Riksrevisionens rapport om statens främjandeinsatser för export

Skrivelse 2013/14:55

Regeringens skrivelse 2013/14:55

Riksrevisionens rapport om statens

Skr.

främjandeinsatser för export

2013/14:55

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Stockholm den 12 december 2013

Fredrik Reinfeldt

Carl Bildt

(Utrikesdepartementet)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

Riksrevisionen har granskat statens insatser för att främja företags förmåga till export. Syftet med granskningen har varit att undersöka om dessa är effektiva och organiserade utifrån företagens behov. Rapporten innehåller slutsatser och rekommendationer som avser regeringen, Sveriges export- och investeringsråd, Tillväxtverket, Enterprise Europe Network och Almi Företagspartner AB.

I skrivelsen går regeringen igenom rapporten och redovisar vilka åtgärder som har vidtagits
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2013-12-17 Bordläggning: 2013-12-18 Hänvisning: 2013-12-20

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.