Bestämmelser om domstolarna i regeringsformen Expertgruppsrapport

Statens offentliga utredningar 2007:69

Förord

Grundlagsutredningens uppgift är att göra en samlad översyn av regeringsformen. De övergripande målen för utredningens arbete är att stärka och fördjupa den svenska folkstyrelsen, att öka medborgarnas förtroende för demokratins funktionssätt och att höja valdeltagandet. Utredningen behandlar bl.a. frågor om valsystemet, folkomröstningar, förhållandet mellan riksdagen och regeringen samt domstolarnas roll i det konstitutionella systemet.

En av de frågor som ingår i Grundlagsutredningens uppdrag är om det finns behov av att tydliggöra domstolarnas roll i det konstitutionella systemet. Utredningen ska i det sammanhanget överväga om det bör införas ett nytt särskilt kapitel om domstolarna i regeringsformen.

Mot denna bakgrund tillsatte utredningen våren 2006 en expertgrupp
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Statens offentliga utredningar

Statens offentliga utredningar, SOU, är en serie av förslag som olika utredningar har lämnat till regeringen.