Kommittéberättelse – kommittéernas verksamhet under 2021

Regeringens skrivelse 2021/22:103

Kommittéberättelse

Skr.

– kommittéernas verksamhet under 2021

2021/22:103

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Stockholm den 10 mars 2022

Magdalena Andersson

Hans Dahlgren (Statsrådsberedningen)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

I skrivelsen lämnar regeringen en redogörelse för verksamheten i de kommittéer som har tillsatts efter beslut av regeringen.

1

Skr. 2021/22:103

Innehållsförteckning

Inledning

................................................................................................

11

Antalet tillsatta respektive avslutade kommittéer och andra organ

 

 

som redovisas i kommittéberättelsen under år 2021 ......................

15

1

Statsrådsberedningen .....................................................................

16

 

1.1

Statsrådsberedningen har inga kommittéer......................

16

2

Justitiedepartementet......................................................................

17

 

2.1

Delegationen för migrationsstudier (Ju 2013:17) ............

17

 

2.2

Utredningen om civilt försvar (Ju 2018:05) ....................

22

2.3Kommittén om förbud mot rasistiska organisationer

 

(Ju 2019:02).....................................................................

24

2.4

Ställföreträdarutredningen (Ju 2019:03)..........................

25

2.5

Direktinvesteringsutredningen (Ju 2019:06) ...................

26

2.6

Rekonstruktionsutredningen (Ju 2019:07).......................

28

2.7Utredningen om språk- och samhällskunskapskrav för svenskt medborgarskap och andra frågor om

medborgarskap (Ju 2019:08) ...........................................

28

2.8Kommittén om det offentliga belöningssystemet, de allmänna flaggdagarna och utformningen av anslaget

till hovet – Förtjänstutredningen (Ju 2019:09) ................

29

2.9Utredningen om en stärkt rättsprocess och en ökad

 

lagföring (Ju 2019:11) .....................................................

31

2.10

Ordningsvaktsutredningen (Ju 2019:12)..........................

31

2.11Utredningen om bolags gränsöverskridande rörlighet

inom EU (Ju 2019:13) .....................................................

32

2.12Utredningen om kommunernas brottsförebyggande

ansvar (Ju 2019:14) .........................................................

33

2.13Utredningen om barn som misstänks för brott

(Ju 2019:15).....................................................................

34

2.14Utredningen om stärkt rätt till skadestånd för

 

brottsoffer (Ju 2019:16) ...................................................

35

2.15

Utredningen om snabbare lagföring (Ju 2020:01) ...........

36

2.16

2020 års sexualbrottsutredning (Ju 2020:02)...................

37

2.17

Ecris-utredningen (Ju 2020:03) .......................................

38

2.18

2020 års grundlagskommitté (Ju 2020:04) ......................

38

2.19

Utredningen om arbetskraftsinvandring (Ju 2020:05) .....

40

2.20Utredningen om utökade möjligheter att göra utländska föräldraskap gällande i Sverige

(Ju 2020:06).....................................................................

41

2.21Utredningen om effektivare polisiära åtgärder i

 

gränsnära områden (Ju 2020:07) .....................................

41

2.22

2020 års valutredning (Ju 2020:08) .................................

42

2.23

Trygghetsberedningen (Ju 2020:09) ................................

43

2.24Utredningen om fri hyressättning vid nyproduktion

(Ju 2020:10).....................................................................

45

2.25Utredningen om utvisning på grund av brott

(Ju 2020:11).....................................................................

46

2

Skr. 2021/22:103

2.26Utredningen om ett förstärkt straffrättsligt skydd för vissa samhällsnyttiga funktioner och några andra

straffrättsliga frågor (Ju 2020:12)....................................

47

2.27Utredningen om elektroniska underskrifter på

regeringsbeslut (Ju 2020:13) ...........................................

48

2.28Utredningen om medicinsk åldersbedömning

 

(Ju 2020:14).....................................................................

49

2.29

Gängbrottsutredningen (Ju 2020:15) ...............................

49

2.30

2020 års förverkandeutredning (Ju 2020:16)...................

50

2.31

Hyreskommissionen (Ju 2020:17) ...................................

51

2.32Utredningen om privatkopieringsersättning

 

(Ju 2020:18).....................................................................

52

2.33

Preskriptionsutredningen (Ju 2020:19)............................

52

2.34Utredningen om utökade möjligheter att använda

hemliga tvångsmedel (Ju 2020:20)..................................

53

2.35Utredningen om en föräldraskapsrättslig lagstiftning

för alla (Ju 2020:21) ........................................................

54

2.36Utredningen om inrättande av Myndigheten för

 

psykologiskt försvar (Ju 2021:01) ...................................

54

2.37

Utredningen om behörig myndighet och lämpliga

 

 

sanktioner enligt EU:s förordning om att hantera

 

 

spridning av terrorisminnehåll online (Ju 2021:02).........

55

2.38Utredningen om civilbefolkningens skydd vid höjd

beredskap (Ju 2021:03)....................................................

56

2.39Utredningen om vissa ersättningsfrågor på

 

upphovsrättsområdet (Ju 2021:04) ..................................

57

2.40

Biometriutredningen (Ju 2021:05)...................................

57

2.41Utredningen om genomförande av EU-direktiv om offentlig land-för-land-rapportering och några frågor

om års- och koncernredovisningar (Ju 2021:06) .............

58

2.42Utredningen om hantering och köp av vissa krediter

 

(Ju 2021:07).....................................................................

59

2.43

Flerbrottsutredningen (Ju 2021:08) .................................

59

2.44

2021 års datalagringsutredning (Ju 2021:09) ..................

60

2.45Utredningen om nationell samordning av

försörjningsberedskap (Ju 2021:10) ................................

61

2.46Utredningen om vikten av trygghet och kontinuitet för barn i utsatta situationer – en översyn av reglerna

i föräldrabalken (Ju 2021:11) ..........................................

61

2.47Utredningen ett ordnat initialt mottagande av

 

asylsökande (Ju 2021:12) ................................................

62

2.48

Kommittén om en översyn av regleringen om

 

 

krigsdelegationen, var riksmötet hålls och

 

 

regeringens normgivningskompetens i allvarliga

 

 

fredstida kriser (Ju 2021:13)............................................

62

2.49Kommittén om kriminalisering av förnekande av

 

Förintelsen och av vissa andra brott (Ju 2021:14) ...........

64

2.50

Utredningen om preventiva tvångsmedel för att

 

 

förhindra allvarlig brottslighet (Ju 2021:15)....................

64

3

Skr. 2021/22:103

2.51Utredningen om åtgärder mot kontroller av flickors

och kvinnors sexualitet (Ju 2021:16)...............................

65

2.52Utredningen om en översyn av regleringen om

 

frihetsberövande påföljder för unga (Ju 2021:17) ...........

65

2.53

Utredningen om bolaget som brottsverktyg

 

 

(Ju 2021:18).....................................................................

66

3 Utrikesdepartementet .....................................................................

67

3.1

Expertgruppen för biståndsanalys (UD 2013:01) ............

67

3.2Folkrätts- och nedrustningsdelegationen

 

(UD 2015:A)....................................................................

73

3.3

Kommittén för Sveriges deltagande i världs-

 

 

utställningen Expo 2020 i Dubai (UD 2017:01) ..............

75

3.4Granskningskommissionen avseende två konsulära

 

ärenden (UD 2021:01) .....................................................

76

4 Försvarsdepartementet ...................................................................

77

4.1

Totalförsvarets folkrättsråd (Fö 1991:A) .........................

77

4.2

Försvarsberedningen (Fö 1992:B) ...................................

80

4.3Exekutivkommitté under ramavtalet mellan

 

Frankrike, Italien, Spanien, Storbritannien, Sverige

 

 

och Tyskland (Fö 2001:B) ...............................................

85

4.4

Cybersäkerhetsutredningen (Fö 2019:01)........................

86

4.5Utredningen om en materielförsörjningsstrategi för

det militära försvaret (Fö 2020:02)..................................

87

4.6Utredningen om säkerhetsprövning av

 

 

totalförsvarspliktiga (Fö 2021:01) ...................................

88

 

4.7

Utredningen om totalförsvarsanalys (Fö 2021:02) ..........

89

5

Socialdepartementet .......................................................................

90

 

5.1

Statens medicinsk-etiska råd (S 1985:A).........................

90

 

5.2

Pensionärskommittén (S 1991:08).................................

102

 

5.3

Funktionshindersdelegationen (S 1998:B) ....................

106

5.4Samordningsfunktion för regeringens alkohol-,

 

narkotika-, dopnings- och tobaksförebyggande

 

 

politik (SAMANT) (S 2007:E)......................................

114

5.5

Arbetsgruppen för vårdande av pensions-

 

 

överenskommelsen (Pensionsgruppen) (S 2007:F) .......

115

5.6Utredningen samordnad utveckling för god och nära

 

vård (S 2017:01) ............................................................

117

5.7

Utredningen om jämlik tandhälsa (S 2018:02) ..............

119

5.8Utredningen om ett upphandlat fondtorg för

premiepension (Fi 2018:06)...........................................

120

5.9Utredningen om hälso- och sjukvårdens beredskap

(S 2018:09) ....................................................................

121

5.10Utredningen om bostadsbidrag och underhållsstöd – minskad skuldsättning och ökad träffsäkerhet

(BUMS) (S 2018:13) .....................................................

123

5.11Utredningen om sammanhållen information inom

vård och omsorg (S 2019:01) ........................................

124

4

Skr. 2021/22:103

5.12Utredningen om ökade förutsättningar för hållbara investeringsprojekt i framtidens hälso- och sjukvård

(S 2019:03) ....................................................................

125

5.13Utredningen nationell samordnare för kompetens-

försörjning inom vård och omsorg om äldre

 

(S 2019:04) ....................................................................

126

5.14Utredningen om en sammanhållen god och nära vård

 

för barn och unga (S 2019:05) .......................................

126

5.15

Utredningen stärkt assistans (S 2020:01) ......................

128

5.16Utredningen om översyn av vissa frågor på

tobaksområdet (S 2020:02)............................................

129

5.17Utredningen om merkostnader i bostad med särskild

service enligt LSS (S 2020:03) ......................................

129

5.18Utredningen om sjuk- och aktivitetsersättningen

 

samt förmåner vid rehabilitering (S 2020:04)................

130

5.19

Utredningen om genomförande av

 

 

tillgänglighetsdirektivet (S 2020:05) .............................

132

5.20Kommittén för främjande av ökad fysisk aktivitet

(S 2020:06) ....................................................................

133

5.21Utredningen om tillgång till vaccin mot covid-19

 

(S 2020:07) ....................................................................

133

5.22

Samsjuklighetsutredningen (S 2020:08)........................

134

5.23

Coronakommissionen (S 2020:09) ................................

135

5.24

Utredningen om e-recept inom EES (S 2020:10) ..........

136

5.25Utredningen om förstärkt tolktjänst för jämlikhet

och delaktighet (S 2020:11)...........................................

136

5.26Delegationen för ökad tillgänglighet i hälso- och

sjukvården (S 2020:12)..................................................

137

5.27Utredningen om privata sjukvårdsförsäkringar

 

(S 2020:13) ....................................................................

139

5.28

VAB-utredningen (S 2020:14) ......................................

140

5.29

Gårdsförsäljningsutredningen (S 2020:15) ....................

141

5.30

Utredningen om en äldreomsorgslag och stärkt

 

 

medicinsk kompetens i kommuner (S 2020:16) ............

141

5.31Utredningen om ändamålsenligt utlämnande av

 

läkemedelsstatistik (S 2021:01).....................................

143

5.32

Utredningen om vissa tvångsvårdsfrågor (S 2021:02) ..

143

5.33

2021 års bidragsbrottsutredning (S 2021:03).................

144

5.34Utredningen om författningsberedskap inför

 

framtida pandemier (S 2021:04)....................................

145

5.35

Huvudmannaskapsutredningen (S 2021:05) ..................

146

5.36Utredningen om barn och unga i samhällets vård

(S 2021:06) ....................................................................

146

5.37Utredningen om översyn av regelverket för

 

sjukpenninggrundande inkomst för ökad trygghet

 

 

och förutsebarhet (S 2021:07) .......................................

147

5.38

Utredningen Sveriges internationella adoptions-

 

 

verksamhet – lärdomar och vägen framåt

 

 

(S 2021:08) ....................................................................

147

5

Skr. 2021/22:103

5.39Utredningen om en ändamålsenlig reglering av ägarförhållanden på apoteksmarknaden och handel

med vissa receptfria läkemedel samt bättre skydd vid

 

skada till följd av läkemedelsanvändning utanför

 

godkänd indikation (S 2021:09) ....................................

148

5.40Utredningen om en översyn av socialförsäkrings- skyddet för gravida – ett modernare regelverk

(S 2021:10) ....................................................................

148

5.41Utredningen om en översyn av arbetsskade-

försäkringen (S 2021:11) ...............................................

148

6 Finansdepartementet ....................................................................

149

6.1Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi (ESO)

 

(Fi 2007:03)...................................................................

149

6.2

Kommittén för finansiell stabilitet (Fi 2013:09)............

155

6.3Utredningen samordning för bostadsbyggande

(N 2017:08) ...................................................................

155

6.4Utredningen om folkbokföring och samordnings-

nummer (Fi 2019:05).....................................................

157

6.5Utredningen om stärkta åtgärder mot penningtvätt

och finansiering av terrorism (Fi 2019:08) ....................

158

6.6Utredningen om förenklade skatteregler för att

 

underlätta och främja egenföretagande (Fi 2019:09).....

158

6.7

Bygglovsutredningen (Fi 2020:01)................................

160

6.8Utredningen om en väl fungerande ordning för val

och beslutsfattande i kommuner och regioner

 

(Fi 2020:02)...................................................................

161

6.9Utredningen ett moderniserat konsumentskydd

(Fi 2020:03)...................................................................

162

6.10Utredningen om mervärdesskatt vid inhyrd personal

för vård och social omsorg (Fi 2020:04) .......................

163

6.11Utredningen om ett nytt miljöstyrande system för

godstransporter på väg (Fi 2020:05)..............................

163

6.12Utredningen en socialt hållbar bostadsförsörjning

(Fi 2020:06)...................................................................

164

6.13Utredningen om en effektiv ekonomistyrning i

kommuner och regioner (Fi 2020:07)............................

165

6.14Utredningen om nya uppgiftsskyldigheter för

betaltjänstleverantörer (Fi 2020:08) ..............................

166

6.15Utredningen om vissa frågor om statligt anställdas

 

rättsställning (Fi 2020:09) .............................................

167

6.16

Bostadsrättsregisterutredningen (Fi 2020:10)................

167

6.17Utredningen om förslag för att underlätta för

 

förstagångsköpare på bostadsmarknaden

 

 

(Fi 2020:11)...................................................................

168

6.18

Betalningsutredningen (Fi 2020:12) ..............................

169

6.19

2021 års grupptalanutredning (Fi 2021:01) ...................

170

6.20Utredningen om statistik över hushållens tillgångar

och skulder (Fi 2021:02) ...............................................

170

6

Skr. 2021/22:103

6.21Utredningen om undantag från avfallsskatt och

 

avfallsförbränningsskatt (Fi 2021:03)............................

171

6.22

Tullbefogenhetsutredningen (Fi 2021:04) .....................

172

6.23Kommittén om översyn av stödet vid korttidsarbete

(Fi 2021:05)...................................................................

172

6.24Utredningen om vattenfrågor vid planläggning och

byggande (Fi 2021:06) ..................................................

173

6.25Utredningen om en uppföljning av de nya skatte-

reglerna för företagssektorn (Fi 2021:07)......................

174

6.26Utredningen motverka riskfylld kreditgivning och

överskuldsättning (Fi 2021:08)......................................

174

6.27Utredningen försöksverksamhet i kommuner och

regioner (Fi 2021:09).....................................................

175

6.28Utredningen en ändamålsenlig och effektiv

hantering av EU-medel (Fi 2021:10).............................

175

6.29Utredningen en modern dataskyddsreglering för Skatteverket, Tullverket och Kronofogde- myndigheten och förbättrade förutsättningar för en

effektiv kontrollverksamhet (Fi 2021:11)......................

175

6.30Utredningen om ett förbättrat resegarantisystem

(Fi 2021:12)...................................................................

176

7 Utbildningsdepartementet ............................................................

177

7.1Svenska delegationen av finsk-svenska

 

utbildningsrådet (U 1976:11).........................................

177

7.2

Forskningsberedningen (Ju 1983:B)..............................

178

7.3

Kommittén Svenska Unescorådet (U 2012:01) .............

181

7.4Utredningen om elevers möjligheter att nå

 

kunskapskraven (U 2017:07).........................................

185

7.5

Pliktmaterialutredningen (U 2019:03)...........................

187

7.6Utredningen om stärkta skolbibliotek och läromedel

(U 2019:04) ...................................................................

188

7.7Utredningen om mer tid till undervisning

 

(U 2020:01) ...................................................................

189

7.8

Utredningen om en tioårig grundskola (U 2020:02)......

190

7.9

Rymdlagsutredningen (U 2020:03) ...............................

191

7.10Utredningen om organisation, styrning och

 

finansiering av forskningsinfrastruktur (U 2020:04) .....

192

7.11

Högskoleprovsutredningen (U 2020:05) .......................

193

7.12Utredningen om belastningsregisterkontroll och

avskiljande av studenter (U 2020:06) ............................

194

7.13Utredningen om ett statligt huvudmannaskap för

skolan (2020:07)............................................................

194

7.14Utredningen om sfi-peng till utbildningsanordnare

(U 2020:08) ...................................................................

195

7.15Utredningen fler unga ska nå målen med sin

gymnasieutbildning (U 2021:01)...................................

196

7.16Utredningen om utbildning till sjuksköterska och

barnmorska (U 2021:02)................................................

197

7

Skr. 2021/22:103

7.17Utredningen framtidens yrkeshögskola – stabil,

effektiv och hållbar (U 2021:03) ...................................

197

7.18Utredningen om en långsiktig lösning för informationsförsörjningen på skolområdet

(U 2021:04) ...................................................................

198

7.19Utredningen om utökad rätt till fritidshem

 

(U 2021:05) ...................................................................

198

8 Miljödepartementet ......................................................................

200

8.1

Miljövårdsberedningen (Jo 1968:A)..............................

200

8.2

Kärnavfallsrådet (M 1992:A) ........................................

207

8.3

Miljömålsberedningen (M 2010:04)..............................

213

8.4

Fossilfritt Sverige (M 2016:05) .....................................

223

8.5

Utfasningsutredningen (M 2019:04) .............................

223

8.6

Klimaträttsutredningen (M 2019:05).............................

225

8.7Utredningen om skadereglering vid en radiologisk

olycka (M 2020:01) .......................................................

227

8.8En nationell samordnare för Agenda 2030

 

(M 2020:02)...................................................................

228

8.9

Artskyddsutredningen (M 2020:03) ..............................

228

8.10Utredningen om pantsystem för småelektronik

(M 2020:04)...................................................................

230

8.11Utredningen om verksamheters kommunala avfall

 

(M 2020:05)...................................................................

230

8.12

Miljöprövningsutredningen (M 2020:06) ......................

231

8.13Utredningen en rättssäker vindkraftsprövning

(M 2020:07)...................................................................

232

8.14Utredningen om en reglering av användningen av

vattenskotrar och liknande farkoster (M 2021:01) ........

233

9 Näringsdepartementet ..................................................................

235

9.1Kommittén för teknologisk innovation och etik

(KOMET) (N 2018:04)..................................................

235

9.2Utredningen om en EU-anpassad lagstiftning om

läkemedel för djur (N 2019:01) .....................................

236

9.3Utredningen om fossiloberoende jordbruk

(N 2020:01) ...................................................................

237

9.4Utredningen om enklare regelverk för mikro- företagande och en modernare bokföringslag

(N 2020:03) ...................................................................

238

9.5Utredningen om ett förbättrat trygghetssystem för

 

företagare (N 2020:04) ..................................................

239

9.6

2020 års dricksvattenutredning (N 2020:05) .................

239

9.7Utredningen om en hållbar försörjning av innovationskritiska metaller och mineral

 

(N 2021:01) ...................................................................

241

9.8

Renmarkskommittén (N 2021:02) .................................

241

9.9Utredningen om en effektivisering och utveckling av Sveriges arbete för ansvarsfull och minskad

8

Skr. 2021/22:103

 

antibiotikaanvändning i djurhållningen globalt

 

 

(N 2021:03) ...................................................................

243

9.10

Utredningen om en hållbar och långsiktigt

 

 

välfungerande hälso- och sjukvård för djur

 

 

(N 2021:04) ...................................................................

244

10 Kulturdepartementet.....................................................................

245

10.1

Kommittén Demokratin 100 år (Ku 2018:02) ...............

245

10.2Utredningen om skydd mot processuella åtgärder för

inlånade kulturföremål (Ku 2019:02) ............................

246

10.3Sannings- och försoningskommissionen för torne-

 

dalingar, kväner och lantalaiset (Ku 2020:01)...............

246

10.4

Utredningen om granskning av stöd till civil-

 

 

samhället (Ku 2020:02) .................................................

247

10.5

Utredningen återstart för kulturen (Ku 2020:03) ...........

248

10.6Utredningen om innehållsvillkor för public service

på internet (Ku 2021:01) ...............................................

248

10.7Sanningskommission för det samiska folket

(Ku 2021:02) .................................................................

249

10.8Utredningen om nationell strategi för att främja de

 

kulturella och kreativa näringarna (Ku 2021:03)...........

249

11 Arbetsmarknadsdepartementet .....................................................

250

11.1

Delegationen för unga och nyanlända till arbete

 

 

(A 2014:06) ...................................................................

250

11.2Utredningen om en effektiv och ändamålsenlig

 

tillsyn över diskrimineringslagen (A 2019:03) ..............

253

11.3

Kommissionen för jämställda livsinkomster

 

 

(A 2020:01) ...................................................................

254

11.4Utredningen om ILO:s konvention om våld och

trakasserier i arbetslivet (A 2020:02) ............................

255

11.5Utredningen om inrättande av ett Institut för

 

mänskliga rättigheter (A 2021:01).................................

256

11.6

Utredningen en uppväxt fri från våld (A 2021:02) ........

257

11.7Utredningen om utökade möjligheter att upprätthålla

 

en god arbetsmiljö (A 2021:03).....................................

257

11.8

Delegationen mot arbetslivskriminalitet (A 2021:04) ...

258

11.9Utredningen om de regionala skyddsombudens roll i

arbetsmiljöarbetet (A 2021:05)......................................

258

11.10Utredningen om förutsättningar för en ny

kollektivavtalad arbetslöshetsförsäkring (A 2021:06) ... 259

12 Infrastrukturdepartementet ...........................................................

260

12.1

It-driftsutredningen (I 2019:03).....................................

260

12.2Utredningen om effektivare kontroller av yrkestrafik

 

på väg (I 2019:04) .........................................................

261

12.3

Utredningen om betrodda tjänster (I 2020:01) ..............

262

12.4

Utredningen om postlagens tystnadsplikt (I 2020:02) ...

263

12.5

Postfinansieringsutredningen (I 2020:03)......................

264

12.6

Elvägsutredningen (I 2020:04) ......................................

265

12.7

Utredningen om vita certifikat (I 2021:01)....................

266

9

Skr. 2021/22:103

 

Bilaga 1

Kommittékostnader ...............................................................

268

Bilaga 2

Kommittékostnadernas utveckling ........................................

300

Bilaga 3

Könsfördelning i statliga kommittéer ....................................

301

Bilaga 3

Könsfördelning i statliga kommittéer 2021 – tabell ..............

302

Statens offentliga utredningar 2021 – kronologisk förteckning ...........

306

Statens offentliga utredningar 2021 – systematisk förteckning ...........

309

Departementsserien 2021 – kronologisk förteckning...........................

312

Departementsserien 2021 systematisk förteckning...........................

313

Direktivregister 2021 – kronologisk ordning .......................................

315

Direktivregister 2021 – systematisk ordning .......................................

324

Sakregister till kommittéer...................................................................

334

Personregister.......................................................................................

348

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 10 mars 2022 ......

396

10

Skr. 2021/22:103

Inledning

Regeringen ska varje år lämna en redovisning till riksdagen för verksam- heten inom de kommittéer som har tillsatts efter regeringens beslut (9 kap. 9 § riksdagsordningen).

Principer för redovisningen

I årets kommittéberättelse används samma principer för redovisningen som i tidigare kommittéberättelser (se skr. 1997/98:103 s. 3).

De tillfälliga organ som är tillsatta efter regeringens beslut redovisas i kommittéberättelsen, såväl kommittéer som organ som har fått en bokstavsbeteckning, oavsett om de är organ inom Regeringskansliet eller inte. Under 2021 är alla organ med en bokstavsbeteckning organ inom Regeringskansliet. Med kommittéer avses även särskilda utredare. Särskilda utredare beskrivs närmare i avsnittet om rollfördelningen inom kommittéerna.

En särskild redovisning av antalet tillsatta respektive avslutade kommittéer under 2021 finns också (s. 15). Där ingår även de andra till- fälliga organ som redovisas i kommittéberättelsen.

Konstitutionsutskottet har under 2018 granskat kommittéväsendet (bet. 2017/18:KU10) och bl.a. pekat på att det i kommittéberättelsen ibland saknas titlar på de personer som i olika roller medverkar och att redovisningen varierar mellan departementen. Enligt utskottet ligger det ett värde i att redovisningen är enhetlig och transparent och därför har man inom Regeringskansliet, när det gäller de kommittéer som tillsatts fr.o.m. 2018, arbetat med de anpassningar som utskottet efterfrågar.

Kommittéberättelsens innehåll

En kommitté eller ett annat tillfälligt organ som tillsatts av regeringen är alltid knutet till ett departement (eller till Statsrådsberedningen). Detta återspeglas i kommittéberättelsen genom att de redovisas departementsvis.

Kommittéberättelsen innehåller

uppgifter om sammansättning, adresser och, i vissa fall, telefon- nummer,

redogörelser för arbetet under det år berättelsen avser,

uppgifter om kostnaderna,

fördelningen mellan kvinnor och män, med undantag för de personer som deltagit i parlamentariska referensgrupper utan att vara förordnade av statsråd och de personer som deltagit i annat parlamentariskt samråd utan att vara förordnade av statsråd, samt

register.

11

Skr. 2021/22:103

Sättet att beteckna en utredning

När en kommitté eller ett annat tillfälligt organ tillsätts får det en beteckning. Denna består i regel av

en förkortning av departementets namn,

ett årtal som visar när kommittén tillsatts,

ett kolon och två siffror eller en bokstav som ingår i en årsvis löpande serie för varje departement.

Exempelvis avser beteckningen Ju 2021:01 den första kommitté som till- sattes inom Justitiedepartementets verksamhetsområde 2021. Kommittén behåller beteckningen under hela sin verksamhetstid, även om den flyttas till ett annat departements verksamhetsområde.

Rollfördelning

En kommitté som har ett utredningsuppdrag består enligt 2 § kommittéförordningen (1998:1474) av en ordförande och en eller flera andra ledamöter. Kommittén kan biträdas av bl.a. sakkunniga, experter och sekreterare. Kommittéförordningen innehåller föreskrifter om de medverkandes uppgifter och befogenheter. Det förekommer också att ett utredningsuppdrag lämnas till en enda person som arbetar under samma förutsättningar som kommittéerna. En sådan särskild utredare har samma ställning som ordföranden och andra ledamöter i en kommitté.

Fördelningen mellan kvinnor och män

Fördelningen mellan kvinnor och män i kommittéerna redovisas i bilaga

3.Uppgifterna lämnas för varje departements ansvarsområde och totalt för kommittéväsendet. Uppgifterna avser fyra grupper, nämligen ordförande m.m., ledamöter, sakkunniga m.m. samt sekreterare och övriga. Statistiken omfattar bara dem som under redovisat år varit förordnade i en pågående kommitté. Statistiken kan jämföras med den sammanställning av statistik över könsfördelningen i statliga myndigheters styrelser och insynsråd m.m. som publiceras på regeringen.se vartannat år och som även samman- fattas och lämnas till riksdagen i budgetpropositionen. Sammantaget för alla kommittéer som framgår av bilagan är könsfördelningen bland kommittéordförandena helt jämn. Bland ledamöterna är det en mindre övervikt män (51 procent).

Jämställdhetsaspekter

Enligt 15 § kommittéförordningen ska konsekvenserna av sådana förslag som har betydelse bl.a. för jämställdheten mellan kvinnor och män anges i varje betänkande. Enligt 15 a § kommittéförordningen ska konsekvens- utredningen utformas på ett sätt som framgår av 6 och 7 §§ förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.

12

Skr. 2021/22:103

En uppföljning av arbetet med jämställdhetsintegrering i Regerings- kansliet genomförs årligen av Statistiska centralbyrån (SCB). Uppfölj- ningen för 2020 visar bl.a. att av de beslutade kommittédirektiv där jämställdhetsperspektivet bedömdes vara relevant, innehöll 82 procent en text om jämställdhet, vilket är en försämring med 1 procentenhet jämfört med föregående år. Tilläggsdirektiv som endast avsåg förlängd utred- ningstid omfattas inte av kartläggningen. Av betänkanden under 2020, där en text om jämställdhet var relevant, innehöll 100 procent en sådan text, vilket är tio procentenheter högre än föregående år. SCB:s uppföljning av arbetet under 2021 kommer att redovisas till Regeringskansliet i april 2022.

Ålderssammansättningen

En uppföljning av ålderssammansättningen i kommittéväsendet genom- fördes under 2019. Uppföljningen av utredningar med kommittédirektiv visar att andelen unga är lägre än andelen unga i befolkningen och att det inte skett några större förändringar jämfört med tidigare års kart- läggningar. Genomsnittsåldern i utredningar med kommittédirektiv är 50,3 år. För ordförande och särskilda utredare är medelåldern 58,5 år, för ledamöter 53,6 år och för experter och sakkunniga 49 år. Antalet för- ordnade under 30 år är 25 personer. För 2021 har ingen ny uppföljning av ålderssammansättningen i kommittéväsendet genomförts. En ny kartläggning av ålderssammansättningen i kommittéväsendet planeras äga rum under 2022.

Kostnaderna

Kommittékostnaderna redovisas i bilaga 1. Utvecklingen under senare år redovisas i form av två diagram i bilaga 2. Det första visar hur kostnaderna för samtliga kommittéer har utvecklats under de sex senaste budgetåren. Det andra diagrammet åskådliggör konsultkostnadernas del av kommitté- kostnaderna under samma tid och i samma prisläge. Kostnaderna för Regeringskansliets kommittéservice redovisas separat under rubriken Förvaltningsavdelningen.

Uppgifter om vissa andra organ

Utöver de utredningar som redovisas i kommittéberättelsen finns ett antal mindre, eller under kortare tid verksamma, utredningar och andra organ som tillsatts enligt ett beslut i Regeringskansliet och som finansieras från anslaget 4:1 Regeringskansliet m.m. under utgiftsområde 1. Dessa utredningar och organ fanns t.o.m. 1997 års berättelse med bland dem som redovisades i dåvarande bilaga 4 men är numera enbart registrerade i kommittéregistret i Regeringskansliets databas över kommittéer som finns tillgänglig via lagrummet.se och regeringen.se. Dessa organ finns inte heller med i den särskilda redovisningen på s. 15. Kostnaderna för dem ingår dock i kommittékostnaderna som redovisas i bilaga 1.

13

Skr. 2021/22:103

Uppgifter under löpande år

Uppgifter som ingår i berättelsen registreras fortlöpande i Regerings- kansliets databas över kommittéer. Bestämmelser om databasen finns i rättsinformationsförordningen (1999:175). Databasen finns tillgänglig via regeringen.se. Databasen är en del av det offentliga rättsinformations- systemet (lagrummet.se).

Uppgifter om kommittédirektiv

Kommittédirektiven ges ut löpande i en särskild serie. Fram till 2009 gavs också en särskild årsbok med direktiven ut. Kommittédirektiv finns sedan 2006 tillgängliga i pdf-format via lagrummet.se och regeringen.se.

14

Skr. 2021/22:103

Antalet tillsatta respektive avslutade kommittéer och andra organ som redovisas i kommitté- berättelsen under år 2021

 

Tillsatta

Avslutade

 

 

 

Statsrådsberedningen

0

0

 

 

 

Justitiedepartementet

18

26

 

 

 

Utrikesdepartementet

1

0

 

 

 

Försvarsdepartementet

2

2

 

 

 

Socialdepartementet

11

13

 

 

 

Finansdepartementet

12

9

 

 

 

Utbildningsdepartement

5

9

 

 

 

Miljödepartementet

1

6

 

 

 

Näringsdepartementet

4

5

 

 

 

Kulturdepartementet

3

3

 

 

 

Arbetsmarknadsdepartementet

6

3

 

 

 

Infrastrukturdepartementet

1

5

 

 

 

15

Statsrådsberedningen Skr. 2021/22:103

1Statsrådsberedningen

1.1Statsrådsberedningen har inga kommittéer

16

Justitiedepartementet Skr. 2021/22:103

2Justitiedepartementet

Inom detta avsnitt har följande kommittéer avslutat sin verksamhet sedan redovisningen i 2020 års kommittéberättelse: 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 12, 13 och 18.

2.1Delegationen för migrationsstudier (Ju 2013:17)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2013-11-21

Ordförande:

Palme, Joakim, professor (fr.o.m. 2013-11-21)

Ledamöter:

Bevelander, Pieter, professor (fr.o.m. 2014-02-27) Brunnberg, Kerstin, journalist (fr.o.m. 2014-02-27)

Carlander Hemingway, Åsa, jurist och enhetschef (fr.o.m. 2018-08-30 t.o.m. 2021-03-07)

Holmqvist, Göran, chef (fr.o.m. 2021-07-01 t.o.m. 2024-06-30) Lindblad, Anna, jurist (fr.o.m. 2021-07-01 t.o.m. 2024-06-30) Sundén, Annika, analysdirektör (fr.o.m. 2014-02-27)

Wilton Wahren, Alexandra, departementsråd (fr.o.m. 2014-02-27 t.o.m. 2018-08-29)

Åslund, Olof, professor (fr.o.m. 2014-02-27)

Kanslichef:

Tamas, Kristof, ämnessakkunnig (fr.o.m. 2014-01-01 t.o.m.

2018-12-14)

Tamas, Kristof, ämnessakkunnig (fr.o.m. 2019-09-01 t.o.m.

2020-09-20)

Wahlstedt, Mattias, kanslichef (fr.o.m. 2021-01-01 t.o.m. 2021-08-31)

Tillförordnad kanslichef:

Malm Lindberg, Henrik, docent (fr.o.m. 2021-09-01 t.o.m.

2022-02-28)

Tovatt, Caroline, fil.dr (fr.o.m. 2018-12-15 t.o.m. 2019-08-31) Wahlstedt, Mattias, kanslichef (fr.o.m. 2020-10-01 t.o.m. 2020-12-31)

Biträdande kanslichef:

Tovatt, Caroline, fil.dr (fr.o.m. 2018-08-01 t.o.m. 2018-12-14)

Tovatt, Caroline, fil.dr (fr.o.m. 2019-09-01 t.o.m. 2021-01-31)

Sekreterare:

Asplund, André, fil.dr (fr.o.m. 2018-08-20)

Bodin, Pierre, projektekonom (fr.o.m. 2019-11-11 t.o.m. 2020-01-31) Bodin, Pierre, projektekonom (fr.o.m. 2020-02-01 t.o.m. 2020-12-31) Galli, Raoul, fil.dr (fr.o.m. 2019-11-11 t.o.m. 2020-12-31)

Hedberg, Charlotta, docent (fr.o.m. 2015-01-19 t.o.m. 2015-12-31) Holmquist, Åsa (fr.o.m. 2021-02-01)

Larsson, Jakob, fil.mag. (fr.o.m. 2014-03-17 t.o.m. 2014-10-12)

17

Justitiedepartementet Skr. 2021/22:103

Liljeberg, Linus, utredare (fr.o.m. 2015-09-01)

Lundberg, Erik, fil.dr (fr.o.m. 2018-01-15 t.o.m. 2018-07-14) Luthman, Iris (fr.o.m. 2019-01-01)

Malm Lindberg, Henrik, docent (fr.o.m. 2016-06-27 t.o.m.

2021-08-31)

Parusel, Bernd, fil.dr (fr.o.m. 2015-01-19 t.o.m. 2016-04-30) Planchard, Suzanne (fr.o.m. 2021-07-01 t.o.m. 2021-12-31) Silberstein, Daniel, fil.dr (fr.o.m. 2020-01-07 t.o.m. 2020-07-06) Silberstein, Daniel, fil.dr (fr.o.m. 2020-07-07 t.o.m. 2020-12-31) Silberstein, Daniel, fil.dr (fr.o.m. 2021-01-01 t.o.m. 2021-06-30) Silberstein, Daniel, fil.dr (fr.o.m. 2021-07-01 t.o.m. 2021-12-31) Silberstein, Daniel, fil.dr (fr.o.m. 2022-01-01 t.o.m. 2022-06-30) Solomin, Nina, kommunikationsansvarig (fr.o.m. 2016-05-15 t.o.m. 2017-01-31)

Svantesson, Monica, fil.dr (fr.o.m. 2014-03-24 t.o.m. 2017-09-05) Thalberg, Sara, fil.dr (fr.o.m. 2016-01-01)

Tovatt, Caroline, fil.dr (fr.o.m. 2014-11-10 t.o.m. 2018-07-31) Vera-Larrucea, Constanza, fil.dr (fr.o.m. 2017-04-01)

Biträdande sekreterare:

Ahlén, Anton, departementssekreterare (fr.o.m. 2015-09-01 t.o.m. 2017-08-24)

Djekane, Miriam, kanslisekreterare (fr.o.m. 2016-10-24 t.o.m. 2017-01-15)

Holmquist, Åsa (fr.o.m. 2017-02-01 t.o.m. 2021-01-31) Larsson, Camilla, kanslisekreterare (fr.o.m. 2014-04-01 t.o.m. 2016-10-23)

Luthman, Iris (fr.o.m. 2017-06-19 t.o.m. 2018-02-09) Planchard, Suzanne (fr.o.m. 2021-01-01 t.o.m. 2021-06-30) Sarbast, Diana (fr.o.m. 2020-01-13 t.o.m. 2020-04-12) Sarbast, Diana (fr.o.m. 2020-04-13 t.o.m. 2020-12-31) Sarbast, Diana (fr.o.m. 2021-01-01 t.o.m. 2021-06-30) Sarbast, Diana (fr.o.m. 2021-07-01 t.o.m. 2021-12-31) Sarbast, Diana (fr.o.m. 2022-01-01)

Wenzer, Amanda (fr.o.m. 2018-11-12 t.o.m. 2018-12-31)

Lokal: Garnisonen, Karlavägen 100, 103 33 Stockholm

Direktiv för delegationen, se dir. 2013:102, dir. 2017:5 och dir. 2020:36

Kommittén har avgett

Förteckning över Delmi-publikationer 2014

Rapport och Policy Brief 2014:1 Radikala högerpartier och attityder till invandring i Europa, av Mikael Hjerm och Andrea Bohman

Förteckning över Delmi-publikationer 2015

Rapport och Policy Brief 2015:1 Internationell migration och remitteringar i Etiopien, av Lisa Andersson

Kunskapsöversikt 2015:2 Politiska remitteringar, av Emma Lundgren Jörum och Åsa Lundgren

18

Justitiedepartementet Skr. 2021/22:103

Kunskapsöversikt 2015:3 Integrationspolitik och arbetsmarknad, av Patrick Joyce

Kunskapsöversikt 2015:4 Migration och företagens internationalisering, av Andreas Hatzigeorgiou och Magnus Lodefalk

Rapport och Policy Brief 2015:5 Svenskt medborgarskap – reglering och förändring i ett skandinaviskt perspektiv, av Mikael Spång Rapport och Policy Brief 2015:6 Vem blir medborgare och vad händer

sen? Naturalisering i Danmark, Norge och Sverige, av Pieter Bevelander, Jonas Helgertz, Bernt Bratsberg och Anna Tegunimataka

Kunskapsöversikt 2015:7 Kategoriernas dilemman, av Per Strömblad och Gunnar Myrberg

Rapport och Policy Brief 2015:8 Valet och vägen – En intervjustudie med nyanlända syrier i Sverige, av Emma Jörum Lundgren

Rapport och Policy Brief 2015:9 Arbetskraftsinvandring efter 2008 års reform, av Catharina Calleman (red.) och Petra Herzfeld Olsson (red.)

Förteckning över Delmi-publikationer 2016

Kunskapsöversikt 2016:1 Alla tiders migration!, av Dick Harrisson Rapport och Policy Brief 2016:2 Invandringens

arbetsmarknadseffekter, av Mattias Engdahl

Rapport och Policy Brief 2016:3 Irreguljär migration och Europas gränskontroller, av Ruben Andersson

Kunskapsöversikt 2016:4 Diaspora – ett begrepp i utveckling, av Erik Olsson

Kunskapsöversikt 2016:5 Migration within and from Africa, av Aderanti Adepoju

Rapport och Policy Brief 2016:6 Invandring, mediebilder och radikala högerpopulistiska partier i Norden, av Anders Hellström och Anna- Lena Lodenius

Kunskapsöversikt 2016:7 Invandring och företagande, av Martin Klinthäll, Craig Mitchell, Tobias Schölin, Zoran Slavnic och Susanne Urban

Rapport och Policy Brief 2016:8 Invandringens effekter på Sveriges ekonomiska utveckling, av Bo Malmberg, Thomas Wimark, Jani Turunen och Linn Axelsson

Förteckning över Delmi-publikationer 2017

Kunskapsöversikt 2017:1 De invandringskritiska partiernas politiska inflytande i Europa, av Maria Tyrberg och Carl Dahlström

Kunskapsöversikt 2017:2 Hatbrott med främlingsfientliga och rasistiska motiv, av Berit Wigerfelt och Anders S Wigerfelt

Avhandlingsnytt 2017:3 Vägen till arbete – Utrikes föddas möte med den svenska arbetsmarknaden, av Moa Bursell, Mikael Hellström, Jennie K Larsson, Melissa Kelly, Martin Qvist och Caroline Tovatt

Policy Brief 2017:4 Integration och tillit – långsiktiga konsekvenser av den stora invandringen till Norge, av Grete Brochmann

19

Justitiedepartementet Skr. 2021/22:103

Kunskapsöversikt 2017:5 Invandringens historia – från ”folkhemmet” till dagens Sverige, av Mikael Byström och Pär Frohnert

Rapport och Policy Brief 2017:6 Invandring i medierna – Hur rapporterade svenska tidningar åren 2010–2015?, av Jesper Strömbäck, Felicia Andersson och Evelina Nedlund

Rapport och Policy Brief 2017:7 Valdeltagande och representation – Om invandring och politisk integration i Sverige, av Pieter Bevelander (red.) och Mikael Spång (red.)

Rapport och Policy Brief 2017:8 Responsibility Sharing for Refugees in the Middle East and North Africa, av Susan Martin

Rapport och Policy Brief 2017:9 Reforming the Common European Asylum System, av Bernd Parusel och Jan Schneider

Rapport och Policy Brief 2017:10 A Fair Share: Refugees and Responsibility-Sharing, Alexander Betts, Cathryn Costello och Natascha Zaun

Förteckning över Delmi-publikationer 2018

Rapport och Policy Brief 2018:1 Den svensksomaliska diasporans engagemang i utvecklingsarbete och katastrofhjälp i Somalia, av Nauja Kleist

Rapport och Policy Brief 2018:2 Akademiskt utbyte och internationell migration – En studie av stipendiater inom Svenska institutets Visbyprogram 1997–2015, av Andreas Åkerlund, Astrid Collsjöö och Mikael Börjesson

Rapport och Policy Brief 2018:3 Ensamkommande barns och ungas väg in i det svenska samhället, av Eskil Wadensjö och Aycan Celikaksoy

Rapport och Policy Brief 2018:4 Attityder till invandring – en analys av förändringar och medieeffekter i Sverige 2014–2016, av Jesper Strömbäck och Nora Theorin

Rapport och Policy Brief 2018:5 Familj, medborgarskap, migration – Sveriges politik för anhöriginvandring i ett jämförande perspektiv, av Karin Borevi

Avhandlingsnytt 2018:6 Barn och migration, av Mehek Muftee, Lisa Ottosson, Gunilla Jarkman Björn, Anna Åhlund, Eva Skowronski och Michael Lindblad

Policy Brief 2018:7 Människohandel och människosmuggling i den irreguljära migrationen, Ryszard Piotrowicz

Rapport och Policy Brief 2018:8 Asylsökandes möte med Sverige – Lärdomar från en panelundersökning, av Peter Esiasson och Jacob Sohlberg

Policy Brief 2018:9 Medborgarskapslagar – en global jämförelse, Rainer Bauböck

Förteckning över Delmi-publikationer 2019

Rapport och Policy Brief 2019:01 Bridging the Gaps – Linking Research to Public Debates and Policy-making on Migration and integration av Martin Ruhs, Kristof Tamas och Joakim Palme

20

Justitiedepartementet Skr. 2021/22:103

Rapport och Policy Brief 2019:2 Från Afrikas horn till Sverige – Smuggling, informella nätverk och diasporans engagemang, av Tekalign Ayalew Mengiste och Erik Olsson

Rapport och Policy Brief 2019:3 Thai berry pickers in Sweden – A migration corridor to a low-wage sector, av Charlotta Hedberg, Linn Axelsson and Manolo Abella

Rapport och Policy Brief 2019:4 Internationella studenter i Sverige – Avgiftsreformens påverkan på inflödet av studenter, av André Bryntesson och Mikael Börjesson

Kunskapsöversikt och Policy Brief 2019:5 Migration och utveckling – Biståndets roll, av Robert E.B. Lucas

Policy Brief 2019:6 Åter till grunderna – Läsförmåga, immigration och arbetsmarknadsutfall i Sverige, av Jon Kristian Pareliussen

Policy Brief 2019:7 Ålder vid invandring och arbetsmarknadsintegration – det svenska exemplet, av Torun Österberg

Policy Brief 2019:8 Barn med posttraumatisk stress – utvärdering av en gruppintervention för ensamkommande flyktingbarn med symptom på posttraumatisk stress, av Anna Sarkadi

Policy Brief 2019:9 Suicidalt beteende och vård – skillnader mellan flyktingar, andra migranter och personer födda i Sverige, av Ellenor Mittendorfer-Rutz

Policy Brief 2019:10 Fri rörlighet för arbetstagare i EU och dess effekter på statsfinanserna, av Marcus Österman, Joakim Palme och Martin Ruhs

Förteckning över Delmi-publikationer 2020

Rapport och Policy Brief 2020:1 De som inte får stanna – Att implementera återvändandepolitik, av Henrik Malm Lindberg

Rapport och Policy Brief 2020:2 Laglig migration för arbete och studier – Möjligheter att få uppehållstillstånd i Sverige för personer som saknar skyddsbehov, av Bernd Parusel

Rapport och Policy Brief 2020:3 Effekten av krig – Posttraumatisk stress och social tillit hos flyktingar, av Jonathan Hall och Dennis Kahn

Rapport och Policy Brief 2020:4 Åtgärder mot människosmuggling och människohandel – Är de förenliga med EU-stadgan om de grundläggande rättigheterna?, av Vladislava Stoyanova

Policy Brief 2020:5 Den reglerade invandringen och barnets bästa, av Louise Dane

Policy Brief 2020:6 Migrationspolitik, välfärd och jämlikhet, av Björn Östbring

Avhandlingsnytt 2020:7 Migranters möte med svensk hälso- och sjukvård, av Juliet Aweko, Ulrika Byrskog, Annika Esscher, Robert Jonzon och Josefin Wångdahl

Policy Brief 2020:8 Språkkaféet som arena för språkträning, av Gunilla Jansson och Silvia Kunitz

Policy Brief 2020:9 Nyanlända elever och lärande på gymnasieskolans språkintroduktionsprogram, av Päivi Juvonen

21

Justitiedepartementet Skr. 2021/22:103

Förteckning över Delmi-publikationer 2021

Rapport och Policy Brief 2021:1 Idrott och hälsa bland flickor – Uppfattningar och erfarenheter bland föräldrar från Somalia, Eritrea, Syrien och Sverige, Anders Kassman och Åsa Kneck

Policy Brief 2021:2 Miljonprogram, migranter och utsatthet för covid- 19, Erik Hansson, Lina Al-Nahar, Maria Albin, Eskil Jakobsson, Maria Magnusson och Kristina Jakobsson

Rapport och Policy Brief 2021:3 Lokalsamhälletillit i Sverige före och efter flyktingkrisen, Susanne Wallman Lundåsen.

Kunskapsöversikt 2021:4 Tolkfunktionen i asylprocessen, Cecilia Wadensjö, Hanna Sofia Rehnberg och Zoe Nikolaidou

Avhandlingsnytt 2021:5 Tidsbegränsade uppehållstillstånd, egenföretagande och skolsegregation – Aktuella avhandlingar om utrikes födda på arbetsmarknaden, Kristoffer Jutvik, Matilda Kilström, Elisabet Olme, Aliaksei Kazlou och Debbie Lau

Rapport 2021:6 Ungas uppväxtvillkor och integration, Jan O. Jonsson, Susanne Åsman, Thomas Johansson, Ylva Odenbring, Sevgi Bayram Özdemir, Erik Lundberg, Metin Özdemir, Bo Malmberg och Eva Andersson.

Policy Brief 2021:7 Invandring och välfärdsstaten, Tina Goldschmidt Policy Brief 2021:8 Interaktiv rasism på internet, i pressen och

politiken, Mattias Ekman

Policy Brief 2021:9 Polariserad demokrati. Hur uppfattade hot påverkar främlingsfientlighet och spänningar mellan olika grupper i samhället, Emma A. Renström och Hanna Bäck

Rapport 2021:10 De som skickades tillbaka: Återvändande och återintegration av avvisade asylsökande till Afghanistan och Irak, Henrik Malm Lindberg, Constanza Vera-Larrucea och André Asplund

Rapport 2021:11 Handels- och migrationsavtal mellan EU och tredjeländer, Sandra Lavenex och Tamirace Fakhoury

Policy Brief 2021:12 Samstämmighet inom utvecklingspolitik. Risk eller chans för EU som utvecklingsaktör?, Anna Michalski

Avhandlingsnytt 2021:13 Nya perspektiv på segregation: skola, psykisk hälsa och bosättningsmönster, Maria Granvik Saminathen, Sara Brolin Låftman, Petra Löfstedt, Elisabet Olme, Dany Kessel, Louisa Vogiazides, Hernan Mondani, Charisse Johnson-Singh, Mikael Rostila, Antonio Ponce de Leon, Yvonne Forsell och Karin Engström.

Utredningstiden förlängs. Regeringen avser att senast under 2024 utreda hur delegationens verksamhet bör bedrivas och under 2025 ta ställning till hur arbetet ska bedrivas i fortsättningen.

2.2Utredningen om civilt försvar (Ju 2018:05)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2018-08-16

22

Justitiedepartementet Skr. 2021/22:103

Särskild utredare:

Holmberg, Barbro, f.d. landshövding (fr.o.m. 2019-05-06 t.o.m. 2021-03-01)

Holmberg, Barbro, f.d. landshövding (fr.o.m. 2021-03-02 t.o.m. 2021-04-30)

Sakkunniga:

Bergvall, Daniel, kansliråd (fr.o.m. 2019-09-10 t.o.m. 2020-08-16) Bram, Kristina, kansliråd (fr.o.m. 2020-08-20 t.o.m. 2021-04-29) Coyet Folke, Adrienne, kansliråd (fr.o.m. 2019-09-10 t.o.m.

2021-04-29)

Engvall, Henrik, kansliråd (fr.o.m. 2019-09-10 t.o.m. 2021-04-29) Eriksson, Håkan, kansliråd (fr.o.m. 2019-09-27 t.o.m. 2020-05-10) Friberg, Fredrik, kansliråd (fr.o.m. 2019-09-10 t.o.m. 2021-04-29) Gustafson, Karolina, departementssekreterare (fr.o.m. 2020-05-11 t.o.m. 2020-10-29)

Hagberg, Julia, kansliråd (fr.o.m. 2020-08-17 t.o.m. 2021-04-29) Jendi Linder, Sara, ämnesråd (fr.o.m. 2019-09-10 t.o.m. 2020-05-26) Karlsson, Stefan, ämnesråd (fr.o.m. 2019-09-10 t.o.m. 2021-04-29) Knapp, Sofia, kansliråd (fr.o.m. 2019-09-10 t.o.m. 2021-04-29) Lemoine, Karolina, kansliråd (fr.o.m. 2019-09-10 t.o.m. 2021-04-29) Lenntorp, Erik, kansliråd (fr.o.m. 2019-09-10 t.o.m. 2021-04-29) Persson, Åsa, departementssekreterare (fr.o.m. 2019-09-10 t.o.m. 2021-04-29)

Petersson Grawé, Kierstin, ämnesråd (fr.o.m. 2019-09-10 t.o.m.

2021-04-29)

Wetterlöf Ajaxon, Anita, ämnesråd (fr.o.m. 2019-11-06 t.o.m.

2021-04-29)

Experter:

Asp, Camilla, avdelningschef (fr.o.m. 2019-09-10 t.o.m. 2021-04-29) Eriksson, Ann-Sofie, sektionschef (fr.o.m. 2019-09-10 t.o.m.

2021-04-29)

Graf, Carl Fredrik, landshövding (fr.o.m. 2019-09-10 t.o.m.

2021-04-29)

Nagy, Gabor, avdelningschef (fr.o.m. 2019-09-10 t.o.m. 2021-04-29) Nyman, Minna, avdelningschef (fr.o.m. 2020-05-27 t.o.m. 2021-04-29)

Referensgrupp:

Alexandersson, Taha, stf. krisberedskapschef (fr.o.m. 2019-09-10 t.o.m. 2021-04-29)

Evertson, Joakim, enhetschef (fr.o.m. 2019-09-10 t.o.m. 2021-04-29) Hector, Stefan, enhetschef (fr.o.m. 2019-11-07 t.o.m. 2021-04-29) Holmer, Mikael, avdelningschef (fr.o.m. 2019-09-10 t.o.m.

2021-04-29)

Lundin, Martin, kommissarie (fr.o.m. 2019-09-10 t.o.m. 2019-11-06) Molander, Catrin, enhetschef (fr.o.m. 2019-09-10 t.o.m. 2021-04-29) Nyman, Minna, avdelningschef (fr.o.m. 2020-05-27 t.o.m. 2021-04-29) Nyqvist, Göran, kommissarie (fr.o.m. 2019-09-10 t.o.m. 2021-04-29)

23

Justitiedepartementet Skr. 2021/22:103

Nyström, Per-Erik, nationell dricksvattensamordnare (fr.o.m.

2019-09-10 t.o.m. 2021-04-29)

Sandell, Christer, tf. avdelningschef (fr.o.m. 2019-09-10 t.o.m.

2020-05-26)

Wibom, Anna, projektledare (fr.o.m. 2019-09-10 t.o.m. 2021-04-29) Åhlén Hagman, Åsa, handläggare (fr.o.m. 2019-09-10 t.o.m.

2021-04-29)

Sekreterare:

Dyberg-Ek, Magnus, samordningsansvarig (fr.o.m. 2019-05-06 t.o.m. 2021-03-01)

Dyberg-Ek, Magnus, samordningsansvarig (fr.o.m. 2021-03-02 t.o.m. 2021-04-30)

Forsell, Tommy, utskottshandläggare (fr.o.m. 2020-04-01 t.o.m.

2021-03-01)

Forsell, Tommy, handläggare (fr.o.m. 2021-03-02 t.o.m. 2021-04-29) Hammargren, Liv, utvärderare (fr.o.m. 2019-08-12 t.o.m. 2021-03-01) Isberg, Leif, f.d. länsexpert (fr.o.m. 2020-04-01 t.o.m. 2020-10-31)

Kaiser, Maria, föredragande (fr.o.m. 2019-08-12 t.o.m. 2021-03-01) Kaiser, Maria, föredragande (fr.o.m. 2021-03-02 t.o.m. 2021-04-30)

Lokal: Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm

Direktiv för utredningen, se dir. 2018:79 och dir. 2019:98

Kommittén har avgett

SOU 2021:25 Struktur för ökad motståndskraft

Uppdraget är därmed slutfört.

2.3Kommittén om förbud mot rasistiska organisationer (Ju 2019:02)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2019-07-04

Ordförande:

Mattsson, Dag, justitieråd (fr.o.m. 2019-09-01 t.o.m. 2021-05-04)

Ledamöter:

Cato, Jonny, riksdagsledamot (fr.o.m. 2019-09-26 t.o.m. 2021-05-04) Ekström, Hans, riksdagsledamot (fr.o.m. 2019-09-26 t.o.m.

2021-05-04)

Karkiainen, Ida, riksdagsledamot (fr.o.m. 2019-09-26 t.o.m.

2021-05-04)

Karlfeldt, Jon, f.d. partistyrelsesammankallande (fr.o.m. 2019-09-26 t.o.m. 2021-05-04)

Kihlström, Ingemar, riksdagsledamot (fr.o.m. 2019-09-26 t.o.m.

2021-05-04)

Kinnunen, Martin, riksdagsledamot (fr.o.m. 2019-09-26 t.o.m.

2021-05-04)

24

Justitiedepartementet Skr. 2021/22:103

Meijer, Louise, riksdagsledamot (fr.o.m. 2019-09-26 t.o.m.

2021-05-04)

Obminska, Marta, riksdagsledamot (fr.o.m. 2019-09-26 t.o.m. 2021-05-04)

Strömkvist, Maria, riksdagsledamot (fr.o.m. 2019-09-26 t.o.m. 2021-05-04)

Söderlund, Per, riksdagsledamot (fr.o.m. 2019-09-26 t.o.m.

2021-05-04)

Wassén, Erik, advokat (fr.o.m. 2019-09-26 t.o.m. 2021-05-04) Westerlund Snecker, Linda, riksdagsledamot (fr.o.m. 2019-09-26 t.o.m. 2021-05-04)

Sakkunniga:

Gustafsson, Johanna, kansliråd (fr.o.m. 2019-09-26 t.o.m. 2021-05-04) Lind, Norah, rättssakkunnig (fr.o.m. 2019-09-26 t.o.m. 2020-05-11) Uppfeldt, Anna, rättssakkunnig (fr.o.m. 2020-05-12 t.o.m. 2021-05-04)

Experter:

Bratt, Percy, advokat (fr.o.m. 2019-09-26 t.o.m. 2021-04-30) Godman, Daniel, verksamhetsutvecklare (fr.o.m. 2019-10-03 t.o.m. 2021-04-30)

Hallström, Fredrik, biträdande enhetschef (fr.o.m. 2019-09-26 t.o.m. 2021-04-30)

Johansson, Magnus, vice överåklagare (fr.o.m. 2019-09-26 t.o.m.

2021-04-30)

Lind, Anna-Sara, professor (fr.o.m. 2019-09-26 t.o.m. 2021-04-30) Lycke, Henrik, verksamhetsexpert (fr.o.m. 2019-09-26 t.o.m.

2019-10-02)

Lööw, Heléne, docent (fr.o.m. 2019-09-26 t.o.m. 2021-04-30)

Norling Jönsson, Ylva, lagman (fr.o.m. 2019-09-26 t.o.m. 2021-04-30)

Sekreterare:

Löfberg, Lisa, hovrättsassessor (fr.o.m. 2019-11-11 t.o.m. 2021-05-15)

Lokal: Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm

Direktiv för kommittén, se dir. 2019:39 och dir. 2020:134

Kommittén har avgett

SOU 2021:27 Ett förbud mot rasistiska organisationer

Uppdraget är därmed slutfört.

2.4Ställföreträdarutredningen (Ju 2019:03)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2019-07-18

Särskild utredare:

Flossing, Kathrin, riksdagsdirektör (fr.o.m. 2019-07-18 t.o.m. 2021-05-06)

25

Justitiedepartementet Skr. 2021/22:103

Ledamöter:

Bucht, Göran, professor em. (fr.o.m. 2019-10-10 t.o.m. 2021-04-22) Gutemyr, Ingrid, förbundskassör (fr.o.m. 2019-10-10 t.o.m.

2021-04-22)

Henriksson, Julia, förbundsjurist (fr.o.m. 2019-11-19 t.o.m.

2021-04-22)

Molander, Elin, ombudsman (fr.o.m. 2019-10-10 t.o.m. 2021-04-22) Nilsson, Åke, förbundskassör (fr.o.m. 2019-12-19 t.o.m. 2021-04-22) Nygren, Per-Olof, vice ordförande (fr.o.m. 2019-10-10 t.o.m.

2021-04-22)

Rahmström, Pär, ordförande (fr.o.m. 2020-04-28 t.o.m. 2021-04-22) Wallenius, Elisabeth, ordförande (fr.o.m. 2019-10-10 t.o.m.

2021-04-22)

Sakkunniga:

Högström, Klara, rättssakkunnig (fr.o.m. 2019-09-25 t.o.m.

2021-04-22)

Moraca Roos, Sanja, rättssakkunnig (fr.o.m. 2020-06-24 t.o.m.

2021-04-22)

Nordansjö, Kristin, kansliråd (fr.o.m. 2021-03-01 t.o.m. 2021-04-22)

Experter:

Arffman, Åsa, chefsjurist (fr.o.m. 2020-01-15 t.o.m. 2021-04-22) Antonsson, Daniel, chef för digital arkitektur (fr.o.m. 2019-09-25 t.o.m. 2021-04-22)

Holmgård, Lars, lagman (fr.o.m. 2019-09-25 t.o.m. 2021-04-22) Larsson, Kalle, förbundsjurist (fr.o.m. 2019-09-25 t.o.m. 2021-04-22) Reimers, Lotta, jurist (fr.o.m. 2019-09-25 t.o.m. 2021-04-22) Westman, Per, advokat (fr.o.m. 2019-09-25 t.o.m. 2021-04-22) Wirén Konstantis, Anita, vice ordförande (fr.o.m. 2019-09-25 t.o.m. 2021-04-22)

Sekreterare:

Skytte Spånberg, Anna, tf. rådman (fr.o.m. 2019-10-01 t.o.m. 2021-05-06)

Lokal: Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm

Direktiv för utredningen, se dir. 2019:44 och dir. 2020:129

Kommittén har avgett

SOU 2021:36 Gode män och förvaltare – en översyn

Uppdraget är därmed slutfört.

2.5Direktinvesteringsutredningen (Ju 2019:06)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2019-08-22

Särskild utredare:

Heckscher, Sten, f.d. ordförande i Högsta förvaltningsdomstolen (fr.o.m. 2019-08-22 t.o.m. 2021-10-31)

26

Justitiedepartementet Skr. 2021/22:103

Sakkunniga:

Andersson, Mari, f.d. justitieråd (fr.o.m. 2019-09-19 t.o.m.

2021-10-31)

Billinger, Nils Gunnar, f.d. generaldirektör (fr.o.m. 2019-09-19 t.o.m. 2021-10-31)

Experter:

Ahlfors, Viktoria, jurist (fr.o.m. 2019-10-24 t.o.m. 2021-07-01) Behseta Sundell, Pegah, departementssekreterare (fr.o.m. 2019-10-24 t.o.m. 2020-01-15)

Bergkvist, Tobias, chefsjurist (fr.o.m. 2019-10-24 t.o.m. 2021-10-31) Boman, Philippa, affärsutvecklare (fr.o.m. 2019-10-24 t.o.m.

2021-10-31)

Bozzo, Martina, rättssakkunnig (fr.o.m. 2019-10-24 t.o.m. 2020-02-26) Brohman, Ola, kansliråd (fr.o.m. 2020-01-15 t.o.m. 2021-10-31) Elfvin, Lars, kansliråd (fr.o.m. 2019-10-24 t.o.m. 2021-10-31) Hallberg, Jonas, utredare (fr.o.m. 2019-10-24 t.o.m. 2021-10-31) Hammarberg, Anna, Investment Cooperation Manager (fr.o.m.

2019-10-24 t.o.m. 2021-10-31)

Harrami, Omar, utredare (fr.o.m. 2021-02-02 t.o.m. 2021-10-31) Kinnander, Jan, kommendör (fr.o.m. 2019-10-24 t.o.m. 2021-10-31) Källström Howding, David, analytiker (fr.o.m. 2020-05-11 t.o.m.

2021-01-10)

Leeman, Dan, kansliråd (fr.o.m. 2019-10-24 t.o.m. 2020-05-27) Ljungbert, Eva, kansliråd (fr.o.m. 2019-10-24 t.o.m. 2021-10-31) Ottosson, Heléne, jurist (fr.o.m. 2020-05-11 t.o.m. 2021-10-31) Skjöldebrand, Cecilia, ämnesråd (fr.o.m. 2020-02-27 t.o.m.

2021-10-31)

Sundström, Karl, byrådirektör (fr.o.m. 2019-10-24 t.o.m. 2021-10-31) Tischner, Robert, rättssakkunnig (fr.o.m. 2020-05-28 t.o.m.

2021-08-21)

Ulfvensjö-Baltatzis, Maria, konkurrensråd (fr.o.m. 2019-10-24 t.o.m. 2021-10-31)

Sekreterare:

Bertelsen, Eva, kammarrättsråd (fr.o.m. 2020-04-23 t.o.m. 2021-11-01) Höök, Johan, rådman (fr.o.m. 2019-09-01 t.o.m. 2020-04-14) Stensbäck, Malin, rådman (fr.o.m. 2019-09-01 t.o.m. 2021-11-07)

Lokal: Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm

Direktiv för utredningen, se dir. 2019:50

Kommittén har avgett

SOU 2020:11 Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om utländska direktinvesteringar

Uppdraget är därmed slutfört.

27

Justitiedepartementet Skr. 2021/22:103

2.6Rekonstruktionsutredningen (Ju 2019:07)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2019-09-19

Särskild utredare:

Norling Jönsson, Ylva, lagman (fr.o.m. 2019-09-19 t.o.m. 2021-02-25)

Sakkunniga:

Gruvhagen, Lina, rättssakkunnig (fr.o.m. 2020-05-13 t.o.m.

2021-02-25)

Klefbäck, Johan, kansliråd (fr.o.m. 2019-10-24 t.o.m. 2021-02-25) Lind, Norah, rättssakkunnig (fr.o.m. 2019-10-24 t.o.m. 2020-05-12)

Experter:

Andersson, Hans, advokat (fr.o.m. 2019-10-24 t.o.m. 2021-02-25) Möller, Mikael, professor emeritus (fr.o.m. 2019-10-24 t.o.m. 2021-02-25)

Sjödahl, Louise, jurist (fr.o.m. 2019-10-24 t.o.m. 2021-02-25) Sundblad, Christina, enhetschef (fr.o.m. 2019-10-24 t.o.m.

2021-02-25)

Wedberg, Eva, jurist (fr.o.m. 2019-10-24 t.o.m. 2021-02-25) Zingmark, Micael, rättslig expert (fr.o.m. 2019-10-24 t.o.m.

2021-02-25)

Östlund, Christer, jurist (fr.o.m. 2019-10-24 t.o.m. 2021-02-25)

Sekreterare:

Gustafsson, Andreas, rådman (fr.o.m. 2019-10-01 t.o.m. 2021-03-04)

Lokal: Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm

Direktiv för utredningen, se dir. 2019:60

Kommittén har avgett

SOU 2021:12 Andra chans för krisande företag – en ny lag om företagsrekonstruktion

Uppdraget är därmed slutfört.

2.7Utredningen om språk- och samhällskunskapskrav för svenskt medborgarskap och andra frågor om medborgarskap (Ju 2019:08)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2019-10-24

Särskild utredare:

Andersson, Mari, justitieråd (fr.o.m. 2019-10-24 t.o.m. 2021-06-30)

Sakkunniga:

Cidh Koelmeyer, Helena, rättslig expert (fr.o.m. 2020-01-21 t.o.m. 2021-06-30)

Thorén, Emelie, samordnare (fr.o.m. 2019-12-19 t.o.m. 2020-01-20)

28

Justitiedepartementet Skr. 2021/22:103

Weiner, Tove, rättssakkunnig (fr.o.m. 2019-12-19 t.o.m. 2021-06-30) Ölander, Jens, kansliråd (fr.o.m. 2019-12-19 t.o.m. 2021-06-30)

Experter:

Bevelander, Pieter, professor (fr.o.m. 2019-12-19 t.o.m. 2021-05-06) Carlstedt, Anita, departementssekreterare (fr.o.m. 2019-12-19 t.o.m. 2021-01-12)

Holmgren, Ida, departementssekreterare (fr.o.m. 2019-12-19 t.o.m. 2021-06-30)

Ritseson, Susanne, rättslig expert (fr.o.m. 2021-01-21 t.o.m.

2021-06-30)

Skoglöf, Maria, undervisningsråd (fr.o.m. 2019-12-19 t.o.m.

2021-01-12)

Tiderman, Charlotta, kansliråd (fr.o.m. 2021-01-21 t.o.m. 2021-06-30) Tingsell, Sofia, språkvårdare (fr.o.m. 2019-12-19 t.o.m. 2021-01-12)

Sekreterare:

Aldestam, Mona, kammarrättsråd (fr.o.m. 2020-08-17 t.o.m. 2020-12-31)

Aldestam, Mona, kammarrättsråd (fr.o.m. 2021-01-01 t.o.m. 2021-05-31)

Olofsson, Jessica, rättssakkunnig (fr.o.m. 2019-12-01 t.o.m. 2021-07-06)

Lokal: Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm

Direktiv för utredningen, se dir. 2019:70, dir. 2020:67 och dir. 2020:130

Kommittén har avgett

SOU 2021:2 Krav på kunskaper i svenska och samhällskunskap för svenskt medborgarskap

SOU 2021:54 Ändrade regler i medborgarskapslagen

Uppdraget är därmed slutfört.

2.8Kommittén om det offentliga belönings- systemet, de allmänna flaggdagarna och utformningen av anslaget till hovet – Förtjänstutredningen (Ju 2019:09)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2019-11-07

Ordförande:

von Sydow, Björn, f.d. talman (fr.o.m. 2019-11-07 t.o.m. 2021-09-21)

Ledamöter:

Billström, Tobias, riksdagsledamot (fr.o.m. 2019-12-19 t.o.m. 2021-09-20)

Ekström, Hans, riksdagsledamot (fr.o.m. 2019-12-19 t.o.m. 2021-09-20)

29

Justitiedepartementet Skr. 2021/22:103

Enström, Karin, riksdagsledamot (fr.o.m. 2019-12-19 t.o.m.

2021-09-20)

Eriksson, Jonas, f.d. riksdagsledamot (fr.o.m. 2019-12-19 t.o.m. 2021-09-20)

Karkiainen, Ida, riksdagsledamot (fr.o.m. 2019-12-19 t.o.m.

2021-09-20)

Löfblad, Kristoffer, pol. sek. (fr.o.m. 2019-12-19 t.o.m. 2021-09-20) Nordengrip, Caroline, riksdagsledamot (fr.o.m. 2019-12-19 t.o.m. 2021-09-20)

Skånberg, Tuve, riksdagsledamot (fr.o.m. 2019-12-19 t.o.m.

2021-09-20)

Vilhelmsson, Helena, riksdagsledamot (fr.o.m. 2019-12-19 t.o.m. 2021-09-20)

Wetterling, Jessica, riksdagsledamot (fr.o.m. 2019-12-19 t.o.m.

2021-09-20)

Widman, Allan, riksdagsledamot (fr.o.m. 2019-12-19 t.o.m.

2021-09-20)

Sakkunniga:

Axelsson, Tove, kansliråd (fr.o.m. 2019-12-19 t.o.m. 2021-09-20) Sevilä, Kalle, ämnesråd (fr.o.m. 2020-03-05 t.o.m. 2021-09-20) Åström, Anna, departementssekreterare (fr.o.m. 2019-12-19 t.o.m. 2020-03-04)

Experter:

Bexhed, Jan-Mikael, advokat (fr.o.m. 2020-02-04 t.o.m. 2021-09-20) Hegeland, Hans, utskottsråd (fr.o.m. 2020-02-04 t.o.m. 2021-09-20) Laestadius, Patrik, förvaltare (fr.o.m. 2020-02-04 t.o.m. 2021-09-20) Lindman, Jan, överintendent (fr.o.m. 2020-02-04 t.o.m. 2021-09-20) Löfdahl, Petter, kansliråd (fr.o.m. 2020-02-04 t.o.m. 2021-09-20) Rosén, Staffan, professor emeritus (fr.o.m. 2020-02-04 t.o.m.

2021-09-20)

Huvudsekreterare:

Göransson, Frida-Louise, kansliråd (fr.o.m. 2020-04-01 t.o.m. 2021-09-30)

Sekreterare:

Fransson, Nils, överstelöjtnant (fr.o.m. 2020-01-13 t.o.m. 2020-09-18) Hjers, Emilia, jur.kand. (fr.o.m. 2021-01-18 t.o.m. 2021-09-21) Odmark, Anders, kammarrättsråd (fr.o.m. 2020-09-25 t.o.m.

2021-09-21)

Lokal: Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm

Direktiv för kommittén, se dir. 2019:76

Kommittén har avgett

SOU 2021:74 Ett modernt belöningssystem, de allmänna flaggdagarna och redovisningen av anslaget till hovet

Uppdraget är därmed slutfört.

30

Justitiedepartementet Skr. 2021/22:103

2.9Utredningen om en stärkt rättsprocess och en ökad lagföring (Ju 2019:11)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2019-11-21

Särskild utredare:

Johansson, Stefan, justitieråd (fr.o.m. 2019-11-21 t.o.m. 2021-05-20)

Sakkunniga:

Blomberg, Christina, kansliråd (fr.o.m. 2019-11-21 t.o.m. 2021-05-20) Sandgren, Evelina, rättssakkunnig (fr.o.m. 2019-11-21 t.o.m.

2021-05-20)

Experter:

Bergenstråle, Lena, polisintendent (fr.o.m. 2019-11-21 t.o.m.

2021-05-20)

Driving, Charlotte, chefsjurist (fr.o.m. 2019-11-21 t.o.m. 2021-05-20) Holmström, Henrik, verksjurist (fr.o.m. 2019-11-21 t.o.m. 2021-05-20) Ivarsson, Bengt, advokat (fr.o.m. 2019-11-21 t.o.m. 2021-05-20) Johansson Welin, Katarina, vice riksåklagare (fr.o.m. 2019-11-21 t.o.m. 2021-05-20)

Kronlund, Olof, vice överåklagare (fr.o.m. 2019-11-21 t.o.m.

2021-05-20)

Mellqvist, Fredrik, generalsekreterare (fr.o.m. 2019-11-21 t.o.m.

2021-05-20)

Selin, Fredrik, jurist (fr.o.m. 2019-11-21 t.o.m. 2021-05-20) Skinnari, Johanna, biträdande enhetschef (fr.o.m. 2019-11-21 t.o.m. 2021-05-20)

Thimfors, Åke, lagman (fr.o.m. 2019-11-21 t.o.m. 2021-05-20)

Sekreterare:

Johansson, Erik, hovrättsassessor (fr.o.m. 2019-11-21 t.o.m. 2021-06-03)

Lokal: Statens offentliga utredningar, Göteborg, tel. 08-405 81 74

Direktiv för utredningen, se dir. 2019:85

Kommittén har avgett

SOU 2021:35 En stärkt rättsprocess och en ökad lagföring

Uppdraget är därmed slutfört.

2.10Ordningsvaktsutredningen (Ju 2019:12)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2019-11-21

Särskild utredare:

Bäcklund, Agneta, justitieråd (fr.o.m. 2019-11-21 t.o.m. 2021-05-20)

31

Justitiedepartementet Skr. 2021/22:103

Sakkunniga:

Egeryd Neuman, Andreas, kansliråd (fr.o.m. 2020-01-17 t.o.m. 2020-12-31)

Lundmark, Anders, rättssakkunnig (fr.o.m. 2020-01-17 t.o.m. 2021-05-20)

Experter:

Berg, Greta, handläggare (fr.o.m. 2020-01-17 t.o.m. 2021-05-20) Berglund, Fredrik, verksjurist (fr.o.m. 2020-01-17 t.o.m. 2021-05-20) Fredriksson, Eva, polisintendent (fr.o.m. 2020-01-17 t.o.m.

2021-05-20)

Hansson, Gunilla, länsjurist (fr.o.m. 2020-01-17 t.o.m. 2020-08-28) Jansson, Li, branschchef och vice verkställande direktör (fr.o.m.

2020-01-17 t.o.m. 2021-05-20)

Norée, Annika, docent (fr.o.m. 2020-01-17 t.o.m. 2021-05-20) Persson, Anders, kansliråd (fr.o.m. 2021-02-02 t.o.m. 2021-05-20) Settergren, Rose-Mari, sakkunnig (fr.o.m. 2020-01-17 t.o.m.

2021-05-20)

Sjöberg, Lars, processledare (fr.o.m. 2020-01-17 t.o.m. 2021-05-20) Wesselhoff, Dennis, ordningsvakt (fr.o.m. 2020-02-05 t.o.m.

2021-05-20)

Wikström, William, handläggare (fr.o.m. 2020-01-17 t.o.m.

2021-05-20)

Åkesson, Elisabeth, länsjurist (fr.o.m. 2020-10-19 t.o.m. 2021-05-20)

Sekreterare:

Ekbäck, Johanna, rådman (fr.o.m. 2019-12-01 t.o.m. 2021-05-30)

Lokal: Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm

Direktiv för utredningen, se dir. 2019:89

Kommittén har avgett

SOU 2021:38 En ny lag om ordningsvakter m.m.

Uppdraget är därmed slutfört.

2.11Utredningen om bolags gränsöverskridande rörlighet inom EU (Ju 2019:13)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2019-12-05

Särskild utredare:

Andersson, Sten, justitieråd (fr.o.m. 2019-12-05 t.o.m. 2021-03-30)

Sakkunniga:

Bilge, Katarina, rättssakkunnig (fr.o.m. 2020-05-28 t.o.m. 2021-03-30) Mattsson, Ann-Sofie, departementssekreterare (fr.o.m. 2020-01-27 t.o.m. 2021-03-30)

Skog, Rolf, departementssekreterare (fr.o.m. 2020-01-27 t.o.m.

2021-03-30)

32

Justitiedepartementet Skr. 2021/22:103

Uppfeldt, Anna, rättssakkunnig (fr.o.m. 2020-01-27 t.o.m. 2021-03-30)

Experter:

Arffman, Åsa, chefsjurist (fr.o.m. 2020-01-27 t.o.m. 2021-03-30) Bern, Tomas, jurist (fr.o.m. 2020-01-27 t.o.m. 2021-03-30) Bogseth, Andreas, kammaråklagare (fr.o.m. 2020-01-27 t.o.m.

2021-03-30)

Donovan, Lise, jurist (fr.o.m. 2020-07-06 t.o.m. 2021-03-30) Larsson, Helena, jurist (fr.o.m. 2020-01-27 t.o.m. 2020-08-31) Lidén, Jens, jurist (fr.o.m. 2020-01-27 t.o.m. 2020-07-05) Nissar, Karl Johan, jurist (fr.o.m. 2020-01-27 t.o.m. 2021-03-30) Rehnström, Sofie, jurist (fr.o.m. 2020-01-27 t.o.m. 2021-03-30) Sjödin, Erik, docent (fr.o.m. 2020-01-27 t.o.m. 2021-03-30) Tikkakoski, Arja, verksjurist (fr.o.m. 2020-01-27 t.o.m. 2021-03-30) Wahlbäck, Jenny, jurist (fr.o.m. 2020-09-01 t.o.m. 2021-03-30) Wigart, Anne, chefsjurist (fr.o.m. 2020-01-27 t.o.m. 2021-03-30)

Sekreterare:

Berglund, Anna, hovrättsassessor (fr.o.m. 2020-01-08 t.o.m. 2021-04-07)

Lundén, Alexander, hovrättsassessor (fr.o.m. 2020-03-01 t.o.m. 2021-04-07)

Lokal: Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm

Direktiv för utredningen, se dir. 2019:95

Kommittén har avgett

SOU 2021:18 Bolags rörlighet över gränserna

Uppdraget är därmed slutfört.

2.12Utredningen om kommunernas brottsförebyggande ansvar (Ju 2019:14)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2019-11-28

Särskild utredare:

Hermansson, Ann-Sofie, f.d. kommunstyrelsens ordförande, lastbilschaufför (fr.o.m. 2019-12-12 t.o.m. 2021-06-20)

Sakkunniga:

Egeryd Neuman, Andreas, kansliråd (fr.o.m. 2020-02-05 t.o.m.

2020-09-23)

Eriksson, Håkan, kansliråd (fr.o.m. 2020-02-05 t.o.m. 2021-06-15) Evers Gester, Johannes, departementssekreterare (fr.o.m. 2020-02-05 t.o.m. 2021-06-15)

Persson, Anders, kansliråd (fr.o.m. 2020-09-24 t.o.m. 2021-06-15) von Schéele, Cecilia, departementssekreterare (fr.o.m. 2020-02-05 t.o.m. 2021-06-15)

33

Justitiedepartementet Skr. 2021/22:103

Sköld Kordelius, Cecilia, kansliråd (fr.o.m. 2020-02-05 t.o.m.

2021-06-15)

Sverdén, Marcus, kansliråd (fr.o.m. 2020-02-05 t.o.m. 2021-06-15) Wester, Hugo, departementssekreterare (fr.o.m. 2020-02-05 t.o.m. 2021-06-15)

Experter:

Berg, Greta, expert (fr.o.m. 2020-02-05 t.o.m. 2021-06-15) Eggertsen Teder, Maria, arkitekt (fr.o.m. 2020-02-05 t.o.m.

2021-06-15)

Elmér, Maria, undervisningsråd (fr.o.m. 2020-02-05 t.o.m.

2021-06-15)

Eriksson, Annika, utvecklingsdirektör (fr.o.m. 2020-02-05 t.o.m.

2021-06-15)

Höglund, Erik, chef (fr.o.m. 2020-02-05 t.o.m. 2021-06-15) Jarborg Eriksson, Håkan, polismästare (fr.o.m. 2020-02-05 t.o.m. 2021-06-15)

Lundberg, Tor, samordnare (fr.o.m. 2020-02-05 t.o.m. 2021-06-15) Olausson, Fredrik, tf. sektionschef (fr.o.m. 2020-02-05 t.o.m.

2021-06-15)

Svanberg, Karin, enhetschef (fr.o.m. 2020-02-05 t.o.m. 2021-06-15) Wågsäter, Annika, samordnare (fr.o.m. 2020-02-05 t.o.m. 2021-06-15)

Huvudsekreterare:

Gulati, Anne, generaldirektör (fr.o.m. 2020-01-07 t.o.m. 2020-04-30) Gulati, Anne (fr.o.m. 2020-05-01 t.o.m. 2021-06-20)

Biträdande sekreterare:

Gibson, Josefin, enhetsadministratör (fr.o.m. 2020-03-16 t.o.m. 2021-06-16)

Sekreterare:

Lindvall, Daniel, kansliråd (fr.o.m. 2020-11-30 t.o.m. 2021-06-15) Sertcanli, Maria, verksjurist (fr.o.m. 2020-02-17 t.o.m. 2021-06-20)

Lokal: Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm

Direktiv för utredningen, se dir. 2019:94

Kommittén har avgett

SOU 2021:49 Kommuner mot brott

Uppdraget är därmed slutfört.

2.13Utredningen om barn som misstänks för brott (Ju 2019:15)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2019-12-19

Särskild utredare:

Wendel Rosberg, Eva, f.d. lagman (fr.o.m. 2019-12-19)

34

Justitiedepartementet Skr. 2021/22:103

Sakkunnig:

Waltersson, Lisa, rättssakkunnig (fr.o.m. 2020-01-21)

Experter:

Agdalen, Tomas, utredare (fr.o.m. 2020-01-21 t.o.m. 2020-04-06)

Allinger, Daniel, utredare (fr.o.m. 2020-11-01 t.o.m. 2021-06-21)

Göransson, Jenny, inspektör (fr.o.m. 2020-01-21)

Jonsland, Thomas, utredare (fr.o.m. 2020-01-21)

Landström, Sara, docent (fr.o.m. 2020-01-21)

Melander, Li, jurist (fr.o.m. 2020-04-07 t.o.m. 2020-10-31)

Sjöberg, Annelie, utredare (fr.o.m. 2021-06-22)

Stolper, Sara, kammaråklagare (fr.o.m. 2020-01-21)

Söderström, Miriam, kansliråd (fr.o.m. 2020-01-21)

Tamm, Jonas, advokat (fr.o.m. 2020-01-21)

Westerlund, Joakim, hovrättsråd (fr.o.m. 2020-01-21)

Sekreterare:

Dieden, Anna, hovrättsassessor (fr.o.m. 2020-01-17)

Lokal: Regeringskansliets utredningsavdelning i Malmö, Hovrättstorget 1, Malmö

Direktiv för utredningen, se dir. 2019:103 och dir. 2021:41

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 21 januari 2022.

2.14Utredningen om stärkt rätt till skadestånd för brottsoffer (Ju 2019:16)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2019-12-19

Särskild utredare:

Forsgren, Mikael, kanslichef och chefsrådman (fr.o.m. 2019-12-19 t.o.m. 2021-07-18)

Ledamöter:

Ingeson, Mattias, biträdande generalsekreterare (fr.o.m. 2020-04-06 t.o.m. 2021-06-29)

Juntti, Ellen, riksdagsledamot (fr.o.m. 2020-04-06 t.o.m. 2021-06-29) Kling, Johan, projektledare (fr.o.m. 2020-04-06 t.o.m. 2021-06-29) Löberg, Petter, riksdagsledamot (fr.o.m. 2020-04-06 t.o.m.

2021-06-29)

Nilsson, Cecilia, enhetschef (fr.o.m. 2020-04-06 t.o.m. 2021-06-29) Nordborg, Gudrun, riksdagsledamot (fr.o.m. 2021-02-04 t.o.m.

2021-06-29)

Nyberg, Katja, riksdagsledamot (fr.o.m. 2020-04-06 t.o.m.

2021-06-29)

Tjäder, Zacharias, säkerhetssamordnare (fr.o.m. 2020-04-06 t.o.m. 2021-06-29)

Westerlund Snecker, Linda, riksdagsledamot (fr.o.m. 2020-04-06 t.o.m. 2021-02-03)

35

Justitiedepartementet Skr. 2021/22:103

Sakkunniga:

Freszals, Anton, rättssakkunnig (fr.o.m. 2020-12-10 t.o.m. 2021-06-29) Larsson, Anna-Karin, kansliråd (fr.o.m. 2020-02-14 t.o.m. 2020-12-15)

Experter:

Ahlner Wetterqvist, Jenny, kammaråklagare (fr.o.m. 2020-02-14 t.o.m. 2021-06-29)

Bengtsson, Bertil, professor (fr.o.m. 2020-02-14 t.o.m. 2021-06-29) Dereborg, Anders, lagman (fr.o.m. 2020-02-14 t.o.m. 2021-06-29) Hesselberg, Bengt, advokat (fr.o.m. 2020-02-14 t.o.m. 2021-06-30) Larsson, Anna-Karin, hyresråd (fr.o.m. 2020-12-16 t.o.m. 2021-06-29) Schultz, Mårten, professor (fr.o.m. 2020-02-14 t.o.m. 2021-06-29) Skarhed, Anna, f.d. justitiekansler (fr.o.m. 2020-02-14 t.o.m.

2021-06-29)

Huvudsekreterare:

Bergman, Erika, rådman (fr.o.m. 2020-09-14 t.o.m. 2021-07-30)

Sekreterare:

Bergman, Erika, rådman (fr.o.m. 2020-02-03 t.o.m. 2020-03-01) Bergman, Erika, rådman (fr.o.m. 2020-03-02 t.o.m. 2020-09-13) Ishak, Anton, hovrättsfiskal (fr.o.m. 2020-09-14 t.o.m. 2021-07-18)

Lokal: Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm

Direktiv för utredningen, se dir. 2019:104

Kommittén har avgett

SOU 2021:64 Ersättning till brottsoffer

Uppdraget är därmed slutfört.

2.15Utredningen om snabbare lagföring (Ju 2020:01)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2020-01-30

Särskild utredare:

Strömberg, Stefan, f.d. lagman (fr.o.m. 2020-01-30 t.o.m. 2021-06-14)

Sakkunniga:

Blomberg, Christina, kansliråd (fr.o.m. 2020-01-30 t.o.m. 2021-06-14) Larsson, Freddy, kansliråd (fr.o.m. 2020-11-16 t.o.m. 2021-06-14) Öhlund, Jonas, rättssakkunnig (fr.o.m. 2020-01-30 t.o.m. 2020-11-15)

Experter:

Claeson, Patrik, rådman (fr.o.m. 2020-01-30 t.o.m. 2021-06-14) Hallsten, Karin, tf. enhetschef (fr.o.m. 2020-01-30 t.o.m. 2021-06-14) Kornstrand, Agneta, chefsrådman (fr.o.m. 2020-01-30 t.o.m.

2021-06-14)

36

Justitiedepartementet Skr. 2021/22:103

Kugelberg, Fredrik, chefstoxikolog (fr.o.m. 2020-01-30 t.o.m.

2021-06-14)

Lengholm, Johan, kammaråklagare (fr.o.m. 2020-01-30 t.o.m.

2021-06-14)

Lindblom, Ylva, förbundsjurist (fr.o.m. 2020-01-30 t.o.m. 2021-06-14) Malmsten, Anders, advokat (fr.o.m. 2020-01-30 t.o.m. 2021-06-14) Nilsson, Jörgen, polisintendent (fr.o.m. 2020-01-30 t.o.m. 2021-06-14) Thunegard, Eva, områdeschef (fr.o.m. 2020-01-30 t.o.m. 2021-06-14) Åkerlind, Eva, utredare (fr.o.m. 2020-01-30 t.o.m. 2021-06-14)

Sekreterare:

Mackiewicz, Michael, rättssakkunnig (fr.o.m. 2020-02-03 t.o.m. 2021-06-29)

Lokal: Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm

Direktiv för utredningen, se dir. 2020:6 och dir. 2021:6

Kommittén har avgett

SOU 2021:46 Snabbare lagföring – ett snabbförfarande i brottmål

Uppdraget är därmed slutfört.

2.162020 års sexualbrottsutredning (Ju 2020:02)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2020-01-30

Särskild utredare:

Nilsson, Göran, hovrättsråd (fr.o.m. 2020-01-30 t.o.m. 2021-05-30)

Sakkunniga:

Johansson, Kajsa, rättssakkunnig (fr.o.m. 2020-02-18 t.o.m.

2021-05-30)

Olsson, Ida, rättssakkunnig (fr.o.m. 2020-03-05 t.o.m. 2021-05-30)

Experter:

Andersson, Ulrika, professor (fr.o.m. 2020-02-18 t.o.m. 2021-05-30) Hjerppe, Ulf, chef (fr.o.m. 2020-02-18 t.o.m. 2021-05-30)

Hölcke, Maria, rådman (fr.o.m. 2020-02-18 t.o.m. 2021-05-30) Johansson, Ginger, kammaråklagare (fr.o.m. 2020-02-18 t.o.m.

2021-05-30)

Lewenhagen, Lars, utredare (fr.o.m. 2020-02-18 t.o.m. 2021-05-30) Lindström, Anna, inspektör (fr.o.m. 2020-06-24 t.o.m. 2021-05-30) Ljungström, Gustaf, advokat (fr.o.m. 2020-02-18 t.o.m. 2021-05-30) Radia, Shriti, jurist (fr.o.m. 2020-02-18 t.o.m. 2020-09-01)

Swiech, Kristina, jurist (fr.o.m. 2020-09-02 t.o.m. 2021-05-30) Öhrn, Magnus, kammaråklagare (fr.o.m. 2020-02-18 t.o.m.

2021-05-30)

Sekreterare:

Fahleryd, Anna, hovrättsassessor (fr.o.m. 2020-01-30 t.o.m. 2021-06-13)

37

Justitiedepartementet Skr. 2021/22:103

Nordström, Ewa, tf. rådman (fr.o.m. 2020-06-01 t.o.m. 2021-02-28) Nordström, Ewa, tf. rådman (fr.o.m. 2021-03-01 t.o.m. 2021-05-30)

Lokal: Regeringens utredningsavdelning i Göteborg och i Malmö

Direktiv för utredningen, se dir. 2020:5 och dir. 2020:75

Kommittén har avgett

SOU 2021:43 Ett förstärkt skydd mot sexuella kränkningar

Uppdraget är därmed slutfört.

2.17Ecris-utredningen (Ju 2020:03)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2020-01-30

Särskild utredare:

Leijonram, Eric, chefsjurist (fr.o.m. 2020-01-30 t.o.m. 2021-03-31)

Sakkunnig:

Stille, Max, rättssakkunnig (fr.o.m. 2020-01-30 t.o.m. 2021-03-31)

Experter:

Hedbrant, Per Henrik, sektionschef (fr.o.m. 2020-01-30 t.o.m.

2021-03-31)

Pekkari, Katja, handläggare (fr.o.m. 2020-01-30 t.o.m. 2021-03-31) Tegernäs, Linnea, jurist (fr.o.m. 2020-01-30 t.o.m. 2021-03-31)

Sekreterare:

Hartman, Cecilia, hovrättsassessor (fr.o.m. 2020-02-01 t.o.m. 2021-04-13)

Lokal: Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm

Direktiv för utredningen, se dir. 2020:7 och dir. 2020:139

Kommittén har avgett

SOU 2021:20 Ecris-TCN – ett mer effektivt utbyte av brottmålsdomar mot tredjelandsmedborgare

Uppdraget är därmed slutfört.

2.182020 års grundlagskommitté (Ju 2020:04)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2020-02-13

Ordförande:

Eka, Anders, justitieråd (fr.o.m. 2020-02-13)

Ledamöter:

Broman, Bo, riksdagsledamot (fr.o.m. 2020-03-18) Ekström, Hans, riksdagsledamot (fr.o.m. 2020-03-18) Enström, Karin, riksdagsledamot (fr.o.m. 2020-03-18) Hansén, Camilla, riksdagsledamot (fr.o.m. 2020-03-18)

38

Justitiedepartementet Skr. 2021/22:103

Lantz, Gustaf, riksdagsledamot (fr.o.m. 2020-03-18)

Malmström, Cecilia, f.d. EU-kommissionär (fr.o.m. 2020-03-18)

Modig, Linda, riksdagsledamot (fr.o.m. 2020-03-18)

Rojhan Gustafsson, Azadeh, riksdagsledamot (fr.o.m. 2020-03-18)

Skånberg, Tuve, riksdagsledamot (fr.o.m. 2020-03-18)

Strömmer, Gunnar, partisekreterare (fr.o.m. 2020-03-18)

Sydow Mölleby, Mia, riksdagsledamot (fr.o.m. 2020-03-18)

Söderlund, Per, riksdagsledamot (fr.o.m. 2020-03-18)

Sakkunniga:

Axelsson, Tove, kansliråd (fr.o.m. 2021-01-14)

Hirschfeldt, Johan, f.d. hovrättspresident (fr.o.m. 2020-03-18)

Pleiner, Emma, ämnesråd (fr.o.m. 2020-03-18)

Törngren, David, ämnesråd (fr.o.m. 2020-03-18 t.o.m. 2021-01-13)

Experter:

Beckman, Ludvig, professor (fr.o.m. 2021-06-02)

Bratt, Percy, advokat (fr.o.m. 2020-05-01 t.o.m. 2021-03-15) Bull, Thomas, justitieråd (fr.o.m. 2020-05-01 t.o.m. 2021-03-15) Bull, Thomas, justitieråd (fr.o.m. 2021-06-02)

Danielsson, Christer, advokat (fr.o.m. 2021-06-02)

Driving, Charlotte, rätts- och avdelningschef (fr.o.m. 2021-06-02) Hägg Bergvall, Magdalena, chefsrådman (fr.o.m. 2021-06-02) Jonsson Cornell, Anna, professor (fr.o.m. 2020-05-01 t.o.m.

2021-03-15)

Svahn Starrsjö, Kristina, justitieråd (fr.o.m. 2021-06-02) Teorell, Jan, professor (fr.o.m. 2021-06-02)

Thorblad, Therese, ämnesråd (fr.o.m. 2020-05-01 t.o.m. 2021-03-15) Wenander, Henrik, professor (fr.o.m. 2021-06-02)

Wennberg, Bertil, f.d. kanslichef (fr.o.m. 2021-06-02) Wieslander, Karolina, kammaråklagare (fr.o.m. 2020-05-01 t.o.m. 2021-03-15)

Wockelberg, Helena, docent (fr.o.m. 2021-06-02)

Huvudsekreterare:

Gustavsson, Daniel, hovrättsråd (fr.o.m. 2020-03-16)

Sekreterare:

Andersson, Jens, kammarrättsassessor (fr.o.m. 2020-04-06 t.o.m. 2021-04-05)

Andersson, Jens, kammarrättsassessor (fr.o.m. 2021-04-06) Börstell, Viktoria, hovrättsassessor (fr.o.m. 2020-04-14) Cullin, Per-Ola, hovrättsassessor (fr.o.m. 2020-04-06 t.o.m. 2021-12-31)

Lokal: Garnisonen, Karlavägen 100, 103 33 Stockholm

Direktiv för kommittén, se dir. 2020:11

Kommittén har avgett

SOU 2021:15 Föreningsfrihet och terroristorganisationer

Kommittén beräknas avsluta sitt arbete senast den 15 februari 2023.

39

Justitiedepartementet Skr. 2021/22:103

2.19Utredningen om arbetskraftsinvandring (Ju 2020:05)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2020-02-06

Särskild utredare:

Linder, Anita, lagman (fr.o.m. 2020-02-06 t.o.m. 2021-10-31)

Experter:

Ageberg, Erik, expert (fr.o.m. 2020-08-20 t.o.m. 2021-10-31) Andric, Ana, utredare (fr.o.m. 2020-04-23 t.o.m. 2021-04-06) Bartosiewicz, Anna, expert (fr.o.m. 2021-03-18 t.o.m. 2021-10-31) Berg, Amelie, jurist (fr.o.m. 2020-04-23 t.o.m. 2021-10-31) Carlberg, Charlotta, ämnesråd (fr.o.m. 2020-04-23 t.o.m. 2021-05-27) Dabaghi, Tawar, departementssekreterare (fr.o.m. 2020-09-01 t.o.m. 2020-12-10)

Gahn, Mikael, departementssekreterare (fr.o.m. 2020-04-23 t.o.m.

2021-10-31)

Grynfarb, Daniel, enhetschef (fr.o.m. 2020-04-23 t.o.m. 2021-03-17) Hasselberg, Sigrid, handläggare (fr.o.m. 2020-04-23 t.o.m.

2021-10-31)

Jansson, Elin, kansliråd (fr.o.m. 2020-04-23 t.o.m. 2021-10-31) Johansson, Marcus, departementssekreterare (fr.o.m. 2020-12-11 t.o.m. 2021-10-31)

Johannesson, Anders, projektledare (fr.o.m. 2020-04-23 t.o.m.

2021-10-31)

Joyce, Patrick, chefsekonom (fr.o.m. 2020-04-23 t.o.m. 2021-10-31) Lund, Helena, departementssekreterare (fr.o.m. 2020-04-23 t.o.m.

2020-08-31)

Lundberg, Magnus, jurist (fr.o.m. 2020-04-23 t.o.m. 2020-08-19) Nandorf, Tove, utredare (fr.o.m. 2020-04-23 t.o.m. 2021-10-31) Phalén, Joel, ämnessakkunnig (fr.o.m. 2021-03-05 t.o.m. 2021-10-31) Rahm, Karl, rättssakkunnig (fr.o.m. 2020-04-23 t.o.m. 2021-10-31) Rasmussen, Maria, departementssekreterare (fr.o.m. 2020-09-01 t.o.m. 2021-03-04)

Råsmar, Sofia, jurist (fr.o.m. 2020-08-20 t.o.m. 2021-10-31) Skagerfält, Magnus, utredare (fr.o.m. 2021-04-07 t.o.m. 2021-10-31) Widgren, Olof, kansliråd (fr.o.m. 2020-04-23 t.o.m. 2020-08-31)

Sekreterare:

Melander, Ulrika, rådman (fr.o.m. 2020-04-01 t.o.m. 2021-02-14) Melander, Ulrika, rådman (fr.o.m. 2021-02-15 t.o.m. 2021-10-31) Nordqvist, Karin, kammarrättsassessor (fr.o.m. 2020-04-15 t.o.m. 2021-10-31)

Lokal: Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm

Direktiv för utredningen, se dir. 2020:8 och dir. 2020:69

Kommittén har avgett

SOU 2021:5 Ett förbättrat system för arbetskraftsinvandring

SOU 2021:88 Ett förbättrat system mot arbetskraftsexploatering m.m.

40

Justitiedepartementet Skr. 2021/22:103

Uppdraget är därmed slutfört.

2.20Utredningen om utökade möjligheter att göra utländska föräldraskap gällande i Sverige (Ju 2020:06)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2020-02-27

Särskild utredare:

Lundqvist, Amina, administrativ direktör (fr.o.m. 2020-02-27 t.o.m. 2021-06-20)

Sakkunniga:

Nordansjö, Kristin, rättssakkunnig (fr.o.m. 2020-04-14 t.o.m. 2021-06-20)

Östberg, Moa, kansliråd (fr.o.m. 2020-04-14 t.o.m. 2021-06-20)

Experter:

Axelsson, Anna, utredare (fr.o.m. 2020-04-14 t.o.m. 2021-06-20) Hellner, Michael, professor (fr.o.m. 2020-04-14 t.o.m. 2021-06-20) Scharmer, Peter, rådman (fr.o.m. 2020-04-14 t.o.m. 2021-06-20) Skogh, Per, expert inom folkbokföring (fr.o.m. 2020-04-14 t.o.m. 2021-06-20)

Sekreterare:

Blommé, Fredrik, justitiesekreterare (fr.o.m. 2020-03-09 t.o.m. 2021-06-29)

Lokal: Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm

Direktiv för utredningen, se dir. 2020:19

Kommittén har avgett

SOU 2021:56 Nya regler om utländska föräldraskap och adoption i vissa fall

Uppdraget är därmed slutfört.

2.21Utredningen om effektivare polisiära åtgärder i gränsnära områden (Ju 2020:07)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2020-03-05

Särskild utredare:

Reimer, Stefan, justitieråd (fr.o.m. 2020-03-05 t.o.m. 2021-11-17)

Sakkunniga:

Jöberger, Oskar, kansliråd (fr.o.m. 2020-04-17 t.o.m. 2021-11-17) Sellman, Håkan, kansliråd (fr.o.m. 2020-04-17 t.o.m. 2021-11-17) Westman, Marcus, rättssakkunnig (fr.o.m. 2020-04-17 t.o.m.

2020-11-01)

41

Justitiedepartementet Skr. 2021/22:103

Wiger, Carolina, rättssakkunnig (fr.o.m. 2020-11-02 t.o.m. 2021-11-17)

Experter:

Björkman, Johanna, advokat (fr.o.m. 2020-04-17 t.o.m. 2021-11-17) Forss, Ida, jurist (fr.o.m. 2020-04-17 t.o.m. 2021-11-17)

Gottberg, Daniel, verksjurist (fr.o.m. 2020-04-17 t.o.m. 2021-11-17) Hogen, Sofie, polisinspektör (fr.o.m. 2020-04-17 t.o.m. 2021-11-17) Johansson, Helen, verksjurist (fr.o.m. 2020-04-17 t.o.m. 2021-11-17) Nordberg, Eric, processledare (fr.o.m. 2020-04-17 t.o.m. 2021-11-17) Runmarker, Agneta, dataråd (fr.o.m. 2020-04-17 t.o.m. 2021-11-17)

Sekreterare:

Helevirta, Johanna, hovrättsassessor (fr.o.m. 2020-03-09 t.o.m. 2021-12-01)

Lokal: Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm

Direktiv för utredningen, se dir. 2020:23 och dir. 2021:43

Kommittén har avgett

SOU 2021:92 Åtgärder i gränsnära områden

Uppdraget är därmed slutfört.

2.222020 års valutredning (Ju 2020:08)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2020-03-26

Ordförande:

Hjelm-Wallén, Lena, tid. statsråd och vice statsminister (fr.o.m. 2020-03-26 t.o.m. 2021-12-15)

Ledamöter:

Andersson, Daniel, riksdagsledamot (fr.o.m. 2020-05-11 t.o.m.

2021-12-15)

Andreasson, Martin, kanslichef (fr.o.m. 2020-05-11 t.o.m. 2021-12-15) Bryntesson, Lars, regionpolitiker (fr.o.m. 2020-05-11 t.o.m.

2021-12-15)

Drougge, Ida, riksdagsledamot (fr.o.m. 2020-05-11 t.o.m. 2021-12-15) Eclund, Annika, fd. riksdagsledamot (fr.o.m. 2020-05-11 t.o.m.

2021-02-09)

Kaufmann, Bruno, journalist (fr.o.m. 2020-05-11 t.o.m. 2021-12-15) Kolsjö, Magnus, förbundsordförande (fr.o.m. 2021-02-10 t.o.m.

2021-12-15)

Lindahl, Fredrik, riksdagsledamot (fr.o.m. 2020-05-11 t.o.m.

2021-12-15)

Ottosson, Erik, riksdagsledamot (fr.o.m. 2020-05-11 t.o.m.

2021-12-15)

Rubbestad, Michael, riksdagsledamot (fr.o.m. 2020-05-11 t.o.m.

2021-12-15)

42

Justitiedepartementet Skr. 2021/22:103

Schöldberg, Per, riksdagsledamot (fr.o.m. 2020-05-11 t.o.m.

2021-12-15)

Sydow Mölleby, Mia, riksdagsledamot (fr.o.m. 2020-05-11 t.o.m. 2021-12-15)

Sakkunniga:

Blomqvist, Paula, ämnesråd (fr.o.m. 2020-05-06 t.o.m. 2021-12-15) Fatahian, Golshanak, rättssakkunnig (fr.o.m. 2020-05-06 t.o.m. 2021-12-15)

Experter:

Ahl, Åsa, gruppchef (fr.o.m. 2020-10-14 t.o.m. 2021-12-15) Blomberg, Anna, funktionschef (fr.o.m. 2020-05-06 t.o.m.

2021-09-09)

Debels, Eva, kanslichef (fr.o.m. 2020-05-06 t.o.m. 2021-12-15) Escar, Linda, bitr. enhetschef (fr.o.m. 2020-05-06 t.o.m. 2020-10-13) Lidhamn, Martin, handläggare (fr.o.m. 2020-05-06 t.o.m. 2021-12-15) Nyqvist, Anna, kanslichef (fr.o.m. 2020-05-06 t.o.m. 2021-12-15) Persson, Cecilia, kanslichef (fr.o.m. 2020-05-06 t.o.m. 2021-12-15) Ström, Lars-Åke, jurist (fr.o.m. 2020-05-06 t.o.m. 2020-09-20) Teorell, Jan, professor (fr.o.m. 2020-05-06 t.o.m. 2021-12-15) Åsberg, Ulrica, länsjurist (fr.o.m. 2021-09-10 t.o.m. 2021-12-15)

Sekreterare:

Lemon, Kristina, ämnessakkunnig (fr.o.m. 2020-04-20 t.o.m. 2021-12-17)

Ström, Lars-Åke, f.d. kammarrättsråd (fr.o.m. 2020-09-21 t.o.m. 2021-01-28)

Ström, Lars-Åke, f.d. kammarrättsråd (fr.o.m. 2021-01-29 t.o.m. 2021-03-31)

Ström, Lars-Åke, f.d. kammarrättsråd (fr.o.m. 2021-04-01 t.o.m. 2021-10-15)

Ström, Lars-Åke, f.d. kammarrättsråd (fr.o.m. 2021-10-16 t.o.m. 2021-12-17)

Lokal: Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm

Direktiv för utredningen, se dir. 2020:30 och dir. 2021:75

Kommittén har avgett

SOU 2021.:7 Förstärkt skydd för väljarna vid röstmottagningen

SOU 2021:96 Säkerhet och tillgänglighet vid val

Uppdraget är därmed slutfört.

2.23Trygghetsberedningen (Ju 2020:09)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2020-03-26

Ordförande:

Jakobsson, Leif, f.d. statssekreterare (fr.o.m. 2021-01-25)

43

Justitiedepartementet Skr. 2021/22:103

Olovsson, Fredrik, riksdagsledamot och ordförande (fr.o.m. 2020-03-26 t.o.m. 2021-01-24)

Ledamöter:

Brandberg, Paulina, åklagare (fr.o.m. 2021-10-28) Forssell, Johan, riksdagsledamot (fr.o.m. 2020-05-01 t.o.m. 2021-06-09)

Hedin, Johan, riksdagsledamot (fr.o.m. 2020-05-01) Juntti, Ellen, riksdagsledamot (fr.o.m. 2021-06-10) Kihlström, Ingemar, riksdagsledamot (fr.o.m. 2020-05-01) Ling, Rasmus, riksdagsledamot (fr.o.m. 2021-01-01)

Lundh Sammeli, Fredrik, riksdagsledamot (fr.o.m. 2020-05-01) Marttinen, Adam, riksdagsledamot (fr.o.m. 2020-05-01) Meijer, Louise, riksdagsledamot (fr.o.m. 2020-05-01)

Nilsson, Kristina, riksdagsledamot (fr.o.m. 2020-05-01) Nyberg, Katja, riksdagsledamot (fr.o.m. 2020-05-01) Pehrson, Johan, riksdagsledamot (fr.o.m. 2020-05-01 t.o.m. 2021-10-27)

Westerlund Snecker, Linda, riksdagsledamot (fr.o.m. 2020-05-01) Öfverbeck, Johanna, ersättare i riksdagen (fr.o.m. 2020-05-01 t.o.m. 2020-12-31)

Sakkunniga:

Egeryd Neuman, Andreas, kansliråd (fr.o.m. 2020-05-15 t.o.m.

2020-12-31)

Friberg, Fredrik, kansliråd (fr.o.m. 2021-04-13 t.o.m. 2021-08-26) von Greyerz, Walo, ämnesråd (fr.o.m. 2020-05-15 t.o.m. 2021-08-31) Grundtman, Markus, kansliråd (fr.o.m. 2021-06-14)

Keskitalo, Madelein, departementssekreterare (fr.o.m. 2020-05-15 t.o.m. 2021-04-12)

Norberg, Karin, kansliråd (fr.o.m. 2021-01-01)

Olsson, Monika, ämnesråd (fr.o.m. 2020-05-15 t.o.m. 2021-08-31) Sverdén, Marcus, kansliråd (fr.o.m. 2020-05-15 t.o.m. 2021-06-13) Zerea, Daniel, departementssekreterare (fr.o.m. 2021-08-27)

Experter:

Allinger, Daniel, utredare (fr.o.m. 2020-06-04 t.o.m. 2021-06-09) Andersson, Kerstin, projektledare (fr.o.m. 2020-06-04)

Austin, Karen, processledare (fr.o.m. 2020-06-04 t.o.m. 2022-01-09) Berg, Greta, expert (fr.o.m. 2020-06-04)

Berglund, Fredrik, institutionschef (fr.o.m. 2020-06-04)

Björnsdotter Paasikivi, Carolina, avdelningschef (fr.o.m. 2021-09-15) Blixt, Tomas, processägare (fr.o.m. 2020-06-04 t.o.m. 2021-07-31) Boman, Tony, utredare (fr.o.m. 2020-06-04)

Borg, Ulrika, advokat (fr.o.m. 2020-06-04)

Borgman, Stefan, brottsförebyggande samordnare (fr.o.m. 2020-06-04 t.o.m. 2020-12-31)

Ekdahl, Emma, brottsförebyggande samordnare (fr.o.m. 2020-06-04) Ekman, Tiina, senioranalytiker (fr.o.m. 2020-06-04)

Eriksson Tinghög, Mimmi, utredare (fr.o.m. 2020-06-04)

44

Justitiedepartementet Skr. 2021/22:103

von Essen, Charlotte, biträdande säkerhetspolischef (fr.o.m.

2020-10-01 t.o.m. 2021-09-14)

von Essen, Erik, samordnare (fr.o.m. 2021-01-01)

Grevholm, Erik, forsknings- och utredningsråd (fr.o.m. 2020-06-04) Guné, Lennart, chef utvecklingscentrum (fr.o.m. 2020-06-04) Gustafsson, Ulrika, analytiker (fr.o.m. 2022-01-10)

Hansen, Anna-Karin, chefsåklagare (fr.o.m. 2020-06-04) Herbst, Ulrika, regionpolischef (fr.o.m. 2020-06-04) Hjerppe, Ulf, enhetschef (fr.o.m. 2020-06-04)

Lindgren, Magnus, generalsekreterare (fr.o.m. 2020-06-04) Ljung, Kenneth, utredare (fr.o.m. 2021-06-10)

Olausson, Fredrik, expert (fr.o.m. 2020-06-04)

Olsson, Johan, operativ chef (fr.o.m. 2020-06-04 t.o.m. 2020-09-30) Palm, Elias, avdelningschef (fr.o.m. 2020-06-04)

Persson-Öhrn, Liselotte, utredare (fr.o.m. 2020-06-04) Silfverstolpe Agardh, Ebba, undervisningsråd (fr.o.m. 2020-06-04) Skoglund, Wenche, verksjurist (fr.o.m. 2020-06-04)

Thörn, Mikael, senior utredare (fr.o.m. 2020-06-04) Trost, Hedvig, hovrättsråd (fr.o.m. 2020-06-04) Wilcox, Åsa, senior rådgivare (fr.o.m. 2021-08-01)

Kanslichef:

Lindberg, Anna C., ämnesråd (fr.o.m. 2021-02-01) Wahlstedt, Mattias, departementsråd och enhetschef (fr.o.m. 2020-05-01 t.o.m. 2021-01-31)

Sekreterare:

Camenius, Robin, kriminolog (fr.o.m. 2021-03-01 t.o.m. 2021-04-30) Camenius, Robin, kriminolog (fr.o.m. 2021-05-01 t.o.m. 2021-10-31) Camenius, Robin, kriminolog (fr.o.m. 2021-11-01 t.o.m. 2021-12-31) Camenius, Robin, kriminolog (fr.o.m. 2022-01-01 t.o.m. 2022-03-31) Hermansson, Klara, lektor (fr.o.m. 2020-08-17 t.o.m. 2021-12-31)

Jerre, Kristina, forskningsledare (fr.o.m. 2020-05-01 t.o.m.

2021-07-31)

Lundahl, Jessica, ämnesråd (fr.o.m. 2021-09-01)

Lokal: Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm

Direktiv för utredningen, se dir. 2020:32, dir. 2021:8 och dir. 2021:62

Kommittén har avgett

SOU 2021:85 Vägar till ett tryggare samhälle

Kommittén ska slutredovisa sitt arbete senast den 31 oktober 2024 och årliga delredovisningar ska lämnas den 31 oktober 2021–2023.

2.24Utredningen om fri hyressättning vid nyproduktion (Ju 2020:10)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2020-04-23

45

Justitiedepartementet Skr. 2021/22:103

Särskild utredare:

Åberg, Kazimir, hovrättsråd (fr.o.m. 2020-03-23 t.o.m. 2021-05-30)

Sakkunniga:

Edling, Thomas, ämnesråd (fr.o.m. 2020-06-23 t.o.m. 2021-05-30) Ekstam, Helen, departementssekreterare (fr.o.m. 2020-06-23 t.o.m. 2021-05-30)

Fridborn Kempe, Philip, kansliråd (fr.o.m. 2020-06-23 t.o.m.

2021-05-30)

Experter:

Birgersson, Ingrid, jurist (fr.o.m. 2020-06-23 t.o.m. 2021-05-30) Broman, Anna, expert (fr.o.m. 2020-06-23 t.o.m. 2021-05-30) Elmgren, Erik, chef (fr.o.m. 2020-06-23 t.o.m. 2021-05-30) Höglund, Susanna, chefsekonom (fr.o.m. 2020-06-23 t.o.m.

2021-05-30)

Kopsch, Fredrik, universitetslektor (fr.o.m. 2020-06-23 t.o.m.

2021-05-30)

Lindkvist, Tommy, statistiker (fr.o.m. 2020-06-23 t.o.m. 2021-05-30) Lindvall, Martin, chef (fr.o.m. 2020-06-23 t.o.m. 2021-05-30) Tallkvist, Cecilia, hyresråd (fr.o.m. 2020-06-23 t.o.m. 2021-05-30)

Sekreterare:

Baheru, Haymanot, doktorand (fr.o.m. 2020-05-11 t.o.m. 2021-05-30) Hylander, Anna, jurist (fr.o.m. 2021-01-18 t.o.m. 2021-05-30) Jacobsson, Helena, ämnessakkunnig (fr.o.m. 2020-11-01 t.o.m.

2021-05-30)

Nilsson Taari, Pia, utredningssekreterare (fr.o.m. 2020-09-15 t.o.m. 2021-05-30)

Thureson, Anna, departementssekreterare (fr.o.m. 2020-05-15 t.o.m. 2021-06-14)

Lokal: Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm

Direktiv för utredningen, se dir. 2020:42

Kommittén har avgett

SOU 2021:50 Fri hyressättning vid nyproduktion

Uppdraget är därmed slutfört.

2.25Utredningen om utvisning på grund av brott (Ju 2020:11)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2020-04-30

Särskild utredare:

Wågnert, Niklas, chefsrådman (fr.o.m. 2020-05-01 t.o.m. 2021-06-29)

Experter:

Björk, Mikael, överåklagare (fr.o.m. 2020-05-29 t.o.m. 2021-06-29) Ekstedt, Anna, ämnesråd (fr.o.m. 2021-03-18 t.o.m. 2021-06-29)

46

Justitiedepartementet Skr. 2021/22:103

Eneman, Cecilia, kansliråd (fr.o.m. 2020-05-29 t.o.m. 2021-06-29) Eriksson, Johan, advokat (fr.o.m. 2020-05-29 t.o.m. 2021-06-29) Eriksson, Mikaela, departementssekreterare (fr.o.m. 2020-05-29 t.o.m. 2021-06-29)

Florin, Ola, kansliråd (fr.o.m. 2020-05-29 t.o.m. 2021-03-17) Lundh, Christer, hovrättsråd (fr.o.m. 2020-05-29 t.o.m. 2021-06-29) Odén, Therese, rättssakkunnig (fr.o.m. 2020-05-29 t.o.m. 2021-06-29) Svedlund, Karin, kriminalinspektör (fr.o.m. 2020-05-29 t.o.m.

2021-06-29)

Sekreterare:

Lagercrantz, Kristina, hovrättsassessor (fr.o.m. 2020-05-01 t.o.m. 2021-07-13)

Lokal: Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm

Direktiv för utredningen, se dir. 2020:44

Kommittén har avgett

SOU 2021:61 Utvisning på grund av brott – ett skärpt regelverk

Uppdraget är därmed slutfört.

2.26Utredningen om ett förstärkt straffrättsligt skydd för vissa samhällsnyttiga funktioner och några andra straffrättsliga frågor (Ju 2020:12)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2020-05-14

Särskild utredare:

Rapp, Anne, hovrättsråd och vice ordförande (fr.o.m. 2020-05-14 t.o.m. 2022-01-18)

Sakkunniga:

Arevian Sjöstedt, Ani, rättssakkunnig (fr.o.m. 2020-06-04 t.o.m.

2021-06-06)

Arvas Olsson, Filippa, ämnesråd (fr.o.m. 2021-04-07 t.o.m.

2022-01-18)

Granfors, Johanna, departementssekreterare (fr.o.m. 2020-06-04 t.o.m. 2021-04-06)

Ordenius, Sanna, rättssakkunnig (fr.o.m. 2021-06-07 t.o.m.

2022-01-18)

Experter:

Alexandersson, Anders, jurist (fr.o.m. 2020-06-04 t.o.m. 2022-01-18) Godman, Daniel, polisinspektör (fr.o.m. 2020-06-04 t.o.m.

2022-01-18)

Hultengård, Per, jurist (fr.o.m. 2021-04-15 t.o.m. 2022-01-18) Lindberg, Tobias, analys- och opinionsansvarig (fr.o.m. 2020-11-19 t.o.m. 2021-04-14)

Lång, Viveca, hovrättsråd (fr.o.m. 2020-06-04 t.o.m. 2022-01-18)

47

Justitiedepartementet Skr. 2021/22:103

Ruotsi, Mikael, doktorand (fr.o.m. 2020-06-04 t.o.m. 2020-10-01) Schlegel, Torkel, senior juridisk rådgivare (fr.o.m. 2020-06-04 t.o.m. 2022-01-18)

Sörlien, Solveig, advokat (fr.o.m. 2020-06-04 t.o.m. 2022-01-18) Thorslund, Ewa, verkställande direktör (fr.o.m. 2020-07-06 t.o.m.

2020-11-18)

Thunegard, Eva, områdeschef/chefsåklagare (fr.o.m. 2020-06-04 t.o.m. 2022-01-18)

Ziobro, Helen, utredningssekreterare (fr.o.m. 2020-10-02 t.o.m.

2022-01-18)

Öberg, Jonas, utredare (fr.o.m. 2020-06-04 t.o.m. 2022-01-18)

Sekreterare:

Lundgren, Emil, hovrättsassessor (fr.o.m. 2020-06-15 t.o.m. 2022-02-01)

Lokal: Regeringskansliets utredningsavdelning i Göteborg, c/o Förvaltningsrätten, Sten Sturegatan 14, Göteborg

Direktiv för utredningen, se dir. 2020:54

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 17 januari 2022.

2.27Utredningen om elektroniska underskrifter på regeringsbeslut (Ju 2020:13)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2020-05-14

Särskild utredare:

Svahn Starrsjö, Kristina, justitieråd (fr.o.m. 2020-06-29 t.o.m. 2021-03-15)

Experter:

Albihn, Johan, rättssakkunnig (fr.o.m. 2020-10-14 t.o.m. 2021-03-15) Kylberg, Frida, kansliråd (fr.o.m. 2020-10-14 t.o.m. 2021-03-15) Mostad, Karin, verksjurist (fr.o.m. 2020-10-14 t.o.m. 2021-03-15)

Sekreterare:

Tubluk, Esin, justitiesekreterare (fr.o.m. 2020-09-01 t.o.m. 2021-03-15)

Lokal: Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm

Direktiv för utredningen, se dir. 2020:55 och dir. 2020:128

Kommittén har avgett

SOU 2021:13 En teknikneutral grundlagsbestämmelse för regeringsbeslut

Uppdraget är därmed slutfört.

48

Justitiedepartementet Skr. 2021/22:103

2.28Utredningen om medicinsk åldersbedömning (Ju 2020:14)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2020-06-11

Särskild utredare:

Eka, Maria, chefsrådman (fr.o.m. 2020-06-11)

Experter:

Andersson, Lars, ämnesråd (fr.o.m. 2020-09-18 t.o.m. 2021-06-08) Bergström, Jonas, enhetschef (fr.o.m. 2020-09-18)

Eklöf, Mia, departementssekreterare (fr.o.m. 2020-09-18 t.o.m. 2021-08-24)

Evrensel, Åsa, expert (fr.o.m. 2020-09-18)

Fritzsche, Anki, ämnesråd (fr.o.m. 2020-09-18 t.o.m. 2020-10-06) Gustafsson, Marie, ämnesråd (fr.o.m. 2021-06-09)

Häggström, Olle, professor (fr.o.m. 2020-09-18) Nilsson, Ola, professor (fr.o.m. 2020-09-18) Palm, Elias, avdelningschef (fr.o.m. 2020-09-18)

Roth Olanders, Charlotte, departementssekreterare (fr.o.m.

2020-10-07)

Åhsberg, Elizabeth, projektledare (fr.o.m. 2020-09-18)

Sekreterare:

Östgren, Carolina, ämnesråd (fr.o.m. 2020-10-01 t.o.m. 2021-06-11) Östgren, Carolina, ämnesråd (fr.o.m. 2021-06-12 t.o.m. 2021-10-29) Östgren, Carolina, ämnesråd (fr.o.m. 2021-10-30 t.o.m. 2023-04-30) Östgren, Carolina, ämnesråd (fr.o.m. 2023-05-01 t.o.m. 2024-05-31)

Lokal: Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm

Direktiv för utredningen, se dir. 2020:64 och dir. 2021:27

Kommittén har avgett

SOU 2021:84 Granskning av Rättsmedicinalverkets metod för medicinsk åldersbedömning i asylprocessen

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 31 maj 2024.

2.29Gängbrottsutredningen (Ju 2020:15)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2020-06-11

Särskild utredare:

Perklev, Anders, hovrättspresident (fr.o.m. 2020-06-11 t.o.m. 2021-08-24)

Sakkunniga:

Munck, Peter, rättssakkunnig (fr.o.m. 2020-06-11 t.o.m. 2021-08-24) Wahlin, Eva-Lena, rättssakkunnig (fr.o.m. 2020-06-11 t.o.m.

2021-08-24)

49

Justitiedepartementet Skr. 2021/22:103

Experter:

Cronenberger, Aleksander, chefsåklagare (fr.o.m. 2020-06-11 t.o.m. 2021-08-24)

Eklund, Astrid, överåklagare (fr.o.m. 2020-06-11 t.o.m. 2021-08-24) Hadding Wiberg, Ghita, advokat (fr.o.m. 2020-06-11 t.o.m.

2021-08-24)

Hemtke, Erica, chefsrådman (fr.o.m. 2020-06-11 t.o.m. 2021-08-24) Lorentzon, Martin, sektionschef (fr.o.m. 2020-06-11 t.o.m.

2021-08-24)

Merlander, Ulf, polisintendent (fr.o.m. 2020-06-11 t.o.m. 2021-08-24) Svensson, Erik, docent (fr.o.m. 2020-06-11 t.o.m. 2021-08-24) Westfelt, Lisa, utredare (fr.o.m. 2020-06-11 t.o.m. 2021-08-24)

Sekreterare:

Swedenborg, Lars, rådman (fr.o.m. 2020-06-11 t.o.m. 2021-08-27) Vinnefors, Sara, hovrättsassessor (fr.o.m. 2020-06-11 t.o.m.

2021-08-31)

Lokal: Regeringskansliets utredningsavdelning i Malmö, tel. 08-405 96 29 och 08-405 36 39

Direktiv för utredningen, se dir. 2020:62 och dir. 2021:13

Kommittén har avgett

SOU 2021:68 Skärpta straff för brott i kriminella nätverk

Uppdraget är därmed slutfört.

2.302020 års förverkandeutredning (Ju 2020:16)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2020-06-17

Särskild utredare:

Asp, Petter, justitieråd (fr.o.m. 2020-06-17 t.o.m. 2022-01-18)

Experter:

Almkvist, Gustaf, jur.dr (fr.o.m. 2020-09-22 t.o.m. 2021-12-16) Eklund, Astrid, överåklagare (fr.o.m. 2020-09-22 t.o.m. 2021-12-16) Forss, Solveig, gruppchef (fr.o.m. 2020-09-22 t.o.m. 2021-12-16) Hensjö, Victor, rättssakkunnig (fr.o.m. 2020-09-22 t.o.m. 2021-12-16) Kyrö, Jan, advokat (fr.o.m. 2020-09-22 t.o.m. 2021-12-16)

Mathé, Klaudia, senior åklagare (fr.o.m. 2020-09-22 t.o.m.

2021-12-16)

Roos, Mari-Ann, hovrättsråd (fr.o.m. 2020-09-22 t.o.m. 2021-12-16)

Sekreterare:

Hannell, Anna, rådman (fr.o.m. 2020-08-01 t.o.m. 2022-01-18)

Lokal: Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm

Direktiv för utredningen, se dir. 2020:66 och dir. 2021:63

50

Justitiedepartementet Skr. 2021/22:103

Kommittén har avgett

SOU 2021:100 Ny förverkandelagstiftning

Uppdraget är därmed slutfört.

2.31Hyreskommissionen (Ju 2020:17)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2020-06-25

Ordförande:

Mattsson-Linnala, Sophia (fr.o.m. 2020-06-25 t.o.m. 2021-06-29)

Ledamöter:

Borg, Tor, nationalekonom (fr.o.m. 2020-06-25 t.o.m. 2021-06-29) Nilsson Öhrnell, Carl Olof, hyresråd (fr.o.m. 2020-06-25 t.o.m. 2021-06-29)

Sakkunniga:

Ekstam, Helen, departementssekreterare (fr.o.m. 2020-09-24 t.o.m. 2021-06-29)

Fridborn Kempe, Philip, kansliråd (fr.o.m. 2020-09-24 t.o.m.

2021-06-29)

Lindqvist, Joakim, rättssakkunnig (fr.o.m. 2020-09-24 t.o.m.

2021-06-29)

Experter:

Björkdahl, Erika P, docent (fr.o.m. 2020-09-24 t.o.m. 2021-06-29) Björkvald, Margareta, förhandlingsansvarig (fr.o.m. 2020-09-24 t.o.m. 2021-06-29)

Brard, Natalie, chef (fr.o.m. 2020-09-24 t.o.m. 2021-06-29) Lind, Hans, professor (fr.o.m. 2020-09-24 t.o.m. 2021-06-29) Lindén, Assar, jurist (fr.o.m. 2020-09-24 t.o.m. 2021-06-29) Mark-Nielsen, Jörgen, chef (fr.o.m. 2020-09-24 t.o.m. 2021-06-29) Pleiborn, Maria, demograf (fr.o.m. 2020-09-24 t.o.m. 2021-06-29)

Sekreterare:

Andersson, Emil, tf. rådman (fr.o.m. 2020-08-13 t.o.m. 2021-07-08) Hammarlund, Jonas, analytiker (fr.o.m. 2020-09-07 t.o.m. 2021-07-08)

Lokal: Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm

Direktiv för kommittén, se dir. 2020:70

Kommittén har avgett

SOU 2021:58 Läge och kvalitet i hyressättningen

Uppdraget är därmed slutfört.

51

Justitiedepartementet Skr. 2021/22:103

2.32Utredningen om privatkopieringsersättning (Ju 2020:18)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2020-08-20

Särskild utredare:

Sörbom, Monika, hovrättslagman (fr.o.m. 2020-08-20)

Sakkunniga:

Cederholm, Maria, departementssekreterare (fr.o.m. 2020-10-02 t.o.m. 2021-11-01)

Johansson, Marcus, departementssekreterare (fr.o.m. 2021-10-15) Nilsson, Robert, kansliråd (fr.o.m. 2020-10-02)

Olvon, Charlotte, rättssakkunnig (fr.o.m. 2020-10-02)

Renmyr, Cecilia, ämnesråd (fr.o.m. 2020-10-02 t.o.m. 2021-10-15) Rosén, Carl, departementsråd (fr.o.m. 2021-11-02)

Experter:

Bergdahl, My, näringspolitisk expert (fr.o.m. 2020-10-02) Elm, Klas, verkställande direktör (fr.o.m. 2020-10-02) Grönquist, Lars, chefsjurist (fr.o.m. 2020-10-02) Isaksson, Ulf, advokat (fr.o.m. 2020-10-02)

Johansson, David, juris doktor (fr.o.m. 2020-10-02) Källén, Ulrica, verksamhetsledare (fr.o.m. 2020-10-02) Larnfelt, Christine, föreningssekreterare (fr.o.m. 2020-10-02) Lindberg, Mats, senior rådgivare (fr.o.m. 2020-10-02) Lindblom, Malou, chefsrådman (fr.o.m. 2020-10-02) Nilsson, Christian, senior jurist (fr.o.m. 2020-10-02) Nordenborg, Mats, jurist (fr.o.m. 2020-10-02)

Wainikka, Christina, policyexpert (fr.o.m. 2020-10-02) Wattrang, Lotta, collecting societies (fr.o.m. 2020-10-02)

Sekreterare:

Bodegård, Tove, kansliråd (fr.o.m. 2021-09-06) Danielsson, Teresia, rättssakkunnig (fr.o.m. 2020-08-20) Enbert, Anna, kansliråd (fr.o.m. 2021-09-06)

Zanetti, Fredrik, ämnesråd (fr.o.m. 2020-08-20 t.o.m. 2021-10-05)

Lokal: Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm

Direktiv för utredningen, se dir. 2020:82 och dir. 2021:117

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 21 april 2022.

2.33Preskriptionsutredningen (Ju 2020:19)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2020-09-10

Särskild utredare:

Heidenborg, Mari, justitiekansler (fr.o.m. 2020-09-10 t.o.m. 2021-11-20)

52

Justitiedepartementet Skr. 2021/22:103

Sakkunniga:

Johansson, Kajsa, rättssakkunnig (fr.o.m. 2021-02-01 t.o.m.

2021-11-10)

Rhodin, Martin, ämnesråd (fr.o.m. 2020-10-07 t.o.m. 2021-01-31)

Experter:

Andersson, Peter, beslutsfattare (fr.o.m. 2020-10-07 t.o.m.

2021-11-10)

Audell, Elisabet, advokat (fr.o.m. 2020-10-07 t.o.m. 2021-11-10) Bloch, Eva, byråchef (fr.o.m. 2020-10-07 t.o.m. 2021-11-10) Hedbrant, Per Henrik, sektionschef (fr.o.m. 2021-07-08 t.o.m.

2021-11-10)

Isaksson, Ingemar, kriminalkommissarie (fr.o.m. 2020-10-07 t.o.m. 2021-11-10)

Nielsen Sundberg, Liselotte, verksamhetsexpert (fr.o.m. 2020-10-07 t.o.m. 2021-11-10)

Peterson, Axel, chefsrådman (fr.o.m. 2020-10-07 t.o.m. 2021-11-10) Ulväng, Magnus, professor (fr.o.m. 2020-10-07 t.o.m. 2021-11-10) Älgenäs, Cajsa, biotekniker (fr.o.m. 2020-10-07 t.o.m. 2021-11-10)

Sekreterare:

Sjöberg, Emma, kansliråd (fr.o.m. 2020-09-10 t.o.m. 2021-11-20)

Lokal: Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm

Direktiv för utredningen, se dir. 2020:91 och dir. 2021:52

Kommittén har avgett

SOU 2021:90 En översyn av den straffrättsliga regleringen om preskription

Uppdraget är därmed slutfört.

2.34Utredningen om utökade möjligheter att använda hemliga tvångsmedel (Ju 2020:20)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2020-10-14

Särskild utredare:

Thorblad, Barbro, f.d. generaldirektör (fr.o.m. 2020-10-14)

Sakkunnig:

Helling, Karolina, rättssakkunnig (fr.o.m. 2020-11-04)

Experter:

Björklund, Anna, advokat (fr.o.m. 2020-11-04)

Broman Olasdotter, Anna, senior kammaråklagare (fr.o.m. 2020-11-04)

Dahlén, Nathalie, hovrättsråd (fr.o.m. 2020-11-04) Engström, Roger, kriminalkommissarie (fr.o.m. 2020-11-04) Gottberg, Daniel, verksjurist (fr.o.m. 2020-11-04)

Harding, Hans, senior kammaråklagare (fr.o.m. 2020-11-04)

53

Justitiedepartementet Skr. 2021/22:103

Rundström, Carl, verksjurist (fr.o.m. 2020-11-04)

Rådberg, Johanna, senior föredragande (fr.o.m. 2020-11-04)

Sekreterare:

Kallifatides, Johanna, utredningssekreterare (fr.o.m. 2020-11-12)

Lokal: Garnisonen, Karlavägen 100, 103 30 Stockholm

Direktiv för utredningen, se dir. 2020:104

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 14 april 2022.

2.35Utredningen om en föräldraskapsrättslig lagstiftning för alla (Ju 2020:21)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2020-12-10

Särskild utredare:

Gutrad, Dina, rådman (fr.o.m. 2020-12-10)

Sakkunniga:

Ek, Marie, kansliråd (fr.o.m. 2021-01-20 t.o.m. 2021-09-09) Kaharascho Fridh, Madeleine, departementssekreterare (fr.o.m. 2021-09-10)

Lidström, Maria, ämnesråd (fr.o.m. 2021-01-20) Palmgren, Robin, rättssakkunnig (fr.o.m. 2021-01-20)

Experter:

Axelsson, Anna, utredare (fr.o.m. 2021-01-20) Ljungberg, Anna, expert (fr.o.m. 2021-01-20) Lindgren, Johan, advokat (fr.o.m. 2021-01-20)

Mägi, Erik, doktorand (fr.o.m. 2021-01-20 t.o.m. 2021-03-15) Pomering, Rebecka, jurist (fr.o.m. 2021-01-20 t.o.m. 2021-08-29) Singer, Anna, professor (fr.o.m. 2021-01-20)

Sjöberg, Annelie, utredare (fr.o.m. 2021-08-30) Sjösten, Mats, lagman (fr.o.m. 2021-01-20)

Wiklund, Niclas, familjerättssekreterare (fr.o.m. 2021-01-20)

Sekreterare:

Brossner, Linnéa, kansliråd (fr.o.m. 2020-12-10) Dahllöf, Anton, hovrättsassessor (fr.o.m. 2021-01-18)

Lokal: Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm

Direktiv för utredningen, se dir. 2020:132

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 21 juni 2022.

2.36Utredningen om inrättande av Myndigheten för psykologiskt försvar (Ju 2021:01)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2021-03-18

54

Justitiedepartementet Skr. 2021/22:103

Särskild utredare:

Hjort, Magnus, analytiker (fr.o.m. 2021-03-18 t.o.m. 2022-01-30)

Sakkunniga:

Eklund, Anders, kansliråd (fr.o.m. 2021-06-14 t.o.m. 2021-12-30) Landerholm, Henrik, generaldirektör (fr.o.m. 2021-10-18 t.o.m. 2021-12-30)

Experter:

Broman, Mattias, senior rådgivare (fr.o.m. 2021-08-04 t.o.m.

2021-12-30)

Lindgren, Karin, chefstjänsteman (fr.o.m. 2021-09-13 t.o.m.

2021-12-30)

Tofvesson, Mikael, enhetschef (fr.o.m. 2021-06-14 t.o.m. 2021-12-30) Wendt, Rikard, senior IT-konsult (fr.o.m. 2021-08-04 t.o.m.

2021-12-30)

Sekreterare:

Olofsson, Patrik, undervisningsråd (fr.o.m. 2021-04-21 t.o.m. 2021-12-30)

Olofsson, Patrik, undervisningsråd (fr.o.m. 2022-01-01 t.o.m. 2022-01-30)

Lokal: Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm

Direktiv för utredningen, se dir. 2021:20

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 30 januari 2022.

2.37Utredningen om behörig myndighet och lämpliga sanktioner enligt EU:s förordning om att hantera spridning av terrorisminnehåll online (Ju 2021:02)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2021-04-15

Särskild utredare:

Sjöö, Johan, lagman (fr.o.m. 2021-04-15)

Sakkunniga:

Arvas Olsson, Filippa, ämnesråd (fr.o.m. 2021-09-01)

Hedqvist, Joanna, rättssakkunnig (fr.o.m. 2021-09-01)

Sjölinder, Henrik, ämnesråd (fr.o.m. 2021-09-01)

Tysklind, Elin, rättssakkunnig (fr.o.m. 2021-09-01)

Experter:

Bergström, Ola, chef (fr.o.m. 2021-09-01)

Ekstrand, Elisabeth, chefsjurist (fr.o.m. 2021-09-01)

Karlson Jernbäcker, Mattias, utredare (fr.o.m. 2021-09-01)

Klahr, Sofie, jurist (fr.o.m. 2021-09-01)

Olsson, Ingmarie, jurist (fr.o.m. 2021-09-01)

55

Justitiedepartementet Skr. 2021/22:103

Rundström, Carl, verksjurist (fr.o.m. 2021-09-01)

Sekreterare:

Molin, Lina, utredningssekreterare (fr.o.m. 2021-04-15)

Lokal: Regeringskansliets utredningsavdelning Malmö, Hovrättstorget 1, 211 18 Malmö

Direktiv för utredningen, se dir. 2021:24

Kommittén har avgett

SOU 2021:76 EU:s förordning om terrorisminnehåll på internet – frågan om behörig myndighet

Uppdraget i övrigt ska redovisas senast den 15 april 2022.

2.38Utredningen om civilbefolkningens skydd vid höjd beredskap (Ju 2021:03)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2021-05-06

Särskild utredare:

Bohlin, Britt, f.d. rådsdirektör (fr.o.m. 2021-05-06)

Sakkunniga:

Antonsson, Emil, kansliråd (fr.o.m. 2021-08-02) Bram, Kristina, kansliråd (fr.o.m. 2021-08-02)

Ferlin, Anna, departementssekreterare (fr.o.m. 2021-08-02) Klang, Mathilda, rättssakkunnig (fr.o.m. 2021-08-02) Lindberg, Anna-Karin, kansliråd (fr.o.m. 2021-08-02)

Experter:

Ahlström, Johan, riskingenjör (fr.o.m. 2021-08-02) Aspholm, Rikard, enhetschef (fr.o.m. 2021-08-02)

Berlin, Helena, tillväxt- och utvecklingschef (fr.o.m. 2021-08-02) Danestig Sjögren, Catarina, enhetschef (fr.o.m. 2021-08-02) Forsell, Staffan, beredskapsstrateg (fr.o.m. 2021-08-02) Johannesson, Anders, enhetschef (fr.o.m. 2021-08-02)

Jonsson, Fredric, beredskapsdirektör (fr.o.m. 2021-08-02) Lindholm, Martin, byggnadsingenjör (fr.o.m. 2021-08-02) Orrsten Martin, Lena, stabsofficer (fr.o.m. 2021-08-02)

Planmo, Markus, expert (fr.o.m. 2021-08-02) Simryd, Julia, handläggare (fr.o.m. 2021-08-02)

Sekreterare:

Blommé, Fredrik, hovrättsassessor (fr.o.m. 2021-06-30) Jacobsson, Helena, hovrättsassessor (fr.o.m. 2021-06-07)

Soppela, Ari, departementsråd (fr.o.m. 2021-09-01 t.o.m. 2022-03-31)

Lokal: Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm

Direktiv för utredningen, se dir. 2021:30

56

Justitiedepartementet Skr. 2021/22:103

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 7 november 2022.

2.39Utredningen om vissa ersättningsfrågor på upphovsrättsområdet (Ju 2021:04)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2021-05-12

Särskild utredare:

Mattsson, Dag, justitieråd (fr.o.m. 2021-05-12)

Ledamot:

Wendt, Ulrika, jurist (fr.o.m. 2021-06-01)

Sakkunniga:

Nilsson, Robert, kansliråd (fr.o.m. 2021-06-01)

Sundqvist, Carl Johan, rättssakkunnig (fr.o.m. 2021-06-01)

Experter:

Adamsson, Peter, rådman (fr.o.m. 2021-06-01) Alin, Josephine, senior jurist (fr.o.m. 2021-09-16) Barzegar, Rebecca, förhandlingschef (fr.o.m. 2021-06-01) Berger, Martin, avdelningsjurist (fr.o.m. 2021-06-01) Grönquist, Lars, chefsjurist (fr.o.m. 2021-06-01) Lindblom, Susin, förbundsdirektör (fr.o.m. 2021-06-01) Måhl, Petra, styrelseledamot (fr.o.m. 2021-06-01) Richardson, Charlott, förbundsdirektör (fr.o.m. 2021-06-01) Sandart, Dag, advokat (fr.o.m. 2021-06-01)

Wainikka, Christina, policyexpert (fr.o.m. 2021-06-01) Wennersten, Ulrika, juris doktor (fr.o.m. 2021-06-01) Werner, Ludvig, verkställande direktör (fr.o.m. 2021-06-01) Zabrodsky, Mikaela, jurist (fr.o.m. 2021-06-01)

Öström, Thorbjörn, seniorjurist (fr.o.m. 2021-06-01 t.o.m. 2021-09-15)

Sekreterare:

Valenzuela, Ricardo, rättssakkunnig (fr.o.m. 2021-05-12)

Lokal: Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm

Direktiv för utredningen, se dir. 2021:31

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 12 maj 2022.

2.40Biometriutredningen (Ju 2021:05)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2021-05-20

Särskild utredare:

Leijonram, Eric, chefsjurist (fr.o.m. 2021-05-20)

Sakkunniga:

Blomgren, Sophie, rättssakkunnig (fr.o.m. 2021-06-16)

57

Justitiedepartementet Skr. 2021/22:103

Jansson, Johan, rättssakkunnig (fr.o.m. 2021-06-16 t.o.m. 2021-11-11) Stille, Max, rättssakkunnig (fr.o.m. 2021-11-12)

Experter:

Berglund, Fredrik, verksjurist (fr.o.m. 2021-06-16) Berglund, Gunilla, enhetschef (fr.o.m. 2021-06-16) Johansson, Magnus, vice överåklagare (fr.o.m. 2021-06-16) Lavie, Ola, vice överåklagare (fr.o.m. 2021-06-16) Mazzotti Pallard, Elena, jurist (fr.o.m. 2021-06-16)

Nielsen Sundberg, Liselotte, verksamhetsexpert (fr.o.m. 2021-06-16) Söder, Robin, advokat (fr.o.m. 2021-06-16)

Thorslund, Jeanna, jurist (fr.o.m. 2021-06-16) Wiborn, Jonna, verksjurist (fr.o.m. 2021-06-16)

Sekreterare:

Brundin, Åsa, hovrättsassessor (fr.o.m. 2021-05-20) Thorisdotter, Erla Björg, verksjurist (fr.o.m. 2021-08-16)

Lokal: Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm

Direktiv för utredningen, se dir. 2021:34

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 20 februari 2023.

2.41Utredningen om genomförande av EU-direktiv om offentlig land-för-land-rapportering och några frågor om års- och koncernredovisningar (Ju 2021:06)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2021-06-17

Särskild utredare:

Aspegren, Jacob, hovrättsråd (fr.o.m. 2021-06-17)

Sakkunniga:

Belfrage, Jonas, rättssakkunnig (fr.o.m. 2021-09-13) Holmström, Peter, departementssekreterare (fr.o.m. 2021-09-13)

Experter:

Allard, Therése, rättslig expert (fr.o.m. 2021-09-13) Bildstein-Hagberg, Sofia, expert (fr.o.m. 2021-09-13)

Brusk Rönnqvist, Anna-Karin, chefsrevisor (fr.o.m. 2021-09-13) Furustedt, Christer, bitr. avd.chef (fr.o.m. 2021-09-13) Lundqvist, Pernilla, redovisningsspecialist (fr.o.m. 2021-09-13) Persson, Anders, verksamhetsutvecklare (fr.o.m. 2021-09-13) Pärlhem, Stefan, kanslichef (fr.o.m. 2021-09-13)

Sekreterare:

Fors, Sofia, hovrättsassessor (fr.o.m. 2021-10-01)

Lokal: Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm

58

Justitiedepartementet Skr. 2021/22:103

Direktiv för utredningen, se dir. 2021:46

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 1 juni 2022.

2.42Utredningen om hantering och köp av vissa krediter (Ju 2021:07)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2021-06-23

Särskild utredare:

Lindeblad, Ann-Christine, justitieråd (fr.o.m. 2021-06-23)

Sakkunniga:

Kershaw, Emma, kansliråd (fr.o.m. 2021-09-01) Palmgren, Robin, rättssakkunnig (fr.o.m. 2021-09-01) Wahlström Hofgren, Carolina, departementssekreterare (fr.o.m. 2021-09-01)

Experter:

Dölling, Anders, rådgivare (fr.o.m. 2021-09-01)

Engström, Fredrik, advokat (fr.o.m. 2021-09-01)

Kärnlöf, Hans, avdelningsdirektör (fr.o.m. 2021-09-01)

Nordquist, Fredrik, biträdande chef (fr.o.m. 2021-09-01)

Sterner, Christian, chef (fr.o.m. 2021-09-01)

Sekreterare:

Berglund, Anna, hovrättsassessor (fr.o.m. 2021-07-05)

Lycke, Johan, jurist (fr.o.m. 2021-06-23)

Nordengren, Nina, hovrättsassessor (fr.o.m. 2021-12-02)

Lokal: Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm

Direktiv för utredningen, se dir. 2021:48

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 1 september 2022.

2.43Flerbrottsutredningen (Ju 2021:08)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2021-07-22

Särskild utredare:

Perklev, Anders, hovrättspresident (fr.o.m. 2021-07-27)

Sakkunniga:

Lindberg, Oscar, rättssakkunnig (fr.o.m. 2021-09-16)

Rosdahl, Simon, rättssakkunnig (fr.o.m. 2021-09-16)

Experter:

Bertilsson, Jessica, verksjurist (fr.o.m. 2021-09-16)

Ekman Hessius, Ingela, advokat (fr.o.m. 2021-09-16)

Holmgren, Axel, doktorand (fr.o.m. 2021-09-16)

Lehtinen, Sarah, utredare (fr.o.m. 2021-09-16)

59

Justitiedepartementet Skr. 2021/22:103

Lundkvist, Peter, vice överåklagare (fr.o.m. 2021-09-16) Palmenäs, Linda, rådman (fr.o.m. 2021-09-16)

Sandholm, Anders, kriminalkommissarie (fr.o.m. 2021-09-16)

Sekreterare:

Lagercrantz, Kristina, hovrättsassessor (fr.o.m. 2021-08-23)

Lokal: Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm

Direktiv för utredningen, se dir. 2021:56

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 20 januari 2023.

2.442021 års datalagringsutredning (Ju 2021:09)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2021-08-05

Särskild utredare:

Heuman, Sigurd, f.d. lagman (fr.o.m. 2021-08-05)

Sakkunniga:

Krzyzanski, Felisa, kansliråd (fr.o.m. 2021-09-23) Mattsson, Susanna, kansliråd (fr.o.m. 2021-09-23) Uhlmann, Staffan, rättssakkunnig (fr.o.m. 2021-09-23)

Experter:

Agnehall, Cecilia, enhetschef (fr.o.m. 2021-09-23) Biörklund, Måns, vice chefsåklagare (fr.o.m. 2021-09-23) Björkman, Johanna, advokat (fr.o.m. 2021-09-23) Cristvall, Peder, jurist (fr.o.m. 2021-09-23)

Gatenheim, Christofer, rådman (fr.o.m. 2021-09-23) Klahr, Sofie, jurist (fr.o.m. 2021-09-23)

Lengholm, Johan, kammaråklagare (fr.o.m. 2021-09-23) Murelius, Ted, vice chefsåklagare (fr.o.m. 2021-09-23) Nordberg, Micaela, verksjurist (fr.o.m. 2021-09-23) Nygren, Robert, enhetschef (fr.o.m. 2021-09-23) Olander Selldén, Anna, jurist (fr.o.m. 2021-09-23) Rundström, Carl, verksjurist (fr.o.m. 2021-09-23) Zettervall, Lisa, jurist (fr.o.m. 2021-09-23)

Sekreterare:

Melander Tell, Eva, rättschef (fr.o.m. 2021-08-16)

Lokal: Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm

Direktiv för utredningen, se dir. 2021:58

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 6 februari 2023.

60

Justitiedepartementet Skr. 2021/22:103

2.45Utredningen om nationell samordning av försörjningsberedskap (Ju 2021:10)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2021-09-02

Särskild utredare:

Böhlin, Birgitta, f.d. generaldirektör (fr.o.m. 2021-09-02)

Sekreterare:

Bogdanovic, Goran, departementssekreterare (fr.o.m. 2021-09-27)

Sohlman, Sascha, revisionsdirektör (fr.o.m. 2021-09-20)

Sakkunniga:

Antonsson, Emil, kansliråd (fr.o.m. 2021-11-02)

Ax, Anna, kansliråd (fr.o.m. 2021-11-02)

Bjuremalm, Roland, kansliråd (fr.o.m. 2021-11-02)

Dahlberg, Cecilia, kansliråd (fr.o.m. 2021-11-02)

Druve, Ingmarie, kansliråd (fr.o.m. 2021-11-02)

Hermansson, Andreas, kansliråd (fr.o.m. 2021-11-02)

Santesson Kurti, Helena, ämnesråd (fr.o.m. 2021-11-02)

Törner, Lina, kansliråd (fr.o.m. 2021-11-02)

Yuen, Katarina, departementssekreterare (fr.o.m. 2021-11-02)

Experter:

Bergholm Söder, Annelie, länsråd (fr.o.m. 2021-11-02)

Eriksson, Anders, utredare (fr.o.m. 2021-11-02)

Kinnander, Andreas, avdelningschef (fr.o.m. 2021-11-02)

Peedu, Karin, upphandlingsstrateg (fr.o.m. 2021-11-02)

Sjöberg, Johan, senior rådgivare (fr.o.m. 2021-12-01)

Wikman, Jonas, generalmajor (fr.o.m. 2021-11-02)

Lokal: Garnisonen, Karlavägen 100 A, Stockholm

Direktiv för utredningen, se dir. 2021:65

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 31 maj 2023.

2.46Utredningen om vikten av trygghet och kontinuitet för barn i utsatta situationer – en översyn av reglerna i föräldrabalken

(Ju 2021:11)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2021-09-16

Särskild utredare:

Jungstedt, Sofia, chefsrådman (fr.o.m. 2021-09-16)

Sakkunniga:

Lönn, Victoria, rättssakkunnig (fr.o.m. 2021-10-19)

Rosenälv, Sandra, departementssekreterare (fr.o.m. 2021-10-19)

61

Justitiedepartementet Skr. 2021/22:103

Experter:

Davidsson, Lisabeth, enhetschef (fr.o.m. 2021-10-19) Edwall Insulander, Mia, advokat (fr.o.m. 2021-10-19) Geijer, Ulrika, chefsrådman (fr.o.m. 2021-10-19)

Juhlén, Karin, jurist (fr.o.m. 2021-10-19)

Karlbom, Anna-Karin, chefsrådman (fr.o.m. 2021-10-19) Leviner, Pernilla, professor (fr.o.m. 2021-10-19)

Melander Hagborg, Johan, universitetslektor (fr.o.m. 2021-10-19) Renström, Ulrica, utredare (fr.o.m. 2021-10-19)

Sekreterare:

Axetorn, Elisabeth, tingsfiskal (fr.o.m. 2021-09-20)

Lokal: Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm

Direktiv för utredningen, se dir. 2021:70

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 20 december 2022.

2.47Utredningen ett ordnat initialt mottagande av asylsökande (Ju 2021:12)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2021-09-16

Särskild utredare:

Fridström, Ingela, kammarrättsråd (fr.o.m. 2021-10-25)

Experter:

Björk, Christina, departementssekreterare (fr.o.m. 2021-11-16) Fernhed, Elin, departementssekreterare (fr.o.m. 2021-11-16) Frank, Karin, kansliråd (fr.o.m. 2021-11-16)

Johansson, Marcus, departementssekreterare (fr.o.m. 2021-11-16) Perols, Karin, utredare (fr.o.m. 2021-11-16)

Stenhammar, Fredrik, verksjurist (fr.o.m. 2021-11-16) Thorsén, Lisa, rättssakkunnig (fr.o.m. 2021-11-16)

Sekreterare:

Johansson, Kajsa, hovrättsassessor (fr.o.m. 2021-10-25)

Lokal: Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm

Direktiv för utredningen, se dir. 2021:71

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 16 februari 2023.

2.48Kommittén om en översyn av regleringen om krigsdelegationen, var riksmötet hålls och

62

Justitiedepartementet Skr. 2021/22:103

regeringens normgivningskompetens i allvarliga fredstida kriser (Ju 2021:13)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2021-09-30

Ordförande:

Hirschfeldt, Johan, f.d. hovrättspresident (fr.o.m. 2021-09-30)

Ledamöter:

Avsan, Anti, f.d. riksdagsledamot (fr.o.m. 2021-11-16) Broman, Bo, riksdagsledamot (fr.o.m. 2021-11-16) Enström, Karin, riksdagsledamot (fr.o.m. 2021-11-16) Hirvonen, Annika, riksdagsledamot (fr.o.m. 2021-11-16) Holmqvist, Paula, riksdagsledamot (fr.o.m. 2021-11-16) Lindahl, Fredrik, riksdagsledamot (fr.o.m. 2021-11-16) Lundgren, Kerstin, riksdagsledamot och vice talman (fr.o.m. 2021-11-16)

Lundh Sammeli, Fredrik, riksdagsledamot (fr.o.m. 2021-11-16) Nilsson, Jennie, riksdagsledamot (fr.o.m. 2021-11-16) Oscarsson, Mikael, riksdagsledamot (fr.o.m. 2021-11-16) Sydow Mölleby, Mia, riksdagsledamot (fr.o.m. 2021-11-16) Widman, Allan, riksdagsledamot (fr.o.m. 2021-11-16)

Sakkunniga:

Jermsten, Henrik, justitieråd (fr.o.m. 2021-11-29)

Lundqvist, Johan, kansliråd (fr.o.m. 2021-11-29)

Experter:

Bolinder, Per, ämnesråd (fr.o.m. 2021-11-29)

Bynander, Kerstin, ställföreträdande avdelningschef (fr.o.m. 2021-11-29)

Ericson, Marika, universitetsadjunkt (fr.o.m. 2021-11-29) Jantvik, Linnéa, kansliråd (fr.o.m. 2021-11-29)

Jonsson Cornell, Anna, professor (fr.o.m. 2021-12-21) Larsson, Ann, enhetschef (fr.o.m. 2021-11-29) Svärdström, Jessica, departementsråd (fr.o.m. 2021-11-29) Waller, Annika, biträdande kanslichef (fr.o.m. 2021-12-14)

Sekreterare:

Jansson, Johan, rättssakkunnig (fr.o.m. 2021-11-15)

Morin, Agnes, områdesansvarig föredragande (fr.o.m. 2021-11-15)

Lokal: Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm

Direktiv för kommittén, se dir. 2021:80

Kommittén beräknas avsluta sitt arbete senast den 15 november 2023.

63

Justitiedepartementet Skr. 2021/22:103

2.49Kommittén om kriminalisering av förnekande av Förintelsen och av vissa andra brott

(Ju 2021:14)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2021-10-20

Ordförande:

Johansson, Stefan, justitieråd (fr.o.m. 2021-10-20)

Sekreterare:

Lind, Norah, rättssakkunnig (fr.o.m. 2021-11-01 t.o.m. 2023-05-04)

Lokal: Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm

Direktiv för kommittén, se dir. 2021:87

Kommittén beräknas avsluta sitt arbete senast den 20 april 2023.

2.50Utredningen om preventiva tvångsmedel för att förhindra allvarlig brottslighet (Ju 2021:15)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2021-11-02

Särskild utredare:

Söderholm, Inger, f.d. lagman (fr.o.m. 2021-11-02)

Sekreterare:

Andersson, Dan, hovrättsassessor (fr.o.m. 2022-01-10) Nordfeldt, Anja, hovrättsassessor (fr.o.m. 2021-11-25)

Sakkunniga:

Helling, Karolina, rättssakkunnig (fr.o.m. 2021-12-21) Sellman, Håkan, kansliråd (fr.o.m. 2021-12-21)

Experter:

Agnvall, Jonas, jurist (fr.o.m. 2021-12-21)

Bjursten, Isabelle, senior åklagare (fr.o.m. 2021-12-21) De Basso, Sargon, advokat (fr.o.m. 2021-12-21)

Dock Collin, Marie-Louise, verksjurist (fr.o.m. 2021-12-21) Gottberg, Daniel, verksjurist (fr.o.m. 2021-12-21)

Gylder, Maria, föredragande (fr.o.m. 2021-12-21) Klahr, Sofie, jurist (fr.o.m. 2021-12-21)

Ljungqvist, Mats, senior åklagare (fr.o.m. 2021-12-21) Mörnstad, Katarina, senior åklagare (fr.o.m. 2021-12-21) Rosenmüller, Carl, rådman (fr.o.m. 2021-12-21)

Runemar, Pär, verksamhetsutvecklare (fr.o.m. 2021-12-21) Åhman, Karin, professor (fr.o.m. 2021-12-21)

Lokal: Regeringskansliets utredningsavdelning i Malmö, Hovrättstorget 1, Malmö

Direktiv för kommittén, se dir. 2021:102 och dir. 2021:113

64

Justitiedepartementet Skr. 2021/22:103

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 14 oktober 2022.

2.51Utredningen om åtgärder mot kontroller av flickors och kvinnors sexualitet (Ju 2021:16)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2021-11-03

Särskild utredare:

Hölcke, Maria, rådman (fr.o.m. 2021-11-03)

Sekreterare:

Mlayeh, Sami Emanuel, hovrättsassessor (fr.o.m. 2021-12-01)

Experter:

Faxe, David, advokat (fr.o.m. 2021-12-06) Granat, Klara, kansliråd (fr.o.m. 2021-12-06)

Jacobson, Monica, biträdande chefsjurist (fr.o.m. 2021-12-06) Olsson, Anna, rättssakkunnig (fr.o.m. 2021-12-06)

Peterson, Axel, chefsrådman (fr.o.m. 2021-12-06) Rexvid, Devin, universitetslektor (fr.o.m. 2021-12-06) Wenna, Jessica, senior åklagare (fr.o.m. 2021-12-06) Åhlund, Susanne, utredare (fr.o.m. 2021-12-06)

Lokal: Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm

Direktiv för utredningen, se dir. 2021:98

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 1 december 2022.

2.52Utredningen om en översyn av regleringen om frihetsberövande påföljder för unga

(Ju 2021:17)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2021-11-03

Särskild utredare:

Bäcklund, Agneta, justitieråd (fr.o.m. 2021-11-03)

Sakkunniga:

Johansson, Kajsa, rättssakkunnig (fr.o.m. 2021-12-17)

Söderström, Miriam, kansliråd (fr.o.m. 2021-12-17)

Experter:

Ahlström, Cecilia, stf. chefsrådman (fr.o.m. 2021-12-17)

Björnheden, Tove, jurist (fr.o.m. 2021-12-17)

Fjellvind, Tomas, institutionschef (fr.o.m. 2021-12-17)

Götblad, Carin, polismästare (fr.o.m. 2021-12-17)

Ledin, Ove, handläggare (fr.o.m. 2021-12-17)

Långström, Niklas, sakkunnig (fr.o.m. 2021-12-17)

Malmsten, Anders, advokat (fr.o.m. 2021-12-17)

65

Justitiedepartementet Skr. 2021/22:103

Ollén, Marie-Louise, rättschef (fr.o.m. 2021-12-17) Oredson, Caroline, chefsjurist (fr.o.m. 2021-12-17) Shannon, David, enhetschef (fr.o.m. 2021-12-17)

Svensson, Erik, docent (fr.o.m. 2021-12-17)

Sekreterare:

Hannell, Anna, rådman (fr.o.m. 2022-01-20)

Lokal: Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm

Direktiv för utredningen, se dir. 2021:99

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 3 augusti 2023.

2.53Utredningen om bolaget som brottsverktyg (Ju 2021:18)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2021-12-22

Särskild utredare:

Danelius, Johan, justitieråd (fr.o.m. 2021-12-22) Lokal: Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm Direktiv för utredningen, se dir. 2021:115

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 22 juni 2023.

66

Utrikesdepartementet Skr. 2021/22:103

3Utrikesdepartementet

Inom detta avsnitt har följande kommittéer avslutat sin verksamhet sedan redovisningen i 2020 års kommittéberättelse: 4.

3.1Expertgruppen för biståndsanalys (UD 2013:01)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2013-01-31

Ordförande:

Heikensten, Lars, verkställande direktör (fr.o.m. 2013-01-31 t.o.m. 2017-03-31)

Lindholm Schultz, Helena, professor (fr.o.m. 2017-06-01 t.o.m. 2022-12-31)

Vice ordförande:

Andersson, Gun-Britt, sakkunnig (fr.o.m. 2015-06-08 t.o.m.

2018-12-31)

Lindström, Eva, f.d. riksrevisor (fr.o.m. 2013-01-31 t.o.m. 2014-10-13) Schaar, Johan (fr.o.m. 2019-01-01 t.o.m. 2022-12-31)

Ledamöter:

Bigsten, Arne, professor (fr.o.m. 2016-02-04 t.o.m. 2018-12-31) Forss, Kim, verkställande direktör/konsult (fr.o.m. 2013-01-31 t.o.m. 2020-12-31)

Forss, Kim, verkställande direktör/konsult (fr.o.m. 2021-01-01 t.o.m. 2023-12-31)

Goldbeck-Löwe, Camilla (fr.o.m. 2017-12-01 t.o.m. 2018-12-31) Gustavson, Maria, doktor (fr.o.m. 2013-01-31 t.o.m. 2015-01-19) Holmgren, Torgny, ambassadör (fr.o.m. 2013-01-31 t.o.m.

2020-12-31)

Holmgren, Torgny, ambassadör (fr.o.m. 2021-01-01 t.o.m.

2023-12-31)

Johansson de Silva, Sara, konsult (fr.o.m. 2019-01-01 t.o.m.

2022-12-31)

Lindell, Magnus, civilekonom (fr.o.m. 2019-01-01 t.o.m. 2022-12-31) Lindberg, Staffan I., professor (fr.o.m. 2019-09-01 t.o.m. 2021-12-31) Lindberg, Staffan I., professor (fr.o.m. 2022-01-01 t.o.m. 2024-12-31) Lithman, Eva, konsult/sakkunnig (fr.o.m. 2013-01-31 t.o.m.

2019-12-31)

Mobjörk, Malin, doktor (fr.o.m. 2015-06-08 t.o.m. 2017-11-30) Molander, Joakim, fil.dr (fr.o.m. 2020-01-01 t.o.m. 2022-12-31) Nilsdotter, Anna, vice verkställande direktör/konsult (fr.o.m.

2013-01-31 t.o.m. 2016-12-31)

Rosling, Hans, professor (fr.o.m. 2013-01-31 t.o.m. 2016-12-31) Schaar, Johan, sakkunnig (fr.o.m. 2017-06-01 t.o.m. 2018-12-31) Schalk, Julia, sakkunnig (fr.o.m. 2013-01-31 t.o.m. 2020-12-31)

Schalk, Julia, sakkunnig (fr.o.m. 2021-01-01 t.o.m. 2023-12-31)

67

Utrikesdepartementet Skr. 2021/22:103

Svensson, Jakob, professor (fr.o.m. 2013-01-31 t.o.m. 2016-02-03) Uggla, Fredrik, professor (fr.o.m. 2017-06-01 t.o.m. 2019-07-31) Vähämäki, Janet, ekon. dr. (fr.o.m. 2019-01-01 t.o.m. 2022-12-31)

Experter:

Peck, Lennart, kansliråd (fr.o.m. 2016-02-04 t.o.m. 2019-04-30) Stålö, Johanna, departementssekreterare (fr.o.m. 2013-09-02 t.o.m. 2015-10-21)

Trojenborg, Anders, ämnesråd (fr.o.m. 2019-07-01 t.o.m. 2020-12-31) Trojenborg, Anders, ämnesråd (fr.o.m. 2021-01-01 t.o.m. 2021-12-31) Trojenborg, Anders, ämnesråd (fr.o.m. 2022-01-01 t.o.m. 2022-12-31)

Kanslichef:

Daltung, Sonja, departementsråd (fr.o.m. 2013-05-15 t.o.m. 2016-12-31)

Pettersson, Jan (fr.o.m. 2017-05-01 t.o.m. 2021-12-31) Pettersson, Jan (fr.o.m. 2021-01-01)

Sekreterare:

Burlin, Alexander (fr.o.m. 2020-10-01 t.o.m. 2021-03-31) Burlin, Alexander (fr.o.m. 2021-04-01 t.o.m. 2021-08-31) Burman, Markus (fr.o.m. 2014-01-07 t.o.m. 2020-01-06)

Burman, Markus (fr.o.m. 2021-01-01)

Hede Skagerlind, Helena (fr.o.m. 2020-05-01) Hernborg, Emma (fr.o.m. 2021-12-16 t.o.m. 2022-06-15) Hjelm, Lisa (fr.o.m. 2019-03-25 t.o.m. 2020-12-31) Hjelm, Lisa (fr.o.m. 2021-01-01)

Hårsmar, Mats, ämnesråd (fr.o.m. 2013-09-01 t.o.m. 2015-10-11) Hårsmar, Mats (fr.o.m. 2018-08-15 t.o.m. 2020-12-31)

Hårsmar, Mats (fr.o.m. 2021-01-01)

Johansson de Château, Lena (fr.o.m. 2017-09-11 t.o.m. 2020-12-31) Mineur, Eva (fr.o.m. 2015-08-17 t.o.m. 2019-10-19)

Pettersson, Jan (fr.o.m. 2013-12-18 t.o.m. 2017-04-30) Rådström, Joakim (fr.o.m. 2013-09-15 t.o.m. 2014-05-31) Sannerholm, Richard (fr.o.m. 2017-03-31 t.o.m. 2018-02-28) Solomin, Nina (fr.o.m. 2018-04-26 t.o.m. 2020-12-31) Solomin, Nina (fr.o.m. 2021-01-01 t.o.m. 2021-07-31) Sundewall, Jesper (fr.o.m. 2013-11-20 t.o.m. 2016-12-31) Trulsson, Per (fr.o.m. 2016-01-01 t.o.m. 2018-08-31) Östlund, Númi (fr.o.m. 2020-09-01)

Öståker, Emma (fr.o.m. 2013-09-16 t.o.m. 2016-12-31)

Biträdande sekreterare:

Bergenlöv, Elin (fr.o.m. 2020-10-05 t.o.m. 2021-04-04) Bucht, Tove (fr.o.m. 2014-02-10 t.o.m. 2015-10-18) Bäckman, Anna (fr.o.m. 2015-11-02 t.o.m. 2020-11-01) Florell, Anna (fr.o.m. 2020-10-01 t.o.m. 2021-03-31) Florell, Anna (fr.o.m. 2021-04-01)

Habibi, Mujtaba (fr.o.m. 2022-01-10 t.o.m. 2022-07-09) Holmberg, Sara (fr.o.m. 2017-06-09 t.o.m. 2017-11-30) Luthman, Iris (fr.o.m. 2018-03-15 t.o.m. 2019-04-30)

68

Utrikesdepartementet Skr. 2021/22:103

Nordström, Laura (fr.o.m. 2021-04-12 t.o.m. 2021-06-30)

Lokal: Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm

Direktiv för expertgruppen, se dir. 2013:11 och dir. 2016:71

Kommittén har avgett

2021:05 Supporting Elections Effectively: Principles and Practice of Electoral Assistance, Therese Pearce Laanela, Sead Alihodžić, Antonio Spinelli, Peter Wolf

2021:04 Sexual and Reproductive Health and Rights: Measuring Values and Norms to Guide Swedish Development Cooperation, Anna Kågesten, Karin Båge, Jesper Sundewall, Helena Litorp, Bi Puranen, B., Olalekan Uthman, Anna Mia Ekström

2021:03 Credible Explanations of Development Outcomes: Improving Quality and Rigour with Bayesian Theory-Based Evaluation, Barbara Befani

2021:02 Målbild och mekanism: Vad säger utvärderingar om svenska

biståndsinsatsers måluppfyllelse?, Markus Burman 2021:01 Data Science Methods in Development Evaluation: Exploring

the Potential, Gustav Engström and Jonas Nóren

2020:07 Effects of Swedish and International Democracy Aid, Miguel Niño-Zarazúa, Rachel M. Gisselquist, Ana Horigoshi, Melissa Samarin and Kunal Sen

2020:06 Sextortion: Corruption and Gender-Based Violence, Åsa Eldén, Dolores Calvo, Elin Bjarnegård, Silje Lundgren and Sofia Jonsson

2020:05 In Proper Organization we Trust – Trust in Interorganizational

Aid relations, Susanna Alexius and Janet Vähämäki 2020:04 Institution Building in Practice: An Evaluation of Swedish

Central Authorities' Reform Cooperation in the Western Balkans, Richard Allen, Giorgio Ferrari, Krenar Loshi, Númi Östlund and Dejana Razić Ilić

2020:03 Biståndets förvaltningskostnader: För stora? Eller kanske för små?, Daniel Tarschys

2020:02 Evaluation of the Swedish Climate Change Initiative 2009– 2012, Jane Burt, John Colvin, Mehjabeen Abidi Habib, Miriam Kugele, Mutizwa Mukute, Jessica Wilson

2020:01 Mobilising Private Development Finance: Implications for Overall Aid Allocations, Polly Meeks, Matthew Gouett and Samantha Attridge

2019:09 Democracy in African Governance: Seeing and Doing it Differently, Göran Hydén with assistance from Maria Buch Kristensen

2019:08 Fishing Aid – Mapping and Synthesising Evidence in Support of SDG 14 Fisheries Targets, Gonçalo Carneiro, Raphaëlle Bisiaux, Mary Frances Davidson, Tumi Tómasson with Jonas Bjärnstedt

69

Utrikesdepartementet Skr. 2021/22:103

2019:07 Applying a Masculinities Lens to the Gendered Impacts of Social Safety Nets, Meagan Dooley, Abby Fried, Ruti Levtov, Kate Doyle, Jeni Klugman and Gary Barker

2019:06 Joint Nordic Organisational Assessment of the Nordic Development Fund (NDF), Stephen Spratt, Eilís Lawlor, Kris Prasada Rao and Mira Berger

2019:05 Impact of Civil Society Anti-Discrimination Initiatives: A Rapid Review, Rachel Marcus, Dhruva Mathur and Andrew Shepherd

July 2019 Migration and Development – The Role for Development Aid, Robert E.B. Lucas (joint with the Migration Studies Delegation, Delmi, published as Delmi Research overview 2019:5)

2019:04 Building on a Foundation Stone: The Long-Term Impacts of a Local Infrastructure and Governance Program in Cambodia, Ariel BenYishay, Brad Parks, Rachel Trichler, Christian Baehr, Daniel Aboagye and Punwath Prum

2019:03 Supporting State Building for Democratisation? A Study of 20 years of Swedish Democracy Aid to Cambodia, Henny Andersen, Karl-Anders Larsson och Joakim Öjendal

2019:02 Fit for Fragility? An Exploration of Risk Stakeholders and Systems Inside Sida, Nilima Gulrajani and Linnea Mills

2019:01 Skandaler, opinioner och anseende: Biståndet i ett medialiserat samhälle, Maria Grafström och Karolina Windell

2018:10 Nation Building in a Fractured Country – An evaluation of the Swedish cooperation in economic development with Bosnia & Herzegovina 1995–2018, Claes Lindahl, Julie Lindahl, Mikael Söderbäck and Tamara Ivankovic

2018:09 Underfunded Appeals: Understanding the Consequences, Improving the System, Sophia Swithern

2018:08 Seeking Balanced Ownership in Changing Development Cooperation Relationships, Nils Keijzer, Stephan Klingebiel, Charlotte Örnemark, Fabian Scholtes

2018:07 Putting Priority into Practice: Sida’s Implementation of its Plan for Gender Integration, Elin Bjarnegård, Fredrik Uggla

2018:06 Swedish Aid in the Era of Shrinking Space – the Case of Turkey, Åsa Eldén, Paul T. Levin

2018:05 Who Makes the Decisions on Swedish Aid Funding? An Overview, Expertgruppen för biståndsanalys

2018:04 Budget Support, Poverty and Corruption: A Review of the Evidence, Geske Dijkstra

2018:03 How predictable is Swedish aid? A study of exchange rate volatility, Númi Östlund

2018:02 Building Bridges Between International Humanitarian and Development Responses to Forced Migration, Alexander Kocks, Ruben Wedel, Hanne Roggemann, Helge Roxin

2018:01 DFIs and Development Impact: an evaluation of Swedfund, Stephen Spratt, Peter O’Flynn, Justin Flynn

70

Utrikesdepartementet Skr. 2021/22:103

2017:12 Livslängd och livskraft: Vad säger utvärderingar om svenska biståndsinsatsers hållbarhet? Expertgruppen för biståndsanalys

2017:11 Sweden’s Financing of UN Funds and Programmes: Analyzing the Past, Looking to the Future, Stephen Browne, Nina Connelly, Thomas G. Weiss

2017:10 Seven Steps to Evidence-Based Anti-corruption: A Roadmap, Alina Mungiu-Pippidi

2017:09 Geospatial analysis of aid: A new approach to aid evaluation, Ann-Sofie Isaksson

2017:08 Research capacity in the new global development agenda, Måns Fellesson

2017:07 Research Aid Revisited – a historically grounded analysis of future prospects and policy options, David Nilsson, Sverker Sörlin

2017:06 Confronting the Contradiction – An exploration into the dual purpose of accountability and learning in aid evaluation, Hilde Reinertsen, Kristian Bjørkdahl, Desmond McNeill

2017:05 Local peacebuilding – challenges and opportunities, Joakim Öjendal, Hanna Leonardsson, Martin Lundqvist

2017:04 Enprocentmålet – en kritisk essä, Lars Anell

2017:03 Animal health in development – it’s role for poverty reduction and human welfare, Jonathan Rushton, Arvid Uggla, Ulf Magnusson

2017:02 Do Anti-Discrimination Measures Reduce Poverty Among Marginalised Social Groups? Rachel Marcus, Anna Mdee, Ella Page

2017:01 Making Waves: Implications of the irregular migration and refugee situation on Official Development Assistance spending and practices in Europe, Anna Knoll, Andrew Sherriff

2016:11 Revitalising the policy for global development, Per Molander 2016:10 Swedish Development Cooperation with Tanzania – Has It

Helped the Poor?, Mark McGillivray, David Carpenter, Oliver Morrissey, Julie Thaarup

2016:09 Exploring Donorship – Internal Factors in Swedish Aid to Uganda, Stein-Erik Kruse

2016:08 Sustaining a development policy: results and responsibility for the Swedish policy for global development Måns Fellesson, Lisa Román

2016:07 Towards an Alternative Development Management Paradigm?, Cathy Shutt

2016:06 Vem beslutar om svenska biståndsmedel? En översikt, Expertgruppen för biståndsanalys

2016:05 Pathways to change: Evaluating development interventions with Qualitative Comparative Analysis (QCA), Barbara Befani

2016:04 Swedish responsibility and the United Nations Sustainable Development Goals, Magdalena Bexell, Kristina Jönsson

2016:03 Capturing complexity and context: evaluating aid to education, Joel Samoff, Jane Leer, Michelle Reddy

71

Utrikesdepartementet Skr. 2021/22:103

2016:02 Education in developing countries what policies and programmes affect learning and time in school?, Amy Damon, Paul Glewwe, Suzanne Wisniewski, Bixuan Sun

2016:01 Support to regional cooperation and integration in Africa – what works and why? Fredrik Söderbaum, Therese Brolin

2015:09 In search of double dividends from climate change interventions evidence from forest conservation and household energy transitions, G. Köhlin, S.K. Pattanayak, E. Sills, E. Mattsson, M. Ostwald, A. Salas, D. Ternald

2015:08 Business and human rights in development cooperation – has Sweden incorporated the UN guiding principles?, Rasmus Klocker Larsen, Sandra Atler

2015:07 Making development work: the quality of government approach, Bo Rothstein and Marcus Tannenberg

2015:06 Now open for business: joint development initiatives between the private and public sectors in development cooperation, Sara Johansson de Silva, Ari Kokko and Hanna Norberg

2015:05 Has Sweden injected realism into public financial management reforms in partner countries?, Matt Andrews

2015:04 Youth, entrepreneurship and development, Kjetil Bjorvatn 2015:03 Concentration difficulties? An analysis of Swedish aid

proliferation, Rune Jansen Hagen

2015:02 Utvärdering av svenskt bistånd – en kartläggning, Expertgruppen för biståndsanalys

2015:01 Rethinking Civil Society and Support for Democracy, Richard Youngs

2014:05 Svenskt statligt internationellt bistånd i Sverige: en översikt, Expertgruppen för biståndsanalys

2014:04 The African Development Bank: ready to face the challenges of a changing Africa?, Christopher Humphrey

2014:03 International party assistance – what do we know about the effects?, Lars Svåsand

2014:02 Sweden´s development assistance for health – policy options to support the global health 2035 goals, Gavin Yamey, Helen Saxenian, Robert Hecht, Jesper Sundewall and Dean Jamison

2014:01 Randomized controlled trials: strengths, weaknesses and policy relevance, Anders Olofsgård

Årsrapporter

Biståndsanalys 2021 Årsrapport från Expertgruppen för biståndsanalys för år 2020, EBA, mars 2021

Biståndsanalys 2020 Årsrapport från Expertgruppen för biståndsanalys för år 2019, EBA, mars 2020

Biståndsanalys 2019 Årsrapport från Expertgruppen för biståndsanalys för år 2018, EBA, mars 2019

Biståndsanalys 2018 Årsrapport från Expertgruppen för biståndsanalys för år 2017, EBA, mars 2018

Biståndsanalys 2017 Årsrapport från Expertgruppen för biståndsanalys för år 2016, EBA, mars 2017

72

Utrikesdepartementet Skr. 2021/22:103

Biståndsanalys 2016 Årsrapport från Expertgruppen för biståndsanalys för år 2015, EBA, mars 2016

Biståndsanalys 2015 Årsrapport från Expertgruppen för biståndsanalys för år 2014, EBA, mars 2015

Biståndsanalys 2014 Årsrapport från Expertgruppen för biståndsanalys för år 2013, EBA, mars 2014

Expertgruppens arbete är inte tidsbegränsat.

3.2Folkrätts- och nedrustningsdelegationen (UD 2015:A)

Organ inom Regeringskansliet

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2015-12-17

Ordförande:

Linde, Ann, utrikesminister (fr.o.m. 2019-09-10)

Wallström, Margot, utrikesminister (t.o.m. 2019-02-28)

Vice ordförande:

Rydberg, Robert, kabinettssekreterare (fr.o.m. 2019-09-10) Söder, Annika, kabinettssekreterare (fr.o.m. 2016-03-01 t.o.m. 2019-02-28)

Ledamöter:

Ahlström, Christer, direktör, Utrikespolitiska institutet (fr.o.m.

2019-06-12 t.o.m. 2022-12-31)

Ask, Beatrice, ordförande i försvarsutskottet (fr.o.m. 2019-06-12 t.o.m. 2019-12-31)

Bydén, Micael, överbefälhavare, Försvarsmakten (fr.o.m. 2016-03-01 t.o.m. 2019-02-28)

Bydén, Micael, överbefälhavare, Försvarsmakten (fr.o.m. 2019-06-12 t.o.m. 2022-12-31)

Danielsson, Anders, Svenska Röda Korset (fr.o.m. 2017-03-22 t.o.m. 2019-02-28)

Egnell, Robert, rektor, Försvarshögskolan (fr.o.m. 2019-06-12 t.o.m. 2022-12-31)

Engdahl, Ola, docent, Försvarshögskolan (fr.o.m. 2016-03-01 t.o.m. 2017-03-22)

Forslund, Kenneth G, ordförande i utrikesutskottet (fr.o.m. 2016-03-01 t.o.m. 2019-02-28)

Forslund, Kenneth G, ordförande i utrikesutskottet (fr.o.m. 2019-06-12 t.o.m. 2022-12-31)

Hallgren, Jakob, biträdande direktör, Stockholms International Peace Research Institute SIPRI (fr.o.m. 2016-03-01 t.o.m. 2019-02-28) Jacobsson, Marie, folkrättsrådgivare, Utrikesdepartementet (fr.o.m. 2016-03-01 t.o.m. 2019-02-28)

Jacobsson, Marie, folkrättsrådgivare, Utrikesdepartementet (fr.o.m. 2019-06-12 t.o.m. 2022-12-31)

73

Utrikesdepartementet Skr. 2021/22:103

Jonson, Pål, ordförande i försvarsutskottet (fr.o.m. 2019-12-31 t.o.m. 2022-12-31)

Jonter, Thomas, professor, Ekonomisk-historiska institutionen (fr.o.m. 2016-03-01 t.o.m. 2019-02-28)

Jonter, Thomas, professor, Ekonomisk-historiska institutionen, Stockholms universitet (fr.o.m. 2019-06-12 t.o.m. 2022-12-31) Kisswani, Katrin, ordförande, Läkare utan gränser (fr.o.m. 2019-06-12 t.o.m. 2020-09-11)

Klackenberg, Dag, suppleant i försvarsutskottet (fr.o.m. 2016-03-01 t.o.m. 2019-02-28)

Lind, Jan-Olof, statssekreterare, Försvarsdepartementet (fr.o.m.

2019-06-12 t.o.m. 2022-12-31)

Moberger, Peter, ordförande, Läkare utan gränser (fr.o.m. 2020-09-11 t.o.m. 2022-12-31)

Mörth, Mari, generalsekreterare, Läkare utan gränser (fr.o.m.

2016-03-01 t.o.m. 2019-02-28)

Nilsson, Malin, generalsekreterare, Internationella kvinnoförbundet för fred och frihet IKFF (fr.o.m. 2016-03-01 t.o.m. 2019-02-28)

Nilsson, Malin, generalsekreterare, Internationella kvinnoförbundet för fred och frihet IKFF (fr.o.m. 2019-06-12 t.o.m. 2022-12-31)

Nystuen, Gro, docent (fr.o.m. 2016-03-01 t.o.m. 2019-02-28) Rawet, Sigrun, biträdande direktör, Stockholm International Peace Research Institute SIPRI (fr.o.m. 2019-06-12 t.o.m. 2020-09-11) Salander, Henrik, f.d. ambassadör (fr.o.m. 2016-03-01 t.o.m.

2019-02-28)

Salestrand, Jan, statssekreterare (fr.o.m. 2016-03-01 t.o.m.

2019-02-28)

Vaverka, Joakim, biträdande direktör, Stockholm International Peace Research Institute, SIPRI (fr.o.m. 2020-09-11 t.o.m. 2022-12-31) Wirstam, Jens, forskningsledare, Totalförsvarets forskningsinstitut FOI (fr.o.m. 2019-06-12 t.o.m. 2022-12-31)

Wrange, Pål, professor, Juridiska fakulteten, Stockholms universitet (fr.o.m. 2016-03-01 t.o.m. 2019-02-28)

Wrange, Pål, professor, Juridiska fakulteten, Stockholms universitet (fr.o.m. 2019-06-12 t.o.m. 2022-12-31)

Årehed Kågeström, Ulrika, generalsekreterare, Svenska Röda Korset (fr.o.m. 2016-03-01 t.o.m. 2017-03-22)

Ärnlöv, Martin, generalsekreterare, Svenska Röda Korset (fr.o.m.

2019-06-12 t.o.m. 2022-12-31)

Österdahl, Inger, professor, Juridiska fakulteten, Uppsala universitet (fr.o.m. 2016-03-01 t.o.m. 2019-02-28)

Österdahl, Inger, professor, Juridiska fakulteten, Uppsala universitet (fr.o.m. 2019-06-12 t.o.m. 2022-12-31)

Rättschefen i Utrikesdepartementet, rättschefen i Försvarsdepartementet, chefen för enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), chefen och biträdande chefen för enheten för nedrustning och icke-spridning (UD NIS), specialrådgivaren i folkrätt vid UD FMR samt

74

Utrikesdepartementet Skr. 2021/22:103

chefen för folkrättsgruppen vid UD FMR ska biträda delegationen som adjungerade ledamöter.

3.3Kommittén för Sveriges deltagande i världsutställningen Expo 2020 i Dubai (UD 2017:01)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2017-12-18

Ordförande:

Flanking, Anders, länsråd (fr.o.m. 2018-01-15 t.o.m. 2020-07-19)

Sundström, Karl-Henrik (fr.o.m. 2020-07-20 t.o.m. 2021-09-01)

Sundström, Karl-Henrik (fr.o.m. 2021-09-02 t.o.m. 2022-09-01)

Vice ordförande:

Elmsäter-Svärd, Catharina (fr.o.m. 2018-01-01 t.o.m. 2020-08-17)

Gustafsson, Yvonne (fr.o.m. 2020-08-18 t.o.m. 2021-09-01)

Gustafsson, Yvonne (fr.o.m. 2021-09-02 t.o.m. 2022-09-01)

Ledamöter:

Augustsson, Gabriella (fr.o.m. 2018-01-01 t.o.m. 2020-08-17) Belfrage, Aurore (fr.o.m. 2018-01-01 t.o.m. 2021-09-01) Belfrage, Aurore (fr.o.m. 2021-09-02 t.o.m. 2022-09-01) Elmsäter-Svärd, Catharina (fr.o.m. 2020-08-18 t.o.m. 2021-09-01) Elmsäter-Svärd, Catharina (fr.o.m. 2021-09-02 t.o.m. 2022-09-01) Eriksson, Åsa (fr.o.m. 2020-08-18 t.o.m. 2021-09-01)

Eriksson, Åsa (fr.o.m. 2021-09-02 t.o.m. 2022-09-01) Fexe, Fredrik (fr.o.m. 2020-08-18 t.o.m. 2021-09-01) Fexe, Fredrik (fr.o.m. 2021-09-02 t.o.m. 2021-12-31) Friberg, Tove (fr.o.m. 2021-07-06 t.o.m. 2022-09-01) Hederos, Mats (fr.o.m. 2021-07-06 t.o.m. 2022-09-01)

Hellmark Knutsson, Helene (fr.o.m. 2019-02-19 t.o.m. 2020-08-17) Johansson, Leif (fr.o.m. 2018-01-01 t.o.m. 2021-09-01)

Johansson, Leif (fr.o.m. 2021-09-02 t.o.m. 2022-09-01) Nilsson, Jennie (fr.o.m. 2018-01-01 t.o.m. 2019-02-18) Nilsson, Marie (fr.o.m. 2018-01-01 t.o.m. 2021-09-01) Nilsson, Marie (fr.o.m. 2021-09-02 t.o.m. 2022-09-01)

Sayed, Cherif, vice verkställande direktör (fr.o.m. 2022-01-01 t.o.m. 2022-09-01)

Schöldtz, Magnus (fr.o.m. 2018-01-01 t.o.m. 2021-09-01) Schöldtz, Magnus (fr.o.m. 2021-09-02 t.o.m. 2022-09-01)

Huvudsekreterare:

Lönnberg, Anders G (fr.o.m. 2018-01-01 t.o.m. 2020-10-04)

Thesleff, Jan, ambassadör (fr.o.m. 2021-01-01 t.o.m. 2022-09-01)

Sekreterare:

Daver, Ludvig (fr.o.m. 2019-09-01 t.o.m. 2021-04-30)

Ekstrand, Nina (fr.o.m. 2018-03-01 t.o.m. 2021-04-30)

Engström, Monica (fr.o.m. 2018-04-01 t.o.m. 2021-09-01)

75

Utrikesdepartementet Skr. 2021/22:103

Engström, Monica (fr.o.m. 2021-09-02 t.o.m. 2022-09-01) Nyström, Felix (fr.o.m. 2018-03-01 t.o.m. 2019-08-31) Vänerlöv, Eric (fr.o.m. 2018-04-01 t.o.m. 2021-03-31)

Biträde:

Berwari, Mohammed (fr.o.m. 2021-06-07 t.o.m. 2021-08-31) Daver, Ludvig (fr.o.m. 2021-05-01 t.o.m. 2022-09-01) Zeidlitz, Moa (fr.o.m. 2021-01-07 t.o.m. 2022-09-01)

Lokal: Vinnova, Mäster Samuelsgatan 56, Stockholm

Direktiv för kommittén, se dir. 2017:130 och dir. 2020:93

Kommittén har avgett

Delrapport för Kommittén för Sveriges deltagande i världsutställningen Expo 2020 i Dubai

Kommittén beräknas avsluta sitt arbete senast den 1 september 2022.

3.4Granskningskommissionen avseende två konsulära ärenden (UD 2021:01)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2021-06-10

Ordförande:

Jäderblom, Helena, justitieråd (fr.o.m. 2021-07-19 t.o.m. 2022-03-31)

Ledamöter:

Cronenberg Mossberg, Ulrika, f.d. ambassadör (fr.o.m. 2021-07-19 t.o.m. 2022-03-31)

Wrange, Pål, professor (fr.o.m. 2021-07-19 t.o.m. 2022-03-31)

Experter:

Daag, Nils, f.d. ambassadör (fr.o.m. 2021-08-16 t.o.m. 2022-03-31) Fahlén, Marika, f.d. ambassadör (fr.o.m. 2021-08-16 t.o.m 2022-03-31)

Holmström, Per, departementsråd (fr.o.m. 2021-08-16 t.o.m.

2022-03-31)

Jacoby, Ruth, f.d. ambassadör (fr.o.m. 2021-08-16 t.o.m. 2022-03-31) Ljunggren, Börje, f.d. ambassadör (fr.o.m. 2021-08-16 t.o.m.

2022-03-31)

Huvudsekreterare:

Tubluk, Esin, kammarrättsassessor (fr.o.m. 2021-07-19 t.o.m. 2022-03-31)

Sekreterare:

Elm, Barbro, ambassadör (fr.o.m. 2021-07-19 t.o.m. 2022-03-31)

Lokal: Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm

Direktiv för utredningen, se dir. 2021:40

Kommittén beräknas avsluta sitt arbete senast den 31 mars 2022.

76

Försvarsdepartementet Skr. 2021/22:103

4Försvarsdepartementet

Inom detta avsnitt har följande kommittéer avslutat sin verksamhet sedan redovisningen i 2020 års kommittéberättelse: 5.

4.1Totalförsvarets folkrättsråd (Fö 1991:A)

Organ inom Regeringskansliet

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 1991-06-20

Ordförande:

Diamant, Maria, expeditions- och rättschef (fr.o.m. 2018-11-22 t.o.m. 2021-09-30)

Diamant, Maria, expeditions- och rättschef (fr.o.m. 2021-10-01 t.o.m. 2024-09-30)

Eksborg, Ann-Louise, chef för Statens haverikommission (fr.o.m.

1997-07-01 t.o.m. 1997-09-07)

Hedegård, Maria, rättschef (fr.o.m. 2005-06-01 t.o.m. 2015-06-30) Hedegård, Maria, expeditions- och rättschef (fr.o.m. 2015-09-07 t.o.m. 2018-09-04)

Johansson, Maj, hovrättsråd (fr.o.m. 2000-07-01 t.o.m. 2005-05-31)

Vice ordförande:

Hammarskjöld, Elinor (fr.o.m. 2008-10-01 t.o.m. 2011-02-28) Hedberg, Bosse, departementsråd (fr.o.m. 2006-07-01 t.o.m.

2009-06-30)

Kebbon, Niklas, departementsråd (fr.o.m. 2021-10-01 t.o.m.

2024-09-30)

Lind, Gustaf, departementsråd (fr.o.m. 2015-09-07 t.o.m. 2018-09-04) Lind, Gustaf, departementsråd (fr.o.m. 2018-11-22 t.o.m. 2021-09-30) Roth, Bertil, departementsråd (fr.o.m. 2000-07-01 t.o.m. 2002-11-30) Rönqvist, Anders, departementsråd (fr.o.m. 2002-12-01 t.o.m.

2006-06-30)

Sjögren, Per, departementsråd (fr.o.m. 2011-03-01 t.o.m. 2015-06-30)

Ledamöter:

Ahlström, Christer, sakkunnig (fr.o.m. 1997-07-01 t.o.m. 2000-06-30) Asp, Anna, chefsjurist (fr.o.m. 2018-11-22 t.o.m. 2021-09-30)

Asp, Anna, rättschef (fr.o.m. 2021-10-01 t.o.m. 2024-09-30) Barkin, Maria, tf. chefsjurist (fr.o.m. 2020-09-10 t.o.m. 2021-09-30) Bratt, Carin, chefsjurist (fr.o.m. 2013-12-01 t.o.m. 2015-06-30) Bratt, Carin, chefsjurist (fr.o.m. 2015-09-07 t.o.m. 2018-09-04) Bratt, Carin, chefsjurist (fr.o.m. 2018-11-21 t.o.m. 2021-09-30) Bratt, Carin, chefsjurist (fr.o.m. 2021-10-01 t.o.m. 2024-09-30) Broström, Per, jur.kand. (fr.o.m. 2003-07-01 t.o.m. 2008-12-31) Clomén, Dick, folkrättshandläggare (fr.o.m. 2012-06-01 t.o.m.

2015-06-30)

Deuschl, Harald, överstelöjtnant (avliden mars-98) (fr.o.m.

1997-07-01)

77

Försvarsdepartementet Skr. 2021/22:103

Diamant, Maria, expeditions- och rättschef (fr.o.m. 2018-11-22 t.o.m. 2021-09-30)

Diamant, Maria, expeditions- och rättschef (fr.o.m. 2021-10-01 t.o.m. 2024-09-30)

Engdahl, Ola, jur.kand. (fr.o.m. 2009-01-01 t.o.m. 2015-06-30) Engdahl, Ola, jur.dr (fr.o.m. 2015-09-07 t.o.m. 2017-08-31) Eksborg, Ann-Louise, chef för Statens haverikommission

Ericson, Marika, försvarsjurist (fr.o.m. 2006-07-01 t.o.m. 2007-01-31) Ericson, Marika, universitetsadjunkt (fr.o.m. 2021-10-01 t.o.m.

2024-09-30)

Flarup, Karin, departementssekreterare (fr.o.m. 2012-12-01 t.o.m.

2015-06-30)

af Geijerstam, Margareta, kansliråd

Greenhill, Malin, folkrättshandläggare (fr.o.m. 2000-07-01 t.o.m.

2004-10-31)

Greenhill, Malin, folkrättsjurist (fr.o.m. 2011-03-01 t.o.m. 2012-05-31) von Greyerz, Walo, kansliråd (fr.o.m. 2018-11-22 t.o.m. 2021-09-30) von Greyerz, Walo, ämnesråd (fr.o.m. 2021-10-01 t.o.m. 2024-09-30) Hammarskjöld, Elinor, departementsråd (fr.o.m. 2009-07-01 t.o.m. 2011-02-28)

Hedberg, Bosse, departementsråd (fr.o.m. 2006-07-01 t.o.m.

2008-09-30)

Hedström, Key, chefsjurist (fr.o.m. 2000-07-01 t.o.m. 2015-06-30) Hedström, Key, chefsjurist (fr.o.m. 2015-09-07 t.o.m. 2018-09-04) Himmelstrand Sundström, Kristina, jur.kand. (fr.o.m. 2000-07-01 t.o.m. 2003-06-30)

Hedegård, Maria, rättschef (fr.o.m. 2005-06-01 t.o.m. 2015-06-30) Holst, Fredrik, jur.mag. (fr.o.m. 1998-12-15 t.o.m. 2000-06-30) Johansson, Maj, hovrättsråd (fr.o.m. 2000-07-01 t.o.m. 2005-05-31) Kebbon, Niklas, departementsråd (fr.o.m. 2021-10-01 t.o.m.

2024-09-30)

Kelt, Maria, departementsråd (fr.o.m. 2012-06-01 t.o.m. 2015-06-30) Kelt, Maria, departementsråd (fr.o.m. 2015-09-07 t.o.m. 2018-09-04) Kleffner, Jann, professor (fr.o.m. 2017-08-31 t.o.m. 2018-09-04)

Kleffner, Jann, professor (fr.o.m. 2018-11-22 t.o.m. 2021-09-30) Körlof, Björn, generaldirektör (fr.o.m. 2000-07-01 t.o.m. 2008-09-30) Lager, Elisabeth, chefsjurist (fr.o.m. 1998-08-24 t.o.m. 2000-06-30) Ledmyr, Sonja, avdelningsdirektör (fr.o.m. 2000-07-01 t.o.m.

2003-06-30)

Lind, Gustaf, departementsråd (fr.o.m. 2018-11-22 t.o.m. 2021-09-30) Lindfors, Erik, departementsråd (fr.o.m. 2008-10-01 t.o.m.

2012-06-30)

Lycke, Petter, departementssekreterare (fr.o.m. 2021-10-01 t.o.m.

2024-09-30)

Nilsson, Pernilla, jur.kand. (fr.o.m. 2000-07-01 t.o.m. 2004-10-31) Nilsson, Pernilla, kansliråd (fr.o.m. 2015-09-07 t.o.m. 2018-09-04) Nilsson, Pernilla, kansliråd (fr.o.m. 2018-11-22 t.o.m. 2021-09-30)

Nymark, Manólis, enhetsjurist (fr.o.m. 1997-07-01 t.o.m. 2000-06-30) Persson, Ing-Marie, utredare (fr.o.m. 2003-07-01 t.o.m. 2009-06-30)

78

Försvarsdepartementet Skr. 2021/22:103

Rosvall, Göran, chefsjurist (fr.o.m. 1997-07-01 t.o.m. 1998-08-23) Roth, Bertil, departementsråd (fr.o.m. 2000-07-01 t.o.m. 2002-11-30) Ryding-Berg, Stefan, chefsjurist (fr.o.m. 2009-07-01 t.o.m.

2013-11-30)

Rönqvist, Anders, departementsråd (fr.o.m. 2002-12-01 t.o.m.

2006-06-30)

Sanbu, Magnus, försvarsjurist (fr.o.m. 2000-07-01 t.o.m. 2015-06-30) Sanbu, Magnus, försvarsjurist (fr.o.m. 2015-09-07 t.o.m. 2018-09-04) Sanbu, Magnus, försvarsjurist (fr.o.m. 2018-11-22 t.o.m. 2019-04-04) Sjögren, Per, departementsråd (fr.o.m. 2012-07-01 t.o.m. 2015-06-30) Sojde, Catharina, chefsjurist (fr.o.m. 2015-09-07 t.o.m. 2018-09-04)

Sojde, Catharina, chefsjurist (fr.o.m. 2018-11-22 t.o.m. 2020-09-10) Sunnegårdh, Helena, folkrättsrådgivare (fr.o.m. 2018-11-22 t.o.m. 2021-09-30)

Sunnegårdh, Helena, folkrättsrådgivare (fr.o.m. 2021-10-01 t.o.m. 2024-09-30)

Tengroth (f.d. Hellman), Cecilia, jur.kand. (fr.o.m. 2006-07-01 t.o.m. 2012-05-31)

Tengroth, Cecilia, folkrättsrådgivare (fr.o.m. 2015-09-07 t.o.m.

2018-09-04)

Tornberg, Richard, departementssekreterare (fr.o.m. 2004-11-01 t.o.m. 2006-06-30)

Ulfsparre, Christina, folkrättshandläggare (fr.o.m. 2004-11-01 t.o.m. 2011-02-28)

Viktorin, Charlotta, försvarsjurist (fr.o.m. 2019-04-04 t.o.m.

2021-09-30)

Viktorin, Charlotta, försvarsjurist (fr.o.m. 2021-10-01 t.o.m.

2024-09-30)

Westergren, Maria, chefsjurist (fr.o.m. 2021-10-01 t.o.m. 2024-09-30)

Sekreterare:

Andersson, Mikael, kansliråd (fr.o.m. 2001-06-01 t.o.m. 2011-03-31) Byström, Karin, kansliråd (fr.o.m. 2021-05-06 t.o.m. 2021-09-30) Byström, Karin, kansliråd (fr.o.m. 2021-10-01 t.o.m. 2024-09-30) af Geijerstam, Margareta, kansliråd (fr.o.m. 1997-07-01 t.o.m.

1997-09-30)

Nyrén, Jan, kansliråd (fr.o.m. 1998-03-01 t.o.m. 1999-04-18) Petersson, Elisabet, rättssakkunnig (fr.o.m. 2011-04-01 t.o.m.

2012-05-27)

Rudvall, Samuel, rättssakkunnig (fr.o.m. 2012-05-28 t.o.m.

2015-06-30)

Rudvall, Samuel, rättssakkunnig (fr.o.m. 2015-09-07 t.o.m.

2018-09-04)

Rudvall, Samuel, kansliråd (fr.o.m. 2018-11-22 t.o.m. 2021-05-05) Wågnert, Niklas, hovrättsassessor (fr.o.m. 2000-07-01 t.o.m.

2001-05-31)

Lokal: Försvarsdepartementet, 103 33 Stockholm

Direktiv för rådet, se regeringsbeslut den 20 juni 1991

79

Försvarsdepartementet Skr. 2021/22:103

Rådets arbete är inte tidsbegränsat.

4.2Försvarsberedningen (Fö 1992:B)

Organ inom Regeringskansliet

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 1992-10-29

Ordförande:

Danielsson, Lars, statssekreterare (fr.o.m. 1997-03-01 t.o.m.

2000-04-26)

Enström, Karin, led. av riksdagen (fr.o.m. 2008-01-10 t.o.m.

2012-04-17)

Juholt, Håkan, led. av riksdagen (fr.o.m. 2000-04-27 t.o.m.

2006-12-13)

Karlsson, Niklas, riksdagsledamot (fr.o.m. 2020-03-16) Lagerblad, Peter, statssekreterare (fr.o.m. 1995-01-12 t.o.m.

1996-01-14)

Lennmarker, Göran, led. av riksdagen (fr.o.m. 2007-01-15 t.o.m. 2008-01-09)

Rekke, Lars, statssekreterare (fr.o.m. 1996-01-15 t.o.m. 1997-02-28) von Sydow, Björn, led. av riksdagen (fr.o.m. 2017-01-09 t.o.m.

2020-03-15)

Widegren, Cecilia, led. av riksdagen (fr.o.m. 2012-07-12 t.o.m.

2016-12-27)

Ledamöter:

Ahlin, Urban, led. av riksdagen (fr.o.m. 2012-09-14 t.o.m. 2017-01-30) Alm Ericson, Janine, riksdagsledamot (fr.o.m. 2020-04-06)

Arkelsten, Sofia, led. av riksdagen (fr.o.m. 2012-09-14 t.o.m.

2017-01-30)

Ask, Beatrice, led. av riksdagen (fr.o.m. 2017-02-01 t.o.m.

2020-03-15)

Björlund, Torbjörn, led. av riksdagen (fr.o.m. 2012-09-14 t.o.m.

2017-01-30)

Bohlin, Britt, ledamot av riksdagen (fr.o.m. 1992-10-29 t.o.m.

1999-05-02)

Bäckström, Daniel, led. av riksdagen (fr.o.m. 2017-02-01) Carnerö, Åke, led. av riksdagen (fr.o.m. 1995-01-12 t.o.m.

2003-04-23)

Danielsson, Staffan, led. av riksdagen (fr.o.m. 2007-01-15 t.o.m.

2017-01-30)

Enström, Karin, led. av riksdagen (fr.o.m. 2017-02-01 t.o.m.

2020-03-15)

Falkhaven, Elisabeth, riksdagsledamot (fr.o.m. 2020-03-16 t.o.m.

2020-04-05)

Forslund, Kenneth G, led. av riksdagen (fr.o.m. 2017-02-01) Gunnarsson, Hanna, riksdagsledamot (fr.o.m. 2020-03-16)

80

Försvarsdepartementet Skr. 2021/22:103

Hafström, Jonas, chef för internationella avdelningen vid Moderata samlingspartiets partikansli (fr.o.m. 1998-11-01 t.o.m. 2002-11-26) Henriksson, Stig, led. av riksdagen (fr.o.m. 2017-02-01 t.o.m.

2017-12-07)

Hökmark, Gunnar, led. av riksdagen (fr.o.m. 2002-11-27 t.o.m.

2004-09-30)

Hultqvist, Peter, led. av riksdagen (fr.o.m. 2012-09-14 t.o.m.

2017-01-11)

Jansson, Mikael, led. av riksdagen (fr.o.m. 2012-09-14 t.o.m.

2018-04-17)

Jennehag, Jan, f.d. led. av riksdagen (fr.o.m. 1995-01-12 t.o.m.

1999-05-02)

Jóhannesson, Berit, led. av riksdagen (fr.o.m. 1999-05-03 t.o.m.

2006-12-13)

Johnsson Fornarve, Lotta, led. av riksdagen (fr.o.m. 2017-12-08 t.o.m. 2020-03-15)

Jonson, Pål, riksdagsledamot (fr.o.m. 2020-03-16)

Juholt, Håkan, led. av riksdagen (fr.o.m. 1996-01-17 t.o.m.

2012-09-13)

Karlsson, Niklas, led. av riksdagen (fr.o.m. 2019-02-15) Landerholm, Henrik, led. av riksdagen (fr.o.m. 1995-02-24 t.o.m. 1998-10-31)

Lindestam, Åsa, led. av riksdagen (fr.o.m. 2012-09-14 t.o.m.

2019-02-14)

Lindgren, Else-Marie, led. av riksdagen (fr.o.m. 2003-03-24 t.o.m. 2012-09-13)

Nordgren Christensen, Annika, f.d. led. av riksdagen (fr.o.m.

1995-01-12 t.o.m. 2009-05-14)

Oscarsson, Mikael, led. av riksdagen (fr.o.m. 2012-09-14) Richthoff, Roger, led. av riksdagen (fr.o.m. 2018-04-18) Rohdin, Lennart, f.d. led. av riksdagen (fr.o.m. 1996-01-30 t.o.m. 2006-12-13)

Rådberg, Peter, led. av riksdagen (fr.o.m. 2012-09-14 t.o.m.

2017-01-30)

Schröder, Anders, led. av riksdagen (fr.o.m. 2017-02-01 t.o.m.

2020-03-15)

Sundell, Ola, led. av riksdagen (fr.o.m. 2004-10-01 t.o.m. 2006-12-13) Svärd, Anders, f.d. led. av riksdagen (fr.o.m. 1995-01-12 t.o.m.

2006-12-13)

Tingsgård, Tone, led. av riksdagen (fr.o.m. 1999-05-03 t.o.m.

2006-12-13)

Wahlén, Gunilla, led. av riksdagen (fr.o.m. 2007-01-15 t.o.m.

2012-09-13)

Wallmark, Hans, led. av riksdagen (fr.o.m. 2012-09-14) Widman, Allan, led. av riksdagen (fr.o.m. 2007-01-15)

Sakkunniga:

Belachew, Yosef, kansliråd (fr.o.m. 2018-03-21 t.o.m. 2019-05-30) Bengtsson, Ulf, departementsråd (fr.o.m. 1999-05-03 t.o.m.

2003-09-17)

81

Försvarsdepartementet Skr. 2021/22:103

Bringle, Peter, departementsråd (fr.o.m. 2013-09-17 t.o.m.

2017-01-30)

Eliasson, Ulf, kansliråd (fr.o.m. 2017-02-01 t.o.m. 2018-12-13) Eneström, Anna-Karin, utrikesråd (fr.o.m. 2017-02-01 t.o.m.

2019-05-30)

Franzén, Göran, sakkunnig (fr.o.m. 1995-01-17 t.o.m. 1999-05-17) Franzén, Göran, sakkunnig (fr.o.m. 1999-05-18 t.o.m. 2000-06-04) Granholm, Mikael, departementssekreterare (fr.o.m. 2007-10-17 t.o.m. 2012-09-30)

Hagberg, Julia, kansliråd (fr.o.m. 2017-02-01 t.o.m. 2018-03-20) Hagwall, Eva, kansliråd (fr.o.m. 2013-10-14 t.o.m. 2017-01-30) Hedin, Ola, ämnesråd (fr.o.m. 2012-10-01 t.o.m. 2019-05-30)

Håkansson, Anna, kansliråd (fr.o.m. 2012-10-01 t.o.m. 2013-10-13) Hänninger, Nils, ämnesråd (fr.o.m. 2012-10-01 t.o.m. 2013-09-16) Koch, Michael, kansliråd (fr.o.m. 2003-09-18 t.o.m. 2007-01-14) Kring, Claes, departementsråd (fr.o.m. 2003-12-10 t.o.m. 2012-09-30) Lidén, Anders, utrikesråd (fr.o.m. 2002-12-18 t.o.m. 2004-12-12) Lindholm, Ingvar, departementssekreterare (fr.o.m. 2018-12-14 t.o.m. 2019-05-30)

Lyrvall, Björn, utrikesråd (fr.o.m. 2007-09-03 t.o.m. 2013-09-16) Petersson, Sven-Olof, utrikesråd (fr.o.m. 1999-05-03 t.o.m.

2002-12-17)

Sandberg, Johan, kansliråd (fr.o.m. 2007-01-25 t.o.m. 2007-10-16) Skoog, Olof, utrikesråd (fr.o.m. 2004-12-13 t.o.m. 2007-09-02) Sohlström, Torbjörn, utrikesråd (fr.o.m. 2013-09-17 t.o.m.

2017-01-30)

Experter:

Berndtson, Hans, generallöjtnant (fr.o.m. 2001-02-08 t.o.m.

2005-08-16)

Degerfeldt, Emma, kansliråd (fr.o.m. 2017-02-17 t.o.m. 2018-02-18) Ekengren, Andreas, departementssekreterare (fr.o.m. 2007-09-03 t.o.m. 2012-09-30)

Elmlund, Peter, senior rådgivare (fr.o.m. 2019-02-15 t.o.m.

2019-05-30)

Engberg, Katarina, departementsråd, expert i frågor som rör anpassning av totalförsvarets förmåga (fr.o.m. 2000-06-05 t.o.m.

2004-12-12)

Fant, Claes-Göran, generallöjtnant (fr.o.m. 2005-08-17 t.o.m.

2007-02-19)

Gyllensporre, Dennis, generalmajor (fr.o.m. 2012-10-01 t.o.m.

2017-01-30)

Hagman, Hans-Christian, kansliråd (fr.o.m. 2007-01-15 t.o.m.

2012-09-30)

Hammarskjöld, Elinor, kansliråd (fr.o.m. 2003-09-18 t.o.m.

2006-05-15)

Hassel, Fredrik, stabschef (fr.o.m. 2008-04-02 t.o.m. 2008-07-07) Holm, Anna-Karin, departementsråd (fr.o.m. 2006-05-16 t.o.m.

2007-01-14)

Holmberg, Marie (fr.o.m. 2018-10-10 t.o.m. 2019-02-14)

82

Försvarsdepartementet Skr. 2021/22:103

Jato, Andrés, departementssekreterare (fr.o.m. 2007-01-15 t.o.m.

2007-09-02)

Kaunitz, Carin, enhetschef (fr.o.m. 2012-10-01 t.o.m. 2013-09-16) Kihl, Johan, generallöjtnant (fr.o.m. 2000-06-05 t.o.m. 2001-02-07) Molin, Urban, brigadgeneral (fr.o.m. 2017-02-01 t.o.m. 2019-05-31) Moore, Michael, generalmajor (fr.o.m. 2007-02-20 t.o.m. 2012-09-30) Riddarström, Bo, överdirektör (fr.o.m. 1999-09-15 t.o.m. 2002-12-17) Svartz, Nils, överdirektör (fr.o.m. 2013-09-17 t.o.m. 2017-01-30) Svärdström, Jessica, kansliråd (fr.o.m. 2012-10-01 t.o.m. 2013-09-18) Trouvé, Niclas, departementssekreterare (fr.o.m. 2001-03-28 t.o.m. 2003-09-17)

Uddenberg, Sara, kansliråd (fr.o.m. 2017-02-01 t.o.m. 2019-05-30) Waldemarsson, Bo, generalmajor (fr.o.m. 1999-08-01 t.o.m.

2000-06-04)

Werger, Svante, kommunikationsdirektör (fr.o.m. 2017-02-01 t.o.m. 2019-05-30)

Wetterqvist, Fredrik, ämnesråd (fr.o.m. 2013-09-19 t.o.m. 2017-01-30)

Expert och redaktör:

Engberg, Katarina, departementsråd (fr.o.m. 1997-05-22 t.o.m. 2000-06-04)

Sekretariatet chef:

Mohr, Michael, departementsråd (fr.o.m. 1999-05-18 t.o.m. 2007-01-14)

Huvudsekreterare:

Hyllander, Jan, departementsråd (fr.o.m. 2007-01-15 t.o.m. 2012-09-10)

Åkesson, Tommy, ämnesråd (fr.o.m. 2012-10-11)

Biträdande huvudsekreterare:

Hedin, Ola, ämnesråd (fr.o.m. 2003-09-01 t.o.m. 2007-01-14)

Sekreterare:

Anclair, Åsa, kansliråd (fr.o.m. 2012-10-02 t.o.m. 2017-01-30) Asplund, Patrik, kansliråd (fr.o.m. 2018-02-26 t.o.m. 2019-06-02) Bergman, Magnus, departementssekreterare (fr.o.m. 2002-12-18 t.o.m. 2003-12-07)

Birath, Ulf, kansliråd (fr.o.m. 1995-01-17 t.o.m. 2003-06-30) Bodelius, Micaela, kansliråd (fr.o.m. 2017-03-13 t.o.m. 2019-05-29) Brändström, Annika, ämnessakkunnig (fr.o.m. 2005-04-15 t.o.m.

2007-01-14)

Cederberg, Jörgen, departementssekreterare (fr.o.m. 2007-02-23 t.o.m. 2008-01-09)

Coyet Folke, Adrienne, kansliråd (fr.o.m. 2017-01-30 t.o.m.

2019-08-10)

Druve Lundberg, Ingmarie, departementssekreterare (fr.o.m.

1999-10-01 t.o.m. 2001-07-01)

Fagerberg, Björn, ministerråd (fr.o.m. 2018-10-01 t.o.m. 2019-06-29) Foghelin, Jan, avdelningschef (fr.o.m. 1998-10-05 t.o.m. 1999-05-17)

83

Försvarsdepartementet Skr. 2021/22:103

de la Gardie (tidigare Grundmark), Per, departementssekreterare (fr.o.m. 2004-11-15 t.o.m. 2007-01-14)

Hammarström, Ulf, ämnessakkunnig (fr.o.m. 1996-05-13 t.o.m.

1996-09-30)

Hedin, Ola, kansliråd (fr.o.m. 2001-03-28 t.o.m. 2001-08-31) Ihrfors, Robert, kansliråd (fr.o.m. 2013-09-02 t.o.m. 2017-01-30) Jarlsvik, Helen, analytiker (fr.o.m. 2005-04-15 t.o.m. 2007-01-14) Johansson, Daniel, departementssekreterare (fr.o.m. 2008-01-10 t.o.m. 2008-08-27)

Lagerlöf, Johan, departementssekreterare (fr.o.m. 2004-02-16 t.o.m. 2004-08-31)

Lodin, Per, militärsakkunnig (fr.o.m. 1995-01-17 t.o.m. 1995-06-30) Malminen, Johannes, ämnessakkunnig (fr.o.m. 2017-03-06 t.o.m.

2019-06-29)

Mohr, Michael, kansliråd (fr.o.m. 1998-10-19 t.o.m. 1999-05-17) Oredsson, Maria, departementssekreterare (fr.o.m. 2007-09-10 t.o.m. 2008-08-31)

Stegen, Anja, departementssekreterare (fr.o.m. 2003-05-02 t.o.m.

2008-01-09)

Syrén, Håkan, överste 1. (fr.o.m. 1998-11-01 t.o.m. 1999-05-17) Vendil Pallin, Carolina, ämnessakkunnig (fr.o.m. 2012-10-17 t.o.m. 2013-07-31)

Wieslander, Anna, kansliråd (fr.o.m. 2000-06-01 t.o.m. 2003-03-22) Winberg, Cecilia, kansliråd (fr.o.m. 2017-01-30 t.o.m. 2018-09-02) Åkesson, Tommy, departementssekreterare (fr.o.m. 2008-01-10 t.o.m. 2008-08-27)

Åstrand, Tor-Björn, departementssekreterare (fr.o.m. 2012-11-27 t.o.m. 2017-01-30)

Örnfeldt, Eino, departementssekreterare (fr.o.m. 1998-10-05 t.o.m. 1999-09-30)

Direktiv för beredningen, se regeringsbeslut den 29 oktober 1992, den 12 januari 1995 och den 12 maj 1999, samt departementsprotokoll den 18 maj 1999 § 2, den 8 maj 2000 §§ 2 och 3, den 14 juni 2002 § 2, den 17 december 2003 § 1, den 16 december 2004 § 1, den 16 augusti 2005 § 1, den 15 januari 2007 § 1, den 30 november 2007 § 4, den 12 juli 2012 § 2, den 11 juli 2013 § 1, den 4 mars 2014 § 1, den 9 januari 2017 § 3, 13 mars 2019 § 1, den 11 mars 2020 § 1, den 15 maj 2020 § 5 och den 29 maj 2020 § 1

Kommittén har avgett

Ds 1995:28 Sverige i Europa i världen

Ds 1995:51 Totalförsvarets utveckling och förnyelse

Ds 1996:51 Omvärldsförändringar och svensk säkerhetspolitik Ds 1998:9 Svensk säkerhetspolitik i ny omvärldsbelysning Ds 1999:2 Förändrad omvärld – omdanat försvar

Ds 1999:55 Europas säkerhet – Sveriges försvar

Ds 2001:14 Gränsöverskridande sårbarhet – gemensam säkerhet Ds 2001:44 Ny struktur för ökad säkerhet – nätverksförsvar och

krishantering

84

Försvarsdepartementet Skr. 2021/22:103

Ds 2003:8 Säkrare grannskap – osäker värld

Ds 2003:34 Vårt militära försvar – vilja och vägval Ds 2004:30 Försvar för en ny tid

Ds 2006:1 En strategi för Sveriges säkerhet

Ds 2007:46 Säkerhet i samverkan – Försvarsberedningens omvärldsanalys

Ds 2008:48 Försvar i användning

Ds 2013:33 Vägval i en globaliserad värld

Ds 2014:20 Försvaret av Sverige – Starkare försvar för en osäker tid Ds 2017:66 Motståndskraft Inriktningen av totalförsvaret och

utformningen av det civila försvaret 2021–2025 Ds 2019:8 Värnkraft Inriktningen av säkerhetspolitiken och

utformningen av det militära försvaret 2001–2025

Beredningens arbete är inte tidsbegränsat.

4.3Exekutivkommitté under ramavtalet mellan Frankrike, Italien, Spanien, Storbritannien, Sverige och Tyskland (Fö 2001:B)

Organ inom Regeringskansliet

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2001-05-31

Ledamöter:

Anderberg, Bengt (fr.o.m. 2001-06-26 t.o.m. 2002-04-14) Bäckström, Johan (fr.o.m. 2008-03-01)

Böhlin, Birgitta (fr.o.m. 2001-10-29 t.o.m. 2002-12-19) von Hacht, Åsa (fr.o.m. 2005-09-15 t.o.m. 2008-03-13) Hanson, Stefan (fr.o.m. 2001-06-26 t.o.m. 2001-07-31) Hedén, Arne (fr.o.m. 2001-08-01 t.o.m. 2004-08-09)

Hedskog, Björn (fr.o.m. 2001-06-26 t.o.m. 2003-03-27) Hult, Gunnar (fr.o.m. 2005-06-20 t.o.m. 2012-06-24) Hällkvist, Peter (fr.o.m. 2003-07-01 t.o.m. 2004-12-12) Källmén, Stephan (fr.o.m. 2001-06-26 t.o.m. 2003-06-30) Landby, Per (fr.o.m. 2004-12-13 t.o.m. 2008-02-29) Levin, Magnus (fr.o.m. 2003-03-28 t.o.m. 2005-06-19) Lundberg, Peter (fr.o.m. 2002-12-19 t.o.m. 2005-09-14) Lövgren, Jan-Erik (fr.o.m. 2007-12-01)

Malmer, Barbro (fr.o.m. 2004-08-10)

Nylander, Leif (fr.o.m. 2003-03-28)

Raeder, Johan (fr.o.m. 2001-05-31 t.o.m. 2001-10-28) Rensfeldt, Leif (fr.o.m. 2005-09-29 t.o.m. 2007-12-31) Roth, Håkan (fr.o.m. 2005-09-29 t.o.m. 2007-12-01)

Sandek, Alf (fr.o.m. 2001-06-26 t.o.m. 2005-09-28) Schlyter, Carl-Mikael (fr.o.m. 2001-06-26) Sjöborg, Anders (fr.o.m. 2012-06-25)

Stenholm, Lars (fr.o.m. 2005-06-20)

Wallander, Bo (fr.o.m. 2002-04-15 t.o.m. 2003-03-27)

85

Försvarsdepartementet Skr. 2021/22:103

Ersättare:

Andersson, Svante (fr.o.m. 2001-06-26 t.o.m. 2005-06-19) Blomgren, Per-Åke (fr.o.m. 2009-06-02)

Bäck, Göran (fr.o.m. 2009-12-22 t.o.m. 2010-07-31) Gisel-Ekdahl, Birte (fr.o.m. 2001-06-26 t.o.m. 2007-12-01) Hanson, Stefan (fr.o.m. 2001-09-11 t.o.m. 2007-12-01) Hedskog, Björn (fr.o.m. 2002-01-01 t.o.m. 2007-12-01) Holmström, Peter (fr.o.m. 2002-01-01 t.o.m. 2007-12-01) Jonasson, Kjell A. (fr.o.m. 2001-05-31 t.o.m. 2001-12-31) Langemar, Göran (fr.o.m. 2001-06-26 t.o.m. 2001-12-31) Lubrán, Nina (fr.o.m. 2010-08-23 t.o.m. 2011-01-14) Näsström, Staffan (fr.o.m. 2001-06-26 t.o.m. 2007-12-01) Olsson, Daniel (fr.o.m. 2001-06-26 t.o.m. 2002-04-14) Savelli, Andreas (fr.o.m. 2002-01-01 t.o.m. 2009-12-22) Tjäder, Thomas (fr.o.m. 2002-04-15)

Waern, Martin (fr.o.m. 2005-06-20 t.o.m. 2009-06-01) Wilén, Christina (fr.o.m. 2011-01-15)

Lokal: Försvarsdepartementet, Stockholm, tel. 08-405 10 00

Direktiv för exekutivkommittén, se regeringsbeslut den 31 maj 2001

Exekutivkommitténs arbete är inte tidsbegränsat.

4.4Cybersäkerhetsutredningen (Fö 2019:01)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2019-10-31

Särskild utredare:

Cederstierna, Nils, lagman (fr.o.m. 2020-02-03 t.o.m. 2021-06-30)

Sakkunniga:

Byström, Karin, rättssakkunnig (fr.o.m. 2020-03-02 t.o.m. 2021-06-30) Hagdahl, Anneli, kansliråd (fr.o.m. 2020-03-13 t.o.m. 2021-06-30) Hallström, Catharina, ämnesråd (fr.o.m. 2020-03-02 t.o.m.

2020-12-11)

Hellsten, Christer, ämnessakkunnig (fr.o.m. 2020-11-25 t.o.m.

2021-06-30)

Henriksson, Richard, ämnesråd (fr.o.m. 2020-03-02 t.o.m. 2021-06-30) Jannes, Linnéa, departementssekreterare (fr.o.m. 2020-03-02 t.o.m. 2021-06-30)

Lindmark, Staffan, departementssekreterare (fr.o.m. 2020-03-02 t.o.m. 2021-06-30)

Smiding, Emelie, rättssakkunnig (fr.o.m. 2020-03-02 t.o.m.

2021-06-30)

Weibull, Anna, militärsakkunnig (fr.o.m. 2020-03-02 t.o.m.

2020-10-07)

Experter:

Askolin, Curt-Peter, bedömningsledare (fr.o.m. 2020-03-02 t.o.m. 2020-12-11)

86

Försvarsdepartementet Skr. 2021/22:103

Hakelius, Charlotte, verksjurist (fr.o.m. 2020-03-02 t.o.m. 2021-06-30) Harpe, Ronny, tf. enhetschef (fr.o.m. 2020-03-02 t.o.m. 2021-06-30) Johansson, Per-Ola, chef (fr.o.m. 2020-03-02 t.o.m. 2021-06-30) Jönsson, Britt-Marie, jurist (fr.o.m. 2020-03-02 t.o.m. 2021-06-30) Nilsson, Mats, director (fr.o.m. 2020-03-02 t.o.m. 2021-06-30) Oehme, Richard, ordförande (fr.o.m. 2020-03-02 t.o.m. 2021-06-30) Pedersen, Magnus, utredare (fr.o.m. 2020-12-12 t.o.m. 2021-06-30) Schönberg, Tommy, handläggare (fr.o.m. 2020-03-02 t.o.m.

2021-06-30)

Ströman, Dag, chef (fr.o.m. 2020-03-02 t.o.m. 2021-06-30) Söderlund, Ylva, bitr. säkerhetsskyddschef (fr.o.m. 2020-03-13 t.o.m. 2021-02-23)

Huvudsekreterare:

Wallander, Thomas, senior rådgivare (fr.o.m. 2020-02-10) Wallander, Thomas, senior rådgivare (fr.o.m. 2021-03-02 t.o.m. 2021-07-07)

Sekreterare:

Roos, Patrik, hovrättsassessor (fr.o.m. 2020-02-03)

Roos, Patrik, hovrättsassessor (fr.o.m. 2021-03-02 t.o.m. 2021-07-07)

Lokal: Försvarsdepartementet, Jakobsgatan 9, Stockholm

Direktiv för utredningen, se dir. 2019:73, dir. 2020:57 och dir. 2021:10

Kommittén har avgett

SOU 2020:58 EU:s cybersäkerhetsakt – kompletterande nationella bestämmelser om cybersäkerhetscertifiering

SOU 2021:63 Sveriges säkerhet – behov av starkare skydd för nätverks- och informationssystem

Uppdraget är därmed slutfört.

4.5Utredningen om en materielförsörjningsstrategi för det militära försvaret (Fö 2020:02)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2020-11-12

Särskild utredare:

Holmgren, Gunnar, generaldirektör (fr.o.m. 2020-11-12)

Sakkunniga:

Florén, Linnea, departementssekreterare (fr.o.m. 2020-12-17 t.o.m. 2021-10-05)

Grennert, Josefin, kansliråd (fr.o.m. 2020-12-17) Lewin Pihlblad, Lotta, kansliråd (fr.o.m. 2020-12-17) Lund, Helena, kansliråd (fr.o.m. 2021-10-05) Niklasson, Frida, rättssakkunnig (fr.o.m. 2020-12-17) af Wetterstedt, Therése, kansliråd (fr.o.m. 2020-12-17)

87

Försvarsdepartementet Skr. 2021/22:103

Experter:

Alm, Niklas, strategichef (fr.o.m. 2020-12-17)

Berger, Mattias, biträdande enhetschef (fr.o.m. 2020-12-17) Clausin, Anja, affärsdirektör (fr.o.m. 2020-12-17)

Gustavsson, Matts, forskningsledare (fr.o.m. 2020-12-17 t.o.m. 2021-10-04)

Höstbeck, Lars, avdelningschef (fr.o.m. 2021-10-05) Rova, Ellen, utredare (fr.o.m. 2020-12-17)

Salih, Isam, expert (fr.o.m. 2020-12-17)

Stjernfalk, John, brigadgeneral (fr.o.m. 2020-12-17) Syk, Kristina, strategisk rådgivare (fr.o.m. 2020-12-17)

Parlamentarisk referensgrupp:

Bäckström, Daniel, riksdagsledamot (C) (fr.o.m. 2021-01-27) Falkhaven, Elisabeth, riksdagsledamot (MP) (fr.o.m. 2021-01-27) Gunnarsson, Hanna, riksdagsledamot (V) (fr.o.m. 2021-01-27) Jonson, Pål, riksdagsledamot (M) (fr.o.m. 2021-01-27) Oscarsson, Mikael, riksdagsledamot (KD) (fr.o.m. 2021-01-27) Ottosson, Mattias, riksdagsledamot (S) (fr.o.m. 2021-01-27) Richthoff, Roger, riksdagsledamot (SD) (fr.o.m. 2021-01-27) Widman, Allan, riksdagsledamot (L) (fr.o.m. 2021-01-27)

Huvudsekreterare:

Oddbjörn, Olof, ämnesråd (fr.o.m. 2020-12-01)

Sekreterare:

Elmlund, Peter, senior rådgivare (fr.o.m. 2020-12-09) Lundberg, Ann, analytiker (fr.o.m. 2020-12-01)

Lokal: Försvarsdepartementet, Jakobsgatan 9, Stockholm

Direktiv för utredningen, se dir. 2020:119

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 4 maj 2022.

4.6Utredningen om säkerhetsprövning av totalförsvarspliktiga (Fö 2021:01)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2021-02-11

Särskild utredare:

Bergström, Margareta, f.d. hovrättspresident (fr.o.m. 2021-02-15)

Sekreterare:

Öhlund Andersson, Jessica, rättssakkunnig (fr.o.m. 2021-02-15)

Lokal: Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm

Direktiv för utredningen, se dir. 2021:9, dir. 2021:59 och dir. 2021:86

Kommittén har avgett

SOU 2021:82 Säkerhetsprövning av totalförsvarspliktiga

88

Försvarsdepartementet Skr. 2021/22:103

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 31 mars 2022.

4.7Utredningen om totalförsvarsanalys (Fö 2021:02)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2021-04-15

Särskild utredare:

Holmberg, Barbro, f.d. landshövding (fr.o.m. 2021-08-04 t.o.m. 2021-12-31)

Sakkunniga:

Axelsson, Magnus, ämnesråd (fr.o.m. 2021-09-14 t.o.m. 2021-12-31) Hedin, Ola, ämnesråd (fr.o.m. 2021-09-14 t.o.m. 2021-12-31) Hermansson, Andreas, kansliråd (fr.o.m. 2021-09-14 t.o.m.

2021-12-31)

Lund, Helena, kansliråd (fr.o.m. 2021-09-14 t.o.m. 2021-12-31) Nilsson, Erika K, kansliråd (fr.o.m. 2021-09-14 t.o.m. 2021-12-31) Petersson Grawé, Kierstin, ämnesråd (fr.o.m. 2021-09-14 t.o.m.

2021-12-31)

Wessling, Stina, departementssekreterare (fr.o.m. 2021-09-14 t.o.m. 2021-12-31)

Experter:

Berglund, Sara, utredare (fr.o.m. 2021-09-14 t.o.m. 2021-12-31) Demarkesse, Jan, stf. avdelningschef (fr.o.m. 2021-09-14 t.o.m.

2021-12-31)

Eriksson, Pär, forskningsledare (fr.o.m. 2021-09-14 t.o.m. 2021-12-31) Freedman, Patrick, utredare (fr.o.m. 2021-09-14 t.o.m. 2021-12-31) Klarberg, Nicole, GD rådgivare (fr.o.m. 2021-09-14 t.o.m.

2021-12-31)

Planmo, Markus, expert (fr.o.m. 2021-09-14 t.o.m. 2021-12-31) Putsep, Mona, senior utvärderare (fr.o.m. 2021-09-14 t.o.m.

2021-12-31)

Sekreterare:

Belachew, Yosef, kansliråd (fr.o.m. 2021-08-02)

Belachew, Yosef, kansliråd (fr.o.m. 2022-01-01 t.o.m. 2022-01-09) Hagaeus, Karin, hovrättsassessor (fr.o.m. 2021-06-01 t.o.m.

2022-01-13)

Lokal: Försvarsdepartementet

Direktiv för utredningen, se dir. 2021:25

Kommittén har avgett

SOU 2021:103 Totalförsvarsanalys – en oberoende myndighet för uppföljning och utvärdering

Uppdraget är därmed slutfört.

89

Socialdepartementet Skr. 2021/22:103

5Socialdepartementet

Inom detta avsnitt har följande kommittéer avslutat sin verksamhet sedan redovisningen i 2020 års kommittéberättelse: 7, 8, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 19 och 21.

5.1Statens medicinsk-etiska råd (S 1985:A)

Organ inom Regeringskansliet

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 1985-03-14

Ordförande:

Asplund, Kjell, f.d. generaldirektör (fr.o.m. 2012-01-01 t.o.m.

2019-04-30)

Bengtsson, Gunnar, generaldirektör (fr.o.m. 1991-07-01 t.o.m.

2001-08-31)

Göransson, Bertil, landshövding (fr.o.m. 1985-03-15 t.o.m.

1986-06-29)

Hansson, Lilly, landshövding (fr.o.m. 1986-06-30 t.o.m. 1991-06-30) Johansson, Kenneth, f.d. landshövding (fr.o.m. 2019-05-24 t.o.m. 2022-12-31)

Söder, Sven-Eric (fr.o.m. 2021-11-03)

Tarschys, Daniel, professor (fr.o.m. 2001-11-12 t.o.m. 2011-12-31)

Ledamöter:

Anefur, Michael, led. av riksdagen/KD (fr.o.m. 2019-05-24 t.o.m. 2022-12-31)

Bengtsson, Finn, led. av riksdagen/M (fr.o.m. 2015-01-01 t.o.m.

2019-04-30)

Bouveng, Helena, led. av riksdagen/M (fr.o.m. 2012-01-01 t.o.m.

2014-12-31)

Edvinsson, Sven-Olof, överläkare/C (fr.o.m. 2006-01-01 t.o.m.

2019-04-30)

Gyberg-Karlsson, Åsa, biomedicinsk analytiker/V (fr.o.m. 2015-01-01 t.o.m. 2019-04-30)

Gyberg-Karlsson, Åsa, biomedicinsk analytiker/V (fr.o.m. 2019-05-24 t.o.m. 2022-12-31)

Harjapää, Magnus, politisk sekreterare/SD (fr.o.m. 2017-07-01 t.o.m. 2019-04-30)

Harjapää, Magnus, politisk sekreterare/SD (fr.o.m. 2019-05-24 t.o.m. 2022-12-31)

Henriksson, Anders, landstingsråd/S (fr.o.m. 2009-01-01 t.o.m.

2014-12-31)

Jörgensen, Ulrika, led. av riksdagen/M (fr.o.m. 2019-05-24 t.o.m. 2022-12-31)

Larsson, Dag, led. av riksdagen/S (fr.o.m. 2019-05-24 t.o.m.

2022-12-31)

90

Socialdepartementet Skr. 2021/22:103

Linna, Elina, f.d. led av riksdagen/V (fr.o.m. 1999-01-01 t.o.m.

2014-12-31)

Nilsson, Sofia, led. av riksdagen/C (fr.o.m. 2019-05-24 t.o.m.

2022-12-31)

Nordquist, Lina, led. av riksdagen/L (fr.o.m. 2019-05-24 t.o.m.

2022-12-31)

Palm, Veronica, led. av riksdagen /S (fr.o.m. 2015-01-01 t.o.m.

2015-10-14)

Pålsson Ahlgren, Chatrine, f.d. led. av riksdagen/KD (fr.o.m.

1997-01-01 t.o.m. 2019-04-30)

Quick, Charlotte, gruppsekreterare/SD (fr.o.m. 2015-01-01 t.o.m. 2017-06-30)

Ranch, Malena, regionråd/MP (fr.o.m. 2019-05-24 t.o.m. 2022-12-31) Sörenson, Anna-Lena, led. av riksdagen /S (fr.o.m. 2015-11-01 t.o.m. 2019-04-30)

Westerholm, Barbro, led. av riksdagen /L (fr.o.m. 2006-01-01 t.o.m. 2019-04-30)

Åkesson, Anders, regionråd (fr.o.m. 2010-04-15 t.o.m. 2018-10-24)

Sakkunniga:

Ali, Lilas, ledamot i Svensk Sjuksköterskeförening (fr.o.m. 2019-05-24 t.o.m. 2022-12-31)

Berge-Kleber, Lars, vice förbundsordförande (fr.o.m. 2009-01-01 t.o.m. 2017-12-31)

Bergschöld, Emil, jurist (fr.o.m. 2010-10-15 t.o.m. 2022-12-31) Bjurgård, Ingvor, handläggare (fr.o.m. 2013-06-01 t.o.m. 2015-05-12) Collste, Göran, professor emeritus (fr.o.m. 2019-05-24 t.o.m.

2022-12-31)

Engström, Ingemar, professor (fr.o.m. 2010-01-22 t.o.m. 2019-04-30) Färnsten, Martin, kansliråd (fr.o.m. 2013-06-01 t.o.m. 2015-09-08) Granath, Marianne, projektchef (fr.o.m. 2009-01-01 t.o.m. 2013-05-31) Hermerén, Göran, professor (fr.o.m. 1985-03-15 t.o.m. 2019-04-30) Johansson, Ann, vice förbundsordförande (fr.o.m. 2015-01-01 t.o.m. 2019-04-30)

Mattsson, Titti, professor (fr.o.m. 2019-05-24 t.o.m. 2022-12-31) Nilsonne, Åsa, professor (fr.o.m. 2012-01-01 t.o.m. 2014-12-31) Olsson, Olle, handläggare (fr.o.m. 2015-09-09 t.o.m. 2022-12-31) Ribeiro, Sineva, förbundsordförande (fr.o.m. 2012-01-01 t.o.m.

2014-12-31)

Rönngren, Bengt, kansliråd (fr.o.m. 2015-09-09 t.o.m. 2022-12-31) Sahlin, Nils-Eric, professor (fr.o.m. 2007-01-01 t.o.m. 2022-12-31) Sandlund, Mikael, professor (fr.o.m. 2018-01-01 t.o.m. 2022-12-31) Singer, Anna, professor (fr.o.m. 2015-05-13 t.o.m. 2022-12-31)

Steen, Marie, styrelseledamot (fr.o.m. 2018-01-01 t.o.m. 2022-12-31) Vestin, Ulrika, handläggare (fr.o.m. 2015-05-13 t.o.m. 2015-09-08) Strömberg, Lovisa, ämnesråd (fr.o.m. 2011-07-01 t.o.m. 2013-05-31) Wennlund, Elisabet, f.d. sjukhusdirektör (fr.o.m. 2012-01-01 t.o.m. 2019-04-30)

91

Socialdepartementet Skr. 2021/22:103

Sekreterare:

Axelsson Jonsson, Ulrika (fr.o.m. 2020-06-15 t.o.m. 2021-08-31) Barrbrink, Lena (fr.o.m. 2013-08-01 t.o.m. 2013-12-31) Eriksson, Lotta (fr.o.m. 2002-01-01)

Kokko, Janna (fr.o.m. 2016-09-07 t.o.m. 2017-08-31) Kreher, Robert (fr.o.m. 2015-01-01 t.o.m. 2015-10-31) Lövtrup, Michael (fr.o.m. 2017-09-01 t.o.m. 2019-12-31) Mossler, Karin (fr.o.m. 2017-04-18 t.o.m. 2018-08-12) Mörke, Yvonne (fr.o.m. 2019-01-01 t.o.m. 2019-12-31) Teréus, Helena (fr.o.m. 2014-02-01)

Wilbe Ramsay, Karin (fr.o.m. 2010-09-01 t.o.m. 2016-06-30) Westberg, Febe (fr.o.m. 2010-03-29 t.o.m. 2014-10-31)

Lokal: Socialdepartementet, Fredsgatan 8, Stockholm, tel. 08-405 10 00

Kommittén har avgett

Avlagda publikationer/yttranden 2021

2021-12-29 Yttrande vad gäller vaccination mot covid-19 av barn och unga mellan 5–11 år

2021-10-30 Remissvar avseende utkast till lagrådsremiss Nya regler för organdonation

2021-10-22 Remissvar avseende betänkandet Nya regler om utländska föräldraskap och adoption i vissa fall (SOU 2021:56)

2021-09-14 Yttrande till Folkhälsomyndigheten vad gäller vaccination mot covid-19 av barn och unga mellan 12–15 år

2021-09-07 Uttalande om vaccination mot covid-19 av vård- och omsorgspersonal

2021-09-03 Remissvar avseende Ett förstärkt skydd mot sexuella kränkningar (SOU 2021:43)

2021-09-03 Remissvar avseende betänkandet Ombuds tillgång till vård- och omsorgsuppgifter och förenklad behörighetskontroll inom vården (SOU 2021:39)

2021-09-03 Remissvar avseende betänkandet Börja med barnen! En sammanhållen god och nära vård för barn och unga (SOU 2021:34)

2021-09-03 Remissvar avseende betänkandet God och nära vård – Rätt stöd till psykisk hälsa (SOU 2021:6)

2021-09-03 Remissvar avseende Socialstyrelsens rapport Screening för cystisk fibros, rekommendation om att inte införa ett screeningprogram

2021-06-21 Remissvar avseende betänkandet En stärkt försörjnings- beredskap för hälso- och sjukvården (SOU 2021:19)

2021-06-21 Remissvar avseende betänkandet När behovet får styra (SOU 2021:8)

2021-06-14 Sammanfattning av rådets diskussion och ställnings- taganden gällande vaccination mot covid-19 av barn och ungdomar

92

Socialdepartementet Skr. 2021/22:103

2021-05-31 Remissvar avseende pneumokockvaccination som ett särskilt vaccinationsprogram för personer 75 år och äldre

2021-05-05 Remissvar avseende betänkandet Informationsöverföring inom vård och omsorg (SOU 2021:4)

2021-04-30 Remissvar avseende betänkandet Informationsöverföring inom vård och omsorg (SOU 2021:4)

2021-04-26 Kort om DNA och brottsutredning

2021-02-23 Uttalande: Smer ställer sig bakom WHO:s deklaration för en rättvis fördelning av vaccin

2021-02-22 Remissvar avseende Socialstyrelsens rapport: Förutsättningar för att reprocessa och återanvända medicintekniska engångsprodukter i Sverige

2021-02-10 Remissvar avseende betänkandet Personuppgifts- behandling vid antalsberäkning inför klinisk forskning (SOU 2020:53)

Konferenser, seminarier och webbinarier 2021

2021-12-10 Etikpristagarens seminarium 2021: Priority Setting in Healthcare in Pandemics and other Situations of Mass Casualties

2021-12-02 Etikdagen 2021: Genredigering – möjligheter, regelverk och etiska implikationer

2021-06-23 DNA och brottsutredningar

2021-01-27 En modern inkluderande krisberedskap – erfarenheter är färskvara (tillsammans med Funktionsrätt Sverige)

2021-01-26 Nuläget: psykisk ohälsa, etik och goda exempel (tillsammans med Funktionsrätt Sverige)

2021-01-25 Det akuta läget: Delaktighet, tillgänglighet och människovärde? (tillsammans med Funktionsrätt Sverige)

Avlagda publikationer/yttranden 2020

2020-11-23 Rapport: Vård av personer utan permanent uppehålls- tillstånd (Smer 2020:6)

2020-10-07 Remissvar avseende utkast till lagrådsremiss med förslag till ändring i lagen (2012:453) om register över nationella vaccinationsprogram

2020-09-15 Remissvar avseende betänkandet God och nära vård – En reform för ett hållbart hälso- och sjukvårdssystem (SOU 2020: 19)

2020-09-11 Remissvar avseende betänkandet Strukturförändring och investering i hälso- och sjukvården – lärdomar från exemplet NKS (SOU 2020:15)

2020-09-02 Konferensrapport: Vård av barn och unga med könsdysfori: kunskap, etik och barnets rättigheter (Smer 2020:5)

2020-09-02 Konferensrapport: Styrningen av hälso- och sjukvården – var kommer etiken in? (Smer 2020:4)

93

Socialdepartementet Skr. 2021/22:103

2020-08-13 Remissvar avseende betänkandet Framtidens teknik i omsorgens tjänst (SOU 2020:14)

2020-08-13 Remissvar avseende estetiska behandlingar kompletterande bilaga till Ds 2019:29

2020-08-12 Remissvar avseende betänkandet Hälso- och sjukvård i det civila försvaret (SOU 2020:23)

2020-06-24 Brev till regeringen: Avrapportering angående Smers projekt om barn och unga med könsdysfori

2020-05-15 Rapport: Etiska vägval vid en pandemi (Smer 2020:3) 2020-03-31 Remissvar avseende förslag om att införa screening för

X-bunden adrenoleukodystrofi (X-ALD) i PKU- undersökningen

2020-03-31 Kort om Artificiell intelligens i hälso- och sjukvården (Smer 2020:2)

2020-01-30 Konferensrapport: Etik i praktiken, 2020 (Smer 2020:1)

Konferenser, seminarier och webbinarier 2020 2020-10-14 Etisk stress i pandemivården

2020-12-10 Etikdagen 2020, Session 1: Beslutsfattande på osäker grund

2020-12-10 Etikdagen 2020, Session 2: Kommunikation, tillit och demokrati

2020-12-10 Etikdagen 2020, Session 3: Vaccination mot Covid-19 2020-11-24 Ethical choices in a pandemic – a Swedish perspective 2020-11-23 Vård till personer utan permanent uppehållstillstånd 2020-10-22 Etikpristagarens seminarium 2020: Medikalisering – när

livet blir en sjukdom

2020-06-15 Global ethics and justice in a pandemic

2020-02-06 Vård av barn och unga med könsdysfori: kunskap, etik och barnets rättigheter

Avlagda publikationer/yttranden 2019

2019-12-30 Remissvar avseende departementspromemorian Stärkt skydd för den enskilde vid estetiska behandlingar – Ny lag om kirurgiska ingrepp och injektionsbehandlingar (Ds 2019:20)

2019-12-30 Synpunkter på Rekommendation om enhetlighet i regionernas erbjudande av offentligt finansierad preimplantatorisk genetisk diagnostik

2019-11-21 Skrivelse gällande patienter med bristande besluts- förmåga i hälso- och sjukvården

2019-10-23 Remissvar avseende betänkandena Komplementär och alternativ medicin och vård – säkerhet, kunskap, dialog (SOU 2019: 15) samt Komplementär och alternativ medicin och vård – ny lagstiftning (SOU 2019:28)

2019-10-21 Remissvar avseende betänkandet Organbevarande behandling för donation (SOU 2019:26)

2019-10-03 Remissvar avseende betänkandet Santiagokonventionen mot organhandel (SOU 2019:1)

94

Socialdepartementet Skr. 2021/22:103

2019-05-01 Konferensrapport 2019:2 Artificiell intelligens – löftesrik teknik med etiska utmaningar, 2018

2019-04-29 Smer kommenterar 2019:1 DNA-testning av barn utanför hälso- och sjukvården

2019-04-26 Skrivelse om utredning och behandling av könsdysfori hos barn och ungdomar

2019-04-26 Remissvar avseende betänkandet Tydligare ansvar och regler för läkemedel (SOU 2018:89)

2019-04-12 Smer rapport 2019:2, Styrmodeller i hälso- och sjukvården – förslag till modell för etisk analys

2019-03-05 Konferensrapport 2019:1 De svåra besluten. Etiska dilemman vid behandlingsbegränsningar och livsuppe- hållande behandling, 2018

2019-02-28 Smer rapport 2009:1, Livstecken efter sen abort

2019-02-05 Synpunkter på draft “Document Guiding Principles for Responsible Innovation in Neurotechnology for Health”,

OECD

2019-01-19 Remissvar avseende betänkandet Rätt att forska – långsiktig reglering av forskningsdatabaser (SOU 2018:36)

2019-01-13 Remissvar avseende betänkandet Digifysiskt vårdval (SOU 2019:42)

Konferenser och seminarier 2019

2019-12-12 Smers etikdag 2019: Styrningen av hälso- och sjukvården

var kommer etiken in?

2019-10-17 Etikpristagarens seminarium 2019: Etik i praktiken

2019-07-03 Etiksamtal i Visby: Alternativ medicin – alternativ etik?

2019-07-02 Etiksamtal i Visby: Bör vi göra oss till bättre människor med teknikens hjälp?

2019-07-01 Etiksamtal i Visby: DNA-test och diagnostik – vad vill vi veta och vem ska få veta?

Avlagda publikationer/yttranden 2018

2018-12-20 Skrivelse till Justitiedepartementet, Oklarheter kring medicinska åldersbedömningar i asylprocessen

2018-12-14 Remissvar avseende betänkandet Behandling av personuppgifter vid Myndigheten för vård- och omsorgsanalys (SOU 2018:52)

2018-11-28 Uttalande med anledning av nyheten om att barn fötts efter genredigering av kärn-DNA:t

2018-11-23 Remissvar avseende Betänkandet God och nära vård – en primärvårdsreform (SOU 2018:39)

2018-11-12 Remissvar avseende Utkast till lagrådsremiss Vissa ändringar gällande PKU biobanken

2018-09-24 Remissvar avseende promemorian En sexårig utbildning för läkarexamen

2018-09-02 Skrivelse till Sveriges kommuner och landsting om att skapa en nationell funktion för etikfrågor

95

Socialdepartementet Skr. 2021/22:103

2018-06-12 Uttalande tillsammans med andra nationella etikråd: 12th Global Summit of National Bioethics/Ethics Committees: Call for Action

2018-06-18 Remissvar avseende departementspromemorian Vissa kirurgiska ingrepp i könsorganen (Ds 2018:11)

2018-06-08 Remissvar avseende betänkandet Framtidens biobanker (SOU 2018:04)

2018-06-07 Skrivelse till Socialdepartementet: Tillsätt en utredning som tar fram en strategi för genteknikområdet och ser över lagstiftningen som skyddar människan

2018-05-21 Remissvar avseende Beslutsunderlag från Folkhälsomyndigheten om HPV-vaccination av pojkar i det nationella vaccinationsprogrammet

2018-05-05 Skrift: ETIK – en introduktion, 1989, Omarbetad. upplaga 2018

2018-04-19 Remissvar avseende betänkandet För barnets bästa? Utredningen om tvångsåtgärder mot barn inom psykiatrisk tvångsvård (SOU 2017:111)

2018-04-16 Remissvar avseende betänkandet Etikprövning – en översyn av reglerna om forskning och hälso- och sjukvård (SOU 2017:104)

2018-04-03 Yttrande: Bilddiagnostik vid misstanke om total hjärninfarkt – etiska aspekter

2018-02-28 Remissvar avseende betänkandet Transpersoner i Sverige

Förslag för stärkt ställning och bättre levnadsvillkor (SOU 2017:92)

2018-02-21 Remissvar avseende betänkandet Finansiering, subven- tion och prissättning av läkemedel – en balansakt (SOU 2017:87)

2018-02-20 Remissvar avseende departementspromemorian Bastjänstgöring för läkare (Ds 2017:56)

2018-02-02 Konferensrapport: Genombrott inom gentekniken – var finns etiken? Dokumentation av Smers Etikdag 2017

2018-01-01 Remissvar avseende kompletterande PM till betänkandet Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål (SOU 2017:50)

Konferenser och seminarier 2018

2018-12-06 Smers Etikdag 2018: Artificiell intelligens – löftesrik teknik med etiska utmaningar

2018-10-25 Peter Strangs etikprisseminarium om behandlingsbegränsningar och livsuppehållande behandling

2018-10-10 Etiken, tekniken, vården och människan – ett etiskt förhållningssätt till framtidens medicinteknik i samarbete med Swedish Medtech

2018-07-04 Åldersgränser inom hälso- och sjukvården – är det etiskt försvarbart? Etiksamtal, Almedalsveckan

96

Socialdepartementet Skr. 2021/22:103

2018-07-03 Barn med livstecken efter sena aborter – ett etiskt dilemma? Etiksamtal, Almedalsveckan

2018-07-02 AI och robotar kan revolutionera vården – men vilka är de etiska utmaningarna? Etiksamtal Almedalsveckan

2018-04-12 Hälso- och sjukvård för frihetsberövande – vård på lika villkor? Etiska och rättsliga dilemman, Elisabeth Rynnings etikprisseminarium

Avlagda publikationer/yttranden 2017

2017-03-13 Smer kommenterar 2017:1 Reduktion av antalet foster 2017-03-22 Remissvar avseende Folkhälsomyndighetens besluts-

underlag om rotavirusvaccination i det nationella vaccinationsprogrammet

2017-03-27 Smer kommenterar 2017:2 Vården av intersexuella barn

etiska aspekter på tidiga kirurgiska ingrepp

2017-04-28 Remissvar avseende Förslag till lag om ersättning till personer som har fått ändrad könstillhörighet fastställd i vissa fall (Ds 2017:6)

2017-06-14 Rapport 2017:1. Den kvantifierbara människan – att själv mäta sin hälsa, SMER

2017-07-07 Remissvar avseende betänkandet Kvalitet och säkerhet på apoteksmarknaden (SOU 2017:15)

2017-07-07 Remissvar avseende betänkandet Ny ordning för att främja god sed och hantera oredlighet i forskning (SOU 2017:10)

2017-07-07 Remissvar avseende Vissa ändringar i läkemedelslagen (Ds 2017:14)

2017-07-11 Yttrande till Folkhälsomyndigheten: HPV-vaccination av pojkar – etiska aspekter

2017-09-15 Remissvar avseende betänkandet Personuppgifts- behandling för forskningsändamål (SOU 2017:50)

2017-10-02 Remissvar avseende betänkandet För dig och för alla (SOU 2017:40)

2017-10-18 Remissvar avseende betänkandet Kunskapsbaserad och jämlik vård (SOU 2017:48)

2017-10-27 Remissvar avseende betänkandet Så stärker vi den personliga integriteten (SOU 2017:52)

2017-11-02 Uttalande om den nedlagda förundersökningen mot Paolo Macchiarini

2017-11-20 Rapport: 2017:2 Dödshjälp – en kunskapssamman- ställning

2017-11-29 Smer kommenterar 2017:3 Kosmetiska ingrepp – etiska aspekter

2017-12-11 Remissvar avseende kompletterande promemoria till betänkandet Personuppgiftsbehandling för forsknings- ändamål (SOU 2017:50)

97

Socialdepartementet Skr. 2021/22:103

Konferenser och seminarier 2017

2017-12-07 Etikdagen 2017 Genombrott inom gentekniken – var finns etiken?

2017-11-30 Seminarium med Arbetets museum, Tekniska museet och Institutet för framtidsstudier, Hur ska vi jobba och leva i en automatiserad värld? – svensk konkurrenskraft, framgångsfaktorer och etikfrågor

2017-07-05 Seminarium i Visby tillsammans med Prioriterings- centrum vid Linköpings universitet, Är läkemedels- företagen schysta som delar ut gratis medicin eller ger det oetiska prioriteringsproblem?

2017-07-04 Etiksamtal i Visby, Tveeggad sax som klipper och klistrar i våra gener: Hopp om bot och behandling eller farlig forskning?

2017-07-04 Etiksamtal i Visby, De är här för att stanna! Digitala vårdcentraler idag och i framtiden

2017-07-03 Etiksamtal i Visby, Dödshjälp – hur kommer vi vidare i debatten?

Flera ytterligare konferenser och seminarier 2017-06-15 Seminarium med det norska Bioteknologirådet Åpent

möte om eggdonasjon i Norge og Sverige 2017-03-16 Seminarium med Rifo – Neuroetik: Elektronisk

stimulering av hjärnan genom implantat

Avlagda publikationer/yttranden 2016

2016-11-23 Skrivelse Sponsring av offentligt finansierad hälso- och sjukvård – etiska aspekter

2016-11-14 Rapport Etiska bedömningar i gränslandet mellan hälso- och sjukvård och forskning

2016-10-31 Remissvar avseende Åldersbedömning tidigare i asyl- processen (Ds 2016:37)

2016-10-27 Remissvar avseende betänkandet Hur står det till med den personliga integriteten? (SOU 2016:41)

2016-10-26 Etisk analys avseende införande av vaccin mot rotavirus i det allmänna vaccinationsprogrammet

2016-10-26 Remissvar avseende Privata sjukvårdsförsäkringar inom offentligt finansierad hälso- och sjukvård (Ds 2016:29)

2016-10-20 Uttalande Medicinska åldersbedömningar i asylprocessen

etiska aspekter

2016-09-26 Remissvar avseende Etisk granskning av klinisk

läkemedelsprövning (Ds 2016:12)

2016-09-26 Remissvar avseende Anpassningar av svensk rätt till EU- förordningen om kliniska läkemedelsprövningar

(Ds 2016:11)

2016-08-26 Etisk analys av skakvåld

2016-08-25 Remissvar avseende Socialstyrelsens rapport, Assisterad befruktning utanför kroppen med donerade könsceller

2016-06-14 Remissvar avseende betänkandet Olika vägar till föräldraskap (SOU 2016:1)

98

Socialdepartementet Skr. 2021/22:103

2016-05-27 Remissvar avseende betänkandet Effektiv vård (SOU 2016:2)

2016-05-20 Remissvar avseende betänkandet Kroppsbehandlingar – Åtgärder för ett stärkt konsumentskydd (SOU 2015:100)

2016-05-18 Smer kommenterar 2016:1 Medborgardeltagande i nya former av forskning och sjukvård

2016-04-08 Remissvar avseende betänkandet Stöd och hjälp till vuxna vid ställningstaganden inom vård, omsorg och forskning (SOU 2015:80)

2016-03-11 Remissvar avseende betänkandet Organdonation – en livsviktig verksamhet (SOU 2015:84)

2016-02-17 Uttalande Schablonersättning vid äggdonation – etiska aspekter

Konferenser och seminarier 2016

2016-12-08 Etikdagen 2016 Självbestämmande, läkarassisterat självmord och god vård vid livets slut

2016-10-20 Etikprismottagarens symposium 2016 How much – and why – are we prepared to pay to prolong or improve somebody's life? Hard choices, QALYs and ethics

2016-09-09 Illegal and spurious medicines – a danger to public and personal health

2016-07-07 Etiska konsekvenser av öppenhet om hälso- och sjuk- vårdens prioriteringar

2016-07-07 Vem vill bli 150 år?

2016-07-05 Hälsoappen – boja eller genväg till lycka? Etiksamtal den 5 juli Visby

2016-07-04 Fosterdiagnostik – vi har tekniken men har vi etiken? 2016-07-04 Obeprövade metoder i sjukvården – dags för etisk

uppstramning?

2016-03-21 Ungdomsdialog: Egenmätningar genom kroppsnära teknik och hälsoappar

Avlagda publikationer/yttranden 2015

2015-12-16 Rapport ADHD – etiska utmaningar, rapport 2015:2 2015-11-27 Bok Tankar om medicinsk etik – 30 år med Statens

medicinsk-etiska råd

2015-11-20 Remissvar avseende Rapport från Bergwall-

kommissionen (SOU 2015:52)

2015-11-18 Remissvar avseende Socialstyrelsens hemställan om ändring av förordningen (2001:707) om patientregister hos Socialstyrelsen

2015-10-27 Remissvar avseende betänkandet Nästa fas i e- hälsoarbetet (SOU 2015:32)

2015-10-22 Rapport Analys av foster-DNA i kvinnans blod: icke invasiv fosterdiagnostik (NIPT) för trisomi 13, 18 och 21

etiska aspekter, Smer 2015:1

2015-09-07 Remiss avseende betänkandet Juridiskt kön och medicinsk könskorrigering (SOU 2014:91)

99

Socialdepartementet Skr. 2021/22:103

2015-06-16 Remissvar avseende betänkandet Läkemedel för djur, maskinell dos och sällsynta tillstånd (SOU 2014:87)

2015-07-10 Smer kommenterar 2015:1 Tekniken (CRISPR/Cas9 och möjligheten att redigera det mänskliga genomet)

2015-05-18 Remissvar avseende Läkemedelsverket regeringsuppdrag om homeopatiska läkemedel

2015-01-16 Remissvar avseende Förslag till ändring av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets allmänna råd (TLVAR 2003:29) om ekonomiska utvärderingar

2015-02-24 Remissvar avseende betänkandet Unik kunskap genom registerforskning (SOU 2014:45)

2015-02-19 Rapport Robotar och övervakning i vården av äldre – etiska aspekter 2014:2

2015-01-29 Rapport Med- och egenfinansiering i vården – etiska aspekter, 2014:1

Avlagda publikationer/yttranden 2014

2014-12-01 Smer kommentarer 2014:2 Hjärndoping – kognitiv prestationshöjning hos friska personer

2014-11-21 Remissvar avseende betänkandet Rätt information på rätt plats och i rätt tid (SOU 2014:23)

2014-10-24 Remissvar avseende betänkandet Läkemedel för särskilda behov (SOU 2014:20)

2014-09-30 Remissvar avseende Statlig ersättning till barn och unga som insjuknat i narkolepsi efter pandemivaccinering (Ds 2014:19)

2014-09-15 Remissvar avseende Assisterad befruktning – uppföljningsrapport med definitioner, rekommendationer och utvecklingsområden (Rapport)

2014-0-18 Comments on a Working document on research on biological materials of human origin from the Committee on Bioethics (DH-BIO), Council of Europe, (DH-BIO/INF (3014) 3)

2014-06-19 Remissvar avseende En samlad kunskapsstyrning för hälso- och sjukvård och socialtjänst (Ds 2014:9)

2014-06-11 Remissvar avseende Vaccination mot hepatit B

2014-05-23 Remissvar avseende Nationellt kunskapsstöd för vård och behandling av personer med könsdysfori

2014-05-08 Smer kommenterar 2014:1 Handel med ägg, njurar och kommersiella surrogatmoderskap

2014-04-23 Remissvar avseende betänkandet Starka tillsammans (SOU 2013:87)

2014-03-25 Remissvar avseende betänkandet Säker utveckling! – Nationell handlingsplan för säker användning och hantering av nanomaterial (SOU 2013:70)

Avlagda publikationer/yttranden 2013

2013-12-12 Smer kommenterar 2013:3 Individanpassad medicin – möjligheter och risker

100

Socialdepartementet Skr. 2021/22:103

2013-12-02 Remissvar avseende Åtgärder för främjande av

reproduktionsförmågan hos unga

2013-11-14 Rapport 2013:2 Mitokondriebyte vid allvarlig ärftlig sjukdom – etiska aspekter

2013-09-19 Remissvar avseende delbetänkandet Rätt information (SOU 2013:45)

2013-09-18 Remissvar Modell för nationella screeningprogram samt rekommendationer om screening

2013-05-22 Smer kommenterar 2013:2 Analys av arvsmassan med NGS – i sjukvård, forskning och direkt till individen

2013-04-24 Brev Sederingsterapi på patientens begäran

2013-04-08 Synpunkter angående Delning av förslag till lagrådsremiss och register för viss forskning

2013-03-25 Smer kommenterar 2013:1 Donationskedjor (domino- transplantationer) för att öka antalet organdonationer

2013-02-28 Rapport Assisterad befruktning – etiska aspekter, 2013:1 2013-02-25 Remissvar avseende betänkandet Pris, tillgång och

service – fortsatt utveckling av läkemedels- och apoteksmarknaden (SOU 2012:75)

2013-02-15 Synpunkter på promemoria med utkast till lagrådsremiss Register för viss forskning

Konferenser och seminarier 2013

2013-10-24 Smers etikdag 2013: Gå på djupet i hjärnan

Avlagda publikationer/yttranden 2012

2012-11-21 Remissvar avseende betänkandet Psykiatrin och lagen – tvångsvård, straffansvar och samhällsskydd

(SOU 2012:17)

2012-11-13 Remissvar avseende Hälso- och sjukvård till personer som vistas i Sverige utan tillstånd (Ds 2012:36)

2012-11-12 Remissvar avseende promemorian Förhandskontroll av personuppgiftsbehandling inom ramen för viss forskning

2012-09-21 Skrivelse Juridiska frågor kring barn som tillkommit genom surrogatmoderskap i utlandet

2012-09-21 Remissvar avseende betänkandet Bättre behörighets- kontroll (SOU 2012:42)

2012-09-21 Remissvar avseende betänkandet Minska riskerna med farliga ämnen (SOU 2012:38)

2012-09-21 Remissvar avseende betänkandet Gör det enklare! (SOU 2012:33)

2012-09-21 Remissvar avseende Ny myndighet för infrastruktur-

frågor för vård och apotek (Ds 2012:1)

2012-08-24 Remissvar avseende Inspektionen för vård och omsorg – en ny effektiv tillsynsmyndighet för hälso- och sjukvård och socialtjänst (Ds 2012:20)

2012-08-16 Remissvar avseende betänkandet Registerdata för forskning (SOU 2012:36)

101

Socialdepartementet Skr. 2021/22:103

2012-06-29 Remissvar avseende Förordning om register för viss befolkningsbaserad forskning

2012-06-20 Remissvar avseende Genomförande av ändringsdirektiv 2011/62/EU – Förhindrande av förfalskade läkemedel i den lagliga försörjningskedjan (Ds 2012:16)

2012-03-26 Brev Inför beredningen av ny lagstiftning rörande forskningsregister som LifeGene

2012-03-23 Remissvar avseende betänkandet Händelseanalyser vid självmord inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten (SOU 2010:45)

Konferenser och seminarier 2012

2012-11-08 Smers etikdag 2012: Autonomi till varje pris? – Etiska aspekter på patientinflytande och integritet

2012-05-03 Ungdomsdialog om assisterad befruktning

Rådets arbete är inte tidsbegränsat.

5.2Pensionärskommittén (S 1991:08)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 1991-06-06

Ordförande:

Engqvist, Lars, statsråd (fr.o.m. 1998-11-16 t.o.m. 2003-12-31) Hallengren, Lena, statsråd (fr.o.m. 2018-04-03)

Johansson, Ylva, vård- och äldreomsorgsminister (fr.o.m. 2004-09-13 t.o.m. 2006-12-14)

Larsson, Maria, statsråd (fr.o.m. 2006-12-15 t.o.m. 2014-10-02) Regnér, Åsa, statsråd (fr.o.m. 2014-10-03 t.o.m. 2018-04-02) Thalén, Ingela, statsråd

Wallström, Margot, statsråd (fr.o.m. 1996-03-22 t.o.m. 1998-10-05)

Vice ordförande:

Andnor, Berit, statsråd (fr.o.m. 2002-11-01 t.o.m. 2006-10-05) Hedborg, Anna, statsråd

Klingvall, Maj-Inger, statsråd (fr.o.m. 1996-03-22 t.o.m. 1999-11-28) Thalén, Ingela, statsråd (fr.o.m. 1999-11-29 t.o.m. 2002-10-31)

Ledamöter:

Albihn, Berndt, förbundsordförande (avliden) (fr.o.m. 1997-08-21) Alkebratt, Stig, vice ordförande (fr.o.m. 2000-04-18 t.o.m.

2003-12-31)

Andréasson, Lage, förbundsordförande (fr.o.m. 1996-09-20 t.o.m. 2003-12-31)

Andersson, Gun-Britt, statssekreterare

Andersson, Jan, 1:e vice ordförande (fr.o.m. 2019-03-01)

Axelsson, Karl Erik, 1:e vice förbundsordförande (fr.o.m. 2011-05-24 t.o.m. 2014-10-01)

Bengtsson, Staffan, statssekreterare (fr.o.m. 2002-11-11)

102

Socialdepartementet Skr. 2021/22:103

Bergström, Mats, förbundsordförande (fr.o.m. 2006-12-15 t.o.m.

2008-07-27)

Bergvall, Olof, förbundsordförande

Björksten, Bo, förbundsledamot (fr.o.m. 2004-10-01 t.o.m.

2011-01-19)

Björksten, Bo, styrelseledamot (fr.o.m. 2016-09-22 t.o.m. 2020-12-31) Blomberg, Monica, tf. förbundsordförande (fr.o.m. 2016-09-22 t.o.m. 2021-09-27)

Bromander, Lars, vice ordförande (fr.o.m. 2020-10-13) Bäckman, Janette, styrelseledamot (fr.o.m. 2008-10-20 t.o.m. 2015-09-13)

Bäckman, Monica, förbundsordförande (avliden) (fr.o.m. 2014-11-27) Bölander, Berit, förbundsordförande (fr.o.m. 2016-02-02 t.o.m.

2016-09-21)

Bölander, Berit, förbundsordförande (fr.o.m. 2016-12-01 t.o.m.

2020-10-12)

Carlshamre, Nils, förbundsordförande

Carlström, Berit, förbundsordförande (fr.o.m. 2008-05-28 t.o.m.

2011-01-19)

Cederqvist, Ingrid, förbundsledamot (fr.o.m. 2005-12-01 t.o.m.

2010-01-11)

Di Paolo Sandberg, Liza, vice förbundsordförande (fr.o.m.

2018-03-09)

Ekberg, Valter, vice förbundsordförande

Eklund, Lisbeth, förbundsordförande (fr.o.m. 2003-06-05 t.o.m.

2009-05-25)

Eklund, Mauritz, samhällsutskottsordförande

Enemo, Bertil, vice förbundsordförande (fr.o.m. 2007-08-15 t.o.m. 2013-05-06)

Engström, Anders, förbundssekreterare (fr.o.m. 2012-06-14 t.o.m. 2016-09-21)

Eriksson, Eva, förbundsordförande (fr.o.m. 2017-09-13)

Eriksson, Evy, förbundsstyrelseledamot (avliden) (fr.o.m. 2014-11-27) Fiskesjö, Bertil, vice förbundsordförande (fr.o.m. 1999-09-27 t.o.m. 2005-06-30)

Gustafsson, Nils, vice förbundsordförande (fr.o.m. 1996-09-20 t.o.m. 2003-12-31)

Hedberg, Lars, vice förbundsordförande (fr.o.m. 2015-09-14 t.o.m. 2019-02-28)

Hedin, Sten-Gunnar, förbundsordförande (fr.o.m. 2011-01-20 t.o.m. 2012-06-13)

Hedler, Karl-Olov, vice ordförande (SPRF) (fr.o.m. 2000-08-29 t.o.m. 2003-12-31)

Henriksson, Eva B, kanslichef (RPG) (fr.o.m. 2021-01-01) Hestvik, Inger, första vice ordförande (fr.o.m. 2004-10-01 t.o.m. 2008-10-19)

Holgersson, Berndt, vice förbundsordförande (fr.o.m. 2011-01-20 t.o.m. 2016-09-21)

103

Socialdepartementet Skr. 2021/22:103

Huuki, Eeva-Liisa, styrelseledamot (fr.o.m. 2013-02-06 t.o.m.

2016-06-19)

Jonäng, Gunnel, vice ordförande (avliden)

Karlsson, Birgit, förbundsordförande (fr.o.m. 2004-01-01 t.o.m.

2008-05-27)

Kjernald, Rune, 1:e vice ordförande (fr.o.m. 2014-10-02 t.o.m.

2017-09-12)

Lamu, Kaisa, ordförande (fr.o.m. 2011-01-20)

Lang, Nils, förbundsledamot (fr.o.m. 1997-04-02 t.o.m. 2002-11-30) Lenkert, Hans, generalsekreterare (fr.o.m. 2006-12-15 t.o.m.

2011-01-19)

Lindbom, Ann-Christin, ordförande (fr.o.m. 2021-09-28) Liljegren, Märtha, styrelseledamot (fr.o.m. 2010-01-12 t.o.m.

2014-11-26)

Lindgren, Ann, förbundsordförande (fr.o.m. 2005-07-01 t.o.m.

2006-12-14)

Lindgärde, Jan-Erik, vice förbundsordförande (fr.o.m. 1998-10-15 t.o.m. 2003-12-31)

Lundkvist, Ingeborg, förbundsstyrelseledamot (fr.o.m. 2002-12-01 t.o.m. 2005-11-30)

Lundström, Per, kanslichef (fr.o.m. 2016-02-02 t.o.m. 2018-03-08) Marcelind, Ragnwi, statssekreterare (fr.o.m. 2006-12-15 t.o.m.

2014-10-02)

Moberg, Bernt, förbundskonsulent

Norling, Bengt, f.d. landshövding (fr.o.m. 1995-03-01 t.o.m.

1997-08-20)

Olsson, Karl Erik, förbundsordförande (fr.o.m. 2008-07-28 t.o.m.

2014-10-01)

Persson, Curt, ordförande (fr.o.m. 2008-10-20 t.o.m. 2015-09-13) Persson Göransson, Ewa, statssekreterare (fr.o.m. 1998-10-15 t.o.m. 2003-12-31)

Petersson, Gunvor, vice förbundsordförande (fr.o.m. 2013-10-04 t.o.m. 2016-09-21)

Posti, Ulla, ordförande (fr.o.m. 2011-01-20 t.o.m. 2014-11-17) Poulle, Seppo, vice ordförande (fr.o.m. 2014-11-18)

Rogestam, Christina, förbundsordförande (fr.o.m. 2014-10-02 t.o.m. 2017-09-12)

Rubensson, Jöran, förbundsordförande (fr.o.m. 2009-05-26 t.o.m.

2016-11-30)

Sandberg, Lars, förbundsordförande

Sandberg, Sam, förbundsordförande (fr.o.m. 2002-12-01 t.o.m.

2014-11-26)

Sikström, Peter, generalsekreterare (fr.o.m. 2017-09-13)

Siloo, Igor, förbundsledamot (fr.o.m. 2003-06-05 t.o.m. 2006-12-14) Sinkkonen, Pirkko, sekreterare (fr.o.m. 2014-02-06)

Sjöberg, Mikael, statssekreterare (fr.o.m. 1998-11-23 t.o.m.

2005-09-30)

Sjöberg, Torgny, vice förbundsordförande (fr.o.m. 1997-08-21 t.o.m. 2003-12-31)

104

Socialdepartementet Skr. 2021/22:103

Spjut, Christer, vice förbundsordförande (fr.o.m. 2006-12-15 t.o.m. 2007-08-14)

Strömdal, Gunborg, förbundsledamot (fr.o.m. 1997-04-02 t.o.m. 2002-11-30)

Sundström, Marja-Leena, sekreterare (fr.o.m. 2016-06-20 t.o.m. 2019-02-27)

Svensson, Hans, statssekreterare (fr.o.m. 1996-04-01 t.o.m.

1999-11-28)

Svensson, Sven O., förbundsordförande (fr.o.m. 1995-03-01 t.o.m. 2000-04-17)

Tallberg, Christina, förbundsordförande (fr.o.m. 2015-09-14) Waltersson, Kent, statssekreterare (fr.o.m. 2005-10-01 t.o.m.

2006-12-14)

Westerberg, Ulf, statssekreterare (fr.o.m. 1996-04-01 t.o.m.

1998-10-07)

Westerholm, Barbro, förbundsordförande (fr.o.m. 1999-09-27 t.o.m. 2005-06-30)

Wettergren, Lars, förbundsordförande (fr.o.m. 2004-10-01 t.o.m. 2008-10-19)

Ånstrand, Claes, statssekreterare (fr.o.m. 2000-01-24 t.o.m.

2002-10-31)

Öhrn, Joel, vice förbundsordförande

Sakkunniga:

Andersson, Hans, departementsråd (fr.o.m. 1997-02-18 t.o.m.

2003-12-31)

Ceder, Håkan, departementsråd (fr.o.m. 1995-03-01 t.o.m. 1996-03-21) Rydén Bergendahl, Inger, departementsråd

Sibbmark, Bengt, departementsråd (fr.o.m. 1995-03-01 t.o.m.

2003-12-31)

Torpare, Bo, departementssekreterare

Experter:

Dahl Fransson, Heléne, kansliråd (fr.o.m. 1998-10-15 t.o.m.

2001-10-31)

Elmefur, Henrik, departementssekreterare (fr.o.m. 2002-11-01 t.o.m. 2003-12-31)

Ennefors, Kenneth, departementssekreterare

Haglund, Anna, departementssekreterare (avliden) (fr.o.m.

2001-11-01)

Hellqvist, Karin, kansliråd (fr.o.m. 2005-01-01)

Jennbert, Kristina, departementssekreterare (fr.o.m. 1996-04-01 t.o.m. 1998-10-14)

Oscarson, Stefan, ämnesråd (fr.o.m. 1993-03-09 t.o.m. 2003-12-31) Renström, Maria, kansliråd (fr.o.m. 2001-11-01 t.o.m. 2003-12-31) Ståhlberg, Lisa, departementssekreterare (fr.o.m. 2001-11-01 t.o.m. 2004-09-13)

Åkesson, Per, departementssekreterare

105

Socialdepartementet Skr. 2021/22:103

Sekreterare:

Dahl Fransson, Heléne, kansliråd (fr.o.m. 2000-04-01 t.o.m.

2000-12-31)

Elmefur, Henrik, departementssekreterare (fr.o.m. 2004-01-01 t.o.m. 2004-09-30)

Ennefors, Kenneth, departementssekreterare Gustafsson, Vera (fr.o.m. 2022-01-01)

Hedström, Johanna, departementssekreterare (fr.o.m. 2012-04-01 t.o.m. 2014-08-18)

Lagercrantz, Magnus (fr.o.m. 2017-08-31 t.o.m. 2018-01-30) Lindroth, Beryl, departementssekreterare

Löfgren, Kent, kansliråd (fr.o.m. 2007-01-01 t.o.m. 2012-03-31) Molt, Anders (fr.o.m. 2021-08-01 t.o.m. 2021-12-13)

Orkan, Minga, kansliråd (fr.o.m. 2004-10-01 t.o.m. 2004-12-31) Rehnberg, Jan (fr.o.m. 2018-03-15 t.o.m. 2019-01-20) Sikström, Linus (fr.o.m. 2020-02-01 t.o.m. 2021-05-01)

Streiler, Annika, departementssekreterare (fr.o.m. 2014-08-19 t.o.m. 2015-09-01)

Ståhlberg, Lisa, departementssekreterare (fr.o.m. 2001-01-01 t.o.m. 2003-12-31)

Tuuri, Esa, revisor (fr.o.m. 2019-03-28)

Törneman, Janna (fr.o.m. 2019-01-21 t.o.m. 2020-01-21)

Wada, Jenny, departementssekreterare (fr.o.m. 2015-09-02 t.o.m. 2017-01-31)

Wallin, Emma (fr.o.m. 2017-02-01 t.o.m. 2017-06-30) Zetterberg Ferngren, Petra, departementssekreterare (fr.o.m.

2006-01-01 t.o.m. 2006-12-31)

Lokal: Socialdepartementet, Fredsgatan 8, Stockholm, tel. 08-405 10 00

Direktiv för kommittén, se dir. 1991:49 och dir. 2014:145

Kommitténs arbete är inte tidsbegränsat.

5.3Funktionshindersdelegationen (S 1998:B)

Organ inom Regeringskansliet

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 1998-03-05

Ordförande:

Andnor, Berit, statsråd (fr.o.m. 2004-09-13 t.o.m. 2006-10-05) Engqvist, Lars, statsråd (fr.o.m. 1998-03-05 t.o.m. 2004-09-12) Hallengren, Lena, statsråd (fr.o.m. 2018-04-03)

Larsson, Maria, statsråd (fr.o.m. 2007-01-11 t.o.m. 2014-10-02) Regnér, Åsa, statsråd (fr.o.m. 2014-10-02 t.o.m. 2018-03-02)

Ledamöter:

Adolfsson, Ulla, ordförande (fr.o.m. 2020-02-20 t.o.m. 2021-12-31) Andersson, Birgitta, ordförande (fr.o.m. 1998-06-18 t.o.m.

2000-06-16)

106

Socialdepartementet Skr. 2021/22:103

Arnholm, Maria, jämställdhets- och bitr. utbildningsminister Axelsson, Anita, ordförande (fr.o.m. 1998-06-18 t.o.m. 2000-06-16) Bengtsson-Hayward, Kathleen, förbundsordförande (fr.o.m.

2008-04-09 t.o.m. 2010-12-31)

Berge-Kleber, Lars, förbundsordförande (fr.o.m. 2011-03-15 t.o.m. 2013-12-31)

Berge-Kleber, Lars, förbundsordförande (fr.o.m. 2014-02-18 t.o.m. 2015-12-31)

Berge-Kleber, Lars, förbundsordförande (fr.o.m. 2016-01-11 t.o.m. 2017-12-31)

Bergsten Nordström, Elizabeth, förbundsordförande (fr.o.m.

2014-02-18 t.o.m. 2015-12-31)

Bjöörn, Ingalill, förbundsordförande (fr.o.m. 2011-03-15 t.o.m.

2013-12-31)

Bladh, Agneta, statssekreterare (fr.o.m. 2001-06-14 t.o.m. 2006-10-05) Boström, Birgitta, statssekreterare (fr.o.m. 2001-06-14 t.o.m.

2006-10-05)

Bryntse, Sara, styrelseledamot (fr.o.m. 2014-02-18 t.o.m. 2015-12-31) Burman, Ingrid, förbundsordförande (fr.o.m. 2010-01-01 t.o.m.

2013-12-31)

Burman, Ingrid, förbundsordförande (fr.o.m. 2014-02-18 t.o.m.

2015-09-09)

Carlsson, Anne, förbundsordförande (fr.o.m. 2006-03-03 t.o.m.

2013-12-31)

Carlsson, Anne, förbundsordförande (fr.o.m. 2014-02-18 t.o.m.

2015-12-31)

Carlsson, Anne, förbundsordförande (fr.o.m. 2016-01-11 t.o.m.

2016-06-08)

Carlsson, Marina, förbundsordförande (fr.o.m. 2020-02-20 t.o.m.

2021-12-31)

Eiken, Ingrid, statssekreterare

Ekensten, Vilhelm, vice ordförande (fr.o.m. 2001-06-14 t.o.m.

2002-09-30)

Elebjörk Wahlström, Jonathan, förbundsordförande (fr.o.m.

2018-02-05 t.o.m. 2019-12-31) Ericsson, Dan, statssekreterare

Eriksson, Gun, statssekreterare (fr.o.m. 2001-06-14 t.o.m. 2006-10-05) Falemo, Elisabet, statssekreterare

Forsén, Jan-Olof, förbundsordförande (fr.o.m. 2001-06-14 t.o.m.

2013-12-31)

Forsén, Jan-Olof, styrelseledamot (fr.o.m. 2018-05-14 t.o.m.

2019-12-31)

Färm, Ingemar, ordförande (fr.o.m. 2005-09-09 t.o.m. 2009-12-31) Grönlund, Jan, statssekreterare (fr.o.m. 2001-06-14 t.o.m. 2006-10-05) Hallerby, Christer, statssekreterare

Helin Hollstrand, Cajsa, vice förbundsordförande (fr.o.m. 2018-02-05 t.o.m. 2019-12-31)

Holgersson, Lillemor, styrelseledamot (fr.o.m. 2016-05-14 t.o.m.

2019-12-31)

107

Socialdepartementet Skr. 2021/22:103

Holm, Kjell, verksamhetschef (fr.o.m. 2020-02-20 t.o.m. 2021-12-31) Håkansson, Lotta, ordförande (fr.o.m. 2018-02-05 t.o.m. 2019-12-31) Hägglund Öfors, Hanna, förbundsordförande (fr.o.m. 2020-02-20 t.o.m. 2021-12-31)

Häggroth, Sören, statssekreterare (fr.o.m. 2001-06-14 t.o.m.

2006-10-05)

Häll Kellerman, Björn, förbundsordförande (fr.o.m. 2016-01-11 t.o.m. 2017-12-31)

Isaksson, Rasmus, förbundsordförande (fr.o.m. 2020-02-20 t.o.m.

2020-11-25)

Jansson, Thomas (fr.o.m. 2016-09-16 t.o.m. 2018-05-13)

Johansson, Bengt-Erik, förbundsordförande (fr.o.m. 2014-02-28 t.o.m. 2015-12-31)

Johansson, Bengt-Erik, förbundsordförande (fr.o.m. 2016-01-11 t.o.m. 2019-12-31)

Johansson, Maria, förbundsordförande (fr.o.m. 2011-03-15 t.o.m.

2013-12-31)

Johansson, Maria, ordförande (fr.o.m. 2015-09-10 t.o.m. 2015-12-31) Johansson, Maria, förbundsordförande (fr.o.m. 2016-01-11 t.o.m.

2019-02-18)

Johansson, Pia, styrelseledamot (fr.o.m. 2018-02-05 t.o.m.

2019-12-31)

Johansson Grip, Solveig, kanslichef (fr.o.m. 1998-06-18 t.o.m.

2007-01-10)

Karlander, Frida, ordförande (fr.o.m. 2020-02-20 t.o.m. 2021-12-31) Krook, Anna-Lena, ordförande (fr.o.m. 2001-06-14 t.o.m. 2001-12-31) Kölhed, Pelle, förbundsordförande (fr.o.m. 2014-02-18 t.o.m.

2015-12-31)

Kölhed, Pelle, vice ordförande (fr.o.m. 2016-01-11 t.o.m. 2017-12-31) Lago, Anders, 1:e vice ordförande (fr.o.m. 2020-02-20 t.o.m.

2021-12-31)

Lindberg, Amanda, förbundsordförande (fr.o.m. 2018-02-05 t.o.m. 2019-12-31)

Lindvall, David, vice ordförande (fr.o.m. 2014-02-18 t.o.m.

2015-12-31)

Lundekvarn, Mattias, förbundsordförande (fr.o.m. 2020-02-20 t.o.m. 2021-12-31)

Lööw, Lars, ordförande (fr.o.m. 1998-06-18 t.o.m. 1999-06-30) Marcelind, Ragnwi, statssekreterare

Mattsson, Niklas, förbundsordförande (fr.o.m. 2021-08-20 t.o.m.

2021-12-31)

Mbuyamba, Agnetha, vice ordförande (fr.o.m. 2011-03-15 t.o.m.

2013-12-31)

Modig, Mia, ordförande (fr.o.m. 2019-02-19 t.o.m. 2019-12-31) Nilsson, Berndt, förbundsordförande (fr.o.m. 2007-01-11 t.o.m.

2010-12-31)

Nilsson, Jenny, styrelseledamot (fr.o.m. 2011-03-15 t.o.m.

2013-12-31)

Nolte, Lennart, ordförande (fr.o.m. 1998-06-18 t.o.m. 2007-01-10)

108

Socialdepartementet Skr. 2021/22:103

Nordin-Olson, Eva, förbundsordförande (fr.o.m. 2011-03-15 t.o.m. 2013-12-31)

Nordin-Olson, Eva, förbundsordförande (fr.o.m. 2014-02-18 t.o.m. 2015-12-31)

Nummi-Södergren, Tiina, förbundsordförande (fr.o.m. 2007-01-11 t.o.m. 2010-12-31)

Nyman, Stig, ordförande (fr.o.m. 2015-09-15 t.o.m. 2015-12-31) Nyman, Stig, förbundsordförande (fr.o.m. 2016-01-11 t.o.m.

2017-12-31)

Ohly, Lars, ordförande (fr.o.m. 2018-02-05 t.o.m. 2018-05-13) Olsson, Bengt, förbundsordförande (fr.o.m. 2014-12-10 t.o.m.

2015-09-09)

Paulin, Monika, ordförande (fr.o.m. 2002-10-01 t.o.m. 2005-02-28) Ros, Inger, förbundsordförande (fr.o.m. 2016-01-11 t.o.m. 2017-12-31) Ros, Inger, förbundsordförande (fr.o.m. 2020-02-20 t.o.m. 2021-12-31) Sandberg, Anki, förbundsordförande (fr.o.m. 2014-02-18 t.o.m.

2015-12-31)

Sandberg, Anki, förbundsordförande (fr.o.m. 2016-01-11 t.o.m.

2017-12-31)

Sandberg, Anki, ordförande (fr.o.m. 2018-02-05 t.o.m. 2019-12-31) Sandberg, Anki, ordförande (fr.o.m. 2020-02-20 t.o.m. 2021-12-31) Sedvallson, Maritha, förbundsordförande (fr.o.m. 2020-02-20 t.o.m. 2021-12-31)

Sejlitz, Hanna, förbundsordförande (fr.o.m. 2014-02-18 t.o.m.

2015-12-31)

Steen, Marie, styrelseledamot (fr.o.m. 2018-05-14 t.o.m. 2019-12-31) Strahlemo, Åsa, förbundsordförande (fr.o.m. 2020-11-26 t.o.m.

2021-12-31)

Strömgren, Jan-Peter, förbundsordförande (fr.o.m. 2007-01-11 t.o.m. 2013-12-31)

Stuart, Ulrika, statssekreterare (fr.o.m. 2013-04-01)

Thomsson, Håkan, förbundsordförande (fr.o.m. 2016-01-11 t.o.m.

2017-12-31)

Thomsson, Håkan, förbundsordförande (fr.o.m. 2020-02-20 t.o.m.

2021-08-19)

Thorgren, Gunilla, statssekreterare (fr.o.m. 2001-06-14 t.o.m.

2006-10-05)

Uddén Sonnegård, Eva, statssekreterare

Uusmann, Ines, vice ordförande (fr.o.m. 2016-01-11 t.o.m.

2018-05-13)

Veer, Ragnar, förbundsordförande (fr.o.m. 2011-03-15 t.o.m.

2013-12-31)

Vikenger, Agnetha, förbundsordförande (fr.o.m. 2014-02-18 t.o.m. 2015-12-09)

Wahrolin, Christina, ordförande (fr.o.m. 1998-06-18 t.o.m.

2000-06-16)

Wallenius, Elisabeth, ordförande (fr.o.m. 2018-05-14 t.o.m.

2019-12-31)

109

Socialdepartementet Skr. 2021/22:103

Wallenius, Elisabeth, ordförande (fr.o.m. 2020-02-20 t.o.m.

2021-12-31)

Westlund, Karin, förbundsordförande (fr.o.m. 2007-01-10 t.o.m. 2008-04-08)

Wyatt, Anna Karin, generalsekreterare (fr.o.m. 2016-01-11 t.o.m. 2016-04-30)

Zetterberg, Leif, statssekreterare

Åsblom, Anna-Linnéa, styrelseledamot (fr.o.m. 2016-05-01 t.o.m. 2017-12-31)

Öhrsvik, Lena, ordförande (fr.o.m. 1998-06-18 t.o.m. 2006-03-02) Östberg, Bertil, statssekreterare

Ersättare:

Alván, Gunnar, professor emeritus (fr.o.m. 2016-01-11 t.o.m.

2017-12-31)

Anckers, Freja, förbundsordförande (fr.o.m. 2020-02-20 t.o.m.

2021-12-31)

Beermann, Madeleine, förbundsordförande (fr.o.m. 2018-02-05 t.o.m. 2019-12-31)

Berge-Kleber, Lars, förbundsordförande (fr.o.m. 2018-02-05 t.o.m. 2019-12-31)

Carlsson, Marina, förbundsordförande (fr.o.m. 2018-02-05 t.o.m.

2019-12-31)

Degler, Leif, styrelseledamot (fr.o.m. 2020-02-20 t.o.m. 2021-12-31) Foad Fathulla, Laith, ordförande (fr.o.m. 2017-02-20 t.o.m.

2019-12-31)

Foad Fathulla, Laith, förbundsordförande (fr.o.m. 2018-02-05 t.o.m. 2019-12-31)

Forsén, Jan-Olof, förbundsordförande (fr.o.m. 2014-02-18 t.o.m.

2015-12-31)

Forsén, Jan-Olof, styrelseledamot (fr.o.m. 2016-01-11 t.o.m.

2017-12-31)

Forsén, Jan-Olof, styrelseledamot (fr.o.m. 2018-02-05 t.o.m.

2018-05-13)

Franzén-Nordström, Camilla, förbundsordförande (fr.o.m. 2014-02-18 t.o.m. 2015-12-31)

Grape, Ulf, förbundsordförande (fr.o.m. 2014-02-18 t.o.m.

2015-12-31)

Gustafson, Anders, styrelseledamot (fr.o.m. 2018-02-05 t.o.m.

2019-12-31)

Helin Hollstrand, Cajsa, ordförande (fr.o.m. 2020-02-20 t.o.m.

2021-12-31)

Henningsson, Åsa, förbundsordförande (fr.o.m. 2018-02-05 t.o.m. 2019-12-31)

Henningsson, Åsa, förbundsordförande (fr.o.m. 2020-02-20 t.o.m. 2021-12-31)

Hübinette, Kerstin (fr.o.m. 2018-02-05 t.o.m. 2019-12-31) Huss, Lena, förbundsordförande (fr.o.m. 2016-01-11 t.o.m.

2017-12-31)

110

Socialdepartementet Skr. 2021/22:103

Huss, Lena, förbundsordförande (fr.o.m. 2020-02-20 t.o.m.

2021-12-31)

Håkansson, Lotta, förbundsordförande (fr.o.m. 2020-02-20 t.o.m.

2021-12-31)

Jansson, Thomas, förbundsordförande (fr.o.m. 2014-02-18 t.o.m.

2015-12-31)

Jansson, Thomas, förbundsordförande (fr.o.m. 2016-01-11 t.o.m.

2016-09-15)

Lidbäck, Lise, förbundsordförande (fr.o.m. 2014-02-18 t.o.m.

2015-12-31)

Lidbäck, Lise, förbundsordförande (fr.o.m. 2016-01-11 t.o.m.

2017-12-31)

Lidbäck, Lise, förbundsordförande (fr.o.m. 2020-02-20 t.o.m.

2021-12-31)

Lindberg, Amanda, förbundsordförande (fr.o.m. 2020-02-20 t.o.m. 2021-09-17)

Lindvall, David, förbundsordförande (fr.o.m. 2016-01-11 t.o.m.

2017-02-19)

Lundekvarn, Mattias, förbundsordförande (fr.o.m. 2018-02-05 t.o.m. 2019-12-31)

Lundqvist-Brömster, Maria, ordförande (fr.o.m. 2018-02-05 t.o.m. 2019-12-31)

Lönnemark, Anne, förbundsordförande (fr.o.m. 2016-01-11 t.o.m.

2017-12-31)

Modig, Mia, tf. generalsekreterare (fr.o.m. 2016-05-01 t.o.m.

2017-02-19)

Nelfelt, Klas, förbundsordförande (fr.o.m. 2021-09-17 t.o.m.

2021-12-31)

Nilsson, Lena, ordförande (fr.o.m. 2020-02-20 t.o.m. 2021-12-31) Nyström Karlsson, Annika, kanslichef (fr.o.m. 2016-01-11 t.o.m.

2017-12-31)

Olsson, Sofia, ordförande (fr.o.m. 2017-02-20 t.o.m. 2017-12-31) Persdotter, Maria, förbundsordförande (fr.o.m. 2016-01-11 t.o.m.

2017-12-31)

Persdotter, Maria, förbundsordförande (fr.o.m. 2020-02-20 t.o.m.

2021-12-31)

Rhenby, Birgitta, förbundsordförande (fr.o.m. 2014-02-18 t.o.m.

2015-12-31)

Robrandt Ahlberg, Berit, förbundsordförande (fr.o.m. 2020-02-20 t.o.m. 2021-12-31)

Ros, Inger, förbundsordförande (fr.o.m. 2014-02-18 t.o.m. 2015-12-31) Sedvallson, Maritha, förbundsordförande (fr.o.m. 2014-02-18 t.o.m. 2015-12-31)

Sköld, Tea, styrelseledamot (fr.o.m. 2014-02-28 t.o.m. 2014-06-09) Steen, Marie, styrelseledamot (fr.o.m. 2018-02-05 t.o.m. 2018-05-13) Steen, Marie, 1:e vice ordförande (fr.o.m. 2020-02-20 t.o.m.

2021-12-31)

Thomsson, Håkan, förbundsordförande (fr.o.m. 2014-02-18 t.o.m.

2015-12-31)

111

Socialdepartementet Skr. 2021/22:103

Trevett, Jimmie, styrelseledamot (fr.o.m. 2020-02-20 t.o.m.

2021-12-31)

Vestlund, Börje, förbundsordförande (fr.o.m. 2016-01-11 t.o.m. 2017-12-31)

Wiborgh, Meta, förbundsordförande (fr.o.m. 2014-12-18 t.o.m. 2015-12-31)

Wiborgh, Meta, förbundsordförande (fr.o.m. 2016-01-11 t.o.m. 2017-12-31)

Åkesson, Mats, styrelseledamot (fr.o.m. 2018-02-05 t.o.m.

2019-12-31)

Åsblom, Anna-Linnéa, styrelseledamot (fr.o.m. 2016-01-11 t.o.m. 2016-04-30)

Suppleant:

Bengtsson-Hayward, Kathleen, förbundsordförande (fr.o.m.

2007-01-11 t.o.m. 2008-04-08)

Bergwall, Marie-Jeanette, kanslichef (fr.o.m. 1998-06-18 t.o.m.

1999-06-30)

Bjöörn, Ingalill, förbundsordförande (fr.o.m. 2005-03-01 t.o.m.

2010-12-31)

Blom, Anita S, styrelseledamot (fr.o.m. 2001-06-14 t.o.m. 2001-12-31) Forsén, Jan-Olof, vice ordförande (fr.o.m. 1998-06-18 t.o.m.

2000-06-16)

Gruszka, Zygmunt, styrelseledamot (fr.o.m. 2007-01-11 t.o.m.

2010-12-31)

Hagnell, Isabella, förbundsmedlem (fr.o.m. 2014-06-10 t.o.m.

2015-12-31)

Johansson, Maria, förbundsordförande (fr.o.m. 2008-04-09 t.o.m.

2010-12-31)

Karlsson, Niklas, förbundssekreterare (fr.o.m. 2014-06-10 t.o.m.

2015-12-31)

Karlsson, Åke, ordförande (fr.o.m. 1998-06-18 t.o.m. 2000-06-16) Kleber, Lars-Berge, förbundsordförande (fr.o.m. 2007-01-11 t.o.m. 2010-12-31)

Krook, Anna-Lena, förbundsordförande (fr.o.m. 2007-01-11 t.o.m. 2010-12-31)

Lindström, Anders, generalsekreterare (fr.o.m. 2001-06-14 t.o.m.

2007-01-10)

Lundgren, Maria, ordförande (fr.o.m. 2001-06-14 t.o.m. 2005-02-03) Lundin, Inge-Britt, ordförande (fr.o.m. 1998-06-18 t.o.m. 1998-06-16) Mellvig Lind, Jeanette (fr.o.m. 2005-02-04 t.o.m. 2007-01-10) Nordin-Olson, Eva, ordförande (fr.o.m. 2005-03-01 t.o.m. 2007-01-10) Paulin, Monika, ordförande (fr.o.m. 1998-06-18 t.o.m. 2002-09-30) Veer, Ragnar, förbundsordförande (fr.o.m. 2009-09-25 t.o.m.

2010-12-31)

Wahrolin, Christina, ordförande (fr.o.m. 2001-06-14 t.o.m.

2007-01-10)

Wallin, Roger, kanslichef (fr.o.m. 1998-06-18 t.o.m. 2000-06-16) Westlund, Karin, förbundsordförande (fr.o.m. 2002-10-01 t.o.m.

2003-12-31)

112

Socialdepartementet Skr. 2021/22:103

Wikström, Lars-Åke, ordförande (fr.o.m. 2001-06-14 t.o.m.

2009-09-24)

Ytterberg, Marianne, förbundsordförande (fr.o.m. 2007-01-11 t.o.m. 2010-12-31)

Åkerlund, Marianne, kanslichef (fr.o.m. 2003-04-01 t.o.m.

2007-01-10)

Åsberg, Benny, ordförande (fr.o.m. 2001-06-14 t.o.m. 2005-02-28)

Ersättare för Berge-Kleber:

Johansson, Bengt-Erik, förbundsordförande (fr.o.m. 2011-03-15 t.o.m. 2013-12-31)

Ersättare för Bjöörn:

Jonsson, Karin, förbundsordförande (fr.o.m. 2011-03-15 t.o.m. 2013-12-31)

Ersättare för Burman:

Wiborgh, Meta, förbundsordförande (fr.o.m. 2011-03-15 t.o.m. 2013-12-31)

Ersättare för Carlsson:

Wallenius, Elisabeth, förbundsordförande (fr.o.m. 2010-03-15 t.o.m. 2013-12-31)

Ersättare för Forsén:

Gruszka, Zygmunt, styrelseledamot (fr.o.m. 2011-03-15 t.o.m. 2013-12-31)

Ersättare för Johansson:

Kölhed, Pelle, förbundsordförande (fr.o.m. 2011-03-15 t.o.m. 2013-12-31)

Ersättare för Mbuyamba:

Bengtsson-Hayward, Kathleen, förbundsordförande (fr.o.m.

2013-02-12 t.o.m. 2013-12-31)

Nummi-Södergren, Tiina, styrelseledamot (fr.o.m. 2011-03-15 t.o.m. 2013-02-11)

Ersättare för Nilsson:

Sohlberg, Erika, ordförande (fr.o.m. 2011-03-15 t.o.m. 2013-12-31)

Ersättare för Nordin-Olson:

Sandberg, Anki, förbundsordförande (fr.o.m. 2011-03-15 t.o.m. 2013-12-31)

Ersättare för Strömgren:

Degsell, Pontus, vice ordförande (fr.o.m. 2011-03-15 t.o.m. 2013-12-31)

Ersättare för Veer:

Grape, Ulf, förbundsordförande (fr.o.m. 2011-03-15 t.o.m. 2013-12-31)

113

Socialdepartementet Skr. 2021/22:103

Sekretariat:

Blom, Michael, departementssekreterare (fr.o.m. 2002-08-31 t.o.m. 2011-08-14)

Gralberg, Anna, departementssekreterare (fr.o.m. 2007-02-01) Gustafsson, Josefine, departementssekreterare (fr.o.m. 2016-08-31 t.o.m. 2018-03-31)

Gustafsson, Vera (fr.o.m. 2021-08-01 t.o.m. 2021-12-31) Hellman, Therese (fr.o.m. 2018-04-01 t.o.m. 2018-12-31)

Jansson, Kerstin, departementssekreterare (fr.o.m. 2002-09-01 t.o.m. 2007-09-30)

Juhlén, Karin, departementssekreterare (fr.o.m. 2012-12-01 t.o.m. 2013-01-13)

Lindahl, Emelie, departementssekreterare (fr.o.m. 2011-08-15 t.o.m. 2012-01-31)

Lindahl, Emelie, departementssekreterare (fr.o.m. 2013-01-14 t.o.m. 2015-09-01)

Lisskar-Dahlgren, Eva, kansliråd (fr.o.m. 2002-09-01 t.o.m.

2007-01-31)

Molt, Anders (fr.o.m. 2022-01-01)

Sikström, Linus (fr.o.m. 2020-02-01 t.o.m. 2021-05-31) Törneman, Janna (fr.o.m. 2019-01-21)

Wada, Jenny, departementssekreterare (fr.o.m. 2015-09-02 t.o.m. 2016-08-30)

Lokal: Socialdepartementet, Fredsgatan 8, Stockholm, tel. 08-405 10 00

Delegationens arbete är inte tidsbegränsat.

5.4Samordningsfunktion för regeringens alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksförebyggande politik (SAMANT) (S 2007:E)

Organ inom Regeringskansliet

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2007-10-18

Ordförande:

Färnsten, Martin, kansliråd (fr.o.m. 2008-03-28)

Ledamöter:

Aldenberg, Elisabet, departementssekreterare (fr.o.m. 2008-03-28) Aldskogius, Per, kansliråd (fr.o.m. 2010-08-25)

Bergerén, Gunilla, departementssekreterare (fr.o.m. 2008-03-28) Bohlin, Malin, departementssekreterare (fr.o.m. 2008-03-28 t.o.m. 2010-08-24)

Bongiorno, Sophia, departementssekreterare (fr.o.m. 2008-11-10) Dahlberg, Gudrun, departementssekreterare (fr.o.m. 2008-03-28 t.o.m. 2008-11-09)

Darin, Lars, departementssekreterare (fr.o.m. 2008-11-10) Elmefur, Henrik, departementssekreterare (fr.o.m. 2008-11-10)

114

Socialdepartementet Skr. 2021/22:103

Falck, Monica, ämnesråd (fr.o.m. 2008-03-28)

Granat, Klara, departementssekreterare (fr.o.m. 2008-11-10) Hellewell, Annika, departementssekreterare (fr.o.m. 2008-03-28 t.o.m. 2008-11-09)

Höijer, Rolf, departementssekreterare (fr.o.m. 2008-03-28 t.o.m.

2009-10-14)

Karlsson, Sofia, departementssekreterare (fr.o.m. 2008-03-28 t.o.m. 2008-11-09)

Lindblom, Ulrika, departementssekreterare (fr.o.m. 2008-03-28) Lindman, Mikael, departementssekreterare (fr.o.m. 2008-03-28) Litwicka, Zuzanna, departementssekreterare (fr.o.m. 2008-03-28) Löfstedt, Ralf, ämnesråd (fr.o.m. 2008-03-28)

Moberg, Henrik, departementssekreterare (fr.o.m. 2010-08-16) Renström, Maria, ämnesråd (fr.o.m. 2009-02-16)

Scharmer, Peter, hovrättsassessor (fr.o.m. 2008-03-28) Sjöberg, Karin, departementssekreterare (fr.o.m. 2010-09-01) Tidström, Catrin, kansliråd (fr.o.m. 2008-03-28 t.o.m. 2008-11-09) Valfridsson, Martin, rättssakkunnig (fr.o.m. 2008-03-28 t.o.m. 2008-11-09)

Varg, Anna, departementssekreterare (fr.o.m. 2009-05-18) Vesterberg, Richard, departementssekreterare (fr.o.m. 2008-11-10 t.o.m. 2009-10-14)

Wieslander, Karolina, rättssakkunnig (fr.o.m. 2008-11-10) Wolfbrandt, Mikael, departementssekreterare (fr.o.m. 2009-10-15) Yngwe, Per-Erik, ämnessakkunnig (fr.o.m. 2009-10-15) Åkhagen, Marie, kansliråd (fr.o.m. 2008-03-28 t.o.m. 2009-05-17)

Sekreterare:

Kuritzén, Susanne, kansliråd (fr.o.m. 2008-03-28)

I propositionen God och jämlik hälsa – en utvecklad folkhälsopolitik (prop. 2017/18:249) aviserar regeringen sin avsikt att tillsätta ett nationellt råd för en god och jämlik hälsa, och att ett ANDT-råd då bör ingå i detta eftersom det nya rådet bör ansvara för samtliga målområden inom folkhälsopolitiken.

5.5Arbetsgruppen för vårdande av pensions- överenskommelsen (Pensionsgruppen) (S 2007:F)

Organ inom Regeringskansliet

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2007-11-29

Ordförande:

Husmark Pehrsson, Cristina, socialförsäkringsminister (fr.o.m.

2007-12-11 t.o.m. 2010-10-04)

Kristersson, Ulf, socialförsäkringsminister (fr.o.m. 2010-10-05 t.o.m. 2014-11-13)

115

Socialdepartementet Skr. 2021/22:103

Shekarabi, Ardalan, socialförsäkringsminister (fr.o.m. 2019-10-11) Strandhäll, Annika, socialförsäkringsminister (fr.o.m. 2014-10-03 t.o.m. 2019-10-10)

Ledamöter:

Alm Ericson, Janine, led. av riksdagen/MP (fr.o.m. 2018-10-18 t.o.m. 2020-01-29)

Berglund, Mats, riksdagsledamot/MP (fr.o.m. 2020-01-30) Brännström, Katarina, led. av riksdagen/M (fr.o.m. 2018-10-18 t.o.m. 2020-08-23)

Carvalho, Teresa, led. av riksdagen/S (fr.o.m. 2017-09-07) Eklind, Hans, led. av riksdagen/KD (fr.o.m. 2019-05-02) Eliasson, Bengt, led. av riksdagen/L

Eneroth, Tomas, led. av riksdagen /S (fr.o.m. 2007-12-11 t.o.m.

2008-09-17)

Eneroth, Tomas, led. av riksdagen /S (fr.o.m. 2010-11-08 t.o.m.

2017-09-06)

Gustafsson, Lars, led. av riksdagen /KD (fr.o.m. 2007-12-11 t.o.m. 2019-05-01)

Johansson, Martina, riksdagsledamot (fr.o.m. 2021-01-15) Krantz, Tobias, led. av riksdagen /FP (fr.o.m. 2007-12-11 t.o.m. 2009-09-08)

Kvarnström, Kurt, led. av riksdagen /S (fr.o.m. 2007-12-11 t.o.m. 2014-11-16)

Lundh Sammeli, Fredrik, led. av riksdagen /S (fr.o.m. 2014-11-17) Malmer Stenergard, Maria, led. av riksdagen/M (fr.o.m. 2020-10-22) Nilsson, Mats G, led. av riksdagen /M (fr.o.m. 2007-12-11 t.o.m. 2010-11-07)

Nilsson, Ulf, led. av riksdagen /FP (fr.o.m. 2009-09-08 t.o.m.

2014-11-16)

Palm, Veronica, led. av riksdagen /S (fr.o.m. 2008-09-18 t.o.m.

2010-11-07)

Persson, Mats, led. av riksdagen /FP (fr.o.m. 2014-11-17 t.o.m.

2020-08-16)

Persson, Rickard, led. av riksdagen /MP (fr.o.m. 2014-11-17 t.o.m. 2018-10-18)

Staxäng, Lars-Arne, led. av riksdagen /M (fr.o.m. 2010-11-08 t.o.m. 2018-10-17)

Svantesson, Elisabeth, led. av riksdagen/M (fr.o.m. 2020-08-24 t.o.m. 2020-10-21)

Zander, Solveig, led. av riksdagen /C (fr.o.m. 2007-12-11 t.o.m.

2021-01-14)

Sakkunniga:

Ekholm, Karolina, statssekreterare (fr.o.m. 2015-02-10 t.o.m.

2019-03-13)

Elger, Max, statssekreterare (fr.o.m. 2014-11-17 t.o.m. 2015-02-09) Elger, Max, statssekreterare (fr.o.m. 2019-03-14 t.o.m. 2020-01-29) Firpo, Alejandro, statssekreterare (fr.o.m. 2019-10-11)

Gidenstam, Gustav (fr.o.m. 2018-03-20 t.o.m. 2019-03-13)

116

Socialdepartementet Skr. 2021/22:103

Hansson, Ingemar, generaldirektör (fr.o.m. 2007-12-11 t.o.m.

2014-11-16)

Holm, Ulf, statssekreterare (fr.o.m. 2014-11-17 t.o.m. 2021-12-14) Karlström, Urban, statssekreterare (fr.o.m. 2007-12-11 t.o.m.

2010-11-07)

Kashefi, Bettina, statssekreterare (fr.o.m. 2007-12-11 t.o.m.

2010-11-07)

Lennartsson, Emma, statssekreterare (fr.o.m. 2020-01-30 t.o.m. 2021-12-14)

Lybeck Lilja, Johanna, statssekreterare (fr.o.m. 2010-11-08 t.o.m. 2014-11-16)

Mörtvik, Roger, statssekreterare (fr.o.m. 2019-03-14 t.o.m.

2019-10-10)

Olovsson, Fredrik, statssekreterare (fr.o.m. 2021-12-15) Pelow, Therese, statssekreterare (fr.o.m. 2021-12-15)

Pettersson Westerberg, Anna, statssekreterare (fr.o.m. 2010-11-07 t.o.m. 2014-11-16)

Svanström Andersson, Therése, statssekreterare (fr.o.m. 2014-11-17 t.o.m. 2018-03-19)

Sekreterare:

Oscarson, Stefan, ämnesråd (fr.o.m. 2007-12-11 t.o.m. 2021-04-30)

Lokal: Socialdepartementet, Fredsgatan 8, Stockholm, tel. 08-405 10 00

Arbetsgruppens arbete är inte tidsbegränsat.

5.6Utredningen samordnad utveckling för god och nära vård (S 2017:01)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2017-03-02

Särskild utredare:

Nergårdh, Anna, chefläkare (fr.o.m. 2017-03-06 t.o.m. 2021-01-31)

Sakkunniga:

Bolinder, Malin, departementssekreterare (fr.o.m. 2017-11-01 t.o.m. 2017-11-27)

Brooks, Anna, kansliråd (fr.o.m. 2017-11-01 t.o.m. 2018-09-10) Dahlin, Anna, kansliråd (fr.o.m. 2018-09-11 t.o.m. 2019-09-12) Friberg, Fredrik, kansliråd (fr.o.m. 2017-11-01 t.o.m. 2019-03-26) Gralberg, Anna, kansliråd (fr.o.m. 2018-09-11 t.o.m. 2020-06-21) Hindberg, Linda, departementssekreterare (fr.o.m. 2020-03-12 t.o.m. 2020-08-25)

Larsson, Andrea, departementssekreterare (fr.o.m. 2020-08-26) Lönnerholm, Sverker, ämnesråd (fr.o.m. 2019-03-27)

Midlert, Lisa, departementssekreterare (fr.o.m. 2017-11-28) Persson, Elin, departementssekreterare (fr.o.m. 2017-11-01 t.o.m. 2018-09-10)

117

Socialdepartementet Skr. 2021/22:103

Persson, Elin, departementssekreterare (fr.o.m. 2019-02-21 t.o.m. 2019-10-09)

Sundberg, Elin, departementssekreterare (fr.o.m. 2018-09-11 t.o.m. 2019-02-20)

Sundberg, Elin, departementssekreterare (fr.o.m. 2019-10-10) Viberg, Nina, departementssekreterare (fr.o.m. 2017-11-01 t.o.m. 2018-09-10)

Zetterberg Ferngren, Petra, ämnesråd (fr.o.m. 2019-09-13 t.o.m. 2020-03-11)

Experter:

Berggren, Peter, allmänläkare (fr.o.m. 2017-11-01)

Eklöf, Niklas, digital strateg (fr.o.m. 2017-11-01 t.o.m. 2018-10-28) Fridensköld, Kristina, avdelningschef (fr.o.m. 2018-10-29 t.o.m. 2019-12-04)

Gustafson, Anders, representant för Funktionsrätt Sverige (fr.o.m. 2017-11-01)

Lundstedt, Hanna, distriktssköterska (fr.o.m. 2017-11-01) Långström, Niklas, medicinskt sakkunnig (fr.o.m. 2020-03-12) Löpare-Johansson, Lisbeth, samordnare (fr.o.m. 2020-05-14) Nilsson Carlsson, Iréne, folkhälsoråd (fr.o.m. 2017-11-01) Skaar Magnusson, Torill, förvaltningschef (fr.o.m. 2019-09-13) Spak, Emma, samordnare Nära vård (fr.o.m. 2017-11-01 t.o.m. 2020-05-13)

Söderberg, Susanne, samverkanschef (fr.o.m. 2019-09-13) Torring, Karl, verksamhetschef (fr.o.m. 2020-03-12) Ålenius, Annemieke, avdelningschef (fr.o.m. 2019-12-05)

Parlamentarisk referensgrupp:

Fleetwood, Linda, landstingsråd/V, landstinget i Kalmar län Henriksson, Emma, led. av riksdagen /KD

Jonsson, Christer, landstingsråd/C, landstinget i Kalmar län Nilsson, Kristina, led. av riksdagen /S (fr.o.m. 2018-10-24) Nordling, Susanne, landstingsråd/MP, Region Stockholm (fr.o.m. 2020-09-04)

Ramhorn, Per, led. av riksdagen /SD

Rydell, Jessica, landstingsråd/MP, Region Kalmar Sörenson, Anna-Lena, led. av riksdagen /S Waltersson Grönvall, Cecilia, led. av riksdagen /M Westerholm, Barbro, led. av riksdagen /L

Sekreterare:

Andersson, Louise, kansliråd (fr.o.m. 2017-03-03 t.o.m. 2021-02-12) Brage, Anna-Klara, jur.kand. (fr.o.m. 2019-01-28 t.o.m. 2021-12-31) Eklöf, Niklas, digital strateg (fr.o.m. 2018-10-22 t.o.m. 2020-04-01) Elgán, Caroline-Olivia, jur.kand. (fr.o.m. 2019-09-01 t.o.m.

2020-03-03)

Lundberg, Malin, jurist (fr.o.m. 2017-10-11 t.o.m. 2019-03-31) Printz, Max, fil.kand. (fr.o.m. 2019-11-06 t.o.m. 2020-01-31) Printz, Max, fil.kand. (fr.o.m. 2020-02-01 t.o.m. 2020-03-01)

118

Socialdepartementet Skr. 2021/22:103

Printz, Max, fil.kand. (fr.o.m. 2020-03-02 t.o.m. 2020-03-31) Träff Nordström, Karin, allmänläkare (fr.o.m. 2017-10-02 t.o.m. 2018-06-30)

Öberg Lindevall, Marie, civilekonom (fr.o.m. 2017-10-02 t.o.m. 2018-05-31)

Lokal: Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm, tel. 08-405 31 45 (Andersson)

webbplats: sou.gov.se/godochnaravard

Direktiv för utredningen, se dir. 2017:24, dir. 2017:97, dir. 2018:90 och dir. 2019:49

Kommittén har avgett

SOU 2017:53 God och nära vård – en gemensam färdplan och målbild SOU 2018:39 God och nära vård – en primärvårdsreform

SOU 2019:29 God och nära vård – vård i samverkan

SOU 2020:19 God och nära vård – en reform för ett hållbart hälso- och sjukvårdssystem

SOU 2021:6 God och nära vård – rätt stöd till psykisk hälsa

Uppdraget är därmed slutfört.

5.7Utredningen om jämlik tandhälsa (S 2018:02)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2018-03-08

Särskild utredare:

Palm, Veronica, f.d. led. av riksdagen/S (fr.o.m. 2018-03-08 t.o.m. 2021-03-01)

Sakkunniga:

Hedin, Anna, kansliråd (fr.o.m. 2018-04-09) Lönnerholm, Sverker, ämnesråd (fr.o.m. 2019-09-05)

Olai, Daniel, departementssekreterare (fr.o.m. 2018-04-09 t.o.m. 2019-09-04)

Experter:

Blomgren, Johan, tillsynstandläkare (fr.o.m. 2018-08-06)

Bouveng, Jan, områdeschef, Försäkringskassan (fr.o.m. 2018-04-09) Flodin, Hans, bedömningstandläkare (fr.o.m. 2020-02-17)

Larsson, Jakob, utredare, Folkhälsomyndigheten (fr.o.m. 2018-04-09 t.o.m. 2019-09-04)

Ljung, Eva, verkställande direktör, Folktandvården Stockholms län AB, Folktandvårdsföreningen (fr.o.m. 2018-04-09)

Lundin, Gun-Britt, enhetschef, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (fr.o.m. 2018-04-09)

Olsson, Lars, näringspolitisk chef, Privattandläkarna (fr.o.m.

2018-04-09)

Ralsmark, Hilda, sakkunnig, Konkurrensverket (fr.o.m. 2018-04-09)

119

Socialdepartementet Skr. 2021/22:103

Rönn, Agneta, expert, Sveriges Kommuner och Landsting (fr.o.m. 2018-04-09 t.o.m. 2020-02-16)

Thörnwall Bergendahl, Gunilla, handläggare (fr.o.m. 2020-02-17) Wärnberg Gerdin, Elisabeth, enhetschef, Socialstyrelsen (fr.o.m. 2018-04-09)

Wolff, Ellen, utredare (fr.o.m. 2019-09-05)

Sekreterare:

Färnsten, Martin, ämnesråd (fr.o.m. 2018-03-19 t.o.m. 2021-03-01) Forsell, Marie, jurist (fr.o.m. 2018-05-01 t.o.m. 2021-03-01) Hjärpe, Barbro, tandläkare (fr.o.m. 2020-03-01 t.o.m. 2021-03-01) Zetterberg, Patrik, departementssekreterare (fr.o.m. 2018-05-01 t.o.m. 2021-03-01)

Lokal: Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm, tel. 08-405 10 00

Direktiv för kommittén, se dir. 2018:16, dir. 2020:1 och dir. 2020:115

Kommittén har avgett

SOU 2021:8 När behovet får styra – ett tandvårdssystem för en mer jämlik tandhälsa, Volym 1 och 2

Uppdraget är därmed slutfört.

5.8Utredningen om ett upphandlat fondtorg för premiepension (Fi 2018:06)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2018-06-28

Särskild utredare:

Westberg, Mikael, rättschef (fr.o.m. 2018-06-28 t.o.m. 2020-10-31) Fransson, Erik, avdelningschef (fr.o.m. 2020-11-09 t.o.m. 2022-06-30)

Experter:

Albinsson, Ingrid, kapitalförvaltningschef (fr.o.m. 2020-01-22) Bergström, Hans, regelverksansvarig (fr.o.m. 2020-01-22) Engström, Henrik, avdelningschef (fr.o.m. 2020-01-22)

Florén, Johan, chef för kommunikation och ägarstyrning (fr.o.m.

2020-01-22)

Fransson, Erik, avdelningschef (fr.o.m. 2018-10-04) Gunnarsson, Evelina, beteendeekonom (fr.o.m. 2020-01-22) Hausel Heldahl, Ellen, jurist (fr.o.m. 2019-03-22)

Hååg, Karin, departementsråd (fr.o.m. 2018-10-04) Hörngren, Lars, senior rådgivare (fr.o.m. 2018-10-04) Kinnander, Sara, jurist (fr.o.m. 2019-03-22) Lundbergh, Stefan, director (fr.o.m. 2018-10-04)

Lundström, Christian, chef för enheten för förvaltningen av fondtorget (fr.o.m. 2020-01-22)

Löfström, Carl-Magnus, kommunikationschef (fr.o.m. 2020-01-22) Nordström, Fredrik, vd (fr.o.m. 2018-10-04)

Nylund, Tina, administrativ chef (fr.o.m. 2020-01-22)

120

Socialdepartementet Skr. 2021/22:103

Oscarson, Stefan, ämnesråd (fr.o.m. 2019-01-14)

Rydbeck, Maria, överdirektör (fr.o.m. 2018-10-04)

Settergren, Ole, avdelningschef (fr.o.m. 2018-10-04)

Sundén, Annika, analysdirektör (fr.o.m. 2018-10-04)

Svensson, Louise, HR-chef (fr.o.m. 2020-01-22)

Tobiasson, Håkan, riskansvarig (fr.o.m. 2020-01-22)

Wikström, Mats, senior konsult (fr.o.m. 2020-01-22)

Zetterström, Anne-Therése, kansliråd (fr.o.m. 2018-10-04)

Huvudsekreterare:

Berglöf, Elin, kansliråd (fr.o.m. 2018-08-20 t.o.m. 2020-09-01)

Sekreterare:

Aldén, Karina, kansliråd (fr.o.m. 2021-01-18)

Aula, Annika, jurist (fr.o.m. 2018-09-10 t.o.m. 2019-05-05) Hedberg, Lovisa, jurist (fr.o.m. 2018-09-03 t.o.m. 2019-11-01) Kinnander, Sara, jur.kand. (fr.o.m. 2020-01-20 t.o.m. 2021-12-30) Opperud, Jonas, jurist (fr.o.m. 2019-04-08 t.o.m. 2019-09-29) Oscarson, Stefan, ämnesråd (fr.o.m. 2018-10-01 t.o.m. 2018-12-31) Vesterberg, Carina, verksamhetscontroller (fr.o.m. 2021-03-01 t.o.m. 2021-12-30)

Westberg, Jonas, civilekonom (fr.o.m. 2019-01-28 t.o.m. 2020-12-31)

Lokal: Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm, tel. 08-405 36 74

Direktiv för utredningen, se dir. 2018:57, dir. 2019:56, dir. 2020:99, dir. 2021:17 och dir. 2021:105

Kommittén har avgett

SOU 2019:44 Ett bättre premiepensionssystem

Uppdraget att inrätta en ny myndighet ska redovisas senast den 30 juni 2022.

5.9Utredningen om hälso- och sjukvårdens beredskap (S 2018:09)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2018-08-09

Särskild utredare:

Kullgren, Åsa, kammaråklagare (fr.o.m. 2018-08-29 t.o.m. 2022-02-28)

Sakkunniga:

Alenius, Mikael, ämnesråd (fr.o.m. 2019-05-10)

Karlsson, Stefan, ämnesråd (fr.o.m. 2019-05-10 t.o.m. 2021-04-29) Klahr, Anders, kansliråd (fr.o.m. 2021-05-01)

Larkeus, Jonathan, departementssekreterare (fr.o.m. 2019-05-10 t.o.m. 2019-09-26)

Lilja, Daniel, avdelningschef (fr.o.m. 2021-05-10) Lönnerholm, Sverker, ämnesråd (fr.o.m. 2019-05-10)

121

Socialdepartementet Skr. 2021/22:103

Milton, Zandra, ämnesråd (fr.o.m. 2019-05-10) Nilsson, Erika, kansliråd (fr.o.m. 2021-05-01) Pereswetoff-Morath, Maria, kansliråd (fr.o.m. 2019-09-01 t.o.m. 2021-04-29)

Sundberg, Elin, kansliråd (fr.o.m. 2019-09-27)

Törner, Lina, departementssekreterare (fr.o.m. 2019-05-10 t.o.m. 2019-08-30)

Experter:

Alexandersson, Taha, stf. krisberedskapschef (fr.o.m. 2021-02-01) Båtelson, Karin, ordförande (fr.o.m. 2019-05-10)

Carlsson, Marit, senior jurist (fr.o.m. 2019-05-10) Christiansson, Lennart, medicinalråd (fr.o.m. 2019-05-10 t.o.m. 2020-01-31)

Freij, Emilia, jurist (fr.o.m. 2019-05-10)

Hagblom, Erica, projektledare (fr.o.m. 2019-05-10) Hessel, Åsa, verksamhetschef (fr.o.m. 2019-12-04) Ivgren, Claes, överste (fr.o.m. 2019-05-10)

Johansson, Ann, vice förbundsordförande (fr.o.m. 2019-05-10) Knutsson, Hasse, handläggare (fr.o.m. 2019-05-10)

Nordgren, Niklas, beredskapsdirektör (fr.o.m. 2021-10-15) Richardson, Anette, enhetschef (fr.o.m. 2019-05-10) Sahlén, Eva, ordförande (fr.o.m. 2019-12-04)

von Sydow, Johan, länsöverdirektör (fr.o.m. 2019-05-10 t.o.m. 2021-08-31)

Thyberg, Magnus, avdelningschef (fr.o.m. 2019-05-10) Thyrén, Charlott, strateg (fr.o.m. 2019-05-10)

Wallén, Lars, kundansvarig (fr.o.m. 2019-12-04)

Sekreterare:

Ax, Fredrik, handläggare (fr.o.m. 2019-01-01)

Bengtsson, Eva, beredskapssamordnare (fr.o.m. 2019-05-01) Bylund, Jessica, utredningschef (fr.o.m. 2020-09-01) Christiansson, Lennart, f.d. medicinalråd (fr.o.m. 2020-02-01) Ekström, Emin, hälsoekonom (fr.o.m. 2020-08-10)

Hagelin, Hans, ämnesråd (fr.o.m. 2019-04-01) Ternby, Ulrika, jurist (fr.o.m. 2019-01-21)

Analytiker:

Hultblad, Brigitta, kansliråd (fr.o.m. 2020-02-01 t.o.m. 2020-03-31) Nilstierna, Tom, ämnesråd (fr.o.m. 2020-02-01 t.o.m. 2020-03-31)

Lokal: Regeringskansliet, 103 33 Stockholm, tel: 08-405 55 98

Direktiv för utredningen, se dir. 2018:77, dir. 2019:83, dir. 2020:84 och dir. 2021:69

Kommittén har avgett

SOU 2020:23 Hälso- och sjukvård i det civila försvaret SOU 2021:19 En stärkt försörjningsberedskap för hälso- och sjukvården

122

Socialdepartementet Skr. 2021/22:103

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 28 februari 2022.

5.10Utredningen om bostadsbidrag och underhållsstöd – minskad skuldsättning och ökad träffsäkerhet (BUMS) (S 2018:13)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2018-08-30

Särskild utredare:

Karlsson Björkmarker, Åsa, f.d. kommunalråd (fr.o.m. 2018-08-30)

Sakkunniga:

Brossner, Linnéa, kansliråd (fr.o.m. 2018-10-24 t.o.m. 2019-06-30) Cejie, Joakim, kansliråd (fr.o.m. 2018-12-19 t.o.m. 2019-06-30) Fagerström, Pia, kansliråd (fr.o.m. 2021-03-18)

Johansson, Mats, kansliråd (fr.o.m. 2018-10-24)

Kjäll, Karl, departementssekreterare (fr.o.m. 2021-03-18) Löfvenholm, Jessica, ämnesråd (fr.o.m. 2019-08-01 t.o.m. 2021-03-17) Nägling, Carina, departementssekreterare (fr.o.m. 2018-10-24 t.o.m. 2019-06-30)

Palmgren, Robin, rättssakkunnig (fr.o.m. 2019-08-01) Troedsson, Petter, departementssekreterare (fr.o.m. 2020-06-01) Vigren, Andreas, departementssekreterare (fr.o.m. 2019-08-01 t.o.m. 2021-03-17)

Zachrisson, Danielle, departementssekreterare (fr.o.m. 2018-10-24 t.o.m. 2020-05-31)

Experter:

Haggren, Jens, verksjurist (fr.o.m. 2018-10-24)

Halvarsson, Anna, rättslig expert (fr.o.m. 2018-10-24)

Lindén, Assar, jurist (fr.o.m. 2018-10-24)

Löfgren, Niklas, utredare (fr.o.m. 2018-10-24)

Magnusson, Marie, budget- och skuldrådgivare (fr.o.m. 2018-12-19)

Sekreterare:

Korsell, Nicklas, utredare (fr.o.m. 2019-05-01 t.o.m. 2022-01-19)

Ljungberg, Dan, enhetschef (fr.o.m. 2018-10-17 t.o.m. 2022-01-19)

Sjöberg, Katarina, jurist (fr.o.m. 2018-12-03 t.o.m. 2022-01-19)

Lokal: Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm, tel: 08-405 44 59

Direktiv för utredningen, se dir. 2018:97, dir. 2020:14, dir. 2021:7 och dir. 2021:72

Kommittén har avgett

Promemoria En justerad indragningsbestämmelse i underhållsstödet SOU 2021:101 Träffsäkert – införande av månadsuppgifter i bostadsbidraget och underhållsstödet, Volym 1

SOU 2021:101 Träffsäkert – ett nytt bostads- och familjestöd (Bofast) och statlig underhållsreglering, Volym 2

123

Socialdepartementet Skr. 2021/22:103

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast i januari 2022.

5.11Utredningen om sammanhållen information inom vård och omsorg (S 2019:01)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2019-06-27

Särskild utredare:

Öman, Sören, ordförande (fr.o.m. 2019-10-01 t.o.m. 2021-05-31)

Sakkunniga:

Alverfors, Ingela, departementssekreterare (fr.o.m. 2019-12-15 t.o.m. 2020-05-14)

Fjelkegård, Nils, kansliråd (fr.o.m. 2020-05-18 t.o.m. 2021-02-20) Järvenpää, Jimmy, ämnesråd (fr.o.m. 2019-12-15)

Lobosco, Hanna, departementssekreterare (fr.o.m. 2021-02-22) Moberg, Henrik, kansliråd (fr.o.m. 2019-12-15 t.o.m. 2021-02-20) Wada, Jenny, departementssekreterare (fr.o.m. 2019-12-15)

Experter:

Isberg, Suzanne, avdelningsdirektör (fr.o.m. 2019-12-15) Jacobsson, Maria, jurist (fr.o.m. 2019-12-15)

Nymark, Manólis, jurist (fr.o.m. 2019-12-15) Resare, Pål, jurist (fr.o.m. 2019-12-15) Östergren, Cecilia, jurist (fr.o.m. 2019-12-15)

Sekreterare:

Floderus, Ingrid, kammarrättsassessor (fr.o.m. 2019-10-01 t.o.m.

2021-05-31)

Fröding Linebäck, Sara, hovrättsassessor (fr.o.m. 2020-09-28 t.o.m. 2021-06-06)

Hagaeus, Karin, hovrättsassessor (fr.o.m. 2020-01-01 t.o.m.

2021-05-31)

Petersson, Magdalena, utredningssekreterare (fr.o.m. 2019-11-30 t.o.m. 2020-07-31)

Lokal: Statens offentliga utredningar, Göteborg, tel. 08-405 30 75

Direktiv för utredningen, se dir. 2019:37 och dir. 2020:112

Kommittén har avgett

SOU 2021:39 Ombuds tillgång till vård- och omsorgsuppgifter och förenklad behörighetskontroll inom vården

Uppdraget är därmed slutfört.

124

Socialdepartementet Skr. 2021/22:103

5.12Utredningen om ökade förutsättningar för hållbara investeringsprojekt i framtidens hälso- och sjukvård (S 2019:03)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2019-10-17

Särskild utredare:

Wallström, Sofia, generaldirektör (fr.o.m. 2019-11-18)

Experter:

Bengtsson, Ulf, direktör (fr.o.m. 2020-05-14)

Cantú, Helena, kansliråd (fr.o.m. 2020-05-14 t.o.m. 2020-11-04) Engström, Martin, direktör (fr.o.m. 2020-11-12)

Hogstedt, Carl, departementssekreterare (fr.o.m. 2020-11-05) Janlöv, Nils, projektdirektör (fr.o.m. 2020-05-15)

Meijling, Jesper, arkitekt och forskare (fr.o.m. 2020-05-14) Nilbert, Mef, läkare och professor (fr.o.m. 2020-05-14) Nilsson, Carl, departementssekreterare (fr.o.m. 2021-06-15) Rudin, Lars-Åke, ekonomidirektör (fr.o.m. 2020-11-12) Sandqvist, Hans, fastighetsstrateg (fr.o.m. 2020-11-12) Wallenskog, Annika, chefsekonom (fr.o.m. 2020-05-14)

Yin, Jessika, departementssekreterare (fr.o.m. 2020-05-14 t.o.m. 2021-06-14)

Zingmark, Per-Henrik, bitr. enhetschef (fr.o.m. 2020-04-15)

Sekreterare:

Andersson, Fredrik, avdelningschef (fr.o.m. 2019-12-03 t.o.m.

2021-08-31)

Axelsson, Björn (fr.o.m. 2021-01-18 t.o.m. 2021-08-31) Gemzell, Tove, utvecklingsstrateg (fr.o.m. 2020-03-09 t.o.m.

2020-06-30)

Holappa, Tim, jurist (fr.o.m. 2021-04-01 t.o.m. 2021-08-31) Karlander, Lars, juris doktor (fr.o.m. 2020-07-01 t.o.m. 2021-01-15) Mannerheim, Unni, forskningsledare (fr.o.m. 2020-03-12 t.o.m. 2021-01-14)

Meijling, Jesper, forskare (fr.o.m. 2021-06-14 t.o.m. 2021-06-27)

Lokal: Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm

Direktiv för utredningen, se dir. 2019:69 och dir. 2020:116

Kommittén har avgett

SOU 2021:71 Riksintressen i hälso- och sjukvården – stärkt statlig styrning för hållbar vårdinfrastruktur

Uppdraget är därmed slutfört.

125

Socialdepartementet Skr. 2021/22:103

5.13Utredningen nationell samordnare för kompetensförsörjning inom vård och omsorg om äldre (S 2019:04)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2019-11-07

Särskild utredare:

Johnsson, Göran, ordförande (fr.o.m. 2019-11-07 t.o.m. 2021-06-17)

Sakkunniga:

Bergström, Martina, departementssekreteraren (fr.o.m. 2020-04-21 t.o.m. 2021-06-15)

Hedström, Johanna, departementssekreterare (fr.o.m. 2019-12-10) Nylén Bolinder, Malin, departementssekreterare (fr.o.m. 2019-12-10 t.o.m. 2020-04-20)

Schierbeck, Jan, kansliråd (fr.o.m. 2019-12-10)

Experter:

Ahlsten, Maria, utredare (fr.o.m. 2019-12-10) Ahlström, Yvonne, strateg (fr.o.m. 2019-12-10)

Bergendal, Anna, näringspolitisk expert (fr.o.m. 2019-12-10) Burman, Peter, regionchef (fr.o.m. 2019-12-10)

Elmersjö, Magdalena, lektor (fr.o.m. 2019-12-10)

Johansson, Ann, vice förbundsordförande (fr.o.m. 2019-12-10) Karlsson, Jonas, strateg (fr.o.m. 2019-12-10)

Nilsson, Peter, utredare (fr.o.m. 2019-12-10) Odmark, Petter, byråchef (fr.o.m. 2019-12-10) Sahlén, Eva, handläggare (fr.o.m. 2019-12-10) Wessman, Erik, utredare (fr.o.m. 2019-12-10)

Sekreterare:

Jönsson, Ann, projektledare (fr.o.m. 2019-12-01 t.o.m. 2021-06-17) Khayati, Sayran, jurist (fr.o.m. 2021-02-01 t.o.m. 2021-05-15) Remaeus, Annika, kansliråd (fr.o.m. 2019-12-01 t.o.m. 2021-06-17) Westergren, Kerstin, statistiker (fr.o.m. 2020-05-15 t.o.m. 2020-12-31) Westergren, Kerstin, statistiker (fr.o.m. 2021-01-25 t.o.m. 2021-06-15)

Lokal: Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm

Direktiv för utredningen, se dir. 2019:77

Kommittén har avgett

SOU 2021:52 Vilja välja vård och omsorg – en hållbar kompetensförsörjning inom vård och omsorg om äldre

Uppdraget är därmed slutfört.

5.14Utredningen om en sammanhållen god och nära vård för barn och unga (S 2019:05)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2019-12-02

126

Socialdepartementet Skr. 2021/22:103

Särskild utredare:

Almgren, Peter, barnläkare (fr.o.m. 2020-01-15 t.o.m. 2021-10-06)

Sakkunniga:

Brandstedt, Kalle, departementssekreterare (fr.o.m. 2020-11-14) Carlson, Christopher, departementssekreterare (fr.o.m. 2020-03-19 t.o.m. 2021-04-29)

Fagerlund, Maj, departementssekreterare (fr.o.m. 2021-05-01) Feltelius, Hedvig, kansliråd (fr.o.m. 2020-03-19 t.o.m. 2020-09-06) Hindberg, Linda, departementssekreterare (fr.o.m. 2020-03-19 t.o.m. 2020-09-30)

Lalouni, Nela, departementssekreterare (fr.o.m. 2021-03-01 t.o.m. 2021-05-08)

Larsson, Andrea, departementssekreterare (fr.o.m. 2020-10-01 t.o.m. 2020-11-13)

Nilstierna, Tom, ämnesråd (fr.o.m. 2021-03-01)

Nylén Bolinder, Malin, departementssekreterare (fr.o.m. 2020-03-19 t.o.m. 2021-01-21)

Tunlid, Sara, departementssekreterare (fr.o.m. 2021-05-10) Törn, Marie, kansliråd (fr.o.m. 2020-09-07)

Yin, Jessika, departementssekreterare (fr.o.m. 2020-03-19 t.o.m. 2020-10-19)

Experter:

Claesson Wigand, Rosita, utredare (fr.o.m. 2020-03-19)

Feijer, Anders, enhetschef (fr.o.m. 2020-03-19)

Holmqvist, Camilla, kommundirektör (fr.o.m. 2020-04-14)

Jägerskog, Magnus, generalsekreterare (fr.o.m. 2020-03-19)

Larsdotter, Charlotta, direktör (fr.o.m. 2020-07-06)

Larsson, Timmy, undervisningsråd (fr.o.m. 2020-03-19)

Warfvinge, Tyra, handläggare (fr.o.m. 2020-03-19)

Senior rådgivare:

Stiernstedt, Göran, läkare (fr.o.m. 2020-04-01)

Sekreterare:

Bjurström, Frida, strateg (fr.o.m. 2021-01-01 t.o.m. 2021-10-06) Creutz, Sandra, utredare (fr.o.m. 2020-02-10)

Eklöf, Niklas, digital strateg (fr.o.m. 2020-04-01 t.o.m. 2021-01-28) Elgán, Caroline-Olivia, jurist (fr.o.m. 2020-02-19 t.o.m. 2021-09-30) Granat, Klara, kansliråd (fr.o.m. 2020-02-01 t.o.m. 2021-10-06)

Ivarsson, Cecilia, hovrättsassessor (fr.o.m. 2021-05-01 t.o.m.

2021-10-06)

Malmquist, Ylva, utredare (fr.o.m. 2020-12-01 t.o.m. 2021-10-01) Reuter, Antonia, psykolog (fr.o.m. 2020-12-01)

Zandpour, Nadja, jurist (fr.o.m. 2021-01-11 t.o.m. 2021-09-30)

Lokal: Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm

Direktiv för utredningen, se dir. 2019:93

127

Socialdepartementet Skr. 2021/22:103

Kommittén har avgett

SOU 2021:78 Börja med barnen! Följa upp hälsa och dela information för en god och nära vård

Uppdraget är därmed slutfört.

5.15Utredningen stärkt assistans (S 2020:01)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2020-01-23

Särskild utredare:

Malmberg, Fredrik, generaldirektör (fr.o.m. 2020-01-23)

Sakkunniga:

Hägg, Joanna, departementssekreterare (fr.o.m. 2020-11-16) Ingvarsson, Axel, departementssekreterare (fr.o.m. 2021-01-01) Persson, Elin, departementssekreterare (fr.o.m. 2020-04-20 t.o.m. 2020-11-15)

Persson Weiss, Lene, departementssekreterare (fr.o.m. 2020-04-20 t.o.m. 2020-11-15)

Törneman, Janna, departementssekreterare (fr.o.m. 2020-04-20) Westphal, Hedvig, departementssekreterare (fr.o.m. 2020-11-16) Widell Edlund, Veronica, rättssakkunnig (fr.o.m. 2020-04-20)

Zettergren Ferngren, Petra, ämnesråd (fr.o.m. 2020-04-20)

Örn, Charlotta, kansliråd (fr.o.m. 2020-02-20 t.o.m. 2020-12-31)

Experter:

Blanck, Cecilia, verksamhetschef (fr.o.m. 2020-04-20) Englund, Ellinor, förbundsjurist (fr.o.m. 2020-04-20) Franksson, Jonas, styrelseordförande (fr.o.m. 2020-04-20) Holmlund Armerin, Signe, verksamhetsutvecklare (fr.o.m.

2020-04-20)

Karlsson, Sophie, verksamhetsansvarig (fr.o.m. 2020-04-20) Klein, Mikael, intressepolitisk chef (fr.o.m. 2020-04-20) Lindahl, Emelie, avdelningschef (fr.o.m. 2020-04-20 t.o.m.

2020-10-01)

Naji, Nawfal, förbundsjurist/kanslichef (fr.o.m. 2020-04-20 t.o.m. 2020-05-26)

Nordström, Åsa, utredare (fr.o.m. 2020-10-02)

Persdotter, Maria, förbundsordförande (fr.o.m. 2020-05-28) Symreng, Jesper, jurist (fr.o.m. 2020-04-20)

Sekreterare:

Agdalen, Tomas, utredare (fr.o.m. 2020-02-19 t.o.m. 2021-05-26) Hultblad, Brigitta, kansliråd (fr.o.m. 2021-01-01 t.o.m. 2021-04-30) Karnehed, Nina, analytiker (fr.o.m. 2020-04-16 t.o.m. 2021-05-26) Leffler, Katarina, inspektör (fr.o.m. 2020-03-01 t.o.m. 2021-05-24)

Lokal: Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm, tel. 08-405 59 22 (Agdalen)

128

Socialdepartementet Skr. 2021/22:103

Direktiv för utredningen, se dir. 2020:3 och dir. 2020:90

Kommittén har avgett

SOU 2021:37 Stärkt rätt till personlig assistans – ökad rättssäkerhet för barn, fler grundläggande behov och tryggare sjukvårdande insatser

Uppdraget är därmed slutfört.

5.16Utredningen om översyn av vissa frågor på tobaksområdet (S 2020:02)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2020-02-06

Särskild utredare:

Simonsson, Ingeborg, rådman (fr.o.m. 2020-03-01 t.o.m. 2021-03-31)

Sakkunniga:

Berthels, Henrik, rättssakkunnig (fr.o.m. 2020-05-08 t.o.m.

2021-03-28)

Brandstedt, Kalle, departementssekreterare (fr.o.m. 2020-11-10 t.o.m. 2021-03-28)

Eriksson, Hanna, departementssekreterare (fr.o.m. 2020-05-08 t.o.m. 2021-03-28)

Milton, Zandra, ämnesråd (fr.o.m. 2020-05-08 t.o.m. 2021-03-28) Nilsson, Carl, departementssekreterare (fr.o.m. 2020-09-03 t.o.m. 2020-11-13)

Rosén, Elsa, departementssekreterare (fr.o.m. 2020-05-08 t.o.m.

2021-03-28)

Experter:

Hedge, Emma, jurist (fr.o.m. 2020-05-08 t.o.m. 2021-03-28)

Jones, Ellen, enhetschef (fr.o.m. 2020-05-08 t.o.m. 2021-03-28)

Nordquist, Lena, ämnesråd (fr.o.m. 2020-05-08 t.o.m. 2021-03-28)

Sekreterare:

Norbäck, Ola, kammarrättsassessor (fr.o.m. 2020-05-03 t.o.m. 2021-04-14)

Lokal: Statens offentliga utredningar, Göteborg, tel. 08-405 34 43

Direktiv för utredningen, se dir. 2020:9

Kommittén har avgett

SOU 2021:22 Hårdare regler för nya nikotinprodukter

Uppdraget är därmed slutfört.

5.17Utredningen om merkostnader i bostad med särskild service enligt LSS (S 2020:03)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2020-03-12

129

Socialdepartementet Skr. 2021/22:103

Särskild utredare:

Sammeli, Carina, civilekonom (fr.o.m. 2020-03-12 t.o.m. 2021-03-23)

Sakkunniga:

Cronsioe, Carina, ämnesråd (fr.o.m. 2020-05-06 t.o.m. 2021-03-23) Hägg, Joanna, departementssekreterare (fr.o.m. 2020-05-06 t.o.m. 2021-03-23)

Nydén, Marcus, departementssekreterare (fr.o.m. 2020-05-06 t.o.m. 2021-03-23)

Persson Weiss, Lene, departementssekreterare (fr.o.m. 2020-05-06 t.o.m. 2020-11-18)

Westphal, Hedvig, departementssekreterare (fr.o.m. 2020-11-18 t.o.m. 2021-03-23)

Experter:

Jarvad, Hanna, jurist (fr.o.m. 2020-05-20 t.o.m. 2021-03-23) Klein, Mikael, intressepolitisk chef (fr.o.m. 2020-05-06 t.o.m.

2021-03-23)

Lifvakt, Ulrika, handläggare (fr.o.m. 2020-05-06 t.o.m. 2021-03-23) Lycke, Vanja, hyresråd (fr.o.m. 2020-05-06 t.o.m. 2021-03-23) Sellberg, Fredrik, rättslig expert (fr.o.m. 2020-05-06 t.o.m.

2021-03-23)

Sivall, Maria, förbundsjurist (fr.o.m. 2020-05-06 t.o.m. 2021-03-23) Strand, Harald, ordförande (fr.o.m. 2020-05-06 t.o.m. 2021-03-23) Symreng, Jesper, jurist (fr.o.m. 2020-05-06 t.o.m. 2020-05-19)

Sekreterare:

Flyckt, Karin, sakkunnig (fr.o.m. 2020-04-07 t.o.m. 2021-03-26) Gustavsson, Josefine, departementssekreterare (fr.o.m. 2020-04-27) Hultblad, Brigitta, kansliråd (fr.o.m. 2020-10-12 t.o.m. 2020-12-31) Ljung, Cecilia, verksjurist (fr.o.m. 2020-04-14)

Lokal: Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm

Direktiv för utredningen, se dir. 2020:28

Kommittén har avgett

SOU 2020:16 Ett effektivare regelverk för utlänningsärenden med säkerhetsaspekter

SOU 2021:14 Boende på (o)lika villkor – merkostnader i bostad med särskild service för vuxna enligt LSS

Uppdraget är därmed slutfört.

5.18Utredningen om sjuk- och aktivitetsersättningen samt förmåner vid rehabilitering (S 2020:04)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2020-03-26

130

Socialdepartementet Skr. 2021/22:103

Ordförande:

Engblom, Samuel, samhällspolitisk chef (fr.o.m. 2020-03-26 t.o.m. 2021-08-19)

Sakkunniga:

Eng Jakobsson, Cecilia, departementssekreterare (fr.o.m. 2020-11-23) Gustavsson, Karin, departementssekreterare (fr.o.m. 2020-05-15) Hogstedt, Carl, departementssekreterare (fr.o.m. 2020-05-15) Lindmark, Valter, departementssekreterare (fr.o.m. 2020-05-15 t.o.m. 2021-04-18)

Omarsson, Abukar (fr.o.m. 2020-05-15 t.o.m. 2020-11-22) Palme, Cecilia, departementssekreterare (fr.o.m. 2021-04-19) Törn, Marie, kansliråd (fr.o.m. 2020-11-23)

Åkesson, Esbjörn, kansliråd (fr.o.m. 2020-05-15) Ämting, Pål, kansliråd (fr.o.m. 2020-05-15)

Experter:

Alfvén, Cecilia, handläggare (fr.o.m. 2020-05-15)

Arrelöv, Britt, överläkare (fr.o.m. 2020-09-29)

Laun, Lisa, docent (fr.o.m. 2020-05-15)

Nikolovska, Sonja, utredare (fr.o.m. 2020-05-15)

Svedell, Ulrica, rättslig expert (fr.o.m. 2020-05-15)

Wiström Bergstock, Carina, utredare (fr.o.m. 2020-05-15)

Zachari, Sven, kvalificerad handläggare (fr.o.m. 2020-05-15)

Parlamentarisk referensgrupp:

Berglund, Mats, riksdagsledamot (MP) (fr.o.m. 2020-11-27) Björnsdotter Rahm, Elisabeth, riksdagsledamot (M) (fr.o.m. 2020-11-27)

Eklind, Hans, riksdagsledamot (KD) (fr.o.m. 2020-11-27) Eliasson, Bengt, riksdagsledamot (L) (fr.o.m. 2020-11-27) Gabrielsson, Ida, riksdagsledamot (V) (fr.o.m. 2020-11-27) Kronlid, Julia, riksdagsledamot (SD) (fr.o.m. 2020-11-27)

Vepsä, Mattias, riksdagsledamot (S) (fr.o.m. 2020-11-27) Zander, Solveig, riksdagsledamot (C) (fr.o.m. 2020-11-27)

Huvudsekreterare:

Hjalmarsson, Johanna, kansliråd (fr.o.m. 2020-05-01 t.o.m. 2021-08-19)

Sekreterare:

Amnell, Martin, jurist (fr.o.m. 2020-06-01 t.o.m. 2021-08-19) Eriksson, Magnus, förbundsjurist (fr.o.m. 2020-05-11 t.o.m.

2021-08-19)

Hultin, Mårten, kansliråd (fr.o.m. 2020-05-01 t.o.m. 2021-08-19)

Lokal: Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm

Direktiv för utredningen, se dir. 2020:31 och dir. 2020:100

Kommittén har avgett

SOU 2021:69 En sjukförsäkring med prevention, rehabilitering och trygghet

131

Socialdepartementet Skr. 2021/22:103

Uppdraget är därmed slutfört.

5.19Utredningen om genomförande av tillgänglighetsdirektivet (S 2020:05)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2020-04-16

Särskild utredare:

Larsson, Magnus, generaldirektör (fr.o.m. 2020-04-16 t.o.m. 2021-05-31)

Sakkunniga:

Bagge, Anders, kansliråd (fr.o.m. 2021-02-01)

Forslind, Helen, kansliråd (fr.o.m. 2020-06-11 t.o.m. 2020-12-31) Lärkner, Christoffer, departementssekreterare (fr.o.m. 2020-06-11) Lönnroth, Rebecka, departementssekreterare (fr.o.m. 2020-06-11 t.o.m. 2021-03-24)

Mattsson, Susanna, kansliråd (fr.o.m. 2021-03-25)

Velander, Christina, departementssekreterare (fr.o.m. 2020-06-11)

Experter:

Ahlgren, Mia, intressepolitisk utredare (fr.o.m. 2020-06-11) Ahlinder, Kristina (fr.o.m. 2020-11-01)

Bergdahl, Jan, strateg (fr.o.m. 2020-06-11 t.o.m. 2020-09-13) Galaup, Emmanuel, utredare (fr.o.m. 2020-06-11)

Karlsson, Nicklas, accessibility manager (fr.o.m. 2020-06-11) Lundgren, Robin, utredare (fr.o.m. 2020-06-11)

Nord, Kristin, verksamhetsutvecklare (fr.o.m. 2020-06-11) Olsson, Tommy (fr.o.m. 2020-09-14)

Richter, Andreas, enhetschef (fr.o.m. 2020-06-11)

Wolf, Cecilia, affärsutvecklare (fr.o.m. 2020-06-11 t.o.m. 2020-10-31) Zabrodsky, Mikaela (fr.o.m. 2021-01-01 t.o.m. 2021-05-31)

Sekreterare:

Baroni, Elisa, kansliråd (fr.o.m. 2020-10-12 t.o.m. 2021-05-31) Evjen, Johanna, verksjurist (fr.o.m. 2020-05-18 t.o.m. 2021-04-30) Malm, Mikael, åklagare (fr.o.m. 2020-08-01 t.o.m. 2021-05-31) Östblom, Lennart, hovrättsråd (fr.o.m. 2020-06-01 t.o.m. 2021-05-31)

Lokal: Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm

Direktiv för utredningen, se dir. 2020:39

Kommittén har avgett

SOU 2021:44 Tillgänglighetsdirektivet

Uppdraget är därmed slutfört.

132

Socialdepartementet Skr. 2021/22:103

5.20Kommittén för främjande av ökad fysisk aktivitet (S 2020:06)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2020-04-16

Ordförande:

Nilsson, Per, rektor (fr.o.m. 2020-11-05)

Särskild utredare:

Holmsäter, Johan, f.d. idrottslärare (fr.o.m. 2020-05-04 t.o.m. 2020-10-18)

Ledamot:

Waldheim, Caroline, projektledare (fr.o.m. 2020-11-05)

Experter:

Borgny, Erika, ämnesråd (fr.o.m. 2020-12-10)

Evers Gester, Johannes, departementssekreterare (fr.o.m. 2020-12-10) Johansson, Amanda, departementssekreterare (fr.o.m. 2020-12-10) Johansson, Christine, departementssekreterare (fr.o.m. 2020-12-10) Lindman, Mikael, kansliråd (fr.o.m. 2020-12-10)

von Schéele, Cecilia, departementssekreterare (fr.o.m. 2020-12-10) Shah, Dharmesh, departementssekreterare (fr.o.m. 2020-12-10)

Sekreterare:

Haeggman, Ullalena, kansliråd (fr.o.m. 2020-05-04 t.o.m. 2021-07-25) Hejdelind, Veronica, processledare (fr.o.m. 2021-09-01)

Hjelte, Ann-Kristine, registrator (fr.o.m. 2020-08-03 t.o.m.

2020-12-31)

Janson, Mats, kommunikatör (fr.o.m. 2020-05-18 t.o.m. 2021-12-31) Makenzius, Marlene, docent (fr.o.m. 2021-02-15 t.o.m. 2021-12-31) Mickelsson, Kajsa, utredare (fr.o.m. 2021-06-15)

Snidare, Kaisa, utvecklingsledare (fr.o.m. 2022-01-01) Stjernberg, Louise, docent (fr.o.m. 2021-03-08 t.o.m. 2022-03-31) Wåhlin, Charlotte, docent (fr.o.m. 2021-12-01)

Lokal: Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm

Direktiv för kommittén, se dir. 2020:40

Kommittén beräknas avsluta sitt arbete senast den 1 mars 2023.

5.21Utredningen om tillgång till vaccin mot covid-19 (S 2020:07)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2020-05-20

Särskild utredare:

Bergström, Richard, apotekare (fr.o.m. 2020-06-22 t.o.m. 2023-06-30)

Huvudsekreterare:

Bystedt, Anki, nationalekonom (fr.o.m. 2020-07-13 t.o.m. 2022-02-28)

133

Socialdepartementet Skr. 2021/22:103

Sekreterare:

Chavoshi, Tina, jurist (fr.o.m. 2020-09-01 t.o.m. 2021-07-25) Granberg, Simon (fr.o.m. 2020-08-13 t.o.m. 2020-08-21) Robertsson, Fredrik, jurist (fr.o.m. 2021-08-11)

Uhnoo, Ingrid, docent (fr.o.m. 2021-05-17 t.o.m. 2021-10-15) Uhnoo, Ingrid, docent (fr.o.m. 2021-11-29 t.o.m. 2021-12-05)

Lokal: Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm, Telnr: 08-405 2303 (Anki Bystedt)

Direktiv för utredningen, se dir. 2020:59 och dir. 2021:106

Utredningen beräknas lämna ett delbetänkande den 28 januari 2022 och avsluta sitt arbete senast den 30 juni 2023.

5.22Samsjuklighetsutredningen (S 2020:08)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2020-06-17

Särskild utredare:

Printz, Anders, kanslichef (fr.o.m. 2020-06-17 t.o.m. 2021-11-30)

Sakkunniga:

Brandstedt, Kalle, departementssekreterare (fr.o.m. 2020-12-01) Hägg, Joanna, departementssekreterare (fr.o.m. 2020-09-25) Larsson, Andrea, departementssekreterare (fr.o.m. 2020-09-25 t.o.m. 2020-11-30)

Roos, Max, departementssekreterare (fr.o.m. 2020-09-25)

Experter:

Fröberg, Thomas, enhetschef, FAMNA (fr.o.m. 2020-09-25) Gustavsson Roxell, Sara, social strateg, Vision (fr.o.m. 2020-09-25) Hjulström, Fredrik, socialpolitisk chef, Akademikerförbundet, SSR (fr.o.m. 2020-09-25)

Hörnqvist, Linda, utredare (fr.o.m. 2020-12-01)

Kleiven, Joffen, specialistsjuksköterska psykiatri,Vårdförbundet (fr.o.m. 2020-09-25)

Lundgren, Carl, utredare, Myndigheten för vård- och omsorgsanalys (fr.o.m. 2020-09-25 t.o.m. 2020-11-30)

Lövenhag, Sara, enhetschef, Statens institutionsstyrelse (fr.o.m. 2020-09-25)

Malm, Mikael, handläggare, SKR (fr.o.m. 2020-09-25) Mellgren, Zophia, handläggare, SKR (fr.o.m. 2020-09-25) Nilsson, Lars-Håkan, medicinsk rådgivare, Kriminalvården (fr.o.m. 2020-09-25)

Nilsson Bågenholm, Eva, leg. läkare, ordförande i Vårdföretagarna (fr.o.m. 2020-09-25)

Risbeck, Marie, enhetschef, Folkhälsomyndigheten (fr.o.m.

2020-09-25 t.o.m. 2020-12-31)

Rydgen Stale, Sofia, specialist i psykiatri, Sveriges Läkarförbund (fr.o.m. 2020-09-25)

134

Socialdepartementet Skr. 2021/22:103

Salmi, Peter, utredare, Socialstyrelsen (fr.o.m. 2020-09-25) Sandberg, Ann-Kristin, förbundsordförande, Riksförbundet Attention (fr.o.m. 2020-09-25)

Telander, Jenny, biträdande enhetschef (fr.o.m. 2021-01-01)

Wallhed Finn, Sara, legitimerad psykolog, Psykologförbundet (fr.o.m. 2020-09-25)

Sekreterare:

Branting, Maria, utredare (fr.o.m. 2020-09-15 t.o.m. 2021-11-30)

Gustafsson, Ewa, f.d. kansliråd (fr.o.m. 2020-07-01)

Hindberg, Linda, departementssekreterare (fr.o.m. 2020-08-16)

Lundgren, Sara, utredare (fr.o.m. 2022-01-01 t.o.m. 2022-06-30)

Lokal: Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm, telefon 08-405 15 27

Direktiv för utredningen, se dir. 2020:68 och dir. 2021:96

Kommittén har avgett

SOU 2021:93 Från delar till helhet – en reform för samordnade, behovsanpassade och personcentrerade insatser till personer med samsjuklighet

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 31 januari 2023.

5.23Coronakommissionen (S 2020:09)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2020-06-30

Särskild utredare:

Melin, Mats, f.d. justitieråd (fr.o.m. 2020-06-30)

Ledamöter:

Ahlbäck Öberg, Shirin, professor (fr.o.m. 2020-07-03)

Enander, Ann, professor emerita (fr.o.m. 2020-07-03)

Jovic, Vesna, socialpolitisk chef (fr.o.m. 2020-07-03)

Lif, Camilla, präst (fr.o.m. 2020-07-03)

Persson, Torsten, professor (fr.o.m. 2020-07-03)

Stiernstedt, Göran, docent (fr.o.m. 2020-07-03)

Thorslund, Mats, professor emeritus (fr.o.m. 2020-07-03)

Huvudsekreterare:

Sonnegård, Joakim, kanslichef (fr.o.m. 2020-08-01)

Sekreterare:

Altmejd, Adam, postdoktor (fr.o.m. 2021-07-01)

Björkegren, Evelina, forskare (fr.o.m. 2020-09-14)

Bodelius, Micaela, kansliråd (fr.o.m. 2020-09-01)

Eriksson, Anneli, projektledare (fr.o.m. 2020-12-01)

Jansson, Petra, kammarrättsråd (fr.o.m. 2020-09-14)

Lundgren, Carl, utredare (fr.o.m. 2020-12-01)

Neijnes, Maria, kanslisekreterare (fr.o.m. 2020-09-21)

Wånell, Sven Erik, utredare (fr.o.m. 2020-09-01 t.o.m. 2020-11-30)

135

Socialdepartementet Skr. 2021/22:103

Wånell, Sven Erik, utredare (fr.o.m. 2020-12-01 t.o.m. 2020-12-15) Östergren, Olof, universitetslektor (fr.o.m. 2020-11-01)

Lokal: Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm

Direktiv för utredningen, se dir. 2020:74

Kommittén har avgett

SOU 2020:80 Äldreomsorgen under pandemin

SOU 2021:89 Sverige under pandemin, Volym 1 och 2

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 25 februari 2022.

5.24Utredningen om e-recept inom EES (S 2020:10)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2020-07-30

Särskild utredare:

Andersson Forsman, Catarina, generaldirektör (fr.o.m. 2020-09-21)

Sakkunniga:

Mavadati, Omid (fr.o.m. 2021-05-25)

Moberg, Henrik, ämnesråd (fr.o.m. 2020-12-18 t.o.m. 2021-05-24) Wiberg, Lisa, kansliråd (fr.o.m. 2020-12-18)

Experter:

Andersson, Pernilla, jurist (fr.o.m. 2020-12-18 t.o.m. 2021-09-14) Antonsson, Daniel, strateg (fr.o.m. 2020-12-18)

Ohlson, Annika, senior farmaceutisk utredare (fr.o.m. 2020-12-18) Sjöstrand, Gustav, läkemedelsinspektör (fr.o.m. 2020-12-18) Sjögren, Johanna, medicinsk utredare (fr.o.m. 2020-12-18) Vadengren, Johan, rättslig expert (fr.o.m. 2020-12-18)

Sekreterare:

Bystedt, Anki, tf. avdelningschef (fr.o.m. 2022-01-01 t.o.m.

2022-09-30)

Eriksson, Niklas, hovrättsassessor (fr.o.m. 2022-01-17) Kaarme, Evelina, beredningschef (fr.o.m. 2020-11-01 t.o.m. 2022-01-18)

Svenblad, Sarah, verksjurist (fr.o.m. 2021-01-18 t.o.m. 2022-01-18)

Lokal: Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm

Direktiv för utredningen, se dir. 2020:80, dir. 2021:54 och dir. 2021:91

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 30 september 2022.

5.25Utredningen om förstärkt tolktjänst för jämlikhet och delaktighet (S 2020:11)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2020-07-30

136

Socialdepartementet Skr. 2021/22:103

Särskild utredare:

Ekman Aldén, Malin (fr.o.m. 2020-07-30 t.o.m. 2022-01-15)

Sakkunniga:

Hagelroth, Helena, departementssekreterare (fr.o.m. 2020-11-01 t.o.m. 2022-01-15)

Hultgren, Kerstin, ämnesråd (fr.o.m. 2020-11-01 t.o.m. 2022-01-15) Nilsson, Lars, kansliråd (fr.o.m. 2020-11-01 t.o.m. 2022-01-15)

Experter:

Branting, Ylva, utredare (fr.o.m. 2020-11-01 t.o.m. 2022-01-15) Bååth, Greger, styrelseordförande (fr.o.m. 2020-11-01 t.o.m.

2022-01-15)

Everitt, Emma, handläggare (fr.o.m. 2021-02-07 t.o.m. 2022-01-15) Fagervall-Yttling, Birgitta, handläggare (fr.o.m. 2020-11-01 t.o.m. 2021-02-06)

Fernström, Lena, ombudsman (fr.o.m. 2020-11-01 t.o.m. 2022-01-15) Galaup, Emmanuel, utredare (fr.o.m. 2020-11-01 t.o.m. 2022-01-15) Hagnell, Isabella, jurist (fr.o.m. 2020-11-01 t.o.m. 2022-01-15) Hecht, Robert, handläggare (fr.o.m. 2020-11-01 t.o.m. 2022-01-15) Palmkvist, Tobias, biträdande enhetschef (fr.o.m. 2020-11-01 t.o.m. 2022-01-15)

Puosette-Liljeqvist, Joel, kvalificerad handläggare (fr.o.m. 2020-11-01 t.o.m. 2022-01-15)

Silvetärn, Anders, styrelseledamot (fr.o.m. 2020-11-01 t.o.m.

2022-01-15)

Solax-Stridh, Karina, undervisningsråd (fr.o.m. 2020-11-01 t.o.m. 2022-01-15)

Stjärnström, Andreas, ombudsman (fr.o.m. 2020-11-01 t.o.m.

2022-01-15)

Wigren-Svensk, Catarina, styrelseledamot (fr.o.m. 2020-11-01 t.o.m. 2022-01-15)

Sekreterare:

Birkoff, Tarja, utvecklingsstrateg (fr.o.m. 2020-09-01)

Cagnell, Sarah, rådman (fr.o.m. 2020-11-01)

Kommunikatör:

Lawesson, Erica, kommunikationsdirektör (fr.o.m. 2020-10-15)

Lokal: Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm

Direktiv för utredningen, se dir. 2020:79 och dir. 2021:112

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 15 mars 2022.

5.26Delegationen för ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården (S 2020:12)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2020-08-13

137

Socialdepartementet Skr. 2021/22:103

Särskild utredare:

Gunnarsson, Gunilla, överläkare och specialist i tumörsjukdomar (fr.o.m. 2020-08-19 t.o.m. 2020-12-31)

Gunnarsson, Gunilla, överläkare och specialist i tumörsjukdomar (fr.o.m. 2020-12-01)

Ledamöter:

Alvesson, Mats, professor (fr.o.m. 2020-10-01 t.o.m. 2020-12-16) Alvesson, Mats, professor (fr.o.m. 2020-12-17)

Anell, Anders, professor (fr.o.m. 2020-10-01 t.o.m. 2020-12-16) Anell, Anders, professor (fr.o.m. 2020-12-17)

Bojestig, Mats, hälso- och sjukvårdsdirektör (fr.o.m. 2020-10-01 t.o.m. 2020-12-16)

Bojestig, Mats, hälso- och sjukvårdsdirektör (fr.o.m. 2020-12-17) Fållbäck-Svensson, Nina, förbundsdirektör (fr.o.m. 2020-12-17) Fållbäck-Svensson, Nina, förbundsdirektör (fr.o.m. 2020-10-01 t.o.m. 2020-12-16)

Hellner, Clara, adjungerad professor (fr.o.m. 2020-10-01 t.o.m.

2020-12-16)

Hellner, Clara, adjungerad professor (fr.o.m. 2020-12-17) Löpare-Johansson, Lisbeth, samordnare (fr.o.m. 2020-10-01 t.o.m. 2020-12-16)

Löpare-Johansson, Lisbeth, samordnare (fr.o.m. 2020-12-17) Sandberg, Ann-Kristin, förbundsordförande (fr.o.m. 2020-10-01 t.o.m. 2020-12-16)

Sandberg, Ann-Kristin, förbundsordförande (fr.o.m. 2020-12-17) Styrud, Johan, överläkare och föreningsordförande (fr.o.m. 2020-10-01 t.o.m. 2020-12-16)

Styrud, Johan, överläkare och föreningsordförande (fr.o.m.

2020-12-17)

Wallström, Sofia, generaldirektör (fr.o.m. 2020-10-01 t.o.m.

2020-12-16)

Wallström, Sofia, generaldirektör (fr.o.m. 2020-12-17) Åkesson, Åke, verksamhetschef (fr.o.m. 2020-10-01 t.o.m.

2020-12-16)

Åkesson, Åke, verksamhetschef (fr.o.m. 2020-12-17)

Sakkunniga:

Gry, Marcus, ämnesråd (fr.o.m. 2020-10-26 t.o.m. 2021-12-21) Mannerheim, Unni, departementssekreterare (fr.o.m. 2021-02-03) Molander, Eva, departementssekreterare (fr.o.m. 2020-10-26 t.o.m. 2021-12-21)

Ståhlberg, Lisa, kansliråd (fr.o.m. 2020-10-26)

Tunlid, Sara, departementssekreterare (fr.o.m. 2021-10-10) Yin, Jessika, departementssekreterare (fr.o.m. 2020-10-26 t.o.m. 2021-02-02)

Experter:

Hellberg, Lena, enhetschef (fr.o.m. 2020-10-26)

Janlöv, Nils, projektdirektör (fr.o.m. 2020-10-26)

138

Socialdepartementet Skr. 2021/22:103

Nyqvist, Anna-Karin, enhetschef (fr.o.m. 2020-10-26)

Huvudsekreterare:

von Knorring, Helena, tf. enhetschef (fr.o.m. 2020-10-01)

Sekreterare:

Färnsten, Martin, ämnesråd (fr.o.m. 2021-03-02 t.o.m. 2021-06-30) Ivarsson, Cecilia, utredningssekreterare (fr.o.m. 2021-10-07) Landerholm, Lisa, apotekare (fr.o.m. 2020-10-19 t.o.m. 2020-05-31) Landerholm, Lisa, apotekare (fr.o.m. 2021-01-01 t.o.m. 2021-05-31) Landerholm, Lisa, apotekare (fr.o.m. 2021-08-24 t.o.m. 2021-12-31) Landerholm, Lisa, apotekare (fr.o.m. 2022-01-01 t.o.m. 2022-05-15) Ljungvall, Åsa, utredare (fr.o.m. 2020-10-01)

Wallin, Hanna, projektledare (fr.o.m. 2021-01-01) Zandpour, Nadja, jurist (fr.o.m. 2021-01-11)

Zetterström, Göran, f.d. utredare (fr.o.m. 2020-11-18 t.o.m.

2021-02-28)

Lokal: Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm

Direktiv för delegationen, se dir. 2020:81 och dir. 2021:107

Kommittén har avgett

SOU 2021:59 Vägen till ökad tillgänglighet – långsiktig, strategisk och i samverkan

Utredningen beräknas lämna sitt slutbetänkande senast den 15 maj 2022.

5.27Utredningen om privata sjukvårdsförsäkringar (S 2020:13)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2020-08-20

Särskild utredare:

Lewin, Karin, chefsjurist (fr.o.m. 2020-08-20 t.o.m. 2021-10-08)

Sakkunniga:

Englund Krafft, Lisa, kansliråd (fr.o.m. 2020-10-13)

Källqvist, Linnea, kansliråd (fr.o.m. 2020-10-13)

Nilsson, Carl, departementssekreterare (fr.o.m. 2020-10-13)

Willman Kullén, Eva, ämnesråd (fr.o.m. 2020-10-13)

Experter:

Almqvist, Linda, chefsjurist (fr.o.m. 2020-10-13)

Båtelson, Karin, vice ordförande (fr.o.m. 2020-10-13)

Eriksson, Linnea, jurist (fr.o.m. 2020-10-13)

Erlandsson, Eva, senior ekonom (fr.o.m. 2020-10-13)

Lorentzi, Ulrika, utredare (fr.o.m. 2020-10-13)

Nordqvist, Leif, konkurrensråd (fr.o.m. 2020-10-13)

Olsson, Olle, handläggare (fr.o.m. 2020-10-13)

Ramsberg, Joakim, projektdirektör (fr.o.m. 2020-10-13)

Ribeiro, Sineva, förbundsordförande (fr.o.m. 2020-10-13)

139

Socialdepartementet Skr. 2021/22:103

Sandlund, Mikael, professor (fr.o.m. 2020-10-13)

Schmidt, Ingrid, utredare (fr.o.m. 2020-10-13)

Sekreterare:

Braf, Alexandra, tf. kammarrättsassessor (fr.o.m. 2020-10-01) Lesse, Anton, jurist (fr.o.m. 2020-10-01 t.o.m. 2021-10-08) Nilsson, Mats, stabschef (fr.o.m. 2020-09-28 t.o.m. 2021-09-30)

Lokal: Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm

Direktiv för utredningen, se dir. 2020:83

Kommittén har avgett

SOU 2021:80 Regleringen av privata sjukvårdsförsäkringar – ökad kunskap och kontroll

Uppdraget är därmed slutfört.

5.28VAB-utredningen (S 2020:14)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2020-11-05

Särskild utredare:

Lindgren Åsbrink, Marika, chefsutredare (fr.o.m. 2020-11-05)

Sakkunniga:

Eliasson, Kajsa, departementssekreterare (fr.o.m. 2021-02-11) Fridborn Kempe, Philip, kansliråd (fr.o.m. 2022-01-10) Pålsson Alstergren, Susanna, kansliråd (fr.o.m. 2021-02-11)

Experter:

Bogaert, Geoffrey, utredare (fr.o.m. 2021-02-11)

Dahlqvist, Anders, utredare (fr.o.m. 2021-02-11)

Häll, Donovan, förhandlare (fr.o.m. 2021-02-11)

Löfgren, Niklas, expert (fr.o.m. 2021-02-11)

Rönnberg, Camilla, utredare (fr.o.m. 2021-02-11)

Huvudsekreterare:

Örn, Charlotta, kansliråd (fr.o.m. 2020-12-01)

Sekreterare:

Fraenkel, Tommy, processförare (fr.o.m. 2020-12-14)

Wennemo, Alma, analytiker (fr.o.m. 2021-05-17 t.o.m. 2021-06-30) Wennemo Lanninger, Alma, analytiker (fr.o.m. 2021-09-01 t.o.m. 2021-12-31)

Wennemo Lanninger, Alma, analytiker (fr.o.m. 2022-02-01 t.o.m. 2022-04-30)

Lokal: Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm

Direktiv för utredningen, se dir. 2020:114

Kommittén har avgett

SOU 2021:41 VAB för vårdåtgärder i skolan

140

Socialdepartementet Skr. 2021/22:103

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 31 maj 2022.

5.29Gårdsförsäljningsutredningen (S 2020:15)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2020-11-12

Särskild utredare:

Nilsson, Elisabeth, f.d. landshövding (fr.o.m. 2020-12-13 t.o.m. 2021-12-07)

Sakkunniga:

Ericson, Paula, departementssekreterare (fr.o.m. 2021-02-19)

Krallis Anell, Johan, kansliråd (fr.o.m. 2021-02-19)

Rosén, Helena, ämnesråd (fr.o.m. 2021-02-19)

Experter:

Domander, Anna, chefsjurist (fr.o.m. 2021-02-19) Fernlund, Carl Gustav, f.d. domare i EU-domstolen (fr.o.m. 2021-02-19)

Håkansson, Johan, ordförande (fr.o.m. 2021-02-19) Kaijser, Anna, branschansvarig (fr.o.m. 2021-02-19) Kilim, Irma, drogpolitisk chef (fr.o.m. 2021-02-19) Linden, Olivier, ämnesråd (fr.o.m. 2021-02-19) Lundin, Stefan, chefsjurist (fr.o.m. 2021-02-19)

Maxe Aglinder, Cecilia, sakkunnig (fr.o.m. 2021-02-19) Persson, Ronny, styrelseledamot (fr.o.m. 2021-02-19) Risbeck, Marie, enhetschef (fr.o.m. 2021-02-19) Trolldal, Björn, fil.dr (fr.o.m. 2021-02-19)

Sekreterare:

Sandström, Fredrik, departementssekreterare (fr.o.m. 2020-11-30 t.o.m. 2021-12-12)

Stake, Johan, departementssekreterare (fr.o.m. 2021-09-01 t.o.m. 2021-12-12)

Lokal: Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm

Direktiv för utredningen, se dir. 2020:118

Kommittén har avgett

SOU 2021:95 En möjlighet till småskalig gårdsförsäljning av alkoholdrycker

Uppdraget är därmed slutfört.

5.30Utredningen om en äldreomsorgslag och stärkt medicinsk kompetens i kommuner (S 2020:16)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2020-12-22

141

Socialdepartementet Skr. 2021/22:103

Särskild utredare:

Wigzell, Olivia, generaldirektör (fr.o.m. 2020-12-22 t.o.m. 2022-06-30)

Sakkunniga:

Catasus, Hector, departementssekreterare (fr.o.m. 2021-09-27) Engström, Monica, departementssekreterare (fr.o.m. 2021-04-01 t.o.m. 2021-09-16)

Ferngren Zetterberg, Petra, ämnesråd (fr.o.m. 2021-04-01) Hedström, Johanna, kansliråd (fr.o.m. 2021-09-20)

Hägg, Joanna, departementssekreterare (fr.o.m. 2021-04-01 t.o.m.

2021-09-16)

Järvenpää, Jimmy, ämnesråd (fr.o.m. 2021-04-01) Kristensson, Marzia, rättssakkunnig (fr.o.m. 2021-09-20) Lundberg, Kristoffer, kansliråd (fr.o.m. 2021-04-01)

Mannerheim, Unni, departementssekreterare (fr.o.m. 2021-04-01 t.o.m. 2021-09-23)

Experter:

Bengtsson, Greger, samordnare (fr.o.m. 2021-04-01) Bråstad, Bitte, chefsjurist (fr.o.m. 2021-04-01) Eriksson, Eva, förbundsordförande (fr.o.m. 2021-04-01) Huupponen, Mari, utredare (fr.o.m. 2021-04-01)

Högberg, Ann-Marie, förbundsordförande (fr.o.m. 2021-04-01) Johansson, Ann, vice ordförande (fr.o.m. 2021-04-01)

Löpare Johansson, Lisbeth, samordnare (fr.o.m. 2021-04-01) Skoog, Ingmar, professor (fr.o.m. 2021-04-01)

Szebehely, Marta, professor emerita (fr.o.m. 2021-04-01) Tallberg, Christina, ordförande (fr.o.m. 2021-04-01) Tuutma, Marina, ordförande (fr.o.m. 2021-04-01) Wessman, Erik, utredare (fr.o.m. 2021-04-01) Zetterberg, Daniel, utredare (fr.o.m. 2021-04-01)

Åberg, Marie, tillsynschef (fr.o.m. 2021-04-01)

Sekreterare:

Andersson, Louise, kansliråd (fr.o.m. 2021-02-13)

Baroni, Elisa, kansliråd (fr.o.m. 2021-09-20 t.o.m. 2022-05-31) Hultblad, Brigitta, kansliråd (fr.o.m. 2021-09-20 t.o.m. 2022-05-31) Lundberg, Malin, verksjurist (fr.o.m. 2021-03-01)

Westlund, Katrin, rättssakkunnig (fr.o.m. 2021-01-25)

Parlamentarisk referensgrupp, personerna inte förordnade av statsråd Aranda, Clara, riksdagsledamot (SD) (fr.o.m den 2021-04-19) Fransson, Margareta, riksdagsledamot (MP) (fr.o.m den 2021-04-20) Heindorf, Ulrika, riksdagsledamot (M) (fr.o.m den 2021-04-27) Nilsson, Kristina, riksdagsledamot (S) (fr.o.m den 2021-05-05) Nilsson, Sofia, riksdagsledamot (C) (fr.o.m den 2021-04-09) Rågsjö, Karin, riksdagsledamot (V) (fr.o.m den 2021-04-21) Slottner, Erik, kommunfullmäktigeledamot Stockholm Stad (KD) (fr.o.m den 2021-04-20)

Westerholm, Barbro, riksdagsledamot (L) (fr.o.m den 2021-04-21)

142

Socialdepartementet Skr. 2021/22:103

Lokal: Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm, tel. 08-405 31 45

(Andersson), webbplats: sou.gov.se/aldreomsorg

Direktiv för utredningen, se dir. 2020:142

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 30 juni 2022.

5.31Utredningen om ändamålsenligt utlämnande av läkemedelsstatistik (S 2021:01)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2021-02-18

Särskild utredare:

Sandén, Ulrika, jur.dr i medicinsk rätt och universitetslektor (fr.o.m. 2021-03-15)

Sakkunniga:

Sengers, Maarten, kansliråd (fr.o.m. 2021-08-27)

Wiberg, Lisa, kansliråd (fr.o.m. 2021-08-27)

Experter:

Antonov, Karolina, analyschef (fr.o.m. 2021-08-27)

Einarsson, Sanna, utredare (fr.o.m. 2021-08-27)

Gilén, Charlotte, jurist (fr.o.m. 2021-08-27 t.o.m. 2021-09-08)

Hedberg, Kristina (fr.o.m. 2021-09-09)

Svensson, Mikael, handläggare (fr.o.m. 2021-08-27)

Viberg, Anders, senior analytiker (fr.o.m. 2021-08-27)

Wendel, Lotta, jur.kand., fil.dr (fr.o.m. 2021-08-27)

Wilén, Peter, verksjurist (fr.o.m. 2021-08-27)

Sekreterare:

Fröding Linebäck, Sara, hovrättsassessor (fr.o.m. 2021-06-07)

Larsson, Torvald, jur.dr i offentlig rätt (fr.o.m. 2021-08-01)

Lokal: Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm

Direktiv för utredningen, se dir. 2021:12

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 30 juni 2022.

5.32Utredningen om vissa tvångsvårdsfrågor (S 2021:02)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2021-05-20

Särskild utredare:

Färnsten, Martin, ämnesråd (fr.o.m. 2021-07-01 t.o.m. 2022-07-01)

Sakkunniga:

Kaharascho Fridh, Madeleine, departementssekreterare (fr.o.m. 2021-07-01)

Larsson, Andrea, departementssekreterare (fr.o.m. 2021-07-01)

143

Socialdepartementet Skr. 2021/22:103

Experter:

Allaskog, Conny, ordförande (fr.o.m. 2021-07-01) Aronsson, Louise, verksamhetsledare (fr.o.m. 2021-07-01) Bragner, Jörgen, verksamhetsområdeschef (fr.o.m. 2021-07-01) Gillström, Johanna, jurist (fr.o.m. 2021-07-01)

Hamrén, Malin, överläkare (fr.o.m. 2021-07-01) Hägglund, Gunnar, inspektör (fr.o.m. 2021-07-01) Jarbin, Håkan, överläkare (fr.o.m. 2021-07-01) Malm, Mikael, samordnare (fr.o.m. 2021-07-01) Swiech, Kristina, jurist (fr.o.m. 2021-07-01)

Sekreterare:

Gustafsson, Ewa, f.d. kansliråd (fr.o.m. 2022-01-01 t.o.m. 2022-06-30) Levin, Åsa, jurist (fr.o.m. 2021-08-01)

Lokal: Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm

Direktiv för utredningen, se dir. 2021:36

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 1 juli 2022.

5.332021 års bidragsbrottsutredning (S 2021:03)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2021-06-03

Särskild utredare:

Rostami, Amir, polis, doktor i sociologi och docent i kriminologi, (fr.o.m. 2021-08-01)

Sakkunniga:

Björnemo, Anna, ämnesråd (fr.o.m. 2021-10-15)

Danielsson, Joacim, departementssekreterare (fr.o.m. 2021-10-15) Hermanrud, Karin, departementsråd (fr.o.m. 2021-10-15) Kasström, Helen, kansliråd (fr.o.m. 2021-10-15)

Olsson, Monika, ämnesråd (fr.o.m. 2021-10-15)

Experter:

Andersson, Veronica, studiestödsutredare (fr.o.m. 2021-10-15) Angerbrandt, Henrik, senior utredare (fr.o.m. 2021-10-15) Brånin, Andreas, kvalificerad handläggare (fr.o.m. 2021-10-15) Falk, Thomas, nationell samordnare mot organiserad brottslighet (fr.o.m. 2021-11-01)

Haskas, Kristina, departementssekreterare (fr.o.m. 2021-10-15) Hedström, My, byråchef (fr.o.m. 2021-10-15)

Helge Blom, Jenny, verksamhetsutvecklare (fr.o.m. 2021-10-15) Johansson, Johanna, rättssakkunnig (fr.o.m. 2021-10-15) Kullinger, Olof, advokat (fr.o.m. 2021-10-15)

Liljeqvist, Peder, kammarrättslagman (fr.o.m. 2021-10-15) Lindblom, Eva, tf. enhetschef (fr.o.m. 2021-10-15) Ljungberg, Lena, kansliråd (fr.o.m. 2021-10-15)

Mellberg, Johan, utredare och forskare (fr.o.m. 2021-10-15)

144

Socialdepartementet Skr. 2021/22:103

Persson, Sara, brottsförebyggande specialist (fr.o.m. 2021-10-15)

Rådman, Fredrik, rättslig specialist (fr.o.m. 2021-10-15)

Starkerud, Jesper, expert (fr.o.m. 2021-10-15)

Wadhed, Per, överintendent (fr.o.m. 2021-10-15)

Wallentin, Niklas, verksjurist (fr.o.m. 2021-10-15)

Huvudsekreterare:

Lyth, Sofia, hovrättsassessor (fr.o.m. 2021-09-20)

Sekreterare:

Bougas Lööf, Madelene, rättslig expert (fr.o.m. 2021-10-01)

Brandqvist Sundblad, Karin, hovrättsassessor (fr.o.m. 2021-08-16)

Warnolf, Alexander, rådman (fr.o.m. 2021-10-01)

Warstrand, Lena, ämnesråd (fr.o.m. 2021-09-20)

Lokal: Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm, tel. 073-0626739

Direktiv för utredningen, se dir. 2021:39

Utredningen planerar att lämna ett delbetänkande den 15 juni 2022 och ett slutbetänkande den 31 augusti 2023.

5.34Utredningen om författningsberedskap inför framtida pandemier (S 2021:04)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2021-09-02

Särskild utredare:

Hedengran, Lars, rättschef (fr.o.m. 2021-09-02 t.o.m. 2023-09-01)

Sakkunniga:

Adell Hellström, Erik, kansliråd (fr.o.m. 2021-10-14)

Danielsson, Lovisa, rättssakkunnig (fr.o.m. 2021-10-14)

Josefsson, Madeleine, rättssakkunnig (fr.o.m. 2021-10-14)

Nilsson, Erika K, kansliråd (fr.o.m. 2021-10-14)

Rosén, Helena, ämnesråd (fr.o.m. 2021-10-14)

Wada, Jenny, departementssekreterare (fr.o.m. 2021-10-14)

Winnberg Elliot, Theresa, rättssakkunnig (fr.o.m. 2021-10-14)

Experter:

Alexandersson, Anders, jurist (fr.o.m. 2021-10-14)

Ekström, Carl, utredare (fr.o.m. 2021-10-14)

Forsberg, Björn, enhetschef (fr.o.m. 2021-10-14)

Gröön, Peter, jurist (fr.o.m. 2021-11-08)

Ljung, Rickard, professor (fr.o.m. 2021-10-14)

Melander, Eva, smittskyddsläkare (fr.o.m. 2021-10-14)

Nzeribe, Ironah, jurist (fr.o.m. 2021-10-14)

Tegnell, Anders, statsepidemiolog (fr.o.m. 2021-10-14)

Vestin, Ulrika, handläggare (fr.o.m. 2021-10-14)

Sekreterare:

Hjälmarö, Rebecca, jurist (fr.o.m. 2021-11-01)

145

Socialdepartementet Skr. 2021/22:103

Nilsson, Mats, stabschef (fr.o.m. 2021-10-01)

Nordström, Li, jurist (fr.o.m. 2021-10-13)

Robertsson, Fredrik, jurist (fr.o.m. 2021-10-25)

Lokal: Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm

Direktiv för utredningen, se dir. 2021:68

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 1 september 2023.

5.35Huvudmannaskapsutredningen (S 2021:05)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2021-09-23

Särskild utredare:

Lööw, Lars, överdirektör (fr.o.m. 2021-09-23)

Sakkunniga:

Cronsioe, Carina, ämnesråd (fr.o.m. 2021-12-13) Janzon, Christina, kansliråd (fr.o.m. 2021-12-13) Johansson, Monica, rättssakkunnig (fr.o.m. 2021-12-13) Kristensson, Marzia, rättssakkunnig (fr.o.m. 2021-12-13) Westphal, Hedvig, departementssekreterare (fr.o.m. 2021-12-13)

Experter:

Chafik, Diana, intressepolitisk utredare (fr.o.m. 2021-12-13) Englund, Ellinor, förbundsjurist (fr.o.m. 2021-12-13) Franksson, Jonas, styrelseordförande (fr.o.m. 2021-12-13) Fransson, Jonathan, ekonom (fr.o.m. 2021-12-13)

Karlsson, Sophie, verksamhetsansvarig (fr.o.m. 2021-12-13) Salomaa Lindström, Mike, utredare (fr.o.m. 2021-12-13) Wollein Waldetoft, David, rättslig expert (fr.o.m. 2021-12-13)

Sekreterare:

Agdalen, Tomas, utredare (fr.o.m. 2021-11-15)

Birkelöf, Lena, analytiker (fr.o.m. 2021-11-22)

Johansson, Martin, utredare (fr.o.m. 2021-11-01)

Sjöquist, Peter, ekonom (fr.o.m. 2021-12-01)

Lokal: Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm

Direktiv för utredningen, se dir. 2021:76

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 1 mars 2023.

5.36Utredningen om barn och unga i samhällets vård (S 2021:06)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2021-10-07

Särskild utredare:

Ohlsson, Carina, riksdagsledamot (fr.o.m. 2021-10-07)

146

Socialdepartementet Skr. 2021/22:103

Huvudsekreterare:

Nannskog, Marta, utredare (fr.o.m. 2021-11-08)

Lokal: Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm

Direktiv för utredningen, se dir. 2021:84

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 10 april 2023.

5.37Utredningen om översyn av regelverket för sjukpenninggrundande inkomst för ökad trygghet och förutsebarhet (S 2021:07)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2021-10-20

Särskild utredare:

Nathanson, Calle, verkställande direktör (fr.o.m. 2021-10-21)

Sekreterare:

Gry, Marcus, ämnesråd (fr.o.m. 2021-11-08)

Gürbüz, Serdar, rättslig expert (fr.o.m. 2021-11-22)

Irewo, Erik, verksamhetsutvecklare (fr.o.m. 2021-11-22)

Lokal: Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm

Direktiv för kommittén, se dir. 2021:90

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 20 april 2023.

5.38Utredningen Sveriges internationella adoptionsverksamhet – lärdomar och vägen framåt (S 2021:08)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2021-10-28

Särskild utredare:

Singer, Anna, professor (fr.o.m. 2021-10-28)

Huvudsekreterare:

Nilsson, Tina, utredare (fr.o.m. 2021-12-16)

Sekreterare:

Tordai, Anders, utredare (fr.o.m. 2022-01-24)

Lokal: Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm

Direktiv för kommittén, se dir. 2021:95

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 7 november 2023.

147

Socialdepartementet Skr. 2021/22:103

5.39Utredningen om en ändamålsenlig reglering av ägarförhållanden på apoteksmarknaden och handel med vissa receptfria läkemedel samt bättre skydd vid skada till följd av läkemedelsanvändning utanför godkänd indikation (S 2021:09)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2021-10-28

Särskild utredare:

Sörenson, Anna-Lena, f.d. riksdagsledamot (fr.o.m. 2021-10-28)

Sekreterare:

Jakobsson Randers, Marie, avdelningsjurist (fr.o.m. 2022-01-01) Nylén, Frida, verksjurist (fr.o.m. 2021-12-20)

Lokal: Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm

Direktiv för kommittén, se dir. 2021:93

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 17 mars 2023.

5.40Utredningen om en översyn av socialförsäkringsskyddet för gravida – ett modernare regelverk (S 2021:10)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2021-10-28 Lokal: Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm Direktiv för kommittén, se dir. 2021:94

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 1 oktober 2023.

5.41Utredningen om en översyn av arbetsskadeförsäkringen (S 2021:11)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2021-12-22

Särskild utredare:

Holke, Dan, arbetsrättsjurist (fr.o.m. 2021-12-23)

Lokal: Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm

Direktiv för utredningen, se dir. 2021:116

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 1 augusti 2023.

148

Finansdepartementet Skr. 2021/22:103

6Finansdepartementet

Inom detta avsnitt har följande kommittéer avslutat sin verksamhet sedan redovisningen i 2020 års kommittéberättelse: 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21 och 24.

6.1Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi (ESO) (Fi 2007:03)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2007-03-29

Ordförande:

Ekholm, Karolina, professor (fr.o.m. 2021-01-01 t.o.m. 2024-12-31)

Heikensten, Lars (fr.o.m. 2007-12-05 t.o.m. 2013-04-30)

Lindblad, Hans (fr.o.m. 2013-05-01 t.o.m. 2020-12-31)

Vice ordförande:

Bergström, Villy (fr.o.m. 2013-11-26 t.o.m. 2017-12-31) Eliasson, Jonas, professor (fr.o.m. 2021-01-01 t.o.m. 2023-12-31) Flam, Harry (fr.o.m. 2008-03-01 t.o.m. 2012-06-30)

Gustafsson, Yvonne (fr.o.m. 2018-01-01 t.o.m. 2019-12-31) Petersson, Ingrid, generaldirektör (fr.o.m. 2020-01-01 t.o.m.

2020-12-30)

Ledamöter:

Ahlbäck Öberg, Shirin (fr.o.m. 2007-12-05 t.o.m. 2013-11-10) Alstadsaeter, Annette (fr.o.m. 2017-08-01 t.o.m. 2019-06-30) Carlsson, Fredrik, professor (fr.o.m. 2021-01-01 t.o.m. 2024-12-31) Duvander, Ann-Zofie, professor (fr.o.m. 2020-01-01 t.o.m.

2023-12-31)

Eliasson, Jonas, professor (fr.o.m. 2020-01-01 t.o.m. 2020-12-30) Eriksson, Robert (fr.o.m. 2007-12-05 t.o.m. 2019-12-31)

Flam, Harry (fr.o.m. 2007-12-05) Gustafsson, Yvonne (fr.o.m. 2007-12-05)

Hultkrantz, Lars (fr.o.m. 2007-12-05 t.o.m. 2019-12-31) Kolm, Ann-Sofi (fr.o.m. 2014-05-01 t.o.m. 2017-04-30) Mörk, Eva (fr.o.m. 2007-12-05 t.o.m. 2010-09-14)

Petersson, Ingrid, generaldirektör (fr.o.m. 2021-01-01 t.o.m.

2024-12-31)

Sandström, Mikael, ekonomie doktor (fr.o.m. 2021-01-01 t.o.m. 2024-12-31)

Schwaag Serger, Sylvia (fr.o.m. 2010-09-15 t.o.m. 2020-12-31) Seim, Anna (fr.o.m. 2018-01-01 t.o.m. 2021-12-31)

Seim, Anna (fr.o.m. 2022-01-01 t.o.m. 2022-12-31)

Skogman Thoursie, Peter (fr.o.m. 2018-01-01 t.o.m. 2021-12-31) Skogman Thoursie, Peter (fr.o.m. 2022-01-01 t.o.m. 2022-12-31) Sundén, Annika (fr.o.m. 2010-09-15 t.o.m. 2017-10-31)

Sundén, Annika, docent (fr.o.m. 2019-07-01 t.o.m. 2020-12-31)

149

Finansdepartementet Skr. 2021/22:103

Experter:

Ackerby, Stefan (fr.o.m. 2013-02-01 t.o.m. 2014-02-26) Ackum, Susanne (fr.o.m. 2007-12-13 t.o.m. 2010-05-04) Bengtsson, Ulf (fr.o.m. 2007-12-13 t.o.m. 2009-01-11)

Bystedt, Fredrik (fr.o.m. 2013-02-01 t.o.m. 2016-06-30) Classon, Per (fr.o.m. 2009-06-01 t.o.m. 2014-08-31) Ekstrand, Niklas (fr.o.m. 2021-09-01)

von Greiff, Camilo, ämnessakkunnig (fr.o.m. 2009-06-01 t.o.m. 2009-08-31)

Haggren, Linda (fr.o.m. 2014-09-01 t.o.m. 2021-08-31)

Hallsten, Kerstin, finansråd (fr.o.m. 2010-05-05 t.o.m. 2012-12-06) Hansson Brusewitz, Urban (fr.o.m. 2009-02-12 t.o.m. 2015-12-31) Kainelainen, Albin (fr.o.m. 2016-07-01)

Nordlander, Åke (fr.o.m. 2016-01-01)

Olsson, Clas (fr.o.m. 2007-12-13 t.o.m. 2012-12-06)

Saldén Enérus, Anita (fr.o.m. 2007-12-13 t.o.m. 2009-05-30)

Kanslichef:

Hill, Martin, tf. kanslichef (fr.o.m. 2015-03-01 t.o.m. 2015-12-31) Unemo, Lena (fr.o.m. 2016-01-01)

Åsell, Mikael (fr.o.m. 2008-05-15 t.o.m. 2015-02-28)

Sekreterare:

Enström Öst, Cecilia (fr.o.m. 2014-01-15 t.o.m. 2015-10-31) Eriksson, Charlotta A, departementssekreterare (fr.o.m. 2020-10-13 t.o.m. 2020-12-31)

Eriksson, Charlotta A, departementssekreterare (fr.o.m. 2021-01-01 t.o.m. 2021-05-31)

Ewelönn, Karin (fr.o.m. 2013-05-06 t.o.m. 2013-11-30) Hellman, Johan (fr.o.m. 2011-02-14 t.o.m. 2011-03-31) Hill, Martin (fr.o.m. 2008-10-01 t.o.m. 2016-03-27)

Holmberg, Mikaela (fr.o.m. 2014-07-01 t.o.m. 2014-08-31) Järliden Bergström, Åsa-Pia (fr.o.m. 2008-11-10 t.o.m. 2010-12-31) Lindström, Elly-Ann (fr.o.m. 2016-05-16 t.o.m. 2018-02-21) Norén, Anna (fr.o.m. 2018-04-09)

Nömmera, Charlotte (fr.o.m. 2008-10-06)

Olli Segendorf, Åsa (fr.o.m. 2011-04-13 t.o.m. 2012-08-13) Ottosson Bixo, Elin (fr.o.m. 2019-06-17 t.o.m. 2019-08-30) Persson, Kristian (fr.o.m. 2008-01-01 t.o.m. 2008-05-14)

Sonnerby, Per (fr.o.m. 2010-11-01 t.o.m. 2011-04-30) Vredin Johansson, Maria (fr.o.m. 2012-12-12) Widmalm, Frida (fr.o.m. 2020-08-01 t.o.m. 2021-05-08) Zandian, Sara (fr.o.m. 2020-06-15 t.o.m. 2020-08-27)

Kanslisekreterare:

Korfitsen, Charlotte (fr.o.m. 2008-01-14 t.o.m. 2008-08-31)

Lokal: Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm

Direktiv för expertgruppen, se dir. 2007:46

150

Finansdepartementet Skr. 2021/22:103

Kommittén har avgett

2009:1

ESO-rapport – Den långsiktiga finansieringen –

 

välfärdspolitikens klimatfråga?

2009:2

ESO-rapport – Regelverk och praxis i offentlig

 

upphandling

2009:3

ESO-rapport – Invandringen och de offentliga

 

finanserna

2009:4

ESO-rapport – Fyra dyra fonder? Om effektiv

 

förvaltning och styrning av AP-fonderna

2009:5

ESO-rapport – Lika skola med olika resurser? En ESO-

 

rapport om likvärdighet och resursfördelning

2009:6

ESO-rapport – En kår i kläm – läraryrket mellan

 

professionella ideal och statliga reformideologier

2010:1

ESO-rapport – En kår på rätt kurs? En ESO-rapport om

 

försvarets framtida kompetensförsörjning

2010:2

ESO-rapport – Beskattning av privat pensionssparande

2010:3

ESO-rapport – Polisens prestationer – en ESO-rapport

 

om resultatstyrning och effektivitet

2010:4

ESO-rapport – Swedish Tax Policy: Recent Trends and

 

Future Challenges

2010:5

ESO-rapport – Statliga bidrag till kommunerna – i

 

princip och praktik

2010:6

Revisionen reviderad – en rapport om en kommunal

 

angelägenhet

2010:7

Värden i vården – en ESO-rapport om målbaserad

 

ersättning i hälso- och sjukvården

2010:8

Enkelt och effektivt – en ESO-rapport om

 

grundtrygghet i välfärdssystemen

2010:9

Kåren och köerna – en ESO-rapport om den medi-

 

cinska professionens roll i styrning av svensk hälso-

 

och sjukvård

2011:1

UD i en ny sits – organisation, ledning och styrning i en

 

global värld

2011:2

Försvarets förutsättningar – en ESO rapport om

 

erfarenheter från 20 år av försvarsreformer

2011:3

Kalorier kostar – en ESO-rapport om vikten av vikt

2011:4

Avtalsbestämda ersättningar, andra kompletterande

 

ersättningar och arbetsutbudet

2011:5

Sysselsättning för invandrare – en ESO-rapport om

 

arbetsmarknadsintegration

2011:6

Kollektivtrafik utan styrning

2011:7

Vägval i vården – en ESO-rapport om skillnader och

 

likheter i Norden

2011:8

Att lära av de bästa – en ESO-rapport om svensk skola

 

i ett internationellt forskningsperspektiv

2011:9

Rapport från ett ESO-seminarium – decenniets

 

framtidsfrågor

2012:1

Svängdörrar i staten – en ESO-rapport om när politiker

 

och tjänstemän byter sida

151

Finansdepartementet Skr. 2021/22:103

2012:2

En god start – en ESO-rapport om tidigt stöd i skolan

2012:3

Den akademiska frågan – en ESO-rapport om frihet i

 

den högre skolan

2012:4

Income Shifting in Sweden. An empirical evaluation of

 

the 3:12 rules

2012:5

Samhällsekonomin på spåret – en ESO-rapport om att

 

räkna på tunnelbanan

2012:6

Hjälpa eller stjälpa? En ESO-rapport om kontroll-

 

funktionen i arbetslöshetsförsäkringen

2012:7

Lärda för livet? En ESO-rapport om effektivitet i

 

svensk högskoleutbildning

2012:8

Forskning och innovation – statens styrning av

 

högskolans samverkan och nyttiggörande

2013:1

Bäste herren på täppan? En ESO-rapport om bostads-

 

byggande och markanvisningar

2013:2

Allmän nytta eller egen vinning? En ESO-rapport om

 

korruption på svenska

2013:3

Var skapas jobben? En ESO-rapport om dynamiken i

 

svenskt näringsliv 1990 till 2009

2013:4

Transportinfrastrukturens framtida organisering och

 

finansiering

2013:5

Investeringar in blanco? En ESO-rapport om behovet

 

av infrastruktur

2013:6

Bonde söker bidrag – en ESO-rapport om effektiviteten

 

i det svenska landsbygdsprogrammet

2013:7

The Pension System in Sweden

2013:8

Den offentliga sektorn – en antologi om att mäta

 

produktivitet och prestationer

2013:9

Utvinning för allmän vinning – en ESO-rapport om

 

svenska mineralinkomster

2013:10

Offentlig upphandling eller gröna nedköp? En ESO-

 

rapport om miljöpolitiska ambitioner

2014:1

Goda år på ålderns höst? En ESO-rapport om

 

konkurrens i äldreomsorgen

2014:2

3:12-Corporations in Sweden: The Effects of the 2006

 

Tax Reform on Investments, Job Creation and Business

 

Start-ups

2014:3

Företagandets förutsättningar – en ESO-rapport om den

 

svenska ägarbeskattningen

2014:4

Kapital på krita? En ESO-rapport om företagandets

 

finansiering

2014:5

Konkurrens, kontrakt och kvalitet – hälso- och sjukvård

 

i privat regi

2014:6

Hållbara beräkningar – en ESO-rapport om att bedöma

 

den offentliga sektorns finansiella hållbarhet

2014:7

Med nya mått mätt – en ESO-rapport om indikationer

 

på produktivitetsutveckling i offentlig sektor

152

 

Finansdepartementet Skr. 2021/22:103

2014:8

Institutionsvård, incitament och information – en ESO-

 

rapport om placering av ungdomar med sociala

 

problem

2015:1

En ny giv? En ESO-rapport om reglering av

 

spelmarknaden

2015:2

Maktutövning under lagarna? En ESO-rapport om

 

trotsiga kommuner

2015:3

En förlorad generation? En ESO-rapport om ungas

 

etablering på arbetsmarknaden

2015:4

Verksamma insatser mot brott? En ESO-rapport om

 

orsak och verkan

2015:5

Familjepolitik för alla? En ESO-rapport om föräldra-

 

penning och jämställdhet

SOU 2015:104 Långtidsutredningen 2015 – Huvudbetänkande

SOU 2015:106 Sveriges ekonomi – scenarier fram till år 2060, Bilaga 1 till Långtidsutredningen 2015

SOU 2015:107 Forskning, innovationer och ekonomisk tillväxt, Bilaga

 

8 till Långtidsutredningen 2015

2016:1

Boende med konsekvens – en ESO-rapport om etnisk

 

bostadssegregation och arbetsmarknad

2016:2

Sjukskrivningarnas anatomi – en ESO-rapport om

 

drivkrafterna i sjukförsäkringssystemet

2016:3

När skolan själv får välja – en ESO-rapport om

 

friskolornas etableringsmönster

2016:4

Digitaliseringens dynamik – en ESO-rapport om

 

strukturomvandlingen i svenskt näringsliv

2016:5

Grön tillväxt under lupp – en ESO-rapport om ett

 

begrepp i tiden

2016:6

Mer än tur i struktur – en ESO-rapport om kommunal

 

effektivitet

2016:7

När det rätta blir det lätta – en ESO-rapport om

 

"nudging"

2017:1

Dags för omprövning – en ESO-rapport om styrning av

 

offentlig verksamhet

2017:2

Bygg mer för fler! En ESO-rapport om staten,

 

kommunerna och bostadsbyggandet

2017:3

Ankomst och härkomst – en ESO-rapport om skol-

 

resultat och bakgrund

2017:4

Yes box! En ESO-rapport om en ny modell för kapital-

 

och bostadsbeskattning

2017:5

Olika kön, olika lön – en ESO-rapport om

 

diskriminering på arbetsmarknaden

2017:6

Makar som delar på kakan – en ESO-rapport om

 

jämställda pensioner

2017:7

Inspiration för integration – en ESO-rapport om

 

arbetsmarknadspolitik för nyanlända i fem länder

2017:8

Att vara brygga mellan forskning och politik – en

 

festskrift från nya ESO:s 10-årsjubileum

153

Finansdepartementet Skr. 2021/22:103

2018:1

Grundlag i gungning? En ESO-rapport om EU och den

 

svenska offentlighetsprincipen

2018:2

Lönar sig arbete 2.0? En ESO-rapport med fokus på

 

nyanlända

2018:3

Tid för integration – en ESO-rapport om flyktingars

 

bakgrund och arbetsmarknadsetablering

2018:4

Skydda lagom – en ESO-rapport om miljömålet

 

Levande skogar

2018:5

Tänkt efter före! En ESO-rapport om samhälls-

 

ekonomiska konsekvensanalyser

2018:6

Operation digitalisering – en ESO-rapport om hälso-

 

och sjukvården

2018:6

Digitalization and Health – a report to the Swedish

 

Government’s Expert Group on Public Economics

2018:7

Data i egna händer – en ESO-rapport om personliga

 

hälsokonton

2019:1

Lika för alla? En ESO-antologi om skolans likvärdighet

2019:2

Synd och skatt – en ESO-rapport om politiken inom

 

områdena alkohol, tobak och spel

2019:3

Skillnad på marginalen – en ESO-rapport om

 

reformerad inkomstbeskattning

2019:4

Rätt på EU:s sätt – en ESO-rapport om EU-rättens

 

inverkan på svensk skattelagstiftning

2019:5

Klimatmål på villovägar? En ESO-rapport om politiken

 

för utsläppsminskningar i vägtrafiken

2019:6

Stöta på patrull – en ESO-rapport om polisens problem-

 

orienterade arbete

2019:7

Pang för pengarna – en ESO-rapport om Sveriges

 

militära materielförsörjning

2019:8

Vem vårdar bäst? En ESO-rapport om svensk sjukhus-

 

vård i ett jämförande perspektiv

2020:1

Med framtiden för sig – en ESO-rapport om sociala

 

investeringar

2020:2

Jämställdhet räknas – en ESO-rapport om kvinnors

 

förändrade position i arbetslivet

2020:3

Morot utan piska – en ESO-rapport om stärkta

 

incitament för kommunal effektivitet

2020:4

Spänning på hög nivå – en ESO-rapport om elnätets

 

roll för säkra elleveranser

2020:5

Uppkopplad utbildning – en ESO-rapport om

 

högskolans digitalisering

2006:6

Avgörande mål – en ESO-rapport om sysselsättnings-

 

politiska målformuleringar

2020:7

Vårt framtida skattesystem – en ESO-rapport med

 

förslag på en genomgripande skattereform

2021:1

I en tid av pandemi – en ESO-antologi med

 

samhällsvetenskapliga reflektioner

2021:2

En beklaglig förlust? En ESO-rapport om erfarenheter

 

och lärdomar av arvsskatt

154

 

Finansdepartementet Skr. 2021/22:103

2021:3

Ingen reklam tack – en ESO-rapport om

 

myndigheternas kommunikation

2021:4

Upp till bevis – en ESO-rapport om experiment som

 

underlag för politik

2021:5

Med gemensamma krafter – en ESO-rapport om

 

kommunal avtalssamverkan

2021:6

Ekonomiska krisers dynamik – en ESO-rapport om

 

företagsomställning och strukturomvandling

2021:7

Försörjning med fördröjning – en ESO-rapport om

 

utrikes födda kvinnors etablering på arbetsmarknaden

Expertgruppens arbete är inte tidsbegränsat.

6.2Kommittén för finansiell stabilitet (Fi 2013:09)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2013-12-19

Kanslichef:

Alsén, Niclas (fr.o.m. 2014-11-03)

Sekreterare:

Fast, Daniel (fr.o.m. 2017-12-18)

Hallquist, Lukas (fr.o.m. 2019-11-29 t.o.m. 2022-02-11) Hirvonen, Johanna (fr.o.m. 2015-04-07 t.o.m. 2017-08-13) Lundgren, Gustaf (fr.o.m. 2017-11-15 t.o.m. 2019-09-06)

Marklund, Lisa, senior ekonom (fr.o.m. 2019-01-21 t.o.m. 2019-06-30) Vik Saetre, Elise (fr.o.m. 2015-08-24 t.o.m. 2017-08-20)

Östlund, Christine, nationalekonom (fr.o.m. 2022-01-03 t.o.m.

2022-07-22)

Direktiv för kommittén, se dir. 2013:120

Kommitténs arbete är inte tidsbegränsat.

6.3Utredningen samordning för bostadsbyggande (N 2017:08)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2017-12-13

Särskild utredare:

Edstav, Johan (fr.o.m. 2018-01-01 t.o.m. 2021-03-31)

Sakkunniga:

Berg, Ylva, departementssekreterare (fr.o.m. 2018-04-03 t.o.m.

2020-08-27)

Bonnevier, Emma, departementssekreterare (fr.o.m. 2020-08-28 t.o.m. 2021-03-31)

Eriksson, Claes, kansliråd (fr.o.m. 2020-08-28 t.o.m. 2021-03-31) Fredriksson, Mathias, kansliråd (fr.o.m. 2018-04-03 t.o.m. 2021-03-31)

155

Finansdepartementet Skr. 2021/22:103

Fridborn Kempe, Philip, departementssekreterare (fr.o.m. 2018-04-03 t.o.m. 2021-03-31)

Hasselsten, Ingrid, kansliråd (fr.o.m. 2018-04-03 t.o.m. 2020-08-27) Johansson, Anna, departementssekreterare (fr.o.m. 2018-04-03 t.o.m. 2021-03-31)

Sandart, Rikard, departementssekreterare (fr.o.m. 2018-04-03 t.o.m. 2020-08-27)

Schriever-Abeln, Mattias, departementssekreterare (fr.o.m. 2018-04-03 t.o.m. 2021-03-31)

Huvudsekreterare:

Leideman, Christina (fr.o.m. 2018-01-01 t.o.m. 2021-04-11)

Sekreterare:

Ahlberg, Frank Johan (fr.o.m. 2018-01-10 t.o.m. 2019-05-12) Dübeck, Lena (fr.o.m. 2018-03-26 t.o.m. 2019-03-31) Dübeck, Lena, landskapsarkitekt (fr.o.m. 2020-03-03 t.o.m. 2021-03-31)

Erman, Michael (fr.o.m. 2018-06-01 t.o.m. 2020-12-31)

Grege, Susanna, samhällsbyggnadsjurist (fr.o.m. 2020-08-12 t.o.m. 2020-11-30)

Grege, Susanna, samhällsbyggnadsjurist (fr.o.m. 2020-12-01 t.o.m. 2021-02-28)

Hartman, Thomas (fr.o.m. 2018-06-01 t.o.m. 2018-12-31) Isaksson, Maria, fastighetsjurist (fr.o.m. 2020-03-23 t.o.m.

2020-11-30)

Isaksson, Maria, fastighetsjurist (fr.o.m. 2020-12-01 t.o.m.

2020-12-31)

Jansson, Lars (fr.o.m. 2018-02-16 t.o.m. 2018-05-20)

Jelinek Boman, Johanna (fr.o.m. 2018-03-19 t.o.m. 2019-09-30) Johansson, Åsa, jurist (fr.o.m. 2021-01-01 t.o.m. 2021-02-28) Johansson, Åsa, jurist (fr.o.m. 2021-03-01 t.o.m. 2021-03-14) Johansson, Åsa, jurist (fr.o.m. 2021-03-15 t.o.m. 2021-03-21) Schylberg, Katarina (fr.o.m. 2019-04-01 t.o.m. 2020-07-30) Schylberg, Katarina (fr.o.m. 2020-07-31 t.o.m. 2020-09-30) Schylberg, Katarina (fr.o.m. 2020-10-01 t.o.m. 2020-11-30) Schylberg, Katarina (fr.o.m. 2020-12-01 t.o.m. 2020-12-31) Sveningsson, Sofie (fr.o.m. 2018-03-01 t.o.m. 2018-05-20) Wijkmark, Jan (fr.o.m. 2018-06-01 t.o.m. 2020-12-31)

Biträdande sekreterare:

Pikner, Louise (fr.o.m. 2018-11-12 t.o.m. 2020-12-31)

Lokal: Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm

Direktiv för utredningen, se dir. 2017:126, dir. 2018:107, dir. 2020:15 och dir. 2020:121

Kommittén har avgett

SOU 2019:17 Bebyggelse- och transportplanering för hållbar stadsutveckling

SOU 2021:23 Stärkt planering för en hållbar utveckling

156

Finansdepartementet Skr. 2021/22:103

Uppdraget är därmed slutfört.

6.4Utredningen om folkbokföring och samordningsnummer (Fi 2019:05)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2019-09-05

Särskild utredare:

Almgren, Karin, f.d. justitieråd (fr.o.m. 2019-11-01 t.o.m. 2021-06-23)

Experter:

Agnevik, Ann Sofi, förbundsjurist (fr.o.m. 2019-11-18 t.o.m.

2021-06-23)

Bergman, Susanne, departementssekreterare (fr.o.m. 2019-11-04 t.o.m. 2020-01-30)

Björklund, Amanda, departementssekreterare (fr.o.m. 2021-01-17 t.o.m. 2021-06-23)

Falkenhall, Anita, departementssekreterare (fr.o.m. 2020-08-28 t.o.m. 2020-12-31)

Fernhed, Elin, departementssekreterare (fr.o.m. 2020-02-01 t.o.m.

2020-08-27)

Fredin, Magnus, verksamhetsutvecklare (fr.o.m. 2019-11-04 t.o.m. 2021-06-23)

Grönkvist, Gunnar, poliskommissarie (fr.o.m. 2019-11-04 t.o.m.

2021-06-23)

Göransson, Peter, senior adviser (fr.o.m. 2019-11-04 t.o.m.

2021-06-23)

Magnusson, Boel, verksjurist (fr.o.m. 2019-11-04 t.o.m. 2021-06-23) Salehi, Daniel, processledare (fr.o.m. 2020-03-25 t.o.m. 2021-06-23) Stierna, Nina, rättslig expert (fr.o.m. 2019-11-04 t.o.m. 2021-06-23)

Svedberg, Annica, kansliråd (fr.o.m. 2019-11-04 t.o.m. 2021-06-23) Thorell, Jeanette, rättslig expert (fr.o.m. 2019-11-04 t.o.m.

2021-06-23)

Åberg, Andreas, enhetschef (fr.o.m. 2019-11-04 t.o.m. 2020-03-25)

Sekreterare:

Holgersson, Kristin, ämnessakkunnig (fr.o.m. 2020-09-01 t.o.m. 2021-07-11)

Lundqvist, Jonatan, hovrättsassessor (fr.o.m. 2019-11-01 t.o.m. 2021-07-11)

Svedjevik, Anna, tf. hovrättsråd (fr.o.m. 2019-11-01 t.o.m.

2020-08-10)

Lokal: Hovrätten för Övre Norrland, Umeå

Direktiv för utredningen, se dir. 2019:54 och dir. 2021:15

Kommittén har avgett

SOU 2021:57 Om folkbokföring, samordningsnummer och identitetsnummer

157

Finansdepartementet Skr. 2021/22:103

Uppdraget är därmed slutfört.

6.5Utredningen om stärkta åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (Fi 2019:08)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2019-11-07

Särskild utredare:

Thorblad, Barbro, f.d. generaldirektör (fr.o.m. 2019-12-14 t.o.m. 2021-05-31)

Sakkunniga:

Choi, Carola, kansliråd (fr.o.m. 2020-02-17 t.o.m. 2021-05-31) Forsman, Markus, kansliråd (fr.o.m. 2020-02-17 t.o.m. 2021-05-31) Oljelund, Hanna, rättssakkunnig (fr.o.m. 2020-02-17 t.o.m.

2020-06-07)

Wågman, Marcus, rättssakkunnig (fr.o.m. 2020-09-07 t.o.m.

2021-05-31)

Experter:

Aggevall, Helena, jurist (fr.o.m. 2020-02-17 t.o.m. 2021-05-31) Ekstrand, Sara, jurist (fr.o.m. 2020-02-17 t.o.m. 2021-05-31) Gunnarsson, Mathias, länsjurist (fr.o.m. 2020-02-17 t.o.m.

2021-05-31)

Hörngren, Lars, senior rådgivare (fr.o.m. 2020-02-17 t.o.m. 2021-05-31)

Sekreterare:

Gensmann, Camilla, hovrättsassessor (fr.o.m. 2020-03-10 t.o.m.

2021-05-31)

Karlsson Wramsmyr, Sofia, kammarrättsassessor (fr.o.m. 2019-12-14 t.o.m. 2021-05-31)

Nilsson, Karl, kansliråd (fr.o.m. 2020-02-05 t.o.m. 2021-05-31)

Lokal: Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm

Direktiv för utredningen, se dir. 2019:80 och dir. 2020:122

Kommittén har avgett

SOU 2021:42 Stärkta åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Uppdraget är därmed slutfört.

6.6Utredningen om förenklade skatteregler för att underlätta och främja egenföretagande

(Fi 2019:09)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2019-12-19

158

Finansdepartementet Skr. 2021/22:103

Särskild utredare:

Eng, Christina, ordförande (fr.o.m. 2019-12-23 t.o.m. 2021-06-30)

Experter:

Bartels, Katarina, skatteexpert (fr.o.m. 2020-02-10 t.o.m. 2021-06-30) Brockert, Mats, skatteexpert (fr.o.m. 2020-02-10 t.o.m. 2021-06-30) Brose, Peter, kansliråd (fr.o.m. 2020-02-10 t.o.m. 2020-07-31) Eliasson, Anna, rättslig expert (fr.o.m. 2020-02-10 t.o.m. 2021-06-30) Fahlgren, Katrin, departementssekreterare (fr.o.m. 2020-10-01 t.o.m. 2021-06-30)

Hamrén, Andreas, kansliråd (fr.o.m. 2020-07-01 t.o.m. 2021-06-30) Helenius Lockner, Mia, kansliråd (fr.o.m. 2020-07-01 t.o.m.

2021-06-30)

Hållö, Torbjörn, ekonom (fr.o.m. 2020-02-10 t.o.m. 2021-06-30) Jonasdottir, Hildur, departementssekreterare (fr.o.m. 2020-02-10 t.o.m. 2021-06-30)

Krassén, Patrik, skattepolitisk expert (fr.o.m. 2020-02-10 t.o.m.

2021-06-30)

Larsson, Hans Peter, auktoriserad skatterådgivare (fr.o.m. 2020-02-10 t.o.m. 2021-06-30)

Lewander, Anna, departementssekreterare (fr.o.m. 2020-02-10 t.o.m. 2020-06-30)

Nabavi, Pardis, departementssekreterare (fr.o.m. 2020-09-01 t.o.m. 2021-06-30)

Pilsäter, Karin, skattepolitisk expert (fr.o.m. 2020-02-10 t.o.m.

2021-06-30)

Rydin, Urban, skattechef (fr.o.m. 2020-02-10 t.o.m. 2021-06-30) Sundblad Stahre, Anna, kansliråd (fr.o.m. 2020-02-10 t.o.m.

2020-06-30)

Werkell, Ulla, skattejurist (fr.o.m. 2020-02-10 t.o.m. 2020-09-01) Werkell, Ulla, skattejurist (fr.o.m. 2020-09-02 t.o.m. 2021-06-30)

Sekreterare:

Lindeberg, Niklas, rättslig utredare (fr.o.m. 2020-01-13 t.o.m. 2021-06-30)

Öhrn Karlsson, Nina, analytiker (fr.o.m. 2020-01-13 t.o.m. 2021-06-30)

Lokal: Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm

Direktiv för utredningen, se dir. 2019:102

Kommittén har avgett

SOU 2020:50 Enklare skatteregler för enskilda näringsidkare SOU 2021:55 Mikroföretagarkonto – schabloniserad inkomstbeskattning för de minsta företagen

Uppdraget är därmed slutfört.

159

Finansdepartementet Skr. 2021/22:103

6.7Bygglovsutredningen (Fi 2020:01)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2020-01-23

Särskild utredare:

Blomberg, Jesper, jurist (fr.o.m. 2020-02-17 t.o.m. 2021-04-30)

Sakkunniga:

Berwick, Sarah, departementssekreterare (fr.o.m. 2020-03-26 t.o.m. 2021-05-31)

Flygt, Maja, departementssekreterare (fr.o.m. 2020-03-26 t.o.m.

2021-05-31)

Fredriksson, Mathias, kansliråd (fr.o.m. 2020-03-26 t.o.m. 2021-05-31) Gloppestad, Linn, departementssekreterare (fr.o.m. 2020-03-26 t.o.m. 2021-05-31)

Jansson, Charlotte, rättssakkunnig (fr.o.m. 2020-03-26 t.o.m.

2021-05-31)

Experter:

Alterman, Johanna, försvarsjurist (fr.o.m. 2020-03-26 t.o.m.

2021-05-31)

von Axelsson, Hans, utredare (fr.o.m. 2020-03-26 t.o.m. 2021-05-31) Edenborg, Love, expert planering och byggande (fr.o.m. 2020-03-26 t.o.m. 2021-05-31)

Hane, Josefin, bygglovsexpert (fr.o.m. 2020-03-26 t.o.m. 2021-05-31) Hedlund, Anders, antikvarie (fr.o.m. 2020-03-26 t.o.m. 2021-05-31) Holm, Thomas, lantmätare (fr.o.m. 2020-04-22 t.o.m. 2021-05-31) Johansson, Per, uppdragsansvarig (fr.o.m. 2020-03-26 t.o.m.

2021-05-31)

Karlsson, Per, brandingenjör (fr.o.m. 2020-04-02 t.o.m. 2021-05-31) Ledelius, Jonas, länsjurist (fr.o.m. 2020-03-26 t.o.m. 2021-05-31) Lindroos, Åsa, jurist (fr.o.m. 2020-03-26 t.o.m. 2020-04-21) Reuterskiöld Wall, Caroline, chefsjurist (fr.o.m. 2020-03-26 t.o.m. 2021-05-31)

Tognolina, Maria, planeringsexpert (fr.o.m. 2021-02-16 t.o.m.

2021-05-31)

Udd, Anton, nationell samhällsplanerare expert (fr.o.m. 2020-03-26 t.o.m. 2021-05-31)

Åkerskog, Ann, handläggare (fr.o.m. 2020-03-26 t.o.m. 2021-05-31)

Huvudsekreterare:

Adolfsson, Camilla, jurist (fr.o.m. 2020-02-17 t.o.m. 2021-06-15)

Sekreterare:

Kaplan Wikström, Ann-Kristin, departementssekreterare (fr.o.m. 2020-03-01 t.o.m. 2021-05-31)

Sandberg, David, beredningschef (fr.o.m. 2020-03-01 t.o.m.

2020-09-18)

Sundberg, Göran, stadsjurist (fr.o.m. 2020-09-08 t.o.m. 2021-05-31)

Lokal: Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm

160

Finansdepartementet Skr. 2021/22:103

Direktiv för utredningen, se dir. 2020:4

Kommittén har avgett

SOU 2021:47 Ett nytt regelverk för bygglov, Del 1 och 2

Uppdraget är därmed slutfört.

6.8Utredningen om en väl fungerande ordning för val och beslutsfattande i kommuner och regioner (Fi 2020:02)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2020-02-06

Särskild utredare:

Eliason, Marianne, f.d. justitieråd (fr.o.m. 2020-02-07 t.o.m. 2021-03-25)

Experter:

Annergård, Malin, handläggare (fr.o.m. 2020-04-02 t.o.m. 2021-03-25) Dalman, Lena, förbundsjurist (fr.o.m. 2020-04-02 t.o.m. 2021-03-25) Josefsson, Madeleine, rättssakkunnig (fr.o.m. 2020-04-02 t.o.m.

2021-03-25)

Moraca Roos, Sanja, rättssakkunnig (fr.o.m. 2020-04-02 t.o.m.

2021-03-25)

Sandberg, Daniel, rättssakkunnig (fr.o.m. 2020-04-02 t.o.m.

2021-03-25)

Sundel, Annica, valhandläggare (fr.o.m. 2020-02-04 t.o.m.

2021-03-24)

Wada, Jenny, departementssekreterare (fr.o.m. 2020-04-02 t.o.m.

2021-03-25)

Parlamentarisk referensgrupp:

Bernmar, Daniel, riksdagsledamot (V) (fr.o.m. 2020-04-02 t.o.m. 2021-03-25)

Flinth, Lisa, riksdagsledamot (L) (fr.o.m. 2020-04-02 t.o.m.

2021-03-25)

Karkiainen, Ida, riksdagsledamot (S) (fr.o.m. 2020-04-02 t.o.m.

2021-03-25)

Lindell, Göran, riksdagsledamot (C) (fr.o.m. 2020-04-02 t.o.m.

2021-03-25)

Ling, Joann, riksdagsledamot (MP) (fr.o.m. 2020-04-02 t.o.m.

2020-05-12)

Nordqvist, Anton, riksdagsledamot (fr.o.m. 2020-05-13 t.o.m.

2021-03-25)

Oskarsson, Irene, riksdagsledamot (KD) (fr.o.m. 2020-04-02 t.o.m. 2021-03-25)

Ottoson, Erik, riksdagsledamot (M) (fr.o.m. 2020-04-02 t.o.m.

2021-03-25)

Strandman, Mikael, riksdagsledamot (SD) (fr.o.m. 2020-04-02 t.o.m. 2021-03-25)

161

Finansdepartementet Skr. 2021/22:103

Sekreterare:

Eriksson, Håkan, kansliråd (fr.o.m. 2020-03-01 t.o.m. 2021-04-04)

Lokal: Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm

Direktiv för utredningen, se dir. 2020:10

Kommittén har avgett

SOU 2021:16 En väl fungerande ordning för val och beslutsfattande i kommuner och regioner

Uppdraget är därmed slutfört.

6.9Utredningen ett moderniserat konsumentskydd (Fi 2020:03)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2020-02-13

Särskild utredare:

Kuttenkeuler, Anne, hovrättsråd och vice ordförande (fr.o.m. 2020-02-14 t.o.m. 2021-10-12)

Sakkunnig:

Rådberg, Felix, rättssakkunnig (fr.o.m. 2020-10-12 t.o.m. 2021-10-12)

Experter:

Girzl, Jolanda, näringspolitisk expert (fr.o.m. 2020-04-02 t.o.m.

2021-10-12)

Grundström, Mattias, chefsjurist (fr.o.m. 2020-10-12 t.o.m.

2021-10-12)

Klefbäck, Johan, kansliråd (fr.o.m. 2020-04-02 t.o.m. 2020-10-11) Norman, Kerstin, hovrättsråd (fr.o.m. 2020-04-02 t.o.m. 2021-10-12) Persson, Ulrika, rådman (fr.o.m. 2020-04-02 t.o.m. 2021-10-12) Sigfrid, Nils, departementssekreterare (fr.o.m. 2020-04-02 t.o.m. 2021-10-12)

Utterberg, Linda, ämnesråd (fr.o.m. 2020-06-15 t.o.m. 2021-10-12) Wahlroth, Tina, verkställande direktör (fr.o.m. 2020-10-12 t.o.m. 2021-10-12)

Westerlund, Joel, jurist (fr.o.m. 2020-04-02 t.o.m. 2021-10-12) Wiezell, Maria, konsumentjuridisk expert (fr.o.m. 2020-04-02 t.o.m. 2021-10-12)

Sekreterare:

Karlsson, Helene, kansliråd (fr.o.m. 2020-02-17 t.o.m. 2021-10-26)

Lokal: Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm

Direktiv för utredningen, se dir. 2020:13 och dir. 2021:51

Kommittén har avgett

SOU 2021:17 Ett moderniserat konsumentskydd

SOU 2021:79 En uppföljning av skriftlighetskravet vid telefonförsäljning

162

Finansdepartementet Skr. 2021/22:103

Uppdraget är därmed slutfört.

6.10Utredningen om mervärdesskatt vid inhyrd personal för vård och social omsorg

(Fi 2020:04)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2020-02-27

Särskild utredare:

Fernlund, Carl Gustav, f.d. domare (fr.o.m. 2020-02-27 t.o.m. 2021-06-01)

Sakkunnig:

Påhlsson, Robert, professor (fr.o.m. 2020-03-23 t.o.m. 2021-06-01)

Experter:

Fored, Jeanette, skatteexpert (fr.o.m. 2020-03-23 t.o.m. 2021-06-01) Gunnarsson, Kristin, departementssekreterare (fr.o.m. 2020-09-15 t.o.m. 2021-06-01)

Gunnarsson, Raisa, departementssekreterare (fr.o.m. 2020-03-23 t.o.m. 2021-06-01)

Gustafsson, Karin, ämnesråd (fr.o.m. 2020-04-28 t.o.m. 2021-06-01) Johansson, Thomas, rättslig expert (fr.o.m. 2020-03-23 t.o.m.

2021-06-01)

Larsson, Karin, sakkunnig (fr.o.m. 2020-03-23 t.o.m. 2021-06-01) Olovsson, Ulf, kansliråd (fr.o.m. 2020-03-23 t.o.m. 2021-06-01) Sandberg Nilsson, Anna, skatteexpert (fr.o.m. 2020-03-23 t.o.m.

2021-06-01)

Sekreterare:

Gunnarsson, Raisa, departementssekreterare (fr.o.m. 2020-05-01 t.o.m. 2021-06-01)

Norberg, Maria, rättssakkunnig (fr.o.m. 2020-03-16 t.o.m. 2021-06-01)

Lokal: Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm

Direktiv för utredningen, se dir. 2020:20 och dir. 2020:137

Kommittén har avgett

SOU 2021:40 Mervärdesskatt vid inhyrd personal för vård och social omsorg

Uppdraget är därmed slutfört.

6.11Utredningen om ett nytt miljöstyrande system för godstransporter på väg (Fi 2020:05)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2020-04-16

163

Finansdepartementet Skr. 2021/22:103

Särskild utredare:

Andersson Calafatis, Christoffer, rådman (fr.o.m. 2020-06-01)

Experter:

Abascal Reyes, Elisa, kvalificerad utredare (fr.o.m. 2020-06-25 t.o.m. 2021-06-13)

Andersson, Ulf, kansliråd (fr.o.m. 2020-06-25)

Backlund, Sandra, departementssekreterare (fr.o.m. 2020-06-25 t.o.m. 2021-09-09)

Dahlin, Petter, kansliråd (fr.o.m. 2020-06-25) Geidne, Jonny, strateg (fr.o.m. 2020-06-25)

Kekkonen Hjalmarsson, Leila, utredare (fr.o.m. 2020-06-25) Ljung, Anna, rättslig expert (fr.o.m. 2020-06-25)

Nylander, Patrik, kansliråd (fr.o.m. 2020-06-25)

Olausson, Birgitta, strategisk planerare (fr.o.m. 2020-06-25) Olsson, Björn, kvalificerad utredare (fr.o.m. 2021-06-14)

Stigzelius, Karl-Anders, departementssekreterare (fr.o.m. 2021-09-10) Wojtasik, Wilhelm, departementssekreterare (fr.o.m. 2020-06-25) Ålander, Ann-Christine, ämnesråd (fr.o.m. 2020-06-25)

Sekreterare:

Hansson, Mats-Olof, ämnesråd (fr.o.m. 2020-06-01)

Stigzelius, Karl-Anders, nationalekonom (fr.o.m. 2020-06-01 t.o.m. 2020-12-31)

Sundberg, Maria, kammarrättsassessor (fr.o.m. 2020-06-01)

Lokal: Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm

Direktiv för utredningen, se dir. 2020:38 och dir. 2021:61

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 31 mars 2022.

6.12Utredningen en socialt hållbar bostadsförsörjning (Fi 2020:06)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2020-05-07

Särskild utredare:

Skog, Karolina, riksdagsledamot (fr.o.m. 2020-05-07)

Sakkunniga:

Arell, Lars, ämnesråd (fr.o.m. 2020-10-01)

Björk, Li, departementssekreterare (fr.o.m. 2021-09-03) Björk Werner, Joel, rättssakkunnig (fr.o.m. 2020-10-01) Fridborn Kempe, Philip, kansliråd (fr.o.m. 2020-10-01 t.o.m. 2021-09-02)

Ingemarsdotter Persson, Kristina, departementssekreterare (fr.o.m. 2021-09-03)

Moraca Roos, Sanja, rättssakkunnig (fr.o.m. 2020-10-01 t.o.m. 2021-09-02)

Remaeus, Annika, kansliråd (fr.o.m. 2021-11-25)

164

Finansdepartementet Skr. 2021/22:103

Roos, Max, departementssekreterare (fr.o.m. 2020-10-01 t.o.m. 2021-11-24)

Århammar, Annika, kansliråd (fr.o.m. 2020-10-01)

Experter:

Blume, Elin, strategisk samhällsplanerare (fr.o.m. 2020-10-01) Hofverberg, Martin, chefsekonom (fr.o.m. 2020-10-01) Hägred, Ulrika, expert (fr.o.m. 2020-10-01)

Larsson, Christer, adjungerad professor (fr.o.m. 2020-10-01) Larsson, Hanna, bostadspolitisk expert (fr.o.m. 2020-10-01) Lindvall, Martin, samhällspolitisk chef (fr.o.m. 2020-10-01) Weston, Henrik, utvecklingsledare (fr.o.m. 2020-10-01)

Östbrink, Jan-Ove, bostadspolitisk expert (fr.o.m. 2020-10-01)

Parlamentarisk referensgrupp:

Bohlin, Carl-Oskar, riksdagsledamot (M) (fr.o.m. 2021-04-01) Hedlund, Roger, riksdagsledamot (SD) (fr.o.m. 2020-08-20) Holmberg, Helena, riksdagsledamot (L) (fr.o.m. 2020-08-20 t.o.m. 2021-10-03)

Johansson, Ola, riksdagsledamot (C) (fr.o.m. 2020-08-20) Järrebring, Joakim, riksdagsledamot (S) (fr.o.m. 2020-08-20) Lindblom, Clara, riksdagsledamot (V) (fr.o.m. 2020-08-20) Malmqvist, Josefin, riksdagsledamot (M) (fr.o.m. 2020-08-20 t.o.m. 2021-03-31)

Metz, Therese, riksdagsledamot (MP) (fr.o.m. 2020-08-20) Olofsgård, Jonas, riksdagsledamot (L) (fr.o.m. 2021-10-04) Söder, Larry, riksdagsledamot (KD) (fr.o.m. 2020-08-20)

Sekreterare:

Carlander, Christoffer, utredare (fr.o.m. 2020-08-24) Hedelin, Johan, konkurrensråd (fr.o.m. 2020-12-15)

Lundmark Söderberg, Tove, sekreterare (fr.o.m. 2020-12-15 t.o.m. 2021-10-24)

Löfgren, Christer, nationalekonom (fr.o.m. 2021-11-22) Zachrisson, Danielle, kansliråd (fr.o.m. 2020-05-15)

Lokal: Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm

Direktiv för utredningen, se dir. 2020:53, dir. 2020:126 och dir. 2021:67

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 31 mars 2022.

6.13Utredningen om en effektiv ekonomistyrning i kommuner och regioner (Fi 2020:07)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2020-09-03

Särskild utredare:

Olsson, Clas, generaldirektör (fr.o.m. 2020-09-07 t.o.m. 2021-09-22)

165

Finansdepartementet Skr. 2021/22:103

Sakkunniga:

Gustafsson, Karin, ämnesråd (fr.o.m. 2020-10-01 t.o.m. 2021-09-22) Lifvendahl, Marie, rättssakkunnig (fr.o.m. 2020-10-01 t.o.m.

2021-09-22)

Lundgren, Lina, rättssakkunnig (fr.o.m. 2021-03-08 t.o.m. 2021-09-22) Wikström, Johan, departementssekreterare (fr.o.m. 2020-10-01 t.o.m. 2021-09-22)

Experter:

Hjertkvist Nilsson, Annika, ekonomidirektör och redovisnings- och finanschef (fr.o.m. 2021-04-13 t.o.m. 2021-09-22)

Johansson, Niclas, sektionschef (fr.o.m. 2020-10-01 t.o.m.

2021-09-22)

Stark, Hans, ekonom (fr.o.m. 2020-10-01 t.o.m. 2021-09-22) Petersson, Hans, utbildningsledare (fr.o.m. 2020-10-01 t.o.m.

2021-09-22)

Huvudsekreterare:

Rönn, Agneta, seniorkonsult (fr.o.m. 2020-09-07 t.o.m. 2021-09-30)

Sekreterare:

Edholm, Jonas, utredare (fr.o.m. 2020-10-26 t.o.m. 2021-09-15) Lundbäck, Eva, kansliråd (fr.o.m. 2020-10-19 t.o.m. 2020-12-20) Lundbäck, Eva, kansliråd (fr.o.m. 2021-03-08 t.o.m. 2021-05-09) Persson, Elin, departementssekreterare (fr.o.m. 2020-10-01 t.o.m. 2021-09-30)

Santesson, Daniel, chefscontroller (fr.o.m. 2020-11-01 t.o.m. 2021-08-31)

Lokal: Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm

Direktiv för utredningen, se dir. 2020:88

Kommittén har avgett

SOU 2021:75 En god kommunal hushållning

Uppdraget är därmed slutfört.

6.14Utredningen om nya uppgiftsskyldigheter för betaltjänstleverantörer (Fi 2020:08)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2020-10-22

Särskild utredare:

Askersjö, Inga-Lill, justitieråd (fr.o.m. 2020-12-07)

Experter:

Andersen, Ewa, verkställande direktör (fr.o.m. 2021-01-26) Edlepil, Richard, skatteexpert (fr.o.m. 2021-01-26) Engsbråten, Alf, departementssekreterare (fr.o.m. 2021-01-26) Furubielke, Torbjörn, vice president (fr.o.m. 2021-01-26) Gunnarsson, Kristin, departementssekreterare (fr.o.m. 2021-01-26)

166

Finansdepartementet Skr. 2021/22:103

Halvarsson, Marielle, departementssekreterare (fr.o.m. 2021-04-01 t.o.m. 2021-09-29)

Holmberg, Carl, utredare (fr.o.m. 2021-01-26) Kellerborg, Kajsa, rättssakkunnig (fr.o.m. 2021-01-26)

Pavliouk, Eleonora, senior compliance officer (fr.o.m. 2021-01-26) Segefalk, Peter, rättslig expert (fr.o.m. 2021-01-26)

Sekreterare:

Holmberg, Carl, utredare (fr.o.m. 2021-05-01)

Niklewski Nilsson, Elin, rättslig specialist (fr.o.m. 2021-01-12)

Lokal: Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm

Direktiv för utredningen, se dir. 2020:106 och dir. 2021:83

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 31 maj 2022.

6.15Utredningen om vissa frågor om statligt anställdas rättsställning (Fi 2020:09)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2020-11-19

Särskild utredare:

Dahlbom, Monica, kammarrättspresident (fr.o.m. 2020-11-19)

Experter:

Durling, Carl, arbetsrättsjurist (fr.o.m. 2021-02-01)

Eklund, Torbjörn, jurist (fr.o.m. 2021-12-21)

Karlsson, Sara, departementssekreterare (fr.o.m. 2021-02-01)

Modig, Lars, kansliråd (fr.o.m. 2021-02-01)

Sekreterare:

Eklund, Torbjörn, senior rådgivare (fr.o.m. 2021-11-08 t.o.m. 2021-12-17)

Fränngård, Christina, administrativ assessor (fr.o.m. 2021-01-01)

Lokal: Jönköpings tingsrätt, Hamngatan 15, Jönköping

Direktiv för utredningen, se dir. 2020:120 och dir. 2021:111

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 28 februari 2022.

6.16Bostadsrättsregisterutredningen (Fi 2020:10)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2020-12-03

Särskild utredare:

Kjellson, Bengt, f.d. generaldirektör (fr.o.m. 2021-01-01)

Sakkunniga:

Arell, Lars, ämnesråd (fr.o.m. 2021-09-07)

Gruvhagen, Lina, rättssakkunnig (fr.o.m. 2021-09-07)

167

Finansdepartementet Skr. 2021/22:103

Welin, Katarina, ämnesråd (fr.o.m. 2021-09-07)

Experter:

Anderberg, Jonas, koncernjurist (fr.o.m. 2021-09-07) Berg Horner, Sofia, chefsjurist (fr.o.m. 2021-09-07) Berlin, Mattias, chef juridik (fr.o.m. 2021-09-07)

Blomqvist, Ulrika, verkställande direktör (fr.o.m. 2021-09-07) Hillerkrans, Lisbeth, gruppchef (fr.o.m. 2021-09-07) Sundblad, Christina, enhetschef (fr.o.m. 2021-09-07) Sörbom, Per, strategichef (fr.o.m. 2021-09-07)

Öhrström, Marie, chefsjurist (fr.o.m. 2021-09-07)

Österman, Tomas, verksamhetsutvecklare (fr.o.m. 2021-09-07)

Sekreterare:

Holmström, Linda, jurist (fr.o.m. 2021-02-08)

Lokal: Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm

Direktiv för utredningen, se dir. 2020:123

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 1 juli 2022.

6.17Utredningen om förslag för att underlätta för förstagångsköpare på bostadsmarknaden (Fi 2020:11)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2020-12-03

Särskild utredare:

Nordström, Eva, verkställande direktör (fr.o.m. 2020-12-21)

Sakkunniga:

Dickson, Jenny, departementssekreterare (fr.o.m. 2021-03-08) Eisensee, Thomas, ämnesråd (fr.o.m. 2021-11-01)

Elding Larsson, Nils, departementssekreterare (fr.o.m. 2021-03-08 t.o.m. 2021-03-21)

Fridborn Kempe, Philip, kansliråd (fr.o.m. 2021-03-22 t.o.m.

2021-09-13)

Nilsson, Johanna, kansliråd (fr.o.m. 2021-03-08 t.o.m. 2021-10-31) Peco, Amina, departementssekreterare (fr.o.m. 2021-09-14) Winnberg Elliot, Theresa, rättssakkunnig (fr.o.m. 2021-03-08)

Experter:

Andersen, Ewa, verkställande direktör (fr.o.m. 2021-03-08) Borgström Åkesson, Lisa, fastighetsekonom (fr.o.m. 2021-05-10) Fransson, Jonathan, ekonom (fr.o.m. 2021-03-08)

Färnstrand Damsgaard, Erika, forskningschef (fr.o.m. 2021-03-08) Gustafsson, Peter, rådgivare (fr.o.m. 2021-03-08)

Hansing, Johan, chefsekonom (fr.o.m. 2021-03-08) Hult, Anna, jurist (fr.o.m. 2021-03-08)

Hägred, Ulrika, expert (fr.o.m. 2021-03-08 t.o.m. 2021-05-09)

168

Finansdepartementet Skr. 2021/22:103

Höglund Westermark, Susan, verksjurist (fr.o.m. 2021-03-08)

Langemark, Moa, sparanalytiker (fr.o.m. 2021-03-08)

Skrutkowski, Mathias, rådgivare (fr.o.m. 2021-03-08)

Wilhelmsson, Mats, professor (fr.o.m. 2021-03-08)

Huvudsekreterare:

Svensén, Robin, nationalekonom (fr.o.m. 2021-01-15)

Sekreterare:

Lepola, Katja, civilekonom (fr.o.m. 2021-03-01)

Ribbing, Markus, rådgivare (fr.o.m. 2021-01-01)

Lokal: Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm

Direktiv för utredningen, se dir. 2020:125 och dir. 2021:66

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 31 mars 2022.

6.18Betalningsutredningen (Fi 2020:12)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2020-12-10

Särskild utredare:

Kinberg Batra, Anna, civilekonom (fr.o.m. 2020-12-11)

Sakkunniga:

Akdag, Sinan, digital expert (fr.o.m. 2021-04-27) Becker, Bo, professor (fr.o.m. 2021-04-27) Brimberg, Max, senior adviser (fr.o.m. 2021-08-23) Eriksson, Rickard, ekonomisk analytiker (fr.o.m. 2021-04-27) Felländer, Anna, founder (fr.o.m. 2021-04-27)

Grabo, Louise, generalsekreterare (fr.o.m. 2021-04-27) Grönquist, Ingela, chefsjurist (fr.o.m. 2021-04-27) Hagberg, Thomas, kansliråd (fr.o.m. 2021-04-27)

Hed Rosén, Fredrika, samordnare (fr.o.m. 2021-04-27) Julin, Eva, biträdande avdelningschef (fr.o.m. 2021-04-27) Nilervall, Bengt, näringspolitisk expert (fr.o.m. 2021-04-27) Sonnerby, Per, departementsråd (fr.o.m. 2021-04-27)

Stenström, Annika, sakkunnig ekonom (fr.o.m. 2021-04-27 t.o.m. 2021-08-22)

Verständig, Aron, senior jurist (fr.o.m. 2021-04-27) Wihlborg, Elin, professor (fr.o.m. 2021-04-27)

Parlamentarisk referensgrupp:

Dahlberg, Anders, riksdagsledamot (C) (fr.o.m. 2021-05-10)

Dioukarev, Dennis, riksdagsledamot (SD) (fr.o.m. 2021-05-10)

Hagman, Hampus, riksdagsledamot (KD) (fr.o.m. 2021-05-10)

Hamilton, Carl B., riksdagsledamot (L) (fr.o.m. 2021-05-10)

Karlsson, Mattias, riksdagsledamot (M) (fr.o.m. 2021-05-10)

Nylund Watz, Ingela, riksdagsledamot (S) (fr.o.m. 2021-05-10)

Skog, Karolina, riksdagsledamot (MP) (fr.o.m. 2021-05-10)

Svenneling, Håkan, riksdagsledamot (V) (fr.o.m. 2021-05-10)

169

Finansdepartementet Skr. 2021/22:103

Huvudsekreterare:

Wiklund Bystedt, Fredrik, revisionsdirektör (fr.o.m. 2021-01-01)

Sekreterare:

Drangel Wallbrand, Maia, Senior Legal Councel (fr.o.m. 2021-06-01) Olofsson, Ragnar, utredare (fr.o.m. 2021-03-01)

Rehnberg, Katja, departementssekreterare (fr.o.m. 2021-03-26 t.o.m. 2022-03-26)

Svensson, Peter, analytiker (fr.o.m. 2021-03-15 t.o.m. 2021-09-14) Svensson, Peter, analytiker (fr.o.m. 2021-09-15 t.o.m. 2021-10-14) Vinnefors, Sara, hovrättsassessor (fr.o.m. 2021-09-01)

Lokal: Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm

Direktiv för utredningen, se dir. 2020:133

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 30 november 2022.

6.192021 års grupptalanutredning (Fi 2021:01)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2021-01-14

Särskild utredare:

Renfors, Cecilia, justitieråd (fr.o.m. 2021-01-14)

Sakkunniga:

Larsson, Freddy, kansliråd (fr.o.m. 2021-02-05)

Pauli, Mikael, ämnesråd (fr.o.m. 2021-02-05)

Experter:

Ek Oldsjö, Maria, chefsrådman (fr.o.m. 2021-02-05 t.o.m. 2021-05-20) Girzl, Jolanda, näringspolitisk expert (fr.o.m. 2021-02-05)

Karfs, Daniel, biträdande KO (fr.o.m. 2021-02-05) Kullman, Eva, advokat (fr.o.m. 2021-02-05) Mauritzon, Cecilia, chefsrådman (fr.o.m. 2021-05-21) Rosenmüller, Carl, rådman (fr.o.m. 2021-02-05)

Wiezell, Maria, konsumenträttslig expert (fr.o.m. 2021-02-05)

Sekreterare:

Ludvigsson, Jenny, hovrättsassessor (fr.o.m. 2021-01-14)

Lokal: Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm

Direktiv för utredningen, se dir. 2021:2

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 14 juli 2022.

6.20Utredningen om statistik över hushållens tillgångar och skulder (Fi 2021:02)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2021-01-28

170

Finansdepartementet Skr. 2021/22:103

Särskild utredare:

Håkansson, Per, senior rådgivare (fr.o.m. 2021-01-28)

Sakkunnig:

Löfbom, Eva, ämnesråd (fr.o.m. 2021-02-11)

Experter:

Andersson, Michael, senior analytiker (fr.o.m. 2021-02-11) Angermund, Joachim, chefsjurist (fr.o.m. 2021-02-11 t.o.m. 2021-04-30)

Chenon, Karin, senior ekonom (fr.o.m. 2021-02-11) Edholm, Kajsa, verksjurist (fr.o.m. 2021-05-01) Gärdqvist, Peter, ämnesexpert (fr.o.m. 2021-02-11) Hokkanen, Jyry, statistikchef (fr.o.m. 2021-02-11) Nilsson, Christian, senior rådgivare (fr.o.m. 2021-02-11) Roine, Jesper, professor (fr.o.m. 2021-02-11)

Vestman, Roine, docent (fr.o.m. 2021-02-11)

Huvudsekreterare:

Schüllerqvist, Niklas, rådman (fr.o.m. 2021-01-28)

Sekreterare:

Billborn, Jill, senior ekonom (fr.o.m. 2021-02-01)

Nordström, Sofie, assessor (fr.o.m. 2021-01-28)

Lokal: Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm

Direktiv för utredningen, se dir. 2021:4

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 30 juni 2022.

6.21Utredningen om undantag från avfallsskatt och avfallsförbränningsskatt (Fi 2021:03)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2021-02-04

Särskild utredare:

Sanner, Johan, lagman (fr.o.m. 2021-03-01)

Experter:

Backlund, Sandra, departementssekreterare (fr.o.m. 2021-03-17)

Broman, Jennica, departementssekreterare (fr.o.m. 2021-03-17)

Henriksson, Ruben, departementssekreterare (fr.o.m. 2021-03-17)

Håkansson, Jenny, handläggare (fr.o.m. 2021-11-30)

Johansson, Malin, kansliråd (fr.o.m. 2021-03-17)

Jonasdottir, Hildur, departementssekreterare (fr.o.m. 2021-03-17)

Kellner, Christophe, departementssekreterare (fr.o.m. 2021-03-17)

Kock, Elisabet, handläggare (fr.o.m. 2021-03-17 t.o.m. 2021-11-29)

Lönn, Robert, skattejurist (fr.o.m. 2021-03-17)

Wallin, Daniel, rättslig expert (fr.o.m. 2021-03-17)

171

Finansdepartementet Skr. 2021/22:103

Sekreterare:

Backlund, Sandra, departementssekreterare (fr.o.m. 2021-09-15) Kellerborg, Kajsa, rättssakkunnig (fr.o.m. 2021-03-01)

Lokal: Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm

Direktiv för utredningen, se dir. 2021:5

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 28 februari 2022.

6.22Tullbefogenhetsutredningen (Fi 2021:04)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2021-04-29

Särskild utredare:

Lindberg, Gunnel, ordförande i Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden (fr.o.m. 2021-04-29)

Sakkunnig:

Ghiselli, Roger, kansliråd (fr.o.m. 2021-05-26)

Experter:

Erlingsson, Karin, rättschef (fr.o.m. 2021-05-26) Jern, Jessica, rättssakkunnig (fr.o.m. 2021-05-26) Jovicic, Slobodan, advokat (fr.o.m. 2021-05-26)

Kristoffersson, Lars, senior rådgivare (fr.o.m. 2021-05-26) Lind Thomsen, Marie, vice kammarchef och vice chefsåklagare (fr.o.m. 2021-05-26 t.o.m. 2021-09-26)

Nzeribe, Ironah, handläggare (fr.o.m. 2021-05-26) Pettersson, Sara, rättssakkunnig (fr.o.m. 2022-01-01) Thörngren, Sara, chefsjurist (fr.o.m. 2021-05-26) Waldenström, Roger, verksjurist (fr.o.m. 2021-09-27) Wildenstam, Ronja, rättssakkunnig (fr.o.m. 2021-05-26 t.o.m. 2021-12-31)

Sekreterare:

Skytte Spånberg, Anna, hovrättsassessor (fr.o.m. 2021-05-21)

Lokal: Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm

Direktiv för utredningen, se dir. 2021:28

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 16 maj 2022.

6.23Kommittén om översyn av stödet vid korttidsarbete (Fi 2021:05)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2021-09-23

Ordförande:

Jermsten, Rikard, generaldirektör (fr.o.m. 2021-09-24)

172

Finansdepartementet Skr. 2021/22:103

Vice ordförande:

Sundén, Annika, docent (fr.o.m. 2021-09-24)

Sekreterare:

Kiviniemi, Eveliina, rättssakkunnig (fr.o.m. 2021-10-01)

Larsson, Gabrielle, departementssekreterare (fr.o.m. 2022-01-15)

Nyberg, Petra, arbetsmarknadsanalytiker (fr.o.m. 2021-11-18)

Experter:

Beckman, Niklas, arbetsrättsjurist (fr.o.m. 2021-10-25) Brooks, Tim, avdelningschef (fr.o.m. 2021-10-15) Carlén, Thomas, LO-ekonom (fr.o.m. 2021-10-25)

Döös, Anna, departementssekreterare (fr.o.m. 2021-10-25) Ekmehag, Josefine, departementssekreterare (fr.o.m. 2021-10-25) Eriksson, Daniel, rättslig expert (fr.o.m. 2021-10-25)

Hollander, Fatima, arbetsrättsjurist (fr.o.m. 2021-10-15) Kolsrud, Jonas, arbetsmarknadsekonom (fr.o.m. 2021-10-25) Lundholm, Jesper, utredare (fr.o.m. 2021-10-25)

Nyholm, Peggy, verksamhetschef (fr.o.m. 2021-11-23) Offesson, Sandra, kvalificerad handläggare (fr.o.m. 2021-10-25) Römpötti, Marie, departementssekreterare (fr.o.m. 2021-10-25) Sjöberg, Karolina, chefsjurist (fr.o.m. 2021-11-23)

Skytesvall, Tomas, departementssekreterare (fr.o.m. 2021-10-25) Thunberg Bertolone, Tommy, central ombudsman (fr.o.m. 2021-11-23) Westerlund, Anna, kansliråd (fr.o.m. 2021-10-25)

Lokal: Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm

Direktiv för utredningen, se dir. 2021:79

Kommittén beräknas avsluta sitt arbete senast den 30 november 2022.

6.24Utredningen om vattenfrågor vid planläggning och byggande (Fi 2021:06)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2021-10-28

Särskild utredare:

Söderasp, Johanna, vattenvårdsdirektör (fr.o.m. 2022-01-10)

Huvudsekreterare:

Adolfsson, Camilla, ämnessakkunnig (fr.o.m. 2022-01-10)

Sekreterare:

Josefsson, Henrik, juris doktor (fr.o.m. 2022-01-17)

Lindberg, Cajsa, agronomie doktor (fr.o.m. 2022-03-01)

Lokal: Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm

Direktiv för utredningen, se dir. 2021:92

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 20 juni 2023.

173

Finansdepartementet Skr. 2021/22:103

6.25Utredningen om en uppföljning av de nya skattereglerna för företagssektorn (Fi 2021:07)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2021-11-03

Särskild utredare:

Bengtsson, Anders, kammarrättslagman (fr.o.m. 2021-11-01)

Experter:

Andersson Berg, Maria, rättslig expert (fr.o.m. 2021-12-08) Edlepil, Richard, bankjurist (fr.o.m. 2021-12-08) Ekenberg, Marina, kansliråd (fr.o.m. 2021-12-08)

Eklund, Alicia, rättssakkunnig (fr.o.m. 2021-12-08) Hansson, Ulrika, skattejurist (fr.o.m. 2021-12-08) Hasslemark, Henrik, kansliråd (fr.o.m. 2021-12-08) Hellenius, Richard, skatteexpert (fr.o.m. 2021-12-08) Lemdal, Michael, ekonom (fr.o.m. 2021-12-08) Lindstrand, Peter, skatterådgivare (fr.o.m. 2021-12-08) Sundberg, Eva, senior redovisningsexpert (fr.o.m. 2021-12-08) Thomann, Christian, ämnesråd (fr.o.m. 2021-12-08)

Sekreterare:

Annelund, Emma, kammarrättsassessor (fr.o.m. 2021-11-15) Nabavi, Pardis, kansliråd (fr.o.m. 2021-11-15)

Sundberg, Maria, kammarrättsassessor (fr.o.m. 2022-04-01)

Lokal: Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm

Direktiv för utredningen, se dir. 2021:97

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 1 november 2023.

6.26Utredningen motverka riskfylld kreditgivning och överskuldsättning (Fi 2021:08)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2021-11-03

Särskild utredare:

Flossing, Kathrin, ordförande (fr.o.m. 2021-11-03)

Sekreterare:

Lundgren, Emil, hovrättsassessor (fr.o.m. 2022-01-31) Lokal: Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm Direktiv för utredningen, se dir. 2021:108

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 3 maj 2023.

174

Finansdepartementet Skr. 2021/22:103

6.27Utredningen försöksverksamhet i kommuner och regioner (Fi 2021:09)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2021-11-03

Särskild utredare:

Teljebäck, Anders, ordförande (fr.o.m. 2021-11-03)

Huvudsekreterare:

Eriksson Stephanson, Cristina, föredragande i riksdagen (fr.o.m. 2022-01-01)

Sekreterare:

Widding-Gidlund, Susanne, rättslig expert (fr.o.m. 2021-12-01)

Lokal: Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm

Direktiv för utredningen, se dir. 2021:110

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 14 december 2023.

6.28Utredningen en ändamålsenlig och effektiv hantering av EU-medel (Fi 2021:10)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2021-11-03

Särskild utredare:

Johansson, Per, direktör (fr.o.m. 2021-12-01)

Lokal: Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm

Direktiv för utredningen, se dir. 2021:109

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 1 december 2023.

6.29Utredningen en modern dataskyddsreglering för Skatteverket, Tullverket och Kronofogdemyndigheten och förbättrade förutsättningar för en effektiv kontrollverksamhet (Fi 2021:11)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2021-11-03

Särskild utredare:

Liljeqvist, Peder, kammarrättslagman (fr.o.m. 2021-12-01)

Sekreterare:

Matsson, Ulrika, assessor (fr.o.m. 2021-12-18)

Söderbäck Hedén, Christina, hovrättsassessor (fr.o.m. 2022-01-01)

Lokal: Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm

175

Finansdepartementet Skr. 2021/22:103

Direktiv för utredningen, se dir. 2021:104

Uppdraget beräknas vara slutfört den 31 maj 2023.

6.30Utredningen om ett förbättrat resegarantisystem (Fi 2021:12)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2021-12-22

Särskild utredare:

Johansson, Svante O., justitieråd (fr.o.m. 2021-12-22)

Sekreterare:

Hall, Joakim, kammaråklagare (fr.o.m. 2022-01-10)

Lokal: Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm

Direktiv för utredningen, se dir. 2021:114

Uppdraget beräknas vara slutfört den 22 juni 2023.

176

Utbildningsdepartementet Skr. 2021/22:103

7Utbildningsdepartementet

Inom detta avsnitt har följande kommittéer avslutat sin verksamhet sedan redovisningen i 2020 års kommittéberättelse: 5, 6, 7, 8, 9, 10 och 11.

7.1Svenska delegationen av finsk-svenska utbildningsrådet (U 1976:11)

Organ inom Regeringskansliet

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 1976-09-09

Ordförande:

Baylan, Ibrahim, statsråd (fr.o.m. 2004-11-01 t.o.m. 2006-10-06) Björklund, Jan, statsråd (fr.o.m. 2006-10-07 t.o.m. 2014-10-03) Ekström, Anna, statsråd (fr.o.m. 2019-01-21)

Fridolin, Gustav, statsråd (fr.o.m. 2014-10-04 t.o.m. 2019-01-20) Johansson, Ylva, statsråd (fr.o.m. 1994-10-11 t.o.m. 1998-10-15) Steen, Anitra, statssekreterare (fr.o.m. 1989-02-24 t.o.m. 1991-10-06) Wärnersson, Ingegerd, statsråd (fr.o.m. 1998-12-15 t.o.m. 2002-01-31) Östros, Thomas, statsråd (fr.o.m. 2002-02-01 t.o.m. 2004-10-31)

Ledamöter:

Forsberg, Mai-Britt, regionchef (fr.o.m. 1991-09-01 t.o.m. 1992-10-18) Jägerhorn, Inger, redaktör (fr.o.m. 1992-10-19)

Karlberg, Peter, departementssekreterare (fr.o.m. 1990-04-01 t.o.m. 1995-03-01)

Lidholm, Merike, byrådirektör

Kvaavik-Bartley, Mirja, verkställande direktör (fr.o.m. 1992-10-19) Larsson, Lars-Gunnar, professor (fr.o.m. 1992-10-19)

Lundgren, Staffan, avdelningsdirektör (fr.o.m. 1986-06-30 t.o.m.

1992-10-18) Persson, Thomas

Steen, Anitra, statssekreterare (fr.o.m. 1989-02-24 t.o.m. 1991-10-06) Tegmark, Mats, lektor (fr.o.m. 2015-05-12)

Sekreterare:

Börjesson, Johan, departementssekreterare (fr.o.m. 2016-09-15 t.o.m. 2017-05-31)

Johansson, Amanda, departementssekreterare (fr.o.m. 2017-07-01) Johansson, Jacob, departementssekreterare (fr.o.m. 2007-06-01 t.o.m. 2010-08-31)

Mörck, Gerd, kansliråd (fr.o.m. 2011-10-01 t.o.m. 2016-09-14) Schierbeck, Jan, departementssekreterare (fr.o.m. 2010-09-01 t.o.m. 2011-09-30)

Wettergren, Catharina, kansliråd (fr.o.m. 1995-03-02 t.o.m.

2007-05-31)

Lokal: Utbildningsdepartementet, Drottninggatan 16, Stockholm

Kommitténs arbete är inte tidsbegränsat.

177

Utbildningsdepartementet Skr. 2021/22:103

7.2Forskningsberedningen (Ju 1983:B)

Organ inom Regeringskansliet

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 1983-03-03

Ordförande:

Björklund, Jan, statsråd (fr.o.m. 2011-08-25 t.o.m. 2012-09-30) Ernkrans, Matilda, statsråd (fr.o.m. 2019-08-01 t.o.m. 2020-09-30) Hellmark Knutsson, Helene, statsråd (fr.o.m. 2015-04-01 t.o.m. 2016-09-30)

Krantz, Tobias, statsråd (fr.o.m. 2009-11-01 t.o.m. 2010-09-30) Leijonborg, Lars, statsråd (fr.o.m. 2006-10-06 t.o.m. 2009-06-17) Pagrotsky, Leif, statsråd (fr.o.m. 2004-11-01 t.o.m. 2006-10-05) Tham, Carl, statsråd (fr.o.m. 1995-03-17 t.o.m. 1998-11-15) Östros, Thomas, statsråd (fr.o.m. 1999-02-12 t.o.m. 2004-10-31)

Ledamöter:

Aaro, Lars-Erik, direktör (fr.o.m. 2011-08-25 t.o.m. 2012-09-30) Albertsson, Ann-Christine, professor (fr.o.m. 2003-02-28 t.o.m.

2004-12-31)

Alexandersson, Mikael, rektor (fr.o.m. 2015-04-01 t.o.m. 2016-09-30) Alsér, Kristina, landshövding (fr.o.m. 2011-08-25 t.o.m. 2012-09-30) Althén, Tomas, verkställande direktör (fr.o.m. 1999-02-12 t.o.m.

2000-12-31)

Andersson, Bertil, professor (fr.o.m. 2007-05-24 t.o.m. 2008-12-31) Andersson, Bertil, rektor (fr.o.m. 2015-04-01 t.o.m. 2016-09-30) Andersson, Siv, professor (fr.o.m. 2003-02-28 t.o.m. 2003-12-31) Anvret, Maria, direktör (fr.o.m. 2009-11-01 t.o.m. 2010-09-30) Arwidsson, Marie S, direktör (fr.o.m. 2009-11-01 t.o.m. 2010-09-30) Benner, Mats, professor (fr.o.m. 2009-11-01 t.o.m. 2010-09-30) Benner, Mats, professor (fr.o.m. 2015-04-01 t.o.m. 2016-09-30) Bennet, Carl, styrelseordförande (fr.o.m. 2007-05-24 t.o.m.

2008-12-31)

Bennich Björkman, Li, professor (fr.o.m. 2009-11-01 t.o.m.

2010-09-30)

Bergh, Andreas, fil.dr (fr.o.m. 2009-11-01 t.o.m. 2010-09-30) Berglöf, Erik, professor (fr.o.m. 2005-12-09 t.o.m. 2006-12-31) Brogren, Charlotte, utvecklingschef (fr.o.m. 2011-08-25 t.o.m.

2012-09-30)

Carling, Karin, doktorand (fr.o.m. 2003-02-28 t.o.m. 2003-09-30) Dannetun, Helen, rektor (fr.o.m. 2011-08-25 t.o.m. 2012-09-30) Edin, Per-Olof, enhetschef (fr.o.m. 1995-03-17 t.o.m. 1998-11-15) Edquist, Charles, professor (fr.o.m. 2011-08-25 t.o.m. 2012-09-30) Edström, Kristina, professor (fr.o.m. 2015-05-01 t.o.m. 2016-09-30) Ekbom, Moa, fil.dr (fr.o.m. 2016-04-01 t.o.m. 2016-09-30) Ekholm, Mats, professor (fr.o.m. 1997-02-01 t.o.m. 1998-11-15) Ekman, Marie-Louise, professor (fr.o.m. 1995-03-17 t.o.m.

1998-11-15)

178

Utbildningsdepartementet Skr. 2021/22:103

Eriksson, Håkan, forskningschef (fr.o.m. 2001-01-01 t.o.m.

2002-12-31)

Esseveld, Joanna, docent (fr.o.m. 1995-03-17 t.o.m. 1998-11-15) Forsberg, Anna, professor (fr.o.m. 2019-08-01 t.o.m. 2020-09-30) Fossum, Greta, vice forskningschef (fr.o.m. 1995-03-17 t.o.m.

1998-11-15)

Frank, Harry, forskningsdirektör (fr.o.m. 1997-02-01 t.o.m.

1998-11-15)

Franke, Sigbrit, universitetskansler (fr.o.m. 1999-02-12 t.o.m.

2004-12-31)

Fredman, Pam, rektor (fr.o.m. 2011-08-25 t.o.m. 2012-09-30) Fresk, Klas, direktör (fr.o.m. 2005-12-09 t.o.m. 2006-12-31) Frisén, Jonas, professor (fr.o.m. 2005-12-09 t.o.m. 2006-12-31) Fräjdin-Hellqvist, Ulla-Britt, ordförande (fr.o.m. 2011-08-25 t.o.m. 2012-09-30)

Gagné, Cecilia, doktorand (fr.o.m. 2003-10-01 t.o.m. 2004-12-31) Gatti, Anna, doktorand (fr.o.m. 2007-05-24 t.o.m. 2008-12-31) Glad, Christina, verkställande direktör (fr.o.m. 1999-02-12 t.o.m. 2002-12-31)

Glimelius, Kristina, professor (fr.o.m. 1995-03-17 t.o.m. 1998-11-15) Graneli, Edna, professor (fr.o.m. 2003-02-28 t.o.m. 2004-12-31) Graneli, Edna, professor (fr.o.m. 2009-11-01 t.o.m. 2010-09-30) Gustafsson, Petter, professor (fr.o.m. 2003-02-28 t.o.m. 2004-12-31) Haettner Aurelius, Eva, professor (fr.o.m. 2005-12-09 t.o.m.

2006-12-31)

Hagström, Stig, universitetskansler (fr.o.m. 1995-03-17 t.o.m.

1998-11-15)

Hallberg, Anders, rektor (fr.o.m. 2011-08-25 t.o.m. 2012-09-30) Halldenius, Lena, doktorand (fr.o.m. 2001-01-01 t.o.m. 2002-12-31) Halleröd, Björn, professor (fr.o.m. 2015-04-01 t.o.m. 2016-09-30) Hammarström, Anne, professor (fr.o.m. 2005-12-09 t.o.m.

2006-12-31)

Hansson, Sven Ove, professor (fr.o.m. 2001-01-01 t.o.m. 2004-12-31) Hober, Sophia, professor (fr.o.m. 2007-05-24 t.o.m. 2008-12-31) Holmberg, Bengt, professor (fr.o.m. 1995-03-17 t.o.m. 1998-11-15) Holmberg, Sören, professor (fr.o.m. 2003-02-28 t.o.m. 2004-12-31) Ingvar, Martin, professor (fr.o.m. 2011-08-25 t.o.m. 2012-09-30) Janson, Tore, professor (fr.o.m. 1995-03-17 t.o.m. 1998-11-15) Johansson, Leif, direktör (fr.o.m. 2011-08-25 t.o.m. 2012-09-30) Johansson, Sven Ove, rektor (fr.o.m. 1997-02-01 t.o.m. 1997-11-15) Karlsson, Sigbritt, rektor (fr.o.m. 2015-04-01 t.o.m. 2016-09-30) Kasemo, Bengt, professor (fr.o.m. 1995-03-17 t.o.m. 1996-12-01) Kuylenstierna, Johan, professor (fr.o.m. 2019-08-01 t.o.m.

2020-09-30)

Leck, Caroline, professor (fr.o.m. 2015-04-01 t.o.m. 2016-09-30) Lidh, Harriet, verkställande direktör (fr.o.m. 2005-12-09 t.o.m.

2006-12-31)

Lindblad-Toh, Kerstin, professor (fr.o.m. 2015-04-01 t.o.m.

2016-09-30)

179

Utbildningsdepartementet Skr. 2021/22:103

Lindholm, Maria, doktorand (fr.o.m. 2005-12-09 t.o.m. 2006-12-31) Lindqvist, Svante, professor (fr.o.m. 1995-03-17 t.o.m. 1996-12-01) Lundberg, Jan M, forskningschef (fr.o.m. 2007-05-24 t.o.m.

2008-12-31)

Lundberg, Olle, professor (fr.o.m. 2019-08-01 t.o.m. 2020-09-30) Markides, Karin, professor (fr.o.m. 1997-02-01 t.o.m. 1998-11-15) Martin, Hans, forskningschef (fr.o.m. 2007-05-24 t.o.m. 2008-12-31) Mazur, Sara, forskningschef (fr.o.m. 2019-08-01 t.o.m. 2020-09-30) Millnert, Mille, generaldirektör (fr.o.m. 2011-08-25 t.o.m. 2012-09-30) Mäler, Karl-Göran, professor (fr.o.m. 1995-03-17 t.o.m. 1996-06-05) Narvinger, Anders, verkställande direktör (fr.o.m. 1999-02-12 t.o.m. 2000-12-31)

Nihlfors, Elisabet, professor (fr.o.m. 2019-08-01 t.o.m. 2020-09-30) Nilsson, Björn O, verkställande ledamot (fr.o.m. 2015-04-01 t.o.m. 2016-09-30)

Nilsson, Jan S., professor (fr.o.m. 2001-01-01 t.o.m. 2002-12-31) Nordholm, Lena, professor (fr.o.m. 2007-05-24 t.o.m. 2008-12-31) Nordin, Tim, doktorand (fr.o.m. 1999-02-12 t.o.m. 2000-12-31) Norell Bergendal, Margareta, professor (fr.o.m. 2001-01-01 t.o.m.

2002-12-31)

Normark, Staffan, professor (fr.o.m. 2015-04-01 t.o.m. 2016-09-30) Nygren, Jan, direktör (fr.o.m. 2009-11-01 t.o.m. 2010-09-30) Ohlander, Ann-Sofie, professor (fr.o.m. 2001-01-01 t.o.m. 2002-12-31) Olsson, Heléne, direktör (fr.o.m. 2003-02-28 t.o.m. 2004-12-31) Olsson, Inger, förbundsordförande (fr.o.m. 1995-03-17 t.o.m.

1998-11-15)

Palmér, Ingegerd, professor (fr.o.m. 1995-03-17 t.o.m. 1998-11-15) Pettersson, Ulf, professor (fr.o.m. 2003-02-28 t.o.m. 2004-12-31) Pihl, Håkan, rektor (fr.o.m. 2019-08-01 t.o.m. 2020-09-30)

Rahm Hallberg, Ingalill, professor (fr.o.m. 2007-05-24 t.o.m.

2008-12-31)

Rahm Hallberg, Ingalill, professor (fr.o.m. 2015-04-01 t.o.m.

2016-09-30)

Rothstein, Bo, professor (fr.o.m. 2011-08-25 t.o.m. 2012-09-30) Salmonsson, Lisa, lektor (fr.o.m. 2019-08-01 t.o.m. 2020-09-30) Sandberg, Göran, professor (fr.o.m. 2007-05-24 t.o.m. 2008-12-31) Sandberg, Göran, rektor (fr.o.m. 2009-11-01 t.o.m. 2010-09-30) Sandberg, Göran, verkställande ledamot (fr.o.m. 2011-08-25 t.o.m. 2012-09-30)

Sandberg, Göran, verkställande ledamot (fr.o.m. 2019-08-01 t.o.m. 2020-09-30)

Sandewall, Eric, professor (fr.o.m. 2001-01-01 t.o.m. 2002-12-31) Sandström, Madelene, verkställande direktör (fr.o.m. 2019-08-01 t.o.m. 2020-09-30)

Schwaag Serger, Sylvia, professor (fr.o.m. 2015-04-01 t.o.m.

2016-09-30)

Sennerby Forsse, Lisa, rektor (fr.o.m. 2009-11-01 t.o.m. 2012-09-30) Skeppstedt, Örjan, professor (fr.o.m. 2001-01-01 t.o.m. 2002-12-31) Smith, Henrik, professor (fr.o.m. 2015-04-01 t.o.m. 2016-09-30)

180

Utbildningsdepartementet Skr. 2021/22:103

Sommestad, Lena, forskarassistent (fr.o.m. 1995-03-17 t.o.m.

1998-11-15)

Stark, Agneta, docent (fr.o.m. 1997-02-01 t.o.m. 1998-11-15) Storch, Marcus, direktör (fr.o.m. 2011-08-25 t.o.m. 2012-09-30) Strålman, Christian, doktorand (fr.o.m. 2015-04-01 t.o.m. 2016-09-30) Strömme, Maria, professor (fr.o.m. 2011-08-25 t.o.m. 2012-09-30) Stymne, Birgitta, f.d. rektor (fr.o.m. 2009-11-01 t.o.m. 2010-09-30) Sundgren, Jan-Erik, direktör (fr.o.m. 2009-11-01 t.o.m. 2010-09-30) Svanborg, Catharina, professor (fr.o.m. 2001-01-01 t.o.m. 2002-12-31) Söderbergh Widding, Astrid, rektor (fr.o.m. 2015-04-01 t.o.m.

2016-09-30)

Söderbergh Widding, Astrid, rektor (fr.o.m. 2019-08-01 t.o.m.

2020-09-30)

Sörlin, Sverker, professor (fr.o.m. 2007-05-24 t.o.m. 2008-12-31) Sörlin, Sverker, professor (fr.o.m. 2015-04-01 t.o.m. 2016-09-30) Tarschys, Daniel, professor (fr.o.m. 2007-05-24 t.o.m. 2008-12-31) Teeri, Tuula, verkställande direktör (fr.o.m. 2019-08-01 t.o.m.

2020-09-30)

Treschow Torell, Lena, professor (fr.o.m. 2011-08-25 t.o.m.

2012-09-30)

Truvé, Staffan, verkställande direktör (fr.o.m. 2001-01-01 t.o.m.

2002-12-31)

Uhlén, Mathias, professor (fr.o.m. 2001-01-01 t.o.m. 2002-12-31) Uhlén, Mathias, professor (fr.o.m. 2019-08-01 t.o.m. 2020-09-30) Wallberg-Henriksson, Harriet, rektor (fr.o.m. 2009-11-01 t.o.m.

2012-09-30)

Wallenberg, Marcus, direktör (fr.o.m. 2011-08-25 t.o.m. 2012-09-30) Westerhäll, Lotta, professor (fr.o.m. 1995-03-17 t.o.m. 1998-11-15) Wigzell, Hans, professor, regeringens vetenskapliga rådgivare (fr.o.m. 1999-02-12 t.o.m. 2004-12-31)

Witt-Brattström, Ebba, professor (fr.o.m. 2007-05-24 t.o.m.

2008-12-31)

Wittrock, Björn, professor (fr.o.m. 2001-01-01 t.o.m. 2002-12-31) von Wright, Moira, professor (fr.o.m. 2011-08-25 t.o.m. 2012-09-30) Åsberg, Marie, professor (fr.o.m. 1995-03-17 t.o.m. 1998-11-15) Åsman, Barbro, professor (fr.o.m. 2005-12-09 t.o.m. 2006-12-31)

Sekreterare:

Gustafsson, Bengt, professor (fr.o.m. 1995-03-17 t.o.m. 1996-11-30)

Lokal: Utbildningsdepartementet, Drottninggatan 16, Stockholm

Kommitténs arbete är inte tidsbegränsat.

7.3Kommittén Svenska Unescorådet (U 2012:01)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2011-12-22

181

Utbildningsdepartementet Skr. 2021/22:103

Ordförande:

Davidson, Inger, f.d. statsråd och led. av riksdagen (fr.o.m. 2012-01-01 t.o.m. 2017-12-31)

Sommestad, Lena, landshövding (fr.o.m. 2018-02-20 t.o.m.

2021-12-31)

Vice ordförande:

Kjellqvist, Tomas, forskningsledare (fr.o.m. 2012-01-01 t.o.m. 2017-12-31)

Lindberg, Niclas, stadsbibliotekarie (fr.o.m. 2018-02-20 t.o.m. 2021-12-31)

Ledamöter:

Alarcón, Paul, hållbarhetschef (fr.o.m. 2018-02-20 t.o.m. 2021-12-31) Bergdahl, Per, personalchef (fr.o.m. 2012-01-01 t.o.m. 2012-09-24) Bielik, Julia, generalsekreterare (fr.o.m. 2018-02-20 t.o.m.

2021-12-31)

Björk, Eva, professor (fr.o.m. 2014-01-01 t.o.m. 2017-12-31) Carlsson, Ulla, professor (fr.o.m. 2012-01-01 t.o.m. 2013-12-31) Gammel, Lisa, styrelseledamot (fr.o.m. 2012-01-01 t.o.m. 2013-12-31) Granlund, Anders, särskild ämnesföreträdare för miljö och klimat (fr.o.m. 2012-09-25 t.o.m. 2016-10-18)

Hellström, Matilda, vice ordförande i Sveriges elevråd Svea (fr.o.m. 2014-03-17 t.o.m. 2017-12-31)

Johansson, Kennet, generaldirektör (fr.o.m. 2012-01-01 t.o.m.

2013-12-31)

Knutsson, Anneka, enhetschef (fr.o.m. 2012-01-01 t.o.m. 2012-09-24) Källén, Ulrica, verksamhetsledare (fr.o.m. 2018-02-20 t.o.m.

2021-12-31)

Lindberg, Niclas, generalsekreterare, Svenska biblioteksföreningen (fr.o.m. 2014-03-17 t.o.m. 2017-12-31)

Lindberg, Niclas, stadsbibliotekarie (fr.o.m. 2018-02-20 t.o.m.

2021-12-31)

Malmberg, Betty, led. av riksdagen (fr.o.m. 2012-01-01 t.o.m.

2017-12-31)

Malmberg, Betty, led. av riksdagen (fr.o.m. 2018-02-20 t.o.m.

2021-12-31)

Niemi, Pyry, led. av riksdagen (fr.o.m. 2012-01-01 t.o.m. 2017-12-31) Nordlund, Per, verksföreträdare för demokrati och mänskliga rättigheter (fr.o.m. 2016-10-19 t.o.m. 2017-12-31)

Nordlund, Per, verksföreträdare (fr.o.m. 2018-02-20 t.o.m.

2021-12-31)

Romanus, Mika, enhetschef (fr.o.m. 2014-01-01 t.o.m. 2017-12-31) Samuelsson, Mariann, överdirektör (fr.o.m. 2012-01-01 t.o.m.

2013-12-31)

Sannerholm, Richard, avdelningschef (fr.o.m. 2018-02-20 t.o.m.

2021-12-31)

Schultz, Lisen, forskare (fr.o.m. 2018-02-20 t.o.m. 2021-12-31) Söderlund, Mats, ordförande (fr.o.m. 2012-01-01 t.o.m. 2015-11-09)

182

Utbildningsdepartementet Skr. 2021/22:103

Thinsz Fjellström, Camilla, utbildningsråd (fr.o.m. 2012-01-01 t.o.m. 2015-11-09)

Weibull, Knut, överantikvarie (fr.o.m. 2015-11-10 t.o.m. 2017-12-31) Weibull, Knut, överantikvarie (fr.o.m. 2018-02-20 t.o.m. 2021-12-31) Wieslander, Charlotte, rådgivare (fr.o.m. 2014-09-11 t.o.m.

2017-12-31)

Östman, Leif, professor (fr.o.m. 2012-01-01 t.o.m. 2017-12-31)

Kanslichef:

Djurberg, Mats, ämnesråd (fr.o.m. 2012-03-01 t.o.m. 2020-02-29) Johansson, Anna-Karin, generalsekreterare (fr.o.m. 2020-08-17 t.o.m. 2021-12-31)

Johansson, Anna-Karin, generalsekreterare (fr.o.m. 2022-01-01 t.o.m. 2022-10-31)

Biträdande kanslichef:

Engström Stenson, Karin, departementssekreterare (fr.o.m. 2019-11-12 t.o.m. 2020-08-17)

Engström Stenson, Karin, departementssekreterare (fr.o.m. 2020-09-08 t.o.m. 2021-12-31)

Sekreterare:

Davidsson, Fanny, projektledare (fr.o.m. 2019-12-01 t.o.m.

2021-01-31)

Davidsson, Fanny, projektledare (fr.o.m. 2021-02-01 t.o.m.

2021-05-31)

Davidsson, Fanny, projektledare (fr.o.m. 2021-06-01 t.o.m.

2021-06-30)

Davidsson, Fanny, projektledare (fr.o.m. 2021-07-01 t.o.m.

2021-12-31)

Davidsson, Fanny, sekreterare (fr.o.m. 2022-01-01 t.o.m. 2022-10-31) Engström Stenson, Karin, departementssekreterare (fr.o.m. 2019-05-01 t.o.m. 2019-11-11)

Engström Stenson, Karin, departementssekreterare (fr.o.m. 2020-09-01 t.o.m. 2021-12-31)

Engström Stenson, Karin, departementssekreterare (fr.o.m. 2022-01-01 t.o.m. 2022-10-31)

Gardelin, Kari, social media team leader (fr.o.m. 2017-09-18 t.o.m. 2018-12-31)

Gardelin, Kari, sekreterare (fr.o.m. 2019-01-01)

Gardelin, Kari, sekreterare (fr.o.m. 2021-09-19 t.o.m. 2021-12-31) Hegelfjärd, Jessica, studerande (fr.o.m. 2012-06-06 t.o.m. 2012-10-31) Höglund, Hans, departementssekreterare (fr.o.m. 2012-01-01 t.o.m. 2013-07-17)

Jansson, Emma, departementssekreterare (fr.o.m. 2013-12-01) Jansson, Emma, departementssekreterare (fr.o.m. 2022-01-01 t.o.m. 2022-10-31)

Kaleli, Gulan, kanslisekreterare (fr.o.m. 2018-04-16 t.o.m.

2018-12-31)

Lindström, Camilla, kansliråd (fr.o.m. 2012-03-01 t.o.m. 2013-08-30)

183

Utbildningsdepartementet Skr. 2021/22:103

Lodén, Julia, handläggare (fr.o.m. 2018-06-01 t.o.m. 2021-05-31) Lundman, Kerstin, departementssekreterare (fr.o.m. 2012-01-01 t.o.m. 2018-07-31)

Magnusson, Per, kansliråd (fr.o.m. 2012-11-15 t.o.m. 2019-08-18) Nuder, Sara, praktikant (fr.o.m. 2020-02-01 t.o.m. 2020-08-31) Oscarsson, Louise, jurist (fr.o.m. 2019-09-23 t.o.m. 2020-03-31) Oscarsson, Louise, jurist (fr.o.m. 2020-04-01 t.o.m. 2020-08-31) Sahlstrand, Ylva, kommunikationsstrateg (fr.o.m. 2015-08-10 t.o.m. 2015-12-31)

Svedin, Ingela, departementssekreterare (fr.o.m. 2014-09-01 t.o.m. 2015-09-30)

Wiklund Hult, Joel, folkbokföringshandläggare (fr.o.m. 2019-06-01 t.o.m. 2020-03-31)

Wiklund Hult, Joel, sekreterare (fr.o.m. 2020-04-01)

Wiklund Hult, Joel, sekreterare (fr.o.m. 2022-01-01 t.o.m. 2022-10-31) Öström, Hans-Åke, ämnesråd (fr.o.m. 2013-09-03 t.o.m. 2013-11-30)

Biträdande sekreterare:

Fexdal, Pernilla, kanslisekreterare (fr.o.m. 2015-04-01 t.o.m. 2015-07-26)

Gelin, Hanna (fr.o.m. 2015-06-24 t.o.m. 2019-10-14) Ruston, Yvonne (fr.o.m. 2014-06-16 t.o.m. 2015-03-31)

Lokal: Garnisonen, Karlavägen 100, 103 33 Stockholm

Direktiv för utredningen, se dir. 2011:115 och dir. 2013:123

Svenska Unescorådets arbete, huvuduppgifter

Kommittén Svenska Unescorådet har till uppgift att ge råd till regeringen när det gäller Unescos verksamhet och att informera om och skapa intresse i Sverige för Unescos verksamhet. Unescorådet ska också enligt direktivet bidra till att genomföra Sveriges strategi för samarbetet med Unesco.

I den rådgivande uppgiften ingår att samordna svenska ståndpunkter och utarbeta underlag för instruktioner till de svenska delegationerna till exempelvis Unescos generalkonferens, ämnesvisa Unescokonferenser och de av Unescos underorgan där Sverige deltar. Unescorådet bidrar också till att samordna och bistå med underlag till flera av de rapporter som Unesco efterfrågar från medlemsländer kring genomförandet av konventioner och rekommendationer.

I uppgiften att informera ingår att organisera möten och konferenser om ämnen inom Unescos ansvarsområden samt ta fram och sprida informationsmaterial. Unescorådet har bland annat genomfört ett stort antal seminarier, konferenser, lanseringar av relevanta Unescorapporter, publicerat debattartiklar och bedrivit ett aktivt informations- och kommunikationsarbete.

I arbetet med att genomföra Sveriges strategi för samarbete med Unesco har Svenska Unescorådet samverkat med ett flertal svenska aktörer, inklusive universitet, civilsamhället, ungdomsorganisationer, myndigheter

184

Utbildningsdepartementet Skr. 2021/22:103

och kommuner, verksamma inom Unescos mandat så som svenska

världsarv, biosfärområden, världsminnen, Unescoprofessurer, frivilligorganisationer, svenska Unescoexperter, m.fl.

Svenska Unescorådet arbetar tillsammans med Sida med att aktivt sprida information om situationen för utbildning i världen, inklusive i samband med skolstängningarna till följd av covid-19. Covid-19s effekt på kultursektorn har också varit en viktig fråga. Nya riktlinjer för Unescoprofessurerna har tagits fram och beslut har tagits om att fyra nya Unescoprofessurer ska lysas ut. Utbildning för hållbar utveckling har varit en viktig fråga under året.

Sverige har en plats i kommittén för Unescos konvention om tryggande av det immateriella kulturarvet för perioden 2020–2024 och Svenska Unescorådet bidrar med stöd och råd i det arbetet liksom i många andra sammanhang där Sverige är aktivt i Unesco. Svenska Unescorådet har fortsatt samarbetet med Riksantikvarieämbetet och Naturvårdsverket gällande nationella världsarvsstrategin.

Nordiskt samarbete

Svenska Unescorådet arbetar nära med övriga nordiska länder, vilket bland annat innebär samordning av de nordiska ländernas kandidaturer till Unescos underorgan. De nordiska nationalkommissionerna möts regelbundet för att samordna nordiska positioner inför Unescos styrelsemöten och generalkonferenser.

Organisationsbedömning och Sveriges Unescostrategi

Svenska Unescorådet har tagit fram en organisationsbedömning samt ett underlag för en ny svenska Unescostrategi för perioden 2022–2025. En viktig del av arbetet har varit konsultationer med de svenska Unesco- aktörerna.

En redovisning av Svenska Unescorådets arbete lämnas årligen till

Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet).

7.4Utredningen om elevers möjligheter att nå kunskapskraven (U 2017:07)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2017-07-20

Särskild utredare:

Bååth, Greger, f.d. generaldirektör (fr.o.m. 2018-03-14 t.o.m.

2018-06-01)

Hultgren, Kerstin, ämnesråd (fr.o.m. 2018-06-02 t.o.m. 2019-06-30) Karle, Åsa, utredare (fr.o.m. 2017-08-01 t.o.m. 2018-01-31) Lagergren, Tommy, bitr. generaldirektör (fr.o.m. 2019-12-11 t.o.m. 2021-02-28)

185

Utbildningsdepartementet Skr. 2021/22:103

Sakkunniga:

Adell Hellström, Erik, departementssekreterare (fr.o.m. 2019-03-26 t.o.m. 2019-09-30)

Ahlén, Fredrik M, departementssekreterare (fr.o.m. 2019-10-01 t.o.m. 2021-02-28)

Bodin, Saskia, departementssekreterare (fr.o.m. 2019-03-26 t.o.m. 2020-09-08)

Eriksson, Leif J, departementssekreterare (fr.o.m. 2019-03-26 t.o.m. 2021-02-28)

Eriksson, Per G, ämnesråd (fr.o.m. 2019-03-26 t.o.m. 2021-02-28) Gustafsson, Josefine, departementssekreterare (fr.o.m. 2019-03-26 t.o.m. 2020-09-08)

Haeggman, Ullalena, kansliråd (fr.o.m. 2019-03-26 t.o.m. 2020-05-11) Hermansson, Andreas, kansliråd (fr.o.m. 2020-09-09 t.o.m.

2021-02-28)

Hindberg, Linda, departementssekreterare (fr.o.m. 2020-05-12 t.o.m. 2020-09-29)

Larsson, Andrea, departementssekreterare (fr.o.m. 2020-09-30 t.o.m. 2021-02-28)

Pontis, Cristina, departementssekreterare (fr.o.m. 2019-03-26 t.o.m. 2020-03-09)

Törn, Marie, kansliråd (fr.o.m. 2020-03-10 t.o.m. 2021-02-28) Velander, Christina, departementssekreterare (fr.o.m. 2020-09-09 t.o.m. 2021-02-28)

Wester, Hugo, departementssekreterare (fr.o.m. 2019-03-26 t.o.m. 2019-09-30)

Experter:

Adamson, Lena, direktör (fr.o.m. 2017-10-31 t.o.m. 2018-01-31) Adell Hellström, Erik, departementssekreterare (fr.o.m. 2018-08-15 t.o.m. 2019-03-25)

André, Erik, departementssekreterare (fr.o.m. 2017-10-31 t.o.m.

2018-04-01)

Bengtsson, Elin, departementssekreterare (fr.o.m. 2017-10-31 t.o.m. 2019-02-20)

Blomberg, Joakim, enhetschef (fr.o.m. 2017-10-31 t.o.m. 2021-02-28) Bodin, Saskia, departementssekreterare (fr.o.m. 2019-02-21 t.o.m. 2019-03-25)

Bååth, Greger, f.d. generaldirektör (fr.o.m. 2018-06-02 t.o.m.

2021-02-28)

Dahlberg, Kristina, undervisningsråd (fr.o.m. 2017-10-31 t.o.m.

2020-03-05)

Eriksson, Leif J, departementssekreterare (fr.o.m. 2018-04-03 t.o.m. 2019-03-25)

Eriksson, Per G, ämnesråd (fr.o.m. 2017-10-31 t.o.m. 2019-03-25) Flodmark, Carl-Erik, medicinskt sakkunnig (fr.o.m. 2018-08-15 t.o.m. 2021-02-28)

Gard, Anna-Lena, rådgivare (fr.o.m. 2017-10-31 t.o.m. 2018-09-24) Gustavsson, Josefine, departementssekreterare (fr.o.m. 2017-10-31 t.o.m. 2019-03-25)

186

Utbildningsdepartementet Skr. 2021/22:103

Haeggman, Ullalena, kansliråd (fr.o.m. 2017-10-31 t.o.m. 2019-03-25) Högberg, Elisabeth, samordnare (fr.o.m. 2018-09-25 t.o.m.

2021-02-28)

Israelsson, Marie, undervisningsråd (fr.o.m. 2020-03-10 t.o.m.

2021-02-28)

Järvklo, Niclas, departementssekreterare (fr.o.m. 2017-10-31 t.o.m. 2021-02-28)

Lundqvist, Ulrika, enhetschef (fr.o.m. 2018-03-01 t.o.m. 2021-02-28) Pontis, Cristina, departementssekreterare (fr.o.m. 2018-06-02 t.o.m. 2019-03-25)

Sjölund, Anna-Lena, departementssekreterare (fr.o.m. 2017-10-31 t.o.m. 2018-08-14)

Törn, Marie, kansliråd (fr.o.m. 2017-10-31 t.o.m. 2018-04-01) Wallberg, Eva, kanslichef (fr.o.m. 2018-05-22 t.o.m. 2021-02-28) Wester, Hugo, departementssekreterare (fr.o.m. 2017-10-31 t.o.m. 2019-03-25)

Westin, Niclas, enhetschef (fr.o.m. 2017-10-31 t.o.m. 2018-02-28) Zetterquist, Susanne, utredare (fr.o.m. 2017-10-31 t.o.m. 2018-08-14)

Huvudsekreterare:

Moberg, Karin, kansliråd (fr.o.m. 2019-12-19 t.o.m. 2021-02-28)

Sekreterare:

Boussaid Pettersson, Nadia, jurist (fr.o.m. 2017-11-27 t.o.m.

2018-03-11)

Ernestam, Åsa, utredare (fr.o.m. 2020-01-27 t.o.m. 2021-02-28) Käll, Jan, rättssakkunnig (fr.o.m. 2018-04-18 t.o.m. 2021-02-28) von Otter, Cecilia, utredare (fr.o.m. 2020-01-25 t.o.m. 2021-02-28) Thunholm, Kajsa, regionkommunikatör (fr.o.m. 2017-09-11 t.o.m. 2018-01-31)

Törn, Marie (fr.o.m. 2018-04-02 t.o.m. 2019-06-30)

Lokal: Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm

Direktiv för utredningen, se dir. 2017:88, dir. 2018:33, dir. 2018:58, dir. 2019:38 och dir. 2020:18

Kommittén har avgett

SOU 2020:42 En annan möjlighet till särskilt stöd – reglering av kommunala resursskolor

SOU 2021:11 Bättre möjligheter för elever att nå kunskapskraven

Uppdraget är därmed slutfört.

7.5Pliktmaterialutredningen (U 2019:03)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2019-11-14

Särskild utredare:

Geijer, Ulrika, chefsrådman (fr.o.m. 2019-11-14 t.o.m. 2021-04-30)

187

Utbildningsdepartementet Skr. 2021/22:103

Sakkunniga:

Granlund, Magnus, kansliråd (fr.o.m. 2020-02-03 t.o.m. 2021-01-11) Stridsberg, Linda, ämnesråd (fr.o.m. 2020-10-20 t.o.m. 2021-04-30) Öhman, Tyri (fr.o.m. 2021-01-12 t.o.m. 2021-04-30)

Östgren, Carolina (fr.o.m. 2020-02-03 t.o.m. 2020-10-19)

Experter:

Bjersby, Martin, arkivarie (fr.o.m. 2020-02-03 t.o.m. 2021-04-30) Dahlgren, Anna, professor (fr.o.m. 2020-02-03 t.o.m. 2021-04-30) Hultengård, Per, jurist (fr.o.m. 2020-02-03 t.o.m. 2021-04-30)

Konstenius, Göran, verksamhetsutredare (fr.o.m. 2020-02-03 t.o.m. 2021-04-30)

Larsson, Boel, programansvarig för pliktfrågor (fr.o.m. 2020-02-03 t.o.m. 2021-04-30)

Liljeqvist, Peder, kammarrättslagman (fr.o.m. 2020-02-03 t.o.m. 2021-04-30)

Nylander, Eva, tf. överbibliotekarie (fr.o.m. 2020-02-03 t.o.m.

2021-04-30)

Sjögren, Mikael, överbibliotekarie (fr.o.m. 2020-02-03 t.o.m.

2021-04-30)

Stengård, Eva, kansliråd (fr.o.m. 2020-02-03 t.o.m. 2021-04-30)

Huvudsekreterare:

Brundin, Åsa, justitiesekreterare (fr.o.m. 2019-12-01 t.o.m. 2021-05-14)

Sekreterare:

Arvidsson, Ann-Sofie, arkivarie (fr.o.m. 2019-12-01 t.o.m. 2021-04-30)

Lokal: Förvaltningsrätten i Malmö, Malmö samt Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm

Direktiv för utredningen, se dir. 2019:84 och dir. 2020:103

Kommittén har avgett

SOU 2021:32 Papper, poddar och ... Pliktmateriallagstiftning för ett tryggat källmaterial

Uppdraget är därmed slutfört.

7.6Utredningen om stärkta skolbibliotek och läromedel (U 2019:04)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2019-11-28

Särskild utredare:

Fridolin, Gustav, f.d. statsråd (fr.o.m. 2019-11-28 t.o.m. 2021-08-17)

Sakkunniga:

Berggren, Matilda, ämnesråd (fr.o.m. 2020-01-14 t.o.m. 2021-08-17)

188

Utbildningsdepartementet Skr. 2021/22:103

Bodin, Saskia, departementssekreterare (fr.o.m. 2020-01-14 t.o.m. 2020-09-06)

Edström, Hannah, rättssakkunnig (fr.o.m. 2020-05-04 t.o.m.

2021-01-11)

Eresund Rosing, Ylva, kansliråd (fr.o.m. 2020-01-14 t.o.m.

2021-08-17)

Hermansson, Andreas, kansliråd (fr.o.m. 2020-09-07 t.o.m.

2021-08-17)

Lindblom, Anna, departementssekreterare (fr.o.m. 2020-01-14 t.o.m. 2021-08-17)

Experter:

Fjellner, Jonny, avdelningschef (fr.o.m. 2020-01-14 t.o.m. 2021-08-17) Hansson, Krister, samordnare (fr.o.m. 2020-01-14 t.o.m. 2021-08-17) Holmqvist, Anette, undervisningsråd (fr.o.m. 2020-01-14 t.o.m.

2021-08-17)

Lempert, Mårten, handläggare (fr.o.m. 2020-01-14 t.o.m. 2020-02-03) Norberg, Joakim, utredare (fr.o.m. 2020-01-14 t.o.m. 2021-08-17) Ström, Nina, handläggare (fr.o.m. 2020-02-04 t.o.m. 2021-08-17)

Sekreterare:

Medin, Anna, jurist (fr.o.m. 2020-01-14 t.o.m. 2021-08-17)

Mejer, Tove, undervisningsråd (fr.o.m. 2019-12-09 t.o.m. 2021-08-17)

Lokal: Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm

Direktiv för utredningen, se dir. 2019:91, dir. 2020:109 och dir. 2021:21

Kommittén har avgett

SOU 2021:3 Skolbibliotek för bildning och utbildning

SOU 2021:70 Läromedelsutredningen – böckernas betydelse och elevernas tillgång till kunskap

Uppdraget är därmed slutfört.

7.7Utredningen om mer tid till undervisning (U 2020:01)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2020-02-27

Särskild utredare:

Westerholm, Anna, avdelningschef (fr.o.m. 2020-02-27 t.o.m. 2021-04-26)

Sakkunniga:

Adell Hellström, Erik, departementssekreterare (fr.o.m. 2020-05-26 t.o.m. 2021-04-26)

Bodin, Saskia, departementssekreterare (fr.o.m. 2020-05-26 t.o.m. 2020-09-06)

Edin, Anders, departementssekreterare (fr.o.m. 2020-05-26 t.o.m. 2021-04-26)

189

Utbildningsdepartementet Skr. 2021/22:103

Edström, Hannah, rättssakkunnig (fr.o.m. 2020-05-26 t.o.m.

2021-01-11)

Hermansson, Andreas, kansliråd (fr.o.m. 2020-09-07 t.o.m.

2021-04-26)

Ingemarsdotter Persson, Kristina, departementssekreterare (fr.o.m. 2020-05-26 t.o.m. 2021-03-08)

Pontis, Cristina, kansliråd (fr.o.m. 2020-05-26 t.o.m. 2021-04-26) Winbladh, Malin, departementssekreterare (fr.o.m. 2021-02-09 t.o.m. 2021-04-26)

Århammar, Annika, kansliråd (fr.o.m. 2020-05-26 t.o.m. 2021-04-26)

Experter:

Asp, Johan, utredare (fr.o.m. 2020-05-26 t.o.m. 2021-04-26) Larsson, Åke, utvecklingssamordnare (fr.o.m. 2020-05-26 t.o.m. 2021-04-26)

Lerwall, Lotta, professor (fr.o.m. 2020-12-08 t.o.m. 2021-04-26) Persson, Roger, undervisningsråd (fr.o.m. 2020-05-26 t.o.m. 2021-04-26)

Sekreterare:

Bellaagh, Katalin, undervisningsråd (fr.o.m. 2020-03-09 t.o.m.

2021-05-06)

Hellstadius, Mikael, jurist (fr.o.m. 2020-12-16 t.o.m. 2021-03-31) Hilborn, Ingegärd, jurist (fr.o.m. 2020-11-01 t.o.m. 2020-12-31) Hilborn, Ingegärd, jurist (fr.o.m. 2021-01-01 t.o.m. 2021-03-31) Lindskog, Ingrid, rådgivare (fr.o.m. 2020-05-15 t.o.m. 2020-10-15) Lindskog, Ingrid, senior rådgivare (fr.o.m. 2020-10-16 t.o.m.

2020-12-31)

Lindskog, Ingrid, senior rådgivare (fr.o.m. 2021-01-01 t.o.m.

2021-03-31)

Wangvik, Jessica, hovrättsassessor (fr.o.m. 2020-03-09 t.o.m.

2021-05-06)

Wennler, Linda, utredare (fr.o.m. 2020-10-05 t.o.m. 2020-12-31) Wennler, Linda, utredare (fr.o.m. 2021-01-01 t.o.m. 2021-04-12) Wester, Anita, senior rådgivare (fr.o.m. 2020-06-01 t.o.m. 2020-10-31)

Lokal: Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm

Direktiv för utredningen, se dir. 2020:21

Kommittén har avgett

SOU 2021:30 Kampen om tiden – mer tid till lärande

Uppdraget är därmed slutfört.

7.8Utredningen om en tioårig grundskola (U 2020:02)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2020-03-05

190

Utbildningsdepartementet Skr. 2021/22:103

Särskild utredare:

Durhán, Eva (fr.o.m. 2020-03-05 t.o.m. 2021-05-10)

Sakkunniga:

Ahlquist, Mattias, kansliråd (fr.o.m. 2020-05-19 t.o.m. 2021-05-10) Ingemarsdotter Persson, Kristina, departementssekreterare (fr.o.m. 2020-05-19 t.o.m. 2021-02-15)

Mellsjö, Erik, departementssekreterare (fr.o.m. 2021-02-16 t.o.m. 2021-05-10)

Mikaelsson, Lars Olof, ämnesråd (fr.o.m. 2021-01-01 t.o.m.

2021-05-10)

Ridderman Karlsson, Christina, departementssekreterare (fr.o.m.

2020-05-19 t.o.m. 2021-05-10)

Tofténius, Christer, ämnesråd (fr.o.m. 2020-05-19 t.o.m. 2021-05-10)

Experter:

Car, Helena, enhetschef (fr.o.m. 2020-05-19 t.o.m. 2021-05-10) Gydingsråd, Andreas, enhetschef (fr.o.m. 2020-05-19 t.o.m.

2021-05-10)

Islamovic, Sabina, enhetschef (fr.o.m. 2020-05-19 t.o.m. 2021-05-10) Länta, AnnaKarin, skolchef (fr.o.m. 2020-05-19 t.o.m. 2021-05-10)

Huvudsekreterare:

Kallstenius, Jenny, samordnare (fr.o.m. 2020-03-05 t.o.m. 2021-05-16)

Sekreterare:

Eliasson, Ragnar, avdelningschef (fr.o.m. 2021-02-01 t.o.m.

2021-02-26)

Kalin, Sofia, jurist (fr.o.m. 2020-10-01 t.o.m. 2021-05-10) Lindskog, Ingrid, senior rådgivare (fr.o.m. 2020-06-22 t.o.m.

2020-06-26)

Lindskog, Ingrid, senior rådgivare (fr.o.m. 2020-08-10 t.o.m.

2020-09-01)

Lundvik, Alexandra, jurist (fr.o.m. 2020-06-12 t.o.m. 2021-05-16) Mikaelsson, Lars Olof, ämnesråd (fr.o.m. 2020-03-05 t.o.m.

2020-12-31)

Söderberg, Kristina, förbundsjurist (fr.o.m. 2020-10-07 t.o.m. 2021-05-10)

Lokal: Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm

Direktiv för utredningen, se dir. 2020:24

Kommittén har avgett

SOU 2021:33 En tioårig grundskola – införandet av en ny årskurs 1 i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan

Uppdraget är därmed slutfört.

7.9Rymdlagsutredningen (U 2020:03)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2020-04-02

191

Utbildningsdepartementet Skr. 2021/22:103

Särskild utredare:

Lundahl, Göran, lagman (fr.o.m. 2020-09-16 t.o.m. 2021-11-17)

Sakkunniga:

Bourquin, Christelle, kansliråd (fr.o.m. 2020-11-04 t.o.m. 2021-11-17) Engdahl, Ola, ämnesråd (fr.o.m. 2020-11-04 t.o.m. 2021-11-17) Hagerlid, Elin, departementssekreterare (fr.o.m. 2020-11-04 t.o.m. 2021-11-17)

Häggkvist, Marie, rättssakkunnig (fr.o.m. 2020-11-04 t.o.m.

2021-11-17)

Jennerholm, Mattias, kansliråd (fr.o.m. 2020-11-04 t.o.m. 2021-11-17) Larsson, Marie, rättssakkunnig (fr.o.m. 2020-11-04)

Experter:

Hugo, Fredrik, verksjurist (fr.o.m. 2020-11-04 t.o.m. 2021-11-17) Nilsson, Christer, industrihandläggare (fr.o.m. 2020-11-04 t.o.m. 2021-11-17)

Perers, Patrik, överstelöjtnant (fr.o.m. 2020-11-04 t.o.m. 2021-11-17) Sundberg, Torbjörn, förste forskare (fr.o.m. 2020-11-04 t.o.m.

2021-11-17)

Sekreterare:

Larsson, Thorwald, ställföreträdande generaldirektör (fr.o.m. 2020-10-01 t.o.m. 2021-11-17)

Nordfeldt, Anja, hovrättsassessor (fr.o.m. 2020-09-16 t.o.m. 2021-11-24)

Lokal: Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm samt Regeringskansliets utredningsavdelning i Malmö, Box 187, 201 21 Malmö

Direktiv för utredningen, se dir. 2020:34, dir. 2020:96 och dir. 2021:53

Kommittén har avgett

SOU 2021:91 En ny rymdlag

Uppdraget är därmed slutfört.

7.10Utredningen om organisation, styrning och finansiering av forskningsinfrastruktur (U 2020:04)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2020-05-07

Särskild utredare:

Krantz, Tobias, fil.dr (fr.o.m. 2020-05-07 t.o.m. 2021-07-30)

Sakkunniga:

Berg, Lars, kansliråd (fr.o.m. 2020-09-07 t.o.m. 2021-07-30) Bergkvist, Maud, ämnesråd (fr.o.m. 2020-09-07 t.o.m. 2021-07-30) Bjerner, Alexander, departementssekreterare (fr.o.m. 2020-09-07 t.o.m. 2021-07-30)

192

Utbildningsdepartementet Skr. 2021/22:103

Carlsson Kraft, Jenny, departementssekreterare (fr.o.m. 2020-09-07 t.o.m. 2021-07-30)

Hamsten, Anders, ämnessakkunnig (fr.o.m. 2020-09-07 t.o.m.

2021-07-30)

Käll, Tim, departementssekreterare (fr.o.m. 2020-09-07 t.o.m.

2021-07-30)

Mikaelsson, Lars Olof, ämnesråd (fr.o.m. 2020-09-07 t.o.m.

2021-07-30)

Stengård, Eva, kansliråd (fr.o.m. 2020-09-07 t.o.m. 2021-07-30) Swedenborg, Elin, departementssekreterare (fr.o.m. 2020-09-07 t.o.m. 2021-07-30)

Expert:

Nüth, Victoria, utredare (fr.o.m. 2020-09-07 t.o.m. 2021-07-30)

Sekreterare:

Elofsson, Niclas, senioranalytiker (fr.o.m. 2020-06-15 t.o.m. 2021-07-30)

Khayyeri, Hanifeh, särskild rådgivare och forskningssekreterare (fr.o.m. 2020-06-01 t.o.m. 2021-07-30)

Lokal: Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm

Direktiv för utredningen, se dir. 2020:52 och dir. 2021:37

Kommittén har avgett

SOU 2021:65 Stärkt fokus på framtidens forskningsinfrastruktur

Uppdraget är därmed slutfört.

7.11Högskoleprovsutredningen (U 2020:05)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2020-09-08

Särskild utredare:

Honeth, Peter (fr.o.m. 2020-09-10 t.o.m. 2021-10-31)

Sekreterare:

Blom, Jenny, chefsjurist (fr.o.m. 2021-03-15 t.o.m. 2021-08-31) Mattsson, Viktoria, avdelningschef (fr.o.m. 2020-11-01 t.o.m. 2021-07-15)

Mattsson, Viktoria, avdelningschef (fr.o.m. 2021-07-16 t.o.m. 2021-10-31)

Lokal: Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm

Direktiv för utredningen, se dir. 2020:92

Kommittén har avgett

SOU 2021:72 Högskoleprovets organisation och styrning

Uppdraget är därmed slutfört.

193

Utbildningsdepartementet Skr. 2021/22:103

7.12Utredningen om belastningsregisterkontroll och avskiljande av studenter (U 2020:06)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2020-10-22

Särskild utredare:

Söderqvist, Ulrika, kanslichef (fr.o.m. 2020-10-22 t.o.m. 2021-10-22)

Experter:

Bachrack Lindström, Margareta, prorektor (fr.o.m. 2020-12-15 t.o.m. 2021-10-22)

Eka, Maria, chefsrådman (fr.o.m. 2020-12-15 t.o.m. 2021-10-22) Hammarström, Gunilla, processledare (fr.o.m. 2020-12-15 t.o.m. 2021-10-22)

Hellberg, Lovisa, departementssekreterare (fr.o.m. 2021-02-22 t.o.m. 2021-10-22)

Jägare, Anton, student (fr.o.m. 2020-12-15 t.o.m. 2021-10-22) Magnusson, Christian, departementssekreterare (fr.o.m. 2020-12-15 t.o.m. 2021-10-22)

Mikaelsson, Malin, handläggare (fr.o.m. 2020-12-15 t.o.m.

2021-10-22)

Nilsson Strandberg, Per Anders, kansliråd (fr.o.m. 2020-12-15 t.o.m. 2021-02-21)

Schnürer, Johan, rektor (fr.o.m. 2020-12-15 t.o.m. 2021-10-22)

Sekreterare:

Granlund, Magnus, kansliråd (fr.o.m. 2020-11-16 t.o.m. 2021-10-22) Stille, Max, rättssakkunnig (fr.o.m. 2020-12-01 t.o.m. 2021-10-22)

Lokal: Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm

Direktiv för utredningen, se dir. 2020:111

Kommittén har avgett

SOU 2021:83 Belastningsregisterkontroll och avskiljande av studenter

Uppdraget är därmed slutfört.

7.13Utredningen om ett statligt huvudmannaskap för skolan (2020:07)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2020-12-22

Särskild utredare:

Persson, Thomas, generaldirektör (fr.o.m. 2020-12-22)

Sakkunniga:

Bjerner, Alexander, departementssekreterare (fr.o.m. 2021-02-16) Hedlund, Arvid, departementssekreterare (fr.o.m. 2021-09-13) Karlander, Lars, departementssekreterare (fr.o.m. 2021-03-18) Lundström, Kristina, kansliråd (fr.o.m. 2021-02-16)

Omarsson, Abukar, kansliråd (fr.o.m. 2021-02-16)

194

Utbildningsdepartementet Skr. 2021/22:103

Pontis, Cristina, kansliråd (fr.o.m. 2021-02-16)

Rosengren, Per Gunnar, departementssekreterare (fr.o.m. 2021-02-16) Sköld Kordelius, Cecilia, kansliråd (fr.o.m. 2021-02-16)

Winbladh, Malin, departementssekreterare (fr.o.m. 2021-02-16 t.o.m. 2021-09-13)

Winbladh, Torkel, kansliråd (fr.o.m. 2021-02-16 t.o.m. 2021-03-18)

Experter:

Hedwall, Kjell, avdelningschef (fr.o.m. 2021-12-07) Holmdahl, Lena, utbildningsdirektör (fr.o.m. 2021-12-07) Lagergren, Tommy, biträdande generaldirektör (fr.o.m. 2021-12-07) Lindström, Anne-Marie, utredare (fr.o.m. 2021-02-16)

Palm, Anders, enhetschef (fr.o.m. 2021-02-16) Sjögren, Anna, docent (fr.o.m. 2021-02-16) Östman, Johan, enhetschef (fr.o.m. 2021-02-16)

Huvudsekreterare:

Sandberg, Cecilia, avdelningssamordnare (fr.o.m. 2021-01-12)

Sekreterare:

Biller, Thérése, kansliråd (fr.o.m. 2021-09-27)

Fernández Palma, Gastón, jurist (fr.o.m. 2021-10-25 t.o.m.

2021-12-31)

Fernández Palma, Gastón, jurist (fr.o.m. 2022-01-01) Götherström, Maria, kansliråd (fr.o.m. 2021-02-01)

Norrlid, Anders, utredare (fr.o.m. 2021-11-09 t.o.m. 2021-12-31) Norrlid, Anders, utredare (fr.o.m. 2022-01-01)

Nyberg, Lina, utredare (fr.o.m. 2021-02-08)

Pfeifer, Karl, f.d. senior arbetsrättsjurist (fr.o.m. 2021-11-08 t.o.m. 2021-11-24)

Strinäs, Marcus, konsult (fr.o.m. 2021-01-01)

Lokal: Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm

Direktiv för utredningen, se dir. 2020:140

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 31 maj 2022.

7.14Utredningen om sfi-peng till utbildningsanordnare (U 2020:08)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2020-12-17

Särskild utredare:

Tyrefors, Björn, docent (fr.o.m. 2020-12-18)

Sakkunniga:

Claesson, Josefin, departementssekreterare (fr.o.m. 2021-04-27)

Hassel, Christina, departementssekreterare (fr.o.m. 2021-04-27)

Hermansson, Andreas, kansliråd (fr.o.m. 2021-04-27)

195

Utbildningsdepartementet Skr. 2021/22:103

Experter:

Fannkvist, Tobias, utredare (fr.o.m. 2021-04-27) Koreila, Jussi, verksamhetschef (fr.o.m. 2021-04-27) Tilja, Riikka, undervisningsråd (fr.o.m. 2021-04-27)

Sekreterare:

Ahlström, Lisa, jurist (fr.o.m. 2021-03-15)

Enbågen, Isabella, projektledare (fr.o.m. 2021-04-01) Rydell, Maria, tf. rektor (fr.o.m. 2021-09-27)

Östling, Robert, universitetslektor (fr.o.m. 2021-05-04 t.o.m. 2021-09-03)

Östling, Robert, universitetslektor (fr.o.m. 2021-09-04 t.o.m. 2021-10-03)

Östling, Robert, universitetslektor (fr.o.m. 2021-11-16 t.o.m. 2021-12-31)

Lokal: Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm

Direktiv för utredningen, se dir. 2020:138 och 2021:85

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 31 mars 2022.

7.15Utredningen fler unga ska nå målen med sin gymnasieutbildning (U 2021:01)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2021-04-08

Särskild utredare:

Stjernfeldt Jammeh, Katrin, ledamot (fr.o.m. 2021-04-08)

Sakkunniga:

Hermansson, Andreas, kansliråd (fr.o.m. 2021-06-22) Jutell, Anders, kansliråd (fr.o.m. 2021-06-22)

Malmqvist, Miriam, kansliråd (fr.o.m. 2021-06-22 t.o.m. 2021-12-06) Petersson, Sara, departementssekreterare (fr.o.m. 2021-06-22) Winbladh, Malin, departementssekreterare (fr.o.m. 2021-06-22) Århammar, Annika, kansliråd (fr.o.m. 2021-06-22)

Experter:

CWahlgren, Victoria, senior utredare (fr.o.m. 2021-06-22) Dennholt, Mariette, förbundsjurist (fr.o.m. 2021-06-22) Frank, Sara, utredare (fr.o.m. 2021-06-22)

Jonsson, Andreas, kvalificerad handläggare (fr.o.m. 2021-06-22 t.o.m. 2021-12-06)

Krona, Tina, kvalificerad handläggare (fr.o.m. 2021-12-07) Nilsson, Kristoffer, undervisningsråd (fr.o.m. 2021-06-22) Westerdahl, Peter, samverkanskoordinator (fr.o.m. 2021-06-22)

Sekreterare:

Ekehult, Lisa, undervisningsråd (fr.o.m. 2021-09-13 t.o.m. 2021-12-31)

196

Utbildningsdepartementet Skr. 2021/22:103

Hedin, Karin, utredare (fr.o.m. 2021-05-31)

Rehnberg, Lars, f.d. utbildningsdirektör (fr.o.m. 2021-09-20 t.o.m. 2021-12-31)

Tammelin, Anna, jurist (fr.o.m. 2021-09-13 t.o.m. 2021-12-31) Wangvik, Jessica, hovrättsassessor (fr.o.m. 2021-05-07)

Lokal: Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm

Direktiv för utredningen, se dir. 2021:23

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 1 mars 2022.

7.16Utredningen om utbildning till sjuksköterska och barnmorska (U 2021:02)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2021-04-15

Särskild utredare:

Karlsson, Agneta, generaldirektör (fr.o.m. 2021-04-15)

Experter:

Bergström, Martina, departementssekreterare (fr.o.m. 2021-04-20)

Mörck, Gerd, kansliråd (fr.o.m. 2021-04-20)

Huvudsekreterare:

Edmar, Ingrid, ämnessakkunnig (fr.o.m. 2021-04-19 t.o.m. 2022-04-24)

Sekreterare:

Aule, Roger, utredare (fr.o.m. 2021-05-01 t.o.m. 2022-04-01) Fernández Palma, Gastón, jurist (fr.o.m. 2021-09-15 t.o.m. 2021-11-15)

Fernández Palma, Gastón, jurist (fr.o.m. 2021-11-16 t.o.m. 2021-12-31)

Lokal: Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm

Direktiv för utredningen, se dir. 2021:26

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 14 april 2022.

7.17Utredningen framtidens yrkeshögskola – stabil, effektiv och hållbar (U 2021:03)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2021-10-20

Särskild utredare:

Bernhardsen, Maria, policyexpert (fr.o.m. 2021-10-20)

Sekreterare:

Asp, Helena, kansliråd (fr.o.m. 2021-12-03)

197

Utbildningsdepartementet Skr. 2021/22:103

Landh Nyberg, Margareta, utredare (fr.o.m. 2021-12-01 t.o.m. 2022-01-31)

Verené, Anna, tf. rådman (fr.o.m. 2022-01-01)

Lokal: Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm

Direktiv för utredningen, se dir. 2021:88

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 15 juni 2023.

7.18Utredningen om en långsiktig lösning för informationsförsörjningen på skolområdet (U 2021:04)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2021-10-20

Särskild utredare:

Geijer, Ulrika, chefsrådman (fr.o.m. 2021-12-01)

Experter:

Barklund, Anna, ämnesråd (fr.o.m. 2021-12-14)

Bjurling Willis, Isabella, rättssakkunnig (fr.o.m. 2021-12-14) Egeryd Neuman, Anna, undervisningsråd (fr.o.m. 2021-12-14) Karlander, Lars, departementssekreterare (fr.o.m. 2021-12-14) Liljeqvist, Peter, kammarrättslagman (fr.o.m. 2021-12-14) Melén, Stefan, samordnare (fr.o.m. 2021-12-14)

Mellsjö, Erik, departementssekreterare (fr.o.m. 2021-12-14) Nordström, Jonas, chefsjurist (fr.o.m. 2021-12-14) Rönning, Wenche, rektor (fr.o.m. 2021-12-14)

Svanström, Charlotte, jurist (fr.o.m. 2021-12-14) Wizell, Katarina, sektionschef (fr.o.m. 2021-12-14) Wockatz, Johanna, ämnesråd (fr.o.m. 2021-12-14)

Sekreterare:

Björstrand, Jenny, justitiesekreterare (fr.o.m. 2021-12-13) Kleiby, Linnea, tf. rådman (fr.o.m. 2022-01-01)

Widholm, Anders, avdelningssamordnare (fr.o.m. 2021-12-01)

Lokal: Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm

Direktiv för utredningen, se dir. 2021:89

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 1 december 2022.

7.19Utredningen om utökad rätt till fritidshem (U 2021:05)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2021-11-03

Särskild utredare:

Andersson, Kerstin, stadsdelsdirektör (fr.o.m. 2021-11-03)

198

Utbildningsdepartementet Skr. 2021/22:103

Sekreterare:

Jonvallen, Erica, utredare (fr.o.m. 2021-11-22)

Lundvik, Alexandra, departementssekreterare (fr.o.m. 2022-01-01)

Lokal: Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm

Direktiv för utredningen, se dir. 2021:101

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 3 november 2022.

199

Miljödepartementet Skr. 2021/22:103

8Miljödepartementet

Inom detta avsnitt har följande kommittéer avslutat sin verksamhet sedan redovisningen i 2020 års kommittéberättelse: 5, 6, 7, 8, 9 och 10.

8.1Miljövårdsberedningen (Jo 1968:A)

Organ inom Regeringskansliet

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 1968-06-28

Ordförande:

Bergqvist, Jan, led. av riksdagen (fr.o.m. 1996-04-16 t.o.m.

2001-09-30)

Johansson, Olof, statsråd

Larsson, Kjell, statsråd (fr.o.m. 2001-10-01 t.o.m. 2002-11-20) Sommestad, Lena, statsråd (fr.o.m. 2002-11-21 t.o.m. 2006-10-05) von Sydow, Björn, led. av riksdagen (fr.o.m. 1994-12-06 t.o.m. 1996-03-26)

Thurdin, Görel, statsråd (fr.o.m. 1994-06-17 t.o.m. 1994-10-02)

Vice ordförande:

Bergqvist, Jan, led. av riksdagen (fr.o.m. 2001-10-01 t.o.m. 2006-09-30)

Thurdin, Görel, statsråd

Ledamöter:

Ackum, Susanne (fr.o.m. 1997-10-28 t.o.m. 1997-12-04) Albin, Maria, professor (fr.o.m. 2016-05-09)

Ankarberg, Acko, kommunalråd (fr.o.m. 2008-09-15 t.o.m.

2010-12-31)

Annerberg, Rolf, generaldirektör (fr.o.m. 1994-12-06 t.o.m.

1999-09-30)

Arrhenius, Erik, professor

Arrhenius, Gustaf, professor (fr.o.m. 2015-08-24)

Axelsson, Svante, generalsekreterare (fr.o.m. 2003-04-15 t.o.m. 2006-12-31)

Azar, Christian, professor (fr.o.m. 2003-04-15 t.o.m. 2006-12-31) Azar, Christian, professor (fr.o.m. 2007-01-01 t.o.m. 2007-03-31) Azar, Christian, professor (fr.o.m. 2007-01-01 t.o.m. 2007-08-31) Bergman, Åke, professor (fr.o.m. 2002-02-05 t.o.m. 2006-12-31) Bergqvist, Jan, led. av riksdagen (fr.o.m. 2001-10-01 t.o.m.

2006-09-30)

Bergström, Sten, professor (fr.o.m. 2007-01-01 t.o.m. 2007-08-31) Biel, Anders, professor (fr.o.m. 2007-01-01 t.o.m. 2007-08-31) Blix, Kerstin, projektledare (fr.o.m. 2008-09-15 t.o.m. 2010-12-31) Bolin, Bert, professor

Brännlund, Runar, professor (fr.o.m. 2007-01-01 t.o.m. 2007-08-31) Bucht, Eivor, professor

Bucht, Eivor, professor (fr.o.m. 2008-09-15 t.o.m. 2010-12-31)

200

Miljödepartementet Skr. 2021/22:103

Carlsson-Kanyama, Annika, docent (fr.o.m. 2015-08-24) Daléus, Lennart, led. av riksdagen

Destouni, Gia, professor (fr.o.m. 2015-08-24 t.o.m. 2016-12-31) Domeij, Åsa, agronom (fr.o.m. 1994-12-06 t.o.m. 2006-12-31) Eckerberg, Katarina, professor (fr.o.m. 2002-02-05 t.o.m. 2006-12-31) Eckerberg, Katarina, professor (fr.o.m. 2007-01-01 t.o.m. 2007-03-31) Eckerberg, Katarina, professor (fr.o.m. 2007-01-01 t.o.m. 2007-08-31) Edman, Stefan, författare (fr.o.m. 1994-12-06 t.o.m. 2005-03-23) Edmar, Desirée, museichef (fr.o.m. 1996-05-28 t.o.m. 1999-08-29) Ekengren, Östen, vice verkställande direktör (fr.o.m. 2015-08-24) Eliasson, Kurt, direktör (fr.o.m. 2008-09-15 t.o.m. 2010-12-31) Enander, Göran, generaldirektör (fr.o.m. 2003-04-15 t.o.m.

2006-12-31)

Ericson, Sven-Olof, civilingenjör Falkenmark, Malin, professor

Finnveden, Göran, professor (fr.o.m. 2012-04-10) Finnveden, Göran, professor (fr.o.m. 2015-08-24) Folke, Carl, docent

Fransson, Stina, konsulent (fr.o.m. 2008-09-15 t.o.m. 2000-10-20) Gipperth, Lena, universitetslektor (fr.o.m. 2003-04-15 t.o.m.

2006-12-31)

Gipperth, Lena, universitetslektor (fr.o.m. 2007-01-01 t.o.m.

2007-03-31)

Gustafsson, Lena, professor (fr.o.m. 2002-02-05 t.o.m. 2002-11-25) Hallersjö, Anders, direktör (fr.o.m. 2008-09-15 t.o.m. 2010-12-31) Heikensten, Lars, vice riksbankschef (fr.o.m. 1994-12-06 t.o.m.

1996-12-31)

Jernelöv, Arne, professor

Johannesson, Kerstin, professor (fr.o.m. 2002-02-05 t.o.m.

2006-12-31)

Johannesson, Kerstin, professor (fr.o.m. 2012-04-10) Johansson, Thomas B, professor (fr.o.m. 2002-02-05 t.o.m.

2006-12-31)

Johansson, Thomas B, professor (fr.o.m. 2007-01-01 t.o.m.

2007-03-31)

Johansson, Thomas B, professor (fr.o.m. 2007-01-01 t.o.m.

2007-08-31)

Johansson-Stenman, Olof, professor (fr.o.m. 2012-04-10)

Jonsson, Anna, miljöanalytiker (fr.o.m. 2002-02-05 t.o.m. 2006-12-31) Jonsson, Anna, ordförande (fr.o.m. 2007-01-01 t.o.m. 2007-03-31) Jonsson, Karin, förvaltningschef (fr.o.m. 1997-09-01 t.o.m.

2001-12-31) Jönsson, Bodil, fil.dr Kohls, Lisbeth, direktör

Kronsell, Annica, docent (fr.o.m. 2007-01-01 t.o.m. 2007-03-31) Kågeson, Per, författare

Källén, Erland, professor (fr.o.m. 2007-01-01 t.o.m. 2007-08-31) Larsson, Anders, konsult (fr.o.m. 2008-09-15 t.o.m. 2010-12-31) Larsson, Kjell, statsråd (fr.o.m. 2001-10-01 t.o.m. 2002-11-20)

201

Miljödepartementet Skr. 2021/22:103

Leck, Caroline, professor (fr.o.m. 2007-01-01 t.o.m. 2007-08-31) Ledin, Anna, professor (fr.o.m. 2012-04-10)

Liljelund, Lars-Erik, generaldirektör (fr.o.m. 2000-03-07 t.o.m.

2006-12-31)

Lindén, Anna-Lisa, docent (fr.o.m. 2003-04-15 t.o.m. 2006-12-31) Lindén, Anna-Lisa, professor (fr.o.m. 2007-01-01 t.o.m. 2007-03-31) Lindgren, Elisabet, fil.dr (fr.o.m. 2007-03-01 t.o.m. 2007-09-01) Lindström, Anders, miljöchef

Lundberg, Stellan, enhetschef (fr.o.m. 2008-09-15 t.o.m. 2010-12-31) Löfgren, Kerstin, konsult (fr.o.m. 1998-03-10 t.o.m. 2002-02-04) Lönnroth, Måns, verkställande direktör (fr.o.m. 2002-02-05 t.o.m. 2006-12-31)

Lönnroth, Måns, direktör (fr.o.m. 2007-01-01 t.o.m. 2007-03-31) Marell, Agneta, professor (fr.o.m. 2015-08-24)

Munthe, John, fil.dr (fr.o.m. 2012-04-10) Neij, Lena, professor (fr.o.m. 2015-08-24)

Niblaeus, Kerstin, generaldirektör (fr.o.m. 1994-12-06 t.o.m.

1995-08-31)

Nihlgård, Bengt, docent

Nilsson, Annika E., fil.dr (fr.o.m. 2012-04-10) Nordin, Annika, professor (fr.o.m. 2012-04-10) Nordin, Håkan, konsult

Nilsson, Måns, professor (fr.o.m. 2015-08-24)

Norrfalk, Maria, generaldirektör (fr.o.m. 1994-12-06 t.o.m.

2003-02-02)

Nystedt-Ringborg, Catharina, direktör

Pelin, Katarina, direktör (fr.o.m. 2008-09-15 t.o.m. 2010-12-31) Ranhagen, Ulf, professor (fr.o.m. 2008-09-15 t.o.m. 2010-12-31) Reuterswärd, Lars, divisionschef (fr.o.m. 2008-09-15 t.o.m.

2010-12-31)

Rockström, Johan, professor (fr.o.m. 2012-04-10) Rockström, Johan, professor (fr.o.m. 2015-08-24) Rodhe, Henning, professor

Rosswall, Thomas, rektor (fr.o.m. 1995-12-01 t.o.m. 2001-12-31) Rummukainen, Markku, docent (fr.o.m. 2007-01-01 t.o.m.

2007-08-31)

Rummukainen, Markku, professor (fr.o.m. 2017-01-01)

Scocco, Sandro, direktör (fr.o.m. 2003-05-14 t.o.m. 2005-05-02) Selin, Eva, docent

Sennerby Forsse, Lisa, huvudsekreterare (fr.o.m. 2002-02-05 t.o.m. 2006-12-31)

Sennerby Forsse, Lisa, professor (fr.o.m. 2007-01-01 t.o.m.

2007-03-31)

Smith, Henrik, professor (fr.o.m. 2012-04-10) Sommestad, Lena, statsråd (fr.o.m. 2002-11-21) Steen, Peter, professor

Sterner, Thomas, professor (fr.o.m. 2015-08-24)

Sundgren, Jan-Eric, direktör (fr.o.m. 2008-09-15 t.o.m. 2010-12-31) von Sydow, Ulf, ordförande

202

Miljödepartementet Skr. 2021/22:103

Söderström, Elvy, kommunalråd (fr.o.m. 1994-12-06 t.o.m.

1996-12-31)

Sörlin, Sverker, professor (fr.o.m. 2012-04-10)

Trouvé, Johan, miljöchef (fr.o.m. 2002-02-05 t.o.m. 2006-12-31) Ullenius, Kristina, rektor (fr.o.m. 1994-12-06 t.o.m. 1996-06-30) Ullstad, Erland, arkitekt (fr.o.m. 2008-09-15 t.o.m. 2010-12-31)

Uusmann, Ines, generaldirektör (fr.o.m. 2003-04-15 t.o.m. 2006-12-31) Vather, Marie, professor (fr.o.m. 2012-04-10 t.o.m. 2016-05-08) Vahter, Marie, professor (fr.o.m. 2015-08-24 t.o.m. 2016-05-09) Valik, Janna, generaldirektör (fr.o.m. 2008-09-15 t.o.m. 2010-12-31) Wallgren, Björn, miljöråd

Wennemo, Irene, enhetschef (fr.o.m. 2003-04-15 t.o.m. 2006-12-31) Westholm, Erik, docent (fr.o.m. 2003-04-15 t.o.m. 2006-12-31) Westholm, Erik, docent (fr.o.m. 2007-01-01 t.o.m. 2007-03-31) Westholm, Erik, professor (fr.o.m. 2015-08-24)

Widell, Marja, miljörevisor (fr.o.m. 1994-12-06 t.o.m. 2001-03-31) Wijkman, Anders, generaldirektör

Wohlfarth, Barbara, professor (fr.o.m. 2002-02-05 t.o.m. 2006-12-31) Wohlfarth, Barbara, professor (fr.o.m. 2007-01-01 t.o.m. 2007-03-31) Wånggren, Bengt, utvecklingschef (fr.o.m. 2008-09-15 t.o.m.

2010-12-31)

Young-Kronsell, Annica, universitetslektor (fr.o.m. 2003-04-15)

Experter:

Aspegren, Anita (fr.o.m. 1998-07-01 t.o.m. 2002-05-04) Bengtsson, Jonas (fr.o.m. 1996-09-02 t.o.m. 1997-07-31) Bergström, Helena (fr.o.m. 1997-08-25 t.o.m. 2000-09-30) Blomdin Persson, Mona (fr.o.m. 1998-10-01 t.o.m. 1999-02-07) Bovin, Kristina (fr.o.m. 1994-01-10 t.o.m. 1996-03-25) Dickson, Caroline (fr.o.m. 1997-09-01 t.o.m. 1999-10-31) Göransson, Ola, departementssekreterare (fr.o.m. 2008-10-06 t.o.m. 2010-12-31)

Häggmark, Gunnar (fr.o.m. 1996-02-29 t.o.m. 1996-10-06)

Janland, Mattias, departementssekreterare (fr.o.m. 2008-10-06 t.o.m. 2010-03-14)

Jansson, Jennie (fr.o.m. 1999-01-18 t.o.m. 1999-06-30) Johansson, Bernt, direktör (fr.o.m. 1999-08-01 t.o.m. 2000-12-31) Kroes, Evert, departementssekreterare (fr.o.m. 2008-10-06 t.o.m. 2010-01-31)

Malmer, Thomas (fr.o.m. 1999-03-01 t.o.m. 2001-10-14) Martinson, Lina, departementssekreterare (fr.o.m. 2010-02-01) Månsson, Tommy, byråchef (fr.o.m. 1989-04-01 t.o.m. 1996-10-07) Nyström, Jan-Olof, särskild rådgivare (fr.o.m. 2008-10-06 t.o.m. 2010-12-31)

Pivén, Johanna, studerande (fr.o.m. 1992-08-05 t.o.m. 1998-01-28) Rehnberg, Ulf, sekreterare (fr.o.m. 1995-08-28 t.o.m. 1995-09-24) Rostock, Thomas (fr.o.m. 1998-03-01 t.o.m. 1998-06-30)

Sörngård, Peter (fr.o.m. 1996-01-08 t.o.m. 1996-06-30) Toresson, Bengt, departementsråd (fr.o.m. 2008-10-06 t.o.m.

2010-12-31)

203

Miljödepartementet Skr. 2021/22:103

Vallgårda, Ebba, departementssekreterare (fr.o.m. 2010-03-15 t.o.m. 2010-12-31)

Wahlsten, Katja, departementssekreterare (fr.o.m. 2008-10-06 t.o.m. 2010-12-31)

Arbetsgruppen för global miljö:

Axelsson, Svante, generalsekreterare (fr.o.m. 2007-01-01 t.o.m. 2007-03-31)

Vetenskapliga rådet för klimatfrågor:

Sennerby Forsse, Lisa, professor (fr.o.m. 2007-01-01 t.o.m. 2007-08-31)

Delegationen för hållbara städer:

Örn, Peter (fr.o.m. 2008-09-15 t.o.m. 2011-03-31)

Vetenskapliga rådet för hållbar utveckling:

Markides, Karin (fr.o.m. 2015-07-02)

Miljöforskningsberedningen:

Azar, Christian, professor (fr.o.m. 2012-04-10)

Kanslichef:

Hedman, Gunnel, fil.kand.

Knutsson, Pernilla (fr.o.m. 2007-01-01 t.o.m. 2010-12-31) Leideman, Christina (fr.o.m. 2010-07-01 t.o.m. 2011-01-31) Liljelund, Lars-Erik, fil.dr (fr.o.m. 1994-12-06 t.o.m. 1997-12-31) Näslund, Siv (fr.o.m. 1998-01-01 t.o.m. 2007-06-15)

Sekreterare:

Ahlroth, Sofia (fr.o.m. 2008-01-01 t.o.m. 2008-03-16) Anderson, Johan (fr.o.m. 2008-01-01 t.o.m. 2008-03-16) Arnbom, Tom, docent (fr.o.m. 2003-11-17 t.o.m. 2004-12-31) Baummann, Per (fr.o.m. 1999-07-12 t.o.m. 2000-08-31) Bergström, Lina (fr.o.m. 2005-04-29 t.o.m. 2006-06-30) Crona, Beatrice (fr.o.m. 2006-08-14 t.o.m. 2006-12-31)

Delvin, Maria, departementssekreterare (fr.o.m. 2000-02-14 t.o.m. 2001-01-31)

Fehler, Katarina (fr.o.m. 2000-02-01 t.o.m. 2000-06-30) Guilamo, Åsa (fr.o.m. 2007-02-01 t.o.m. 2010-12-31) Hermansson, Karin (fr.o.m. 2010-11-01 t.o.m. 2011-03-31) Holmquist, Anna (fr.o.m. 2000-01-01 t.o.m. 2000-06-30) Höglund, Nils (fr.o.m. 1999-08-16 t.o.m. 1999-12-17) Jernbäcker, Eva (fr.o.m. 2007-09-10 t.o.m. 2008-03-16) Liedeman, Christina (fr.o.m. 2008-10-01 t.o.m. 2010-12-31) Lundberg, Lars (fr.o.m. 2007-03-01 t.o.m. 2007-12-31)

von Malmborg, Fredrik (fr.o.m. 2007-02-12 t.o.m. 2007-09-14) Nordin, Håkan (fr.o.m. 1999-04-01 t.o.m. 1999-08-31)

Olsson, Kristina (fr.o.m. 2002-02-01 t.o.m. 2007-01-31) Olsson, Olof (fr.o.m. 2002-02-01 t.o.m. 2003-07-29) Persson, Ingvar (fr.o.m. 1999-03-15 t.o.m. 2000-01-31) Rosenqvist, Per (fr.o.m. 2007-10-08 t.o.m. 2008-02-29)

204

Miljödepartementet Skr. 2021/22:103

Schylberg, Katarina (fr.o.m. 2008-12-01 t.o.m. 2011-01-31) Stoltz Ehn, Anna-Karin (fr.o.m. 2010-02-01 t.o.m. 2011-01-31) Turesson, Anders (fr.o.m. 2012-06-01)

Turesson, Anders (fr.o.m. 2015-07-02)

Wärnbäck, Jan (fr.o.m. 2007-01-01 t.o.m. 2007-03-31) Österblom, Henrik (fr.o.m. 2003-08-18 t.o.m. 2007-03-31)

Biträdande sekreterare:

Daléus, Maria, studerande (fr.o.m. 2000-06-01 t.o.m. 2000-12-31)

Hagman, Eivor (fr.o.m. 1998-07-01)

Larsson, Eila (fr.o.m. 1992-04-01 t.o.m. 2000-12-31)

Nyberg, Sara (fr.o.m. 2010-03-04 t.o.m. 2010-12-31)

Oltner, Jenny (fr.o.m. 2001-01-15 t.o.m. 2001-12-31)

Wennerstein, Susanne (fr.o.m. 1998-08-01 t.o.m. 2000-12-31)

Informatör:

Batke Jeppsson, Eva (fr.o.m. 2009-01-01 t.o.m. 2011-01-31)

Assistent:

Wolf, Hanna (fr.o.m. 2007-01-22 t.o.m. 2008-03-16)

Lokal: Miljödepartementet, Fredsgatan 6, Stockholm, tel. 08-405 10 00

Direktiv för beredningen, se dir. 1995:10, dir. 1995:22, dir. 1995:104, dir. 1995:127, dir. 1995:167, dir. 1997:153, dir. 1998:13, dir. 1998:65, dir. 1998:72, dir. 2011:67 och dir. 2015:78

Kommittén har avgett

Ds 1989:25 Svensk politik för en miljövänlig och hållbar utveckling Ds 1989:49 Jordbruket och miljön – en lägesrapport (våren 1989) Ds 1989:51 Jordbruket och miljön

Ds 1989:70 Miljöanpassad produktutveckling

Towards an ecologically sustainable economy (mars 1990) Miljöeffekter av skattereformen (april 1999)

Handling för vår gemensamma framtid (sept. 1990)

Economic Instruments for Reducing Western European Carbon Dioxide emissions (1991)

Solenergi (1992)

SOU 1992:2 Regler för risker – Ett seminarium om varför vi tillåter mer föroreningar inne än ute

SOU 1992:42 Kretslopp – Basen för hållbar stadsutveckling SOU 1992:43 ECOCYCLES – The Basis of Sustainable Urban

Development

SOU 1992:58 Miljöskulden – En rapport om hur miljöskulden

utvecklas om vi ingenting gör

SOU 1992:104 Vår uppgift efter Rio – Svensk handlingsplan inför 2000-talet

SOU 1992:126 Swedish Environmental Debt

SOU 1993:79 Handel och miljö – mot en hållbar spelplan Returpappersmarknaden (1992)

Biologisk mångfald i Sverige (1992) Natur och retur (1992)

205

Miljödepartementet Skr. 2021/22:103

Biosäkerhet (1992)

Vår gemensamma uppgift (1992)

MVB 1993:1

Säkerhet och sårbarhet

MVB 1993:2

Medling om miljöeffekterna

MVB 1993:3

Mer om miljöskulden

SOU 1994:69

On the General Principles of Environment Protection

SOU 1994:76

Trade and the Environment – towards a sustainable

 

playing field

SOU 1994:128

Lokal Agenda 21 – en vägledning

SOU 1994:133

Miljöpolitikens principer

MVB 1994:1

Kretsloppet och vitala materialflöden

MVB 1994:2

Hur sätter vi rätt pris på trafiken?

MVB 1994:3

Miljöskulden och miljökapital. Uppsala kommun

MVB 1994:5

Medling om Dennispaketet

MVB 1994:6

Sambandet mellan väginvesteringar och

 

samhällsutveckling

MVB 1994:7

Marknad för kretslopp

MVB 1994:8

Det miljövänliga departementet

MVB 1994:9

Allemansrätt och hållbar turism

SOU 1995:100

Hållbar utveckling i landets fjällområden

SOU 1996:92

IT i Miljöarbetet

SOU 1996:112

Integrering av miljöhänsyn inom den statliga

 

förvaltningen

SOU 1996:153

Hållbar utveckling i Sveriges skärgårdsområden

MVB 1996:1

Kalkning av skogsmark – vetenskaplig medling

MVB 1996:2

Miljöarbete i statliga myndigheter

SOU 1997:97

Skydd av skogsmark – Behov och kostnader,

 

huvudbetänkande

SOU 1997:98

Skydd av skogsmark – Behov och kostnader, Bilagor

SOU 1997:145

Förvalta med miljöansvar – Statsförvaltningens arbete

 

för ekologisk hållbarhet

SOU 1998:15

Gröna nyckeltal – Indikationer för ett ekologiskt

 

hållbart samhälle

SOU 1998:170

Gröna nyckeltal för en ekologiskt hållbar utveckling

MVB 1998:2

Kunskapscentrum för ekologiskt hållbar utveckling

MVB 1998:3

Bildandet av Centrum för kunskap om ekologisk

 

hållbarhet

MVB 1999:1

Centrum för kunskap om ekologisk hållbarhet

SOU 1999:127

Gröna nyckeltal – följ den ekologiska omställningen

SOU 2000:67

Levande skärgård – Utvärdering av de regionala

 

miljö- och hushållningsprogrammen

SOU 2001:20

Tänk nytt, tänk hållbart! – dialog och samverkan för

 

hållbar utveckling

Rapport

Tänk nytt, tänk hållbart! – att bygga och förvalta för

 

framtiden

Rapport

Tänk nytt, tänk hållbart! – en dagligvarukedja för

 

framtiden

MVB 2002:1

Resilience and Sustainable Development Building

 

adaptive capacity in a world of transformations

206

 

Miljödepartementet Skr. 2021/22:103

MVB 2002:2

Decoupling – Past trends and prospects for the future

MVB 2003:1

Efter Johannesburg – utmaningar för

 

forskarsamhället. Dokumentation från konferensen

 

den 5 december 2002 i Rosenbad, Stockholm

MVB 2003:2

After Johannesburg – Challenges for the Research

 

Community. Summary of a conference on the 5th of

 

December 2002 in Rosenbad, Stockholm

MVB 2004:1

Strategi för forskning för hållbar utveckling

MVB 2004:2

Strategi för energieffektiv bebyggelse

MVB 2005:1

Strategi för hav och kust utan övergödning

MVB 2006:1

Strategi för ett hållbart fiske

MVB 2006:2

Strategi för minskat transportberoende

MVB 2007:1

Tillväxt och miljö i globalt perspektiv

Rapport

En studie om jämställdhet som förutsättning för

 

hållbar utveckling

Rapport

Vetenskapligt underlag för klimatpolitiken

SOU 2008:24

Svensk klimatpolitik

Rapport

Miljöpolitikens spelplan

Rapport

Vetenskapens roll vid genomförandet av 2030

 

agendan

Rapport

Åtgärder för en mer klimatvänlig animaliekonsumtion

Rapport

Statliga myndigheters bedömningar av

 

forskningsbehov vid implementeringen av Agenda

 

2030

Miljövårdsberedningens arbete är inte tidsbegränsat.

8.2Kärnavfallsrådet (M 1992:A)

Organ inom Regeringskansliet

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 1992-06-23

Ordförande:

Bråkenhielm, Carl Reinhold, professor (fr.o.m. 2013-07-01 t.o.m. 2020-06-30)

Bråkenhielm, Carl Reinhold, seniorprofessor (fr.o.m. 2020-07-01 t.o.m. 2022-12-31)

Carlsson, Torsten (fr.o.m. 2007-07-01 t.o.m. 2013-06-30)

Glimelius, Kristina, professor (fr.o.m. 2002-09-01 t.o.m. 2007-05-31) Odhnoff, Camilla, f.d. landshövding (fr.o.m. 1992-07-01 t.o.m.

2002-06-30)

Sandström, Rolf (fr.o.m. 2002-07-01 t.o.m. 2002-08-31)

Vice ordförande:

Hilding-Rydevik, Tuija, docent (fr.o.m. 2016-02-09 t.o.m. 2020-06-30) Hilding-Rydevik, Tuija, professor (fr.o.m. 2020-07-01 t.o.m.

2022-12-31)

Högdahl, Karin, docent (fr.o.m. 2013-10-01 t.o.m. 2015-12-31)

207

Miljödepartementet Skr. 2021/22:103

Ledamöter:

Andersson, Göran, professor (fr.o.m. 1995-08-01 t.o.m. 2002-06-30) Andersson-Skog, Lena, professor (fr.o.m. 2003-10-20 t.o.m.

2019-06-30)

Arheimer, Berit, docent (fr.o.m. 2009-12-01 t.o.m. 2010-01-10) Brandberg, Yvonne, docent (fr.o.m. 2005-07-01 t.o.m. 2009-06-30) Bråkenhielm, Carl Reinhold, professor (fr.o.m. 2001-07-01 t.o.m.

2013-06-30)

Drottz Sjöberg, Britt-Marie, professor (fr.o.m. 1998-03-10 t.o.m.

2003-07-07)

Dyrssen, David, professor emeritus (fr.o.m. 1992-07-01 t.o.m.

1995-06-30)

Forsling, Willis, professor (fr.o.m. 1998-03-10 t.o.m. 2014-06-30) Grape, Sophie, docent (fr.o.m. 2013-10-01 t.o.m. 2020-12-31) Grape, Sophie, docent (fr.o.m. 2021-01-01 t.o.m. 2022-12-31) Gren, Ing-Marie, professor (fr.o.m. 2002-09-01 t.o.m. 2003-06-30) Harms-Ringdahl, Mats, professor (fr.o.m. 2009-12-01 t.o.m.

2020-12-31)

Harms-Ringdahl, Mats, professor emeritus (fr.o.m. 2021-01-01 t.o.m. 2022-12-31)

Hilding-Rydevik, Tuija, professor (fr.o.m. 2002-07-01 t.o.m.

2020-12-31)

Högdahl, Karin, docent (fr.o.m. 2009-12-01 t.o.m. 2017-12-31) Högdahl, Karin, docent (fr.o.m. 2018-12-31 t.o.m. 2020-12-31) Jarstad, Anna, docent (fr.o.m. 2009-12-01 t.o.m. 2011-02-28)

Johansson, Lennart, adjungerad professor (fr.o.m. 2008-07-01 t.o.m. 2020-06-30)

Kaiserfeld, Thomas, professor (fr.o.m. 2011-07-01 t.o.m. 2020-06-30) Kaiserfeld, Thomas, professor (fr.o.m. 2020-07-01 t.o.m. 2022-12-31) Karlsson, Mikael, miljöforskare KTH (fr.o.m. 2015-01-01 t.o.m.

2021-12-31)

Knutsson, Gert, professor emeritus (fr.o.m. 1998-03-10 t.o.m.

2009-06-30)

Lindblad, Inga-Britt, professor emeritus (fr.o.m. 2004-03-09 t.o.m. 2009-03-31)

Markides, Karin, professor (fr.o.m. 1995-08-01 t.o.m. 1997-05-05) Mattsson, Sören, professor (fr.o.m. 1992-07-01 t.o.m. 2007-06-30) Nisser, Marie, professor (fr.o.m. 2002-09-01 t.o.m. 2005-06-30)

Palm, Jenny, professor (fr.o.m. 2011-07-01 t.o.m. 2020-06-30) Persson, Ingmar, professor (fr.o.m. 2015-04-01 t.o.m. 2021-12-31) Sandström, Rolf, professor (fr.o.m. 1992-07-01 t.o.m. 2007-06-30) Salo, Anneli, fil.lic. (fr.o.m. 1994-05-01 t.o.m. 2000-02-25) Soneryd, Linda, professor (fr.o.m. 2020-10-19 t.o.m. 2022-12-31) Stigh, Jimmy, professor (fr.o.m. 1992-07-01 t.o.m. 2007-06-30) Söderberg, Olof, överdirektör (fr.o.m. 1992-07-01 t.o.m. 1996-09-24) Thunberg, Anne-Marie, teol.dr. (fr.o.m. 1992-07-01 t.o.m. 2001-06-30) Vahlne Westerhäll, Lotta, professor (fr.o.m. 1992-07-01 t.o.m.

2001-06-30)

Wene, Clas-Otto, professor (fr.o.m. 2006-07-01 t.o.m. 2014-06-30)

208

Miljödepartementet Skr. 2021/22:103

Sakkunniga:

Hänninen, Hannu, professor (fr.o.m. 2002-09-01 t.o.m. 2020-12-31) Hänninen, Hannu, professor (fr.o.m. 2021-01-01 t.o.m. 2022-12-31) Persson, Ingvar, rådgivare (fr.o.m. 2009-07-01 t.o.m. 2020-12-31)

Persson, Ingvar, jur.kand. (fr.o.m. 2021-01-01 t.o.m. 2022-12-31) Salo, Anneli, fil.lic. (fr.o.m. 2000-02-26 t.o.m. 2001-06-30) Söderberg, Olof, överdirektör (fr.o.m. 2002-09-01 t.o.m. 2006-06-30)

Experter:

Carlsson, Torsten, f.d. kommunalråd (fr.o.m. 2005-07-01 t.o.m. 2007-06-30)

Norrby, Sören, fil.mag. (fr.o.m. 2001-11-01 t.o.m. 2006-06-30) Rydell, Nils, civilingenjör (fr.o.m. 1992-07-01 t.o.m. 2002-06-30) Åhagen, Harald, ingenjör (fr.o.m. 1992-07-01 t.o.m. 1995-06-30)

Kanslichef:

Andersson, Peter (fr.o.m. 2016-08-15 t.o.m. 2020-08-14)

Andersson, Peter (fr.o.m. 2020-08-15)

Bjarnadottir, Holmfridur (fr.o.m. 2010-11-15 t.o.m. 2016-08-12)

Hedberg, Björn (fr.o.m. 2006-05-01 t.o.m. 2008-06-30)

Sanell, Anna (fr.o.m. 2014-05-01 t.o.m. 2015-01-31)

Simic, Eva (fr.o.m. 2008-07-01 t.o.m. 2011-06-30)

Sekreterare:

Andersson, Peter (fr.o.m. 2011-01-17 t.o.m. 2016-08-15)

Andersson, Tor Leif, docent (fr.o.m. 1992-07-01 t.o.m. 2001-06-30)

Bjarnadottir, Holmfridur (fr.o.m. 2009-10-01 t.o.m. 2010-11-14)

Cato, Anna (fr.o.m. 2008-09-15 t.o.m. 2010-09-14)

Hedberg, Björn (fr.o.m. 2005-08-29 t.o.m. 2007-06-30)

Lindman, Mats, fil.mag. (fr.o.m. 2001-07-01 t.o.m. 2005-06-30)

Simic, Eva (fr.o.m. 2006-07-01 t.o.m. 2009-05-31)

Swedin, Johanna (fr.o.m. 2016-08-15 t.o.m. 2020-08-14)

Swedin, Johanna (fr.o.m. 2020-08-15)

Biträdande sekreterare:

Bergenlöv, Evis (fr.o.m. 2016-07-01 t.o.m. 2020-06-30)

Bergenlöv, Evis (fr.o.m. 2020-07-01 t.o.m. 2022-12-31)

Brogan, Karolina (fr.o.m. 2011-08-17 t.o.m. 2012-09-30)

Milton, Siv (fr.o.m. 2006-05-01 t.o.m. 2009-06-30)

Swedin, Johanna (fr.o.m. 2013-06-01 t.o.m. 2016-08-15)

Kontaktman:

Brogan, Karolina (fr.o.m. 2009-08-18 t.o.m. 2011-08-16)

Milton, Siv (fr.o.m. 2004-11-01 t.o.m. 2006-04-30)

Swedin, Johanna (fr.o.m. 2012-11-05 t.o.m. 2013-05-31)

Lokal: Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm

Kansli tel. 08-405 24 37, Kanslichef direkt: 08-405 20 44

Kärnavfallsrådets webbplats: karnavfallsradet.se

Direktiv för rådet, se dir. 1992:72, dir. 2009:31 och dir. 2018:18

209

Miljödepartementet Skr. 2021/22:103

Kommittén har avgett

Rapport Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 1992

SOU 1993:18 Acceptans Tolerans Delaktighet – Rapport från ett seminarium i Saltsjöbaden den 3–5 mars 1992

SOU 1993:67 Slutförvaring av använt kärnbränsle – KASAM yttrande över SKBs FUD-program 92 (även utgiven i engelsk översättning "Final Disposal of Spent Nuclear Fuel")

SOU 1995:50 Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 1995

SOU 1995:90 Kärnavfall och Miljö – Rapport från ett internationellt seminarium om miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) och dess roll inför slutförvaring av kärnavfall

Luleå 24–26 oktober 1994 (även utgiven i engelsk översättning "Nuclear Waste and the Environment")

SOU 1996:101 Kärnavfall – teknik och platsval – KASAM:s yttrande över SKB:s FUD-program 95

SOU 1996:101 NUCLEAR WASTE – Disposal Technology and Site Selection

SOU 1997:180 Kärnavfall och Beslut – Rapport från ett seminarium om beslutsprocessen i samband med lokaliseringen av ett slutförvar för använt kärnbränsle – Umeå 8–10 april 1997

SOU 1998:68 Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 1998

SOU 1998:68 NUCLEAR WASTE state-of-the-art reports 1998 SOU 1998:130 Kärnavfall och Säkerhet – Rapport från ett

seminarium om säkerhetsanalys av slutförvaringen av använt kärnbränsle Nyköping 11–13 november 1997

SOU 1999:67 KÄRNAVFALL metod-plats-miljökonsekvens – KASAMs yttrande över SKBs FUD-program 98 (även utgiven i engelsk översättning "NUCLEAR WASTE method-site-environmental consequence")

SOU 2001:35 Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 2001 SOU 2001:35 Nuclear Waste state-of-the-art reports 2001 SOU 2001:108 KÄRNAVFALL; NUETS ANSVAR OCH

KOMMANDE GENERATIONERS FRIHET SOU 2002:63 Kärnavfall – forskning och teknikutveckling –

KASAM:s yttrande över SKB:s FUD-program 2001 ("även utgiven i engelsk översättning "Nuclear waste

research and technique development") SOU 2004:67 Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 2004 SOU 2004:67 Nuclear Waste – State-of-the-art Report 2004 SOU 2004:99 Kärnavfall – demokrati och vetenskap SOU 2004:120 KÄRNAVFALL – Tillbakablick och

framtidsperspektiv i KASAM:s verksamhet SOU 2005:47 Kärnavfall – barriärerna, biosfären och samhället SOU 2005:47 Nuclear Waste – Barriers, Biosphere and Society SOU 2005:83 Kärnavfall – kostnader och finansiering

Rapport 2006:1 Kärnavfall – vilka alternativ för metod och plats bör redovisas?

210

Miljödepartementet Skr. 2021/22:103

SOU 2007:38 Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 2007 – nu levandes ansvar, framtida generationers frihet

SOU 2007:38 Nuclear Waste State-of-the-Art Report 2007 – responsibility of current generation, freedom of future generations

Rapport 2007:1 Slutförvaring av använt kärnbränsle; Regelsystem och olika aktörers roller under beslutsprocessen (Rapport från ett KASAM-seminarium den 15 november 2006)

Rapport 2007:2 Säkerhetsanalys av slutförvaring av kärnavfall – roll, utveckling och utmaning (En fördjupning till KASAM:s rapport om kunskapsläget på kärnavfallsområdet 2007, SOU 2007:38)

Rapport 2007:3 Tid för slutförvaring av kärnavfall – samhälle, teknik och natur (En fördjupning till KASAM:s rapport om kunskapsläget på kärnavfallsområdet, SOU 2007:38)

Rapport 2007:4 Riskperspektiv på slutförvaring av kärnavfall – individ, samhälle och kommunikation (En fördjupning till KASAM:s rapport om kunskapsläget på kärnavfallsområdet 2007, SOU 2007:38)

Rapport 2007:5 Strålande forskningsutsikter? En översikt om kärnavfallsfrågor inom samhällsvetenskaplig forskning

Rapport 2007:6 Djupa borrhål; Ett alternativ för slutförvaring av använt kärnbränsle? (Rapport från KASAM:s utfrågning den 14–15 mars 2007)

Rapport 2007:7 Rivning av kärntekniska anläggningar i Sverige (rapport från Kärnavfallsrådets utfrågning den 11 december 2007)

SOU 2008:70 Slutförvaring av kärnavfall, Kärnavfallsrådets yttrande över SKB:s Fud-program 2007

SOU 2008:70 Final Disposal of Nuclear Waste, The Swedish National Council for Nuclear Waste’s Review of the Swedish Nuclear Fuel and Waste Management Co’s (SKB’s) RD&D Programme 2007

Rapport 2008:1 Systemanalys för slutförvaring av kärnavfall (Rapport från Kärnavfallsrådets utfrågning den 24 april 2008)

Rapport 2008:2 Platsval för slutförvar av kärnavfall – på vilka grunder? (Rapport från Kärnavfallsrådets utfrågning den 4–5 juni 2008)

Rapport 2008:3 Deltagande och demokrati i kärnavfallsfrågan (Rapport från Kärnavfallsrådets utfrågning den 3 december 2008)

Rapport 2009:3 Debatten krig slutförvaring av kärnavfall – en studie av argumentationen

Rapport 2009:4 Mechanisms of Copper Corrosion in Aqueous Environments

Rapport 2009:5 Vem talar sanning om kärnavfallet? Rapport från Kärnavfallsrådets seminarium den 9 december 2009

211

Miljödepartementet Skr. 2021/22:103

SOU 2010:6 Kunskapslägesrapport på kärnavfallsområdet 2010 – utmatningar för slutförvarsprogrammet

SOU 2010:6 Nuclear Waste State of the Art Report 2010 – challenges for the final repository programme SOU 2011:14 Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 2011 –

geologin, barriärerna, alternativen

SOU 2011:14 Nuclear Waste State of the Art Report 2011 – geology, barriers, alternatives

SOU 2011:50 Kärnavfallsrådets yttrande över SKB:s Fud-program 2010

SOU 2011:50 The Swedish National Council for Nuclear Waste's Review of the Swedish Nuclear Fuel and Waste Management Co's (SKB's) RD&D Programme 2010

Rapport 2011:1 Bästa möjliga teknik (BAT) – tolkning och användning inom olika avfallsområden

Rapport 2011:2 Tillståndsprövningen enligt miljöbalken och kärntekniklagen

SOU 2012:7 Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 2012 – långsiktig säkerhet, haverier och global utblick

SOU 2012:7 Nuclear Waste State of the Art Report 2012 – long- term safety, accidents and global survey

SOU 2013:11 Kunskapsläget på Kärnavfallsområdet 2013 – Slutförvarsansökan under prövning: kompletterings- krav och framtidsalternativ

SOU 2013:11 Nuclear Waste State-of-the-Art Report 2013 – Final repository application under review: supplementary information and alternative futures

SOU 2014:11 Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 2014 – Forskningsdebatt, alternativ och beslutsfattande

SOU 2014:11 Nuclear Waste State-of-the-Art Report 2014 – Research debate, alternatives and decision-making

SOU 2014:42 Kärnavfallsrådets yttrande över SKB:s Fud-program 2013

SOU 2014:42 Review of the Swedish Nuclear Fuel and Waste Management Co´s (SKB´s) RD&D Programme 2013

SOU 2015:11 Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 2015 – Kontroll, dokumentation och finansiering för ökad säkerhet

SOU 2015:11 Nuclear Waste State-of-the-Art Report 2015 – Safeguards, record-keeping and financing for increased safety

SOU 2016:16 Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 2016 – Risker,

osäkerheter och framtidsutredningar

SOU 2016:16 Nuclear Waste State-of-the-Art Report 2016 – Risks, uncertainties and future challenges

SOU 2017:8 Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 2017 – Kärnavfallet – en fråga i ständig förändring

SOU 2017:8 Nuclear Waste State-of-the-Art Report 2017 – an ever-changing issue

212

Miljödepartementet Skr. 2021/22:103

SOU 2017:62 Kärnavfallsrådets yttrande över SKB:s Fud-program 2016

SOU 2017:62 Review of the Swedish Nuclear Fuel and Waste Management Co´s (SKB´s) RD&D Programme 2016

SOU 2018:8 Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 2018 – Beslut under osäkerhet

SOU 2018:8 Nuclear Waste State-of-the-Art Report 2018 – Decision-making in the face of uncertainty

Rapport 2019:1 Översikt av åtta länder – status april 2019

SOU 2020:9 Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 2020, Steg för Steg, Var står vi? Vart går vi?

SOU 2020:9 Nuclear Waste State-of-the-Art Report 2020 – Step by step, Where are we now? Where are we going?

SOU 2020:39 Kärnavfallsrådets yttrande över SKB:s Fud-program 2019

SOU 2020:39 The Swedish National Council for Nuclear Waste’s

Review of SKB’s RD&D Programme 2019

Kärnavfallsrådets uppdrag löper till den 31 december 2022. Uppdraget kan därefter förlängas med högst fem år i taget.

8.3Miljömålsberedningen (M 2010:04)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2010-07-01

Ordförande:

Annerberg, Rolf, generaldirektör (fr.o.m. 2010-07-01 t.o.m. 2014-12-31)

Nohrén, Emma, led. av riksdagen (fr.o.m. 2018-06-01 t.o.m. 2020-12-31)

Wijkman, Anders (fr.o.m. 2015-01-01 t.o.m. 2016-06-15)

Ledamöter:

Bergström, Stina, led. av riksdagen (fr.o.m. 2014-10-15 t.o.m. 2016-06-15)

Bolund, Per, Miljöpartiet de Gröna (fr.o.m. 2010-07-01 t.o.m. 2011-11-22)

Brodén, Anita, Folkpartiet liberalerna (fr.o.m. 2010-07-01 t.o.m. 2014-10-12)

Burwick, Marlene (fr.o.m. 2020-05-04 t.o.m. 2020-12-01) Burwick, Marlene (fr.o.m. 2020-12-01 t.o.m. 2020-12-31) Burwick, Marlene, riksdagsledamot (fr.o.m. 2021-03-08 t.o.m. 2022-12-31)

Ek, Magnus (fr.o.m. 2020-05-04 t.o.m. 2020-12-01) Ek, Magnus (fr.o.m. 2020-12-01 t.o.m. 2020-12-31)

Ernkrans, Matilda, led. av riksdagen (fr.o.m. 2010-11-22 t.o.m. 2016-06-15)

Falkhaven, Elisabeth, led. av riksdagen (fr.o.m. 2019-02-18 t.o.m. 2020-12-31)

213

Miljödepartementet Skr. 2021/22:103

Fjellner, Christoffer, riksdagsledamot (fr.o.m. 2021-03-08 t.o.m.

2022-12-31)

Forssell, Joar, riksdagsledamot (fr.o.m. 2021-04-26 t.o.m. 2022-12-22) Hjälmered, Lars, Moderaterna (fr.o.m. 2010-07-01 t.o.m. 2013-10-07) Holm, Jens, led. av riksdagen (fr.o.m. 2015-01-08 t.o.m. 2016-06-15)

Hultberg, Johan, led. av riksdagen (fr.o.m. 2013-10-09 t.o.m.

2016-06-15)

Kinnunen, Martin, led. av riksdagen (fr.o.m. 2019-02-18 t.o.m.

2020-12-31)

Kinnunen, Martin, riksdagsledamot (fr.o.m. 2021-03-08 t.o.m.

2022-12-31)

Leander, Helena, led. av riksdagen (fr.o.m. 2011-11-23 t.o.m.

2014-10-14)

Lundström, Nina, riksdagsledamot (fr.o.m. 2021-03-08 t.o.m.

2021-04-25)

Malm, Fredrik, led. av riksdagen /FP (fr.o.m. 2014-10-13 t.o.m.

2015-03-05)

Malmberg, Betty, led. av riksdagen (fr.o.m. 2019-02-18 t.o.m.

2020-12-31)

Manhammar, Magnus, led. av riksdagen (fr.o.m. 2019-02-18 t.o.m. 2020-12-31)

Manhammar, Magnus, riksdagsledamot (fr.o.m. 2021-03-08 t.o.m. 2022-12-31)

Nordin, Rickard, led. av riksdagen /C (fr.o.m. 2014-10-09 t.o.m.

2016-06-15)

Nordin, Rickard, riksdagsledamot (fr.o.m. 2021-03-08 t.o.m.

2022-12-31)

Norlin, Liza-Maria, Kristdemokraterna (fr.o.m. 2010-07-01 t.o.m.

2010-11-22)

Oskarsson, Irene, politiker (fr.o.m. 2010-11-22 t.o.m. 2016-06-15) Ottosson, Kjell-Arne, led. av riksdagen (fr.o.m. 2019-02-18 t.o.m.

2020-12-31)

Ottosson, Kjell-Arne, riksdagsledamot (fr.o.m. 2021-03-08 t.o.m.

2022-12-31)

Palmstierna, Amanda, riksdagsledamot (fr.o.m. 2021-03-08 t.o.m.

2022-12-31)

Segerlind, Elin, led. av riksdagen (fr.o.m. 2019-02-18 t.o.m.

2020-12-31)

Segerlind, Elin, riksdagsledamot (fr.o.m. 2021-03-08 t.o.m.

2022-12-31)

Tiefensee, Roger, led. av riksdagen /C (fr.o.m. 2010-11-22 t.o.m.

2014-10-08)

Tysklind, Lars, led. av riksdagen /F (fr.o.m. 2015-03-06 t.o.m.

2015-06-15)

Tysklind, Lars, tidigare led. av riksdagen (fr.o.m. 2019-02-18 t.o.m. 2020-12-31)

Västerteg, Claes, Centerpartiet (fr.o.m. 2010-07-01 t.o.m. 2010-11-18) Wallrup, Emma, Vänsterpartiet (fr.o.m. 2010-07-01 t.o.m. 2015-01-08)

214

Miljödepartementet Skr. 2021/22:103

Westerén, Hanna, led. av riksdagen (fr.o.m. 2019-02-18 t.o.m. 2020-02-27)

Ygeman, Anders, Socialdemokraterna (fr.o.m. 2010-07-01 t.o.m. 2010-11-21)

Yngwe, Kristina, led. av riksdagen (fr.o.m. 2019-02-18 t.o.m. 2020-03-09)

Sakkunniga:

Ekelund, Nina, programdirektör (fr.o.m. 2015-02-10 t.o.m.

2015-06-15)

Eriksson, Ann-Sofie, sektionschef (fr.o.m. 2010-09-10 t.o.m.

2016-06-15)

Farelius, Johanna (fr.o.m. 2016-03-11 t.o.m. 2016-06-15) Fiskesjö, Anne-Li, länsråd (fr.o.m. 2010-09-10 t.o.m. 2013-09-18) Gardfjell, Maria, kommunalråd (fr.o.m. 2015-02-10 t.o.m. 2015-06-15) Hagberg, Lovisa, miljöpolicyrådgivare (fr.o.m. 2010-09-10 t.o.m.

2016-06-15)

Hall, Johan, utredare (fr.o.m. 2015-02-10 t.o.m. 2015-06-15) Hammar, Sven-Erik, led. av riksdagen ordförande (fr.o.m. 2014-10-09 t.o.m. 2016-06-15)

Jonsson, Helena, vice ordförande (fr.o.m. 2010-09-10 t.o.m.

2014-10-08)

Karlsson, Mikael, ordförande (fr.o.m. 2010-09-10 t.o.m. 2015-02-09) Lundberg, Klas, miljöchef (fr.o.m. 2010-09-10 t.o.m. 2016-06-15) Löfgren, Susanna (fr.o.m. 2013-10-09 t.o.m. 2015-02-09)

Ripa, Henrik, kommunalråd (fr.o.m. 2010-09-10 t.o.m. 2015-02-09) Sandahl, Johanna, ordförande (fr.o.m. 2015-02-10 t.o.m. 2016-06-15) Schultze, Lisbeth, länsöverdirektör (fr.o.m. 2015-02-10 t.o.m.

2016-06-15)

Strömdahl, Inger, miljöansvarig (fr.o.m. 2010-09-10 t.o.m.

2015-02-09)

Sunér Fleming, Maria, ansvarig energi och klimat (fr.o.m. 2015-02-10 t.o.m. 2016-06-15)

Thörnelöf, Eva, senior rådgivare, GD-stab (fr.o.m. 2015-01-09 t.o.m. 2016-02-29)

Experter:

Adolfsson, Sofie, tf. enhetschef (fr.o.m. 2013-04-22 t.o.m. 2015-12-31) Alfredsson, Håkan, kansliråd (fr.o.m. 2010-11-22 t.o.m. 2016-06-15) Alriksson, Börje, departementssekreterare (fr.o.m. 2013-08-26 t.o.m. 2015-12-31)

Andersson, Lotta, senior forskare (fr.o.m. 2013-04-22 t.o.m.

2015-12-31)

Andersson, Malin, strateg (fr.o.m. 2013-04-22 t.o.m. 2015-12-31) Andersson, Stefan, ämnesråd (fr.o.m. 2015-01-09 t.o.m. 2016-06-15) Andersson Anell, Johan, CSR- och hållbarhetsansvarig (fr.o.m.

2013-04-22 t.o.m. 2013-12-31)

André, Helena, departementssekreterare (fr.o.m. 2013-01-28 t.o.m. 2015-12-31)

215

Miljödepartementet Skr. 2021/22:103

Andrén, Robert, departementsråd (fr.o.m. 2010-09-10 t.o.m.

2010-11-21)

Askling, Ulrika, kansliråd (fr.o.m. 2013-04-22 t.o.m. 2015-12-31) Azar, Christian, professor (fr.o.m. 2021-06-14)

Baummann, Per, samordnare (fr.o.m. 2011-09-01 t.o.m. 2015-12-31) Berglund, Linda, handläggare (fr.o.m. 2012-03-30 t.o.m. 2012-09-10) Bergqvist, Majlis, handläggare (fr.o.m. 2013-01-28 t.o.m. 2015-12-31) Bergstrand, Björn, hållbarhetschef (fr.o.m. 2019-12-01 t.o.m.

2020-12-31)

Blomdin Persson, Mona, sekretariatschef (fr.o.m. 2011-09-01 t.o.m. 2015-12-31)

Bornemark, Jonna, professor (fr.o.m. 2021-06-14)

Boss, Lotta, antikvarie (fr.o.m. 2013-04-22 t.o.m. 2015-12-31) Brand, Annelie, miljöstrateg/marinbiolog (fr.o.m. 2019-12-01 t.o.m. 2020-12-31)

Broberg, Ola, avdelningschef (fr.o.m. 2013-01-28 t.o.m. 2015-12-31) Bruno, Ellen, sakkunnig (fr.o.m. 2013-01-28 t.o.m. 2015-12-31) Brynolf, Selma (fr.o.m. 2021-06-14)

Bäckman, Hans, handläggare (fr.o.m. 2013-04-22 t.o.m. 2015-12-31) Carler, Sophie, fil.dr (fr.o.m. 2020-03-05 t.o.m. 2020-12-01)

Carler, Sophie (fr.o.m. 2020-12-01 t.o.m. 2020-12-31)

Carlsson, Anna M, departementssekreterare (fr.o.m. 2014-09-19 t.o.m. 2015-02-01)

Carlsson Reich, Marcus, enhetschef (fr.o.m. 2011-09-01 t.o.m.

2015-12-31)

Cederbom, Charlotte, avdelningschef (fr.o.m. 2013-04-22 t.o.m.

2015-12-31)

Classon, Åse, ordförande (fr.o.m. 2021-06-14)

Dahlberg, Carl, processledare (fr.o.m. 2019-12-01 t.o.m. 2020-12-31) Dahlbom, Caroline, departementssekreterare (fr.o.m. 2010-09-10 t.o.m. 2011-02-14)

Dahlström, Marie, departementssekreterare (fr.o.m. 2012-03-30 t.o.m. 2015-12-31)

Darnerud, Per Ola, toxikolog (fr.o.m. 2011-09-01 t.o.m. 2015-12-31) Diczfalusy, Bo (fr.o.m. 2015-02-02 t.o.m. 2015-03-11)

Drake, Lars, vetenskaplig rådgivare (fr.o.m. 2011-09-01 t.o.m.

2015-12-31)

Ebbesson, Jonas, professor (fr.o.m. 2021-06-14)

Ek, Tommy, gruppsamordnare (fr.o.m. 2013-03-30 t.o.m. 2015-12-31) Ekelund, Nina, generalsekreterare (fr.o.m. 2021-06-14)

Engström, Eva, lantbrukskonsulent (fr.o.m. 2013-04-22 t.o.m.

2015-12-31)

Ericson, Sven-Olof, kansliråd (fr.o.m. 2015-03-11 t.o.m. 2016-06-15) Eriksson, Ann-Sofie, sektionschef (fr.o.m. 2019-12-01 t.o.m.

2020-12-31)

Eriksson, Hillevi, klimatspecialist (fr.o.m. 2013-04-22 t.o.m.

2015-12-31)

Eriksson, Jonas, kvalitets- och miljöansvarig (fr.o.m. 2012-03-30 t.o.m. 2015-12-31)

216

Miljödepartementet Skr. 2021/22:103

Eriksson, Linda, rådgivare (fr.o.m. 2013-04-22 t.o.m. 2014-12-31) Espeby, Lars, departementssekreterare (fr.o.m. 2012-03-30 t.o.m.

2015-12-31)

Falk, Johan (fr.o.m. 2021-06-14)

Finnson, Anders, vice verkställande direktör (fr.o.m. 2011-09-01 t.o.m. 2015-12-31)

Fintling, Johanna, sakkunnig (fr.o.m. 2012-03-30 t.o.m. 2012-08-15) Florén, Johan, chef (fr.o.m. 2019-12-01 t.o.m. 2020-12-31)

Forsell, Jerker, departementssekreterare (fr.o.m. 2011-09-01 t.o.m. 2015-12-31)

Franzén, Magnus, enhetschef (fr.o.m. 2011-09-01 t.o.m. 2015-12-31) Fredrikson, Fredrik, handläggare (fr.o.m. 2013-04-22 t.o.m.

2015-12-31)

Fredriksson, Gunnar, handläggare (fr.o.m. 2013-04-22 t.o.m.

2015-12-31)

From, Johanna, regionchef (fr.o.m. 2012-03-30 t.o.m. 2015-12-31) Gill, Alexander, antikvarie (fr.o.m. 2013-01-28 t.o.m. 2015-12-31) Gladh, Lennart, expert (fr.o.m. 2013-04-22 t.o.m. 2015-12-31)

Gripstrand, Sara, hållbarhetsstrateg (fr.o.m. 2019-12-01 t.o.m.

2020-12-31)

Guzikowski, Gunnar, kemist (fr.o.m. 2011-09-01 t.o.m. 2015-12-31) Gyberg, Jesper, klimatexpert (fr.o.m. 2021-06-14)

Hagman, Thomas, enhetschef (fr.o.m. 2011-09-01 t.o.m. 2015-12-31) Hagnell, Andreas (fr.o.m. 2021-06-14)

Hallgren, Sunita, handläggare (fr.o.m. 2011-09-01 t.o.m. 2015-12-31) Hammar, Tobias, fiskare (fr.o.m. 2019-12-01 t.o.m. 2020-12-31) Hansén, Ola (fr.o.m. 2021-06-14)

Hansson, Mats-Olof, ämnesråd (fr.o.m. 2015-02-10 t.o.m. 2015-06-15) Hasselsten, Ingrid, kansliråd (fr.o.m. 2011-06-09 t.o.m. 2016-06-15) Hedenström, Anna, enhetschef (fr.o.m. 2013-04-22 t.o.m. 2015-12-31) Hjelm, Joakim, stf. prefekt (fr.o.m. 2019-12-01 t.o.m. 2020-12-31) Hjerpe Olausson, Jessica, samordnare (fr.o.m. 2019-12-01 t.o.m.

2020-12-31)

Hoffman, Markus, miljö- och vattenexpert (fr.o.m. 2019-12-01 t.o.m. 2020-12-31)

Hojem, Petter, departementssekreterare (fr.o.m. 2015-10-01 t.o.m. 2016-06-15)

Holgersson, Björn, statsgeolog (fr.o.m. 2013-04-22 t.o.m. 2015-12-31) Håkansson, Helen, professor (fr.o.m. 2011-09-01 t.o.m. 2015-12-31) Hägg, Conny, ämnesråd (fr.o.m. 2011-09-01 t.o.m. 2015-12-31) Hägglund, Marie, avdelningschef (fr.o.m. 2019-12-01 t.o.m.

2020-12-31)

Ihd, Viveke, miljöansvarig (fr.o.m. 2011-09-01 t.o.m. 2015-12-31) Ihd, Viveke, verkställande direktör (fr.o.m. 2021-06-14)

Ivansson, Maria, verksamhetsledare (fr.o.m. 2021-06-14) Ivarsson Westerberg, Anders, professor (fr.o.m. 2019-12-01 t.o.m. 2020-12-31)

Ivarsson Westerberg, Anders (fr.o.m. 2021-06-14)

217

Miljödepartementet Skr. 2021/22:103

Johannesson, Kerstin, professor (fr.o.m. 2019-12-01 t.o.m.

2020-12-31)

Johansson, Anna-Karin, miljöstrateg (fr.o.m. 2011-09-01 t.o.m.

2015-12-31)

Johansson, Olof, avdelningschef (fr.o.m. 2012-03-30 t.o.m.

2015-12-31)

Johansson, Sif, fil.dr (fr.o.m. 2019-12-01 t.o.m. 2020-12-31)

Jöborn, Anna, avdelningschef (fr.o.m. 2011-09-01 t.o.m. 2015-12-31) Kahn, Jon, departementsråd (fr.o.m. 2015-01-26 t.o.m. 2015-09-30) Kander, Astrid, professor (fr.o.m. 2021-06-14)

Karlsson, Erland, enhetschef (fr.o.m. 2013-04-22 t.o.m. 2015-12-31) Karlsson, Mikael, docent (fr.o.m. 2019-12-01 t.o.m. 2020-12-31) Karlsson, Stefan, ämnesråd (fr.o.m. 2010-09-10 t.o.m. 2012-06-17) Kihlberg, David, chef (fr.o.m. 2021-06-14)

Kling, Johan, utredare (fr.o.m. 2013-04-22 t.o.m. 2015-12-31) Kvarnström, Kenny, handläggare (fr.o.m. 2011-09-01 t.o.m.

2015-12-31)

Lagerqvist, Monica, kansliråd (fr.o.m. 2016-01-25 t.o.m. 2016-06-15) Langaas, Sindre, expert (fr.o.m. 2013-01-28 t.o.m. 2015-12-31) Langlet, David, professor (fr.o.m. 2019-12-01 t.o.m. 2020-12-31) Larshans, Pär, hållbarhetschef (fr.o.m. 2019-12-01 t.o.m. 2020-12-31) Larsson, Fredrik, miljöansvarig (fr.o.m. 2019-12-01 t.o.m. 2020-12-31) Larsson, Fredrik (fr.o.m. 2021-06-14)

Larsson, Jörgen, docent (fr.o.m. 2021-06-14)

Larsson, Mårten, skogsdirektör (fr.o.m. 2012-03-30 t.o.m. 2015-12-31) Lexén, Karin, generalsekreterare (fr.o.m. 2019-12-01 t.o.m.

2020-12-31)

Lidbaum, Elisabeth, departementssekreterare (fr.o.m. 2010-09-10 t.o.m. 2014-09-19)

Lindberg, Johan, kansliråd (fr.o.m. 2011-09-01 t.o.m. 2015-12-31) Lindblad, Henrik, departementssekreterare (fr.o.m. 2010-09-10 t.o.m. 2011-02-14)

Lindahl, Anna Helena, biträdande avdelningschef (fr.o.m. 2012-03-30 t.o.m. 2015-12-31)

Lindahl-Olsson, Mette, enhetschef (fr.o.m. 2013-04-22 t.o.m.

2015-12-31)

Lindén, Gunnar, sakkunnig (fr.o.m. 2012-08-16 t.o.m. 2015-12-31) Lindgren, Helen, jurist (fr.o.m. 2012-03-30 t.o.m. 2012-11-04) Lindgren, Johanna, civilingenjör (fr.o.m. 2011-09-01 t.o.m.

2015-12-31)

Lindkvist, Nils-Gunnar, forskningschef (fr.o.m. 2011-09-01 t.o.m.

2015-12-31)

Lindskog, Bo, research manager (fr.o.m. 2011-09-01 t.o.m.

2015-12-31)

Lindström, Britt-Marie, sektionschef (fr.o.m. 2012-08-16 t.o.m.

2015-12-31)

Loock, Johan, departementssekreterare (fr.o.m. 2013-09-16 t.o.m.

2016-01-24)

Lundberg, Stefan, intendent (fr.o.m. 2013-01-28 t.o.m. 2015-12-31)

218

Miljödepartementet Skr. 2021/22:103

Lundblad, Jimmy, miljöstrateg (fr.o.m. 2012-03-30 t.o.m. 2015-12-31) Lundgren, Markus, fiskevårdschef (fr.o.m. 2019-12-01 t.o.m.

2020-12-31)

Lundstedt, Lisa, samordnare (fr.o.m. 2019-12-01 t.o.m. 2020-12-31) Löfblad, Roland, expert (fr.o.m. 2013-01-28 t.o.m. 2015-12-31) Löfroth, Michael, departementssekreterare (fr.o.m. 2012-03-30 t.o.m. 2015-12-31)

Lötberg, Pernilla, jurist (fr.o.m. 2011-09-01 t.o.m. 2015-12-31) Lööf, Lars, professor (fr.o.m. 2011-09-01 t.o.m. 2015-12-31) Mattson, Bengt, CSR- och miljöchef (fr.o.m. 2011-09-01 t.o.m.

2015-12-31)

Maxe, Lena, statsgeolog (fr.o.m. 2013-01-28 t.o.m. 2015-12-31) Mejersjö, Else-Marie, enhetschef (fr.o.m. 2013-01-28 t.o.m.

2015-12-31)

Mild, Krister, handläggare (fr.o.m. 2012-11-05 t.o.m. 2015-12-31) Mont, Oksana, professor (fr.o.m. 2021-06-14)

Nilsson, Fredrik, hälsoekonom (fr.o.m. 2011-09-01 t.o.m. 2015-12-31) Nilsson, Helena, utredare (fr.o.m. 2011-09-01 t.o.m. 2015-12-31) Nyblom, Kenneth, verkställande direktör (fr.o.m. 2011-09-01 t.o.m. 2015-12-31)

Nyström, Stefan, generalsekreterare (fr.o.m. 2009-09-07 t.o.m.

2015-12-31)

Näslund, Inger, expert (fr.o.m. 2013-01-28 t.o.m. 2015-12-31) Näsman, Inger, kvalitetsdirektör (fr.o.m. 2009-09-07 t.o.m.

2015-12-31)

Olsson, Olof, deputy director (fr.o.m. 2012-03-30 t.o.m. 2015-12-31) Olsson, Per, handläggare (fr.o.m. 2012-03-30 t.o.m. 2015-12-31) Olsson Rönnelöv, Peter, ordförande (fr.o.m. 2019-12-01 t.o.m.

2020-12-31)

Oskarsson, Agneta, professor (fr.o.m. 2011-09-01 t.o.m. 2015-12-31) Otmalm, Anna, avdelningschef (fr.o.m. 2012-03-30 t.o.m. 2012-08-15) Peensalu, Rita, biolog (fr.o.m. 2011-09-01 t.o.m. 2015-12-31) Petersson, Gustav Jakob, fil.dr (fr.o.m. 2019-12-01 t.o.m. 2020-12-31) Pettersson-Grawé, Kierstin, kansliråd (fr.o.m. 2011-09-01 t.o.m.

2015-12-31)

Ranung, Åsa, chef (fr.o.m. 2019-12-01 t.o.m. 2020-12-31) Reineskog, Mikael, handläggare (fr.o.m. 2011-09-01 t.o.m.

2015-12-31)

Ressner, Michael, utredare (fr.o.m. 2011-09-01 t.o.m. 2015-12-31) Rinman, Ulrika, departementssekreterare (fr.o.m. 2013-04-22 t.o.m. 2015-12-31)

Roberntz, Peter, handläggare (fr.o.m. 2012-09-11 t.o.m. 2015-12-31) Ronge, Frida, kock/MSC-ambassadör (fr.o.m. 2019-12-01 t.o.m.

2020-12-31)

Rudberg, Jonas, sakkunnig (fr.o.m. 2012-08-16 t.o.m. 2015-12-31) Rudén, Christina, professor (fr.o.m. 2011-09-01 t.o.m. 2015-12-31) Runsten, Hilda, klimatexpert (fr.o.m. 2013-04-22 t.o.m. 2015-12-31) Rutberg, Bo, handläggare (fr.o.m. 2013-01-28 t.o.m. 2015-12-31) Rydberg, Ingrid, handläggare (fr.o.m. 2013-04-22 t.o.m. 2015-12-31)

219

Miljödepartementet Skr. 2021/22:103

Sahlin, Malin, sakkunnig (fr.o.m. 2012-03-30 t.o.m. 2015-12-31) Samuelsson, Ulrika, miljöskyddsdirektör (fr.o.m. 2011-09-01 t.o.m. 2015-12-31)

Sandahl, Johanna, vice ordförande (fr.o.m. 2013-04-22 t.o.m.

2015-02-10)

Siira, Ulrika, utredare (fr.o.m. 2013-01-28 t.o.m. 2015-12-31) Sjöberg, Martin, verksamhetsledare (fr.o.m. 2019-12-01 t.o.m.

2020-12-31)

Sjödahl, Martin, enhetschef (fr.o.m. 2013-04-22 t.o.m. 2015-12-31) Sjölander, Erik, vice ordförande (fr.o.m. 2019-12-01 t.o.m.

2020-12-31)

Smith, Eva, senior advisor (fr.o.m. 2013-04-22 t.o.m. 2015-12-31) Sollander, Erik, skogspolitisk strateg (fr.o.m. 2012-11-19 t.o.m.

2015-12-31)

Soldeus, Inger, miljöansvarig (fr.o.m. 2011-09-01 t.o.m. 2015-12-31) Solér, Cecilia, docent (fr.o.m. 2021-06-14)

Sparr, Martin, enhetschef (fr.o.m. 2019-12-01 t.o.m. 2020-12-31) Staland, Hanna, ekolog (fr.o.m. 2012-03-30 t.o.m. 2015-12-31) Stengård, Eva, kansliråd (fr.o.m. 2012-10-04 t.o.m. 2016-06-15) Sterner, Thomas, seniorforskare (fr.o.m. 2019-12-01 t.o.m.

2020-12-31)

Sterte, Åsa, departementssekreterare (fr.o.m. 2016-02-15 t.o.m.

2016-06-15)

Stralka, Conrad, verksamhetschef (fr.o.m. 2019-12-01 t.o.m.

2020-12-31)

Svenfelt, Åsa, docent (fr.o.m. 2021-06-14)

Svanholm, Maria, avdelningschef (fr.o.m. 2019-12-01 t.o.m.

2020-12-31)

Svedinger, Ingrid, ämnesråd (fr.o.m. 2013-01-28 t.o.m. 2015-12-31) Svärd, Jenny, ansvarig miljöpolicy (fr.o.m. 2019-12-01 t.o.m.

2020-03-04)

Sörngård, Peter, sakkunnig (fr.o.m. 2013-01-28 t.o.m. 2015-12-31) Terstad, Jan, avdelningschef (fr.o.m. 2012-03-30 t.o.m. 2012-08-15) Terstad, Jan, avdelningschef (fr.o.m. 2013-04-22 t.o.m. 2015-12-31) Thorsell, Tina, chef (fr.o.m. 2021-06-14)

Thuillier, Victoria, hållbarhetsexpert (fr.o.m. 2021-06-14) Tingström, Lena, utredare (fr.o.m. 2012-03-30 t.o.m. 2015-12-31) Tormalm, Karin, departementssekreterare (fr.o.m. 2012-03-30 t.o.m. 2015-12-31)

Torpman, Olle, filosofie doktor (fr.o.m. 2019-12-01 t.o.m. 2020-12-31) Troselius, Petronella, departementssekreterare (fr.o.m. 2010-09-10 t.o.m. 2011-06-08)

Ulfvarson Östlund, Maria, departementssekreterare (fr.o.m.

2012-03-30 t.o.m. 2013-09-15)

Unger, Charlotte, miljöchef (fr.o.m. 2011-09-01 t.o.m. 2015-12-31) Viberg, Nina, handläggare (fr.o.m. 2011-09-01 t.o.m. 2015-12-31) Vikman, Jonas, samhällspolitisk chef (fr.o.m. 2019-12-01 t.o.m.

2020-12-31)

Waern, Joachim, ämnesråd (fr.o.m. 2011-02-15 t.o.m. 2012-10-03)

220

Miljödepartementet Skr. 2021/22:103

Wahlberg, Cajsa, expert (fr.o.m. 2011-09-01 t.o.m. 2015-12-31) Waldemarsson, Ellinor, kommunekolog/biolog (fr.o.m. 2019-12-01 t.o.m. 2020-12-31)

Waldenström, Dag, generalsekreterare (fr.o.m. 2021-06-14) Walldén, Josefin, utredare (fr.o.m. 2013-04-22 t.o.m. 2015-12-31) Weibull, Ann-Christin, departementssekreterare (fr.o.m. 2013-04-22 t.o.m. 2013-08-25)

Wenster, Peter, handläggare (fr.o.m. 2011-09-01 t.o.m. 2015-12-31) Westman, Peter, naturvårdschef (fr.o.m. 2012-03-30 t.o.m.

2015-12-31)

Wolrath Söderberg, Maria, filosofie doktor (fr.o.m. 2021-06-14) Wråhde, Hans, sektionschef (fr.o.m. 2011-09-01 t.o.m. 2015-12-31) Wärnbäck, Jan, handläggare (fr.o.m. 2013-04-22 t.o.m. 2015-12-31) Zetterberg, Lars (fr.o.m. 2021-06-14)

Åberg, Niclas, projektledare (fr.o.m. 2019-12-01 t.o.m. 2020-12-31) Åkerman, Jonas, forskningsledare (fr.o.m. 2021-06-14)

Åkesson, Kristina, ämnesråd (fr.o.m. 2010-09-10 t.o.m. 2016-06-15) Österblom, Henrik, professor (fr.o.m. 2019-12-01 t.o.m. 2020-12-31) Österlind, Axel, miljö- och hälsoskyddsinspektör (fr.o.m. 2019-12-01 t.o.m. 2020-12-31)

Kanslichef:

Nyström, Stefan (fr.o.m. 2015-01-01 t.o.m. 2016-06-30)

Huvudsekreterare:

Annemalm, Christine (fr.o.m. 2018-10-15 t.o.m. 2020-12-31)

Annemalm, Christine (fr.o.m. 2021-01-01 t.o.m. 2022-01-31)

Annemalm, Christine (fr.o.m. 2022-02-01 t.o.m. 2022-03-13)

Ingman, Viktoria (fr.o.m. 2013-09-01 t.o.m. 2014-12-31)

Nyström, Stefan (fr.o.m. 2014-06-04 t.o.m. 2014-12-31)

Uhrwing, Marie (fr.o.m. 2010-08-02 t.o.m. 2014-08-11)

Sekreterare:

Abascal Reyes, Elisa, kvalificerad utredare (fr.o.m. 2021-05-03 t.o.m. 2022-01-31)

Abascal Reyes, Elisa, kvalificerad utredare (fr.o.m. 2022-02-01 t.o.m. 2022-02-28)

Allerup, Jonas, klimatanalytiker (fr.o.m. 2021-02-15 t.o.m.

2022-01-31)

Allerup, Jonas, klimatanalytiker (fr.o.m. 2022-02-01 t.o.m.

2022-02-28)

Ankarhem, Mattias (fr.o.m. 2010-09-23 t.o.m. 2010-12-31) Berghagen, Ingela (fr.o.m. 2011-07-01 t.o.m. 2012-03-22) Forstorp, Moa (fr.o.m. 2015-10-26 t.o.m. 2016-06-01)

Gutman, Jan (fr.o.m. 2012-03-12 t.o.m. 2013-03-31)

Hammersland, Jorid, kansliråd (fr.o.m. 2018-10-15 t.o.m. 2020-12-31) Hansson, Therese, sekreterare (fr.o.m. 2020-03-01 t.o.m. 2020-12-31) Jager, Leo (fr.o.m. 2013-10-21 t.o.m. 2014-08-16)

Janson, Johanna (fr.o.m. 2015-09-08 t.o.m. 2016-06-30) Jernbäcker, Eva (fr.o.m. 2015-02-01 t.o.m. 2016-06-30)

221

Miljödepartementet Skr. 2021/22:103

Johansson, Martin (fr.o.m. 2013-03-18 t.o.m. 2014-06-30) Josefsson, Anneli (fr.o.m. 2011-02-15 t.o.m. 2011-10-02) Körsén, Pirjo (fr.o.m. 2010-07-01 t.o.m. 2010-10-30)

Lantto, Johan (fr.o.m. 2011-11-01 t.o.m. 2013-07-31)

Larsson, Markus, omvärldsanalytiker (fr.o.m. 2019-05-01 t.o.m.

2020-12-31)

Leijon, Helén (fr.o.m. 2015-02-23 t.o.m. 2016-05-31) Marissink, Marcus (fr.o.m. 2011-01-01 t.o.m. 2014-12-31) Molander, Ida (fr.o.m. 2012-07-01 t.o.m. 2013-05-11)

Morel, Julien, departementssekreterare (fr.o.m. 2021-02-08 t.o.m. 2022-01-31)

Morel, Julien, departementssekreterare (fr.o.m. 2022-02-01 t.o.m. 2022-02-28)

Nilo, Hanna (fr.o.m. 2019-06-01 t.o.m. 2020-12-31) Nilo, Hanna (fr.o.m. 2021-02-08 t.o.m. 2022-01-31) Nilo, Hanna (fr.o.m. 2022-02-01 t.o.m. 2022-02-28)

Petersson, Gustav Jakob, analytiker (fr.o.m. 2019-04-01 t.o.m.

2019-10-18)

Stigzelius, Karl-Anders (fr.o.m. 2016-04-01 t.o.m. 2016-06-15) Sundgren, Sara (fr.o.m. 2010-12-01 t.o.m. 2014-06-30) Troeng, Ulf (fr.o.m. 2015-04-09 t.o.m. 2016-06-15)

Troselius, Petronella (fr.o.m. 2015-01-01 t.o.m. 2015-05-31) Vrede, Katarina (fr.o.m. 2012-09-01 t.o.m. 2015-01-18) Wallander, Johan (fr.o.m. 2013-02-25 t.o.m. 2013-12-31) Westermark, Lars, enhetschef (fr.o.m. 2013-04-22 t.o.m. 2016-02-15) Willerström, Ebba (fr.o.m. 2011-08-08 t.o.m. 2015-08-07)

Biträdande sekreterare:

Bergenlöv, Evis (fr.o.m. 2015-03-16 t.o.m. 2016-06-30) Forstorp, Moa (t.o.m. 2016-06-15)

Lokal: Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm

Direktiv för beredningen, se dir. 2010:74, dir. 2010:135, dir. 2011:50, dir. 2011:91, dir. 2012:95, dir. 2014:110, dir. 2014:165, dir. 2015:101, dir. 2018:44 och dir. 2020:110

Kommittén har avgett

SOU 2010:101 Handlingsplan för att utveckla strategier i miljömålsystemet

SOU 2011:34 Etappmål i miljömålssystemet

SOU 2012:15 Plan för framtagandet av en strategi för långsiktigt hållbar markanvändning

SOU 2012:38 Minska riskerna med farliga ämnen! Strategi för Sveriges arbete för en giftfri miljö

SOU 2013:43 Långsiktigt hållbar markanvändning – del 1 SOU 2014:50 Med miljömålen i fokus – hållbar användning av

mark och vatten

SOU 2016:21 Ett klimatpolitiskt ramverk för Sverige

SOU 2016:47 En klimat- och luftvårdsstrategi för Sverige, Del 1 resp. Del 2, bilaga med underlagsrapporter

222

Miljödepartementet Skr. 2021/22:103

SOU 2020:83 Havet och människan, Volym 1 och 2

Beredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 31 januari 2022.

8.4Fossilfritt Sverige (M 2016:05)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2016-07-07

Särskild utredare/Samordnare:

Axelsson, Svante, generalsekreterare (fr.o.m. 2016-09-01)

Kommunikatör:

Söderberg, Peter (fr.o.m. 2017-01-11)

Sekreterare:

Bagge, Karin, projektledare (fr.o.m. 2019-01-11 t.o.m. 2019-12-31) Cederlund, Maja, klimatanalytiker (fr.o.m. 2020-11-01 t.o.m.

2024-12-31)

Lundberg, David, handläggare (fr.o.m. 2021-03-01 t.o.m. 2024-12-31) Persdotter-Isaksson, Maria, projektledare (fr.o.m. 2021-03-01 t.o.m. 2024-12-31)

Strand, Malin (fr.o.m. 2017-03-30)

Willerström Ehrning, Ebba (fr.o.m. 2016-09-19)

Lokal: Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm

Direktiv för utredningen, se dir. 2016:66, 2018:56 och dir. 2020:50

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 31 december 2024.

8.5Utfasningsutredningen (M 2019:04)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2019-12-19

Särskild utredare:

Hunhammar, Sven, måldirektör (fr.o.m. 2019-12-19 t.o.m. 2021-06-01)

Sakkunniga:

Gunnarsson, Viktor, departementssekreterare (fr.o.m. 2020-04-27 t.o.m. 2021-01-31)

Gunnarsson, Viktor, departementssekreterare (fr.o.m. 2021-02-01 t.o.m. 2021-05-31)

Lindroos, Pia-Maria, departementssekreterare (fr.o.m. 2020-09-07 t.o.m. 2021-02-01)

Lindroos, Pia-Maria, departementssekreterare (fr.o.m. 2021-02-01 t.o.m. 2021-06-01)

Münnich Vass, Miriam, departementssekreterare (fr.o.m. 2020-09-21 t.o.m. 2021-02-01)

Münnich Vass, Miriam, departementssekreterare (fr.o.m. 2021-02-01 t.o.m. 2021-06-01)

223

Miljödepartementet Skr. 2021/22:103

Segerstedt, Anna, kansliråd (fr.o.m. 2020-04-27 t.o.m. 2020-09-20)

Experter:

Andersson-Sköld, Yvonne, professor (fr.o.m. 2020-04-27 t.o.m. 2021-01-31)

Andersson-Sköld, Yvonne, professor (fr.o.m. 2021-02-01 t.o.m. 2021-06-01)

Eklund, Moa, departementssekreterare (fr.o.m. 2020-11-16) Grahn, Maria, docent (fr.o.m. 2020-04-27 t.o.m. 2021-01-31) Grahn, Maria, docent (fr.o.m. 2021-02-01 t.o.m. 2021-06-01) Holmgren, Kristina, senior rådgivare (fr.o.m. 2020-04-27 t.o.m. 2021-01-31)

Holmgren, Kristina, senior rådgivare (fr.o.m. 2021-02-01 t.o.m. 2021-06-01)

Hållén, Camilla, utredare (fr.o.m. 2020-04-27 t.o.m. 2020-09-06) Hållén, Camilla, utredare (fr.o.m. 2021-02-01 t.o.m. 2021-06-01) Johansson, Daniel, docent (fr.o.m. 2020-04-27 t.o.m. 2021-01-31) Johansson, Daniel, docent (fr.o.m. 2021-02-01 t.o.m. 2021-06-01)

Johansson, Håkan, nationell samordnare (fr.o.m. 2020-04-27 t.o.m. 2021-01-31)

Johansson, Håkan, nationell samordnare (fr.o.m. 2021-02-01 t.o.m. 2021-06-01)

Jozsa, Emmi, departementssekreterare (fr.o.m. 2020-04-27 t.o.m. 2020-11-15)

Kannesten, Andreas, departementssekreterare (fr.o.m. 2020-04-27 t.o.m. 2021-01-31)

Kannesten, Andreas, departementssekreterare (fr.o.m. 2021-02-01 t.o.m. 2021-06-01)

Larsson, Martin, kansliråd (fr.o.m. 2020-04-27 t.o.m. 2021-01-31) Larsson, Martin, kansliråd (fr.o.m. 2021-02-01 t.o.m. 2021-06-01) Lindgren, Magnus, senior sakkunnig (fr.o.m. 2020-04-27 t.o.m.

2021-01-31)

Lindgren, Magnus, senior sakkunnig (fr.o.m. 2021-02-01 t.o.m. 2021-06-01)

Löfgren, Åsa, docent (fr.o.m. 2020-04-27 t.o.m. 2021-01-31) Löfgren, Åsa, docent (fr.o.m. 2021-02-01 t.o.m. 2021-06-01) Schellekens, Pierre, avdelningschef Europakommissionen (fr.o.m. 2020-04-27 t.o.m. 2020-10-16)

Sjöberg, Eric, doktor (fr.o.m. 2020-04-27 t.o.m. 2021-01-31) Sjöberg, Eric, doktor (fr.o.m. 2021-02-01 t.o.m. 2021-06-01) Sundbergh, Pia, utredare (fr.o.m. 2020-09-07)

Sundbergh, Pia, utredare (fr.o.m. 2021-02-01 t.o.m. 2021-06-01) Ullström, Anna, kansliråd (fr.o.m. 2020-04-27 t.o.m. 2021-01-31) Ullström, Anna, kansliråd (fr.o.m. 2021-02-01 t.o.m. 2021-06-01) Öhlund, Per, utredare (fr.o.m. 2020-04-27 t.o.m. 2021-01-31) Öhlund, Per, utredare (fr.o.m. 2021-02-01 t.o.m. 2021-06-01)

Huvudsekreterare:

Elofsson, Anna, teknologie licentiat (fr.o.m. 2020-02-03 t.o.m. 2020-09-07)

224

Miljödepartementet Skr. 2021/22:103

Pucher, Magdalena (fr.o.m. 2021-01-08 t.o.m. 2021-06-13)

Sekreterare:

Jernbäcker, Eva, civilingenjör (fr.o.m. 2021-02-01 t.o.m. 2021-06-01) Jonsson, Lina, nationalekonom (fr.o.m. 2021-01-04 t.o.m. 2021-04-30) Karlsson Jernbäcker, Eva, civilingenjör (fr.o.m. 2020-04-01 t.o.m.

2021-02-01)

Lindblom, Helene, utredningsledare (fr.o.m. 2020-09-01 t.o.m.

2021-02-01)

Lindblom, Helene (fr.o.m. 2021-02-02 t.o.m. 2021-06-01)

Mellin, Anna, utredningsledare (fr.o.m. 2020-09-01 t.o.m. 2020-10-30) Pucher, Magdalena, hovrättsassessor (fr.o.m. 2020-03-01 t.o.m.

2021-02-07)

Pucher, Magdalena, sekreterare (fr.o.m. 2020-09-08 t.o.m. 2021-02-07)

Lokal: Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm

Direktiv för utredningen, se dir. 2019:106 och dir. 2020:131

Kommittén har avgett

SOU 2021:48 I en värld som ställer om – Sverige utan fossila drivmedel 2040

Uppdraget är därmed slutfört.

8.6Klimaträttsutredningen (M 2019:05)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2019-12-17

Särskild utredare:

Danielsson, Anders, landshövding (fr.o.m. 2019-12-19)

Experter:

Adlercreutz, Susanne, utredningssekreterare (t.o.m. 2022-05-15) Andersson, Jessica, ämnesråd (fr.o.m. 2020-09-15 t.o.m. 2022-05-15) Axrup, Li, miljörättsjurist (fr.o.m. 2021-04-15 t.o.m. 2021-08-15) Blom Bokliden, Kerstin, miljöexpert (fr.o.m. 2021-04-15 t.o.m.

2022-05-15)

Carbonari, Sebastian, departementssekreterare (t.o.m. 2022-05-15) Carlsson Jagers, Sverker, professor (fr.o.m. 2020-03-19 t.o.m.

2021-04-15)

Darpö, Jan, professor emeritus (fr.o.m. 2020-03-19 t.o.m. 2021-04-15) Dunér, Karin, enhetschef (fr.o.m. 2020-03-19 t.o.m. 2022-05-15) Engblom, Oskar, kraftsystemanalytiker (fr.o.m. 2021-09-01 t.o.m. 2022-05-15)

Engelhardt, Simon, departementssekreterare (t.o.m. 2022-05-15) Forsbacka, Kristina, doktorand (fr.o.m. 2020-03-19 t.o.m. 2021-04-15) Forslund, Jenny, rättssakkunnig (fr.o.m. 2020-03-19 t.o.m.

2021-09-09)

Gipperth, Lena, professor (fr.o.m. 2020-03-19 t.o.m. 2021-04-15) Hammes, Klaus, chefsekonom (fr.o.m. 2020-03-19 t.o.m. 2021-04-15)

225

Miljödepartementet Skr. 2021/22:103

Holmberg, Annika, kansliråd (fr.o.m. 2020-03-19)

Hort, Josia, jurist (fr.o.m. 2020-03-19 t.o.m. 2021-04-15) Håkansdotter, Lina, avdelningschef (fr.o.m. 2020-03-19 t.o.m.

2021-04-15)

Ingman, Viktoria, ämnesråd och gruppchef (fr.o.m. 2020-03-19 t.o.m. 2020-09-14)

Isaksson, Karolina, docent (fr.o.m. 2021-04-15 t.o.m. 2022-05-15) Jacobsson, Magnus, enhetschef (fr.o.m. 2021-04-15 t.o.m. 2022-05-15) Janson, Rikard, chefsjurist (fr.o.m. 2021-04-15 t.o.m. 2022-05-15) Johansson, Håkan, senior sakkunnig klimat (fr.o.m. 2021-04-15 t.o.m. 2022-05-15)

Kannesten, Andreas, departementssekreterare (fr.o.m. 2020-10-15) Kåberger, Tomas, professor (fr.o.m. 2021-04-15 t.o.m. 2022-05-15) Lindström, Kajsa, kansliråd (fr.o.m. 2021-10-18)

Malmenius, Marie, utredare (fr.o.m. 2021-04-15 t.o.m. 2022-05-15) Mååg, Sofie, departementssekreterare (fr.o.m. 2020-03-19 t.o.m.

2021-10-18)

Norstedt, Daniel, avdelningschef (fr.o.m. 2021-04-15 t.o.m.

2022-05-15)

Olsen Lundh, Christina, rådman och docent (fr.o.m. 2020-03-19 t.o.m. 2022-05-15)

Persson, Martin, docent (fr.o.m. 2020-03-19 t.o.m. 2021-04-15) Pettersson, Johan, departementssekreterare (fr.o.m. 2020-03-19 t.o.m. 2022-05-15)

Schriever-Abeln, Mattias, departementssekreterare (fr.o.m. 2020-03-19 t.o.m. 2022-05-15)

Särnholm, Erik, verksamhetsledare (fr.o.m. 2021-04-15 t.o.m.

2022-05-15)

Söderholm, Patrik, professor (fr.o.m. 2020-03-19 t.o.m. 2021-04-15) Vestling, Filip, departementssekreterare (fr.o.m. 2020-03-19 t.o.m. 2020-10-14)

Welin, Katarina, ämnesråd (fr.o.m. 2021-09-10 t.o.m. 2022-05-15)

Huvudsekreterare:

Daoson, Monica, rådman (fr.o.m. 2020-02-01)

Sekreterare:

Axrup, Li, verksjurist (fr.o.m. 2021-08-16)

Axrup, Li, verksjurist (fr.o.m. 2022-01-01 t.o.m. 2022-05-15) Holstein, Fredrik, utredare (fr.o.m. 2020-10-12 t.o.m. 2022-05-15) Mjureke, David, ämnesråd (fr.o.m. 2020-02-10 t.o.m. 2022-05-15) Müller Engelbrektson, Ina, departementssekreterare (fr.o.m.

2020-02-10 t.o.m. 2022-05-15)

Roth, Anders, mobilitetsexpert (fr.o.m. 2021-09-01 t.o.m. 2021-12-31) Roth, Anders, mobilitetsexpert (fr.o.m. 2022-01-01 t.o.m. 2022-05-15) Venander, Alexandra, beredningsjurist (fr.o.m. 2021-04-12 t.o.m.

2021-12-31)

Venander, Alexandra, beredningsjurist (fr.o.m. 2022-01-01 t.o.m.

2022-05-15)

226

Miljödepartementet Skr. 2021/22:103

Lokal: Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm

Direktiv för utredningen, se dir. 2019:101, dir. 2020:87 och dir. 2021:50

Kommittén har avgett

SOU 2021:21 En klimatanpassad miljöbalk för samtiden och framtiden

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 15 maj 2022.

8.7Utredningen om skadereglering vid en radiologisk olycka (M 2020:01)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2020-02-13

Särskild utredare:

Blomstrand, Severin, f.d. justitieråd (fr.o.m. 2020-03-01 t.o.m. 2021-03-01)

Experter:

Ardbreck, Mats, utredare (fr.o.m. 2020-03-16 t.o.m. 2021-03-01) Ingman, Anders, bolagsjurist (fr.o.m. 2020-03-16 t.o.m. 2020-08-09) Johansson, Jan, myndighetsspecialist (fr.o.m. 2020-03-16 t.o.m.

2021-03-01)

Johansson, Ulrika, avdelningschef (fr.o.m. 2020-03-16 t.o.m.

2021-03-01)

Kåberger, Tomas, professor (fr.o.m. 2020-03-16 t.o.m. 2021-03-01) Larsson, Anna-Karin, kansliråd (fr.o.m. 2020-03-16 t.o.m. 2020-12-14) Moberg, Staffan, jurist (fr.o.m. 2020-03-16 t.o.m. 2021-03-01)

Norlen, Ana, beredskapsdirektör (fr.o.m. 2020-03-16 t.o.m.

2021-03-01)

Pyk, Georg, teknisk direktör (fr.o.m. 2020-03-16 t.o.m. 2021-03-01) Sandberg, Anne, bolagsjurist (fr.o.m. 2020-03-16 t.o.m. 2021-03-01) Sheats, Christoffer, rättssakkunnig (fr.o.m. 2020-03-16 t.o.m.

2021-03-01)

Stoltz, Peter, enhetschef (fr.o.m. 2020-03-16 t.o.m. 2021-03-01) Szendrö, Gabor, atområd (fr.o.m. 2020-03-16 t.o.m. 2021-03-01) Sätmark, Per, verkställande direktör (fr.o.m. 2020-03-16 t.o.m.

2021-03-01)

Sekreterare:

Bergsten, Olle, verksjurist (fr.o.m. 2020-03-01 t.o.m. 2021-03-01)

Lokal: Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm

Direktiv för utredningen, se dir. 2020:12

Kommittén har avgett

SOU 2021:10 Radiologiska skador – skadestånd, säkerheter, skadereglering

Uppdraget är därmed slutfört.

227

Miljödepartementet Skr. 2021/22:103

8.8En nationell samordnare för Agenda 2030 (M 2020:02)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2020-02-20

Särskild utredare/Samordnare:

Wikström, Gabriel, utvecklingsledare (fr.o.m. 2020-02-20)

Huvudsekreterare:

Sterky, Emma, utredningssekreterare (fr.o.m. 2020-04-03 t.o.m. 2024-03-31)

Sekreterare:

Belin, Matts-Åke (fr.o.m. 2021-08-23 t.o.m. 2021-11-30) Collste, David (fr.o.m. 2020-08-15 t.o.m. 2021-09-30)

El-Sherif Wollheim, Leila (fr.o.m. 2020-08-19 t.o.m. 2020-11-13) El-Sherif Wollheim, Leila (fr.o.m. 2020-11-14 t.o.m. 2020-12-31) El-Sherif Wollheim, Leila (fr.o.m. 2021-01-01 t.o.m. 2021-02-28) El-Sherif Wollheim, Leila (fr.o.m. 2021-03-01 t.o.m. 2021-05-31) El-Sherif Wollheim, Leila (fr.o.m. 2021-06-01 t.o.m. 2021-12-31) Forssell, Malin (fr.o.m. 2020-08-10 t.o.m. 2020-11-08)

Forssell, Malin (fr.o.m. 2021-02-01 t.o.m. 2021-12-31) Forssell, Malin (fr.o.m. 2022-01-01 t.o.m. 2022-01-31) Gunnarsson, Kristin, departementssekreterare (fr.o.m. 2021-09-15 t.o.m. 2021-11-30)

Gunnarsson, Kristin, departementssekreterare (fr.o.m. 2021-12-01 t.o.m. 2022-06-30)

Zetterberg, Hanna (fr.o.m. 2020-08-17 t.o.m. 2024-03-31)

Lokal: Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm

Direktiv för utredningen, se dir. 2020:17

Samordnaren ska lämna en delredovisning av arbetet senast den 1 mars 2022. Uppdraget ska slutredovisas senast den 31 mars 2024.

8.9Artskyddsutredningen (M 2020:03)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2020-05-20

Särskild utredare:

Tysklind, Lars

Experter:

Andersson, Tove, advokat (fr.o.m. 2020-07-06 t.o.m. 2021-05-14) Andreasson, Helena, miljöjurist (fr.o.m. 2020-07-06 t.o.m.

2021-05-14)

Beier, Björn-Axel, handläggare (fr.o.m. 2020-07-06 t.o.m. 2021-05-14) Bengtsson, Daniel, fågelskyddsansvarig (fr.o.m. 2020-07-06 t.o.m. 2021-05-14)

Diemer, Michael, utredare (fr.o.m. 2020-07-06 t.o.m. 2021-05-14)

228

Miljödepartementet Skr. 2021/22:103

Eriksson, Linda, skogsdirektör (fr.o.m. 2020-07-06 t.o.m. 2021-05-14) Fiskesjö, Anne-Li, miljövårdsdirektör (fr.o.m. 2020-07-06 t.o.m.

2021-05-14)

Forsberg, Maria, universitetslektor (fr.o.m. 2020-07-06 t.o.m.

2021-05-14)

Frisch, Camilla, kansliråd (fr.o.m. 2020-09-04 t.o.m. 2021-05-14) Grahn, Anders, generalsekreterare (fr.o.m. 2020-07-06 t.o.m.

2021-05-14)

Karlsson, Ida, departementssekreterare (fr.o.m. 2020-08-03 t.o.m.

2021-01-20)

Löwhagen, Staffan, kansliråd (fr.o.m. 2020-07-06 t.o.m. 2021-05-14) Nilsson, Emelie, sakkunnig (fr.o.m. 2020-07-06 t.o.m. 2021-05-14) Nordenstam, Rebecca, miljöjurist (fr.o.m. 2020-07-06 t.o.m.

2021-05-14)

Pettersson, Malin, samhällsvetare (fr.o.m. 2020-07-06 t.o.m.

2021-05-14)

Pettersson, Magnus, tillsynsspecialist (fr.o.m. 2020-07-06 t.o.m.

2021-05-14)

Rehnquist, Johan, sakkunnig (fr.o.m. 2020-07-06 t.o.m. 2021-05-14) Ronnle, Erik, departementssekreterare (fr.o.m. 2021-01-21 t.o.m.

2021-05-14)

Rosenlöf Nilsson, Linnea, departementssekreterare (fr.o.m. 2020-07-06 t.o.m. 2021-05-14)

Schoultz, Åse, senior åklagare (fr.o.m. 2020-07-06 t.o.m. 2021-05-14) Sjölund, Anders, senior sakkunnig (fr.o.m. 2020-07-06 t.o.m.

2021-05-14)

Stål, Pär-Olof, departementssekreterare (fr.o.m. 2020-07-06 t.o.m.

2021-05-14)

Svensson, Mikael, miljöanalytiker (fr.o.m. 2020-07-06 t.o.m.

2021-05-14)

Wallander, Johan, miljömålssamordnare (fr.o.m. 2020-07-06 t.o.m. 2021-05-14)

Wik, Malin, rådman (fr.o.m. 2020-07-06 t.o.m. 2021-05-14)

Huvudsekreterare:

Olsen Lundh, Christina, rådman (fr.o.m. 2020-06-29 t.o.m. 2021-05-14)

Sekreterare:

Forsén, Britt, biolog (fr.o.m. 2020-06-22 t.o.m. 2021-05-14)

Linde, Sara, länsstyrelsejurist (fr.o.m. 2020-07-27 t.o.m. 2021-05-14)

Lokal: Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm

Direktiv för utredningen, se dir. 2020:58

Kommittén har avgett

SOU 2021:51 Skydd av arter – vårt gemensamma ansvar

Uppdraget är därmed slutfört.

229

Miljödepartementet Skr. 2021/22:103

8.10Utredningen om pantsystem för småelektronik (M 2020:04)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2020-06-04

Särskild utredare:

Fredriksson, Gunnar, konsult (fr.o.m. 2020-06-04 t.o.m. 2021-04-01)

Experter:

Axelsson, Marita, kansliråd (fr.o.m. 2020-08-25 t.o.m. 2021-04-01) Christiansson, Ann, näringspolitisk expert (fr.o.m. 2020-08-25 t.o.m. 2021-04-01)

Eiderström, Eva (fr.o.m. 2020-09-10)

Elm, Klas, verkställande direktör (fr.o.m. 2020-08-25 t.o.m.

2021-04-01)

Fallenius, Johan, kansliråd (fr.o.m. 2020-08-25 t.o.m. 2021-04-01) Gärdström, Tomas, ämnesråd (fr.o.m. 2020-08-25 t.o.m. 2021-04-01) Johansson, Malin, kansliråd (fr.o.m. 2020-12-08 t.o.m. 2021-04-01) Kruse, Elinor, miljöansvarig (fr.o.m. 2020-08-25 t.o.m. 2021-04-01) Larsson, Fredrik, handläggare (fr.o.m. 2020-08-25 t.o.m. 2021-04-01) Moutakis, Britta, rådgivare (fr.o.m. 2020-08-25 t.o.m. 2021-04-01) Nyberg, Jesper, verkställande direktör (fr.o.m. 2020-08-25 t.o.m.

2021-04-01)

Oltner, Jenny, departementssekreterare (fr.o.m. 2020-08-25 t.o.m. 2020-12-07)

Seeger, Martin, verkställande direktör (fr.o.m. 2020-08-25 t.o.m.

2021-04-01)

Sekreterare:

Hellblom, Linda (fr.o.m. 2020-08-10 t.o.m. 2021-04-01)

Biträdande sekreterare:

Andersen, Elin (fr.o.m. 2020-08-17 t.o.m. 2021-04-01)

Lokal: Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm

Direktiv för utredningen, se dir. 2020:61

Kommittén har avgett

SOU 2021:26 Använd det som fungerar

Uppdraget är därmed slutfört.

8.11Utredningen om verksamheters kommunala avfall (M 2020:05)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2020-07-23

Särskild utredare:

Forsberg, Ethel, f.d. generaldirektör (fr.o.m. 2020-03-23 t.o.m. 2021-04-12)

230

Miljödepartementet Skr. 2021/22:103

Experter:

Andersson, Martin, näringspolitiskt ansvarig (fr.o.m. 2020-11-03 t.o.m. 2021-04-12)

Broman, Charlotta, ämnesråd (fr.o.m. 2020-11-03 t.o.m. 2021-04-12) Bäck, Fredrik, expert (fr.o.m. 2020-11-03 t.o.m. 2021-04-12) Christiansson, Ann, expert (fr.o.m. 2020-11-03 t.o.m. 2021-04-12) Gärdström, Tomas, ämnesråd (fr.o.m. 2020-11-03 t.o.m. 2021-04-12) Ihd, Viveke, verkställande direktör (fr.o.m. 2020-11-03 t.o.m.

2021-04-12)

Lundgren, Sven, chefsjurist (fr.o.m. 2020-11-03 t.o.m. 2021-04-12) Sandborgh, Anna, jurist (fr.o.m. 2020-11-03 t.o.m. 2021-04-12) Sandström, Henrik, handläggare (fr.o.m. 2020-11-03 t.o.m.

2021-04-12)

Åkesson, Linn, kansliråd (fr.o.m. 2020-11-03 t.o.m. 2021-04-12)

Huvudsekreterare:

Johansson, Anne-Marie (fr.o.m. 2020-09-01 t.o.m. 2021-04-26)

Sekreterare:

Rubenson, Stefan, sekreterare (fr.o.m. 2020-09-01 t.o.m. 2021-04-12)

Lokal: Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm

Direktiv för utredningen, se dir. 2020:78

Kommittén har avgett

SOU 2021:24 Äga avfall – en del av den cirkulära ekonomin

Uppdraget är därmed slutfört.

8.12Miljöprövningsutredningen (M 2020:06)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2020-08-20

Särskild utredare:

Ardö, Peter, chefsrådman (fr.o.m. 2020-08-20)

Ardö, Peter, chefsrådman (fr.o.m. 2021-12-16 t.o.m. 2022-05-31)

Experter:

Axelsson, Svante, nationell samordnare (fr.o.m. 2020-10-29 t.o.m. 2021-12-15)

Carlsson, Anna M, departementssekreterare (fr.o.m. 2020-10-29 t.o.m. 2021-12-15)

Edling, Ulf, verksjurist (fr.o.m. 2020-10-29 t.o.m. 2021-12-15) Gerland, Susanne, ämnesråd (fr.o.m. 2021-10-15)

Hallsten, Karin, enhetschef (fr.o.m. 2020-10-29 t.o.m. 2021-12-15) Hofset, Torunn, jurist (fr.o.m. 2020-10-29 t.o.m. 2021-08-31) Johansson, Ulrik, bolagsjurist (fr.o.m. 2020-10-29)

Langendoen, Magnus, enhetschef (fr.o.m. 2020-10-29 t.o.m.

2021-12-15)

Larsson Garcia, Petter, miljöjurist (fr.o.m. 2021-10-15)

231

Miljödepartementet Skr. 2021/22:103

Lewin Pihlblad, Lotta, kansliråd (fr.o.m. 2020-10-29 t.o.m.

2021-12-15)

Lindqvist, Ingela, mark- och miljöjurist (fr.o.m. 2020-10-29 t.o.m. 2021-12-15)

Marcusson, Anna, förbundsjurist (fr.o.m. 2020-10-29 t.o.m.

2021-12-15)

Nilsson, Annika, universitetslektor (fr.o.m. 2020-10-29 t.o.m.

2021-12-15)

Norman, Johan, advokat (fr.o.m. 2020-10-29 t.o.m. 2021-12-15) Samuelsson, Elin, rättssakkunnig (fr.o.m. 2020-10-29 t.o.m.

2021-12-14)

Sandgren, Evelina, rättssakkunnig (fr.o.m. 2020-10-29 t.o.m.

2021-12-15)

Sjöberg, Emma, departementssekreterare (fr.o.m. 2020-11-25) Sjölund, Lars-Gunnar, tekniskt råd (fr.o.m. 2020-10-29 t.o.m.

2021-12-15)

Sundin, Jörgen, departementssekreterare (fr.o.m. 2020-10-29 t.o.m. 2020-11-24)

von Sydow, Susanna, departementssekreterare (fr.o.m. 2020-10-29 t.o.m. 2021-12-15)

Weinmann, Linn, enhetschef (fr.o.m. 2020-10-29 t.o.m. 2021-12-15)

Huvudsekreterare:

Ekman, Erika, rådman (fr.o.m. 2020-09-10)

Ekman, Erika, rådman (fr.o.m. 2020-10-12 t.o.m. 2021-12-31) Ekman, Erika, rådman (fr.o.m. 2021-12-16 t.o.m. 2022-05-31) Ekman, Erika, rådman (fr.o.m. 2022-06-01 t.o.m. 2022-07-15)

Sekreterare:

Hasselberg Fridh, Anna, jurist (fr.o.m. 2020-10-01 t.o.m. 2020-12-31) Hijino, Emi, ämnesråd (fr.o.m. 2021-10-18 t.o.m. 2022-05-31) Hofset, Torunn, miljöjurist (fr.o.m. 2021-09-01)

Malmaeus, Mikael, docent (fr.o.m. 2021-11-01 t.o.m. 2022-05-22) Månsson, Anna, länsassessor (fr.o.m. 2020-10-01 t.o.m. 2021-10-30) Sheats, Christoffer, kansliråd (fr.o.m. 2021-11-15 t.o.m. 2022-05-31)

Lokal: Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm

Direktiv för utredningen, se dir. 2020:86 och dir. 2021:57

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 31 maj 2022.

8.13Utredningen en rättssäker vindkraftsprövning (M 2020:07)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2020-10-14

Särskild utredare:

Nordin, Lise, klimatsamordnare (fr.o.m. 2020-10-14 t.o.m. 2021-06-22)

232

Miljödepartementet Skr. 2021/22:103

Huvudsekreterare:

Vestling, Filip, tingsnotarie (fr.o.m. 2020-11-30 t.o.m. 2021-06-30)

Sekreterare:

Pile, Claes, projektledare (fr.o.m. 2020-11-13 t.o.m. 2021-06-22)

Lokal: Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm

Direktiv för utredningen, se dir. 2020:108

Kommittén har avgett

SOU 2021:53 En rättssäker vindkraftsprövning

Uppdraget är därmed slutfört.

8.14Utredningen om en reglering av användningen av vattenskotrar och liknande farkoster

(M 2021:01)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2021-09-23

Särskild utredare:

Sparrman, Karin, chefsjurist (fr.o.m. 2021-09-23 t.o.m. 2022-10-03)

Experter:

Abado Nilsson, Pontus, kansliråd (fr.o.m. 2021-12-01 t.o.m.

2022-10-03)

Almqvist, Malin, naturvårdshandläggare (fr.o.m. 2021-12-01 t.o.m. 2022-10-03)

Bülow, Johan, kammaråklagare (fr.o.m. 2021-12-01 t.o.m.

2022-10-03)

Carlsson, Rino, processledare (fr.o.m. 2021-12-01 t.o.m. 2022-10-03) Eriksson, Mats, verkställande direktör (fr.o.m. 2021-12-01 t.o.m.

2022-10-03)

Lindell, Annika, sakkunnig (fr.o.m. 2021-12-01 t.o.m. 2022-10-03) Lindgren, Fredrik, utredare (fr.o.m. 2021-12-01 t.o.m. 2022-10-03) Lindstam, Jill, miljöspecialist (fr.o.m. 2021-12-01 t.o.m. 2022-10-03) Lodin, Elin, rättssakkunnig (fr.o.m. 2021-12-01 t.o.m. 2022-10-03) Magnusson, Cecilia, länsråd (fr.o.m. 2021-12-01 t.o.m. 2022-10-03) Moksnes, Per, miljöanalytiker (fr.o.m. 2021-12-01 t.o.m. 2022-10-03) Nyman, Johanna, utredare (fr.o.m. 2021-12-01 t.o.m. 2022-10-03) Przedpelska Öström, Monika, kansliråd (fr.o.m. 2021-12-01 t.o.m. 2022-10-03)

Rudin, Helena, departementssekreterare (fr.o.m. 2021-12-01 t.o.m. 2022-10-03)

Rönnow, Carl, sakkunnig (fr.o.m. 2021-12-01 t.o.m. 2022-10-03) Åkesson, Peter, verksjurist (fr.o.m. 2021-12-01 t.o.m. 2022-10-03)

Huvudsekreterare:

Appelberg, Caroline, miljöjurist (fr.o.m. 2021-10-11 t.o.m. 2022-10-03)

233

Miljödepartementet Skr. 2021/22:103

Sekreterare:

Petersson, Lina, sakkunnig (fr.o.m. 2021-10-21 t.o.m. 2022-10-03)

Lokal: Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm

Direktiv för utredningen, se dir. 2021:77

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 3 oktober 2022.

234

Näringsdepartementet Skr. 2021/22:103

9Näringsdepartementet

Inom detta avsnitt har följande kommittéer avslutat sin verksamhet sedan redovisningen i 2020 års kommittéberättelse:1, 3, 4 och 7.

9.1Kommittén för teknologisk innovation och etik (KOMET) (N 2018:04)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2018-08-16

Ordförande:

Simonsson, Jon, departementsråd (fr.o.m. 2018-10-01)

Ledamöter:

Brogren Karlberg, Charlotte, FoU direktör (fr.o.m. 2018-12-18) Einhorn, Stefan, professor i molekylär onkologi (fr.o.m. 2018-12-18) Jackelén, Antje, ärkebiskop (fr.o.m. 2018-12-18 t.o.m. 2020-09-14) Jermsten, Rikard, generaldirektör (fr.o.m. 2018-12-18)

Sandborg, Ulla, generaldirektör (fr.o.m. 2020-09-15) Svahn Starrsjö, Kristina, justitieråd (fr.o.m. 2018-12-18) Thedéen, Erik, generaldirektör (fr.o.m. 2018-12-18)

Experter:

Andersson, Theodor, omvärldsanalytiker (fr.o.m. 2020-04-17) Anér, Emilie, departementssekreterare (fr.o.m. 2019-07-18) Carlsson Kraft, Jenny, departementssekreterare (fr.o.m. 2019-07-18) Deiaco, Enrico, avdelningschef (fr.o.m. 2019-07-18 t.o.m. 2019-10-24) Forslid, Petra, ämnesråd (fr.o.m. 2019-07-18 t.o.m. 2021-06-22) Gramenius, Jacob, senior rådgivare (fr.o.m. 2019-07-18)

Hellman, Jakob, handläggare (fr.o.m. 2019-07-18) Hermansson, Andreas, kansliråd (fr.o.m. 2021-04-23)

Högset, Pia, departementssekreterare (fr.o.m. 2019-07-18 t.o.m.

2021-04-22)

Käll, Tim, departementssekreterare (fr.o.m. 2021-04-23) Langbeck, Björn, industriell rådgivare (fr.o.m. 2019-07-18) Levin, Philip, jurist (fr.o.m. 2019-07-18 t.o.m. 2020-04-16) Sandberg, Fredrik, kansliråd (fr.o.m. 2019-10-25) Stridsberg, Linda, ämnesråd (fr.o.m. 2019-07-18) Svensson, Peter, analytiker (fr.o.m. 2019-10-25)

Thomér, Anna Carin, kansliråd (fr.o.m. 2021-04-23) Tidström, Catrin, ämnesråd (fr.o.m. 2019-07-18) Toresson, Bengt, departementsråd (fr.o.m. 2021-04-23) Widell, Jonas, rättssakkunnig (fr.o.m. 2019-07-18)

Huvudsekreterare:

Fridén, Anna (fr.o.m. 2019-01-21)

Sekreterare:

Fexdal, Pernilla, administrativ assistent (fr.o.m. 2019-11-01 t.o.m. 2020-04-30)

235

Näringsdepartementet Skr. 2021/22:103

Forsaeus, Helena (fr.o.m. 2019-02-01) Hall, Charlotte (fr.o.m. 2019-01-07) Hedlund, Catarina (fr.o.m. 2021-09-01)

Hultqvist, Stefan (fr.o.m. 2019-08-12 t.o.m. 2020-08-16) Nilsson, Emma (fr.o.m. 2021-08-30)

Palm, Annika (fr.o.m. 2020-09-01 t.o.m. 2021-05-31)

Wall, Alexander, departementssekreterare (fr.o.m. 2018-12-10 t.o.m. 2019-06-07)

Lokal: Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm

Direktiv för kommittén, se dir. 2018:85, dir. 2020:1 och dir. 2021:1

Kommittén har avgett

SOU 2020:53 Personuppgiftsbehandling vid antalsberäkning inför klinisk forskning

Uppdraget ska slutredovisas senast den 31 december 2022.

9.2Utredningen om en EU-anpassad lagstiftning om läkemedel för djur (N 2019:01)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2019-09-05

Särskild utredare:

Wennhall, Jenny, rådman (fr.o.m. 2019-09-11 t.o.m. 2021-05-26)

Experter:

Brådenmark, Anna, departementssekreterare (fr.o.m. 2019-10-25) Cedervind, Holly, länsveterinär (fr.o.m. 2020-12-23)

Fredberg, Eva, ämneskoordinator (fr.o.m. 2019-10-25) Girma, Kinfe, läkemedelshandläggare (fr.o.m. 2019-10-25) Goczkowski, Marek, länsveterinär (fr.o.m. 2019-10-25 t.o.m. 2020-12-22)

Holst, Henrik, gruppchef (fr.o.m. 2019-10-25) Kalling Lundberg, Eva, kansliråd (fr.o.m. 2019-10-25) Larsson, Anders, jurist (fr.o.m. 2019-10-25)

Lötberg, Pernilla, verksjurist (fr.o.m. 2019-10-25) Santesson Kurti, Helena, ämnesråd (fr.o.m. 2019-10-25) Skoog Ståhlgren, Gunilla, utredare (fr.o.m. 2019-10-25) Wallgren, Per, professor (fr.o.m. 2019-10-25)

Wiberg, Lisa, rättssakkunnig (fr.o.m. 2019-10-25)

Sekreterare:

Rosengren, Caroline (fr.o.m. 2019-09-23 t.o.m. 2021-05-31)

Lokal: Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm

Direktiv för utredningen, se dir. 2019:53, dir. 2020:72, dir. 2020:124 och dir. 2021:14

236

Näringsdepartementet Skr. 2021/22:103

Kommittén har avgett

SOU 2021:45 En EU-anpassad djurläkemedelslagstiftning, Del 1 och 2

Uppdraget är därmed slutfört.

9.3Utredningen om fossiloberoende jordbruk (N 2020:01)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2020-02-13

Särskild utredare:

Jonsson, Helena, landshövding (fr.o.m. 2020-02-13 t.o.m. 2021-07-31)

Experter:

Ahlgren, Serina, forskare (fr.o.m. 2020-04-01) Andersson, Per, handläggare (fr.o.m. 2021-01-26) Bendt, Pim, sakkunnig jordbruk (fr.o.m. 2020-04-01)

Cederlund, Maja, handläggare (fr.o.m. 2020-04-01 t.o.m. 2021-01-25) Eliasson, Karin, växtodlingsrådgivare (fr.o.m. 2020-04-01)

Hanson, Elsa, departementssekreterare (fr.o.m. 2020-09-02) Hansson, Per-Anders, professor (fr.o.m. 2020-04-01) Hedström, Kristin, handläggare (fr.o.m. 2020-04-01)

Kellner, Christophe, departementssekreterare (fr.o.m. 2020-04-01) Kristensson, Johan, kansliråd (fr.o.m. 2020-12-28)

Markensten, Tobias, utredare (fr.o.m. 2020-04-01)

Morel, Julien, departementssekreterare (fr.o.m. 2020-04-01 t.o.m. 2020-12-27)

Mörman, Martin, skatteexpert (fr.o.m. 2020-04-01) Norrman, Charlotte, universitetslektor (fr.o.m. 2020-04-01) Rosén, Olle, kansliråd (fr.o.m. 2020-04-01 t.o.m. 2020-09-01) Varverud, Karin, styrelseledamot (fr.o.m. 2020-04-01) Wallenberg, Peter, departementssekreterare (fr.o.m. 2020-04-01) Wistrand, Anna, handläggare (fr.o.m. 2020-04-01)

Sekreterare:

Gotting, Mattias (fr.o.m. 2020-04-01 t.o.m. 2021-08-14)

Wickström, Helena (fr.o.m. 2020-04-01 t.o.m. 2021-07-31)

Lokal: Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm

Direktiv för utredningen, se dir. 2020:16 och dir. 2020:136

Kommittén har avgett

SOU 2021:67 Vägen mot fossiloberoende

Uppdraget är därmed slutfört.

237

Näringsdepartementet Skr. 2021/22:103

9.4Utredningen om enklare regelverk för mikroföretagande och en modernare bokföringslag (N 2020:03)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2020-04-30

Särskild utredare:

Alsér, Kristina, tidigare landshövding (fr.o.m. 2020-11-09 t.o.m. 2021-06-30)

Experter:

Ahlgren, Anders, chefsjurist (fr.o.m. 2020-11-09) Albanese, Maria, redovisningsexpert (fr.o.m. 2020-11-09) Allard, Therése, rättslig expert (fr.o.m. 2020-11-09) Belfrage, Jonas, rättssakkunnig (fr.o.m. 2021-02-12) Berglund, Fredrik, handläggare (fr.o.m. 2020-11-09) Bildstein-Hagberg, Sofia, expert (fr.o.m. 2020-11-09)

Eckerby, Veronika, departementssekreterare (fr.o.m. 2020-11-09) Eklund, Johan, professor (fr.o.m. 2020-11-09)

Elert, Niklas, fil.dr (fr.o.m. 2020-11-09) Eriksson, Anna, ekorevisor (fr.o.m. 2020-11-09) Ersson, Anna, redovisningsexpert (fr.o.m. 2020-11-09) Fond, Helena, expert (fr.o.m. 2020-11-09)

Forsin, Erika, rättssakkunnig (fr.o.m. 2020-11-09 t.o.m. 2021-02-11) Höijer, Rolf, ämnesråd (fr.o.m. 2020-11-09)

Lundquist, Pernilla, redovisningsspecialist (fr.o.m. 2020-11-09) Lööv, Tomas, sakkunnig (fr.o.m. 2020-11-09)

Mörman, Martin, expert (fr.o.m. 2020-11-09)

Rebane, Mathias, verkställande direktör (fr.o.m. 2020-11-09) Salomonsson, Helen, enhetschef (fr.o.m. 2020-11-09) Sjölander, Erik, verkställande direktör (fr.o.m. 2020-11-09) Tegehed, Henrik, enhetschef (fr.o.m. 2020-11-09)

Sekreterare:

Mlayeh, Sami (fr.o.m. 2020-09-07 t.o.m. 2021-04-30) Sandman, Madeleine (fr.o.m. 2020-09-01 t.o.m. 2021-05-31)

Lokal: Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm

Direktiv för utredningen, se dir. 2020:48, dir. 2020:97 och dir. 2021:11

Kommittén har avgett

SOU 2021:60 Förenklingar för mikroföretag och modernisering av bokföringslagen

Uppdraget är därmed slutfört.

238

Näringsdepartementet Skr. 2021/22:103

9.5Utredningen om ett förbättrat trygghetssystem för företagare (N 2020:04)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2020-06-25

Särskild utredare:

Tegnér, Mathias, riksdagsledamot (fr.o.m. 2020-07-22 t.o.m. 2021-12-15)

Sakkunniga:

Arvidsson, August, departementssekreterare (fr.o.m. 2020-09-16 t.o.m. 2021-10-10)

Knutas, Sofia, kansliråd (fr.o.m. 2021-10-11) Åkesson, Esbjörn, kansliråd (fr.o.m. 2020-09-16)

Experter:

Ageberg, Erik, socialförsäkringsexpert (fr.o.m. 2020-09-16) Andersson, Mattias, styrelseledamot och näringspolitisk samordnare (fr.o.m. 2020-09-16)

Andrén, Thomas, välfärdsekonom (fr.o.m. 2020-09-16) Bäck, Catharina, förhandlare och försäkringsexpert (fr.o.m. 2020-09-16)

Dubois, Mikael, utredare (fr.o.m. 2020-09-16)

Eriksson, Hans, rättslig expert (fr.o.m. 2020-09-16 t.o.m. 2021-03-21) Larsson, Linda, utredare (fr.o.m. 2020-09-16)

Nilsson, Eva, verksamhetsutvecklare (fr.o.m. 2020-09-16) Ragnesten, Johan, expert (fr.o.m. 2021-03-22)

Rydin, Urban, skattechef (fr.o.m. 2020-09-16)

Huvudsekreterare:

Kristensson, Elisabeth, kansliråd (fr.o.m. 2020-08-17 t.o.m. 2021-12-31)

Sekreterare:

Vejsiu, Altin (fr.o.m. 2020-11-16 t.o.m. 2021-12-15)

Öhrn Karlsson, Nina (fr.o.m. 2021-07-19 t.o.m. 2021-12-15)

Lokal: Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm

Direktiv för utredningen, se dir. 2020:71

Kommittén har avgett

SOU 2020:65 55 år och karensval

SOU 2021:98 Ett förbättrat trygghetssystem för företagare – enklare och mer förutsägbart

Uppdraget är därmed slutfört.

9.62020 års dricksvattenutredning (N 2020:05)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2020-07-16

239

Näringsdepartementet Skr. 2021/22:103

Särskild utredare:

Bengtsson, Anders, f.d. rådman (fr.o.m. 2020-09-01 t.o.m. 2021-10-15)

Experter:

Berggren, Anna, miljösamordnare (fr.o.m. 2020-10-26) Bergström Mörtberg, Anna, departementssekreterare (fr.o.m.

2020-10-26)

Classon, Susanne, ämnesråd (fr.o.m. 2020-10-26) Danielsson, Pierre, teknisk chef (fr.o.m. 2020-10-26) Engblom, Kajsa, utredare (fr.o.m. 2020-10-26) Engdahl, Mats, expert (fr.o.m. 2020-10-26) Forsberg, Jenny, teknisk chef (fr.o.m. 2020-10-26)

Forssell, Jerker, ämnesråd (fr.o.m. 2020-10-26 t.o.m. 2021-04-28) Gravenfors, Erik, strategisk rådgivare (fr.o.m. 2020-10-26) Gustafsson, Henrik, naturvårdshandläggare (fr.o.m. 2020-10-26) Henricson, Bengt, branschutvecklare (fr.o.m. 2020-10-26) Hjortsberg, Madeleine, projektledare (fr.o.m. 2020-10-26) Hogdin, Susanna, tillförordnad enhetschef (fr.o.m. 2020-10-26) Lundbäck, Eva, kansliråd (fr.o.m. 2020-10-26)

Lustig, Bertil, dricksvattenchef (fr.o.m. 2020-10-26) McCarthy, Jenny, statsgeolog (fr.o.m. 2020-12-16) Nordholm, Frida, rättssakkunnig (fr.o.m. 2020-10-26) Norin, Erik, VA-strateg (fr.o.m. 2020-10-26) Pettersson, Susanne B, VA-chef (fr.o.m. 2020-10-26) Rudh, Christin, VA-ingenjör (fr.o.m. 2020-10-26) Strandh, Sandra, statsinspektör (fr.o.m. 2020-10-26)

Ståhlhandske, Liselotte, verkställande direktör (fr.o.m. 2020-10-26) Thorsköld, Siv, nautisk handläggare (fr.o.m. 2020-10-26) Wannberg, Anders, departementssekreterare (fr.o.m. 2020-10-26) Westlund, Camilla, departementssekreterare (fr.o.m. 2021-04-29) Wilhelmsson, Jan, miljöingenjör (fr.o.m. 2020-10-26)

Öhlund, Michael, handläggare (fr.o.m. 2020-10-26)

Sekreterare:

Lindberg, Cajsa (fr.o.m. 2020-11-01 t.o.m. 2021-10-15) Lyth, Sofia (fr.o.m. 2020-10-15 t.o.m. 2021-10-15) Olander, Madeleine (fr.o.m. 2020-10-19 t.o.m. 2021-10-15)

Lokal: Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm

Direktiv för utredningen, se dir. 2020:76 och dir. 2021:55

Kommittén har avgett

SOU 2021:81 En säker tillgång till dricksvatten av god kvalitet

Uppdraget är därmed slutfört.

240

Näringsdepartementet Skr. 2021/22:103

9.7Utredningen om en hållbar försörjning av innovationskritiska metaller och mineral (N 2021:01)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2021-03-11

Särskild utredare:

Leijon, Helén, jurist (fr.o.m. 2021-04-01)

Experter:

Ardesjö, Karolina, enhetschef (fr.o.m. 2021-05-31)

Arvidsson, Jan-Olof, tekniskt råd (fr.o.m. 2021-05-31)

Blom Bokliden, Kerstin, miljöexpert (fr.o.m. 2021-05-31)

Brinnen, Kerstin, branschjurist (fr.o.m. 2021-05-31)

Brundin, Theresia, jurist (fr.o.m. 2021-05-31)

Carlqvist, Karin, miljösamordnare (fr.o.m. 2021-05-31)

Eliasson, Anders, senior specialist (fr.o.m. 2021-05-31)

Gemsjö, Fredric, kansliråd (fr.o.m. 2021-05-31)

Grandin, Kristina, myndighetsjurist (fr.o.m. 2021-05-31)

Hamstad, Linn, rättssakkunnig (fr.o.m. 2021-05-31)

Hedlund, Arvid, departementssekreterare (fr.o.m. 2021-05-31)

Hill, Åsa, förbundsjurist (fr.o.m. 2021-10-01)

Ingvald, Erika, enhetschef (fr.o.m. 2021-05-31)

Kuhmunen, Tomas, GIS-samordnare (fr.o.m. 2021-05-31)

Ledung, Greger, sakkunnig (fr.o.m. 2021-05-31)

Liökel, Jenny, verksjurist (fr.o.m. 2021-05-31)

Rova, Carl Vilhelm, strateg (fr.o.m. 2021-10-01)

Rudberg, Jonas, sakkunnig (fr.o.m. 2021-05-31)

Sheats, Christoffer, rättssakkunnig (fr.o.m. 2021-05-31)

Stridh, Rickard, forskningschef (fr.o.m. 2021-05-31)

Sundin, Jörgen, departementssekreterare (fr.o.m. 2021-05-31)

Söderholm, Patrik, professor (fr.o.m. 2021-05-31)

Sekreterare:

Adlercreutz, Susanne (fr.o.m. 2021-05-24)

Lantz, Gunnar (fr.o.m. 2021-10-01)

Persson, Tobias (fr.o.m. 2021-04-19)

Lokal: Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm

Direktiv för utredningen, se dir. 2021:16

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 31 oktober 2022.

9.8Renmarkskommittén (N 2021:02)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2021-05-20

Ordförande:

Runesson, Erik M., justitieråd (fr.o.m. 2021-05-20)

241

Näringsdepartementet Skr. 2021/22:103

Ledamöter:

From, Isak, riksdagsledamot (fr.o.m. 2021-06-21)

Hagberg, Liselott, f.d. vice talman och landshövding (fr.o.m.

2021-06-21)

Johansson Rago, Olof, renskötare (fr.o.m. 2021-06-21) Karkiainen, Ida, riksdagsledamot (fr.o.m. 2021-06-21) Karlsson, Mattias, riksdagsledamot (fr.o.m. 2021-06-21) Modig, Linda, riksdagsledamot (fr.o.m. 2021-06-21)

Ottosson, Kjell-Arne, riksdagsledamot och miljöpolitisk talesperson (fr.o.m. 2021-06-21)

Söderlund, Per, riksdagsledamot (fr.o.m. 2021-06-21) Wetterling, Jessica, riksdagsledamot (fr.o.m. 2021-06-21)

Sakkunniga:

Erling Fjällås, Anders, vice ordförande SSR (fr.o.m. 2021-06-21) Inga, Ingrid, ledamot i sámiid riikkabellodat (fr.o.m. 2021-06-21) Jonsson, Håkan, ordförande jakt- och fiskesamerna (fr.o.m.

2021-06-21)

Labba, Kristina, försteamanuens i rättsvetenskap (fr.o.m. 2021-06-21) Larsson, Sara, samisk samordnare/hälsosamordnare (fr.o.m.

2021-06-21)

Omma, Inger-Ann, advokat och renägare (fr.o.m. 2021-06-21) Rannerud, Jan, renägare och partiledare för vuovdega (fr.o.m.

2021-06-21)

Stångberg, Torkel, vice ordförande och samtingsledamot, landspartiet svenska samer (fr.o.m. 2021-06-21)

Tekin Befrits, Bilge, kansliråd (fr.o.m. 2021-06-21) Wichmann, Jacob, ämnesråd (fr.o.m. 2021-06-21)

Experter:

Allard, Christina, jur.dr (fr.o.m. 2021-06-21) Bengtsson, Bertil, f.d. justitieråd (fr.o.m. 2021-06-21) Blomberg, Anders, juridisk expert (fr.o.m. 2021-06-21) Bring, Ove, professor emeritus (fr.o.m. 2021-06-21) Ejderstedt, Kerstin, fastighetsjurist (fr.o.m. 2021-06-21) Eriksson, Ann-Sofie, sektionschef (fr.o.m. 2021-06-21) Furmark, Eva, strategisk planerare (fr.o.m. 2021-06-21) Geibrink, Hans, jaktvårdskonsulent (fr.o.m. 2021-06-21) Granström, Marita, ordförande (fr.o.m. 2021-08-30) Gruvhagen, Lina, rättssakkunnig (fr.o.m. 2021-06-21) Hager, Richard, docent (fr.o.m. 2021-06-21)

Karlsson, Anders, bitr. generalsekreterare (fr.o.m. 2021-06-21) Kluge, Tobias, jurist (fr.o.m. 2021-06-21)

Löf, Annette, forskare (fr.o.m. 2021-06-21)

Mangi, Anna-Carin, renägare Ängeså sameby (fr.o.m. 2021-06-21) Månsson, Matilda, jurist (fr.o.m. 2021-06-21)

Näslund, Ingemar, vattenstrateg (fr.o.m. 2021-06-21) Persson, Cecilia, renskötselspecialist (fr.o.m. 2021-06-21) Påve, Joakim, ledamot (fr.o.m. 2021-06-21 t.o.m. 2021-08-29) Skarhed, Anna, f.d. justitiekansler (fr.o.m. 2021-06-21)

242

Näringsdepartementet Skr. 2021/22:103

Sköld, Peter, professor (fr.o.m. 2021-06-21)

Sparrman, Karin, chefsjurist (fr.o.m. 2021-06-21)

Sunér, Maria, verkställande direktör Svemin (fr.o.m. 2021-06-21)

Ternbo, Göran, ämnesråd (fr.o.m. 2021-06-21)

Weckfelt, Caroline, kansliråd (fr.o.m. 2021-06-21)

Westerberg, Jan Olov, fastighetsdirektör (fr.o.m. 2021-06-21)

Yngvesson, Morgen, skogsförvaltare (fr.o.m. 2021-06-21)

Huvudsekreterare:

Englund Krafft, Lisa (fr.o.m. 2021-06-28)

Sekreterare:

Martinsson, Maja (fr.o.m. 2021-06-01)

Pucher, Magdalena (fr.o.m. 2021-08-16)

Rahlén, Elisabeth (fr.o.m. 2021-09-20)

Lokal: Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm

Direktiv för utredningen, se dir. 2021:35

Kommittén beräknas avsluta sitt arbete senast den 20 maj 2025.

9.9Utredningen om en effektivisering och utveckling av Sveriges arbete för ansvarsfull och minskad antibiotikaanvändning i djurhållningen globalt (N 2021:03)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2021-05-20

Särskild utredare:

Lindberg, Ann, generaldirektör (fr.o.m. 2021-06-01)

Experter:

Axelsson, Marita, kansliråd (fr.o.m. 2021-09-20)

Berglund, Andrea, samordnare (fr.o.m. 2021-09-20)

Eklund, Gunilla, kansliråd (fr.o.m. 2021-09-20)

Fogde, Madeleine, programchef (fr.o.m. 2021-09-20)

Forslid, Anna, expert djurhälsa och smittskydd (fr.o.m. 2021-09-20)

Fredberg, Eva, ämneskoordinator (fr.o.m. 2021-09-20)

Fuks, Jonas, utredare (fr.o.m. 2021-09-20)

Jonsson Cissé, Kerstin, enhetschef (fr.o.m. 2021-09-20)

Magnusson, Ulf, professor (fr.o.m. 2021-09-20)

Persson, Ylva, bitr. statsveterinär (fr.o.m. 2021-09-20)

Smith, Maria, generalsekreterare (fr.o.m. 2021-09-20)

Sunesson, Per-Anders, departementsråd (fr.o.m. 2021-09-20)

Wallin, Maria, kansliråd (fr.o.m. 2021-09-20 t.o.m. 2021-10-31)

Sekreterare:

Ullman, Anna (fr.o.m. 2021-06-28)

Lokal: Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm

243

Näringsdepartementet Skr. 2021/22:103

Direktiv för utredningen, se dir. 2021:33

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 30 juni 2022.

9.10Utredningen om en hållbar och långsiktigt välfungerande hälso- och sjukvård för djur (N 2021:04)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2021-06-10

Särskild utredare:

Bergendahl, Märit, chefsrådman (fr.o.m. 2021-06-10)

Experter:

Abbereus, Sofie, avels- och hälsoledamot (fr.o.m. 2021-09-20) Andersson, Susanne, vice ordförande (fr.o.m. 2021-09-20) Borg Jansson, Dominika, chefsjurist (fr.o.m. 2021-09-20) Clark, Rose-Marie, hovslagare (fr.o.m. 2021-12-10) Denninger, Mats, sakkunnig (fr.o.m. 2021-09-20)

Forslid, Anna, expert djurhälsa och smittskydd (fr.o.m. 2021-09-20) ter Horst, Robert, bitr. avdelningschef (fr.o.m. 2021-09-20)

Kautto, Arja, senior veterinärinspektör (fr.o.m. 2021-09-20) Knap, Michael, hovslagare (fr.o.m. 2021-09-20 t.o.m. 2021-12-09) Lundh, Björn, ordförande (fr.o.m. 2021-09-20)

Lövdahl, Ulf, länsveterinär (fr.o.m. 2021-09-20)

Mårtensson, Anders, informationssäkerhetschef (fr.o.m. 2021-09-20) Nordström, Stina, rättssakkunnig (fr.o.m. 2021-09-20)

Olsson, Pekka, ordförande (fr.o.m. 2021-09-20)

Penell, Johanna, vice dekan för utbildning på grund- och avancerad nivå (fr.o.m. 2021-09-20)

Rosenquist, Magnus, förbundsdirektör (fr.o.m. 2021-09-20) Runnérus, Mia, ledamot sektionen Svensk Djursjukvård (fr.o.m. 2021-09-20)

Wallgren, Per, professor (fr.o.m. 2021-09-20) Widebäck, Åsa, kansliråd (fr.o.m. 2021-09-20)

Sekreterare:

Hofverberg, Peter (fr.o.m. 2021-07-01)

Holgersson, Kristin (fr.o.m. 2021-07-12)

Lokal: Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm

Direktiv för utredningen, se dir. 2021:42

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 3 oktober 2022.

244

Kulturdepartementet Skr. 2021/22:103

10Kulturdepartementet

Inom detta avsnitt har följande kommittéer avslutat sin verksamhet sedan redovisningen i 2020 års kommittéberättelse: 2, 3 och 4.

10.1Kommittén Demokratin 100 år (Ku 2018:02)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2018-06-20

Ordförande:

Örn, Peter, f.d. verkställande direktör för Sveriges radio (fr.o.m. 2018-06-20 t.o.m. 2022-06-01)

Ledamöter:

Frans, Emma, doktor i epidemiologi (fr.o.m. 2018-08-23)

Marbinah, Rosaline, ordförande i LSU (fr.o.m. 2018-08-23)

Posner Körösi, Lena, leg. psykolog (fr.o.m. 2018-08-23)

Huvudsekreterare:

Onn, Helena, ämnesråd (fr.o.m. 2018-09-01 t.o.m. 2022-06-20)

Sekreterare:

Amnéus, Thérèse, radioproducent (fr.o.m. 2020-04-01 t.o.m.

2020-12-31)

Amnéus, Thérèse, radioproducent (fr.o.m. 2021-01-01 t.o.m.

2021-12-31)

Amnéus, Thérèse, radioproducent (fr.o.m. 2022-01-01 t.o.m.

2022-06-08)

Eklund, Carl (fr.o.m. 2021-06-07 t.o.m. 2021-08-01) Eklund, Carl (fr.o.m. 2021-08-30 t.o.m. 2022-01-31)

Hansson, Malin, pol.mag. (fr.o.m. 2018-11-26 t.o.m. 2022-06-01) Johansson, Nellie, pol.kand. (fr.o.m. 2021-01-18 t.o.m. 2021-06-30) Kopito, Eva, verkställande producent (fr.o.m. 2021-01-11 t.o.m. 2021-11-12)

Lindeberg, Erika (fr.o.m. 2022-01-01 t.o.m. 2022-06-08) Lindeberg, Erika, statsvetare (fr.o.m. 2020-10-02 t.o.m. 2021-12-31) Palmqvist, Hedvig (fr.o.m. 2022-01-17 t.o.m. 2022-05-15)

Pontvik, Paula (fr.o.m. 2021-06-07)

Pontvik, Paula (fr.o.m. 2021-08-09 t.o.m. 2021-08-29) Pontvik, Paula (fr.o.m. 2021-08-30 t.o.m. 2022-01-31) Sjöstedt, Beata (fr.o.m. 2022-01-17 t.o.m. 2022-05-15)

Söderman, Fredrika (fr.o.m. 2021-11-15 t.o.m. 2022-01-31) Söderman, Fredrika (fr.o.m. 2022-02-01 t.o.m. 2022-03-31) Wallberg, Fanny, statsvetare (fr.o.m. 2020-06-08 t.o.m. 2020-07-17) Wallberg, Fanny, statsvetare (fr.o.m. 2020-08-17 t.o.m. 2020-08-28)

Biträdande sekreterare:

Kärkkäinen Eriksson, Raija, ombudsman (fr.o.m. 2018-10-03 t.o.m. 2020-05-31)

245

Kulturdepartementet Skr. 2021/22:103

Kärkkäinen Eriksson, Raija, ombudsman (fr.o.m. 2020-06-01 t.o.m. 2021-05-31)

Kärkkäinen Eriksson, Raija, ombudsman (fr.o.m. 2021-06-01 t.o.m. 2022-05-31)

Lokal: Garnisonen, Karlavägen 104, 103 33 Stockholm, tel. 08-405 58 24 (Onn)

Direktiv för kommittén, se dir. 2018:53

Kommittén beräknas avsluta sitt arbete senast den 1 juni 2022.

10.2Utredningen om skydd mot processuella åtgärder för inlånade kulturföremål (Ku 2019:02)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2019-09-19

Särskild utredare:

Mellqvist, Mikael, lagman (fr.o.m. 2020-04-14 t.o.m. 2021-04-30)

Experter:

Ellior, Maria, polisintendent (fr.o.m. 2020-09-03) Engdahl, Ola, specialrådgivare (fr.o.m. 2020-09-03) Pettersson, Susanna, överintendent och myndighetschef (fr.o.m. 2020-09-03)

Sundqvist Kahles, Linnéa, rättssakkunnig (fr.o.m. 2020-09-03) Weibull, Knut, överantikvarie (fr.o.m. 2020-09-03)

Sekreterare:

Molin, Lina, hovrättsassessor (fr.o.m. 2020-06-01 t.o.m. 2021-04-30)

Lokal: Malmö, tel. 08-405 92 73 (Molin)

Direktiv för utredningen, se dir. 2019:61 och dir. 2020:107

Kommittén har avgett

SOU 2021:28 Immunitet för utställningsföremål

Uppdraget är därmed slutfört.

10.3Sannings- och försoningskommissionen för tornedalingar, kväner och lantalaiset

(Ku 2020:01)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2020-03-19

Ordförande:

Fura, Elisabet, f.d. chefsjustitieombudsman (fr.o.m. 2020-03-19)

246

Kulturdepartementet Skr. 2021/22:103

Ledamöter:

Arvidsson, Malin, fil.dr (fr.o.m. 2020-06-11)

Elenius, Lars, professor emeritus (fr.o.m. 2020-06-11)

Hyltenstam, Kenneth, professor emeritus (fr.o.m. 2020-06-11)

Karlsson, Klas-Göran, professor (fr.o.m. 2021-03-08)

Niska, Bengt, f.d. kommunalråd (fr.o.m. 2020-06-11)

Spiliopoulou Åkermark, Sia, docent (fr.o.m. 2020-06-11)

Syrjänen Schaal, Kaisa, jurist (fr.o.m. 2020-06-11)

Ylipää, Josephine, fil.mag. (fr.o.m. 2020-06-11)

Huvudsekreterare:

Boussaid Pettersson, Nadia (fr.o.m. 2021-11-12)

Sekreterare:

Aro, Stefan, komminister (fr.o.m. 2020-05-11) Hellqvist, Elsa (fr.o.m. 2021-10-01 t.o.m. 2021-12-31) Hellqvist, Elsa (fr.o.m. 2022-01-01 t.o.m. 2022-02-28) Kvist, Eva (fr.o.m. 2021-03-01 t.o.m. 2021-06-06)

Krusberg, Pernilla, jur.kand. (fr.o.m. 2020-04-13 t.o.m. 2021-10-02) Kruukka, Astrid (fr.o.m. 2021-08-30 t.o.m. 2021-12-31)

Kruukka, Astrid (fr.o.m. 2022-01-01 t.o.m. 2022-02-28) Syrjänen Schaal, Kaisa, jur.kand. (fr.o.m. 2020-05-18 t.o.m.

2020-08-31)

Lokal: Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm, tel. 08-405 98 79 (Boussaid Pettersson)

Direktiv för utredningen, se dir. 2020:29 och dir. 2021:49

Kommittén beräknas avsluta sitt arbete senast den 15 maj 2023.

10.4Utredningen om granskning av stöd till civilsamhället (Ku 2020:02)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2020-10-29

Särskild utredare:

Liljeqvist, Peder, kammarrättslagman (fr.o.m. 2021-01-01)

Experter:

Borgarp, Jenny, handläggare (fr.o.m. 2021-02-22) Borschos, Björn, förvaltningschef (fr.o.m. 2021-02-22) Eriksson, Kent, kansliråd (fr.o.m. 2021-02-22) Fröström, Linda, jurist (fr.o.m. 2021-02-22)

Hole, Åsa, stf. myndighetschef (fr.o.m. 2021-02-22) Modée, Elisabet, ämnesråd (fr.o.m. 2021-02-22)

Pallvik Fransson, Annika, rättssakkunnig (fr.o.m. 2021-02-22 t.o.m. 2021-09-19)

Sjöberg, Fredrik, jurist (fr.o.m. 2021-02-22) Ståhle, Ida, rättssakkunnig (fr.o.m. 2021-02-22) Thornberg, Lars, projektledare (fr.o.m. 2021-08-30)

247

Kulturdepartementet Skr. 2021/22:103

Sekreterare:

Johansson, Emma, förvaltningsrättsfiskal (fr.o.m. 2021-01-11) Söderbäck Hedén, Christina, hovrättsassessor (fr.o.m. 2021-01-11)

Lokal: Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm

Direktiv för utredningen, se dir. 2020:113 och dir. 2020:117

Kommittén har avgett

SOU 2021:66 Rätt mottagare – demokrativillkor och integritet SOU 2021:99 Rätt mottagare – granskning och integritet

Uppdraget är därmed slutfört.

10.5Utredningen återstart för kulturen (Ku 2020:03)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2020-12-22

Särskild utredare:

Zachrison, Linda, f.d. kulturråd (fr.o.m. 2021-02-01 t.o.m. 2021-10-14)

Huvudsekreterare:

Tomson, Klara, utredare (fr.o.m. 2021-01-25 t.o.m. 2021-10-14)

Sekreterare:

Ander, Love, utredare (fr.o.m. 2021-02-08) Olsson, Miranda, utredare (fr.o.m. 2021-04-26)

Olsson, Miranda (fr.o.m. 2021-10-01 t.o.m. 2021-10-15)

Lokal: Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm

Direktiv för utredningen, se dir. 2020:143 och dir. 2021:18

Kommittén har avgett

SOU 2021:77 Från kris till kraft – återstart för kulturen

Uppdraget är därmed slutfört.

10.6Utredningen om innehållsvillkor för public service på internet (Ku 2021:01)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2021-03-18

Särskild utredare:

Eriksson, Ann-Jeanette, kammarrättsråd (fr.o.m. 2021-03-18)

Sekreterare:

Morast, Kerstin (fr.o.m. 2021-04-01)

Lokal: Garnisonen, Karlavägen 100 A, Stockholm

Direktiv för utredningen, se dir. 2021:19

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 15 februari 2022.

248

Kulturdepartementet Skr. 2021/22:103

10.7Sanningskommission för det samiska folket (Ku 2021:02)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2021-11-03

Lokal: Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm

Direktiv för kommittén, se dir. 2021:103

Kommittén beräknas avsluta sitt arbete senast den 1 december 2025.

10.8Utredningen om nationell strategi för att främja de kulturella och kreativa näringarna

(Ku 2021:03)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2021-11-03

Särskild utredare:

Nielsén, Tobias, förläggare (fr.o.m. 2021-11-04)

Huvudsekreterare:

Rabe, Klas (fr.o.m. 2021-12-01)

Lokal: Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm

Direktiv för utredningen, se dir. 2021:100

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 31 maj 2022.

249

Arbetsmarknadsdepartementet Skr. 2021/22:103

11Arbetsmarknadsdepartementet

Inom detta avsnitt har följande kommittéer avslutat sin verksamhet sedan redovisningen i 2020 års kommittéberättelse: 2, 3, 4, 5, 7 och 8.

11.1Delegationen för unga och nyanlända till arbete (A 2014:06)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2014-12-18

Ordförande:

Ljunggren Lönnberg, Lil (fr.o.m. 2014-12-18 t.o.m. 2021-02-28)

Ljunggren Lönnberg, Lil (fr.o.m. 2021-03-01)

Ledamöter:

Andersson, Per-Arne, direktör (fr.o.m. 2015-04-14 t.o.m. 2021-04-18) Ashing, Inger, nationell samordnare (fr.o.m. 2016-02-26 t.o.m.

2019-10-13)

Axelsson, Marie, avdelningschef (fr.o.m. 2016-11-21) Berglund, Frank, förbundsordförande (fr.o.m. 2018-04-09 t.o.m. 2019-10-13)

Ekstedt, Pontus, avdelningschef (fr.o.m. 2015-04-14 t.o.m.

2016-09-11)

Forsberg, Håkan, tf. generaldirektör (fr.o.m. 2015-04-14 t.o.m.

2018-08-31)

Forsberg, Håkan, vikarierande generaldirektör och chef för Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige (fr.o.m. 2020-08-24) Fredriksson, Peter, generaldirektör (fr.o.m. 2018-01-10)

Hammarin, Peter, enhetschef (fr.o.m. 2015-04-14 t.o.m. 2019-10-13) Hedwall, Kjell, avdelningschef (fr.o.m. 2015-10-06 t.o.m. 2018-01-09) Hemmingsson, Anna, HR-chef (fr.o.m. 2018-09-01 t.o.m. 2019-10-13) Ingelskog, Johan, enhetschef (fr.o.m. 2019-10-14)

Lööw, Lars, generaldirektör (fr.o.m. 2018-09-01 t.o.m. 2020-08-23) Mindhammar, Maria, generaldirektör (fr.o.m. 2019-12-16) Målsäter, Birgitta, avdelningsdirektör (fr.o.m. 2015-04-14 t.o.m. 2016-11-20)

Nyberg, Lena, generaldirektör (fr.o.m. 2016-09-12)

Prentell, Rebecka, ordförande (fr.o.m. 2015-04-14 t.o.m. 2018-04-08) Rönnqvist, Mimmi, ordförande (fr.o.m. 2019-10-14)

Sjöberg, Mikael, generaldirektör (fr.o.m. 2015-04-14 t.o.m.

2019-12-15)

Sonde, Monica, direktör och avdelningschef (fr.o.m. 2021-04-19) Tercan, Hidayet, entreprenör (fr.o.m. 2018-09-01)

Wolf, Michael, verkställande direktör (fr.o.m. 2015-04-14 t.o.m.

2016-04-18)

Ängmo, Helen, överdirektör (fr.o.m. 2015-04-14 t.o.m. 2015-10-05)

250

Arbetsmarknadsdepartementet Skr. 2021/22:103

Sakkunniga:

Bardh Olsson, Vanja, departementssekreterare (fr.o.m. 2017-04-27 t.o.m. 2018-05-31)

Claesson, Josefin, departementssekreterare (fr.o.m. 2021-09-27) Hermanrud, Karin, departementsråd (fr.o.m. 2018-06-14)

Johansson, Björn, departementssekreterare (fr.o.m. 2018-06-01 t.o.m. 2019-10-13)

Larsson-Lönnqvist, Anna-Lena, departementssekreterare (fr.o.m.

2017-04-28 t.o.m. 2018-04-09)

Lindström, Kristina, ämnesråd (fr.o.m. 2015-04-14 t.o.m. 2017-04-27) Nordin Skult, Maria, kansliråd (fr.o.m. 2018-04-09 t.o.m. 2018-06-14) Zeland, Hanna, kansliråd (fr.o.m. 2019-10-14 t.o.m. 2021-09-26)

Experter:

Adolfsson, Tobias, departementssekreterare (fr.o.m. 2020-02-10 t.o.m. 2021-08-29)

Dager, David, departementssekreterare (fr.o.m. 2019-12-16) Edgren, Louise, departementssekreterare (fr.o.m. 2015-10-06 t.o.m. 2016-02-25)

Götherström, Maria, kansliråd (fr.o.m. 2019-10-14 t.o.m. 2020-02-09) Hassel, Christina, departementssekreterare (fr.o.m. 2021-08-30) Hjalmarsson, Johanna, kansliråd (fr.o.m. 2015-04-14 t.o.m.

2016-02-25)

Jägsander, Jenny, kansliråd (fr.o.m. 2018-06-01 t.o.m. 2018-11-25) Järemo, Annika, departementssekreterare (fr.o.m. 2016-09-12 t.o.m. 2017-10-08)

Järemo, Annika, departementssekreterare (fr.o.m. 2018-11-26 t.o.m. 2019-10-13)

Järvklo, Niclas, departementssekreterare (fr.o.m. 2015-04-14 t.o.m. 2015-10-05)

Lindberg, Linnéa, departementssekreterare (fr.o.m. 2018-11-26 t.o.m. 2021-08-29)

Malmkvist, Miriam, kansliråd (fr.o.m. 2021-08-30)

Persson Weiss, Lene, departementssekreterare (fr.o.m. 2016-02-26 t.o.m. 2016-09-11)

Persson Weiss, Lene, departementssekreterare (fr.o.m. 2017-10-09 t.o.m. 2018-11-25)

Rehnstam, Jan, departementssekreterare (fr.o.m. 2015-04-14 t.o.m. 2018-05-31)

Seppälä, Eeva, ämnesråd (fr.o.m. 2017-08-28 t.o.m. 2019-12-15) Stjernfält, Johan, departementssekreterare (fr.o.m. 2015-04-14 t.o.m. 2016-11-21)

Åkesson, Esbjörn, departementssekreterare (fr.o.m. 2016-02-26 t.o.m. 2017-08-27)

Parlamentarisk referensgrupp:

Akhondi, Alireza, riksdagsledamot (C)

Ali-Elmi, Leila, riksdagsledamot (MP)

Damm, Sofia, riksdagsledamot (KD)

Ellehammar Lundström, Nicklas, oppositionsråd Norrköping (V)

251

Arbetsmarknadsdepartementet Skr. 2021/22:103

Hermansson, Ebba, riksdagsledamot (SD)

Köse, Serkan, riksdagsledamot (S)

Sjönell, Jessica, gruppledare i Stockholms stads

Arbetsmarknadsnämnd (L)

Tillförordnad kanslichef:

Zander, Susanne (fr.o.m. 2018-08-13)

Zander, Susanne (fr.o.m. 2021-06-01)

Huvudsekreterare:

Ringborg, Pontus (fr.o.m. 2015-01-26)

Sekreterare:

Agerhäll, Peter (fr.o.m. 2015-04-13)

Barane, Anders (fr.o.m. 2020-03-01 t.o.m. 2021-12-31) Buskas, Emil (fr.o.m. 2017-03-01 t.o.m. 2018-09-16) Dahl, Maj (fr.o.m. 2018-04-10 t.o.m. 2018-12-31) Engdahl, Per, sektionschef (fr.o.m. 2022-02-01) Ericsson, Karin (fr.o.m. 2015-03-01 t.o.m. 2019-11-01) Ericsson, Karin (fr.o.m. 2020-08-12 t.o.m. 2020-11-30) Hermanrud, Karin (fr.o.m. 2017-04-05 t.o.m. 2017-09-30) Källander, Linus (fr.o.m. 2015-03-30)

Román, Joanna (fr.o.m. 2016-11-14 t.o.m. 2017-01-31) Román, Joanna (fr.o.m. 2017-10-24 t.o.m. 2018-02-28) Theander, Jesper (fr.o.m. 2019-03-01 t.o.m. 2022-01-31) Viklund, Emil (fr.o.m. 2020-01-01)

Zander, Susanne (fr.o.m. 2015-01-19)

Biträdande sekreterare:

Hult, Lillemor (fr.o.m. 2015-08-17 t.o.m. 2017-04-30) Jonsson, Lars Göran (fr.o.m. 2015-11-09 t.o.m. 2015-12-31) Jonsson, Lars Göran (fr.o.m. 2016-03-14 t.o.m. 2016-04-29) Jonsson, Lars Göran (fr.o.m. 2016-12-01 t.o.m. 2016-12-31) Lind, Marie (fr.o.m. 2017-04-24 t.o.m. 2018-04-30) Schierbeck, Jack (fr.o.m. 2016-02-01 t.o.m. 2017-03-31) Viklund, Emil (fr.o.m. 2016-06-05)

Assistent:

Sahakyan, Decran (fr.o.m. 2017-10-23 t.o.m. 2018-12-31)

Lokal: Garnisonen, Karlavägen 100, 103 33 Stockholm, tel. 08-405 51 33 (Ringborg)

Direktiv för utredningen, se dir. 2014:157, dir. 2015:68, dir. 2017:20, dir. 2018:39, dir. 2020:95 och dir. 2021:73

Kommittén har avgett

SOU 2017:19 Samverkan – Steg på vägen mot fördjupad lokal samverkan för unga arbetslösa

SOU 2018:12 Uppdrag: Samverkan 2019 – Många utmaningar återstår

Kommittén beräknas avsluta sitt arbete senast den 28 februari 2023.

252

Arbetsmarknadsdepartementet Skr. 2021/22:103

11.2Utredningen om en effektiv och ändamålsenlig tillsyn över diskrimineringslagen (A 2019:03)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2019-08-30

Särskild utredare:

Bull, Thomas, justitieråd (fr.o.m. 2019-09-19 t.o.m. 2021-12-01)

Sakkunnig:

Schölin, Anna, kansliråd (fr.o.m. 2019-12-16 t.o.m. 2021-12-01)

Experter:

Danielsson, Anders, landshövding (fr.o.m. 2021-03-15 t.o.m.

2021-12-01)

Fernlund, Carl Gustav, f.d. domare i EU-domstolen (fr.o.m.

2021-03-15 t.o.m. 2021-12-01)

Hamark, Jonas, jurist (fr.o.m. 2021-08-30 t.o.m. 2021-12-01) Johansson, Mirja, filosofie doktor, specialist i neuropsykologi (fr.o.m. 2021-03-15 t.o.m. 2021-08-29)

Karlsson, Maria, jurist (fr.o.m. 2019-12-16 t.o.m. 2021-12-01) Lerwall, Lotta, professor (fr.o.m. 2019-12-16 t.o.m. 2021-12-01) Lindholm, Andreas, jurist (fr.o.m. 2019-12-16 t.o.m. 2021-12-01) Malmberg, Jonas, ordförande (fr.o.m. 2019-12-16 t.o.m. 2021-12-01) Mörk, Martin, enhetschef (fr.o.m. 2019-12-16 t.o.m. 2021-10-03) Qureshi, Tarik, expert (fr.o.m. 2021-10-04 t.o.m. 2021-12-01) Sandström, David, rättssakkunnig (fr.o.m. 2019-12-16 t.o.m.

2021-04-30)

Stenberg, Sara, departementssekreterare (fr.o.m. 2019-12-16 t.o.m. 2021-12-01)

Stuber, Eberhard, jurist (fr.o.m. 2019-12-16 t.o.m. 2021-12-01) Wester, Hugo, departementssekreterare (fr.o.m. 2019-12-16 t.o.m. 2021-12-01)

Huvudsekreterare:

Boussaid Pettersson, Nadia (fr.o.m. 2019-11-07 t.o.m. 2021-12-01)

Sekreterare:

Nordengren, Nina (fr.o.m. 2019-11-21 t.o.m. 2021-12-01) Rosenmüller Nordlander, Anna (fr.o.m. 2020-01-16 t.o.m. 2021-12-01)

Lokal: Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm

Direktiv för utredningen, se dir. 2018:99, dir. 2019:63, dir. 2020:102 och dir. 2021:78

Kommittén har avgett

SOU 2020:79 Effektivare tillsyn över diskrimineringslagen - aktiva åtgärder och det skollagsreglerade området

SOU 2021:94 Ett utökat skydd mot diskriminering

Uppdraget är därmed slutfört.

253

Arbetsmarknadsdepartementet Skr. 2021/22:103

11.3Kommissionen för jämställda livsinkomster (A 2020:01)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2020-03-05

Ordförande:

Bergh, Lise, jurist (fr.o.m. 2020-03-05)

Ledamöter:

Arai, Mahmood, professor (fr.o.m. 2020-03-05) Nordh, Sture, styrelseordförande (fr.o.m. 2020-03-05) Åkestam Wikner, Nina, ekonomie doktor (fr.o.m. 2020-03-05)

Sakkunniga:

Adell Hellström, Erik, departementssekreterare (fr.o.m. 2021-09-06) Freidenvall, Lenita, ämnesråd (fr.o.m. 2020-04-20 t.o.m. 2021-09-05) Nordfors, Miriam, departementssekreterare (fr.o.m. 2021-09-06) Wilhelmsson, Thomas, departementssekreterare (fr.o.m. 2020-04-20 t.o.m. 2021-09-05)

Experter:

Adell Hellström, Erik, departementssekreterare (fr.o.m. 2020-04-20 t.o.m. 2021-09-05)

Berglund, Clara, generalsekreterare (fr.o.m. 2020-04-20) Ekberg, John, statistikansvarig (fr.o.m. 2020-04-20) Engström, Lars-Gunnar, senior utredare (fr.o.m. 2020-04-20) Eriksson, Jonas, ekonom (fr.o.m. 2020-04-20)

Fagerström, Pia, kansliråd (fr.o.m. 2020-04-20) Frank, Karin, kansliråd (fr.o.m. 2021-10-04) Gustafsson, Daniel, länsråd (fr.o.m. 2020-04-20)

Nilsson, Annika, intressepolitisk utredare (fr.o.m. 2020-04-20) Nyberg, Anita, professor emerita (fr.o.m. 2020-04-20)

Opira, Irene, generalsekreterare (fr.o.m. 2020-04-20) Stedt, Daniel, utredare (fr.o.m. 2020-04-20)

Svenaeus, Lena, fil.dr (fr.o.m. 2020-04-20 t.o.m. 2021-10-03) Wiberg, Eva, departementssekreterare (fr.o.m. 2021-09-06) Zeland, Hanna, kansliråd (fr.o.m. 2020-04-20 t.o.m. 2021-10-03)

Huvudsekreterare:

Järvklo, Niclas, departementssekreterare (fr.o.m. 2020-04-16 t.o.m. 2021-03-21)

Larsson, Jennie K., departementssekreterare (fr.o.m. 2021-03-22)

Sekreterare:

Cheung, Maria (fr.o.m. 2020-09-01 t.o.m. 2020-12-31) Cheung, Maria (fr.o.m. 2021-01-01 t.o.m. 2021-01-31) Cheung, Maria (fr.o.m. 2021-04-15)

Larsson, Jennie K., departementssekreterare (fr.o.m. 2020-03-21) del Sante, Naiti, departementssekreterare (fr.o.m. 2021-02-15 t.o.m. 2021-09-30)

Staaf, Gustav, utredare (fr.o.m. 2021-06-09 t.o.m. 2021-12-31)

254

Arbetsmarknadsdepartementet Skr. 2021/22:103

Lokal: Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm

Direktiv för utredningen, se dir. 2020:22 och dir. 2021:32

En delredovisning lämnades den 25 januari 2021 och uppdraget ska redovisas senast den 7 februari 2022.

11.4Utredningen om ILO:s konvention om våld och trakasserier i arbetslivet (A 2020:02)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2020-09-24

Särskild utredare:

Middelman, Anna, rättschef (fr.o.m. 2020-09-24 t.o.m. 2021-10-29)

Sakkunniga:

Adell Hellström, Erik, departementssekreterare (fr.o.m. 2020-11-16 t.o.m. 2021-10-29)

Florin, Ola, kansliråd (fr.o.m. 2020-11-16 t.o.m. 2021-01-31) Freidenvall, Lenita, ämnesråd (fr.o.m. 2021-02-01 t.o.m. 2021-10-29) Marouf, Rezanne, rättssakkunnig (fr.o.m. 2020-11-16 t.o.m.

2021-10-29)

Mattsson, Ann-Sofie, departementssekreterare (fr.o.m. 2020-11-16 t.o.m. 2021-10-29)

Experter:

Daleng, Anne-Sofie, senioranalytiker (fr.o.m. 2020-11-16 t.o.m. 2021-10-29)

Herzfeld Olsson, Petra, professor (fr.o.m. 2021-02-08 t.o.m.

2021-10-29)

Lilliehöök, Lisa, arbetsrättsjurist (fr.o.m. 2020-11-16 t.o.m.

2021-10-29)

Merkel, Gunnar, tillsynschef (fr.o.m. 2020-11-16 t.o.m. 2021-10-29) Qureshi, Tarik, expert (fr.o.m. 2020-11-16 t.o.m. 2021-10-29) Schyberg, Pia, socionom (fr.o.m. 2020-11-16 t.o.m. 2021-10-29) Sjöberg, Lars, verksamhetsutvecklare (fr.o.m. 2020-11-16 t.o.m. 2021-10-29)

Referensgrupp:

Berg, Amelie, arbetsmiljöexpert (fr.o.m. 2020-11-16 t.o.m.

2021-10-29)

Bergold, Joa, utredare (fr.o.m. 2020-11-16 t.o.m. 2021-10-29) Donovan, Lise, chefsjurist (fr.o.m. 2020-11-16 t.o.m. 2021-10-29) Lindmark, Jenny, socialförsäkringsexpert (fr.o.m. 2020-11-16 t.o.m. 2021-10-29)

Silverryd, Sophie, förbundsjurist (fr.o.m. 2020-11-16 t.o.m.

2021-10-29)

Svanestrand, Anna, arbetsrättsjurist (fr.o.m. 2020-11-16 t.o.m.

2021-10-29)

255

Arbetsmarknadsdepartementet Skr. 2021/22:103

Sekreterare:

Dippel, Victoria, departementssekreterare (fr.o.m. 2020-11-02 t.o.m. 2021-10-29)

Svensson, Hanna, rättssakkunnig (fr.o.m. 2020-11-16 t.o.m.

2021-10-29)

Lokal: Garnisonen, Karlavägen 100, 103 33 Stockholm

Direktiv för utredningen, se dir. 2020:98 och dir. 2021:38

Kommittén har avgett

SOU 2021:86 ILO:s konvention om våld och trakasserier i arbetslivet

Uppdraget är därmed slutfört.

11.5Utredningen om inrättande av ett Institut för mänskliga rättigheter (A 2021:01)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2021-04-01

Särskild utredare:

Billinger, Charlotte, rådgivare (fr.o.m. 2021-05-03 t.o.m. 2021-12-31) Lindblom, Anna-Karin, departementsråd (fr.o.m. 2021-06-04 t.o.m. 2021-12-31)

Sakkunniga:

Edhemovic, Dzenana, departementssekreterare (fr.o.m. 2021-05-10 t.o.m. 2021-12-31)

Irgens, Kasper, departementssekreterare (fr.o.m. 2021-05-10 t.o.m. 2021-12-31)

Levin, Helena, ämnesråd (fr.o.m. 2021-05-10 t.o.m. 2021-11-14)

Experter:

Eklund, Torbjörn, utredare (fr.o.m. 2021-05-10 t.o.m. 2021-12-31) Jyrwall Åkerberg, Annika, senior legal adviser (fr.o.m. 2021-11-01 t.o.m. 2021-12-31)

Keita Jansson, Ami, utredare (fr.o.m. 2021-05-10 t.o.m. 2021-12-31) Ljungholm, Leif, advokat (fr.o.m. 2021-11-01 t.o.m. 2021-12-31) Martti, Niklas, internationell projektledare (fr.o.m. 2021-11-01 t.o.m. 2021-12-31)

Mattsson, Titti, professor (fr.o.m. 2021-11-01 t.o.m. 2021-12-31) Rynning, Elisabeth, docent (fr.o.m. 2021-11-01 t.o.m. 2021-12-31) Tagavi, Negin, biträdande verkställande direktör (fr.o.m. 2021-11-01 t.o.m. 2021-12-31)

Wrange, Pål, professor (fr.o.m. 2021-11-01 t.o.m. 2021-12-31)

Sekreterare:

Andersson, Anna, HR-specialist (fr.o.m. 2021-09-06 t.o.m. 2021-12-31)

Aspegren, Anna, kammarsekreterare (fr.o.m. 2021-05-01 t.o.m. 2021-12-31)

256

Arbetsmarknadsdepartementet Skr. 2021/22:103

Hallström, Ola, IT-rådgivare (fr.o.m. 2021-12-01 t.o.m. 2021-12-31) Persson, Martin, utredare (fr.o.m. 2021-04-12 t.o.m. 2021-11-08) Rutensköld, Helena, registrator (fr.o.m. 2021-12-13 t.o.m. 2021-12-31)

Lokal: Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm

Direktiv för utredningen, se dir. 2021:22

Uppdraget är slutfört.

11.6Utredningen en uppväxt fri från våld (A 2021:02)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2021-04-29

Särskild utredare:

Malmberg, Fredrik, generaldirektör (fr.o.m. 2021-04-29)

Sekreterare:

Blomgren, Karin, samordnare (fr.o.m. 2021-05-31)

Gozzi, Jessica, departementssekreterare (fr.o.m. 2021-10-01)

Leffler, Katarina, inspektör (fr.o.m. 2021-05-25)

Philipson, Sara, departementssekreterare (fr.o.m. 2021-05-03)

Lokal: Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm

Direktiv för utredningen, se dir. 2021:29

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 31 maj 2022.

11.7Utredningen om utökade möjligheter att upprätthålla en god arbetsmiljö (A 2021:03)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2021-06-14

Särskild utredare:

Granlund, Lenita, f.d. avtalssekreterare (fr.o.m. 2021-06-17)

Sakkunniga:

Hilbrand, Sofie, departementssekreterare (fr.o.m. 2021-12-13)

Mattsson, Ann-Sofie, departementssekreterare (fr.o.m. 2021-12-13)

Modig, Lars, kansliråd (fr.o.m. 2021-12-13)

Wollberg, Peter, ämnesråd (fr.o.m. 2021-12-13)

Experter:

Eriksson, Kurt, f.d. chefsjurist (fr.o.m. 2021-12-13)

Mannikoff, Anna, stf. generaldirektör (fr.o.m. 2021-12-13)

Nyman, Maria, jurist (fr.o.m. 2021-12-13)

Sekreterare:

Huynh, Phuong, inspektionsjurist (fr.o.m. 2021-11-01)

Röshammar, Victoria, jurist (fr.o.m. 2021-10-04)

257

Arbetsmarknadsdepartementet Skr. 2021/22:103

Lokal: Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm

Direktiv för utredningen, se dir. 2021:44

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 17 juni 2022.

11.8Delegationen mot arbetslivskriminalitet (A 2021:04)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2021-09-23

Ordförande:

Pettersson, Ola, ekonom (fr.o.m. 2021-09-27)

Ledamöter:

Ackholt, Malin, ordförande (fr.o.m. 2021-09-27) Alsér, Kristina, ordförande (fr.o.m. 2021-09-27)

Dahlsten, Marcus, verkställande direktör (fr.o.m. 2021-09-27) Ekstedt, Anna, ambassadör mot människohandel (fr.o.m. 2021-09-27) Elmsäter-Svärd, Catharina, verkställande direktör (fr.o.m. 2021-09-27) Lindholm, Johan, ordförande (fr.o.m. 2021-09-27)

Wallner, Anders, polis (fr.o.m. 2021-09-27) Wennemo, Irene, generaldirektör (fr.o.m. 2021-09-27)

Huvudsekreterare:

Blommé, Linnéa, ämnesråd (fr.o.m. 2021-11-08)

Sekreterare:

Cheung, Maria (fr.o.m. 2022-02-08)

Lindblom, Per, hyresråd (fr.o.m. 2022-01-24)

Lokal: Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm

Direktiv för utredningen, se dir. 2021:74

Uppdraget ska delredovisas senast den 17 juni 2022, senast den 24 februari 2023 och senast den 23 februari 2024, och slutredovisas senast den 28 februari 2025.

11.9Utredningen om de regionala skyddsombudens roll i arbetsmiljöarbetet (A 2021:05)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2021-10-07

Särskild utredare:

Sverke, Magnus, professor (fr.o.m. 2021-11-01)

Sakkunniga:

Bogren, Heidi, departementssekreterare (fr.o.m. 2021-12-13) Göthberg, Mattias, departementssekreterare (fr.o.m. 2021-12-13)

258

Arbetsmarknadsdepartementet Skr. 2021/22:103

Experter:

Hamark, Jonas, jurist (fr.o.m. 2021-12-13)

Nilsson, Liv, analytiker (fr.o.m. 2021-12-13)

Sekreterare:

Hammarberg, Susanna, kansliråd (fr.o.m. 2021-11-15)

Thyni, Moa, handläggare (fr.o.m. 2021-11-15)

Lokal: Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm

Direktiv för utredningen, se dir. 2021:81

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 19 augusti 2022.

11.10Utredningen om förutsättningar för en ny kollektivavtalad arbetslöshetsförsäkring (A 2021:06)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2021-08-26

Särskild utredare:

Ramsberg, Francisca, överdirektör (fr.o.m. 2021-12-01)

Sekreterare:

Karlman, Fredrik, utredare (fr.o.m. 2022-01-01)

Lokal: Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm

Direktiv för utredningen, se dir. 2021:64

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 15 december 2024.

259

Infrastrukturdepartementet Skr. 2021/22:103

12Infrastrukturdepartementet

Inom detta avsnitt har följande kommittéer avslutat sin verksamhet sedan redovisningen i 2020 års kommittéberättelse: 1, 2 och 3.

12.1It-driftsutredningen (I 2019:03)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2019-09-26

Särskild utredare:

Roswall Ljunggren, Annelie, generaldirektör (fr.o.m. 2019-11-20 t.o.m. 2021-12-15)

Sakkunniga:

Fahlén, Maria, kansliråd (fr.o.m. 2020-02-03 t.o.m. 2021-12-15) Fjelkegård, Nils, kansliråd (fr.o.m. 2020-02-03 t.o.m. 2021-03-21) Forsell, Tommy, departementssekreterare (fr.o.m. 2021-04-12 t.o.m. 2021-12-15)

Iversen, Jonas, departementsråd (fr.o.m. 2021-05-03 t.o.m.

2021-12-15)

Jensen, Jenny, departementsråd (fr.o.m. 2021-05-03 t.o.m. 2021-12-15) Juter, Emelie, departementssekreterare (fr.o.m. 2020-02-03 t.o.m.

2020-04-13)

Koutras, Charlotte, departementssekreterare (fr.o.m. 2020-04-14 t.o.m. 2021-04-11)

Lindell, Anders P, departementssekreterare (fr.o.m. 2021-09-06 t.o.m. 2021-12-15)

Thorslund, Jeanna, departementssekreterare (fr.o.m. 2021-03-22 t.o.m. 2021-08-29)

Experter:

Aldén, Karina, kansliråd (fr.o.m. 2020-06-09 t.o.m. 2021-05-02) Alverfors, Ingela, departementssekreterare (fr.o.m. 2020-04-01 t.o.m. 2021-12-15)

Grosin, Jonathan, departementssekreterare (fr.o.m. 2021-09-20 t.o.m. 2021-12-15)

Jendi Linder, Sara, ämnesråd (fr.o.m. 2020-02-03 t.o.m. 2020-06-08) Kasström, Helen, departementssekreterare (fr.o.m. 2020-02-03 t.o.m. 2021-12-15)

Munkhammar, Linnea, rättssakkunnig (fr.o.m. 2020-02-03 t.o.m. 2021-12-15)

Sandberg, Fredrik, kansliråd (fr.o.m. 2020-02-03 t.o.m. 2021-12-15) Zerea, Daniel, departementssekreterare (fr.o.m. 2020-02-03 t.o.m. 2021-09-19)

Huvudsekreterare:

Nilsson, Tina J (fr.o.m. 2020-02-17 t.o.m. 2021-12-15)

Sekreterare:

Allansson, Sofia, enhetschef (fr.o.m. 2019-12-02 t.o.m. 2020-04-30)

260

Infrastrukturdepartementet Skr. 2021/22:103

Alverfors, Ingela, departementssekreterare (fr.o.m. 2020-02-03 t.o.m. 2020-03-31)

Broberg Lennartsson, Eva Maria, verksjurist (fr.o.m. 2020-08-10 t.o.m. 2020-12-31)

Broberg Lennartsson, Eva Maria, verksjurist (fr.o.m. 2021-01-01 t.o.m. 2021-11-29)

Sjöblom, Nils, rådman (fr.o.m. 2020-04-01 t.o.m. 2021-10-14) Sjölander, Sofia (fr.o.m. 2021-01-01 t.o.m. 2021-11-29)

Wall, Alexander, departementssekreterare (fr.o.m. 2020-02-03 t.o.m. 2021-01-08)

Lokal: Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm

Direktiv för utredningen, se dir. 2019:64, dir. 2020:73 och dir. 2021:60

Kommittén har avgett

SOU 2021:1 Säker och kostnadseffektiv it-drift – rättsliga förutsättningar för utkontraktering

SOU 2021:97 Säker och kostnadseffektiv it-drift – förslag till varaktiga former för samordnad statlig it-drift

Uppdraget är därmed slutfört.

12.2Utredningen om effektivare kontroller av yrkestrafik på väg (I 2019:04)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2019-08-22

Särskild utredare:

Barketorp, Catarina, lagman (fr.o.m. 2019-12-03 t.o.m. 2021-04-30)

Sakkunniga:

Andersson, Ulf, kansliråd (fr.o.m. 2020-03-17 t.o.m. 2021-04-30) Berlin, Louise, departementssekreterare (fr.o.m. 2020-03-17 t.o.m. 2021-04-30)

Melin, Sandra, rättssakkunnig (fr.o.m. 2020-03-17 t.o.m. 2021-04-30) Skäringer, Malin, ämnesråd (fr.o.m. 2020-11-03 t.o.m. 2021-04-30)

Experter:

Andersson, Eskil, poliskommissarie (fr.o.m. 2020-03-17 t.o.m. 2021-04-30)

Bülow, Johan, kammaråklagare (fr.o.m. 2020-03-17 t.o.m. 2021-04-30)

Norlander, Emma, sektionschef (fr.o.m. 2020-03-17 t.o.m. 2021-04-30)

Huvudsekreterare:

Andersson, Nina (fr.o.m. 2020-01-07 t.o.m. 2021-03-01)

Andersson, Nina (fr.o.m. 2021-03-02 t.o.m. 2021-05-14)

Sekreterare:

Angantyr, Susanna (fr.o.m. 2020-01-07 t.o.m. 2021-03-01)

261

Infrastrukturdepartementet Skr. 2021/22:103

Angantyr, Susanna (fr.o.m. 2021-03-02 t.o.m. 2021-04-30) Arvidsson, Anders (fr.o.m. 2020-11-24 t.o.m. 2020-12-31) Arvidsson, Anders (fr.o.m. 2021-01-01 t.o.m. 2021-03-01) Arvidsson, Anders (fr.o.m. 2021-03-02 t.o.m. 2021-04-30) Blomdahl, Anna (fr.o.m. 2020-01-13 t.o.m. 2020-07-28)

Linnér, Maria (fr.o.m. 2020-09-01 t.o.m. 2021-03-01) Linnér, Maria (fr.o.m. 2021-03-02 t.o.m. 2021-04-30)

Lokal: Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm

Direktiv för utredningen, se dir. 2019:51, dir. 2020:65 och dir. 2021:3

Kommittén har avgett

SOU 2021:31 Kontroller på väg

Uppdraget är därmed slutfört.

12.3Utredningen om betrodda tjänster (I 2020:01)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2020-03-12

Särskild utredare:

Ardhede, Henrik, målkanslichef (fr.o.m. 2020-03-23 t.o.m. 2021-06-30)

Experter:

Ankarcrona Thelin, Sophie, departementssekreterare (fr.o.m.

2020-04-27 t.o.m. 2021-06-30)

Bergdahl, My, näringspolitisk expert och förbundsjurist (fr.o.m.

2020-04-27 t.o.m. 2021-06-30)

Forss, Anna, senior digital strateg (fr.o.m. 2020-04-27 t.o.m.

2021-06-30)

Herdegen, Pedra, ramavtalsförvaltare (fr.o.m. 2020-04-27 t.o.m.

2021-06-30)

Hämäläinen, Lotta, tjänsteområdesansvarig (fr.o.m. 2020-04-27 t.o.m. 2021-06-30)

Nordström, Lotta, sektionschef (fr.o.m. 2020-04-27 t.o.m. 2021-06-30) Sartorius, Eva, uppdragsledare (fr.o.m. 2020-09-01 t.o.m. 2021-06-30) Scharin, Björn, senior handläggare (fr.o.m. 2020-04-27 t.o.m.

2020-08-30)

Skullered, David, it-arkitekt (fr.o.m. 2020-04-27 t.o.m. 2021-06-30) Ströman, Dag, chef (fr.o.m. 2020-04-27 t.o.m. 2021-06-30) Söderlind, Gustav, senior handläggare (fr.o.m. 2020-04-27 t.o.m.

2021-06-30)

Yousefi, Benjamin, utredare (fr.o.m. 2020-04-27 t.o.m. 2021-06-30)

Sekreterare:

Levin, Philip, jurist (fr.o.m. 2020-03-30 t.o.m. 2021-06-30)

Sartorius, Eva, uppdragsledare (fr.o.m. 2020-03-23 t.o.m. 2020-08-31) Scharin, Björn, senior handläggare (fr.o.m. 2020-08-31 t.o.m.

2021-06-30)

262

Infrastrukturdepartementet Skr. 2021/22:103

Lokal: Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm

Direktiv för utredningen, se dir. 2020:27 och dir. 2020:135

Kommittén har avgett

SOU 2021:9 Vem kan man lita på? Enkel och ändamålsenlig användning av betrodda tjänster i den offentliga förvaltningen

SOU 2021:62 Användning av e-legitimation i tjänsten i den offentliga förvaltningen

Uppdraget är därmed slutfört.

12.4Utredningen om postlagens tystnadsplikt (I 2020:02)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2020-05-07

Särskild utredare:

Åberg, Kazimir, hovrättsråd (fr.o.m. 2020-05-07 t.o.m. 2021-04-30)

Experter:

Carlsson, Mikael, kammaråklagare (fr.o.m. 2020-06-15 t.o.m.

2021-04-30)

Engstrand, Karin, verksjurist (fr.o.m. 2020-06-15 t.o.m. 2021-04-30) Jonsson, Magnus, departementssekreterare (fr.o.m. 2020-06-15 t.o.m. 2021-04-30)

Kalm, Gabriela, ämnesråd (fr.o.m. 2020-06-15 t.o.m. 2021-04-30) Kalman, Stefan, kriminalinspektör (fr.o.m. 2020-06-15 t.o.m.

2021-04-30)

Knapp, Sofia, kansliråd (fr.o.m. 2020-06-15 t.o.m. 2021-04-30) Lindberg, Oscar, rättssakkunnig (fr.o.m. 2020-06-15 t.o.m.

2021-04-30)

Rosic Sevelin, Alexander, rättssakkunnig (fr.o.m 2020-06-15 t.o.m.2021-01-17)

Viklund, Ulrika, brottsförebyggande samordnare (fr.o.m. 2020-06-15 t.o.m. 2021-04-30)

Wildenstam, Ronja, rättssakkunnig (fr.o.m. 2021-01-18 t.o.m.

2021-04-30)

Åberg, Anna, jurist (fr.o.m. 2020-06-15 t.o.m. 2021-04-30)

Sekreterare:

Leo, Anna-Karin, hovrättsassessor (fr.o.m. 2020-06-01 t.o.m. 2021-04-30)

Leo, Anna-Karin, hovrättsassessor (fr.o.m. 2021-05-01 t.o.m. 2021-05-14)

Lokal: Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm

Direktiv för utredningen, se dir. 2020:51

Kommittén har avgett

SOU 2021:29 Ökade möjligheter att förhindra illegal handel via post

263

Infrastrukturdepartementet Skr. 2021/22:103

Uppdraget är därmed slutfört.

12.5Postfinansieringsutredningen (I 2020:03)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2020-10-01

Särskild utredare:

Bohlin, Britt, rådsdirektör (fr.o.m. 2020-10-01)

Experter:

Adolfsson, Anna-Karin, ämnesråd (fr.o.m. 2020-10-26 t.o.m. 2021-11-30)

Berg Cormier, Sofie, kansliråd (fr.o.m. 2021-12-01) Bergquist, Pär Ove, koordinator (fr.o.m. 2020-10-26)

Grosin, Jonathan, departementssekreterare (fr.o.m. 2021-09-06) Kindberg, Anna, utredare (fr.o.m. 2020-10-26)

Knapp, Sofia, kansliråd (fr.o.m. 2020-10-26) Levin, Joakim, sakkunnig (fr.o.m. 2020-10-26) Mattsson, Erik, kansliråd (fr.o.m. 2020-10-26)

Melkersson, Maria, kvalificerad statistiker (fr.o.m. 2020-10-26) Morild, Karin, råd (fr.o.m. 2020-10-26)

Scheutz, Carl, kansliråd (fr.o.m. 2020-10-26)

Sörell, Eva, departementssekreterare (fr.o.m. 2020-10-26)

Zerea, Daniel, departementssekreterare (fr.o.m. 2020-10-26 t.o.m. 2021-09-05)

Parlamentarisk referensgrupp:

Berginger, Emma, riksdagsledamot (MP) (fr.o.m. 2021-02-05) Ericsson, Dan, f.d. riksdagsledamot (KD) (fr.o.m. 2021-02-05) Gellerman, Helena, riksdagsledamot (L) (fr.o.m. 2021-02-05)

Hansson, Anders, riksdagsledamot (M) (fr.o.m. 2021-02-05) Larsson, Mikael, riksdagsledamot (C) (fr.o.m. 2021-02-05) Lindberg, Teres, riksdagsledamot (S) (fr.o.m. 2021-02-05) Morell, Thomas, riksdagsledamot (SD) (fr.o.m. 2021-02-05) Thunander, Jessica, riksdagsledamot (V) (fr.o.m. 2021-02-05)

Huvudsekreterare:

Nilsson, Martin (fr.o.m. 2020-10-01)

Sekreterare:

Forslind, Helen, kansliråd (fr.o.m. 2021-04-06 t.o.m. 2021-10-31) Sandell, Sofie (fr.o.m. 2020-10-10)

Östensson, Per (fr.o.m. 2020-10-01 t.o.m. 2021-12-30)

Lokal: Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm

Direktiv för utredningen, se dir. 2020:101

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 31 januari 2023.

264

Infrastrukturdepartementet Skr. 2021/22:103

12.6Elvägsutredningen (I 2020:04)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2020-10-14

Särskild utredare:

Falemo, Elisabet, civilingenjör (fr.o.m. 2020-11-10 t.o.m. 2021-09-01)

Sakkunnig:

Stefansdotter, Amanda, departementssekreterare (fr.o.m. 2021-03-09 t.o.m. 2021-09-01)

Experter:

Alaküla, Mats, professor (fr.o.m. 2020-12-08 t.o.m. 2021-09-01) Broberg, Anders, major (fr.o.m. 2020-12-08 t.o.m. 2021-09-01) Edvardsson, Karin, teknologie doktor (fr.o.m. 2020-12-08 t.o.m.

2021-09-01)

Grauers, Anders, docent (fr.o.m. 2020-12-08 t.o.m. 2021-09-01) Gustavsson, Martin G.H., filosofie doktor (fr.o.m. 2020-12-08 t.o.m. 2021-09-01)

Hermansson, Emma, kansliråd (fr.o.m. 2020-12-08 t.o.m. 2021-09-01) Kinning, Lina, departementssekreterare (fr.o.m. 2020-12-08 t.o.m. 2021-09-01)

Lewald, Anders, senior rådgivare (fr.o.m. 2020-12-08 t.o.m.

2021-09-01)

Lindberg, Ingrid, verksjurist (fr.o.m. 2020-12-08 t.o.m. 2021-09-01) Lindgren, Magnus, utredningsledare (fr.o.m. 2020-12-08 t.o.m.

2021-09-01)

Sjöberg, Karin, verksjurist (fr.o.m. 2020-12-08 t.o.m. 2021-09-01) Svedberg, Gunilla, kansliråd (fr.o.m. 2020-12-08 t.o.m. 2021-09-01) Thuresson, Rebecka, enhetschef (fr.o.m. 2020-12-08 t.o.m.

2021-09-01)

Vigren, Andreas, departementssekreterare (fr.o.m. 2020-12-08 t.o.m. 2021-03-08)

Huvudsekreterare:

Johansson, Rebecka, statsvetare (fr.o.m. 2020-12-02 t.o.m. 2021-09-01)

Johansson, Rebecka, statsvetare (fr.o.m. 2021-09-02 t.o.m. 2021-09-15)

Sekreterare:

Forsbacka, Kristina, jurist (fr.o.m. 2021-01-01 t.o.m. 2021-09-01)

Lokal: Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm

Direktiv för utredningen, se dir. 2020:105

Kommittén har avgett

SOU 2021:73 Regler för statliga elvägar

Uppdraget är därmed slutfört.

265

Infrastrukturdepartementet Skr. 2021/22:103

12.7Utredningen om vita certifikat (I 2021:01)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2021-10-07

Särskild utredare:

Enander, Göran, landshövding (fr.o.m. 2021-10-14)

Huvudsekreterare:

Alopaeus, Tea, handläggare (fr.o.m. 2021-12-01)

Sekreterare:

Leander, Helena, utredare (fr.o.m. 2021-12-01)

Lokal: Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm

Direktiv för utredningen, se dir. 2021:82

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 31 mars 2023.

266

Bilagor

267

Skr. 2021/22:103

Bilaga 1 Kommittékostnader

JUSTITIEDEPARTEMENTET

Kommitténs benämning

Utgifter (i tusental kronor)

 

 

t.o.m.

2021-01-01–2021-12-31

 

 

2020-12-31

Lön, m.m.

Dagarvoden

 

 

 

 

Kommittéer som avslutat sin verksamhet

 

 

 

senast den 31 december 2021

 

 

 

Utredningen om civilt försvar (Ju 2018:05)

6 518

822

171

Kommittén om förbud mot rasistiska organisationer (Ju 2019:02)

1 550

458

69

Ställföreträdarutredningen (Ju 2019:03)

1 721

404

57

Direktinvesteringsutredningen (Ju 2019:06)

4 134

2 444

277

Rekonstruktionsutredningen (Ju 2019:07)

1 482

349

19

Utredningen om språk- och samhällskunskapskrav för svenskt

 

 

 

medborgarskap och andra frågor om medborgarskap (Ju 2019:08)

1 940

1 241

54

Kommittén om det offentliga belöningssystemet, de allmänna flaggdagarna

 

 

 

och utformningen av anslaget till hovet – Förtjänstutredningen (Ju 2019:09)

2 194

1 473

217

Eppo-utredningen (Ju 2019:10)

1 386

19

-

Utredningen om en stärkt rättsprocess och en ökad lagföring (Ju 2019:11)

1 282

541

105

Ordningsvaktsutredningen (Ju 2019:12)

1 711

724

117

Utredningen om bolags gränsöverskridande rörlighet inom EU (Ju 2019:13)

2 088

725

52

Utredningen om kommunernas brottsförebyggande ansvar (Ju 2019:14)

3 889

2 414

77

Utredningen om stärkt rätt till skadestånd för brottsoffer (Ju 2019:16)

1 630

1 408

96

Utredningen om snabbare lagföring (Ju 2020:01)

942

474

83

2020 års sexualbrottsutredning (Ju 2020:02)

1 578

859

77

Ecris-utredningen (Ju 2020:03)

1 218

498

35

Utredningen om arbetskraftsinvandring (Ju 2020:05)

1 958

1 937

141

Utredningen om utökade möjligheter att göra utländska föräldraskap

 

 

 

gällande i Sverige (Ju 2020:06)

1 049

556

76

Utredningen om effektivare polisiära åtgärder i gränsnära områden

 

 

 

(Ju 2020:07)

1 025

1 024

153

2020 års valutredning (Ju 2020:08)

1 615

1 998

161

Utredningen om fri hyressättning vid nyproduktion (Ju 2020:10)

1 922

2 392

116

Utredningen om utvisning på grund av brott (Ju 2020:11)

755

579

82

Utredningen om elektroniska underskrifter på regeringsbeslut (Ju 2020:13)

441

303

33

Gängbrottsutredningen (Ju 2020:15)

1 265

1 429

116

Hyreskommissionen (Ju 2020:17)

1 728

1 504

243

Preskriptionsutredningen (Ju 2020:19)

329

1 105

135

Summa

47 350

27 680

2 762

Kommittéer som fortsätter sin verksamhet

 

 

 

efter den 1 januari 2022

 

 

 

Uppdrag till Bertil Bengtsson (Ju 2000:N)

1 859

-

72

Svensk redaktör för Nordisk domsamling (Ju 2010:D)

447

14

25

Sveriges advokatsamfundets disciplinnämnd (Ju 2010:E)

2 303

48

210

Uppdrag till Johan Axhamn (Ju 2012:D)

2 002

68

120

Delegationen för migrationsstudier (Ju 2013:17)

58 700

6 781

684

Uppdrag till Alexander Ramsay (Ju 2016:F)

1 059

81

144

Utredningen om barn som misstänks för brott (Ju 2019:15)

1 312

1 161

152

Uppdrag till Jan Josefsson (Ju 2019:H)

1 147

49

-

Uppdrag till Eva Lönqvist (Ju 2019:F)

1 190

110

10

268

Skr. 2021/22:103

Resor

Tryckning

Konsulta-

Övriga

Bidrag till

Inkomster

Summa

 

 

tioner

administra-

myndigheter,

av försäljning

 

 

 

 

tiva utgifter

institutioner,

m.m.

 

 

 

 

 

m.m.

 

 

1

38

-

-

-

-

1 032

-

21

1

-

-

-

549

-

25

-

5

-

-

491

2

41

10

-

-

-

2 774

-

45

4

-

-

-

417

3

21

21

-

-

-

1 340

9

47

3

57

-

-

1 806

-

-

-

-

-

-

19

-

24

15

-

-

-

685

2

22

-

3

-

-

868

-

41

5

-

-

-

823

3

29

26

-

-

-

2 549

14

25

5

44

-

-

1 592

-

44

-

1

-

-

602

-

25

9

-

-

-

970

2

21

7

-

-

-

563

6

51

28

12

-

-

2 175

3

17

6

3

-

-

661

8

23

9

-

-

-

1 217

-

32

508

35

-

-

2 734

-

29

-

-

-

-

2 537

2

24

7

24

-

-

718

-

13

-

-

-

-

349

10

25

-

-

-

-

1 580

3

44

556

3

-

-

2 353

-

17

4

-

-

-

1 261

68

744

1 224

187

-

-

32 665

-

-

-

-

-

-

72

-

-

-

-

-

-

39

-

-

-

-

-

-

258

-

-

-

-

-

-

188

8

77

530

760

-

- 61

8 779

-

-

-

-

-

-

225

18

-

-

-

-

-

1 331

-

-

-

-

-

-

49

-

22

-

-

-

-

142

269

Skr. 2021/22:103

 

 

 

JUSTITIEDEPARTEMENTET

 

 

 

 

 

 

Kommitténs benämning

Utgifter (i tusental kronor)

 

 

t.o.m.

2021-01-01–2021-12-31

 

 

2020-12-31

Lön, m.m.

Dagarvoden

 

 

 

 

Kommittéer som fortsätter sin verksamhet

 

 

 

efter den 1 januari 2022

 

 

 

2020 års grundlagskommitté (2020:04)

3 631

4 584

307

Trygghetsberedningen (Ju 2020:09)

2 074

3 847

160

Utredningen om ett förstärkt straffrättsligt skydd för vissa samhällsnyttiga

 

 

 

funktioner och några andra straffrättsliga frågor (Ju 2020:12)

637

1 043

149

Utredningen om medicinsk åldersbedömning (Ju 2020:14)

405

1 072

144

2020 års förverkandeutredning (Ju 2020:16)

476

1 408

156

Utredningen om privatkopieringsersättning (Ju 2020:18)

413

1 165

160

Utökade möjligheter att använda hemliga tvångsmedel (Ju 2020:20)

224

1 136

180

Utredningen om en föräldraskapsrättslig lagstiftning för alla (Ju 2020:21)

 

2 109

165

Uppdrag till Eva-Lotta Hedin (Ju 2020:A)

1 299

472

30

Uppdrag till Stefan Strömberg (Ju 2020:B)

1 332

148

-

Uppdrag till Stefan Strömberg om stöd till avhoppare (Ju 2020:D)

 

182

30

Utredningen om inrättande av myndigheten för psykologiskt försvar

 

 

 

(Ju 2021:01)

 

1 938

1

Utredningen om behörig myndighet och lämpliga sanktioner enligt EU:s

 

 

 

förordning om att hantera spridning av terrorisminnehåll online (Ju 2021:02)

 

722

125

Utredningen om civilbefolkningens skydd vid höjd beredskap (Ju 2021:03)

 

1 512

152

Utredningen om vissa ersättningsfrågor på upphovsrättsområdet

 

 

 

(Ju 2021:04)

 

627

102

Biometriutredningen (Ju 2021:05)

 

1 117

92

Genomförande av EU-direktiv om offentlig land-för-land-rapportering och

 

 

 

några frågor om års- och koncernredovisningar (Ju 2021:06)

 

271

78

Genomförande av ett kommande EU-direktiv med regler om hantering och

 

 

 

köp av krediter (Ju 2021:07)

 

734

88

Flerbrottsutredningen (Ju 2021:08)

 

377

62

2021 års datalagringsutredning (Ju 2021:09)

 

610

61

Utredningen om nationell samordning av försörjningsberedskapen

 

 

 

(Ju 2021:10)

 

550

194

Utredningen om vikten av trygghet och kontinuitet för barn i utsatta

 

 

 

situationer – en översyn av reglerna i föräldrabalken (Ju 2021:11)

 

281

42

Ett ordnat initialt mottagande av asylsökande (Ju 2021:12)

 

189

27

En översyn av regleringen om krigsdelegationen, var riksmötet hålls och

 

 

 

regeringens normgivningskompetens i allvarliga fredstida kriser

 

 

 

(Ju 2021:13)

 

277

42

Kommittén om kriminalisering av förnekande av Förintelsen och av vissa

 

 

 

andra brott (Ju 2021:14)

 

84

15

Preventiva tvångsmedel för att förhindra allvarlig brottslighet (Ju 2021:15)

 

154

24

Åtgärder mot kontroller av flickors och kvinnors sexualitet (Ju 2021:16)

 

95

23

270

Skr. 2021/22:103

Resor

Tryckning

Konsulta-

Övriga

Bidrag till

Inkomster

Summa

 

 

tioner

administra-

myndigheter,

av försäljning

 

 

 

 

tiva utgifter

institutioner,

m.m.

 

 

 

 

 

m.m.

 

 

-

17

5

11

-

-

4 924

54

44

29

7

-

-

4 141

15

-

11

-

-

-

1 218

-

21

525

-

-

-

1 762

17

-

-

23

-

-

1 604

-

-

212

-

-

-

1 537

17

-

-

41

-

-

1 374

49

-

579

2

-

-

2 904

-

-

-

-

-

-

502

-

-

-

-

-

-

148

2

-

-

2

-

-

216

41

-

838

14

-

-

2 832

27

14

1

-

-

-

889

23

-

-

-

-

-

1 687

-

-

-

-

-

-

729

12

-

-

3

-

-

1 224

3

-

-

-

-

-

352

11

-

-

1

-

-

834

11

-

-

1

-

-

451

26

-

-

-

-

-

697

2

-

-

-

-

-

746

23

-

-

-

-

-

346

9

-

-

-

-

-

225

-

-

-

1

-

-

320

-

-

-

-

-

-

99

-

-

-

-

-

-

178

-

-

-

-

-

-

118

271

Skr. 2021/22:103

 

 

 

 

JUSTITIEDEPARTEMENTET

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommitténs benämning

Utgifter (i tusental kronor)

 

 

 

t.o.m.

2021-01-01–2021-12-31

 

 

 

2020-12-31

Lön, m.m.

Dagarvoden

 

 

 

 

 

Kommittéer som fortsätter sin verksamhet

 

 

 

 

efter den 1 januari 2022

 

 

 

 

Utredningen om en översyn av regleringen om frihetsberövande påföljder

 

 

 

 

för unga (Ju 2021:17)

 

13

23

 

Utredningen om bolaget som brottsverktyg (Ju 2021:18)

 

-

-

 

Uppdrag till Monica Rodrigo (Ju 2021:A)

 

888

132

 

Uppdrag till Mikael Forsgren (Ju 2021:B)

 

1 110

96

 

Uppdrag till Peder Liljeqvist (Ju 2021:C)

 

650

85

 

Uppdrag till Stefan Strömberg om snabbförfarande i brottmål (Ju 2021:E)

 

63

30

 

Uppdrag till Viveca Lång (Ju 2021:F)

 

160

25

 

Summa

80 510

37 900

4 417

 

Kommittéer som slutredovisat sitt uppdrag

 

 

 

 

i tidigare års kommittéberättelse

 

 

 

 

Psykförsvarsutredningen (Ju 2018:06)

2 263

6

-

 

Utredningen om nya konsumentköpregler (Ju 2019:04)

1 275

6

-

 

Summa

3 538

12

-

 

Summa totalt

131 398

65 592

7 179

 

272

Skr. 2021/22:103

Resor

Tryckning

Konsulta-

Övriga

Bidrag till

Inkomster

Summa

 

 

 

tioner

administra-

myndigheter,

av försäljning

 

 

 

 

 

tiva utgifter

institutioner,

m.m.

 

 

 

 

 

 

m.m.

 

 

 

-

-

-

-

-

-

36

 

-

-

-

-

-

-

-

 

16

-

-

1

-

-

1 037

 

15

-

-

-

-

-

1 221

 

8

11

-

-

-

-

754

 

21

-

-

1

-

-

115

 

-

-

-

-

-

-

185

 

428

206

2 730

868

-

- 61

46 488

 

2

-

-

-

-

-

8

 

1

-

-

-

-

-

7

 

3

-

-

-

-

-

15

 

499

950

3 954

1 055

-

- 61

79 168

 

273

Skr. 2021/22:103

UTRIKESDEPARTEMENTET

Kommitténs benämning

Utgifter (i tusentals kronor)

 

 

t.o.m.

2021-01-01–2021-12-31

 

 

2020-12-31

Lön m.m.

Dagarvoden

Kommittéer som avslutat sin verksamhet senast den 31 december 2021

Utredning om hantering av vraket efter ubåten SOM (UD 2020:A)

601

936

-

RS/NIS EU:s förordning kontroll produkter dubbla användningsområden

 

 

 

(UD 2021:A)

 

234

-

UD ES Utredning ekonomiska sanktioner mot terrorism (UD 2021:B)

 

67

-

Summa

601

1 237

-

Kommittéer som fortsätter sin verksamhet

 

 

 

efter den 1 januari 2022

 

 

 

Expertgrupp för utvärdering och analys av Sveriges internationella bistånd

 

 

 

(UD 2013:01)

109 813

8 174

721

Kommittén för Sveriges deltagande i världsutställningen Expo 2020 i Dubai

 

 

 

(UD 2017:01)

107 026

5 667

216

En granskning av regeringens, Utrikesdepartementets och

 

 

 

utlandsmyndigheternas arbete med att uppnå frigivning av Dawit Isaak och

 

 

 

Gui Minhai (UD 2021:01)

 

1 019

65

UD HI Kompletterande utredning om marknadskontroll (UD 2021:C)

 

966

-

Summa

216 839

15 826

1 002

Summa total

217440

17063

1002

274

Skr. 2021/22:103

Resor

Tryckning

Konsulta-

Övriga

Bidrag till

Inkomster

Summa

 

 

tioner

administra-

myndigheter,

av försälj-

 

 

 

 

tiva utgifter

institutioner,

ning m.m.

 

 

 

 

 

mm

 

 

-

9

-

-

-

-

945

-

-

-

-

-

-

234

-

8

-

-

-

-

75

-

17

-

-

-

-

1 254

65

67

8 260

3 748

-

25

21 060

1 143

50

49 086

20 806

-

- 66 277

10 691

-

-

-

-

-

-

1 084

-

-

-

-

-

-

966

1 208

117

57 346

24 554

-

- 66 252

33 801

1208

134

57346

24554

0

-66252

35055

275

Skr. 2021/22:103

FÖRSVARSDEPARTEMENTET

Kommitténs benämning

Utgifter (i tusental kronor)

 

 

t.o.m.

2021-01-012021-12-31

 

 

2020-12-31

Lön, m.m.

Dagarvoden

 

 

 

 

Kommittéer som avslutat sin verksamhet

 

 

 

senast den 31 december 2021

 

 

 

Cybersäkerhetsutredningen (Fö 2019:01)

2 378

1 574

78

Summa

2 378

1 574

78

Kommittéer som fortsätter sin verksamhet

 

 

 

efter den 1 januari 2022

 

 

 

Försvarsberedningen (Fö 1992:B)

7 376

-

- 2

Försvarsberedningens sekretariat

 

-

-

Totalförsvarets folkrättsråd (Fö 1991:A)

159

2

5

En materielförsörjningsstrategi för det militära försvaret (Fö 2020:02)

 

3 658

150

Utredningen om säkerhetsprövning av totalförsvarspliktiga (Fö 2021:01)

 

748

126

Utredningen om totalförsvarsanalys (Fö 2021:02)

 

1 093

172

Summa

7 535

5 501

451

Summa total

9 913

7 075

529

276

Skr. 2021/22:103

Resor

Tryckning

Konsulta-

Övriga

Bidrag till

Inkomster

Summa

 

 

tioner

administra-

myndigheter,

av försäljning

 

 

 

tiva utgifter

institutioner,

m.m.

 

 

 

 

 

m.m.

 

 

1

38

12

-

-

-

1 703

1

38

12

-

-

-

1 703

-

-

-

-

-

-

- 2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5

-

-

12

-

-

-

2

-

-

3 810

8

18

-

-

-

-

900

7

-

-

1

-

-

1 273

15

18

-

8

-

-

5 993

16

56

12

8

-

-

7 696

277

Skr. 2021/22:103

SOCIALDEPARTEMENTET

Kommitténs benämning

Utgifter (i tusental kronor)

 

 

t.o.m.

2021-01-012021-12-31

 

 

2020-12-31

Lön, m.m.

Dagarvoden