En digital agenda i människans tjänst, - en ljusnande framtid kan bli vår, del 2

Statens offentliga utredningar 2014:13

4Arbetet med de regionala digitala agendorna

4.1Bakgrund

Inom ramen för genomförandet av den digitala agendan för Sverige inbjöds länsstyrelser, landsting och samverkansorgan att ingå ett regionalt signatärskap genom att skriva under en frivillig avsiktsförklaring. Signatärskapet innebär att länen ska verka för att ta fram regionala digitala agendor.

Digitaliseringskommissionen har i uppdrag att administrera det frivilliga regionala signatärskapet. I uppgiften ingår att följa upp arbetet som bedrivs på länsnivån med regionala digitala agendor. Länsstyrelsen i Örebro län har under 2012 och 2013 haft i uppdrag att främja initiativ att ta fram regionala och lokala digitala agendor1.

Digitaliseringskommissionen har genomfört en nulägesanalys över länens arbete med de digitala agendorna.
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Statens offentliga utredningar

Statens offentliga utredningar, SOU, är en serie av förslag som olika utredningar har lämnat till regeringen.