redovisningsplikt i förhållande till huvudmannen. De bestämmelserna torde, åtminstone analogt, ha tillämpning på relationen mellan den kollektiva förvaltningsorganisationen och de rättighetshavare som är dess medlemmar eller som har gett organisationen ett förvalt- ningsuppdrag. Liknande bestämmelser om redovisningsplikt för kommissionärer gäller uttryckligen enligt annan lagstiftning för (6 § tredje stycket kommissionslagen och 6 § andra stycket lagen om handelsagentur).

Det torde vara god sed på området för kollektiv förvaltning att de rättighetshavare som har gett ett förvaltningsuppdrag till en kollektiv förvaltningsorganisation regelbundet och korrekt erhåller information från organisationen om förvaltningen av deras rättig-

315

Insyn och rapportering

SOU 2015:47

heter (Ficsor, Collective Management of Copyright and Related Rights, WIPO study 2002 s. 162).

I kommissionens rekommendation från 2005 om kollektiv gränsöverskridande förvaltning av upphovsrätt och närstående rättigheter i samband med lagliga musiktjänster finns föreskrifter om informationsplikt. Det anges att kollektiva förvaltnings- organisationer bör underrätta rättighetshavarna och de kommersiella användarna om den repertoar de representerar, eventuella ömsesidiga representationsavtal, den geografiska räckvidden för deras full- makter för den gällande repertoaren och vilken taxa som gäller.1 Det anges också att kollektiva rättighetsförvaltare med jämna mellanrum bör underrätta alla de rättighetshavare som de före- träder, direkt eller indirekt genom ömsesidiga representationsavtal, om alla licenser som utfärdats, gällande taxor samt inkasserade och fördelade royalties. 2

11.1.2Överväganden

Förslag: I lagen införs bestämmelser om en kollektiv förvalt- ningsorganisation ska förse rättighetshavarna med information om förvaltningen av deras rättigheter. I lagen införs också bestämmelser om information till enheter som representerar rättighetshavare och deras skyldighet att informera de berörda rättighetshavarna. Bestämmelserna genomför artikel 18 i direktivet.

1 Kommissionens rekommendation av den 18 maj 2005 om kollektiv gränsöverskridande förvaltning av upphovsrätt och närstående rättigheter i samband med lagliga musiktjänster på nätet (2005/737/EG), artikel 5.

2 Kommissionens rekommendation av den 18 maj 2005 om kollektiv gränsöverskridande förvaltning av upphovsrätt och närstående rättigheter i samband med lagliga musiktjänster på nätet (2005/737/EG), artikel 14.

316

SOU 2015:47

Insyn och rapportering

Skälen för förslaget

Direktivet om kollektiv rättighetsförvaltning

I artikel 18 i direktivet regleras skyldighet för kollektiva förvalt- ningsorganisationer att tillhandahålla information till rättighets- havarna om förvaltningen av rättighetshavarnas rättigheter. Artikel 18.1 anger att medlemsstaterna ska se till att de kollektiva förvalt- ningsorganisationerna minst en gång om året gör minst följande information tillgänglig för alla rättighetshavare till vilka organisa- tionerna tillskrev rättighetsintäkter eller gjorde utbetalningar under den period som informationen avser: a) alla kontaktuppgifter som rättighetshavaren har gett den kollektiva förvaltningsorganisa- tionen tillstånd att använda för att identifiera och lokalisera rättig- hetshavaren, b) rättighetsintäkter som har tillskrivits rättighets- havaren, c) belopp som betalats av den kollektiva förvaltnings- organisationen till rättighetshavaren per kategori av förvaltade rättigheter och typ av användning, d) den användningsperiod för vilken beloppen tillskrevs och betalades till rättighetshavaren, om inte objektiva skäl rörande rapportering från användaren hindrar den kollektiva förvaltningsorganisationen från att tillhandahålla den informationen, e) avdrag som gjorts för förvaltningsavgifter, f) avdrag som gjorts för annat än förvaltningsavgifter, även sådana som enligt nationell rätt kan krävas för sociala, kulturella eller utbildningsrelaterade tjänster, g) eventuella rättighetsintäkter som tillskrivs rättighetshavaren men som inte har betalats för en viss period. Det nämnda gäller utan att det påverkar tillämpningen av artikel 18.2 och artiklarna 19 och 28.2. Enligt artikel 18.2 gäller att om en kollektiv förvaltningsorganisation tillskriver rättighets- intäkter och har medlemmar som är enheter som ansvarar för för- delningen av rättighetsintäkter till rättighetshavare, ska organisa- tionen förse dessa enheter med den information som anges i artikel 18.1, under förutsättning att de inte redan har den informationen. Enheterna ska minst en gång per år göra åtminstone den information som anges i artikel 18.1 tillgänglig för varje rättighets- havare till vilken de tillskrivit rättighetsintäkter eller gjort utbetal- ningar för den period som informationen avser.

Underlag för tolkningen av artikel 18 ges i skäl 34 till direktivet. Av skälet framgår att för att öka tilltron hos rättighetshavare, användare och andra kollektiva förvaltningsorganisationer till den

317

Insyn och rapportering

SOU 2015:47

förvaltning av rättigheter som kollektiva förvaltningsorganisationer erbjuder, bör varje kollektiv förvaltningsorganisation uppfylla särskilda insynskrav. Varje kollektiv förvaltningsorganisation, eller en medlem av en sådan som samtidigt är en enhet med ansvar för tillskrivning eller betalning av utestående belopp till rättighets- havare, bör därför vara skyldig att lämna viss information till enskilda rättighetshavare minst en gång per år, till exempel om de belopp som tillskrivs eller betalas till dem och om avdrag.

Uttrycket rättighetshavare behandlas i avsnitt 6.4 och 6.6, rättig- hetsintäkter i avsnitt 6.4 och förvaltningsavgifter i avsnitt 8.2.2.

Information till rättighetshavare om förvaltningen av deras rättigheter

Bestämmelserna i artikel 18.1 om informationsskyldighet till rättighetshavare om förvaltningen av deras rättigheter saknar mot- svarighet i svensk rätt. Bestämmelserna om sysslomans redovisnings- skyldighet i 18 kap. HB kan visserligen ha tillämpning på relationen mellan en kollektiv förvaltningsorganisation och den rättighets- havare som har gett organisationen ett förvaltningsuppdrag, men bestämmelserna i artikel 18 är mer detaljerade och specifika för kollektiv förvaltning. Vidare är bestämmelserna i direktivet, till skillnad från bestämmelserna om sysslomans redovisningsskyldighet, inte begränsade till de rättighetshavare som representeras av organisationen, utan omfattar alla rättighetshavare till vilka organisa- tionen har tillskrivit rättighetsintäkter eller gjort utbetalningar under den period som informationen avser. Till denna grupp hör de rättighetshavare till vilka fördelning av utestående medel skett inom ramen för artikel 13, dvs. inte endast rättighetshavare som organisationen företräder på basis av ett förvaltningsuppdrag utan också rättighetshavare som erhållit ersättning eller tillskrivits rättighetsintäkter för nyttjande som skett inom ramen för en avtalslicens eller annan bestämmelse i upphovsrättslagen om kollektiv rättighetsförvaltning (se, om omfattningen av artikel 13, avsnitt 8.3.2). Utanför tillämpningsområdet för artikel 18.1 faller dock rättighetshavare som i och för sig omfattas av en avtalslicens utsträckta verkan men som varken erhållit ersättning från organisationen eller tillskrivits rättighetsintäkter. För närvarande finns inte några bestämmelser om rapporteringsskyldighet för

318

SOU 2015:47

Insyn och rapportering

kollektiva förvaltningsorganisationer i förhållande till rättighets- havare som erhåller ersättning för nyttjande som skett på basis av en avtalslicens. Sammanfattningsvis bör det i lagen införas bestäm- melser som genomför artikel 18.1.

Information till enheter som representerar rättighetshavare m.m.

Bestämmelserna i artikel 18.2 tar sikte på situationer där den kollektiva förvaltningen helt eller delvis utövas inom ramen för en s.k. paraplystruktur (se avsnitt 8.3.2). I artikeln anges att kollektiva förvaltningsorganisationer har en skyldighet att rapportera den information som avses i artikel 18.1 till sina medlemsorganisa- tioner, om de har sådana och medlemsorganisationerna ansvarar för fördelningen av rättighetsintäkter till rättighetshavare och de inte redan har den information som avses. I artikeln benämns dessa medlemsorganisationer som ”enheter som representerar rättighets- havare”, varmed avses medlemsorganisationer såsom bl.a. andra kollektiva förvaltningsorganisationer, rättighetshavarsammanslut- ningar, fackföreningar eller andra organisationer (se skäl 14, avsnitt 7.3.2 och avsnitt 6.6). De nämnda enheterna har enligt artikel 18.2 en motsvarande rapporteringsskyldighet som kollektiva förvaltningsorganisationer har enligt artikel 18.1. Även om bestämmelserna i artikel 18.2, liksom dem i artikel 18.1, möjligen till viss del täcks av den rapporteringsskyldighet som följer av ett sysslomannaskap, saknas bestämmelser i svensk rätt som uttryckligen motsvarar dem i artikeln. Det gäller särskilt eftersom artikeln reglerar en rapporteringsskyldighet i mer än ett led. I lagen bör därför införas bestämmelser som genomför artikel 18.2.

319

Insyn och rapportering

SOU 2015:47

11.2Information till andra kollektiva förvaltningsorganisationer om förvaltningen av rättigheter som omfattas av representationsavtal

11.2.1Nuvarande ordning

I svensk rätt finns inte några bestämmelser som specifikt reglerar skyldigheten för kollektiva förvaltningsorganisationer att tillhanda- hålla information till andra kollektiva förvaltningsorganisationer om förvaltningen av rättigheter som omfattas av representations- avtal. Liksom den redovisningsskyldighet som gäller i förhållandet mellan en kollektiv förvaltningsorganisation och rättighetshavare (se avsnitt 10.1) kan analogier möjligen dras till bestämmelserna i HB om sysslomans redovisningsskyldighet.

11.2.2Överväganden

Förslag: I lagen införs bestämmelser om information till andra kollektiva förvaltningsorganisationer om förvaltningen av rättig- heter som omfattas av representationsavtal. Bestämmelserna genomför artikel 19 i direktivet.

Skälen för förslaget

Direktivet om kollektiv förvaltning

I artikel 19 i direktivet finns bestämmelser som reglerar skyldig- heten för kollektiva förvaltningsorganisationer att tillhandahålla information till andra kollektiva förvaltningsorganisationer om förvaltningen av rättigheter som omfattas av representationsavtal. I artikeln anges att medlemsstaterna ska se till att varje kollektiv förvaltningsorganisation minst en gång per år och på elektronisk väg gör åtminstone följande information tillgänglig för kollektiva förvaltningsorganisationer för vars räkning den förvaltar rättigheter genom ett representationsavtal för den period som informationen avser: a) de rättighetsintäkter som tillskrivits, de belopp som betalats av den kollektiva förvaltningsorganisationen per kategori av rättigheter som förvaltas och per typ av användning för de

320

SOU 2015:47

Insyn och rapportering

rättigheter den förvaltar genom representationsavtalet, samt alla rättighetsintäkter som tillskrivits men inte har betalats för en viss period, b) avdrag som gjorts för förvaltningsavgifter, c) avdrag som gjorts annat än för förvaltningsavgifter i enlighet med artikel 15, d) information om licenser som beviljats eller vägrats rörande verk och andra alster som omfattas av representationsavtalet, e) beslut som fattats vid medlemsstämman, om dessa beslut är relevanta för förvaltningen av rättigheter genom representationsavtalet.

Underlag för tolkningen av artikel 19 ges i skäl 34. Där anges att kollektiva förvaltningsorganisationer bör vara skyldiga att tillhanda- hålla tillräcklig information, inbegripet ekonomisk information, till de andra kollektiva förvaltningsorganisationer vars rättigheter de förvaltar genom representationsavtal.

Uttrycket rättighetshavare behandlas i avsnitt 6.4 och 6.6, rättighetsintäkter i avsnitt 6.4, förvaltningsavgifter i avsnitt 8.2.2 och representationsavtal i avsnitt 9.2.2.

Den redovisningsskyldighet som avses i artikel 19 gäller i för- hållande till andra kollektiva förvaltningsorganisationer för vilkas räkning en kollektiv förvaltningsorganisation förvaltar rättigheter. Bestämmelserna tar således sikte på situationer där förvaltningen baseras på ett representationsavtal. Artikeln omfattar inte skyldig- heter i förhållande till organisationer vars rättigheter omfattas av en avtalslicens utsträckta verkan (jfr avsnitt 6.4).

De skyldigheter som anges i artikel 19 saknar motsvarighet i svensk rätt. I lagen bör därför införas bestämmelser som genomför artikel 19.

11.3Information som på begäran ges till rättighetshavare, andra kollektiva förvaltningsorganisationer och användare

11.3.1Nuvarande ordning

I svensk rätt finns inte någon generell skyldighet för kollektiva förvaltningsorganisationer att på begäran från rättighetshavare, andra kollektiva förvaltningsorganisationer eller användare till- handahålla information om de verk, andra alster eller rättigheter som organisationen representerar.

321

Insyn och rapportering

SOU 2015:47

11.3.2Överväganden

Förslag: I lagen införs bestämmelser om information som på begäran ska ges av kollektiva förvaltningsorganisationer till rättighetshavare, andra kollektiva förvaltningsorganisationer och användare. Bestämmelserna genomför artikel 20 i direktivet.

Skälen för förslaget

Direktivet om kollektiv förvaltning

I artikel 20 i direktivet finns bestämmelser om kollektiva förvalt- ningsorganisationers skyldigheter att på begäran tillhandahålla viss information. I artikeln anges att medlemsstaterna ska se till att en kollektiv förvaltningsorganisation efter en vederbörligt motiverad begäran, utan onödigt dröjsmål gör åtminstone följande informa- tion tillgänglig på elektronisk väg för varje kollektiv förvaltnings- organisation för vars räkning de representerar rättigheter genom representationsavtal eller för varje rättighetshavare eller användare: a) de verk eller andra alster som organisationen representerar, de rättigheter som den representerar, antingen direkt eller genom representationsavtal, och de territorier som omfattas, alternativt, b) om dessa verk eller alster inte kan anges på grund av omfattningen av verksamheten hos den kollektiva förvaltningsorganisationen, de typer av verk eller andra alster som organisationen representerar, de rättigheter som den förvaltar och de territorier som omfattas. Det sagda gäller utan att det påverkar tillämpningen av artikel 25. I artikel 25 finns bestämmelser om insyn i uppgifter rörande gränsöverskridande repertoar.

Artikel 20 förklaras i skäl 35 till direktivet. Där framgår att för att se till att rättighetshavare, andra kollektiva förvaltningsorganisa- tioner och användare har tillgång till information om organisationens verksamhetsområde och de verk eller andra alster som den representerar bör en kollektiv förvaltningsorganisation lämna information om dessa aspekter efter en vederbörligt motiverad begäran. I samma skäl anges att det bör vara upp till nationell rätt att avgöra frågan om och i vilken mån rimliga avgifter kan debiteras för tillhandahållande av denna tjänst.

322

SOU 2015:47

Insyn och rapportering

Till skillnad från artikel 18 och 19 tar artikel 20 sikte på information som ska tillhandahållas av en kollektiv förvaltnings- organisation efter en ”vederbörligt motiverad begäran” från rättig- hetshavare, användare eller en kollektiv förvaltningsorganisation för vars räkning organisationen representerar rättigheter. Informa- tionen behöver alltså tillhandahållas först efter att organisationen erhållit en sådan begäran. Eftersom artikeln refererar till ”rättig- hetshavare” omfattas inte endast sådana rättighetshavare som representeras av organisationen utan även sådana vars verk eller annat alster omfattas av en avtalslicens utsträckta verkan (se avsnitt 6.4 och 6.6). Likaså omfattas såväl användare som organisationen har ingått ett avtal med som andra användare. Däremot omfattas endast de kollektiva förvaltningsorganisationer som har ingått ett representationsavtal med den organisation som får en förfrågan om att tillhandahålla informationen.

När det gäller det närmare innehållet i den information som ska tillhandahållas följer av punkten a att det är information om de verk och andra alster som organisationen representerar och rättigheter som den förvaltar – såväl indirekt eller direkt. Avgränsningen till direkt eller indirekt representation och förvaltning innebär att bestämmelsen tar sikte på verk och andra alster som organisationen representerar antingen genom anslutningsavtal eller genom representationsavtal. Verk, alster eller rättigheter som omfattas av en avtalslicens utsträckta verkan omfattas alltså inte. Av punkt b följer att om omfattningen av den kollektiva förvaltningsorganisa- tionens verksamhet medför att den information som avses i punkt a inte kan anges, organisationens informationsskyldighet begränsas till de typer av verk och andra alster eller rättigheter som organisa- tionen representerar respektive förvaltar.

De skyldigheter som anges i artikel 20 saknar motsvarighet i svensk rätt. I lagen bör därför införas bestämmelser som genomför artikel 20. Lagbestämmelserna bör inte gå längre än direktivets minimibestämmelser, särskilt inte i förhållande till information om verk m.m. som omfattas av en avtalslicens utsträckta verkan, eftersom det skulle medföra höga eller närmast oöverstigliga administrativa bördor för organisationerna.

323

Insyn och rapportering

SOU 2015:47

11.4Information till allmänheten

11.4.1Nuvarande ordning

Ekonomiska föreningar

Ekonomiska föreningar ska registreras i föreningsregistret. Bestäm- melser om registreringen finns i föreningslagen och förordningen (1987:978) om ekonomiska föreningar. Registret förs av Bolags- verket. Registrering sker på grundval av anmälningar och under- rättelser. Dessa anmälningar och underrättelser biläggs registret. Såväl registret som bilagda handlingar hålls tillgängliga för allmän- heten (se 15 kap. föreningslagen och 15 och 15 a §§ förordningen om ekonomiska föreningar).

Föreningarna registreras i föreningsregistret för de län där styrelsen enligt stadgarna ska ha sitt säte (se 15 kap. 1 § förenings- lagen). Till anmälan för registrering ska fogas föreningens stadgar, och en kopia av protokoll från sammanträde med föreningens medlemmar som visar att dessa har antagit stadgarna (se 5 § förord- ningen om ekonomiska föreningar). För registrering ska också anmälas vem som utsetts till styrelseledamot, VD, suppleant eller firmatecknare och hur firman ska tecknas samt ändring av sådant förhållande (6 kap. 15 § första och andra stycket föreningslagen samt 4 och 6 §§ förordningen om ekonomiska föreningar). Vidare ska föreningen anmäla ändring av stadgarnas lydelse (7 kap. 14 § fjärde stycket föreningslagen och 7 § förordningen om ekonomiska föreningar).

Föreningslagen innehåller bestämmelser om hinder mot registrering; en registrering kan inte ske utan att registrerings- myndigheten gjort en legalitetsprövning i formellt och materiellt avseende (jfr 15 kap. 4 § föreningslagen). När en registrering har skett ska Bolagsverket utan dröjsmål kungöra i Post- och Inrikes Tidningar det som införs i föreningsregistret (se 15 kap. 2 § föreningslagen). Det som har blivit infört i föreningsregistret ska normalt anses ha kommit till tredje mans kännedom om det har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar (15 kap. 3 § föreningslagen).

324

SOU 2015:47

Insyn och rapportering

Ideella föreningar

För bildandet av ideella föreningar saknas krav på registrering. Om föreningen utövar eller avser att utöva näringsverksamhet ska den dock anmälas till handelsregistret enligt bestämmelser i handels- registerlagen (1974:157). Registret förs av Bolagsverket. Registrering sker på grundval av anmälningar och underrättelser. Dessa anmäl- ningar och underrättelser biläggs registret.

Skyldigheten att anmäla föreningen till handelsregistret är endast en ordningsföreskrift och har inte betydelse för föreningens bildande eller för dess rättskapacitet (jfr 22 § handelsregisterlagen).

För en ideell förening ska registreringen innehålla uppgift om bl.a. den firma under vilken föreningen utövar eller avser att utöva näringsverksamhet, styrelseledamöter och eventuella suppleanter och firmatecknare (se 4 § handelsregisterlagen).

Handelsregisterlagen innehåller bestämmelser om hinder mot registrering; en registrering kan inte ske utan att registrerings- myndigheten gjort en legalitetsprövning i formellt och materiellt avseende (jfr 11 § handelsregisterlagen). När en registrering har skett ska Bolagsverket utan dröjsmål kungöra i Post- och Inrikes Tidningar det som införs i handelsregistret (18 § handelsregister- lagen). Det som har blivit infört i aktiebolagsregistret ska normalt anses ha kommit till tredje mans kännedom om det har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar (19 § handelsregisterlagen).

Europakooperativ

Europakooperativ ska registreras i europakooperativsregistret. Bestämmelser om registreringen finns i SCE-förordningen, lagen om europakooperativ och förordningen (2006:922) om europakooperativ.

Enligt artikel 11.1 i SCE-förordningen ska varje europakooperativ registreras i den medlemsstat där det har sitt säte ”i ett register som anges i lagstiftningen i den medlemsstaten i enlighet med tillämplig lagstiftning för publika aktiebolag”. Det innebär att bestämmelserna i aktiebolagslagen och aktiebolagsförordningen styr vilka uppgifter som ska föras in i registret (se 10 § lagen om europakooperativ, 2 § förord- ningen om europakooperativ och prop. 2005/06:150 s. 156). I andra frågor tillämpas bestämmelserna i förordningen om ekonomiska föreningar på europakooperativ, om inte annat framgår av SCE-

325

Insyn och rapportering

SOU 2015:47

förordningen, lagen om europakooperativ eller förordningen om europakooperativ (se 2 § andra stycket förordningen om europa- kooperativ).

Europakooperativsregistret förs av Bolagsverket. Registrering sker på grundval av anmälningar och underrättelser. Dessa anmälningar och underrättelser biläggs registret. Såväl registret som bilagda handlingar hålls tillgängliga för allmänheten (se artikel 11.5 SCE-förordningen, 27 kap. aktiebolagslagen och 2 kap. aktiebolagsförordningen).

Till anmälan för registrering ska fogas bl.a. en kopia av europa- kooperativets stadgar (se 4 § andra stycket förordningen om europa- kooperativ). För registrering ska också anmälas bl.a. uppgifter om de som bildar europakooperativet. För dualistiskt organiserade europa- kooperativ ska också anmälas uppgifter om ordförande, ledamot och suppleant i tillsynsorganet och ledningsorganet. För monistiskt organiserade europakooperativ gäller att registreringen ska avse uppgifter om ordförande, ledamot och suppleant i förvaltningsorganet (se 4 § förordningen om europakooperativ). För anmälan om ändring av europakooperativets stadgar gäller tillämpliga bestämmelser i aktiebolagsförordningen (se 9 § förordningen om europakooperativ). Detsamma torde gälla för ändring av uppgift om personer i tillsyns- lednings- och förvaltningsorgan (jfr. 10 § lagen om europakooperativ och 2 § förordningen om europakooperativ).

Bestämmelserna i aktiebolagslagen om hinder mot registrering, kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar och när informationen i registret ska anses ha kommit till tredje mans kännedom, torde vara tillämpliga också på registrering av europakooperativ i europa- kooperativsregistret (jfr. 10 § lagen om europakooperativ och 2 § förordningen om europakooperativ).

Aktiebolag

Aktiebolag ska registreras i aktiebolagsregistret. Bestämmelser om registreringen finns i aktiebolagslagen och aktiebolagsförordningen (2005:559). Registret förs av Bolagsverket. Registrering sker på grundval av anmälningar och underrättelser. Dessa anmälningar och underrättelser biläggs registret. Såväl registret som bilagda hand- lingar hålls tillgängliga för allmänheten (se 27 kap. aktiebolagslagen och 2 kap. aktiebolagsförordningen).

326

SOU 2015:47

Insyn och rapportering

Till anmälan för registrering ska fogas bl.a. en kopia av stiftelse- urkunden, inklusive bolagsordningen (se 1 kap. 4 § aktiebolags- förordningen). För registrering ska också anmälas bl.a. uppgifter om stiftarna, styrelseledamöter, revisor samt i förekommande fall upp- gifter om bl.a. styrelseordförande, suppleant, verkställande direktör, särskild firmatecknare och om hur bolagets firma tecknas samt ändring av sådant förhållande(se 8 kap. 43 och 44 §§ aktiebolagslagen och 1 kap. 3 och 9 §§ aktiebolagsförordningen). Vidare ska föreningen anmäla ändring av stadgarnas lydelse (3 kap. 5 § aktiebolagslagen och 1 kap. 6 § aktiebolagsförordningen).

Aktiebolagslagen innehåller bestämmelser om hinder mot registrering; en registrering kan inte ske utan att registrerings- myndigheten gjort en legalitetsprövning i formellt och materiellt avseende (jfr 27 kap. 2 § aktiebolagslagen). När en registrering har skett ska Bolagsverket utan dröjsmål kungöra i Post- och Inrikes Tidningar det som införs i aktiebolagsregistret (27 kap. 3 § aktie- bolagslagen). Det som har blivit infört i aktiebolagsregistret ska normalt anses ha kommit till tredje mans kännedom om det har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar (27 kap. 4 § aktiebolags- lagen).

Europabolag

Europabolag ska registreras i europabolagsregistret. Bestämmelser om registreringen finns i 7 § lagen om europabolag och förordningen (2004:703) om europabolag. Registret förs av Bolagsverket. Registrering sker på grundval av anmälningar och underrättelser. Dessa anmälningar och underrättelser biläggs registret. Såväl registret som bilagda handlingar hålls tillgängliga för allmänheten (se artikel 13 i SE-förordningen, 27 kap. aktiebolagslagen och 2 kap. aktie- bolagsförordningen).

Till anmälan för registrering ska fogas bl.a. en kopia av stiftelse- urkunden, inklusive bolagsordningen (se 4 § förordningen om europa- bolag). För registrering ska också anmälas bl.a. uppgifter om europabolagets stiftare. För dualistiskt organiserade europabolag ska också anmälas uppgifter om ordförande, ledamot och suppleant i tillsynsorganet och ledningsorganet. För monistiskt organiserade europakooperativ gäller att registreringen ska avse uppgifter om

327

Insyn och rapportering

SOU 2015:47

ordförande, ledamot och suppleant i förvaltningsorganet (se 4 § för- ordningen om europabolag). För anmälan om ändring av europa- bolagets bolagsordning och uppgift om personer i tillsyns- lednings- och förvaltningsorgan torde motsvarande bestämmelser gälla som för aktiebolag (jfr. 7 § lagen om europabolag och 2 § förordningen om europabolag).

Bestämmelserna i aktiebolagslagen om hinder mot registrering, kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar och när informationen i registret ska anses ha kommit till tredje mans kännedom, torde vara tillämpliga också på registrering av europakooperativ i europa- kooperativsregistret (jfr. 7 § lagen om europabolag och 2 § förord- ningen om europabolag).

Handelsbolag

Handelsbolag ska registreras i handelsregistret (se 1 § lagen om handelsbolag och enkla bolag). Bestämmelser om registreringen finns i handelsregisterlagen. Registret förs av Bolagsverket. Registrering sker på grundval av anmälningar och underrättelser. Dessa anmälningar och underrättelser biläggs registret. Såväl registret som bilagda handlingar hålls tillgängliga för allmänheten (se 27 kap. aktiebolagslagen och 2 kap. aktiebolagsförordningen).

Anmälan för registrering ska omfatta bl.a. uppgifter om bolags- männens namn och i förekommande av vem och hur firman tecknas, om firman inte får tecknas av varje bolagsman ensam, samt i vissa fall uppgift om revisor och ändring av sådant förhållande (se 4 och 13 §§ handelsregisterlagen).

Aktiebolagslagen innehåller bestämmelser om hinder mot registrering; en registrering kan inte ske utan att registrerings- myndigheten gjort en legalitetsprövning i formellt och materiellt avseende (jfr 11 § handelsregisterlagen). När en registrering har skett ska Bolagsverket utan dröjsmål kungöra i Post- och Inrikes Tidningar det som införs i aktiebolagsregistret (18 § handelsregisterlagen). Det som har blivit infört i handelsregistret ska normalt anses ha kommit till tredje mans kännedom om det har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar (19 § handelsregisterlagen).

328

SOU 2015:47

Insyn och rapportering

Europeiska ekonomiska intressegrupperingar

Europeiska ekonomiska intressegrupperingar ska registreras i registret över europeiska ekonomiska intressegrupperingar (EEIG-registret) (se artikel 6 i EEIG-förordningen och 11 § lagen om europeiska ekonomiska intressegrupperingar). Bestämmelser om registreringen finns i förordningen (1994:1933) om register över europeiska ekonomiska intressegrupperingar. Registret förs av Bolagsverket. Registrering sker på grundval av anmälningar och underrättelser. Dessa anmälningar och underrättelser biläggs registret. Såväl registret som bilagda handlingar hålls tillgängliga för allmänheten (se artiklarna 8 och 39 i EEIG-förordningen och 3 och 5 §§ förordningen om register över europeiska ekonomiska intressegrupperingar).

Anmälan för registrering ska omfatta bl.a. avtalet om att bilda intressegrupperingen och uppgifter om medlemmarnas och företags- ledarens namn och i förekommande av vem och hur firman tecknas, samt i vissa fall uppgift om revisor och ändring av sådant förhållande (se artikel 7 i EEIG-förordningen och 7 och 8 §§ förordningen om register över europeiska ekonomiska intressegrupperingar).

Lagen om europeiska ekonomiska intressegrupperingar innehåller bestämmelser om hinder mot registrering; en registrering kan inte ske utan att registreringsmyndigheten gjort en legalitetsprövning i formellt och materiellt avseende (jfr 12 §). När en registrering har skett ska Bolagsverket utan dröjsmål kungöra i Post- och Inrikes Tidningar det som införs i aktiebolagsregistret (se 11 § andra stycket lagen om europeiska ekonomiska intressegrupperingar). Det som har blivit infört i handelsregistret ska normalt anses ha kommit till tredje mans kännedom om det har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar (14 § lagen om europeiska ekonomiska intressegrupperingar).

Stiftelser

Stiftelser ska registreras i de stiftelseregister som förs av de läns- styrelser som är tillsynsmyndigheter över stiftelser (se 10 kap. 1 § stiftelselagen). Bestämmelser om registrering finns i 10 kap. stiftelse- lagen. Registrering sker på grundval av anmälningar och under- rättelser. Dessa anmälningar och underrättelser biläggs registret.

Anmälan för registrering ska omfatta bl.a. uppgifter om styrelse- ledamöterna eller förvaltaren samt revisor och ändring av sådan

329

Insyn och rapportering

SOU 2015:47

uppgift (se 10 kap. 2 och 3 §§ stiftelselagen). Till anmälan ska det fogas en kopia av stiftelseförordnandet, om det är möjligt (se 10 kap. 2 § tredje stycket stiftelselagen).

Stiftelselagen innehåller bestämmelser om hinder mot registrering; en registrering kan inte ske utan att registreringsmyndigheten gjort en legalitetsprövning i formellt och materiellt avseende (jfr 10 kap. 11 § stiftelselagen). När en registrering har skett ska Bolagsverket utan dröjsmål kungöra i Post- och Inrikes Tidningar det som införs i registret i fråga om stiftelser som utövar näringsverksamhet (se 10 kap. 8 § stiftelselagen). Det som har blivit infört i handelsregistret ska normalt anses ha kommit till tredje mans kännedom om det har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar (10 kap. 9 § stiftelselagen).

11.4.2Överväganden

Förslag: I lagen införs bestämmelser om att kollektiva förvalt- ningsorganisationer ska offentliggöra den information som omnämns artikel 21.1 i direktivet. I lagen införs också ett krav på att organisationerna ska offentliggöra informationen på sin offentliga webbplats och hålla den uppdaterad.

Skälen för förslaget

Direktivet om kollektiv förvaltning

Artikel 21 i direktivet innehåller bestämmelser om skyldighet för kollektiva förvaltningsorganisationer att tillhandahålla viss information till allmänheten. I artikeln anges att medlemsstaterna ska se till att en kollektiv förvaltningsorganisation offentliggör åtminstone följande information: a) organisationens stadga, b) organisationens villkor för medlemskap och villkor för att avsluta ett tillstånd att förvalta rättigheter, om dessa villkor inte ingår i stadgan, c) standardlicensieringsavtal och tillämpliga standardtariffer, inklusive avdrag, d) förteckning över de personer som avses i artikel 10 (dvs. information om personer som leder den kollektiva förvaltnings- organisationens verksamhet, se avsnitt 7.9.2), e) organisationens allmänna principer för fördelning av utestående belopp till rättighets- havare, f) organisationens allmänna principer om förvaltningsavgifter,

330

SOU 2015:47

Insyn och rapportering

g) organisationens allmänna principer om avdrag, annat än för förvaltningsavgifter från rättighetsintäkter och från inkomster som härrör från investeringar av rättighetsintäkter, inbegripet avdrag för sociala, kulturella och utbildningsrelaterade tjänster, h) en förteckning över de representationsavtal som organisationen ingått, och namnen på de kollektiva förvaltningsorganisationer med vilka den har ingått dessa representationsavtal, i) de allmänna principerna för använd- ningen av belopp som inte kan fördelas, j) de tillgängliga förfarandena för klagomålshantering och tvistlösning enligt artiklarna 33, 34 och 35.

Enligt artikel 21.2 ska den kollektiva förvaltningsorganisationen på sin offentliga webbplats offentliggöra och hålla uppdaterad den information som avses i artikel 21.1.

Underlag för tolkningen av artikel 21 ges i skäl 35 till direktivet. Där framgår att varje kollektiv förvaltningsorganisation bör offentlig- göra information om sin struktur och om hur den bedriver sin verksamhet, särskilt information om sina stadgar och sin allmänna policy om förvaltningsavgifter, avdrag och tariffer.

Den information som kollektiva förvaltningsorganisationer ska offentliggöra enligt artikel 21 motsvarar till viss del sådan informa- tion som de flesta associationsformer behöver tillhandahålla redan i dag för registrering i Bolagsverkets register. Det gäller t.ex. information om de personer som leder organisationernas verk- samhet, deras stadgar eller bolagsordning. Artikel 21 omfattar dock en skyldighet för kollektiva förvaltningsorganisationer att där- utöver tillhandhålla information av ett slag som inte omfattas av befintliga regler. Det är information som till stor del är relaterad till utövandet av kollektiv rättighetsförvaltning. Det gäller skyldig- heten att tillhandahålla information om standardlicensieringsavtal, principer för fördelning av utestående belopp till rättighetshavare, principer om förvaltningsavgifter, principer för avdrag, förteckning över representationsavtal, principer för användningen av belopp som inte kan fördelas och information om förfaranden för klago- målshantering. Den nu nämnda informationen får sägas vara starkt knuten till den verksamhet som de kollektiva förvaltningsorganisa- tionerna utövar. För att uppfylla de krav som artikel 21.1 uppställer bör därför i lagen införas bestämmelser om att kollektiva förvalt- ningsorganisationer ska offentliggöra den information som omnämns artikeln.

331

Insyn och rapportering

SOU 2015:47

I artikel 21.2 uppställs ett krav på att organisationerna på sin offentliga webbplats ska offentliggöra den information som omnämns i artikel 21.1 och hålla den uppdaterad. Även denna bestämmelse saknar motsvarighet i svensk rätt. I lagen bör därför införas en skyldighet för kollektiva förvaltningsorganisationer att på sin offentliga webbplats offentliggöra och hålla uppdaterad den information som avses i artikel 21.2.

11.5Årlig insynsrapport

11.5.1Nuvarande ordning

Bokföring och redovisning

I bokföringslagen (1990:1078) och årsredovisningslagen (1995:1554) föreskrivs skyldigheter för vissa fysiska och juridiska personer ett bokföra och redovisa sin finansiella ställning och sitt resultat.

Förutom bokföringslagen, som är tillämplig på alla bokförings- skyldiga, gäller för aktiebolag, europabolag, ekonomiska föreningar, europakooperativ, vissa handelsbolag, europeiska ekonomiska intressegrupperingar och större företag att de måste avsluta den löpande bokföringen med en årsredovisning enligt reglerna i års- redovisningslagen.

En ideell förening är bokföringsskyldig om den bedriver närings- verksamhet, är moderföretag i en koncern eller om värdet av dess till- gångar överstiger en och en halv miljon kronor (se 2 kap. 2 § bok- föringslagen).

En stiftelse är bokföringsskyldig om den bedriver näringsverk- samhet, är moderstiftelse eller om värdet av dess tillgångar över- stiger en och en halv miljon kronor, eller om stiftelsen uppfyller vissa andra särskilda villkor (se 2 kap. 3 § bokföringslagen). I annat fall är den skyldig att föra räkenskaper enligt 3 kap. stiftelselagen.

Enligt bokföringslagen ska alla affärshändelser löpande bokföras i registreringsordning och i systematisk ordning (löpande bokföring). Den löpande bokföringen ska ske i överensstämmelse med god redovisningssed. För varje räkenskapsår avslutas den löpande bok- föringen genom ett årsbokslut, som består av resultaträkning och balansräkning, eller genom en årsredovisning enligt reglerna i års-

332

SOU 2015:47

Insyn och rapportering

redovisningslagen. Årsredovisning, men inte årsbokslut, ska offentlig- göras.

Årsbokslut och årsredovisning

Ett årsbokslut består av en resultaträkning och en balansräkning. Resultaträkningen ska i sammandrag redovisa samtliga intäkter och kostnader under räkenskapsåret (se 6 kap. 4 § bokföringslagen samt 3 kap. 2 § årsredovisningslagen). Balansräkningen ska i sammandrag redovisa rörelsens samtliga tillgångar och skulder samt eget kapital på balansdagen (se 6 kap. 4 § bokföringslagen och 3 kap. 1 § års- redovisningslagen). För både balans- och resultaträkningar anger lagen en uppställning med olika poster, med de avvikelser som motiveras av rörelsens art och omfattning.

En årsredovisning ska upprättas enligt samma principer som ett årsbokslut men med vissa ytterligare uppgifter. Årsredovisningen ska även innehålla en förvaltningsberättelse för räkenskapsåret och noter. Större företag och koncerner ska till denna foga en kassa- flödesanalys (se 2 kap. 1 § och 7 kap. 4 § årsredovisningslagen).

Moderföretag ska utöver årsredovisningen för moderbolaget för varje räkenskapsår upprätta en koncernredovisning.

Årsbokslutet, liksom hela den löpande bokföringen, är inte offentlig i den meningen att företaget behöver publicera den eller på annat sätt hålla den tillgänglig för allmänheten. Däremot är årsredovisningen offentlig. För handelsbolag i vilka en eller flera juridiska personer är delägare, större ekonomiska föreningar samt för alla aktiebolag ska årsredovisningen göras publik genom insändande till Bolagsverket. Andra associationer som är skyldiga att upprätta årsredovisning ska hålla den tillgänglig för var och en och efter särskilt föreläggande insända den till myndigheten.

333

Insyn och rapportering

SOU 2015:47

Revision

Allmänt om krav på revision

Bestämmelser om revision och skyldighet att ha revisor finns i den associationsrättsliga lagstiftningen och revisionslagen (1999:1079).

För aktiebolag är utgångspunkten att det ska finnas minst en revisor, men för vissa mindre aktiebolag medges möjlighet till undantag i bolagsordningen (se 9 kap. 1 § aktiebolagslagen). För europabolag gäller att det alltid ska finnas minst en revisor (se artikel 61 i SE-förordningen). Samma gäller för ekonomiska föreningar (se 8 kap. 1 § föreningslagen) och europakooperativ (se artikel 70 i SCE-förordningen). För ideella föreningar gäller inte något allmänt krav på revisor. För ideella föreningar som måste upprätta års- redovisning gäller dock ett krav på minst en revisor (se 2 och 3 §§ revisionslagen). För handelsbolag gäller som utgångspunkt att de ska ha en revisor, men att undantag görs för mindre handelsbolag med en eller flera juridiska personer som delägare (se 2 och 12 § revisionslagen). Samma torde gälla för europeiska ekonomiska intressegrupperingar. För stiftelser gäller att de alltid ska ha minst en revisor (4 kap. 1 § stiftelselagen).

Krav på revisorernas kvalifikationer

Generellt gäller att en revisor ska ha den insikt i och erfarenhet av redovisning och ekonomiska förhållanden som med hänsyn till arten och omfånget av företagets verksamhet fordras för uppdragets full- görande (se 9 kap. 11 § aktiebolagslagen, 8 kap. 3 § föreningslagen och 12 § revisionslagen).

I den associationsrättsliga lagstiftningen förekommer att det uppställs vissa krav på revisorns kompetens. Med auktoriserad revisor avses en revisor uppfyller vissa krav i 4 § revisorslagen (2001:883). Kraven är att revisorn yrkesmässigt ska utöva revisionsverksamhet, uppfylla särskilt bosättningskrav, inte vara i konkurs eller ha näringsförbud eller förvaltare eller vara föremål för rådighets- inskränkning, ha den utbildning och erfarenhet som behövs för revisionsverksamhet, ha avlagt revisorsexamen hos Revisorsnämnden och vara redbar och i övrigt lämplig att utöva revisionsverksamhet. I 5 § revisorslagen anges att vissa kvalifikationer ska likställas med att

334

SOU 2015:47

Insyn och rapportering

vara auktoriserad revisor. Med godkänd revisor avses i 6 § revisors- lagen den som inte har avlagt revisorsexamen hos revisorsnämnden men som i övrigt uppfyller kraven för auktoriserad revisor.

I sådana aktiebolag som enligt lagen måste ha revisor, ska alltid minst en auktoriserad eller godkänd revisor delta i revisionen (se 9 kap. 12 § aktiebolagslagen). För europabolag och europa- kooperativ gäller att de alltid ska ha minst en auktoriserad revisor eller godkänd revisor (se artikel 61 i SE-förordningen och artikel 70 i SCE-förordningen).

För ekonomiska föreningar, ideella föreningar och handelsbolag gäller att minst en revisor ska vara auktoriserad revisor, om föreningen är av viss storlek eller om föreningen är moderförening i en koncern som uppfyller kraven på viss storlek (se 8 kap. 5 § föreningslagen och 12 § tredje stycket revisionslagen). Samma torde gälla för europeiska ekonomiska intressegrupperingar. Kravet på auktoriserad revisor gäller även för handelsbolag som en eller flera juridiska personer är delägare i (12 § andra stycket 1 revisionslagen).

Endast den som är auktoriserad eller godkänd revisor kan vara revisor i ett handelsbolag som en eller flera juridiska personer är delägare i (se 12 § andra stycket revisionslagen).

För stiftelser gäller att de ska ha en auktoriserad eller godkänd revisor om stiftelsen enligt bokföringslagen är skyldig att upprätta årsredovisning (se 4 kap. 4 § stiftelselagen).

Revisorernas uppgifter

En huvuduppgift för revisorerna är att granska årsredovisningen, räkenskaperna och ledningens förvaltning. Granskningen ska ske i den omfattning som följer av god revisionssed (8 kap. 10 § föreningslagen, 9 kap. 3 § aktiebolagslagen, 4 kap. 9 § stiftelselagen, 5 § revisionslagen).

Som ett resultat av granskningen ska revisorerna för varje räken- skapsår lägga fram en revisionsberättelse(se 27–31 §§ revisionslagen, 10 kap. 28–38 §§ aktiebolagslagen och 10 kap. 13 § föreningslagen). Berättelsen ska bl.a. innehålla uttalande huruvida årsredovisningen uppfyller lagens krav. Revisionsberättelsen ska göras offentlig på samma sätt som årsredovisningen.

335

Insyn och rapportering

SOU 2015:47

11.5.2Överväganden

Förslag: I lagen införs ett krav på kollektiva förvaltnings- organisationer att upprätta en årlig insynsrapport innehållande de uppgifter som anges i bilagan till direktivet.

I lagen införs bestämmelser om att insynsrapporten ska innehålla en särskild rapport om användningen av de belopp som dragits av för sociala, kulturella och utbildningsrelaterade tjänster och ska innehålla minst de uppgifter som anges i punkt 3 i bilagan till direktivet.

I lagen införs en skyldighet för kollektiva förvaltnings- organisationer att offentliggöra den årliga insynsrapporten på sin webbplats senast åtta månader efter räkenskapsårets slut och hålla den tillgänglig i minst fem år.

I lagen uppställs ett krav på att räkenskapsuppgifterna i en kollektiv förvaltningsorganisations årliga insynsrapport ska granskas av minst en auktoriserad eller godkänd revisor. Revisorn eller revisorerna ska avge en årlig granskningsberättelse, vilken ska återges i sin helhet i den årliga insynsrapporten.

Skälen för förslagen

Bokförings- och redovisningsskyldighet

I artikel 22 i direktivet finns bestämmelser om årlig s.k. insynsrapport. Artikeln anger att medlemsstaterna ska se till att de kollektiva förvaltningsorganisationerna, oavsett deras juridiska form enligt nationell rätt, sammanställer och offentliggör en årlig insyns- rapport, inbegripet den specialrapport som avses i artikel 22.3, för varje räkenskapsår senast åtta månader från det räkenskapsårets slut. Den kollektiva förvaltningsorganisationen ska offentliggöra den årliga insynsrapporten på sin webbplats och ska hålla den tillgänglig för allmänheten i minst fem år. Enligt artikel 22.2 ska den årliga insynsrapporten innehålla minst de uppgifter som fastställs i bilagan till direktivet. Enligt artikel 22.3 ska en specialrapport avse användningen av de belopp som dragits av för sociala, kulturella och utbildningsrelaterade tjänster och ska minst innehålla de uppgifter som fastställs i punkt 3 i bilagan. Enligt artikel 22.4 ska räkenskapsuppgifterna i den årliga insynsrapporten granskas av en

336

SOU 2015:47

Insyn och rapportering

eller flera personer med lagstadgad behörighet att utföra revision i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/43/EG. Revisionsberättelsen, inbegripet eventuella förbehåll till denna, ska återges i sin helhet i den årliga insynsrapporten. Vid tillämpning av artikel 22.4 ska räkenskapsuppgifterna bestå av de räkenskaper som avses i punkt 1a i bilagan och finansiell information som avses i punkt 1 g och h samt punkt 2 i bilagan.

Av skäl 36 framgår att för att se till att rättighetshavarna kan övervaka och jämföra hur deras kollektiva förvaltningsorganisationer fungerar bör dessa organisationer offentliggöra en årlig insynsrapport som innehåller jämförbar reviderad finansiell information som särskilt gäller deras verksamhet. De kollektiva förvaltningsorganisationerna bör också, som en del av den årliga insynsrapporten, offentliggöra en årlig specialrapport om användningen av de belopp som avdelats för sociala, kulturella och utbildningsrelaterade tjänster. Det anges också att direktivet inte bör hindra en kollektiv förvaltningsorganisation från att offentliggöra den information som krävs i den årliga insyns- rapporten i ett och samma dokument, till exempel som en del av organisationens årsredovisning, eller i separata rapporter.

Bilagan till direktivet innehåller detaljerade föreskrifter om den information som måste ingå i den årliga insyns- och specialrapporten. Av punkt 1 a–b i bilagan framgår t.ex. att i insynsrapporten ska ingå räkenskaper omfattande en balansräkning eller redovisning av till- gångar och skulder, en specificerad resultaträkning för räkenskapsåret och en kassaflödesrapport samt en rapport om verksamheten under räkenskapsåret. De delar som rapporten ska bestå av torde i huvudsak motsvara de delar som ingår i en årsredovisning enligt svensk rätt. Av bilagan framgår att insynsrapporten även ska innefatta information som är mer direkt relaterad till kollektiv rättighetsförvaltning. Till exempel anges i punkt 1 c att rapporten ska innehålla information om avslag på begäran om utfärdande av licens enligt artikel 16.3, i punkt 2 a anges att insynsrapporten ska innehålla ekonomiska uppgifter om rättighetsintäkter, per kategori av förvaltade rättigheter och per typ av användning (t.ex. utsändning, nätet, offentligt framförande). Vidare anges i punkt 2 b att rapporten ska innehålla ekonomiska uppgifter om kostnaden för förvaltning av rättigheter och andra tjänster som den kollektiva förvaltningsorganisationen tillhandahåller rättighets- havare, i punkt 2 c ekonomisk information om utestående belopp till rättighetshavare, i punkt 2 d information om förhållandet till andra

337

Insyn och rapportering

SOU 2015:47

kollektiva förvaltningsorganisationer och i punkt 3 specificeras den information som ska ingå specialrapporten om användningen av belopp som dragits av för sociala, kulturella och utbildningsrelaterade tjänster.

Den årliga insynsrapporten, inklusive specialrapporten, innehåller element som endast delvis täcks av befintliga regler om årsredovisning i svensk rätt. Beroende på i vilken juridisk form den kollektiva förvaltningen bedrivs kan det dock vara så att en kollektiv förvalt- ningsorganisation enligt befintliga regler inte omfattas av en skyldig- het att upprätta årsredovisning. För vissa kollektiva förvaltnings- organisationer kan det t.o.m. vara så att de inte omfattas av bestämmelserna om bokföringsskyldighet i bokföringslagen. Så kan det t.ex. vara för vissa ideella föreningar som bedriver kollektiv förvalt- ning (jfr t.ex. prop. 1998/99:130 s. 214 ff.). Direktivets bestämmelser om insynsrapport tycks bygga på antagandet att kollektiva förvalt- ningsorganisationer åtminstone för löpande bokföring, eftersom det är en förutsättning för att kunna lägga samman och uppställa informationen i de poster som avses i bilagan (jfr också kravet på ”sunda redovisningsmetoder” i artikel 10.1 i direktivet som behandlas i avsnitt 7.9.2).

Sammanfattningsvis gäller enligt direktivet att även kollektiva förvaltningsorganisationer som redan enligt befintliga regler behöver upprätta en årsredovisning måste komplettera den med de uppgifter som därutöver följer av bilagan, t.ex. de uppgifter som avses i de nämnda punkterna 1 c, 2 a–d och 3 (även om det i och för sig inte ställs krav på att organisationerna offentliggör den information som avses i artikel 22 i ett och samma dokument eller i separata rapporter; se skäl 36 till direktivet). På grund av det och då det för närvarande inte uppställs något generellt och enhetligt krav på kollektiva förvaltningsorganisationer att föra bokföring och upprätta års- redovisning samt för att underlätta för rättighetshavare, medlemmar, andra kollektiva förvaltningsorganisationer, användare och andra som önskar skaffa sig en överblick över en kollektiv förvaltningsorganisa- tions ekonomiska situation och verksamhet, bör det införas ett generellt krav på kollektiva förvaltningsorganisationer att upprätta en insynrapport i enlighet med direktivets krav. Kravet på upprättande av insynsrapport ska gälla utöver sådana krav på bokförings- och redovisningsskyldighet som i förekommande fall följer av annan lagstiftning. Bestämmelserna ska alltså varken påverka eller inskränka

338

SOU 2015:47

Insyn och rapportering

krav på upprättande av årsredovisning m.m. som följer av annan lagstiftning.

Stadgandet i artikel 22 andra stycket om offentliggörandet av den årliga insynsrapporten saknar motsvarighet i svensk rätt. I lagen bör därför införas en skyldighet för de kollektiva förvaltningsorganisa- tionerna att offentliggöra den årliga insynsrapporten på sin webbplats senast åtta månader efter räkenskapsårets slut och hålla den tillgänglig i minst fem år.

Revisorsgranskning

Skyldigheten i fråga om revisorsgranskning enligt artikel 22.4 saknar generell motsvarighet i svensk rätt. Artikeln hänvisar till direktiv 2006/43/EG3 om bl.a. lagstadgad revision av årsbokslut och sammanställd redovisning. Med lagstadgad revision avses revision av årsbokslut (”årsredovisning” med korrekt svensk terminologi, se prop. 2008/09:135 s. 65) eller koncernredovisning, dvs. vad som i Sverige brukar benämnas räkenskapsrevision. De kvalifikationskrav som direktiv 2006/46 uppställer på s.k. lagstadgad behörighet att utföra revision uppfylls i svensk rätt av auktoriserade och godkända revisorer (se prop. 2008/09:135 s. 65). För vissa kollektiva förvalt- ningsorganisationer kan det enligt befintliga bestämmelser upp- ställas ett krav på att revision ska utföras auktoriserad eller godkänd revisor. För dessa organisationer bör granskningen av den årliga insynsrapporten kunna utföras av samma revisor som utför revision enligt befintliga regler, men något krav på att det ska vara samma revisor bör inte uppställas i lagen. I lagen bör därför uppställas ett krav på att räkenskapsuppgifterna i en kollektiv förvaltningsorganisations årliga insynsrapport ska granskas av minst en auktoriserad eller godkänd revisor. Bestämmelserna om revisorsgranskning och granskningsrapport ska varken påverka eller inskränka krav på revisorsgranskning m.m. som kan följa av annan lagstiftning.

3 Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/43/EG av den 17 maj 2006 om lagstadgad revision av årsbokslut och sammanställd redovisning och om ändring av rådets direktiv 78/660/EEG och 83/349/EEG samt om upphävande av rådets direktiv 84/253/EEG (EUT L 157, 9.6.2006, s. 87).

339

12Förhållande till vissa andra regelverk

12.1Inledning

I avsnitt 6 behandlas allmänna utgångspunkter för genomförande av direktivet med svensk rätt. I avsnitt 7 till 11 behandlas genom- förande av direktivets avdelningar I och II med svensk rätt. Under utredningens arbete har aktualiserats om förhållandet till svensk rätt på vissa områden därutöver bör förtydligas, eller om genom- förandet på annat sätt aktualiserar författningsändringar som inte direkt föranleds av direktivet men som bedöms lämpliga i samband med genomförandet. Två sådana frågor har aktualiserats; dels för- hållande till befintliga bestämmelser om kollektiv rättighetsförvalt- ning, t.ex. avtalslicenser, i upphovsrättslagen, dels behandling och skydd av personuppgifter. De frågorna behandlas i följande avsnitt.

12.2Förhållande till bestämmelser om kollektiv förvaltning i upphovsrättslagen

12.2.1Organisationer behöriga att träffa avtal med avtalslicensverkan och inkassera upphovsrättslig ersättning

Förslag: Upphovsrättslagens bestämmelser om vilka organisa- tioner som kan inkassera upphovsrättslig ersättning och träffa avtal med avtalslicensverkan kompletteras med ett krav på att endast en organisation som är en kollektiv förvaltningsorganisa- tion enligt lagen (2016:xx) om kollektiv rättighetsförvaltning på upphovsrättsområdet ska ha sådan behörighet.

341

Förhållande till vissa andra regelverk

SOU 2015:47

Skälen för förslaget

Direktivet om kollektiv rättighetsförvaltning syftar bl.a. till att till- varata rättighetshavarnas intressen i centrala frågor som rör den kollektiva förvaltningen (se artiklarna 1 och 4 samt skälen 7 till 9). Bestämmelserna gäller i första hand medlemmar eller rättighets- havare som har gett ett förvaltningsuppdrag till organisationen (se artiklarna 4 till 13). Ett antal bestämmelser i direktivet gäller även i förhållande till andra rättighetshavare. Det kan vara fråga om utanförstående rättighetshavare i samband med avtalslicens eller rättighetshavare som har rätt till olika lagstadgade upphovsrättsliga ersättningar som privatkopieringsersättning och följerättsersätt- ning. Exempel på bestämmelser i direktivet som berör samtliga rättighetshavare är de som handlar om inkassering och förvaltning av rättighetsintäkter (artikel 11) och de som rör fördelning och betalning av utestående belopp (artikel 13).

Det är givetvis viktigt för alla rättighetshavare att det finns välfungerande förvaltningsorganisationer. För rättighetsförvaltning som sker med stöd av lag i stället för avtal är detta av särskild betydelse. Upphovsrättsutredningen gjorde i sitt betänkande Avtalad upphovsrätt (SOU 2010:24) bedömningen att de organisa- tioner som träffar avtal med avtalslicensverkan lever upp till ansvaret. Regeringen gjorde i den anslutande propositionen inte någon annan bedömning och såg mot den bakgrunden inte något behov av nya skyddsregler. I propositionen uteslöts emellertid inte att direktivet om kollektiv rättighetsförvaltning skulle kunna aktualisera ytterligare överväganden i frågan (jfr prop. 2012/13:141 s. 27 f.).

Vid genomförandet av direktivet aktualiseras förhållandet mellan å ena sidan upphovsrättslagens bestämmelser om avtalslicenser och inkassering av vissa lagstadgade ersättningar och å andra sidan direktivets bestämmelser om bl.a. fördelning.

Representativitetskravet i upphovsrättslagen uttrycks i fråga om avtalslicenser som ett krav på att en organisation måste företräda ett flertal i Sverige använda verk på området för att kunna ingå avtal med avtalslicensverkan (42 a §). Motsvarande krav på representativitet finns i bestämmelserna om inkassering av privatkopieringsersättning (26 m §), följerättsersättning (26 § p), tilläggsersättning till utövande konstnärer (45 b §) samt ersättning till utövande konstnärer och

342

SOU 2015:47

Förhållande till vissa andra regelverk

framställare av ljudupptagningar (47 § tredje stycket). Därutöver uppställs inte några andra krav i fråga om behörigheten.

Direktivet om kollektiv rättighetsförvaltning påverkar inte medlemsstaternas representativitetskrav, så länge dessa är förenliga med unionsrätten och inte utgör något hinder för att direktivet tillämpas fullt ut (se skäl 50).

I ett sammanhang som kännetecknas av att den kollektiva förvaltningen harmoniseras på EU-nivå kan dock frågan ställas om andra organisationer än kollektiva förvaltningsorganisationer bör vara behöriga att ingå avtal med avtalslicensverkan och inkassera upphovsrättsliga ersättningar.

Det är viktigt att det även fortsättningsvis finns ett stort förtroende för förvaltningsorganisationernas verksamhet. Detta gäller inte minst för den förvaltning som sker med stöd av avtals- licens. Avtalslicenser är en nordisk särlösning som inte har någon direkt motsvarighet i de internationella konventionerna, även om avtalslicensbestämmelser har erkänts i flera EU-direktiv och liknande mekanismer finns i andra länder (se avsnitt 3.3.2 och 4.1.2). För att upprätthålla förtroendet för denna ordning på sikt är det angeläget att organisationernas förvaltning inte kan ifrågasättas vare sig i Sverige eller utomlands. När den kollektiva rättighets- förvaltningen inom EU nu harmoniseras kan det därför finnas ett intresse av att klargöra att de organisationer som ingår avtal med avtalslicensverkan kan tillvarata rättighetshavarnas intressen på det sätt som direktivet förutsätter.

I övriga nordiska länder krävs förhandsgodkännande för att utlösa avtalslicens (se avsnitt 3.3.5). Dessa ordningar innebär i regel att endast sådana organisationer som direktivet definierar som kollektiva förvaltningsorganisationer, ges tillstånd att utlösa avtals- licens. Det talar för att det även i Sverige bör krävas att en avtals- licensutlösande organisation också är en kollektiv förvaltnings- organisation.

Till detta kommer att om även andra organisationer än de som omfattas av den nya lagen om kollektiv rättighetsförvaltning får ingå avtal med avtalslicensverkan kommer bl.a. kraven på förvalt- ningen av utanförståendes rättigheter att skilja sig åt. Att inte behandla alla utanförstående rättighetshavare lika i detta samman- hang framstår som svårt att motivera.

343

Förhållande till vissa andra regelverk

SOU 2015:47

Det kan också konstateras att bestämmelserna om avtalslicens ger organisationerna en stark position på marknaden (se t.ex. Karnell i NIR 1981 s. 263 och NIR 1990 s. 511). Det eftersom bestämmelserna innebär att organisationerna som utgångspunkt kan agera för alla rättighetshavare (såväl svenska som utländska) på ett visst område. Från flera representanter för användare har det under utredningens arbete framförts synpunkten att det talar för att de organisationer som agerar på marknaden med stöd av sådana bestämmelser alltid ska omfattas av det nya regelverket. Motiveringen till det är att det nya regelverket innehåller bestämmelser om relationen med användare, vilkas utformning till stor del är baserad på konkurrensrättspraxis om gränser för kollektiva förvaltnings- organisationers missbruk av en dominerande ställning, och att en organisation som har möjlighet att utlösa avtalslicens har ett närmast faktiskt och rättsligt monopol på sitt område (se avsnitt 10.1.2).

Flera av de nu nämnda betänkligheterna gäller även för de organisationer som inkasserar de upphovsrättsliga ersättningar som redovisats ovan. I det sammanhanget blir det särskilt tydligt att rättighetshavare skulle behandlas olika. I anslutning till behörig- hetskraven finns i dessa fall, med undantag för 47 § tredje stycket upphovsrättslagen, bestämmelser om bl.a. rätt för organisationen att göra avdrag från inkasserade medel för omkostnader. Dessa frågor regleras i direktivet och har behandlats i avsnitt 8.2.2.

Det kan också konstateras att skäl 12 i direktivet anger att direktivet inte påverkar ”medlemsstaternas ordningar för förvaltning av rättigheter såsom ... den utsträckta verkan av ett avtal mellan representativ kollektiv förvaltningsorganisation och en användare, dvs. kollektiva avtalslicenser med utsträckt verkan…”. Skälet kan ge intryck av att det endast är om avtalslicensen utlöses av en kollektiv förvaltningsorganisation som direktivet accepterar nationella bestämmelser om sådan utsträckt verkan.

Sammanfattningsvis finns mot den beskrivna bakgrunden flera skäl för att kräva att enbart kollektiva förvaltningsorganisationer ska få ingå avtal med avtalslicensverkan och inkassera upphovs- rättsliga ersättningar med stöd av lag, trots att detta alltså inte krävs direkt av direktivet. Konsekvenserna av en sådan ändring bör inte bli alltför ingripande för en organisation som för närvarande inte uppfyller kriterierna för att vara en kollektiv förvaltnings- organisation. Organisationen kan välja att omorganisera sin verk-

344

SOU 2015:47

Förhållande till vissa andra regelverk

samhet så att den uppfyller kriterierna, eller kan de välja att för- lägga den kollektiva förvaltningen i en organisation som den helt eller delvis kontrollerar. Redan i dag förekommer sådana upplägg bland organisationer verksamma i Sverige.1 Vidare medger direktivet att organisationen blir medlem i och låter en annan organisation (en ”paraplyorganisation” eller ”samarbetsorganisation”), som är en kollektiv förvaltningsorganisation, bedriva förvaltningen. Direktivet förhindrar inte att en paraplyorganisation har med- lemmar som inte själva är kollektiva förvaltningsorganisationer, utan ger tvärtom stöd för den typ av ordning för kollektiv förvaltning (jfr artikel 3 d, 6.2, 13.1 andra stycket och skäl 14 till direktivet). Det finns således ett flertal möjligheter för de organisationer som i dag inte uppfyller kravet på att vara en kollektiv förvaltningsorganisation att omorganisera sin egen verk- samhet eller delta i skilda slag av samarbeten med andra organisa- tioner för utövande av den kollektiva förvaltningen. För enskilda rättighetshavare kan det också vara en fördel om avtalslicenser hanteras av organisationer som inte har anledning att se den för avtalslicensordningen grundläggande ersättningsfrågan som endast en detalj i ett större sammanhang (se Karnell i NIR 1981 s. 264).

Som skäl emot att införa ett krav av nu aktuellt slag kan anföras att en sådan åtgärd, eftersom den inte är nödvändig för att genomföra direktivet, kan vänta till dess konsekvenserna av genomförandet kan överblickas fullt ut. Att avvakta innebär emellertid ofrånkomligt ett ställningstagande till den grundläggande frågan om det är rimligt att kraven på rättighetsförvaltning ska skilja sig åt mellan kollektiva förvaltningsorganisationer och andra organisationer som bedriver kollektiv förvaltning på de nu aktuella områdena. Vidare finns en risk till s.k. inlåsningseffekter där marknadens aktörer anpassar sig till en ordning som redan nu bedöms vara förenad med betänk- ligheter i förhållande till direktivets krav och överväganden om konkurrensneutralitet m.m. Övervägande skäl talar därför för att det redan nu bör föreslås att enbart representativa organisationer som också är kollektiva förvaltningsorganisationer ska få ingå avtal med avtalslicensverkan och inkassera upphovsrättsliga ersättningar

1 Till exempel är flera av medlemsorganisationerna, dvs. enheter som representerar rättighets- havare, i Bonus Copyright Access aktiebolag som är s.k. servicebolag i förhållande till en bransch- eller intresseorganisation. Se http://www.bonuscopyright.se/pages/Medlemsorganisationer

345

Förhållande till vissa andra regelverk

SOU 2015:47

med stöd av lag. Bestämmelserna i upphovsrättslagen om avtals- licenser och sådan inkassering bör därför kompletteras med ett krav på att organisationerna, utöver att vara representativa, ska uppfylla definitionen av kollektiv förvaltningsorganisation i lagen om kollektiv rättighetsförvaltning.

12.2.2Konsekvensändringar i bestämmelserna om avtalslicenser m.m.

Förslag: Upphovsrättslagens bestämmelser om avtalslicenser ändras så att utanförstående i fråga om ersättning som lämnas enligt avtalet och förmåner från organisationen vilka bekostas genom ersättningen alltid ska vara likställda med de upphovs- män som organisationen företräder.

Skälen för förslaget

I avsnitt 8.2.2 redogörs för att upphovsrättslagens bestämmelser om att organisationer som inkasserar vissa upphovsrättsliga ersätt- ningar bör ändras. Det gäller hänvisningarna till att organisa- tionerna kan göra vissa avdrag för omkostnader. Möjligheten att göra avdrag för omkostnader kommer i fortsättningen i stället att omfattas av bestämmelserna i lagen om kollektiv förvaltning om möjligheten att göra avdrag för förvaltningsavgifter.

Även bestämmelserna om avtalslicenser behöver ändras för att uppfylla direktivets krav. I avsnitt 8.2.2 redogörs för den s.k. likabehandlingsprincipen på området för avtalslicens. Den innebär att när ett verk eller annan prestation nyttjas på basis av en avtals- licens gäller en princip om likställighet mellan utanförstående upp- hovsmän och upphovsmän som företräds av den avtalsslutande organisationen (se 42 a § andra stycket upphovsrättslagen). Utgångspunkten är att dessa utanförstående ska ha samma rätt till ersättning som upphovsmännen inom organisationen. Vidare ska dessa i fråga om förmåner från organisationen vilka väsentligen bekostas genom ersättningen vara likställda med de upphovsmän som organisationen företräder. Det sistnämnda innebär att om en organisation beslutar att använda ersättningarna för stipendier

346

SOU 2015:47

Förhållande till vissa andra regelverk

m.m. ska en utanförstående upphovsman ha samma rätt att delta i stipendiefördelningen som de upphovsmän som företräds av organisationen. Regeln gäller sådana förmåner som ”väsentligen” bekostas genom ersättningen. Om en förmån bekostas i väsentlig mån av andra medel, gäller inte likställighetsbestämmelsen (prop. 1979/80:132 s. 19 f.).

I avsnitt 8 redogörs för de bestämmelser som föreslås genom- föra direktivets artiklar 11 till 13 om omsorg vid inkassering och förvaltning samt möjlighet att göra avdrag och regler för fördelning och betalning av utestående belopp. Dessa bestämmelser kommer enligt förslaget i föregående avsnitt att gälla även för kollektiva förvaltningsorganisationer som ingår avtalslicens. Avtalslicens- bestämmelsernas referens till ersättningar kommer att omfattas av de bestämmelser som genomför artikel 13. Avtalslicensbestäm- melsernas bestämmelser om förmåner kommer att omfattas av möjligheten att göra avdrag för annat än förvaltningsavgifter i enlighet med de bestämmelser som genomför artikel 12. Vidare kommer de bestämmelser som uppställer krav på separation i räkenskaperna m.m. (se förslag till genomförande av artiklarna 11.3 och 11.4 i avsnitt 8.1.2) att omfatta också rättighetsintäkter som baseras på avtalslicens. Den beskrivna begränsningen av likställig- hetsprincipen i avtalslicensbestämmelserna till förmåner vilka

”väsentligen” bekostas genom ersättningen är inte förenlig med förutsättningarna för att göra avdrag enligt artikel 12 i direktivet och sannolikt inte heller med kraven på separation m.m. i artiklarna 11.3 och 11.4. Upphovsrättslagens bestämmelser om avtalslicenser behöver alltså ändras så att det inte medges något undantag från likställighetsprincipen. Den nya lydelsen bör vara att en utan- förstående i fråga om ersättning som lämnas enligt avtalet och förmåner från organisationen vilka bekostas genom ersättningen ska vara likställd med de upphovsmän som organisationen före- träder.

347

Förhållande till vissa andra regelverk

SOU 2015:47

12.3Förhållande till personuppgiftslagen

Bedömning: Den behandling av personuppgifter som kollektiva förvaltningsorganisationer ska utföra enligt direktivet är förenlig med personuppgiftslagen. Några ytterligare bestämmelser utöver personuppgiftslagens regler behövs inte.

Skälen för bedömningen

Direktivets förhållande till personuppgiftslagen

I direktivet finns bestämmelser som aktualiserar behandling av personuppgifter. Det gäller bl.a. bestämmelserna om fördelning till rättighetshavare i artikel 13, information till rättighetshavare om förvaltningen av deras rättigheter i artikel 18 och krav på kollektiva förvaltningsorganisationer som hanterar gränsöverskridande licenser för musikaliska verk i artikel 24. I avsnitt 7.6.2 har vissa anknytande frågor behandlats i anslutning till skyldigheten att föra register enligt artikel 6.5. Direktivets förhållande till dataskydds- direktivet (direktiv 95/46/EG) berörs i artikel 42 och i skäl 52. Enligt artikeln ska personuppgifter som behandlas inom ramen för direktivet omfattas av tillämpningen av dataskyddsdirektivet, som i svensk rätt har genomförts genom personuppgiftslagen (1998:204).

Personuppgiftslagen

I personuppgiftslagen finns grundläggande bestämmelser om skydd för den personliga integriteten vid behandling av personuppgifter. Lagen gäller i huvudsak för sådan behandling av personuppgifter som helt eller delvis är automatiserad men tillämpas under vissa förutsättningar också på manuell behandling av personuppgifter (5 §). Enligt personuppgiftslagen får personuppgifter bara behandlas om den registrerade har lämnat sitt samtycke till behandlingen eller om behandlingen är nödvändig för vissa i lagen närmare angivna ändamål (10 §). Vidare uppställs i lagen ett antal grundläggande krav på behandlingen av personuppgifter. Person- uppgifter får t.ex. bara samlas in för särskilda uttryckligt angivna och berättigade ändamål och inte bevaras under en längre tid än vad

348

SOU 2015:47

Förhållande till vissa andra regelverk

som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen (9 §). Vidare finns ett principiellt förbud mot att behandla s.k. känsliga personuppgifter varmed förstås personuppgifter som avslöjar ras, etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i en fackförening samt person- uppgifter som rör hälsa eller sexualliv (se 13 §). Från detta förbud görs vissa undantag (14−19 §§). Om det i annan lag eller förord- ning finns bestämmelser som avviker från personuppgiftslagen, ska dessa bestämmelser gälla (2 §).

Direktivets bestämmelser om efterforskning i samband med fördelning

Till de bestämmelser i direktivet som aktualiserar behandling av personuppgifter hör de som gäller fördelning till rättighetshavarna i artikel 13. I denna del finns bestämmelser om efterforskning av rättighetshavare som inte kan identifieras eller lokaliseras. Om fördelning inte sker inom viss tid ska en kollektiv förvaltnings- organisation vidta alla nödvändiga åtgärder för att identifiera och lokalisera rättighetshavarna (artikel 13.3). Det innebär bl.a. att organisationen inom viss tid ska granska lätt tillgängliga register däribland det medlemsregister som ska föras enligt artikel 6.5. Den ska inom denna tid också göra viss information om bl.a. rättighets- havaren och hans eller hennes prestation tillgänglig för medlemmar och anslutna rättighetshavare. Om detta inte leder till något resultat ska samma information inom viss tid göras tillgänglig för allmänheten.

De personuppgifter som kan aktualiseras i detta sammanhang är främst namn- och kontaktuppgifter. I vissa fall, t.ex. då rättigheter har övergått på grund av dödsfall, kan också upp-gifter om rättig- hetshavarens släktförhållanden eller liknande vara relevanta. Det rör sig alltså om förhållandevis harmlösa uppgifter. För efter- forskningen är det knappast relevant att behandla sådana uppgifter som enligt personuppgiftslagen är att betrakta som känsliga och därför får behandlas endast under vissa förutsättningar. Vidare är den eftersökta informationen inte alltid att betrakta som person- uppgifter. Med personuppgift avses en uppgift som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Om den eftersökte rättighetshavaren är en juridisk person som t.ex. för-

349

Förhållande till vissa andra regelverk

SOU 2015:47

värvat rättigheter eller del av intäkterna blir namn och adress inte att betrakta som personuppgifter.

Direktivet ställer inte upp några krav på hur de aktuella upp- gifterna ska behandlas. Det får emellertid antas att behandlingen många gånger kommer att ske med automatisk databehandling eller vara strukturerad på ett sätt som innebär att den omfattas av personuppgiftslagen. Vad direktivet föreskriver om att samla in personuppgifter t.ex. genom registergranskning och göra dem tillgängliga för andra blir då sådan behandling som omfattas av personuppgiftslagen.

Som framgått i det föregående får personuppgifter bara behandlas om den registrerade har lämnat sitt samtycke till behandlingen eller om behandlingen är nödvändig för vissa i lagen angivna ändamål t.ex. för att den personuppgiftsansvarige ska kunna fullgöra en rättslig skyldighet (10 §). Det innebär att kollektiva förvaltningsorganisa- tioner även i de fall då de inte har möjlighet att inhämta samtycke har stöd i personuppgiftslagen för att fullgöra de skyldigheter direktivet föreskriver ifråga om att efterforska rättighetshavare. En ytterligare förutsättning för att efterforskningen ska vara tillåten är att den sker i enlighet med de grundläggande krav som uppställs i 10 § personuppgiftslagen. Det innebär bl.a. att personuppgifter bara får samlas in för särskilda ändamål, inte får användas för ändamål som är oförenliga med insamlingsändamålet och inte heller får bevaras för längre tid än vad som är nödvändigt för behand- lingen med hänsyn till ändamålen för behandlingen. Den behandlingen av personuppgifter som följer av direktivet i denna del bör vara förenlig med personuppgiftslagen.

Information till rättighetshavarna om förvaltningen av deras rättigheter

Andra bestämmelser som aktualiserar behandling av person- uppgifter finns i artikel 18. En kollektiv förvaltningsorganisation ska, enligt artikeln, minst en gång om året göra information om rättighetsförvaltningen tillgänglig för vissa rättighetshavare. Det handlar bl.a. om den kontaktinformation som rättighetshavaren har samtyckt till att organisationen använder för att identifiera och lokalisera honom eller henne. Om det är organisationens medlemmar som svarar för fördelningen av ersättning organisationen ska organisa-

350

SOU 2015:47

Förhållande till vissa andra regelverk

tionen, enligt artikel 18.2, i stället förse dem med informationen. Medlemsorganisationerna ska då i sin tur förse rättighetshavaren med informationen. Av detta följer att en organisation (t.ex. en paraplyorganisation) bara är skyldig att överlämna kontaktinforma- tion till en sådan medlem om rättighetshavaren har samtyckt till att organisationen använder informationen. Samtycket måste anses omfatta även ett sådant överlämnande. Denna behandling av kontaktuppgifterna får därför anses tillåten redan på denna grund. Även i denna del bör den av direktivet föreskrivna behandlingen alltså vara förenlig med personuppgiftslagen.

Resurser för att hantera gränsöverskridande licenser för musikaliska verk

Ytterligare bestämmelser som aktualiserar behandling av person- uppgifter finns i artikel 24. En kollektiv förvaltningsorganisation som utfärdar gränsöverskridande licenser för näträttigheter till musikaliska verk ska enligt artikeln ha tillräckliga resurser för att elektroniskt hantera de uppgifter som behövs för förvaltningen av licenserna. Till de krav som uppställs hör att organisationen ska kunna identifiera de rättigheter som den förvaltar och deras rättighetshavare samt att använda identifierare för verk och rättig- hetshavare. En identifierare kan t.ex. vara ett vedertaget referens- nummer som knyter samman information om verk och rättighets- havare. I detta ligger att organisationen har något slags databaser (jfr skäl 41). Som utvecklas i avsnitt 13.1.2 har de berörda organisationernas förmåga att elektroniskt hantera information betydelse för att de ska kunna fullgöra de krav som uppställs på korrekt och snabb fakturering och fördelning m.m. Behovet av att matcha verksanvändning och rättighetshavare torde aktualisera främst behandling av personuppgifter som namn, adress (kontakt- uppgifter) och unika identifierare.

Direktivet ställer krav på viss förmåga i fråga om elektronisk hantering. Även om det innehåller krav på elektronisk rapportering och fakturering (artikel 27) och möjlighet till rättelse av uppgifter (artikel 26) reglerar det inte i närmare hur den elektroniska hanteringen ska gå till och vilken information den ska avse. Direktivet får därför även i detta avseende anses förenligt med personuppgiftslagen. De integritetsrisker som har framkommit i

351

Förhållande till vissa andra regelverk

SOU 2015:47

denna del liksom i övrigt är begränsade och det saknas därför anledning att överväga ett mera omfattande skydd än vad som följer av personuppgiftslagen.

352

13 Gränsöverskridande licensiering

13.1Allmänna utgångspunkter för gränsöverskridande licensiering av näträttigheter till musikaliska verk

13.1.1Nuvarande ordning

I avsnitt 3.1, 3.3.6, 9.1.1 och 9.2.1 beskrivs den ordning med s.k. ömsesidiga representationsavtal som förekommer mellan kollektiva förvaltningsorganisationer. I de avsnitten framkommer också att sådan internationell samverkan traditionellt har motiverats bl.a. av upphovsrättens territorialitet och behovet av att lokalt (fysiskt) övervaka den användning som sker.

Kollektiva förvaltningsorganisationers ömsesidighetsavtal har varit föremål för rättslig prövning i mål och beslut på konkurrens- rättsområdet, särskilt i förhållande till bestämmelserna om förbud mot konkurrensbegränsande avtal eller förfaranden (nuvarande artikel 101 FEUF). I praxis från dåvarande EG-domstolen har bedömts att ömsesidiga representationsavtal kan anses utgöra en konkurrensbegränsande samverkan om dessa ger en ensamrätt, i den meningen att upphovsrättsorganisationerna förbinder sig att inte ge användare etablerade i utlandet direktlicenser för sin repertoar. Att organisationerna även utan förekomsten av sådana avtalsvillkor om territoriell begränsning endast bedriver verk- samhet på det egna territoriet har accepterats – dvs. inte ansetts innebära ett otillåtet samordnat förfarande mellan organisationerna

– med hänsyn till att de inte ska behöva bygga upp ett eget förvalt- nings- och övervakningssystem på ett annat lands territorium i förhållande till den användning av upphovsrätt och närstående

353

Gränsöverskridande licensiering

SOU 2015:47

rättigheter som sker i fysiska miljöer där (t.ex. på diskotek eller i restauranger).1

Synen på möjligheten att bedriva kollektiv förvaltning som omfattar flera territorier har ändrats mot bakgrund av utvecklingen av territoriellt gränslösa digitala nätverk såsom Internet.2 Kommissionen har bl.a. anfört att det traditionella systemet med territoriell licensiering, kombinerad med ömsesidiga avtal, har hämmat utvecklingen av on line-tjänster för tillgång till musik.3 Det bl.a. eftersom tillhandahållare av sådana