Redovisning av användningen av hemliga tvångsmedel under 2016

Skrivelse 2017/18:69

Regeringens skrivelse 2017/18:69

Redovisning av användningen av hemliga

Skr.

tvångsmedel under 2016

2017/18:69

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Stockholm den 18 december 2017

Stefan Löfven

Morgan Johansson

(Justitiedepartementet)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

I skrivelsen redogör regeringen för tillämpningen under 2016 av bestämmelserna i rättegångsbalken om hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation, hemlig övervakning av elektronisk kommunikation, hemlig kameraövervakning och hemlig rumsavlyssning vid förundersökning i brottmål. Även tillämpningen enligt lagen (2007:979) om åtgärder för att förhindra vissa särskilt allvarliga brott redovisas. Skrivelsen omfattar också en redogörelse för inhämtning av uppgifter enligt lagen
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämnad: 2017-12-21 Bordlagd: 2018-01-16 Hänvisad: 2018-01-17 Motionstid slutar: 2018-01-31