Redovisning av skatteutgifter 2022

Skrivelse 2021/22:98

Regeringens skrivelse 2021/22:98

Redovisning av skatteutgifter 2022

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Stockholm den 13 april 2022

Magdalena Andersson

Max Elger (Finansdepartementet)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

I denna skrivelse redogör regeringen för skatteutgifter, dvs. effekten på skatteintäkterna av särregler i skattelagstiftningen. Därmed ges ett bredare underlag för prioritering mellan olika stöd och satsningar i statsbudgeten. Skrivelsen innehåller tre delar. I den första delen beskrivs den jämförelsenorm, de beräkningsmetoder som används i redovisningen, och en sammanfattning av skatteutgifterna för 2022. I del ett diskuteras också skatteutgifter och samhällsekonomisk effektivitet. Andra delen innehåller en sammanfattande tabell över
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Skrivelsen bereds i utskott

Händelser

Inlämnad: 2022-04-19 Bordlagd: 2022-04-19 Hänvisad: 2022-04-20 Motionstid slutar: 2022-05-04

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.