Utvärdering av statens upplåning och skuldförvaltning 2017–2021

Skrivelse 2021/22:104

Regeringens skrivelse 2021/22:104

Utvärdering av statens upplåning och

Skr.

skuldförvaltning
2017–2021

2021/22:104

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Stockholm den 21 april 2022

Magdalena Andersson

Ida Karkiainen (Finansdepartementet)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

I skrivelsen utvärderar regeringen statens upplåning och skuldförvaltning under perioden
2017–2021.
Utgångspunkten för utvärderingen är det av riksdagen beslutade målet för statsskuldspolitiken:

•Statens skuld ska förvaltas så att kostnaden för skulden långsiktigt minimeras samtidigt som risken i förvaltningen beaktas.

•Förvaltningen ska ske inom ramen för de krav som penningpolitiken ställer.

Utvärderingen avser såväl regeringens styrning som Riksgäldskontorets
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Skrivelsen bereds i utskott

Händelser

Inlämnad: 2022-04-25 Bordlagd: 2022-04-26 Hänvisad: 2022-04-27 Motionstid slutar: 2022-05-11

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.