sou 2015 70

Högre utbildning under tjugo år

Betänkande av Utredningen om högskolans utbildningsutbud

Stockholm 2015

SOU 2015:70

SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst.

Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm

Ordertelefon: 08-598 191 90

E-post: order.fritzes@nj.se

Webbplats: fritzes.se

För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning.

Svara på remiss – hur och varför.

Statsrådsberedningen, SB PM 2003:2 (reviderad 2009-05-02)

En kort handledning för dem som ska svara på remiss. Häftet är gratis och kan laddas ner som pdf från eller beställas på regeringen.se/remisser

Layout: Kommittéservice, Regeringskansliet.

Omslag: Elanders Sverige AB.

Tryck: Elanders Sverige AB, Stockholm 2015.

ISBN 978-91-38-24328-2

ISSN 0375-250X

Till statsrådet Helene Hellmark Knutsson

Genom beslut 2014-04-03 bemyndigade regeringen chefen för Utbildningsdepartementet att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att beskriva utvecklingen och sammansättningen av utbildningsutbudet i högskolan under de senaste 20 åren ur ett helhetsperspektiv och att besluta om experter och annat biträde åt utredaren. Direktiven för utredningen angavs i dir. 2014:54. Utred- ningens namn är Utredningen om högskolans utbildningsutbud (U 2014:09).

Med stöd av detta bemyndigande förordnade departements- chefen Lars Haikola som särskild utredare. Till utredningssekrete- rare förordnades Ingeborg Amnéus från 2014-08-15 (50 %, från 2014-09-01 100 %) och Kjell Gunnarsson från 2014-09-01 (50 %, från 2015-01-01 75 %). Eino Örnfeldt förordnades till utrednings- sekreterare från 2014-09-23 till 2014-12-31 (100 %).

Vid regeringssammanträde 2015-03-05 beslöt regeringen om tilläggsdirektiv. Tilläggsdirektiven innebar ändring av direktiv ochför- kortad tid för uppdraget. Tilläggsdirektiven angavs i dir. 2015:23.

Till experter i utredningen förordnades 2014-06-30 departe- mentssekreterare Karin Alm Chearnley, arbetsmarknadsdeparte- mentet, ämnesråd Per Byström, utbildningsdepartementet, depar- tementssekreterare Lina Lundblad, finansdepartementet och kans- liråd Mikaela Staaf, utbildningsdepartementet. Lina Lundblad ent- ledigades som expert 2015-03-16 och departementssekreterare Leo Gumpert, finansdepartementet, förordnades som expert från samma datum.

Jag överlämnar slutbetänkandet Högre utbildning under tjugo år (SOU 2015:70) och anser härmed att mitt uppdrag är fullgjort.

Stockholm i juni 2015

Lars Haikola

Ingeborg Amnéus

Kjell Gunnarsson

Innehåll

Sammanfattning .........................................................

13

1

Utredningens uppdrag och arbete............................

29

1.1

Uppdraget – vad det innebär..............................................

29

1.2

Uppdraget – vad det inte innebär .......................................

31

1.3

Metodologiska synpunkter.................................................

31

1.4

Utredningens arbetssätt.....................................................

32

2

Bakgrund till dagens högre utbildning i Sverige...........

35

2.1

Högre utbildning i världen.................................................

35

2.2

Högre utbildning i tiden....................................................

37

2.3

Utvecklingen av svensk högskola.......................................

39

2.4

1977 års högskolereform – H 77 ........................................

40

3

1993 års universitets- och högskolereform och den

 

 

högre utbildningens mål........................................

45

3.1

Förarbeten.........................................................................

45

3.2

Examensordning................................................................

46

3.3

Program – kurs ..................................................................

47

3.4

Generella examina – yrkesexamina.....................................

49

3.5

Dimensioneringssystemet – studentens val ........................

51

3.6

Den högre utbildningens övergripande mål........................

52

5

Innehåll

SOU 2015:70

3.7 Yrkesinriktad utbildning och bildning................................

54

3.8Den fortsatta diskussionen om den högre utbildningens

 

mål.....................................................................................

 

55

 

3.8.1

Den öppna högskolan 2002..................................

55

 

3.8.2

Utbildnings- och examensreformen 2007.............

56

 

3.8.3

Bolognasamarbetet..............................................

61

3.9

Den högre utbildningens mål är stabila...............................

61

4

Svensk högskoleutbildning i ett internationellt

 

 

perspektiv...........................................................

63

4.1Skillnader mellan hur länder organiserar sina

utbildningssystem..............................................................

63

4.2Utbyggnaden av eftergymnasial utbildning är i olika

 

stadier i olika länder...........................................................

64

4.3

Andelen med högskoleutbildning ökar inom OECD .........

65

4.4

Stora skillnader i finansiering mellan länder........................

69

5

Resurstilldelningssystemet och större förändringar

 

 

1993–2014........................................................

71

5.1

Resurstilldelningssystemet.................................................

71

 

5.1.1

Anslagssparande och sparande av prestationer .....

74

 

5.1.2

Förändringar av ersättningsbeloppen...................

76

5.2

Styrmedel...........................................................................

77

 

5.2.1

Styrning av antalet examina..................................

79

5.2.2Styrning av antalet helårsstudenter –

 

 

tilldelning av platser............................................

81

 

5.2.3

Ekonomisk styrning............................................

82

 

5.2.4

Övrig styrning.....................................................

85

5.3

Förändringar universitet och högskolor 1993–2013...........

86

5.4

Vetenskapsområden...........................................................

89

5.5

Forskningsmedlens utveckling...........................................

90

5.6

Styrelsernas sammansättning..............................................

91

6

SOU 2015:70 Innehåll

5.7

Tillträde till högre utbildning.............................................

94

5.8

Förändringar i examensstrukturen.....................................

95

6

Studenterna i högskolan........................................

97

6.1

De kommande studenterna................................................

97

 

6.1.1

En stor del av gymnasieungdomarna vill

 

 

 

studera vidare ......................................................

97

 

6.1.2

Söktrycket varierar mellan utbildningar ...............

98

6.2

De som är studenter.........................................................

101

 

6.2.1

Många utbildningar har sned könsfördelning.....

101

 

6.2.2

Fler yngre studenter ..........................................

104

 

6.2.3

Social snedrekrytering till högre utbildning........

105

6.2.4Andelen studenter med utländsk bakgrund har

 

 

ökat...................................................................

106

7

Utvecklingen 1994–2013 ....................................

107

7.1

Sammanfattande beskrivning............................................

107

7.2

Utvecklingen av antalet helårsstudenter 1994- 2013 .........

112

 

7.2.1

Inledande beskrivning av statistiken...................

112

 

7.2.2

Utvecklingen i riket...........................................

114

 

7.2.3

Traditionella universitet.....................................

122

 

7.2.4

Fackinriktade universitet...................................

128

 

7.2.5

Nya universitet..................................................

134

 

7.2.6

Högskolor.........................................................

141

 

7.2.7

Konstnärliga högskolor......................................

147

 

7.2.8

Vårdhögskolor med enskild huvudman..............

148

7.3

Antal program och kurser................................................

150

7.3.1Antalet program och fristående kurser totalt i

 

riket 1994–2013.................................................

151

7.3.2

Traditionella universitet.....................................

156

7.3.3

Fackinriktade universitet...................................

158

7.3.4

Nya universitet..................................................

159

7.3.5

Högskolor.........................................................

161

7.3.6Sambandet mellan antalet helårsstudenter och

antalet program respektive fristående kurser......

162

7

Innehåll

SOU 2015:70

7.4 Fristående kurser

.............................................................164

7.4.1Ökning av korta kurser och minskning av

 

långa kurser.......................................................

165

7.4.2

Området humaniora och konst är vanligast........

167

7.4.3Tillväxten av korta kurser har skett vid

högskolorna.......................................................

169

7.4.4Andelen kurser på avancerad nivå ökade 2008-

2013...................................................................

171

7.5 Utbildning på distans.......................................................

173

7.5.1Antalet fristående kurser på distans har ökat

kraftigt ..............................................................

173

7.5.2Antalet program på distans har ökat, men

 

utbudet är begränsat..........................................

178

7.5.3

Högskoleutbildning på olika orter i Sverige .......

180

7.6 Kurser för fortbildning och vidareutbildning....................

182

7.6.1Svårt att definiera kurser för fortbildning och

 

vidareutbildning.................................................

184

7.6.2

Framför allt korta kurser ...................................

185

7.6.3

Både campus- och distansutbildning..................

186

7.6.4Fortbildning och vidareutbildning inom pedagogik samt hälso- och sjukvård har

 

minskat..............................................................

187

7.7 Sommarkurser..................................................................

188

7.7.1

Antalet sommarkurser har minskat....................

189

7.7.2Flest kurser inom Humaniora och konst samt

Naturvetenskap, matematik och data.................

191

7.7.3Många sommarkurser ges på distans och på

 

 

deltid.................................................................

193

 

7.7.4

Prestationsgraden är lägre på sommarkurser ......

195

8

Högskoleutbildning och arbetsmarknad....................

197

8.1

Prognoser över arbetsmarknadens utveckling...................

199

8.1.1Ökad internationell rörlighet bland

högskoleutbildade..............................................

202

8.1.2Utsikterna på den svenska arbetsmarknaden

 

fram till år 2035 .................................................

203

8.1.3

Regionala prognoser..........................................

206

8

SOU 2015:70

Innehåll

8.1.4Utbildningsvolymens utveckling i förhållande

till tidigare prognoser.........................................

207

8.2 Koppling mellan utbildning och yrke...............................

218

8.2.1Yrkesspridningen är minst för

legitimationsyrken.............................................

222

8.2.2Vissa yrkesexamensprogram har stor

yrkesspridning...................................................

223

8.2.3Generella utbildningar har stor yrkesspridning ..223

8.2.4Utbildningsspridning inom de flesta ej

 

 

reglerade yrken ..................................................

224

9

Slutsatser, bedömningar och förslag........................

227

9.1

Sexton slutsatser..............................................................

227

9.2

Uppdraget – parametrar och kriteria................................

232

 

9.2.1

Studenternas efterfrågan ....................................

233

 

9.2.2

Arbetsmarknadens behov ..................................

234

 

9.2.3

Samhällets övriga behov .....................................

235

 

9.2.4

Kvalitet och progression ....................................

237

9.3

Balans

..............................................................................

237

 

9.3.1 ...........................................................

Mismatch

238

 

9.3.2 ...................

Vad kan utgöra bas för bedömning?

239

9.4

Är de tre ......................................kriteria tillfredsställda?

241

 

9.4.1 ....................................

Studenternas efterfrågan

241

 

9.4.2 ..................................

Arbetsmarknadens behov

243

9.4.3Högskolans ansvar för fortbildning och

 

 

vidareutbildning.................................................

250

 

9.4.4

Samhällets övriga behov.....................................

254

9.5

Konklusion och förslag....................................................

256

9.6

Sommarkurser – i syfte att förkorta studietiden...............

259

10

Examensfrågor...................................................

263

10.1

Studenter som inte avlägger examen.................................

263

10.1.1Examensfrekvens är inte alltid ett mått på

fullföljd utbildning ............................................

263

10.1.2 Sverige i jämförelse med OECD........................

264

9

Innehåll

SOU 2015:70

10.1.3Stora variationer i examensfrekvens mellan

olika program....................................................

266

10.1.4Kvinnor har genomgående högre

 

examensfrekvens än män....................................

268

10.1.5

Orsaker till att studenter inte tar ut examen.......

270

10.1.6

Slutsatser, bedömningar och förslag...................

273

10.2 Dubbla examina...............................................................

276

10.2.1

Bakgrund...........................................................

279

10.2.2

Argument för dubbla examina ...........................

280

10.2.3

Argument mot dubbla examina..........................

282

10.2.4Politisk svängning – från ”självklart” till

 

 

”olämpligt”........................................................

283

 

10.2.5

Den juridiska aspekten.......................................

284

 

10.2.6

Slutsatser, bedömningar och förslag...................

285

10.3

Förlängning av utbildningar .............................................

287

 

10.3.1

Slutsatser, bedömningar och förslag...................

291

11

Högskolans gränser.............................................

295

11.1

Enstaka kurser.................................................................

296

 

11.1.1

Definition, mål och kriteria................................

296

 

11.1.2

Resultat av UKÄ:s granskningar........................

299

 

11.1.3

Brister ...............................................................

301

11.2

Yrkeshögskolans utbildning.............................................

303

 

11.2.1

Myndigheten för yrkeshögskolan.......................

303

 

11.2.2

Skillnader högskola – yrkeshögskola..................

305

11.2.3Svensk yrkeshögskola i internationell

 

 

jämförelse..........................................................

306

 

11.2.4

Överlappning högskola – yrkeshögskola............

307

 

11.2.5

Forskningsanknytning.......................................

311

11.3

Slutsatser, bedömningar och förslag.................................

317

12

Konsekvensanalys...............................................

321

Referenser................................................................

 

323

10

SOU 2015:70

Innehåll

Bilagor

 

 

Bilaga 1 Kommittédirektiv 2014:54...........................................

333

Bilaga 2 Kommittédirektiv 2015:23...........................................

351

Bilaga 3

Lärosätesbilaga ............................................................

353

Bilaga 4 Kontakter....................................................................

355

Bilaga 5

Universitet och högskolor 2013...................................

359

Bilaga 6

SUN- och ISCED- klassificering.................................

363

11

Sammanfattning

1993 års universitets- och högskolereform

1993 års universitets- och högskolereform innebar att idén med central planering och dimensionering av högskoleutbildning upp- löstes. Istället följde en våg av avreglering och decentralisering. Den högskolelag som då fastställdes styr i allt väsentligt ännu högskolan.

Det hårt reglerade linjesystemet ersattes med en examensordning för högskoleutbildning ochen examensbeskrivning för varje examen. I stället för att som tidigare reglera innehållet i varje utbildningslinje genom nationella utbildningsplaner, så styr statsmakterna genom att ange examensmål som ska uppnås.

En viktig del av reformen var införandet av ett kursbaserat utbildningssystem, där kursen utgör en basal enhet i all utbildning i stället för linjen/programmet. Denna förändring var kongenial med ideologin att öka friheten i utbildningssystemet genom att i mycket högre utsträckning bygga på studentens val.

Genom sina val av utbildning skulle studenterna direkt påverka högskolornas utbildningsutbud. Studenterna förutsattes skaffa sig information om utbildningars kvalitet och arbetsmarknadsutsikter och på denna grund välja utbildning. Studenternas efterfrågan blev den avgörande dimensioneringsprincipen i och med att resurs- tilldelningssystemet helt kopplades till studenternas deltagande och prestation. Staten förbehöll sig dock rätten att styra över vissa viktiga utbildningsområden som lärar-, sjuksköterske- och civil- ingenjörsutbildning.

De övergripande målen med högskolans utbildning har varit stabila över tid. Målen kan beskrivas i att förbereda för yrkesverk- samhet, att förbereda för forskarutbildning, att ge fortbildning och vidareutbildning och att utveckla och bilda studenten som individ. Högskolelagens sätt att utforma målen har förvisso genomgått

13

Sammanfattning

SOU 2015:70

betydande förändringar från 1977 till 2007, men av förarbeten framgår att de övergripande målen ligger fast. Alltsedan 1993 gäller att förberedelse för yrke främst uppnås genom en bred, allmän- bildande utbildning präglad av generiska kunskaper och färdigheter. 1993 års högskolereform innebar dock en betydande förskjutning från att högskolans främsta mål är yrkesutbildning till att istället stödja individens utveckling och individens möjlighet att välja sin egen utbildning. Efter den senaste examensreformen, nu gällande, har balansen i viss mån återställts, framför allt genom högskoleförord- ningens – särskilt examensordningens – tydliga krav på yrkes- förberedelse.

Högre utbildning har ökat i Sverige och internationellt

Högre utbildning har ökat såväl i Sverige som i övriga världen. Mellan 2001 och 2012 har andelen i befolkningen (25–64 år) som har minst tre års högskoleutbildning ökat från 15 till 24 procent i OECD-länderna i genomsnitt. I Sverige har andelen ökat från 17 till 27 procent under samma tidsperiod. Utbyggnaden av högskolan märks tydligast i den yngre delen av befolkningen. I genomsnitt hade 30 procent av 25–34-åringarna inom OECD en högskole- utbildning år 2012, vilket är en ökning med 10 procentenheter sedan 2003. Det är ett resultat av att många länder har byggt ut sin högskoleutbildning under senare år. Även i Sverige har mot- svarande ökning skett, från 24 till 34 procent.

Intresset för högre utbildning i Sverige – mätt i antalet sökande

– har varierat över tid. Sedan 2006 har antalet sökande dock ökat konstant, och andelen som antagits har minskat. De sökande för- delar sig inte jämt, utan konkurrenssituationen varierar mellan olika utbildningar. Flest behöriga förstahandssökande har civil- ingenjörs-, sjuksköterske- och juristutbildningarna samt de olika lärarutbildningarna sammantagna. Utbildningarna till psykolog, veterinär, läkare, jurist samt fysioterapeut tillhör de utbildningar som har högst söktryck (antal behöriga förstahandssökande per antagen).

I Sverige, liksom i de flesta andra OECD-länder, är det en högre andel av kvinnorna än av männen som har högskoleutbildning. I Sverige har könsfördelningen i högskolan varit omkring 40 procent

14

SOU 2015:70

Sammanfattning

män och 60 procent kvinnor sedanbörjan av 2000-talet, men ser man till enskilda utbildningar är könsfördelningen ofta snedare. Läsåret 2012/13 hade endast var fjärde kurs vid universitet och högskolor en jämn könsfördelning (inom intervallet 40–60 procent).

De senaste tio åren har den svenska studentpopulationen föryngrats. Mellan läsåren 2004/05 till 2013/14 har medianåldern minskat bland studenterna från 26,0 år till 24,9 år. Kvinnorna var i genomsnitt ett år äldre än männen. Fortfarande är studenter med högutbildade föräldrar överrepresenterade i högskolan. Andelen av studenterna som har utländsk bakgrund (och som tillhör den svenska befolkningen) har ökat. Övergången till högskolan bland personer med utländsk bakgrund skiljer sig beroende på ålder vid invandring, ursprungsland och föräldrarnas utbildningsnivå.

Utvecklingen av utbildningsutbudet 1994–2013

Antalet helårsstudenter vid universitet och högskolor ökade med 31 procent från 228 000 år 1994 till 298 500 år 2013. Högskolorna har haft den största tillväxten under perioden. Men i absoluta tal är de traditionella universiteten fortfarande störst, och tillsammans med nya universitet och fackinriktade universitet utgör de tre fjärdedelar av högskolan – mätt i antal helårsstudenter.

15

Sammanfattning SOU 2015:70

Tabell 1

Utvecklingen 1994–2013 i sammanfattning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal

Antal

 

Procent

hst

Största ämnesområde

 

 

univ/högsk

helårsstudenter

på program

Näst största ämnesområde

 

 

(hst)

 

 

 

 

 

 

Grupp

2013

1994

2013

1994

2013

SUN 1-nivå

 

Hst

 

 

 

 

 

 

 

 

2013

Riket

48

228 000

298 000

64

73

Samhv, jur, handel,

85 000

 

 

 

 

 

 

adm

 

 

 

 

 

 

 

 

Tekn o tillv

 

54 000

Trad.

7

142 000

148 500

58

68

Samhv, jur, handel,

47 500

universitet

 

 

 

 

 

adm

 

 

 

 

 

 

 

 

Hälso- o sjukv

23 500

Fackinr.

5

22 000

32 500

96

90

Tekn o tillv

 

19 500

universitet

 

 

 

 

 

Hälso- o sjukv

5 500

Nya

4

32 500

37 500

62

73

Samhv, jur, handel,

12 000

universitet

 

 

 

 

 

adm

 

 

 

 

 

 

 

 

Hälso- o sjukv

7 000

Högskolor

14

29 500

75 000

72

74

Samhv, jur, handel,

22 500

 

 

 

 

 

 

adm

 

 

 

 

 

 

 

 

Hälso- o sjukv

13 500

Konstn.

4

1 500

2 000

100

85

Humaniora

o konst

1 500

högskolor

 

 

 

 

 

Pedagogik

o lärarutb.

500

Enskilda

3

800

2 000

100

98

Hälso- o sjukv

2 000

vårdhögsk.

 

 

 

 

 

Humaniora

o konst

100

Övr.

11

40

600

-

-

-

 

-

enskilda

 

 

 

 

 

 

 

 

Källa: SCB:s universitets- och högskoleregister.

Ökningen av antalet helårsstudenter mellan 1994–2013 har skett inom utbildningsprogram, medan antalet helårsstudenter på fristående kurser har varit nästan oförändrat. Det innebär att programutbildningens andel – mätt i helårsstudenter – har ökat från 64 procent 1994 till 73 procent 2013. Det har alltså skett en programmifiering av svensk högskola. Framför allt är det generella program som har ökat. Yrkesinriktade program har däremot haft en måttlig tillväxt som följer dengenerella expansionen i högskolan. En förklaring till att yrkesinriktade program inte har ökat mer är att lärarutbildning, som är det största yrkesexamensområdet, har minskat under perioden.

16

SOU 2015:70 Sammanfattning

Fristående kurser har framför allt minskat inom den del av högskolan som har den största andelen, nämligen traditionella universitet och i viss mån nya universitet. Att fristående kurser har minskat beror framför allt på att de har fungerat som ekonomisk buffert vid ekonomiska neddragningar. (Program omfattar flera år, tar längre tid att förändra och därmed att få ut spareffekter av.) Inför utbildnings- och examensreformen 2007 omvandlades också många terminslånga fristående kurser till generella program. En hög andel av det fristående kursutbudet erbjuds på deltid. Av fristående kurser på campus ges 50 procent på deltid, och på distans ges 80 procent på deltid.

Sommarkurser är av liten omfattning och har, liksom övrigt fristående kursutbud, minskat de senaste åren. Sommarkurser är sällan kurser som ingår i examensinriktad utbildning, utan kurser som syftar till fortbildning och förberedelse för annan högskoleutbildning. De kan också vara projektarbeten eller säsongsbetonade kurser.

Det är svårt att avgränsa vad som utgör fortbildning och vidare- utbildning eftersom syftet med en utbildning bestäms av varje enskild individ. Fristående kurser som ges på deltid och har äldre studenter ger dock ett grovt mått på fortbildning och vidare- utbildning. Antalet kurser som faller inom dessa kriterier ökade fram till 2010, och de utgör en allt större del av de fristående kurserna. Merparten är korta kurser, och ungefär hälften ges på distans. Sedan 2010 har dock antalet kurser av fortbildnings- och vidareutbildningskaraktär minskat.

Vad som utgör distansutbildning är svårt att avgränsa, då all högre utbildning i dag nyttjar olika former av IT-plattformar. Respektive lärosäte markerar i statistikenvilka utbildningar som är distansutbild- ningar utifrån definitionen att lärare och studenter i huvudsak är åtskilda i tid och rum. Distansutbildning har ökat kraftigt från 1994 till 2013 och används i stor utsträckning för fortbildning och vidareutbildning. Framför allt är det fristående kurser som ges på distans. Det finns också program som erbjuds på distans, mestadels utbildningar inom vård- och lärarutbildningsområdet.

Det utbildningsområde (enligt Svensk utbildningsnomenklatur, SUN1) som har haft flest antal helårsstudenter under hela perioden 1994–2013 är samhällsvetenskap juridik, handel och administration

1 Se bilaga 6.

17

Sammanfattning

SOU 2015:70

(85 000 helårsstudenter 2013). Näst störst har hela tiden teknik och tillverkning varit (54 000 helårsstudenter 2013). Det utbildnings- område som har haft den största procentuella ökningen är hälso- och sjukvård samt social omsorg som har ökat med 75 procent mellan 1994 och 2013. Det enda utbildningsområde som har minskat är pedagogik och lärarutbildning som minskade från 39 000 helårsstudenter år 1994 till 36 500 år 2013. Fristående kurser domineras av humaniora och konst, där språk är ett stort inslag, samt samhällsvetenskap, juridik, handel och administration.

Det har skett en uttunning av undervisningen i och med att antalet program och kurser har ökat mer än antalet helårsstudenter. Detta innebär att undervisningstätheten har minskat under peri- oden. Det ökade kursutbudet utan motsvarande ökning av stu- denter kan också ses som en fragmentisering.

Högskoleutbildning och arbetsmarknad

Personer med högskoleutbildning har genomgående en god arbets- marknad – de är generellt sett arbetslösa i lägre utsträckning än de som bara har en utbildning från grundskolan eller gymnasieskolan. Flera undersökningar visar också att högskoleutbildade etablerar sig väl på arbetsmarknaden. Enligt statistik från Eurostat har mer än 90 procent av de svenska studenterna en anställning efter examen, vilket är tio procentenheter högre än genomsnittet för EU. Det finns dock en pågående diskussion om matchning på arbetsmarknaden, där näringslivet påpekar att det finns brister i matchning mellan utbud och efterfrågan av utbildad arbetskraft.

Det finns många aktörer som gör prognoser om den framtida arbetsmarknaden. De flesta prognoser som görs ger dock samma bild av utvecklingen på en övergripande nivå.

Vi har valt att använda de planeringsunderlag för universitet och högskolor som Universitetskanslersämbetet (UKÄ) återkommande publicerar. En jämförelse av dessa prognoser över tid visar att för vissa utbildningsgrupper varierar bedömningen om det framtida balansläget, medan bedömningen för andra utbildningsgrupper har varit stabil. Genom att öka eller minska antalet nybörjarplatser på olika utbildningar har lärosätena till viss del anpassat sig efter prognoserna, och därigenom påverkat bilden av det framtida

18

SOU 2015:70

Sammanfattning

balansläget. Inom utbildningsområdena hälso- och sjukvård samt social omsorg samt pedagogik och lärarutbildning har dock flera utbildningsgrupper under lång tid prognosticerats som bristyrken.

Kopplingen mellan utbildning och ett specifikt yrke är olika tydlig för olika högskoleutbildningar. Tydligast är kopplingen för de yrken som är reglerade enligtsvensk lag – legitimationsyrken – där en hög andel av de utbildade arbetar inom ”målyrket”. Det finns dock också legitimationsutbildningar (apotekarutbildning, biomedicinsk analytikerutbildning) där många väljer att arbeta inom andra yrken är ”målyrket”. De yrkesexamensutbildningar som inte leder till legitimationsyrken – t.ex. jurist-, socionom- och ingenjörsutbildningar

– har mindre stark koppling till ett specifikt yrke. Många generella utbildningar är breda och utbildar till flera yrken. Detta är typiskt för utbildningar inom humaniora, samhälls- och beteendevetenskap, biologi och ekonomi.

Utbildningsutbudet – bedömning av balansen

Vår bedömning är att utbildningsutbudet i huvudsak är väl balan- serat och att dimensioneringssystemet i huvudsak fungerar väl.

Vi har gjort en bedömning av om balansen i högskolans utbild- ningsutbud är väl avvägd med hänsyn till 1) studenternas efterfrågan, 2) arbetsmarknadens behov och 3) samhällets övriga behov. Målet att utbildning i högskolan ska ha hög kvalitet och att studenterna ska ha möjligheter till progression i utbildningen är ett absolut krav som inte kan kompenseras eller balanseras mot andra behov eller krav. Om en utbildning inte tillfredsställer detta krav så ska den överhuvud inte finnas som utbildning i högskolan.

Studenternas efterfrågan

Vi bedömer att studenters efterfrågan är väl tillgodosedd genom det dimensioneringssystem och resurstilldelningssystem som infördes med 1993 års högskolereform och som innebär att det är just studenters efterfrågan som ska styra utbildningsutbudet.

Även om systemet i grunden är efterfrågestyrt så finns det vissa fall då studenters efterfrågan inte tillfredsställs. Detta är fallet i ett flertal dyrbara utbildningar som är starkt eftersökta, exempelvis

19

Sammanfattning

SOU 2015:70

läkarutbildning, psykologutbildning, veterinärutbildning och skåde- spelarutbildning. För vissa sådana dyrbara utbildningar har stats- makterna lagt begränsningar i hur många utbildningsplatser som får finansieras genom tilldelade medel. Begränsningar kan också finnas på andra sätt, t.ex. i form av begränsad tillgång till verksamhets- förlagd utbildning. Det tycks vara accepterat av alla intressenter att statsmakterna genom ekonomisk styrning begränsar tillgången till utbildning som är kostsam att genomföra. Därtill kan lärosätena hämma studenternas efterfrågan genom att av olika skäl begränsa översökta utbildningar.

Arbetsmarknadens behov

Vår bedömning är att arbetslivets behov är tillgodosett med viktiga undantag inom vård- och lärarutbildning. Representanter för arbets- marknaden har dock uttryckt missnöje med hur de kan påverka högskolans utbildningsutbud. Såväl arbetsmarknadens representanter som lärosätena saknar också diskussion kring gemensamma lös- ningar inom framför allt bristyrkesutbildningar.

Beslut om utbildningsutbud i en långt decentraliserad högskole- sektor, där varje lärosäte självständigt beslutar om sitt utbildnings- utbud, bör förutsätta dels dialog med företrädare för den arbets- marknad man utbildar för, dels samverkan med andra lärosäten vars utbildningsutbud påverkar det egna lärosätet.

Det är angeläget att arenor för återkommande och systematisk dialog mellan lärosäten och berörda arbetslivsorganisationer finns både regionalt och nationellt. I den mån det saknas i dag bör de skapas och i den mån de finns bör de stärkas.

Det är klart att samhällets behov av utbildade för vård och skola inte tillfredsställs varför det är viktigt att undersöka vilka incitament som krävs för att fler utbildas inom dessa sektorer. Hindren för balans är av olika karaktär och kan grupperas i faktorer som hög- skolan kan påverka respektive faktorer som högskolan har svårt att påverka och där åtgärdspotentialen istället ligger på andra agenter, oftast arbetsmarknaden. Till den senare kategorin räknas hinder som hör samman med verksamhetsförlagd utbildning samt bristande studentintresse, vilket ofta har sin grund i en icke attraktiv arbets- marknad.

20

SOU 2015:70 Sammanfattning

Fortbildning och vidareutbildning

Högskolan har flera uppdrag varav det kvantitativt största upp- draget är att utbilda unga människor i en flerårig sammanhållen utbildning som förbereder för arbets- och samhällslivet. Att den absolut största delen av utbildningsutbudet består av examens- inriktade program är en rimlig avvägning.

Antalet fristående kurser påverkar utrymmet för fortbildning och vidareutbildning. Vår bedömning är att lärosätena inte ytter- ligare bör minska utbudet av fristående kurser.

Vi menar att fortbildning och vidareutbildning är ett av hög- skolans uppdrag och tydligt ska ingå i den strategiska utbildnings- planeringen. Genom att en så stor andel av det totala utbildnings- utbudet i högskolan är tillgängligt i form av fristående kurser skapas en mycket stor potential för individer att ta del av högskolans hela utbildningsutbud när de vill utöka sin kunskap – dvs. fortbilda eller vidareutbilda sig. Denna möjlighet har utökats med det ökade utbudet av fristående kurser som ges på deltid och på distans. Denna styrka med det svenska systemet bör betonas.

Men den öppenhet och den flexibilitet som präglar den svenska högskolan och som möjliggör fortbildning och vidareutbildning är tillgänglig främst för individen. Högskolan bör också i sin strategiska planering ta hänsyn till återkommande kompetensutvecklingsbehov med hög efterfrågan och erbjuda kurser för grupper. Utbildningens distributionsform bör anpassas till individer som studerar i fort- bildnings- och vidareutbildningssyfte.

När företag, myndigheter och andra arbetsorganisationer har behov av fortbildning och vidareutbildning för att systematiskt kompetensutveckla sin personal så är högskolans normala utbild- ningsorganisation mindre väl anpassad, utan sådan fortbildning och vidareutbildning bör ske i form av uppdragsutbildning. Högskolan bör dock tillgängliggöra spetskunskap, och annan kunskap som enbart högskolan kan tillhandahålla, i form av fortbildning och vidareutbildning när sådan efterfrågas.

21

Sammanfattning SOU 2015:70

Samhällets övriga behov

Utifrån den kunskap vi har är det inte möjligt att bedöma om högskolans utbildningsutbud tillgodoser samhällets övriga behov, men vi anser att det heller inte föreligger uppenbara indicier som talar emot detta.

Behovet av dugliga samhällsmedborgare är ett vitalt krav för ett fungerande samhälle. Vi menar att detta behov tillfredsställs i hög- skolans bildningsuppdrag och att bildning ska ses som en dimen- sion i all högskoleutbildning.

Utbildning för den ideella sektornförutsätter alltmer professions- kunskap, men utbildning som krävs för att verka i ideell verksamhet är svår att bedöma. Ideella organisationer utgör heller inte en stark påtryckningsgrupp på högskolan vilket bidrar till svårigheten att bedöma om kriteriet uppfylls.

Alla högskolor verkar också i en regional kontext och utgör viktiga kraftcentra i sina regioner. Högskoleutbildning (utöver distansutbildning) är relativt väl spridd i Sverige, men antalet orter med högskoleutbildning har minskat under senare år. Att i mer strikt mening bedöma huruvida högskolor i dag tillfredsställer uppdraget att fungera som motor i regionens näringsliv, samhällsliv och kulturliv ligger utanför denna utrednings ramar.

Högskolan ska också utgöra en kritisk kraft i samhället genom att utgöra ”friutrymme” för utbildning som skapats oberoende av kända behov. Denna funktion är vital för samhället och bidrar till svårigheten att bedöma om enutbildning är omotiverad eller grund- lägger en framtida arbetsmarknadsnisch. Det ligger i sakens karaktär att det är mycket svårt att bedöma om detta kriterium är tillfreds- ställt.

Slutsats och förslag utifrån balansbedömningen

Vår slutsats är att de styrningsmekanismer som infördes med reformen 1993 fungerar och att dimensioneringssystemet i huvud- sak är välfungerande. Detta innebär fortsatt tilltro till att studenters efterfrågan i grunden utgör det bästa sättet att planera utbildnings- utbud och att studenter är med och skapar framtidens arbets- marknad. Det innebär också att vi även fortsatt lägger ansvaret på den enskilde studenten för att planera sin egen framtid.

22

SOU 2015:70

Sammanfattning

Det är dock uppenbart att dagens dimensioneringssystem inte tillfredsställer alla behov på arbetsmarknaden och att det därmed inte är ett perfekt dimensioneringssystem. Åtgärder av justerande karaktär bör därför vidtas för att bättre tillfredsställa arbets- marknadens behov.

Vi föreslår att lärosätena ska – i de fall detta inte redan finns – skapa arenor för regelbunden och systematisk samverkan med såväl arbetslivets representanter som med andra lärosäten om dimensio- nering av högskolans utbildning. Utformningen av dessa arenor ska anpassas till respektive lärosätes profil, behov och arbetslivs- intressenter och ta hänsyn till lärosätets regionala, nationella och internationella uppdrag. Lärosätena ska i årsredovisningen till regeringen redovisa hur den systematiska samverkan med arbets- livets intressenter genomförs.

Vi föreslår vidare att UKÄ ges i uppdrag att utvärdera hur sam- verkansarenor fungerar ur lärosätets och ur arbetslivets perspektiv efter tre år. UKÄ bör också i samband med publiceringen av rapporten Högskoleutbildningarna och arbetsmarknaden samla högskolorna och andra berörda myndigheter till diskussion i dimensioneringsfrågor.

Därtill föreslår vi att regeringen samlar högskolans och arbets- livets representanter för att skapa gemensamma upplösningar av de hinder som identifierats beträffande vårdutbildningar och lärar- utbildningar.

Vi menar att lärosätena inte ytterligare bör minska utbudet av fristående kurser.

Fortbildning och vidareutbildning bör göras tydligare i lärosätenas strategiska utbildningsplanering. Vi föreslår att lärosätena i års- redovisningen till regeringen redovisar hur fortbildnings- och vidare- utbildningsuppdraget har tydliggjorts i planeringen av utbildnings- utbudet.

Sommarkurser – i syfte att förkorta studietiden

Vår bedömning är att Sverige på grund av överenskommelser inom Bolognaprocessen inte ensidigt kan förlänga det akademiska året genom att använda sommaren som utbildningstid. För enskilda studenter finns dock alltid möjligheten att förkorta sin studietid

23

Sammanfattning

SOU 2015:70

genom att öka sin studieinsats, exempelvis genom att läsa sommar- kurser. Det krävs dock att utbudet av sommarkurser ökar och att det i större utsträckning än i dag består av kurser som normalt sett ingår i en examensinriktad utbildning. De senaste åren har antalet sommarkurser minskat, vilket är i likhet med utvecklingen för fri- stående kurser totalt sett. Utbudet av sommarkurser är olika stort vid olika lärosäten, och några lärosäten har inget sådant utbud alls.

Om regeringen vill öka utnyttjandet av sommarkurser för att förkorta studietider föreslår vi att lärosätena ges uppdrag att öka utbudet av sommarkurser inom ramen för särskilda åtgärder.

Många heltidsutbildningar fyller dock inte studenternas arbets- veckor, dvs. utbildningarna motsvarar inte i realiteten heltidsstudier. Att ge samtliga studenter som på papperet studerar på heltid också i realiteten heltidsstudier bedömer vi vara en samhällsekonomiskt mer angelägen insats än att utöka möjligheterna för studenter att förkorta sin utbildning genom studier under sommaren.

Examensfrågor

Studenter som inte avlägger examen

Det är stora variationer i examensfrekvens mellan olika yrkes- examensprogram. Generellt sett gäller att examensfrekvensen är högre i utbildningar som leder till legitimationsyrken. Att mäta genom- strömning genom examensfrekvens är relevant för legitimations- utbildningar, men för andra utbildningar innebär låga examens- frekvenser inte per automatik att studenterna inte har fullföljt utbildningen. I den internationella statistiken mäts genomströmning genom andelen av högskolenybörjarna som avlagt examen. Detta innebär att statistiken inkluderar studenter på fristående kurser som inte alltid studerar för att ta examen, något som är specifikt för Sverige. Det är en förklaring till att examensfrekvensen är låg i Sverige jämfört med övriga OECD-länder.

Kvinnor har högre examensfrekvens än män på nästan alla yrkesexamensprogram. Kvinnor har också en högre prestationsgrad (andel avklarade poäng av registrerade poäng) än män. Det är svårt att hitta förklaringar till varför kvinnor generellt presterar bättre än män. Det kan dock konstateras att detta även gäller inom

24

SOU 2015:70

Sammanfattning

gymnasieskolan, och att denna skillnad mellan könen även finns i många andra OECD-länder.

Vår bedömning är att den låga examensfrekvensen i huvudsak beror på att arbetslivet inte efterfrågar examensbevis och att hög- skoleförordningen stadgar att examensbevis måste initieras av studenten.

Sverige har en – i förhållande till omvärlden – avreglerad arbets- marknad med få reglerade yrken, vilket medför att arbetsgivare efterfrågar examensbevis i låg utsträckning. Även om den svenska arbetsmarknaden är avreglerad och sällan ställer formella krav på examensbevis så medför en alltmer internationaliserad arbets- marknad att en utbildning fullföljs med ett formellt examensbevis. Vi anser att arbetsgivare och arbetslivets organisationer bör som norm kräva att examensbevis föreligger vid anställning i de fall examen från högskolan är relevant.

Processen att utfärda examensbevis utgår från studenten, till skillnad mot det gängse i omvärlden, lärosätet. Trots att det svenska utbildningssystemet är kursbaserat – vilket medför att det finns många vägar fram till examen – är det möjligt att lägga större ansvar på lärosätena för att utfärda examensbevis, vilket bör leda till att examensfrekvensen ökar. Vi föreslår att regeringen utreder en ändring av högskoleförordningen med innebörden att högskolan ska utfärda examensbevis för yrkesexamen och konstnärlig examen när studenten har fullgjort fordringarna för examen. På sikt bör lärosätena utveckla ett system för att ta samma ansvar för generella examina. Vi föreslår att regeringen fastställer målet att högskolorna senast 2020 ska ha det fulla ansvaret för att utfärda examina efter fullgjorda fordringar för examen.

Dubbla examina

Med dubbla examina menas att två examina baseras på (exakt) samma utbildning, oftast en yrkesexamen som kombineras med en generell examen. Det är framför allt inom vissa vårdutbildningar och teknik- utbildningar som dubbla examina är vanligt förekommande.

Att utfärda dubbla examina är ett utpräglat svenskt fenomen som växt i omfattning med 2007 års examensreform. De vanligast förekommande argumenten för möjligheten att ge en generell

25

Sammanfattning

SOU 2015:70

examen utöver yrkesexamen synes bottna i missförstånd: att detta skulle vara nödvändigt för internationell anpassning och att tillträde till utbildning på avancerad nivå och forskarnivå kräver generell examen. Nackdelen med dubbla examina är att både yrkesinriktningen och den generella inriktningen riskerar att suboptimeras om man planerar att genomföra båda samtidigt.

Ett av Bolognareformens viktigaste syften var att skapa en gemensam struktur för examina i Europa. Systemet med dubbla examina motverkar syftet att skapa internationell jämförelse mellan utbildningar.

Vår bedömning är att det är olämpligt att mer än en examen utfärdas på samma studiemeriter. Vi föreslår att regeringen utreder en ändring av högskoleförordningen med innebörden att lärosätet inte får utfärda två examina som grundar sig på samma studie- meriter.

Förlängning av utbildningar

Vår bedömning är att det inte förekommer att utbildningar omotiverat har förlängts. I och med att alla examina fr.o.m. 2007 innehåller ett exakt antal högskolepoäng finns inte längre några möjligheter att förlänga utbildningar. Tidigare fanns – framför allt för de generella programmen – endast krav på minst antal poäng i examen, vilket innebar att många examina innehöll fler poäng än de nominella. Övergången till den nya utbildnings- och examens- strukturen 2007 har inte medfört någon kraftig ökning av helårs- studenter på utbildningar på avancerad nivå, och därmed kan vi heller inte se något som tyder på att generella program har förlängts.

Under de senaste tjugo åren har regeringen beslutat att öka antalet högskolepoäng i åtta yrkesexamina. Därtill har regeringen i och med förändringar i lärarexamina ökat antalet högskolepoäng i en examen och minskat antalet högskolepoäng i en examen.

Utbildning till tandhygienist, som enligt examensordningen är tvåårig, har vid flera lärosäten varit organiserad som en treårig utbildning. Denna examen är dock för närvarande under utredning för förlängning. För djursjukvårdarexamen stämmer poängomfatt- ningen enligt examenordningen inte överens med legitimations- kraven för den utbildningens målyrke. Det har gjort att utbild-

26

SOU 2015:70

Sammanfattning

ningen istället ges som ett generellt program, och därmed har utbildningen förlängts. Att legitimationskravet för djursjukskötare inte motsvaras av en yrkesexamen är ett förhållande som utred- ningen finner märkligt. Vi föreslår att förordningen för Sveriges lantbruksuniversitet ändras så att poängomfattningen för djursjuk- vårdarexamen stämmer överens med legitimationskraven för djur- sjukskötare, alternativt att det införs en djursjukskötarexamen med poängomfattning som motsvarar legitimationskravet.

Högskolans gränser

I vårt uppdrag ingår att bedöma om det förekommer utbildningar inom högskolan som istället bör organiseras i andra utbildnings- former. Det gör vi genom att dels se på kurser som inte specifikt omfattas av kursfordringarna för någon examen, dels genom att undersöka gränsdragningen högskola-yrkeshögskola.

UKÄ har under 2011–2014 genomfört fyra granskningar av kurser som inte specifikt omfattas av kursfordringarna för någon examen, s.k. enstaka kurser. De brister som UKÄ funnit bland enstaka kurser som inte uppfyller lagens krav handlar framför allt om att de inte har tillräcklig vetenskaplig grund.

Yrkeshögskoleutbildning och högskoleutbildning skiljer sig åt på flera väsentliga punkter. Där högskolan utbildar för långsiktiga behov utifrån individens efterfrågan utgår yrkeshögskoleutbildningen från kortsiktiga behov och arbetslivets efterfrågan. En annan skiljelinje avser arbetslivets deltagande i utbildningen, vilket är en förutsättning för yrkeshögskoleutbildning men inte för högskoleutbildning. Enligt vår mening är det dock kriteriet om forskningsanknytning som är det som framför allt åtskiljer utbildning i högskolan från utbildning i yrkeshögskolan.

Forskningsanknytning är idén om ett nära samband mellan utbildning och forskning, och det används ofta som kriterium på vad som överhuvud konstituerar universitet och högskolor. Detta återfinns också i högskolelagen. Dagens massutbildning i högskolan utmanar dock detta ideal. Det finns ett mycket stort spann i vad som i dag utgör forskningsanknuten utbildning. Lärosätena hanterar frågan pragmatiskt och anpassar forskningsanknytningen efter olika behov i t.ex. utbildning på grundnivå och utbildning på avancerad nivå. Vi

27

Sammanfattning

SOU 2015:70

menar dock att lärosätena bör höja och tydliggöra kraven för kortare utbildningar. Emellertid – frågan om hur långtgående krav som kan ställas på forskningsanknytning, och därmed gräns- dragningen kring vad som hör till högskolans utbildningsansvar, är i grunden oklar. Vi föreslår att regeringen utreder hur högskole- lagens krav på forskningsanknytning ska tolkas. Innan en sådan tolkning är gjord går det inte att bedöma om det förekommer utbildningar inom högskolan som bör ges inom andra utbild- ningsformer.

Vi föreslår också att lärosätena och Myndigheten för yrkes- högskolan utvecklar sin samverkani syfte att identifiera utbildningar som överlappar i alltför hög grad. I de fall en utbildning inom högskolan synes sammanfalla med en utbildning i yrkeshögskolan, bör lärosätet visa på vilket sätt utbildningen i högskolan är knuten till forskning.

28

1Utredningens uppdrag och arbete

1.1Uppdraget – vad det innebär

Vårt kärnuppdrag är att beskriva den svenska högskolans utbild- ningsutbud de senaste tjugo åren för att därefter bedöma om detta utbildningsutbud varit väl avvägt ”med hänsyn till studenternas efterfrågan, arbetsmarknadens behov och samhällets övriga behov och målet att utbildning i högskolan ska ha hög kvalitet”. Om vi finner att balansen ej varit god ska vi föreslå åtgärder.

Bakgrunden till uppdraget är att för drygt tjugo år sedan – 1993

– genomfördes en av de större reformerna i svensk högskola. En central del i denna reform bestod i att varje lärosäte gavs uppdraget att själv besluta om sitt utbildningsutbud mot att tidigare ha beslutats av en central myndighet i Stockholm. När beslut om utbildningsutbud istället fattades av 30–40 självständiga lärosäten blev det svårare att få en helhetsbild av svensk högre utbildning. Det är den helhetsbilden vi uppdragits att återskapa.

Beskrivningen av den svenska högskolan ska ske enligt ett flertal parametrar, bland annat efter vad som är fristående kurs, program, arbetsmarknadsförberedande kurs, kurs i bildningssyfte, examens- inriktad utbildning och fortbildnings- och vidareutbildning. Att beskriva högskolan enligt dessa parametrar och lika många till under tjugo år vid mer än trettio lärosäten är en kvantitativt mycket omfattande uppgift med metodologiska utmaningar. I uppdraget efterfrågas viktiga aspekter av den högre utbildningen som också speglar att högskolan har många mål. Det statistiska underlaget är emellertid inte utformat så att man lätt kan svara på uppdragets frågor. Vi har nödgats göra operativa bestämningar för att kunna analysera det digra materialet och svara på uppdragets frågor.

29

Utredningens uppdrag och arbete

SOU 2015:70

Vi har också funnit det lämpligt att lägga till ytterligare faktorer varav den viktigaste är helårsstudenter. Uppdraget är att redovisa utbildning, vars valuta är kurser och program. Emellertid kan denna valuta vara missvisande när det gäller att bedöma storlek och balans då en kurs, eller ett program, kan bestå av fem studenter eller av femhundra studenter. För att skapa en bild av storlek i högskolan redovisar vi också i den valuta som det statistiska underlaget väl beskriver, nämligen helårsstudenter.

Syftet med att återskapa tjugo års utbildningsutbud är tvåfalt. Dels ska den historiska bilden återskapas, dels ska den framtida bilden skapas. Bakgrundsbilden av tjugo års expansion av hög- skolan är intressant i sig, men naturligtvis är det av ännu större vikt hur denna bild kan nyttjas för att i framtiden bättre tillfredsställa ”studenternas efterfrågan, arbetsmarknadens behov och samhällets övriga behov och målet att utbildning i högskolan ska ha hög kvalitet.”

Uppdraget är att redovisa inte bara den nationella bilden av utbildningsutbudet utan också per lärosäte. Vi har tolkat uppdraget så att uppdraget om balans i utbildningsutbudet avser den natio- nella nivån och att balans inom varje lärosäte ska bedömas av respektive lärosäte. Det är varken lämpligt eller möjligt att utred- ningen inom rimliga tidsramar genomför analyser av varje enskilt lärosäte. Det omfattande materialet kräver att all redovisning per lärosäte sker elektroniskt. Således redovisas i bilaga 3, lärosätes- bilagan, uppgifter om samtliga lärosäten. Bilagan publiceras dels på ett USB-gem, dels på regeringens hemsida www.sou.gov.se, under rubriken Avslutade utredningar.

Inom ramen för kärnuppdraget ska vi särskilt utreda frågor kring sommarkurser och utanför kärnuppdraget vissa examens- frågor (studenter som inte avlägger examen, dubbla examina, förlängning av utbildning) samt frågor om högskolans gränser.

Direktiven anger två förutsättningar som är av stor betydelse för hur våra förslag kan utformas. För det första anges att huvud- principen om lärosätenas ansvar för utbildningsutbudet bör bestå, för det andra anges att förslag till förändringar ska ske inom ramen för nuvarande resurstilldelningssystem. Detta innebär att grunden för hur högskolan dimensioneras och styrs inte ska rubbas.

Detta betänkande har sin tyngdpunkt i beskrivning och analys av kärnuppdraget. Efter denna beskrivning och analys ska vi också

30

SOU 2015:70

Utredningens uppdrag och arbete

bedöma och ”föra ett resonemang om” utbildningsutbudet är väl avvägt. Det är en svår uppgift att fastställa grunden för vad som är ett väl avvägt utbildningsutbud. Det kommer nära den klassiska frågan om högskolans idé och kan inte ges ett säkrare svar utan en gedigen analys av högskolans uppdrag i dagens samhälle. En sådan analys ligger utanför utredningens ramar men är, icke desto mindre, en angelägen uppgift som vi också delvis kommer att beröra. Det ligger i sakens natur att vi mer kommer att ”föra ett resonemang om” än att ”bedöma” högskolans utbildningsutbud. Draget av resonemang förstärks av att det starkaste styrinstrumentet – resurstilldelningssystemet – enligt direktiven ej ska förändras.

1.2Uppdraget – vad det inte innebär

En central fråga för utredningen är relationen mellan högre utbild- ning och arbetsmarknad. När vi bearbetar detta uppdrag utgår vi från utbildnings- och arbetsmarknadsanalyser genomförda av andra organisationer, SCB och Universitetskanslersämbetet (UKÄ). Vi har inte uppdraget att göra egna analyser av bristområden och över- utbildning, och ännu mindre uppdraget att föreslå ökning eller minskning av utpekade utbildningar. Vårt uppdrag är att beskriva och analysera dimensioneringssystemet och hur detta kan för- bättras.

Vi har heller inte uppdraget att analysera utbildningens innehåll vad avser arbetsmarknadsförberedelse. I dialoger vi haft med arbets- livsrepresentanter uppstår lika ofta diskussion om utbildningens innehåll som dess dimensionering, men uppdraget rör entydigt dimensionering. Därmed inte sagt att frågorna är oberoende av varandra. Utbildningar kan förändras inom ramen för oförändrat namn och i grunden samma utbildning kan ges olika namn varför dimensionering och innehåll kan vara intimt sammanknutna. Här måste vi så långt möjligt skilja dem åt.

1.3Metodologiska synpunkter

Vårt uppdrag att rekapitulera de senaste tjugo årens utbildnings- utbud har varit ett kvantitativt omfattande arbete. En del av arbetet har bestått i att återskapa förutsättningar och regelsystem som gällt

31

Utredningens uppdrag och arbete

SOU 2015:70

under tiden. Den bild vi återskapat är av vikt för att förstå hur landets största statliga område har utvecklats och utgör en viktig grund för beslut om hur högskolan bör utvecklas i framtiden. Därför bör denna typ av översikt och analys göras kontinuerligt. Till stor del sker detta genom UKÄ:s årsrapport som är väl ansedd och nyttjad i högskolesektorn. UKÄ:s årsrapport svarar emellertid inte fullt ut på de frågor vi besvarat. Vi menar att en kontinuerlig uppföljning bör göras av våra resultat och att UKÄ bör ges ett sådant uppdrag.

Vi har påpekat metodologiska svårigheter i vårt uppdrag. Det finns inga enkla sätt att i det statistiska underlaget utläsa vad som är ”fristående kurs”, ”kurser och utbildningar som har en mer direkt arbetsmarknadsanknytning” eller ”utbildningar och kurser som främst ges i bildningssyfte” eller hur ”utbildningar av fortbildnings- och vidareutbildningskaraktär” identifieras. Om det bedöms som viktigt att kontinuerligt följa dessa faktorer, som är viktiga för att karakterisera högre utbildning, så måste märkningen i det statistiska underlaget förändras.

Det finns förvånansvärt få data och undersökningar om relationen högre utbildning – arbetsmarknad och framför allt få aktuella under- sökningar. SCB gör undersökningar om högre utbildning – arbets- marknad men alltför sällan. Det finns också för lite kvalitativa analyser. T.ex. är nya faktorer som gränsgångare och migration – i dag viktiga faktorer som påverkar utbildningens dimensionering – alltför lite undersökta. För framtiden bör fler analyser högre utbildning – arbetsmarknad göras.

1.4Utredningens arbetssätt

Utredningen har arbetat traditionellt genom stöd av och diskussion med ett flertal organisationer och grupper.

Grundmaterialet har beställts i samråd med och effektuerats av SCB. Samråd och dialog har också förts med Universitetskanslers- ämbetet, Universitets- och högskolerådet, Myndigheten för yrkeshög- skolan och utredaren för översyn av Myndigheten för yrkes- högskolans uppgifter.

Utredningen har, utöver expertgruppen, utövat samråd och haft stöd i dels en referensgrupp med representanter för de viktigaste

32

SOU 2015:70 Utredningens uppdrag och arbete

intressenterna, dels en rådgivande grupp med lång och bred erfarenhet av högskolan. Gruppernas ledamöter anges i bilaga 4.

Under arbetets slutfas har vi kallat till hearings med universitet och högskolor, arbetslivsorganisationer och studentorganisationer. Vi har också föredragit vårt uppdrag och delresultat i konferenser i Sverige och Norden. De viktigaste av dessa möten framgår av bilaga

4.Diskussioner har också förts inom ramen för de uppvaktningar

vitagit emot.

Utredningens uppdrag omfattar frågor som diskuteras i många utbildningskulturer. Frågor om effektivitet, utbildning, arbets- marknad ligger högt på agendan internationellt. Utredningen har i jämförande syfte besöktde nordiska grannländernas ministerier med ansvar för högskolan. Det är tydligt att frågorna är lika men lös- ningarna olika.

Utredningen har samrått med utredningen Försvarsmaktens personalförsörjning och utredningen En nationell samordnare för effektivare resursutnyttjande inom hälso- och sjukvården.

Under 2016 kommer en modernisering av yrkeskvalifikations- direktivet att genomföras. Det kommer också att fattas beslut om nationellt ramverk för att underlätta jämförelser mellan olika utbildningar och kvalifikationer i Europa (National Qualification Framework – NQF). Vi bedömer att dessa beslut ej kommer att påverka våra förslag.

33

2Bakgrund till dagens högre utbildning i Sverige

2.1Högre utbildning i världen

Högre utbildning växer över hela världen. Unesco beräknar att andelen vuxna somgenomgåtttertiär utbildning globalt steg från 19 procent 2000 till 32 procent 2012.1 År 2010 beräknades antalet studenter i världen till 178 miljoner – och beräknas stiga till 262 miljoner år 2025.2 Tillväxten i högre utbildning sker över hela världen men är särskilt påtaglig på kontinenter med hög andel utvecklings- länder. Sammanställningen nedan visar ökningstakten 1990–2007.3

Nordamerika +22 %

Europa +74 %

Latinamerika +144 %

Asien +203 %.

För Afrika finns beräkningar för perioden 1994–2006.4

Afrika +166 %.

Den högre utbildningens internationella karaktär stärks av att allt- fler studenter studerar utomlands. Från 2000 till 2014 ökade antalet internationella studenter från 2,1 miljoner till 4,5 miljoner.5 Enbart i Europa finns 19 miljoner studenter vid 4 000 universitet.6

1Ashwin (2015).

2University World News (2012).

3Schumpeter (2011).

4World Bank ( 2010) s. 27–28.

5Ashwin (2015).

6Europeiska unionen (2013).

35

Bakgrund till dagens högre utbildning i Sverige

SOU 2015:70

I Sverige finns drygt 300 000 helårsstudenter vid cirka 50 lärosäten (varav ett tiotal små enskilda lärosäten, se bilaga 5). Högskolan utgör den största statliga sektorn med 75 000 anställda och en omslutning på 74 miljarder kronor (inklusive studiestöd). 7 Högre utbildning har på drygt ett halvsekel utvecklats från att vara en insulär, elitistisk och liten verksamhet till att bli en global mass- rörelse där nästan alla människor, direkt eller indirekt, möter hög- skolan. De utmaningar och problem som svensk högre utbildning brottas med är inte unika för Sverige utan delas med alla utbild- ningskulturer.

Också motiven för den snabba och omfattande utbyggnaden av högre utbildning är gemensam. Det som länge kallats kunskaps- samhället betyder just att kunskapen sätts i högsätet.

Knowledge is the only meaningful resource today. The traditional factors of production – land, labour and capital – have not disappeared,

but they have become secondary. They can be obtained and obtained easily, providing there is knowledge.8

Det råder enighet om att det finns en positiv relation mellan, å ena sidan, befolkningens utbildningsnivå och, å andra sidan, tillväxt och välfärd i en region och i en nation. Detta visas också i en rad OECD-rapporter.9 Det finns också belägg för att etableringen av högskolor har gynnat regional tillväxt.10 I en aktuell rapport från Entreprenörskapsforum hävdas ”att knappt 50 procent av den eko- nomiska tillväxten under det senaste årtiondet kan förklaras av tillväxt i högutbildad arbetskraft. Ungefär en fjärdedel av tillväxten kan hänföras till teknikutveckling respektive investeringar i kapital. Lågutbildade har bidragit mycket marginellt, cirka 0,05 procent under perioden.”11 Den starka tilltron till relationen utbildning – tillväxt gäller över hela världen, även om högre utbildning ingår i olika kontexter och delvis löser olika problem i industriländer respektive utvecklingsländer.

I begreppet kunskapssamhället ingår också att såväl arbetsliv som samhälle blir alltmer komplext och ställer högre krav på sina med-

7UKÄ (2014a).

8Drucker (1993).

9Framför allt i den årligen publicerade Education at a Glance.

10Se t.ex. Sörlin (1996).

11Eklund (2014) s. 64.

36

SOU 2015:70

Bakgrund till dagens högre utbildning i Sverige

arbetare och medborgare. Både arbetsliv och samhällsliv kräver fler och högre utbildade. I den s.k. Moderniseringsagendan fastställer Europeiska unionen att det behövs fler ungdomar med avslutad högre utbildning, och prognostiserar att 2020 kommer 35 procent av arbets- tillfällena i EU att kräva högre kvalifikationer – medan endast 26 procent av arbetskraften i dag har avslutad högre utbildning.12

Utbildning har ökat i politisk vikt och högre utbildning har bli- vit universalinstrument för att lösa samhällsproblem inom alla politikområden. Högskolan har samtidigt lyckats vidmakthålla den höga nimbus som av tradition tillkommer högre utbildning och forskning. I SOM-institutets årliga mätningar kommer högskolan år efter år ut som en av de samhällsinstitutioner som åtnjuter högst förtroende hos svenska befolkningen.13

För individen är också fördelarna med högre utbildning stora. Högre utbildning öppnar för fler alternativ på arbetsmarknaden och ökar därmed sannolikheten för arbete. Omvänt minskar risken för arbetslöshet. År 2013 var 5 procent av personer med efter- gymnasial utbildning i Sverige arbetslösa mot 8 procent för dem med gymnasial utbildning och 20 procent för dem med för- gymnasial utbildning.14 Livslönen blir genomsnittligt högre ju längre utbildning man har. Därtill – med högre utbildning lever man ett längre, friskare ochlyckligare liv! OECD mäter dessa parametrar i sin återkommande rapport Education at a Glance. I samma publikation har OECD i de senaste utgåvorna beräknatatt de positiva ekonomiska effekterna av högre utbildning är fyra gånger större än de offentliga kostnaderna för högre utbildning i genomsnitt inom OECD.15

2.2Högre utbildning i tiden

Universitetens och högskolornas historia är väl omskriven. Det första universitetet i Bologna skapades år 1088 genom att studenter slog sig samman i ett skrå – universitas – och anställde lärare, medan universitetet i Paris bildades något senare genom att lärare slog sig samman i ett skrå. Studenter och lärare rörde sig fritt mellan olika

12Europeiska unionen (2011).

13Ekengren, Oscarsson & Bergström (2014).

14UKÄ (2014a) s. 70.

15OECD (2011).

37

Bakgrund till dagens högre utbildning i Sverige

SOU 2015:70

universitet – det underlättades av att det var samma auktoriteter, skrifter, examensordning och språk – latin – som följdes vid alla medeltida lärdomsanstalter. Det brukar anföras att universiteten därför redan från sin begynnelse var internationella till sin karaktär. Mer korrekt är att säga att de var a-nationella. Före nationsgränsers upprättande kan universitet inte vara internationella. Utbildning – till yttermera visso yrkesutbildning – utgjorde universitetslivets kärna. De första universiteten bildades för att utbilda präster och ämbetsmän i staten varför yrkesutbildning är universitetets äldsta uppgift.

Med nyhumanistiska strömningar på 1800-talet tonades ansvaret för yrkesutbildning ned samtidigt som uppdraget bildning stärktes. Bildning innebär att de insikter som universitetet ger ska forma och utveckla studenten, bidra till individens utveckling och att kun- skapen ska kunna sättas samman till en helhetsbild av tillvaron. Naturvetenskapen och den empiriska vetenskapen hade haft sitt genombrott redan på 1500- och 1600-talen men gjorde nu sitt defi- nitiva inträde i universitetet. Idén att söka kunskap utanför etable- rade auktoriteter som Aristoteles och Thomas av Aquino, och i stället förlita sig på att systematiskt undersöka naturen för att hitta lagbundna sanningar, var revolutionerande. Den kom att för- ändra synen på kunskap, universitet och på sikt mänskligt liv. I universiteten gjorde forskningen sitt intåg vid sidan om utbild- ningen och förstärkte universitets a-nationella karaktär. Kunskap är i sig obunden av vem, var och när en upptäckt görs. Wilhelm von Humboldt katalyserade och organiserade den nya situationeni idealet om ett universitet där utbildning och forskning är intimt knutna till varandra. Den forskande läraren etablerades som ett nödvändigt villkor för att studenten ska få insikt i kunskapssökandets kreativa och kritiska process.

Detta ideal är i dag stadfäst i den svenska högskolelagens portal- paragrafer:

Staten ska som huvudman anordna högskolor för

1 utbildning som vilar på vetenskaplig eller konstnärlig grund samt på beprövad erfarenhet, och

2 forskning och konstnärligt utvecklingsarbete samt annat utveck- lingsarbete

/…/

38

SOU 2015:70

Bakgrund till dagens högre utbildning i Sverige

Verksamheten ska bedrivas så att det finns ett nära samband mellan forskning och utbildning.16

Det starka sambandet mellan utbildning och forskning utgör en grund för den moderna högskolans och massuniversitetets utveckling och utgör samtidigt ett slags klangbotten för denna utredning.

2.3Utvecklingen av svensk högskola17

Den svenska högskolan har följt internationell utveckling men har också utvecklat några särdrag. Under trycket av stark expansion har högskolan reformerats vid flera tillfällen under det senaste halv- seklet. De två mest kända högskolereformerna genomfördes 1977 och 1993. Vid båda dessa tillfällen genomfördes radikala föränd- ringar som 1977 manifesterades i den första högskolelagen och 1993 i en starkt förändrad högskolelag. Men också efter 1993 har omfattande reformer genomförts, t.ex. den utbildnings- och examensreform från 2007 som är central för denna utrednings frågor. Det bör under- strykas att även om 1977, 1993 och 2007 markerar särskilt viktiga årsringar för högskolan så är kontinuiteten i den svenska hög- skolans utveckling stark. Den moderna högskolans utveckling kan bäst beskrivas som en stabil och kontinuerlig utveckling där man kan sätta startpunkten vid 1955 års eller 1962 års universitets- utredning eller ännu tidigare. Men högskolereformen 1977 (H 77), 1993 års universitets- och högskolereform (frihetsreformen) och utbildnings- och examensreformen 2007 (Bolognareformen) utgör särskilt viktiga hållpunkter i utvecklingen.

Före 1977 års högskolereform gällde i huvudsak 1956 års uni- versitetsstatuter. Fakultetsindelningen var given med nio fakulte- ter: farmaceutisk, humanistisk, juridisk, matematisk-naturveten- skaplig, medicinsk, odontologisk, samhällsvetenskaplig, teologisk och teknisk fakultet. Ansvaret för utbildningens innehåll och orga- nisation låg hos fakulteterna medan verksamheten bedrevs vid institutioner. Det s.k. automatiksystemet för tilldelning av resurser förutsatte centralt fastställda, detaljerade, organisationsplaner i

16SFS 1992: 1434, 1 kap. 2–3 §§.

17Det finns två aktuella och utmärktaöversikter av den svenska högskolans utveckling under de senaste femtio–sjuttiofem åren. Se Askling (2012) och Andrén (2013).

39

Bakgrund till dagens högre utbildning i Sverige

SOU 2015:70

varje ämne med angivande av undervisningsvolym, gruppstorlek och undervisningsform. År 1968 hade ”Försöksverksamhet med nya samarbetsformer mellan lärare, studenter och övrig personal” (FNYS) införts och därmed svarat på studenternas krav på större inflytande i utbildningen. I tiden låg också ett yrvaket intresse för samhällsfrågor – universitetsvärlden hade öppnat ett fönster mot omvärlden och den tredje uppgiften påbörjades.

2.41977 års högskolereform – H 77

1977 års reform (H 77) var en genomgripande reform. Den var uttryck för en gedigen och systematisk helhetssyn på svensk hög- skoleutbildning. En sådantotal översyn av den svenska högskolan har vi ej mäktat med efter 1977. Ändock var H 77 som reform också begränsad – den var framför allt inriktad mot utbildning och högskolans organisation, dimensionering och lokalisering. Frågor om forskning och högskolans tjänstestruktur var marginellt berörda. Forskarutbildningen fördes formellt till utbildning och blev därmed berörd, men den stora förändringen i forskarutbildningen hade genomförts i en reform redan 1969.

Det fanns en grund i 1968 års händelser i världen och i Sverige. Universiteten stod mitt uppe i att ta emot och utbilda de stora ungdomskullarna från 1940-talet som i allt högre grad blivit behöriga till högskolan genomen utbyggd gymnasieskola. Detta var den första vågen i massuniversitetet. Tidsandan hade manifesterats redan i FNYS men med H 77 fastställs definitivt studenternas medverkan i lednings- organ samtidigt som omvärldsrepresentanter gavs ett betydande inflytande.

Begränsningar i det fria tillträdet till studier vid filosofiska fakulteter hade påbörjats redan 1969 men nu blev högskolan i prin- cip totaldimensionerad.

De övergripande målen för högskoleutbildning angavs till

Personlighetsutveckling

Välfärdsutveckling

Demokrati

40

SOU 2015:70

Bakgrund till dagens högre utbildning i Sverige

Internationalisering

Social förändring.

Högskolan fick för första gången i lagform reglerad verksamhet. Högskoleagen stadgade:

Uppgifter för högskolan

2 § Utbildningen inom högskolan skall bygga på vetenskaplig grund.

Utbildningen skall anordnas så att de studerande förvärvar kun- skaper och färdigheter samt utvecklar sin förmåga att kritiskt bedöma

företeelser av skilda slag. Utbildningen skall främja att de studerande förbereder sig för skilda yrken eller vidareutvecklar sig inom yrken

som de redan utövar. Inom utbildningen skall kunskaper och färdig-

heter som har vunnits inom arbets- och samhällslivet i övrigt tas till- vara.

All utbildning skall främja de studerandes personliga utveckling.

Allmänna föreskrifter om verksamheten inom högskolan

7 § Utbildningen inom högskolan skall planeras med hänsyn till sam- hällets behov av utbildade och individernas behov och önskemål.

Samma hänsyn skall tagas när resurserna för utbildning fördelas inom högskolan.

När utbildningen planeras skall åtgärder vidtagas som främjar att

utbildningen kan ingå i en växling mellan studier och yrkesverksamhet (återkommande utbildning).18

Högskolelagen explicerade klassiska mål med högre utbildning som kunskapsinhämtning och kritisk träning liksom yrkesförberedelse och vidareutbildning i yrket. Därtill nämndes explicit personlighets- utveckling. Med H 77 kom dock yrkesutbildning att prioriteras tydligt framför utbildning mot ett vagt bildningsideal och att stödja den enskilde studentens personliga utveckling.

Utbildningslinjer blev den grundläggande enheten för all utbildning. Utbildningslinjerna fördelades på en av fem yrkesutbildnings- sektorer:

1. Sektorn för utbildning för tekniska yrken,

18 SFS 1977:218.

41

Bakgrund till dagens högre utbildning i Sverige

SOU 2015:70

2.Sektorn för utbildning för administrativa, ekonomiska och soci- ala yrken,

3.Sektorn för utbildning för vårdyrken,

4.Sektorn för utbildning för undervisningsyrken samt

5.Sektorn för utbildning för kultur- och informationsyrken.

Allmänna linjer utgjorde den helt dominerande delen av högskole- utbildningen. Utöver allmänna linjer fanns utrymme för lokala linjer, individuella linjer och enstaka kurser.

Organisationen av utbildning och högskola reglerades och standardiserades. En central myndighet, Universitets- och högskole- ämbetet, fastställde nationella utbildningsplaner där utbildningens innehåll och organisation reglerades. Universitets- och högskole- ämbetet föreslog också alla utbildningsprograms dimensionering som underlag för riksdagens budgetbeslut. Undantaget var individuella och lokala linjer samt enstaka kurser som finansierades av nyupprättade regionstyrelser.

Examina togs bort och ersattes av en dokumentation av genom- gången utbildningslinje. Universitets- och högskoleämbetet var dock bemyndigat att knyta en examensbenämning till utbildningsbeviset.19 Universitetsfilialerna (i Växjö, Karlstad, Örebro och Linköping) avknoppades som egna lärosäten (Linköpings universitet redan 1970), och nio nya högskolor upprättades, ofta på platser med gamla lärar- seminarier. De nya högskolorna fick emellertid inga fasta forsknings- resurser. Rekryteringen till högskolan breddades genom sprid- ningen av högre utbildning till fler orter. Utöver den statliga högskolan fanns en kommunal och landstingskommunal högskola. En viktig förändring var att stora utbildningar som tidigare genomförts utanför universitet och högskola nu integrerades i den ordinarie högskolan. Hit hörde framför allt de stora lärarutbild- ningarna och vårdutbildningarna men senare också korta ingen- jörsutbildningar. Som konsekvens har högskolan från 1977 haft kvinnlig majoritet av studenter. Flera konstnärliga utbildningar

tillfördes och konstnärliga högskolor etablerades i sektorn.

19 Ds 2003:4, s. 17–18.

42

SOU 2015:70

Bakgrund till dagens högre utbildning i Sverige

1977 års reform kännetecknades av en stark tilltro till den högre utbildningens roll som utvecklings- och förändringskraft i sam- hället. Men den präglades också av en instrumentell syn på utbild- ning och en ambition att centralplanera all högre utbildning.

Med H 77 skapades i Sverige en bred högskola – en enhetshög- skola – genom att integrera flera och stora utbildningar som tidi- gare bedrivits utanför högskolan. Dessa utbildningar var rena yrkesutbildningar och hade en svag eller obefintlig forskningsbas. Högskolan förändrades inte bara kvantitativt – den blev 50 procent större med reformen – utan även kvalitativt genom den kulturför- ändring integrationen av de nya yrkesutbildningarna innebar. H 77 innebar dock ingen principiell lösning av hur de nya utbildningar- nas forskningsbas skulle garanteras. Även om forskningsbasen för de nya utbildningarna efterhand har byggts ut så är frågan om deras forskningsanknytning i grunden ännu olöst.20

20 Sverige valde en mer radikal lösning än andra länder med sin breda högskola. För en inter- nationell jämförelse, se Teichler (1988).

43

31993 års universitets- och högskolereform och den högre utbildningens mål

3.1Förarbeten

1993 års universitets- och högskolereform, här kallad H 93, innebar en radikal förändring i förhållande till 1977 års högskolereform. H 77 hade redan under 1980-talet successivt urholkats efterhand som erfarenheter av ett centralstyrt system vunnits. Med 1993 års reform – ibland kallad frihetsreformen – upplöstes idén med central planering ochdimensionering av högskoleutbildning. I stället följde en våg av avreglering ochdecentralisering – också denna gång påverkad av tidsandan med just avreglering och decentralisering som bärande idéer. Inom hela statsförvaltningen övergick man från detaljerad regelstyrning till mål- och resultatstyrning vilket inom högskolan mynnade i 1993 års högskolereform.

I propositionen Universitet & högskolor, Frihet för kvalitet1, fast- slogs grunderna för 1993 års högskolereform. Den högskolelag som fastställdes efter propositionen styr i allt väsentligt ännu hög- skolan. Föredragande statsråd anförde åtta punkter där lärosätena skulle ges större frihet:

Studieorganisation

Utbildningsutbud

Antagning av studenter

Inrättande och tillsättning av professurer

1 Prop. 1992/93:1.

45

1993 års universitets- och högskolereform…

SOU 2015:70

Skapande av karriärvägar för lärare

Institutionell organisation

Disposition av resurser till grundutbildning, och

Omfördelning mellan anslag till forskning.2

Dessa ”friheter” skulle balanseras mot skärpta krav på

Uppföljning och

Utvärdering.3

Dessa tio punkter speglar, trots sitt antal och sin karaktär, bara delvis reformens djup och omfattning.

3.2Examensordning

Med 1993 års högskolereform ersattes det hårt reglerade linjesyste- met med en examensordning för högskoleutbildning och en exa- mensbeskrivning för varje examen. I stället för att reglera innehållet i varje utbildningslinje genom nationella utbildningsplaner så styr statsmakterna genom att ange mål som ska uppnås. Examensord- ningen gavs flera syften:

Att ange krav och inriktning för olika examina

Att informera om olika högskoleexamina

Att genom examensbeskrivningar tillhandahålla ett instrument för kvalitetskontroll

Att fungera som instrument för lokalisering av vissa utbild- ningar.4

Examensordningen utgör ett nytt sätt att styra – att styra genom mål och att överlåta åt lärosätena att besluta om hur målen ska uppnås. Detta styrsystem syftade också till att öppna för mångfald

2Prop. 1992/93:1, s. 22.

3Ds 1992:1, s. 7.

4Ds 1992:1, s. 14 samt Prop. 1992/93:1, s. 35.

46

SOU 2015:70

1993 års universitets- och högskolereform…

i utbildningen genom att lärosätena själva fick ansvaret för hur utbildningen organiseras och genomförs. Målgruppen för informa- tion om högskoleexamina var arbetsgivare snarare än presumtiva studenter. Examensbeskrivningarna skulle också läggas till grund för den utvärdering som utgjorde pendangen till att statsmakterna inskränkte styrningen till att ange mål. Statsmakterna ville också nyttja det nya instrumentet examensordning för att styra utbild- ning till särskilda lärosäten. Det angavs också att examens- ordningen skulle nyttjas för dimensionering.5

3.3Program – kurs

I arvet från 1977 års högskolereform ingick en organisation av utbildning i linjer – allmänna, lokala och individuella. Linjen var den basala enheten. Den ingick i en av fem yrkesutbildnings- sektorer och skulle ha en tydlig relation till arbetsmarknaden. Detta gällde framför allt allmänna linjer som var i särklass störst både ifråga om antal linjer och om antal helårsstudenter. Utöver linjerna fanns en liten del enstaka kurser6.

Linjesystemet hade luckrats upp betydligt under 1980-talet men vid reformens införande fanns ännu 128 av riksdagen beslutade utbildningslinjer, varav 48 hade centralt fastställda utbildningspla- ner. Allmänna, nationellt beslutade, utbildningslinjer avskaffades nu helt. Omvandlingen av linjer till program och omvandlingen av enstaka kurser till fristående kurser var tämligen problemfri. Den stora förändringen bestod i stället i att kursen fick status av att utgöra basal enhet i all utbildning, i stället för linjen/programmet. Denna förändring är kongenial med ideologin att öka friheten i utbildningssystemet genom att i mycket högre utsträckning bygga på studentens val. Statsrådet skrev: ”Studenterna bör i sina studier fritt kunna kombinera olika ämnen. Jag förordar införandet av en internationellt gångbar examensordning.”7 Det gavs ett tillägg – att kurser får sammanföras till utbildningsprogram. Det framgår av

5Ds 1992:1, s. 16.

6”Enstaka kurs” har senare använts av UKÄ som beteckning på kurser som ej kan ingå i examen. ”Enstaka kurs” kommer att användas i enlighet med UKÄ:s användning i kapitel 11

Högskolans gränser.

7Prop. 1992/93:1, s. 22.

47

1993 års universitets- och högskolereform…

SOU 2015:70

förarbeten att en lång sammanhållen utbildning som avslutas med en examen även i framtiden förväntas utgöra norm. Bakom ned- monteringen av linjesystemet låg också kritiken att linjer riskerade att fragmentera utbildning och hindra fördjupning i ett ämne. Detta gällde framför allt utbildning inom de filosofiska fakulteterna.8

Sverige har alltsedan 1993 ett kursbaserat utbildningssystem – något som skiljer Sverige från de flesta utbildningskulturer i vår omvärld. Normalfallet i högskolevärlden är att studenten studerar på ett program som omfattar tre till fem år och som sedan ligger till grund för framtida yrkesverksamhet.

Det kursbaserade utbildningssystemet skapar stor flexibilitet. Det är lätt för studenter att ”prova på” högre utbildning med den lägre tröskel som kursen innebär bredvid programmet. Det stora utbudet av kurser som kan sökas av personer som är verksamma i yrkeslivet öppnar för att högskolans hela utbud kan nyttjas för fortbildning och vidareutbildning. På samma sätt öppnar det kurs- baserade systemet för alla som vill studera ”främst … i bildnings- syfte”. Den svenska högskolan har med sitt kursbaserade system stora fördelar framför programinriktade utbildningssystem som nödgas bygga särskilda system för att tillgodose behoven av fort- bildning och vidareutbildning. Med kursen som bas gynnas också utveckling. Utvecklingen av nya utbildningsidéer provas först i formatet av kurser som senare kan utvecklas till ett fullt program. Detta minskar risktagningen och sänker investeringskraven när högskolans utbildning utvecklas.

Svagheter med det kursbaserade systemet uppstår när det framför allt nyttjas för att sätta samman fristående kurser till en hel utbildning. Planeringshorisonten blir då lägre för viktiga intres- senter. En student som valt att studera en fristående kurs kan bara planera säkert för en kurs i taget och tvingas varje termin att ansöka på nytt om nästa kurs. På institutionsnivå är den fristående kursen mer beroende av årliga budgetbeslut än programmet. En kursbase- rad högskola med stor andel fristående kurser kan bli ryckig och leda till att kurser i stället nyttjas som dragspel i tillfälliga kon- junktursvängningar.

Det står klart att kurs respektive program passar olika väl för olika typer av utbildningar. Det finns ett stort antal utbildnings-

8 Prop. 1992/93:1, s. 14.

48

SOU 2015:70

1993 års universitets- och högskolereform…

områden som av tradition består av långa sammanhängande utbild- ningar. Detta gäller främst yrkesutbildningar där arbetslivet kräver vissa, ibland internationellt reglerade, kunskaper och färdigheter. I sådana fall är det sammanhållna programmet den naturliga lösningen på att organisera studierna. Detgäller också konstnärliga utbildningar. Andra utbildningsområden organiseras bäst i form av kurser, så som traditionen är i de filosofiska fakulteternas ämnesbaserade studier. I själva verket är högskolans sätt att organisera utbildning i form av kurser respektive program tämligen opåverkad av huruvida basenheten i högskolelagen kallas kurs eller program. Dock ledde H 93 till ett större inslag av valbara kurser inom traditionella programutbildningar, främst vid de tekniska högskolorna.

3.4Generella examina – yrkesexamina

Distinktionen mellan yrkesexamen och generell examen stadfästs med 1993 års högskolereform. Före dess fanns – enligt ovan – inte nationellt reglerade examina överhuvud samtidigt som idealet var att all utbildning var yrkesinriktad.9 I examensordningen angavs vilka examina som fick avläggas ochen ordning för vilka lärosäten som fick ge examina. I examensstrukturen fastlades en uppdelning mellan två typer av examina; generella examina och yrkesexamina. Generella examina angavs till kandidatexamen, magisterexamen och högskole- examen. Som princip för att inrätta en yrkesexamen angavs att det finns vissa yrken för vilka det krävs legitimation eller särskild behörighet för att utöva ett yrke. Yrkesexamina inrättades därför inom vårdutbildningar, senare lärarutbildningar, och utbildningar inom vilka Sverige förbundit sig genom internationella avtal (sjöbefäl) samt genom annan förordning (brandingenjör). För juris kandidatexamina och teologie kandidatexamina angavs motiverade undantag och det befanns att ”övervägande skäl” talade för att inrätta socionom-, civilingenjörs-, arkitekt- samt ingenjörsexamina. Slutligen inrättades en kort yrkesteknisk högskolexamen. Därtill inrättades yrkesexamina inom Sveriges lantbruksuniversitets ansvars-

9 Se t.ex. Prop. 2004/05:162, s. 75.

49

1993 års universitets- och högskolereform…

SOU 2015:70

område, angivna i bilaga till förordningen för Sveriges lantbruks- universitet.10

Det ligger i sakens natur att yrkesexamina har en uttalad relation till ett visst yrke medan generella examina har en öppnare karaktär. Terminologin kan dock förleda till tanken att yrkesexamina leder direkt till arbetslivet medan generella examina saknar relation till arbetslivet och enbart syftar till bildning, personlighetsutveckling, ämnesfördjupning eller kunskapssökande för dess egen skull. Så är inte fallet. Inom den stora gruppen generella examina återfinns ett stort antal utbildningsinriktningar som leder till stora yrkesområ- den, t.ex. utbildningar inom ekonomi, förvaltning och personal- administration, och till tydliga yrken, t.ex. mäklare, revisor och präst.11

Det är tydligt i förarbeten att också generella examina ska leda till yrkesverksamhet men att sådan utbildning är mer öppen och att det inte alltid finns en lika tydligt definierad arbetsmarknad som för yrkesexaminerade.12 Därtill var tanken att studenter med hjälp av egna kompositioner av utbildning – dvs. generella examens- utbildningar – skulle utgöra spejare mot nya yrkesområden.

Balansen mellan det som i direktiven uttrycks ”utbildningar som har en mer direkt arbetsmarknadsanknytning och utbildningar och kurser som främst ges i bildningssyfte” finns inbyggd i all högsko- leutbildning för att beaktas med olika emfas under olika tider. I propositionen som föregick H 77 anförde föredragande statsråd:

Sammanfattningsvis ansluter jag mig till U 68-beredningens syn att den enskildes utbildning som helhet bör utformas så att den gör ut-

bildningen användbar inom något – ofta relativt brett – område av arbetslivet.13

Även om H 77 var en tydligt yrkes- och arbetsmarknadsinriktad reform så gavs också här uttryck för att utbildningen bör sikta mot viss bredd.

Vi kommer i kapitel 8, Högskoleutbildning och arbetsmarknad, visa att flödet mellan yrken är betydande, dvs. yrkesarbetande åter- finns i olika hög grad i det yrkesområde man utbildats för. Också

10SFS 1993:221.

11Exemplen gäller 2015.

12Ds 2003:4, s. 106.

13Prop. 1975:9 s. 421.

50

SOU 2015:70

1993 års universitets- och högskolereform…

den omvända flödesbilden kommer att beskrivas, dvs. yrkesområ- den rekryterar inte enbart personer med en viss yrkesexamen eller viss generell examen.

Vi kommer att kalla program som leder till yrkesexamen för yrkesprogram eller yrkesinriktade program, och program som leder till generell examen för generella program eller generell utbildning.14

3.5Dimensioneringssystemet – studentens val

Studenternagavs med 1993 års reform ett avgörande inflytande i två avseenden, dels, som ovan visats, genom att de i det kursbaserade systemet gavs större frihet att välja inom utbildningen, dels genom att de förväntades påverka utbud och dimensionering av utbildningen.

Studenternas val av utbildning förväntas ligga till grund för läro- sätenas erbjudande av utbildning och dess dimensionering. Stu- denterna förutsätts skaffa sig information om alternativautbildningars kvalitet och arbetsmarknadsutsikter och på denna grund välja utbildning. Därmed blir studenternas efterfrågan den avgörande dimensioneringsprincipen. Föredragande statsråd skrev:

Jag vill i detta sammanhang framhålla att studenternas val måste få stor

betydelse för universitetens och högskolornas utbildningsutbud. Det måste också vara en strävan att tillse att studenterna är så välinformerade

att de själva kan ta ansvar för sina utbildningsval och därmed för sin

framtida yrkesverksamhet. … Fördjupade kunskaper inom av studenterna fritt valda områden är den bästa förberedelsen för framtiden.15

Grundläggande princip ska således vara studenternas efterfrågan, men staten förbehöll sig att styra över vissa viktiga utbildnings- områden (som t.ex. lärarutbildning och sjuksköterskeutbildning).

I den nya universitets- och högskoleorganisationen avstår regeringen,

/…/ från att i detalj ange hur många studenter som skall utbildas på respektive område vid varje universitet och högskola.

14Uppdelningen yrkesexamen – generell examenär internationellt ovanlig. Alla utbildnings- kulturer skiljer i och för sig på en examen av traditionell ämneskaraktär, som fil kand i statsvetenskap, och en bred fackutbildning, som civilingenjörsexamen, men examina listas utan uppdelning mellan de två kategoriernayrkesexamen – generell examen.Det är tveksamt om den skarpa distinktionen fyller någon funktion. Se också avsnitt 10.2 Dubbla examina där de problem en uppdelning skapar återkommer.

15Prop. 1992/93:169, s. 8.

51

1993 års universitets- och högskolereform…

SOU 2015:70

Det blir i stället studenterna, universiteten och högskolorna som genom sina egna val och prioriteringar avgör detta. De enda undan-

tagen är utbildningar till vissa viktiga yrken för vilka staten ur ett nationellt perspektiv måste garantera ett visst antal examinerade stu-

denter samt vissa mindre, men väsentliga ämnen. Dessutom anges övergripande mål för den långsiktiga inriktningen av examinationen.16

Skälet till denna nya betoning på studentens val var insikten att centrala beslut om utbildningens dimensionering alltsedan 1977 visat sig dysfunktionellt. ”Staten gav intryck av att kunna förutse arbetsmarknadens krav på ett sätt som inte är möjligt.”17 Studen- terna själva tilltroddes en bättre förmåga att läsa av framtidens utbildningsbehov än vad som uttrycktes i centrala myndigheters prognoser. Denna syn var också kongenial med att studenter bättre förstod ”kommande yrkesverksamhet av skilda slag, och vars krav vi i dag inte kan förutsäga i detalj.”18

Samtidigt är det viktigt att erinra sig att studenternas inflytande inte innebar ett radikalt nytt inslag i dimensioneringen av utbild- ning. Vid 1977 års högskolereform angav högskolelagen:

7 § Utbildningen inom högskolan skall planeras med hänsyn till sam-

hällets behov av utbildade och individernas behov och önskemål. Samma hänsyn skall tagas när resurserna för utbildning fördelas inom

högskolan.19

Högskolans utbildning har, förmodligen alltid, balanserat mellan studentens önskemål och samhällets behov.

3.6Den högre utbildningens övergripande mål

1993 års högskolereform berörde och förändrade flera av de bärande delarna av H 77 – längre och djupare än vad de inlednings- vis citerade tio punkterna antydde. H 93 förändrade uttryckssättet för högskoleutbildningens mål och skapade ett nytt sätt att reglera dimensionering genom ett radikalt annorlunda resurstilldelnings- system (se kapitel 5). Däremot vidmakthölls i allt väsentligt hög-

16Prop. 1992/93:169, s. 32.

17Prop. 1992/93:1, s. 14.

18Prop. 1992/93:1, s. 30.

19SFS 1977:218.

52

SOU 2015:70

1993 års universitets- och högskolereform…

skolans övergripande utbildningsuppdrag och mål. I departements- promemorian Fria universitet och högskolor anförs:

Högskoleutbildning har olika syften, dels examensinriktad som för- bereder för mer eller mindre preciserad yrkesverksamhet utanför hög-

skolan eller för forskarutbildning, dels allmänt kompetenshöjande stu-

dier som fortbildning och vidareutbildning eller individuell utveck- ling.20

I punktform kan detta uttryckas:

Yrkesutbildning, mer eller mindre väl preciserad.

Forskarutbildning, fortsatta studier efter den grundläggande högskoleutbildningen.

Fortbildning och vidareutbildning.

Individuell utveckling.

Detta är samma mål med högskolan som kan identifieras, med olika betoningar, också i H 77.21

Yrkesutbildning hade i H 77 och alla dess förarbeten, t.ex. U 68, en framträdande roll. ”U 68 utgår från att högskoleutbildningen skall förbereda för den framtida yrkesverksamheten.”22 Att högskolans grundutbildning fortsatte i forskarutbildning utgjorde självklart ett möjligt mål då som nu. Fortbildning och vidareutbildning gavs i H 77 ett betydande utrymme under namnet återkommande utbildning. Individuell utveckling kan ses som en fortsättning av ”personlighetsutveckling” som 1977 års högskolelag explicit nämnde som ett mål med högskolan. Häri uttrycks klassiska bildningsmål om att all kunskap ska integreras i individens personlighet och påverka honom/henne som person.

I H 93 samlades dessa syften i en ny målformulering i högsko- lelagen:

Den grundläggande högskoleutbildningen skall, utöver kunskaper och färdigheter, ge studenterna förmåga till självständig och kritisk be-

dömning, förmåga att självständigt lösa problem samt förmåga att följa

20Ds 1992:1, s. 36.

21Utöver dessa mål uttycker högskolelagen mål om hållbar utveckling, jämställdhet, internationalisering och breddadrekrytering. Liknande mål har funnits i tidigare versioner av högskolelagen. Dessa mål kommenteras ej vidare.

22SOU 1973:2, s. 10.

53

1993 års universitets- och högskolereform…

SOU 2015:70

kunskapsutvecklingen, allt inom det område som utbildningen avser. Utbildningen bör också utveckla studenternas förmåga till kunskaps- utbyte på vetenskaplig nivå.23

Trots att det övergripande uppdraget och syftet inte förändrades så skiljer sig denna formulering avsevärt från 1977 års högskolelag.

3.7Yrkesinriktad utbildning och bildning

Förändringen av högskolelagens formulering i 1993 års högskole- reform var radikal. Den bestod i att målen om yrkesförberedelse och personlighetsutveckling ströks ur lagtexten. Lagtextens formule- ringar om vidareutveckling av yrket och återkommande utbildning ströks också men samtidigt uttryckte lagen att i den grundläggande högskoleutbildningen ingick fortbildning och vidareutbildning. Som citatet om högskoleutbildningens syften ur departementsprome- morian Fria universitet och högskolor ovan visar, kan ändå den högre utbildningens övergripande mål beskrivas i att förbereda för yrkes- verksamhet, att förbereda för forskarutbildning, att ge fortbildning och vidareutbildning och att utveckla studenten som individ och bidra till bildning. 1993 års högskolereform syftade inte till att i grunden ändra högskolans uppdrag. Beträffande målet att förbereda för yrkeslivet skrev föredragande statsråd:

I mitt förslag till målformulering nämns inte explicit att högskole-

utbildningen utgör grund för framtida yrkesverksamhet. Jag anser – liksom många remissinstanser – att den student som genomgått hög-

skoleutbildning som uppfyller de här föreslagna målen har tillägnat sig

ett aktivt och kritiskt förhållningssätt till kunskap. Detta är enligt min mening den bästa förberedelsen för kommande yrkesverksamhet av

skilda slag, och vars krav vi i dag inte kan förutsäga i detalj. Senare i

propositionen /…/ kommer jag att föreslå att de mer specifika målen för utbildningar som leder till tydliga yrkesroller skall anges i den

examensordning som avses ingå i högskoleförordningen.24

Det var uppenbart statsrådets mening att kravet på yrkesförebere- delse är implicerat i den nya formuleringen av högskolelagen. Detta motiveras av att den bästa yrkesförberedelsen uppnås genom de breda generiska kunskaper och färdigheter som lagtexten nämner

23SFS 1992:1434, 1 kap., 9 § i dess lydelse före 1 juli 2002, SFS 2001:1263.

24Prop. 1992/93:1, s. 30.

54

SOU 2015:70

1993 års universitets- och högskolereform…

och det förstärks av att det är svårt att veta vad framtidens yrkesliv kräver, vilket blir ännu ett argument för breda generiska kunskaper och färdigheter.

Det framgick också av citatet ur Fria universitet och högskolor att föredragande statsråd menar att individuell utveckling eller person- lighetsutveckling är en del av högskolans uppdrag. Det är rimligt att tolka lagtexten så att ”kunskaper och färdigheter, … förmåga till självständig och kritisk bedömning, förmåga att självständigt lösa problem samt förmåga att följa kunskapsutvecklingen” utgör en väsentlig aspekt av individens utveckling. Det klassiska bildnings- idealet inbegriper inte bara breda kunskaper och färdigheter per se, utan också att dessa kunskaper och färdigheter sammanfogas till en helhet – integrerade av och i individen, som också håller denna bild av verkligheten i ständig kritisk omformning. Kunskap, färdighet, bildning och personlighetsutveckling är intimt förknippade med varandra.

3.8Den fortsatta diskussionen om den högre utbildningens mål

I detta avsnitt fokuseras frågan om högskolans mål med examens- ordningen 2007. Längre fram, i avsnitt 5.8, behandlas strukturella förändringar med examensordningen 2007.

Ytligt sett tonades alltså yrkes- och arbetsmarknadsinriktningen ned med linjesystemets avskaffande 1993, men i grunden syftar högre utbildning fortfarande till att förbereda för arbetsmarknaden. Balansen mellan olika syften fortsatte att behandlas i utredningar och propositioner under kommande år.

3.8.1Den öppna högskolan 2002

I propositionen Den öppna högskolan25 diskuteras åter högskolans mål. Regeringen skrev att 1993 års högskolereform syftade till att öka studenternas valmöjligheter, men underströk samtidigt utbild- ningens samhälleliga betydelse. Detta hade också markerats i regle-

25 Prop. 2001/02:15.

55

1993 års universitets- och högskolereform…

SOU 2015:70

ringsbreven från 1997 där högskolorna uppmanats att ”anpassa utbildningsutbudets inriktning till områden där behovet av väl- utbildad arbetskraft bedömdes öka.”26 Att utbildning syftar till arbete och yrke får anses självklart. Portalparagrafen om utbildningens syfte ges en ny utformning efter propositionens förslag.

Den grundläggande högskoleutbildningen skall ge studenterna

förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar,

förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem, samt

beredskap att möta förändringar i arbetslivet.

Inom det område som utbildningen avser skall studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att

– söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå,

följa kunskapsutvecklingen, och

utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området.27

Ändringen i högskolelagen motiveras med att den måste ”svara mot de ökade krav på olika färdigheter som ställs i dagens samhälle och arbetsliv”.28 En närmare läsning av förarbeten29 ger vid handen att arbetslivets krav mer ses som en aspekt av den allmänna samhälle- liga utvecklingen än som ett krav i sig. Detta kan förklara att lag- texten uttalar målet ”beredskap att möta förändringar i arbetslivet” men inte det mer direkta målet att ”förbereda för arbetslivet” (vår kursivering). Detta får även i den nya formuleringen av högskole- lagen anses förutsatt – och ännu i dag gällande.

3.8.2Utbildnings- och examensreformen 2007

Med utbildnings- och examensreformen 2007, ofta kallad Bologna- reformen, stryks målet om fortbildning och vidareutbildning ur lagtexten med motiveringen att det inte utgör en särskild kategori

26Prop. 2001/02:15, s. 14.

27SFS 1992:1434, 1 kap. 9 §, i dess lydelse fr.o.m. 1 juli 2002, SFS 2001:1263.

28Prop. 2001/02:15, s. 88.

29Framför allt SOU 2001:13.

56

SOU 2015:70

1993 års universitets- och högskolereform…

av utbildning utan ingår i normal högskoleutbildning.30 Lagtexten anpassas till den nya examensstrukturen med särskilda målformule- ringar för varje nivå. Detta sker genom att målen som i äldre ord- ning gällt grundläggande utbildning överförs till att gälla utbildning på grundnivå. Karaktären av yrkesförberedelse i kandidatexamen framgår av propositionstexten där föredragande statsråd anger att ”… kandidatexamen bör ge studenterna en god grund för att gå vidare till nästa nivå eller söka sig ut på arbetsmarknaden inom eller utom landet.”31

För avancerad nivå formuleras nya mål.

Utbildning på avancerad nivå skall innebära fördjupning av kunskaper,

färdigheter och förmågor i förhållande till utbildning på grundnivå och skall, utöver vad som gäller för utbildning på grundnivå,

ytterligare utveckla studenternas förmåga att självständigt integrera och använda kunskaper

utveckla studenternas förmåga att hantera komplexa företeelser, frå- geställningar och situationer, och

utveckla studenternas förutsättningar för yrkesverksamhet som stäl- ler stora krav på självständighet eller för forsknings- och utvecklings-

arbete.32

Det tillförs således ett nytt krav att ”utveckla studenternas förut- sättningar för yrkesverksamhet som ställer stora krav på självstän- dighet eller för forsknings- och utvecklingsarbete”. Det kan note- ras att det inte uttrycks krav på progression avseende yrkesförbe- redelse som annars är vanligt förekommande i högskolelag och högskoleförordning i uttryck som ”ytterligare utveckla” eller ”för- djupning av”. I propositionstexten uttrycks också tydligt att ut- bildning på avancerad nivå samtidigt förbereder för forsknings- och utvecklingsarbete och kvalificerad yrkesverksamhet.33

Det införs en ny kategori av examina – konstnärliga examina – som tidigare ingått i yrkesexamina. Som skäl anges att de konstnär- liga utbildningarnas speciella karaktär inte kan fångas i examens- beskrivningar inom andra examenstyper.34

30Prop. 2004/05:162, s. 88–89.

31Prop. 2004/05:162, s. 111.

32SFS 1992:1434, 1 kap. 9 §, i dess lydelse fr.o.m. 1 januari 2007, SFS 2006:173.

33Prop. 2004/05:162, s. 92.

34Prop. 2004/05:162, s. 119–121.

57

1993 års universitets- och högskolereform…

SOU 2015:70

Utöver högskolelagens krav anger högskoleförordningens bilaga 2, examensordningen, (motsvarande för Sveriges lantbruksuniversitet) examensbeskrivningar som anger mer specificerade mål för utbild- ningen än vad högskolelagen anger och betydligt mer precisa än vad som tidigare förekommit i den sedan 1993 målstyrda högskolan. För alla examina gäller att målen grupperas under tre rubriker:

kunskap och förståelse

färdighet och förmåga

värderingsförmåga och förhållningssätt.

Mål för den generella kandidatexamen uttrycks:

Kunskap och förståelse

För kandidatexamen skall studenten

– visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om

tillämpliga metoder inom området, fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor.

Färdighet och förmåga

För kandidatexamen skall studenten

visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeel- ser, frågeställningar och situationer,

visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar,

visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera

information, problem och lösningar i dialog med olika grupper, och

– visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom det område som utbildningen avser.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För kandidatexamen skall studenten

– visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedöm- ningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska

aspekter,

– visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används, och

58

SOU 2015:70

1993 års universitets- och högskolereform…

– visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens.35

Målen för kandidatexamen förtydligar och fördjupar de generella målen i högskolelagen. Dessa mål har ovan beskrivits vara formule- rade i termer av klassiska bildningsmål som implicerar yrkesförbe- redelse. Samtidigt bör noteras att högskoleförordningen explicerar målet ”… att självständigt arbeta inom det område som utbild- ningen avser”. Liknande formuleringar finns för alla examina på grundnivå liksom för konstnärliga utbildningar. För generella exa- mina och konstnärliga examina på avancerad nivå uttrycks krav på att ”(självständigt) arbeta i annan kvalificerad verksamhet” eller ”självständigt verka i arbetslivet”.

För yrkesexamina kan den sent tillkomna optikerexamen tjäna som exempel:

För optikerexamen skall studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för behörighet som optiker.

Kunskap och förståelse

För optikerexamen skall studenten

– visa kunskap om områdets vetenskapliga grund och kännedom om

aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete samt kunskap om samban- det mellan vetenskap och beprövad erfarenhet och sambandets bety-

delse för yrkesutövningen, och – visa kunskap om relevanta författ- ningar.

Färdighet och förmåga

För optikerexamen skall studenten

– visa förmåga att självständigt och i samverkan med patienten genom- föra synundersökning samt vid behov hänvisa patienten vidare till

hälso- och sjukvården,

visa förmåga att medverka vid optometrisk habilitering och rehabili- tering inom hälso- och sjukvården,

visa förmåga att tillämpa sitt kunnande för att hantera olika situa-

tioner, företeelser och frågeställningar utifrån individers och gruppers behov,

visa förmåga att informera och undervisa olika grupper,

35 SFS 1993:100, bilaga 2 – examensordning.

59

1993 års universitets- och högskolereform…

SOU 2015:70

visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera bedömningar och vidtagna åtgärder med berörda parter samt i enlighet med relevanta författningar dokumentera dessa,

visa förmåga till lagarbete och samverkan med andra yrkesgrupper, och

visa förmåga att kritiskt granska, bedöma och använda relevant information samt att diskutera nya fakta, företeelser och frågeställ-

ningar med olika grupper och därmed bidra till utveckling av yrket och verksamheten.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För optikerexamen skall studenten

visa självkännedom och empatisk förmåga,

visa förmåga att göra åtgärdsbedömningar utifrån relevanta veten- skapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna,

visa förmåga till ett professionellt förhållningssätt gentemot patien- ter och deras närstående, och

visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens.36

I de fall utbildningen syftar till ett yrke som ej uppställer formella behörighetskrav på viss examen (dvs. ej utgör legitimationsutbild- ning) så uttrycks kraven som i civilingenjörsexamen.

För civilingenjörsexamen skall studenten visa sådan kunskap och för- måga som krävs för att självständigt arbeta som civilingenjör.37

Examensbeskrivningarna avseende övriga yrkesexamina är analogt utformade.

Examensbeskrivningarna avseende yrkesexamina uttrycker såle- des dels ett övergripande mål att kunna arbeta i ett visst yrke, dels ett flertal mål under kunskap och förståelse, färdighet och förmåga respektive värderingsförmåga och förhållningssätt som är tydligt kopplade till yrkesutövningen, t.ex., som ovan, visa förmåga till lagarbete och samverkan med andra yrkesgrupper och visa förmåga till ett professionellt förhållningssätt gentemot patienter och deras när- stående.

36SFS 1993:100, bilaga 2 – examensordning.

37SFS 1993:100, bilaga 2 – examensordning.

60

SOU 2015:70

1993 års universitets- och högskolereform…

3.8.3Bolognasamarbetet

Examensreformen 2007 kallas ofta för Bolognareformen vilket hänvisar till dess europeiska bakgrund. Det multilaterala Bologna- samarbetet har som ett centralt mål att högre utbildning ska leda till ”anställningsbarhet”. Bolognasamarbetet betonar således hög- skolans mål angående yrkesförberedelse. Denna del av Bologna- samarbetet har fått stor uppmärksamhet och skapat en omfattande, ofta kritisk, diskussion, även om uttrycket ”anställningsbarhet” senare slipats av, t.ex. genom att breddas till ”användbarhet”. I internationell debatt är överhuvud utbildningens relation till arbetsmarknaden stark och debatten behärskas av tesen att över- gången från utbildning till etablering på arbetsmarknaden måste stärkas. Av alla styrdokument gällande högre utbildning i Sverige är det Bolognadeklarationen som tydligast ställer kravet på att högre utbildning ska leda till arbete och sysselsättning. Dock är Bologna- samarbetet en icke-bindande överenskommelse och det uttryck denna formellt fått i svenskt regelverk är den ovan redovisade i utbildnings- och examensreformen 2007.

3.9Den högre utbildningens mål är stabila

De övergripande målen med högskolans utbildning har varit stabila. Målen kan beskrivas i att förbereda för yrkesverksamhet, att förbe- reda för forskarutbildning, att ge fortbildning och vidareutbildning och att utveckla och bilda studenten som individ. Högskolelagens sätt att utforma målen har genomgått betydande förändringar från 1977 till 2007, men av förarbeten framgår att de övergripande målen ligger fast. Alltsedan 1993 gäller att förberedelse för yrke främst uppnås genom en bred, allmänbildande utbildning präglad av generiska kunskaper och färdigheter. De olika utformningarna av målen måste dock tolkas så att fokus läggs på olika mål vid olika tillfällen. Tveklöst innebar 1993 års högskolereform en betydande förskjutning från att högskolans främsta mål är yrkesutbildning till att stödja individens utveckling och valmöjlighet, med och inom utbildning. Efter den senaste examensreformen, nu gällande, har balansen i viss mån återställts, framför allt genom högskoleförord- ningens, särskilt examensordningens, tydliga krav på yrkesförbere- delse.

61

4Svensk högskoleutbildning i ett internationellt perspektiv

4.1Skillnader mellan hur länder organiserar sina utbildningssystem

I den internationella klassificeringen av utbildning (International Standard Classification of Education – ISCED) placeras utbildning motsvarande grundnivå och avancerad nivå och annan minst tvåårig eftergymnasial utbildning på nivå 5. Nivå 5 är i sin tur uppdelad i 5A och 5B. 5A är högre utbildning som är tre år eller längre och 5B är utbildning på två till tre år som har en mer praktisk eller yrkes- förberedande karaktär. Nivåerna 5A och 5B tillsammans med nivå 6 (forskarutbildning) benämns eftergymnasial utbildning (tertiary education). I denna term ingår alltså inte eftergymnasial utbildning som är kortare än två år.1

Länderna inom OECD har organiserat sina utbildningssystem på olika sätt, vilket också påverkar jämförbarheten mellan länderna. För OECD-länderna i genomsnitt är andelen högskoleutbildning (ISCED 5A) ungefär tre fjärdedelar av den totala eftergymnasiala utbildningen, men andelen varierar. I exempelvis Kanada utgör högskoleutbildning bara drygt hälften av den eftergymnasiala utbildningen, medan i princip all eftergymnasial utbildning i Norge är högskoleutbildning. I Sverige utgörs merparten av den eftergymnasiala utbildningen av högskoleutbildning (cirka 80 procent). Det beror på att en stor del av den eftergymnasiala utbildningen införlivades i högskolan 1977 (se kapitel 2). Andra länder har genomfört samma typ av reform, men senare. Detta gäller till exempel för Finland som i slutet av 1990-talet

1 Klassificering enligt ISCED 1997. Se bilaga 6 för mer detaljerad information.

63

Svensk högskoleutbildning i ett internationellt perspektiv

SOU 2015:70

reformerade sitt utbildningssystem så att utbildning till bland annat sjuksköterska blev högskoleutbildning. 2

4.2Utbyggnaden av eftergymnasial utbildning är i olika stadier i olika länder

Många OECD-länder har successivt byggt ut den eftergymnasiala utbildningen, och utbildningsnivån har därmed höjts efter hand. År 2012 hade 33 procent av den vuxna befolkningen (25–64 år) inom OECD minst två års eftergymnasial utbildning, jämfört med 22 procent år 2000. I Sverige ligger utbildningsnivån lite över OECD- genomsnittet – 36 procent hade minst två års eftergymnasial utbildning år 2012, jämfört med 30 procent år 2000.3

I flera av de länder som tidigare har byggt ut den eftergymnasiala utbildningen har utbildningsnivån stabiliserats. I exempelvis de nordiska länderna, USA, Kanada och Schweiz var utbildningsnivån redan för tio år sedan hög, och den har bara höjts måttligt under senare år. I Sydkorea har eftergymnasial utbildning under en längre tid kraftigt byggts ut, vilket har lett till att landet har högst andel eftergymnasialt utbildade unga inom OECD. På senare år har dock höjningen även i Sydkorea mattats av. 4 Hur stor andel av utbildningen som är offentligt finansierat skiljer sig åt mellan olika länder (se avsnitt 4.4)

Några länder som har haftrelativt låg utbildningsnivå men som på senare år påtagligt har byggt ut den eftergymnasiala utbildningen är Polen, Tjeckien, Slovakien, Italien och Turkiet.5 Sammantaget innebär det att utbildningsnivån inom OECD förmodligen kommer att fort- sätta att öka.

Den eftergymnasiala utbildningen är inte jämt fördelat över befolkningen. I de länder där utbyggnaden har skett relativt nyligen är det stora skillnader i utbildningsnivå mellan olika generationer. I Sverige har 43 procent av den yngre befolkningen (25–34 år) efter- gymnasial utbildning, medan motsvarande i den äldre befolkningen (55–64 år) är 29 procent. Det är också i de flesta OECD-länder

2UKÄ (2015b), s. 6.

3OECD (2014), tabell A1.4a.

4OECD (2014), tabell A1.4a.

5OECD (2014), tabell A1.4a.

64

SOU 2015:70

Svensk högskoleutbildning i ett internationellt perspektiv

skillnader mellan kvinnors och mäns utbildningsnivå. Bland OECD-länderna hade i genomsnitt 35 procent av kvinnorna och 31 procent av männen eftergymnasial utbildning år 2012. I Sverige var det större skillnader mellan könen: 41 procent av kvinnorna och 30 procent av männen hade uppnått denna utbildningsnivå. De övriga nordiska länderna har motsvarande könsskillnader som i Sverige.6

4.3Andelen med högskoleutbildning ökar inom OECD

Högskoleutbildning är alltså en del av den eftergymnasiala utbild- ningen, och om vi koncentrerar oss på ISCED-nivåerna 5A och 6 (minst tre års högskoleutbildning) ser vi att även denna del har ökat inom OECD. Mellan 2001 och 2012 har andeleni befolkningen (25– 64 år) med minst tre års högskoleutbildning ökat från 15 till 24 procent i OECD-länderna i genomsnitt. I Sverige har ökningen varit i samma takt, från 17 till 27 procent. Norge var 2012 det land som hade högst andel högskoleutbildade i befolkningen (36 procent), följt av USA, Israel, Nederländerna, Island och Storbritanniendär andelenvar över 30 procent. 7

I de flesta länder är det en högre andel av kvinnorna än av männen som har högskoleutbildning, även om det i några länder är en betydligt högre andel av männen som har högskoleutbildning. De tydligaste exemplen på detta är Japan och Sydkorea. I de nordiska länderna, med undantag av Finland där skillnaderna är något mindre, skiljer det ungefär tio procentenheter mellan kvinnor och män.8

6OECD (2014), tabell A1.4a och A1.4b.

7OECD (2002), tabell A2.3 samt OECD (2014) tabell A1.3a.

8OECD (2014), tabell A1.3b.

65

Svensk högskoleutbildning i ett internationellt perspektiv

SOU 2015:70

Figur 4.1 Andel (%) av kvinnor och män (25–64 år) med minst tre års högskoleutbildning 2012

Diagrammet är sorterat på utbildningsnivå för båda könen totalt.

Norge

USA

Israel

Nederländerna

Island

Storbritannien

Australien

Danmark

Sydkorea

Kanada

Sverige

Japan

Finland

Luxemburg

Schweiz

Nya Zeeland

Irland

Estland

Polen

OECD-genomsnitt

Spanien

Ungern

Tjeckien

Frankrike

Portugal

Belgien

Grekland

Slovakien

Tyskland

Mexico

Italien

Turkiet

Slovenien

Österrike

Chile

Kvinnor

Män

0

10

20

30

40

50

Procent

Källa: OECD, Education at a Glance 2014, tabell A1.3b (webbtabell).

66

SOU 2015:70

Svensk högskoleutbildning i ett internationellt perspektiv

Utbyggnaden av högskolan märks tydligast bland de yngre och det är också bland demman snabbast kan se hur utbildningsnivån påverkats av ländernas utbildningssatsningar. År 2012 hade i genomsnitt 30 procent av den unga befolkningen (25–34 år) i OECD-länderna en högskoleutbildning (ISCED 5A och 6). Det är en ökning med tio procentenheter jämfört med 2003, och den kraftiga ökningen är ett resultat av att många länder har byggt ut sin högskoleutbildning under senare tid.9

I Sverige har andelen högskoleutbildade bland 25–34-åringar ökat från 24 procent till 34 procent mellan 2003–2012. Ökningen skedde fram till 2009, sedan dess har nivån inte förändrats. I de flesta andra länder har utbildningsnivån fortsatt att öka efter 2009.10 I Sverige byggdes högskolan ut framför allt under 1990- talet och under åren i början av 2000-talet. Därefter avstannade utbyggnaden. Under högkonjunkturen 2006–2008 minskade dessutom studenternas efterfrågan på utbildning tillfälligt, vilket också påverkar att utbildningsnivån inte har stigit efter 2009.11

Norge är det land som har högst andel högskoleutbildade i den unga befolkningen (44 procent). Därefter följer Polen (41 procent) som kraftigt har byggt ut högskolan så att andelen högskole- utbildade unga har mer än fördubblats den senaste tioårsperioden. Nederländerna, Storbritannien, Sydkorea och Finland har också en hög andel högskoleutbildade i den unga befolkningen, omkring 40 procent.12

9OECD (2014), tabell A1.4a.

10OECD (2014), tabell A1.4a.

11UKÄ (2015b), s. 8.

12OECD (2014), tabell A1.4a.

67

Svensk högskoleutbildning i ett internationellt perspektiv

SOU 2015:70

Figur 4.2 Andel (%) av 25–34-åringar med minst tre års högskoleutbildning 2001 och 2012

Norge

Polen Nederländerna Storbritannien Sydkorea Finland Australien Island Luxemburg Japan Danmark USA Sverige Irland Nya Zeeland Israel Kanada Schweiz

OECD-genomsnitt Ungern Portugal Tjeckien Frankrike

Estland

Spanien

Slovakien

Belgien

Mexico

Italien Slovenien Grekland Turkiet Tyskland Österrike Chile

2012 2001

0

10

20

30

40

50

Procent

 

 

 

 

 

 

Källa: OECD, Education at a Glance 2014, tabell A1.4a samt Education at a Glance 2002, tabell A2.3.

68

SOU 2015:70

Svensk högskoleutbildning i ett internationellt perspektiv

4.4Stora skillnader i finansiering mellan länder

År 2011 avsatte OECD-länderna i genomsnitt 1,6 procent av BNP för eftergymnasial utbildning och forskning inom högskolan, varav 1,1 procent var offentliga medel. Sverige satsade 1,7 procent av BNP, varav 1,6 procent var offentliga medel. Bland de övriga nordiska länderna satsade Finland och Danmark 1,9 procent av BNP, Norge 1,7 procent av BNP och Island 1,2 procent av BNP. I samtliga nordiska länder utgör offentliga medel huvuddelen av finansieringen, medan länder som Kanada, Sydkorea, USA och Australien har en övervägande del privat finansiering, huvudsakligen från studie- avgifter.13

Mellan 2001 och2011 har kostnaden per student ökat med drygt 30 procent (i löpande priser) i genomsnitt bland OECD-länderna. USA och Kanada har de högsta kostnaderna per student, följt av Schweiz, Danmark och Sverige på femte plats.14 Sveriges satsningar på eftergymnasial utbildning och forskning inom högskolan är alltså stora i internationell jämförelse.

OECD-länderna skiljer sig dock åt med avseende på hur stor andel av kostnaderna som avser utbildning, forskning respektive studentstöd (exempelvis studentbostäder och studentmatsalar). För OECD-länderna i genomsnitt utgörs två tredjedelar av kostnaden per student av utbildningskostnader och en tredjedel av forsknings- kostnader. Sverige utmärker sig, tillsammans med Schweiz, genom att över hälften av den totala kostnaden är forskningskostnader. I andra länder bedrivs forskning i högre utsträckning utanför högskolesektorn. Det innebär att vid en jämförelse som enbart innehåller utbildningskostnader faller Sverige inte lika bra ut i jämförelse med andra OECD-länder. 15

13OECD (2014), tabell B2.3.

14OECD (2004), tabell B1.1 och OECD (2014), tabell B1.2.

15OECD (2014), tabell B1.2.

69

Svensk högskoleutbildning i ett internationellt perspektiv

SOU 2015:70

Figur 4.3 Kostnad för eftergymnasial utbildning och forskning per student 2011

Diagrammet är sorterat efter utbildningskostnad

USA

Kanada

Irland

Finland

Norge

Nederländerna

Österrike

Israel

Schweiz

Sverige

Belgien

Frankrike

Australien

Tyskland

OECD-genomsnitt

Nya Zeeland

Storbritannien

Spanien

Slovenien

Sydkorea

Polen

Chile

Mexico

Tjeckien

Italien

Ungern

Portugal

Slovakien

Estland

Turkiet

Japan

Island

Danmark

0

5

10

15

20

25

30

Utbildning

Studentstöd

Forskning

Ingen uppdelning

Köpkraftsjusterade US-dollar, tusental

Källa: OECD, Education at a Glance 2014, tabell B1.2.

70

5Resurstilldelningssystemet och större förändringar 1993–2014

5.1Resurstilldelningssystemet

Förutsättningarna för verksamheten inom universitet och högsko- lor förändrades kraftigt genom 1993 års reform. Den nya högsko- lelagen (1992:1434) som trädde i kraft den 1 juli 1993, tillsammans med den nya högskoleförordningen (1993:100), gav universiteten och högskolorna en betydligt ökad frihet att besluta om sin verk- samhet och sin egen organisation (se kapitel 3). Det centralt reglerade linjesystemet för grundläggande utbildning avskaffades och ett nytt system för tilldelning av resurser för grundläggande högskoleutbildning infördes.1 Medel anvisas fr.o.m. 1993/94 till varje statligt universitet eller högskola under ett anslag till grund- läggande högskoleutbildning. Detta nya resurstilldelningssystem ersatte de sex tidigare anslagen till yrkesutbildningssektorerna (fem stycken) samt till lokala och individuella linjer och enstaka kurser.

Styrningen av utbildningsutbudet skedde på en mycket övergri- pande nivå genom att det i ett utbildningsuppdrag till varje lärosäte angavs ett maximalt antal helårsstudenter under året samt ett maximalt antal helårsprestationer under kommande treårsperiod som lärosätet kunde få ersättning för, inom som mest tolv olika utbildningsområden. För de konstnärliga områdena angavs antalet helårsstudenter för vilka ersättning kunde utgå. En maximal ersätt- ning för utbildningen (s.k. takbelopp) till varje högskola fastställ- des. I utbildningsuppdraget ingick också vilka examina av olika slag som varje universitet eller högskola fick utfärda. I utbildningsupp- draget, som avsåg en treårsperiod, angavs hur många examina av

1 Observera att Sveriges lantbruksuniversitet inte omfattades av resurstilldelningssystemet, liksom ej heller senare Försvarshögskolan.

71

Resurstilldelningssystemet och större förändringar 1993–2014

SOU 2015:70

vissa slag som skulle avläggas. Medelstilldelningen ett visst bud- getår till grundläggande utbildning vid en högskola bestämdes slut- ligt först i efterskott, när högskolan redovisat hur många studenter (omräknat till helårsstudenter) som deltagit i utbildningen och vilket antal helårsprestationer de åstadkommit.

Vid införandet av reformen beräknades och översattes utbild- ningarna (egentligen kurserna) från de fem sektorsanslagen samt anslaget för lokala och individuella linjer och enstaka kurser i 1977 års studieordning till det nya systemet med utbildningsområden. Vid starten 1993/94 fanns följande sex ersättningsområden:

Humaniora, teologi, juridik och samhällsvetenskap

Naturvetenskap, teknik, farmaci, vårdutbildning

Medicin

Odontologi

Undervisning (lärarutbildningarnas praktisk pedagogiska inslag)

Övrigt (journalist- bibliotekarieutbildning samt praktiskt este- tiska inslag i lärarutbildningarna).

Utbildningsområdena borde enligt propositionen2 motsvara de traditionella fakultetsområdena, undervisnings- och vårdutbildnings- områdena samt det konstnärliga området.

För varje utbildningsområde fastställdes ett ersättningsbelopp för helårsstudent respektive helårsprestation. Det lägsta beloppet utgick för humanistisk, teologisk, juridisk och samhällsvetenskap- lig utbildning (14 024 kronor för en helårsstudent och 14 242 kro- nor för en helårsprestation) och det högsta för medicinsk utbild- ning (46 597 kronor för en helårsstudent och 58 874 kronor för en helårsprestation).

Resurser för lokalkostnader inkluderades inte i prislapparna för 1993/94 beroende på att utredningen av dessa krävde ytterligare tid. (Medlen anvisades tidigare under ett anslag för lokalkostnader och var inte uppdelade på grundutbildning och forskning/forskar-

2 Prop. 1992/93:169 s. 14.

72

SOU 2015:70

Resurstilldelningssystemet och större förändringar 1993–2014

utbildning.) Från och med budgetåret 1994/95 fördes en ”hyres- peng” in i ersättningen för helårsstudenter.3

Från 1995/96 kom ersättning för helårsstudenter och helårspre- stationer att utgå även för de konstnärliga och idrottsliga högsko- leutbildningarna.

I propositionen understryker statsrådet att principerna för er- sättningsbeloppen enbart avser statsmakternas resurstilldelning till universitet och högskolor och att lärosätena förväntas göra interna omfördelningar enligt deras egna behov:

Det ankommer sedan på respektive styrelse att besluta om hur de till-

delade medlen fördelas och används internt för att fullgöra utbild- ningsuppdraget. Ansvaret för kvaliteten i verksamheten måste vara

vägledande för de fördelningsprinciper som universiteten och hög- skolorna tillämpar internt.4

Trots detta har det visat sig att flera lärosäten kommit att tillämpa de centrala ersättningsbeloppen eller relationerna mellan dem i den lokala resursfördelningen.

Resurserna för grundutbildningen anvisades som ett anslag till varje universitet och högskola. Till skillnad mot övriga anslag där myndigheterna avräknar sina kostnader fick lärosätena ett helt prestationsinriktat anslag där intäkterna för respektive budgetår avräknas i efterskott beroende på vilka prestationer som har utförts vid lärosätet. I grundutbildningsanslaget ingår ett takbelopp, som är den maximala ersättningen ett lärosäte kan erhålla för grund- utbildningen under ett budgetår. Sveriges lantbruksuniversitet och Försvarshögskolan har inget takbelopp då de ej omfattas av resurstilldelningssystemet. Vid sidan av takbeloppet finns i vissa fall medel för särskilda åtaganden5. Dessa är av mindre storlek.

3Avsnittet bygger i huvudsak på Utbildningsutskottets betänkande 1993/94: UbU 8.

4Prop. 1992/93:169 s. 17.

5För vissa särskilda ändamål exempelvis för småämnen och för tandvårdscentralerna vid Karolinska institutet och Lunds universitet utgår medel direkt som s.k. särskilda åtgärder. Dessa avräknas inte mot takbeloppet utan fungerar som ett ”vanligt” statligt anslag.

73

Resurstilldelningssystemet och större förändringar 1993–2014

SOU 2015:70

5.1.1Anslagssparande och sparande av prestationer

Respektive lärosätes anslag fastställs av riksdagen. Takbeloppet som är den största delen av anslaget fördelas i tolftedelar som för- skott till lärosätet under året. Vid budgetårets slut beräknas antalet helårsstudenter och helårsprestationer per ersättningsområde och först vid årets slut kan lärosätets intäkt under året beräknas. Om intäkten underskrider takbeloppet återförs differensen till anslaget och ett anslagssparande uppstår. Om däremot intäkten överskrider takbeloppet uppstår ett sparande av prestationer. Båda dessa ”sparformer” får utnyttjas under kommande år.

Under den första treårsperioden (1993/94 till det förlängda budgetåret 1995/966) fick lärosätena enbart använda detta sparande under själva treårsperioden. Efter treårsperiodens slut drogs allt sparande in. Från och med budgetåret 1997 får sparande maximalt uppgå till 10 procent av takbeloppet. Anslagssparande som översti- ger 10 procent dras in till staten och om prestationssparandet över- stiger 10 procent ersätts det överhuvudtaget inte. Begränsningen inom treårsperioden togs då bort och eventuellt sparande fick över- föras till nästa budgetår. Begränsningarna om maximalt 10 procent finns fortfarande kvar. Ytterligare en begränsning som enbart fanns under första treårsperioden var så kallade ”innertak” inom tak- beloppet. För varje utbildningsområde angavs det maximala antalet helårsprestationer under treårsperioden som högskolan kunde få ersättning för. Denna begränsning infördes för att lärosätena skulle erbjuda ett allsidigt utbildningsutbud. Även denna begränsning togs bort 1997.

Resultatet av första periodens nollställande av sparandet blev att lärosätena producerade att stort antal helårsprestationer för vilket man inte kunde få ersättning. Summan beräknades till drygt 1 miljard eller motsvarande 40 000 helårsstudenter inom det samhällsvetenskapliga området.7 I en rapport från Sveriges universitets- och högskole- förbund redovisas anslagssparande och överproduktion som över- stiger 10 procentför perioden2003–2012. Enligt denna rapport har 2 493 989 tkr återgått till statskassan från anslagssparandet och lärosätena har överproducerat utbildning för 1 166 930 tkr utan

6Läsåren ersattes fr.o.m. 1997 av kalenderår, som då infördes som budgetår för hela stats- förvaltningen.

7Högskoleverket (1997a), s. 31.

74

SOU 2015:70

Resurstilldelningssystemet och större förändringar 1993–2014

ersättning.8 Det är alltså betydande belopp som antingen har åter- gått från lärosätena till statskassan eller där man har utbildat utan ersättning.

Antalet helårsstudenter och helårsprestationer är svårt att för- utse. Påverkan från konjunktursvängningar och av förändringen i de för lärosätet aktuella årskullarna påverkar inflödet av studenter. Vid lågkonjunktur i samhället tenderar fler studenter att både påbörja eller förlänga sin utbildning – vid högkonjunktur råder det motsatta läget. Både 1997 och 2004 var det ekonomiska utfallet av antalet helårsstudenter och helårsprestationer betydligt högre än takbeloppet. Under perioden 2000–2001 var situationen den mot- satta då utfallet var 95–96 procent av takbeloppet. Därefter följde några år av överproduktion då lärosätena byggde upp ett nytt spa- rande av prestationer som vid ingången av 2006 uppgick till nästan 1 miljard kronor.9 Därpå följde återigen en nedgång av studenter som så småningom byttes mot en uppgång i slutet av perioden. Ett sparande uppstod till stor del på grund av att de tillfälliga platserna (10 000 per år) för 2010 och 2011 upphörde inför 2012 och att läro- sätena då inte hade hunnit förbruka samtliga medel som de hade tilldelats.

Frågan om det lämpliga i att använda utbildningsområden som grund för resurstilldelningen har diskuterats ett flertal gånger efter reformen.

Redan i den första uppföljningen som gjordes av Högskolever- ket i rapporten Uppföljning av resurstilldelningssystemet för grund- läggande utbildning10 förekommer ifrågasättande:

Vidare har också påpekats att det förhållande att resurstilldelningen

baseras på utbildningsområden i sig verkar konserverande. Utbild- ningsområdena avspeglar i stort den traditionella fakultetsindelningen.

Eftersom per capitaersättningarna inom de olika utbildningsområ-

dena/fakultetsområdena är historiskt betingade (med undantag för förstärkningen av per capitaersättningen till de humanistiska, juridiska,

teologiska och samhällsvetenskapliga områdena) motverkas föränd-

ringar och utveckling framför allt inom de områden som har den lägsta per capitatilldelningen.

8Eriksson & Heyman (2014), bilaga 1.

9Högskoleverket (2009a), s. 29.

10Högskoleverket (1997b).

75

Resurstilldelningssystemet och större förändringar 1993–2014

SOU 2015:70

I Styrutredningens betänkande Högskolans styrning konstateras att ”utbildningsområdenas ersättningsnivåer har egentligen sin grund i tidigare förhållanden, vilka i betydande utsträckning saknar aktua- litet i dag. Ingenting har egentligen gjorts för att modernisera och rationalisera dess grunder.”11

Problematiken och ifrågasättandet av klassificeringen har varit föremål för ett flertal rapporter och promemorior från inte minst Riksrevisionen. Högskoleverket publicerade 2012 en uppföljning av kursklassificeringen med förslag och rekommendationer.12 Slutligen bör det tilläggas att grundutbildningens resurstilldelningssystem har varit föremål för två större offentliga utredningar: Ett utvecklat resurstilldelningssystem för högskolans grundutbildning13 och Resurser för kvalitet14. Inga av förslagen till förändringar av resurstilldel- ningssystemet har genomförts.

5.1.2Förändringar av ersättningsbeloppen

Under perioden från reformen 1993/94 till 2013 har ett antal för- ändringar skett av ersättningsbeloppen. Det har rört sig om ökning av ersättningsbeloppentill följd av att olika kostnader har förts över till högskolan (exempelvisvis nytt pensionssystem, studiedokumenta- tionssystemet Ladok, det gemensamma avtalet för upphovsrätts- skyddat material Bonus m.m.), men också för ofinansierade reformer. Fram till 2008 hade minst 30 ändamål fått finansieras av högskolorna utan tillförsel av resurser.15

Större förändringar av ersättningsbeloppen har skett för vård- utbildningarna som höjdes 2002 i samband med förstatligandet av vårdhögskolorna och fick ett eget ersättningsbelopp (ingick fram till 2001 i gruppen naturvetenskap, teknik och farmaci) och resur- ser för klinisk praktik tillfördes från landstingen. Ersättnings- beloppet för humanistisk, teologisk, juridisk och samhällsveten- skaplig utbildning, som har haft den lägsta ersättningen, har höjts ett antal gånger: 2001, 2002, 2006, 2007, 2008, 2012 och 2013. Även

11SOU 2000:82, s. 102.

12Högskoleverket (2012c).

13SOU 2005:48.

14SOU 2007:81.

15Andrén (2013), s. 173, SOU 2007:81, s. 186.

76

SOU 2015:70

Resurstilldelningssystemet och större förändringar 1993–2014

ersättningsbeloppet för naturvetenskap, teknik och farmaci har höjts 2002 och 2005.16 Den största höjningen av ersättningsbeloppet per helårsstudent till humanistisk, teologisk, juridisk och samhälls- vetenskaplig utbildning genomfördes mellan 2011 och 2013 med 6 500 kronor per helårsstudent eller med 30 procent17 (Ersättnings- beloppet per helårsprestation höjdes inte). Finansieringen skedde bland annat genom omfördelningar inom takbeloppen. Relationen mellan ersättningen för helårsstudent respektive helårsprestation kom därmed att ändras till en större andel av ersättningen för hel- årsstudent.

Ersättningsbeloppen och högskolornas takbelopp räknas årligen upp enligt den pris- och löneomräkningsmodell som gäller för alla statliga myndigheter. Omräkningen baseras bl.a. på ett lokalkost- nadsindex och ett löneindex. För högskolorna används en gemensam omräkning baserad på ett genomsnitt för samtliga lärosäten. Löne- indexet justeras med ett s.k. produktivitetsavdrag, baserat på produktivitetsutvecklingen i den privata tjänstesektorn. Produkti- vitetsavdraget behandlades bl.a. i betänkandet Resurser för kvalitet.18 Där framhålls att högre utbildning borde undantas från det årliga kravet på ökad produktivitet med motiveringen att ständig ökad produktivitet, utan att kvaliteten sänks, är svår att åstadkomma inom sådan verksamhetsom bygger på mötet mellan studenter och lärare.

5.2Styrmedel

Reformen 1993 resulterade i en ny högskolelag och en ny högsko- leförordning. All detaljstyrning av dimensioneringen försvann och ersattes med att högskolorna i stället fick ansvaret för dimension- ering av utbildningen. En ny styrning med utbildningsuppdrag och ett helt nytt resurstilldelningssystem infördes.

Följande uttalande, som tidigare har citerats, från utbildnings- ministern i propositionen Högre utbildning för ökad kompetens sammanfattar den grundläggande ideologin bakom den nya styr- modellen:

16Högskoleverket (2009a), tabell 4 B.

17Prop. 2012/13:1 Utgiftsområde 16, s. 78.En fulltäckande beskrivning av hur ersättnings- beloppen har förändrats under perioden 1997–2007 återfinns i Högskoleverket (2009a).

18SOU 2007:81, s. 189–190.

77

Resurstilldelningssystemet och större förändringar 1993–2014

SOU 2015:70

I den nya universitets och högskoleorganisationen avstår regeringen, som jag tidigare nämnt, från att i detalj ange hur många studenter som

skall utbildas på respektive område vid varje universitet och högskola. Det blir i stället studenterna, universiteten och högskolorna som

genom sina egna val och prioriteringar avgör detta. De enda undan-

tagen är utbildningar till vissa viktiga yrken för vilka staten ur ett nat- ionellt perspektiv måste garantera ett visst antal examinerade samt

vissa mindre men väsentliga ämnen. Dessutom anges viktiga mål för den långsiktiga inriktningen av examinationen.19

I detta avsnitt redovisar vi en sammanfattning av hur styrningen har varierat under perioden 1994–2013.

Under de första åren fanns inte arbetsmarknadens behov om- nämnt i styrsystemet utan det fanns en ensidig koncentration på studenternas efterfrågan och häri låg också de ekonomiska incita- menten. Först i den andra treårsperioden 1997–1999 återfinns en formulering att universiteten och högskolorna också ska anpassa utbildningarna till områden där behovet av välutbildad arbetskraft kan förutses. Någon ekonomisk stimulans för detta finns inte i systemet – tvärtom. Ensatsning på utbildning för arbetsmarknadens behov och där studenterna inte visar intresse för denna utbildning leder direkt till en ekonomisk förlust för högskolan. Eftersom hög- skolans resurstilldelning bygger på ett förskott av medel under det aktuella året kommer den ekonomiska konsekvensen av en felaktig prioritering (i betydelsen att studenterna inte kommer att söka) att få en direkt ekonomisk konsekvens.

Vi väljer att redovisa en sammanfattning av styrningen utifrån följande typer av styrmedel som har använts under perioden:

Styrning av antalet examina

Styrning av antalet helårsstudenter – tilldelning av platser20

Ekonomisk styrning

Övrig styrning.

19Prop. 1992/93:169, s. 32.

20Begreppet platser är odefinierat. Det finns inte och har inte funnits i varken 1977 års eller 1993 års resurstilldelning. Före 1993 års reform användes begreppen nybörjarplatser, till- handahållna respektiveutnyttjade helårsplatser. I 1993 års reform används helårsstudenter respektive helårsprestationer. Se även UKÄ (2013g).

78

SOU 2015:70

Resurstilldelningssystemet och större förändringar 1993–2014

5.2.1Styrning av antalet examina

I högskoleförordningens examensbilaga finns förtecknat vilka examina som kan utfärdas vid lärosätena. Tillstånd att utfärda examen till ett enskilt lärosäte avgörs efter prövning av Universitetskanslersämbetet (tidigare Högskoleverket). Kontinuerliga kvalitetsprövningar genom- förs för respektive utbildning, och lärosäten kan få sitt tillstånd att utfärda examen ifrågasatt/indraget.

I de första utbildningsuppdragen för treårsperioden 1993/94 till 1995/96 angavs, vid sidan om uppgiften om vilka examina som lärosätet hade tillstånd att utfärda, också för respektive lärosäte det som var aktuellt för lärosätet:

Minsta antalet examina som omfattar minst 120 p

Minsta antalet civilingenjörsexamina

Minsta antalet grundskollärarexamina 1–7

Minsta antalet grundskollärarexamina 4–9

Minsta antal gymnasielärarexamina

Minsta antal läkarexamina

Minsta antal tandläkarexamina.

Under perioden 1993–2013 har styrningen av antalet examina grad- vis förändrats vad gäller krav och uppföljning. Nedanstående tabell redovisar hur styrningen av nationellt viktiga examina formulerades i ett regleringsbrev från 2003 för ett universitet.

79

Resurstilldelningssystemet och större förändringar 1993–2014 SOU 2015:70

Tabell 5.1

Styrning av nationellt viktiga examina

 

 

Exempel från regleringsbrev 2003 för ett universitet

 

 

 

 

 

Examina

 

 

Mål 2001–2004

Planeringsföruts ättni ng

 

 

 

 

2005–2008

 

 

 

Magisterexamen med ämnesdjup

3 340

*

Civilingenjörsexamen

 

800

1 220

Sjuksköterskeexamen

 

610

670

Lärarexamen

med inriktning

mot tidigare år**

605

635

Lärarexamen

med inriktning

mot senare år**

1 280

1 375

* Examinationen bör vara på minst samma nivå som under perioden 2001–2004. ** Inklusive examina inom motsvarande äldre utbildningar.

I årsredovisningen skulle universitetet redovisa i vilken utsträckning målen hade uppnåtts, vilka åtgärder som hade vidtagits och i förekommande fall varför målen inte hade uppnåtts. Resultatet redovisades och diskuterades vid de årliga dialogerna mellan departementet och universitetet och slutligen återgavs de i den sammanfattande resultatredovisningen för respektive universitet och högskola i budgetpropositionen. Några sanktioner förkom inte i anslutning till om dessa mål uppfylldes eller inte. Denna typ av styrning avskaffades helt i budgetpropositionen för 2010. Om de avskaffades för att det var mycket få universitet och högskolor som uppnådde målen eller om målen var för högt uppsatta i förhållande till studenternas efterfrågan och examinationsfrekvens har vi ingen kunskap om. Det bör dessutom tilläggas att autonomireformen då hade genomförts.

Vid sidan av de så kallade nationellt viktiga examina har det också förkommit en mjukare form av styrning/uppmaningar i reglerings- breven. Nedan redovisas några exempel från olika regleringsbrev:

Antalet avlagda examina inom högskoleingenjörsutbildningen bör tillsammans med antalet avlagda högskole-, kandidat- och magisterexamina med inriktning mot teknik sammantaget öka 2003 i förhållande till 2002.

Minst en tredjedel av antalet lärarexamina bör ha en inriktning med matematik, naturvetenskap eller teknik.

För lärarexamen med inriktning mot tidigare år skall särskilt behovet av lärare i förskola och förskoleklass beaktas.

80

SOU 2015:70

Resurstilldelningssystemet och större förändringar 1993–2014

För perioden 2005–2008 bör antalet examinerade i psykolog- utbildningen öka.

Även för dessa mål sker redovisning i årsredovisningarna, i dialogerna mellan Utbildningsdepartementet och högskoleledningarna samt i budgetpropositionerna.

5.2.2Styrning av antalet helårsstudenter – tilldelning av platser

Under den första treårsperioden 1993/94–1995/96 angavs i varje läro- sätes utbildningsuppdrag det högsta antal helårsstudenter som lärosätet kunde påräkna ersättning för. Det bör poängteras att läro- sätet själv inom vissa ramar under den första treårsperioden kunde dimensionera sin utbildning så att fler helårsstudenter kunde avräknas om det gjordes för utbildningar med det lägsta ersätt- ningsbeloppet (humaniora, samhällsvetenskap, juridik och teologi) och färre om det gjordes mot de högre ersättningsbeloppen (exem- pelvis det naturvetenskapligt/tekniska). För de lärosäten som hade examenstillstånd inom det konstnärliga området angavs även ett maximalt antal helårsstudenter som kunde avräknas. Det senare villkoret berodde på att ersättningsbeloppen för de konstnärliga utbildningarna inte fastställdes förrän 1994/95 och då maximerades antal helårsstudenter som kunde avräknas mot respektive konst- närligt ersättningsbelopp. Dessa var i förhållande till de andra ersättningsbeloppen mycket höga.

Ganska snart togs det maximala antalet helårsstudenter bort (se avsnittet 5.2.3) och ersattes med uttalanden i budgetpropositioner och regleringsbrev om att antalet helårsstudenter inom vissa områ- den – oftast inom det naturvetenskapliga och tekniska utbildnings- området – borde öka. Från i stort sett 2001 till 2009 fanns detta i regleringsbreven som ett komplement till examenstabellen (tabell 5.1). I en högskolas regleringsbrev fanns exempelvis följande skriv- ning: ”Antalet helårsstudenter 2003 totalt och inom de naturveten- skapliga och tekniska utbildningsområdena bör öka i förhållande till 2002.”

Från 2012 tar regeringen ett nytt grepp och fördelar en ökning av antalet nybörjarplatser. Dessa ökningar berörde nästan alltid

81

Resurstilldelningssystemet och större förändringar 1993–2014

SOU 2015:70

högskoleingenjörs-, läkar-, tandläkar-, civilingenjörs- och sjukskö- terskeutbildningarna. Oftast genomfördes denna inom ramen för omfördelningar mellan lärosäten vilket innebar att samtliga högskolor fick vara med om finansieringen av de högskolor som erhöll dessa ökningar.

I regleringsbrevet för 2013 uttrycks i ett fall en mjukare styr- ning:

Universitet och högskolor som har tillstånd att utfärda lärar- och för-

skollärarexamina ska planera för dimensioneringen av olika examina, inriktningar och ämneskombinationer, så att den svarar mot studen-

ternas efterfrågan och arbetsmarknadens nationella och regionala be-

hov. Överväganden och vilka åtgärder som har gjorts för att informera och vägleda studenterna i detta val ska redovisas i årsredovisningen.21

Men också detaljerad styrning av programnybörjare, exempelvis för ett universitet:

Antalet programnybörjare ska under 2013 öka vid universitet enligt nedan.

Civilingenjörsutbildning

10

Högskoleingenjörsutbildning

10

Sjuksköterskeutbildning

1022

Detta sätt att styra är ett direkt exempel på det sätt regering och riksdag styrde i perioden 1977–1993. Enda skillnaden är att det då hette nybörjarplatser på de centrala utbildningslinjerna som då fanns.

5.2.3Ekonomisk styrning

Konstruktionen av resurstilldelningen har delvis beskrivits i avsnitt 5.1. I detta avsnitt behandlas de olika delarna och hur de har använts under den aktuella 20-årsperioden.

Ersättningsbeloppens storlek kan användas som ett ekonomiskt styrmedel exempelvis för att höja kvaliteten på utbildningar inom det aktuella ersättningsområdet. Att identifiera förändringarna av ersättningsbeloppens storlek över åren är komplicerat då vissa

21Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet och högskolor, s. 1.

22Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Umeå universitet, s. 1.

82

SOU 2015:70

Resurstilldelningssystemet och större förändringar 1993–2014

reformer har finansierats medan andra har fått ske inom befintliga resurser.

Vid sidan av takbeloppet finns en resurs för särskilda åtaganden. Sedan 2012 är dessa för de universitet och högskolor som berörs samlade under ett eget anslag ”Särskilda medel till universitet och högskolor”. Under detta anslag anvisas medel för exempelvis nat- ionella resurscentra i olika ämnen, tandvårdscentraler, tolk- och översättarinstitutet, decentraliserad utbildning, utbildning förlagd till Kiruna m.m. Resurserna från detta anslag anvisas direkt och för ett specifikt ändamål till respektive lärosäte utan avräkning. Inom detta anslag finns det således möjligheter att direkt – och obero- ende av studenttillströmning och prestationer – ge resurser för vissa ändamål.

Ett annat ekonomiskt styrmedel har använts för att stimulera sommaruniversitetskurser – som har en låg prestationsgrad och därmed genererar färre helårsprestationer, dvs. en lägre intäkt. År 2002 gavs möjligheten att avräkna helårsstudenterna på dessa kur- ser oavsett prestationsgrad, dvs. lika många helårsprestationer som helårsstudenter fick avräknas.23 Denna styrform kan användas när man utgår från att studenter följer utbildningen men få avlägger prestationer.

Ytterligare ett ekonomiskt styrmedel är att maximera antalet ersättningsbelopp som kan avräknas. Under den första treårs- perioden 1993/94–1995/96 var antalet helårsprestationer för varje ersättningsområde maximerade i ett ”innertak”. Respektive högskola var alltså begränsad så att inte enbart det område med högst ersätt- ningsbelopp kunde maximeras. Denna begränsning togs i huvudsak bort inför budgetåret 1997 men för utbildningsområden med mycket högt ersättningsbelopp, exempelvis de konstnärliga, har i stället maximalt antal helårsstudenter som kan avräknas angivits i respektive lärosätes regleringsbrev. I denna begränsning fanns från början en sanktion i den meningen att om det maximala antalet överskreds fick lärosätet bara ersättning med det lägsta ersättningsbeloppet (för humanistisk, teologisk, juridisk och samhällsvetenskaplig utbild- ning). Sanktionen mildrades efter ett antal år och överskjutande

23 Jämför med indragningen av resurser för inaktiva studenter. Här gäller motsatsen dvs. om det finns helårsstudenter men inga prestationer får inte heller helårsstudenter avräknas.

83

Resurstilldelningssystemet och större förändringar 1993–2014

SOU 2015:70

helårsstudenter fick i stället avräknas mot en högre prislapp, dvs. för naturvetenskapligt/tekniskt utbildningsområde.

Riksdagen beslutade 2010 att resurser för utbildning på grund- nivå och avancerad nivå ska fördelas även på grundval av kvalitets- utvärderingar av utbildningars resultat. Enligt beslutet ska lärosäten med utbildningar som vid en kvalitetsutvärdering ges högsta omdömet uppmuntras och få bekräftelse genom en ökad resurstill- delning. Detta skulle bli ett viktigt incitament för att satsa på ökad utbildningskvalitet. Denna kvalitetsbaserade tilldelning påbörjades 2013 och omfattade då 95 miljoner kronor. Fullt utbyggd 2015 beräknades denna omfatta 295 miljoner kronor.24

En ny typ av styrning infördes 2012 då regeringen utökande antalet platser på vissa utbildningar (civilingenjörs-, högskoleingenjörs-, läkar-, tandläkar-, sjuksköterske- och lärarutbildning). Resurser till ökning av dessa utbildningar överfördes från lärosätenas takbelopp. Eftersomdessa utbildningar har höga ersättningsbelopp bidrog detta till att antalet helårsstudenter minskade.

Perioden 2011–2013 genomfördes ett antal omfördel- ningar/indragningar av medel exempelvis följande:

Indragning 2012 av den tidigare tillfälliga satsningen under 2010 och 2011 på 10 000 högskoleplatser.

Införandet av avgifter för s.k. tredjelandsstudenter medförde permanent minskning från 2011 av motsvarande resurser som tidigare hade finansierats inom takbeloppet.

Anslagsminskning till följd av ny lärarutbildning och omfördel- ningar av platser inom lärar- och förskollärarutbildningar.

Minskning av resurser till följd av inaktiva studenter.

Dessa åtgärder har medfört att antalet helårsstudenter har minskat.

24 Prop. 2011/12:1 Utgiftsområde 16, s. 67.

84

SOU 2015:70

Resurstilldelningssystemet och större förändringar 1993–2014

5.2.4Övrig styrning

Under perioden har olika typer av nationella utvärderingssystem påverkat högskoleutbildningen. Det har varit statsmakternas intention att styra den högre utbildningen genom utvärdering och kvalitetssäkring genomförd av Högskoleverket/UKÄ. På dimen- sioneringsfrågor har examenstillståndsprövningar haft störst styr- ningseffekt. System som avser att utvärdera den högre utbildning- ens kvalitet har haft begränsad effekt på dimensionering, däremot på utbildningens innehåll och organisation. Störst effekt har 2011– 2014 års utvärderingssystem haft. De ekonomiska konsekvenserna av de senaste kvalitetsutvärderingarna har behandlats i avsnittet om ekonomisk styrning.

Antalet mål och uppföljningskrav i regleringsbreven har varierat över tiden och uppnådde sannolikt sitt maximala antal runt 2005. I det generella regleringsbrevet för universitet och högskolor 2005 kunde man exempelvis återfinna tre återrapporteringskrav som berörde kvalitetsarbetet, sex krav som rörde samverkan, tre krav rörande internationalisering, fyra krav rörande jämställdhet samt ett antal som berörde personalförsörjning m.m.

Denna mängd återrapporteringskrav ledde till mycket omfat- tande årsredovisningar och det är oklart vilka slutsatser som cen- trala myndigheter drog av dessa. I slutet av perioden genomfördes en prioritering och minskning av återrapporteringskraven.

Ett krav som gäller hur lärosätena har planerat sitt utbildnings- utbud och vilka bedömningar som har gjorts har funnits i reglerings- breven sedan 2013.

Universitet och högskolor ska i årsredovisningen redovisa vilka be-

dömningar, prioriteringar och behovsanalyser som ligger till grund för beslut om utbildningsutbudet. Ett universitets eller en högskolas av-

vägningar när det gäller t.ex. fördelningen mellan program och kurser

på olika nivåer och med olika förkunskapskrav samt fördelningen mellan campus och distansutbildning ska redovisas. Därutöver ska en

redovisning lämnas över hur lärosätet möter det omgivande samhällets behov av utbildning.25

I budgetpropositionerna förekommer också styrning, dels genom detaljerade satsningar av platser på olika utbildningar men även

25 Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet och högskolor.

85

Resurstilldelningssystemet och större förändringar 1993–2014

SOU 2015:70

generella uttalanden som bör observeras av lärosätena. Som exem- pel kan nämnas att i budgetpropositionerna för 2012 och 2013 finns uttalande om gränsdragningsproblematiken mellan högskole- utbildning och andra utbildningar:

Gränsdragningen mellan olika utbildningsformer är ibland svår, men kan ändå inte undvikas. Regeringen menar att sådan utbildning som

primärt hör hemma inom gymnasieskolan eller vuxenutbildningen inte bör ges inom högskolan.26

Även avräkning av inaktiva studenter tas upp i budgetpropositionen för 2012:

Det är mot denna bakgrund viktigt att lärosätena har interna rutiner för kontrollen av att studenter som inte deltar i utbildningen inte heller ingår i avräkningen mot takbelopp.27

Även Riksrevisionen har haft synpunkter på hur högskolorna klassificerar sina utbildningar m.m.

5.3Förändringar universitet och högskolor 1993–2013

1977 års reform innebar att den eftergymnasiala utbildningen i Sverige samlades i en statlig högskola, en kommunal och en landstings- kommunal högskola.

Läsåret 1993/94 förtecknades det i högskoleförordningen28 totalt 37 universitet/högskolor varav 36 med staten som huvudman och Handelshögskolan i Stockholm med enskild huvudman:

Universitet (motsv.): Uppsala universitet, Lunds universitet, Universitetet i Göteborg, Stockholms universitet, Universitetet i Umeå, Universitetet i Linköping. Karolinska institutet, Kungl. Tekniska högskolan, Chalmers tekniska högskola, Högskolan i Luleå, Sveriges lantbruksuniversitet29, Handelshögskolan i Stockholm (enskild huvudman men delfinansiering från staten).

26Prop. 2011/12:1,Utgiftsområde16,s. 68 och Prop. 2012/13:1, Utgiftsområde 16, s. 82.

27Prop. 2011/12:1, Utgiftsområde 16, s. 67.

28SFS 1993:100.

29Tillhörde då Jordbruksdepartementets område (numera Näringsdepartementet) och fick en egen förordning (SFS 1993:221).

86

SOU 2015:70

Resurstilldelningssystemet och större förändringar 1993–2014

Högskolor: Högskolan i Borås, Högskolan i Falun/Borlänge, Högskolan i Gävle/ Sandviken, Högskolan i Halmstad, Högskolan i Jönköping, Högskolan i Kalmar, Högskolan i Karlskrona/Ronneby, Högskolan i Karlstad, Högskolan i Kristianstad, Högskolan i Skövde, Högskolan för lärarutbildning i Stockholm, Högskolan i Trollhättan/Uddevalla, Högskolan i Växjö, Högskolan i Örebro, Idrottshögskolan i Stockholm, Mitthögskolan och Mälardalens högskola.

Konstnärliga högskolor: Danshögskolan, Dramatiska institutet, Grafiska institutet och Institutet för högre kommunikations- och reklamutbildning, Konstfack, Kungl. Konsthögskolan, Kungl. Musikhögskolan i Stockholm, Operahögskolan i Stockholm och Teaterhögskolan i Stockholm.

Universitetsgruppen hade, redan före 1993 års reform, fasta resurser för forskning och forskarutbildning vilket de andra grupperna saknade.

Vid sidan av de statliga högskolorna fanns landstingskommunala högskolor vilka främst utbildade personal till hälso- och sjukvården exempelvis sjuksköterske-, social omsorgs- och biomedicinsk ana- lytikerutbildning. Huvudmän för dessa så kallade vårdhögskole- utbildningar var landstingen och Gotlands kommun fram till 2002 då de förstatligades. Det fanns också kommunala högskolor med fritidspedagogutbildning och ADB-utbildning.

Vårdutbildningarna hade fram till överförandet till statligt huvudmannaskap 2002 landsting eller kommuner som huvudmän.30 Under perioden 1995–1999 hade samtliga landsting, med undantag av Jönköpings läns landsting och Gotlands kommun, genom avtal överlämnat ett utbildningsuppdrag omfattande vårdutbildningarna till den statliga högskolan i respektive län. Avtalen innebar att huvudmännen finansierade utbildningsuppdragen men högskolorna övertog i avtalet personal, utrustning m.m. I samband med förstat- ligandet upphörde dessa avtal.31 Ersättningsbeloppen för utbildning inom vård räknades upp med 15 procent.

Följande förändringar av lärosäten har skett under perioden:

30Prop. 2000/01:71.

31Eftersom reformen skulle vara kostnadsneutral minskades det generella statsbidraget fr.o.m. 2001 med 1 420 miljoner kronor, och det särskilda statsbidraget om 246 miljoner kronor upphörde.

87

Resurstilldelningssystemet och större förändringar 1993–2014

SOU 2015:70

Chalmers tekniska högskola och Högskolan i Jönköping har fr.o.m. budgetåret 1994/95 stiftelser som huvudmän.

Södertörns högskola inrättades 1997.

Malmö högskola inrättades den 1 juli 1998, Vissa utbildningar överfördes från Lunds universitet. (Lärarutbildning och hög- skoleingenjörsutbildning från 1 juli 1998 och tandvårdsutbild- ningar från den 1 januari 1999.)

Högskolan på Gotland bildades 1 juli 1998. Tidigare anordnades utbildningarna av andra universitet och högskolor på uppdrag av Högskoleutbildningen på Gotland med ett anslag som dispone- rades av länsstyrelsen.

Högskolorna i Karlstad, Örebro och Växjö blev universitet 1 januari 1999 och Mitthögskolan blev universitet 1 januari 2005.

Stockholms universitet inkluderar Grafiska institutet fr.o.m. 1 juli 1994 och Lärarhögskolan i Stockholm fr.o.m. 1 januari 2008.

Försvarshögskolan bildades som ny högskola 1 januari 2008.32

Linnéuniversitetet inrättades 1 januari 2010 genom fusion mel- lan Växjö universitet och Högskolan i Kalmar.

Stockholms dramatiska högskola bildades 1 januari 2011 av Dramatiska institutet och Teaterhögskolan.

I Uppsala universitet ingår Högskolan på Gotland fr.o.m. 1 juli 2013.

Stockholms konstnärliga högskola bildades 1 januari 2014 av Dans- och cirkushögskolan, Operahögskolan och Stockholms dramatiska högskola.

32 Hade tidigare tillhört Försvarsdepartementet område men flyttades över till Utbildnings- departementet och blev högskoleutbildning.

88

SOU 2015:70 Resurstilldelningssystemet och större förändringar 1993–2014

Tabell 5.2

Namnbyten under perioden

 

 

 

Nuvarande namn

 

Tidigare namn

 

 

Blekinge tekniska högskola

Högskolan i Karlskrona/Ronneby

Högskolan i Gävle

Högskolan i Gävle/Sandviken

Högskolan Väst

 

Högskolan i Trollhättan/Uddevalla

Högskolan Dalarna

Högskolan i Falun/Borlänge

Luleå tekniska universitet

Högskolan i Luleå

Högskolan Kristianstad

Högskolan i Kristianstad

I beskrivningen av utvecklingen 1993–2013 utgår vi från de universitet och högskolor som fanns 2014. För högskolor och universitet som har fusionerat, sammanslagits eller inrättats under perioden ingår samtliga uppgifter gällande 1993/94 i det lärosäte de tillhörde 2014. Exempelvis har Stockholms universitet tillförts all lärarutbildning från Lärarhögskolan i Stockholm. All vårdhögskoleutbildning är från 1993/94 förd till den statliga högskola de kom att tillhöra efter förstatligandet 2002.

5.4Vetenskapsområden

Nya universitet inrättades 1 januari 1999 i Karlstad, Växjö och Örebro och principbeslut fattades om att även Mitthögskolan på sikt skulle få universitetsstatus (inrättades 1 januari 2005). För att åstad- komma en bredare indelning än fakultetsindelningen att fördela resurser på, fattade riksdagen 1999 beslut om att införa vetenskaps- områden. Detta möjliggjorde för högskolor att få bedriva forskar- utbildning och få anslag till forskning och forskarutbildning.

Fyra vetenskapsområden inrättades: humanistisk-samhällsveten- skapligt, medicinskt, naturvetenskapligt och tekniskt (i stort sett jämförbart med fakultetsindelningen). För högskolor med fasta forskningsresurser fördelades nu resurserna på vetenskapsområden i stället för på fakulteter. En högskola som, efter prövning av Hög- skoleverket, erhöll ett vetenskapsområde fick rätt att utfärda exa- men på forskarnivå inom området, och fick också ett anslag för forskning och forskarutbildning inom vetenskapsområdet.

Följande högskolor erhöll efter ansökan vetenskapsområden: Blekinge tekniska högskola, Högskolan i Jönköping, Högskolan i

89

Resurstilldelningssystemet och större förändringar 1993–2014 SOU 2015:70

Kalmar, Malmö högskola, Mitthögskolan (fram till 2004) och Mälardalens högskola.

Från och med 2010 gavs högskolorna i stället rätt att hos Hög- skoleverket ansöka om examenstillstånd inom forskningsområden (snävare indelning än vetenskapsområden) som den berörda hög- skolan själv avgränsat. Ett sådant erhållande av examenstillstånd innebar inte att särskilda resurser tilldelades.

I dag har nästan alla högskolor utom de konstnärliga minst ett sådant examenstillstånd.

5.5Forskningsmedlens utveckling

Även om vårt utredningsuppdrag enbart berör grundutbildningen finns det skäl att något kommentera utvecklingen av forsknings- finansieringen. I en rapport från Universitetskanslersämbetet (UKÄ) redovisas utvecklingen av lärosätenas intäkter som går till forskning. I absoluta tal har ökningen varit störst vid de traditionella universiteten, följt av de fackinriktade universiteten33. Dessa två lärosätesgrupper fick 93 procent av den totala intäkts- ökningen i sektorn. Däremot har den relativa ökningen varit störst vid de fackinriktade universiteten (+24 procent) och de konstnär- liga högskolorna (+23 procent). Vid de traditionella universiteten har ökningen varit 18 procent och vid högskolorna 12 procent. Ökningen har varit minst vid de nya universiteten där forsknings- resurserna ökat med 11 procent.34

I rapporten redovisas också andelen av lärosätets totala intäkter som går till forskning och utbildning på forskarnivå.

33I rapporten ingårLuleåtekniska universitet i de fackinriktade universiteten. I den fortsatta redovisningen är Luleåtekniskauniversitet inkluderad i de traditionella universiteten. Se text under figur 5.1.

34UKÄ (2013b).

90

SOU 2015:70

Resurstilldelningssystemet och större förändringar 1993–2014

Figur 5.1 Andel av lärosätenas totala intäkter som går till forskning och utbildning på forskarnivå, år 2004, 2008, 2014

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

Traditionella

Fackinriktade

 

Högskolor

Konstnärligt

 

Nya

universitet

universitet

 

 

 

 

 

 

 

inriktade

universitet

universitet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

högskolor

 

 

 

 

 

 

 

2004

 

 

2008

 

2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Traditionella

universitet:

Uppsala universitet,

Lunds universitet,

Göteborgs universitet, Stockholms

universitet,

Umeå universitet, Linköpings

universitet,

Luleå tekniska universitet.

 

 

Fackinriktade universitet:

Kungl. Tekniska

högskolan,

Karolinska

institutet, Chalmers tekniska högs-

kola, Handelshögskolan i Stockholm

 

samt Sveriges lantbruksuniversitet.

 

 

 

Nya universitet: Linnéuniversitetet,

Karlstad

universitet, Mittuniversitetet

och Örebro universitet.

Högskolor: Blekinge tekniska högskola, Försvarshögskolan,

Högskolan Dalarna, Högskolan i Borås,

Högskolan i Gävle, Högskolan i Halmstad,

Högskolan i Jönköping,

Högskolan Kristianstad,

Högskolan i

Skövde, Högskolan Väst, Gymnastik- och idrottshögskolan

i Stockholm, Malmö högskola,

Mälardalens

högskola, Södertörns högskola.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konstfack,

Stockholms

Konstnärliga

högskolor: Kungl. Konsthögskolan, Kungl. Musikhögskolan,

konstnärliga

högskola.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Källa: Bearbetningar av UKÄ (2013b) Forskningsresurser i högskolan, En kartläggning av lärosätenas forskningsfinansiering 2008–2012. Rapport 2013:7.

5.6Styrelsernas sammansättning

Reformen 1977 hade inneburit stora förändringar i styr- och beslutsformerna inom universitets- och högskoleområdet. Frånsett anställda och studenter gavs också företrädare från samhället (yrkesliv och politik) direkt inflytande i organen.

Vid det nya ämbetsverket Universitets- och högskoleämbetet, hade inrättats fem planeringsberedningar med stort ansvar för framför allt utbildningsfrågor, bl.a. utarbetade de riksgiltiga utbild- ningsplaner och yttrade sig över högskolornas anslagsframställ-

91

Resurstilldelningssystemet och större förändringar 1993–2014

SOU 2015:70

ningar. Detta nya upplägg innebar en hårdare central styrning av utbildningen än tidigare.35

Regionstyrelser och linjenämnder hade införts med en majoritet av allmänföreträdare i regionstyrelserna, och i linjenämnderna ingick yrkeslivsrepresentanter. Regionstyrelserna36 skulle, i sin region, sam- ordna utvecklingenoch utbyggnaden av den högre utbildningen och utbildningsutbudet, fördela vissa medel för utbildning (särskilt inom anslaget för lokala och individuella linjer samt enstaka kurser) och ta ansvar för anknytningen mellan enheter med och utan forsk- ningsresurser. Slutligen skulle de ta ansvar för organisations- och förvaltningsfrågor som berörde två eller flera högskoleenheter. Vid högskolorna infördes under högskolestyrelsen linjenämnder. Dessa skulle ansvara för utbildningens innehåll m.m. inom varje utbild- ningssektor.37

Reformen 1993 blev i stället en ”frihetsreform”. Regionstyrel- serna hade tidigare avskaffats och styrelserna för högskolorna fick ett betydligt större ansvar än tidigare. Centralstyrningen upphörde och regering och riksdag skulle styra genom mål och resultatstyr- ning inom fastställda ekonomiska ramar. Efter regeringsskiftet 2006 tillsattes en utredning som 2008 överlämnade sitt betänkande Självständiga lärosäten38. Efter beredning kom propositionen En akademi i tiden. Ökad frihet för universitet och högskolor39. Efter riksdagsbehandlingen, vilken ledde till att propositionens förslag fullföljdes, togs i stort sett alla regleringar bort om hur en högskola skulle vara organiserad och högskolorna kunde själva besluta om sin organisation utöver styrelse och rektor. 40 Om beslut ska fattas som berör uppläggning, genomförande av eller kvalitet i utbildningen eller organisation av eller kvalitet i forskningen ska dock personer som är vetenskapligt eller konstnärligt kompetenta vara i majoritet. Studenterna gavs rätt att vara representerade när beslut fattas eller beredning sker som har betydelse för utbildningen eller studenternas situation. 41

35Andrén (2013).

36Avskaffades 1 juli 1988.

37Andrén (2013).

38SOU 2008:104.

39Prop. 2009/10:149.

40SFS 1992:1434 2 kap. 5 §.

41SFS 1992:1434 2 kap. 6–7 §§.

92

SOU 2015:70

Resurstilldelningssystemet och större förändringar 1993–2014

Eftersom styrelserna har fått en mycket central och ansvarsfull position finns det anledning att redovisa vilka förändringar som har skett i deras sammansättning under perioden.

Tabell 5.3 Förändringar i styrelsernas sammansättning under perioden 1993–2014

Fr.o.m.

Ordförande

V. ordförande

Ledamöter

Därav studenter

1993/9442

Rektor

Rektors stf

Högst 12

Rätt att vara

 

 

 

 

representerade

199443

Rektor

Väljs av styrelsen

Oförändrat

Oförändrat

199544

Rektor

Oförändrat

Högst 14

Minst 2

199845

Utses av

Oförändrat

Rektor och högst 13

3 ledamöter

 

regeringen

 

 

 

200746

Oförändrat

Oförändrat

Högst 14 men rektors

Oförändrat

 

 

 

ledamotskap regl i HL

 

I nu gällande högskoleförordning sägs att styrelsen för en högskola ska bestå av ordföranden och fjorton andra ledamöter. Av högsko- lelagen framgår att rektor skall ingå i styrelsen. Styrelsen ska utse vice ordförande inom sig.47

I förordningen regleras nu också den detaljerade sammansätt- ningen: Lärarna har rätt att vara representerade med tre ledamöter i styrelsen. Studenterna har rätt att vara representerade med tre ledamöter i styrelsen.

Från och med 201248 finns det i högskoleförordningen för första gången reglerat hur nomineringen av de ledamöter som utses av regeringen ska ske. En grupp bestående av en person som utses av regeringen, landshövdingen i aktuellt län samt en representant för studenterna vid lärosätet ska lämna förslag på styrelse till reger- ingen. Tidigare hade det skett genom att Utbildningsdepartementet hade hämtat in förslag från respektive lärosäte och övriga intres- senter.

42SFS 1993: 100.

43SFS 1994: 1101.

44SFS 1995: 337.

45SFS 1998: 1003.

46SFS 2007: 151.

47SFS 2012: 584.

48SFS 2012: 584.

93

Resurstilldelningssystemet och större förändringar 1993–2014

SOU 2015:70

Sammanfattningsvis har de viktigaste förändringarna varit att rektor fr.o.m. 1998 inte längre är ordförande i styrelsen, och att nomineringen av de externa ledamöterna reglerades 2012 vilket innebar att endast studenterna tillförsäkrades ledamotskap i nomi- neringsgruppen. Antalet ledamöter har varierat över tiden men de externa ledamöterna har alltid haft majoritet. Frågan om styrelsens roll är för närvarande under utredning (Dir 2014:70).

5.7Tillträde till högre utbildning

I och med reformen 1993 blev varje lärosäte en antagningsmyndig- het. Den lokala friheten ledde till att behörighetsreglerna blev allt mer differentierade mellan olika utbildningar, och därmed oöver- skådliga. Detta åberopade regeringen i propositionen Tillträde till högre utbildning m.m.49 och tydliggjorde att reglerna för tillträde till högskolan är en angelägenhet för riksdag och regering eftersom universitet och högskolor ingår i ett nationellt utbildningssystem. I propositionen föreslogs det enskilda lärosätet även fortsättningsvis vara antagningsmyndighet, men den nya myndigheten Högskole- verket50 skulle samtidigt få omfattande uppgifter på tillträdesområ- det. Propositionen låg till grund för de nya tillträdesregler som infördes fr.o.m. höstterminen 1997. Tillträdesreglerna blev då mer likriktade än tidigare. Högskoleverket utfärdade föreskrifter om vilka utbildningar som gav grundläggande behörighet, vilka stan- dardbehörigheter som gällde för olika utbildningar m.m.

Parallellt med 1993 års reform inom högskolan förändrades gymnasieskolan. Nationella gymnasieprogram infördes successivt, som alla skulle ge allmän behörighet till högskolan.

Den senaste stora förändringen av tillträdesreglerna skedde när nya tillträdesregler infördes i och med antagningen till hösttermi- nen 2010. Reglerna innebar en skärpning av den grundläggande behörigheten. Dessutom infördes att sökande med betyg utfärdade efter 2003 kan tillgodoräkna meritpoäng för matematik, moderna språk, engelska samt för meritkurser som är angivna för respektive områdesbehörighet. Personer med kompletterande betyg söker i en

49Prop. 1995/96:184.

50Inrättades 1995.

94

SOU 2015:70

Resurstilldelningssystemet och större förändringar 1993–2014

särskild grupp. Några år tidigare hade också den så kallade 25:4 regeln

– som infördes i samband med reformen 1977 och som innebar att ålder och arbetslivserfarenhet kunde ge allmän behörighet – upphört att gälla.51 Sammantaget innebär detta att i förhållande till tidigare regler gynnar de nya tillträdesreglerna unga sökande, vilket de senaste åren har visats genom att studentpopulationen i högskolan föryngrats (se avsnitt 6.2.2).

5.8Förändringar i examensstrukturen

Examensordningens struktur behölls i stort sett oförändrad från 1993 fram till 2007. Ett antal yrkesexamina infördes 1999–2001, främst inom vårdområdet (audionom-, biomedicinsk analytiker-, dietist-, ortopedingenjörs-, röntgensjuksköterske-, tandtekniker-, specialistsjuksköterske- och sjukhusfysikerexamen), och en yrkes- högskoleexamen 2002. Några yrkesexamina togs bort. Exempelvis ersattes åtta äldre lärarexamina av en enda lärarexamen, och på sjö- utbildningsområdet slogs några examina samman. Många yrkes- examina fick också ändrade målbeskrivningar, och för några ändra- des poängomfattningen. Bland generella examina var den största förändringen att en ny inriktning inom magisterexamen infördes: magisterexamen med ämnesbredd.52

Den 1 juli 2007 infördes53 den utbildnings- och examensstruktur som gäller i dag. Bakgrunden till denna var Sveriges deltagande i den s.k. Bolognaprocessen. Bolognaprocessen syftar till att främja rörlighet, anställningsbarhet och Europas konkurrenskraft som utbildningskontinent, och ett viktigt medel för att nå dessa mål var att skapa jämförbara strukturer för den högre utbildningen i de europeiska länderna.

Den största förändringen i den nya utbildnings- och examens- strukturen var att tre nivåer infördes i högre utbildning: grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Såväl utbildning – dvs. varje kurs – som examen är placerad på en av dessa nivåer. Varje nivå förutsätter och bygger på att studenten har utbildning från tidigare nivå.

51Prop. 2006/07:107.

52Ds. 2003:4, s. 33–34.

53Prop. 2004/05:162.

95

Resurstilldelningssystemet och större förändringar 1993–2014

SOU 2015:70

En annan stor förändring var att en ny examen – masterexamen

– infördes. Masterexamen är en tvåårig examen på avancerad nivå. Magisterexamen – som tidigare var fyrårig (djupmagister) eller ettårig (breddmagister som förutsatte en tidigare examen) – blev nu en ettårig examen på avancerad nivå. Därmed finns två generella examina på avancerad nivå. Också på grundnivå finns två generella examina: högskoleexamen, som är tvåårig, och kandidatexamen, som är treårig. Ett antal yrkesexamina togs bort. Av nuvarande yrkesexamina är 29 placerade på grundnivå och 22 placerade på avancerad nivå.

En ny examenskategori – konstnärliga examen – infördes. Inom kategorin finns konstnärlig högskoleexamen, konstnärlig kandidat- examen, konstnärlig magisterexamen och konstnärlig masterexa- men – i analogi med de generella examina.

I och med den nya examensordningen omarbetades dessutom samtliga examensbeskrivningar så att de följer en gemensam struktur i enlighet med den europeiska övergripande referensramen för examina. Alla examina fick också ett exakt antal poäng. Detta gällde även tidigare för det stora flertalet examina, men för de gene- rella examina och för några yrkesexamina fanns innan reformen i stället ett krav på minst antal poäng.

Utöver dessa förändringar i utbildnings- och examensstrukturen infördes ett nytt poängsystem där ett läsårs heltidsstudier motsva- rade 60 högskolepoäng (hp).

Vissa examina har fått en ökad poängomfattning under perioden, se vidare avsnitt 10.3.

96

6 Studenterna i högskolan

6.1De kommande studenterna

6.1.1En stor del av gymnasieungdomarna vill studera vidare1

Enligt den undersökning som Ungdomsbarometern årligen genom- för bland gymnasieungdomar uttrycker nästan hälften att de vill fortsätta att studera direkt efter gymnasiet. Ännu säkrare är de på att de vill studera vidare inom tre år efter studenten: 56 procent är absolut säkra på detta, och 33 procent tror att de kanske kommer att studera vidare. Endast 11 procent har svarat att de förmodligen inte eller garanterat inte kommer att studera vidare. Det är en något högre andel bland de unga kvinnorna än bland de unga männen som vill fortsätta studera. Detta stämmer väl överens med den enkätundersökning som Statistiska centralbyrån (SCB) genom- förde 2013 till elever i gymnasieskolans årskurs 3. Där uppgav 69 procent av de unga kvinnorna och 48 procent av de unga männen att de planerar att påbörja en högskoleutbildning de närmaste tre åren. På högskoleförberedande program var andelen högre: 85 pro- cent av kvinnorna och 77 procent av männen planerade gå vidare till högre studier.2

För de flesta som vill studera vidare är det möjligheten att få ett bra arbete och en bra inkomst som lockar. De allra flesta är också intresserade av vilka yrken som i framtiden kommer att ha ett rekryteringsbehov och vilka utbildningar som leder till dessa yrken. Bland de svarande i Ungdomsbarometerns enkät uppgav 45 procent att de redan har kunskap om detta, medan 47 procent svarade att de

1Avsnittet bygger framför allt på data från Ungdomsbarometerns enkätundersökning (2014) till drygt 10 000 gymnasieelever hösten 2014. Enligt Ungdomsbarometern utgör de svarande en representativ fördelning av hur den unga befolkningen fördelar sig avseende kön, ålder och regioner.

2SCB (2014c), s. 7.

97

Studenterna i högskolan SOU 2015:70

gärna vill veta mera. Det är en betydligt större andel av de unga männen än av de unga kvinnorna som anser sig känna till framtids- utsikter för olika yrken.

Över 90 procent uppger att det är mycket eller ganska viktigt att de är säkra på att utbildningen leder till ett jobb när de väljer utbildning. Samtidigt uppger 27 procent att de inte direkt anpassar sina studie- och yrkesval till hur arbetsmarknaden ser ut i fram- tiden. Och 96 procent anser att det är mycket eller ganska viktigt att utbildningen är inom ett ämne som de är intresserade av. Valet av utbildning sker alltså sannolikt genom en jämkning mellan de ungas ämnesintresse och deras kunskap om den framtida arbets- marknaden.

Att enkelt kunna bli antagen till utbildningen, att den ges vid ett visst lärosäte och att kvaliteten på undervisningen är hög är också viktiga parametrar i valet av utbildning.

De allra flesta av de elever som vill läsa vidare efter gymnasiet planerar att läsa på ett program. I SCB:s enkätstudie uppger 75 procent att de vill läsa ett program som leder till examen. Omkring 5 procent vill själva kombinera ihop kurser som leder till en exa- men, och cirka 20 procent vet inte om de vill följa ett program eller läsa kurser. En stor andel, 37 procent, uppger att de kan tänka sig att läsa hela eller delar av utbildningen på distans.3

6.1.2Söktrycket varierar mellan utbildningar

Intresset för att studera vid universitet och högskolor kan mätas i antalet som anmäler sig som sökande till kurser och program vid universitet och högskolor. Över åren har intresset för högskolestu- dier – mätt på detta sätt – varierat. De senaste åren har antalet sökande legat på en hög nivå.

De sökande till högskolan består dels av nya sökande, dvs. per- soner som inte tidigare har studerat i högskolan, dels av personer som redan är studenter och söker sig vidare i systemet. I ett längre perspektiv har det skett relativt kraftiga förändringar i antalet sökande, vilket innebär att också konkurrensen om platserna – andelen av de

3 SCB (2014c), s. 17 och 21.

98

SOU 2015:70

Studenterna i högskolan

sökande som har antagits – har varierat. Sedan 2006 har antalet sökande ökat konstant, och andelen antagna har minskat.

Inför hösten 2014 fanns det totalt 364 400 behöriga sökande till program och kurser vid universitet och högskolor. Av dessa sökte knappt hälften, 175 100, till program. Både antalet sökande till pro- gram och till kurser har ökat de senaste åren, dock har antalet sökande till program ökat något mer.4

De sökande fördelar sig dock inte jämt, och konkurrenssitua- tionen varierar mellan olika utbildningar. Under perioden 1998– 2014 har andelen som kommer in på sitt förstahandsval på program varierat mellan 54 och 71 procent. Hösten 2014 gällde det för 54 procent. Enligt Universitets- och högskolerådet var det höstterminen 2014 konkurrens till 61 procentav programmenoch till 18 procent av kurserna, efter urval 2.5 Med konkurrens avses att det fanns minst en reservplacerad sökande.

Det är inte så stora förändringar över tid vilka utbildningar som lockar flest sökande. Av de 175 100 behöriga förstahandssökanden till program höstterminen 2014 sökte 11 600 till civilingenjörs- utbildningen. Till sjuksköterskeutbildningen sökte 8 600 och till juristutbildningen 7 200. Antalet behöriga förstahandssökande till de fyra lärarutbildningarna var sammantaget 16 400 hösten 2014. För program som leder till en generell eller en konstnärlig examen var det flest behöriga sökande inom företagsekonomi och admi- nistration (12 700 sökande), informatik, datavetenskap och system- vetenskap (7 500) och ledning och administration (6 500).6

Hur konkurrenssituationenser ut beror dock på hur många av de sökande som slutligen blir antagna. Flest behöriga förstahandssökande per antagen, bland yrkesexamensprogram med minst 100 antagna, hade hösten 2014 utbildningarna till psykolog (9,7 behöriga första- handssökande per antagen), veterinär (7,1), läkare (6,6), jurist (5,6) samt fysioterapeut(5,6). Detta är utbildningar somunder lång tid har varit eftersökta. Bland större yrkesexamensprogram med få behöriga förstahandssökande per antagen märks utbildningen till högskole- ingenjör (1,0 behöriga förstahandssökande per antagen), ämneslärare (1,1) och grundlärare (1,4).7 Man bör notera att även om antalet

4UKÄ & SCB (2014c), s. 12, och motsvarande Statistiska meddelanden åren 2010–2013.

5Universitets- och högskolerådet (2014), s. 13.

6UKÄ & SCB (2014c), tabell 6A.

7UKÄ & SCB (2014c), tabell 6A.

99

Studenterna i högskolan

SOU 2015:70

förstahandssökande per antagenär lågt till dessa utbildningar tillhör de utbildningar som har flesta antal sökande.

Tabell 6.1 Antal behöriga förstahandssökande och antagna till yrkesexamensprogram höstterminen 2014

Yrkesexamensprogram med fler än 100 antagna. Tabellen är sorterad enligt högst antal behöriga förstahandssökande.

 

Behöriga förstahandss ökande

Behöriga

förstahands -

 

 

 

 

sökande

per antagen

 

Totalt

Kvinnor

Män

Totalt

Kvinnor

Män

 

 

 

 

 

 

 

Civilingenjör

11 570

3 410

8 150

1,5

1,4

1,5

Sjuksköterska

8 560

7 230

1 330

2,6

2,6

2,3

Jurist

7 170

4 470

2 710

5,6

6,0

5,1

 

 

 

 

 

 

 

Socionom

6 950

5 780

1 170

3,7

3,7

3,7

Förskollärare

6 210

5 640

570

2,1

2,1

2,2

Läkare

5 770

3 410

2 360

6,6

7,5

5,6

 

 

 

 

 

 

 

Psykolog

5 440

3 800

1 640

9,7

10,4

8,3

Högskoleingenjör

5 380

1 320

4 060

1,0

0,9

1,0

Ämneslärare

5 010

2 550

2 460

1,1

1,1

1,1

 

 

 

 

 

 

 

Grundlärare

4 580

3 410

1 170

1,4

1,3

1,5

Specialistsjuksköterska

4 450

3 810

640

1,7

1,7

1,9

Civilekonom

2 740

1 340

1 390

2,0

1,9

2,2

 

 

 

 

 

 

 

Fysioterapeut

2 530

1 560

960

5,6

5,1

6,4

Arkitekt

1 920

1 150

770

4,9

4,8

5,2

Specialpedagog

1 090

1 010

80

1,8

1,8

1,4

 

 

 

 

 

 

 

Studie- och yrkesvägledare

1 020

870

150

2,7

2,7

2,8

Tandhygienist

1 010

910

100

3,4

3,6

2,0

Tandläkare

1 000

660

340

4,5

5,2

3,7

 

 

 

 

 

 

 

Speciallärare

900

840

60

1,3

1,3

1,1

Veterinär

770

690

80

7,1

7,3

5,9

Arbetsterapeut

770

650

120

1,8

1,8

1,9

 

 

 

 

 

 

 

Biomedicinsk analytiker

750

580

170

1,1

1,1

1,0

Röntgensjuksköterska

550

430

120

2,1

2,1

1,8

Barnmorska

450

450

0

3,3

3,3

-

 

 

 

 

 

 

 

Logoped

410

370

40

2,4

2,5

2,0

Receptarie

290

230

60

0,9

0,9

1,0

Audionom

290

210

80

2,2

2,2

2,3

100

SOU 2015:70 Studenterna i högskolan

Apotekare

280

200

80

1,2

1,2

1,2

 

 

 

 

 

 

 

Sjökapten

250

30

220

1,5

1,2

1,5

Agronom

190

140

50

1,1

1,0

1,3

Landskapsarkitekt

190

150

40

1,4

1,6

1,1

 

 

 

 

 

 

 

Officer

190

30

160

1,7

1,4

1,8

Optiker

150

120

30

1,4

1,5

1,2

Sjöingenjör

140

10

130

0,9

0,6

1,0

Anm: Antal förstahandssökande är avrundat till närmaste tiotal.

Källa: UKÄ & SCB (2014) Universitet och högskolor.

Sökande och antagna till högskoleutbildning på

grundnivå och avancerad nivå höstterminen 2014.

Statistiskt meddelande UF 46 SM 1401, tabell 6A.

6.2De som är studenter

Antalet studenter har ökat kraftigt de senaste tjugo åren. Höstter- minen 1994 studerade knappt 200 000 personer i högskolan, höst- terminen 2013 hade antalet ökat till 350 000. De allra flesta som studerar vid svenska universitet och högskolor tillhör den svenska befolkningen. Ungefär en tiondel – andelen har varierat genom åren – av studenterna är dock inresande studenter, dvs. studenter som ingår i lärosätenas utbytesprogram eller som kommer till Sverige på egen hand för att studera.

Andelen studenter som enbart läser på fristående kurs har mins- kat och andelen som läser på program har ökat. Under läsåren 2004/05–2010/11 låg andelen studenter som enbart läste på fri- stående kurser på mellan 40 och 42 procent. Läsåret 2012/13 gällde det för 38 procent av studenterna, och läsåret 2013/14 för 35 pro- cent av studenterna.8

6.2.1Många utbildningar har sned könsfördelning

Det är fler kvinnor än män som studerar i högskolan. I alla åldrar var det en större andel av kvinnorna än av männen i befolkningen som studerade. Detta är inte unikt internationellt sett – i de flesta andra OECD-länder är situationen densamma (se kapitel 4). I Sverige har könsfördelningen i högskolan varit omkring 40 procent män och 60 procent kvinnor sedan början av 2000-talet, men ser

8 UKÄ & SCB (2015), s. 21.

101

Studenterna i högskolan

SOU 2015:70

man till enskilda utbildningar är könsfördelningen ofta snedare.9 Läsåret 2012/13 hade endast 26 procent av kurserna vid universitet och högskolor en jämn könsfördelning (inom intervallet 40–60 procent).10

Flera orsaker brukar anges som skäl till att fler kvinnor än män studerar i högskolan. En förklaring är att utbildning mot yrken dit män traditionellt söker sig i stor utsträckning ges i gymnasieskolan, medan utbildning mot yrken dit kvinnor traditionellt söker sig finns i högskolan. Av eleverna i gymnasieskolan 2012/13 läste 36 procent av männen och 28 procent av kvinnorna på ett yrkesinrik- tat program. En annan förklaring är att kvinnor har bättre studie- resultat i gymnasieskolan och därmed större möjlighet att studera i högskolan.11 Dessutom återkommer kvinnor i större utsträckning än män till nya studieperioder i högskolan.12 Samtidigt är det en lägre andel av de kvinnor som söker än av de män som söker som blir antagna, vilket åtminstone delvis hänger samman med kvinnor i större utsträckning än män söker till utbildningar inom hälso- och sjukvårdsområdet där konkurrensen är stor.13

Både bland kvinnor och män är juridik och samhällsvetenskap det vanligaste ämnesområdet. Näst vanligast bland kvinnor är huma- niora och teologi, medan det bland män var teknik. Könsfördel- ningen är jämnast inom området naturvetenskap. Störst könsskill- nad finns inom vård och omsorg samt medicin och odontologi. Inom teknik och naturvetenskap har könsskillnaderna blivit mindre de senaste tjugo åren, då andelen kvinnor inom dessa områden har ökat. Någon motsvarande ökning av andelen män finns inte i områdena vård och omsorg samt medicin och odontologi.14

9UKÄ & SCB (2015), s. 17.

10UKÄ (2014a), s. 119.

11SCB (2014a), s. 31–33.

12Högskoleverket (2012a), s. 5.

13UKÄ & SCB (2014c), s. 8.

14UKÄ & SCB (2015), s. 20.

102

SOU 2015:70 Studenterna i högskolan

Tabell 6.2

Antal studenter per ämnesområde läsåret 2013/14 samt

 

 

andelen kvinnor respektive män

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt antal studenter

Andel (%) av studenter

 

 

 

Kvinnor

Män

Totalt

 

406 000

60

40

Juridik och samhällsvetenskap

207 800

63

37

Humaniora och teologi

97 600

61

39

Teknik

 

82 600

34

66

Naturvetenskap

74 200

45

55

Vård och omsorg

38 000

85

15

Medicin och odontologi

34 200

73

27

Konstnärligt

område

12 700

58

42

Övrigt område

20 400

58

42

Okänt

 

7 100

58

42

 

 

 

 

 

Källa: UKÄ & SCB (2015), Studenter och examina, Statistiskt meddelande UF20 SM 1501.

Av yrkesexamensprogrammen är det endast ett fåtal som har en könsfördelning inom det etablerade jämställdhetsintervallet 40–60, dvs. som lägst 40 procent av någotdera könet. Läsåret 2013/14 gällde det för utbildningarna15 mot civilekonom, jurist, läkare samt yrkes- lärare och ämneslärare (där det dock skiljer beroende på ämnes- inriktning).16

En högre andel av männen än av kvinnorna studerar på avance- rad nivå. Läsåret 2013/14 studerade 24 procent av kvinnorna och 26 procent av männen på kurser avancerad nivå. Andelen som studerar på avancerad nivå skiljer sig mellan ämnesområden. Inom alla ämnesområden förutom vård och omsorg och konstnärligt område var det dock en högre andel av männen än av kvinnorna som stude- rade på avancerad nivå. Störst skillnad mellan könen fanns inom området medicin och odontologi, där 39 procent av männen men enbart 28 procent av kvinnorna studerade på avancerad nivå. För- klaringen ligger antagligen i att män i större utsträckning finns på långa utbildningar där en större del av kurserna är klassificerade på avancerad nivå.17

15Avser könsfördelning bland nybörjare på programmen.

16SCB (2015), tabell 5.

17SCB (2015) s. 20.

103

Studenterna i högskolan

SOU 2015:70

Att studera på fristående kurser är vanligare bland kvinnor än bland män. Läsåret 2013/14 studerade 36 procent av kvinnorna och 34 procent av männen enbart på fristående kurser. Detta hänger samman med att det bland kvinnorna också är vanligare att studera på distans. Bland kvinnorna studerade omkring 30 procent på distans

inräknat de somkombinerar distansstudierna med campusstudier – och bland männen gällde det för cirka 25 procent. Många av dem som läser på distans har en tidigare examen. Läsåret 2013/14 hade 42 procent av kvinnorna som enbart läste på distans en tidigare examen, och bland män gällde det för 38 procent.18

När det gäller genomströmning finns det också könsskillnader. Examensfrekvensen varierar mellan olika program men för i stort sett alla gäller att kvinnor avlägger examen i högre utsträckning än män. Detta gäller både på program med en majoritet kvinnor och på program med en majoritet män. (Se vidare avsnitt 10.1.) Pre- stationsgrad – som också kan ses som ett mått på genomströmning

är högre på program än på fristående kurs, och högre på campus- utbildningar än på distansutbildningar. Inom samtliga studieformer är dock prestationsgraden högre för kvinnor än för män.

6.2.2Fler yngre studenter

Studentpopulationen har föryngrats de senaste tio åren. Mellan läsåren 2004/05 till 2013/14 har medianåldern minskat bland stu- denterna från 26,0 år till 24,9 år. Kvinnorna var i genomsnitt ett år äldre än männen.

Bland studenterna 2013/14 utgjorde åldersgruppen som var 21 år eller yngre 22 procent av kvinnorna och 25 procent av männen. Bland både män och kvinnor har denna åldersgrupp ökat, för kvin- nor med 5 procentenheter och för män med 7 procentenheter sedan läsåret 2004/05. Även andelen studenter i åldern 22–24 år har ökat under samma period: bland kvinnorna med 3 procentenheter och bland männen med 1 procentenhet. Däremot har andelen stu- denter som var äldre än 30 år minskat, bland kvinnor från 27 till 21 procent, och bland män från 16 till 13 procent.19

18SCB (2015), s. 22 ff.

19SCB (2015), s. 19 ff.

104

SOU 2015:70

Studenterna i högskolan

Många av distansstudenterna tillhör den äldre åldersgruppen. Bland de studenter som enbart läser på distans var 42 procent 34 år och äldre läsåret 2013/14. Det kan jämföras med de studenter som både läser på distans och på campus och med dem som enbart stu- derar på campus där 17 respektive 12 procent var 34 år och äldre.20 Eftersom distansutbildning är vanligare bland kvinnor än bland män, och det dessutom är vanligare att kvinnor återkommer till utbildning, blir följden en kraftig dominans av kvinnor i student- gruppen som är 34 år och äldre.

6.2.3Social snedrekrytering till högre utbildning21

Studenternas sociala bakgrund mäts genom uppgifter om deras för- äldrars utbildning. Uppgifter om social bakgrund finns för studen- ter som är 35 år eller yngre.

Om man mäter den sociala bakgrunden bland studenterna och relaterar den till motsvarande uppgifter för befolkningen i sin helhet, ser man att det är en social snedrekrytering till högre utbildning, och att omfattningen av denna inte har förändrats de senaste tio åren.

Läsåret 2013/14 hade 38 procent av de nya studenterna i högskolan högutbildade föräldrar, dvs. åtminstone en av föräldrarna hade avslutat en minst treårig eftergymnasial utbildning. I samma nybörjarkull var det 23 procent som hade föräldrar med låg utbildning, dvs. högst tvåårig gymnasieutbildning. Om rekryteringen till högskolan skulle motsvara fördelningen i befolkningen i åldern 19 till 34 år skulle förhållandena vara de omvända: 25 procent av de nya studenterna skulle ha högutbildade föräldrar och 37 procent skulle ha lågutbildade föräldrar.

Den sociala snedrekryteringen blir än tydligare när man studerar enskilda utbildningar. I de fall som föräldrarna är högutbildade läser studenterna i stor utsträckning på långa utbildningar som förbereder för ett yrkesliv som ofta har goda karriärmöjligheter. Några exempel på detta är utbildningar till läkare (66 procent av nybörjarna 2013/14 hade högutbildade föräldrar), arkitekt (66 pro- cent), psykolog (63 procent) jurist (58 procent) och civilingenjör

20SCB (2015), s. 23.

21UKÄ & SCB (2014b).

105

Studenterna i högskolan

SOU 2015:70

(56 procent). På de generella programmen börjar studenter med högutbildade föräldrar i stor utsträckning på masterprogram (50 procent av nybörjarna 2013/14 hade högutbildade föräldrar). Stu- denter som inte har högutbildade föräldrar finns framför allt på kortare lärar- och vårdutbildningar.

6.2.4Andelen studenter med utländsk bakgrund har ökat22

Studenter med utländsk bakgrund tillhör den svenska befolkningen, men de är antingen födda i ett annat land än Sverige eller har två utrikesfödda föräldrar. Andelen nya studenter med utländsk bakgrund har ökat över tid. Läsåret 2012/13 hade 19 procent av de nya studenterna utländsk bakgrund, vilket kan jämföras med 16 procent tio år tidigare.

Uppgifter från SCB och Universitetskanslersämbetet visar på att personer med utländsk bakgrund som har invandrat vid 7 års ålder eller senare är underrepresenterade i högskolan. Bland de 25- åringar som hade utländsk bakgrund och som antingen var födda i Sverige eller hade invandrat senast vid sex års ålder, var övergången till högskolestudier lika hög som bland de 25-åringar som hade svensk bakgrund. Bland 25-åringar med utländsk bakgrund och som invandrat vid 7 års ålder eller senare, var däremot övergången till högskolestudier betydligt lägre.

Skillnader i övergång till högre studier är också större i äldre födelsekohorter. Förutom ålder vid invandring spelar föräldrars utbildningsnivå roll för övergången till högskolestudier – liksom den gör för studenter med svensk bakgrund. Även vilket land som man själv eller föräldrarna har invandrat ifrån har betydelse.

Studenter med svensk respektive utländsk bakgrund börjar i viss utsträckning på skilda utbildningar. Studenter med utländsk bakgrund finns bland annat i stor utsträckning på utbildningarna till apotekare (76 procent av nybörjarna hade utländsk bakgrund), receptarie (64 procent), biomedicinsk analytiker (54 procent) och tandläkare (49 procent), och i liten utsträckning på utbildningar till fysioterapeut (5 procent), civilekonom(10 procent), jurist (11 procent), psykolog (11 procent) och arkitekt (12 procent).

22 UKÄ & SCB (2014a).

106

7 Utvecklingen 1994–2013

7.1Sammanfattande beskrivning

Antalet helårsstudenter vid universitet och högskolor ökade med 31 procent från 228 000 år 1994 till 298 500 år 2013. Ökningen har skett inom utbildningsprogram där antalet helårsstudenter ökade från 147 000 år 1994 till 218 000 år 2013. På fristående kurser var antalet helårsstudenter i princip oförändrat; en minskning med 500 helårsstudenter från 81 000 till 80 500 under samma period.

Av ökningen om totalt 70 500 helårsstudenter mellan 1994– 2013 har 64 procent skett vid högskolorna och 15 procent vid de fackinriktade universiteten. De traditionella och de nya universi- teten har ökat med 8 procent respektive 9 procent. År 2013 svarade de traditionella universiteten för 50 procent av totala antalet hel- årsstudenter, högskolorna för 25 procent, de nya universiteten för 13 procent och de fackinriktade universiteten för 11 procent

Den totala andelen helårsstudenter på program har under samma period ökat från 64 procent (1994) till 73 procent (2013). De fackinriktade universiteten och de konstnärliga högskolorna hade 2013 en hög andel helårsstudenter på program 90, respektive 80 procent. Högskolorna och de nya universiteten hade en relativt likvärdig andel, nästan 75 procent, medan de traditionella uni- versiteten har den lägsta andelen, cirka 68 procent.

När det gäller programutbildningarna är det program med inriktning mot generell examen(i fortsättningen generella program) som har ökat mest, från 36 500 helårsstudenter (1994) till 85 000 eller med 132 procent (2013). Motsvarande ökning på program med inriktning mot yrkesexamen (i fortsättningen yrkesinriktade program) var 108 500 (1994) respektive 130 000 helårsstudenter (2013) vilket är en ökning med 20 procent. Ökningen är ungefär likvärdig vid alla grupper av lärosäten. Program med inriktning mot

107

Utvecklingen 1994–2013 SOU 2015:70

konstnärlig examen (i fortsättningen konstnärliga program) hade 1994 drygt 1 800 helårsstudenter. År 2013 hade detta antal ökat till cirka 3 100 helårsstudenter eller med 72 procent. Hälften av dessa helårsstudenter fanns 2013 vid de konstnärliga högskolorna.

Skillnaden mellan generell respektive yrkesinriktad examen är av mer formell natur i högskoleförordningen men det bör påpekas att båda typerna förbereder för yrkeslivet. Inom de generella program- men finns flera program med klar yrkesinriktning exempelvis utbildningar inom HR-området, internationellt inriktade utbild- ningar, datavetenskapliga utbildningar samt en stor andel samhälls- vetenskapliga utbildningar som utbildar för administrativt inriktad yrkesverksamhet. För yrkesexamina är examensmålen mer specifika än för de generella.

De utbildningsområden (enligt svensk utbildningsnomenklatur, SUN1) som har flestantal helårsstudenter 2013 är samhällsvetenskap, juridik, handel, administration (85 000), teknik och tillverkning (54 000) och hälso- och sjukvård samt social omsorg (51 500). Vid de traditionella och nya universiteten samt vid högskolorna har sam- hällsvetenskap, juridik, handel, administration flest och hälso- och sjukvård samt social omsorg näst flest helårsstudenter. De fack- inriktade universiteten har flest helårsstudenter inom teknik och tillverkning medan hälso- och sjukvård samt social omsorg intar en andraplats i detta avseende. Den sistnämnda kategorin har haft den största procentuella ökningen, 75 procent, från 1994. Den enda kategori som har minskat är utbildningar inom pedagogik och lärar- utbildningsom minskade från 39 000 helårsstudenter 1994 till 36 500 år 2013.

Antalet helårsstudenter på fristående kurser har alltså, trots den totala ökningen av utbildningsvolymen, minskat marginellt. En förklaring till detta kan vara införandet av en ny utbildnings- och examensstruktur 2007 (Bolognareformen). De fristående kurser som kom att klassificeras på avancerad nivå kunde infogas eller rent av

1 Svensk utbildningsnomenklatur (SUN) är ett system för klassificering av utbildning. På första nivån: 0 Allmän utbildning; 1 Pedagogik och lärarutbildning; 2 Humaniora och konst; 3 Samhällsvetenskap, juridik,handel,administration; 4 Naturvetenskap,matematik och data; 5 Teknik och tillverkning; 6 Lant- och skogsbruk samt djursjukvård; 7 Hälso- och sjukvård samt social omsorg; 8 Tjänster; 9 Okänd.

Notera att utbildningsområde i SUN inte motsvarar de utbildningsområden som används för fördelning av resurser till utbildning på grundnivå och avancerad nivå. SUN-nivåerna beskrivs även i bilaga 6.

108

SOU 2015:70

Utvecklingen 1994–2013

översättas till magister-/masternivå och kom i flera fall att erbjudas som generella program.

Antalet helårsstudenter var som högst år 2010 då det fanns 315 000 helårsstudenter vid universiteten och högskolorna. Därefter har det skett en minskning till 2013 med 18 500 helårsstudenter på fristående kurser medanantalet helårsstudenter på programhar ökat med 2 000.

I det följande har vi markerat i huvuddiagrammet i varje avsnitt när Bolognareformen 2007 infördes. Dessutom finns en markering för 2011 då ett antal omfördelningar/indragningar av medel på- börjades:

Indragning 2012 av den tidigare tillfälliga satsningen under 2010 och 2011 på 10 000 högskoleplatser.

Införandet av avgifter för s.k. tredjelandsstudenter medförde permanent minskning från 2011 av motsvarande resurser som tidigare hade finansierats inom takbeloppet.

Anslagsminskning till följd av ny lärarutbildning och om- fördelningar av platser inom lärar- och förskollärarutbildningar

Minskning av resurser till följd av inaktiva studenter.

Dessa åtgärder har medfört att antalet helårsstudenter har minskat. Vi redovisar i detta kapitel också utvecklingen av antalet program och antalet kurser även om dessa beräkningar bygger på mycket osäkra definitioner ochberäkningar. Längre kurser kan omvandlas till program men också splittras upp i mindre kurser, program kan samläsas2 med andra program osv. Resultatet kan dock ge en tendens. Antalet program ökade kraftigt i samband med Bologna- reformen 2007 för att senare plana ut från 2009 på en nivå om drygt 3 500 program i landet. Antalet fristående kurser ökade relativt jämt från cirka 15 000 år 1994 till 32 500 år 2010. Därefter minskade antalet till cirka 27 000 fristående kurser 2013. Det har alltså skett en för- dubbling av antalet kurser under perioden trots att antalet helårs-

studenter minskat något.

Antalet program och antalet helårsstudenter har inte haft samma procentuella utveckling över tiden. Antalet helårsstudenter

2 I betydelsen en kurs kan ingå i flera program och följs då av alla studenter från flera program. En kurs kan också ingå i en större kurs och även här läser alla studenterna vid samma tillfälle kursen.

109

Utvecklingen 1994–2013

SOU 2015:70

på program har under perioden ökat med cirka 50 procent medan antalet program har ökat med 175 procent. Skillnaden är störst för de generella programmen där antalet helårsstudenter har ökat med cirka 130 procent medan antalet program har ökat med 300 pro- cent. För yrkesprogrammen är ökningen av antalet program 75 procent medan antalet helårsstudenter har ökat med 20 procent. Med reservationen ovan om svagheten i måtten kan en uttunning, dvs. färre antal helårsstudenter per program, noteras.

Fristående kurser har gått från att ofta bestå av terminslånga kurser som i normalfallet byggs samman till en lång utbildning som ger examen, till att framför allt vara korta kurser (mindre än 30 hp). Fristående kurser ges framför allt, och i växande utsträckning, inom utbildningsområdet humaniora och konst, där främmande språk utgör en stor del. Andelen kurser på avancerad nivå har ökat efter 2007 när den nya utbildnings- och examensstrukturen infördes.

Fortfarande ges merdelen av de fristående kurserna på campus, men en allt större andel ges på distans. Mätt i helårsstudenter är denna utveckling särskilt tydlig. Fristående kurser på distans är oftast korta och ges i stor utsträckning på deltid. Distansutbildning omfattar också programutbildningar, men även om utbudet av program på distans har ökat är antalet fortfarande relativt litet. Sedan 2010 har antalet fristående kurser minskat, och minskningen har framför allt skett bland det slags kurser som tidigare ökade – korta kurser, distanskurser och deltidskurser.

Kurser som ges på deltid och har äldre studenter ger ett grovt mått på fortbildning och vidareutbildning. Antalet kurser som faller inom dessa kriterier ökade framtill 2010, och de utgör en allt större del av de fristående kurserna. Merparten är korta kurser, och ungefär hälften ges på distans. Sedan 2010 har dock antalet kurser av fort- bildnings- och vidareutbildningskaraktär minskat, i synnerhet gäller det för utbildningsområdena pedagogik och lärarutbildning och hälso- och sjukvård samt social omsorg. Också antalet sommarkurser har minskat sedan 2010.

Tabell 7.1 sammanfattar de viktigaste data från kartläggningen.

110

SOU 2015:70 Utvecklingen 1994–2013

Tabell 7.1

Utvecklingen 1994–2013 i sammanfattning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal

 

Antal

 

Procent

Största utbildningsområde

 

 

univ/högsk

helårsstudenter

hst på

 

Näst största utbildningsområde

 

 

 

(hst)

 

program

 

 

 

Grupp*

 

2013

1994

2013

1994

2013

SUN 1-nivå

 

Hst

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013

Riket

 

48

228 000

298 000

64

73

Samhv, jur, handel,

85 000

 

 

 

 

 

 

 

adm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tekn o tillv

 

54 000

Trad.

 

7

142 000

148 500

58

68

Samhv, jur, handel,

47 500

universitet

 

 

 

 

 

 

adm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hälso- o sjukv

23 500

Fackinr.

 

5

22 000

32 500

96

90

Tekn o tillv

 

19 500

universitet

 

 

 

 

 

 

Hälso- o sjukv

5 500

Nya

 

4

32 500

37 500

62

73

Samhv, jur, handel,

12 000

universitet

 

 

 

 

 

 

adm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hälso- o sjukv

7 000

Högskolor

 

14

29 500

75 000

72

74

Samhv, jur, handel,

22 500

 

 

 

 

 

 

 

adm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hälso- o sjukv

13 500

Konstn.

 

4

1 500

2 000

100

85

Humaniora

o konst

1 500

högskolor

 

 

 

 

 

 

Pedagogik

o

500

 

 

 

 

 

 

 

lärarutbildni ng

 

Enskilda

 

3

800

2 000

100

98

Hälso- o sjukv

2 000

vårdhögsk.

 

 

 

 

 

 

Humaniora

o konst

100

Övr.

 

11

40

600

-

-

-

 

-

enskilda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Lärosätesgrupper,

se avsnitt 7.2.1.

 

 

 

 

 

 

Källa: SCB:s universitets- och högskoleregister.

I de följande avsnitten redovisas mer detaljerade uppgifter för respektive högskolegrupp.

111

Utvecklingen 1994–2013

SOU 2015:70

7.2Utvecklingen av antalet helårsstudenter 1994- 2013

7.2.1Inledande beskrivning av statistiken

Vi har i beskrivningen valt att inledningsvis redovisa antalet helårs- studenter fördelade på program (inriktade mot generell examen, yrkesexamen ochkonstnärlig examen) samt fristående kurser. Efter- som det första året efter 1993 års reform redovisades som ett läsår har vi valt att börja vår redovisning med det första hela kalenderåret efter reformen, dvs. 1994.

I redovisningen har vi valt att gruppera lärosäten i följande grupper:

1.Traditionella universitet (Uppsala universitet, Lunds universitet, Göteborgs universitet, Stockholms universitet, Umeå uni- versitet, Linköpings universitet, Luleå tekniska universitet).

2.Fackinriktade universitet(Kungl. Tekniska högskolan, Karolinska institutet, Chalmers tekniska högskola, Handelshögskolan i Stockholm, Sveriges lantbruksuniversitet).

3.Nya universitet (Linnéuniversitetet, Karlstads universitet, Mitt- universitetet, Örebro universitet).

4.Högskolor (Blekinge tekniska högskola, Försvarshögskolan, Högskolan Dalarna, Högskolan i Borås, Högskolan i Gävle, Högskolan i Halmstad, Högskolan i Jönköping, Högskolan Kristianstad, Högskolan i Skövde, Högskolan Väst, Gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm, Malmö högskola, Mälar- dalens högskola, Södertörns högskola).

5.Konstnärliga högskolor (Kungl. Konsthögskolan, Kungl. Musik- högskolan, Konstfack, Stockholms konstnärliga högskola).

6.Vårdhögskolor med enskild huvudman (Ersta Sköndal högskola, Röda korsets högskola, Sophiahemmet högskola).

7.Övriga enskilda anordnare av högskoleutbildning.

I en särskild lärosätesbilaga (bilaga 3) som enbart publiceras elektro- niskt, finns redovisning för varje lärosäte. Där redovisas fördelningen efter programtyp och fristående kurser för respektive SUN 1-nivå.

112

SOU 2015:70

Utvecklingen 1994–2013

Detta gör det möjligt för den intresserade att följa utvecklingen för enskilda yrkesinriktade respektive generella program och fristående kurser.

I beskrivningen i detta kapitel särredovisas inte övriga enskilda anordnare eftersom det för dessa rör sig om ett mycket litet antal helårsstudenter, dessutom har ett antal av dessa utbildnings- anordnare bara varit aktiva under vissa år under perioden. Under perioden har totalt 19 enskilda utbildningsanordnare haft helårs- studenter registrerade i SCB:s register. År 1994 fanns det två enskilda utbildningsanordnare med 18 helårsstudenter vardera. År 2014 hade antalet högskolor ökat till 11 med totalt 620 helårs- studenter. Av dessa fanns majoriteten, drygt 320, inom teologiskt inriktad utbildning, 120 fanns inom designinriktad utbildning och övriga fanns inom utbildningar i skog, musik och psykoterapi. I avsnittet om den totala bilden i riket ingår emellertid alla lärosäten oavsett huvudman.

I kapitel 5 har vi beskrivit vilka förändringar, fusioner, samman- slagningar och namnbyten som har skett under perioden 1994– 2013. I beskrivningen utgår vi från hur högskolelandskapet ser ut i dag vilket innebär att alla sammanslagna högskolors utbildningar ingår i och redovisas under sin högskoletillhörighet 2014.3

SCB har levererat uppgifter från universitets- och högskole- registret och utifrån dessa redovisas i detta avsnitt utbildningarna (program och kurser) efter SUN 1-nivå. Under de första åren fanns det ett antal helårsstudenter som studerade på program men som inte hade fått någon klassificering. Eftersom programnamnen i flertalet fall återfanns har dessa kunnat föras till respektive SUN 1- nivå.

När det gäller redovisningen av fristående kurser har detta medfört problem eftersom kurserna i studiedokumentationssystemet Ladok inte är märkta som programkurser respektive fristående kurser (se avsnitt 7.4).

3 Så har till exempel vårdutbildningarna,som förstatligades 2002 förts till respektive statlig högskola redan från 1994.

113

Utvecklingen 1994–2013

SOU 2015:70

7.2.2Utvecklingen i riket

Det totala antalet helårsstudenter i riket var 298 500 år 2013. Detta

innebar en ökning med 70 500 från de ursprungliga 228 000 helårs-

studenterna 1994. Maximala antalet helårsstudenter, 315 000, upp-

nåddes 2010. Den procentuella förändringen under perioden 1994–

2013 uppgick därmed till 31 procent.

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 7.1

 

Totalt antal helårsstudenter i riket 1994–2013

 

 

 

340 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

320 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

300 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

280 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

260 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

240 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

220 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200 000

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

 

Grön linje

anger Bolognareformens

genomförande. Röd linje markerar

början på

 

 

omfördelningar/indragningar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Källa: SCB:s universitets- och högskoleregister.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antalet helårsstudenter på program ökade från 147 000 (1994) till 218 000 (2013), eller med 48 procent, medan antalet helårsstudenter på fristående kurs i stort sett var oförändrat: 81 000 (1994) och 80 500 (2013).

Högskolegruppen är den grupp som har erhållit den största andelen av ökningen; 64 procent. Den näst största andelen, 15 procent, har tillfallit de fackinriktade universiteten. De traditionella och de nya universiteten har ungefär samma andel av ökningen, dvs. 9 procent respektive 8 procent.

114

SOU 2015:70

Utvecklingen 1994–2013

Figur 7.2 Fördelning av ökningen av totala antalet helårsstudenter per lärosätesgrupp 1994–2013

Traditionella univ

4% 9%

15%

Fackuniversitet

 

8%

Nya Universitet

64%

Högskolor

Konstn, Ensk vårdh övriga

Källa: SCB:s universitets- och högskoleregister.

Även om ökningen vid de traditionella universiteten endast har varit liten, drygt 6 500 helårsstudenter, har dessa universitet 50 procent (148 500 helårsstudenter) av det totala antalet helårsstudenter 2013. Högskolegruppen har näst högsta antal, 75 000 helårsstudenter 2013.

Figur 7.3 Totalt antal helårsstudenter 2013 per lärosätesgrupp

1%

 

Traditionella univ

 

 

 

 

Fackuniversitet

 

 

25%

 

50%

 

Nya Universitet

 

 

13%

 

 

Högskolor

11%

 

 

 

 

 

 

Konstn, Enk vårdh,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

övriga

Källa: SCB:s universitets- och högskoleregister.

115

Utvecklingen 1994–2013

SOU 2015:70

Förändringarna på programtyp respektive fristående kurser redo- visas i figur 7.4. De största ökningarna på samtliga utbildningstyper har skett vid högskolorna. Övriga grupper av lärosäten har haft en mindre ökning eller en minskning.

Figur 7.4 Förändring av antalet helårsstudenter 1994–2013 på programtyp och fristående kurser

Högskolor

Nya univ

Fackinr univ

Traditionella univ

 

Riket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-15 000

-5 000

5 000

15 000

25 000

35 000

45 000

 

 

 

Fristående kurser

 

Yrkesinriktade program

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konstnärliga program

 

Generella program

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anm. De konstnärliga högskolorna och vårdhögskolorna med enskild

huvudman ökade under perioden

med totalt

500 respektive

1 500 helårsstudenter.

 

 

 

 

 

 

 

Källa: SCB:s universitets-

och högskoleregister.

 

 

 

 

 

 

 

Helårsstudenternas fördelning på program respektive fristående kurser har ändrats från 64 procent på program och 36 procent på fristående kurser 1994 till 73 procent på program och 27 procent på fristående kurser 2013.

Fördelningen av antalet och andelen av helårsstudenterna över tiden på generella, yrkesinriktade och konstnärliga program respektive fristående kurser illustreras i figur 7.5 respektive 7.6.

116

SOU 2015:70 Utvecklingen 1994–2013

Figur 7.5

Antalet helårsstudenter i riket efter programtyp och fristående

 

kurser 1994–2013

140 000

 

120 000

 

100 000

Yrkesinriktade

program

 

80 000

Generella program

60 000

 

40 000

Fristående kurser

 

20 000

Konstnärliga

0

program

 

Källa: SCB:s universitets- och högskoleregister.

Figur 7.6 Andelen helårsstudenter i riket efter programtyp och fristående kurser 1994–2013

50%

40%

Yrkesinriktade

program

 

30%

Generella program

20%

Fristående kurser

 

10%

 

0%

Konstnärliga

program

 

Källa: SCB:s universitets-

och högskoleregister.

När det gäller fördelningen av helårsstudenterna över utbildnings- områden (SUN 1-nivå) har denna varit relativt stabil över tiden. Samtliga utbildningsområden har ökat i antal helårsstudenter utom området pedagogik och lärarutbildning. Här har det skett en minskning från 39 000 (1994) till 36 500 (2013). Vid rangordning

117

Utvecklingen 1994–2013

SOU 2015:70

av utbildningsområdena respektive år har alla behållit sin plats utom just pedagogik och lärarutbildning. Området har gått från att vara det tredje största området 1994 till att vara det femte största området 2013. Hälso- och sjukvård samt social omsorg har ökat från att ha varit det femte största området 1994 till att bli det tredje största området 2013.

Tabell 7.2 Fördelning av helårsstudenter (hst) per SUN 1-nivå 1994 och 2013, riket

Rangordnad fördelning 1994

Antal

Rangordnad fördelning 2013

Antal

 

 

hst

 

 

hst

Samhällsvetenskap, juridik,

59 500

Samhällsvetenskap, juridik,

85 000

handel och administration

 

handel och administration

 

Teknik och tillverkning

42 000

Teknik och tillverkning

54 000

Pedagogik

och lärarutbildni ng

39 000

Hälso-och sjukvård samt

51 500

 

 

 

social omsorg

 

Humaniora

och konst

34 000

Humaniora

och konst

37 000

Hälso- och sjukvård samt social

29 500

Pedagogik

och lärarutbildni ng

36 500

omsorg

 

 

 

 

 

Naturvetenskap, matematik och

19 500

Naturvetenskap, matematik

25 000

data

 

 

och data

 

 

Tjänster

 

2 500

Tjänster

 

6 000

Lant- och skogsbruk samt

1 500

Lant- och skogsbruk samt

2 500

djursjukvård

 

djursjukvård

 

 

 

 

 

 

 

Det högsta antalet helårsstudenter inom pedagogik och lärar- utbildning uppnåddes 2004 med 46 000. För naturvetenskap, mate- matik och data var högsta antal helårsstudenter 2001(27 000). År 2010 uppnåddes maximalt antal helårsstudenter för humaniora och konst (41 500), samhällsvetenskap, juridik, handel, administration

(89 500), och teknik och tillverkning (56 500). År 2011 uppnåddes maximalt antal helårsstudenter (6 500) inom tjänster. Slutligen upp- nåddes maximalt antal helårsstudenter år 2012 för hälso- och sjuk- vård samt social omsorg (52 000) och för lant- och skogsbruk samt djursjukvård (2 500).

Utvecklingen över hela perioden för respektive SUN 1-nivå framgår av figurerna 7.7 och 7.8.

118

SOU 2015:70 Utvecklingen 1994–2013

Figur 7.7

Totala antalet helårsstudenter i riket 1994–2013, SUN 1-nivå

100 000

 

 

90 000

 

3 Samhällsvetenskap,

80 000

 

70 000

 

juridik, handel,

 

administration

60 000

 

 

 

50 000

 

5 Teknik och

40 000

 

tillverkning

30 000

 

 

20 000

 

7 Hälso- och sjukvård

10 000

 

samt social omsorg

0

 

 

Källa: SCB:s universitets-

och högskoleregister.

Figur 7.8

Totala antalet helårsstudenter i riket 1994–2013, SUN 1-nivå

50 000

 

2 Humaniora och

 

konst

45 000

 

 

 

40 000

 

1 Pedagogik och

35 000

 

lärarutbildning

30 000

 

 

25 000

 

4 Naturvetenskap,

20 000

 

matematik och data

15 000

 

8 Tjänster

10 000

 

 

 

5 000

 

 

0

 

6 Lant- och skogsbruk

 

 

 

 

samt djursjukvård

Källa: SCB:s universitets-

och högskoleregister.

Fördelningen av helårsstudenter på program per utbildningsområden återfinns i figur 7.9 och 7.10.

119

Utvecklingen 1994–2013 SOU 2015:70

Figur 7.9

Totala antalet helårsstudenter i riket 1994–2013program,

 

SUN 1-nivå

70 000

 

 

60 000

 

3 Samhällsvetenskap,

 

 

50 000

 

juridik, handel,

 

administration

40 000

 

 

5 Teknik och

 

 

30 000

 

tillverkning

20 000

 

7 Hälso- och sjukvård

10 000

 

 

samt social omsorg

0

 

 

Källa: SCB:s universitets-

och högskoleregister.

Figur 7.10

Totala antalet helårsstudenter i riket 1994–2013program,

 

SUN 1-nivå

45 000

 

 

40 000

 

 

35 000

 

1 Pedagogik och

30 000

 

lärarutbildning

 

 

25 000

 

4 Naturvetenskap,

20 000

 

matematik och

 

data

 

 

15 000

 

2 Humaniora och

10 000

 

konst

 

 

5 000

 

8 Tjänster

 

 

0

 

 

Källa: SCB:s universitets-

och högskoleregister.

Största ökningen av helårsstudenter på program har skett inom om- rådena samhällsvetenskap, juridik, handel, administration (+ 31 000), hälso- och sjukvård samt social omsorg (+20 500) samt inomteknik och

120

SOU 2015:70

Utvecklingen 1994–2013

tillverkning (+ 8 000). Naturvetenskap, matematik och data och humaniora och konst har ökatmed cirka 6 000 helårsstudenter vardera. Pedagogik och lärarutbildning är det enda område som har minskat under perioden. Minskningenuppgår till drygt 3 000 helårsstudenter.

Figur 7.11 Totala antalet helårsstudenter i riket 1994–2013fristående kurser, SUN 1-nivå

45 000

3

Samhällsvetenskap,

40 000

juridik, handel,

35 000

administration

30 000

 

 

25 000

2

Humaniora och konst

20 000

 

 

15 000

 

 

10 000

 

 

5 000

4

Naturvetenskap,

0

matematik och data

 

Källa: SCB:s universitets-

och högskoleregister.

 

Figur 7.12 Totala antalet helårsstudenter i riket 1994–2013fristående kurser, SUN 1-nivå

9 000

5

Teknik och

8 000

tillverkning

7 000

1

Pedagogik och

6 000

5 000

lärarutbildning

4 000

7

Hälso- och sjukvård

3 000

samt social omsorg

2 000

8

Tjänster

1 000

 

 

0

 

 

Källa: SCB:s universitets-

och högskoleregister.

 

121

Utvecklingen 1994–2013

SOU 2015:70

Största minskningen av antalet helårsstudenter på fristående kurser har skett inom samhällsvetenskap, juridik, handel och administration med 5 000 och humaniora och konst med 3 000. En ökning har skett inom områdena teknik och tillverkning samt inom hälso- och sjuk- vård samt social omsorg som har ökat med 4 000 respektive 2 000 helårsstudenter.

7.2.3Traditionella universitet

I gruppen traditionella universitet ingår Göteborgs universitet, Linköpings universitet, Luleå tekniska universitet, Lunds universitet, Stockholms universitet, Umeå universitet och Uppsala universitet. Ökningen av antalet helårsstudenter under perioden har varit 5 procent eller 6 500, från 142 000 (1994) till 148 500 (2013). Antalet helårsstudenter vid de traditionella universiteten var 2013 ungefär hälften (148 500) av totala antalet helårsstudenter i riket (298 500). År 1994 var andelen vid de traditionella universiteten 62 procent (142 000) av rikets 228 000 helårsstudenter. Ökningen av antalet helårsstudenter på program har varit 18 500 (+22 procent) medan antalet helårsstudenter på fristående kurser har minskat med 12 000 (-20 procent).

Andelen helårsstudenter på program respektive fristående kurser har ändrats från 1994 till 2013, för program från 58 procent till 68 procent och följaktligen från 42 procent till 32 procent för fristående kurser.

Antalet och andelenhelårsstudenter över perioden efter program- typ respektive fristående kurser framgår av figurerna 7.13 och 7.14.

122

SOU 2015:70

Utvecklingen 1994–2013

Figur 7.13 Antalet helårsstudenter vid de traditionella universiteten efter programtyp respektive fristående kurser 1994–2013

70 000

 

60 000

 

50 000

 

40 000

Yrkesinr

 

30 000

Frist kurser

Generella

20 000

Konstnärliga

 

10 000

 

0

 

Grön linje anger Bolognareformens genomförande. Röd linje markerar början på omfördelningar/indragningar.

Källa: SCB:s universitets- och högskoleregister

Figur 7.14 Andelen helårsstudenter vid de traditionella universiteten efter programtyp respektive fristående kurser 1994–2013

50%

45%

40%

35%

30%

Yrkesinr

25%

Frist kurser

20%

Generella

 

15%

Konstnärliga

10%

 

5%

 

0%

 

Källa: SCB:s universitets-

och högskoleregister.

123

Utvecklingen 1994–2013

SOU 2015:70

Om utbildningsområdena rangordnas efter antalet helårsstudenter 1994 respektive 2013 erhålls följande resultat enligt tabell 7.3.

Tabell 7.3 Fördelning av helårsstudenter (hst) per SUN 1-nivå, traditionella universitet 1994 och 2013

Rangordnad fördelning

1994

Antal hst

Rangordnad

fördelning 2013

Antal hst

 

 

 

 

Samhällsvetenskap, juridik,

42 500

Samhällsvetenskap, juridik,

47 500

handel, administration

 

 

handel, administration

 

Humaniora

och konst

 

27 000

Hälso- och sjukvård samt social

23 500

 

 

 

 

omsorg

 

 

Pedagogik

och lärarutbildni ng

26 000

Humaniora

och konst

23 000

Hälso- och sjukvård samt social

16 000

Teknik och tillverkning

20 500

omsorg

 

 

 

 

 

 

Teknik och tillverkning

 

15 000

Pedagogik och lärarutbildni ng

16 500

Naturvetenskap, matematik och

14 500

Naturvetenskap, matematik och

16 000

data

 

 

 

data

 

 

Tjänster

 

 

1 000

Tjänster

 

1 500

 

 

 

 

 

Källa: SCB:s universitets-

och högskoleregister

 

 

 

Utbildningar inom samhällsvetenskap, juridik, handel och admini- stration har flest helårsstudenter både i början och i slutet av perioden. Däremot har humaniora och konst förändrats från näst största till tredje största området och från tredje största till femte största område när det gäller pedagogik och lärarutbildning. Hälso- och sjukvård samt social omsorg har ökat från fjärde största till näst största och teknik och tillverkning från femte största till fjärde största. Antalet helårsstudenter vid de traditionella universiteten inom lant- och skogsbruk samt djursjukvård är mindre än 50 under hela perioden.

Det högsta antalet helårsstudenter under perioden inföll 1994 för pedagogik och lärarutbildning (26 000) och för humaniora och konst (27 000). Naturvetenskap, matematik och data hade maximalt antal helårsstudenter 2002 (16 500) och samhällsvetenskap, juridik, handel och administration 2010 (48 500). Hälso-och sjukvård och social omsorg uppnådde maximalt antal helårsstudenter 2012 (24 000), och teknik och tillverkning 2013 (20 500).

Förändringen över hela perioden framgår av figurerna 7.15 och 7.16.

124

SOU 2015:70

Utvecklingen 1994–2013

Figur 7.15 Totala antalet helårsstudenter vid de traditionella universiteten 1994–2013, SUN 1-nivå

60 000

50 000

40 000

30 000

20 000

10 000

0

3 Samhällsvetenskap, juridik, handel, administration

7 Hälso- och sjukvård samt social omsorg

2 Humaniora och konst

5 Teknik och tillverkning

Källa: SCB:s universitets- och högskoleregister.

Figur 7.16 Totala antalet helårsstudenter vid de traditionella universiteten 1994–2013, SUN 1-nivå

30 000

 

 

25 000

1

Pedagogik och

 

20 000

lärarutbildning

15 000

4

Naturvetenskap,

matematik och data

 

10 000

8

Tjänster

5 000

 

 

0

 

 

Källa: SCB:s universitets-

och högskoleregister.

 

Fördelningen av helårsstudenter på program på utbildningsområden återfinns i figurerna 7.17 och 7.18.

125

Utvecklingen 1994–2013

SOU 2015:70

Figur 7.17 Totala antalet helårsstudenter vid de traditionella universiteten 1994–2013program, SUN 1-nivå

35 000

3 Samhällsvetenskap,

30 000

juridik, handel,

25 000

administration

20 000

7 Hälso- och sjukvård

15 000

samt social omsorg

10 000

 

5 000

5 Teknik och

0

tillverkning

 

Källa: SCB:s universitets-

och högskoleregister.

Figur 7.18 Totala antalet helårsstudenter vid de traditionella universiteten 1994–2013program, SUN 1-nivå

25 000

1 Pedagogik och

 

20 000

lärarutbildning

4 Naturvetenskap,

 

15 000

matematik och data

 

10 000

2 Humaniora och

konst

5 000

8 Tjänster

 

0

 

Källa: SCB:s universitets-

och högskoleregister.

126

SOU 2015:70

Utvecklingen 1994–2013

Antalet helårsstudenter på program har ökat för samtliga utbild- ningsområden utom för pedagogik och lärarutbildning där minsk- ningen har varit drygt 9 0004 helårsstudenter eller 36 procent. Största ökningen har skett inom området samhällsvetenskap, juridik, handel och administration där antalet helårsstudenter har ökat med 10 500 eller med drygt 50 procent.

När det gäller antalet helårsstudenter på fristående kurser har dessa minskat med 20 procent (-12 000). Endast inom utbildningsområdet teknik och tillverkning har antalet helårsstudenter ökat, från drygt 700 till drygt 1 800. De tre utbildningsområdena pedagogik och lärarutbild- ning, naturvetenskap, matematik och data samt tjänster har i stort sett oförändrat antal helårsstudenter 1994 och 2013. Övriga utbildnings- områden har minskat. Störst är minskningen inom samhällsvetenskap, juridik, handel och administration från cirka 22 000 till 17 000 och för humaniora och konst som har minskat från 23 500 till 17 000. Dessa områdena har dock en ökning av antalet helårsstudenter på program.

Figur 7.19 Totala antalet helårsstudenter vid de traditionella universiteten 1994–2013fristående kurser, SUN 1-nivå

25 000

2 Humaniora och

 

20 000

konst

 

15 000

3 Samhällsvetenskap,

 

juridik, handel,

10 000

administration

 

5 000

4 Naturvetenskap,

matematik och data

 

0

 

Källa: SCB:s universitets-

och högskoleregister.

4 Drygt 3 100 helårsstudenter inom detta område överfördes från Lunds universitet till Malmö högskola 1999. Helårsstudenterna vid Lärarhögskolan i Stockholm ingår från och med 1994 i antalet helårsstudenter vid Stockholms universitet.

127

Utvecklingen 1994–2013

SOU 2015:70

Figur 7.20 Totala antalet helårsstudenter vid de traditionella universiteten 1994–2013fristående kurser, SUN 1-nivå

4 500

1

Pedagogik och

4 000

lärarutbildning

3 500

5

Teknik och

3 000

2 500

tillverkning

2 000

7

Hälso- och

1 500

1 000

sjukvård samt

500

social omsorg

8

Tjänster

0

Källa: SCB:s universitets-

och högskoleregister.

 

7.2.4Fackinriktade universitet

Chalmers tekniska högskola, Kungl. tekniska högskolan, Karolinska institutet, Handelshögskolan och Sveriges lantbruksuniversitet ingår i gruppen fackinriktade universitet. Det totala antalet helårs- studenter 1994 uppgick till 22 000 och ökade under perioden med 10 500 till 32 500. De fackinriktade universiteten är därmed den grupp som har haft den näst största utbyggnaden när det gäller antalet helårsstudenter. Ökningen av antalet helårsstudenter har skett både på programutbildningar, från 21 000 till 29 500 eller med 38 procent, och på fristående kurser, från nästan 1 000 till drygt 3 000.

Antalet och andelen helårsstudenter över perioden efter programtyp respektive fristående kurser framgår av figurerna 7.21 respektive 7.22.

128

SOU 2015:70

Utvecklingen 1994–2013

Figur 7.21 Antalet helårsstudenter vid de fackinriktade universiteten efter programtyp respektive fristående kurser 1994–2013

25 000

20 000

15 000

Yrkesinr

10 000

Generella

 

Frist kurser

5 000

0

Grön linje anger Bolognareformens genomförande. Röd linje markerar början på omfördelningar/indragningar.

Källa: SCB:s universitets- och högskoleregister.

Figur 7.22 Andelen helårsstudenter vid de fackinriktade universiteten efter programtyp respektive fristående kurser 1994–2013

100%

90%

80%

70%

60%

Yrkesinr

50%

Generella

40%

 

30%

Frist kurser

20%

 

10%

 

0%

 

Källa: SCB:s universitets-

och högskoleregister.

129

Utvecklingen 1994–2013

SOU 2015:70

Antalet respektive andelen helårsstudenter på generella program har ökat även vid de fackinriktade universiteten. Den största ökningen av antalet helårsstudenter inträffar i samband med införandet av Bolognareformen2007. Av avsnittet 7.2.2 framgår dessutom att den procentuellt näst högsta ökningen(15 procent) av helårsstudenter har skett vid dessa universitet.

En rangordning av utbildningsområdena efter antalet helårs- studenter 1994 och 2013 ger följande resultat:

Tabell 7.4 Fördelning av helårsstudenter (hst) per SUN 1-nivå, fackinriktade universitet 1994 och 2013

Rangordnad fördelning

1994

Antal hst

Rangordnad fördelning 2013

Antal hst

Teknik och tillverkning

 

15 500

Teknik och tillverkning

19 500

Hälso- och sjukvård samt social

4 000

Hälso- och sjukvård samt social

5 500

omsorg

 

 

omsorg

 

Lant- och skogsbruk samt

1 500

Samhällsvetenskap, juridik,

3 000

djursjukvård

 

 

handel och administration

 

Naturvetenskap, matematik och

500

Lant- och skogsbruk samt

2 500

data

 

 

djursjukvård

 

Tjänster

 

200

Naturvetenskap, matematik och

1 500

 

 

 

data

 

Samhällsvetenskap, juridik,

200

Tjänster

500

handel, administration

 

 

 

 

 

 

 

 

Källa: SCB:s universitets-

och högskoleregister.

 

 

Utbildningsområdena teknik och tillverkning samt hälso- och sjuk- vård samt social omsorg har behållit sina platser i rangordningen. I och med att samhällsvetenskap, juridik, handel, administration år 2013 kom upp på tredje plats i rangordningen har alla övriga utbildningsområden tappat sin tidigare rangordning med en plats.

Det största antalet helårsstudenter under perioden uppnåddes år 2010 för teknik och tillverkning med 21 500 helårsstudenter, Under 2012 uppnådde naturvetenskap, matematik och data och lant- och skogsbruk samt djursjukvård sina respektive maximum med 1 500 respektive 2 500 helårsstudenter. Maximalt antal helårsstudenter inom samhällsvetenskap, juridik, handel och administration note- rades 2013.

Förändringen över hela perioden framgår av figurerna 7.23 och 7.24.

130

SOU 2015:70 Utvecklingen 1994–2013

Figur 7.23

Totala antalet helårsstudenter vid de fackinriktade universiteten

 

1994–2013, SUN 1-nivå

25 000

 

20 000

5 Teknik och

tillverkning

 

15 000

7 Hälso- och sjukvård

 

samt social omsorg

10 000

 

3 Samhällsvetenskap,

5 000

juridik, handel,

administration

 

0

4 Naturvetenskap,

matematik och data

 

Källa: SCB:s universitets- och högskoleregister

 

Figur 7.24 Totala antalet helårsstudenter vid de fackinriktade universiteten 1994–2013, SUN 1-nivå

2 500

6 Lant- och

skogsbruk samt

 

2 000

djursjukvård

8 Tjänster

 

1 500

 

1 000

1 Pedagogik och

lärarutbildning

 

500

2 Humaniora och

 

0

konst

 

Källa: SCB:s universitets- och högskoleregister

 

Fördelningen av helårsstudenter på program och på utbildnings- områden återfinns i figurerna 7.25 och 7.26.

131

Utvecklingen 1994–2013 SOU 2015:70

Figur 7.25

Totala antalet helårsstudenter vid de fackinriktade universiteten

 

1994–2013program, SUN 1-nivå

25 000

 

20 000

5 Teknik och

 

 

tillverkning

15 000

 

 

7 Hälso- och sjukvård

10 000

samt social omsorg

 

3 Samhällsvetenskap, 5 000 juridik, handel,

administration

0

Källa: SCB:s universitets- och högskoleregister.

Figur 7.26 Totala antalet helårsstudenter vid de fackinriktade universiteten 1994–2013program, SUN 1-nivå

2 500

6

Lant- och skogsbruk

samt djursjukvård

 

2 000

4

Naturvetenskap,

1 500

matematik och data

 

 

1 000

8

Tjänster

 

 

500

1

Pedagogik och

 

0

lärarutbildning

Källa: SCB:s universitets-

och högskoleregister.

 

Helt naturligt är det flest helårsstudenter på program inom området teknik och tillverkning beroende på att de två tekniskt inriktade lärosätena Kungl. Tekniska högskolan och Chalmers tekniska högskola svarar för cirka 21 000 av gruppens 32 500 helårsstudenter.

132

SOU 2015:70

Utvecklingen 1994–2013

Utvecklingen för denna grupp har ökat från 15 000 helårsstudenter 1994 till 19 500 år 2013. Maximalt antal noteras för 2010 med 21 500. Karolinska institutet, som är det enda medicinska universitet i gruppen, svarar för ökningen inom hälso- och sjukvård samt social omvårdnad. Denna ökning om 1 500 helårsstudenter har varit relativt jämn, med få undantag över tiden. En förklaring är statsmaktens ökningar av civil- och högskoleingenjörsutbildningarna samt av läkar-, tandläkar- och annan vårdutbildning.

Figur 7.27 Totala antalet helårsstudenter vid de fackinriktade universiteten 1994–2013fristående kurser, SUN 1-nivå

2 500

2 000

5 Teknik och

tillverkning

 

1 500

4 Naturvetenskap,

 

1 000

matematik och data

 

500

7 Hälso- och sjukvård

samt social omsorg

 

0

 

Källa: SCB:s universitets- och högskoleregister.

 

133

Utvecklingen 1994–2013

SOU 2015:70

Figur 7.28 Totala antalet helårsstudenter vid de fackinriktade universiteten 1994–2013fristående kurser, SUN 1-nivå

350

3 Samhällsvetenskap,

juridik, handel,

 

300

administration

250

8 Tjänster

 

200

 

150

 

100

2 Humaniora och

konst

50

 

0

6 Lant- och skogsbruk

 

 

samt djursjukvård

Källa: SCB:s universitets-

och högskoleregister.

Antalet helårsstudenter på fristående kurser inom gruppen är lågt i förhållande till andra grupper. I början av perioden var antalet helårsstudenter på fristående kurser nästan 1 000 medan det i slutet hade ökat till drygt 3 000. Även här är den största SUN-kategorin teknik och tillverkning, maximala antalet helårsstudenter här upp- nåddes 2009 med 2 200, men minskade till nästan 1 400 år 2013.

7.2.5Nya universitet

Gruppen nya universitet består av Karlstads universitet, Linné- universitetet, Mittuniversitetet samt Örebro universitet. Samtliga dessa universitet startades 1 januari 1999 utom Mittuniversitetet som tillkom 1 januari 2005. Observera att i dessa universitet ingår uppgifterna från 1994 för de högskolor som sedermera kom att bilda dessa universitet (se avsnitt 5.3).

Det totala antalet helårsstudenter för denna grupp har ut- vecklats från 32 500 år 1994 till 37 500 år 2013, en ökning med 5 000 helårsstudenter vilket motsvarar 15 procent. Antalet helårs- studenter på program ökade under samma tidsperiod från 20 000

134

SOU 2015:70

Utvecklingen 1994–2013

till 27 500, dvs. med 7 500 eller med 37 procent. Antalet helårs- studenter på fristående kurser minskade med 2 500 från 12 500 till 10 000 eller med -20 procent.

Det totala antalet helårsstudenter vid de nya universiteten är nästan 13 procent av det totala antalet i riket. Andelen av rikets hel- årsstudenter är 13 procent för både program och fristående kurser.

Andelen helårsstudenter på program var 62 procent och andelen på fristående kurser var 38 procent år 1994. År 2013 hade andelen på program ökat till 73 procent och andelen helårsstudenter på fristående kurser minskat till 27 procent.

Antalet och andelen helårsstudenter över perioden efter programtyp respektive fristående kurser framgår av figurerna 7.29 och 7.30.

Figur 7.29 Antalet helårsstudenter vid de nya universiteten efter programtyp respektive fristående kurser 1994–2013

18 000

 

16 000

 

14 000

 

12 000

Yrkesinr

10 000

Generella

8 000

 

6 000

Frist kurser

4 000

Konstnärliga

2 000

 

0

 

Grön linje anger Bolognareformens

genomförande. Röd linje markerar början på

omfördelningar/indragningar.

 

Källa: SCB:s universitets- och högskoleregister.

135

Utvecklingen 1994–2013

SOU 2015:70

Figur 7.30 Andelen helårsstudenter vid de nya universiteten efter programtyp respektive fristående kurser 1994–2013

45%

40%

35%

Yrkesinr

30%

Generella

25%

Frist kurser

20%

Konstnärliga

15%

10%

 

5%

 

0%

 

Källa: SCB:s universitets-

och högskoleregister.

När utbildningsområdena enligt SUN 1-nivå rangordnas efter flest antal helårsstudenter 1994 respektive 2013 framkommer följande resultat:

Tabell 7.5 Fördelning av helårsstudenter (hst) per SUN 1-nivå, nya universitet 1994 och 2013

Rangordnad

fördelning

1994

Antal hst

Rangordnad fördelning 2013

Antal hst

Samhällsvetenskap, juridik,

10 500

Samhällsvetenskap, juridik,

12 000

handel, administration

 

 

handel, administration

 

Pedagogik och lärarutbildni ng

6 500

Hälso- och sjukvård samt social

7 000

 

 

 

 

omsorg

 

 

Teknik och tillverkning

 

4 500

Pedagogik

och lärarutbildni ng

6 000

Humaniora

och konst

 

3 500

Humaniora

och konst

4 000

Hälso- och sjukvård samt social

3 500

Teknik och tillverkning

3 500

omsorg

 

 

 

 

 

 

Naturvetenskap, matematik och

3 000

Naturvetenskap matematik och

2 500

data

 

 

 

data

 

 

Tjänster

 

 

1 000

Tjänster

 

1 500

 

 

 

 

 

Källa: SCB:s universitets-

och högskoleregister.

 

 

 

136

SOU 2015:70

Utvecklingen 1994–2013

Inom lant- och skogsbruk samt djursjukvård har antalet helårs- studenter ökat från cirka 20 år 1994 till cirka 250 under 2013.

Samhällsvetenskap, juridik, handel, administration; humaniora och konst; naturvetenskap, matematik och data respektive tjänster har behållit sina inbördes platser i rangordningen. Pedagogik och lärar- utbildningoch teknik och tillverkning har minskat och hälso- och sjuk- vård samt social omsorghar ökati rangordning mellan 1994 till 2013.

Utbildningsområdet teknik och tillverkninghade det högsta antalet helårsstudenter år 1999 (5 500). Naturvetenskap, matematik och data uppnådde maximalt antal år 2000 (4 500) och pedagogik och lärarutbildning år 2004 (8 500). Resterande områden, dvs. samhälls- vetenskap, juridik, handel, administration (14 500), hälso- och sjukvård samt social omsorg(8 000), humaniora och konst (5 000) och tjänster

(2 000), uppnådde högst antal helårsstudenter år 2010. Förändringen över hela perioden illustreras av figurerna 7.31

och 7.32.

Figur 7.31 Totala antalet helårsstudenter vid de nya universiteten 1994– 2013, SUN 1-nivå

16 000

14 000

12 000

10 000

8 000

6 000

4 000

2 000

0

3 Samhällsvetenskap, juridik, handel, administration

7 Hälso- och sjukvård samt social omsorg

1 Pedagogik och lärarutbildning

2 Humaniora och konst

Källa: SCB:s universitets- och högskoleregister

137

Utvecklingen 1994–2013 SOU 2015:70

Figur 7.32

Totala antalet helårsstudenter vid de nya universiteten 1994–

 

2013, SUN 1-nivå

 

6 000

 

 

5 000

5

Teknik och

tillverkning

 

4 000

4

Naturvetenskap,

3 000

matematik och data

2 000

8

Tjänster

1 000

 

 

0

6

Lant- och skogsbruk

samt djursjukvård

 

Källa: SCB:s universitets- och högskoleregister.

 

Förändringen av antalet helårsstudenter på program inom utbild- ningsområden framgår av figurerna 7.33 och 7.34.

Figur 7.33 Totala antalet helårsstudenter vid de nya universiteten 1994– 2013 på program, SUN 1-nivå

 

3 Samhällsvetenskap,

10 000

juridik, handel,

9 000

administration

8 000

7 Hälso- och sjukvård

7 000

samt social omsorg

6 000

 

5 000

1 Pedagogik och

4 000

lärarutbildning

3 000

 

2 000

5 Teknik och

1 000

0

tillverkning

Källa: SCB:s universitets-

och högskoleregister.

138

SOU 2015:70

Utvecklingen 1994–2013

Figur 7.34 Totala antalet helårsstudenter vid de nya universiteten 1994– 2013 på program, SUN 1-nivå

 

4 Naturvetenskap,

2 500

matematik och data

2 000

8 Tjänster

1 500

 

1 000

2 Humaniora och

konst

500

6 Lant- och

 

0

skogsbruk samt

djursjukvård

Källa: SCB:s universitets-

och högskoleregister.

Största ökningen av helårsstudenter på program har ägt rum inom områdena samhällsvetenskap, juridik, handel, administration med drygt 4 500 helårsstudenter eller över 100 procent. Nästan samma procentuella ökning har skett inom hälso- och sjukvård samt social omsorg där antalet helårsstudenter ökade med 3 000 eller med drygt 95 procent. En mindre antalsmässig ökning har skett inom områdena tjänster, humaniora och konst samt naturvetenskap, matematik och data. Antalet helårsstudenter inom pedagogik och lärarutbildning är relativt konstant medan antalet helårsstudenter inom teknik och tillverkning har minskat med cirka 1 000 eller med 25 procent.

139

Utvecklingen 1994–2013 SOU 2015:70

Figur 7.35

Totala antalet helårsstudenter vid de nya universiteten 1994–

 

2013 på fristående kurser, SUN 1-nivå

 

8 000

 

 

7 000

 

 

6 000

3

Samhällsvetenskap,

5 000

juridik, handel,

administration

 

4 000

2

Humaniora och konst

 

 

3 000

4

Naturvetenskap,

2 000

matematik och data

 

1 000

5

Teknik och

0

tillverkning

Källa: SCB:s universitets- och högskoleregister.

Figur 7.36 Totala antalet helårsstudenter vid de nya universiteten 1994– 2013 på fristående kurser, SUN 1-nivå

1 400

 

 

1 200

1

Pedagogik och

lärarutbildning

1 000

7

Hälso- och sjukvård

800

samt social omsorg

 

600

8

Tjänster

 

400

 

 

200

6

Lant- och skogsbruk

0

samt djursjukvård

 

 

Källa: SCB:s universitets- och högskoleregister.

Den största minskningen av antalet helårsstudenter på fristående kurser har skett inom området samhällsvetenskap, juridik, handel,

140

SOU 2015:70

Utvecklingen 1994–2013

administration. Antalet har minskat med cirka 3 000 helårsstudenter eller nästan50 procent. Dock har antalet helårsstudenter på program ökat inom detta område med 4 500. Humaniora och konst har ökat med drygt 300 helårsstudenter vilket motsvarar cirka 10 procent. Resterande områden har haft antalsmässigt mindre ökningar.

7.2.6Högskolor

I gruppen högskolor ingår: Blekinge tekniska högskola, Försvars- högskolan, Högskolan Dalarna, Högskolan i Borås, Högskolan i Gävle, Högskolan i Halmstad, Högskolan i Jönköping, Högskolan Kristianstad, Högskolan i Skövde, Högskolan Väst, Gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm, Malmö högskola, Mälardalens högskola, Södertörns högskola.

Som tidigare har redovisats är det denna grupp som har haft den största ökningen av helårsstudenter. Det bör observeras att mer- parten av dessa högskolor startades i samband med 1977 års hög- skolereform som fram till 1993/94 finansierades av de sektorsanslag som fanns för utbildningslinjerna och ett mindre anslag till lokala linjer och enstaka kurser. I och med reformen 1993 skedde en utbyggnad av dessa högskolor och de kunde starta och genomföra både program och fristående kurser.

Det totala antalet helårsstudenter vid dessa högskolor var 29 500 år 1994 och ökade med 45 500 eller 155 procent till 75 000 år 2013. Både antalet helårsstudenter på program och fristående kurser har ökat. För program från 21 000 till 55 500, och för fristående kurser från 8 500 till 19 000.

I förhållande till det totala antalet i riket svarar högskolorna för 25 procent av det totala antalet helårsstudenter, motsvarande andelar för program respektive fristående kurser är drygt 26 pro- cent respektive 24 procent.

Andelen helårsstudenter på program var 72 procent 1994. Denna andel har endast ökat marginellt till 74 procent. Samtidigt har andelen på fristående kurser minskat med två procentenheter, från 28 procent 1994 till 26 procent 2013.

Antalet och andelenhelårsstudenter över perioden efter program- typ respektive fristående kurser framgår av figurerna 7.37 och 7.38.

141

Utvecklingen 1994–2013

SOU 2015:70

Figur 7.37 Antalet helårsstudenter vid högskolorna efter programtyp respektive fristående kurser 1994–2013

35 000

30 000

25 000

Generella

20 000

Yrkesinr

15 000

Frist kurser

10 000

Konstnärliga

5 000

 

0

 

Grön linje anger Bolognareformens

genomförande. Röd linje markerar början på

omfördelningar/indragningar.

 

Källa: SCB:s universitets- och högskoleregister.

Figur 7.38 Andelen helårsstudenter vid högskolorna efter programtyp respektive fristående kurser 1994–2013

60%

 

55%

 

50%

 

45%

 

40%

Generella

35%

Yrkesinr

30%

25%

Frist kurser

20%

Konstnärliga

15%

 

10%

 

5%

 

0%

 

Källa: SCB:s universitets-

och högskoleregister.

142

SOU 2015:70

Utvecklingen 1994–2013

När utbildningsområdena enligt SUN 1-nivå rangordnas efter flest antal helårsstudenter 1994 respektive 2013 framkommer följande resultat:

Tabell 7.6 Fördelning av helårsstudenter (hst) per SUN 1-nivå, högskolor 1994 och 2013

Rangordnad

fördelning 1994

Antal hst

Rangordnad

fördelning 2013

Antal hst

 

 

 

 

Teknik och tillverkning

7 000

Samhällsvetenskap, juridik,

22 500

 

 

 

handel, administration

 

Samhällsvetenskap, juridik,

6 500

Hälso- och sjukvård samt social

13 500

handel, administration

 

omsorg

 

 

Pedagogik och lärarutbildni ng

6 000

Pedagogik och lärarutbildni ng

13 000

Hälso- och sjukvård samt social

5 000

Teknik och tillverkning

11 000

omsorg

 

 

 

 

 

Humaniora

och konst

2 500

Humaniora

och konst

8 000

Naturvetenskap, matematik och

1 500

Naturvetenskap matematik och

5 000

data

 

 

data

 

 

Tjänster

 

500

Tjänster

 

2 000

 

 

 

 

 

 

Källa: SCB:s universitets- och högskoleregister.

Inom lant- och skogsbruk samt djursjukvård fanns inga helårs- studenter förrän 2006 då 28 helårsstudenter noterades. År 2013 hade detta antal ökat till 62.

Pedagogik och lärarutbildning, humaniora och konst, naturvetenskap, matematik och data samt tjänster har behållit sin rangordning mellan 1994 och 2013. Hälso- och sjukvård samt social omsorg och samhälls- vetenskap, juridik, handel, administration har ökat i rangordningen mellan 1994 och 2013. Teknik och tillverkning som 1994 var det område som hade flest helårsstudenter har minskat till att bli det fjärde största området 2013.

Teknik och tillverkning hade flest helårsstudenter år 2000 (12 000) och naturvetenskap, matematik och data flest antal 2001 (5 500).

Pedagogik och lärarutbildning uppnådde maximalt antal 2004 (14 500). Humaniora och konst uppnådde maximalt antal år 2010 (10 500). Slutligen hade samhällsvetenskap, juridik, handel, administration maximalt antal 2011 (25 000) och hälso- och sjukvård samt social omsorg 2012 (13 500).

Förändringen över perioden illustreras i figurerna 7.39 och 7.40.

143

Utvecklingen 1994–2013 SOU 2015:70

Figur 7.39

Totala antalet helårsstudenter vid högskolorna 1994–2013,

 

SUN 1-nivå

30 000

 

25 000

 

20 000

3 Samhällsvetenskap,

juridik, handel,

 

15 000

administration

1 Pedagogik och

10 000

lärarutbildning

7 Hälso- och sjukvård

 

5 000

samt social omsorg

0

5 Teknik och

tillverkning

 

Källa: SCB:s universitets- och högskoleregister.

Figur 7.40 Totala antalet helårsstudenter vid högskolorna 1994–2013, SUN 1-nivå

12 000

10 000

8 000

6 000

4 000

2 000

0

2 Humaniora och konst

4 Naturvetenskap,

matematik och data

8 Tjänster

6 Lant- och skogsbruk samt djursjukvård

Källa: SCB:s universitets- och högskoleregister.

Förändringen av antalet helårsstudenter på program inom utbild- ningsområden framgår av figurerna 7.41 och 7.42.

144

SOU 2015:70 Utvecklingen 1994–2013

Figur 7.41

Totala antalet helårsstudenter vid högskolorna 1994–2013

 

program, SUN 1-nivå

18 000

 

16 000

 

14 000

3 Samhällsvetenskap,

 

12 000

juridik, handel,

10 000

administration

1 Pedagogik och

8 000

lärarutbildning

6 000

 

4 000

7 Hälso- och sjukvård

samt social omsorg

2 000

 

0

5 Teknik och

 

tillverkning

Källa: SCB:s universitets- och högskoleregister.

Figur 7.42

Totala antalet helårsstudenter vid högskolorna 1994–2013

 

program, SUN 1-nivå

4 000

 

3 500

4 Naturvetenskap,

3 000

matematik och data

2 500

2 Humaniora och

2 000

konst

1 500

8 Tjänster

1 000

 

500

 

0

 

Källa: SCB:s universitets-

och högskoleregister.

145

Utvecklingen 1994–2013

SOU 2015:70

Största ökningen av antalet helårsstudenter på program har skett inom samhällsvetenskap, juridik, handel och administration från 2 500 år 1994 till 15 500 år 2013. Området har alltså blivit sex gånger så stort. Områdena pedagogik och lärarutbildning samthälso- ochsjukvård samt social omsorghar ökat med 6 500, vilket innebär ökningar med över 120 procentrespektive 130 procent. Även övriga områden har ökat men endast med några tusental helårsstudenter per område.

Figur 7.43

Totala antalet helårsstudenter vid högskolorna 1994–2013

 

fristående kurser, SUN 1-nivå

12 000

 

10 000

 

8 000

3 Samhällsvetenskap,

6 000

juridik, handel,

administration

 

2 Humaniora och

4 000

konst

2 000

5 Teknik och

tillverkning

 

0

7 Hälso- och sjukvård

 

 

samt social omsorg

Källa: SCB:s universitets- och högskoleregister.

146

SOU 2015:70 Utvecklingen 1994–2013

Figur 7.44

Totala antalet helårsstudenter vid högskolorna 1994–2013

 

fristående kurser, SUN 1-nivå

 

3 000

 

 

2 500

 

 

2 000

4

Naturvetenskap,

matematik och data

 

1 500

1

Pedagogik och

lärarutbildning

 

1 000

8

Tjänster

500

 

 

0

 

 

Källa: SCB:s universitets- och högskoleregister.

Antalet helårsstudenter på fristående kurser har ökat inom samtliga områden. Största ökningen har skett inom samhällsvetenskap, juridik, handel, administration och inom humaniora och konst. Dessa områden har ökat med drygt 3 000 helårsstudenter vardera. Områdena teknik och tillverkning och hälso- och sjukvård samt social omsorg har ökat vardera med runt 1 500 helårsstudenter.

7.2.7Konstnärliga högskolor

I gruppen konstnärliga högskolor ingår Kungl. Konsthögskolan, Kungl. Musikhögskolan, Konstfack och Stockholms konstnärliga högskola. Vid dessa högskolor fanns totalt drygt 1 300 helårs- studenter 1994, samtliga på program. Antalet helårsstudenter 2013 var 1 800 varav 1 500 fanns på program.5

5 Det bör framhållas att det också finns konstnärlig utbildning vid andra universitet och högskolor: 518 helårsstudenter på programutbildningar 1994 som ökade till nästan 1 600 år 2013.

147

Utvecklingen 1994–2013

SOU 2015:70

Den totala procentuella ökningen av antalet helårsstudenter i gruppen konstnärliga högskolor uppgick till 38 procent över perioden. I våra grunddata finns uppgifter om helårsstudenter på fristående kurser fr.o.m. 2010 då nästan 130 helårsstudenter noterades. 2013 hade en ökning skett till 270 helårsstudenter.

Figur 7.45 Totala antalet helårsstudenter (hst) vid konstnärliga högskolor 1994–2013, SUN 1-nivå

1 600

1 400

1 200

1 000

800

600

400

200

0

2 Humaniora och konst

1 Pedagogik och lärarutbildning

Ej klassific

Grön linje anger Bolognareformens genomförande. Röd linje markerar början på omfördelningar/indragningar.

Källa: SCB:s universitets- och högskoleregister.

Inom utbildningsområdet pedagogik och lärarutbildning är det utbild- ningar mot bildlärar-, musiklärar- och lärarexamen som dominerar, men det finns även ett antal konstnärliga utbildningar mot högskole-, kandidat-, magister- och masterexamen. Inom humaniora och konst finns flertalet helårsstudenter på utbildningar mot konstnärlig högskole-, kandidat-, magister- respektive masterexamen. Musiklärar- och organistexamensprogrammen överskrider aldrig 50 helårs- studenter något år.

7.2.8Vårdhögskolor med enskild huvudman

Ersta Sköndal högskola, Röda korsets högskola och Sophiahemmet högskola är de vårdhögskolor som ingår i denna grupp. Totala antalet helårsstudenter vid dessa högskolor var 800 år 1994. Under

148

SOU 2015:70

Utvecklingen 1994–2013

perioden ökade antalet med 1 500 till 2013 då nästan 2 300 helårs- studenter fanns vid dessa högskolor. Nästan alla helårsstudenter på program finns inom hälso-och sjukvård och social omsorg men från och med 1999 förekommer ett litet antal (mindre än 100) helårs- studenter inom humaniora och konst och från och med 2008 finns ett ännu mindre antal (mindre än 50) inom samhällsvetenskap, juridik, handel, administration.

Figur 7.46 Antalet helårsstudenter (hst) totalt och på program vid de enskilda vårdhögskolorna 1994–2013

2 500

2 000

1 500

Totalt antal hst

1 000

Summa hst på prog

 

500

 

0

 

Grön linje anger Bolognareformens genomförande. Röd linje markerar början på

omfördelningar/indragningar.

 

Källa: SCB:s universitets- och högskoleregister.

 

Först 1998 förekommer det registeruppgifter om fristående kurser. Antalet uppgick då till 35 helårsstudenter och ökade till maximalt 91 år 1999. Därefter har det varierat och 2013 fanns 44 helårs- studenter. Helårsstudenterna på fristående kurser finns inom hälso- och sjukvård och social omsorg och från 1999 inom humaniora och konst. Med få undantag är det mindre än 50 helårsstudenter per SUN 1-kategori.

149

Utvecklingen 1994–2013

SOU 2015:70

7.3Antal program och kurser

Utredningen ska enligt direktiven bl.a. uppmärksamma fördel- ningen mellan fristående kurser och kurser inom program. Vi gör denna beskrivning genom att studera dels andelen helårsstuderande på program som leder till examen samt andelen helårsstudenter på fristående kurser. Begreppet fristående kurs, som används i direk- tiven, är inte helt utan problem då utbildningarna sedan 1993 års reform har sin bas i kurser som kan sättas samman till program.

En kurs kan användas både av studenter som följer ett program och av studenter som enbart läser just den specifika kursen. I de offentliga registren finns uppgifter om antalet individer på program, men kurseni sig är inte ”märkt” som programkurs eller som fristående kurs. Vi gör i detta avsnitt en teknisk bestämning av fristående kurs: Alla kurser som har minst en student registrerad som fristående kurs- student har tagits fram från SCB:s universitets- och högskoleregister. (I avsnitt 7.4, analyseras fristående kurser utifrån en skarpare definition.)Vi vill alltså redan nu understryka att vi använder en uppskattning och inte ett exakt antal.

Att redovisa antalet fristående kurser innebär också problem då antalet kurser kommer att överskattas. Det är inte helt ovanligt att en större kurs – exempelvis omfattande 30 hp – kan ges som två delkurser om vardera 15 hp eller till och med fyra delkurser om vardera 7,5 hp. I detta fall kan alltså förekomsten av en 30 hp-kurs räknas som sju kurser.

När det gäller antalet utbildningsprogram har vi valt att studera program och inte inriktningar. Skälet är att nästa nivå innebär att följa upp programinriktningar vilket i nuvarande läge ter sig omöjligt beroende på mängden data och den tid som står till förfogande. En annan svårighet är att ett flertal program med liknande innehåll mycket väl kan ha olika namn.

De konstnärliga högskolorna, de enskilda vårdhögskolorna och övriga anordnare av högskoleutbildning särredovisas inte. De ingår däremot i sammanställningarna över riket. Skälet härtill är att de med några få undantag enbart bedriver programutbildning dess- utom har de mycket litet antal6 helårsstudenter.

6 Under 2013 uppgick det totala antalet helårsstudenter till: konstnärliga 1 500, enskilda vårdhögskolor 2 000 och övriga 600 helårsstudenter.

150

SOU 2015:70

Utvecklingen 1994–2013

Vi har därför valt att som huvudmått använda antalet helårs- studenter på program respektive fristående kurser. På så sätt mäts den reella produktionen och redovisningen är också kopplad till de ekonomiska resurserna. Vi redovisar först andelen helårsstudenter på program respektive kurser och därefter antalet kurser och antalet program. Slutligen visar vi sambandet mellan antalet helårs- studenter och antalet program respektive kurser.

Vi vill peka på svagheterna i de mått som används i det följande för att beskriva utvecklingen av antalet program respektive fri- stående kurser per kalenderår7. Jämförelser mellan enskilda uni- versitet och högskolor försvåras. Vi rekommenderar försiktighet vad gäller enskilda sifferuppgifter, däremot kan sannolikt trender studeras med godtagbar noggrannhet. Jämförelser över tiden inom de olika grupperna kan sannolikt också göras med godtagbar säkerhet. Vi avstår också från att presentera enskilda universitet och högskolor beroende på osäkerheten i grunddata och den mät- metod vi använder.

7.3.1Antalet program och fristående kurser totalt i riket 1994–2013

Reformen 1993 gav universiteten och högskolorna helt andra möjligheter att anordna programutbildningar än vad som hade varit fallet tidigare. Utbildningsprogram med inriktning mot yrkesexamen har förändrats över perioden och även varit föremål för särskilda prövningar inför ansökningar om examenstillstånd. Det totala antalet program uppgick 1994 till cirka 1 300 och nådde sitt maximum 2008 då det fanns nästan 3 900. Sedan dess har antalet program minskat till 3 600 (år 2013). Under samma tid har antalet fristående kurser succesivt ökat från 14 200 år 1994 fram till 2009– 2010 då det fanns över 33 400 fristående kurser. Minskningen därefter har varit relativt kraftig och 2013 fanns det runt 27 600 fristående kurser.

7 Antalet program per kalenderår är medelvärdet av antalet under vårterminen plus antalet under höstterminen. (Ett program som startas under höstterminen räknas därmed bara en gång och får värdet 0,5 under startåret).

151

Utvecklingen 1994–2013

SOU 2015:70

Figur 7.47 Antal program och fristående kurser 1994–2013, riket

 

4 500

40 000

 

 

4 000

35 000

 

program

3 500

30 000

kurser

3 000

25 000

2 500

 

Antal

20 000

Antal frist

2 000

15 000

1 500

10 000

1 000

 

 

 

 

 

 

500

5 000

 

 

0

0

 

 

 

Total antal prog

 

Antal frist kurser

 

 

 

 

 

 

Källa: SCB:s universitets- och högskoleregister.

 

 

Figur 7.48 Antal program och fristående kurser i riket 1994–2013, index.

350

300

250

200

Index prog

150

Index kurser 100

50

0

Källa: SCB:s universitets- och högskoleregister.

152

SOU 2015:70

Utvecklingen 1994–2013

De olika lärosätesgrupperna skiljer sig inte mycket åt vad gäller ökningarna av antalet program fram till 2008 och av antalet fristående kurser fram till 2009–2010. Högskolorna och de fackinriktade universiteten har en procentuellt sett större ökning både av antalet program och av antalet fristående kurser. Detta kan förklaras av att resursökningentill dessa båda kategorier har varit störst. (79 procent av den totala ökningen av helårsstudenter under perioden 1994–2013 skedde inom dessa två kategorier. (Se figur 7.2.)

Figur 7.49 Antal program 1994–2013, index

600

 

500

 

400

Högskolor prog

Fackuniv prog

 

300

Riket prog

 

200

Trad univ prog

100

Nya univ prog

 

0

 

Källa: SCB:s universitets- och högskoleregister.

Programmen är indelade i generella, konstnärliga och yrkesinriktade program. Ökningen inom gruppen program har främst skett av de generella programmen medan de yrkesinriktade programmen uppvisar en mindre ökning. För båda programtyperna uppnås maximum 2008 och därefter sker en minskning på de generella programmen med undantag av de fackinriktade universiteten. En orsak till detta är de senaste årens omfördelningar och specialdestinerade ökningar till bl.a. civilingenjörs-, högskoleingenjörs- och sjuksköterskeutbild- ningar. En annan orsak kan vara att vissa yrkesprogram har ersatts med generellt program exempelvis när examenstillstånd inte har erhållits för ekonom- eller juristutbildning. De yrkesinriktade

153

Utvecklingen 1994–2013

SOU 2015:70

programmen minskar mellan2008 och 2010 för att därefter återigen öka, med undantag av yrkesprogrammen vid de nya universiteten. Den ökning av antalet yrkesprogram som sker från 2007 och framåt beror till stor del på nytillkomna program 2007 respektive 2011 mot yrkesexamen (främstcivilekonom-, jurist-, grundlärar-, ämneslärar-, och speciallärarexamen). En annan förklaring är att antalet civilingenjörs-, högskoleingenjörs-, lärar- ochspecialistsjuksköterske- program ökade speciellt under perioden 2007–2011).

Figur 7.50 Antal generella program 1994–2013, index

1000

 

900

Fackuniv

800

700

Högskolor

600

 

500

Riket

400

Trad univ

300

 

200

Nya univ

100

 

0

 

Källa: SCB:s universitets-

och högskoleregister.

154

SOU 2015:70

Utvecklingen 1994–2013

Figur 7.51 Antal yrkesinriktade program 1994–2013, index

300

 

250

Högskolor

200

Fackuniv

150

Riket

100

Trad univ

50

Nya univ

 

0

 

Källa: SCB:s universitets-

och högskoleregister.

När det gäller utvecklingen av antalet fristående kurser är utveck- lingen likartad inom de olika lärosätesgrupperna. Här uppnås maximum 2010 för alla grupper utom högskolegruppen som har sitt maximala antal 2009. Det bör noteras att antalet fristående kurser vid de fackinriktade universiteten var relativt litet under 1994, som används som startår för index, då det fanns nästan 800 fristående kurser men dessa hade ökat till cirka 2 000 redan 1995. Även här kan den större ökningen vid högskolorna och de fackinriktade universiteten förklaras av att dessa hade 79 procent av den totala förändringen av antalet helårsstudenter.

155

Utvecklingen 1994–2013 SOU 2015:70

Figur 7.52

Antal fristående kurser 1994–2013, index

600

 

500

 

400

Högskolor kurser

 

300

Fackuniv kurser

Riket kurser

200

Nya univ kurser

100

Trad univ kurser

0

 

Källa: SCB:s universitets- och högskoleregister.

7.3.2Traditionella universitet

I gruppen traditionella universitet ingår Uppsala universitet, Lunds universitet, Göteborgs universitet, Stockholms universitet, Umeå universitet, Linköpings universitet och Luleå tekniska universitet. Flera av dessa har exempelvis civilingenjörs-, högskoleingenjörs- och lärarutbildningar vilket, som tidigare nämnts, innebär en viss under- skattning av antalet programdå dessa program har flera inriktningar.

156

SOU 2015:70

Utvecklingen 1994–2013

Figur 7.53 Antal program och fristående kurser 1994–2013, traditionella universitet

 

1 600

18 000

 

 

1 400

16 000

 

 

1 200

14 000

Antal frist kurser

 

12 000

 

1 000

 

10 000

Antal program

800

8 000

600

6 000

400

4 000

 

200

2 000

 

 

 

0

0

 

 

 

Total antal prog

 

Antal frist kurser

 

 

 

Källa: SCB:s universitets- och högskoleregister.

 

 

Figur 7.54 Antal program och fristående kurser 1994–2013, traditionella universitet, index

300

200

Index prog

100

Index kurser

 

0

Källa: SCB:s universitets- och högskoleregister.

157

Utvecklingen 1994–2013

SOU 2015:70

Antalet program ökade från 650 år 1994 till 1 450 år 2013 med maximalt antal (drygt 1 450) under 2008. Under samma tidsperiod ökade antalet fristående kurser från 9 700 år 1994 till 14 650 år 2010. Maximalt antal fristående kurser uppnåddes 2010 med 16 700. Utvecklingen är relativt jämn för denna grupp vilket kan förklaras av att gruppen svarade för enbart nio procent av ökningen av antalet helårsstudenter under perioden.

7.3.3Fackinriktade universitet

Chalmers tekniska högskola, Kungl. Tekniska högskolan, Karolinska institutet, Handelshögskolan i Stockholm och Sveriges lantbruks- universitet tillhör denna grupp. Under 1994 fanns i denna grupp 100 program och drygt 750 fristående kurser. 2013 fanns drygt 400 program och 2 600 fristående kurser. I likhet med de andra grup- perna inträffade maximum för program 2008 (450) och för kurser 2010 (3 500) Därefter har det skett en utplaning när det gäller antalet program. Minskningen av antalet fristående kurser har där- emot varit större.

Figur 7.55 Antal program och fristående kurser 1994–2013, fackinriktade universitet

 

500

4 000

 

 

450

3 500

 

 

400

 

 

3 000

Antal frist kurser

Antal program

350

2 500

300

 

250

2 000

200

1 500

150

1 000

100

 

 

 

500

 

 

50

 

 

 

 

 

0

0

 

 

 

Total antal prog

 

Antal frist kurser

 

 

 

Källa: SCB:s universitets- och högskoleregister.

 

 

158

SOU 2015:70 Utvecklingen 1994–2013

Figur 7.56

Antal program och fristående kurser 1994–2013, fackinriktade

 

universitet, index

500

 

450

 

400

 

350

 

300

 

250

Index prog

200

 

150

Index kurser

 

100

 

50

 

0

 

Källa: SCB:s universitets- och högskoleregister.

 

7.3.4Nya universitet

Vid Karlstads universitet, Linnéuniversitetet, Mittuniversitetet och Örebro universitet har utvecklingen av antal program och fri- stående kurser varit i stort sett likvärdig med de traditionella universiteten men även med de övriga grupperna när det gäller maximalt antal program, som uppnåddes 2008, och maximalt antal fristående kurser, som uppnåddes 2010. Åtta procent av den totala förändringen av antalet helårsstudenter skedde vid dessa universitet (jämfört med nio procent vid de traditionella universiteten) vilket kan vara en förklaring till den något mer dämpade utvecklingen.

159

Utvecklingen 1994–2013

SOU 2015:70

Figur 7.57

Antal program och fristående kurser 1994–2013,

nya universitet

 

700

 

6 000

 

 

600

 

5 000

 

 

500

 

4 000

 

 

400

 

 

 

 

3 000

 

program

300

 

 

 

2 000

kurser

200

 

 

 

 

 

 

Antal

100

 

1 000

Antal frist

0

 

0

 

 

 

 

 

Total antal prog

 

Antal frist kurser

 

 

 

Källa: SCB:s universitets- och högskoleregister.

 

 

Figur 7.58 Antal program och fristående kurser 1994–2013, nya universitet, index

250

200

150

Index prog

100

Index kurser

 

50

 

0

 

Källa: SCB:s universitets- och högskoleregister.

 

160

SOU 2015:70

Utvecklingen 1994–2013

7.3.5Högskolor

Som redovisats tidigare har 64 procent av den totala förändringen av antalet helårsstudenter skett vid högskolorna. I denna grupp ingår: Blekinge tekniska högskola, Försvarshögskolan, Högskolan Dalarna, Högskolan i Borås, Högskolan i Gävle, Högskolan i Halmstad, Hög- skolan i Jönköping, Högskolan Kristianstad, Högskolan i Skövde, Högskolan Väst, Gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm, Malmö högskola, Mälardalens högskola, Södertörns högskola. Hög- skolan på Gotland är inkluderad i statistiken för Uppsala universitet.

Den procentuella förändringen i denna grupp – både uppgången fram till 2008 vad gäller program respektive uppgången fram till 2009 när det gäller fristående kurser – är endast jämförbar med de fackinriktade universiteten som också tillhörde den grupp som i förhållande till sin storlek uppvisade en stor procentuell andel av den totala ökningen av antalet helårsstudenter under perioden.

Den procentuella minskningen av antalet fristående kurser mellan 2009 och 2013 uppgår till nästan 28 procentenheter medan mot- svarande minskning på program endast uppgår till cirka 8 procent- enheter. Omfördelningarna och besparingarna har alltså främst tagits på fristående kursutbudet.

161

Utvecklingen 1994–2013

SOU 2015:70

Figur 7.59 Antal program och fristående kurser 1994–2013, högskolor

 

1 400

9 000

 

Antal program

1 200

8 000

Antal frist kurser

1 000

7 000

6 000

800

5 000

600

4 000

400

3 000

2 000

200

1 000

 

0

0

 

 

 

Total antal prog

Antal frist kurser

Källa: SCB:s universitets-

och högskoleregister.

 

Figur 7.60

Antal program och fristående kurser 1994–2013, högskolor,

 

index

 

 

600

 

 

 

500

 

 

 

400

 

 

 

300

 

 

Index prog

200

 

 

Index kurser

100

 

 

 

0

 

 

 

Källa: SCB:s universitets-

och högskoleregister.

 

7.3.6Sambandet mellan antalet helårsstudenter och antalet program respektive fristående kurser

Avslutningsvis vill vi jämföra utvecklingen av antalet helårs- studenter på program och antalet program å ena sidan och antalet helårsstudenter på fristående kurser och antalet fristående kurser å andra sidan. Vi vill återigen varna för att dra alltför långtgående

162

SOU 2015:70

Utvecklingen 1994–2013

slutsatser. Program kan samläsas och skillnaden mellan fristående kurs och program är inte heller alltid klar.

Figur 7.61 Antal helårsstudenter (hst) på program och antalet program i riket 1994–2013, index

350

300

250

200

Tot Hst

150

Total antal prog

100

 

50

 

Källa: SCB:s universitets-

och högskoleregister.

Ökningen av totala antalet program har under perioden varit 175 procent medan antalet helårsstudenter på program endast har ökat med 50 procent. Här finns emellertid en stor skillnad mellan de generella programmen och de yrkesprogrammen vilket framgår av figur 7.62.

163

Utvecklingen 1994–2013

SOU 2015:70

Figur 7.62 Antal helårsstudenter (hst) på generella program och på yrkesprogram samt antalet generella program och yrkesprogram 1994–2013, riket, index

450

Antal Gprog

400

350

Hst Gprog

300

Antal Y prog

250

200

Hst Yprog

150

 

100

 

50

 

Källa: SCB:s universitets-

och högskoleregister.

Antalet generella program har under perioden ökat med 300 procent medan antalet helårsstudenter på generella program endast har ökat med 130 procent. För yrkesprogrammen är motsvarande ökning av antalet program 77 procent och för antalet helårsstudenter på program 20 procent. Det bör noteras att det bland yrkesprogrammen finns flera program med ett stort antal inriktningar vilket vi har påpekat tidigare.

När det gäller fristående kurser är utvecklingen något annorlunda. Antalet helårsstudenter på fristående kurser var i stort sett lika många 2013 (80 500) som 1994 (81 000), medan antaletfristående kurser har ökat från 14 000 år 1994 till 33 500 år 2010, för att därefter minska till 27 500 år 2013.

7.4Fristående kurser

Såsom tidigare påpekats är begreppet fristående kurs inte oproblematisktdå högskoleutbildning sedan1993 års reform har sin bas i kurser som kan sättas samman till program. En kurs kan alltså både läsas av studenter som följer ett program och av studenter som

164

SOU 2015:70

Utvecklingen 1994–2013

läser den fristående. I registren finns ingen märkning av om kursen är en programkurs eller en fristående kurs, däremot finns uppgifter om de individer som läser kursen: om de läser den inom program eller som ”fristående kurs”.

I det följande har vi valt att definiera kurser som ”fristående” om minst 75 procent av de helårsstudenter som var registrerade på kursen läste den utanför program.

7.4.1Ökning av korta kurser och minskning av långa kurser

Det har från 1994 till 2013 skett en förändring i vilka fristående kurser som framför allt ges. Utvecklingen har gått mot en ökning av korta kurser, medan de terminslånga kurserna har minskat. I början av perioden (1994) var nästan hälften av de fristående kurser som gavs vid universitet och högskolor terminslånga kurser, mot- svarande 30 hp eller mer. År 2013 var däremot endast en fjärdedel av de fristående kurserna terminslånga kurser, medan kurser som är kortare än en termin utgjorde tre fjärdedelar. Framför allt är det de riktigt korta kurserna, om mindre än 10 hp, som har ökat. Antalet terminslånga kurser ökade något mellan 1994 och 2003, men har därefter minskat. Antalet korta kurser ökade däremot kraftigt till år 2010, för att därefter minska. Till viss del kan förändringen bero på att långa kurser har delats upp i flera korta kurser, men det är antagligen endast en liten del av förklaringen eftersom de korta kurserna också har andra karaktäristika, vilket visas längre fram i kapitlet.

165

Utvecklingen 1994–2013

SOU 2015:70

Figur 7.63

Antal fristående kurser 1994–2013

16 000

 

 

14 000

 

 

12 000

 

 

10 000

 

 

8 000

 

<30>

6 000

 

30-hp

4 000

 

 

2 000

 

 

0

 

 

Källa: SCB:s universitets-

och högskoleregister.

Ökningen av korta kurser har framför allt skett inom distans- utbildning. (Se avsnitt 7.5.)

Från och med år 2007 utgör korta kurser en volymmässigt större del av högskolans fristående kurser än vad långa kurser gör, mätt i antalet helårsstudenter. Mellan 1994 och 2013 har volymen av långa kurser halverats, medan volymen av korta kurser har fördubblats.

166

SOU 2015:70

Utvecklingen 1994–2013

Figur 7.64

Antal helårsstudenter på fristående kurser 1994–2013

60 000

 

 

50 000

 

 

40 000

 

 

30 000

 

<30>

20 000

 

30 hp-

 

 

10 000

 

 

0

 

 

Källa: SCB:s utbildnings-

och högskoleregister.

7.4.2Området humaniora och konst är vanligast

De flesta fristående kurser finns inom området humaniora och konst. Kurser inom detta område utgjorde 41 procent av de fristående kurserna år 2013. En stor andel av kurserna inom humaniora och konst utgörs av kurser inom främmande språk. Inom utbildningsområdena samhällsvetenskap, juridik, handel, administra- tion samt naturvetenskap, matematik och data finns också relativt många fristående kurser (19 respektive 13 procent av de fristående kurserna år 2013). Om man i stället för antal kurser mäter antal helårsstudenter är det humaniora och konst samt samhällsvetenskap, juridik, handel, administration som är de helt dominerande områ- dena. Dessa två områden utgjorde tillsammans drygt två tredjedelar av samtliga helårsstudenter på fristående kurs år 2013.

Sammantaget har antalet fristående kurser inom humaniora och konst ökat mellan 1994 och 2013, men volymen, mätt i antal helårs- studenter, har minskat. Det förklaras av att det är antalet korta kurser som har ökat, medan antalet långa kurser har minskat. Jämfört med övriga utbildningsområden är andelen program inom humaniora och konst liten – utbildning inom detta område sker alltså framför allt genom fristående kurser.

167

Utvecklingen 1994–2013

SOU 2015:70

Under 20-årsperioden har fristående kurser haft lite olika karaktär inom olika utbildningsområden. Inom t.ex. teknik och till- verkning har fristående kurser hela tiden framför allt varit korta kurser, medan det inom de stora områdena humaniora och konst samt samhällsvetenskap, juridik, handel, administration har skiftat från långa kurser i början av perioden till större andel korta kurser i slutet av perioden.

Totalt sett har alltså antalet fristående kurser som är kortare än en termins studier ökat mellan 1994 och 2013. Ökningen har framför allt bestått av kurser inom humaniora och konst. Före den stora tillväxten av korta kurser – dvs. i början av 2000-talet – fanns det ungefär lika många korta kurser inom de tre områdena humaniora och konst, samhällsvetenskap, juridik, handel, administra- tion samt naturvetenskap, matematik och data. Därefter har antalet korta kurser inom humaniora och konst mer än fördubblats, medan ökningen inom de två övriga områdena har varit betydligt mer modest. Det innebär att utbudet av kurser som omfattar mindre än 30 hp numera till stor del finns inom humaniora och konst. År 2013 var 37 procent av de korta kurserna kurser inom humaniora och konst.

Figur 7.65 Fristående kurser om mindre än 30 hp, 1994–2013,

SUN 1-nivå

100%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Övriga områden ( 5 st)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naturvetenskap, matematik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

och data

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samhällsvet, jur, handel,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

adm

20%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Humaniora och konst

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Källa: SCB:s universitets-

 

och högskoleregister.

Vad gäller de långa kurserna, dvs. de kurser som omfattar minst 30 hp (en termins studier), är området humaniora och konst ännu vanligare, även om antalet långa kurser inom området har minskat

168

SOU 2015:70

Utvecklingen 1994–2013

med drygt en tiondel. Under hela perioden mellan 1994–2013 har ungefär hälftenav de långa kurserna funnits inomutbildningsområdet humaniora och konst. Näst flest långa kurser finns inom området samhällsvetenskap, juridik, handel, administration, men inom detta område har de långa kurserna minskat i antal med en tredjedel från 1994 till 2013. Att det totala antalet långa kurser minskat beror framför allt på minskningen inom samhällsvetenskap, juridik, handel, administration.

Figur 7.66 Fristående kurser om 30 hp eller mer, 1994–2013, SUN 1-nivå

100%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Övriga områden ( 5 st)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naturvetenskap, matematik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

och data

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samhällsvet, jur, handel,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

adm

20%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Humaniora och konst

10%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Källa: SCB:s universitets-

och högskoleregister.

7.4.3Tillväxten av korta kurser har skett vid högskolorna

Såväl korta som långa kurser ges framför allt vid de traditionella universiteten, men den kraftiga tillväxten av korta kurser har mestadels skett vid högskolorna. Samtliga lärosätesgrupper har haft ett ökat antal korta kurser mellan 1994 och 2013, men utvecklingen har sett lite olika ut även om ingen grupp helt avviker helt från utvecklingen för riket.

Vid de traditionella universiteteten har antalet korta kurser ökat med 75 procent, och vid de nya universiteten har antalet korta kurser mer än fördubblats. Men detta är små ökningar i jämförelse med gruppenhögskolor där antalet korta kurser har blivit nästan fyra gånger fler under samma period. De fackinriktade universiteten har hela tiden haft ett relativt litet antal kurser, och därför ger små för- ändringar stora utslag och en kurva med större svängningar än

169

Utvecklingen 1994–2013

SOU 2015:70

övriga lärosätesgrupper. Från en relativt låg nivå har dock de fack- inriktade universiteten fördubblat antalet korta kurser.

Figur 7.67

Antal fristående kurser om mindre än 30 hp, 1994–2013

8 000

 

 

7 000

 

Traditionella

6 000

 

 

universitet

5 000

 

 

Högskolor

4 000

 

 

 

3 000

 

Nya universitet

 

 

2 000

 

 

1 000

 

Fackuniversitet

0

 

 

Källa: SCB:s universitets-

och högskoleregister.

De långa kurserna ges alltså fortfarande framför allt av de tradi- tionella universiteten. År 2013 stod traditionella universitet för 61 procent av de långa kurserna. Men den minskning som har skett av långa kurser har också framför allt skett vid de traditionella universiteten. Medan antalet långa kurser faktiskt har ökat något vid högskolor och fackinriktade universitet (förvissofrån en låg nivå), har de minskat med 33 procent vid de traditionella universiteten. Även vid de nya universiteten har antalet långa kurser minskat, dock från en låg nivå.

170

SOU 2015:70

Utvecklingen 1994–2013

Figur 7.68

Antal fristående kurser om 30 hp eller mer, 1993–2014

3 500

 

 

3 000

 

Traditionella

2 500

 

 

universitet

2 000

 

Högskolor

1 500

 

Nya universitet

1 000

 

 

 

500

 

Fackuniversitet

0

 

 

Källa: SCB:s universitets-

och högskoleregister.

7.4.4Andelen kurser på avancerad nivå ökade 2008-2013

I och med Bolognareformen hösten 2007 klassificeras alla kurser i grundnivå och avancerad nivå. Tidigare hade fristående kurser delats in i A–D-nivå. Indelningen i A–D-nivå var dock inte helt konsekvent, och en stor andel av kurserna har i statistiken inte varit nivågrupperade. Översättningen mellan den tidigare modellen med A–D-nivå och den nuvarande i grundnivå och avancerad nivå är inte självklar. Dessa två faktorer – den tidigare osäkra klassificeringen med många kurser som inte nivågrupperats samt den inte självklara översättningen mellan de två systemen – gör att jämförelser över längre tid än 2008–2013 är svåra att göra. Nedan görs dock ändå vissa försök att jämföra hela perioden 1994–2013, där A–C-nivå har lagts samman med grundnivå och D-nivå lagts samman med avancerad nivå.

Antalet fristående kurser med den tidigare nivågrupperingen A–C ökade ända fram till 2007. På grund av de osäkerheter i statistikensom nämnts ovan är det svårt att avgöra vad som händer i övergången mellan systemen 2007–2008. Om man enbart ser till åren efter Bolognareformenoch införandet av den nuvarande nivågrupperingen blir det tydligt att antalet fristående kurser på grundnivå kraftigt minskat. Mellan 2008 och 2013 har antalet kurser på grundnivå

171

Utvecklingen 1994–2013

SOU 2015:70

minskat med drygt 20 procent. Även kurser på avancerad nivå har minskat, dock inte lika kraftigt (med 10 procent).

Figur 7.69 Antal fristående kurser per nivå, 1994–2013

16 000

14 000

12 000

10 000

8 000

6 000

4 000

2 000

0

A+B+C / Grundnivå D / Avancerad nivå Okänd

Anm. Brott i statistiken 2007 pga. att ny utbildningsstruktur infördes.

Källa: SCB:s universitets- och högskoleregister.

Andelen på grundnivå respektive på avancerad nivå är lika stor bland korta som bland långa kurser. Det är alltså inte så att korta kurser ges på grundnivå och långa kurser ges på avancerad nivå – något sådant mönster tycks inte finnas. Möjligtvis var andelen kurser på grundnivå (om vi tror att A–C-nivå motsvarar grundnivå) större i början av tidsperioden, men eftersom många kurser inte var nivågrupperade är det en något osäker slutsats.

Andelen kurser på D-nivå/avancerad nivå är störst bland de fackinriktade universiteten, men där är som tidigare nämnts antalet fristående kurser lågt varför utvecklingen kan bero på enskildheter vissa år. Bland övriga lärosätesgrupper hade traditionella universitet högst andel kurser på avancerad nivå 2013: 27 procent. Efter Bolognareformen, mellan 2008–2013, har andelen av de fristående kurserna som är påavancerad nivå ökat bland nya universitet, medan det inte har skett några förändringar vid traditionella universitet och högskolor.

172

SOU 2015:70

Utvecklingen 1994–2013

7.5Utbildning på distans

Distansutbildning är ett flytande begrepp, och har blivit det alltmer så under senare tid i takt med den tekniska utvecklingen. Den traditionella campusutbildningen har i ökad utsträckning tagit del av metoder som utvecklats främst för distansutbildning, exempelvis webbaserade lärplattformar, vilket gjort att gränserna mellan campusutbildning och distansutbildning har suddats ut.

Lärosätena markerar dock i statistiken vilka utbildningar som ska definieras som distansutbildning. Definitionen på distans- utbildning är utbildning där lärare och studenter i huvudsak är åtskilda i tid och rum. Distansutbildning kan alltså vara både helt webbaserad utbildning utan fysiska träffar och utbildning med några få träffar.

Distansutbildning är framför allt fristående kurser. Räknat i helårsstudenter utgjordes distansutbildning till ungefär två tredje- delar av fristående kurser8 och en tredjedel av program år 2013. Det är stora skillnader mellan olika lärosäten hur stor del av utbild- ningsverksamheten som bedrivs på distans.

7.5.1Antalet fristående kurser på distans har ökat kraftigt

Fristående kurser ges framför allt som kurser på campus. Mellan 1994 och 2013 har dock andelen av fristående kurser som ges på distans ökat, från 10 procent till 30 procent. Detta beror på att antalet distanskurser har ökat mer än antalet campuskurser. Tillkomsten av Nätuniversitet9 2002 kan ha spelat en viss roll för ökningen av antalet kurser på distans, men ökningen fortsatte även efter det att de extra medlen till Nätuniversitetet upphörde 2004. Tillkomsten av Nätuniversitet och de extra medlen som fördelades till nätuniversitetskurser har alltså antagligenfungeratsom en katalysator i uppbyggnadenav distanskurser. Att distanskurser minskar mellan 2010–2013 skulle delvis kunna förklaras av regeringens uttalande att

8En fristående kurs kan ges både som campuskurs och som distanskurs. Vi definierar här fristående kurser som distanskurser om mer än 50 procent av kursens helårsstudenter läser den på distans.

9Nätuniversitetet(egentligen Sverigesnätuniversitet) var en samordning av universitetens och högskolornas IT-stöddadistansutbildning i en webbportal. Mellan 2002 och 2004 tilldelades lärosätena extra ersättning för utbildning inom Nätuniversitetet.

173

Utvecklingen 1994–2013

SOU 2015:70

inte betala ersättning för ”inaktiva studenter”. ”Inaktiva studenter” är

nämligen framför allt en fråga för kurser på distans.10

Figur 7.70

Antal fristående kurser i distans- och campusutbildning

14 000

 

12 000

 

10 000

 

8 000

Campus

6 000

Distans

4 000

 

2 000

 

0

 

Källa: SCB:s universitets- och högskoleregister.

I distansutbildningen har ökningen nästan helt skett genom att antalet kurser på A–C-nivå/grundnivå har ökat. Andelen distans- kurser på D-nivå/avancerad nivå har förvisso också ökat, men inte i samma utsträckning.

Antalet helårsstudenter på fristående kurser på distans har blivit tre gånger fler mellan 1994 och 2013, medan antalet helårsstudenter på fristående kurser på campus har halverats. Det gör att volymen av fristående kurser, mätt i helårsstudenter, har omfördelats från 10 procent distans till 39 procent distans.

10 UKÄ (2014c).

174

SOU 2015:70

Utvecklingen 1994–2013

Figur 7.71 Antal helårsstudenter på fristående kurser, campus och distans 1994–2013

70 000

 

60 000

 

50 000

 

40 000

Campus

30 000

Distans

20 000

 

10 000

 

0

 

Källa: SCB:s universitets-

och högskoleregister.

Fortfarande är de korta kurserna till största delen campuskurser, men det är bland distanskurser som ökningen av de korta kurserna framför allt har skett. Mellan 1994 och 2013 mer än sexfaldigades antalet korta kurser på distans. Även korta kurser på campus ökade under perioden, men endast med 65 procent.

Figur 7.72 Antal fristående kurser om mindre än 30 hp, campus och distans, 1994–2013

10 000

 

9 000

 

8 000

 

7 000

 

6 000

 

5 000

Campus

4 000

Distans

3 000

 

2 000

 

1 000

 

0

 

Källa: SCB:s universitets-

och högskoleregister.

175

Utvecklingen 1994–2013

SOU 2015:70

Både bland campuskurser och bland distanskurser finns drygt en tredjedel av de korta kurserna inom humaniora och konst. Ökningen av korta kurser på distans beror framför allt på att antalet kurser inom humaniora och konst har ökat, men också på att antalet kurser inom områden med få fristående distanskurser 1994 har ökat. Det gäller bl.a. områdena pedagogik och lärarutbildning samt teknik och tillverkning.

Så som tidigare visats har antalet långa kurser (om 30 hp eller mer) minskat totalt sett. Denna minskning har helt och hållet skett bland de kurser som ges på campus. Antalet långa campuskurser har minskat med 32 procent, medan antalet långa kurser på distans faktiskt har fördubblats (dock från en låg nivå).

Figur 7.73 Antal fristående kurser om 30 hp eller mer, campus och distans, 1994–2013

5 000

 

4 500

 

4 000

 

3 500

 

3 000

Campus

2 500

2 000

Distans

1 500

 

1 000

 

500

 

0

 

Källa: SCB:s universitets-

och högskoleregister.

De långa campuskurserna har framför allt minskat inom de stora områdena humaniora och konst och samhällsvetenskap, juridik, handel, administration, vilket förstås beror på att övriga områden har haft få kurser redan från början. Ökningen av långa kurser på distans – som dock fortfarande är få – beror däremot endast på att antalet kurser har ökat inom humaniora och konst, medan området samhällsvetenskap, juridik, handel, administration inte har haft någon sådan utveckling.

176

SOU 2015:70

Utvecklingen 1994–2013

Korta kurser ges i stor utsträckning med annan studietakt än heltid11. Detta gäller i synnerhet korta kurser på distans, där nästan samtliga kurser ges på deltid. Bland korta campuskurser har dock andelen deltidskurser ökat under perioden. Eftersom de korta kurserna inte bara har blivit fler utan även i större utsträckning ges på deltid, innebär det att korta kurser på deltid utgör en växande del av de fristående kurser som numera finns i högskolan. Och de ges alltså både på campus och på distans.

När det gäller långa kurser ges ungefär en tredjedel av dessa med deltidsstudietakt. En stor del av den minskning som har skett av långa kurser på campus består i att deltidskurserna har minskat. Såsom visats tidigare är antalet långa kurser som ges på distans få. De som finns ges i stor utsträckning på deltid, men på senare år förekommer även att långa distanskurser ges på heltid.

Totalt sett gavs 50 procent av campuskurserna år 2013 med deltids- studietakt, och motsvarande för distanskurserna var 81 procent.

Figur 7.74 Andel av fristående kurser som ges med deltidsstudietakt, distans och campus, 1994–2013

% 100

 

90

 

80

 

70

 

60

 

50

Distans

40

Campus

30

 

20

 

10

 

0

 

Källa: SCB:s universitets-

och högskoleregister.

11 Som heltidsstudietakt räknas här en studietakt över 75 procent.

177

Utvecklingen 1994–2013

SOU 2015:70

Bland de fristående kurser somges med deltidsstudietakt har andelen kurser på D-nivå/avancerad nivå ökat. År 2013 var 23 procent av deltidskurserna på avancerad nivå.

7.5.2Antalet program på distans har ökat, men utbudet är begränsat

Även om distansutbildning framför allt ges som fristående kurser har antalet program som ges på distans också ökat. I början av perioden gavs endast ett fåtal program på distans, men antalet har ökat kontinuerligt till cirka 370 år 2013. Antalet helårsstudenter på program som ges på distans har ökat från 1 700 år 1994 till 13 000 år 2013.

Fortfarande är dock program som ges på distans en mycket liten del av högskolans programutbud. Av det totala antalet program ges ungefär 10 procent på distans, och utbildningsvolymen på dessa motsvarar ungefär 6 procent av den totala volymen på program (räknat i antal helårsstudenter). Ungefär hälften av programmen på distans ges med deltidsstudietakt.

Figur 7.75 Antalet program på distans och antal helårsstudenter på dessa, 1994–2013

Antal hst

Antal program

 

 

14 000

400

 

12 000

350

 

10 000

300

 

250

Antal hst

8 000

200

 

6 000

 

150

Antal

 

4 000

program

100

 

 

 

2 000

50

 

0

0

 

Källa: SCB:s universitets-

och högskoleregister.

 

178

 

 

SOU 2015:70

Utvecklingen 1994–2013

Av de program som ges på distans tillhör det största flertalet områdena pedagogik och lärarutbildning samt hälso- och sjukvård samt social omsorg. Dessa två områden stod för mer än 70 procent av utbildningsvolymen avseende program på distans 2013 (räknat i helårsstudenter).

Framför allt är det yrkesexamensprogram som ges på distans, även om generella program kraftigt har ökat efter att den nya utbildnings- ochexamensstrukturen infördes 2007. Inom utbildnings- området pedagogik och lärarutbildning är det program mot lärar- examen12 som är volymmässigt störst, följt av förskollärarexamen och grundlärarexamen. Inom hälso- och sjukvård samt social omsorg fanns de flesta studenterna på sjuksköterskeprogram följt av specialistsjuksköterskeprogram. Tabell 7.7 visar de volymmässigt största yrkesexamensprogrammen som ges på distans.

Inom övriga utbildningsområden fanns flest helårsstudenter på generella program, framför allt kandidatprogram men även hög- skoleexamensprogram. Flest helårsstudenter på kandidatprogram fanns inom samhällsvetenskap, juridik, handel, administration och naturvetenskap, matematik och data, med mer än 500 helårs- studenter år 2013. Högskoleexamensprogram var vanligast inom teknik och tillverkning (460 helårsstudenter 2013).

12 Det finns fortfarande studenter registrerade på den tidigare sammanhållna lärarutbild- ningen, även om inga nya studenter antas.

179

Utvecklingen 1994–2013

SOU 2015:70

Tabell 7.7 Yrkesexamensprogram på distans, antal helårsstudenter (hst) 2013

Program med fler än 200 hst redovisas, avrundat till närmaste tiotal

Program

 

 

 

Antal

hst

Lärare*

 

 

 

1 360

Sjuksköterska

 

 

 

1 230

Förskollärare

 

 

 

 

960

Specialistsjuksköterska

 

 

960

Grundlärare

 

 

 

 

810

Yrkeslärare

 

 

 

 

530

Ämneslärare

 

 

 

 

440

Studie- och yrkesvägledare

 

390

Speciallärare

 

 

 

 

310

Receptarie

 

 

 

 

250

Specialpedagog

 

 

 

 

200

* Det finns fortfarande

studenter registrerade på den tidigare sammanhållna

lärarutbildningen, även

om inga nya studenter

antas.

 

 

Källa: SCB:s universitets-

och högskoleregister.

 

 

Tabell 7.8

Generella program på distans, antal helårsstudenter (hst) 2013

 

 

 

 

 

 

Program

 

 

 

Antal

hst

 

 

Högskoleexamensprogram

1 300

Kandidatpro gram

 

 

 

 

240

Magisterprogram

 

 

 

 

720

Masterprogram

 

 

 

 

730

Källa: SCB:s universitets-

och högskoleregister.

 

 

7.5.3Högskoleutbildning på olika orter i Sverige

Även om högskoleutbildning framför allt bedrivs på de orter där det finns ett universitet eller en högskola, är högskoleutbildning tillgänglig på många fler orter runt om i Sverige. Detta inte minst genom den del av utbildningsutbudet som är tillgängligt via distansstudier. En del av distansutbudet är helt nätbaserat, men i vissa fall är det kopplat till studieorter där kommunala lärcentra ofta har en central roll.

Utöver distansutbildningar har flera universitet och högskolor också etablerat campusförlagda högskoleutbildningar på orter utanför sin huvudort. Det finns både större campusorter med ett

180

SOU 2015:70 Utvecklingen 1994–2013

brett utbud av utbildningar och orter där enskilda högskoleutbild- ningar ges i liten skala.

År 2013 fanns högskoleutbildning i 94 kommuner som inte var huvudort13 för en högskola eller universitet. I detta är inräknat både utbildningar på campus och distansutbildningar med samlingar på viss ort. Räknar vi enbart campusutbildning fanns högskoleutbildning i 80 kommuner som inte var huvudort för en högskola eller universitet.

Drygt 18 000 helårsstudenter studerar i kommuner utanför lärosätenas huvudorter, vilketmotsvarar cirka 6 procent av det totala antalet helårsstudenter. Men det är en stor spridning i antal helårs- studenter mellan olika kommuner. Av de 94 kommunerna som inte var huvudort för ett lärosäte hade 67 färre än 100 helårsstudenter under 2013. Andra kommuner är tydliga campusorter: Norrköping, Helsingborg och Härnösand hade mellan 3 500 och 1 500 helårs- studenter år 2013. Sju andra kommuner (Haninge, Lomma, Varberg, Gotland, Skellefteå, Piteå och Södertälje) hade mellan 500 och 900 helårsstudenter.

Det verkar till viss del vara andra utbildningar som ges i kommuner utanför lärosätenas huvudorter. Det utbildningsområde som har störst utbildningsvolym (mätt i antal helårsstudenter) vid lärosätenas huvudorter – samhällsvetenskap, juridik, handel, administration – har en betydligt mindre andel av utbildningsvolymen i kommuner som inte är huvudorter. Det är också inom detta utbildningsområde som en stor del av minskningen av decentraliserad utbildning har skett.

Störst utbildningsvolym finns inom teknik och tillverkning – ungefär en fjärdedel av den decentraliserade högskoleutbildningen ges inom detta område. Utbildning inom teknik och tillverkning finns framför allt som campusförlagd utbildning. Inom den distans- utbildning som är knuten till en viss ort är stor del av utbild- ningsvolymen inom området pedagogik och lärarutbildning.

Totalt sett är tillgången på högskoleutbildning – oräknat den helt platsoberoende distansutbildningen och utbildningen genom utbytesprogram utanför Sverige – störst i och omkring de största städerna och de traditionella universitetsstäderna. Cirka 30 procent av högskoleutbildningen år 2013 fanns i Stockholms och Uppsala

13 Som huvudort räknas den ort där lärosätets rektor sitter. Vid några lärosäten(Högskolan i Dalarna, Linnéuniversitetet, Mittuniversitetet och Mälardalens högskola) har två orter räknats som huvudorter.

181

Utvecklingen 1994–2013

SOU 2015:70

län tillsammans, och 15–16 procent vardera i Skåne län respektive Västra Götalands län.

Antalet kursorter utanför lärosätenas huvudorter har blivit färre under den senaste tioårsperioden. År 2003 gavs högskoleutbildning på kursorter i 188 kommuner, alltså i 90 fler kommuner än vad fallet var 2013. Det är framför allt de kommuner som hade få hel- årsstudenter 2003 som har försvunnit från ”högskolekartan” 2013. I de flesta fall handlar det om distansutbildning med samling på en viss ort. Räknar vi bort distansutbildningar med samling på en viss ort är skillnaden nämligen inte lika stor: 110 kommuner 2003 jämfört med 81 kommuner 2013.

Också utbildningsvolymen, mätt i antal helårsstudenter, på orter utanför lärosätenas huvudorter har minskat, från 24 600 till 18 100 helårsstudenter mellan 2003 och 2013. I vissa kommuner har lärosäten valt att flytta utbildningen från etablerade campus och koncentrera den till lärosätets huvudort. Det gäller för Södertälje, Ronneby, Uddevalla och Vänersborg. Att antalet helårsstudenter utanför huvudorterna minskat beror på att utbildningsvolymen vid dessa – och andra medelstora campusorter – i många fall har minskat till förmån för lärosätenas huvudorter. Några medelstora campusorter som däremot har växt är Helsingborg och Varberg.

7.6Kurser för fortbildning och vidareutbildning

Högskoleutbildning består framför alltav examensinriktad utbildning. Med examensinriktad utbildning avses en lång, sammanhängande utbildning som genomförs i huvudsak av unga människor och oftast på campus. Fortbildning och vidareutbildning består däremot oftast av kortare kurser som genomförs av yrkesverksamma senare i livet.

Det är förhållandevis enkelt att identifiera ”examenisinriktad utbildning”. I stort utgör all utbildning i högskolan examens- inriktad utbildning då nästan alla kurser kan ingå i en examen. Programutbildning är tydligt inriktad mot ett slutmål som examen men även fristående kurser bör sluta med en examen. Däremot är fortbildning och vidareutbildning inte en entydig grupp av utbild- ning. Det svenska utbildningsystemet bygger på studentens val och också i denna fråga är det studentens val som avgör om en kurs är fortbildning och vidareutbildning eller ej.

182

SOU 2015:70

Utvecklingen 1994–2013

I en undersökning från Högskoleverket framkommer att många av de som har studerat under en period i högskolan återkommer till högskolestudier senare i livet, en eller flera gånger. Särskilt vanligt är detta bland kvinnor, där nästan hälften i den undersökta popu- lationen återkom till nya studieperioder i högskolan. Bland männen var det en tredjedel.14 Det är alltså tydligt att delar av det reguljära utbildningsutbudet används för återkommande utbildning.

Förutom den ordinarie utbildningen är högskolans insatser för fortbildning och vidareutbildning tydligt inom uppdragsutbildning. Uppdragsutbildning innebär att någon beställer en utbildning av en högskola eller ett universitet och bygger på att ett avtal sluts mellan uppdragsgivaren och lärosätet. Uppdragsgivaren kan exempelvis vara ett företag som beställer en skräddarsydd kurs för fortbildning av sina anställda. Uppdragsutbildningen är en utbildningsform vid sidan om den ordinarie högskoleutbildningen och regleras genom en särskild förordning.15 De senaste åren har cirka 7 000 helårs- studenter årligen deltagit i lärosätenas uppdragsutbildning.16

Det finns vissa program på avancerad nivå som utgör vidare- utbildning. Utbildning till barnmorska, specialistsjuksköterska, specialpedagog, speciallärare och psykoterapeut är alla påbyggnads- utbildningar som kräver en tidigare examen. (Se tabell 7.9.) Detta gäller för övrigt också för generella programsom börjar på avancerad nivå (magisterprogram och masterprogram), även om dessa inte naturligt kan klassificeras i termer av fortbildning och vidare- utbildning.

14Högskoleverket (2012a), 12 ff.

15SFS 2002:760.

16UKÄ:s NU-statistikdatabas. Avser poänggivande uppdragsutbildning.

183

Utvecklingen 1994–2013 SOU 2015:70

Tabell 7.9

Yrkesexamensprogram som kräver en tidigare examen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poängomfattning

Antal hst

Varav deltid

Varav distans

 

 

 

2013

 

 

Barnmorska

 

90 hp

440

4 %

94 %

Psykoterapeut

 

90 hp

370

97 %

9 %

Specialistsjuksköterska

60 hp/75 hp*

2 330

39 %

40 %

Speciallärare

 

90 hp

510

87 %

59 %

Specialpedagog

 

90 hp

550

73 %

38 %

*Beroende på inriktning.

 

 

 

 

Källa: SCB:s universitets-

och högskoleregister.

 

 

 

7.6.1Svårt att definiera kurser för fortbildning och vidareutbildning

Det finns egentligen inte någonting annat än studentens eget syfte med utbildningen som avgör om en fristående kurs avser fort- bildning- eller vidareutbildning eller är en del i en längre utbildning.

Däremot kan vissa egenskaper hos kursen underlätta att den används i fortbildning eller vidareutbildning. En sådan egenskap är deltidsstudietakt. Om man därtill utesluter de fristående kurser som har en majoritet av unga studenter, kan man få en uppfattning om vilka kurser som används för fortbildning och vidareutbildning, givet hypotesen att studenter som är äldre än 35 år i huvudsak studerar i högskolan för detta ändamål. Detta är dock ett oprecist mått eftersom även kurser på heltid kan användas för fortbildning och vidareutbildning.

I slutet av 1990-talet förde regeringen en liknande diskussion om hur fortbildning och vidareutbildning i högskolan kan mätas. Även där konstaterades att definitionen av vad som är fortbildning och vidareutbildning grundar sig på individens motiv, men att indikatorer för sådan utbildning kan vara deltidsstudier och studenternas ålder.17

I det nedanstående beskrivs utvecklingen av fristående kurser som faller inom följande kriterier:

17 Prop. 1998/99:1, Utgiftsområde 16, s. 98.

184

SOU 2015:70

Utvecklingen 1994–2013

deltidsstudietakt (75 procent av heltid eller mindre).

medianålder 35–65 år

7.6.2Framför allt korta kurser

Antalet kurser som går på deltid och där medianåldern bland studenterna är över 35 år ökade konstant mellan 1994 och 2008, från 1 600 till 5 100, men har därefter minskat kraftigt, och var 3 700 år 2013. Dessa kurser följer i stort sett samma utvecklingskurva som fristående kurser totalt sett, men med en kraftigare ökning mellan 1994 och 2008. Det innebär att andelen av fristående kurser som är av fortbildnings- och vidareutbildningskaraktär har ökat, från 18 procent år 1994 till 27 procent år 2013.

I början av perioden bestod kurser av fortbildnings- och vidare- utbildningskaraktär till lika stor del av korta (mindre än 30 hp) som långa (30 hp eller mer) kurser, men när dessa kurser ökade var det antalet korta kurser som ökade. År 2013 var 79 procent av dessa kurser korta kurser.

Figur 7.76 Antal kurser av fortbildnings- och vidareutbildningskaraktär, 1994–2013

3 000

 

2 500

 

2 000

 

1 500

<30>

1 000

30 hp-

500

 

0

 

Källa: SCB:s universitets-

och högskoleregister.

185

Utvecklingen 1994–2013

SOU 2015:70

I början av perioden var nästan alla kurser av fortbildnings- och vidareutbildningskaraktär på A–C-nivå/grundnivå, men andelen kurser på D-nivå/avancerad nivå har successivt blivit större. År 2013 var en tredjedel av kurserna på avancerad nivå. Efter Bologna- reformen och införandet av systemet med grundnivå och avancerad nivå år 2007 har antalet kurser på grundnivå minskat medan antalet kurser på avancerad nivå har varit i stort sett oförändrat. Utvecklingen av grundnivå och avancerad nivå är därmed samma för den här typen av kurser som för fristående kurser totalt sett.

7.6.3Både campus- och distansutbildning

Kurser av fortbildnings- ochvidareutbildningskaraktär finns i ungefär lika stor uträckning på campus som på distans. I början av perioden var dessa kurser vanligare som campusutbildning, men därefter har antalet ökat kraftigare i distansutbildning än i campusutbildning. Efter 2008 minskade antalet campuskurser, medan antalet distanskurser minskade först från 2011. För både distansutbildning och campus- utbildning gäller att utbildning enligt dessa kriterier framför allt ges i form av korta kurser.

Figur 7.77 Antal kurser som ges på deltid och där medianåldern är 35–65, campus och distans, 1994–2013

2 000

 

1 800

 

1 600

 

1 400

 

1 200

 

1 000

Distans

800

Campus

600

 

400

 

200

 

0

 

Källa: SCB:s universitets-

och högskoleregister.

186

 

SOU 2015:70

Utvecklingen 1994–2013

Räknat i helårsstudenter har dock utvecklingen av antalet kurser med fortbildnings- och vidareutbildningskaraktär varit betydligt kraft- fullare inom distansutbildning än inom campusutbildning. Medan antalet helårsstudenter i campusutbildning var som högst 2001 ökade antalet helårsstudenter i distansutbildning fram till 2010, för att därefter minska.

7.6.4Fortbildning och vidareutbildning inom pedagogik samt hälso- och sjukvård har minskat

De flesta kurser inom dessa kriterier ges inom humaniora och konst, vilket inkluderar främmande språk. Inom detta utbildningsområde har heller inte antalet kurser minskat särskilt mycket när den allmänna nedgången för fristående kurser varit (2010–2013).

Två utbildningsområden som har vuxit tydligt under 20-års- perioden är pedagogik och lärarutbildning samt hälso- och sjukvård samt social omsorg. Av alla fristående kurser inomdessa två områden utgör kurser av fortbildnings- och vidareutbildningskaraktär en betydande del. År 2013 var nästan två tredjedelar av de fristående kurserna inom pedagogik och lärarutbildning av fortbildnings- och vidareutbildnings- karaktär, och inom hälso- och sjukvård samt social omsorg var det nästan hälften. Antalet kurser inom dessa två områden har dock minskat kraftigt de senaste åren, detta gäller i synnerhet området pedagogik och lärarutbildning.

187

Utvecklingen 1994–2013

SOU 2015:70

Figur 7.78 Antal kurser som ges på deltid och där medianåldern är 35–65 år, per utbildningsområde, SUN 1-nivå

1 200

 

 

 

 

 

1 000

 

 

 

 

Hum.

800

 

 

 

 

Ped.

 

 

 

 

Hälso.

 

 

 

 

 

600

 

 

 

 

Samh.

400

 

 

 

 

Naturv.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tekn.

200

 

 

 

 

Tjänster

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

Lant.

Anm. År 2007 är borttagen ur diagrammet

pga. omläggning

av ämnesstatistiken

detta år. Se bilaga 6

för förklaring

av SUN-nivåer.

 

 

 

Källa: SCB:s universitets-

och högskoleregister.

 

 

7.7Sommarkurser

Kurser som erbjuds av universitet och högskolor under sommar- månaderna, dvs. utanför den normala terminsindelningen, har funnits under lång tid i varierande omfattning.

I mitten av 1990-talet var sommarkurser föremål för särskilda politiska satsningar, vilket resulterade i ett ökat kursutbud. I propositionen Särskilda utbildningssatsningar (prop. 1994/95:100) betonade regeringen att sommarkurser skulle omfatta kurser ur lärosätenas ordinarie utbud och omfatta minst 5 och högst 10 poäng (motsvarande 7,5 respektive 15 högskolepoäng i dag).

Sommaren 2002 gjorde regeringen ytterligare en tillfällig satsning på sommarkurser. Universitet och högskolor tilläts då avräkna full ersättning utifrån antaletregistrerade studenter oavsett prestations- grad, om detta kunde ske inom lärosätets befintliga takbelopp.

188

SOU 2015:70

Utvecklingen 1994–2013

7.7.1Antalet sommarkurser har minskat

Uppgifter om antalet sökbara sommarkurser finns från 2008. Tidigare fanns inte någon samlad antagningsstatistik för universitet och högskolor. Antalet sökbara kurser överstiger dock alltid antalet kurser som verkligen ges. Tillförlitliga uppgifter för uppföljning av vilka sommarkurser studenter var registrerade på finns först från år 2009. Uppgifter om sommarkurser har hämtats från universitets- och högskoleregistret hos SCB. För att särskilja sommarkurser frånövriga kurser har SCB använt sökandeuppgifter från Universitets- och högskolerådet (UHR) över antagningsomgångar för sommarkurser.

Mellan 2008 och2011 var antalet sökbarakurser cirka 700 årligen, och antalet sommarkurser somhade registrerade studenter – dvs. som verkligen gavs – var cirka 600 (2009–2011) Därefter har antalet minskat: 550 sökbara kurser 2012 (480 med registrerade studenter), och 440 sökbara kurser 2013 (400 med registrerade studenter).

Också antalet helårsstudenter har tydligt minskat de senaste åren. År 2013 var det 3 000 helårsstudenter på sommarkurser, vilket kan jämföras med toppåret 2010 då antalet helårsstudenter var 5 300.

Studenternas efterfrågan på sommarkurser – mätt i antal behöriga sökande – ökade kraftigt mellan 2008 och 2011, från cirka 24 000 till cirka 48 000. Därefter har dock studenternas efterfrågan minskat något, och antalet sökande 2013 var cirka 44 000.18

18 UKÄ (2013f).

189

Utvecklingen 1994–2013

SOU 2015:70

Figur 7.79 Antal sommarkurser samt antal helårsstudenter (hst) på sommarkurser, 2009–2013

Antal kurser

 

 

 

Antal hst

 

700

 

 

 

6 000

 

600

 

 

 

5 000

 

500

 

 

 

4 000

 

400

 

 

 

Hst

 

 

 

3 000

 

 

 

 

300

 

 

 

 

 

 

 

2 000

Kurser

200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

 

 

 

1 000

 

0

 

 

 

0

 

2009

2010

2011

2012

2013

 

Källa: SCB:s universitets-

och högskoleregister

utifrån underlag från UHR:s antagningsstatistik.

De allra flesta sommarkurser är på grundnivå. De senaste tre åren har bara ett trettiotal sommarkurser varit på avancerad nivå. Det innebär att 92–94 procent av sommarkurserna var på grundnivå. Räknat i helårsstudenter var utbildningsvolymen i än högre grad (97–99 procent) på grundnivå.

År 2013 var det 26 lärosäten som gav sommarkurser, vilket innebär att sommarkurser inte ges vid alla lärosäten. Några lärosäten gav enstaka sommarkurser, medan andra gav uppemot 50 kurser. Det är framför allt de traditionella universiteten som ger sommarkurser, och det är ju också där som merparten av de fristående kurserna finns. De fyra nya universiteten gav också relativt många sommarkurser. I gruppen högskolor har utbudet av sommarkurser minskat kraftigt sedan 2009.

190

SOU 2015:70 Utvecklingen 1994–2013

Tabell 7.10

Antal sommarkurser per lärosätesgrupp, 2009–2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2009

2010

2011

2012

2013

 

 

 

 

 

 

 

 

Traditionella

universitet

(7 st)

253

275

275

262

211

Fackinriktade

universitet

(3 st)

54

47

48

43

32

Nya universitet

(4 st)

 

135

152

159

87

94

Högskolor (12 st)

 

154

136

133

90

61

Totalt

 

 

 

596

610

615

482

398

 

 

 

 

 

Källa: SCB:s universitets-

och högskoleregister

utifrån UHR:s antagningsstatistik.

 

 

Tabell 7.11

Antal helårsstudenter på sommarkurser per lärosätesgrupp,

 

 

 

2009–2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2009

2010

2011

2012

2013

Traditionella

universitet

(7 st)

1 876

1 935

2 300

2 325

1 668

Fackinriktade

universitet

(3 st)

140

215

314

248

273

Nya universitet

(4 st)

 

960

2 000

1 225

895

567

Högskolor (12 st)

 

1 100

1 147

1 138

619

510

Totalt

 

 

 

4 076

5 298

4 978

4 088

3 018

 

 

 

 

 

Källa: SCB:s universitets-

och högskoleregister

utifrån UHR:s antagningsstatistik.

 

 

7.7.2Flest kurser inom Humaniora och konst samt Naturvetenskap, matematik och data

De flesta sommarkurser ges inom humaniora och konst, följt av naturvetenskap, matematik och data. Inom humaniora och konst ges många av sommarkurserna i underkategorin musik, dans och dramatik samt historia och arkeologi, medan det inom naturvetenskap, matematik och data var många kurser i biologi och biokemi. Det är dock inte dessa underkategorier som har den största utbildnings- volymen (se nedan).

Antalet sommarkurser har minskat inom samtliga utbildnings- områden, förutom inom lant-och skogsbruk samt djursjukvård och tjänster, där antalet sommarkurser dock är få.

191

Utvecklingen 1994–2013

SOU 2015:70

Figur 7.80

Antal sommarkurser per utbildningsområde 2009–2013, SUN

 

1-nivå

 

 

 

250

 

 

 

 

200

 

 

 

Humaniora och konst

150

 

 

 

Naturvet, matematik

 

 

 

 

och data

100

 

 

 

Samhällsvet, juridik,

 

 

 

 

handel, adm

50

 

 

 

Teknik och tillverkning

0

 

 

 

Övriga områden

2009

2010

2011

2012

2013

Källa: SCB:s universitets- och högskoleregister utifrån UHR:s antagningsstatistik.

Om man istället ser till utbildningsvolymen, mätt i helårsstudenter, är naturvetenskap, matematik och data det klart största utbildnings- området år 2013, och antalet helårsstudenter har ökat sedan 2009. Det är tillsammans med de små områdena lant- och skogsbruk samt djursjukvård och tjänster det enda utbildningsområde där antalet helårsstudenter på sommarkurser har ökat. Inom utbildnings- området naturvetenskap, matematik och data finns de flesta helårs- studenterna på kurser i matematik samt datavetenskap och system- vetenskap. Det område som har minskat mest är samhällsvetenskap, juridik, handel, administration, där utbildningsvolymen har mer än halverats.

Enligt en genomgång av kursplaner för sommarkurser 2012 som Universitetskanslersämbetet (UKÄ) har gjort kan en majoritet av sommarkurserna ingå som en del i den successiva fördjupningen mot generell examen på kandidatnivå, och i vissa fall även som en del i en yrkesexamen.

Enligt UKÄ:s kartläggning fanns därtill cirka 40 fortbildnings- kurser riktade mot yrkesaktiva lärare och yrkesaktiva musiker och konstnärer. Inom teknik och naturvetenskap fanns ett tiotal förberedande kurser inom matematik, fysik och kemi. Ett trettiotal kurser var säsongsbetonade – typexemplet var kurser inom biologi med floristik och faunistik.

192

SOU 2015:70

Utvecklingen 1994–2013

Sommarkursutbudet inkluderade även kurser som kan tas under hela året, exempelvis projektarbeten som kan inkludera arbetsplats- praktik, fördjupningsuppgifter på avancerad nivå, examensarbeten och arbetsplatsförlagd praktik. Endast en mindre del av utbudet klassificerade UKÄ som renodlade bildningskurser eller allmänna fortbildningskurser.19

7.7.3Många sommarkurser ges på distans och på deltid

En stor andel av sommarkurserna ges på distans. Antalet sommar- kurser på campus har långsamt minskat mellan 2009 till 2013. Antalet sommarkurser på distans har haft en annan utveckling. Mellan 2009 och 2011 ökade antalet sommarkurser på distans, men har därefter minskat kraftigt. År 2013 gavs 39 procent av sommarkurserna på distans.

Figur 7.81

Antal sommarkurser 2009–2013, campus och distans

400

 

 

 

 

 

350

 

 

 

 

 

300

 

 

 

 

 

250

 

 

 

 

 

200

 

 

 

 

Campus

150

 

 

 

 

Distans

100

 

 

 

 

 

50

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

2009

2010

2011

2012

2013

Källa: SCB:s universitets-

och högskoleregister

utifrån UHR:s antagningsstatistik.

Antalet sommarkurser är alltså fler på campus än på distans, men sett till utbildningsvolymen, räknat i antalet helårsstudenter, finns dock denna framför allt på distanskurser. Det genomsnittliga antalet helårsstudenter per sommarkurs är alltså högre i distans- än

19 UKÄ (2013f).

193

Utvecklingen 1994–2013

SOU 2015:70

i campusutbildning. Även räknat i utbildningsvolym syns dock en kraftig nedgång för distansutbildningen de senaste åren, att jämföra med sommarkurser på campus där utbildningsvolymen har legat på ungefär samma nivå mellan 2009 och 2013. År 2013 var antalet helårsstudenter på distans 63 procent av den totala utbildnings- volymen av sommarkurser.

Figur 7.82 Antal helårsstudenter på sommarkurser 2009–2013, campus och distans

4 500

 

 

 

 

4 000

 

 

 

 

3 500

 

 

 

 

3 000

 

 

 

 

2 500

 

 

 

Distans

2 000

 

 

 

 

 

 

Campus

1 500

 

 

 

 

 

 

 

1 000

 

 

 

 

500

 

 

 

 

0

 

 

 

 

2009

2010

2011

2012

2013

Källa: SCB:s universitets-

och högskoleregister

utifrån UHR:s antagningsstatistik.

Det finns skillnader mellan utbildningsområdena i hur stor andel av sommarkurserna som ges på distans. Flest distanskurser fanns inom humaniora och konst respektive naturvetenskap, matematik och data. Men störst andel sommarkurser på distans fanns inom teknik och tillverkning (63 procent år 2013) och samhällsvetenskap, juridik, handel, administration (59 procent är 2013).

Ungefär 80 procent av sommarkurserna har en poängomfattning om 7,5 hp eller lägre, de allra flesta av dessa omfattar exakt 7,5 hp. Den andra större gruppen är kurser om 15 poäng, som utgör mellan 16–18 procent av sommarkurserna.

Ungefär hälften av sommarkurserna ges med deltidstudietakt (1– 75 procent av heltid). Att kursen har deltidsstudietakt är betydligt vanligare bland sommarkurser som ges på distans än bland sommar- kurser som ges på campus. I båda fallen har dock andelen deltids-

194

SOU 2015:70

Utvecklingen 1994–2013

kurser ökat. År 2013 gavs 74 procent av distanskurserna på deltid, medan detta gällde för 26 procent av campuskurserna. Mätt i antal helårsstudenter var andelen av kurserna som gavs på deltid 75 procent av distanskurserna och 37 procent av campuskurserna.

Figur 7.83 Andel av sommarkurser som ges på deltid 2009–2013, campus och distans

Kurser med 1–75 procents studietakt

%

100

 

 

 

 

 

90

 

 

 

 

 

80

 

 

 

 

 

70

 

 

 

 

 

60

 

 

 

 

 

50

 

 

 

Distans

 

40

 

 

 

Campus

 

30

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

2009

2010

2011

2012

2013

Källa: SCB:s universitets-

och högskoleregister utifrån UHR:s antagningsstatistik.

För en enskild student är det givetvis möjligt att kombinera flera deltidskurser till en sammanlagd heltidsutbildning. Detta är inte undersökt här.

7.7.4Prestationsgraden är lägre på sommarkurser

Enligt uppgifter från UKÄ har den genomsnittliga prestations- graden på sommarkurser legat mellan 49–51 procent mellan åren 2010 och 2012. I beräkningar av prestationsgraden för det ordinarie utbudet framgår att det är stora skillnader i prestationsgrad mellan fristående kurser på campus och fristående kurser på distans. Motsvarande gäller också för sommarkurser, men skillnaderna tycks ha minskat.

För sommarkurser på campus var prestationsgraden 61 procent 2010, men minskade till 55 procent 2012. För sommarkurser på

195

Utvecklingen 1994–2013

SOU 2015:70

distans ökade istället prestationsgraden från 46 procent 2010 till 50 procent 2012.

Jämfört med det ordinarie utbildningsutbudet var prestations- graden för sommarkurser förvisso lägre, men detta gäller framför allt kurser som ges på campus. Prestationsgraden för fristående kurser på campus inom det ordinarie utbudet var 68 procent, vilket är 7 procentenheter högre än för sommarkurser på campus 2010 och 2011. Prestationsgraden för fristående kurser på distans inom det ordinarie utbudet var 48 procent, vilket är 3 procent högre än på sommarkurserna 2010 och 2011.

Bland sommarkurserna var prestationsgraden högst på campus- kurser inom konstnärligt område (81–89 procent åren 2010–2012), följt av campuskurser inom naturvetenskap (62–71 procent). Naturvetenskap uppvisar emellertid den lägsta prestationsgraden när studierna sker på distans.20

20 UKÄ (2013f).

196

8Högskoleutbildning och arbetsmarknad

Personer med högskoleutbildning har genomgående en god arbets- marknad. Generellt är de som har en högskoleutbildning arbetslösa i lägre utsträckning än de som bara har en utbildning från grund- skolan eller gymnasieskolan. Detta gäller oberoende av konjunktur- läge.1

I en rapport från Statistiska centralbyrån (SCB) 2007 framgår också att i allmänhet är överensstämmelsen mellan utbildning och yrke god vad gäller såväl nivå sominriktning.2 Denna bild bekräftas av enkätundersökningar som SCB senare har gjort. I en undersökning av examinerade från högskolan 2006/07 uppgav 88 procent att de hade arbete som helt eller till viss del var inom rätt verksamhetsområde.3 En annan enkätundersökning som gjordes bland nybörjare 2006/07 visade att 87 procent av dem som avlagt examen bedömde att deras arbete krävde minst högskoleutbildning på grundnivå.4

Att högskoleutbildning är relativt väl anpassad till arbets- marknaden framkommer också i Universitetskanslersämbetets (UKÄ) uppföljningar av examinerades etablering. Enligt UKÄ hade 78 procent av samtliga som avlade examen 2011 etablerat5 sig på arbetsmarknaden 0,5 till 1,5 år senare, och mer än 90 procent av dessa hade yrken med krav på högskoleutbildning. I stort sett alla examinerade (97 procent) hade haft ettjobb under hela eller en del av året. Graden av etablering skiljer sig beroende på utbildning. Personer

1SCB, Arbetskraftsundersökningarna (AKU), grundtabeller 2005–2014.

2SCB(2007), s. 4.

3SCB (2010a), s. 12.

4SCB (2013), webbtabell 20.

5För att räknas som etablerad på arbetsmarknaden krävs att individen inte har varit arbetslös under uppföljningsåret, hade ett förvärvsarbete under november månad samt hade en års- inkomst på minst 203 500 kronor.

197

Högskoleutbildning och arbetsmarknad

SOU 2015:70

med yrkesexamen inom teknik samt vård och medicin hade lättast att etablera sig på arbetsmarknaden. Konjunktursvängningar och besparingar i offentlig sektor har gjort att etableringsgraden varierat över tid, dock olika för olika grupper av utbildade.6

I ett europeiskt perspektiv har svenska studenter en hög etableringsgrad. Enligt Eurostat har mer än 90 procent av de svenska studenterna en anställning efter examen, vilket är tio procentenheter högre än genomsnittet för EU. Endast i Malta, i Schweiz och i Tyskland har en större andel av studenterna en anställning efter examen.7 Europeiska kommissionens målsättning för utbildningssystemen i EU-länderna är att minst 82 procent av alla 20–34-åringar som genomgått högre utbildning ska få en anställning senast tre år efter examen, vilket Sverige alltså uppnår.8

Från näringslivets håll påpekas dock att det finns brister i matchning mellan utbud och efterfrågan av högre utbildad arbets- kraft på den svenska arbetsmarknaden.9 Enligt en undersökning från Världsbanken uppger privata företag i Sverige att det enskilt största hindret för verksamheten är att hitta personal med rätt kompetens.10 Samma bild framkommer i Svenskt näringslivs enkät- undersökningar11 till företag där många företag uppger att de har svårigheter att rekrytera personer med rätt kompetens. Det är dock tydligt att detta till största delen gäller företag som främst rekry- terar gymnasieutbildade. Till viss del gäller det dock också i it- och telekombranschen samt i tjänsteorienterade branscher där företag i hög grad rekryterar personer med högskoleutbildning. Enligt de företag som har svarat på Svenskt näringslivs enkät ligger dock den största svårigheten i att hitta personer med rätt yrkeserfarenhet, därefter personer med rätt utbildning.12

Matchning på den svenska arbetsmarknaden diskuteras i en underlagsrapport till Framtidskommissionen. Där framkommer att

6UKÄ (2013c), s. 12 ff.

7Eurostat, online database (edat_lfse_24). Uppgifterna avser personer med examen på ISCED-nivå 5–6 (se bilaga 6), 20–34 år, mättidpunkt 1–3 år efter examen. Detta är ett mått som är lättare att uppfylla än UKÄ:s etableringsmått, bl.a. eftersom det inte innehåller någon inkomstgräns. Det gör att Eurostats uppgift för Sverige är högre än UKÄ:s etableringsmått.

8Europeiska unionens råd (2012).

9Svenskt näringsliv (2013b), s. 2.

10World Bank (2015), s. 6.

11Svenskt näringsliv har genomfört enkätundersökningar till företag sedan slutet av 1990- talet. I enkätundersökningen 2014 var svarsfrekvensen 46 procent.

12Svenskt näringsliv (2014), s. 16 ff.

198

SOU 2015:70

Högskoleutbildning och arbetsmarknad

forskning om matchning på den svenska arbetsmarknaden är begränsad, men att det finns tecken på att matchningen har för- sämrats de senaste årtiondena. Det finns studier som pekar på fenomenet överutbildning – att okvalificerade arbeten i allt högre grad innehas av individer med högre utbildning än arbetets krav – men det finns även forskning som pekar på det motsatta.13 Över- och underutbildning kan tillsammans bidra till försämrad match- ning. Dock baseras all den forskning som refereras i rapporten på uppgifter om arbetsmarknaden under 1990-talet eller tidigare, dvs. före det att universitets och högskolors ansvar för planering och dimensionering av utbildning hade gett genomslag.

Synen på matchning på arbetsmarknaden problematiseras i en rapport från TCO. Där konstateras att problem med överutbildning och bristande matchning mellan utbildning och arbetsmarknad grundar sig på ett statiskt synsätt på individers utbildningsnivå och yrkens kompetenskrav, vilka därmed betraktas som oföränderliga över tid.14

Denna diskussion återfinns också i en rapport från Ratio. Där påpekas att en 100-procentig matchning inte skulle möta arbets- marknadens krav på lite längre sikt eftersom arbetsmarknaden utvecklas i snabb takt och arbetslivet artikulerar sina behov kort- siktigt. En matchning till 100 procent för högskoleutbildning skulle därför inte vara eftersträvansvärd.15

8.1Prognoser över arbetsmarknadens utveckling

Den svenska arbetsmarknaden har successivt förändrats med alltfler som arbetar inom tjänsteproduktionen och allt färre som arbetar inom jord- och skogsbruk samt industri. Enligt SCB:s bedömningar kommer denna utveckling att fortsätta den närmaste tjugoårsperioden. Inom den privata tjänstesektorn bedöms syssel- sättningen fortsätta att öka, men den kraftigaste ökningen väntas ske inom offentliga tjänster.16

13Karlsson & Skånberg (2012), s. 55 ff.

14TCO (2014), s. 54.

15Bladh (2013) s. 56.

16SCB (2014b), s. 9.

199

Högskoleutbildning och arbetsmarknad

SOU 2015:70

Arbetsmarknaden är alltså under förändring, och möjligtvis är det särskilt tydligt i Sverige. Det finns undersökningar som visar att arbetstagarna på den svenska arbetsmarknaden i större utsträckning än i de flesta andra europeiska länder har varit med om strukturella förändringar på arbetsplatsen genom att nya processer eller ny teknik har introducerats eller att arbetsplatsen har omorganiserats/ omstrukturerats.17 Det har betydelse både för examensinriktad utbildning och för fortbildning och vidareutbildning i högskolan.

Det publiceras många olika former av prognoser över arbets- marknadens utveckling, på kort eller lång sikt. Det finns såväl nationella som regionala prognoser, och de görs av många olika intressenter: myndigheter, fackföreningar, branschförbund, regionala organisationer m.m.

Exempel på prognoser på kort sikt är SCB:s Arbetskraftsbarometern och Arbetsförmedlingens kortsiktiga yrkesprognoser18.SCB:s Arbets- kraftsbarometern bygger på intervjuer med arbetsgivare och avser utbildningsgrupper. Arbetsförmedlingen gör kortsiktiga yrkes- prognoser som bygger på arbetsförmedlingskontorens bedömningar av yrken som är representerade på deras lokala arbetsmarknader. Till detta lägger förmedlingen den kunskap som inhämtas i den dagliga verksamheten, makoroanalys samt branschanalyser. Dessa ger en bild av arbetsmarknadsläget för olika yrken för den tid som rekryterings- behovet är överblickbart för arbetsgivarna, dvs. mellan 1–3 år. För en framtida student som ska välja utbildning och för ett lärosäte som ska planera är det dock utvecklingen på längre sikt som är intressant.

När det gäller prognoser på lång sikt används vanligtvis statistiska underlag över bland annat utbildningsvolymer, beräknade pensions- avgångar och kvarvaro i yrket i kombination med analyser av befolk- ningstillväxt, migration och samhällsutveckling.

SCB:s Trender och prognoser somges ut ungefär vart tredje år sedan 1972 beskriver utvecklingen inom områdena befolkning, utbildning och arbetsmarknad samt utsikterna i ett tjugoårigt perspektiv. Prognoserna över tillgång och efterfrågan på arbetskraft avser hela arbetsmarknaden och alla former av reguljär utbildning. Utgångs- punkten är den dimensionering av utbildningarna som gäller vid

17Eurofound (2010).

18Var finns jobben? (både kort- och långsiktiga prognoser) samt den webbaserade väg- ledningstjänsten Yrkeskompassen.

200

SOU 2015:70

Högskoleutbildning och arbetsmarknad

tidpunkten för beräkningarna och de behov som kan förutses utifrån den långsiktiga utvecklingen av näringsgrenar ochyrkesstruktur samt beräknad examination.

UKÄ:s planeringsunderlag Högskoleutbildningarna och arbets- marknaden är en bearbetning av SCB:s Trender och prognoser, men med fokus på högskoleutbildningar. UKÄ:s rapport görs på upp- drag av regeringen, och syftet är att vara ett underlag för universitet och högskolor i planeringen av dimensioneringen av utbildning. Rapporten visar balansläget för ett trettiotal utbildningsgrupper vid den tidpunkt då nybörjarstudenter beräknas komma ut på arbets- marknaden. Rapporten har publicerats med olika periodicitet sedan 2006. Även innan dess publicerade Högskoleverket olika rapporter om högskoleutbildning och arbetsmarknad, dock inte av samma systematiska karaktär.

Arbetsförmedlingen gör årligen långsiktiga prognoser av arbets- marknaden på fem och tio års sikt i rapporten Var finns jobben? Prognoserna redovisas dels som sammanställningar för olika yrkes- områden, dels som översiktliga beskrivningar av konkurrensläget inom enskilda yrken. I rapporten beskrivs framtidsutsikterna för omkring 200 yrken vilka täcker cirka 80 procent av sysselsättningen på arbetsmarknaden. De är framtagna genom analyser och beräk- ningar av det prognosticerade utbudet på arbetskraft i olika yrken, där hänsyn bl.a. tagits till pensionsavgångar.19 Också i Arbets- förmedlingens webbaserade vägledningstjänst Yrkeskompassen finns detaljerade bedömningar för enskilda yrken.20

Vissa myndigheter gör prognoser för yrkesgrupper som ligger inom deras ansvarsområde. Socialstyrelsen har regeringens uppdrag att årligen göra bedömningar av tillgång och efterfråganpå yrkesgrupper inom hälso- och sjukvården samt tandvård.21 Skolverket har vid olika tillfällen haft regeringens uppdrag att göra prognoser över tillgång och efterfråganöver lärare och annan skolpersonal. Regeringen gav under 2014 Skolverket ett särskilt uppdrag att utarbeta en detaljerad prognos över behovet av olika lärarkategorier, med syfte att bl.a. ge universitet

19 Arbetsförmedlingen (2015).

20http://www.arbetsformedlingen.se/For-arbetssokande/Yrke-och- framtid/Yrkeskompassen.html

21 Socialstyrelsen (2015).

201

Högskoleutbildning och arbetsmarknad

SOU 2015:70

och högskolor ett förbättrat underlag för dimensioneringen av sina lärar- och förskollärarutbildningar.22

Flera fackförbund gör regelbundnaprognoser av arbetsmarknaden för sina medlemsgrupper. En av de tydligaste är Saco, som årligen presenterar prognoser med femårigt perspektiv. Sacos prognoser grundar sig inte direkt på statistik utan på de olika medlems- förbundens bedömningar av den framtida arbetsmarknaden utifrån erfarenheter som de dragit i sitt fackliga arbete.23

8.1.1Ökad internationell rörlighet bland högskoleutbildade

Ökad rörlighet för studenter och högskoleutbildade inom Europa har varit ett mål för den s.k. Bolognaprocessen där mer än fyrtio europeiska länder deltar. Genom Bolognaprocessen har utbild- ningssystemen i Europa blivit mer jämförbara, vilket ökar möjlig- heterna för personer med en svensk högskoleutbildning att arbeta i andra länder, och för personer med en annan europeisk utbildning att arbeta i Sverige. En ökad internationell rörlighet bland hög- skoleutbildade är alltså ett politiskt mål.

Bland dem som invandrat till Sverige har andelen högutbildade ökat. Av de personer som invandrade till Sverige under 2000-talet hade en högre andel en minst treårig eftergymnasial utbildning jämfört med de som invandrat tidigare. Bland dem som invandrat till Sverige för att arbeta var en större andel högutbildade än bland dem som kommit till Sverige av flyktingskäl, men det är också stora variationer mellan vilka länder de utvandrat från.24 Förutom den svenska arbetsmarknadens attraktivitet är det alltså händelser i omvärlden som påverkar invandringen till Sverige och därmed tillgången på högskoleutbildade.

Det sker också en utvandring av svenska akademiker till arbets- marknader utomlands. Den internationella rörligheten är större för vissa grupper av högskoleutbildade än andra. Exempelvis finns en stor arbetsmarknad i Norge för svenska sjuksköterskor. Dessutom har vissa regioner en arbetsmarknad som går över nationsgränsen.

22Regeringsbeslut 2014-06-19, U2014/4128/S.

23Saco (2014).

24SCB (2014e), s. 12 ff.

202

SOU 2015:70

Högskoleutbildning och arbetsmarknad

Det mest tydliga exemplet är Skåne som till viss del delar arbets- marknad med Köpenhamnsregionen.

Till detta kommer att svenska studenter söker sig utomlands för att studera hela utbildningar. Det gäller framför allt utbildningarna till läkare, tandläkare och veterinär, som är svåra att komma in på i Sverige. Läsåret 2011/12 studerade ungefär 3 000 svenskar till läkare, 300 till tandläkare och 350 till veterinärer utomlands.25 26

Den ökade internationella rörligheten innebär alltså att av de studenter som utbildar sig i den svenska högskolan kommer inte alla att arbeta på den svenska arbetsmarknaden, och långt ifrån alla hög- skoleutbildade som befinner sig på den svenska arbetsmarknaden har sin utbildning i den svenska högskolan. I de flesta prognoser görs givetvis försök att på olika sätt anpassa beräkningarna till in- och utvandring av akademiker. Men den internationella rörligheten innebär ett osäkerhetsmoment i prognoserna.

8.1.2Utsikterna på den svenska arbetsmarknaden fram till år 2035

De flesta nationella prognoser ger, åtminstone på en övergripande nivå, samstämmiga resultat vad gäller utvecklingen för olika yrkes- grupper. I detaljer och för enskilda yrken och yrkesinriktningar kan prognoserna skilja sig åt, men på det stora taget är olika aktörer överens om hur man förväntar sig att arbetsmarknaden utvecklas.

Den mest framåtsyftande prognospublikationenär SCB:s Trender och prognoser. Ur denna bearbetas också det planeringsunderlag för universitet och högskolor som UKÄ publicerar. Den senaste Trender och prognoser publicerades i december 2014. Enligt denna väntas både tillgång och efterfrågan på eftergymnasialt utbildade ökakraftigt fram till 2035. SCB räknar dock med ett visst överskott av eftergymnasialt utbildade som framför allt gäller personer utan fullständig hög- skoleutbildning. Att det totalt sett är i stort sett balans för efter- gymnasialt utbildade säger dock egentligen ingenting om huruvida

25UKÄ (2013a), s. 61.

26Höstterminen 2014 var antalet registrerade på dessa utbildningar i svensk högskola: läkare

7500 studenter, tandläkare 1 450 studenter, veterinär 510 studenter, enligt UKÄ:s NU- statistikdatabas.

203

Högskoleutbildning och arbetsmarknad SOU 2015:70

arbetsmarknaden är i balans – då behöver man se närmare på hur situationen förväntas bli för olika utbildningsinriktningar.

Nedan redogörs kortfattat för hur arbetsmarknaden för framför allt högskoleutbildade väntas utveckla sig fram till 2035 enligt Trender och prognoser (2014). Redovisningen sker enligt Svensk utbildnings- nomenklatur (SUN) på 1-siffernivå, vilket är samma som används i beskrivningen av högskoleutbildningen i övriga kapitel.27

Risk för obalanser inom området hälso- och sjukvård samt social omsorg

Den väntade stora befolkningsökningen och ökningen av andelen äldre i befolkningen väntas leda till att efterfrågan på personal inom hälso- och sjukvård blir större än tillgången. Bristen avser främst gymnasialt vård- och omsorgsutbildade, men även för många hög- skoleutbildningar förväntas efterfrågan överskrida tillgången. Det gäller för specialistsjuksköterskor, biomedicinska analytiker, barn- morskor, tandläkare, receptarier, fysioterapeuter och arbetsterapeuter.

För läkare och grundutbildade sjuksköterskor väntas tillgång och efterfrågan möta varandra väl, men detta bygger på vissa särskilda antaganden. För läkare bygger prognosen på ett antagande om att färdigutbildade läkare invandrar till Sverige, medan den för sjuk- sköterskor bygger på ett antagande om att huvuddelen av de nyutbildade stannar i Sverige. I dag finns en stor efterfrågan på svenska sjuksköterskor också i Norge.

Efterfrågan väntas öka även på apotekare och socionomer, men där är tillgångsökningen så kraftig att det finns risk för överskott.

Brist på personal inom pedagogik och lärarutbildning

Antalet elever inom grund- och gymnasieskola ökar under prognos- perioden, vilket innebär att efterfrågan kommer att öka för samtliga lärarkategorier. SCB räknar inte med att tillgången på examinerade lärare räcker till för att möta efterfrågan, och det finns risk för brist

27 Undantaget är området Tjänster där inga högskoleutbildningar redovisas i SCB:s Trender och prognoser. Se bilaga 6 för beskrivning av SUN-nivåer.

204

SOU 2015:70

Högskoleutbildning och arbetsmarknad

inom samtliga lärarkategorier. Den största bristen avser yrkeslärare, speciallärare/specialpedagoger och fritidspedagoger.

Inom lärarkategorierna kan det dock vara stora skillnader beroende på ämnesinriktning, vilket SCB inte har gjort några beräkningar på.

Obalanser inom området naturvetenskap, matematik och data

Tillgången på eftergymnasialt datautbildade väntas öka kraftigt då examinationen blir stor, både från högskolan och från yrkes- högskolan. Under en stor del av perioden väntas tillgång och efter- frågan balansera varandra väl, men i slutet av perioden finns det risk för brist på datautbildade.

Efterfrågan på fysiker, kemister och biologer beräknas öka då branschenforsknings- och utvecklingsinstitutioner väntas öka. För fysiker och kemister är examinationen mycket låg samtidigt som pensionsavgången är stor, vilket leder till en kraftig brist på dessa grupper. För biologiutbildade visar prognosen däremot risk för stort överskott eftersom antalet som utbildas är stort samtidigt som pensionsavgången är liten.

Balanserat läge för högskoleutbildningar inom teknik och tillverkning

Inom teknikområdet beräknas det på sikt bli brist på gymnasialt utbildade medan det, totalt sett, väntas bli ett mer balanserat läge för de med en eftergymnasial utbildning. Efterfrågan på högskole- ingenjörer och civilingenjörer väntas öka. Samtidigt väntas pensions- avgången vara liten, vilket gör att tillgången på dessa grupper totalt sett ökar. Efter 2030 räknar SCB dock med viss brist även på dessa grupper.

Bland arkitekter väntas pensionsgången bli relativt stor, men antalet nyutexaminerade räcker mer än väl till för att ersätta de som går i pension.

205

Högskoleutbildning och arbetsmarknad

SOU 2015:70

Risk för överskott inom samhällsvetenskap, juridik, handel, administration

Det finns risk för överskott för eftergymnasialt utbildade inom det samhällsvetenskapliga området. Förvisso väntas efterfrågan på samtliga grupper öka kraftigt, men för de flesta grupper ökar till- gången än mer. Överskottet väntas bli som störst bland journalist- utbildade, personal- och beteendevetare, samhällsvetare och för- valtningsutbildade. Även för juristutbildade, psykologutbildade och utbildade inom biblioteks- och informationsvetenskap väntas till- gången överstiga efterfrågan.

För ekonomutbildade beräknas däremot tillgång och efterfrågan utvecklas i samma takt, dvs. ett relativt balanserat läge väntas.

Överskott inom humaniora och konst

SCB visar på ett ökande överskott av personer med humanistisk eller konstnärlig utbildning. Antalet examinerade inom dessa områden beräknas att kraftigt överskrida de väntande pensions- avgångarna. För teologutbildade beräknas tillgången minska något samtidigt som efterfrågan ligger kvar på nuvarande nivå.

Balanserat läge inom lant- och skogsbruk, djursjukvård

Inom området lant- och skogsbruk, djursjukvård beräknas det på sikt vara ett relativt balanserat läge mellan tillgång och efterfrågan. Prognosen visar på balans mellan tillgång och efterfrågan för veterinärutbildade samt för agronom- och hortonomutbildade. För dem med skogsvetenskaplig utbildning finns det däremot risk för överskott då tillgången växter fortare än efterfrågan.

8.1.3Regionala prognoser

Arbetsmarknaden kan dock se mycket olika ut i olika delar av landet. Förutom nationella prognoser görs därför även vissa prognoser på regional nivå. Arbetsförmedlingen utarbetar och publicerar regionala (länsvisa) sammanställningar av myndighetens kortsiktiga yrkes- prognoser. Dessa bygger på arbetsförmedlingskontorens bedöm-

206

SOU 2015:70

Högskoleutbildning och arbetsmarknad

ningar kombinerade med makroekonomisk analys och bransch- bedömningar.

År 2009 gav regeringen i uppdrag till regionala självstyrelse- organ och samverkansorgan eller länsstyrelser (där dessa organ inte finns) att etablera regionala kompetensplattformar för samverkan inom kompetensförsörjning och utbildningsplanering på kort och på lång sikt. Som en del i detta skulle de regionala organen ta fram kunskapsunderlag och behovsanalyser.

De tre storstadsregionerna Stockholm, Västra Götaland och Skåne gick samman i ett uppdrag till SCB att utveckla en modell för att göra regionala prognoser på tillgång och efterfrågan på utbildad arbetskraft. Modellen har i hög grad anpassats till SCB:s nationella prognos i Trender och prognoser.

De första regionala prognoserna för Stockholms, Västra Götalands och Skåne län presenterades 2011–2012 och avsåg tiden fram till 2020. Det finns stora likheter mellan de tre storstads- regionerna vad gäller inom vilka områden brist respektive överskott på utbildade riskerar att uppstå. Den totala efterfrågeökningen beräknas dock bli störst i Stockholms län, och det är där som framtida brister och obalanser riskerar att bli störst.

De områden där bristen på utbildade beräknas bli störst för alla de tre storstadsregionerna är pedagogik och lärarutbildning samt hälso- och sjukvård samt social omsorg. I Stockholm beräknas det även bli en betydande brist på utbildade inom teknik och till- verkning. I alla tre regionerna beräknas det bli överskott på utbildade inom humaniora och konst. Även inom naturvetenskap, matematik och data samt samhällsvetenskap, juridik, handel, admini- stration beräknas överskott uppstå. 28

8.1.4Utbildningsvolymens utveckling i förhållande till tidigare prognoser

Hur har då universitet och högskolor anpassat sin utbildning mot arbetsmarknadens behov? Ett svar får man genom att studera hur prognoserna av det beräknade rekryteringsbehovet för näst-

28 Länsstyrelsen i Stockholm (2011), Västra Götalandsregionen (2011), Region Skåne/ Näringsliv Skåne (2012).

207

Högskoleutbildning och arbetsmarknad

SOU 2015:70

kommande nybörjarkull har förändrats under den tid som Hög- skoleverket/UKÄ har publicerat dessa.

Om prognoserna har förändrats över åren kan detta bero på nya förutsättningar i beräkningen av efterfrågan, men på kort sikt är det mest troliga att det har skett en förändring i den beräknade tillgången på en viss yrkesgrupp. Förändringar i beräknad tillgång beror framför allt på förändringar i utflödet från utbildningarna – examinationen – vilket i sin tur bygger på hur antalet nybörjare (”utbildningsplatser”) ökar eller minskar.29 Förändringar i prognosen för nästkommande nybörjarkull kan också bero på att tidigare kända långsiktiga förändringar har slagit igenom, exempelvis att pensionsavgångar inom yrkeskåren kraftigt ökar från och med ett visst år.

I det följande görs en jämförelse mellan de prognoser av rekry- teringsbehovet som Högskoleverket/UKÄ har gjort 2006–2015. Detta sker genom att jämföra examinationens avvikelse från rekry- teringsbehovet för den nybörjarkull som står i tur att antas. I figuren visas prognosen för hur arbetsmarknadens behov beräk- nades se ut för den nybörjarkull som var aktuell att börja i hög- skolan när respektive prognos publicerades. Den första kolumnen visar läget såsom det beskrevs i den prognos som publicerades 2006 och avsåg nybörjare läsåret 2006/07. Därefter följer de prognoser som har publicerats och läget för den aktuella nybörjarkullen i respektive prognos.30

Om examination och rekryteringsbehov är exakt lika blir index 100. Om index är 50 indikerar detta att endast hälften av rekryteringsbehovet kan tillgodoses med gällande examination, och om index är 200 examineras dubbelt så många som behövs för att tillgodose rekryteringsbehovet. I figurerna är index färgkodat enligt:

Brist (blått): index = 75 och lägre

Balans (grönt): index = 76–119

Överskott (rött): index = 120 och högre

29Även andra delar kan förändras, t.ex. kvarvaro i utbildningen,men detta är normalt något som inte förändras påtagligt under kort tid.

30Förutom 2006 har Högskoleverket/UKÄ publiceratprognoser 2007 (avseende nybörjarkullen 2007/08),2008 (avseende 2008/09),2009 (avseende 2009/10),2010 (avseende 2010/11), 2012 (avseende 2013/14) och 2015 (avseende 2015/16).

208

SOU 2015:70

Högskoleutbildning och arbetsmarknad

I anslutning till detta redovisas utvecklingen av helårsstudenter inom de olika SUN-områdena. En ökning eller minskning av antalet nybörjare på enviss utbildning avspeglar sig dock inte direkt i antalet helårsstudenter, då de tidigare nybörjarkullarna befinner sig i systemet under flera års tid och därmed under hela den tiden utgör en lika stor del av utbildningsvolymen som nybörjarstudenterna. Det tar alltså relativt lång tid för förändringar i nybörjartal att slå igenom på utbild- ningsvolymens storlek, vilket illustrerar långsiktigheten i utbildnings- planeringen vid universitet och högskolor.

Hälso- och sjukvård samt social omsorg

Inom området hälso- och sjukvård samt social omsorg har det under hela prognosperioden bedömts bli brist på biomedicinska analyti- ker och tandläkare. Arbetsterapeuter, läkare och receptarier har under perioden däremot gått från att vara yrken med prognosti- cerad brist till att vara yrken där antalet examinerade och rekry- teringsbehovet är i balans. För sjuksköterskor och sjukgymnaster/ fysioterapeuter har prognosen varierat något, men visat på i stort sett balans.

Socionomer har däremot gått från ett balanserat läge till ett prognosticerat överskott, medan det för apotekare under hela perioden beräknats bli överskott. Vad gäller apotekare har dock överskottet minskat de senaste prognosperioderna.

Utbildningsvolymen inom området hälso- och sjukvård samt social omsorg har totalt sett ökat, vilket har inneburit att några av de yrken som indikerade brist i början av perioden har gått mot ett mer balanserat läge. Antalet nybörjare på utbildningar mot arbets- terapeut, läkare och receptarie har ökat under perioden, och därmed gått från bristläge till balanserat läge. Även antalet nybörjare på utbildningar mot biomedicinsk analytiker och tandläkare har ökat. Dock kvarstår dessa yrken som bristyrken, och antalet nybörjare skulle behöva öka ytterligare. För utbildningen mot biomedicinsk analytiker består svårigheten i att öka antalet nybörjarplatser framför allt i att utbildningen har ett relativt lågt sökttryck, medan antalet nybörjare på tandläkarutbildningen påverkas av centrala avtal mellan stat och landsting samt tillgång till praktikplatser.

209

Högskoleutbildning och arbetsmarknad

SOU 2015:70

Antalet nybörjare på apotekarutbildningen – som hela tiden har visat på överskott – har minskat under perioden. Att socionom- utbildningen har gått från ett balanserat läge i början av perioden till ett prognosticerat överskott beror inte på att utbildningen har ökat – tvärtom har antalet nybörjarplatser minskat.

Figur 8.1 Antal helårsstudenter (hst) inom hälso- och sjukvård samt social omsorg 1994–2013 samt prognoser

för nybörjarkullar 2006/07–2015/16

60 000

 

50 000

 

40 000

 

30 000

Hst totalt

Program

20 000

Frist kurser

10 000

 

0

 

Källa: SCB:s universitets-

och högskoleregister.

2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2013/14 2015/16

Arbetsterapeuter

75

70

65

95

100

100

85

 

Sjukgymnaster/

 

 

 

 

 

 

85

 

 

 

 

 

 

 

 

Fysioterapeuter

80

85

85

85

90

85

 

Sjuksköterskor

85

85

75

85

85

75

110

 

Specialistsjuksköt.

 

 

 

 

 

 

65

 

Barnmorskor

 

 

 

 

 

 

65

 

Biomed analytiker

50

60

45

40

40

50

65

 

Läkare

60

75

65

85

90

95

90

 

 

Tandläkare

50

60

55

65

70

75

65

 

Tandhygienister

 

 

 

 

 

 

85

 

Socionomer

100

105

95

125

130

135

120

 

Apotekare

120

130

135

170

180

125

125

 

Receptarier

75

50

40

45

45

70

90

 

Källa: Egna bearbetningar av HSV/UKÄ:s planeringsunderlag för universitet och högskolor åren 2006–2015.

210

SOU 2015:70

Högskoleutbildning och arbetsmarknad

Pedagogik och lärarutbildning

Enligt den första prognos som dåvarande Högskoleverket gjorde beräknades det bli överskott på ämneslärare (motsvarande tidigare grundskollärare senare år och gymnasielärare). Denna lärarkategori har därefter gått mot balans för att i de senaste prognoserna vara ett bristyrke. Grundlärare (motsvarade tidigare grundskollärare tidigare år) har pendlat mellan att vara ett yrke i balans och ett bristyrke. Övriga lärarkategorier har alla under hela perioden varit bristyrken. Det gäller framför allt för yrkeslärare och fritidspedagoger, för vilka dock prognoserna pekar på en mindre brist nu än förr.

Eftersom lärarutbildningarna har förändrats och organiserats på olika sätt under de senaste åren är det svårt att följa utvecklingen av antalet nybörjare per programöver lång tid. Sett i sin helhet har dock utbildningsvolymen inom pedagogik och lärarutbildning minskat sedan början av 2000-talet, vilket påverkat tillgången på utbildade negativt. De senaste tre åren, sedan en ny lärarutbildning infördes, har dock antalet nybörjare ökat för samtliga lärarkategorier. För att avhjälpa bristen skulle utbildningarna behöva öka ytterligare, men det försvåras i de flesta fall av ett lågt söktryck (med undantag av förskollärar- utbildningen). Utbildningarna är också beroende av tillgång till verksamhetsförlagd utbildning.

Figur 8.2 Antal helårsstudenter (hst) inom pedagogik och lärarutbildning 1994–2013 samt prognoser för nybörjarkullar 2006/07–

2015/16

50 000

 

40 000

 

30 000

Hst totalt

 

20 000

Program

10 000

Frist kurser

 

0

 

Källa: SCB:s universitets-

och högskoleregister.

211

Högskoleutbildning och arbetsmarknad

 

 

 

 

SOU 2015:70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2006/07

2007/08

2008/09

2009/10

2010/11

2013/14

2015/16

 

Yrkeslärare

25

65

30

30

40

55

50

 

Fritidspedagoger

25

25

25

30

45

45

55

 

Förskollärare

25

25

35

45

70

70

70

 

Grundlärare

110

110

85

75

75

85

70

 

Ämneslärare

260

215

135

85

95

75

60

 

Speciallärare o

 

 

 

 

 

 

70

 

specialpedagoger

75

70

55

65

60

60

Anm: 2006/07–2013/14 är Grundlärare = Grundskollärare tidigare år, och Ämneslärare = Grundskollärare senare år och gymnasielärare.

Källa: Egna bearbetningar av HSV/UKÄ:s planeringsunderlag för universitet och högskolor åren 2006– 2015.

Naturvetenskap, matematik och data

I UKÄ:s prognoser är naturvetare en sammanslagen kategori, trots att den framtida arbetsmarknaden för olika sorters naturvetare ser olika ut enligt SCB:s Trender och prognoser (se avsnitt 8.1.2). I UKÄ:s prognoser har naturvetare under nästan hela perioden tillhört de yrken för vilka man har prognosticerat ett överskott på arbetsmarknaden. Prognoserna för datautbildade har gått från balans till överskott och därefter återigen i balans.

Utbildningsvolymen har ökat sedan den första prognosen publicerades 2006, från 22 400 till 25 000 helårsstudenter, men en stor del av volymen består av fristående kurser. Enligt UKÄ har antalet nybörjare i det underlag som ligger till grund för deras prognoser av tillgången på naturvetare minskat med närmare en femtedel de senaste fem åren. Också antalet nybörjare i den grupp av utbildningar som UKÄ räknar till datautbildade har minskat kraftigt.

212

SOU 2015:70

Högskoleutbildning och arbetsmarknad

Figur 8.3 Antal helårsstudenter (hst) inom naturvetenskap,

matematik och data 1994–2013 samt prognoser för nybörjarkullar 2006/07–2015/16

30 000

 

25 000

 

20 000

 

15 000

Hst totalt

Program

10 000

Frist kurser

 

5 000

 

0

 

Källa: SCB:s universitets-

och högskoleregister

2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2013/14 2015/16

 

Naturvetare

 

140

150

130

120

120

110

135

 

Datautbildade

 

105

100

130

120

120

105

95

 

Anm: 2006/07–2013/14 är Datautbildade = Systemerare och programmerare.

 

 

 

Källa: Egna bearbetningar

av HSV/UKÄ:s planeringsunderlag

för universitet och högskolor

åren 2006–

 

2015.

 

 

 

 

 

 

 

 

Teknik och tillverkning

Civilingenjörsutbildningen har under nästan alla år som Högskol- verket/UKÄ publicerat sina prognoser visat på balans på arbets- marknaden. I prognoserna har dock utbildningen hela tiden setts som en enhet, inga skillnader mellan inriktningar har beaktats. Inte heller för högskoleingenjörsutbildningen har prognoserna tagit hänsyn till olika inriktningar, utan prognoserna har gällt för totalen. Högskole- ingenjör har varit ett bristyrke i samtliga prognoser utom den senast publicerade där man istället beräknar överskott.31 Arkitektutbild- ningen har under åren gått från beräknat överskott till balansläge.

31 I tidigare prognoser har dock s.k. gymnasieingenjörer ingått, vilket förklarar denna förändring.

213

Högskoleutbildning och arbetsmarknad

SOU 2015:70

Utbildningsvolymen inom teknik och tillverkning har ökat över tid. Antalet nybörjare har ökat på både civilingenjörs- och hög- skoleingenjörsutbildningarna. Civilingenjörsutbildningen, och än mer högskoleingenjörsutbildningen, har ett lågt söktryck, och det kan därför vara svårtatt utöka dessa utbildningar. Det är också svårt att utifrån UKÄ:s prognoser avgöra vilka inriktningar av utbildningen som i så fall skulle behöva öka.

Figur 8.4 Antal helårsstudenter (hst) inom teknik och tillverkning 1994– 2013 samt prognoser för nybörjarkullar 2006/07–2015/16

60 000

 

 

 

 

 

 

 

50 000

 

 

 

 

 

 

 

40 000

 

 

 

 

 

 

 

30 000

 

 

 

 

 

Hst totalt

 

 

 

 

 

Program

20 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frist kurser

 

 

 

 

 

 

10 000

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

Källa: SCB:s universitets-

och högskoleregister.

 

 

 

 

2006/07

2007/08

2008/09

2009/10

2010/11

2013/14

2015/16

Civilingenjörer

95

85

85

120

120

115

105

Högskoleingenjörer

75

75

65

40

50

65

120

Arkitekter

120

140

100

75

95

100

95

Anm: 2006/07–2013/14 ingår s.k. gymnasieingenjörer i högskoleingenjörer.

Källa: Egna bearbetningar av HSV/UKÄ:s planeringsunderlag för universitet och högskolor åren 2006– 2015.

Samhällsvetenskap, juridik, handel, administration

Inom området samhällsvetenskap, juridik, handel, administration finns inga utbildningar som leder till bristyrken enligt UKÄ:s senaste prognos. Grupperna samhällsvetare32 samt psykologer har tidigare ansetts vara bristyrken, men har därefter gått mot ett balanserat läge.

32 2006/07–2010/11 redovisades samhällsvetare tillsammans med beteendevetare.

214

SOU 2015:70

Högskoleutbildning och arbetsmarknad

Biblioteks- och informationsvetare har gått från ett prognosticerat överskott, till bristyrke ochdärefter ett yrke i balans. För jurister har prognosen varierat mellan balans och överskott.

Ekonomyrket har varit ett yrke där antalet examinerade har beräknats överskrida rekryteringsbehovet under nästan hela perioden. Överskottet har dock blivit mindre i de två senaste prognoserna, och på längre sikt beräknas det bli ett balanserat läge med nuvarande examination. För journalister och medievetare har prognoserna hela tiden pekat på ett stort överskott.

Den totala utbildningsvolymen inom samhällsvetenskap, juridik, handel, administration har ökat kraftigt. I de utbildningsgrupper som ingår i UKÄ:s planeringsunderlag är det dock enbart jurister och psykologer som har ökat antalet nybörjare. För psykolog- utbildningen har ökningen inneburit en övergång från bristyrke till yrke i balans. Antalet nybörjare på biblioteks- och informations- vetarutbildningar har minskat, vilket har lett till att yrket gått från överskott till balans.

Såväl ekonomutbildningensom utbildningarna till journalist- och medievetare samt personal- och beteendevetare har minskat kraftigt de senaste åren, men för dessa yrken beräknas alltså fortfarande över- skott.

Figur 8.5 Antal helårsstudenter (hst) inom samhällsvetenskap, juridik, handel, administration 1994–2013 samt prognoser för nybörjarkullar 2006/07–2015/16

100 000

 

90 000

 

80 000

 

70 000

 

60 000

Hst totalt

50 000

Program

40 000

30 000

Frist kurser

20 000

 

10 000

 

0

 

Källa: SCB:s universitets-

och högskoleregister.

215

Högskoleutbildning och arbetsmarknad

 

 

 

 

SOU 2015:70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2006/07

2007/08

2008/09

2009/10

2010/11

2013/14

2015/16

 

Samhälls- o

 

 

 

 

 

 

 

 

beteendevetare

75

75

75

100

105

 

 

 

Samhällsvetare

 

 

 

 

 

65

110

 

Personal- och

 

 

 

 

 

 

160

 

beteendevetare

 

 

 

 

 

205

 

Psykologer

75

75

85

105

110

115

115

 

Ekonomer

110

120

120

165

175

125

120

 

Jurister

90

85

100

135

125

125

115

 

Journalister och

 

 

 

 

 

 

170

 

medievetare

160

185

170

145

150

190

 

Biblioteks- och

 

 

 

 

 

 

100

 

informationsvetare

130

140

130

75

75

105

Källa: Egna bearbetningar av HSV/UKÄ:s planeringsunderlag för universitet och högskolor åren 2006– 2015.

Humaniora och konst

Antalet personer med konstnärlig utbildning har i samtliga prognoser beräknats vara större än rekryteringsbehovet. Det prognosticerade överskottet har dock blivit något lägre med tiden. Gruppen humanister har gått frånett balanserat läge till ett beräknat överskott, medan antalet utbildade teologer under hela perioden har befunnits vara i balans med rekryteringsbehovet.

Utbildningsvolymen inom humaniora och konst har ökat måttligt, från 34 900 till 37 100 helårsstudenter, mellan 2006 och 2013. Enligt det underlag som UKÄ använder i sina prognoser har antalet ny- börjare i humanistisk utbildning minskat med en fjärdedel de senaste fem läsåren, och även nybörjare i den teologiska utbildningen har minskat. Antalet nybörjare i konstnärlig utbildning har däremot ökat.

216

SOU 2015:70

Högskoleutbildning och arbetsmarknad

Figur 8.6 Antal helårsstudenter (hst) inom humaniora och konst 1994– 2013 samt prognoser för nybörjarkullar 2006/07–2015/16

45 000

 

40 000

 

35 000

 

30 000

 

25 000

Hst totalt

20 000

Program

15 000

Frist kurser

10 000

 

5 000

 

0

 

Källa: SCB:s universitets-

och högskoleregister.

2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2013/14 2015/16

Konstnärlig utb

 

180

195

150

200

160

130

165

 

Humanister

105

115

110

115

105

125

165

 

Teologer

 

85

90

100

105

105

90

95

 

Källa: Egna bearbetningar av HSV/UKÄ:s planeringsunderlag för universitet och högskolor åren 2006– 2015.

Lant- och skogsbruk, djursjukvård

Inom området lant- och skogsbruk, djursjukvård redovisar UKÄ prognoser för veterinärer samt för agronomer och hortonomer tillsammans. Antalet veterinärer har i samtliga prognoser, utom den senaste, visat på ett balanserat läge i förhållande till rekryterings- behovet. Den senaste prognosen visar dock på viss brist. För agronomer och hortonomer har utbildningen i alla prognoser legat i balans med rekryteringsbehovet.

Utbildningsvolymen har ökat under perioden. Antalet nybörjare på både veterinär- och agronomutbildningen har ökat något.

217

Högskoleutbildning och arbetsmarknad

SOU 2015:70

Figur 8.7

Antal helårsstudenter (hst) inom lant- och skogsbruk,

 

 

djursjukvård 1994–2013 samt prognoser för

 

 

 

nybörjarkullar 2006/07–2015/16

 

 

 

3 000

 

 

 

 

 

 

 

2 500

 

 

 

 

 

 

 

2 000

 

 

 

 

 

 

 

1 500

 

 

 

 

 

Hst totalt

 

 

 

 

 

Program

 

 

 

 

 

 

1 000

 

 

 

 

 

Frist kurser

 

 

 

 

 

 

500

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

Källa: SCB:s universitets- och högskoleregister.

 

 

 

 

 

2006/07

2007/08

2008/09

2009/10

2010/11

2013/14

2015/16

Veterinärer

90

105

115

100

110

105

80

Agronomer o

 

 

 

 

 

 

100

hortonomer

100

115

85

85

95

85

Källa: Egna bearbetningar av HSV/UKÄ:s planeringsunderlag för universitet och högskolor åren 2006– 2015.

8.2Koppling mellan utbildning och yrke33

Sverige har relativt få yrken där det i lag är definierat vad som krävs för att få arbeta i yrket. De flesta sådana yrken finns inom hälso- och sjukvården. I flera andra europeiska länder är regleringen av såväl yrke som yrkestitlar betydligt mer omfattande än i Sverige.34 Kopplingen mellan utbildning och arbetsmarknad är olika tydlig för olika högskoleutbildningar. För utbildningar som leder till reglerade yrken är kopplingen ofta stark, medan andra utbildningar är vägar till många olika yrken. Detta kan beskrivas genom att mäta utbildningens yrkesspridning, dvs. inom vilka yrken de som har en

33Avsnittet bygger på SCB (2010b).

34Ds 2003:4, s. 53–55.

218

SOU 2015:70

Högskoleutbildning och arbetsmarknad

viss utbildning arbetar. En liten yrkesspridning är vanligtvis tecken på att det är en stark koppling mellan utbildning och yrke. En stor yrkesspridning kan bero på att utbildningen saknar ett tydligt målyrke, även om det också kan bero på att de med viss utbildning har svårt att få arbete i sitt målyrke och därför söker sig till andra yrken.

Statistiken har förvisso sina begränsningar eftersom spridnings- måttet påverkas av hur olika yrkesgrupper definieras och avgränsas i yrkesregistret35, men visar ändå att många utbildningar är vägar till flera olika yrken. Endast ett fåtal utbildningar leder entydigt till ett specifikt yrke.

I tabellen nedan redovisas anställda år 2008 utifrån deras utbild- ning. Därefter anges det yrke som var vanligast bland personer med denna utbildning, och hur stor andel (procent) av de utbildade som fanns i detta yrke. De utbildningar som har en stark koppling till ett specifikt yrke återfinns i början av tabellen, medan utbildningar som leder till många yrken – där andelen i det vanligaste yrket är låg – återfinns längre ner i tabellen. Denna relation beskrivs också genom ett spridningsindex.

35 Yrkena i yrkesregistret är klassificerade enligt Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK 96).

219

Högskoleutbildning och arbetsmarknad

SOU 2015:70

Tabell 8.1 Yrkesspridning bland anställda 2008 i åldern 25–45 år, utifrån deras utbildning.

Tabellen är sorterad enligt spridningsindex.

Utbildning

 

Störst yrkesgrupp36

Andel (%) i

Spridningsindex 37

 

 

 

 

yrkesgrupp

 

Läkarutbildning

 

Läkare

 

97

1,1

Tandläkarutbil dni ng

Tandläkare

 

92

1,2

Receptarieutbildni ng

Receptarie

 

87

1,3

Psykologutbildning

Psykolog

 

85

1,4

Förskollärarutbildni ng

Förskollärare

och

85

1,4

 

 

fritidspedagoge r

 

 

Arbetsterapeututbildning

Arbetsterapeut

81

1,5

Veterinärutbil dni ng

Veterinär

 

81

1,5

Sjukgymnastutbildning

Sjukgymnast

 

75

1,5

Biblioteks- och informations-

Bibliotekarier m.fl.

75

1,8

vetenskaplig utbildning

 

 

 

 

Fritidspedagogutbil dni ng

Förskollärare

och

74

1,8

 

 

fritidspedagoge r

 

 

Arkitektutbildni ng

Arkitekter och

70

2,0

 

 

stadsplanerare

 

 

Biomedicinsk

 

Biomedicinska analytiker

66

2,3

analytikerutbildning

 

 

 

 

Grundskollärarutbildning,

Grundskollärare

62

2,3

tidigare år

 

 

 

 

 

Teologisk utbildning

Präster

 

59

2,8

Socionom- och social

Socialsekreterare och

49

3,6

omsorgsutbildning

kuratorer

 

 

 

Speciallärar- och

Skol- och utbildnings-

43

3,9

specialpedagogutbildning

konsultenter

m.fl.

 

 

Grundskollärare,

senare år,

Grundskollärare

38

4,5

gymnasielärarutbil dni ng

 

 

 

 

Yrkeslärarutbil dni ng

Gymnasielärare i

42

5,1

 

 

yrkesämnen

 

 

 

Journalist- och

 

Journalister,

författare,

42

5,2

medieutbildning

 

informatörer

m.fl.

 

 

Sjuksköterskeutbildning38

Övriga sjuksköterskor

40

5,2

Programmerar-

och

Systemerare

och

37

6,5

systemerarutbildning

programmerare

 

 

Apotekarutbildning

Apotekare

 

35

6,5

36SSYK4 enligt Standard för svensk yrkesklassificering 1996 (SSYK96).

37Ju högre index desto större är yrkesspridningen. Om alla arbetar inom samma yrke är spridningsindex = 1.

38Spridningen för sjuksköterskor beror på att sjuksköterskegruppen är indelad i flera yrken beroende på inriktning, t.ex. akutsjuksköterska och barnsjuksköterska. Omkring 90 procent av de anställda sjuksköterskeutbildadearbetade som sjuksköterskor, med eller utan särskild kompetens.

220

SOU 2015:70 Högskoleutbildning och arbetsmarknad

Matematiker-, statistiker-,

Systemerare

och

 

35

6,8

datavetenskaplig utbildning

programmerare

 

 

 

 

Civilingenjörsutbildn;

 

Systemerare

och

 

27

7,0

elektrotekn,

tekn fysik, data

programmerare

 

 

 

 

Juridisk utbildning

 

Företags-, förvaltnings- och

25

9,7

 

 

 

 

organisationsjuriste r

 

 

 

Kemistutbildning

 

Kemister

 

 

 

25

9,8

Skogsvetenskaplig

 

Skogsmästare

m.fl.

 

20

13,0

utbildning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Civilingenjörsutbildning;

 

Civilingenjörer

m.fl., maskin

20

13,8

maskin, fordon, farkost

 

 

 

 

 

 

 

Civilingenjörsutbildning;

 

Civilingenjörer

m.fl., bygg

20

14,1

väg- och vatten, byggn,

 

och anläggning

 

 

 

 

lantm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fysikerutbildning

 

Systemerare

och

 

13

15,3

 

 

 

 

programmerare

 

 

 

 

Ingenjörsutbildning*; väg-

Byggnadsingenjö rer

och

21

14,8

och vatten,

byggn, lantm

byggnadstekniker

 

 

 

Ingenjörsutbildning*;

 

Systemerare

och

 

18

17,0

elektrotekn,

tekn fysik, data

programmerare

 

 

 

 

Civilingenjörsutbildning;

 

Civilingenjörer

m.fl., kemi

15

19,0

kemi- och bioteknik,

 

 

 

 

 

 

 

material-

och bergsteknik

 

 

 

 

 

 

Agronom-

och

 

Agronomer och hortonomer

14

19,4

hortonomutbildni ng

 

 

 

 

 

 

 

Geovetenskaplig utbildning

Geologer, geofysiker m.fl.

13

20,4

Ingenjörsutbildning*;

 

Maskiningenjörer och

14

20,9

maskin, fordon, farkost,

ind

maskintekniker

 

 

 

ekonomi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekonomutbildning

 

Revisorer m.fl.

 

 

13

21,2

Biologutbildning

 

Administratörer

i offentlig

12

21,9

 

 

 

 

förvaltning

 

 

 

 

 

Samhälls-

och beteende-

Administratörer

i offentlig

14

22,1

vetenskaplig utbildning

 

förvaltning

 

 

 

 

 

Civilingenjörsutbildning;