Kommittéberättelse - kommittéernas verksamhet under 2020

Regeringens skrivelse 2020/21:103

Kommittéberättelse

Skr.

– kommittéernas verksamhet under 2020

2020/21:103

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Stockholm den 11 mars 2021

Stefan Löfven

Hans Dahlgren (Statsrådsberedningen)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

I skrivelsen lämnar regeringen en redogörelse för verksamheten i de kommittéer som har tillsatts efter beslut av regeringen.

1

Skr. 2020/21:103

Innehållsförteckning

Inledning

................................................................................................

11

Antalet tillsatta respektive avslutade kommittéer och andra organ

 

 

som redovisas i kommittéberättelsen under år 2020 ......................

15

1

Statsrådsberedningen .....................................................................

16

 

1.1

Statsrådsberedningen har inga kommittéer......................

16

2

Justitiedepartementet......................................................................

17

2.1Råd för migrations- och asylpolitiska barnfrågor

 

(UD 2003:B)....................................................................

17

2.2

Delegationen för migrationsstudier (Ju 2013:17) ...........

18

2.32018 års tryck- och yttrandefrihetskommitté

(Ju 2018:01).....................................................................

23

2.4Utredningen om strängare regler om utländska

 

månggiften (Ju 2018:04)..................................................

25

2.5

Utredningen om civilt försvar (Ju 2018:05) ....................

26

2.6

Psykförsvarsutredningen (Ju 2018:06) ............................

27

2.7Utredningen om utlänningsärenden med

säkerhetsaspekter (Ju 2018:08)........................................

28

2.8Kommittén om grundlagsskyddade fri- och

rättigheter (Ju 2018:09) ...................................................

29

2.9Kommittén om den framtida svenska migrations-

politiken (Ju 2019:01)......................................................

30

2.10Kommittén om förbud mot rasistiska organisationer

 

(Ju 2019:02).....................................................................

31

2.11

Ställföreträdarutredningen (Ju 2019:03)..........................

32

2.12Utredningen om nya konsumentköpregler

 

(Ju 2019:04).....................................................................

33

2.13

Hedersbrottsutredningen (Ju 2019:05) ............................

33

2.14

Direktinvesteringsutredningen (Ju 2019:06) ...................

34

2.15

Rekonstruktionsutredningen (Ju 2019:07).......................

35

2.16Utredningen om språk- och samhällskunskapskrav

för svenskt medborgarskap och andra frågor om

 

medborgarskap (Ju 2019:08) ...........................................

36

2.17Kommittén om det offentliga belöningssystemet, de

 

allmänna flaggdagarna och utformningen av anslaget

 

 

till hovet – Förtjänstutredningen (Ju 2019:09) ................

36

2.18

Eppoutredningen (Ju 2019:10) ........................................

37

2.19Utredningen om en stärkt rättsprocess och en ökad

 

lagföring (Ju 2019:11) .....................................................

38

2.20

Ordningsvaktsutredningen (Ju 2019:12)..........................

38

2.21Bolags gränsöverskridande rörlighet inom EU

(Ju 2019:13).....................................................................

39

2.22Utredningen om kommunernas brottsförebyggande

ansvar (Ju 2019:14) .........................................................

40

2

Skr. 2020/21:103

2.23Utredningen om barn som misstänks för brott

(Ju 2019:15).....................................................................

41

2.24Utredningen om stärkt rätt till skadestånd för

brottsoffer (Ju 2019:16) ...................................................

41

2.25Utredningen om ett permanent snabbförfarande i brottmål och andra åtgärder för en snabbare

 

lagföring av brott (Ju 2020:01) ........................................

42

2.26

2020 års sexualbrottsutredning (Ju 2020:02)...................

43

2.27

Ecris-utredningen (Ju 2020:03) .......................................

44

2.28Utredningen om förstärkt skydd för demokratin och

domstolarnas oberoende (Ju 2020:04) .............................

44

2.29Utredningen om arbetskraftsinvandring

(Ju 2020:05).....................................................................

45

2.30Utredningen om utökade möjligheter att göra utländska föräldraskap gällande i Sverige

(Ju 2020:06).....................................................................

46

2.31Utredningen om effektivare polisiära åtgärder i

 

gränsnära områden (Ju 2020:07) .....................................

47

2.32

2020 års valutredning (Ju 2020:08) .................................

47

2.33

Trygghetsberedningen (Ju 2020:09) ................................

48

2.34

Fri hyressättning vid nyproduktion (Ju 2020:10) ...........

50

2.35Utredningen om utvisning på grund av brott

(Ju 2020:11).....................................................................

50

2.36Utredningen om ett förstärkt straffrättsligt skydd för

 

vissa samhällsnyttiga funktioner och några andra

 

 

straffrättsliga frågor (Ju 2020:12)....................................

51

2.37

Utredningen om elektroniska underskrifter på

 

 

regeringsbeslut (Ju 2020:13) ...........................................

52

2.38Utredningen om medicinsk åldersbedömning

 

(Ju 2020:14).....................................................................

52

2.39

Gängbrottsutredningen (Ju 2020:15) ...............................

53

2.40

2020 års förverkandeutredning (Ju 2020:16)...................

53

2.41Kommittén om läge och kvalitet i hyressättningen

(Ju 2020:17).....................................................................

54

2.42Utredningen om privatkopieringsersättning

(Ju 2020:18).....................................................................

54

2.43Utredningen om en översyn av den straffrättsliga

regleringen om preskription (Ju 2020:19) ......................

55

2.44Utredningen om utökade möjligheter att använda

hemliga tvångsmedel (Ju 2020:20)..................................

56

2.45En föräldraskapsrättslig lagstiftning för alla

 

(Ju 2020:21).....................................................................

56

3 Utrikesdepartementet .....................................................................

58

3.1

Expertgruppen för biståndsanalys (UD 2013:01) ...........

58

3.2Folkrätts- och nedrustningsdelegationen

 

(UD 2015:A)....................................................................

63

3.3

Kommittén för Sveriges deltagande i världs-

 

 

utställningen Expo 2020 i Dubai (UD 2017:01) .............

65

3

Skr. 2020/21:103

3.4Utredningen om kompletterande bestämmelser till

 

EU:s förordning om marknadskontroll och

 

 

överensstämmelse för produkter (UD 2019:01) ..............

66

4 Försvarsdepartementet ...................................................................

68

4.1

Totalförsvarets folkrättsråd (Fö 1991:A).........................

68

4.2

Försvarsberedningen (Fö 1992:B) ...................................

70

4.3Exekutivkommitté (Fö 2001:B) under ramavtalet mellan Frankrike, Italien, Spanien, Storbritannien,

 

Sverige och Tyskland ......................................................

76

4.4

Cybersäkerhetsutredningen (Fö 2019:01)........................

77

4.5

Utredningen om regleringen av Försvarets

 

 

radioanstalts internationella samarbete (Fö 2020:01) .....

78

4.6Utredningen en materielförsörjningsstrategi för det

 

 

militära försvaret (Fö 2020:02)........................................

78

5

Socialdepartementet .......................................................................

80

 

5.1

Statens medicinsk-etiska råd (S 1985:A).........................

80

 

5.2

Pensionärskommittén (S 1991:08)...................................

90

 

5.3

Funktionshindersdelegationen (S 1998:B) ......................

95

5.4Samordningsfunktion för regeringens alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksförebyggande

politik (SAMANT) (S 2007:E)......................................

102

5.5Arbetsgruppen för vårdande av pensions-

 

överenskommelsen (Pensionsgruppen) (S 2007:F) .......

104

5.6

Samordnad utveckling för god och nära vård

 

 

(S 2017:01) ....................................................................

105

5.7

Framtidens socialtjänst (S 2017:03) ..............................

107

5.8

OPS-utredningen (S 2018:01) .......................................

110

5.9

Utredningen om jämlik tandhälsa (S 2018:02) ..............

111

5.10En trygg sjukförsäkring med människan i centrum

(S 2018:05) ....................................................................

112

5.11Nationell samordnare för en välfungerande

sjukskrivningsprocess (S 2018:06) ................................

113

5.12Utredningen om ett upphandlat fondtorg för

premiepension (Fi 2018:06)...........................................

113

5.13Utredningen om översyn av yrket personlig assistent

(S 2018:08) ....................................................................

114

5.14Utredningen om hälso- och sjukvårdens beredskap

 

(S 2018:09) ....................................................................

115

5.15

Delegationen för senior arbetskraft (S 2018:10)............

117

5.16Utredningen om välfärdsteknik i äldreomsorgen

 

(S 2018:11) ....................................................................

118

5.17

Sammanhållen kunskapsstyrning (S 2018:12)...............

119

5.18Utredningen om bostadsbidrag och underhållsstöd

 

– minskad skuldsättning och ökad träffsäkerhet

 

 

(BUMS) (S 2018:13) .....................................................

120

5.19

Garantipensionsutredningen (S 2018:14) ......................

120

5.20Utredningen om sammanhållen information inom

vård och omsorg (S 2019:01) ........................................

121

4

Skr. 2020/21:103

5.21

Fast omsorgskontakt i hemtjänsten (S 2019:02)............

122

5.22Utredningen om ökade förutsättningar för hållbara

 

investeringsprojekt i framtidens hälso- och sjukvård

 

 

(S 2019:03) ....................................................................

123

5.23

Nationell samordnare för en hållbar kompetens-

 

 

försörjning i vård och omsorgen om äldre

 

 

(S 2019:04) ....................................................................

123

5.24Utredningen om en sammanhållen god och nära vård

 

för barn och unga (S 2019:05) .......................................

124

5.25

Utredningen Stärkt assistans (S 2020:01)......................

125

5.26Utredningen om översyn av vissa frågor på

tobaksområdet (S 2020:02)............................................

126

5.27Utredningen om merkostnader i bostad med särskild

service enligt LSS (S 2020:03) ......................................

127

5.28Utredningen om sjuk- och aktivitetsersättningen

samt förmåner vid rehabilitering (S 2020:04)................

128

5.29Utredningen om genomförande av tillgänglighets-

direktivet (S 2020:05)....................................................

129

5.30Kommittén för främjandet av ökad fysisk aktivitet

(S 2020:06) ....................................................................

129

5.31Utredningen om tillgång till vaccin mot covid-19

 

(S 2020:07) ....................................................................

130

5.32

Samsjuklighetsutredningen (S 2020:08)........................

130

5.33

Coronakommissionen (S 2020:09) ................................

132

5.34Utredningen om vissa frågor om förskrivning och expediering av elektroniska recept inom EES

(S 2020:10) ....................................................................

132

5.35Utredningen om förstärkt tolktjänst för jämlikhet

och delaktighet (S 2020:11)...........................................

133

5.36Delegationen för ökad tillgänglighet i hälso- och

sjukvården (S 2020:12)..................................................

134

5.37Utredningen om privata sjukvårdsförsäkringar

 

(S 2020:13) ....................................................................

135

5.38

VAB-utredningen (2020:14)..........................................

136

5.39Utredningen om gårdsförsäljning av alkoholhaltiga

 

drycker (S 2020:15).......................................................

136

5.40

Utredning om en äldreomsorgslag (S 2020:16) .............

137

6 Finansdepartementet ....................................................................

138

6.1Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi, ESO

 

(Fi 2007:03)...................................................................

138

6.2

Kommittén för finansiell stabilitet (Fi 2013:09)............

143

6.3

Tillitsdelegationen (Fi 2016:03) ....................................

144

6.4Utredningen om en strukturell översyn av

 

mervärdesskattelagstiftningen (Fi 2016:06) ..................

146

6.5

Riksbankskommittén (Fi 2016:15) ................................

147

6.6

Kommunutredningen (Fi 2017:02) ................................

148

6.7Utredningen om samordning för bostadsbyggande

(N 2017:08) ...................................................................

149

5

Skr. 2020/21:103

6.8Utredningen om ett eventuellt svenskt deltagande i

 

Europeiska bankunionen (Fi 2017:10)..........................

151

6.9

Spelmarknadsutredningen (Fi 2018:03) ........................

152

6.10Utredningen om samordning av statliga

 

utbetalningar från välfärdssystemen (Fi 2018:05) ........

153

6.11

Jämlikhetskommissionen (Fi 2018:07)..........................

155

6.12

Utredningen om grönt sparande (Fi 2018:08) ...............

155

6.13

Bilpoolsutredningen (Fi 2018:09) .................................

156

6.14Översyn av hyresmodell för vissa kulturinstitutioner

(Fi 2018:10)...................................................................

157

6.15Utredningen om skatt på skadliga kemikalier i kläder

och skor (Fi 2019:01) ....................................................

158

6.16Utredningen om nya kapitaltäckningsregler för

 

värdepappersbolag (Fi 2019:02) ....................................

158

6.17

Rut-utredningen (Fi 2019:03) ........................................

159

6.18Utredningen om bättre konkurrens i bostads-

byggandet (Fi 2019:04) .................................................

160

6.19Utredningen om folkbokföring och samordnings-

 

nummer (Fi 2019:05).....................................................

161

6.20

Engångsartikelutredningen (Fi 2019:06) .......................

161

6.21Utredningen om det skatterättsliga företrädar-

ansvaret (Fi 2019:07).....................................................

162

6.22Utredningen om stärkta åtgärder mot penningtvätt

och finansiering av terrorism (Fi 2019:08) ...................

163

6.23Utredningen om förenklade skatteregler för att

underlätta och främja egenföretagande (Fi 2019:09).... 164

6.24Utredningen ett nytt regelverk om säkerställda

 

obligationer (Fi 2019:10)...............................................

164

6.25

Bygglovsutredningen (Fi 2020:01)................................

165

6.26En väl fungerande ordning för val och besluts-

 

fattande i kommuner och regioner (Fi 2020:02) ...........

166

6.27

Ett moderniserat konsumentskydd (Fi 2020:03)............

167

6.28Utredningen om mervärdesskatt vid inhyrd personal

för vård och social omsorg (Fi 2020:04) ......................

168

6.29Nytt miljöstyrande system för godstransporter på

 

väg (Fi 2020:05) ............................................................

168

6.30

En socialt hållbar bostadsförsörjning (Fi 2020:06).......

169

6.31En effektiv ekonomistyrning i kommuner och

regioner (Fi 2020:07).....................................................

170

6.32Införande av nya uppgiftsskyldigheter för betal-

tjänstleverantörer (Fi 2020:08) ......................................

170

6.33Utredningen om vissa frågor om statligt anställdas

 

rättsställning (Fi 2020:09) .............................................

171

6.34

Ett offentligt register för bostadsrätter (Fi 2020:10).....

171

6.35Utredningen Förslag för att underlätta för första- gångsköpare på bostadsmarknaden

(Fi 2020:11)...................................................................

171

6.36Utredningen Statens roll på betalningsmarknaden

(Fi 2020:12)...................................................................

172

6

Skr. 2020/21:103

7 Utbildningsdepartementet ............................................................

173

7.1Svenska delegationen av finsk-svenska

 

utbildningsrådet (U 1976:11).........................................

173

7.2

Forskningsberedningen (Ju 1983:B)..............................

174

7.3

Kommittén Svenska Unescorådet (U 2012:01) .............

178

7.4Utredningen om elevers möjligheter att nå

kunskapskraven (U 2017:07).........................................

181

7.5Utredningen om planering och dimensionering av

 

komvux och gymnasieskola (U 2018:01) ......................

183

7.6

Betygsutredningen 2018 (U 2018:03) ...........................

185

7.7

Utredningen om en mer likvärdig skola (U 2018:05) ...

186

7.8Stärkt kvalitet och likvärdighet inom komvux för

elever med svenska som andraspråk (KLIVA)

 

(U 2018:06) ...................................................................

187

7.9Utredningen om fritidshem och pedagogisk omsorg

(U 2018:08) ...................................................................

188

7.10Utredningen om fler barn i förskolan för bättre

språkutveckling i svenska (U 2019:01) .........................

189

7.11Utredningen om ett utvecklat innovationsstöd vid

 

universitet och högskolor (U 2019:02) ..........................

190

7.12

Utredningen om översyn av regelverket för

 

 

pliktleverans och hantering av annat material vid

 

 

Kungl. biblioteket (U 2019:03) .....................................

191

7.13Utredningen om stärkta skolbibliotek och läromedel

(U 2019:04) ...................................................................

192

7.14Utredningen om mer tid till undervisning

 

(U 2020:01) ...................................................................

192

7.15

Utredningen om en tioårig grundskola (U 2020:02).....

193

7.16

Rymdlagsutredningen (U 2020:03) ...............................

194

7.17Utredningen om organisation, styrning och

 

finansiering av forskningsinfrastruktur (U 2020:04) ....

195

7.18

Genomförande av högskoleprovet (U 2020:05) ............

195

7.19Utredningen om avskiljande av studenter och

belastningsregisterkontroll inför vissa studier

 

(U 2020:06) ...................................................................

196

7.20Utredningen om förutsättningar för ett statligt

 

huvudmannaskap för skolan (2020:07) .........................

196

7.21

Sfi-peng till utbildningsanordnare (U 2020:08).............

197

8 Miljödepartementet ......................................................................

198

8.1

Miljövårdsberedningen (Jo 1968:A)..............................

198

8.2

Kärnavfallsrådet (M 1992:A) ........................................

205

8.3

Miljömålsberedningen (M 2010:04)..............................

211

8.4Utredningen initiativet Fossilfritt Sverige

(M 2016:05)...................................................................

219

8.5Utredningen om minskad övergödning genom stärkt

 

lokalt åtgärdsarbete (M 2018:02) ..................................

220

8.6

Klimatpolitiska vägvalsutredningen (M 2018:07) ........

221

8.7Utredningen om en giftfri och cirkulär återföring av

fosfor från avloppsslam (M 2018:08) ...........................

222

7

Skr. 2020/21:103

8.8Utredningen om översyn av strandskyddet

 

(M 2019:01)...................................................................

223

8.9

Skogsutredningen 2019 (M 2019:02) ............................

224

8.10Utredningen om producentansvar för textil

(M 2019:03)...................................................................

225

8.11Utredningen om utfasning av fossila drivmedel och förbud mot försäljning av nya bensin- och

 

dieseldrivna bilar (M 2019:04) ......................................

226

8.12

Klimaträttsutredningen (M 2019:05).............................

228

8.13Utredningen om skadereglering vid en radiologisk

olycka (M 2020:01) .......................................................

229

8.14En nationell samordnare för Agenda 2030

(M 2020:02)...................................................................

230

8.15Utredningen om översyn av artskyddsförordningen

 

(M 2020:03)...................................................................

231

8.16

Pantsystem för småelektronik (M 2020:04) ..................

232

8.17Utredningen om verksamheters kommunala avfall

 

(M 2020:05)...................................................................

233

8.18

Miljöprövningsutredningen (M 2020:06) ......................

233

8.19Utredningen om en ökad förutsägbarhet vid

 

miljöprövning av vindkraft (M 2020:07).......................

234

9 Näringsdepartementet ..................................................................

236

9.1

EU-straffstadgandeutredningen (N 2018:02).................

236

9.2Kommittén för teknologisk innovation och etik

(KOMET) (N 2018:04)..................................................

236

9.3Utredningen om sanktioner vid brott mot djur

 

(N 2018:05) ...................................................................

237

9.4

Djurhälsolagsutredningen (N 2018:06) .........................

238

9.5Utredningen om en EU-anpassad lagstiftning om

läkemedel för djur (N 2019:01) .....................................

239

9.6Utredningen för fossiloberoende jordbruk

 

(N 2020:01) ...................................................................

239

9.7

Alunskifferutredningen (N 2020:02) .............................

240

9.8Utredningen om ett enklare regelverk för mikroföretagande och en modernare bokföringslag

(N 2020:03) ...................................................................

241

9.9Utredningen tydligt, enkelt och förutsägbart

– Företagares trygghetssystem (N 2020:04) ..................

242

9.10Utredningen om genomförande av det nya EU- direktivet om kvaliteten på dricksvatten och om bättre tillgång till dricksvatten för alla i unionen

(N 2020:05) ...................................................................

243

10 Kulturdepartementet.....................................................................

244

10.1Kommittén Demokratin 100 år – samling för en

 

stark demokrati (Ku 2018:02)........................................

244

10.2

Kommittén nationell satsning på medie- och

 

 

informationskunnighet och det demokratiska

 

 

samtalet (Ku 2018:04) ...................................................

245

8

Skr. 2020/21:103

10.3Utredningen om uppföljning av minoritetspolitiken

 

(Ku 2018:05) .................................................................

245

10.4

Ett museum om Förintelsen (Ku 2019:01) ....................

246

10.5Utredningen om skydd mot processuella åtgärder för

 

inlånade kulturföremål (Ku 2019:02) ...........................

247

10.6

Sannings- och försoningskommissionen för

 

 

tornedalingar, kväner och lantalaiset (Ku 2020:01)......

248

10.7Utredningen om personuppgiftsbehandling i ärenden

om stöd till det civila samhället (Ku 2020:02) .............

248

10.8Utredningen Återstart för kulturen – återhämtning

 

och utveckling efter coronapandemin (Ku 2020:03) .....

249

11 Arbetsmarknadsdepartementet .....................................................

250

11.1

Delegationen för unga och nyanlända till arbete

 

 

(A 2014:06) ...................................................................

250

11.2Utredningen om en ny arbetslöshetsförsäkring för

 

fler, grundad på inkomster (A 2018:01) ........................

253

11.3

Barnkonventionsutredningen (S 2018:03) .....................

254

11.4Utredningen om en moderniserad arbetsrätt

(A 2019:01) ...................................................................

254

11.5Utredningen om genomförande av visselblåsar-

direktivet (A 2019:02) ...................................................

256

11.6Utredningen om vissa frågor i diskrimineringslagen

 

(A 2019:03) ...................................................................

257

11.7

Kommuners medverkan i den statliga

 

 

arbetsmarknadspolitiken (A 2019:04) ...........................

257

11.8Utredningen om genomförande av direktivet om

 

balans mellan arbete och privatliv (A 2019:05)............

258

11.9

Kommissionen för jämställda livsinkomster

 

 

(A 2020:01) ...................................................................

259

11.10Utredningen om ILO:s konvention om våld och

trakasserier i arbetslivet (A 2020:02) ............................

260

12 Infrastrukturdepartementet ...........................................................

262

12.1Utredningen om framtidens järnvägsunderhåll

 

(N 2018:01) ...................................................................

262

12.2

Öppna data-utredningen (I 2019:01) .............................

262

12.3Utredningen om ett nationellt biljettsystem för all

 

kollektivtrafik i hela Sverige (I 2019:02) ......................

263

12.4

It-driftsutredningen (I 2019:03).....................................

264

12.5Utredningen om effektivare kontroller av yrkestrafik

på väg (I 2019:04) .........................................................

265

12.6Ökad och standardiserad användning av betrodda

 

tjänster i den offentliga förvaltningen (I 2020:01).........

266

12.7

Utredningen om postlagens tystnadsplikt

 

 

(I 2020:02).....................................................................

266

12.8

Postfinansieringsutredningen (I 2020:03)......................

267

12.9

Utredningen om elvägar (I 2020:04) .............................

268

9

Skr. 2020/21:103

Inledning

Regeringen ska varje år lämna en redovisning till riksdagen för verksam- heten inom de kommittéer som har tillsatts efter regeringens beslut (9 kap. 9 § riksdagsordningen).

Principer för redovisningen

I årets kommittéberättelse används samma principer för redovisningen som i tidigare kommittéberättelser (se skr. 1997/98:103 s. 3).

De tillfälliga organ som är tillsatta efter regeringens beslut redovisas i kommittéberättelsen, såväl kommittéer som organ som har fått en bokstavsbeteckning, oavsett om de är organ inom Regeringskansliet eller inte. Under 2020 är alla organ med en bokstavsbeteckning organ inom Regeringskansliet. Med kommittéer avses även särskilda utredare. Särskilda utredare beskrivs närmare i avsnittet om rollfördelningen inom kommittéerna.

En särskild redovisning av antalet tillsatta respektive avslutade kommittéer under 2020 finns också (s. 15). Där ingår även de andra till- fälliga organ som redovisas i kommittéberättelsen.

Konstitutionsutskottet har under 2018 granskat kommittéväsendet (bet. 2017/18:KU10) och bl.a. pekat på att det i kommittéberättelsen ibland saknas titlar på de personer som i olika roller medverkar och att redovisningen varierar mellan departementen. Enligt utskottet ligger det ett värde i att redovisningen är enhetlig och transparent och därför har man inom Regeringskansliet, när det gäller de kommittéer som tillsatts fr.o.m. 2018, arbetat med de anpassningar som utskottet efterfrågar.

Kommittéberättelsens innehåll

En kommitté eller ett annat tillfälligt organ som tillsatts av regeringen är alltid knutet till ett departement (eller till Statsrådsberedningen). Detta återspeglas i kommittéberättelsen genom att de redovisas departementsvis.

Kommittéberättelsen innehåller

uppgifter om sammansättning, adresser och, i vissa fall, telefon- nummer,

redogörelser för arbetet under det år berättelsen avser,

uppgifter om kostnaderna,

fördelningen mellan kvinnor och män, med undantag för de personer som deltagit i parlamentariska referensgrupper utan att vara förordnade av statsråd och de personer som deltagit i annat parlamentariskt samråd utan att vara förordnade av statsråd, och

register.

11

Skr. 2020/21:103

Sättet att beteckna en utredning

När en kommitté eller ett annat tillfälligt organ tillsätts får det en beteckning. Denna består i regel av

en förkortning av departementets namn,

ett årtal som visar när kommittén tillsatts,

ett kolon och två siffror eller en bokstav som ingår i en årsvis löpande

serie för varje departement.

Exempelvis avser beteckningen Ju 2020:01 den första kommitté som till- sattes inom Justitiedepartementets verksamhetsområde 2020. Kommittén behåller beteckningen under hela sin verksamhetstid, även om den flyttas till ett annat departements verksamhetsområde.

Rollfördelning

En kommitté som har ett utredningsuppdrag består enligt 2 § kommittéförordningen (1998:1474) av en ordförande och en eller flera andra ledamöter. Kommittén kan biträdas av bl.a. sakkunniga, experter och sekreterare. Kommittéförordningen innehåller föreskrifter om de medverkandes uppgifter och befogenheter. Det förekommer också att ett utredningsuppdrag lämnas till en enda person som arbetar under samma förutsättningar som kommittéerna. En sådan särskild utredare har samma ställning som ordföranden och andra ledamöter i en kommitté.

Fördelningen mellan kvinnor och män

Fördelningen mellan kvinnor och män i kommittéerna redovisas i bilaga

3.Uppgifterna lämnas för varje departements ansvarsområde och totalt för kommittéväsendet. Uppgifterna avser fyra grupper, nämligen ordförande m.m., ledamöter, sakkunniga m.m. samt sekreterare och övriga. Statistiken omfattar bara dem som under redovisat år varit förordnade i en pågående kommitté. Statistiken kan jämföras med den sammanställning av statistik över könsfördelningen i statliga myndigheters styrelser och insynsråd m.m. som publiceras på regeringen.se vartannat år och som även samman- fattas och lämnas till riksdagen i budgetpropositionen. Sammantaget för alla kommittéer som framgår av bilagan är andelen kvinnor och män bland kommittéordförandena m.m. och ledamöterna 50 procent.

Jämställdhetsaspekter

Enligt 15 § kommittéförordningen ska konsekvenserna av sådana förslag som har betydelse bl.a. för jämställdheten mellan kvinnor och män anges i varje betänkande. Enligt 15 a § kommittéförordningen ska konsekvens- utredningen utformas på ett sätt som framgår av 6 och 7 §§ förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.

En uppföljning av arbetet med jämställdhetsintegrering i Regerings- kansliet genomförs årligen av Statistiska centralbyrån (SCB). Uppfölj- ningen för 2019 visar bl.a. att av de beslutade kommittédirektiv där

12

Skr. 2020/21:103

jämställdhetsperspektivet bedömdes vara relevant, innehöll 83 procent en text om jämställdhet, vilket är en förbättring med 1 procentenhet jämfört med föregående år. Tilläggsdirektiv som endast avsåg förlängd utred- ningstid omfattas inte av kartläggningen. Av betänkanden under 2019, där en text om jämställdhet var relevant, innehöll 90 procent en sådan text, vilket är fem procentenheter lägre än föregående år. SCB:s uppföljning av arbetet under 2020 kommer att redovisas till Regeringskansliet i april 2021.

Ålderssammansättningen

En uppföljning av ålderssammansättningen i kommittéväsendet genom- fördes under 2019. Uppföljningen av utredningar med kommittédirektiv visar att andelen unga är lägre än andelen unga i befolkningen och att det inte skett några större förändringar jämfört med tidigare års kart- läggningar. Genomsnittsåldern i utredningar med kommittédirektiv är 50,3 år. För ordförande och särskilda utredare är medelåldern 58,5 år, för ledamöter 53,6 år och för experter och sakkunniga 49 år. Antalet för- ordnade under 30 år är 25 personer. För 2020 har ingen ny uppföljning av ålderssammansättningen i kommittéväsendet genomförts.

Kostnaderna

Kommittékostnaderna redovisas i bilaga 1. Utvecklingen under senare år redovisas i form av två diagram i bilaga 2. Det första visar hur kostnaderna för samtliga kommittéer har utvecklats under de sex senaste budgetåren. Det andra diagrammet åskådliggör konsultkostnadernas del av kommitté- kostnaderna under samma tid och i samma prisläge. Kostnaderna för Regeringskansliets kommittéservice redovisas separat under rubriken Förvaltningsavdelningen.

Uppgifter om vissa andra organ

Utöver de utredningar som redovisas i kommittéberättelsen finns ett antal mindre, eller under kortare tid verksamma, utredningar och andra organ som tillsatts enligt ett beslut i Regeringskansliet och som finansieras från anslaget 4:1 Regeringskansliet m.m. under utgiftsområde 1. Dessa utredningar och organ fanns t.o.m. 1997 års berättelse med bland dem som redovisades i dåvarande bilaga 4 men är numera enbart registrerade i kommittéregistret i Regeringskansliets databas över kommittéer som finns tillgänglig via lagrummet.se och regeringen.se. Dessa organ finns inte heller med i den särskilda redovisningen på s. 15. Kostnaderna för dem ingår dock i kommittékostnaderna som redovisas i bilaga 1.

13

Skr. 2020/21:103

Uppgifter under löpande år

Uppgifter som ingår i berättelsen registreras fortlöpande i Regerings- kansliets databas över kommittéer. Bestämmelser om databasen finns i rättsinformationsförordningen (1999:175). Databasen finns tillgänglig via regeringen.se. Databasen är en del av det offentliga rättsinformations- systemet (lagrummet.se).

Uppgifter om kommittédirektiv

Kommittédirektiven ges ut löpande i en särskild serie. Fram till 2009 gavs också en särskild årsbok med direktiven ut. Kommittédirektiv finns sedan 2006 tillgängliga i pdf-format via lagrummet.se och regeringen.se.

14

Skr. 2020/21:103

Antalet tillsatta respektive avslutade kommittéer och andra organ som redovisas i kommitté- berättelsen under år 2020

 

Tillsatta

Avslutade

Statsrådsberedningen

0

0

 

 

 

Justitiedepartementet

21

10

 

 

 

Utrikesdepartementet

0

1

 

 

 

Försvarsdepartementet

2

1

 

 

 

Socialdepartementet

16

10

 

 

 

Finansdepartementet

12

18

 

 

 

Utbildningsdepartement

8

7

 

 

 

Miljödepartementet

7

6

 

 

 

Näringsdepartementet

5

4

 

 

 

Kulturdepartementet

3

3

 

 

 

Arbetsmarknadsdepartementet

2

6

 

 

 

Infrastrukturdepartementet

4

3

 

 

 

15

Statsrådsberedningen Skr. 2020/21:103

1Statsrådsberedningen

1.1Statsrådsberedningen har inga kommittéer

16

Justitiedepartementet Skr. 2020/21:103

2Justitiedepartementet

Inom detta avsnitt har följande kommittéer avslutat sin verksamhet sedan redovisningen i 2019 års kommittéberättelse: 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 och 14.

2.1Råd för migrations- och asylpolitiska barnfrågor (UD 2003:B)

Organ inom Regeringskansliet

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2003-11-13

Ledamöter:

Atler, Sandra, jurist (fr.o.m. 2008-12-01 t.o.m. 2009-08-31) Björn, Åke, överläkare (fr.o.m. 2003-11-20 t.o.m. 2008-06-30) Björn, Åke, överläkare (fr.o.m. 2008-12-01 t.o.m. 2009-08-31) Bellander, Eva, handläggare (fr.o.m. 2005-06-01 t.o.m. 2006-01-16) Carlsson, Anki, programsamordnare (fr.o.m. 2008-12-01 t.o.m.

2009-08-31)

Clomén, Dick, programsamordnare (fr.o.m. 2003-11-20 t.o.m.

2008-06-30)

Danielsson, Torgny, psykolog (fr.o.m. 2003-11-20 t.o.m. 2004-08-31) Ginsburg, Bengt-Erik, överläkare (fr.o.m. 2003-11-20 t.o.m.

2005-05-31)

Gustavsson, Torgny, chefsöverläkare (fr.o.m. 2004-02-10 t.o.m.

2008-06-30)

Gustavsson, Torgny, chefsöverläkare (fr.o.m. 2008-12-01 t.o.m.

2009-08-31)

Heilborn, Christina, barnrättsjurist (fr.o.m. 2006-01-31 t.o.m.

2008-06-30)

Heilborn, Christina, barnrättsjurist (fr.o.m. 2008-12-01 t.o.m.

2009-08-31)

Hessle, Marie, psykolog (fr.o.m. 2003-11-20 t.o.m. 2006-12-31) Hülphers, Olof, jurist (fr.o.m. 2003-11-20 t.o.m. 2008-06-30) Hülphers, Olof, jurist (fr.o.m. 2008-12-01 t.o.m. 2009-08-31) Jacobson, Monica, jurist (fr.o.m. 2008-12-01 t.o.m. 2009-08-31) Larsson Bellander, Eva, handläggare (fr.o.m. 2003-11-20 t.o.m.

2005-05-31)

Lennartsson, Maria, beslutsfattare (fr.o.m. 2003-11-20 t.o.m.

2008-06-30)

Lennartsson, Maria, beslutsfattare (fr.o.m. 2008-12-01 t.o.m.

2009-08-31)

Lindberg, Tor, barnläkare (fr.o.m. 2003-11-20 t.o.m. 2008-06-30) Lindberg, Tor, barnläkare (fr.o.m. 2008-12-01 t.o.m. 2009-08-31) Lundin, Björn, överläkare (fr.o.m. 2003-11-20 t.o.m. 2004-02-09)

Malmberg, Fredrik, barnombudsmannen (fr.o.m. 2008-12-01 t.o.m. 2009-08-31)

17

Justitiedepartementet Skr. 2020/21:103

Nyberg, Lena, barnombudsman (fr.o.m. 2003-11-20 t.o.m.

2008-06-30)

Olsson, Lars, handläggare (fr.o.m. 2006-01-17 t.o.m. 2008-06-30) Palmér, Ingela, leg. psykolog (fr.o.m. 2004-09-01 t.o.m. 2008-06-30) Palmér, Ingela, leg. psykolog (fr.o.m. 2008-12-01 t.o.m. 2009-08-31) Sandesjö, Håkan, generaldirektör (fr.o.m. 2003-11-20 t.o.m.

2006-06-05)

Wessel, Anna, enhetschef (fr.o.m. 2003-11-20 t.o.m. 2008-06-30) Wessel, Anna, enhetschef (fr.o.m. 2008-12-01 t.o.m. 2009-08-31)

Sekreterare:

Edlund, Jennie, ämnessakkunnig (fr.o.m. 2005-06-01 t.o.m.

2006-12-31)

Ekfeldt Nyman, Sofia, departementssekreterare (fr.o.m. 2007-11-12 t.o.m. 2020-12-06)

Heilborn, Christina, ämnessakkunnig (fr.o.m. 2003-11-20 t.o.m. 2004-02-08)

Neiglick, Erica, departementssekreterare (fr.o.m. 2007-01-01 t.o.m. 2007-09-30)

Nordin Skult, Maria, departementssekreterare (fr.o.m. 2008-12-01 t.o.m. 2009-08-31)

Stenström, Erik, departementssekreterare (fr.o.m. 2004-03-15 t.o.m. 2005-05-31)

Uppdraget är därmed slutfört.

2.2Delegationen för migrationsstudier (Ju 2013:17)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2013-11-21

Ordförande:

Palme, Joakim, professor (fr.o.m. 2013-11-21)

Ledamöter:

Bevelander, Pieter, professor (fr.o.m. 2014-02-27) Brunnberg, Kerstin, journalist (fr.o.m. 2014-02-27)

Carlander Hemingway, Åsa, jurist och enhetschef (fr.o.m. 2018-08-30) Sundén, Annika, analysdirektör (fr.o.m. 2014-02-27)

Wilton Wahren, Alexandra, departementsråd (fr.o.m. 2014-02-27 t.o.m. 2018-08-29)

Åslund, Olof, professor (fr.o.m. 2014-02-27)

Kanslichef:

Tamas, Kristof, ämnessakkunnig (fr.o.m. 2014-01-01 t.o.m. 2018-12-14)

Tamas, Kristof, ämnessakkunnig (fr.o.m. 2019-09-01 t.o.m. 2020-09-20)

Wahlstedt, Mattias, departementsråd (fr.o.m. 2021-01-01 t.o.m. 2025-12-31)

18

Justitiedepartementet Skr. 2020/21:103

T.f. kanslichef:

Tovatt, Caroline, fil.dr (fr.o.m. 2018-12-15 t.o.m. 2019-08-31) Wahlstedt, Mattias, departementsråd (fr.o.m. 2020-10-01 t.o.m. 2020-12-31)

Bitr. kanslichef:

Tovatt, Caroline, fil.dr (fr.o.m. 2018-08-01 t.o.m. 2018-12-14)

Tovatt, Caroline, fil.dr (fr.o.m. 2019-09-01)

Sekreterare:

Asplund, André, fil.dr (fr.o.m. 2018-08-20)

Bodin, Pierre, projektekonom (fr.o.m. 2019-11-11 t.o.m. 2020-01-31) Bodin, Pierre, projektledare (fr.o.m. 2020-02-01 t.o.m. 2020-12-31) Bodin, Pierre, projektledare (fr.o.m. 2021-01-01 t.o.m. 2020-12-31) Galli, Raoul, fil.dr (fr.o.m. 2019-11-11 t.o.m. 2020-12-20)

Galli, Raoul, fil.dr (fr.o.m. 2020-01-02 t.o.m. 2020-12-31) Hedberg, Charlotta, docent (fr.o.m. 2015-01-19 t.o.m. 2015-12-31) Larsson, Jakob, fil.mag. (fr.o.m. 2014-03-17 t.o.m. 2014-10-12) Liljeberg, Linus, utredare (fr.o.m. 2015-09-01)

Lundberg, Erik, fil.dr (fr.o.m. 2018-01-15 t.o.m. 2018-07-14) Luthman, Iris (fr.o.m. 2019-01-01)

Parusel, Bernd, fil.dr (fr.o.m. 2015-01-19 t.o.m. 2016-04-30) Silberstein, Daniel, doktorand (fr.o.m. 2020-01-07 t.o.m. 2020-07-06) Silberstein, Daniel, doktorand (fr.o.m. 2020-07-07 t.o.m. 2020-12-31) Silberstein, Daniel, fil. dr (fr.o.m. 2021-01-01 t.o.m. 2021-06-21) Solomin, Nina, kommunikationsansvarig (fr.o.m. 2016-05-15 t.o.m. 2017-01-31)

Svantesson, Monica, fil.dr (fr.o.m. 2014-03-24 t.o.m. 2017-09-05) Thalberg, Sara, fil.dr (fr.o.m. 2016-01-01)

Tovatt, Caroline, fil.dr (fr.o.m. 2014-11-10 t.o.m. 2018-07-31) Malm Lindberg, Henrik, docent (fr.o.m. 2016-06-27) Vera-Larrucea, Constanza, fil.dr (fr.o.m. 2017-04-01)

Biträdande sekreterare:

Ahlén, Anton, departementssekreterare (fr.o.m. 2015-09-01 t.o.m. 2017-08-24)

Djekane, Miriam, kanslisekreterare (fr.o.m. 2016-10-24 t.o.m. 2017-01-15)

Holmquist, Åsa (fr.o.m. 2017-02-01)

Larsson, Camilla, kanslisekreterare (fr.o.m. 2014-04-01 t.o.m. 2016-10-23)

Luthman, Iris (fr.o.m. 2017-06-19 t.o.m. 2018-02-09) Planchard, Suzanne, (fr.o.m. 2021-01-01 t.o.m. 2021-06-30) Sarbast, Diana, (fr.o.m. 2020-01-13 t.o.m. 2020-04-12) Sarbast, Diana, (fr.o.m. 2020-04-13 t.o.m. 2020-12-31) Sarbast, Diana, (fr.o.m. 2021-01-01 t.o.m. 2021-06-30) Wenzer, Amanda (fr.o.m. 2018-11-12 t.o.m. 2018-12-31)

Lokal: Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm

Direktiv för delegationen, se dir. 2013:102, dir. 2017:5 och dir. 2020:36

19

Justitiedepartementet Skr. 2020/21:103

Kommittén har avgett

Förteckning över Delmi-publikationer 2014

Rapport och Policy Brief 2014:1 Radikala högerpartier och attityder till invandring i Europa, av Mikael Hjerm och Andrea Bohman

Förteckning över Delmi-publikationer 2015

Rapport och Policy Brief 2015:1 Internationell migration och remitteringar i Etiopien, av Lisa Andersson

Kunskapsöversikt 2015:2 Politiska remitteringar, av Emma Lundgren Jörum och Åsa Lundgren

Kunskapsöversikt 2015:3 Integrationspolitik och arbetsmarknad, av Patrick Joyce

Kunskapsöversikt 2015:4 Migration och företagens internationalisering, av Andreas Hatzigeorgiou och Magnus Lodefalk

Rapport och Policy Brief 2015:5 Svenskt medborgarskap: reglering och förändring i ett skandinaviskt perspektiv, av Mikael Spång

Rapport och Policy Brief 2015:6 Vem blir medborgare och vad händer sen? Naturalisering i Danmark, Norge och Sverige, av Pieter Bevelander, Jonas Helgertz, Bernt Bratsberg och Anna Tegunimataka

Kunskapsöversikt 2015:7 Kategoriernas dilemman, av Per Strömblad och Gunnar Myrberg

Rapport och Policy Brief 2015:8 Valet och Vägen: Syriska flyktingar i Sverige, av Emma Jörum Lundgren

Rapport och Policy Brief 2015:9 Arbetskraftsinvandring efter 2008 års reform, av Catharina Calleman (red.) och Petra Herzfeld Olsson (red.)

Förteckning över Delmi-publikationer 2016

Kunskapsöversikt 2016:1 Alla tiders migration! av Dick Harrisson Rapport och Policy Brief 2016:2 Invandringens

arbetsmarknadseffekter, av Mattias Engdahl

Rapport och Policy Brief 2016:3 Irreguljär migration och Europas gränskontroller, av Ruben Andersson

Kunskapsöversikt 2016:4 Diaspora – ett begrepp i utveckling, av Erik Olsson

Kunskapsöversikt 2016:5 Migration within and from Africa, av Aderanti Adepoju

Rapport och Policy Brief 2016:6 Invandring, mediebilder och radikala högerpopulistiska partier i Norden, av Anders Hellström och Anna- Lena Lodenius

Kunskapsöversikt 2016:7 Invandring och företagande, av Martin Klinthäll, Craig Mitchell, Tobias Schölin, Zoran Slavnic och Susanne Urban

Rapport och Policy Brief 2016:8 Invandringens effekter på Sveriges ekonomiska utveckling, av Bo Malmberg, Thomas Wimark, Jani Turunen och Linn Axelsson

20

Justitiedepartementet Skr. 2020/21:103

Förteckning över Delmi-publikationer 2017

Kunskapsöversikt 2017:1 De invandringskritiska partiernas politiska inflytande i Europa, av Maria Tyrberg och Carl Dahlström

Kunskapsöversikt 2017:2 Hatbrott med främlingsfientliga och rasistiska motiv, av Berit Wigerfelt och Anders S Wigerfelt

Avhandlingsnytt 2017:3 Vägen till arbete. Utlandsföddas möte med den svenska arbetsmarknaden, av Moa Bursell, Mikael Hellström, Jennie K Larsson, Melissa Kelly, Martin Qvist och Caroline Tovatt

Policy Brief 2017:4 Integration och tillit – långsiktiga konsekvenser av den stora invandringen till Norge, av Grete Brochmann

Kunskapsöversikt 2017:5 Invandringens historia – från ”folkhemmet” till dagens Sverige, av Mikael Byström och Pär Frohnert

Rapport och Policy Brief 2017:6 Invandring i medierna – Hur rapporterade svenska tidningar åren 2010-2015? av Jesper Strömbäck, Felicia Andersson och Evelina Nedlund

Rapport och Policy Brief 2017:7 Valdeltagande och representation – Om invandring och politisk integration i Sverige, av Pieter Bevelander (red.) och Mikael Spång (red.)

Rapport och Policy Brief 2017:8 Responsibility Sharing for Refugees in the Middle East and North Africa, av Susan Martin

Rapport och Policy Brief 2017:9 Reforming the Common European Asylum System, av Bernd Parusel och Jan Schneider

Rapport och Policy Brief 2017:10 A Fair Share: Refugees and Responsibility-Sharing, av Alexander Betts, Cathryn Costello och Natascha Zaun

Förteckning över Delmi-publikationer 2018

Rapport och Policy Brief 2018:1 Den svensksomaliska diasporans engagemang i utvecklingsarbete och katastrofhjälp i Somalia

Rapport och Policy Brief 2018:2 Akademiskt utbyte och internationell migration – En studie av stipendiater inom Svenska institutets Visbyprogram 1997-2015, av Andreas Åkerlund, Astrid Collsjöö och Mikael Börjesson

Rapport och Policy Brief 2018:3 Ensamkommande barns och ungas väg in i det svenska samhället, av Eskil Wadensjö och Aycan Celikaksoy

Rapport och Policy Brief 2018:4 Attityder till invandring – en analys av förändringar och medieeffekter i Sverige 2014–2016, av Jesper Strömbäck och Nora Theorin

Rapport och Policy Brief 2018:5 Familj, medborgarskap, migration – Sveriges politik för anhöriginvandring i ett jämförande perspektiv, av Karin Borevi

Avhandlingsnytt 2018:6 Barn och migration, av Mehek Muftee, Lisa Ottosson, Gunilla Jarkman Björn, Anna Åhlund, Eva Skowronski och Michael Lindblad

Policy Brief 2018:7 Människohandel och människosmuggling i den irreguljära migrationen, av Ryszard Piotrowicz

21

Justitiedepartementet Skr. 2020/21:103

Rapport och Policy Brief 2018:8 Asylsökandes möte med Sverige – Lärdomar från en panelundersökning, av Peter Esiasson och Jacob Sohlberg

Policy Brief 2018:9 Medborgarskapslagar – en global jämförelse, av Rainer Bauböck

Förteckning över Delmi-publikationer 2019

Rapport och Policy Brief 2019:01 Bridging the Gaps – Linking Research to Public Debates and Policy-making on Migration and integration, av Martin Ruhs, Kristof Tamas och Joakim Palme

Rapport och Policy Brief 2019:2 Från Afrikas horn till Sverige: Smuggling, informella nätverk och diasporans engagemang, av Tekalign Ayalew Mengiste och Erik Olsson

Rapport och Policy Brief 2019:3 Thai berry pickers in Sweden – A migration corridor to a low-wage sector, av Charlotta Hedberg, Linn Axelsson and Manolo Abella

Rapport och Policy Brief 2019:4 Internationella studenter i Sverige – Avgiftsreformens påverkan på inflödet av studenter, av André Bryntesson och Mikael Börjesson

Kunskapsöversikt och Policy Brief 2019:5 Migration och utveckling: biståndets roll, av Robert E.B. Lucas

Policy Brief 2019:6 Åter till grunderna – Läsförmåga, immigration och arbetsmarknadsutfall i Sverige, av Jon Kristian Pareliussen

Policy Brief 2019:7 Ålder vid invandring och arbetsmarknads- integration – det svenska exemplet, av Torun Österberg

Policy Brief 2019:8 Barn med posttraumatisk stress – utvärdering av en gruppintervention för ensamkommande flyktingbarn med symptom på posttraumatisk stress, av Anna Sarkadi

Policy Brief 2019:9 Suicidalt beteende och vård – skillnader mellan flyktingar, andra migranter och personer födda i Sverige, av Ellenor Mittendorfer-Rutz

Policy Brief 2019:10 Fri rörlighet för arbetstagare i EU och dess effekter på statsfinanserna, av Marcus Österman, Joakim Palme och Martin Ruhs

Förteckning över Delmi-publikationer 2020

Rapport och Policy Brief 2020:1, De som inte får stanna: Att implementera återvändandepolitik, av Henrik Malm Lindberg

Rapport och Policy Brief 2020:2, Laglig migration för arbete och studier – Möjligheter att få uppehållstillstånd i Sverige för personer som saknar skyddsbehov, av Bernd Parusel

Rapport och Policy Brief 2020:3, Effekten av krig – Posttraumatisk stress och social tillit hos flyktingar, av Jonathan Hall och Dennis Kahn

Rapport och Policy Brief 2020:4, Åtgärder mot människosmuggling och människohandel: Är de förenliga med EU-stadgan om de grundläggande rättigheterna? av Vladislava Stoyanova

Policy Brief 2020:5, Den reglerade invandringen och barnets bästa, av Louise Dane

22

Justitiedepartementet Skr. 2020/21:103

Policy Brief 2020:6, Migrationspolitik, välfärd och jämlikhet, av Björn Östbring

Avhandlingsnytt 2020:7, Migranters möte med svensk hälso- och sjukvård, av Juliet Aweko, Ulrika Byrskog, Annika Esscher, Robert Jonzon och Josefin Wångdahl

Policy Brief 2020:8, Språkkaféet som arena för språkträning, av Gunilla Jansson och Silvia Kunitz

Policy Brief 2020:9, Nyanlända elever och lärande på gymnasieskolans språkintroduktionsprogram, av Päivi Juvonen

Utredningstiden förlängs. Regeringen avser att senast under 2024 utreda hur delegationens verksamhet bör bedrivas och under 2025 ta ställning till hur arbetet ska bedrivas i fortsättningen.

2.32018 års tryck- och yttrandefrihetskommitté (Ju 2018:01)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2018-06-14

Ordförande:

Jermsten, Henrik, justitieråd (fr.o.m. 2018-06-14 t.o.m. 2020-08-18)

Ledamöter:

Acketoft, Tina, riksdagsledamoten (fr.o.m. 2019-11-14) Bengtsson, Angelika, led. av riksdagen (fr.o.m. 2018-10-11) Bengtsson, Jesper, chefredaktör (fr.o.m. 2018-09-06 t.o.m.

2018-10-31)

Eliasson, Bengt, led. av riksdagen (fr.o.m. 2019-01-24 t.o.m. 2019-11-13)

Engqvist, Lars, f.d. statsråd (fr.o.m. 2018-11-01)

Hallberg, Leif, förbundsordförande (fr.o.m. 2018-10-11 t.o.m. 2019-08-19)

Johnsson, Per-Ingvar, f.d. led. av riksdagen (fr.o.m. 2018-09-06) Karkiainen, Ida, led. av riksdagen (fr.o.m. 2018-09-06) Malmberg, Niclas, f.d. led. av riksdagen (fr.o.m. 2018-09-06) Malmer Stenergard, Maria, led. av riksdagen (fr.o.m. 2018-10-16 t.o.m. 2019-10-02)

Millard, Jonas, led. av riksdagen (fr.o.m. 2018-09-06 t.o.m.

2018-10-10)

Norlén, Andreas, led. av riksdagen (fr.o.m. 2018-09-06 t.o.m. 2018-10-15)

Nylander, Christer, led. av riksdagen (fr.o.m. 2018-09-06 t.o.m. 2019-01-23)

Obminska, Marta, led. av riksdagen (fr.o.m. 2018-09-06) Ottoson, Erik, led. av riksdagen (fr.o.m. 2019-10-03) Petersson, Helene, f.d. led. av riksdagen (fr.o.m. 2018-09-06) Skånberg, Tuve, riksdagsledamot (fr.o.m. 2019-08-20) Sydow Mölleby, Mia, led. av riksdagen (fr.o.m. 2018-09-06)

23

Justitiedepartementet Skr. 2020/21:103

Szyber, Caroline, led. av riksdagen (fr.o.m. 2018-09-06 t.o.m. 2018-10-10)

Wessinger, Brita, distriktsordförande (fr.o.m. 2018-09-06)

Sakkunniga:

Friberg, Karin, rättssakkunnig (fr.o.m. 2018-09-06 t.o.m. 2019-01-16) Tuco, Zlata, rättssakkunnig (fr.o.m. 2019-01-17)

Experter:

Alskog, Emma, kansliråd (fr.o.m. 2018-09-06)

Bröms Lumpus, Kerstin, chefsjurist (fr.o.m. 2018-09-06) Grinbaum, Henrik, chefsjurist (fr.o.m. 2018-09-06)

Gustafsdotter, Jeanette, vice verkställande direktör (fr.o.m. 2018-10-04 t.o.m. 2020-02-29)

Gustavsson, Daniel, hovrättsråd och vice ordförande (fr.o.m.

2019-03-11)

Hadenius, Patrik, vd (fr.o.m. 2018-09-06 t.o.m. 2020-03-31) Hultengård, Per, chefsjurist (fr.o.m. 2018-09-06 t.o.m. 2018-10-03) Hultengård, Peter, jurist (fr.o.m. 2020-03-01)

Kjellgren, Daniel, byråchef (fr.o.m. 2018-09-06) Kärnlöf, Hans, avdelningsdirektör (fr.o.m. 2019-09-19) Strand, Lena, stabschef/bolagsjurist (fr.o.m. 2018-09-06)

Sööder, Anna, departementssekreterare (fr.o.m. 2018-09-06 t.o.m. 2020-04-07)

Wande, Maria, jurist (fr.o.m. 2020-01-30) Wieslander, Mia, kansliråd (fr.o.m. 2018-09-06) Vigström, Ola, jurist (fr.o.m. 2018-09-06) Wilöf, Olle, förbundsjurist (fr.o.m. 2018-09-06)

Zabrodsky, Mikaela, jurist (fr.o.m. 2018-09-06 t.o.m. 2020-01-29)

Sekreterare:

Berglund Siegbahn, Katarina, hyresråd (fr.o.m. 2018-08-20 t.o.m.

2020-08-23)

Englund Krafft, Lisa, kansliråd (fr.o.m. 2018-06-25 t.o.m. 2020-08-18) Wållander, Daniel, justitiesekreterare (fr.o.m. 2019-08-19 t.o.m.

2020-07-19)

Wållander, Daniel, justitiesekreterare (fr.o.m. 2020-07-20 t.o.m.

2020-08-18)

Direktiv för kommittén, se dir. 2018:51 och dir. 2019:29

Kommittén har avgett

SOU 2020:45 Ett ändamålsenligt skydd för tryck- och yttrandefriheten

Uppdraget är därmed slutfört.

24

Justitiedepartementet Skr. 2020/21:103

2.4Utredningen om strängare regler om utländska månggiften (Ju 2018:04)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2018-07-01

Särskild utredare:

Kuttenkeuler, Anne, hovrättsråd (fr.o.m. 2018-07-19 t.o.m. 2020-01-16)

Ledamöter:

Akhondi, Alireza, led. av riksdagen (fr.o.m. 2018-11-30 t.o.m.

2020-01-16)

Blom, Juno, led. av riksdagen (fr.o.m. 2018-11-30 t.o.m. 2020-01-16) Eklind, Hans, led. av riksdagen (fr.o.m. 2018-11-30 t.o.m. 2020-01-16) Eskilandersson, Mikael, led. av riksdagen (fr.o.m. 2018-11-30 t.o.m. 2020-01-16)

Lundgren, Elin, led. av riksdagen (fr.o.m. 2018-11-30 t.o.m.

2020-01-16)

Stockhaus, Maria, led. av riksdagen (fr.o.m. 2018-11-30 t.o.m.

2020-01-16)

Thorbjörnson, Jon, led. av riksdagen (fr.o.m. 2018-11-30 t.o.m.

2020-01-16)

Valtola Sjöberg, Kukkamariia, sammankallande (fr.o.m. 2018-11-30 t.o.m. 2020-01-16)

Sakkunnig:

Hovmöller, Elisabeth, kansliråd (fr.o.m. 2018-09-06 t.o.m. 2020-01-16)

Experter:

Bergquist, Ulf, advokat (fr.o.m. 2018-09-06 t.o.m. 2020-01-16) Eriksson M, Annika, rättslig expert (fr.o.m. 2018-09-06 t.o.m.

2020-01-16)

Ljungberg, Anna, rättslig expert (fr.o.m. 2018-09-06 t.o.m.

2020-01-16)

Mattsson, Charlotte, rådman (fr.o.m. 2018-09-06 t.o.m. 2020-01-16) Sayed, Mosa, docent (fr.o.m. 2018-09-06 t.o.m. 2020-01-16)

Sekreterare:

Swedenborg, Lars, hovrättsassessor (fr.o.m. 2018-09-17 t.o.m. 2020-02-01)

Direktiv för utredningen, se dir. 2018:68

Kommittén har avgett

SOU 2020:2 Skärpta regler om utländska månggiften

Uppdraget är därmed slutfört.

25

Justitiedepartementet Skr. 2020/21:103

2.5Utredningen om civilt försvar (Ju 2018:05)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2018-08-16

Särskild utredare:

Holmberg, Barbro, f.d. landshövding (fr.o.m. 2019-05-06)

Sakkunniga:

Bergvall, Daniel, kansliråd (fr.o.m. 2019-09-10 t.o.m. 2020-08-16) Bram, Kristina, kansliråd (fr.o.m. 2020-08-20)

Coyet Folke, Adrienne, kansliråd (fr.o.m. 2019-09-10) Engvall, Henrik, kansliråd (fr.o.m. 2019-09-10)

Eriksson, Håkan, kansliråd (fr.o.m. 2019-09-27 t.o.m. 2020-05-10) Friberg, Fredrik, kansliråd (fr.o.m. 2019-09-10)

Gustafson, Karolina, departementssekreterare (fr.o.m. 2020-05-11 t.o.m. 2020-10-29)

Hagberg, Julia, kansliråd (fr.o.m. 2020-08-17)

Jendi Linder, Sara, ämnesråd (fr.o.m. 2019-09-10 t.o.m. 2020-05-26) Karlsson, Stefan, ämnesråd (fr.o.m. 2019-09-10)

Knapp, Sofia, kansliråd (fr.o.m. 2019-09-10) Lemoine, Karolina, kansliråd (fr.o.m. 2019-09-10) Lenntorp, Erik, kansliråd (fr.o.m. 2019-09-10)

Persson, Åsa, departementssekreterare (fr.o.m. 2019-09-10) Petersson Grawé, Kierstin, ämnesråd (fr.o.m. 2019-09-10) Wetterlöf Ajaxon, Anita, ämnesråd (fr.o.m. 2019-11-06)

Experter:

Asp, Camilla, avdelningschef (fr.o.m. 2019-09-10) Eriksson, Ann-Sofie, sektionschef (fr.o.m. 2019-09-10) Graf, Carl Fredrik, landshövding (fr.o.m. 2019-09-10) Nagy, Gabor, avdelningschef (fr.o.m. 2019-09-10)

Referensgrupp:

Alexandersson, Taha, stf. krisberedskapschef (fr.o.m. 2019-09-10) Evertson, Joakim, enhetschef (fr.o.m. 2019-09-10)

Hector, Stefan, enhetschef (fr.o.m. 2019-11-07) Holmer, Mikael, avdelningschef (fr.o.m. 2019-09-10)

Lundin, Martin, kommissarie (fr.o.m. 2019-09-10 t.o.m. 2019-11-06) Molander, Catrin, enhetschef (fr.o.m. 2019-09-10)

Nyman, Minna, avdelningschef (fr.o.m. 2020-05-27) Nyqvist, Göran, kommissarie (fr.o.m. 2019-09-10) Nyström, Per-Erik, nationell dricksvattensamordnare (fr.o.m. 2019-09-10)

Sandell, Christer, tf. avdelningschef (fr.o.m. 2019-09-10 t.o.m.

2020-05-26)

Wibom, Anna, projektledare (fr.o.m. 2019-09-10) Åhlén Hagman, Åsa, handläggare (fr.o.m. 2019-09-10)

Sekreterare:

Dyberg-Ek, Magnus, samordningsansvarig (fr.o.m. 2019-05-06) Forsell, Tommy, utskottshandläggare (fr.o.m. 2020-04-01)

26

Justitiedepartementet Skr. 2020/21:103

Hammargren, Liv, utvärderare (fr.o.m. 2019-08-12)

Isberg, Leif, f.d. länsexpert (fr.o.m. 2020-04-01 t.o.m. 2020-10-31)

Kaiser, Maria, föredragande (fr.o.m. 2019-08-12)

Lokal: Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm

Direktiv för utredningen, se dir. 2018:79 och dir. 2019:98

Uppdraget beräknas vara slutfört senast den 1 mars 2021.

2.6Psykförsvarsutredningen (Ju 2018:06)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2018-08-16

Särskild utredare:

Danielsson, Anders, landshövding (fr.o.m. 2019-05-21 t.o.m. 2020-05-30)

Sakkunniga:

Arvas Olsson, Filippa, ämnesråd (fr.o.m. 2019-10-10 t.o.m.

2020-05-25)

Hartoft, Percy, ämnesråd (fr.o.m. 2019-10-10 t.o.m. 2020-05-25) Lindholm, Ingvar, departementssekreterare (fr.o.m. 2019-10-10 t.o.m. 2020-05-25)

Lärke, Petra, departementsråd och biträdande enhetschef (fr.o.m.

2019-10-10 t.o.m. 2020-05-25)

Experter:

Bynander, Kerstin, ställföreträdande chefsjurist (fr.o.m. 2019-10-10 t.o.m. 2020-05-25)

Lian, Stefan, publiceringschef (fr.o.m. 2019-10-10 t.o.m. 2020-05-25) Simonsson Claréus, Lisa, biträdande enhetschef (fr.o.m. 2019-10-10 t.o.m. 2020-05-25)

Rotermund, Thomas, säkerhetschef (fr.o.m. 2019-10-10 t.o.m.

2020-05-25)

Tofvesson, Mikael, enhetschef (fr.o.m. 2019-10-10 t.o.m. 2020-05-25) Yngman, Anna, ställföreträdande kommunikationsdirektör (fr.o.m. 2019-10-10 t.o.m. 2020-05-25)

Referensgrupp:

Deverell, Edvard, filosofie doktor (fr.o.m. 2019-11-29 t.o.m.

2020-05-25)

Falkheimer, Jesper, professor (fr.o.m. 2019-11-29 t.o.m. 2020-05-25) Hedling, Elsa, filosofie doktor (fr.o.m. 2019-11-29 t.o.m. 2020-05-25) Mral, Brigitte, professor emerita (fr.o.m. 2019-11-29 t.o.m.

2020-05-25)

Persson, Gudrun, docent (fr.o.m. 2019-11-29 t.o.m. 2020-05-25) Petersson, Olof, professor emeritus (fr.o.m. 2019-11-29 t.o.m.

2020-05-25)

Rossbach, Niklas, filosofie doktor (fr.o.m. 2019-11-29 t.o.m.

2020-05-25)

27

Justitiedepartementet Skr. 2020/21:103

Smith, Hanna, filosofie doktor (fr.o.m. 2019-11-29 t.o.m. 2020-05-25)

Sekreterare:

Hjort, Magnus, bitr. stabschef (fr.o.m. 2019-05-27 t.o.m. 2020-05-30) Wessling, Stina, kommunikationskonsult (fr.o.m. 2019-11-01 t.o.m. 2020-05-30)

Direktiv för utredningen, se dir. 2018:80, dir. 2019:42 och dir. 2019:62

Kommittén har avgett

SOU 2020:29 En myndighet för att stärka det psykologiska försvaret

Uppdraget är därmed slutfört.

2.7Utredningen om utlänningsärenden med säkerhetsaspekter (Ju 2018:08)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2018-08-23

Särskild utredare:

Lindberg, Gunnel, ordförande (fr.o.m. 2018-08-23 t.o.m. 2020-03-31)

Sakkunniga:

Westling, Anna, rättssakkunnig (fr.o.m. 2018-10-24 t.o.m. 2020-03-31) Wildenstam, Ronja, rättssakkunnig (fr.o.m. 2018-10-24 t.o.m.

2020-03-31)

Experter:

Dock Collin, Marie-Louise, verksjurist (fr.o.m. 2018-10-24 t.o.m. 2020-03-31)

Fries, Fredrik, kammarrättsråd (fr.o.m. 2018-10-24 t.o.m. 2020-03-31) Lindgren, Maria, jurist (fr.o.m. 2018-10-24 t.o.m. 2020-03-31) Lindqvist, Per, chefsåklagare (fr.o.m. 2018-10-24 t.o.m. 2020-03-31) Olsson Lilja, Henrik, advokat (fr.o.m. 2018-11-01 t.o.m. 2020-03-31) Rosenberg, Magnus, expert (fr.o.m. 2018-10-24 t.o.m. 2020-03-31) Tunander, Kristoffer, handläggare (fr.o.m. 2018-10-24 t.o.m.

2020-03-31)

Sekreterare:

Brandqvist Sundblad, Karin, hovrättsassessor (fr.o.m. 2018-08-23 t.o.m. 2020-04-09)

Direktiv för utredningen, se dir. 2018:89 och dir. 2018:114

Kommittén har avgett

SOU 2020:16 Ett effektivare regelverk för utlänningsärenden med säkerhetsaspekter

Uppdraget är därmed slutfört.

28

Justitiedepartementet Skr. 2020/21:103

2.8Kommittén om grundlagsskyddade fri- och rättigheter (Ju 2018:09)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2018-08-30

Ordförande:

Eka, Anders, justitieråd (fr.o.m. 2018-08-30 t.o.m. 2020-07-30)

Ledamöter:

Avsan, Anti, f.d. led. av riksdagen (fr.o.m. 2019-03-19) Börjesson, Agneta, f.d. led. av riksdagen (fr.o.m. 2019-03-19) Gerdes, Hanna, folkrätts- och människorättsjurist (fr.o.m. 2019-05-21) Gunnarsson, Jonas, f.d. led. av riksdagen (fr.o.m. 2019-03-19) Karlfeldt, Jon, f.d. partistyrelsesammankallande (fr.o.m. 2019-03-19) Kihlström, Ingemar, f.d. led. av riksdagen (fr.o.m. 2019-03-19) Lennström, Sanne, led. av riksdagen (fr.o.m. 2019-03-19)

Meijer, Louise, led. av riksdagen (fr.o.m. 2019-03-19) Naraghi, Laila, led. av riksdagen (fr.o.m. 2019-03-19) Sjöstedt, Madeleine, f.d. borgarråd (fr.o.m. 2019-03-19 t.o.m. 2019-05-20)

Söderlund, Per, led. av riksdagen (fr.o.m. 2019-03-19) Wetterling, Jessica, led. av riksdagen (fr.o.m. 2019-03-19) Ylivainio, Linda, led. av riksdagen (fr.o.m. 2019-03-19)

Sakkunniga:

Heimer, Manne, rättssakkunnig (fr.o.m. 2018-11-01)

Holmqvist, Mats, ämnesråd (fr.o.m. 2018-11-01)

Experter:

Bengtsson, Bertil, professor (fr.o.m. 2018-11-01)

Erman, Anna, byråchef (fr.o.m. 2018-11-01)

Lind, Anna-Sara, professor (fr.o.m. 2018-11-01)

Wiklund, Ola, advokat (fr.o.m. 2018-11-01)

Sekreterare:

Aspegren, Jacob, ämnesråd (fr.o.m. 2018-10-01 t.o.m. 2020-03-31)

Aspegren, Jacob, ämnesråd (fr.o.m. 2020-04-01 t.o.m. 2020-07-30)

Direktiv för kommittén, se dir. 2018:92 och dir. 2019:59

Kommittén har avgett

SOU 2020:44 Grundlagsskadestånd – ett rättighetsskydd för enskilda

Uppdraget är därmed slutfört.

29

Justitiedepartementet Skr. 2020/21:103

2.9Kommittén om den framtida svenska migrationspolitiken (Ju 2019:01)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2019-06-14

Ordförande:

Rolén, Thomas, kammarrättspresident (fr.o.m. 2019-07-01 t.o.m. 2020-08-15)

Rolén, Thomas, kammarrättspresident (fr.o.m. 2020-08-16 t.o.m. 2020-09-15)

Ledamöter:

Andersson, Jonas, riksdagsledamot (fr.o.m. 2020-02-27 t.o.m.

2020-09-14)

Bieler, Paula, riksdagsledamot (fr.o.m. 2019-07-24 t.o.m. 2020-02-26) Billström, Tobias, riksdagsledamot (fr.o.m. 2019-07-24 t.o.m.

2020-09-14)

Cato, Jonny, riksdagsledamot (fr.o.m. 2019-10-24 t.o.m. 2020-09-14) Eklind, Hans, riksdagsledamot (fr.o.m. 2019-07-24 t.o.m. 2020-09-14) Hirvonen Falk, Annika, riksdagsledamot (fr.o.m. 2020-05-04 t.o.m. 2020-09-14)

Höj Larsen, Christina, riksdagsledamot (fr.o.m. 2019-07-24 t.o.m.

2020-09-14)

Jönsson, Johanna, riksdagsledamot (fr.o.m. 2019-07-24 t.o.m.

2019-10-23)

Larsson, Rikard, riksdagsledamot (fr.o.m. 2019-07-24 t.o.m.

2020-09-14)

Ling, Rasmus, riksdagsledamot (fr.o.m. 2019-07-24 t.o.m. 2020-05-03) Malm, Fredrik, riksdagsledamot (fr.o.m. 2019-07-24 t.o.m.

2020-09-14)

Malmer Stenergard, Maria, riksdagsledamot (fr.o.m. 2019-07-24 t.o.m. 2020-09-14)

Ohlsson, Carina, riksdagsledamot (fr.o.m. 2019-07-24 t.o.m.

2020-09-14)

Åkesson, Jimmie, riksdagsledamot (fr.o.m. 2019-07-24 t.o.m.

2020-09-14)

Östlin, Ebba, kommunstyrelsens ordförande (fr.o.m. 2019-07-24 t.o.m. 2020-09-14)

Experter:

Aasheim, Petter, advokat (fr.o.m. 2019-07-24 t.o.m. 2020-09-14) Beijer, Fredrik, rättschef (fr.o.m. 2019-07-24 t.o.m. 2020-09-14) Frid, Magnus, kansliråd (fr.o.m. 2019-07-24 t.o.m. 2020-09-14)

Johnsson, Helena, ämnesråd (fr.o.m. 2019-10-24 t.o.m. 2020-09-14) Larsaeus, Nina, kansliråd (fr.o.m. 2019-07-24 t.o.m. 2020-09-14) Lund, Helena, departementssekreterare (fr.o.m. 2019-07-24 t.o.m.

2020-09-14)

Lyrestam, Christiana, kansliråd (fr.o.m. 2019-07-24 t.o.m. 2020-09-14) Malkan, Johan, kansliråd (fr.o.m. 2019-07-24 t.o.m. 2020-09-14)

30

Justitiedepartementet Skr. 2020/21:103

Sekreterare:

Hjulström, Erik, kammarrättsråd (fr.o.m. 2019-08-15 t.o.m. 2020-09-22)

Kristiansson, Hanna, kammarrättsråd (fr.o.m. 2019-08-19 t.o.m. 2020-09-15)

Parusel, Bernd, expert (fr.o.m. 2019-08-05)

Parusel, Bernd, expert (fr.o.m. 2020-08-16 t.o.m. 2020-09-15)

Direktiv för kommittén, se dir. 2019:32

Kommittén har avgett

SOU 2020:54 En långsiktig hållbar migrationspolitik

Uppdraget är därmed slutfört.

2.10Kommittén om förbud mot rasistiska organisationer (Ju 2019:02)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2019-07-04

Ordförande:

Mattsson, Dag, justitieråd (fr.o.m. 2019-09-01)

Ledamöter:

Cato, Jonny, riksdagsledamot (fr.o.m. 2019-09-26) Ekström, Hans, riksdagsledamot (fr.o.m. 2019-09-26) Karkiainen, Ida, riksdagsledamot (fr.o.m. 2019-09-26)

Karlfeldt, Jon, f.d. partistyrelsesammankallande (fr.o.m. 2019-09-26) Kihlström, Ingemar, riksdagsledamot (fr.o.m. 2019-09-26) Kinnunen, Martin, riksdagsledamot (fr.o.m. 2019-09-26)

Meijer, Louise, riksdagsledamot (fr.o.m. 2019-09-26) Obminska, Marta, riksdagsledamot (fr.o.m. 2019-09-26) Strömkvist, Maria, riksdagsledamot (fr.o.m. 2019-09-26) Söderlund, Per, riksdagsledamot (fr.o.m. 2019-09-26) Wassén, Erik, advokat (fr.o.m. 2019-09-26)

Westerlund Snecker, Linda, riksdagsledamot (fr.o.m. 2019-09-26)

Sakkunniga:

Gustafsson, Johanna, kansliråd (fr.o.m. 2019-09-26)

Lind, Norah, rättssakkunnig (fr.o.m. 2019-09-26 t.o.m. 2020-05-11)

Uppfeldt, Anna, rättssakkunnig (fr.o.m. 2020-05-12)

Experter:

Bratt, Percy, advokat (fr.o.m. 2019-09-26)

Godman, Daniel, verksamhetsutvecklare (fr.o.m. 2019-10-03) Hallström, Fredrik, biträdande enhetschef (fr.o.m. 2019-09-26) Johansson, Magnus, vice överåklagare (fr.o.m. 2019-09-26) Lind, Anna-Sara, professor (fr.o.m. 2019-09-26)

Lycke, Henrik, verksamhetsexpert (fr.o.m. 2019-09-26 t.o.m. 2019-10-02)

Lööw, Heléne, docent (fr.o.m. 2019-09-26)

31

Justitiedepartementet Skr. 2020/21:103

Norling Jönsson, Ylva, lagman (fr.o.m. 2019-09-26)

Sekreterare:

Löfberg, Lisa, hovrättsassessor (fr.o.m. 2019-11-11) Lokal: Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm Direktiv för kommittén, se dir. 2019:39 och dir. 2020:134 Uppdraget ska redovisas senast den 30 april 2021.

2.11Ställföreträdarutredningen (Ju 2019:03)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2019-07-18

Särskild utredare:

Flossing, Kathrin, riksdagsdirektör (fr.o.m. 2019-07-18)

Ledamöter:

Bucht, Göran, professor em. (fr.o.m. 2019-10-10) Gutemyr, Ingrid, förbundskassör (fr.o.m. 2019-10-10) Henriksson, Julia, förbundsjurist (fr.o.m. 2019-11-19) Molander, Elin, ombudsman (fr.o.m. 2019-10-10) Nilsson, Åke, förbundskassör (fr.o.m. 2019-12-19) Nygren, Per-Olof, vice ordförande (fr.o.m. 2019-10-10) Rahmström, Pär, ordförande (fr.o.m. 2020-04-28) Wallenius, Elisabeth, ordförande (fr.o.m. 2019-10-10)

Sakkunniga:

Högström, Klara, rättssakkunnig (fr.o.m. 2019-09-25) Moraca Roos, Sanja, rättssakkunnig (fr.o.m. 2020-06-24)

Experter:

Arffman, Åsa, chefsjurist (fr.o.m. 2020-01-15)

Antonsson, Daniel, chef för digital arkitektur (fr.o.m. 2019-09-25) Holmgård, Lars, lagman (fr.o.m. 2019-09-25)

Larsson, Kalle, förbundsjurist (fr.o.m. 2019-09-25) Reimers, Lotta, jurist (fr.o.m. 2019-09-25) Westman, Per, advokat (fr.o.m. 2019-09-25)

Wirén Konstantis, Anita, vice ordförande (fr.o.m. 2019-09-25)

Sekreterare:

Skytte Spånberg, Anna, t.f. rådman (fr.o.m. 2019-10-01)

Lokal: Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm

Direktiv för utredningen, se dir. 2019:44 och dir. 2020:129

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 23 april 2021.

32

Justitiedepartementet Skr. 2020/21:103

2.12Utredningen om nya konsumentköpregler (Ju 2019:04)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2019-07-18

Särskild utredare:

Bonthron, Malin, justitieråd (fr.o.m. 2019-07-18 t.o.m. 2020-09-01)

Sakkunniga:

Holmberg, Henrik, kansliråd (fr.o.m. 2019-09-25 t.o.m. 2020-09-01) Sigfrid, Nils, departementssekreterare (fr.o.m. 2019-09-25 t.o.m. 2020-09-01)

Experter:

Girzl, Jolanda, näringspolitisk expert (fr.o.m. 2019-10-16 t.o.m.

2020-09-01)

Gyberg, Jesper, näringspolitisk expert (fr.o.m. 2019-09-25 t.o.m.

2019-10-15)

Mossberg Karlström, Linda, enhetschef (fr.o.m. 2019-09-25 t.o.m. 2020-09-01)

Munukka, Jori, professor (fr.o.m. 2019-09-25 t.o.m. 2020-09-01) Mörman, Martin, näringspolitisk expert (fr.o.m. 2019-09-25 t.o.m. 2020-09-01)

Norlander, Cecilia, jurist (fr.o.m. 2019-09-25 t.o.m. 2020-09-01) Nylander, Johanna, ansvarig samhällsfrågor (fr.o.m. 2019-09-25 t.o.m. 2020-09-01)

Wiezell, Maria, konsumentvägledare (fr.o.m. 2019-09-25 t.o.m.

2020-09-01)

Sekreterare:

Nilsson Taari, Pia, justitiesekreterare (fr.o.m. 2019-09-07 t.o.m. 2020-09-14)

Direktiv för utredningen, se dir. 2019:45

Kommittén har avgett

SOU 2020:51 En ny lag om konsumentskydd vid köp och vissa andra avtal

Uppdraget är därmed slutfört.

2.13Hedersbrottsutredningen (Ju 2019:05)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2019-07-18

Särskild utredare:

Lundh, Petra, riksåklagare (fr.o.m. 2019-07-18 t.o.m. 2020-10-07)

Experter:

Bergquist, Ulf, advokat (fr.o.m. 2019-08-20 t.o.m. 2020-10-07)

Edin, Jenny, kommissarie (fr.o.m. 2019-08-20 t.o.m. 2020-10-07)

Eneman, Cecilia, kansliråd (fr.o.m. 2019-08-20 t.o.m. 2020-10-07)

33

Justitiedepartementet Skr. 2020/21:103

Ghadimi, Mariet, doktorand (fr.o.m. 2019-08-20 t.o.m. 2020-10-07) Josefson, Tord, expert och ämnesansvarig i juridik (fr.o.m. 2019-08-20 t.o.m. 2020-10-07)

Peterson, Axel, chefsrådman (fr.o.m. 2019-08-20 t.o.m. 2020-10-07) Rexvid, Devin, universitetslektor (fr.o.m. 2019-08-20 t.o.m.

2020-10-07)

Törnqvist, Nina, utredare (fr.o.m. 2019-08-20 t.o.m. 2020-10-07) Wenna, Jessica, vice chefsåklagare (fr.o.m. 2019-08-20 t.o.m.

2020-10-07)

Sekreterare:

Pettersson, Thomas, hovrättsassessor (fr.o.m. 2019-07-18 t.o.m. 2020-09-30)

Direktiv för utredningen, se dir. 2019:43

Kommittén har avgett

SOU 2020:57 Ett särskilt hedersbrott

Uppdraget är därmed slutfört.

2.14Direktinvesteringsutredningen (Ju 2019:06)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2019-08-22

Särskild utredare:

Heckscher, Sten, f.d. ordförande i Högsta förvaltningsdomstolen (fr.o.m. 2019-08-22)

Sakkunniga:

Andersson, Mari, justitieråd (fr.o.m. 2019-09-19)

Billinger, Nils Gunnar, f.d. generaldirektör (fr.o.m. 2019-09-19)

Experter:

Ahlfors, Viktoria, jurist (fr.o.m. 2019-10-24)

Behseta Sundell, Pegah, departementssekreterare (fr.o.m. 2019-10-24 t.o.m. 2020-01-15)

Bergkvist, Tobias, tf. chefsjurist (fr.o.m. 2019-10-24) Boman, Philippa, affärsutvecklare (fr.o.m. 2019-10-24)

Bozzo, Martina, rättssakkunnig (fr.o.m. 2019-10-24 t.o.m. 2020-02-26) Brohman, Ola, kansliråd (fr.o.m. 2020-01-15)

Elfvin, Lars, kansliråd (fr.o.m. 2019-10-24) Hallberg, Jonas, utredare (fr.o.m. 2019-10-24)

Hammarberg, Anna, Investment Cooperation Manager (fr.o.m.

2019-10-24)

Kinnander, Jan, kommendör (fr.o.m. 2019-10-24)

Källström Howding, David, analytiker (fr.o.m. 2020-05-11 t.o.m.

2021-01-10)

Leeman, Dan, kansliråd (fr.o.m. 2019-10-24 t.o.m. 2020-05-27) Ljungbert, Eva, kansliråd (fr.o.m. 2019-10-24)

Ottosson, Heléne, jurist (fr.o.m. 2020-05-11)

34

Justitiedepartementet Skr. 2020/21:103

Skjöldebrand, Cecilia, ämnesråd (fr.o.m. 2020-02-27)

Sundström, Karl, byrådirektör (fr.o.m. 2019-10-24)

Tischner, Robert, rättssakkunnig (fr.o.m. 2020-05-28)

Ulfvensjö-Baltatzis, Maria, konkurrensråd (fr.o.m. 2019-10-24)

Sekreterare:

Bertelsen, Eva, kammarrättsråd (fr.o.m. 2020-04-23)

Höök, Johan, rådman (fr.o.m. 2019-09-01 t.o.m. 2020-04-14)

Stensbäck, Malin, rådman (fr.o.m. 2019-09-01)

Lokal: Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm

Direktiv för utredningen, se dir. 2019:50

Kommittén har avgett

SOU 2020:11 Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om utländska direktinvesteringar

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 2 november 2021.

2.15Rekonstruktionsutredningen (Ju 2019:07)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2019-09-19

Särskild utredare:

Norling Jönsson, Ylva, lagman (fr.o.m. 2019-09-19)

Sakkunniga:

Gruvhagen, Lina, rättssakkunnig (fr.o.m. 2020-05-13)

Klefbäck, Johan, kansliråd (fr.o.m. 2019-10-24)

Lind, Norah, rättssakkunnig (fr.o.m. 2019-10-24 t.o.m. 2020-05-12)

Experter:

Andersson, Hans, advokat (fr.o.m. 2019-10-24)

Möller, Mikael, professor emeritus (fr.o.m. 2019-10-24) Sjödahl, Louise, jurist (fr.o.m. 2019-10-24)

Sundblad, Christina, enhetschef (fr.o.m. 2019-10-24) Wedberg, Eva, jurist (fr.o.m. 2019-10-24)

Zingmark, Micael, rättslig expert (fr.o.m. 2019-10-24) Östlund, Christer, jurist (fr.o.m. 2019-10-24)

Sekreterare:

Gustafsson, Andreas, rådman (fr.o.m. 2019-10-01)

Lokal: Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm

Direktiv för utredningen, se dir. 2019:60

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 26 februari 2021.

35

Justitiedepartementet Skr. 2020/21:103

2.16Utredningen om språk- och samhälls- kunskapskrav för svenskt medborgarskap och andra frågor om medborgarskap (Ju 2019:08)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2019-10-24

Särskild utredare:

Andersson, Mari, justitieråd (fr.o.m. 2019-10-24)

Sakkunniga:

Cidh Koelmeyer, Helena, rättslig expert (fr.o.m. 2020-01-21) Thorén, Emelie, samordnare (fr.o.m. 2019-12-19 t.o.m. 2020-01-20) Weiner, Tove, rättssakkunnig (fr.o.m. 2019-12-19)

Ölander, Jens, kansliråd (fr.o.m. 2019-12-19)

Experter:

Bevelander, Pieter, professor (fr.o.m. 2019-12-19)

Carlstedt, Anita, departementssekreterare (fr.o.m. 2019-12-19) Holmgren, Ida, departementssekreterare (fr.o.m. 2019-12-19) Skoglöf, Maria, undervisningsråd (fr.o.m. 2019-12-19) Tingsell, Sofia, språkvårdare (fr.o.m. 2019-12-19)

Sekreterare:

Aldestam, Mona, kammarrättsråd (fr.o.m. 2020-08-17 t.o.m. 2020-12-31)

Aldestam, Mona, kammarrättsråd (fr.o.m. 2021-01-01 t.o.m. 2021-05-31)

Olofsson, Jessica, rättssakkunnig (fr.o.m. 2019-12-01)

Lokal: Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm

Direktiv för utredningen, se dir. 2019:70, dir. 2020:67 och dir. 2020:130

Uppdraget ska, i de delar som gäller språk- och samhällskunskapskrav, redovisas senast den 15 januari 2021. Tiden för slutredovisningen förlängs och ska redovisas senast den 1 juli 2021.

2.17Kommittén om det offentliga belönings- systemet, de allmänna flaggdagarna och utformningen av anslaget till hovet

– Förtjänstutredningen (Ju 2019:09)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2019-11-07

Ordförande:

von Sydow, Björn, förutvarande talman (fr.o.m. 2019-11-07)

Ledamöter:

Billström, Tobias, riksdagsledamot (fr.o.m. 2019-12-19) Ekström, Hans, riksdagsledamot (fr.o.m. 2019-12-19) Enström, Karin, riksdagsledamot (fr.o.m. 2019-12-19)

36

Justitiedepartementet Skr. 2020/21:103

Eriksson, Jonas, f.d. riksdagsledamot (fr.o.m. 2019-12-19)

Karkiainen, Ida, riksdagsledamot (fr.o.m. 2019-12-19)

Löfblad, Kristoffer, pol. sakkunnig (fr.o.m. 2019-12-19)

Nordengrip, Caroline, riksdagsledamot (fr.o.m. 2019-12-19)

Skånberg, Tuve, riksdagsledamot (fr.o.m. 2019-12-19)

Vilhelmsson, Helena, riksdagsledamot (fr.o.m. 2019-12-19)

Wetterling, Jessica, riksdagsledamot (fr.o.m. 2019-12-19)

Widman, Allan, riksdagsledamot (fr.o.m. 2019-12-19)

Sakkunniga:

Axelsson, Tove, rättssakkunnig (fr.o.m. 2019-12-19) Sevilä, Kalle, ämnesråd (fr.o.m. 2020-03-05)

Åström, Anna, departementssekreterare (fr.o.m. 2019-12-19 t.o.m. 2020-03-04)

Experter:

Bexhed, Jan-Mikael, advokat (fr.o.m. 2020-02-04)

Hegeland, Hans, utskottsråd (fr.o.m. 2020-02-04)

Laestadius, Patrik, förvaltare (fr.o.m. 2020-02-04)

Lindman, Jan, överintendent (fr.o.m. 2020-02-04)

Löfdahl, Petter, rättssakkunnig (fr.o.m. 2020-02-04)

Rosén, Staffan, professor (fr.o.m. 2020-02-04)

Huvudsekreterare:

Göransson, Frida-Louise, kansliråd (fr.o.m. 2020-04-01)

Sekreterare:

Fransson, Nils, överstelöjtnant (fr.o.m. 2020-01-13 t.o.m. 2020-09-18) Odmark, Anders, kammarrättsråd (fr.o.m. 2020-09-25)

Lokal: Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm

Direktiv för kommittén, se dir. 2019:76

Kommittén beräknas avsluta sitt arbete senast den 15 september 2021.

2.18Eppoutredningen (Ju 2019:10)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2019-11-14

Särskild utredare:

Lindberg, Gunnel, ordförande (fr.o.m. 2019-11-14 t.o.m. 2020-12-15)

Experter:

Billfalk Åkerlund, Linda, chef för internationell samordning och utveckling (fr.o.m. 2020-01-21 t.o.m. 2020-12-14)

Färndahl, Tomas, stabsråd (fr.o.m. 2020-01-21 t.o.m. 2020-12-14) Lidman Kittel, Klara, kansliråd (fr.o.m. 2020-01-21 t.o.m. 2020-12-14) Pihlgren, Elisabeth, EU-samordnare (fr.o.m. 2020-01-21 t.o.m.

2020-12-14)

Säfwe, David, kanslichef (fr.o.m. 2020-01-21 t.o.m. 2020-12-14) Tamm, Jonas, advokat (fr.o.m. 2020-01-21 t.o.m. 2020-12-14)

37

Justitiedepartementet Skr. 2020/21:103

Tidén, Katarina, överåklagare (fr.o.m. 2020-01-21 t.o.m. 2020-12-14)

Sekreterare:

Caldevik, David, rådman (fr.o.m. 2019-12-11 t.o.m. 2020-12-31) Direktiv för utredningen, se dir. 2019:82

Kommittén har avgett

SOU 2020:74 En europeisk åklagarmyndighet i Sverige Uppdraget är därmed slutfört.

2.19Utredningen om en stärkt rättsprocess och en ökad lagföring (Ju 2019:11)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2019-11-21

Särskild utredare:

Johansson, Stefan, justitieråd (fr.o.m. 2019-11-21)

Sakkunniga:

Blomberg, Christina, rättssakkunnig (fr.o.m. 2019-11-21) Sandgren, Evelina, rättssakkunnig (fr.o.m. 2019-11-21)

Experter:

Bergenstråle, Lena, polisintendent (fr.o.m. 2019-11-21) Driving, Charlotte, chefsjurist (fr.o.m. 2019-11-21) Holmström, Henrik, verksjurist (fr.o.m. 2019-11-21) Ivarsson, Bengt, advokat (fr.o.m. 2019-11-21)

Johansson Welin, Katarina, vice riksåklagare (fr.o.m. 2019-11-21) Kronlund, Olof, vice överåklagare (fr.o.m. 2019-11-21) Mellqvist, Fredrik, generalsekreterare (fr.o.m. 2019-11-21)

Selin, Fredrik, jurist (fr.o.m. 2019-11-21)

Skinnari, Johanna, biträdande enhetschef (fr.o.m. 2019-11-21) Thimfors, Åke, lagman (fr.o.m. 2019-11-21)

Sekreterare:

Johansson, Erik, hovrättsassessor (fr.o.m. 2019-11-21)

Lokal: Statens offentliga utredningar, Göteborg, tel. 08-405 8174

Direktiv för utredningen, se dir. 2019:85

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 21 maj 2021.

2.20Ordningsvaktsutredningen (Ju 2019:12)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2019-11-21

Särskild utredare:

Bäcklund, Agneta, justitieråd (fr.o.m. 2019-11-21)

38

Justitiedepartementet Skr. 2020/21:103

Sakkunniga:

Egeryd Neuman, Andreas, kansliråd (fr.o.m. 2020-01-17 t.o.m. 2020-12-31)

Lundmark, Anders, rättssakkunnig (fr.o.m. 2020-01-17)

Experter:

Berg, Greta, handläggare (fr.o.m. 2020-01-17) Berglund, Fredrik, verksjurist (fr.o.m. 2020-01-17) Eriksson, Gunilla, chefsjurist (fr.o.m. 2020-01-17) Fredriksson, Eva, polisintendent (fr.o.m. 2020-01-17)

Hansson, Gunilla, länsjurist (fr.o.m. 2020-01-17 t.o.m. 2020-08-28) Jansson, Li, branschchef och vice verkställande direktör (fr.o.m. 2020-01-17)

Norée, Annika, docent (fr.o.m. 2020-01-17) Settergren, Rose-Mari, sakkunnig (fr.o.m. 2020-01-17) Sjöberg, Lars, processledare (fr.o.m. 2020-01-17) Wesselhoff, Dennis, ordningsvakt (fr.o.m. 2020-02-05) Wikström, William, handläggare (fr.o.m. 2020-01-17) Åkesson, Elisabeth, länsjurist (fr.o.m. 2020-10-19)

Sekreterare:

Ekbäck, Johanna, rådman (fr.o.m. 2019-12-01)

Lokal: Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm

Direktiv för utredningen, se dir. 2019:89

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 21 maj 2021.

2.21Bolags gränsöverskridande rörlighet inom EU (Ju 2019:13)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2019-12-05

Särskild utredare:

Andersson, Sten, justitieråd (fr.o.m. 2019-12-05)

Sakkunniga:

Bilge, Katarina, rättssakkunnig (fr.o.m. 2020-05-28)

Mattsson, Ann-Sofie, departementssekreterare (fr.o.m. 2020-01-27)

Skog, Rolf, departementssekreterare (fr.o.m. 2020-01-27)

Uppfeldt, Anna, rättssakkunnig (fr.o.m. 2020-01-27)

Experter:

Arffman, Åsa, chefsjurist (fr.o.m. 2020-01-27)

Bern, Tomas, jurist (fr.o.m. 2020-01-27)

Bogseth, Andreas, kammaråklagare (fr.o.m. 2020-01-27)

Donovan, Lise, jurist (fr.o.m. 2020-07-06)

Larsson, Helena, jurist (fr.o.m. 2020-01-27 t.o.m. 2020-08-31)

Lidén, Jens, jurist (fr.o.m. 2020-01-27 t.o.m. 2020-07-05)

Nissar, Karl Johan, jurist (fr.o.m. 2020-01-27)

39

Justitiedepartementet Skr. 2020/21:103

Rehnström, Sofie, jurist (fr.o.m. 2020-01-27)

Sjödin, Erik, docent (fr.o.m. 2020-01-27)

Tikkakoski, Arja, verksjurist (fr.o.m. 2020-01-27)

Wahlbäck, Jenny, jurist (fr.o.m. 2020-09-01)

Wigart, Anne, chefsjurist (fr.o.m. 2020-01-27)

Sekreterare:

Berglund, Anna, hovrättsassessor (fr.o.m. 2020-01-08) Lundén, Alexander, hovrättsassessor (fr.o.m. 2020-03-01)

Lokal: Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm

Direktiv för utredningen, se dir. 2019:95

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 31 mars 2021.

2.22Utredningen om kommunernas brottsförebyggande ansvar (Ju 2019:14)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2019-11-28

Särskild utredare:

Hermansson, Ann-Sofie, f.d. kommunstyrelsens ordförande, lastbilschaufför (fr.o.m. 2019-12-12)

Sakkunniga:

Egeryd Neuman, Andreas, kansliråd (fr.o.m. 2020-02-05 t.o.m.

2020-09-23)

Eriksson, Håkan, kansliråd (fr.o.m. 2020-02-05)

Evers Gester, Johannes, departementssekreterare (fr.o.m. 2020-02-05) Persson, Anders, kansliråd (fr.o.m. 2020-09-24)

Sköld Kordelius, Cecilia, kansliråd (fr.o.m. 2020-02-05) Sverdén, Marcus, kansliråd (fr.o.m. 2020-02-05)

von Schéele, Cecilia, departementssekreterare (fr.o.m. 2020-02-05) Wester, Hugo, departementssekreterare (fr.o.m. 2020-02-05)

Experter:

Berg, Greta, expert (fr.o.m. 2020-02-05)

Eggertsen Teder, Maria, arkitekt (fr.o.m. 2020-02-05) Elmér, Maria, undervisningsråd (fr.o.m. 2020-02-05) Eriksson, Annika, utvecklingsdirektör (fr.o.m. 2020-02-05) Höglund, Eriks, chef (fr.o.m. 2020-02-05)

Jarborg Eriksson, Håkan, polismästare (fr.o.m. 2020-02-05) Lundberg, Tor, samordnare (fr.o.m. 2020-02-05)

Olausson, Fredrik, tf. sektionschef (fr.o.m. 2020-02-05) Svanberg, Karin, enhetschef (fr.o.m. 2020-02-05) Wågsäter, Annika, samordnare (fr.o.m. 2020-02-05)

Huvudsekreterare:

Gulati, Anne, generaldirektör (fr.o.m. 2020-01-07 t.o.m. 2020-04-30)

Gulati, Anne (fr.o.m. 2020-05-01)

40

Justitiedepartementet Skr. 2020/21:103

Biträdande sekreterare:

Gibson, Josefin, enhetsadministratör (fr.o.m. 2020-03-16)

Sekreterare:

Lindvall, Daniel, kansliråd (fr.o.m. 2020-11-30)

Sertcanli, Maria, verksjurist (fr.o.m. 2020-02-17)

Lokal: Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm

Direktiv för utredningen, se dir. 2019:94

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 15 juni 2021.

2.23Utredningen om barn som misstänks för brott (Ju 2019:15)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2019-12-19

Särskild utredare:

Wendel Rosberg, Eva, f.d. lagman (fr.o.m. 2019-12-19)

Sakkunnig:

Waltersson, Lisa, rättssakkunnig (fr.o.m. 2020-01-21)

Experter:

Agdalen, Tomas, utredare (fr.o.m. 2020-01-21 t.o.m. 2020-04-06)

Allinger, Daniel, utredare (fr.o.m. 2020-11-01)

Göransson, Jenny, inspektör (fr.o.m. 2020-01-21)

Jonsland, Thomas, utredare (fr.o.m. 2020-01-21)

Landström, Sara, docent (fr.o.m. 2020-01-21)

Melander, Li, jurist (fr.o.m. 2020-04-07 t.o.m. 2020-10-31)

Stolper, Sara, kammaråklagare (fr.o.m. 2020-01-21)

Söderström, Miriam, kansliråd (fr.o.m. 2020-01-21)

Tamm, Jonas, advokat (fr.o.m. 2020-01-21)

Westerlund, Joakim, administrativ direktör (fr.o.m. 2020-01-21)

Sekreterare:

Dieden, Anna, hovrättsassessor (fr.o.m. 2020-01-17)

Lokal: Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm

Direktiv för utredningen, se dir. 2019:103

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 21 juni 2021.

2.24Utredningen om stärkt rätt till skadestånd för brottsoffer (Ju 2019:16)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2019-12-19

Särskild utredare:

Forsgren, Mikael, kanslichef och chefsrådman (fr.o.m. 2019-12-19)

41

Justitiedepartementet Skr. 2020/21:103

Ledamöter:

Ingeson, Mattias, bitr. generalsekreterare (fr.o.m. 2020-04-06) Juntti, Ellen, riksdagsledamot (fr.o.m. 2020-04-06)

Kling, Johan, projektledare (fr.o.m. 2020-04-06) Löberg, Petter, riksdagsledamot (fr.o.m. 2020-04-06) Nilsson, Cecilia, enhetschef (fr.o.m. 2020-04-06) Nyberg, Katja, riksdagsledamot (fr.o.m. 2020-04-06) Tjäder, Zacharias, säkerhetssamordnare (fr.o.m. 2020-04-06) Westerlund Snecker, Linda, riksdagsledamot (fr.o.m. 2020-04-06)

Sakkunniga:

Freszals, Anton, rättssakkunnig (fr.o.m. 2020-12-10)

Larsson, Anna-Karin, kansliråd (fr.o.m. 2020-02-14 t.o.m. 2020-12-15)

Experter:

Ahlner Wetterqvist, Jenny, kammaråklagare (fr.o.m. 2020-02-14) Bengtsson, Bertil, professor (fr.o.m. 2020-02-14)

Dereborg, Anders, lagman (fr.o.m. 2020-02-14) Hesselberg, Bengt, advokat

Larsson, Anna-Karin, hyresråd (fr.o.m. 2020-12-16) Schultz, Mårten, professor (fr.o.m. 2020-02-14) Skarhed, Anna, f.d. justitiekansler (fr.o.m. 2020-02-14)

Huvudsekreterare:

Bergman, Erika, sekreterare (fr.o.m. 2020-09-14)

Sekreterare:

Bergman, Erika, rådman (fr.o.m. 2020-03-02)

Ishak, Anton, hovrättsfiskal (fr.o.m. 2020-09-14)

Lokal: Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm

Direktiv för utredningen, se dir. 2019:104

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 30 juni 2021.

2.25Utredningen om ett permanent snabbförfarande i brottmål och andra åtgärder för en snabbare lagföring av brott (Ju 2020:01)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2020-01-30

Särskild utredare:

Strömberg, Stefan, f.d. lagman (fr.o.m. 2020-01-30)

Sakkunniga:

Blomberg, Christina, rättssakkunnig (fr.o.m. 2020-01-30) Larsson, Freddy, rättssakkunnig (fr.o.m. 2020-11-16)

Öhlund, Jonas, rättssakkunnig (fr.o.m. 2020-01-30 t.o.m. 2020-11-15)

Experter:

Claeson, Patrik, rådman (fr.o.m. 2020-01-30)

42

Justitiedepartementet Skr. 2020/21:103

Hallsten, Karin, tf. enhetschef (fr.o.m. 2020-01-30) Kornstrand, Agneta, chefsrådman (fr.o.m. 2020-01-30) Kugelberg, Fredrik, chefstoxikolog (fr.o.m. 2020-01-30) Lengholm, Johan, kammaråklagare (fr.o.m. 2020-01-30) Lindblom, Ylva, förbundsjurist (fr.o.m. 2020-01-30) Malmsten, Anders, advokat (fr.o.m. 2020-01-30) Nilsson, Jörgen, polisintendent (fr.o.m. 2020-01-30) Thunegard, Eva, områdeschef (fr.o.m. 2020-01-30) Åkerlind, Eva, utredare (fr.o.m. 2020-01-30)

Sekreterare:

Mackiewicz, Michael, rättssakkunnig (fr.o.m. 2020-02-03)

Lokal: Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm

Direktiv för utredningen, se dir. 2020:6

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 29 april 2021.

2.262020 års sexualbrottsutredning (Ju 2020:02)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2020-01-30

Särskild utredare:

Nilsson, Göran, hovrättsråd (fr.o.m. 2020-01-30)

Sakkunniga:

Johansson, Kajsa, rättssakkunnig (fr.o.m. 2020-02-18)

Olsson, Ida, rättssakkunnig (fr.o.m. 2020-03-05)

Experter:

Andersson, Ulrika, professor (fr.o.m. 2020-02-18) Hjerppe, Ulf, chef (fr.o.m. 2020-02-18)

Hölcke, Maria, rådman (fr.o.m. 2020-02-18)

Johansson, Ginger, kammaråklagare (fr.o.m. 2020-02-18) Lewenhagen, Lars, utredare (fr.o.m. 2020-02-18) Lindström, Anna, inspektör (fr.o.m. 2020-06-24) Ljungström, Gustaf, advokat (fr.o.m. 2020-02-18)

Radia, Shriti, jurist (fr.o.m. 2020-02-18 t.o.m. 2020-09-01) Swiech, Kristina, jurist (fr.o.m. 2020-09-02)

Öhrn, Magnus, kammaråklagare (fr.o.m. 2020-02-18)

Sekreterare:

Fahleryd, Anna, hovrättsassessor (fr.o.m. 2020-01-30)

Nordström, Ewa, tf. rådman (fr.o.m. 2020-06-01 t.o.m. 2021-02-28)

Nordström, Ewa, tf. rådman (fr.o.m. 2021-03-01)

Lokal: Regeringens utredningsavdelning i Göteborg och i Malmö

Direktiv för utredningen, se dir. 2020:5 och dir. 2020:75

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 31 maj 2021.

43

Justitiedepartementet Skr. 2020/21:103

2.27Ecris-utredningen (Ju 2020:03)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2020-01-30

Särskild utredare:

Leijonram, Eric, chefsjurist (fr.o.m. 2020-01-30)

Sakkunnig:

Stille, Max, rättssakkunnig (fr.o.m. 2020-01-30)

Experter:

Hedbrant, Per Henrik, sektionschef (fr.o.m. 2020-01-30) Pekkari, Katja, handläggare (fr.o.m. 2020-01-30) Tegernäs, Linnea, jurist (fr.o.m. 2020-01-30)

Sekreterare:

Hartman, Cecilia, hovrättsassessor (fr.o.m. 2020-02-01)

Lokal: Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm

Direktiv för utredningen, se dir. 2020:7 och dir. 2020:139

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 1 april 2021.

2.28Utredningen om förstärkt skydd för demokratin och domstolarnas oberoende (Ju 2020:04)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2020-02-13

Ordförande:

Eka, Anders, justitieråd (fr.o.m. 2020-02-13)

Ledamöter:

Broman, Bo, riksdagsledamot (fr.o.m. 2020-03-18) Ekström, Hans, riksdagsledamot (fr.o.m. 2020-03-18) Enström, Karin, riksdagsledamot (fr.o.m. 2020-03-18) Hansén, Camilla, riksdagsledamot (fr.o.m. 2020-03-18) Lantz, Gustaf, riksdagsledamot (fr.o.m. 2020-03-18) Malmström, Cecilia, f.d. EU-kommissionär (fr.o.m. 2020-03-18) Modig, Linda, riksdagsledamot (fr.o.m. 2020-03-18)

Rojhan Gustafsson, Azadeh, riksdagsledamot (fr.o.m. 2020-03-18) Skånberg, Tuve, riksdagsledamot (fr.o.m. 2020-03-18)

Strömmer, Gunnar, partisekreterare (fr.o.m. 2020-03-18) Sydow Mölleby, Mia, riksdagsledamot (fr.o.m. 2020-03-18) Söderlund, Per, riksdagsledamot (fr.o.m. 2020-03-18)

Sakkunniga:

Hirschfeldt, Johan, f.d. hovrättspresident (fr.o.m. 2020-03-18) Pleiner, Emma, kansliråd (fr.o.m. 2020-03-18)

Törngren, David, ämnesråd (fr.o.m. 2020-03-18)

Experter:

Bratt, Percy, advokat (fr.o.m. 2020-05-01 t.o.m. 2021-03-15)

44

Justitiedepartementet Skr. 2020/21:103

Bull, Thomas, justitieråd (fr.o.m. 2020-05-01 t.o.m. 2021-03-15) Jonsson Cornell, Anna, professor (fr.o.m. 2020-05-01 t.o.m.

2021-03-15)

Thorblad, Therese, kansliråd (fr.o.m. 2020-05-01 t.o.m. 2021-03-15) Wieslander, Karolina, kammaråklagare (fr.o.m. 2020-05-01 t.o.m. 2021-03-15)

Huvudsekreterare:

Gustavsson, Daniel, hovrättsråd (fr.o.m. 2020-03-16)

Sekreterare:

Andersson, Jens, kammarrättsassessor (fr.o.m. 2020-04-06 t.o.m. 2021-04-05)

Andersson, Jens, tf. kammarrättsassessor (fr.o.m. 2021-04-06) Börstell, Viktoria, verksjurist (fr.o.m. 2020-04-14)

Cullin, Per-Ola, hovrättsassessor (fr.o.m. 2020-04-06 t.o.m.

2021-12-31)

Lokal: Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm

Direktiv för kommittén, se dir. 2020:11

Uppdraget att utreda behovet av ytterligare begränsningar av förenings- friheten ska redovisas senast den 15 mars 2021. Övriga delar ska redo- visas senast den 15 februari 2023.

2.29Utredningen om arbetskraftsinvandring (Ju 2020:05)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2020-02-06

Särskild utredare:

Linder, Anita, lagman (fr.o.m. 2020-02-06)

Experter:

Ageberg, Erik, expert (fr.o.m. 2020-08-20) Andric, Ana, utredare (fr.o.m. 2020-04-23) Berg, Amelie, jurist (fr.o.m. 2020-04-23)

Carlberg, Charlotta, ämnesråd (fr.o.m. 2020-04-23)

Dabaghi, Tawar, departementssekreterare (fr.o.m. 2020-09-01 t.o.m. 2020-12-10)

Gahn, Mikael, departementssekreterare (fr.o.m. 2020-04-23) Grynfarb, Daniel, enhetschef (fr.o.m. 2020-04-23) Hasselberg, Sigrid, handläggare (fr.o.m. 2020-04-23) Jansson, Elin, kansliråd (fr.o.m. 2020-04-23)

Johansson, Marcus, departementssekreterare (fr.o.m. 2020-12-11) Johannesson, Anders, projektledare (fr.o.m. 2020-04-23)

Joyce, Patrick, chefsekonom (fr.o.m. 2020-04-23)

Lund, Helena, departementssekreterare (fr.o.m. 2020-04-23 t.o.m. 2020-08-31)

Lundberg, Magnus, jurist (fr.o.m. 2020-04-23 t.o.m. 2020-08-19)

45

Justitiedepartementet Skr. 2020/21:103

Nandorf, Tove, utredare (fr.o.m. 2020-04-23) Rahm, Karl, rättssakkunnig (fr.o.m. 2020-04-23)

Rasmussen, Maria, departementssekreterare (fr.o.m. 2020-09-01) Råsmar, Sofia, jurist (fr.o.m. 2020-08-20)

Widgren, Olof, kansliråd (fr.o.m. 2020-04-23 t.o.m. 2020-08-31)

Sekreterare:

Melander, Ulrika, rådman (fr.o.m. 2020-04-01 t.o.m. 2021-02-14) Melander, Ulrika, rådman (fr.o.m. 2021-02-15)

Nordqvist, Karin, kammarrättsassessor (fr.o.m. 2020-04-15)

Lokal: Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm

Direktiv för utredningen, se dir. 2020:8 och dir. 2020:69

Utredningen ska den 2 februari 2021 lämna ett delbetänkande och beräknas vara klara med slutbetänkandet den 1 november 2021.

2.30Utredningen om utökade möjligheter att göra utländska föräldraskap gällande i Sverige (Ju 2020:06)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2020-02-27

Särskild utredare:

Lundqvist, Amina, administrativ direktör (fr.o.m. 2020-02-27)

Sakkunniga:

Nordansjö, Kristin, rättssakkunnig (fr.o.m. 2020-04-14) Östberg, Moa, kansliråd (fr.o.m. 2020-04-14)

Experter:

Axelsson, Anna, utredare (fr.o.m. 2020-04-14) Hellner, Michael, professor (fr.o.m. 2020-04-14) Scharmer, Peter, rådman (fr.o.m. 2020-04-14)

Skogh, Per, expert inom folkbokföring (fr.o.m. 2020-04-14)

Sekreterare:

Blommé, Fredrik, justitiesekreterare (fr.o.m. 2020-03-09)

Lokal: Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm

Direktiv för utredningen, se dir. 2020:19

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 21 juni 2020.

46

Justitiedepartementet Skr. 2020/21:103

2.31Utredningen om effektivare polisiära åtgärder i gränsnära områden (Ju 2020:07)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2020-03-05

Särskild utredare:

Reimer, Stefan, justitieråd (fr.o.m. 2020-03-05)

Sakkunniga:

Jöberger, Oskar, kansliråd (fr.o.m. 2020-04-17) Sellman, Håkan, kansliråd (fr.o.m. 2020-04-17)

Westman, Marcus, rättssakkunnig (fr.o.m. 2020-04-17 t.o.m. 2020-11-01)

Wiger, Carolina, rättssakkunnig (fr.o.m. 2020-11-02)

Experter:

Björkman, Johanna, advokat (fr.o.m. 2020-04-17)

Forss, Ida, jurist (fr.o.m. 2020-04-17)

Gottberg, Daniel, verksjurist (fr.o.m. 2020-04-17)

Hogen, Sofie, polisinspektör (fr.o.m. 2020-04-17)

Johansson, Helen, verksjurist (fr.o.m. 2020-04-17)

Nordberg, Eric, processledare (fr.o.m. 2020-04-17)

Runmarker, Agneta, dataråd (fr.o.m. 2020-04-17)

Sekreterare:

Helevirta, Johanna, hovrättsassessor (fr.o.m. 2020-03-09)

Lokal: Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm

Direktiv för utredningen, se dir. 2020:23

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 20 september 2021.

2.322020 års valutredning (Ju 2020:08)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2020-03-26

Ordförande:

Hjelm-Wallén, Lena, tid. statsråd och vice statsminister (fr.o.m. 2020-03-26)

Ledamöter:

Andersson, Daniel, riksdagsledamot (fr.o.m. 2020-05-11)

Andreasson, Martin, kanslichef (fr.o.m. 2020-05-11)

Bryntesson, Lars, regionpolitiker (fr.o.m. 2020-05-11)

Drougge, Ida, riksdagsledamot (fr.o.m. 2020-05-11)

Eclund, Annika, f.d. riksdagsledamot (fr.o.m. 2020-05-11)

Kaufmann, Bruno, journalist (fr.o.m. 2020-05-11)

Lindahl, Fredrik, riksdagsledamot (fr.o.m. 2020-05-11)

Ottosson, Erik, riksdagsledamot (fr.o.m. 2020-05-11)

Rubbestad, Michael, riksdagsledamot (fr.o.m. 2020-05-11)

Schöldberg, Per, riksdagsledamot (fr.o.m. 2020-05-11)

47

Justitiedepartementet Skr. 2020/21:103

Sydow Mölleby, Mia, riksdagsledamot (fr.o.m. 2020-05-11)

Sakkunniga:

Blomqvist, Paula, ämnesråd (fr.o.m. 2020-05-06) Fatahian, Golshanak, rättssakkunnig (fr.o.m. 2020-05-06)

Experter:

Ahl, Åsa, gruppchef (fr.o.m. 2020-10-14) Blomberg, Anna, funktionschef (fr.o.m. 2020-05-06) Debels, Eva, kanslichef (fr.o.m. 2020-05-06)

Escar, Linda, bitr. enhetschef (fr.o.m. 2020-05-06 t.o.m. 2020-10-13) Lidhamn, Martin, handläggare (fr.o.m. 2020-05-06)

Nyqvist, Anna, kanslichef (fr.o.m. 2020-05-06) Persson, Cecilia, kanslichef (fr.o.m. 2020-05-06)

Ström, Lars-Åke, jurist (fr.o.m. 2020-05-06 t.o.m. 2020-09-20) Teorell, Jan, professor (fr.o.m. 2020-05-06)

Sekreterare:

Lemon, Kristina, ämnessakkunnig (fr.o.m. 2020-04-20)

Ström, Lars-Åke, f.d. kammarrättsråd (fr.o.m. 2020-09-21 t.o.m. 2021-01-28)

Ström, Lars-Åke, f.d. kammarrättsråd (fr.o.m. 2021-01-29 t.o.m. 2021-03-31)

Lokal: Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm

Direktiv för utredningen, se dir. 2020:30

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 15 oktober 2021.

2.33Trygghetsberedningen (Ju 2020:09)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2020-03-26

Ordförande:

Olovsson, Fredrik, riksdagsledamot och ordförande (fr.o.m. 2020-03-26)

Ledamöter:

Forssell, Johan, riksdagsledamot (fr.o.m. 2020-05-01) Hedin, Johan, riksdagsledamot (fr.o.m. 2020-05-01) Kihlström, Ingemar, riksdagsledamot (fr.o.m. 2020-05-01) Lundh Sammeli, Fredrik, riksdagsledamot (fr.o.m. 2020-05-01) Marttinen, Adam, riksdagsledamot (fr.o.m. 2020-05-01) Meijer, Louise, riksdagsledamot (fr.o.m. 2020-05-01)

Nilsson, Kristina, riksdagsledamot (fr.o.m. 2020-05-01) Nyberg, Katja, riksdagsledamot (fr.o.m. 2020-05-01) Pehrson, Johan, riksdagsledamot (fr.o.m. 2020-05-01) Westerlund Snecker, Linda, riksdagsledamot (fr.o.m. 2020-05-01) Öfverbeck, Johanna, ersättare i riksdagen (fr.o.m. 2020-05-01)

48

Justitiedepartementet Skr. 2020/21:103

Sakkunniga:

Egeryd Neuman, Andreas, kansliråd (fr.o.m. 2020-05-15 t.o.m. 2020-12-31)

Keskitalo, Madelein, departementssekreterare (fr.o.m. 2020-05-15) Norberg, Karin, kansliråd (fr.o.m. 2021-01-01)

Olsson, Monika, ämnesråd (fr.o.m. 2020-05-15) Sverdén, Markus, kansliråd (fr.o.m. 2020-05-15) von Greyerz, Walo, ämnesråd (fr.o.m. 2020-05-15)

Experter:

Allinger, Daniel, utredare (fr.o.m. 2020-06-04) Andersson, Kerstin, projektledare (fr.o.m. 2020-06-04) Austin, Karen, processledare (fr.o.m. 2020-06-04) Berg, Greta, expert (fr.o.m. 2020-06-04)

Berglund, Fredrik, institutionschef (fr.o.m. 2020-06-04) Blixt, Tomas, processägare (fr.o.m. 2020-06-04) Boman, Tony, utredare (fr.o.m. 2020-06-04)

Borg, Ulrika, advokat (fr.o.m. 2020-06-04)

Borgman, Stefan, brottsförebyggande samordnare (fr.o.m. 2020-06-04 t.o.m. 2020-12-31)

Ekdahl, Emma, brottsförebyggande samordnare (fr.o.m. 2020-06-04) Ekman, Tiina, senioranalytiker (fr.o.m. 2020-06-04)

Eriksson Tinghög, Mimmi, utredare (fr.o.m. 2020-06-04) von Essen, Charlotte, biträdande säkerhetspolischef (fr.o.m. 2020-10-01)

von Essen, Erik, samordnare (fr.o.m. 2021-01-01)

Grevholm, Erik, forsknings- och utredningsråd (fr.o.m. 2020-06-04) Guné, Lennart, chef utvecklingscentrum (fr.o.m. 2020-06-04) Hansen, Anna-Karin, chefsåklagare (fr.o.m. 2020-06-04)

Herbst, Ulrika, regionpolischef (fr.o.m. 2020-06-04) Hjerppe, Ulf, enhetschef (fr.o.m. 2020-06-04)

Lindgren, Magnus, generalsekreterare (fr.o.m. 2020-06-04) Olausson, Fredrik, expert (fr.o.m. 2020-06-04)

Olsson, Johan, operativ chef (fr.o.m. 2020-06-04 t.o.m. 2020-09-30) Palm, Elias, avdelningschef (fr.o.m. 2020-06-04)

Persson-Öhrn, Liselotte, utredare (fr.o.m. 2020-06-04) Silfverstolpe Agardh, Ebba, undervisningsråd (fr.o.m. 2020-06-04) Skoglund, Wenche, verksjurist (fr.o.m. 2020-06-04)

Thörn, Mikael, senior utredare (fr.o.m. 2020-06-04) Trost, Hedvig, hovrättsråd (fr.o.m. 2020-06-04)

Sekreterare:

Hermansson, Klara, lektor (fr.o.m. 2020-08-17)

Jerre, Kristina, forskningsledare (fr.o.m. 2020-05-01)

Kanslichef:

Lindberg, Anna, ämnesråd (fr.o.m. 2021-02-01)

Wahlstedt, Mattias, departementsråd och enhetschef (fr.o.m. 2020-05-01 t.o.m. 2021-01-31)

Lokal: Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm

49

Justitiedepartementet Skr. 2020/21:103

Direktiv för utredningen, se dir. 2020:32

Kommittén ska slutredovisa sitt arbete senast den 31 oktober 2024. En första delredovisning ska lämnas senast den 1 mars 2021. Därefter ska årliga delredovisningar lämnas den 31 oktober 2021–2023.

2.34Fri hyressättning vid nyproduktion (Ju 2020:10)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2020-04-23

Särskild utredare:

Åberg, Kazimir, hovrättsråd (fr.o.m. 2020-03-23)

Sakkunniga:

Edling, Thomas, ämnesråd (fr.o.m. 2020-06-23)

Ekstam, Helen, departementssekreterare (fr.o.m. 2020-06-23) Fridborn Kempe, Philip, kansliråd (fr.o.m. 2020-06-23)

Experter:

Birgersson, Ingrid, jurist (fr.o.m. 2020-06-23) Broman, Anna, expert (fr.o.m. 2020-06-23) Elmgren, Erik, chef (fr.o.m. 2020-06-23)

Höglund, Susanna, chefsekonom (fr.o.m. 2020-06-23) Kopsch, Fredrik, universitetslektor (fr.o.m. 2020-06-23) Lindkvist, Tommy, statistiker (fr.o.m. 2020-06-23) Lindvall, Martin, chef (fr.o.m. 2020-06-23)

Tallkvist, Cecilia, hyresråd (fr.o.m. 2020-06-23)

Sekreterare:

Baheru, Haymanot, doktorand (fr.o.m. 2020-05-11) Jacobsson, Helena, ämnessakkunnig (fr.o.m. 2020-11-01 t.o.m. 2021-05-31)

Nilsson Taari, Pia, utredningssekreterare (fr.o.m. 2020-09-15 t.o.m. 2021-05-31)

Thuresson, Anna, departementssekreterare (fr.o.m. 2020-05-15)

Lokal: Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm

Direktiv för utredningen, se dir. 2020:42

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 31 maj 2021

2.35Utredningen om utvisning på grund av brott (Ju 2020:11)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2020-04-30

Särskild utredare:

Wågnert, Niklas, chefsrådman (fr.o.m. 2020-05-01)

50

Justitiedepartementet Skr. 2020/21:103

Experter:

Björk, Mikael, överåklagare (fr.o.m. 2020-05-29)

Eneman, Cecilia, kansliråd (fr.o.m. 2020-05-29)

Eriksson, Johan, advokat (fr.o.m. 2020-05-29)

Eriksson, Mikaela, departementssekreterare (fr.o.m. 2020-05-29)

Florin, Ola, kansliråd (fr.o.m. 2020-05-29)

Lundh, Christer, hovrättsråd (fr.o.m. 2020-05-29)

Odén, Therese, rättssakkunnig (fr.o.m. 2020-05-29)

Svedlund, Karin, kriminalinspektör (fr.o.m. 2020-05-29)

Sekreterare:

Lagercrantz, Kristina, hovrättsassessor (fr.o.m. 2020-05-01)

Lokal: Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm

Direktiv för utredningen, se dir. 2020:44

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 30 juni 2021.

2.36Utredningen om ett förstärkt straffrättsligt skydd för vissa samhällsnyttiga funktioner och några andra straffrättsliga frågor (Ju 2020:12)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2020-05-14

Särskild utredare:

Rapp, Anne, hovrättsråd och vice ordförande (fr.o.m. 2020-05-14)

Sakkunniga:

Arevian Sjöstedt, Ani, rättssakkunnig (fr.o.m. 2020-06-04)

Granfors, Johanna, departementssekreterare (fr.o.m. 2020-06-04)

Experter:

Alexandersson, Anders, jurist (fr.o.m. 2020-06-04) Godman, Daniel, polisinspektör (fr.o.m. 2020-06-04)

Lindberg, Tobias, analys- och opinionsansvarig (fr.o.m. 2020-11-19) Lång, Viveca, hovrättsråd (fr.o.m. 2020-06-04)

Routsi, Mikael, doktorand (fr.o.m. 2020-06-04 t.o.m. 2020-10-01) Schlegel, Torkel, senior juridisk rådgivare (fr.o.m. 2020-06-04) Sörlien, Solveig, advokat (fr.o.m. 2020-06-04)

Thorslund, Ewa, verkställande direktör (fr.o.m. 2020-07-06 t.o.m. 2020-11-18)

Thunegard, Eva, områdeschef/chefsåklagare (fr.o.m. 2020-06-04) Ziobro, Helen, utredningssekreterare (fr.o.m. 2020-10-02) Öberg, Jonas, utredare (fr.o.m. 2020-06-04)

Sekreterare:

Lundgren, Emil, hovrättsassessor (fr.o.m. 2020-06-15)

Lokal: Regeringskansliets utredningsavdelning i Göteborg c/o Förvaltningsrätten, Sten Sturegatan, Göteborg

51

Justitiedepartementet Skr. 2020/21:103

Direktiv för utredningen, se dir. 2020:54

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 12 november 2021.

2.37Utredningen om elektroniska underskrifter på regeringsbeslut (Ju 2020:13)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2020-05-14

Särskild utredare:

Svahn Starrsjö, Kristina, justitieråd (fr.o.m. 2020-06-29)

Experter:

Albihn, Johan, rättssakkunnig (fr.o.m. 2020-10-14) Kylberg, Frida, kansliråd (fr.o.m. 2020-10-14) Mostad, Karin, verksjurist (fr.o.m. 2020-10-14)

Sekreterare:

Tubluk, Esin, justitiesekreterare (fr.o.m. 2020-09-01)

Lokal: Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm

Direktiv för utredningen, se dir. 2020:55 och dir. 2020:128

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 15 mars 2021.

2.38Utredningen om medicinsk åldersbedömning (Ju 2020:14)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2020-06-11

Särskild utredare:

Eka, Maria, chefsrådman (fr.o.m. 2020-06-11)

Experter:

Andersson, Lars, ämnesråd (fr.o.m. 2020-09-18) Bergström, Jonas, enhetschef (fr.o.m. 2020-09-18) Eklöf, Mia, departementssekreterare (fr.o.m. 2020-09-18) Evrensel, Åsa, expert (fr.o.m. 2020-09-18)

Fritzsche, Anki, ämnesråd (fr.o.m. 2020-09-18 t.o.m. 2020-10-06) Häggström, Olle, professor (fr.o.m. 2020-09-18)

Nilsson, Ola, professor (fr.o.m. 2020-09-18) Palm, Elias, avdelningschef (fr.o.m. 2020-09-18)

Roth Olanders, Charlotte, departementssekreterare (fr.o.m.

2020-10-07)

Åhsberg, Elizabeth, projektledare (fr.o.m. 2020-09-18)

Sekreterare:

Östgren, Carolina, ämnesråd (fr.o.m. 2020-10-01 t.o.m. 2021-06-11)

Lokal: Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm

52

Justitiedepartementet Skr. 2020/21:103

Direktiv för utredningen, se dir. 2020:64

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 31 maj 2024.

2.39Gängbrottsutredningen (Ju 2020:15)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2020-06-11

Särskild utredare:

Perklev, Anders, hovrättspresident (fr.o.m. 2020-06-11)

Sakkunniga:

Munck, Peter, rättssakkunnig (fr.o.m. 2020-06-11)

Wahlin, Eva-Lena, rättssakkunnig (fr.o.m. 2020-06-11)

Experter:

Cronenberger, Aleksander, chefsåklagare (fr.o.m. 2020-06-11)

Eklund, Astrid, överåklagare (fr.o.m. 2020-06-11)

Hadding Wiberg, Ghita, advokat (fr.o.m. 2020-06-11)

Hemtke, Erica, chefsrådman (fr.o.m. 2020-06-11)

Lorentzon, Martin, sektionschef (fr.o.m. 2020-06-11)

Merlander, Ulf, polisintendent (fr.o.m. 2020-06-11)

Svensson, Erik, docent (fr.o.m. 2020-06-11)

Westfelt, Lisa, utredare (fr.o.m. 2020-06-11)

Sekreterare:

Swedenborg, Lars, rådman (fr.o.m. 2020-06-11)

Vinnefors, Sara, hovrättsassessor (fr.o.m. 2020-06-11)

Lokal: Regeringens utredningsavdelning i Malmö, tel. 08-405 9629 och 08-405 3639

Direktiv för utredningen, se dir. 2020:62

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 11 juni 2021.

2.402020 års förverkandeutredning (Ju 2020:16)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2020-06-17

Särskild utredare:

Asp, Petter, justitieråd (fr.o.m. 2020-06-17)

Experter:

Almkvist, Gustaf, tingsfiskal (fr.o.m. 2020-09-22)

Eklund, Astrid, överåklagare (fr.o.m. 2020-09-22)

Forss, Solveig, gruppchef (fr.o.m. 2020-09-22)

Hensjö, Victor, rättssakkunnig (fr.o.m. 2020-09-22)

Kyrö, Jan, advokat (fr.o.m. 2020-09-22)

Mathé, Klaudia, senior åklagare (fr.o.m. 2020-09-22)

Roos, Mari-Ann, hovrättsråd (fr.o.m. 2020-09-22)

53

Justitiedepartementet Skr. 2020/21:103

Sekreterare:

Hannell, Anna, rådman (fr.o.m. 2020-08-01)

Lokal: Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm

Direktiv för utredningen, se dir. 2020:66

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 17 december 2021.

2.41Kommittén om läge och kvalitet i hyressättningen (Ju 2020:17)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2020-06-25

Ordförande:

Mattsson-Linnala, Sophia (fr.o.m. 2020-06-25)

Ledamöter:

Borg, Tor, nationalekonom (fr.o.m. 2020-06-25)

Nilsson Öhrnell, Carl Olof, hyresråd (fr.o.m. 2020-06-25)

Sakkunniga:

Ekstam, Helen, departementssekreterare (fr.o.m. 2020-09-24) Fridborn Kempe, Philip, kansliråd (fr.o.m. 2020-09-24) Lindqvist, Joakim, rättssakkunnig (fr.o.m. 2020-09-24)

Experter:

Björkdahl, Erika P, docent (fr.o.m. 2020-09-24)

Björkvald, Margareta, förhandlingsansvarig (fr.o.m. 2020-09-24) Brard, Natalie, chef (fr.o.m. 2020-09-24)

Lind, Hans, professor (fr.o.m. 2020-09-24) Lindén, Assar, jurist (fr.o.m. 2020-09-24) Mark-Nielsen, Jörgen, chef (fr.o.m. 2020-09-24) Pleiborn, Maria, demograf (fr.o.m. 2020-09-24)

Sekreterare:

Andersson, Emil, t.f. rådman (fr.o.m. 2020-08-13) Hammarlund, Jonas, analytiker (fr.o.m. 2020-09-07)

Lokal: Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm

Direktiv för kommittén, se dir. 2020:70

Kommitténs arbete beräknas vara slutfört den 30 juni 2021.

2.42Utredningen om privatkopieringsersättning (Ju 2020:18)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2020-08-20

Särskild utredare:

Sörbom, Monika, hovrättslagman (fr.o.m. 2020-08-20)

54

Justitiedepartementet Skr. 2020/21:103

Sakkunniga:

Cederholm, Maria, departementssekreterare (fr.o.m. 2020-10-02)

Nilsson, Robert, kansliråd (fr.o.m. 2020-10-02)

Olvon, Charlotte, rättssakkunnig (fr.o.m. 2020-10-02)

Renmyr, Cecilia, ämnesråd (fr.o.m. 2020-10-02)

Experter:

Bergdahl, My, näringspolitisk expert (fr.o.m. 2020-10-02)

Elm, Klas, verkställande direktör (fr.o.m. 2020-10-02)

Grönquist, Lars, chefsjurist (fr.o.m. 2020-10-02)

Isaksson, Ulf, advokat (fr.o.m. 2020-10-02)

Johansson, David, juris doktor (fr.o.m. 2020-10-02)

Källén, Ulrica, verksamhetsledare (fr.o.m. 2020-10-02)

Larnfelt, Christine, föreningssekreterare (fr.o.m. 2020-10-02)

Lindberg, Mats, senior rådgivare (fr.o.m. 2020-10-02)

Lindblom, Malou, chefsrådman (fr.o.m. 2020-10-02)

Nilsson, Christian, senior jurist (fr.o.m. 2020-10-02)

Nordenborg, Mats, jurist (fr.o.m. 2020-10-02)

Wainikka, Christina, policyexpert (fr.o.m. 2020-10-02)

Wattrang, Lotta, collecting societies (fr.o.m. 2020-10-02)

Sekreterare:

Danielsson, Teresia, rättssakkunnig (fr.o.m. 2020-08-20)

Zanetti, Fredrik, ämnesråd (fr.o.m. 2020-08-20)

Lokal: Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm

Direktiv för utredningen, se dir. 2020:82

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 21 februari 2022.

2.43Utredningen om en översyn av den straffrättsliga regleringen om preskription (Ju 2020:19)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2020-09-10

Särskild utredare:

Heidenborg, Mari, justitiekansler (fr.o.m. 2020-09-10)

Sakkunnig:

Rhodin, Martin, ämnesråd (fr.o.m. 2020-10-07)

Experter:

Andersson, Peter, beslutsfattare (fr.o.m. 2020-10-07) Audell, Elisabet, advokat (fr.o.m. 2020-10-07) Bloch, Eva, byråchef (fr.o.m. 2020-10-07)

Isaksson, Ingemar, kriminalkommissarie (fr.o.m. 2020-10-07) Nielsen Sundberg, Liselotte, verksamhetsexpert (fr.o.m. 2020-10-07) Peterson, Axel, chefsrådman (fr.o.m. 2020-10-07)

Ulväng, Magnus, professor (fr.o.m. 2020-10-07)

55

Justitiedepartementet Skr. 2020/21:103

Älgenäs, Cajsa, biotekniker (fr.o.m. 2020-10-07)

Sekreterare:

Sjöberg, Emma, kansliråd (fr.o.m. 2020-09-10)

Lokal: Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm

Direktiv för utredningen, se dir. 2020:91

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 10 september 2021.

2.44Utredningen om utökade möjligheter att använda hemliga tvångsmedel (Ju 2020:20)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2020-10-14

Särskild utredare:

Thorblad, Barbro, f.d. generaldirektör (fr.o.m. 2020-10-14)

Sakkunnig:

Helling, Karolina, rättssakkunnig (fr.o.m. 2020-11-04)

Experter:

Björklund, Anna, advokat (fr.o.m. 2020-11-04)

Broman Olasdotter, Anna, senior åklagare (fr.o.m. 2020-11-04) Dahlén, Nathalie, rådman (fr.o.m. 2020-11-04)

Engström, Roger, kriminalkommissarie (fr.o.m. 2020-11-04) Gottberg, Daniel, verksjurist (fr.o.m. 2020-11-04)

Harding, Hans, kammaråklagare (fr.o.m. 2020-11-04) Rundström, Carl, verksjurist (fr.o.m. 2020-11-04)

Rådberg, Johanna, senior föredragande (fr.o.m. 2020-11-04)

Sekreterare:

Kallifatides, Johanna, utredningssekreterare (fr.o.m. 2020-11-12)

Lokal: Garnisonen, Karlavägen 100, 103 30 Stockholm

Direktiv för utredningen, se dir. 2020:104

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 14 april 2022.

2.45En föräldraskapsrättslig lagstiftning för alla (Ju 2020:21)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2020-12-10

Särskild utredare:

Gutrad, Dina, rådman (fr.o.m. 2020-12-10)

Sekreterare:

Brossner, Linnéa, kansliråd (fr.o.m. 2020-12-10)

Direktiv för utredningen, se dir. 2020:132

56

Justitiedepartementet Skr. 2020/21:103

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 21 juni 2022.

57

Utrikesdepartementet Skr. 2020/21:103

3Utrikesdepartementet

Inom detta avsnitt har följande kommittéer avslutat sin verksamhet sedan redovisningen i 2019 års kommittéberättelse: 4.

3.1Expertgruppen för biståndsanalys (UD 2013:01)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2013-01-31

Ordförande:

Heikensten, Lars, verkställande direktör (fr.o.m. 2013-01-31 t.o.m. 2017-03-31)

Lindholm Schultz, Helena, professor (fr.o.m. 2017-06-01 t.o.m. 2022-12-31)

Vice ordförande:

Andersson, Gun-Britt, sakkunnig (fr.o.m. 2015-06-08 t.o.m.

2018-12-31)

Lindström, Eva, f.d. riksrevisor (fr.o.m. 2013-01-31 t.o.m. 2014-10-13) Schaar, Johan (fr.o.m. 2019-01-01 t.o.m. 2022-12-31)

Ledamöter:

Bigsten, Arne, professor (fr.o.m. 2016-02-04 t.o.m. 2018-12-31) Forss, Kim, verkställande direktör/konsult (fr.o.m. 2013-01-31 t.o.m. 2020-12-31)

Goldbeck-Löwe, Camilla (fr.o.m. 2017-12-01 t.o.m. 2018-12-31) Gustavson, Maria, doktor (fr.o.m. 2013-01-31 t.o.m. 2015-01-19) Holmgren, Torgny, ambassadör (fr.o.m. 2013-01-31 t.o.m.

2020-12-31)

Johansson de Silva, Sara, konsult (fr.o.m. 2019-01-01 t.o.m.

2022-12-31)

Lindell, Magnus, civilekonom (fr.o.m. 2019-01-01 t.o.m. 2022-12-31) Lindberg, Staffan I. (fr.o.m. 2019-09-01 t.o.m. 2021-12-31)

Lithman, Eva, konsult/sakkunnig (fr.o.m. 2013-01-31 t.o.m.

2019-12-31)

Mobjörk, Malin, doktor (fr.o.m. 2015-06-08 t.o.m. 2017-11-30) Molander, Joakim (fr.o.m. 2020-01-01 t.o.m. 2022-12-31) Nilsdotter, Anna, vice verkställande direktör/konsult (fr.o.m.

2013-01-31 t.o.m. 2016-12-31)

Rosling, Hans, professor (fr.o.m. 2013-01-31 t.o.m. 2016-12-31) Schaar, Johan, sakkunnig (fr.o.m. 2017-06-01 t.o.m. 2018-12-31) Schalk, Julia, sakkunnig (fr.o.m. 2013-01-31 t.o.m. 2020-12-31)

Svensson, Jakob, professor (fr.o.m. 2013-01-31 t.o.m. 2016-02-03) Uggla, Fredrik, professor (fr.o.m. 2017-06-01 t.o.m. 2019-07-31) Vähämäki, Janet, ekon. dr (fr.o.m. 2019-01-01 t.o.m. 2022-12-31)

Experter:

Peck, Lennart, kansliråd (fr.o.m. 2016-02-04 t.o.m. 2019-04-30)

58

Utrikesdepartementet Skr. 2020/21:103

Stålö, Johanna, departementssekreterare (fr.o.m. 2013-09-02 t.o.m. 2015-10-21)

Trojenborg, Anders, ämnesråd (fr.o.m. 2019-07-01 t.o.m. 2020-12-31) Trojenborg, Anders, ämnesråd (fr.o.m. 2021-01-01 t.o.m. 2021-12-31)

Kanslichef:

Daltung, Sonja, departementsråd (fr.o.m. 2013-05-15 t.o.m. 2016-12-31)

Pettersson, Jan (fr.o.m. 2017-05-01 t.o.m. 2021-12-31)

Sekreterare:

Burlin, Alexander (fr.o.m. 2020-10-01 t.o.m. 2021-03-31) Burman, Markus (fr.o.m. 2014-01-07 t.o.m. 2020-01-06) Burman, Markus (fr.o.m. 2021-01-01)

Hjelm, Lisa (fr.o.m. 2019-03-25 t.o.m. 2020-12-31) Hjelm, Lisa (fr.o.m. 2021-01-01)

Hårsmar, Mats, ämnesråd (fr.o.m. 2013-09-01 t.o.m. 2015-10-11) Hårsmar, Mats (fr.o.m. 2018-08-15 t.o.m. 2020-12-31)

Hårsmar, Mats (fr.o.m. 2021-01-01)

Johansson de Château, Lena (fr.o.m. 2017-09-11 t.o.m. 2020-12-31) Mineur, Eva (fr.o.m. 2015-08-17 t.o.m. 2019-10-19)

Petterson, Jan (fr.o.m. 2013-12-18 t.o.m. 2017-04-30) Rådström, Joakim (fr.o.m. 2013-09-15 t.o.m. 2014-05-31) Sannerholm, Richard (fr.o.m. 2017-03-31 t.o.m. 2018-02-28) Skagerlind, Helena (fr.o.m. 2020-11-01)

Solomin, Nina (fr.o.m. 2018-04-26 t.o.m. 2020-12-31) Solomin, Nina (fr.o.m. 2021-01-01)

Sundewall, Jesper (fr.o.m. 2013-11-20 t.o.m. 2016-12-31) Trulsson, Per (fr.o.m. 2016-01-01 t.o.m. 2018-08-31) Öståker, Emma (fr.o.m. 2013-09-16 t.o.m. 2016-12-31)

Biträdande sekreterare:

Bucht, Tove (fr.o.m. 2014-02-10 t.o.m. 2015-10-18)

Bäckman, Anna (fr.o.m. 2015-11-02 t.o.m. 2020-11-01)

Florell, Anna (fr.o.m. 2020-10-01 t.o.m. 2021-03-31)

Holmberg, Sara (fr.o.m. 2017-06-09 t.o.m. 2017-11-30)

Luthman, Iris (fr.o.m. 2018-03-15 t.o.m. 2019-04-30)

Lokal: Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm

Direktiv för expertgruppen, se dir. 2013:11 och dir. 2016:71

Kommittén har avgett

2019:09 Democracy in African Governance: Seeing and Doing it Differently, Göran Hydén with assistance from Maria Buch Kristensen

2019:08 Fishing Aid - Mapping and Synthesising Evidence in Support of SDG 14 Fisheries Targets, Gonçalo Carneiro, Raphaëlle Bisiaux, Mary Frances Davidson, Tumi Tómasson with Jonas Bjärnstedt

59

Utrikesdepartementet Skr. 2020/21:103

2019:07 Applying a Masculinities Lens to the Gendered Impacts of Social Safety Nets, Meagan Dooley, Abby Fried, Ruti Levtov, Kate Doyle, Jeni Klugman and Gary Barker

2019:06 Joint Nordic Organisational Assessment of the Nordic Development Fund (NDF), Stephen Spratt, Eilís Lawlor, Kris Prasada Rao and Mira Berger

2019:05 Impact of Civil Society Anti-Discrimination Initiatives: A Rapid Review, Rachel Marcus, Dhruva Mathur and Andrew Shepherd August Migration and Development: The Role for Development Aid, Robert E.B. Lucas (joint with the Migration Studies Delegation, Delmi, published as Delmi Research overview 2019:5)

2019:04 Building on a Foundation Stone: The Long-Term Impacts of

a Local Infrastructure and Governance Program in Cambodia, Ariel BenYishay, Brad Parks, Rachel Trichler, Christian Baehr, Daniel Aboagye and Punwath Prum

2019:03 Supporting State Building for Democratisation? A Study of 20 years of Swedish Democracy Aid to Cambodia, Henny Andersen, Karl-Anders Larsson och Joakim Öjendal

2019:02 Fit for Fragility? An Exploration of Risk Stakeholders and Systems Inside Sida, Nilima Gulrajani and Linnea Mills

2019:01 Skandaler, opinioner och anseende: Biståndet i ett medialiserat samhälle, Maria Grafström och Karolina Windell

2018:10 Nation Building in a Fractured Country – An evaluation of the Swedish cooperation in economic development with Bosnia & Herzegovina 1995–2018, Claes Lindahl, Julie Lindahl, Mikael Söderbäck and Tamara Ivankovic

2018:09 Underfunded Appeals: Understanding the Consequences, Improving the System, Sophia Swithern

2018:08 Seeking Balanced Ownership in Changing Development Cooperation Relationships, Nils Keijzer, Stephan Klingebiel, Charlotte Örnemark, Fabian Scholtes

2018:07 Putting Priority into Practice: Sida’s Implementation of its Plan for Gender Integration, Elin Bjarnegård, Fredrik Uggla

2018:06 Swedish Aid in the Era of Shrinking Space – the Case of Turkey, Åsa Eldén, Paul T. Levin

2018:05 Who Makes the Decisions on Swedish Aid Funding? An Overview, Expertgruppen för biståndsanalys

2018:04 Budget Support, Poverty and Corruption: A Review of the Evidence, Geske Dijkstra

2018:03 How predictable is Swedish aid? A study of exchange rate volatility, Númi Östlund

2018:02 Building Bridges Between International Humanitarian and Development Responses to Forced Migration, Alexander Kocks, Ruben Wedel, Hanne Roggemann, Helge Roxin

2018:01 DFIs and Development Impact: an evaluation of Swedfund, Stephen Spratt, Peter O’Flynn, Justin Flynn

60

Utrikesdepartementet Skr. 2020/21:103

2017:12 Livslängd och livskraft: Vad säger utvärderingar om svenska biståndsinsatsers hållbarhet? Expertgruppen för bistånds- analys

2017:11 Sweden’s Financing of UN Funds and Programmes: Analyzing the Past, Looking to the Future, Stephen Browne, Nina Connelly, Thomas G. Weiss

2017:10 Seven Steps to Evidence-Based Anticorruption: A Roadmap, Alina Mungiu-Pippidi

2017:09 Geospatial analysis of aid: A new approach to aid evaluation, Ann-Sofie Isaksson

2017:08 Research capacity in the new global development agenda, Måns Fellesson

2017:07 Research Aid Revisited – a historically grounded analysis of future prospects and policy options, David Nilsson, Sverker Sörlin

2017:06 Confronting the Contradiction – An exploration into the dual purpose of accountability and learning in aid evaluation, Hilde Reinertsen, Kristian Bjørkdahl, Desmond McNeill

2017:05 Local peacebuilding – challenges and opportunities, Joakim Öjendal, Hanna Leonardsson, Martin Lundqvist

2017:04 Enprocentmålet – en kritisk essä, Lars Anell 2017:03 Animal health in development – it’s role for poverty

reduction and human welfare, Jonathan Rushton, Arvid Uggla, Ulf Magnusson

2017:02 Do Anti-Discrimination Measures Reduce Poverty Among Marginalised Social Groups? Rachel Marcus, Anna Mdee, Ella Page

2017:01 Making Waves: Implications of the irregular migration and refugee situation on Official Development Assistance spending and practices in Europe, Anna Knoll, Andrew Sherriff

2016:11 Revitalising the policy for global development, Per Molander

2016:10 Swedish Development Cooperation with Tanzania – Has It Helped the Poor? Mark McGillivray, David Carpenter, Oliver Morrissey, Julie Thaarup

2016:09 Exploring Donorship – Internal Factors in Swedish Aid to Uganda, Stein-Erik Kruse

2016:08 Sustaining a development policy: results and responsibility for the Swedish policy for global development Måns Fellesson, Lisa Román

2016:07 Towards an Alternative Development Management Paradigm? Cathy Shutt

2016:06 Vem beslutar om svenska biståndsmedel? En översikt, Expertgruppen för biståndsanalys

2016:05 Pathways to change: Evaluating development interventions with Qualitative Comparative Analysis (QCA), Barbara Befani

61

Utrikesdepartementet Skr. 2020/21:103

2016:04 Swedish responsibility and the United Nations Sustainable Development Goals, Magdalena Bexell, Kristina Jönsson

2016:03 Capturing complexity and context: evaluating aid to education, Joel Samoff, Jane Leer, Michelle Reddy 2016:02 Education in developing countries what policies and

programmes affect learning and time in school? Amy Damon, Paul Glewwe, Suzanne Wisniewski, Bixuan Sun

2016:01 Support to regional cooperation and integration in Africa – what works and why? Fredrik Söderbaum, Therese Brolin

2015:09 In search of double dividends from climate change interventions evidence from forest conservation and household energy transitions, G. Köhlin, S.K. Pattanayak, E. Sills, E. Mattsson, M. Ostwald, A. Salas, D. Ternald

2015:08 Business and human rights in development cooperation – has Sweden incorporated the UN guiding principles? Rasmus Klocker Larsen, Sandra Atler

2015:07 Making development work: the quality of government approach, Bo Rothstein and Marcus Tannenberg

2015:06 Now open for business: joint development initiatives between the private and public sectors in development cooperation, Sara Johansson de Silva, Ari Kokko and Hanna Norberg

2015:05 Has Sweden injected realism into public financial management reforms in partner countries? Matt Andrews

2015:04 Youth, entrepreneurship and development, Kjetil Bjorvatn 2015:03 Concentration difficulties? An analysis of Swedish aid

proliferation, Rune Jansen Hagen

2015:02 Utvärdering av svenskt bistånd – en kartläggning, Expertgruppen för biståndsanalys

2015:01 Rethinking Civil Society and Support for Democracy, Richard Youngs

2014:05 Svenskt statligt internationellt bistånd i Sverige: en översikt, Expertgruppen för biståndsanalys

2014:04 The African Development Bank: ready to face the challenges of a changing Africa? Christopher Humphrey

2014:03 International party assistance – what do we know about the effects? Lars Svåsand

2014:02 Sweden´s development assistance for health – policy options to support the global health 2035 goals, Gavin Yamey, Helen Saxenian, Robert Hecht, Jesper Sundewall and Dean Jamison

2014:01 Randomized controlled trials: strengths, weaknesses and policy relevance, Anders Olofsgård

62

Utrikesdepartementet Skr. 2020/21:103

3.2Folkrätts- och nedrustningsdelegationen (UD 2015:A)

Organ inom Regeringskansliet

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2015-12-17

Ordförande:

Linde, Ann, utrikesminister (fr.o.m. 2019-09-10)

Wallström, Margot utrikesminister (t.o.m. 2019-02-28)

Vice ordförande:

Rydberg, Robert kabinettsekreterare (fr.o.m. den 2019-09-10) Söder, Annika, kabinettsekreterare (fr.o.m. 2016-03-01 t.o.m. 2019-02-28)

Ledamöter:

Ahlström, Christer, direktör, Utrikespolitiska utskottet (fr.o.m.

2019-06-12 t.o.m. 2022-12-31)

Ask, Beatrice, ordförande i försvarsutskottet (fr.o.m. den 2019-06-12 t.o.m. 2019-12-31)

Bydén, Micael, överbefälhavare, Försvarsmakten (fr.o.m. 2016-03-01 t.o.m. 2019-02-28)

Bydén, Micael, överbefälhavare, Försvarsmakten (fr.o.m. 2019-06-12 t.o.m. 2022-12-31)

Danielsson, Anders, Svenska Röda Korset (fr.o.m. 2017-03-22 t.o.m. 2019-02-28)

Egnell, Robert, rektor, Försvarshögskolan (fr.o.m. 2019-06-12 t.o.m. 2022-12-31)

Engdahl, Ola, docent, Försvarshögskolan (fr.o.m. 2016-03-01 t.o.m. 2017-03-22)

Forslund, Kenneth G, ordförande i utrikesutskottet (fr.o.m. 2016-03-01 t.o.m. 2019-02-28)

Forslund, Kenneth G, ordförande i utrikesutskottet (fr.o.m. 2019-06-12 t.o.m. 2022-12-31)

Hallgren, Jakob, bitr. direktör, Stockholms International Peace Research Institute SIPRI (fr.o.m. 2016-03-01 t.o.m. 2019-02-28)

Jacobsson, Marie, folkrättsrådgivare, Utrikesdepartementet (fr.o.m. 2016-03-01 t.o.m. 2019-02-28)

Jacobson, Marie, folkrättsrådgivare, Utrikesdepartementet (fr.o.m. 2019-06-12 t.o.m. 2022-12-31)

Jonson, Pål, ordförande i försvarsutskottet (fr.o.m. 2019-12-31 t.o.m. 2022-12-31)

Jonter, Thomas, professor, Ekonomisk-historiska institutionen Stockholms universitet (fr.o.m. 2016-03-01 t.o.m. 2019-02-28) Jonter, Thomas, professor, Ekonomisk-historiska institutionen, Stockholms universitet (fr.o.m. 2019-06-12 t.o.m. 2022-12-31)

Kisswani, Katrin, ordförande, Läkare utan gränser (fr.o.m. 2019-06-12 t.o.m. 2020-09-11)

63

Utrikesdepartementet Skr. 2020/21:103

Klackenberg, Dag, suppleant i försvarsutskottet (fr.o.m. 2016-03-01 t.o.m. 2019-02-28)

Lind, Jan-Olof, statssekreterare, Försvarsdepartementet (fr.o.m.

2019-06-12 t.o.m. 2022-12-31)

Moberger, Peter, ordförande, Läkare utan gränser (fr.o.m. 2019-09-11 t.o.m. 2022-12-31)

Mörth, Mari, generalsekreterare, Läkare utan gränser (fr.o.m.

2016-03-01 t.o.m. 2019-02-28)

Nilsson, Malin, generalsekreterare, Internationella kvinnoförbundet för fred och frihet IKFF (fr.o.m. 2016-03-01 t.o.m. 2019-02-28)

Nilsson, Malin, generalsekreterare, Internationella kvinnoförbundet för fred och frihet IKFF (fr.o.m. 2019-06-12 t.o.m. 2022-12-31)

Nystuen, Gro, docent (fr.o.m. 2016-03-01 t.o.m. 2019-02-28)

Rawet, Sigrun. biträdande direktör, Stockholms International Peace Research Institute SIPRI (fr.o.m. 2019-06-12 t.o.m. 2020-09-11) Salander, Henrik. f.d. ambassadör (fr.o.m. 2016-03-01 t.o.m.

2019-02-28)

Salestrand, Jan, statssekreterare, (fr.o.m. 2016-03-01 t.o.m. 2019-02-28) Vaverka, Joakim, biträdande direktör, Stockholms International Peace Research Institute SIPRI (fr.o.m. 2020-09-11 t.o.m. 2022-12-31)

Wirstam, Jens, forskningsledare, Totalförsvarets forskningsinstitut FOI (fr.o.m. 2019-06-12 t.o.m. 2022-12-31)

Wrange, Pål, professor, Juridiska fakulteten, Stockholms universitet (fr.o.m. 2016-03-01 t.o.m. 2019-02-28)

Wrange, Pål, professor, Juridiska fakulteten, Stockholms universitet (fr.o.m. 2019-06-12 t.o.m. 2022-12-31)

Årehed Kågeström, Ulrika, generalsekreterare, Svenska Röda Korset (fr.o.m. 2016-03-01 t.o.m. 2017-03-22)

Ärnlöv, Martin, generalsekreterare, Svenska Röda Korset (fr.o.m. 2019-06-12 t.o.m. 2022-12-31)

Österdahl, Inger, professor, Juridiska fakulteten, Uppsala universitet (fr.o.m. 2016-03-01 t.o.m. 2019-02-28)

Österdahl, Inger professor, Juridiska fakulteten, Uppsala universitet (fr.o.m. 2019-06-12 t.o.m. 2022-12-31)

Adjungerade ledamöter:

Rättschefen i UD (fr.o.m. 2019-06-12)

Expeditions- och rättschefen i Försvarsdepartementet (fr.o.m.

2019-06-12)

Rättschefen i Försvarsdepartementet (fr.o.m. 2016-03-01 t.o.m.

2019-02-28)

Chefen för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt UD/MFR (fr.o.m. 2016-03-01 t.o.m. 2019-02-28)

Chefen för enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (fr.o.m. 2019-06-12)

Chefen och biträdande chefen för enheten för nedrustning och icke- spridning UD/NIS (fr.o.m. 2016-03-01 t.o.m. 2019-02-28)

Chefen och biträdande chefen för enheten för nedrustning och icke- spridning (fr.o.m. den 2019-06-12)

64

Utrikesdepartementet Skr. 2020/21:103

Chefen för folkrättsgruppen vid enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt UD/FMR (fr.o.m. 2016-03-01 t.o.m.

2019-02-28)

Specialrådgivaren i folkrätt UD (fr.o.m. 2017-03-22 t.o.m. 2019-02-28 Ambassadören för nedrustning och icke-spridning (fr.o.m. 2019-06-12) Chefen för folkrättsgruppen vid enheten för folkrätt, mänskliga rättig- heter och traktaträtt (fr.o.m. 2019-06-12)

Specialrådgivaren i folkrätt (fr.o.m. den 2019-06-12)

Rättschefen i Utrikesdepartementet, rättschefen i Försvarsdeparte- mentet, chefen för enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD/FMR), chefen och biträdande chefen för enheten för nedrustning och icke-spridning (UD/NIS), specialrådgivaren i folkrätt vid UD/FMR samt chefen för folkrättsgruppen vid UD/FMR ska biträda delegationen som adjungerade ledamöter.

3.3Kommittén för Sveriges deltagande i världsutställningen Expo 2020 i Dubai (UD 2017:01)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2017-12-18

Ordförande:

Flanking, Anders, länsråd (fr.o.m. 2018-01-15 t.o.m. 2020-07-19)

Sundström, Karl-Henrik (fr.o.m. 2020-07-20 t.o.m. 2021-09-01)

Sundström, Karl-Henrik (fr.o.m. 2021-09-02 t.o.m. 2022-09-01)

Vice ordförande:

Elmsäter-Svärd, Catharina (fr.o.m. 2018-01-01 t.o.m. 2020-08-17)

Elmsäter-Svärd, Catharina (fr.o.m. 2020-08-18 t.o.m. 2021-09-01)

Gustafsson, Yvonne (fr.o.m. 2020-08-18 t.o.m. 2021-09-01)

Ledamöter:

Augustsson, Gabriella (fr.o.m. 2018-01-01 t.o.m. 2020-08-17)

Belfrage, Aurore (fr.o.m. 2018-01-01 t.o.m. 2021-09-01)

Belfrage, Aurore (fr.o.m. 2020-09-02 t.o.m. 2022-09-01)

Elmsäter-Svärd, Catharina (fr.o.m. 2021-09-02 t.o.m. 2022-09-01)

Eriksson, Åsa (fr.o.m. 2020-08-18 t.o.m. 2021-09-01)

Fexe, Fredrik (fr.o.m. 2020-08-18 t.o.m. 2021-09-01)

Hellmark Knutsson, Helene (fr.o.m. 2019-02-19 t.o.m. 2020-08-17)

Johansson, Leif (fr.o.m. 2018-01-01 t.o.m. 2021-09-01)

Johansson, Leif (fr.o.m. 2021-09-02 t.o.m. 2022-09-01)

Nilsson, Jennie (fr.o.m. 2018-01-01 t.o.m. 2019-02-18)

Nilsson, Marie (fr.o.m. 2018-01-01 t.o.m. 2021-09-01)

Nilsson, Marie (fr.o.m. 2021-09-02 t.o.m. 2022-09-01)

Schöldtz, Magnus (fr.o.m. 2018-01-01 t.o.m. 2021-09-01)

Schöldtz, Magnus (fr.o.m. 2021-09-02 t.o.m. 2022-09-01)

65

Utrikesdepartementet Skr. 2020/21:103

Huvudsekreterare:

Lönnberg, Anders G (fr.o.m. 2018-01-01 t.o.m. 2020-10-04) Thesleff, Jan Ambassadör (fr.o.m. 2021-01-01 t.o.m. 2022-09-01)

Sekreterare:

Daver, Ludvig (fr.o.m. 2019-09-01 t.o.m. 2021-09-01) Ekstrand, Nina (fr.o.m. 2018-03-01 t.o.m. 2021-09-01) Engström, Monica (fr.o.m. 2018-04-01 t.o.m. 2021-09-01) Nyström, Felix (fr.o.m. 2018-03-01 t.o.m. 2019-08-31) Vänerlöv, Eric (fr.o.m. 2018-04-01 t.o.m. 2021-09-01)

Biträde:

Thesleff, Jan (fr.o.m. 2021-01-01 t.o.m. 2022-09-01)

Lokal: Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm

Direktiv för kommittén, se dir. 2017:130 och dir. 2020:93

Kommittén beräknas avsluta sitt arbete senast den 1 september 2022.

3.4Utredningen om kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om marknadskontroll och överensstämmelse för produkter (UD 2019:01)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2019-06-13

Särskild utredare:

Rosén Andersson, Helena, justitieråd (fr.o.m. 2019-08-12)

Experter:

Arveståhl, Anette, chefsjurist (fr.o.m. 2019-09-01) Barrefelt, Patricia, rättssakkunnig (fr.o.m. 2020-04-20) Cardner, Cecilia, rättssakkunnig (fr.o.m. 2019-09-01) Classon, Susanne, ämnesråd (fr.o.m. 2019-09-01)

Finnerman, Christian, kansliråd (fr.o.m. 2019-09-01 t.o.m. 20-04-19) Hoff, Viktoria, jurist (fr.o.m. 2020-01-20)

Holst, Mikael, expert produktsäkerhet (fr.o.m. 2019-09-01 t.o.m. 2020-01-19)

Kisieliute, Ieva, jurist (fr.o.m. 2019-09-01) Lundin, Dennis, jurist (fr.o.m. 2019-09-01)

Makboul, Amina, departementssekreterare (fr.o.m. 2019-09-01) Samuelsson, Per, tf. avdelningschef (fr.o.m. 2019-09-01)

Sjöö, Per-Olov, handläggare (fr.o.m. 2019-09-01) Stein, Yvonne, kansliråd (fr.o.m. 2019-09-01)

Vestling, Filip, departementssekreterare (fr.o.m. 2019-09-01)

Sekreterare:

Vesterberg, Anna-Maria (fr.o.m. 2019-08-19)

Fröding Linebäck, Sara (fr.o.m. 2019-09-09)

Direktiv för utredningen, se dir. 2019:30

66

Utrikesdepartementet Skr. 2020/21:103

Kommittén har avgett

SOU 2020:49 Enhetlig och effektiv marknadskontroll

Uppdraget är därmed slutfört.

67

Försvarsdepartementet Skr. 2020/21:103

4Försvarsdepartementet

Inom detta avsnitt har följande kommittéer avslutat sin verksamhet sedan redovisningen i 2019 års kommittéberättelse: 4 och 5.

4.1Totalförsvarets folkrättsråd (Fö 1991:A)

Organ inom Regeringskansliet

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 1991-06-20

Ordförande:

Diamant, Maria, expeditions- och rättschef (fr.o.m. 2018-11-22 t.o.m. 2021-09-30)

Eksborg, Ann-Louise, chef för Statens haverikommission (fr.o.m.

1997-07-01 t.o.m. 1997-09-07)

Hedegård, Maria, rättschef (fr.o.m. 2005-06-01 t.o.m. 2015-06-30) Hedegård, Maria, expeditions- och rättschef (fr.o.m. 2015-09-07 t.o.m. 2018-09-04)

Johansson, Maj, hovrättsråd (fr.o.m. 2000-07-01 t.o.m. 2005-05-31)

Vice ordförande:

Hammarskjöld, Elinor (fr.o.m. 2008-10-01 t.o.m. 2011-02-28) Hedberg, Bosse, departementsråd (fr.o.m. 2006-07-01 t.o.m.

2009-06-30)

Lind, Gustaf, departementsråd (fr.o.m. 2015-09-07 t.o.m. 2018-09-04) Lind, Gustaf, departementsråd (fr.o.m. 2018-11-22 t.o.m. 2021-09-30) Roth, Bertil, departementsråd (fr.o.m. 2000-07-01 t.o.m. 2002-11-30) Rönqvist, Anders, departementsråd (fr.o.m. 2002-12-01 t.o.m.

2006-06-30)

Sjögren, Per, departementsråd (fr.o.m. 2011-03-01 t.o.m. 2015-06-30)

Ledamöter:

Ahlström, Christer, sakkunnig (fr.o.m. 1997-07-01 t.o.m. 2000-06-30) Asp, Anna, chefsjurist (fr.o.m. 2018-11-22 t.o.m. 2021-09-30) Barkin, Maria, tf. chefsjurist (fr.o.m. 2021-09-10 t.o.m. 2021-09-30) Bratt, Carin, chefsjurist (fr.o.m. 2013-12-01 t.o.m. 2015-06-30)

Bratt, Carin, chefsjurist (fr.o.m. 2015-09-07 t.o.m. 2018-09-04) Bratt, Carin, chefsjurist (fr.o.m. 2018-11-21 t.o.m. 2021-09-30) Broström, Per, jur.kand. (fr.o.m. 2003-07-01 t.o.m. 2008-12-31) Clomén, Dick, folkrättshandläggare (fr.o.m. 2012-06-01 t.o.m.

2015-06-30)

Deuschl, Harald, överstelöjtnant (avliden mars-98) (fr.o.m.

1997-07-01)

Diamant, Maria, expeditions- och rättschef (fr.o.m. 2018-11-22 t.o.m. 2021-09-30)

af Geijerstam, Margareta, kansliråd

Engdahl, Ola, jur.kand. (fr.o.m. 2009-01-01 t.o.m. 2015-06-30) Engdahl, Ola, jur.dr (fr.o.m. 2015-09-07 t.o.m. 2017-08-31)

68

Försvarsdepartementet Skr. 2020/21:103

Eksborg, Ann-Louise, chef för Statens haverikommission

Ericson, Marika, försvarsjurist (fr.o.m. 2006-07-01 t.o.m. 2007-01-31) Flarup, Karin, departementssekreterare (fr.o.m. 2012-12-01 t.o.m.

2015-06-30)

Greenhill, Malin, folkrättshandläggare (fr.o.m. 2000-07-01 t.o.m.

2004-10-31)

Greenhill, Malin, folkrättsjurist (fr.o.m. 2011-03-01 t.o.m. 2012-05-31) von Greyerz, Walo, kansliråd (fr.o.m. 2018-11-22 t.o.m. 2021-09-30) Hammarskjöld, Elinor, departementsråd (fr.o.m. 2009-07-01 t.o.m. 2011-02-28)

Hedberg, Bosse, departementsråd (fr.o.m. 2006-07-01 t.o.m.

2008-09-30)

Hedström, Key, chefsjurist (fr.o.m. 2000-07-01 t.o.m. 2015-06-30) Hedström, Key, chefsjurist (fr.o.m. 2015-09-07 t.o.m. 2018-09-04) Himmelstrand Sundström, Kristina, jur.kand. (fr.o.m. 2000-07-01 t.o.m. 2003-06-30)

Hedegård, Maria, rättschef (fr.o.m. 2005-06-01 t.o.m. 2015-06-30) Holst, Fredrik, jur.mag. (fr.o.m. 1998-12-15 t.o.m. 2000-06-30) Johansson, Maj, hovrättsråd (fr.o.m. 2000-07-01 t.o.m. 2005-05-31) Kelt, Maria, departementsråd (fr.o.m. 2012-06-01 t.o.m. 2015-06-30) Kelt, Maria, departementsråd (fr.o.m. 2015-09-07 t.o.m. 2018-09-04) Kleffner, Jann, professor (fr.o.m. 2017-08-31 t.o.m. 2018-09-04) Kleffner, Jann, professor (fr.o.m. 2018-11-22 t.o.m. 2021-09-30) Körlof, Björn, generaldirektör (fr.o.m. 2000-07-01 t.o.m. 2008-09-30) Lager, Elisabeth, chefsjurist (fr.o.m. 1998-08-24 t.o.m. 2000-06-30) Ledmyr, Sonja, avdelningsdirektör (fr.o.m. 2000-07-01 t.o.m.

2003-06-30)

Lind, Gustaf, departementsråd (fr.o.m. 2018-11-22 t.o.m. 2021-09-30) Lindfors, Erik, departementsråd (fr.o.m. 2008-10-01 t.o.m.

2012-06-30)

Nilsson, Pernilla, jur.kand. (fr.o.m. 2000-07-01 t.o.m. 2004-10-31) Nilsson, Pernilla, kansliråd (fr.o.m. 2015-09-07 t.o.m. 2018-09-04) Nilsson, Pernilla, kansliråd (fr.o.m. 2018-11-22 t.o.m. 2021-09-30)

Nymark, Manólis, enhetsjurist (fr.o.m. 1997-07-01 t.o.m. 2000-06-30) Persson, Ing-Marie, utredare (fr.o.m. 2003-07-01 t.o.m. 2009-06-30) Rosvall, Göran, chefsjurist (fr.o.m. 1997-07-01 t.o.m. 1998-08-23) Roth, Bertil, departementsråd (fr.o.m. 2000-07-01 t.o.m. 2002-11-30) Ryding-Berg, Stefan, chefsjurist (fr.o.m. 2009-07-01 t.o.m.

2013-11-30)

Rönqvist, Anders, departementsråd (fr.o.m. 2002-12-01 t.o.m.

2006-06-30)

Sandbu, Magnus D., försvarsjurist (fr.o.m. 2000-07-01 t.o.m.

2015-06-30)

Sanbu, Magnus, försvarsjurist (fr.o.m. 2015-09-07 t.o.m. 2018-09-04) Sanbu, Magnus, försvarsjurist (fr.o.m. 2018-11-22 t.o.m. 2019-04-04) Sjögren, Per, departementsråd (fr.o.m. 2012-07-01 t.o.m. 2015-06-30) Sojde, Catharina, chefsjurist (fr.o.m. 2015-09-07 t.o.m. 2018-09-04)

Sojde, Catharina, chefsjurist (fr.o.m. 2018-11-22 t.o.m. 2020-09-10)

69

Försvarsdepartementet Skr. 2020/21:103

Sunnegårdh, Helena, folkrättsrådgivare (fr.o.m. 2018-11-22 t.o.m. 2021-09-30)

Tengroth (f.d. Hellman), Cecilia, jur.kand. (fr.o.m. 2006-07-01 t.o.m. 2012-05-31)

Tengroth, Cecilia, folkrättsrådgivare (fr.o.m. 2015-09-07 t.o.m.

2018-09-04)

Tornberg, Richard, departementssekreterare (fr.o.m. 2004-11-01 t.o.m. 2006-06-30)

Ulfsparre, Christina, folkrättshandläggare (fr.o.m. 2004-11-01 t.o.m. 2011-02-28)

Viktorin, Charlotta, försvarsjurist (fr.o.m. 2019-04-04 t.o.m.

2021-09-30)

Sekreterare:

Andersson, Mikael, kansliråd (fr.o.m. 2001-06-01 t.o.m. 2011-03-31) af Geijerstam, Margareta, kansliråd (fr.o.m. 1997-07-01 t.o.m.

1997-09-30)

Nyrén, Jan, kansliråd (fr.o.m. 1998-03-01 t.o.m. 1999-04-18) Petersson, Elisabet, rättssakkunnig (fr.o.m. 2011-04-01 t.o.m.

2012-05-27)

Rudvall, Samuel, rättssakkunnig (fr.o.m. 2012-05-28 t.o.m.

2015-06-30)

Rudvall, Samuel, rättssakkunnig (fr.o.m. 2015-09-07 t.o.m.

2018-09-04)

Rudvall, Samuel, kansliråd (fr.o.m. 2018-11-22 t.o.m. 2021-09-30) Wågnert, Niklas, hovrättsassessor (fr.o.m. 2000-07-01 t.o.m.

2001-05-31)

Lokal: Försvarsdepartementet, 103 33 Stockholm

Direktiv för rådet, se regeringsbeslut den 20 juni 1991.

Rådets arbete är inte tidsbegränsat.

4.2Försvarsberedningen (Fö 1992:B)

Organ inom Regeringskansliet

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 1992-10-29

Ordförande:

Danielsson, Lars, statssekreterare (fr.o.m. 1997-03-01 t.o.m. 2000-04-26)

Enström, Karin, led. av riksdagen (fr.o.m. 2008-01-10 t.o.m. 2012-04-17)

Karlsson, Niklas, riksdagsledamot (fr.o.m. 2020-03-16) Juholt, Håkan, led. av riksdagen (fr.o.m. 2000-04-27 t.o.m. 2006-12-13)

Lagerblad, Peter, statssekreterare (fr.o.m. 1995-01-12 t.o.m. 1996-01-14)

70

Försvarsdepartementet Skr. 2020/21:103

Lennmarker, Göran, led. av riksdagen (fr.o.m. 2007-01-15 t.o.m. 2008-01-09)

Rekke, Lars, statssekreterare (fr.o.m. 1996-01-15 t.o.m. 1997-02-28) von Sydow, Björn, led. av riksdagen (fr.o.m. 2017-01-09 t.o.m.

2020-03-15)

Widegren, Cecilia, led. av riksdagen (fr.o.m. 2012-07-12 t.o.m.

2016-12-27)

Ledamöter:

Ahlin, Urban, led. av riksdagen (fr.o.m. 2012-09-14 t.o.m. 2017-01-30) Alm Eriksson, Janine, riksdagsledamot (fr.o.m. 2020-04-06) Arkelsten, Sofia, led. av riksdagen (fr.o.m. 2012-09-14 t.o.m.

2017-01-30)

Ask, Beatrice, led. av riksdagen (fr.o.m. 2017-02-01 t.o.m.

2020-03-15)

Björlund, Torbjörn, led. av riksdagen (fr.o.m. 2012-09-14 t.o.m.

2017-01-30)

Bohlin, Britt, ledamot av riksdagen (fr.o.m. 1992-10-29 t.o.m.

1999-05-02)

Bäckström, Daniel, led. av riksdagen (fr.o.m. 2017-02-01) Carnerö, Åke, led. av riksdagen (fr.o.m. 1995-01-12 t.o.m.

2003-04-23)

Danielsson, Staffan, led. av riksdagen (fr.o.m. 2007-01-15 t.o.m.

2017-01-30)

Enström, Karin, led. av riksdagen (fr.o.m. 2017-02-01 t.o.m.

2020-03-15)

Falkhaven, Elisabeth, riksdagsledamot (fr.o.m. 2020-03-16 t.o.m.

2020-04-05)

Forslund, Kenneth G, led. av riksdagen (fr.o.m. 2017-02-01) Gunnarsson, Hanna, riksdagsledamot (fr.o.m. 2020-03-16) Hafström, Jonas, chef för internationella avdelningen vid Moderata samlingspartiets partikansli (fr.o.m. 1998-11-01 t.o.m. 2002-11-26) Henriksson, Stig, led. av riksdagen (fr.o.m. 2017-02-01 t.o.m.

2017-12-07)

Hökmark, Gunnar, led. av riksdagen (fr.o.m. 2002-11-27 t.o.m.

2004-09-30)

Hultqvist, Peter, led. av riksdagen (fr.o.m. 2012-09-14 t.o.m.

2017-01-11)

Jansson, Mikael, led. av riksdagen (fr.o.m. 2012-09-14 t.o.m.

2018-04-17)

Jennehag, Jan, f.d. led. av riksdagen (fr.o.m. 1995-01-12 t.o.m.

1999-05-02)

Jóhannesson, Berit, led. av riksdagen (fr.o.m. 1999-05-03 t.o.m.

2006-12-13)

Johnsson Fornarve, Lotta, led. av riksdagen (fr.o.m. 2017-12-08 t.o.m. 2020-03-15)

Juholt, Håkan, led. av riksdagen (fr.o.m. 1996-01-17 t.o.m.

2012-09-13)

Jonsson, Pål, riksdagsledamot (fr.o.m. 2020-03-16) Karlsson, Niklas, led. av riksdagen (fr.o.m. 2019-02-15)

71

Försvarsdepartementet Skr. 2020/21:103

Landerholm, Henrik, led. av riksdagen (fr.o.m. 1995-02-24 t.o.m.

1998-10-31)

Lindestam, Åsa, led. av riksdagen (fr.o.m. 2012-09-14 t.o.m.

2019-02-14)

Lindgren, Else-Marie, led. av riksdagen (fr.o.m. 2003-03-24 t.o.m. 2012-09-13)

Nordgren Christensen, Annika, f.d. led. av riksdagen (fr.o.m.

1995-01-12 t.o.m. 2009-05-14)

Oscarsson, Mikael, led. av riksdagen (fr.o.m. 2012-09-14) Richtoff, Roger, led. av riksdagen (fr.o.m. 2018-04-18)

Rohdin, Lennart, f.d. led. av riksdagen (fr.o.m. 1996-01-30 t.o.m.

2006-12-13)

Rådberg, Peter, led. av riksdagen (fr.o.m. 2012-09-14 t.o.m.

2017-01-30)

Schröder, Anders, led. av riksdagen (fr.o.m. 2017-02-01 t.o.m.

2020-03-15)

Sundell, Ola, led. av riksdagen (fr.o.m. 2004-10-01 t.o.m. 2006-12-13) Svärd, Anders, f.d. led. av riksdagen (fr.o.m. 1995-01-12 t.o.m.

2006-12-13)

Tingsgård, Tone, led. av riksdagen (fr.o.m. 1999-05-03 t.o.m.

2006-12-13)

Wahlén, Gunilla, led. av riksdagen (fr.o.m. 2007-01-15 t.o.m.

2012-09-13)

Wallmark, Hans, led. av riksdagen (fr.o.m. 2012-09-14) Widman, Allan, led. av riksdagen (fr.o.m. 2007-01-15)

Sakkunniga:

Belachew, Yosef, kansliråd (fr.o.m. 2018-03-21 t.o.m. 2019-05-30) Bengtsson, Ulf, departementsråd (fr.o.m. 1999-05-03 t.o.m.

2003-09-17)

Bringle, Peter, departementsråd (fr.o.m. 2013-09-17 t.o.m.

2017-01-30)

Eliasson, Ulf, kansliråd (fr.o.m. 2017-02-01 t.o.m. 2018-12-13) Eneström, Anna-Karin, utrikesråd (fr.o.m. 2017-02-01 t.o.m.

2019-05-30)

Franzén, Göran, sakkunnig (fr.o.m. 1995-01-17 t.o.m. 1999-05-17) Franzén, Göran, sakkunnig (fr.o.m. 1999-05-18 t.o.m. 2000-06-04) Granholm, Mikael, departementssekreterare (fr.o.m. 2007-10-17 t.o.m. 2012-09-30)

Hagberg, Julia, kansliråd (fr.o.m. 2017-02-01 t.o.m. 2018-03-20) Hagwall, Eva, kansliråd (fr.o.m. 2013-10-14 t.o.m. 2017-01-30) Hedin, Ola, ämnesråd (fr.o.m. 2012-10-01 t.o.m. 2019-05-30)

Håkansson, Anna, kansliråd (fr.o.m. 2012-10-01 t.o.m. 2013-10-13) Hänninger, Nils, ämnesråd (fr.o.m. 2012-10-01 t.o.m. 2013-09-16) Koch, Michael, kansliråd (fr.o.m. 2003-09-18 t.o.m. 2007-01-14) Kring, Claes, departementsråd (fr.o.m. 2003-12-10 t.o.m. 2012-09-30) Lidén, Anders, utrikesråd (fr.o.m. 2002-12-18 t.o.m. 2004-12-12) Lindholm, Ingvar, departementssekreterare (fr.o.m. 2018-12-14 t.o.m. 2019-05-30)

Lyrvall, Björn, utrikesråd (fr.o.m. 2007-09-03 t.o.m. 2013-09-16)

72

Försvarsdepartementet Skr. 2020/21:103

Petersson, Sven-Olof, utrikesråd (fr.o.m. 1999-05-03 t.o.m.

2002-12-17)

Sandberg, Johan, kansliråd (fr.o.m. 2007-01-25 t.o.m. 2007-10-16) Skoog, Olof, utrikesråd (fr.o.m. 2004-12-13 t.o.m. 2007-09-02) Sohlström, Torbjörn, utrikesråd (fr.o.m. 2013-09-17 t.o.m.

2017-01-30)

Experter:

Berndtson, Hans, generallöjtnant (fr.o.m. 2001-02-08 t.o.m.

2005-08-16)

Degerfeldt, Emma, kansliråd (fr.o.m. 2017-02-17 t.o.m. 2018-02-18) Ekengren, Andreas, departementssekreterare (fr.o.m. 2007-09-03 t.o.m. 2012-09-30)

Elmlund, Peter, senior rådgivare (fr.o.m. 2019-02-15 t.o.m.

2019-05-30)

Fant, Claes-Göran, generallöjtnant (fr.o.m. 2005-08-17 t.o.m.

2007-02-19)

Gyllensporre, Dennis, generalmajor (fr.o.m. 2012-10-01 t.o.m.

2017-01-30)

Hagman, Hans-Christian, kansliråd (fr.o.m. 2007-01-15 t.o.m.

2012-09-30)

Hammarskjöld, Elinor, kansliråd (fr.o.m. 2003-09-18 t.o.m.

2006-05-15)

Hassel, Fredrik, stabschef (fr.o.m. 2008-04-02 t.o.m. 2008-07-07) Holm, Anna-Karin, departementsråd (fr.o.m. 2006-05-16 t.o.m.

2007-01-14)

Holmberg, Marie (fr.o.m. 2018-10-10 t.o.m. 2019-02-14)

Jato, Andrés, departementssekreterare (fr.o.m. 2007-01-15 t.o.m.

2007-09-02)

Kaunitz, Carin, enhetschef (fr.o.m. 2012-10-01 t.o.m. 2013-09-16) Molin, Urban, brigadgeneral (fr.o.m. 2017-02-01 t.o.m. 2019-05-31) Moore, Michael, generalmajor (fr.o.m. 2007-02-20 t.o.m. 2012-09-30) Riddarström, Bo, överdirektör (fr.o.m. 1999-09-15 t.o.m. 2002-12-17) Svartz, Nils, överdirektör (fr.o.m. 2013-09-17 t.o.m. 2017-01-30) Svärdström, Jessica, kansliråd (fr.o.m. 2012-10-01 t.o.m. 2013-09-18) Waldemarsson, Bo, generalmajor (fr.o.m. 1999-08-01 t.o.m.

2000-06-04)

Wetterqvist, Fredrik, ämnesråd (fr.o.m. 2013-09-19 t.o.m. 2017-01-30) Trouvé, Niclas, departementssekreterare (fr.o.m. 2001-03-28 t.o.m. 2003-09-17)

Engberg, Katarina, departementsråd, expert i frågor som rör anpassning av totalförsvarets förmåga (fr.o.m. 2000-06-05 t.o.m.

2004-12-12)

Kihl, Johan, generallöjtnant (fr.o.m. 2000-06-05 t.o.m. 2001-02-07) Uddenberg, Sara, kansliråd (fr.o.m. 2017-02-01 t.o.m. 2019-05-30) Werger, Svante, kommunikationsdirektör (fr.o.m. 2017-02-01 t.o.m. 2019-05-30)

73

Försvarsdepartementet Skr. 2020/21:103

Expert och redaktör:

Engberg, Katarina, departementsråd (fr.o.m. 1997-05-22 t.o.m. 2000-06-04)

Sekretariatet chef:

Mohr, Michael, departementsråd (fr.o.m. 1999-05-18 t.o.m. 2007-01-14)

Huvudsekreterare:

Hyllander, Jan, departementsråd (fr.o.m. 2007-01-15 t.o.m. 2012-09-10)

Åkesson, Tommy, ämnesråd (fr.o.m. 2012-10-11)

Bitr. huvudsekreterare:

Hedin, Ola, ämnesråd (fr.o.m. 2003-09-01 t.o.m. 2007-01-14)

Sekreterare:

Anclair, Åsa, kansliråd (fr.o.m. 2012-10-02 t.o.m. 2017-01-30) Asplund, Patrik, kansliråd (fr.o.m. 2018-02-26 t.o.m. 2019-06-02) Bergman, Magnus, departementssekreterare (fr.o.m. 2002-12-18 t.o.m. 2003-12-07)

Birath, Ulf, kansliråd (fr.o.m. 1995-01-17 t.o.m. 2003-06-30) Bodelius, Micaela, kansliråd (fr.o.m. 2017-03-13 t.o.m. 2019-05-29) Brändström, Annika, ämnessakkunnig (fr.o.m. 2005-04-15 t.o.m.

2007-01-14)

Cederberg, Jörgen, departementssekreterare (fr.o.m. 2007-02-23 t.o.m. 2008-01-09)

Coyet Folke, Adrienne, kansliråd (fr.o.m. 2017-01-30 t.o.m.

2019-08-10)

de la Gardie (tidigare Grundmark), Per, departementssekreterare (fr.o.m. 2004-11-15 t.o.m. 2007-01-14)

Druve Lundberg, Ingmarie, departementssekreterare (fr.o.m.

1999-10-01 t.o.m. 2001-07-01)

Fagerberg, Björn, ministerråd (fr.o.m. 2018-10-01 t.o.m. 2019-06-29) Foghelin, Jan, avdelningschef (fr.o.m. 1998-10-05 t.o.m. 1999-05-17) Hammarström, Ulf, ämnessakkunnig (fr.o.m. 1996-05-13 t.o.m.

1996-09-30)

Hedin, Ola, kansliråd (fr.o.m. 2001-03-28 t.o.m. 2001-08-31) Ihrfors, Robert, kansliråd (fr.o.m. 2013-09-02 t.o.m. 2017-01-30) Jarlsvik, Helen, analytiker (fr.o.m. 2005-04-15 t.o.m. 2007-01-14) Johansson, Daniel, departementssekreterare (fr.o.m. 2008-01-10 t.o.m. 2008-08-27)

Lagerlöf, Johan, departementssekreterare (fr.o.m. 2004-02-16 t.o.m. 2004-08-31)

Lodin, Per, militärsakkunnig (fr.o.m. 1995-01-17 t.o.m. 1995-06-30) Malminen, Johannes, ämnessakkunnig (fr.o.m. 2017-03-06 t.o.m.

2019-06-29)

Mohr, Michael, kansliråd (fr.o.m. 1998-10-19 t.o.m. 1999-05-17) Oredsson, Maria, departementssekreterare (fr.o.m. 2007-09-10 t.o.m. 2008-08-31)

74

Försvarsdepartementet Skr. 2020/21:103

Stegen, Anja, departementssekreterare (fr.o.m. 2003-05-02 t.o.m. 2008-01-09)

Syrén, Håkan, överste 1. (fr.o.m. 1998-11-01 t.o.m. 1999-05-17) Vendil Pallin, Carolina, ämnessakkunnig (fr.o.m. 2012-10-17 t.o.m. 2013-07-31)

Wieslander, Anna, kansliråd (fr.o.m. 2000-06-01 t.o.m. 2003-03-22) Winberg, Cecilia, kansliråd (fr.o.m. 2017-01-30 t.o.m. 2018-09-02) Åkesson, Tommy, departementssekreterare (fr.o.m. 2008-01-10 t.o.m. 2008-08-27)

Åstrand, Tor-Björn, departementssekreterare (fr.o.m. 2012-11-27 t.o.m. 2017-01-30)

Örnfeldt, Eino, departementssekreterare (fr.o.m. 1998-10-05 t.o.m. 1999-09-30)

Direktiv för beredningen, se regeringsbeslut den 29 oktober 1992, den 12 januari 1995 och den 12 maj 1999, samt departementsprotokoll den 18 maj 1999 § 2, den 8 maj 2000 §§ 2 och 3, den 14 juni 2002 § 2, den 17 december 2003 § 1, den 16 december 2004 § 1, den 16 augusti 2005

§1, den 15 januari 2007 § 1, den 30 november 2007 § 4, den 12 juli 2012

§2, den 11 juli 2013 § 1, den 4 mars 2014 § 1, den 9 januari 2017 § 3, den 13 mars 2019 § 1, den 11 mars 2020 § 1, den 15 maj 2020 § 5 och den 29 maj 2020 § 1.

Kommittén har avgett

Ds 1995:28 Sverige i Europa i världen

Ds 1995:51 Totalförsvarets utveckling och förnyelse

Ds 1996:51 Omvärldsförändringar och svensk säkerhetspolitik Ds 1998:9 Svensk säkerhetspolitik i ny omvärldsbelysning Ds 1999:2 Förändrad omvärld – omdanat försvar

Ds 1999:55 Europas säkerhet – Sveriges försvar

Ds 2001:14 Gränsöverskridande sårbarhet – gemensam säkerhet Ds 2001:44 Ny struktur för ökad säkerhet – Nätverksförsvar och

Krishantering

Ds 2003:8 Säkrare grannskap – osäker värld

Ds 2003:34 Vårt militära försvar – vilja och vägval Ds 2004:30 Försvar för en ny tid

Ds 2006:1 En strategi för Sveriges säkerhet

Ds 2007:46 Säkerhet i samverkan – Försvarsberedningens omvärldsanalys

Ds 2008:48 Försvar i användning

Ds 2013:33 Vägval i en globaliserad värld

Ds 2014:20 Försvaret av Sverige – Starkare försvar för en osäker tid Ds 2017:66 Motståndskraft Inriktningen av totalförsvaret och

utformningen av det civila försvaret 2021–2025 Ds 2019:8 Värnkraft Inriktningen av säkerhetspolitiken och

utformningen av det militära försvaret 2001–2025

Försvarsberedningens arbete är inte tidsbegränsat.

75

Försvarsdepartementet Skr. 2020/21:103

4.3Exekutivkommitté (Fö 2001:B) under ramavtalet mellan Frankrike, Italien, Spanien, Storbritannien, Sverige och Tyskland

Organ inom Regeringskansliet

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2001-05-31

Ledamöter:

Anderberg, Bengt (fr.o.m. 2001-06-26 t.o.m. 2002-04-14) Bäckström, Johan (fr.o.m. 2008-03-01)

Böhlin, Birgitta (fr.o.m. 2001-10-29 t.o.m. 2002-12-19) von Hacht, Åsa (fr.o.m. 2005-09-15 t.o.m. 2008-03-13) Hanson, Stefan (fr.o.m. 2001-06-26 t.o.m. 2001-07-31) Hedén, Arne (fr.o.m. 2001-08-01 t.o.m. 2004-08-09)

Hedskog, Björn (fr.o.m. 2001-06-26 t.o.m. 2003-03-27) Hult, Gunnar (fr.o.m. 2005-06-20 t.o.m. 2012-06-24) Hällkvist, Peter (fr.o.m. 2003-07-01 t.o.m. 2004-12-12) Källmén, Stephan (fr.o.m. 2001-06-26 t.o.m. 2003-06-30) Landby, Per (fr.o.m. 2004-12-13 t.o.m. 2008-02-29) Levin, Magnus (fr.o.m. 2003-03-28 t.o.m. 2005-06-19) Lundberg, Peter (fr.o.m. 2002-12-19 t.o.m. 2005-09-14) Lövgren, Jan-Erik (fr.o.m. 2007-12-01)

Malmer, Barbro (fr.o.m. 2004-08-10)

Nylander, Leif (fr.o.m. 2003-03-28)

Raeder, Johan (fr.o.m. 2001-05-31 t.o.m. 2001-10-28) Rensfeldt, Leif (fr.o.m. 2005-09-29 t.o.m. 2007-12-31) Roth, Håkan (fr.o.m. 2005-09-29 t.o.m. 2007-12-01)

Sandek, Alf (fr.o.m. 2001-06-26 t.o.m. 2005-09-28) Schlyter, Carl-Mikael (fr.o.m. 2001-06-26) Sjöborg, Anders (fr.o.m. 2012-06-25)

Stenholm, Lars (fr.o.m. 2005-06-20)

Wallander, Bo (fr.o.m. 2002-04-15 t.o.m. 2003-03-27)

Ersättare:

Andersson, Svante (fr.o.m. 2001-06-26 t.o.m. 2005-06-19) Blomgren, Per-Åke (fr.o.m. 2009-06-02)

Bäck, Göran (fr.o.m. 2009-12-22 t.o.m. 2010-07-31) Ekdahl, Birte Giesel (fr.o.m. 2001-06-26 t.o.m. 2007-12-01) Jonasson, Kjell A. (fr.o.m. 2001-05-31 t.o.m. 2001-12-31) Hanson, Stefan (fr.o.m. 2001-09-11 t.o.m. 2007-12-01) Hedskog, Björn (fr.o.m. 2002-01-01 t.o.m. 2007-12-01) Holmström, Peter (fr.o.m. 2002-01-01 t.o.m. 2007-12-01) Langemar, Göran (fr.o.m. 2001-06-26 t.o.m. 2001-12-31) Lubrán, Nina (fr.o.m. 2010-08-23 t.o.m. 2011-01-14) Näsström, Staffan (fr.o.m. 2001-06-26 t.o.m. 2007-12-01) Olsson, Daniel (fr.o.m. 2001-06-26 t.o.m. 2002-04-14) Savelli, Andreas (fr.o.m. 2002-01-01 t.o.m. 2009-12-22) Tjäder, Thomas (fr.o.m. 2002-04-15)

Waern, Martin (fr.o.m. 2005-06-20 t.o.m. 2009-06-01)

76

Försvarsdepartementet Skr. 2020/21:103

Wilén, Christina (fr.o.m. 2011-01-15)

Lokal: Försvarsdepartementet, Stockholm, tel. 08-405 10 00

Direktiv för exekutivkommittén, se regeringsbeslut den 31 maj 2001

Exekutivkommitténs arbete är inte tidsbegränsat.

4.4Cybersäkerhetsutredningen (Fö 2019:01)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2019-10-31

Särskild utredare:

Cederstierna, Nils, lagman (fr.o.m. 2020-02-03)

Sakkunniga:

Byström, Karin, rättssakkunnig (fr.o.m. 2020-03-02) Hallström, Catharina, ämnesråd (fr.o.m. 2020-03-02 t.o.m.

2020-12-11)

Hagdahl, Anneli, kansliråd (fr.o.m. 2020-03-13) Hellsten, Christer, ämnessakkunnig (fr.o.m. 2020-11-25) Henriksson, Richard, ämnesråd (fr.o.m. 2020-03-02)

Jannes, Linnéa, departementssekreterare (fr.o.m. 2020-03-02) Lindmark, Staffan, departementssekreterare (fr.o.m. 2020-03-02) Smiding, Emelie, rättssakkunnig (fr.o.m. 2020-03-02)

Weibull, Anna, militärsakkunnig (fr.o.m. 2020-03-02 t.o.m.

2020-10-07)

Experter:

Askolin, Curt-Peter, bedömningsledare (fr.o.m. 2020-03-02 t.o.m. 2020-12-11)

Hakelius, Charlotte, verksjurist (fr.o.m. 2020-03-02) Harpe, Ronny, tf. enhetschef (fr.o.m. 2020-03-02) Johansson, Per-Ola, chef (fr.o.m. 2020-03-02) Jönsson, Britt-Marie, jurist (fr.o.m. 2020-03-02) Nilsson, Mats, director (fr.o.m. 2020-03-02) Oehme, Richard, ordförande (fr.o.m. 2020-03-02) Pedersen, Magnus, utredare (fr.o.m. 2020-12-12) Schönberg, Tommy, handläggare (fr.o.m. 2020-03-02) Ströman, Dag, chef (fr.o.m. 2020-03-02)

Söderlund, Ylva, bitr. säkerhetsskyddschef (fr.o.m. 2020-03-13)

Huvudsekreterare:

Wallander, Thomas, senior rådgivare (fr.o.m. 2020-02-10)

Sekreterare:

Roos, Patrik, hovrättsassessor (fr.o.m. 2020-02-03)

Lokal: Försvarsdepartementet, Jakobsgatan 9, Stockholm

Direktiv för utredningen, se dir. 2019:73 och dir. 2020:57

77

Försvarsdepartementet Skr. 2020/21:103

Kommittén har avgett

SOU 2020:58 EU:s cybersäkerhetsakt – kompletterande nationella bestämmelser om cybersäkerhetscertifiering

Uppdraget beräknas vara slutfört den 31 augusti 2020. I den del som är av betydelse för Sveriges säkerhet ska uppdraget redovisas senast den 1 mars 2021.

4.5Utredningen om regleringen av Försvarets radioanstalts internationella samarbete (Fö 2020:01)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2020-04-30

Särskild utredare:

Sjöö, Johan, lagman (fr.o.m. 2020-05-18 t.o.m. 2020-11-30)

Sekreterare:

Andersson, Mikael, ämnesråd (fr.o.m. 2020-06-01 t.o.m. 2020-11-30)

Direktiv för utredningen, se dir. 2020:45

Kommittén har avgett

SOU 2020:68 Försvarets radioanstalts internationella samarbete – en översyn av regelverket

Uppdraget är därmed slutfört.

4.6Utredningen en materielförsörjningsstrategi för det militära försvaret (Fö 2020:02)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2020-11-12

Särskild utredare:

Holmgren, Gunnar, generaldirektör (fr.o.m. 2020-11-12)

Sakkunniga:

Florén, Linnea, departementssekreterare (fr.o.m. 2020-12-17) Grennert, Josefin, kansliråd (fr.o.m. 2020-12-17)

Lewin Pihlblad, Lotta, kansliråd (fr.o.m. 2020-12-17) Niklasson, Frida, rättssakkunnig (fr.o.m. 2020-12-17) af Wetterstedt, Therése, kansliråd (fr.o.m. 2020-12-17)

Experter:

Alm, Niklas, strategichef (fr.o.m. 2020-12-17)

Berger, Mattias, biträdande enhetschef (fr.o.m. 2020-12-17) Clausin, Anja, affärsdirektör (fr.o.m. 2020-12-17) Gustavsson, Matts, forskningsledare (fr.o.m. 2020-12-17) Rova, Ellen, utredare (fr.o.m. 2020-12-17)

Salih, Isam, expert (fr.o.m. 2020-12-17)

78

Försvarsdepartementet Skr. 2020/21:103

Stjernfalk, John, brigadgeneral (fr.o.m. 2020-12-17)

Syk, Kristina, strategisk rådgivare (fr.o.m. 2020-12-17)

Huvudsekreterare:

Oddbjörn, Olof, ämnesråd (fr.o.m. 2020-12-01)

Sekreterare:

Elmlund, Peter, senior rådgivare (fr.o.m. 2020-12-09)

Lundberg, Ann, analytiker (fr.o.m. 2020-12-01)

Lokal: Försvarsdepartementet, Jakobsgatan 9, Stockholm

Direktiv för utredningen, se dir. 2020:119

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 4 maj 2022.

79

Socialdepartementet Skr. 2020/21:103

5Socialdepartementet

Inom detta avsnitt har följande kommittéer avslutat sin verksamhet sedan redovisningen i 2019 års kommittéberättelse: 4, 7, 10, 11, 12, 13 och 16.

5.1Statens medicinsk-etiska råd (S 1985:A)

Organ inom Regeringskansliet

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 1985-03-14

Ordförande:

Asplund, Kjell, f.d. generaldirektör (fr.o.m. 2012-01-01 t.o.m.

2019-04-30)

Bengtsson, Gunnar, generaldirektör (fr.o.m. 1991-07-01 t.o.m.

2001-08-31)

Göransson, Bertil, landshövding (fr.o.m. 1985-03-15 t.o.m.

1986-06-29)

Hansson, Lilly, landshövding (fr.o.m. 1986-06-30 t.o.m. 1991-06-30) Johansson, Kenneth, f.d. landshövding (fr.o.m. 2019-05-24 t.o.m. 2022-12-31)

Tarschys, Daniel, professor (fr.o.m. 2001-11-12 t.o.m. 2011-12-31)

Ledamöter:

Anefur, Michael, led. av riksdagen/KD (fr.o.m. 2019-05-24 t.o.m. 2022-12-31)

Bengtsson, Finn, led. av riksdagen/M (fr.o.m. 2015-01-01 t.o.m.

2019-04-30)

Bouveng, Helena, led. av riksdagen/M (fr.o.m. 2012-01-01 t.o.m.

2014-12-31)

Edvinsson, Sven-Olof, överläkare/C (fr.o.m. 2006-01-01 t.o.m.

2019-04-30)

Gyberg-Karlsson, Åsa, biomedicinsk analytiker/V (fr.o.m. 2015-01-01 t.o.m. 2019-04-30)

Gyberg-Karlsson, Åsa, biomedicinsk analytiker/V (fr.o.m. 2019-05-24 t.o.m. 2022-12-31)

Harjapää, Magnus, politisk sekreterare/SD (fr.o.m. 2017-07-01 t.o.m. 2019-04-30)

Harjapää, Magnus, politisk sekreterare/SD (fr.o.m. 2019-05-24 t.o.m. 2022-12-31)

Henriksson, Anders, landstingsråd/S (fr.o.m. 2009-01-01 t.o.m.

2014-12-31)

Jörgensen, Ulrika, led. av riksdagen/M (fr.o.m. 2019-05-24 t.o.m. 2022-12-31)

Larsson, Dag, led. av riksdagen/S (fr.o.m. 2019-05-24 t.o.m.

2022-12-31)

Linna, Elina, f.d. led av riksdagen/V (fr.o.m. 1999-01-01 t.o.m.

2014-12-31)

80

Socialdepartementet Skr. 2020/21:103

Nilsson, Sofia, led. av riksdagen/C (fr.o.m. 2019-05-24 t.o.m.

2022-12-31)

Nordquist, Lina, led. av riksdagen/L (fr.o.m. 2019-05-24 t.o.m.

2022-12-31)

Palm, Veronica, led. av riksdagen /S (fr.o.m. 2015-01-01 t.o.m.

2015-10-14)

Pålsson Ahlgren, Chatrine, f.d. led. av riksdagen/KD (fr.o.m.

1997-01-01 t.o.m. 2019-04-30)

Quick, Charlotte, gruppsekreterare/SD (fr.o.m. 2015-01-01 t.o.m. 2017-06-30)

Ranch, Malena, regionråd/MP (fr.o.m. 2019-05-24 t.o.m. 2022-12-31) Sörenson, Anna-Lena, led. av riksdagen /S (fr.o.m. 2015-11-01 t.o.m. 2019-04-30)

Westerholm, Barbro, led. av riksdagen /L (fr.o.m. 2006-01-01 t.o.m. 2019-04-30)

Åkesson, Anders, regionråd (fr.o.m. 2010-04-15 t.o.m. 2018-10-24)

Sakkunniga:

Ali, Lilas, ledamot i Svensk Sjuksköterskeförening (fr.o.m. 2019-05-24 t.o.m. 2022-12-31)

Berge-Kleber, Lars, vice förbundsordförande (fr.o.m. 2009-01-01 t.o.m. 2017-12-31)

Bergschöld, Emil, jurist (fr.o.m. 2010-10-15 t.o.m. 2022-12-31) Bjurgård, Ingvor, handläggare (fr.o.m. 2013-06-01 t.o.m. 2015-05-12) Collste, Göran, professor emeritus (fr.o.m. 2019-05-24 t.o.m.

2022-12-31)

Engström, Ingemar, professor (fr.o.m. 2010-01-22 t.o.m. 2019-04-30) Färnsten, Martin, kansliråd (fr.o.m. 2013-06-01 t.o.m. 2015-09-08) Granath, Marianne, projektchef (fr.o.m. 2009-01-01 t.o.m. 2013-05-31) Hermerén, Göran, professor (fr.o.m. 1985-03-15 t.o.m. 2019-04-30) Johansson, Ann, vice förbundsordförande (fr.o.m. 2015-01-01 t.o.m. 2019-04-30)

Mattsson, Titti, professor (fr.o.m. 2019-05-24 t.o.m. 2022-12-31) Nilsson, Kerstin, professor (fr.o.m. 2020-12-01 t.o.m. 2022-12-31) Nilsonne, Åsa, professor (fr.o.m. 2012-01-01 t.o.m. 2014-12-31) Olsson, Olle, handläggare (fr.o.m. 2015-09-09 t.o.m. 2022-12-31) Riberio, Sineva, förbundsordförande (fr.o.m. 2012-01-01 t.o.m.

2014-12-31)

Rönngren, Bengt, kansliråd (fr.o.m. 2015-09-09 t.o.m. 2022-12-31) Sahlin, Nils-Eric, professor (fr.o.m. 2007-01-01 t.o.m. 2022-12-31) Sandlund, Mikael, professor (fr.o.m. 2018-01-01 t.o.m. 2022-12-31) Singer, Anna, professor (fr.o.m. 2015-05-13 t.o.m. 2022-12-31)

Stéen, Marie, styrelseledamot (fr.o.m. 2018-01-01 t.o.m. 2022-12-31) Strömberg, Lovisa, ämnesråd (fr.o.m. 2011-07-01 t.o.m. 2013-05-31) Wennlund, Elisabet, f.d. sjukhusdirektör (fr.o.m. 2012-01-01 t.o.m.

2019-04-30)

Vestin, Ulrika, handläggare (fr.o.m. 2015-05-13 t.o.m. 2015-09-08)

Sekreterare:

Axelsson Jonsson, Ulrika (fr.o.m. 2020-06-15 t.o.m. 2021-08-31)

81

Socialdepartementet Skr. 2020/21:103

Barrbrink, Lena (fr.o.m. 2013-08-01 t.o.m. 2013-12-31) Eriksson, Lotta (fr.o.m. 2002-01-01)

Kokko, Janna (fr.o.m. 2016-09-07 t.o.m. 2017-08-31) Kreher, Robert (fr.o.m. 2015-01-01 t.o.m. 2015-10-31) Lövtrup, Michael (fr.o.m. 2017-09-01 t.o.m. 2019-12-31) Mossler, Karin (fr.o.m. 2017-04-18 t.o.m. 2018-08-12) Mörke, Yvonne (fr.o.m. 2019-01-01 t.o.m. 2019-12-31) Teréus, Helena (fr.o.m. 2014-02-01)

Wilbe Ramsay, Karin (fr.o.m. 2010-09-01 t.o.m. 2016-06-30) Westberg, Febe (fr.o.m. 2010-03-29 t.o.m. 2014-10-31)

Lokal: Socialdepartementet Fredsgatan 8, Stockholm, tel. 08-405 10 00

Avlagda publikationer/yttranden 2020

2020-11-23 Rapport: Vård av personer utan permanent uppehålls- tillstånd (Smer 2020:6)

2020-10-07 Remissvar avseende utkast till lagrådsremiss med förslag till ändring i lagen (2012:453) om register över nationella vaccinationsprogram

2020-09-15 Remissvar avseende betänkandet God och nära vård. En reform för ett hållbart hälso- och sjukvårdssystem (SOU 2020:19)

2020-09-11 Remissvar avseende betänkandet Strukturförändring och investering i hälso- och sjukvården – lärdomar från exemplet NKS (SOU 2020:15)

2020-09-02 Konferensrapport: Vård av barn och unga med könsdysfori: kunskap, etik och barnets rättigheter. Smer 2020:5

2020-09-02 Konferensrapport: Styrningen av hälso- och sjukvården – var kommer etiken in? Smer 2020:4.

2020-08-13 Remissvar avseende betänkandet Framtidens teknik i omsorgens tjänst (SOU 2020:14)

2020-08-13 Remissvar avseende estetiska behandlingar kompl. bilaga till Ds 2019:29

2020-08-12 Remissvar avseende Hälso- och sjukvård i det civila försvaret SOU 2020:23

2020-06-24 Brev till regeringen: Avrapportering angående Smers projekt om barn och unga med könsdysfori

2020-05-15 Rapport: Etiska vägval vid en pandemi. Smer 2020:3 2020-03-31 Remissvar avseende förslag om att införa screening för

X-bunden adrenoleukodystrofi (X-ALD) i PKU- undersökningen

2020-03-31 Kort om Artificiell intelligens i hälso- och sjukvården. Smer 2020:2

2020-01-30 Konferensrapport: Etik i praktiken, 2020. Smer 2020:1

Konferenser, seminarier och webbinarier 2020 2020-10-14 Etisk stress i pandemivården

2020-12-10 Etikdagen 2020. Session 1: Beslutsfattande på osäker grund

82

Socialdepartementet Skr. 2020/21:103

2020-12-10 Etikdagen 2020. Session 2: Kommunikation, tillit och demokrati

2020-12-10 Etikdagen 2020. Session 3: Vaccination mot Covid-19 2020-11-24 Ethical choices in a pandemic – a Swedish perspective 2020-11-23 Vård till personer utan permanent uppehållstillstånd 2020-10-22 Etikpristagarens seminarium 2020: Medikalisering – när

livet blir en sjukdom

2020-06-15 Global ethics and justice in a pandemic

2020-02-06 Vård av barn och unga med könsdysfori: kunskap, etik och barnets rättigheter

Avlagda publikationer/yttranden 2019

2019-12-30 Remissvar avseende departementspromemorian Stärkt skydd för den enskilde vid estetiska behandlingar. Ny lag om kirurgiska ingrepp och injektionsbehandlingar Ds 2019:20

2019-12-30 Synpunkter på Rekommendation om enhetlighet i region- ernas erbjudande av offentligt finansierad preimplantato- risk genetisk diagnostik

2019-11-21 Skrivelse gällande patienter med bristande besluts- förmåga i hälso- och sjukvården

2019-10-23 Remissvar avseende betänkandena Komplementär och alternativ medicin och vård – säkerhet, kunskap, dialog (SOU 2019: 15) samt Komplementär och alternativ medicin och vård – ny lagstiftning (SOU 2019:28)

2019-10-21 Remissvar avseende betänkandet Organbevarande behandling för donation (SOU 2019:26)

2019-10-03 Remissvar avseende betänkandet Santiagokonventionen mot organhandel (SOU 2019:1)

2019-05-01 Konferensrapport 2019:2 Artificiell intelligens – löftesrik teknik med etiska utmaningar, 2018.

2019-04-29 Smer kommenterar 2019:1 DNA-testning av barn utanför hälso- och sjukvården

2019-04-26 Skrivelse om utredning och behandling av könsdysfori hos barn och ungdomar

2019-04-26 Remissvar avseende betänkandet Tydligare ansvar och regler för läkemedel (SOU 2018:89)

2019-04-12 Smer rapport 2019:2. Styrmodeller i hälso- och sjukvården – förslag till modell för etisk analys

2019-03-05 Konferensrapport 2019:1 De svåra besluten. Etiska dilemman vid behandlingsbegränsningar och livsuppe- hållande behandling

2019-02-28 Smer rapport 2019:1. Livstecken efter sen abort.

2019-02-05 Synpunkter på draft “Document Guiding Principles for Responsible Innovation in Neurotechnology for Health”,

OECD

2019-01-19 Remissvar avseende betänkandet Rätt att forska

långsiktig reglering av forskningsdatabaser (SOU 2018:36)

83

Socialdepartementet Skr. 2020/21:103

2019-01-13 Remissvar avseende betänkandet Digifysiskt vårdval (SOU 2019:42)

Konferenser och seminarier 2019

2019-12-12 Smers etikdag 2019: Styrningen av hälso- och sjukvården

var kommer etiken in?

2019-10-17 Etikpristagarens seminarium 2019: Etik i praktiken

2019-07-03 Etiksamtal i Visby: Alternativ medicin – alternativ etik?

2019-07-02 Etiksamtal i Visby: Bör vi göra oss till bättre människor med teknikens hjälp?

2019-07-01 Etiksamtal i Visby: DNA-test och diagnostik – vad vill vi veta och vem ska få veta?

Avlagda publikationer/yttranden 2018

2018-12-20 Skrivelse till Justitiedepartementet. Oklarheter kring medicinska åldersbedömningar i asylprocessen

2018-12-14 Remissvar avseende Behandling av personuppgifter vid Myndigheten för vård- och omsorgsanalys

(SOU 2018:52)

2018-11-28 Uttalande med anledning av nyheten om att barn fötts efter genredigering av kärn-DNA:t

2018-11-23 Remissvar avseende betänkandet God och nära vård – en primärvårdsreform (SOU 2018:39)

2018-11-12 Remissvar Utkast till lagrådsremiss Vissa ändringar gällande PKU biobanken

2018-09-24 Remissvar avseende promemorian En sexåring utbildning för läkarexamen

2018-09-02 Skrivelse till Sveriges kommuner och landsting om att skapa en nationell funktion för etikfrågor

2018-06-12 Uttalande tillsammans med andra nationella etikråd: 12th Global Summit of National Bioethics/Ethics Committees: Call for Action

2018-06-18 Remissvar avseende departementspromemorian Vissa kirurgiska ingrepp i könsorganen (Ds 2018:11)

2018-06-08 Remissvar avseende betänkandet Framtidens biobanker (SOU 2018:04)

2018-06-07 Skrivelse till Socialdepartementet: Tillsätt en utredning som tar fram en strategi för genteknikområdet och ser över lagstiftningen som skyddar människan

2018-05-21 Remissvar avseende Beslutsunderlag från Folkhälso- myndigheten om HPV-vaccination av pojkar i det nationella vaccinationsprogrammet

2018-05-05 Skrift: ETIK – en introduktion, 1989. Omarbt. uppl. 2018 2018-04-19 Remissvar avseende betänkandet För barnens bästa?

Utredningen om tvångsåtgärder mot barn i psykiatrisk tvångsvård (SOU 2017:111)

2018-04-16 Remissvar avseende betänkandet Etikprövning – en över- syn av reglerna om forskning och hälso- och sjukvård (SOU 2017:104)

84

Socialdepartementet Skr. 2020/21:103

2018-04-03 Yttrande: Bilddiagnostik vid misstanke om total hjärn- infarkt – etiska aspekter

2018-02-28 Remissvar avseende betänkandet Transpersoner i Sverige

Förslag för stärkt ställning och bättre levnadsvillkor (SOU 2017:92)

2018-02-21 Remissvar avseende betänkandet Finansiering, subven- tion och prissättning av läkemedel – en balansakt (SOU 2017:87)

2018-02-20 Remissvar avseende departementspromemorian Bastjänstgöring för läkare (Ds 2017:56)

2018-02-02 Konferensrapport: Genombrott inom gentekniken – var finns etiken? Dokumentation av Smers Etikdag 2017

2018-01-01 Remissvar avseende kompletterande PM till betänkandet Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål (SOU 2017:50)

Konferenser och seminarier 2018

2018-12-06 Smers Etikdag 2018: Artificiell intelligens – löftesrik teknik med etiska utmaningar

2018-10-25 Peter Strangs etikprisseminarium om behandlings- begränsningar och livsuppehållande behandling

2018-10-10 Etiken, tekniken, vården och människan – ett etiskt förhållningssätt till framtidens medicinteknik i samarbete med Swedish Medtech

2018-07-04 Åldersgränser inom hälso- och sjukvården – är det etiskt försvarbart? Etiksamtal, Almedalsveckan

2018-07-03 Barn med livstecken efter sena aborter – ett etiskt dilemma? Etiksamtal, Almedalsveckan

2018-07-02 AI och robotar kan revolutionera vården – men vilka är de etiska utmaningarna? Etiksamtal Almedalsveckan

2018-04-12 Hälso- och sjukvård för frihetsberövande – vård på lika villkor? Etiska och rättsliga dilemman. Elisabeth Rynnings etikprisseminarium

Avlagda publikationer/yttranden 2017

2017-03-13 Smer kommenterar 2017:1 Reduktion av antalet foster 2017-03-22 Remissvar avseende Folkhälsomyndighetens besluts-

underlag om rotavirusvaccination i det nationella vaccinationsprogrammet

2017-03-27 Smer kommenterar 2017:2 Vården av intersexuella barn

etiska aspekter på tidiga kirurgiska ingrepp

2017-04-28 Remissvar avseende Förslag till lag om ersättning till personer som har fått ändrad könstillhörighet fastställd i vissa fall (Ds 2017:6)

2017-06-14 Rapport 2017:1. Den kvantifierbara människan. Att själv mäta sin hälsa. SMER

2017-07-07 Remissvar avseende betänkandet Kvalitet och säkerhet på apoteksmarknaden (SOU 2017:15)

85

Socialdepartementet Skr. 2020/21:103

2017-07-07 Remissvar avseende betänkandet Ny ordning för att främja god sed och hantera oredlighet i forskning (SOU 2017:10)

2017-07-07 Remissvar avseende Vissa ändringar i läkemedelslagen (Ds 2017:14)

2017-07-11 Yttrande till Folkhälsomyndigheten: HPV-vaccination av pojkar – etiska aspekter

2017-09-15 Remissvar avseende betänkandet Personuppgifts- behandling för forskningsändamål (SOU 2017:50)

2017-10-02 Remissvar avseende betänkandet För dig och för alla (SOU 2017:40)

2017-10-18 Remissvar ang. betänkandet Kunskapsbaserad och jämlik vård (SOU 2017:48)

2017-10-27 Remissvar avseende betänkandet Så stärker vi den personliga integriteten (SOU 2017:52)

2017-11-02 Uttalande om den nedlagda förundersökningen mot Paolo Macchiarini

2017-11-20 Rapport: 2017:2 Dödshjälp. En kunskapssamman- ställning

2017-11-29 Smer kommenterar 2017:3 Kosmetiska ingrepp – etiska aspekter

2017-12-11 Remissvar avseende kompletterande promemoria till betänkandet Personuppgiftsbehandling för forsknings- ändamål (SOU 2017:50)

Konferenser och seminarier

2017-12-07 Etikdagen 2017 Genombrott inom gentekniken – var finns etiken?

2017-11-30 Seminarium med Arbetets museum, Tekniska museet och Institutet för framtidsstudier. Hur ska vi jobba och leva i en automatiserad värld? – svensk konkurrenskraft, framgångsfaktorer och etikfrågor

2017-07-05 Seminarium i Visby tillsammans med Prioriterings- centrum vid Linköpings universitet. Är läkemedels- företagen schysta som delar ut gratis medicin eller ger det oetiska prioriteringsproblem?

2017-07-04 Etiksamtal i Visby. Tveeggad sax som klipper och klistrar i våra gener: Hopp om bot och behandling eller farlig forskning?

2017-07-04 Etiksamtal i Visby. De är här för att stanna! Digitala vårdcentraler idag och i framtiden

2017-07-03 Etiksamtal i Visby. Dödshjälp. Hur kommer vi vidare i debatten?

2017-06-15 Seminarium med det norska Bioteknologirådet Åpent möte om eggdonasjon i Norge og Sverige

2017-03-16 Seminarium med Rifo – Neuroetik: Elektronisk stimulering av hjärnan genom implantat

86

Socialdepartementet Skr. 2020/21:103

Avlagda publikationer/yttranden 2016

2016-11-23 Skrivelse Sponsring av offentligt finansierad hälso- och sjukvård – etiska aspekter

2016-11-14 Rapport Etiska bedömningar i gränslandet mellan hälso- och sjukvård och forskning

2016-10-31 Remissvar avseende Åldersbedömning tidigare i asyl- processen (Ds 2016:37)

2016-10-27 Remissvar avseende Hur står det till med den personliga integriteten? (SOU 2016:41)

2016-10-26 Etisk analys avseende införande av vaccin mot rotavirus i det allmänna vaccinationsprogrammet

2016-10-26 Remissvar avseende Privata sjukvårdsförsäkringar inom offentligt finansierad hälso- och sjukvård (Ds 2016:29)

2016-10-20 Uttalande Medicinska åldersbedömningar i asylprocessen

etiska aspekter

2016-09-26 Remissvar avseende Etisk granskning av klinisk läkemedelsprövning (Ds 2016:12) (Dnr. U2016/02289/F)

2016-09-26 Remissvar avseende Anpassningar av svensk rätt till EU- förordningen om kliniska läkemedelsprövningar

(Ds 2016:11) (Dnr. 2016/03366/FS)

2016-08-26 Etisk analys av skakvåld

2016-08-25 Remissvar avseende Socialstyrelsens rapport. Assisterad befruktning utanför kroppen med donerade könsceller

2016-06-14 Remissvar avseende Olika vägar till föräldraskap. SOU 2016:1

2016-05-27 Remissvar avseende Effektiv vård (SOU 2016:2)

2016-05-20 Remissvar avseende Kroppsbehandlingar. Åtgärder för ett stärkt konsumentskydd. (SOU 2015:100)

2016-05-18 Smer kommenterar 2016:1 Medborgardeltagande i nya former av forskning och sjukvård

2016-04-08 Remissvar avseende Stöd och hjälp till vuxna vid ställningstaganden inom vård, omsorg och forskning (SOU 2015:80)

2016-03-11 Remissvar avseende Organdonation – en livsviktig verksamhet (SOU 2015:84)

2016-02-17 Uttalande Schablonersättning vid äggdonation – etiska aspekter

Konferenser och seminarier

2016-12-08 Etikdagen 2016 Självbestämmande, läkarassisterat självmord och god vård vid livets slut

2016-10-20 Etikprismottagarens symposium 2016 How much – and why – are we prepared to pay to prolong or improve somebody's life? Hard choices, QALYs and ethics

2016-09-09 Illegal and spurious medicines – a danger to public and personal health

2016-07-07 Etiska konsekvenser av öppenhet om hälso- och sjuk- vårdens prioriteringar

2016-07-07 Vem vill bli 150 år?

87

Socialdepartementet Skr. 2020/21:103

2016-07-05 Hälsoappen – boja eller genväg till lycka? Etiksamtal den 5 juli Visby

2016-07-04 Fosterdiagnostik – vi har tekniken men har vi etiken? 2016-07-04 Obeprövade metoder i sjukvården – dags för etisk

uppstramning?

2016-03-21 Ungdomsdialog: Egenmätningar genom kroppsnära teknik och hälsoappar

Avlagda dokumenttyper/publikationer 2015

2015-12-16 Rapport ADHD – etiska utmaningar, rapport 2015:2 2015-11-27 Bok Tankar om medicinsk etik. 30 år med Statens

medicinsk-etiska råd

2015-11-20 Remissvar avseende Rapport från Bergwall-

kommissionen (SOU 2015:52)

2015-11-18 Remissvar avseende Socialstyrelsens hemställan om ändring av förordningen (2001:707) om patientregister hos Socialstyrelsen (S2015/04616/FS)

2015-10-27 Remissvar avseende Nästa fas i e-hälsoarbetet (SOU 2015:32)

2015-10-22 Rapport Analys av foster-DNA i kvinnans blod: icke invasiv fosterdiagnostik (NIPT) för trisomi 13, 18 och 21

etiska aspekter. Smer 2015:1

2015-09-07 Remissvar avseende Juridiskt kön och medicinsk könskorrigering (SOU 2014:91)

2015-06-16 Remissvar avseende Läkemedel för djur, maskinell dos och sällsynta tillstånd (SOU 2014:87)

2015-07-10 Smer kommenterar 2015:1 Tekniken (CRISPR/Cas9 och möjligheten att redigera det mänskliga genomet)

2015-05-18 Remissvar avseende Läkemedelsverket regeringsuppdrag om homeopatiska läkemedel

2015-01-16 Remissvar avseende Förslag till ändring av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets allmänna råd (TLVAR 2003:29) om ekonomiska utvärderingar

2015-02-24 Remissvar avseende Unik kunskap genom register- forskning (SOU 2014:45)

2015-02-19 Rapport Robotar och övervakning i vården av äldre – etiska aspekter 2014:2

2015-01-29 Rapport Med- och egenfinansiering i vården – etiska aspekter. 2014:1

Avlagda dokumenttyper/publikationer 2014

2014-12-01 Smer kommentarer 2014:2 Hjärndoping – kognitiv prestationshöjning hos friska personer

2014-11-21 Remissvar avseende Rätt information på rätt plats och i rätt tid (SOU 2014:23)

2014-10-24 Remissvar avseende Läkemedel för särskilda behov (SOU 2014:20)

88

Socialdepartementet Skr. 2020/21:103

2014-09-30 Remissvar avseende Statlig ersättning till barn och unga som insjuknat i narkolepsi efter pandemivaccinering (Ds 2014:19)

2014-09-15 Remissvar avseende Assisterad befruktning – uppfölj- ningsrapport med definitioner, rekommendationer och utvecklingsområden” (Rapport)

2014-0-18 Comments on a Working document on research on biological materials of human origin from the Committee on Bioethics (DH-BIO), Council of Europe, (DH-BIO/INF (3014) 3)

2014-06-19 Remissvar avseende En samlad kunskapsstyrning för hälso- och sjukvård och socialtjänst (Ds 2014:9)

2014-06-11 Remissvar avseende Vaccination mot hepatit B

2014-05-23 Remissvar avseende Nationellt kunskapsstöd för vård och behandling av personer med könsdysfori

2014-05-08 Smer kommenterar 2014:1 Handel med ägg, njurar och kommersiella surrogatmoderskap

2014-04-23 Remissvar avseende Starka tillsammans (SOU 2013:87) 2014-03-25 Remissvar avseende Säker utveckling! Nationell hand-

lingsplan för säker användning och hantering av nano- material (Betänkande)

Yttranden och publikationer 2013

2013-12-12 Smer kommenterar 2013:3 Individanpassad medicin

möjligheter och risker

2013-12-02 Remissvar avseende Åtgärder för främjande av reproduk- tionsförmågan hos unga

2013-11-14 Rapport 2013:2 Mitokondriebyte vid allvarlig ärftlig sjukdom – etiska aspekter

2013-09-19 Remissvar avseende Rätt information delbetänkande (SOU 2013:45)

2013-09-18 Remissvar avseende Modell för nationella screening- program samt rekommendationer om screening

2013-05-22 Smer kommenterar 2013:2 Analys av arvsmassan med NGS – i sjukvård, forskning och direkt till individen

2013-04-24 Brev Sederingsterapi på patientens begäran

2013-04-08 Synpunkter avseende förslag till lagrådsremiss och register för viss forskning

2013-03-25 Smer kommenterar 2013:1 Donationskedjor (domino- transplantationer) för att öka antalet organdonationer

2013-02-28 Rapport Assisterad befruktning – etiska aspekter, 2013:1 2013-02-25 Remissvar avseende Pris, tillgång och service – fortsatt

utveckling av läkemedels- och apoteksmarknaden (SOU 2012:75)

2013-02-15 Synpunkter på promemoria med utkast till lagrådsremiss Register för viss forskning

Konferenser och seminarier

2013-10-24 Smers etikdag 2013: Gå på djupet i hjärnan

89

Socialdepartementet Skr. 2020/21:103

Yttranden och publikationer 2012

2012-11-21 Remissvar avseende Psykiatrin och lagen – tvångsvård, straffansvar och samhällsskydd (SOU 2012:17)

2012-11-13 Remissvar avseende Hälso- och sjukvård till personer som vistas i Sverige utan tillstånd (Ds 2012:36)

2012-11-12 Remissvar avseende promemoria Förhandskontroll av personuppgiftsbehandling inom ramen för viss forskning

2012-09-21 Skrivelse Juridiska frågor kring barn som tillkommit genom surrogatmoderskap i utlandet

2012-09-21 Remissvar avseende Bättre behörighetskontroll (SOU 2012:42)

2012-09-21 Remissvar avseende Minska riskerna med farliga ämnen (SOU 2012:38)

2012-09-21 Remissvar avseende Gör det enklare! (SOU 2012:33) 2012-09-21 Remissvar avseende Ny myndighet för infrastruktur- frågor för vård och apotek (Ds 2012:1)

2012-08-24 Remissvar avseende Inspektionen för vård och omsorg

en ny effektiv tillsynsmyndighet för hälso- och sjukvård och socialtjänst (Ds 2012:20)

2012-08-16 Remissvar avseende Registerdata för forskning (SOU 2012:36)

2012-06-29 Remissvar avseende Förordning om register för viss befolkningsbaserad forskning (U2012/3414/F)

2012-06-20 Remissvar avseende Genomförande av ändringsdirektiv 2011/62/EU – Förhindrande av förfalskade läkemedel i den lagliga försörjningskedjan (Ds 2012:16)

2012-03-26 Brev Inför beredningen av ny lagstiftning rörande forskningsregister som LifeGene

2012-03-23 Remissvar avseende Händelseanalyser vid självmord inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten (SOU 2010:45)

Konferenser och seminarier 2012

2012-11-08 Smers etikdag 2012: Autonomi till varje pris? – Etiska aspekter på patientinflytande och integritet

2012-05-03 Ungdomsdialog om assisterad befruktning

Rådets arbete är inte tidsbegränsat.

5.2Pensionärskommittén (S 1991:08)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 1991-06-06

Ordförande:

Engqvist, Lars, statsråd (fr.o.m. 1998-11-16 t.o.m. 2003-12-31) Hallengren, Lena, statsråd (fr.o.m. 2018-04-03)

Johansson, Ylva, vård- och äldreomsorgsminister (fr.o.m. 2004-09-13 t.o.m. 2006-12-14)

90

Socialdepartementet Skr. 2020/21:103

Larsson, Maria, statsråd (fr.o.m. 2006-12-15 t.o.m. 2014-10-02)

Regnér, Åsa, statsråd (fr.o.m. 2014-10-03 t.o.m. 2018-04-02)

Thalén, Ingela, statsråd

Wallström, Margot, statsråd (fr.o.m. 1996-03-22 t.o.m. 1998-10-05)

Vice ordförande: Hedborg, Anna, statsråd

Andnor, Berit, statsråd (fr.o.m. 2002-11-01 t.o.m. 2006-10-05) Klingvall, Maj-Inger, statsråd (fr.o.m. 1996-03-22 t.o.m. 1999-11-28) Thalén, Ingela, statsråd (fr.o.m. 1999-11-29 t.o.m. 2002-10-31)

Ledamöter:

Albihn, Berndt, förbundsordförande (avliden) (fr.o.m. 1997-08-21) Alkebratt, Stig, vice ordförande (fr.o.m. 2000-04-18 t.o.m.

2003-12-31)

Andréasson, Lage, förbundsordförande (fr.o.m. 1996-09-20 t.o.m. 2003-12-31)

Andersson, Gun-Britt, statssekreterare

Andersson, Jan, 1:e vice ordförande (fr.o.m. 2019-03-01)

Axelsson, Karl Erik, 1:e vice förbundsordförande (fr.o.m. 2011-05-24 t.o.m. 2014-10-01)

Bengtsson, Staffan, statssekreterare (fr.o.m. 2002-11-11) Bergström, Mats, förbundsordförande (fr.o.m. 2006-12-15 t.o.m. 2008-07-27)

Bergvall, Olof, förbundsordförande

Björksten, Bo, förbundsledamot (fr.o.m. 2004-10-01 t.o.m.

2011-01-19)

Björksten, Bo, styrelseledamot (fr.o.m. 2016-09-22 t.o.m. 2020-12-31) Blomberg, Monica, tf. förbundsordförande (fr.o.m. 2016-09-22) Bromander, Lars, vice ordförande (fr.o.m. 2020-10-13)

Bäckman, Janette, styrelseledamot (fr.o.m. 2008-10-20 t.o.m.

2015-09-13)

Bäckman, Monica, förbundsordförande (avliden) (fr.o.m. 2014-11-27) Bölander, Berit, förbundsordförande (fr.o.m. 2016-02-02 t.o.m.

2016-09-21)

Bölander, Berit, förbundsordförande (fr.o.m. 2016-12-01 t.o.m.

2020-10-12)

Carlshamre, Nils, förbundsordförande

Carlström, Berit, förbundsordförande (fr.o.m. 2008-05-28 t.o.m.

2011-01-19)

Cederqvist, Ingrid, förbundsledamot (fr.o.m. 2005-12-01 t.o.m.

2010-01-11)

Di Paolo Sandberg, Liza, vice förbundsordförande (fr.o.m.

2018-03-09)

Ekberg, Valter, vice förbundsordförande

Eklund, Lisbeth, förbundsordförande (fr.o.m. 2003-06-05 t.o.m.

2009-05-25)

Eklund, Mauritz, samhällsutskottsordförande

Enemo, Bertil, vice förbundsordförande (fr.o.m. 2007-08-15 t.o.m. 2013-05-06)

91

Socialdepartementet Skr. 2020/21:103

Engström, Anders, förbundssekreterare (fr.o.m. 2012-06-14 t.o.m. 2016-09-21)

Eriksson, Eva, förbundsordförande (fr.o.m. 2017-09-13)

Eriksson Evy, förbundsstyrelseledamot (avliden) (fr.o.m. 2014-11-27) Fiskesjö, Bertil, vice förbundsordförande (fr.o.m. 1999-09-27 t.o.m. 2005-06-30)

Gustafsson, Nils, vice förbundsordförande (fr.o.m. 1996-09-20 t.o.m. 2003-12-31)

Hedberg, Lars, vice förbundsordförande (fr.o.m. 2015-09-14 t.o.m. 2019-02-28)

Hedin, Sten-Gunnar, förbundsordförande (fr.o.m. 2011-01-20 t.o.m. 2012-06-13)

Hedler, Karl-Olov, vice ordförande (SPRF) (fr.o.m. 2000-08-29 t.o.m. 2003-12-31)

Henriksson, Eva B, kanslichef (RPG) (fr.o.m. 2021-01-01) Hestvik, Inger, första vice ordförande (fr.o.m. 2004-10-01 t.o.m. 2008-10-19)

Holgersson, Berndt, vice förbundsordförande (fr.o.m. 2011-01-20 t.o.m. 2016-09-21)

Huuki, Eeva-Liisa, styrelseledamot (fr.o.m. 2013-02-06 t.o.m.

2016-06-19)

Jonäng Gunnel, vice ordförande (avliden)

Karlsson, Birgit, förbundsordförande (fr.o.m. 2004-01-01 t.o.m.

2008-05-27)

Kjernald, Rune, 1:e vice ordförande (fr.o.m. 2014-10-02 t.o.m.

2017-09-12)

Lamu, Kaisa, ordförande (fr.o.m. 2011-01-20)

Lang, Nils, förbundsledamot (fr.o.m. 1997-04-02 t.o.m. 2002-11-30) Lenkert, Hans, generalsekreterare (fr.o.m. 2006-12-15 t.o.m.

2011-01-19)

Liljegren, Märtha, styrelseledamot (fr.o.m. 2010-01-12 t.o.m.

2014-11-26)

Lindgren, Ann, förbundsordförande (fr.o.m. 2005-07-01 t.o.m.

2006-12-14)

Lindgärde, Jan-Erik, vice förbundsordförande (fr.o.m. 1998-10-15 t.o.m. 2003-12-31)

Lundkvist, Ingeborg, förbundsstyrelseledamot (fr.o.m. 2002-12-01 t.o.m. 2005-11-30)

Lundström, Per, kanslichef (fr.o.m. 2016-02-02 t.o.m. 2018-03-08) Marcelind, Ragnwi, statssekreterare (fr.o.m. 2006-12-15 t.o.m.

2014-10-02)

Moberg, Bernt, förbundskonsulent

Norling, Bengt, f.d. landshövding (fr.o.m. 1995-03-01 t.o.m.

1997-08-20)

Olsson, Karl Erik, förbundsordförande (fr.o.m. 2008-07-28 t.o.m. 2014-10-01)

Persson, Curt, ordförande (fr.o.m. 2008-10-20 t.o.m. 2015-09-13) Persson Göransson, Ewa, statssekreterare (fr.o.m. 1998-10-15 t.o.m. 2003-12-31)

92

Socialdepartementet Skr. 2020/21:103

Petersson, Gunvor, vice förbundsordförande (fr.o.m. 2013-10-04 t.o.m. 2016-09-21)

Posti, Ulla, ordförande (fr.o.m. 2011-01-20 t.o.m. 2014-11-17) Poulle, Seppo, vice ordförande (fr.o.m. 2014-11-18)

Rogestam, Christina, förbundsordförande (fr.o.m. 2014-10-02 t.o.m. 2017-09-12)

Rubensson, Jöran, förbundsordförande (fr.o.m. 2009-05-26 t.o.m.

2016-11-30)

Sandberg, Lars, förbundsordförande

Sandberg, Sam, förbundsordförande (fr.o.m. 2002-12-01 t.o.m.

2014-11-26)

Sikström, Peter, generalsekreterare (fr.o.m. 2017-09-13)

Siloo, Igor, förbundsledamot (fr.o.m. 2003-06-05 t.o.m. 2006-12-14) Sinkkonen, Pirkko, sekreterare (fr.o.m. 2014-02-06)

Sjöberg, Mikael, statssekreterare (fr.o.m. 1998-11-23 t.o.m.

2005-09-30)

Sjöberg, Torgny, vice förbundsordförande (fr.o.m. 1997-08-21 t.o.m. 2003-12-31)

Spjut, Christer, vice förbundsordförande (fr.o.m. 2006-12-15 t.o.m. 2007-08-14)

Strömdal, Gunborg, förbundsledamot (fr.o.m. 1997-04-02 t.o.m.

2002-11-30)

Sundström, Marja-Leena, sekreterare (fr.o.m. 2016-06-20 t.o.m.

2019-02-27)

Svensson, Hans, statssekreterare (fr.o.m. 1996-04-01 t.o.m.

1999-11-28)

Svensson, Sven O., förbundsordförande (fr.o.m. 1995-03-01 t.o.m. 2000-04-17)

Tallberg, Christina, förbundsordförande (fr.o.m. 2015-09-14) Waltersson, Kent, statssekreterare (fr.o.m. 2005-10-01 t.o.m.

2006-12-14)

Westerberg, Ulf, statssekreterare (fr.o.m. 1996-04-01 t.o.m.

1998-10-07)

Westerholm, Barbro, förbundsordförande (fr.o.m. 1999-09-27 t.o.m. 2005-06-30)

Wettergren, Lars, förbundsordförande (fr.o.m. 2004-10-01 t.o.m.

2008-10-19)

Ånstrand, Claes, statssekreterare (fr.o.m. 2000-01-24 t.o.m.

2002-10-31)

Öhrn, Joel, vice förbundsordförande

Sakkunniga:

Andersson, Hans, departementsråd (fr.o.m. 1997-02-18 t.o.m.

2003-12-31)

Ceder, Håkan, departementsråd (fr.o.m. 1995-03-01 t.o.m. 1996-03-21) Rydén Bergendahl, Inger, departementsråd

Sibbmark, Bengt, departementsråd (fr.o.m. 1995-03-01 t.o.m.

2003-12-31)

Torpare, Bo, departementssekreterare

93

Socialdepartementet Skr. 2020/21:103

Experter:

Dahl Fransson, Heléne, kansliråd (fr.o.m. 1998-10-15 t.o.m.

2001-10-31)

Elmefur, Henrik, departementssekreterare (fr.o.m. 2002-11-01 t.o.m. 2003-12-31)

Ennefors, Kenneth, departementssekreterare

Haglund, Anna, departementssekreterare (avliden) (fr.o.m.

2001-11-01)

Hellqvist, Karin, kansliråd (fr.o.m. 2005-01-01)

Jennbert, Kristina, departementssekreterare (fr.o.m. 1996-04-01 t.o.m. 1998-10-14)

Oscarson, Stefan, ämnesråd (fr.o.m. 1993-03-09 t.o.m. 2003-12-31) Renström, Maria, kansliråd (fr.o.m. 2001-11-01 t.o.m. 2003-12-31) Ståhlberg, Lisa, departementssekreterare (fr.o.m. 2001-11-01 t.o.m. 2004-09-13)

Åkesson, Per, departementssekreterare

Sekreterare:

Tuuri, Esa, revisor (fr.o.m. 2019-03-28)

Dahl Fransson, Heléne, kansliråd (fr.o.m. 2000-04-01 t.o.m.

2000-12-31)

Elmefur, Henrik, departementssekreterare (fr.o.m. 2004-01-01 t.o.m. 2004-09-30)

Ennefors, Kenneth, departementssekreterare

Hedström, Johanna, departementssekreterare (fr.o.m. 2012-04-01 t.o.m. 2014-08-18)

Lindroth, Beryl, departementssekreterare

Löfgren, Kent, kansliråd (fr.o.m. 2007-01-01 t.o.m. 2012-03-31) Orkan, Minga, kansliråd (fr.o.m. 2004-10-01 t.o.m. 2004-12-31) Streiler, Annika, departementssekreterare (fr.o.m. 2014-08-19 t.o.m. 2015-09-01)

Ståhlberg, Lisa, departementssekreterare (fr.o.m. 2001-01-01 t.o.m. 2003-12-31)

Zetterberg Ferngren, Petra, departementssekreterare (fr.o.m.

2006-01-01 t.o.m. 2006-12-31)

Wada, Jenny, departementssekreterare (fr.o.m. 2015-09-02 t.o.m. 2017-01-31)

Wallin, Emma (fr.o.m. 2017-02-01 t.o.m. 2017-06-30) Lagercrantz, Magnus (fr.o.m. 2017-08-31 t.o.m. 2018-01-30) Rehnberg, Jan (fr.o.m. 2018-03-15 t.o.m. 2019-01-20) Törneman, Janna (fr.o.m. 2019-01-21)

Sikström, Linus (fr.o.m. 2020-03-02)

Lokal: Socialdepartementet, Fredsgatan 8, Stockholm, tel. 08-405 10 00.

Direktiv för kommittén, se dir. 1991:49 och dir. 2014:145

Kommitténs arbete är inte tidsbegränsat.

94

Socialdepartementet Skr. 2020/21:103

5.3Funktionshindersdelegationen (S 1998:B)

Organ inom Regeringskansliet

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 1998-03-05

Ordförande:

Andnor, Berit, statsråd (fr.o.m. 2004-09-13 t.o.m. 2006-10-05)

Engqvist, Lars, statsråd (fr.o.m. 1998-03-05 t.o.m. 2004-09-12)

Hallengren, Lena, statsråd (fr.o.m. 2018-04-03)

Larsson, Maria, statsråd (fr.o.m. 2007-01-11 t.o.m. 2014-10-02)

Regnér, Åsa, statsråd (fr.o.m. 2014-10-02 t.o.m. 2018-03-02)

Ledamöter:

Adolfsson, Ulla, ordförande (fr.o.m. 2020-02-20 t.o.m. 2021-12-31) Andersson, Birgitta, ordförande (fr.o.m. 1998-06-18 t.o.m.

2000-06-16)

Arnholm, Maria, jämställdhets- och bitr. utbildningsminister Axelsson, Anita, ordförande (fr.o.m. 1998-06-18 t.o.m. 2000-06-16) Bengtsson-Hayward, Kathleen, förbundsordförande (fr.o.m.

2008-04-09 t.o.m. 2010-12-31)

Berge-Kleber, Lars, förbundsordförande (fr.o.m. 2011-03-15 t.o.m. 2013-12-31)

Berge-Kleber, Lars, förbundsordförande (fr.o.m. 2014-02-18 t.o.m. 2015-12-31)

Berge-Kleber, Lars, förbundsordförande (fr.o.m. 2016-01-11 t.o.m. 2017-12-31)

Bergsten Nordström, Elizabeth, förbundsordförande (fr.o.m.

2014-02-18 t.o.m. 2015-12-31)

Bjöörn, Ingalill, förbundsordförande (fr.o.m. 2011-03-15 t.o.m.

2013-12-31)

Bladh, Agneta, statssekreterare (fr.o.m. 2001-06-14 t.o.m. 2006-10-05) Boström, Birgitta, statssekreterare (fr.o.m. 2001-06-14 t.o.m.

2006-10-05)

Bryntse, Sara, styrelseledamot (fr.o.m. 2014-02-18 t.o.m. 2015-12-31) Burman, Ingrid, förbundsordförande (fr.o.m. 2010-01-01 t.o.m.

2013-12-31)

Burman, Ingrid, förbundsordförande (fr.o.m. 2014-02-18 t.o.m.

2015-09-09)

Carlsson, Anne, förbundsordförande (fr.o.m. 2006-03-03 t.o.m.

2013-12-31)

Carlsson, Anne, förbundsordförande (fr.o.m. 2014-02-18 t.o.m.

2015-12-31)

Carlsson, Anne, förbundsordförande (fr.o.m. 2016-01-11 t.o.m.

2016-06-08)

Carlsson, Marina, förbundsordförande (fr.o.m. 2020-02-20 t.o.m.

2021-12-31)

Eiken, Ingrid, statssekreterare

Ekensten, Vilhelm, vice ordförande (fr.o.m. 2001-06-14 t.o.m.

2002-09-30)

95

Socialdepartementet Skr. 2020/21:103

Elebjörk Wahlström, Jonathan, förbundsordförande (fr.o.m.

2018-02-05 t.o.m. 2019-12-31) Ericsson, Dan, statssekreterare

Eriksson, Gun, statssekreterare (fr.o.m. 2001-06-14 t.o.m. 2006-10-05) Falemo, Elisabet, statssekreterare

Forsén, Jan-Olof, förbundsordförande (fr.o.m. 2001-06-14 t.o.m.

2013-12-31)

Forsén, Jan-Olof, styrelseledamot (fr.o.m. 2018-05-14 t.o.m.

2019-12-31)

Färm, Ingemar, ordförande (fr.o.m. 2005-09-09 t.o.m. 2009-12-31) Grönlund, Jan, statssekreterare (fr.o.m. 2001-06-14 t.o.m. 2006-10-05) Hallerby, Christer, statssekreterare

Helin Hollstrand, Cajsa, vice förbundsordförande (fr.o.m. 2018-02-05 t.o.m. 2019-12-31)

Holgersson, Lillemor, styrelseledamot (fr.o.m. 2016-05-14 t.o.m.

2019-12-31)

Holm, Kjell, verksamhetschef (fr.o.m. 2020-02-20 t.o.m. 2021-12-31) Håkansson, Lotta, ordförande (fr.o.m. 2018-02-05 t.o.m. 2019-12-31) Hägglund Öfors, Hanna, förbundsordförande (fr.o.m. 2020-02-20 t.o.m. 2021-12-31)

Häggroth, Sören, statssekreterare (fr.o.m. 2001-06-14 t.o.m.

2006-10-05)

Häll Kellerman, Björn, förbundsordförande (fr.o.m. 2016-01-11 t.o.m. 2017-12-31)

Isaksson, Rasmus, förbundsordförande (fr.o.m. 2020-02-20 t.o.m.

2020-11-25)

Jansson, Thomas (fr.o.m. 2016-09-16 t.o.m. 2018-05-13)

Johansson, Bengt-Erik, förbundsordförande (fr.o.m. 2014-02-28 t.o.m. 2015-12-31)

Johansson, Bengt-Erik, förbundsordförande (fr.o.m. 2016-01-11 t.o.m. 2019-12-31)

Johansson, Maria, förbundsordförande (fr.o.m. 2011-03-15 t.o.m.

2013-12-31)

Johansson, Maria, ordförande (fr.o.m. 2015-09-10 t.o.m. 2015-12-31) Johansson, Maria, förbundsordförande (fr.o.m. 2016-01-11 t.o.m.

2019-02-18)

Johansson, Pia, styrelseledamot (fr.o.m. 2018-02-05 t.o.m.

2019-12-31)

Johansson Grip, Solveig, kanslichef (fr.o.m. 1998-06-18 t.o.m.

2007-01-10)

Karlander, Frida, ordförande (fr.o.m. 2020-02-20 t.o.m. 2021-12-31) Lago, Anders, 1:e vice ordförande (fr.o.m. 2020-02-20 t.o.m.

2021-12-31)

Lundekvarn, Mattias, förbundsordförande (fr.o.m. 2020-02-20 t.o.m. 2021-12-31)

Krook, Anna-Lena, ordförande (fr.o.m. 2001-06-14 t.o.m. 2001-12-31) Kölhed, Pelle, förbundsordförande (fr.o.m. 2014-02-18 t.o.m.

2015-12-31)

Kölhed, Pelle, vice ordförande (fr.o.m. 2016-01-11 t.o.m. 2017-12-31)

96

Socialdepartementet Skr. 2020/21:103

Lindberg, Amanda, förbundsordförande (fr.o.m. 2018-02-05 t.o.m. 2019-12-31)

Lindvall, David, vice ordförande (fr.o.m. 2014-02-18 t.o.m.

2015-12-31)

Lööw, Lars, ordförande (fr.o.m. 1998-06-18 t.o.m. 1999-06-30) Marcelind, Ragnwi, statssekreterare

Mbuyamba, Agnetha, vice ordförande (fr.o.m. 2011-03-15 t.o.m.

2013-12-31)

Modig, Mia, ordförande (fr.o.m. 2019-02-19 t.o.m. 2019-12-31) Nilsson, Berndt, förbundsordförande (fr.o.m. 2007-01-11 t.o.m.

2010-12-31)

Nilsson, Jenny, styrelseledamot (fr.o.m. 2011-03-15 t.o.m.

2013-12-31)

Nolte, Lennart, ordförande (fr.o.m. 1998-06-18 t.o.m. 2007-01-10) Nordin-Olson, Eva, förbundsordförande (fr.o.m. 2011-03-15 t.o.m. 2013-12-31)

Nordin-Olson, Eva, förbundsordförande (fr.o.m. 2014-02-18 t.o.m. 2015-12-31)

Nummi-Södergren, Tiina, förbundsordförande (fr.o.m. 2007-01-11 t.o.m. 2010-12-31)

Nyman, Stig, ordförande (fr.o.m. 2015-09-15 t.o.m. 2015-12-31) Nyman, Stig, förbundsordförande (fr.o.m. 2016-01-11 t.o.m.

2017-12-31)

Ohly, Lars, ordförande (fr.o.m. 2018-02-05 t.o.m. 2018-05-13) Olsson, Bengt, förbundsordförande (fr.o.m. 2014-12-10 t.o.m.

2015-09-09)

Paulin, Monika, ordförande (fr.o.m. 2002-10-01 t.o.m. 2005-02-28) Ros, Inger, förbundsordförande (fr.o.m. 2016-01-11 t.o.m. 2017-12-31) Ros, Inger, förbundsordförande (fr.o.m. 2020-02-20 t.o.m. 2021-12-31) Sandberg, Anki, förbundsordförande (fr.o.m. 2014-02-18 t.o.m.

2015-12-31)

Sandberg, Anki, förbundsordförande (fr.o.m. 2016-01-11 t.o.m.

2017-12-31)

Sandberg, Anki, ordförande (fr.o.m. 2018-02-05 t.o.m. 2019-12-31) Sandberg, Anki, ordförande (fr.o.m. 2020-02-20 t.o.m. 2021-12-31) Sedvallsson, Maritha, förbundsordförande (fr.o.m. 2020-02-20 t.o.m. 2021-12-31)

Sejlitz, Hanna, förbundsordförande (fr.o.m. 2014-02-18 t.o.m.

2015-12-31)

Steen, Marie, styrelseledamot (fr.o.m. 2018-05-14 t.o.m. 2019-12-31) Strahlemo, Åsa, förbundsordförande (fr.o.m. 2020-11-26 t.o.m.

2021-12-31)

Strömgren, Jan-Peter, förbundsordförande (fr.o.m. 2007-01-11 t.o.m. 2013-12-31)

Stuart, Ulrika, statssekreterare (fr.o.m. 2013-04-01)

Thomsson, Håkan, förbundsordförande (fr.o.m. 2016-01-11 t.o.m.

2017-12-31)

Thomsson, Håkan, förbundsordförande (fr.o.m. 2020-02-20 t.o.m.

2021-12-31)

97

Socialdepartementet Skr. 2020/21:103

Thorgren, Gunilla, statssekreterare (fr.o.m. 2001-06-14 t.o.m.

2006-10-05)

Uddén Sonnegård, Eva, statssekreterare

Uusmann, Ines, vice ordförande (fr.o.m. 2016-01-11 t.o.m.

2018-05-13)

Wallenius, Elisabeth, ordförande (fr.o.m. 2018-05-14 t.o.m.

2019-12-31)

Wallenius, Elisabeth, ordförande (fr.o.m. 2020-02-20 t.o.m.

2021-12-31)

Veer, Ragnar, förbundsordförande (fr.o.m. 2011-03-15 t.o.m.

2013-12-31)

Vikenger, Agnetha, förbundsordförande (fr.o.m. 2014-02-18 t.o.m. 2015-12-09)

Wahrolin, Christina, ordförande (fr.o.m. 1998-06-18 t.o.m.

2000-06-16)

Westlund, Karin, förbundsordförande (fr.o.m. 2007-01-10 t.o.m. 2008-04-08)

Wyatt, Anna Karin, generalsekreterare (fr.o.m. 2016-01-11 t.o.m. 2016-04-30)

Zetterberg, Leif, statssekreterare

Åsblom, Anna-Linnéa, styrelseledamot (fr.o.m. 2016-05-01 t.o.m. 2017-12-31)

Öhrsvik, Lena, ordförande (fr.o.m. 1998-06-18 t.o.m. 2006-03-02) Östberg, Bertil, statssekreterare

Ersättare:

Anckers, Freja, förbundsordförande (fr.o.m. 2020-02-20 t.o.m.

2021-12-31)

Beermann, Madeleine, förbundsordförande (fr.o.m. 2018-02-05 t.o.m. 2019-12-31)

Berge-Kleber, Lars, förbundsordförande (fr.o.m. 2018-02-05 t.o.m. 2019-12-31)

Carlsson, Marina, förbundsordförande (fr.o.m. 2018-02-05 t.o.m. 2019-12-31)

Degler, Leif, styrelseledamot (fr.o.m. 2020-02-20 t.o.m. 2021-12-31) Foad Fathulla, Laith, ordförande (fr.o.m. 2017-02-20 t.o.m.

2019-12-31)

Foad Fathulla, Laith, förbundsordförande (fr.o.m. 2018-02-05 t.o.m. 2019-12-31)

Forsén, Jan-Olof, förbundsordförande (fr.o.m. 2014-02-18 t.o.m.

2015-12-31)

Forsén, Jan-Olof, styrelseledamot (fr.o.m. 2016-01-11 t.o.m.

2017-12-31)

Forsén, Jan-Olof, styrelseledamot (fr.o.m. 2018-02-05 t.o.m.

2018-05-13)

Gustafson, Anders, styrelseledamot (fr.o.m. 2018-02-05 t.o.m.

2019-12-31)

Helin Hollstrand, Cajsa, ordförande (fr.o.m. 2020-02-20 t.o.m.

2021-12-31)

98

Socialdepartementet Skr. 2020/21:103

Henningsson, Åsa, förbundsordförande (fr.o.m. 2018-02-05 t.o.m. 2019-12-31)

Henningsson, Åsa, förbundsordförande (fr.o.m. 2020-02-20 t.o.m. 2021-12-31)

Hübinette, Kerstin (fr.o.m. 2018-02-05 t.o.m. 2019-12-31) Huss, Lena, förbundsordförande (fr.o.m. 2020-02-20 t.o.m.

2021-12-31)

Lundekvarn, Mattias, förbundsordförande (fr.o.m. 2018-02-05 t.o.m. 2019-12-31)

Lundqvist-Brömster, Maria, ordförande (fr.o.m. 2018-02-05 t.o.m. 2019-12-31)

Stéen, Marie, styrelseledamot (fr.o.m. 2018-02-05 t.o.m. 2018-05-13) Alván, Gunnar, professor emeritus (fr.o.m. 2016-01-11 t.o.m.

2017-12-31)

Franzén-Nordström, Camilla, förbundsordförande (fr.o.m. 2014-02-18 t.o.m. 2015-12-31)

Grape, Ulf, förbundsordförande (fr.o.m. 2014-02-18 t.o.m.

2015-12-31)

Huss, Lena, förbundsordförande (fr.o.m. 2016-01-11 t.o.m.

2017-12-31)

Håkansson, Lotta, förbundsordförande (fr.o.m. 2020-02-20 t.o.m. 2021-12-31)

Jansson, Thomas, förbundsordförande (fr.o.m. 2014-02-18 t.o.m.

2015-12-31)

Jansson, Thomas, förbundsordförande (fr.o.m. 2016-01-11 t.o.m.

2016-09-15)

Lidbäck, Lise, förbundsordförande (fr.o.m. 2014-02-18 t.o.m.

2015-12-31)

Lidbäck, Lise, förbundsordförande (fr.o.m. 2016-01-11 t.o.m.

2017-12-31)

Lidbäck, Lise, förbundsordförande (fr.o.m. 2020-02-20 t.o.m.

2021-12-31)

Lindberg, Amanda, förbundsordförande (fr.o.m. 2020-02-20 t.o.m. 2021-12-31)

Lindvall, David, förbundsordförande (fr.o.m. 2016-01-11 t.o.m.

2017-02-19)

Lönnemark, Anne, förbundsordförande (fr.o.m. 2016-01-11 t.o.m. 2017-12-31)

Modig, Mia, t.f. generalsekreterare (fr.o.m. 2016-05-01 t.o.m.

2017-02-19)

Nilsson, Lena, ordförande (fr.o.m. 2020-02-20 t.o.m. 2021-12-31) Nyström Karlsson, Annika, kanslichef (fr.o.m. 2016-01-11 t.o.m.

2017-12-31)

Olsson, Sofia, ordförande (fr.o.m. 2017-02-20 t.o.m. 2017-12-31) Persdotter, Maria, förbundsordförande (fr.o.m. 2016-01-11 t.o.m.

2017-12-31)

Persdotter, Maria, förbundsordförande (fr.o.m. 2020-02-20 t.o.m.

2021-12-31)

99

Socialdepartementet Skr. 2020/21:103

Rhenby, Birgitta, förbundsordförande (fr.o.m. 2014-02-18 t.o.m.

2015-12-31)

Robrandt Ahlberg, Berit, förbundsordförande (fr.o.m. 2020-02-20 t.o.m. 2021-12-31)

Ros, Inger, förbundsordförande (fr.o.m. 2014-02-18 t.o.m. 2015-12-31) Sedvallson, Maritha, förbundsordförande (fr.o.m. 2014-02-18 t.o.m. 2015-12-31)

Sköld, Tea, styrelseledamot (fr.o.m. 2014-02-28 t.o.m. 2014-06-09) Steen, Marie, 1:e vice ordförande (fr.o.m. 2020-02-20 t.o.m.

2021-12-31)

Thomsson, Håkan, förbundsordförande (fr.o.m. 2014-02-18 t.o.m.

2015-12-31)

Trevett, Jimmie, styrelseledamot (fr.o.m. 2020-02-20 t.o.m.

2021-12-31)

Vestlund, Börje, förbundsordförande (fr.o.m. 2016-01-11 t.o.m.

2017-12-31)

Wiborgh, Meta, förbundsordförande (fr.o.m. 2014-12-18 t.o.m.

2015-12-31)

Wiborgh, Meta, förbundsordförande (fr.o.m. 2016-01-11 t.o.m.

2017-12-31)

Åkesson, Mats, styrelseledamot (fr.o.m. 2018-02-05 t.o.m.

2019-12-31)

Åsblom, Anna-Linnea, styrelseledamot (fr.o.m. 2016-01-11 t.o.m.

2016-04-30)

Suppleant:

Bengtsson-Hayward, Kathleen, förbundsordförande (fr.o.m.

2007-01-11 t.o.m. 2008-04-08)

Bergwall, Marie-Jeanette, kanslichef (fr.o.m. 1998-06-18 t.o.m.

1999-06-30)

Bjöörn, Ingalill, förbundsordförande (fr.o.m. 2005-03-01 t.o.m.

2010-12-31)

Blom, Anita S, styrelseledamot (fr.o.m. 2001-06-14 t.o.m. 2001-12-31) Forsén, Jan-Olof, v. ordförande (fr.o.m. 1998-06-18 t.o.m. 2000-06-16) Gruszka, Zygmunt, styrelseledamot (fr.o.m. 2007-01-11 t.o.m.

2010-12-31)

Hagnell, Isabella, förbundsmedlem (fr.o.m. 2014-06-10 t.o.m.

2015-12-31)

Johansson, Maria, förbundsordförande (fr.o.m. 2008-04-09 t.o.m.

2010-12-31)

Karlsson, Niklas, förbundssekreterare (fr.o.m. 2014-06-10 t.o.m.

2015-12-31)

Karlsson, Åke, ordförande (fr.o.m. 1998-06-18 t.o.m. 2000-06-16) Berge-Kleber, Lars, förbundsordförande (fr.o.m. 2007-01-11 t.o.m. 2010-12-31)

Krook, Anna-Lena, förbundsordförande (fr.o.m. 2007-01-11 t.o.m. 2010-12-31)

Lindström, Anders, generalsekreterare (fr.o.m. 2001-06-14 t.o.m.

2007-01-10)

Lundgren, Maria, ordförande (fr.o.m. 2001-06-14 t.o.m. 2005-02-03)

100

Socialdepartementet Skr. 2020/21:103

Lundin, Inge-Britt, ordförande (fr.o.m. 1998-06-18 t.o.m. 1998-06-16) Nordin-Olson, Eva, ordförande (fr.o.m. 2005-03-01 t.o.m. 2007-01-10) Paulin, Monika, ordförande (fr.o.m. 1998-06-18 t.o.m. 2002-09-30)

Mellvig Lind, Jeanette (fr.o.m. 2005-02-04 t.o.m. 2007-01-10) Wahrolin, Christina, ordförande (fr.o.m. 2001-06-14 t.o.m.

2007-01-10)

Veer, Ragnar, förbundsordförande (fr.o.m. 2009-09-25 t.o.m.

2010-12-31)

Wallin, Roger, kanslichef (fr.o.m. 1998-06-18 t.o.m. 2000-06-16) Westlund, Karin, förbundsordförande (fr.o.m. 2002-10-01 t.o.m.

2003-12-31)

Wikström, Lars-Åke, ordförande (fr.o.m. 2001-06-14 t.o.m.

2009-09-24)

Ytterberg, Marianne, förbundsordförande (fr.o.m. 2007-01-11 t.o.m. 2010-12-31)

Åkerlund, Marianne, kanslichef (fr.o.m. 2003-04-01 t.o.m.

2007-01-10)

Åsberg, Benny, ordförande (fr.o.m. 2001-06-14 t.o.m. 2005-02-28)

Ersättare för Mbuyamba:

Bengtsson-Hayward, Kathleen, förbundsordförande (fr.o.m.

2013-02-12 t.o.m. 2013-12-31)

Nummi-Södergren, Tiina, styrelseledamot (fr.o.m. 2011-03-15 t.o.m. 2013-02-11)

Ersättare för Berge-Kleber:

Johansson, Bengt-Erik, förbundsordförande (fr.o.m. 2011-03-15 t.o.m. 2013-12-31)

Ersättare för Bjöörn:

Jonsson, Karin, förbundsordförande (fr.o.m. 2011-03-15 t.o.m. 2013-12-31)

Ersättare för Burman:

Wiborgh, Meta, förbundsordförande (fr.o.m. 2011-03-15 t.o.m. 2013-12-31)

Ersättare för Carlsson:

Wallenius, Elisabeth, förbundsordförande (fr.o.m. 2010-03-15 t.o.m. 2013-12-31)

Ersättare för Forsén:

Gruszka, Zygmunt, styrelseledamot (fr.o.m. 2011-03-15 t.o.m. 2013-12-31)

Ersättare för Johansson:

Kölhed, Pelle, förbundsordförande (fr.o.m. 2011-03-15 t.o.m. 2013-12-31)

Ersättare för Nilsson:

Sohlberg, Erika, ordförande (fr.o.m. 2011-03-15 t.o.m. 2013-12-31)

101

Socialdepartementet Skr. 2020/21:103

Ersättare för Nordin-Olson:

Sandberg, Anki, förbundsordförande (fr.o.m. 2011-03-15 t.o.m. 2013-12-31)

Ersättare för Strömgren:

Degsell, Pontus, vice ordförande (fr.o.m. 2011-03-15 t.o.m. 2013-12-31)

Ersättare för Veer:

Grape, Ulf, förbundsordförande (fr.o.m. 2011-03-15 t.o.m. 2013-12-31)

Sekretariat:

Blom, Michael, departementssekreterare (fr.o.m. 2002-08-31 t.o.m. 2011-08-14)

Gralberg, Anna, departementssekreterare (fr.o.m. 2007-02-01) Gustafsson, Josefine, departementssekreterare (fr.o.m. 2016-08-31) Jansson, Kerstin, departementssekreterare (fr.o.m. 2002-09-01 t.o.m. 2007-09-30)

Juhlén, Karin, departementssekreterare (fr.o.m. 2012-12-01 t.o.m. 2013-01-13)

Lindahl, Emelie, departementssekreterare (fr.o.m. 2011-08-15 t.o.m. 2012-01-31)

Lindahl, Emelie, departementssekreterare (fr.o.m. 2013-01-14 t.o.m. 2015-09-01)

Lisskar-Dahlgren, Eva, kansliråd (fr.o.m. 2002-09-01 t.o.m.

2007-01-31)

Wada, Jenny, departementssekreterare (fr.o.m. 2015-09-02 t.o.m. 2016-08-30)

Gustafsson, Josefine (fr.o.m. 2016-08-31 t.o.m. 2018-03-31) Hellman, Therese (fr.o.m. 2018-04-01 t.o.m. 2018-12-31) Törneman, Janna (fr.o.m. 2019-01-21 t.o.m. 2020-02-28) Sikström, Linus (fr.o.m. 2020-03-02)

Lokal: Socialdepartementet, Fredsgatan 8, Stockholm, tel. 08-405 10 00

5.4Samordningsfunktion för regeringens alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksförebyggande politik (SAMANT) (S 2007:E)

Organ inom Regeringskansliet

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2007-10-18

Ordförande:

Färnsten, Martin, kansliråd (fr.o.m. 2008-03-28)

Ledamöter:

Aldenberg, Elisabet, departementssekreterare (fr.o.m. 2008-03-28) Aldskogius, Per, kansliråd (fr.o.m. 2010-08-25)

Bergerén, Gunilla, departementssekreterare (fr.o.m. 2008-03-28)

102

Socialdepartementet Skr. 2020/21:103

Bohlin, Malin, departementssekreterare (fr.o.m. 2008-03-28 t.o.m. 2010-08-24)

Bongiorno, Sophia, departementssekreterare (fr.o.m. 2008-11-10) Dahlberg, Gudrun, departementssekreterare (fr.o.m. 2008-03-28 t.o.m. 2008-11-09)

Darin, Lars, departementssekreterare (fr.o.m. 2008-11-10) Elmefur, Henrik, departementssekreterare (fr.o.m. 2008-11-10) Falck, Monica, ämnesråd (fr.o.m. 2008-03-28)

Granat, Klara, departementssekreterare (fr.o.m. 2008-11-10) Hellewell, Annika, departementssekreterare (fr.o.m. 2008-03-28 t.o.m. 2008-11-09)

Höijer, Rolf, departementssekreterare (fr.o.m. 2008-03-28 t.o.m.

2009-10-14)

Karlsson, Sofia, departementssekreterare (fr.o.m. 2008-03-28 t.o.m. 2008-11-09)

Lindblom, Ulrika, departementssekreterare (fr.o.m. 2008-03-28) Lindman, Mikael, departementssekreterare (fr.o.m. 2008-03-28) Litwicka, Zuzanna, departementssekreterare (fr.o.m. 2008-03-28) Löfstedt, Ralf, ämnesråd (fr.o.m. 2008-03-28)

Moberg, Henrik, departementssekreterare (fr.o.m. 2010-08-16) Renström, Maria, ämnesråd (fr.o.m. 2009-02-16)

Scharmer, Peter, hovrättsassessor (fr.o.m. 2008-03-28) Sjöberg, Karin, departementssekreterare (fr.o.m. 2010-09-01) Tidström, Catrin, kansliråd (fr.o.m. 2008-03-28 t.o.m. 2008-11-09) Valfridsson, Martin, rättssakkunnig (fr.o.m. 2008-03-28 t.o.m. 2008-11-09)

Varg, Anna, departementssekreterare (fr.o.m. 2009-05-18) Vesterberg, Richard, departementssekreterare (fr.o.m. 2008-11-10 t.o.m. 2009-10-14)

Wieslander, Karolina, rättssakkunnig (fr.o.m. 2008-11-10) Wolfbrandt, Mikael, departementssekreterare (fr.o.m. 2009-10-15) Yngwe, Per-Erik, ämnessakkunnig (fr.o.m. 2009-10-15) Åkhagen, Marie, kansliråd (fr.o.m. 2008-03-28 t.o.m. 2009-05-17)

Sekreterare:

Kuritzén, Susanne, kansliråd (fr.o.m. 2008-03-28)

I propositionen God och jämlik hälsa – en utvecklad folkhälsopolitik (prop. 2017/18:249) aviserar regeringen sin avsikt att tillsätta ett nationellt råd för en god och jämlik hälsa, och att ett ANDT-råd då bör ingå i detta eftersom det nya rådet bör ansvara för samtliga målområden inom folkhälsopolitiken.

103

Socialdepartementet Skr. 2020/21:103

5.5Arbetsgruppen för vårdande av pensionsöverenskommelsen (Pensionsgruppen) (S 2007:F)

Organ inom Regeringskansliet

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2007-11-29

Ordförande:

Husmark Pehrsson, Cristina, socialförsäkringsminister (fr.o.m.

2007-12-11 t.o.m. 2010-10-04)

Kristersson, Ulf, socialförsäkringsminister (fr.o.m. 2010-10-05 t.o.m. 2014-11-13)

Strandhäll, Annika, socialförsäkringsminister (fr.o.m. 2014-10-03 t.o.m. 2019-10-10)

Shekarabi, Ardalan, socialförsäkringsminister (fr.o.m. 2019-10-11)

Ledamöter:

Alm Ericson, Janine, led. av riksdagen/MP (fr.o.m. 2018-10-18 t.o.m. 2020-01-29)

Berglund, Mats, riksdagsledamot/MP (fr.o.m. 2020-01-30) Brännström, Katarina, led. av riksdagen/M (fr.o.m. 2018-10-18 t.o.m. 2020-08-23)

Carvalho, Teresa, led. av riksdagen/S (fr.o.m. 2017-09-07) Eklind, Hans, led. av riksdagen/KD (fr.o.m. 2019-05-02) Eliasson, Bengt, led. av riksdagen/L

Eneroth, Tomas, led. av riksdagen /S (fr.o.m. 2007-12-11 t.o.m.

2008-09-17)

Eneroth, Tomas, led. av riksdagen /S (fr.o.m. 2010-11-08 t.o.m.

2017-09-06)

Gustafsson, Lars, led. av riksdagen /KD (fr.o.m. 2007-12-11 t.o.m. 2019-05-01)

Krantz, Tobias, led. av riksdagen /FP (fr.o.m. 2007-12-11 t.o.m.

2009-09-08)

Kvarnström, Kurt, led. av riksdagen /S (fr.o.m. 2007-12-11 t.o.m. 2014-11-16)

Lundh Sammeli, Fredrik, led. av riksdagen /S (fr.o.m. 2014-11-17) Malmer Stenergard, Maria led. av riksdagen/M (fr.o.m. 2020-10-22) Nilsson, Mats G, led. av riksdagen /M (fr.o.m. 2007-12-11 t.o.m. 2010-11-07)

Nilsson, Ulf, led. av riksdagen /FP (fr.o.m. 2009-09-08 t.o.m.

2014-11-16)

Palm, Veronica, led. av riksdagen /S (fr.o.m. 2008-09-18 t.o.m.

2010-11-07)

Persson, Mats, led. av riksdagen /FP (fr.o.m. 2014-11-17 t.o.m.

2020-08-16)

Persson, Rickard, led. av riksdagen /MP (fr.o.m. 2014-11-17 t.o.m. 2018-10-18)

Staxäng, Lars-Arne, led. av riksdagen /M (fr.o.m. 2010-11-08 t.o.m. 2018-10-17)

104

Socialdepartementet Skr. 2020/21:103

Svantesson, Elisabeth, led. av riksdagen/M (fr.o.m. 2020-08-24 t.o.m. 2020-10-21)

Zander, Solveig, led. av riksdagen /C (fr.o.m. 2007-12-11)

Sakkunniga:

Elger, Max, statssekreterare (fr.o.m. 2019-03-14 t.o.m. 2020-01-29) Gidenstam, Gustav (fr.o.m. 2018-03-20 t.o.m. 2019-03-13) Hansson, Ingemar, generaldirektör (fr.o.m. 2007-12-11 t.o.m.

2014-11-16)

Karlström, Urban, statssekreterare (fr.o.m. 2007-12-11 t.o.m.

2010-11-07)

Kashefi, Bettina, statssekreterare (fr.o.m. 2007-12-11 t.o.m.

2010-11-07)

Lennartsson, Emma, statssekreterare (fr.o.m. 2020-01-30) Lybeck Lilja, Johanna, statssekreterare (fr.o.m. 2010-11-08 t.o.m. 2014-11-16)

Pettersson Westerberg, Anna, statssekreterare (fr.o.m. 2010-11-07 t.o.m. 2014-11-16)

Ekholm, Karolina, statssekreterare (fr.o.m. 2015-02-10 t.o.m.

2019-03-13)

Elger, Max, statssekreterare (fr.o.m. 2014-11-17 t.o.m. 2015-02-09) Firpo, Alejandro, statssekreterare (fr.o.m. 2019-10-11)

Holm, Ulf, statssekreterare (fr.o.m. 2014-11-17)

Mörtvik, Roger, statssekreterare (fr.o.m. 2019-03-14 t.o.m.

2019-10-10)

Svanström Andersson, Therése, statssekreterare (fr.o.m. 2014-11-17 t.o.m. 2018-03-19)

Sekreterare:

Oscarson, Stefan, ämnesråd (fr.o.m. 2007-12-11)

Lokal: Socialdepartementet, Fredsgatan 8, Stockholm, tel. 08-405 10 00 (Oscarson)

5.6Samordnad utveckling för god och nära vård (S 2017:01)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2017-03-02

Särskild utredare:

Nergårdh, Anna, chefsläkare (fr.o.m. 2017-03-06 t.o.m. 2021-01-31)

Sakkunniga:

Bolinder, Malin, departementssekreterare (fr.o.m. 2017-11-01 t.o.m. 2017-11-27)

Brooks, Anna, kansliråd (fr.o.m. 2017-11-01 t.o.m. 2018-09-10) Dahlin, Anna, kansliråd (fr.o.m. 2018-09-11 t.o.m. 2019-09-12) Friberg, Fredrik, kansliråd (fr.o.m. 2017-11-01 t.o.m. 2019-03-26) Gralberg, Anna, kansliråd (fr.o.m. 2018-09-11 t.o.m. 2020-06-21)

105

Socialdepartementet Skr. 2020/21:103

Hindberg, Linda, departementssekreterare (fr.o.m. 2020-03-12 t.o.m. 2020-08-25)

Larsson, Andrea, departementssekreterare (fr.o.m. 2020-08-26) Lönnerholm, Sverker, ämnesråd (fr.o.m. 2019-03-27)

Midlert, Lisa, departementssekreterare (fr.o.m. 2017-11-28) Persson, Elin, departementssekreterare (fr.o.m. 2017-11-01 t.o.m. 2018-09-10)

Persson, Elin, departementssekreterare (fr.o.m. 2019-02-21 t.o.m. 2019-10-09)

Sundberg, Elin, departementssekreterare (fr.o.m. 2018-09-11 t.o.m. 2019-02-20)

Sundberg, Elin, departementssekreterare (fr.o.m. 2019-10-10) Viberg, Nina, departementssekreterare (fr.o.m. 2017-11-01 t.o.m. 2018-09-10)

Zetterberg Ferngren, Petra, ämnesråd (fr.o.m. 2019-09-13 t.o.m. 2020-03-11)

Experter:

Berggren, Peter, allmänläkare (fr.o.m. 2017-11-01)

Eklöf, Niklas, digital strateg (fr.o.m. 2017-11-01 t.o.m. 2018-10-28) Fridensköld, Kristina, avdelningschef (fr.o.m. 2018-10-29 t.o.m. 2019-12-04)

Gustafson, Anders, representant för Funktionsrätt Sverige (fr.o.m. 2017-11-01)

Lundstedt, Hanna, distriktssköterska (fr.o.m. 2017-11-01) Långström, Niklas, medicinskt sakkunnig (fr.o.m. 2020-03-12) Löpare Johansson, Lisbeth, samordnare (fr.o.m. 2020-05-14) Nilsson Carlsson, Iréne, folkhälsoråd (fr.o.m. 2017-11-01) Skaar Magnusson, Torill, förvaltningschef (fr.o.m. 2019-09-13) Spak, Emma, samordnare Nära vård (fr.o.m. 2017-11-01 t.o.m. 2020-05-13)

Söderberg, Susanne, samverkanschef (fr.o.m. 2019-09-13) Torring, Karl, verksamhetschef (fr.o.m. 2020-03-12) Ålenius, Annemieke, avdelningschef (fr.o.m. 2019-12-05)

Parlamentarisk referensgrupp, personerna inte förordnade av statsråd: Sörenson, Anna-Lena, led. av riksdagen/S

Nilsson, Kristina, led. av riksdagen/S (fr.o.m. 2018-10-24)

Rydell, Jessica, landstingsråd/MP, Region Kalmar (t.o.m. 2020-09-03) Nordling, Susanne, landstingsråd/MP (fr.o.m. 2020-09-04) Fleetwood, Linda, landstingsråd/V, landstinget i Kalmar län Waltersson Grönvall, Cecilia, led. av riksdagen/M

Jonsson, Christer, landstingsråd C, landstinget i Kalmar län Westerholm, Barbro, led. av riksdagen/L

Henriksson, Emma, led. av riksdagen/KD Ramhorn, Per, led. av riksdagen/SD

Sekreterare:

Andersson, Louise, kansliråd (fr.o.m. 2017-03-03)

Brage, Anna-Klara, jur.kand. (fr.o.m. 2019-01-28)

106

Socialdepartementet Skr. 2020/21:103

Eklöf, Niklas, digital strateg (fr.o.m. 2018-10-22 t.o.m. 2020-04-01) Elgán, Caroline-Olivia, jur.kand. (fr.o.m. 2019-09-01 t.o.m.

2020-03-03)

Lundberg, Malin, jurist (fr.o.m. 2017-10-11 t.o.m. 2019-03-31) Printz, Max, fil.kand. (fr.o.m. 2019-11-06 t.o.m. 2020-01-31) Printz, Max, fil.kand. (fr.o.m. 2020-02-01 t.o.m. 2020-03-01) Printz, Max, fil.kand. (fr.o.m. 2020-03-02 t.o.m. 2020-03-31) Träff Nordström, Karin, allmänläkare (fr.o.m. 2017-10-02 t.o.m. 2018-06-30)

Öberg Lindevall, Marie, civilekonom (fr.o.m. 2017-10-02 t.o.m. 2018-05-31)

Lokal: Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm, tel. 08-405 31 45 (Andersson)

webbplats: sou.gov.se/godochnaravard

Direktiv för utredningen, se dir. 2017:24, dir. 2017:97, dir. 2018:90 och dir. 2019:49

Kommittén har avgett

SOU 2017:53 God och nära vård. En gemensam färdplan och målbild SOU 2018:39 God och nära vård. En primärvårdsreform

SOU 2019:29 God och nära vård. Vård i samverkan

SOU 2020:19 God och nära vård. En reform för ett hållbart hälso- och sjukvårdssystem

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete i slutet av januari 2021.

5.7Framtidens socialtjänst (S 2017:03)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2017-04-06

Särskild utredare:

Winberg, Margareta, ambassadör (fr.o.m. 2017-04-07 t.o.m. 2020-06-01)

Winberg, Margareta, ambassadör (fr.o.m. 2020-06-02 t.o.m. 2020-08-03)

Sakkunniga:

Aldenberg, Elisabet, ämnesråd (fr.o.m. 2017-07-07 t.o.m. 2018-11-30) Blume, Elin, departementssekreterare (fr.o.m. 2018-03-15 t.o.m.

2018-11-30)

Bornhäll Finnbogadóttir, Jana, departementssekreterare (fr.o.m.

2017-07-07 t.o.m. 2018-03-14)

Bornhäll Finnbogadóttir, Jana, departementssekreterare (fr.o.m.

2019-03-07 t.o.m. 2020-01-30)

Carlson, Christopher, departementssekreterare (fr.o.m. 2019-05-23 t.o.m. 2020-06-01)

Dabaghi, Tawar, departementssekreterare (fr.o.m. 2017-07-07 t.o.m. 2018-11-30)

107

Socialdepartementet Skr. 2020/21:103

Dahlin, Anna, kansliråd (fr.o.m. 2019-03-07 t.o.m. 2019-12-12) Florin, Ola, departementssekreterare (fr.o.m. 2017-07-07 t.o.m.

2020-06-01)

Frank, Karin, kansliråd (fr.o.m. 2017-07-07 t.o.m. 2020-06-01) Järvenpää, Jimmy, ämnesråd (fr.o.m. 2019-03-07 t.o.m. 2020-06-01) Laxhammar, Kajsa, departementssekreterare (fr.o.m. 2019-12-13 t.o.m. 2020-06-01)

Lönnheim, Charlotte, kansliråd (fr.o.m. 2017-07-07 t.o.m. 2018-11-30) Norberg, Karin, departementssekreterare (fr.o.m. 2017-07-07 t.o.m. 2020-06-01)

Persson, Elin, departementssekreterare (fr.o.m. 2017-07-07 t.o.m.

2020-06-01)

Persson Weiss, Lene, departementssekreterare (fr.o.m. 2019-03-07 t.o.m. 2020-06-01)

Remaeus, Annika, departementssekreterare (fr.o.m. 2017-07-07 t.o.m. 2019-12-12)

Sundberg, Elin, departementssekreterare (fr.o.m. 2018-09-13 t.o.m. 2019-05-16)

Ternbo, Göran, ämnesråd (fr.o.m. 2017-07-07 t.o.m. 2020-06-01) Troedsson, Petter, departementssekreterare (fr.o.m. 2020-01-31) Zetterberg Ferngren, Petra, ämnesråd (fr.o.m. 2019-12-13 t.o.m.

2020-06-01)

Experter:

Agdalen, Tomas, utredare, Barnombudsmannen (fr.o.m. 2019-11-04 t.o.m. 2020-04-14)

Ahlström, Yvonne, socialpolitisk strateg (fr.o.m. 2017-09-11 t.o.m. 2020-06-01)

Blombergsson, Martina (fr.o.m. 2020-04-14 t.o.m. 2020-06-01) Danielsson, Emilia, förbundsjurist, SKL (fr.o.m. 2017-07-07 t.o.m. 2018-10-14)

Folkesson, Kristina, socialpolitisk strateg (fr.o.m. 2017-09-11 t.o.m. 2018-10-14)

Furén Thulin, Åsa, sektionschef, SKR (fr.o.m. 2019-11-04 t.o.m.

2020-06-01)

Hjulström, Fredrik, handläggare, SKL (fr.o.m. 2017-07-07 t.o.m. 2019- 11-03)

Hopstadius, Beatrice, enhetschef, Socialstyrelsen (fr.o.m. 2017-07-07 t.o.m. 2020-06-01)

Ingeström, Shanti, utredare, Barnombudsmannen (fr.o.m. 2019-03-07 t.o.m. 2019-11-03)

Jacobson, Monica, jurist, IVO (fr.o.m. 2017-07-07 t.o.m. 2020-06-01) Johansson, Ann, vice ordförande (fr.o.m. 2017-09-11 t.o.m.

2020-06-01)

Lindblom, Ylva, jurist (fr.o.m. 2018-10-15 t.o.m. 2020-06-01) Nilsson, Johanna, jurist (fr.o.m. 2018-09-13 t.o.m. 2020-06-01) Odenberg, Elinor, utredare (fr.o.m. 2017-09-11 t.o.m. 2020-06-01) Roxell, Sara, socialpolitisk strateg (fr.o.m. 2018-10-15 t.o.m.

2020-06-01)

108

Socialdepartementet Skr. 2020/21:103

Rydén, Monica, t.f. avdelningschef, Myndigheten för delaktighet (fr.o.m. 2017-07-07 t.o.m. 2020-01-30)

Röbäck de Souza, Karin, utredare, Barnombudsmannen (fr.o.m.

2017-07-07 t.o.m. 2018-11-30)

Salomaa-Lindström, Mille, Myndigheten för delaktighet (fr.o.m. 2020-01-31)

Spångberg, Jessica, utredare, Folkhälsomyndigheten (fr.o.m.

2017-07-07 t.o.m. 2020-06-01)

Strömberg, Lovisa, enhetschef och ställföreträdande diskrimineringsombudsman, Diskrimineringsombudsmannen (fr.o.m. 2017-07-07 t.o.m. 2020-06-01)

Svensson, Marianne, projektdirektör, Myndigheten för vård- och omsorgsanalys (fr.o.m. 2017-07-07 t.o.m. 2020-60-01)

Westlund, Katrin, jurist, Socialstyrelsen (fr.o.m. 2017-07-07 t.o.m. 2020-06-01)

Parlamentarisk referensgrupp:

Bladelius, Yasmine, led. av riksdagen /S (fr.o.m. 2019-03-20 t.o.m. 2020-06-01)

Finnborg, Thomas, led. av riksdagen /M (fr.o.m. 2017-10-18 t.o.m. 2020-06-01)

Forsblom, Per-Olof, ledamot i äldrenämnd /V (fr.o.m. 2017-10-18 t.o.m. 2020-06-01)

Larsson, Yasmine, led. av riksdagen /S (fr.o.m. 2017-10-18 t.o.m.

2018-11-30)

Lindhagen, Åsa, socialborgarråd /MP (fr.o.m. 2017-10-18 t.o.m.

2018-11-30)

Nilsson, Sofia, ordförande omsorg- och utbildningsutskottet /C (fr.o.m. 2017-10-18 t.o.m. 2020-06-01)

Norén, Anna-Maria, socionom (fr.o.m. 2019-12-13 t.o.m. 2020-06-01) Ramhorn, Per, led. av riksdagen /SD (fr.o.m. 2017-10-18 t.o.m.

2020-06-01)

Sturesson, Andreas, kommunalråd /KD (fr.o.m. 2017-10-18 t.o.m.

2020-06-01)

Stålhammar, Pernilla, led. av riksdagen, MP (fr.o.m. 2019-03-20 t.o.m. 2020-06-01)

Westerlund, Ulrica, biträdande socialchef /L (fr.o.m. 2017-10-18 t.o.m. 2019-12-12)

Sekreterare:

Alexandersson, Pär, utredare (fr.o.m. 2019-10-21 t.o.m. 2020-06-14) Danielsson, Emilia, förbundsjurist (fr.o.m. 2018-06-01 t.o.m.

2020-08-03)

Engström, Monica, departementssekreterare (fr.o.m. 2017-06-12 t.o.m. 2020-08-03)

Grönwall, Lars (fr.o.m. 2017-09-01 t.o.m. 2017-12-31)

Hjulström, Fredrik, socionom (fr.o.m. 2019-10-01 t.o.m. 2020-06-30) Landelius, Sofia, kansliråd (fr.o.m. 2017-09-20 t.o.m. 2020-08-03) Loheim Kangevik, Kennert, kommunikatör (fr.o.m. 2017-08-14 t.o.m. 2017-12-31)

109

Socialdepartementet Skr. 2020/21:103

Persson, Christer (fr.o.m. 2017-08-01 t.o.m. 2018-08-31)

Sköld, Camilla, socionom (fr.o.m. 2017-08-21 t.o.m. 2019-08-31)

Lokal: Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm, tel. 08-405 10 00

Direktiv för utredningen, se dir. 2017:39, dir. 2018:69 och dir. 2020:46

Kommittén har avgett

SOU 2018:32 Ju förr desto bättre – vägar till en förebyggande socialtjänst

SOU 2020:47 Hållbar socialtjänst – En ny socialtjänstlag

Uppdraget är därmed slutfört.

5.8OPS-utredningen (S 2018:01)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2018-02-22

Särskild utredare:

Wallström, Sofia, generaldirektör (fr.o.m. 2018-04-18)

Ledamöter:

Mähring, Magnus, professor (fr.o.m. 2019-01-01)

Winblad, Ulrika, docent (fr.o.m. 2019-01-01)

Experter:

Bergstrand, Karl, ämnesråd (fr.o.m. 2019-01-01) Cantù, Helena, kansliråd (fr.o.m. 2019-01-01)

Gustafsson, Nils-Eric, f.d. ekonomidirektör (fr.o.m. 2019-01-01) Hårdänge, Matilda, departementssekreterare (fr.o.m. 2019-01-01) Lind, Anna-Sara, professor (fr.o.m. 2019-01-01)

Schött, Lina, departementssekreterare (fr.o.m. 2019-01-01)

Sekreterare:

Andersson, Fredrik, avdelningschef (fr.o.m. 2018-05-14 t.o.m. 2019-12-02)

Holappa, Tim, jurist (fr.o.m. 2019-08-01 t.o.m. 2019-08-31) Karlander, Lars, jurist (fr.o.m. 2019-07-01 t.o.m. 2019-08-31) Karlander, Lars, jurist (fr.o.m. 2019-09-23 t.o.m. 2019-11-22) Nilsson, Tina J, enhetschef (fr.o.m. 2018-04-16 t.o.m. 2020-02-16) Rasmuson, Svante, f.d. enhetschef (fr.o.m. 2018-10-15 t.o.m.

2019-03-31)

Direktiv för utredningen, se dir. 2018:9, dir. 2018:36 och dir. 2019:87

Kommittén har avgett

SOU 2020:15 Strukturförändring och investering i hälso- och sjukvården – lärdomar från exemplet NKS

Uppdraget är därmed slutfört.

110

Socialdepartementet Skr. 2020/21:103

5.9Utredningen om jämlik tandhälsa (S 2018:02)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2018-03-08

Särskild utredare:

Palm, Veronica, f.d. led. av riksdagen/S (fr.o.m. 2018-03-08)

Sakkunniga:

Hedin, Anna, kansliråd (fr.o.m. 2018-04-09) Lönnerholm, Sverker, ämnesråd (fr.o.m. 2019-09-05)

Olai, Daniel, departementssekreterare (fr.o.m. 2018-04-09 t.o.m. 2019-09-04)

Experter:

Blomgren, Johan, tillsynstandläkare (fr.o.m. 2018-08-06)

Bouveng, Jan, områdeschef, Försäkringskassan (fr.o.m. 2018-04-09) Flodin, Hans, bedömningstandläkare (fr.o.m. 2020-02-17)

Larsson, Jakob, utredare, Folkhälsomyndigheten (fr.o.m. 2018-04-09 t.o.m. 2019-09-04)

Ljung, Eva, verkställande direktör, Folktandvården Stockholms län AB, Folktandvårdsföreningen (fr.o.m. 2018-04-09)

Lundin, Gun-Britt, enhetschef, Tandvårds- och läkemedelsförmåns- verket (fr.o.m. 2018-04-09)

Olsson, Lars, näringspolitisk chef, Privattandläkarna (fr.o.m.

2018-04-09)

Ralsmark, Hilda, sakkunnig, Konkurrensverket (fr.o.m. 2018-04-09) Rönn, Agneta, expert, Sveriges Kommuner och Landsting (fr.o.m. 2018-04-09 t.o.m. 2020-02-16)

Thörnwall Bergendahl, Gunilla, handläggare (fr.o.m. 2020-02-17) Wärnberg Gerdin, Elisabeth, enhetschef, Socialstyrelsen (fr.o.m. 2018-04-09)

Wolff, Ellen, utredare (fr.o.m. 2019-09-05)

Sekreterare:

Färnsten, Martin, ämnesråd (fr.o.m. 2018-03-19)

Forsell, Marie, jurist (fr.o.m. 2018-05-01)

Hjärpe, Barbro, tandläkare (fr.o.m. 2020-03-01)

Zetterberg, Patrik, departementssekreterare (fr.o.m. 2018-05-01)

Lokal: Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm, tel. 08-405 10 00

Direktiv för kommittén, se dir. 2018:16, dir. 2020:1 och dir. 2020:115

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 1 mars 2021.

111

Socialdepartementet Skr. 2020/21:103

5.10En trygg sjukförsäkring med människan i centrum (S 2018:05)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2018-04-12

Särskild utredare:

Jansson, Claes, f.d. enhetschef och jur.kand. (fr.o.m. 2018-04-12 t.o.m. 2020-04-29)

Sakkunniga:

Cejie, Joakim, kansliråd (fr.o.m. 2018-06-01 t.o.m. 2019-08-20) Gustavsson, Karin, departementssekreterare (fr.o.m. 2020-02-01) Lindmark, Valter, departementssekreterare (fr.o.m. 2019-08-22) Omarsson, Abukar, departementssekreterare (fr.o.m. 2018-09-15) Seppälä, Eeva, ämnesråd (fr.o.m. 2018-06-01)

Westerlind, Leif, ämnesråd (fr.o.m. 2018-06-01 t.o.m. 2020-01-31) Widén, Lisa, departementssekreterare (fr.o.m. 2018-06-01 t.o.m. 2018-08-30)

Experter:

Ericsson, Anna, utredare (fr.o.m. 2018-09-15)

Fahlander, Carl Johan, rättslig expert (fr.o.m. 2018-06-01 t.o.m. 2019-05-30)

Grönqvist, Louise, jurist och utredare (fr.o.m. 2019-02-04) Karnehed, Nina, utredare (fr.o.m. 2018-06-01 t.o.m. 2018-08-30) Ohlander, Maria, rättslig expert (fr.o.m. 2019-06-03)

Wass, Torbjörn, verksamhetssamordnare (fr.o.m. 2018-06-01) Östlin, Terese, verksamhetsutvecklare (fr.o.m. 2018-06-01)

Sekreterare:

Hardt, Carl Johan, biträdande allmänt ombud för socialförsäkringen (fr.o.m. 2018-07-02 t.o.m. 2019-10-15)

Hardt, Carl Johan, jur.kand. (fr.o.m. 2019-10-16 t.o.m. 2020-04-29) Persson Schill, Helena, utredare (fr.o.m. 2018-05-14 t.o.m.

2019-01-31)

Sundholm, Tommy, f.d. enhetschef (fr.o.m. 2019-02-07 t.o.m.

2019-10-15)

Sundholm, Tommy, f.d. enhetschef (fr.o.m. 2019-10-16 t.o.m.

2020-04-29)

Direktiv för utredningen, se dir. 2018:26, dir. 2019:21 och dir. 2019:105

Kommittén har avgett

SOU 2019:2 Ingen regel utan undantag – en trygg sjukförsäkring med människan i centrum

SOU 2020:6 En begriplig och trygg sjukförsäkring med plats för rehabilitering

SOU 2020:26 En sjukförsäkring anpassad efter individen

Uppdraget är därmed slutfört.

112

Socialdepartementet Skr. 2020/21:103

5.11Nationell samordnare för en välfungerande sjukskrivningsprocess (S 2018:06)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2018-04-12

Särskild utredare/Samordnare:

Frykman, Mandus, medicine doktor (fr.o.m. 2018-05-05 t.o.m. 2020-04-29)

Sakkunniga:

Bivebäck, Sara, departementssekreterare (fr.o.m. 2018-09-05) Granat, Klara, kansliråd (fr.o.m. 2018-09-05 t.o.m. 2019-06-02) Johansson, Sara, kansliråd (fr.o.m. 2019-06-03 t.o.m. 2019-09-15) Omarsson, Abukar, departementssekreterare (fr.o.m. 2018-09-05) Wisten, Anne, departementssekreterare (fr.o.m. 2019-09-16 t.o.m. 2020-03-15)

Wollberg, Peter, ämnesråd (fr.o.m. 2018-09-05)

Sekreterare:

Jakobsson Randers, Marie, jurist (fr.o.m. 2018-08-20 t.o.m. 2019-01-13)

Karnehed, Nina, medicine doktor (fr.o.m. 2018-12-01 t.o.m. 2020-04-14)

Östling, Sofie, fil.kand. (fr.o.m. 2018-08-06 t.o.m. 2020-04-29)

Direktiv för utredningen, se dir. 2018:27

Kommittén har avgett

SOU 2020:24 Tillsammans för en välfungerande sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess

Uppdraget är därmed slutfört.

5.12Utredningen om ett upphandlat fondtorg för premiepension (Fi 2018:06)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2018-06-28

Särskild utredare:

Westberg, Mikael, rättschef (fr.o.m. 2018-06-28 t.o.m. 2020-10-31) Fransson, Erik, avdelningschef (fr.o.m. 2020-11-09 t.o.m. 2021-08-31)

Experter:

Albinsson, Ingrid, kapitalförvaltningschef (fr.o.m. 2020-01-22) Bergström, Hans, regelverksansvarig (fr.o.m. 2020-01-22) Engström, Henrik, avdelningschef (fr.o.m. 2020-01-22)

Florén, Johan, chef för kommunikation och ägarstyrning (fr.o.m. 2020-01-22)

Fransson, Erik, avdelningschef (fr.o.m. 2018-10-04) Gunnarsson, Evelina, beteendeekonom (fr.o.m. 2020-01-22) Hausel Heldahl, Ellen, jurist (fr.o.m. 2019-03-22)

113

Socialdepartementet Skr. 2020/21:103

Hååg, Karin, departementsråd (fr.o.m. 2018-10-04) Hörngren, Lars, senior rådgivare (fr.o.m. 2018-10-04) Kinnander, Sara, jurist (fr.o.m. 2019-03-22) Lundbergh, Stefan, director (fr.o.m. 2018-10-04)

Lundström, Christian, chef för enheten för förvaltningen av fondtorget (fr.o.m. 2020-01-22)

Löfström, Carl-Magnus, kommunikationschef (fr.o.m. 2020-01-22) Nordström, Fredrik, vd (fr.o.m. 2018-10-04)

Nylund, Tina, administrativ chef (fr.o.m. 2020-01-22) Oscarson, Stefan, ämnesråd (fr.o.m. 2019-01-14) Rydbeck, Maria, överdirektör (fr.o.m. 2018-10-04) Settergren, Ole, avdelningschef (fr.o.m. 2018-10-04) Sundén, Annika, analysdirektör (fr.o.m. 2018-10-04) Svensson, Louise, HR-chef (fr.o.m. 2020-01-22) Tobiasson, Håkan, riskansvarig (fr.o.m. 2020-01-22) Wikström, Mats, senior konsult (fr.o.m. 2020-01-22) Zetterström, Anne-Therése, kansliråd (fr.o.m. 2018-10-04)

Huvudsekreterare:

Berglöf, Elin, kansliråd (fr.o.m. 2018-08-20 t.o.m. 2020-09-01)

Sekreterare:

Aula, Annika, jurist (fr.o.m. 2018-09-10 t.o.m. 2019-05-06) Hedberg, Lovisa, jurist (fr.o.m. 2018-09-03 t.o.m. 2019-11-01) Kinnander, Sara, jur.kand. (fr.o.m. 2020-01-20 t.o.m. 2020-07-19) Kinnander, Sara, jur.kand. (fr.o.m. 2020-07-20 t.o.m. 2020-08-31) Kinnander, Sara, jur.kand. (fr.o.m. 2020-09-01 t.o.m. 2020-12-31) Kinnander, Sara, jur.kand. (fr.o.m. 2021-01-01)

Opperud, Jonas, jurist (fr.o.m. 2019-04-08 t.o.m. 2019-09-29) Oscarson, Stefan, ämnesråd (fr.o.m. 2018-10-01 t.o.m. 2018-12-31) Westberg, Jonas, civilekonom (fr.o.m. 2019-01-28 t.o.m. 2020-12-31)

Lokal: Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm, tel. 08-405 36 74

Direktiv för utredningen, se dir. 2018:57, dir. 2019:56 och dir. 2020:99

Kommittén har avgett

SOU 2019:44 Ett bättre premiepensionssystem

Uppdraget att inrätta en ny myndighet ska redovisas senast den 1 oktober 2021.

5.13Utredningen om översyn av yrket personlig assistent (S 2018:08)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2018-07-26

Särskild utredare:

Lööw, Lars, generaldirektör (fr.o.m. 2018-09-10)

114

Socialdepartementet Skr. 2020/21:103

Sakkunniga:

Cronsioe, Carina, kansliråd (fr.o.m. 2018-12-21 t.o.m. 2019-10-20)

Janzon, Christina, departementssekreterare (fr.o.m. 2019-10-21)

Experter:

Andersson, Daniel, arbetsrättsexpert (fr.o.m. 2019-03-01) Blanck, Cecilia, verksamhetsutvecklare (fr.o.m. 2018-12-21) Borelius, Fredrik, näringspolitisk expert (fr.o.m. 2018-12-21 t.o.m. 2019-02-28)

Carlsson, Marina, förbundsordförande (fr.o.m. 2018-12-21) Flyckt, Karin, utredare (fr.o.m. 2018-12-21 t.o.m. 2019-10-20) Gunnarsson, Erik, sakkunnig (fr.o.m. 2018-12-21)

Hagström, Lars, juridisk rådgivare (fr.o.m. 2018-12-21) Huupponen, Mari, utredare (fr.o.m. 2019-03-01) Johansson, Margaretha, ombudsman (fr.o.m. 2018-12-21) Lifvakt, Ulrika, handläggare (fr.o.m. 2018-12-21)

Nordenskär, Linus, verksamhetsutvecklare (fr.o.m. 2018-12-21) Persdotter, Maria, förbundsordförande (fr.o.m. 2018-12-21) Petrén, Henrik, branschansvarig (fr.o.m. 2018-12-21) Söderberg, Staffan, utredare (fr.o.m. 2019-10-21)

Taxén, Oskar, ombudsman (fr.o.m. 2018-12-21 t.o.m. 2019-02-28)

Huvudsekreterare:

Wockelberg Hedlund, Johan, utredare (fr.o.m. 2018-11-05 t.o.m. 2020-01-16)

Sekreterare:

Flyckt, Karin, samordnare (fr.o.m. 2019-10-01)

Karanta, Maria, utredare (fr.o.m. 2018-12-03 t.o.m. 2020-01-16)

Zetterström, Linda, student (fr.o.m. 2019-06-10 t.o.m. 2019-06-24)

Direktiv för utredningen, se dir. 2018:72

Kommittén har avgett

SOU 2020:1 Översyn av yrket personlig assistent – ett viktigt yrke som förtjänar bra villkor

Uppdraget är därmed slutfört.

5.14Utredningen om hälso- och sjukvårdens beredskap (S 2018:09)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2018-08-09

Särskild utredare:

Kullgren, Åsa, kammaråklagare (fr.o.m. 2018-08-29)

Kullgren, Åsa (fr.o.m. 2021-01-11 t.o.m. 2021-02-07)

Kullgren, Åsa (fr.o.m. 2021-03-11 t.o.m. 2021-04-04)

Sakkunniga:

Alenius, Mikael, ämnesråd (fr.o.m. 2019-05-10)

115

Socialdepartementet Skr. 2020/21:103

Karlsson, Stefan, ämnesråd (fr.o.m. 2019-05-10)

Larkeus, Jonathan, departementssekreterare (fr.o.m. 2019-05-10 t.o.m. 2019-09-26)

Lönnerholm, Sverker, ämnesråd (fr.o.m. 2019-05-10) Milton, Zandra, ämnesråd (fr.o.m. 2019-05-10) Pereswetoff-Morath, Maria, kansliråd (fr.o.m. 2019-09-01) Sundberg, Elin, departementssekreterare (fr.o.m. 2019-09-27) Törner, Lina, departementssekreterare (fr.o.m. 2019-05-10 t.o.m. 2019-08-30)

Experter:

Båtelson, Karin, ordförande (fr.o.m. 2019-05-10) Carlsson, Marit, senior jurist (fr.o.m. 2019-05-10) Christiansson, Lennart, medicinalråd (fr.o.m. 2019-05-10 t.o.m. 2020-01-31))

Freij, Emilia, jurist (fr.o.m. 2019-05-10)

Hagblom, Erica, projektledare (fr.o.m. 2019-05-10) Hessel, Åsa, verksamhetschef (fr.o.m. 2019-12-04) Ivgren, Claes, överste (fr.o.m. 2019-05-10)

Johansson, Ann, vice förbundsordförande (fr.o.m. 2019-05-10) Knutsson, Hasse, handläggare (fr.o.m. 2019-05-10) Richardson, Anette, enhetschef (fr.o.m. 2019-05-10)

Sahlén, Eva, samordnare (fr.o.m. 2019-12-04)

von Sydow, Johan, länsöverdirektör (fr.o.m. 2019-05-10) Thyberg, Magnus, avdelningschef (fr.o.m. 2019-05-10) Thyrén, Charlott, strateg (fr.o.m. 2019-05-10)

Wallén, Lars, kundansvarig (fr.o.m. 2019-12-04)

Sekreterare:

Ax, Fredrik, handläggare (fr.o.m. 2019-01-01)

Bengtsson, Eva, beredskapssamordnare (fr.o.m. 2019-05-01) Bylund, Jessica, utredningschef (fr.o.m. 2020-09-01) Christiansson, Lennart, f.d. medicinalråd (fr.o.m. 2020-02-01) Ekström, Emin, hälsoekonom (fr.o.m. 2020-08-10)

Hagelin, Hans, ämnesråd (fr.o.m. 2019-04-01) Ternby, Ulrika, jurist (fr.o.m. 2019-01-21)

Analytiker:

Nilstierna, Tom, ämnesråd (fr.o.m. 2020-02-01 t.o.m. 2020-03-31) Hultblad, Birgitta, kansliråd (fr.o.m. 2020-02-01 t.o.m. 2020-03-31)

Lokal: Regeringskansliet, 103 33 Stockholm, tel. 08-405 55 98

Direktiv för utredningen, se dir. 2018:77, dir. 2019:83 och dir. 2020:84

Kommittén har avgett

SOU 2020:23 Hälso- och sjukvård i det civila försvaret

Utredningen ska lämna ytterligare ett delbetänkande senast den 1 april 2021 och beräknas avsluta sitt arbete senast den 28 februari 2022.

116

Socialdepartementet Skr. 2020/21:103

5.15Delegationen för senior arbetskraft (S 2018:10)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2018-08-16

Ordförande:

Ferbe, Anders, f.d. förbundsordförande (fr.o.m. 2019-11-28)

Hedborg, Anna, f.d. statsråd (fr.o.m. 2018-08-20 t.o.m. 2019-11-27)

Ledamöter:

Eriksson, Ingemar, f.d. departementsråd (fr.o.m. 2018-08-20)

Hedborg, Anna, f.d. statsråd (fr.o.m. 2019-11-28)

Skoog, Ingmar, professor (fr.o.m. 2018-08-20)

Svärdman, Håkan, samhällspolitisk chef (fr.o.m. 2018-08-20)

Vingård, Eva, professor (fr.o.m. 2018-08-20)

Sakkunnig:

Oscarson, Stefan, ämnesråd (fr.o.m. 2018-10-01)

Experter:

Husmark Pehrsson, Cristina, f.d. statsråd (fr.o.m. 2018-08-20) Hägglund, Göran, f.d. statsråd (fr.o.m. 2019-11-28)

Johnsson, Göran, f.d. förbundsordförande (fr.o.m. 2019-11-28) Ljung, Marita, f.d. statssekreterare (fr.o.m. 2018-08-20)

Lundeteg, Amanda, verkställande direktör (fr.o.m. 2018-08-20 t.o.m. 2019-11-27)

Mellkvist, John, PR-konsult (fr.o.m. 2018-08-20) Rundström, Marianne, journalist (fr.o.m. 2018-08-20) von Sydow, Björn, f.d. talman (fr.o.m. 2018-08-20) Westerholm, Barbro, led. av riksdagen (fr.o.m. 2018-08-20)

Sekreterare:

Bergström, Viktoria, departementssekreterare (fr.o.m. 2019-11-25) Bergström, Viktoria, departementssekreterare (fr.o.m. 2020-10-02 t.o.m. 2020-11-30)

Söderberg, Maria, kansliråd (fr.o.m. 2018-10-09 t.o.m. 2020-11-30) Fransson, Anna, departementssekreterare (fr.o.m. 2019-02-01 t.o.m. 2019-09-30)

Gidenstam, Gustav, f.d. pol. sak. (fr.o.m. 2019-09-02 t.o.m.

2019-12-31)

Direktiv för delegationen, se dir. 2018:83 och dir. 2020:60

Kommittén har avgett

SOU 2020:69 Äldre har aldrig varit yngre – allt fler kan och vill arbeta längre

Uppdraget är därmed slutfört.

117

Socialdepartementet Skr. 2020/21:103

5.16Utredningen om välfärdsteknik i äldreomsorgen (S 2018:11)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2018-08-16

Särskild utredare:

Larsson, Peter, civilingenjör (fr.o.m. 2018-10-01 t.o.m. 2020-03-01)

Sakkunniga:

Bergström, Martina, departementssekreterare (fr.o.m. 2019-10-24) Hagdahl, Annelie, departementssekreterare (fr.o.m. 2019-04-18) Hålander, Eva, departementssekreterare (fr.o.m. 2019-01-02 t.o.m. 2019-10-23)

Kjäll, Karl, departementssekreterare (fr.o.m. 2019-01-02 t.o.m. 2020-03-01)

Kristensson, Therese, departementssekreterare (fr.o.m. 2019-01-02 t.o.m. 2019-04-15)

Nydén, Marcus, departementssekreterare (fr.o.m. 2019-01-02 t.o.m. 2020-03-01)

Schierbeck, Jan, kansliråd (fr.o.m. 2019-01-02 t.o.m. 2020-03-01) Wada, Jenny, departementssekreterare (fr.o.m. 2019-01-02 t.o.m. 2020-03-01)

Experter:

von Bahr, Pontus, programledare avdelningen hälsa (fr.o.m.

2019-01-02 t.o.m. 2020-03-01)

Bengtsson, Greger, samordnare (fr.o.m. 2019-01-02 t.o.m. 2020-03-01) Bergdahl, Jan, rådgivare (fr.o.m. 2019-01-02 t.o.m. 2020-03-01)

Bone, Katarina, inspektör (fr.o.m. 2019-01-02 t.o.m. 2020-03-01) Gustavsson, Stefan, strateg (fr.o.m. 2019-01-02 t.o.m. 2020-03-01) Hampus, Jonas, sektionschef (fr.o.m. 2019-01-02 t.o.m. 2020-03-01) Hellman, Therese, segmentsansvarig vård och omsorg (fr.o.m.

2019-01-02 t.o.m. 2019-08-20)

Hållén, Johanna, förbundssekreterare (fr.o.m. 2019-01-02 t.o.m.

2020-03-01)

Khayati, Sayran, jurist (fr.o.m. 2019-01-02 t.o.m. 2019-10-23) Sandberg, Peter, utredare och analytiker (fr.o.m. 2019-01-02 t.o.m. 2020-03-01)

Sandström, Anders, jurist (fr.o.m. 2019-01-02 t.o.m. 2020-03-01) Spånt Enbuske, Anna, utredare (fr.o.m. 2019-01-02 t.o.m. 2020-03-01) Symreng, Jesper, jurist (fr.o.m. 2019-10-24)

Tansen, Ulla, ledamot i Vårdföretagarnas styrelse för bransch äldreomsorg (fr.o.m. 2019-01-02 t.o.m. 2020-03-01)

Ulfhielm, Monica, ordförande (fr.o.m. 2019-01-02 t.o.m. 2020-03-01) Öhman, Maria, expert digital health (fr.o.m. 2019-08-26 t.o.m.

2020-03-01)

Sekreterare:

Gill, Maria, projektledare (fr.o.m. 2018-12-01 t.o.m. 2020-03-01) Stegard Lind, Marie, föredragande jurist (fr.o.m. 2018-12-27 t.o.m. 2020-03-01)

118

Socialdepartementet Skr. 2020/21:103

Direktiv för utredningen, se dir. 2018:82

Kommittén har avgett

SOU 2020:14 Framtidens teknik i omsorgens tjänst

Uppdraget är därmed slutfört.

5.17Sammanhållen kunskapsstyrning (S 2018:12)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2018-08-30

Särskild utredare:

Hellberg, Lena, ämnesråd (fr.o.m. 2018-10-15 t.o.m. 2020-06-30)

Sakkunniga:

Johansson, Sara, kansliråd (fr.o.m. 2019-04-11 t.o.m. 2019-09-19)

Nilsson, Carl, departementssekreterare (fr.o.m. 2019-09-20)

Rehnberg, Jan, departementssekreterare (fr.o.m. 2019-04-11)

Experter:

Bojestig, Mats, hälso- och sjukvårdsdirektör (fr.o.m. 2019-04-11) Båtelson, Karin, förste vice ordförande (fr.o.m. 2019-04-11)

Fridén, Cecilia, forsknings- och utvecklingschef (fr.o.m. 2019-04-11) Janzon, Ulf, ordförande (fr.o.m. 2019-04-11)

Ljungvall, Åsa, utredare (fr.o.m. 2019-04-11) Magnusson, Erik, utredare (fr.o.m. 2019-04-11)

Ronsten, Barbro, förste vice ordförande (fr.o.m. 2019-04-11) Salomonsson, Camilla, länssamordnare (fr.o.m. 2019-04-11) Sturesson, Carita, förbundsombudsman (fr.o.m. 2020-01-20) Tullberg, Sofia, bitr. sektionschef (fr.o.m. 2019-04-11)

Zethelius, Björn, ämnesområdesansvarig (fr.o.m. 2019-04-11) Zetterström, Katharina, vårdstrateg (fr.o.m. 2019-04-11 t.o.m.

2020-01-20)

Östlund, Pernilla, avdelningschef (fr.o.m. 2019-04-11)

Huvudsekreterare:

Hall, Ulrika, ämnesråd (fr.o.m. 2018-11-01 t.o.m. 2020-06-30)

Sekreterare:

Hultcrantz, Monica, projektledare (fr.o.m. 2019-04-01 t.o.m.

2020-06-30)

Lagerstedt, Katarina, jurist (fr.o.m. 2019-08-01 t.o.m. 2020-06-30) Stjernquist, Annika, statsvetare (fr.o.m. 2019-10-07 t.o.m. 2019-11-07) Stjernquist, Annika, statsvetare (fr.o.m. 2020-01-27 t.o.m. 2020-03-01)

Direktiv för kommittén, se dir. 2018:95 och dir. 2019:78

Kommittén har avgett

SOU 2020:36 Ett nationellt sammanhållet system för kunskapsbaserad vård – ett system, många möjligheter

Uppdraget är därmed slutfört.

119

Socialdepartementet Skr. 2020/21:103

5.18Utredningen om bostadsbidrag och underhållsstöd – minskad skuldsättning och ökad träffsäkerhet (BUMS) (S 2018:13)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2018-08-30

Särskild utredare:

Karlsson Björkmarker, Åsa, f.d. kommunalråd (fr.o.m. 2018-08-30)

Sakkunniga:

Brossner, Linnéa, kansliråd (fr.o.m. 2018-10-24 t.o.m. 2019-06-30) Cejie, Joakim, kansliråd (fr.o.m. 2018-12-19 t.o.m. 2019-06-30) Johansson, Mats, kansliråd (fr.o.m. 2018-10-24)

Löfvenholm, Jessica, ämnesråd (fr.o.m. 2019-08-01)

Nägling, Carina, departementssekreterare (fr.o.m. 2018-10-24 t.o.m. 2019-06-30)

Palmgren, Robin, rättssakkunnig (fr.o.m. 2019-08-01) Troedsson, Petter, departementssekreterare (fr.o.m. 2020-06-01) Vigren, Andreas, departementssekreterare (fr.o.m. 2019-08-01) Zachrisson, Danielle, departementssekreterare (fr.o.m. 2018-10-24 t.o.m. 2020-05-31)

Experter:

Haggren, Jens, verksjurist (fr.o.m. 2018-10-24) Halvarsson, Anna, rättslig expert (fr.o.m. 2018-10-24) Lindén, Assar, jurist (fr.o.m. 2018-10-24)

Löfgren, Niklas, utredare (fr.o.m. 2018-10-24)

Magnusson, Marie, budget- och skuldrådgivare (fr.o.m. 2018-12-19)

Sekreterare:

Korsell, Nicklas, utredare (fr.o.m. 2019-05-01)

Ljungberg, Dan, enhetschef (fr.o.m. 2018-10-17)

Sjöberg, Katarina, jurist (fr.o.m. 2018-12-03)

Lokal: Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm, tel. 08-405 44 59

Direktiv för utredningen, se dir. 2018:97 och dir 2020:14

Kommittén har avgett

Promemoria En justerad indragningsbestämmelse i underhållsstödet

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 1 mars 2021.

5.19Garantipensionsutredningen (S 2018:14)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2018-10-04

Särskild utredare:

Lundahl, Göran, lagman (fr.o.m. 2018-10-04)

Sakkunniga:

Bivebäck, Sara, departementssekreterare (fr.o.m. 2018-12-10)

120

Socialdepartementet Skr. 2020/21:103

Dager, David, departementssekreterare (fr.o.m. 2020-01-20) Permatz, Jessica, departementssekreterare (fr.o.m. 2019-08-21 t.o.m. 2020-01-17)

Vujic, Ivana, departementssekreterare (fr.o.m. 2020-01-20)

Experter:

Bougas Lööf, Madelene, rättslig expert (fr.o.m. 2018-12-10 t.o.m. 2019-04-14)

Erhag, Thomas, professor (fr.o.m. 2018-12-10)

Holm, Emma, rättslig expert (fr.o.m. 2019-04-15 t.o.m. 2019-05-14) Johansson, Hanna, jurist (fr.o.m. 2018-12-10 t.o.m. 2019-01-14) Kraft Nilsson, Ann-Sofie, verksamhetsutvecklare (fr.o.m. 2018-12-10) Paulsson, Kristin, verksamhetsutvecklare (fr.o.m. 2019-01-15) Robertsson, Ann-Kristin, rättslig expert (fr.o.m. 2019-05-15)

Sekreterare:

Kristiansson-Torp, Helena, kansliråd (fr.o.m. 2018-11-01) Lövkvist, Fredrik, hovrättsassessor (fr.o.m. 2018-10-15)

Wiese, Linda, analytiker (fr.o.m. 2019-04-01 t.o.m. 2019-10-01) Ämting, Pål, kansliråd (fr.o.m. 2018-11-01)

Direktiv för utredningen, se dir. 2018:106 och dir. 2019:75

Kommittén har avgett

SOU 2019:53 Grundpension

SOU 2020:32 Slutbetänkande: Grundpension – Några anslutande frågor

Uppdraget är därmed slutfört.

5.20Utredningen om sammanhållen information inom vård och omsorg (S 2019:01)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2019-06-27

Särskild utredare:

Öman, Sören, ordförande (fr.o.m. 2019-10-01)

Sakkunniga:

Alverfors, Ingela, departementssekreterare (fr.o.m. 2019-12-15 t.o.m. 2020-05-14)

Fjelkegård, Nils, kansliråd (fr.o.m. 2020-05-18) Järvenpää, Jimmy, ämnesråd (fr.o.m. 2019-12-15) Moberg, Henrik, kansliråd (fr.o.m. 2019-12-15)

Wada, Jenny, departementssekreterare (fr.o.m. 2019-12-15)

Experter:

Isberg, Suzanne, avdelningsdirektör (fr.o.m. 2019-12-15)

Jacobsson, Maria, jurist (fr.o.m. 2019-12-15)

Nymark, Manólis, jurist (fr.o.m. 2019-12-15)

Resare, Pål, jurist (fr.o.m. 2019-12-15)

121

Socialdepartementet Skr. 2020/21:103

Östergren, Cecilia, jurist (fr.o.m. 2019-12-15)

Sekreterare:

Floderus, Ingrid, kammarrättsassessor (fr.o.m. 2019-10-01) Fröding Linebäck, Sara, hovrättsassessor (fr.o.m. 2020-09-28) Hagaeus, Karin, hovrättsassessor (fr.o.m. 2020-01-01)

Petersson, Magdalena, utredningssekreterare (fr.o.m. 2019-11-30 t.o.m. 2020-07-31)

Lokal: Statens offentliga utredningar, Göteborg, tel. 08-405 30 75

Direktiv för utredningen, se dir. 2019:37 och dir. 2020:112

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 31 maj 2021. Ett del- betänkande ska lämnas den 17 januari 2021.

5.21Fast omsorgskontakt i hemtjänsten (S 2019:02)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2019-08-29

Särskild utredare:

Westerholm, Barbro, riksdagsledamot (fr.o.m. 2019-08-29 t.o.m. 2020-11-30)

Sakkunniga:

Hägg, Joanna, departementssekreterare (fr.o.m. 2019-11-05) Lidbom, Catrin, kansliråd (fr.o.m. 2019-11-05)

Rehnberg, Jan, departementssekreterare (fr.o.m. 2019-11-05) Schierbeck, Jan, kansliråd (fr.o.m. 2020-02-12)

Vigren, Andreas, departementssekreterare (fr.o.m. 2019-11-05)

Experter:

Fahlström, Gunilla, projektledare (fr.o.m. 2020-02-12) Hampus, Jonas, sektionschef (fr.o.m. 2019-11-05) Hansson, Johan, utredare (fr.o.m. 2019-11-05) Nyström, Ida, utredare (fr.o.m. 2020-02-12)

Sahlén, Eva, handläggare (fr.o.m. 2019-11-05) Sennemark, Eva, distriktssköterska (fr.o.m. 2019-11-05)

Sekreterare:

Limén, Helene, forskningssekreterare (fr.o.m. 2019-10-15 t.o.m. 2020-11-30)

Khayati, Sayran, jurist (fr.o.m. 2019-10-21 t.o.m. 2020-11-30)

Direktiv för utredningen, se dir. 2019:52 och dir. 2020:89

Kommittén har avgett

SOU 2020:70 Fast omsorgskontakt i hemtjänsten

Uppdraget är därmed slutfört.

122

Socialdepartementet Skr. 2020/21:103

5.22Utredningen om ökade förutsättningar för hållbara investeringsprojekt i framtidens hälso- och sjukvård (S 2019:03)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2019-10-17

Särskild utredare:

Wallström, Sofia, generaldirektör (fr.o.m. 2019-11-18)

Experter:

Bengtsson, Ulf, direktör (fr.o.m. 2020-05-14)

Cantú, Helena, kansliråd (fr.o.m. 2020-05-14 t.o.m. 2020-11-04)

Engström, Martin, direktör (fr.o.m. 2020-11-12)

Hogstedt, Carl, departementssekreterare (fr.o.m. 2020-11-05)

Janlöv, Nils, projektdirektör (fr.o.m. 2020-05-15)

Meijling, Jesper, arkitekt och forskare (fr.o.m. 2020-05-14)

Nilbert, Mef, läkare och professor (fr.o.m. 2020-05-14)

Rudin, Lars-Åke, ekonomidirektör (fr.o.m. 2020-11-12)

Sandqvist, Hans, fastighetsstrateg (fr.o.m. 2020-11-12)

Wallenskog, Annika, chefsekonom (fr.o.m. 2020-05-14)

Yin, Jessika, departementssekreterare (fr.o.m. 2020-05-14)

Zingmark, Per-Henrik, bitr. enhetschef (fr.o.m. 2020-04-15)

Sekreterare:

Andersson, Fredrik, avdelningschef (fr.o.m. 2019-12-03) Gemzell, Tove, utvecklingsstrateg (fr.o.m. 2020-03-09 t.o.m.

2020-06-30)

Karlander, Lars, juris doktor (fr.o.m. 2020-07-01 t.o.m. 2021-01-15) Mannerheim, Unni, forskningsledare (fr.o.m. 2020-03-12 t.o.m. 2021-01-14)

Lokal: Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm

Direktiv för utredningen, se dir. 2019:69 och dir. 2020:116

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 31 augusti 2021.

5.23Nationell samordnare för en hållbar kompetensförsörjning i vård och omsorgen om äldre (S 2019:04)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2019-11-07

Särskild utredare:

Johnsson, Göran, ordförande (fr.o.m. 2019-11-07)

Sakkunniga:

Bergström, Martina, departementssekreteraren (fr.o.m. 2020-04-21 t.o.m. 2021-06-15)

Hedström, Johanna, departementssekreterare (fr.o.m. 2019-12-10)

123

Socialdepartementet Skr. 2020/21:103

Nylén Bolinder, Malin, departementssekreterare (fr.o.m. 2019-12-10 t.o.m. 2020-04-20)

Schierbeck, Jan, kansliråd (fr.o.m. 2019-12-10)

Experter:

Ahlsten, Maria, utredare (fr.o.m. 2019-12-10) Ahlström, Yvonne, strateg (fr.o.m. 2019-12-10)

Bergendal, Anna, näringspolitisk expert (fr.o.m. 2019-12-10) Burman, Peter, regionchef (fr.o.m. 2019-12-10)

Elmersjö, Magdalena, lektor (fr.o.m. 2019-12-10)

Johansson, Ann, vice förbundsordförande (fr.o.m. 2019-12-10) Karlsson, Jonas, strateg (fr.o.m. 2019-12-10)

Nilsson, Peter, utredare (fr.o.m. 2019-12-10) Odmark, Petter, byråchef (fr.o.m. 2019-12-10) Sahlén, Eva, handläggare (fr.o.m. 2019-12-10) Wessman, Erik, utredare (fr.o.m. 2019-12-10)

Sekreterare:

Jönsson, Ann, projektledare (fr.o.m. 2019-12-01) Remaeus, Annika, kansliråd (fr.o.m. 2019-12-01)

Westergren, Kerstin, statistiker (fr.o.m. 2020-05-15 t.o.m. 2020-12-31)

Lokal: Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm

Direktiv för utredningen, se dir. 2019:77

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 15 juni 2021.

5.24Utredningen om en sammanhållen god och nära vård för barn och unga (S 2019:05)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2019-12-02

Särskild utredare:

Almgren, Peter, barnläkare (fr.o.m. 2020-01-15)

Sakkunniga:

Brandstedt, Kalle, departementssekreterare (fr.o.m. 2020-11-14) Carlson, Christopher, departementssekreterare (fr.o.m. 2020-03-19) Feltelius, Hedvig, kansliråd (fr.o.m. 2020-03-19 t.o.m. 2020-09-06) Hindberg, Linda, departementssekreterare (fr.o.m. 2020-03-19 t.o.m. 2020-09-30)

Larsson, Andrea, departementssekreterare (fr.o.m. 2020-10-01 t.o.m. 2020-11-13)

Nylén Bolinder, Malin, departementssekreterare (fr.o.m. 2020-03-19) Törn, Marie, kansliråd (fr.o.m. 2020-09-07)

Yin, Jessika, departementssekreterare (fr.o.m. 2020-03-19 t.o.m. 2020-10)

Experter:

Claesson Wigand, Rosita, utredare (fr.o.m. 2020-03-19)

124

Socialdepartementet Skr. 2020/21:103

Feijer, Anders, enhetschef (fr.o.m. 2020-03-19)

Holmqvist, Camilla, kommundirektör (fr.o.m. 2020-04-14)

Jägerskog, Magnus, generalsekreterare (fr.o.m. 2020-03-19)

Larsdotter, Charlotta, direktör (fr.o.m. 2020-07-06)

Larsson, Timmy, undervisningsråd (fr.o.m. 2020-03-19)

Warfvinge, Tyra, handläggare (fr.o.m. 2020-03-19)

Senior rådgivare:

Stiernstedt, Göran, läkare (fr.o.m. 2020-04-01)

Sekreterare:

Bjurström, Frida, strateg (fr.o.m. 2021-01-01)

Creutz, Sandra, utredare (fr.o.m. 2020-02-10)

Eklöf, Niklas, digital strateg (fr.o.m. 2020-04-01)

Elgan, Caroline Olivia, jurist (fr.o.m. 2020-02-19)

Granat, Klara, kansliråd (fr.o.m. 2020-02-01)

Malmquist, Ylva, utredare (fr.o.m. 2020-12-01)

Reuter, Antonia, psykolog (fr.o.m. 2020-12-01)

Zandpour, Nadja, jurist (fr.o.m. 2021-01-11 t.o.m. 2021-09-30)

Lokal: Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm

Direktiv för utredningen, se dir. 2019:93

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 1 oktober 2021.

5.25Utredningen Stärkt assistans (S 2020:01)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2020-01-23

Särskild utredare:

Malmberg, Fredrik, generaldirektör (fr.o.m. 2020-01-23)

Sakkunniga:

Hägg, Joanna, departementssekreterare (fr.o.m. 2020-11-16) Persson, Elin, departementssekreterare (fr.o.m. 2020-04-20 t.o.m. 2020-11-15)

Persson Weiss, Lene, departementssekreterare (fr.o.m. 2020-04-20 t.o.m. 2020-11-15)

Törneman, Janna, departementssekreterare (fr.o.m. 2020-04-20) Westphal, Hedvig, departementssekreterare (fr.o.m. 2020-11-16) Widell Edlund, Veronica, rättssakkunnig (fr.o.m. 2020-04-20)

Zettergren Ferngren, Petra, ämnesråd (fr.o.m. 2020-04-20) Örn, Charlotta, kansliråd (fr.o.m. 2020-02-20)

Experter:

Blanck, Cecilia, verksamhetschef (fr.o.m. 2020-04-20) Englund, Ellinor, förbundsjurist (fr.o.m. 2020-04-20) Franksson, Jonas, styrelseordförande (fr.o.m. 2020-04-20) Holmlund Armerin, Signe, verksamhetsutvecklare (fr.o.m. 2020-04-20)

Karlsson, Sophie, verksamhetsansvarig (fr.o.m. 2020-04-20)

125

Socialdepartementet Skr. 2020/21:103

Klein, Mikael, intressepolitisk chef (fr.o.m. 2020-04-20) Lindahl, Emelie, avdelningschef (fr.o.m. 2020-04-20 t.o.m.

2020-10-01)

Naji, Nawfal, förbundsjurist/kanslichef (fr.o.m. 2020-04-20 t.o.m. 2020-05-26)

Nordström, Åsa, utredare (fr.o.m. 2020-10-02)

Persdotter, Maria, förbundsordförande (fr.o.m. 2020-05-28) Symreng, Jesper, jurist (fr.o.m. 2020-04-20)

Sekreterare:

Agdalen, Tomas, utredare (fr.o.m. 2020-02-19)

Karnehed, Nina, analytiker (fr.o.m. 2020-04-16)

Leffler, Katarina, inspektör (fr.o.m. 2020-03-01)

Lokal: Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm, tel. 08-405 59 22 (Agdalen)

Direktiv för utredningen, se dir. 2020:3 och dir. 2020:90

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 24 maj 2021.

5.26Utredningen om översyn av vissa frågor på tobaksområdet (S 2020:02)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2020-02-06

Särskild utredare:

Simonsson, Ingeborg, rådman (fr.o.m. 2020-03-01)

Sakkunniga:

Berthels, Henrik, rättssakkunnig (fr.o.m. 2020-05-08) Eriksson, Hanna, departementssekreterare (fr.o.m. 2020-05-08) Milton, Zandra, ämnesråd (fr.o.m. 2020-05-08)

Nilsson, Carl, departementssekreterare (fr.o.m. 2020-09-03 t.o.m. 2020-11-13)

Rosén, Elsa, departementssekreterare (fr.o.m. 2020-05-08)

Experter:

Hedge, Emma, jurist (fr.o.m. 2020-05-08)

Jones, Ellen, enhetschef (fr.o.m. 2020-05-08)

Nordquist, Lena, ämnesråd (fr.o.m. 2020-05-08)

Sekreterare:

Norbäck, Ola, kammarrättsassessor (fr.o.m. 2020-05-03)

Lokal: Statens offentliga utredningar, Göteborg, tel. 08-405 34 43

Direktiv för utredningen, se dir. 2020:9

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 31 mars 2021.

126

Socialdepartementet Skr. 2020/21:103

5.27Utredningen om merkostnader i bostad med särskild service enligt LSS (S 2020:03)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2020-03-12

Särskild utredare:

Sammeli, Carina, civilekonom (fr.o.m. 2020-03-12 t.o.m. 2021-03-23)

Sakkunniga:

Cronsioe, Carina, ämnesråd (fr.o.m. 2020-05-06 t.o.m. 2021-03-23) Hägg, Joanna, departementssekreterare (fr.o.m. 2020-05-06 t.o.m. 2021-03-23)

Nydén, Marcus, departementssekreterare (fr.o.m. 2020-05-06 t.o.m. 2021-03-23)

Persson Weiss, Lene, departementssekreterare (fr.o.m. 2020-05-06 t.o.m. 2020-11-18)

Westphal, Hedvig, departementssekreterare (fr.o.m. 2020-11-18 t.o.m. 2021-03-23)

Experter:

Jarvad, Hanna, jurist (fr.o.m. 2020-05-20 t.o.m. 2021-03-23) Klein, Mikael, intressepolitisk chef (fr.o.m. 2020-05-06 t.o.m.

2021-03-23)

Lifvakt, Ulrika, handläggare (fr.o.m. 2020-05-06 t.o.m. 2021-03-23) Lycke, Vanja, hyresråd (fr.o.m. 2020-05-06 t.o.m. 2021-03-23) Sellberg, Fredrik, rättslig expert (fr.o.m. 2020-05-06 t.o.m.

2021-03-23)

Sivall, Maria, förbundsjurist (fr.o.m. 2020-05-06 t.o.m. 2021-03-23) Strand, Harald, ordförande (fr.o.m. 2020-05-06 t.o.m. 2021-03-23) Symreng, Jesper, jurist (fr.o.m. 2020-05-06 t.o.m. 2020-05-19)

Sekreterare:

Flyckt, Karin, sakkunnig (fr.o.m. 2020-04-07)

Gustavsson, Josefine, departementssekreterare (fr.o.m. 2020-04-27)

Hultblad, Brigitta, kansliråd (fr.o.m. 2020-10-12 t.o.m. 2020-12-31)

Ljung, Cecilia, verksjurist (fr.o.m. 2020-04-14)

Lokal: Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm

Direktiv för utredningen, se dir. 2020:28

Kommittén har avgett

SOU 2020:16 Ett effektivare regelverk för utlänningsärenden med säkerhetsaspekter

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 23 mars 2021.

127

Socialdepartementet Skr. 2020/21:103

5.28Utredningen om sjuk- och aktivitetsersättningen samt förmåner vid rehabilitering (S 2020:04)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2020-03-26

Ordförande:

Engblom, Samuel, samhällspolitisk chef (fr.o.m. 2020-03-26)

Sakkunniga:

Eng Jakobsson, Cecilia, departementssekreterare (fr.o.m. 2020-11-23) Gustavsson, Karin, departementssekreterare (fr.o.m. 2020-05-15) Hogstedt, Carl, departementssekreterare (fr.o.m. 2020-05-15) Lindmark, Valter, departementssekreterare (fr.o.m. 2020-05-15) Omarsson, Abukar, (fr.o.m. 2020-05-15 t.o.m. 2020-11-22)

Törn, Marie, kansliråd (fr.o.m. 2020-11-23) Åkesson, Esbjörn, kansliråd (fr.o.m. 2020-05-15) Ämting, Pål, kansliråd (fr.o.m. 2020-05-15)

Expert:

Alfvén, Cecilia, handläggare (fr.o.m. 2020-05-15) Arrelöv, Britt, överläkare (fr.o.m. 2020-09-29) Laun, Lisa, docent (fr.o.m. 2020-05-15) Nikolovska, Sonja, utredare (fr.o.m. 2020-05-15) Svedell, Ulrica, rättslig expert (fr.o.m. 2020-05-15) Wiström Bergstock, Carina, utredare (fr.o.m. 2020-05-15) Zachari, Sven, kvalificerad handläggare (fr.o.m. 2020-05-15)

Parlamentarisk referensgrupp:

Berglund, Mats, riksdagsledamot (fr.o.m. 2020-11-27)

Björnsdotter Rahm, Elisabeth, riksdagsledamot (fr.o.m. 2020-11-27) Eklind, Hans, riksdagsledamot (fr.o.m. 2020-11-27)

Eliasson, Bengt, riksdagsledamot (fr.o.m. 2020-11-27) Gabrielsson, Ida, riksdagsledamot (fr.o.m. 2020-11-27) Kronlid, Julia, riksdagsledamot (fr.o.m. 2020-11-27)

Vepsä, Mattias, riksdagsledamot (fr.o.m. 2020-11-27) Zander, Solveig, riksdagsledamot (fr.o.m. 2020-11-27)

Huvudsekreterare:

Hjalmarsson, Johanna, kansliråd (fr.o.m. 2020-05-01)

Sekreterare:

Amnell, Martin, jurist (fr.o.m. 2020-06-01)

Eriksson, Magnus, förbundsjurist (fr.o.m. 2020-05-11) Hultin, Mårten, kansliråd (fr.o.m. 2020-05-01)

Lokal: Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm

Direktiv för utredningen, se dir. 2020:31 och dir. 2020:100

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 30 juli 2021.

128

Socialdepartementet Skr. 2020/21:103

5.29Utredningen om genomförande av tillgänglighetsdirektivet (S 2020:05)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2020-04-16

Särskild utredare:

Larsson, Magnus, generaldirektören (fr.o.m. 2020-04-16)

Sakkunniga:

Forslind, Helen, kansliråd (fr.o.m. 2020-06-11 t.o.m. 2020-12-07)

Lärkner, Christoffer, departementssekreterare (fr.o.m. 2020-06-11)

Lönnroth, Rebecka, departementssekreterare (fr.o.m. 2020-06-11)

Velander, Christina, departementssekreterare (fr.o.m. 2020-06-11)

Experter:

Ahlgren, Mia, intressepolitisk utredare (fr.o.m. 2020-06-11) Ahlinder, Kristina, verkställande direktör (fr.o.m. 2020-11-16) Bergdahl, Jan, strateg (fr.o.m. 2020-06-11 t.o.m. 2020-09-13) Galaup, Emmanuel, utredare (fr.o.m. 2020-06-11)

Karlsson, Nicklas, accessibility manager (fr.o.m. 2020-06-11) Lundgren, Robin, utredare (fr.o.m. 2020-06-11)

Nord, Kristin, verksamhetsutvecklare (fr.o.m. 2020-06-11) Olsson, Tommy (fr.o.m. 2020-09-14)

Richter, Andreas, enhetschef (fr.o.m. 2020-06-11)

Wolf, Cecilia, affärsutvecklare (fr.o.m. 2020-06-11 t.o.m. 2020-10-31) Zabrodsky, Mikaela (fr.o.m. 2021-01-01 t.o.m. 2021-05-31)

Sekreterare:

Baroni, Elisa, kansliråd (fr.o.m. 2020-10-12) Evjen, Johanna, verksjurist (fr.o.m. 2020-05-18) Giaever, Andreas, kansliråd

Malm, Mikael, åklagare (fr.o.m. 2020-08-01) Östblom, Lennart, f.d. hovrättsråd (fr.o.m. 2020-06-01)

Lokal: Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm

Direktiv för utredningen, se dir. 2020:39

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 31 maj 2021.

5.30Kommittén för främjandet av ökad fysisk aktivitet (S 2020:06)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2020-04-16

Ordförande:

Nilsson, Per, rektor (fr.o.m. 2020-11-05)

Särskild utredare:

Holmsäter, Johan, f.d. idrottslärare (fr.o.m. 2020-05-04 t.o.m. 2020-10-18)

129

Socialdepartementet Skr. 2020/21:103

Ledamot:

Waldheim, Caroline, projektledare (fr.o.m. 2020-11-05)

Experter:

Borgny, Erika, ämnesråd (fr.o.m. 2020-12-10)

Evers Gester, Johannes, departementssekreterare (fr.o.m. 2020-12-10) Johansson, Amanda, departementssekreterare (fr.o.m. 2020-12-10) Johansson, Christine, departementssekreterare (fr.o.m. 2020-12-10) Lindman, Mikael, kansliråd (fr.o.m. 2020-12-10)

Shah, Dharmesh, departementssekreterare, (fr.o.m. 2020-12-10) von Schéele, Cecilia, departementssekreterare (fr.o.m. 2020-12-10)

Sekreterare:

Haeggman, Ullalena, kansliråd (fr.o.m. 2020-05-04) Hjelte, Ann-Kristine, registrator (fr.o.m. 2020-08-03 t.o.m. 2020-12-31)

Janson, Mats, kommunikatör (fr.o.m. 2020-05-18 t.o.m. 2021-12-31)

Lokal: Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm

Direktiv för kommittén, se dir. 2020:40

Senast den 15 februari 2021 och 2022 ska en rapport i vilken arbetet och iakttagelser och slutsatser summeras inklusive förslag lämnas till Socialdepartementet. Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 1 mars 2023.

5.31Utredningen om tillgång till vaccin mot covid-19 (S 2020:07)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2020-05-20

Särskild utredare:

Bergström, Richard, apotekare (fr.o.m. 2020-06-22 t.o.m. 2020-12-31)

Huvudsekreterare:

Bystedt, Anki, t.f. avdelningschef (fr.o.m. 2020-07-13)

Sekreterare:

Chavoshi, Tina, jurist (fr.o.m. 2020-09-01)

Lokal: Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm

Direktiv för utredningen, se dir. 2020:59

Utredningen beräknas lämna ett betänkande den 15 december 2021 och avsluta sitt arbete senast den 28 januari 2022.

5.32Samsjuklighetsutredningen (S 2020:08)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2020-06-17

130

Socialdepartementet Skr. 2020/21:103

Särskild utredare:

Printz, Anders, kanslichef (fr.o.m. 2020-06-17 t.o.m. 2021-11-30)

Sakkunniga:

Brandstedt, Kalle, departementssekreterare (fr.o.m. 2020-12-01) Hägg, Joanna, departementssekreterare (fr.o.m. 2020-09-25) Larsson, Andrea, departementssekreterare (fr.o.m. 2020-09-25 t.o.m. 2020-11-30)

Roos, Max, departementssekreterare (fr.o.m. 2020-09-25)

Experter:

Fröberg, Thomas, enhetschef, FAMNA (fr.o.m. 2020-09-25) Gustavsson Roxell, Sara, social strateg, Vision (fr.o.m. 2020-09-25) Hjulström, Fredrik, socialpolitisk chef, Akademikerförbundet, SSR (fr.o.m. 2020-09-25)

Hörnqvist, Linda, utredare (fr.o.m. 2020-12-01)

Kleiven, Joffen, specialistsjuksköterska psykiatri, Vårdförbundet (fr.o.m. 2020-09-25)

Lundgren, Carl, utredare, Myndigheten för vård- och omsorgsanalys (fr.o.m. 2020-09-25 t.o.m. 2020-11-30)

Lövenhag, Sara, enhetschef, Statens institutionsstyrelse (fr.o.m.

2020-09-25)

Malm, Mikael, handläggare, SKR (fr.o.m. 2020-09-25) Mellgren, Zophia, handläggare, SKR (fr.o.m. 2020-09-25) Nilsson, Lars-Håkan, medicinsk rådgivare, Kriminalvården (fr.o.m. 2020-09-25)

Nilsson Bågenholm, Eva, leg. läkare, ordförande i Vårdföretagarna (fr.o.m. 2020-09-25)

Risbeck, Marie, enhetschef, Folkhälsomyndigheten (fr.o.m.

2020-09-25 t.o.m. 2020-12-31)

Rydgen Stale, Sofia, specialist i psykiatri, Sveriges Läkarförbund (fr.o.m. 2020-09-25)

Salmi, Peter, utredare, Socialstyrelsen (fr.o.m. 2020-09-25) Sandberg, Ann-Kristin, förbundsordförande, Riksförbundet Attention (fr.o.m. 2020-09-25)

Telander, Jenny, biträdande enhetschef (fr.o.m. 2021-01-01)

Wallhed Finn, Sara, legitimerad psykolog, Psykologförbundet (fr.o.m. 2020-09-25)

Sekreterare:

Branting, Maria, utredare (fr.o.m. 2020-09-15)

Gustafsson, Ewa, f.d. kansliråd (fr.o.m. 2020-07-01)

Hindberg, Linda, departementssekreterare (fr.o.m. 2020-08-16)

Lokal: Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm

Direktiv för utredningen, se dir. 2020:68

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 30 november 2021.

131

Socialdepartementet Skr. 2020/21:103

5.33Coronakommissionen (S 2020:09)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2020-06-30

Särskild utredare:

Melin, Mats, f.d. justitieråd (fr.o.m. 2020-06-30)

Ledamöter:

Ahlbäck Öberg, Shirin, professor (fr.o.m. 2020-07-03) Enander, Ann, professor emerita (fr.o.m. 2020-07-03) Lif, Camilla, präst (fr.o.m. 2020-07-03)

Jovic, Vesna, socialpolitisk chef (fr.o.m. 2020-07-03) Persson, Torsten, professor (fr.o.m. 2020-07-03) Stiernstedt, Göran, docent (fr.o.m. 2020-07-03) Thorslund, Mats, professor emeritus (fr.o.m. 2020-07-03)

Huvudsekreterare:

Sonnegård, Joakim, kanslichef (fr.o.m. 2020-08-01)

Sekreterare:

Björkegren, Evelina, forskare (fr.o.m. 2020-09-14) Bodelius, Micaela, kansliråd (fr.o.m. 2020-09-01) Eriksson, Anneli, projektledare (fr.o.m. 2020-12-01) Jansson, Petra, kammarrättsråd (fr.o.m. 2020-09-14) Lundgren, Carl, utredare (fr.o.m. 2020-12-01) Neijnes, Maria, kanslisekreterare (fr.o.m. 2020-09-21)

Wånell, Sven Erik, utredare (fr.o.m. 2020-09-01 t.o.m. 2020-11-30) Wånell, Sven Erik, utredare (fr.o.m. 2020-12-01 t.o.m. 2020-12-15) Östergren, Olof, universitetslektor (fr.o.m. 2020-11-01)

Lokal: Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm

Direktiv för utredningen, se dir. 2020:74

Kommittén har avgett

SOU 2020:08 Äldreomsorgen under pandemin

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 28 februari 2022.

5.34Utredningen om vissa frågor om förskrivning och expediering av elektroniska recept inom EES (S 2020:10)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2020-07-30

Särskild utredare:

Andersson Forsman, Catarina, generaldirektör (fr.o.m. 2020-09-21)

Sakkunniga:

Moberg, Henrik, kansliråd (fr.o.m. 2020-12-18)

Wiberg, Lisa, rättssakkunnig (fr.o.m. 2020-12-18)

132

Socialdepartementet Skr. 2020/21:103

Experter:

Andersson, Pernilla, jurist (fr.o.m. 2020-12-18)

Antonsson, Daniel, strateg (fr.o.m. 2020-12-18)

Ohlson, Annika, farmaceutisk utredare (fr.o.m. 2020-12-18)

Sjöstrand, Gustav, läkemedelsinspektör (fr.o.m. 2020-12-18)

Sjögren, Johanna, apotekare (fr.o.m. 2020-12-18)

Vadengren, Johan, rättslig expert (fr.o.m. 2020-12-18)

Sekreterare:

Kaarme, Evelina, beredningschef (fr.o.m. 2020-11-01)

Svenblad, Sarah, verksjurist (fr.o.m. 2021-01-18)

Lokal: Garnisonen, Karlavägen 10, Stockholm

Direktiv för utredningen, se dir. 2020:80

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 30 september 2021.

5.35Utredningen om förstärkt tolktjänst för jämlikhet och delaktighet (S 2020:11)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2020-07-30

Särskild utredare:

Ekman Aldén, Malin (fr.o.m. 2020-07-30 t.o.m. 2022-01-15)

Sakkunniga:

Hagelroth, Helena, departementssekreterare (fr.o.m. 2020-11-01 t.o.m. 2022-01-15)

Hultgren, Kerstin, ämnesråd (fr.o.m. 2020-11-01 t.o.m. 2022-01-15) Nilsson, Lars, kansliråd (fr.o.m. 2020-11-01 t.o.m. 2022-01-15)

Experter:

Branting, Ylva, utredare (fr.o.m. 2020-11-01 t.o.m. 2022-01-15) Bååt, Greger, styrelseordförande (fr.o.m. 2020-11-01 t.o.m.

2022-01-15)

Fagervall-Yttling, Birgitta, handläggare (fr.o.m. 2020-11-01 t.o.m. 2022-01-15)

Fernström, Lena, ombudsman (fr.o.m. 2020-11-01 t.o.m. 2022-01-15) Galaup, Emmanuel, utredare (fr.o.m. 2020-11-01 t.o.m. 2022-01-15) Hagnell, Isabella, jurist (fr.o.m. 2020-11-01 t.o.m. 2022-01-15) Hecht, Robert, handläggare (fr.o.m. 2020-11-01 t.o.m. 2022-01-15) Palmkvist, Tobias, biträdande enhetschef (fr.o.m. 2020-11-01 t.o.m. 2022-01-15)

Puosette-Liljeqvist, Joel, kvalificerad handläggare (fr.o.m. 2020-11-01 t.o.m. 2022-01-15)

Silvetärn, Anders, styrelseledamot (fr.o.m. 2020-11-01 t.o.m.

2022-01-15)

Solax-Stridh, Karina, undervisningsråd (fr.o.m. 2020-11-01 t.o.m. 2022-01-15)

133

Socialdepartementet Skr. 2020/21:103

Stjärnström, Andreas, ombudsman (fr.o.m. 2020-11-01 t.o.m.

2022-01-15)

Wigren-Svensk, Catarina, styrelseledamot (fr.o.m. 2020-11-01 t.o.m. 2022-01-15)

Sekreterare:

Birkoff, Tarja, utvecklingsstrateg (fr.o.m. 2020-09-01) Cagnell, Sarah, rådman (fr.o.m. 2020-11-01)

Kommunikatör:

Lawesson, Erica, kommunikationsdirektör (fr.o.m. 2020-10-15)

Lokal: Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm

Direktiv för utredningen, se dir. 2020:79

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 15 januari 2022.

5.36Delegationen för ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården (S 2020:12)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2020-08-13

Särskild utredare:

Gunnarsson, Gunilla, läkare och specialist i tumörsjukdomar (fr.o.m. 2020-12-17)

Ledamöter:

Alvesson, Mats, professor (fr.o.m. 2020-10-01 t.o.m. 2020-12-16) Alvesson, Mats, professor (fr.o.m. 2020-12-17)

Anell, Anders, professor (fr.o.m. 2020-10-01 t.o.m. 2020-12-16) Anell, Anders, professor (fr.o.m. 2020-12-17)

Bojestig, Mats, hälso- och sjukvårdsdirektör (fr.o.m. 2020-10-01 t.o.m. 2020-12-16)

Bojestig, Mats, hälso- och sjukvårdsdirektör (fr.o.m. 2020-12-17) Fållbäck-Svensson, Nina, förbundsdirektör (fr.o.m. 2020-10-01 t.o.m. 2020-12-16)

Fållbäck-Svensson, Nina, förbundsdirektör (fr.o.m. 2020-12-17) Hellner, Clara, adjungerad professor (fr.o.m. 2020-10-01 t.o.m.

2020-12-16)

Hellner, Clara, adjungerad professor (fr.o.m. 2020-12-17) Löpare-Johansson, Lisbet, samordnare (fr.o.m. 2020-10-01 t.o.m.

2020-12-16)

Löpare-Johansson, Lisbet, samordnare (fr.o.m. 2020-12-17) Sandberg, Ann-Kristin, förbundsordförande (fr.o.m. 2020-10-01 t.o.m. 2020-12-16)

Sandberg, Ann-Kristin, förbundsordförande (fr.o.m. 2020-12-17) Styrud, Johan, överläkare och föreningsordförande (fr.o.m. 2020-10-01 t.o.m. 2020-12-16)

Styrud, Johan, överläkare och föreningsordförande (fr.o.m.

2020-12-17)

134

Socialdepartementet Skr. 2020/21:103

Wallström, Sofia, generaldirektör (fr.o.m. 2020-10-01 t.o.m. 2020-12-16)

Wallström, Sofia, generaldirektör (fr.o.m. 2020-12-17) Åkesson, Åke, verksamhetschef (fr.o.m. 2020-10-01 t.o.m. 2020-12-16)

Åkesson, Åke, verksamhetschef (fr.o.m. 2020-12-17)

Sakkunniga:

Gry, Marcus, ämnesråd (fr.o.m. 2020-10-26)

Molander, Eva, departementssekreterare (fr.o.m. 2020-10-26)

Ståhlberg, Lisa, kansliråd (fr.o.m. 2020-10-26)

Yin, Jessika, departementssekreterare (fr.o.m. 2020-10-26)

Experter:

Hellberg, Lena, enhetschef (fr.o.m. 2020-10-26)

Janlöv, Nils, projektdirektör (fr.o.m. 2020-10-26)

Nyqvist, Anna-Karin, enhetschef (fr.o.m. 2020-10-26)

Sekreterare:

Landerholm, Lisa, apotekare (fr.o.m. 2020-10-19 t.o.m. 2020-05-31) Landerholm, Lisa, apotekare (fr.o.m. 2021-01-01 t.o.m. 2021-05-31) Ljungvall, Åsa, utredare (fr.o.m. 2020-10-01)

Wallin, Hanna, projektledare (fr.o.m. 2021-01-01)

von Knorring, Helena, tf. enhetschef (fr.o.m. 2020-10-01) Zandpour, Nadja, jurist (fr.o.m. 2021-01-11)

Zetterström, Göran, f.d. utredare (fr.o.m. 2020-11-18) Zetterström, Göran, f.d. utredare (fr.o.m. 2021-01-01 t.o.m.

2021-05-31)

Ordförande:

Gunnarsson, Gunilla, läkare och specialist i tumörsjukdomar (fr.o.m. 2020-08-13 t.o.m. 2020-12-16)

Lokal: Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm

Direktiv för delegationen, se dir. 2020:81

Utredningen beräknas lämna sitt delbetänkande senast den 30 juni 2021 och sitt slutbetänkande senast den 15 maj 2022.

5.37Utredningen om privata sjukvårdsförsäkringar (S 2020:13)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2020-08-20

Särskild utredare:

Lewin, Karin, chefsjurist (fr.o.m. 2020-08-20)

Sakkunniga:

Englund Krafft, Lisa, kansliråd (fr.o.m. 2020-10-13)

Källqvist, Linnea, kansliråd (fr.o.m. 2020-10-13)

Nilsson, Carl, departementssekreterare (fr.o.m. 2020-10-13)

135

Socialdepartementet Skr. 2020/21:103

Willman Kullén, Eva, ämnesråd (fr.o.m. 2020-10-13)

Experter:

Almqvist, Linda, chefsjurist (fr.o.m. 2020-10-13) Båtelson, Karin, vice ordförande (fr.o.m. 2020-10-13) Eriksson, Linnea, jurist (fr.o.m. 2020-10-13) Erlandsson, Eva, senior ekonom (fr.o.m. 2020-10-13) Lorentzi, Ulrika, utredare (fr.o.m. 2020-10-13) Nordqvist, Leif, konkurrensråd (fr.o.m. 2020-10-13) Olsson, Olle, handläggare (fr.o.m. 2020-10-13) Ramsberg, Joakim, projektdirektör (fr.o.m. 2020-10-13) Ribeiro, Sineva, förbundsordförande (fr.o.m. 2020-10-13) Sandlund, Mikael, professor (fr.o.m. 2020-10-13) Schmidt, Ingrid, utredare (fr.o.m. 2020-10-13)

Sekreterare:

Braf, Alexandra, t.f. kammarrättsassessor (fr.o.m. 2020-10-01) Lesse, Anton, jurist (fr.o.m. 2020-10-01)

Nilsson, Mats, stabschef (fr.o.m. 2020-09-28 t.o.m. 2021-09-30)

Lokal: Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm

Direktiv för utredningen, se dir. 2020:83

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 30 september 2021.

5.38VAB-utredningen (2020:14)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2020-11-05

Särskild utredare:

Lindgren Åsbrink, Marika, chefsutredare (fr.o.m. 2020-11-05) Huvudsekreterare:

Örn Charlotte, kansliråd (fr.o.m. 2020-12-01)

Sekreterare:

Fraenkel, Tommy, processförare (fr.o.m. 2020-12-14)

Lokal: Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm

Direktiv för utredningen, se dir. 2020:114

Utredningen ska lämna ett delbetänkande den 31 maj 2021. Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 31 maj 2022.

5.39Utredningen om gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker (S 2020:15)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2020-11-12

Särskild utredare:

Nilsson, Elisabeth, f.d. landshövding (fr.o.m. 2020-12-13)

136

Socialdepartementet Skr. 2020/21:103

Sekreterare:

Sandström, Fredrik, departementssekreterare (fr.o.m. 2020-11-30)

Lokal: Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm

Direktiv för utredningen, se dir. 2020:118

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 7 december 2021.

5.40Utredning om en äldreomsorgslag (S 2020:16)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2020-12-22

Särskild utredare:

Wigzell, Olivia, generaldirektör (fr.o.m. 2020-12-22 t.o.m. 2022-06-30)

Direktiv för utredningen, se dir. 2020:142

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 30 juni 2022.

137

Finansdepartementet Skr. 2020/21:103

6Finansdepartementet

Inom detta avsnitt har följande kommittéer avslutat sin verksamhet sedan redovisningen i 2019 års kommittéberättelse: 3, 6, 9, 10, 13, 14, 15, 17, 23 och 24.

6.1Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi, ESO (Fi 2007:03)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2007-03-29

Ordförande:

Ekholm, Karolina, professor (fr.o.m. 2021-01-01 t.o.m. 2024-12-31) Heikensten, Lars (fr.o.m. 2007-12-05 t.o.m. 2013-04-30)

Lindblad, Hans (fr.o.m. 2013-05-01 t.o.m. 2020-12-31)

Vice ordförande:

Bergström, Villy (fr.o.m. 2013-11-26 t.o.m. 2017-12-31) Eliasson, Jonas, professor (fr.o.m. 2021-01-01 t.o.m. 2023-12-31) Flam, Harry (fr.o.m. 2008-03-01 t.o.m. 2012-06-30)

Gustafsson, Yvonne (fr.o.m. 2018-01-01 t.o.m. 2019-12-31) Petersson, Ingrid, generaldirektör (fr.o.m. 2020-01-01 t.o.m.

2020-12-30)

Ledamöter:

Ahlbäck Öberg, Shirin (fr.o.m. 2007-12-05 t.o.m. 2013-11-10) Alstadsaeter, Annette (fr.o.m. 2017-08-01 t.o.m. 2019-06-30) Carlsson, Fredrik, professor (fr.o.m. 2021-01-01 t.o.m. 2024-12-31) Duvander, Ann-Zofie, professor (fr.o.m. 2020-01-01 t.o.m.

2023-12-31)

Eliasson, Jonas, professor (fr.o.m. 2020-01-01 t.o.m. 2020-12-30) Eriksson, Robert (fr.o.m. 2007-12-05 t.o.m. 2019-12-31)

Flam, Harry (fr.o.m. 2007-12-05) Gustafsson, Yvonne (fr.o.m. 2007-12-05)

Hultkrantz, Lars (fr.o.m. 2007-12-05 t.o.m. 2019-12-31) Kolm, Ann-Sofi (fr.o.m. 2014-05-01 t.o.m. 2017-04-30) Mörk, Eva (fr.o.m. 2007-12-05 t.o.m. 2010-09-14)

Petersson, Ingrid, generaldirektör (fr.o.m. 2021-01-01 t.o.m.

2024-12-31)

Sandström, Mikael, ekonomie doktor (fr.o.m. 2021-01-01 t.o.m. 2024-12-31)

Schwaag Serger, Sylvia (fr.o.m. 2010-09-15 t.o.m. 2020-12-31) Seim, Anna (fr.o.m. 2018-01-01 t.o.m. 2021-12-31)

Skogman Thoursie, Peter (fr.o.m. 2018-01-01 t.o.m. 2021-12-31) Sundén, Annika (fr.o.m. 2010-09-15 t.o.m. 2017-10-31)

Sundén, Annika, docent (fr.o.m. 2019-07-01 t.o.m. 2020-12-31)

Experter:

Ackerby, Stefan (fr.o.m. 2013-02-01 t.o.m. 2014-02-26)

138

Finansdepartementet Skr. 2020/21:103

Ackum, Susanne (fr.o.m. 2007-12-13 t.o.m. 2010-05-04) Bengtsson, Ulf (fr.o.m. 2007-12-13 t.o.m. 2009-01-11) Bystedt, Fredrik (fr.o.m. 2013-02-01 t.o.m. 2016-06-30) Classon, Per (fr.o.m. 2009-06-01 t.o.m. 2014-08-31) Haggren, Linda (fr.o.m. 2014-09-01)

Hallsten, Kerstin, finansråd (fr.o.m. 2010-05-05 t.o.m. 2012-12-06) Hansson Brusewitz, Urban (fr.o.m. 2009-02-12 t.o.m. 2015-12-31) Kainelainen, Albin (fr.o.m. 2016-07-01)

Nordlander, Åke (fr.o.m. 2016-01-01)

Olsson, Clas (fr.o.m. 2007-12-13 t.o.m. 2012-12-06)

Saldén Enérus, Anita (fr.o.m. 2007-12-13 t.o.m. 2009-05-30) von Greiff, Camilo, ämnessakkunnig (fr.o.m. 2009-06-01 t.o.m. 2009-08-31)

Sekreterare:

Enström Öst, Cecilia (fr.o.m. 2014-01-15 t.o.m. 2015-10-31) Eriksson, Charlotta A, departementssekreterare (fr.o.m. 2020-10-13 t.o.m. 2020-12-31)

Ewelönn, Karin (fr.o.m. 2013-05-06 t.o.m. 2013-11-30) Hellman, Johan (fr.o.m. 2011-02-14 t.o.m. 2011-03-31) Hill, Martin (fr.o.m. 2008-10-01 t.o.m. 2016-03-27)

Holmberg, Mikaela (fr.o.m. 2014-07-01 t.o.m. 2014-08-31) Järliden Bergström, Åsa-Pia (fr.o.m. 2008-11-10 t.o.m. 2010-12-31) Lindström, Elly-Ann (fr.o.m. 2016-05-16 t.o.m. 2018-02-21) Norén, Anna (fr.o.m. 2018-04-09)

Nömmera, Charlotte (fr.o.m. 2008-10-06)

Olli Segendorf, Åsa (fr.o.m. 2011-04-13 t.o.m. 2012-08-13) Ottosson Bixo, Elin (fr.o.m. 2019-06-17 t.o.m. 2019-08-30) Persson, Kristian (fr.o.m. 2008-01-01 t.o.m. 2008-05-14)

Widmalm, Frida (fr.o.m. 2020-08-01 t.o.m. 2021-05-08) Sonnerby, Per (fr.o.m. 2010-11-01 t.o.m. 2011-04-30) Vredin Johansson, Maria (fr.o.m. 2012-12-12)

Zandian, Sara (fr.o.m. 2020-06-15 t.o.m. 2020-08-27)

Kanslichef:

Hill, Martin, tf. kanslichef (fr.o.m. 2015-03-01 t.o.m. 2015-12-31) Unemo, Lena (fr.o.m. 2016-01-01)

Åsell, Mikael (fr.o.m. 2008-05-15 t.o.m. 2015-02-28)

Kanslisekreterare:

Korfitsen, Charlotte (fr.o.m. 2008-01-14 t.o.m. 2008-08-31)

Lokal: Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm

Direktiv för expertgruppen, se dir. 2007:46

Kommittén har avgett

Rapport 1 ESO-rapport – Den långsiktiga finansieringen

välfärdspolitikens klimatfråga?

Rapport 2 ESO-rapport – Regelverk och praxis i offentlig upphandling

139

Finansdepartementet Skr. 2020/21:103

Rapport 3 ESO-rapport – Invandringen och de offentliga finanserna

Rapport 4 ESO-rapport – Fyra dyra fonder? Om effektiv förvaltning och styrning av AP-fonderna

Rapport 5 ESO-rapport – Lika skola med olika resurser? ESO- rapport om likvärdighet och resursfördelning

Rapport 6 ESO-rapport – En kår i kläm – Läraryrket mellan professionella ideal och statliga reformideologier

Rapport 7 ESO-rapport – En kår på rätt kurs? Om försvarets framtida kompetensförsörjning

Rapport 8 ESO-rapport – Beskattning av privat pensionssparande

Rapport 9 ESO-rapport – Polisens prestationer – en ESO-rapport om resultatstyrning och effektivitet

Rapport 10 ESO-rapport – Swedish Tax Policy: Recent Trends and Future Challenges/ volym 1 Calculating the Deadweight Loss from Taxation in a Small Open Economy – A general method with an application to Sweden/volym 2

Rapport 11 ESO-rapport – Statliga bidrag till kommuner – i princip och praktik

Rapport 12 Revisionen reviderad – en rapport om en kommunal angelägenhet

Rapport 13 Värden i vården – en ESO-rapport om målbaserad ersättning i hälso- och sjukvården

Rapport 14 Enkel och effektiv – en ESO-rapport om grundtrygghet i välfärdssystemen

Rapport 15 Kåren och köerna – en ESO-rapport om den medicin- ska professionens roll i styrning av svensk hälso- och sjukvård

Rapport 16 UD i en ny sits – organisation, ledning och styrning i en globaliserad värld

Rapport 17 Försvarets förutsättningar – en ESO rapport om erfarenheter från 20 år av försvarsreformer

Rapport 18 Kalorier kostar – en ESO-rapport om vikten av vikt

Rapport 19 Sysselsättning för invandrare – en ESO-rapport om arbetsmarknadsintegration

Rapport 20 Avtalsbestämda ersättningar, andra kompletterande ersättningar och arbetsutbudet

Rapport 21 Kollektivtrafik utan styrning

Rapport 22 Vägval i vården – en ESO-rapport om skillnader och likheter i Norden

Rapport 23 Att lära av de bästa – en ESO-rapport om svensk skola i ett internationellt forskningsperspektiv

Rapport 24 Rapport från ett ESO-seminarium – decenniets framtidsfrågor

Rapport 25 Svängdörrar i staten – en ESO-rapport om när politiker och tjänstemän byter sida

Rapport 26 En god start – en ESO-rapport om tidigt stöd i skolan

140

Finansdepartementet Skr. 2020/21:103

Rapport 27 Den akademiska frågan – en ESO-rapport om frihet i den högre skolan

Rapport 28 Income shifting in Sweden An empirical evaluation of the 3:12 rules

Rapport 29 Samhällsekonomin på spåret – en ESO-rapport om att räkna på tunnelbanan

Rapport 30 Hjälpa eller stjälpa? – en ESO-rapport om kontroll- funktionen i arbetslöshetsförsäkringen

Rapport 31 Lärda för livet? En ESO-rapport om effektivitet i svensk högskoleutbildning

Rapport 32 Forskning och innovation – statens styrning av högskolans samverkan och nyttiggörande

Rapport 33 Bäste herren på täppan? En ESO-rapport om bostads- byggande och kommunala markanvisningar

Rapport 34 Allmän nytta eller egen vinning? En ESO-rapport om korruption på svenska

Rapport 35 Var skapas jobben? En ESO-rapport om dynamiken i svenskt näringsliv 1990 till 2009

Rapport 36 Transportinfrastrukturens framtida organisering och finansiering

Rapport 37 Investeringar in blanco? – En ESO-rapport om behovet av infrastruktur

Rapport 38 Bonde söker bidrag – en ESO-rapport om effektivitet i det svenska landsbygdsprogrammet

Rapport 39 The pension system in Sweden – Författare Nicholas Barr

Rapport 40 Den offentliga sektorn – en antologi om att mäta produktivitet och prestationer

Rapport 41 Utvinning för allmän vinning? En ESO-rapport om svenska mineralinkomster

Rapport 42 Offentlig upphandling eller gröna nedköp? En ESO-

rapport om miljöpolitiska ambitioner

Rapport 43 Goda år på ålderns höst? En ESO-rapport om konkurrens i äldreomsorgen

Rapport 44 3:12-Corporations in Sweden: The Effects of the 2006 Tax Reform on Investments, Job Creation and Business Start-ups

Rapport 45 Företagandets förutsättningar – en ESO-rapport om den svenska ägarbeskattningen

Rapport 46 Kapital på krita? En ESO-rapport om företagandets finansiering

Rapport 47 Konkurrens, kontrakt och kvalitet – hälso- och sjukvård i privat regi

Rapport 48 Hållbara beräkningar – en ESO-rapport om att bedöma den offentliga sektorns finansiella hållbarhet.

Rapport 49 Med nya mått mätt – en ESO-rapport om indikationer på produktivitetsutveckling i offentlig sektor

141

Finansdepartementet Skr. 2020/21:103

Rapport 50

Institutionsvård, incitament och information – en ESO-

 

rapport om placering av ungdomar med sociala

 

problem

Rapport 51

En ny giv? En ESO-rapport om reglering av spel-

 

marknaden

Rapport 52

En förlorad generation? En ESO-rapport om ungas

 

etablering på arbetsmarknaden

Rapport 53

Verksamma insatser mot brott? En ESO-rapport om

 

orsak och verkan

Rapport 54

Familjepolitik för alla? En ESO-rapport om föräldra-

 

penning och jämställdhet

Rapport 55

Långtidsutredningen 2015 – Huvudbetänkande

 

SOU 2015:106 Sveriges ekonomi – scenarier fram till

 

år 2060

SOU 2015:107 Forskning, innovationer och ekonomisk tillväxt

2016:1

Boende med konsekvens – en ESO-rapport om etnisk

 

bostadssegregation och arbetsmarknad

2016:2

Sjukskrivningarnas anatomi – en ESO-rapport om

 

drivkrafterna i sjukförsäkringssystemet

2016:3

När skolan själv får välja – en ESO-rapport om

 

friskolornas etableringsmönster

2016:4

Digitaliseringens dynamik – en ESO-rapport om

 

strukturomvandlingen i svenskt näringsliv

2016:5

Grön tillväxt under lupp – en ESO-rapport om ett

 

begrepp i tiden

2016:6

Mer än tur i struktur – en ESO-rapport om kommunal

 

effektivitet

2016:7

När det rätta blir det lätta – en ESO-rapport om

 

"nudging"

2017:1

Dags för omprövning – en ESO-rapport om styrning av

 

offentlig verksamhet

2017:2

Bygg mer för fler! En ESO-rapport om staten,

 

kommunen och bostadsbyggandet

2017:3

Ankomst och härkomst – en ESO-rapport om skol-

 

resultat och bakgrund

2017:4

Yes box! – en ESO-rapport om en ny modell för

 

kapital- och bostadsbeskattning

2017:5

Olika kön, olika lön – en ESO-rapport om diskrimi-

 

nering på arbetsmarknaden

2017:6

Makar som delar på kakan – en ESO-rapport om

 

jämställda personer

2017:7

Inspiration för integration – en ESO-rapport om arbets-

 

marknadspolitik för nyanlända i fem länder

2017:8

Att vara brygga mellan forskning och politik – en fest-

 

skrift från nya ESO:s 10-årsjubileum

2018:1

Grundlag i gungning? – En ESO-rapport om EU och

 

den svenska offentlighetsprincipen

2018:2

Lönar sig arbete 2.0? – En ESO-rapport med fokus på

 

nyanlända

142

 

Finansdepartementet Skr. 2020/21:103

2018:3

Tid för integration – en ESO-rapport om flyktingars

 

bakgrund och arbetsmarknadsetablering

2018:4

Skydda lagom – en ESO-rapport om miljömålet

 

Levande skogar

2018:5

Tänkt efter före! En ESO-rapport om samhälls-

 

ekonomiska konsekvensanalyser

2018:6

Operation digitalisering – en ESO-rapport om hälso-

 

och sjukvården

2018:7

Data i egna händer – en ESO-rapport om personliga

 

hälsokonton

2019:1

Lika för alla? En ESO-antologi om skolans likvärdighet

2019:2

Synd och skatt – en ESO-rapport om politiken inom

 

områdena alkohol, tobak och spel

2019:3

Skillnad på marginalen – en ESO-rapport om

 

reformerad inkomstbeskattning

2019:4

Rätt på EU:s sätt – en ESO-rapport om EU-rättens

 

inverkan på svensk skattelagstiftning

2019:5

Klimatmål på villovägar? En ESO-rapport om politiken

 

för utsläppsminskningar i vägtrafiken

2019:6

Stöta på patrull – en ESO-rapport om polisens problem-

 

orienterade arbete

2019:7

Pang för pengarna – en ESO-rapport om Sveriges

 

militära materielförsörjning

2019:8

Vem vårdar bäst? En ESO-rapport om svensk sjukhus-

 

vård i ett jämförande perspektiv

2020:1

Med framtiden för sig – en ESO-rapport om sociala

 

investeringar

2020:2

Jämställdhet räknas – en ESO-rapport om kvinnors

 

förändrade position i arbetslivet

2020:3

Morot utan piska – en ESO-rapport om stärkta

 

incitament för kommunal effektivitet

2020:4

Spänning på hög nivå – en ESO-rapport om elnätets

 

roll för säkra elleveranser

2020:5

Uppkopplad utbildning – en ESO-rapport om

 

högskolans digitalisering

2006:6

Avgörande mål – en ESO-rapport om sysselsättnings-

 

politiska målformuleringar

2020:7

Vårt framtida skattesystem – en ESO-rapport med

 

förslag på en genomgripande skattereform

Expertgruppens arbete är inte tidsbegränsat.

6.2Kommittén för finansiell stabilitet (Fi 2013:09)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2013-12-19

Kanslichef:

Alsén, Niclas (fr.o.m. 2014-11-03)

143

Finansdepartementet Skr. 2020/21:103

Sekreterare:

Fast, Daniel (fr.o.m. 2017-12-18) Hallquist, Lukas (fr.o.m. 2019-11-29)

Hirvonen, Johanna (fr.o.m. 2015-04-07 t.o.m. 2017-08-13) Lundgren, Gustaf (fr.o.m. 2017-11-15 t.o.m. 2019-09-06)

Marklund, Lisa, senior ekonom (fr.o.m. 2019-01-21 t.o.m. 2019-06-30) Vik Saetre, Elise (fr.o.m. 2015-08-24 t.o.m. 2017-08-20)

Direktiv för kommittén, se dir. 2013:120

Kommitténs arbete är inte tidsbegränsat.

6.3Tillitsdelegationen (Fi 2016:03)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2016-06-16

Ordförande:

Forsberg, Christina, generaldirektör (fr.o.m. 2019-03-29 t.o.m. 2020-06-24)

Hartman, Laura (fr.o.m. 2016-06-16 t.o.m. 2019-03-28)

Ledamöter:

Ahlbäck Öberg, Shirin, docent (fr.o.m. 2019-03-29 t.o.m. 2020-06-24) Broberg, Emil (fr.o.m. 2016-06-16 t.o.m. 2020-02-10)

Forsberg, Christina, generaldirektör (fr.o.m. 2018-09-04 t.o.m.

2019-03-28)

Hult Backlund, Gunilla (fr.o.m. 2016-06-16 t.o.m. 2020-02-10) Jermsten, Rikard, generaldirektör (fr.o.m. 2018-09-04 t.o.m.

2020-06-24)

Sakkunnig:

Irgens, Kasper, departementssekreterare (fr.o.m. 2020-02-11 t.o.m. 2020-06-24)

Experter:

Althoff, Kristina, enhetschef (fr.o.m. 2019-06-25 t.o.m. 2020-06-24) Anderson Boström, Robin (fr.o.m. 2016-12-20 t.o.m. 2020-02-10) Cantù, Helena (fr.o.m. 2016-12-20 t.o.m. 2020-02-10)

Carnlöf, Isabell, utredare (fr.o.m. 2020-02-11 t.o.m. 2020-06-24) Carnö, Johanna (fr.o.m. 2016-12-20 t.o.m. 2019-05-08)

Damm, Niclas (fr.o.m. 2016-12-20 t.o.m. 2019-10-08)

Edholm, Karin, kansliråd (fr.o.m. 2019-10-09 t.o.m. 2020-06-24) Edin, Karin, kansliråd (fr.o.m. 2018-09-10 t.o.m. 2020-02-10) Eklöf, Christina (fr.o.m. 2016-12-20 t.o.m. 2020-02-10)

Ericson, Thomas (fr.o.m. 2016-12-20 t.o.m. 2020-06-24) Feuk, Christine (fr.o.m. 2016-12-20 t.o.m. 2020-06-24) Gustafsson, Inger (fr.o.m. 2016-12-20 t.o.m. 2019-05-08) Hellman, Jakob, utvecklingsledare (fr.o.m. 2019-05-09 t.o.m. 2020-06-24)

Henriksson, Jacob (fr.o.m. 2016-12-20 t.o.m. 2019-10-08)

144

Finansdepartementet Skr. 2020/21:103

Holstad, Emma, kansliråd (fr.o.m. 2019-03-19 t.o.m. 2020-06-24) Kessling, Anna (fr.o.m. 2016-12-20 t.o.m. 2019-10-08) Lidström, Maria (fr.o.m. 2018-03-19 t.o.m. 2019-10-08) Lönnheden, Karin, stabschef (fr.o.m. 2019-03-01 t.o.m. 2020-06-24) Magnusson, Erik (fr.o.m. 2016-12-20 t.o.m. 2020-06-24)

Modig, Lars, kansliråd (fr.o.m. 2020-02-11 t.o.m. 2020-06-24) Munkelt, Jenny (fr.o.m. 2016-12-20 t.o.m. 2018-03-18) Olofsson, Patrik (fr.o.m. 2016-12-20 t.o.m. 2019-10-08) Olsson, Håkan (fr.o.m. 2016-12-20 t.o.m. 2020-06-24) Redman, Thord (fr.o.m. 2016-12-20 t.o.m. 2020-06-24) Rosenberg, Tomas, polismästare (fr.o.m. 2019-03-01 t.o.m.

2020-06-24)

Seger, Lars, chefsjurist (fr.o.m. 2020-02-11 t.o.m. 2020-06-24) Sjöberg, Hanna (fr.o.m. 2016-12-20 t.o.m. 2020-02-10) Strömberg, Hampus (fr.o.m. 2016-12-20 t.o.m. 2019-10-08) Svensson, Eva, ämnesråd (fr.o.m. 2019-03-01 t.o.m. 2020-02-10) Winbladh, Torkel (fr.o.m. 2016-12-20 t.o.m. 2018-09-09) Wockatz, Johanna (fr.o.m. 2016-12-20 t.o.m. 2019-10-08)

Huvudsekreterare:

Lexelius, Anna (fr.o.m. 2016-08-15 t.o.m. 2019-03-11)

Pauloff, Anna, tidigare utredningschef (fr.o.m. 2019-04-23 t.o.m. 2020-06-26)

Sekreterare:

Brandqvist Sundblad, Karin, hovrättsassessor (fr.o.m. 2020-04-11 t.o.m. 2020-06-05)

Bringselius, Louise (fr.o.m. 2017-01-25 t.o.m. 2018-05-31) Ekdahl Wästberg, Karin (fr.o.m. 2016-08-15 t.o.m. 2019-08-11) Engström, Monica (fr.o.m. 2017-08-14 t.o.m. 2018-04-30) Fexdal, Pernilla, assistent (fr.o.m. 2018-08-13 t.o.m. 2020-05-31) Fogelgren, Mattias (fr.o.m. 2017-04-17 t.o.m. 2020-04-28) Fransson, Martin, forskningsledare (fr.o.m. 2018-09-01 t.o.m.

2019-09-20)

Gunnarsson, Kristin (fr.o.m. 2018-02-01 t.o.m. 2018-06-18) Hamilton, Lena (fr.o.m. 2018-04-16 t.o.m. 2018-05-17) Hanspers, Kajsa (fr.o.m. 2016-08-15 t.o.m. 2017-07-31) Hååg, Karin (fr.o.m. 2018-04-03 t.o.m. 2020-05-31) Mannerheim, Unni (fr.o.m. 2016-09-05 t.o.m. 2018-06-30) Norbäck, Ola, assessor (fr.o.m. 2019-09-30 t.o.m. 2020-06-26) Preston, Ewa (fr.o.m. 2016-11-15 t.o.m. 2017-08-13)

Quist, Johan, forskningsledare (fr.o.m. 2018-09-01 t.o.m. 2019-09-20) Sterky, Emma, utredningssekreterare (fr.o.m. 2020-01-01 t.o.m.

2020-04-02)

Wetter Edman, Katarina, forskningsledare (fr.o.m. 2018-09-01 t.o.m. 2019-09-20)

Direktiv för delegationen, se dir. 2016:51, dir. 2017:119, dir. 2019:6 och dir. 2020:49

145

Finansdepartementet Skr. 2020/21:103

Kommittén har avgett

SOU 2017:56 Jakten på den perfekta ersättningsmodellen – Vad händer med medarbetarnas handlingsutrymme?

SOU 2018:48 En lärande tillsyn. Statlig granskning som bidrar till verksamhetsutveckling i vård, skola och omsorg

SOU 2018:38 Styra och leda med tillit. Forskning och praktik SOU 2018:47 Med tillit växer handlingsutrymmet – tillitsbaserad

styrning och ledning av välfärdssektorn

SOU 2019:43 Med tillit följer bättre resultat – tillitsbaserad styrning och ledning i staten, politisk handlingskraft i en regeringsnära utvecklingsmiljö

SOU 2020:40 En gemensam utbildning inom statsförvaltningen

Uppdraget är därmed slutfört.

6.4Utredningen om en strukturell översyn av mervärdesskattelagstiftningen (Fi 2016:06)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2016-06-22

Särskild utredare:

Classon, Petter (fr.o.m. 2018-02-26 t.o.m. 2020-06-01) Posjnov, Eva (fr.o.m. 2016-09-05 t.o.m. 2018-02-25)

Sakkunniga:

Hamberg, Lennart (fr.o.m. 2016-09-22 t.o.m. 2020-06-01) Larsson, Jan (fr.o.m. 2016-09-22 t.o.m. 2018-02-25) Posjnov, Eva (fr.o.m. 2018-02-26 t.o.m. 2020-06-01)

Experter:

Börjesson, Ylva (fr.o.m. 2020-03-01 t.o.m. 2020-06-01) Carlberg, Charlotta (fr.o.m. 2016-09-22 t.o.m. 2020-06-01) Classon, Petter (fr.o.m. 2016-09-22 t.o.m. 2018-02-25)

Gunnarsson, Raisa, departementssekreterare (fr.o.m. 2019-12-17 t.o.m. 2020-06-01)

Hammar, Henrik (fr.o.m. 2016-09-22 t.o.m. 2018-02-25) Lidström, Jan-Olof (fr.o.m. 2016-09-22 t.o.m. 2017-04-23) Lidström, Jan-Olof, kansliråd (fr.o.m. 2019-04-01 t.o.m. 2020-01-19) Lindqvist, Johan (fr.o.m. 2016-09-22 t.o.m. 2019-08-12)

Lindström, Elly-Ann (fr.o.m. 2018-02-26 t.o.m. 2020-06-01) Magnander, Johan, rättssakkunnig (fr.o.m. 2019-08-13 t.o.m.

2020-06-01)

Malmberg, Stina (fr.o.m. 2016-09-22 t.o.m. 2020-06-01) Mattisson, Lars (fr.o.m. 2016-09-22 t.o.m. 2020-02-29) Möller, Anneli (fr.o.m. 2016-09-22 t.o.m. 2020-06-01) Olsson, Christina (fr.o.m. 2016-09-22 t.o.m. 2019-03-31) Sandberg Nilsson, Anna (fr.o.m. 2016-09-22 t.o.m. 2020-06-01)

Huvudsekreterare:

Börjesson, Ylva (fr.o.m. 2016-10-03 t.o.m. 2020-02-28)

146

Finansdepartementet Skr. 2020/21:103

Helenius Lockner, Mia (fr.o.m. 2020-03-01 t.o.m. 2020-06-01)

Sekreterare:

Helenius Lockner, Mia (fr.o.m. 2016-09-05)

Lidström, Jan-Olof (fr.o.m. 2017-04-24 t.o.m. 2019-03-31) Mattisson, Lars, kansliråd (fr.o.m. 2020-03-01 t.o.m. 2020-06-01) Olsson, Christina, rättslig expert (fr.o.m. 2019-04-01 t.o.m.

2020-06-01)

Direktiv för utredningen, se dir. 2016:58, dir. 2018:112 och dir. 2019:92

Kommittén har avgett

SOU 2020:31 En ny mervärdesskattelag – Del 1 och 2

Uppdraget är därmed slutfört.

6.5Riksbankskommittén (Fi 2016:15)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2016-12-22

Ordförande:

Dillén, Mats (fr.o.m. 2017-02-01 t.o.m. 2019-12-05)

Ledamöter:

Alm Ericson, Janine (fr.o.m. 2017-02-20 t.o.m. 2019-11-30) Andersson, Jörgen (fr.o.m. 2017-02-20 t.o.m. 2018-12-02) Dioukarev, Dennis (fr.o.m. 2017-02-20 t.o.m. 2019-11-30) Forssmed, Jakob (fr.o.m. 2017-02-20 t.o.m. 2019-11-30) Jacobsson Gjörtler, Jonas (fr.o.m. 2017-12-04 t.o.m. 2018-10-25) Kristersson, Ulf (fr.o.m. 2017-02-20 t.o.m. 2017-10-15) Källström, Emil (fr.o.m. 2017-02-20 t.o.m. 2019-11-30) Lönnroth, Johan (fr.o.m. 2017-05-01 t.o.m. 2019-11-30)

Nylund Watz, Ingela (fr.o.m. 2017-02-20 t.o.m. 2019-11-30) Olovsson, Fredrik (fr.o.m. 2017-02-20 t.o.m. 2019-11-30) Persson, Mats (fr.o.m. 2017-02-20 t.o.m. 2019-11-30) Ringholm, Bosse (fr.o.m. 2017-02-20 t.o.m. 2019-11-30) Roswall, Jessika, advokat (fr.o.m. 2018-12-03 t.o.m. 2019-11-30) Svantesson, Elisabeth (fr.o.m. 2017-10-16 t.o.m. 2017-12-03) Wykman, Niklas (fr.o.m. 2018-10-26 t.o.m. 2019-11-30) Åström, Alice (fr.o.m. 2017-02-20 t.o.m. 2017-04-30)

Sakkunniga:

Bunge, Aino (fr.o.m. 2017-02-20 t.o.m. 2019-05-08) Bynander, Kerstin (fr.o.m. 2017-02-20 t.o.m. 2018-01-21) Elvingsson, Pär (fr.o.m. 2017-03-21 t.o.m. 2019-11-30) Englund, Peter (fr.o.m. 2017-02-20 t.o.m. 2019-11-30) Hansson, Jesper (fr.o.m. 2017-02-20 t.o.m. 2017-08-23)

Hedén Westerdahl, Ylva (fr.o.m. 2017-02-20 t.o.m. 2018-10-07) Höglin, Erik, departementsråd (fr.o.m. 2017-08-24 t.o.m. 2018-01-31) Holmberg, Karolina, enhetschef (fr.o.m. 2018-10-08 t.o.m.

2019-11-30)

147

Finansdepartementet Skr. 2020/21:103

Hörngren, Lars (fr.o.m. 2017-02-20 t.o.m. 2019-11-30)

Kainelainen, Albin, finansråd (fr.o.m. 2018-02-01 t.o.m. 2019-11-30) Krantz, Andreas (fr.o.m. 2018-01-22 t.o.m. 2019-11-30)

Krusell, Per (fr.o.m. 2017-02-20 t.o.m. 2019-11-30)

Lenntorp, Erik, kansliråd (fr.o.m. 2019-05-09 t.o.m. 2019-11-30) Persson, Mattias (fr.o.m. 2017-02-20 t.o.m. 2019-11-30)

Vredin, Anders (fr.o.m. 2017-02-20 t.o.m. 2019-11-30)

Expert:

Wejshammar, Christina (fr.o.m. 2017-02-20 t.o.m. 2019-11-30)

Sekreterare:

Andersson, Danielle (fr.o.m. 2019-10-01 t.o.m. 2019-11-05) Engdahl, Susanna, rådgivare (fr.o.m. 2017-09-11 t.o.m. 2019-11-30) Forssell, Eva, rådgivare (fr.o.m. 2017-09-01 t.o.m. 2019-11-30) Hjelm, Göran (fr.o.m. 2017-02-01 t.o.m. 2019-11-30)

Jonasson, Erik, analytiker (fr.o.m. 2018-10-01 t.o.m. 2019-05-31) Jonasson, Erik, departementssekreterare (fr.o.m. 2019-06-01 t.o.m. 2019-11-30)

Lundberg, Lars, departementsråd (fr.o.m. 2017-09-11 t.o.m.

2017-10-22)

Olofsson, Ragnar, kansliråd (fr.o.m. 2017-09-01 t.o.m. 2019-12-20) Schüllerqvist, Niklas, rådman (fr.o.m. 2017-03-20 t.o.m. 2019-11-30)

Direktiv för kommittén, se dir. 2016:114, dir. 2017:57, dir. 2017:100 och dir. 2019:13

Kommittén har avgett

SOU 2018:42 Tryggad tillgång till kontanter

Uppdraget är därmed slutfört.

6.6Kommunutredningen (Fi 2017:02)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2017-02-09

Ordförande:

Fritzon, Heléne (fr.o.m. 2017-02-09 t.o.m. 2017-08-24) Karlsson, Niklas, led. av riksdagen (fr.o.m. 2017-08-25 t.o.m. 2020-02-20)

Ledamöter:

Andersson, Erik (fr.o.m. 2017-03-21)

Eriksson, Åsa (fr.o.m. 2017-03-21)

Eskilandersson, Mikael (fr.o.m. 2017-03-21)

Friberg, Marcus (fr.o.m. 2017-03-21)

Helander, Peter (fr.o.m. 2017-03-21)

Hövenmark, Anna (fr.o.m. 2017-03-21)

Nyhus, Johan (fr.o.m. 2017-03-21)

Odenjung, Helene (fr.o.m. 2017-03-21)

Rudolfsson, Bo (fr.o.m. 2017-03-21)

148

Finansdepartementet Skr. 2020/21:103

Strömqvist, Maria (fr.o.m. 2017-03-21) Åkesson, Anette (fr.o.m. 2017-03-21)

Experter:

Ahlsved, Maria (fr.o.m. 2017-05-22 t.o.m. 2020-02-19)

Andersson Boström, Robin (fr.o.m. 2017-05-22 t.o.m. 2017-10-15)

Ellegård, Susanne (fr.o.m. 2017-05-22 t.o.m. 2017-10-15)

Eriksson, Håkan (fr.o.m. 2017-05-22 t.o.m. 2017-10-15)

Folkesson, Anders, ekonom (fr.o.m. 2018-09-14 t.o.m. 2020-02-19)

Gustafson, Karolina (fr.o.m. 2017-10-24 t.o.m. 2020-02-19)

Hansson, Lennart (fr.o.m. 2017-05-22 t.o.m. 2018-09-13)

Hultgren, Matilda, kansliråd (fr.o.m. 2019-05-09 t.o.m. 2020-02-19)

Hällströmer, Sara (fr.o.m. 2017-05-11 t.o.m. 2017-10-15)

Kristensson, Therese (fr.o.m. 2017-05-22 t.o.m. 2019-05-08)

Kjäll, Karl (fr.o.m. 2017-05-22 t.o.m. 2020-02-19)

Källsbo, Henrik (fr.o.m. 2017-05-22 t.o.m. 2020-02-19)

Linde, Helena (fr.o.m. 2017-05-22 t.o.m. 2017-10-15)

Olauzon, Martin, utredare (fr.o.m. 2019-05-18 t.o.m. 2020-02-19)

Werner, Charlotte (fr.o.m. 2017-05-22 t.o.m. 2019-09-12)

Huvudsekreterare:

Lindblad, Sverker (fr.o.m. 2017-03-01 t.o.m. 2020-03-02)

Sekreterare:

Grönberg, Henrik (fr.o.m. 2017-04-01 t.o.m. 2017-10-15) Hörnström, Lisa (fr.o.m. 2018-01-01 t.o.m. 2020-02-20) Höök, Johan (fr.o.m. 2017-05-10 t.o.m. 2017-08-05) Tynelius, Ulf (fr.o.m. 2017-05-01 t.o.m. 2020-02-20) Widding-Gidlund, Susanne, expert (fr.o.m. 2018-08-27 t.o.m. 2020-02-20)

Direktiv för utredningen, se dir. 2017:13 och dir. 2019:12

Kommittén har avgett

SOU 2017:77 En generell rätt till kommunal avtalssamverkan SOU 2020:8 Starkare kommuner – med kapacitet att klara

välfärdsuppdraget

Uppdraget är därmed slutfört.

6.7Utredningen om samordning för bostadsbyggande (N 2017:08)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2017-12-13

Särskild utredare:

Edstav, Johan (fr.o.m. 2018-01-01)

Sakkunniga:

Berg, Ylva, departementssekreterare (fr.o.m. 2018-04-03 t.o.m. 2020-08-27)

149

Finansdepartementet Skr. 2020/21:103

Bonnevier, Emma, departementssekreterare (fr.o.m. 2020-08-28) Eriksson, Claes, kansliråd (fr.o.m. 2020-08-28)

Fredriksson, Mathias, kansliråd (fr.o.m. 2018-04-03)

Fridborn Kempe, Philip, departementssekreterare (fr.o.m. 2018-04-03) Hasselsten, Ingrid, kansliråd (fr.o.m. 2018-04-03 t.o.m. 2020-08-27) Johansson, Anna, departementssekreterare (fr.o.m. 2018-04-03) Sandart, Rikard, departementssekreterare (fr.o.m. 2018-04-03 t.o.m. 2020-08-27)

Schriever-Abeln, Mattias, departementssekreterare (fr.o.m.

2018-04-03)

Huvudsekreterare:

Leideman, Christina (fr.o.m. 2018-01-01)

Sekreterare:

Ahlberg, Frank Johan (fr.o.m. 2018-01-10 t.o.m. 2019-05-12) Dübeck, Lena (fr.o.m. 2018-03-26 t.o.m. 2019-03-31) Dübeck, Lena, landskapsarkitekt (fr.o.m. 2020-03-03) Erman, Michael (fr.o.m. 2018-06-01 t.o.m. 2020-12-31)

Grege, Susanna, samhällsbyggnadsjurist (fr.o.m. 2020-08-12 t.o.m. 2020-11-30)

Grege, Susanna, samhällsbyggnadsjurist (fr.o.m. 2020-12-01 t.o.m. 2021-02-28)

Hartman, Thomas (fr.o.m. 2018-06-01 t.o.m. 2018-12-31) Isaksson, Maria, fastighetsjurist (fr.o.m. 2020-03-23 t.o.m.

2020-11-30)

Isaksson, Maria, fastighetsjurist (fr.o.m. 2020-12-01 t.o.m.

2020-12-31)

Jansson, Lars (fr.o.m. 2018-02-16 t.o.m. 2018-05-20)

Jelinek Boman, Johanna (fr.o.m. 2018-03-19 t.o.m. 2019-09-30) Johansson, Åsa, jurist (fr.o.m. 2021-01-01 t.o.m. 2021-02-28) Schylberg, Katarina (fr.o.m. 2019-04-01 t.o.m. 2020-07-30) Schylberg, Katarina (fr.o.m. 2020-07-31 t.o.m. 2020-09-30) Schylberg, Katarina (fr.o.m. 2020-10-01 t.o.m. 2020-11-30) Schylberg, Katarina (fr.o.m. 2020-12-01 t.o.m. 2020-12-31) Sveningsson, Sofie (fr.o.m. 2018-03-01 t.o.m. 2018-05-20) Wijkmark, Jan (fr.o.m. 2018-06-01)

Biträdande sekreterare:

Pikner, Louise (fr.o.m. 2018-11-12 t.o.m. 2020-12-31)

Lokal: Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm

Direktiv för utredningen, se dir. 2017:126, dir. 2018:107, dir. 2020:15 och dir. 2020:121

Kommittén har avgett

SOU 2019:17 Bebyggelse- och transportplanering för hållbar stadsutveckling

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 31 mars 2021.

150

Finansdepartementet Skr. 2020/21:103

6.8Utredningen om ett eventuellt svenskt deltagande i Europeiska bankunionen (Fi 2017:10)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2017-12-13

Särskild utredare:

Jatko, Anna-Karin, generaldirektör (fr.o.m. 2017-12-13 t.o.m. 2019-11-30)

Experter:

Andersen, Ewa (fr.o.m. 2018-03-01 t.o.m. 2019-11-30) Becker, Bo (fr.o.m. 2018-03-01 t.o.m. 2019-11-30) Eldhagen, Erik (fr.o.m. 2018-03-01 t.o.m. 2019-11-30)

Fager Wettergren, Johanna (fr.o.m. 2018-03-01 t.o.m. 2019-11-30) Hansing, Johan (fr.o.m. 2018-03-01 t.o.m. 2019-11-30)

Hartelius, Dag (fr.o.m. 2018-03-01 t.o.m. 2019-11-30) Hector, Mattias (fr.o.m. 2018-03-01 t.o.m. 2019-11-30)

Holmbäck Adelwald, Pär, tf. avdelningschef (fr.o.m. 2019-03-04 t.o.m. 2019-11-30)

Håkansson, Per (fr.o.m. 2018-03-01 t.o.m. 2019-11-30) Johannsson, Lena (fr.o.m. 2018-03-01 t.o.m. 2019-11-30) Svahn Starrsjö, Kristina, justitieråd (fr.o.m. 2018-03-15 t.o.m. 2019-11-30)

Widenfalk, Anna (fr.o.m. 2018-03-01 t.o.m. 2019-11-30)

Huvudsekreterare:

Wiklund Bystedt, Fredrik (fr.o.m. 2018-01-15 t.o.m. 2020-01-01)

Sekreterare:

Andersson, Danielle (fr.o.m. 2019-01-01 t.o.m. 2019-10-30) Eriksson, Jonas, utredare (fr.o.m. 2019-03-13 t.o.m. 2019-06-30) Göransson, Frida-Louise (fr.o.m. 2018-01-22 t.o.m. 2019-11-30) Larsson, Josefine, pol.kand. (fr.o.m. 2019-08-01 t.o.m. 2019-09-30) Lundberg, Lars, departementsråd (fr.o.m. 2018-03-12 t.o.m.

2018-06-29)

Östlund, Christine (fr.o.m. 2017-08-01 t.o.m. 2019-11-30)

Direktiv för utredningen, se dir. 2017:123

Kommittén har avgett

SOU 2019:52 Sverige och bankunionen

Uppdraget är därmed slutfört.

151

Finansdepartementet Skr. 2020/21:103

6.9Spelmarknadsutredningen (Fi 2018:03)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2018-06-07

Särskild utredare:

Sörenson, Anna-Lena, f.d. led. av riksdagen (fr.o.m. 2018-10-01 t.o.m. 2020-12-16)

Experter:

Axelsson, Björn, sakkunnig (fr.o.m. 2018-11-01 t.o.m. 2020-12-16) Borgny, Erika, ämnesråd (fr.o.m. 2020-06-01 t.o.m. 2020-12-16) Haeggman, Ullalena, kansliråd (fr.o.m. 2019-04-29 t.o.m. 2020-05-31) Hoffstedt, Gustaf, generalsekreterare (fr.o.m. 2018-11-01 t.o.m.

2020-12-16)

Hjelmberg, Mattias, intressepolitiskt sakkunnig (fr.o.m. 2018-11-01 t.o.m. 2020-12-16)

Jansson, Anna, enhetschef (fr.o.m. 2018-11-01 t.o.m. 2020-12-16) Karlsson, Helene, kansliråd (fr.o.m. 2018-11-01 t.o.m. 2020-02-16) Kaspersson, Eva, ämnesråd (fr.o.m. 2018-11-01 t.o.m. 2020-12-16) Lindholm, Benny, rättssakkunnig (fr.o.m. 2020-02-17 t.o.m.

2020-12-16)

Lindman, Mikael, kansliråd (fr.o.m. 2018-11-01 t.o.m. 2020-12-16) Murray, Erik, kansliråd (fr.o.m. 2018-11-01 t.o.m. 2020-12-16) Nilzon, Jenny, vd (fr.o.m. 2018-11-01 t.o.m. 2020-12-16) Olovsson, Ulf, kansliråd (fr.o.m. 2018-11-01 t.o.m. 2020-12-16) Prochazka, Andreas, universitetsadjunkt (fr.o.m. 2019-04-29 t.o.m. 2020-12-16)

Röhr, Johan, chefsjurist (fr.o.m. 2018-11-01 t.o.m. 2020-12-16) Sandström, Fredrik, departementssekreterare (fr.o.m. 2018-11-01 t.o.m. 2019-08-18)

Schlyter, Jens, kansliråd (fr.o.m. 2019-02-01 t.o.m. 2020-12-16) Skogh, Christina, departementssekreterare (fr.o.m. 2018-11-01 t.o.m. 2020-12-16)

Tuco, Zlata, kansliråd (fr.o.m. 2019-01-01 t.o.m. 2020-12-16) Westholm, Hélène, f.d. kansliråd (fr.o.m. 2018-11-01 t.o.m.

2019-01-31)

Zerea, Daniel, departementssekreterare (fr.o.m. 2018-11-01 t.o.m. 2020-12-16)

Parlamentarisk referensgrupp:

Andersson, Jonas, led. av riksdagen (fr.o.m. 2019-09-02 t.o.m. 2020-12-16)

Börjesson, Agneta, f.d. led. av riksdagen (fr.o.m. 2019-09-02 t.o.m. 2020-12-16)

Lodenius, Per, led. av riksdagen (fr.o.m. 2019-09-02 t.o.m.

2020-12-16)

Utbult, Roland, led. av riksdagen (fr.o.m. 2019-09-02 t.o.m.

2020-12-16)

Teimouri, Arman, led. av riksdagen (fr.o.m. 2019-09-02 t.o.m. 2020-12-16)

152

Finansdepartementet Skr. 2020/21:103

Tsouplaki, Vasiliki, led. av riksdagen (fr.o.m. 2019-09-02 t.o.m. 2020-12-16)

Wallentheim, Anna, led. av riksdagen (fr.o.m. 2019-09-02 t.o.m. 2020-12-16)

Weinerhall, John, led. av riksdagen (fr.o.m. 2019-09-02 t.o.m. 2020-12-16)

Huvudsekreterare:

Ellegård, Susanne, rättssakkunnig (fr.o.m. 2018-11-01 t.o.m. 2019-05-12)

Ludvigsson, Jenny, hovrättsassessor (fr.o.m. 2019-08-19 t.o.m. 2020-12-31)

Sekreterare:

Rinder, Daniel, kansliråd (fr.o.m. 2018-10-15 t.o.m. 2020-02-29) Sandström, Fredrik, departementssekreterare (fr.o.m. 2019-08-19 t.o.m. 2020-11-29)

Strömberg, Ingrid, utredningssekreterare (fr.o.m. 2020-01-01 t.o.m. 2020-06-30)

Direktiv för utredningen, se dir. 2018:47, dir. 2019:18 och dir. 2020:77

Kommittén har avgett

SOU 2020:64 Hästnäringens finansiering på den omreglerade spelmarknaden

SOU 2020:77 Ökat skydd och stärkt reglering på den omreglerade spelmarknaden

Uppdraget är därmed slutfört.

6.10Utredningen om samordning av statliga utbetalningar från välfärdssystemen (Fi 2018:05)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2018-06-14

Särskild utredare:

Begler, Ann-Marie, generaldirektör (fr.o.m. 2018-06-14 t.o.m. 2020-06-08)

Sakkunniga:

Cejie, Joakim, kansliråd (fr.o.m. 2018-11-30 t.o.m. 2019-08-20)

Gutberg, Karl, kansliråd (fr.o.m. 2018-10-01 t.o.m. 2020-06-08)

Leander, Åsa, ämnesråd (fr.o.m. 2018-10-01 t.o.m. 2018-11-29)

Experter:

Borgström, Anders, kansliråd (fr.o.m. 2018-10-01 t.o.m. 2020-06-08) Eckerby, Veronica, departementssekreterare (fr.o.m. 2018-10-01 t.o.m. 2020-06-08)

Eriksson, Cecilia, kansliråd (fr.o.m. 2018-10-01 t.o.m. 2020-06-08)

153

Finansdepartementet Skr. 2020/21:103

Fjellman, Helena, rättslig expert (fr.o.m. 2018-10-01 t.o.m.

2020-06-08)

Kasström, Helen, departementssekreterare (fr.o.m. 2018-10-01 t.o.m. 2020-06-08)

Nordmarc, Marie, kansliråd (fr.o.m. 2018-10-01 t.o.m. 2019-02-20) Runsten, Hélène, verksjurist (fr.o.m. 2018-10-01 t.o.m. 2020-06-08) Stridsberg, Fredric, områdeschef (fr.o.m. 2018-10-01 t.o.m.

2020-06-08)

Strömberg Croné, Henrik, utredare (fr.o.m. 2018-10-01 t.o.m.

2020-06-08)

Sundin, Elisabeth, rättssakkunnig (fr.o.m. 2018-10-01 t.o.m.

2019-05-19)

Söderberg, Johan, controller (fr.o.m. 2018-10-01 t.o.m. 2020-06-08) Söderlind, Joar, rättssakkunnig (fr.o.m. 2019-05-20 t.o.m. 2020-06-08) Wedin, Stefan, sektionschef (fr.o.m. 2018-10-01 t.o.m. 2020-06-08) Westerling Greer, Anneli, expert (fr.o.m. 2018-10-01 t.o.m.

2020-06-08)

Sekreterare:

Renås, Caroline, departementssekreterare (fr.o.m. 2019-02-21 t.o.m. 2020-06-08)

Fransson, Anna, departementssekreterare (fr.o.m. 2019-10-01 t.o.m. 2020-05-10)

Fridh Welin, Anna, rättssakkunnig (fr.o.m. 2018-09-24 t.o.m.

2020-02-02)

Karlsson, Mattias, utredare (fr.o.m. 2019-10-14 t.o.m. 2020-03-31) Karlsson, Mattias, utredare (fr.o.m. 2020-04-01 t.o.m. 2020-05-31) Kinnunen Bengtsson, Sofia, förvaltningsrättsfiskal (fr.o.m. 2020-01-13 t.o.m. 2020-05-31)

Millberg, Emma, kammarrättsassessor (fr.o.m. 2019-08-19 t.o.m.

2020-05-31)

Möller, Lena, utredare (fr.o.m. 2019-01-15 t.o.m. 2019-10-31) Nordmarc, Marie, kansliråd (fr.o.m. 2019-02-25 t.o.m. 2020-05-31)

Huvudsekreterare:

Alskog, Juha, kansliråd (fr.o.m. 2018-09-06 t.o.m. 2020-06-15) Arnek, Magnus, rådgivare (fr.o.m. 2018-09-01 t.o.m. 2019-06-23)

Direktiv för utredningen, se dir. 2018:50

Kommittén har avgett

SOU 2020:35 Kontroll för ökad tilltro – en ny myndighet för att förebygga, förhindra och upptäcka felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen

Uppdraget är därmed slutfört.

154

Finansdepartementet Skr. 2020/21:103

6.11Jämlikhetskommissionen (Fi 2018:07)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2018-08-02

Ordförande:

Molander, Per, tekn. dr, f.d. generaldirektör (fr.o.m. 2018-08-13 t.o.m. 2020-08-06)

Ledamöter:

Balkfors, Anna, strateg (fr.o.m. 2018-08-13 t.o.m. 2020-08-06) Björklund, Anders, professor emeritus (fr.o.m. 2018-08-13 t.o.m. 2020-08-06)

Hedborg, Anna, f.d. generaldirektör (fr.o.m. 2018-08-13 t.o.m.

2020-08-06)

Holmlund, Helena, docent (fr.o.m. 2018-08-27 t.o.m. 2020-08-06) Lundeberg, Olle, professor (fr.o.m. 2018-08-13 t.o.m. 2020-08-06) Olsson, Claes, generaldirektör (fr.o.m. 2018-08-13 t.o.m. 2020-08-06)

Experter:

Johansson, Mats E, kansliråd (fr.o.m. 2018-09-12 t.o.m. 2020-08-06) Nannesson, Frida, departementssekreterare (fr.o.m. 2018-09-12 t.o.m. 2018-11-18)

Nahum, Ruth-Aida, departementssekreterare (fr.o.m. 2018-11-19 t.o.m. 2020-08-06)

Sekreterare:

Eliasson, Tove, fil.dr (fr.o.m. 2018-10-01 t.o.m. 2020-05-31) Jakobsson Randers, Marie, avdelningsjurist (fr.o.m. 2019-09-01 t.o.m. 2020-05-31)

Norström, Irén, registrator (fr.o.m. 2019-08-20 t.o.m. 2020-08-13) Persson Kern, Kristian, senior utredare (fr.o.m. 2018-09-24 t.o.m. 2020-05-31)

Vasilevska, Marija, student (fr.o.m. 2019-11-01 t.o.m. 2019-12-31) Vasilevska, Marija, student (fr.o.m. 2020-01-01 t.o.m. 2020-01-31) Vasilevska, Marija, student (fr.o.m. 2020-02-01 t.o.m. 2020-03-31) Widmalm, Frida

Direktiv för kommittén, se dir. 2018:74

Kommittén har avgett

SOU 2020:46 En gemensam angelägenhet, Vol. 1

En gemensam angelägenhet, Vol. 2

Uppdraget är därmed slutfört.

6.12Utredningen om grönt sparande (Fi 2018:08)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2018-08-02

Särskild utredare:

Pettersson, Birgitta, kanslichef (fr.o.m. 2018-10-01 t.o.m. 2020-03-31)

155

Finansdepartementet Skr. 2020/21:103

Experter:

Axelsson, Marita, kansliråd (fr.o.m. 2018-11-13 t.o.m. 2020-03-31) Bergstrand, Viveca, departementssekreterare (fr.o.m. 2018-11-13 t.o.m. 2020-03-31)

Bergström, Sara, fil.dr (fr.o.m. 2018-11-13 t.o.m. 2020-03-31) Junker, Svenne, forskare, lärare (fr.o.m. 2018-11-13 t.o.m.

2020-03-31)

Larris, Anna, senior jurist (fr.o.m. 2018-11-13 t.o.m. 2020-03-31) Lindberg, Hans, vd (fr.o.m. 2018-11-13 t.o.m. 2020-03-31) Münnich Vass, Miriam, handläggare (fr.o.m. 2018-11-13 t.o.m.

2020-03-31)

Troedsson, Vigg, civilekonom (fr.o.m. 2018-11-13 t.o.m. 2020-03-31) Sand, Robert, kansliråd (fr.o.m. 2018-11-13 t.o.m. 2020-03-31) Sundberg, Johanna, senior finansinspektör (fr.o.m. 2018-11-13 t.o.m. 2020-03-31)

Thomann, Christian, ämnesråd (fr.o.m. 2018-11-13 t.o.m. 2020-03-31) Wallin, Olof, rättslig expert (fr.o.m. 2018-11-13 t.o.m. 2020-03-31)

Sekreterare:

Andersson, Marcus, skattejurist (fr.o.m. 2018-10-08 t.o.m.

2020-03-31)

Frimann-Clausen Engel, Sandra, ämnesråd (fr.o.m. 2018-10-08 t.o.m. 2020-03-31)

Direktiv för utredningen, se dir. 2018:75

Kommittén har avgett

SOU 2020:17 Grönt sparande

Uppdraget är därmed slutfört.

6.13Bilpoolsutredningen (Fi 2018:09)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2018-08-30

Särskild utredare:

Andersson Calafatis, Christoffer, rådman (fr.o.m. 2019-03-20 t.o.m. 2020-04-29)

Experter:

Bragg, Jenny, utredare (fr.o.m. 2019-04-24 t.o.m. 2020-04-30) Carbonari, Sebastian, departementssekreterare (fr.o.m. 2019-04-24 t.o.m. 2020-04-30)

GAndersson, Stefan, ämnesråd (fr.o.m. 2019-04-24 t.o.m. 2020-04-30) Lackman, Anna, expert (fr.o.m. 2019-08-13 t.o.m. 2020-04-30) Larsson, Johan, förbundsjurist (fr.o.m. 2019-11-27 t.o.m. 2020-04-30) Lidstöm, Jan-Olof, kansliråd (fr.o.m. 2019-04-24 t.o.m. 2020-01-19) Nelsson, Ida, expert (fr.o.m. 2019-04-24 t.o.m. 2019-11-26)

Nilsen, Thorbjörn, expert (fr.o.m. 2019-04-29 t.o.m. 2019-08-12) Pallasdies, Ann-Sofi, rättslig expert (fr.o.m. 2019-04-24 t.o.m. 2020-04-30)

156

Finansdepartementet Skr. 2020/21:103

Thörn, Lennart, kvalificerad utredare (fr.o.m. 2019-04-24 t.o.m. 2020-04-30)

Wingmark, Alexandra, rättssakkunnig (fr.o.m. 2019-04-24 t.o.m. 2020-04-30)

Sekreterare:

Holmberg, Carl, utredare (fr.o.m. 2019-04-23 t.o.m. 2020-04-30) Sundberg, Maria, kammarrättsassessor (fr.o.m. 2019-02-18 t.o.m. 2020-05-08)

Direktiv för utredningen, se dir. 2018:93 och dir. 2019:68

Kommittén har avgett

SOU 2020:22 Motorfordonspooler – på väg mot ökad delning av motorfordon

Uppdraget är därmed slutfört.

6.14Översyn av hyresmodell för vissa kulturinstitutioner (Fi 2018:10)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2018-08-30

Särskild utredare:

Böhlin, Birgitta, f.d. generaldirektören (fr.o.m. 2019-08-15 t.o.m. 2020-12-15)

Experter:

Aho, Nebil, ämnesråd (fr.o.m. 2020-02-17 t.o.m. 2020-12-15) Andersson, Björn, utredare (fr.o.m. 2020-02-17 t.o.m. 2020-12-15) Bratt, Maria, vice verkställande direktör (fr.o.m. 2020-02-17 t.o.m. 2020-12-15)

Höög, Katarina, kansliråd (fr.o.m. 2020-02-17 t.o.m. 2020-12-15) Jägare, Joakim, kansliråd (fr.o.m. 2020-02-17 t.o.m. 2020-12-15) Molin, Mariette, redovisningschef (fr.o.m. 2020-02-17 t.o.m.

2020-12-15)

Sekreterare:

Bogdanovic, Goran, departementssekreterare (fr.o.m. 2019-11-18 t.o.m. 2020-12-31)

Direktiv för utredningen, se dir. 2018:98, dir. 2019:58 och dir. 2020:85

Kommittén har avgett

SOU 2020:76 Funktionalitet och enhetlighet – hyresmodell för fem kulturinstitutioners huvudbyggnader

Uppdraget är därmed slutfört.

157

Finansdepartementet Skr. 2020/21:103

6.15Utredningen om skatt på skadliga kemikalier i kläder och skor (Fi 2019:01)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2019-04-18

Särskild utredare:

Loman, Gabriella, kammarrättsråd (fr.o.m. 2019-05-13 t.o.m. 2020-04-01)

Experter:

Pettersson, Petra, hållbarhetsansvarig (fr.o.m. 2019-12-10) Bergman, Åke, gästprofessor (fr.o.m. 2019-05-28) Berntsson, Viktoria, nationell specialist (fr.o.m. 2019-05-28)

Bertell, Hanna, rättslig expert (fr.o.m. 2019-05-28 t.o.m. 2019-08-25) Gisselman, Fredrik, miljöekonom (fr.o.m. 2019-05-28)

Gärdström, Tomas, ämnesråd (fr.o.m. 2019-05-28) Hansson, Mats-Olof, ämnesråd (fr.o.m. 2019-05-28) Lundgren, Åsa, rättslig expert (fr.o.m. 2019-08-26) Lönn, Robert, skattejurist (fr.o.m. 2019-05-28)

Nikkarinen, Magnus, näringspolitisk expert (fr.o.m. 2019-05-28) Slunge, Daniel, fil.dr (fr.o.m. 2019-05-28)

Stewart, Alexandra, toxikolog (fr.o.m. 2019-05-28)

Wallin, Maria, departementssekreterare (fr.o.m. 2019-05-28) Westman, Linnea, rättssakkunnig (fr.o.m. 2019-05-28)

Sekreterare:

Granlund, David, universitetslektor (fr.o.m. 2019-08-05 t.o.m. 2020-04-01)

Forsell, Jerker, ämnesråd (fr.o.m. 2019-06-01 t.o.m. 2020-04-01) Niklewski Nilsson, Elin, tf. assessor (fr.o.m. 2019-05-20 t.o.m. 2020-04-01)

Direktiv för utredningen, se dir. 2019:15

Kommittén har avgett

SOU 2020:20 Skatt på modet – för att få bort skaliga kemikalier

Uppdraget är därmed slutfört.

6.16Utredningen om nya kapitaltäckningsregler för värdepappersbolag (Fi 2019:02)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2019-05-16

Särskild utredare:

Lindeblad, Ann-Christine, justitieråd (fr.o.m. 2019-05-16 t.o.m. 2020-03-09)

Experter:

Demander, Johanna, departementssekreterare (fr.o.m. 2019-06-24 t.o.m. 2020-03-09)

158

Finansdepartementet Skr. 2020/21:103

Fick, Joakim, jurist (fr.o.m. 2019-06-24 t.o.m. 2020-03-09) Mannent, Jenny, senior ekonom (fr.o.m. 2019-06-24 t.o.m.

2020-02-09)

Olin, Maria, senior adviser (fr.o.m. 2019-06-24 t.o.m. 2020-03-09) Svensson, Anna, senior jurist (fr.o.m. 2019-06-24 t.o.m. 2020-03-09)

Sekreterare:

Gensmann, Camilla, hovrättsassessor (fr.o.m. 2019-05-16 t.o.m. 2020-03-09)

Lycke, Johan, jurist (fr.o.m. 2019-05-16 t.o.m. 2020-03-09)

Direktiv för utredningen, se dir. 2019:22

Kommittén har avgett

SOU 2020:12 Nya kapitaltäckningsregler för värdepappersbolag

Uppdraget är därmed slutfört.

6.17Rut-utredningen (Fi 2019:03)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2019-06-05

Särskild utredare:

Rehnberg, Ulf, f.d. avdelningschef (fr.o.m. 2019-06-13 t.o.m. 2020-09-16)

Experter:

Ahlsten, Maria, utredare (fr.o.m. 2020-03-20 t.o.m. 2020-09-16) Bengtsson, Greger, samordnare (fr.o.m. 2019-10-08 t.o.m. 2020-09-16) Bergstrand, Viveca, departementssekreterare (fr.o.m. 2019-08-13 t.o.m. 2019-08-26)

Blank Thörnroos, Pia, rättslig expert (fr.o.m. 2019-08-13 t.o.m.

2020-09-16)

Broman, Charlotta, ämnesråd (fr.o.m. 2019-08-13 t.o.m. 2020-04-27) Ekenberg, Marina, departementssekreterare (fr.o.m. 2019-08-27 t.o.m. 2020-09-16)

Gustavsson, Magnus, departementssekreterare (fr.o.m. 2019-08-13 t.o.m. 2020-09-16)

Hansson, Kjell, förbundsstyrelseledamot (fr.o.m. 2019-08-13 t.o.m. 2020-09-16)

Hasslemark, Henrik, rättssakkunnig (fr.o.m. 2019-08-13 t.o.m.

2020-09-16)

Kogsta, Evelina, näringspolitisk expert (fr.o.m. 2019-08-13 t.o.m.

2020-09-16)

Lidefelt, Johan, nationalekonom (fr.o.m. 2019-08-13 t.o.m.

2020-09-16)

Ohlsson, Thomaz, handläggare (fr.o.m. 2019-08-13 t.o.m. 2019-10-07) Tallberg, Christina, ordförande (fr.o.m. 2019-08-13 t.o.m. 2020-09-16) Wada, Jenny, departementssekreterare (fr.o.m. 2019-08-13 t.o.m.

2020-09-16)

159

Finansdepartementet Skr. 2020/21:103

Sekreterare:

Daleng, Trine, skattehandläggare (fr.o.m. 2019-10-01 t.o.m.

2020-01-16)

Fäger, Catarina, kammarrättsassessor (fr.o.m. 2019-07-01 t.o.m.

2020-09-18)

von Greiff, Jenny, ämnesråd (fr.o.m. 2019-08-29 t.o.m. 2020-01-16) Gustafsson, Maria, sekreterare (fr.o.m. 2020-02-17 t.o.m. 2020-08-31)

Direktiv för utredningen, se dir. 2019:26 och dir. 2019:100

Kommittén har avgett

SOU 2020:5 Fler ruttjänster och höjt tak för rutavdraget SOU 2020:52 Rutavdrag för äldre

Uppdraget är därmed slutfört.

6.18Utredningen om bättre konkurrens i bostadsbyggandet (Fi 2019:04)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2019-06-13

Särskild utredare:

Ågren, Maria, generaldirektör (fr.o.m. 2019-06-19 t.o.m. 2020-12-14)

Sakkunniga:

Carlén, Tove, departementssekreterare (fr.o.m. 2019-10-22 t.o.m. 2020-06-22)

Fridborn Kempe, Philip, kansliråd (fr.o.m. 2020-06-23 t.o.m.

2020-12-14)

Lindholm, Benny, rättssakkunnig (fr.o.m. 2019-10-22 t.o.m.

2020-12-14)

Murray, Erik, kansliråd (fr.o.m. 2019-10-22 t.o.m. 2020-12-14) Svensson, K.A. Stefan, ämnesråd (fr.o.m. 2020-06-23 t.o.m.

2020-12-14)

Thureson, Anna, departementssekreterare (fr.o.m. 2019-10-22 t.o.m. 2020-06-22)

Sekreterare:

Hedelin, Johan, konkurrensråd (fr.o.m. 2019-10-01 t.o.m. 2020-12-14) Lundmark Söderberg, Tove, jurist (fr.o.m. 2019-12-20 t.o.m.

2020-12-14)

Direktiv för utredningen, se dir. 2019:31

Kommittén har avgett

SOU 2020:75 Bygg och bo till lägre kostnad – Förslag för bättre konkurrens i bostadsbyggandet

Uppdraget är därmed slutfört.

160

Finansdepartementet Skr. 2020/21:103

6.19Utredningen om folkbokföring och samordningsnummer (Fi 2019:05)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2019-09-05

Särskild utredare:

Almgren, Karin, f.d. justitieråd (fr.o.m. 2019-11-01)

Experter:

Agnevik, Ann Sofi, förbundsjurist (fr.o.m. 2019-11-18) Falkenhall, Anita, departementssekreterare (fr.o.m. 2020-08-28) Bergman, Susanne, departementssekreterare (fr.o.m. 2019-11-04 t.o.m. 2020-01-30)

Fernhed, Elin, departementssekreterare (fr.o.m. 2020-02-01 t.o.m.

2020-08-27)

Fredin, Magnus, verksamhetsutvecklare (fr.o.m. 2019-11-04) Grönkvist, Gunnar, poliskommissarie (fr.o.m. 2019-11-04) Göransson, Peter, senior adviser (fr.o.m. 2019-11-04) Magnusson, Boel, verksjurist (fr.o.m. 2019-11-04)

Salehi, Daniel, processledare (fr.o.m. 2020-03-25) Stierna, Nina, rättslig expert (fr.o.m. 2019-11-04) Svedberg, Annica, kansliråd (fr.o.m. 2019-11-04)

Thorell, Jeanette, rättslig expert (fr.o.m. 2019-11-04)

Åberg, Andreas, enhetschef (fr.o.m. 2019-11-04 t.o.m. 2020-03-25)

Sekreterare:

Holgersson, Kristin, ämnessakkunnig (fr.o.m. 2020-09-01) Lundqvist, Jonatan, hovrättsassessor (fr.o.m. 2019-11-01) Svedjevik, Anna, tf. hovrättsråd (fr.o.m. 2019-11-01 t.o.m. 2020-08-10)

Lokal: Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm

Direktiv för utredningen, se dir. 2019:54

Uppdraget beräknas vara slutfört den 1 april 2021.

6.20Engångsartikelutredningen (Fi 2019:06)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2019-09-12

Särskild utredare:

Bengtsson, Anders, kammarrättslagman (fr.o.m. 2019-10-02 t.o.m. 2020-08-10)

Experter:

Aurell, Emelie, miljöekonom (fr.o.m. 2019-11-01 t.o.m. 2020-08-10) Bertell, Hanna, departementssekreterare (fr.o.m. 2019-10-08 t.o.m. 2020-08-10)

Gunnarsson, Viktor, departementssekreterare (fr.o.m. 2019-10-08 t.o.m. 2020-08-10)

161

Finansdepartementet Skr. 2020/21:103

Jönsson, Pär, rättslig expert (fr.o.m. 2019-10-08 t.o.m. 2020-08-10) Kock, Elisabet, handläggare (fr.o.m. 2019-10-08 t.o.m. 2019-10-31) Ljungberg, Jonas, rättssakkunnig (fr.o.m. 2019-10-08 t.o.m.

2020-08-10)

Lönn, Robert, skattejurist (fr.o.m. 2019-10-08 t.o.m. 2020-08-10) Oltner, Jenny, departementssekreterare (fr.o.m. 2019-10-08 t.o.m. 2020-08-10)

Stenmarck, Åsa, avfallsexpert (fr.o.m. 2019-12-03 t.o.m. 2020-08-10)

Sekreterare:

Kock, Elisabet, miljöekonom (fr.o.m. 2019-11-01 t.o.m. 2020-08-10) Lundahl, Jenny, kammarrättsassessor (fr.o.m. 2019-09-25 t.o.m.

2020-08-17)

Direktiv för utredningen, se dir. 2019:55

Kommittén har avgett

SOU 2020:48 Skatt på engångsartiklar

Uppdraget är därmed slutfört.

6.21Utredningen om det skatterättsliga företrädaransvaret (Fi 2019:07)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2019-10-31

Särskild utredare:

Silfverberg, Christer, f.d. justitieråd (fr.o.m. 2019-11-11 t.o.m. 2020-11-02)

Sekreterare:

Pettersson, Stina, justitiesekreterare (fr.o.m. 2019-11-13 t.o.m. 2020-11-06)

Sakkunnig:

Simon-Almendal, Teresa, professor (fr.o.m. 2019-12-03 t.o.m. 2020-11-02)

Experter:

Bembli, Omar, departementssekreterare (fr.o.m. 2019-12-03 t.o.m. 2020-11-02)

Bartels, Katarina, skatteexpert (fr.o.m. 2020-02-10 t.o.m. 2020-11-02) Brockert, Mats, skatteexpert (fr.o.m. 2019-12-03 t.o.m. 2020-11-02) Ekenberg, Marina, departementssekreterare (fr.o.m. 2019-12-03 t.o.m. 2020-11-02)

Eriksson, Daniel, rättslig expert (fr.o.m. 2019-12-03 t.o.m.

2020-11-02)

Hedman, Per, vice överåklagare (fr.o.m. 2019-12-03 t.o.m.

2020-11-02)

Krassén, Patrick, skatteexpert (fr.o.m. 2019-12-03 t.o.m. 2020-11-02)

162

Finansdepartementet Skr. 2020/21:103

Norrsjö Göransson, Lena, verksjurist (fr.o.m. 2019-12-03 t.o.m. 2020-11-02)

Ondrasek Olofsson, Lynda, skatteexpert (fr.o.m. 2019-12-03 t.o.m. 2020-02-10)

Stålnacke, Anna, rådman (fr.o.m. 2019-12-03 t.o.m. 2020-11-02)

Direktiv för utredningen, se dir. 2019:74

Kommittén har avgett

SOU 2020:60 Det skatterättsliga företrädaransvaret – en översyn

Uppdraget är därmed slutfört.

6.22Utredningen om stärkta åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (Fi 2019:08)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2019-11-07

Särskild utredare:

Thorblad, Barbro, f.d. generaldirektör (fr.o.m. 2019-12-14)

Sakkunniga:

Choi, Carola, kansliråd (fr.o.m. 2020-02-17) Forsman, Markus, kansliråd (fr.o.m. 2020-02-17) Oljelund, Hanna, rättssakkunnig (fr.o.m. 2020-02-17 t.o.m. 2020-06-07)

Wågman, Marcus, rättssakkunnig (fr.o.m. 2020-09-07)

Experter:

Aggevall, Helena, jurist (fr.o.m. 2020-02-17)

Ekstrand, Sara, jurist (fr.o.m. 2020-02-17)

Hörngren, Lars, senior rådgivare (fr.o.m. 2020-02-17)

Gunnarsson, Mathias, länsjurist (fr.o.m. 2020-02-17)

Sekreterare:

Gensmann, Camilla, hovrättsassessor (fr.o.m. 2020-03-10)

Karlsson Wramsmyr, Sofia, kammarrättsassessor (fr.o.m. 2019-12-14) Nilsson, Karl, kansliråd (fr.o.m. 2020-02-05)

Lokal: Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm

Direktiv för utredningen, se dir. 2019:80 och dir. 2020:122

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 31 maj 2021.

163

Finansdepartementet Skr. 2020/21:103

6.23Utredningen om förenklade skatteregler för att underlätta och främja egenföretagande

(Fi 2019:09)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2019-12-19

Särskild utredare:

Eng, Christina, ordförande (fr.o.m. 2019-12-23)

Experter:

Bartels, Katarina, skatteexpert (fr.o.m. 2020-02-10) Brockert, Mats, skatteexpert (fr.o.m. 2020-02-10)

Brose, Peter, kansliråd (fr.o.m. 2020-02-10 t.o.m. 2020-07-31) Eliasson, Anna, rättslig expert (fr.o.m. 2020-02-10)

Hamrén, Andreas, kansliråd (fr.o.m. 2020-07-01)

Fahlgren, Katrin departementssekreterare (fr.o.m. 2020-10-01) Helenius Lockner, Mia, kansliråd (fr.o.m. 2020-07-01)

Hållö, Torbjörn, ekonom (fr.o.m. 2020-02-10)

Jonasdottir, Hildur, departementssekreterare (fr.o.m. 2020-02-10) Krassén, Patrik, skattepolitisk expert (fr.o.m. 2020-02-10)

Larsson, Hans Peter, auktoriserad skatterådgivare (fr.o.m. 2020-02-10) Lewander, Anna, departementssekreterare (fr.o.m. 2020-02-10 t.o.m. 2020-06-30)

Nabavi, Pardis, departementssekreterare (fr.o.m. 2020-09-01) Pilsäter, Karin, skattepolitisk expert (fr.o.m. 2020-02-10) Rydin, Urban, skattechef (fr.o.m. 2020-02-10)

Sundblad Stahre, Anna, kansliråd (fr.o.m. 2020-02-10 t.o.m.

2020-06-30)

Werkell, Ulla, skattejurist (fr.o.m. 2020-02-10 t.o.m. 2020-09-01) Werkell, Ulla, skattejurist (fr.o.m. 2020-09-02)

Sekreterare:

Lindeberg, Niklas, rättslig utredare (fr.o.m. 2020-01-13) Öhrn Karlsson, Nina, analytiker (fr.o.m. 2020-01-13)

Lokal: Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm

Direktiv för utredningen, se dir. 2019:102

Kommittén har avgett

SOU 2020:50 Enklare skatteregler för enskilda näringsidkare

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 1 juli 2021.

6.24Utredningen ett nytt regelverk om säkerställda obligationer (Fi 2019:10)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2019-12-19

Särskild utredare:

Nygren, Pär, bitr. områdeschef (fr.o.m. 2020-01-10 t.o.m. 2020-11-04)

164

Finansdepartementet Skr. 2020/21:103

Sakkunnig:

Lidquist, Carl, rättssakkunnig (fr.o.m. 2020-02-17 t.o.m. 2020-11-04)

Experter:

Axelsson, Krister, senior analytiker (fr.o.m. 2020-02-17 t.o.m.

2020-11-04)

Ferenius, Camilla, rådgivare (fr.o.m. 2020-02-17 t.o.m. 2020-11-04) Frössander, Ida, senior analytiker (fr.o.m. 2020-02-17 t.o.m.

2020-11-01)

Mannent, Jenny, senior ekonom (fr.o.m. 2020-02-17 t.o.m.

2020-11-04)

Mårtensson, Therese, kanslichef (fr.o.m. 2020-02-17 t.o.m.

2020-11-04)

Nordström, Bengt, enhetschef (fr.o.m. 2020-02-17 t.o.m. 2020-11-04) Söderberg, Jonas, ekonom (fr.o.m. 2020-02-17 t.o.m. 2020-11-04) Wall, Helene, chefsjurist (fr.o.m. 2020-02-17 t.o.m. 2020-11-04)

Sekreterare:

Lööw, Åsa, senior riskexpert (fr.o.m. 2020-01-20 t.o.m. 2020-11-05) Schüllerqvist, Niklas, rådman (fr.o.m. 2020-02-24 t.o.m. 2020-10-31)

Språkgranskare:

Andersson, Danielle, beredningsjurist (fr.o.m. 2020-07-20 t.o.m. 2020-09-10)

Direktiv för utredningen, se dir. 2019:107

Kommittén har avgett

SOU 2020:61 Ändrade regler om säkerställda obligationer

Uppdraget är därmed slutfört.

6.25Bygglovsutredningen (Fi 2020:01)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2020-01-23

Särskild utredare:

Blomberg, Jesper, jurist (fr.o.m. 2020-02-17)

Sakkunniga:

Berwick, Sarah, departementssekreterare (fr.o.m. 2020-03-26)

Flygt, Maja, departementssekreterare (fr.o.m. 2020-03-26)

Fredriksson, Mathias, kansliråd (fr.o.m. 2020-03-26)

Gloppestad, Linn, departementssekreterare (fr.o.m. 2020-03-26)

Jansson, Charlotte, rättssakkunnig (fr.o.m. 2020-03-26)

Experter:

Alterman, Johanna, försvarsjurist (fr.o.m. 2020-03-26) von Axelsson, Hans, utredare (fr.o.m. 2020-03-26)

Edenborg, Love, expert planering och byggande (fr.o.m. 2020-03-26) Hane, Josefin, bygglovsexpert (fr.o.m. 2020-03-26)

Hedlund, Anders, antikvarie (fr.o.m. 2020-03-26)

165

Finansdepartementet Skr. 2020/21:103

Holm, Thomas, lantmätare (fr.o.m. 2020-04-22) Johansson, Per, uppdragsansvarig (fr.o.m. 2020-03-26) Karlsson, Per, brandingenjör (fr.o.m. 2020-04-02) Ledelius, Jonas, länsjurist (fr.o.m. 2020-03-26)

Lindroos, Åsa, jurist (fr.o.m. 2020-03-26 t.o.m. 2020-04-21) Reuterskiöld Wall, Caroline, chefsjurist (fr.o.m. 2020-03-26)

Udd, Anton, nationell samhällsplanerare expert (fr.o.m. 2020-03-26) Åkerskog, Ann, handläggare (fr.o.m. 2020-03-26)

Huvudsekreterare:

Adolfsson, Camilla, jurist (fr.o.m. 2020-02-17)

Sekreterare:

Kaplan Wikström, Ann-Kristin, departementssekreterare (fr.o.m. 2020-03-01)

Sandberg, David, beredningschef (fr.o.m. 2020-03-01 t.o.m. 2020-09-18)

Sundberg, Göran, stadsjurist (fr.o.m. 2020-09-08)

Lokal: Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm

Direktiv för utredningen, se dir. 2020:4

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 31 maj 2021.

6.26En väl fungerande ordning för val och beslutsfattande i kommuner och regioner (Fi 2020:02)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2020-02-06

Särskild utredare:

Eliason, Marianne, f.d. justitieråd (fr.o.m. 2020-02-07)

Experter:

Annergård, Malin, handläggare (fr.o.m. 2020-04-02) Dalman, Lena, förbundsjurist (fr.o.m. 2020-04-02) Josefsson, Madeleine, rättssakkunnig (fr.o.m. 2020-04-02) Moraca Roos, Sanja, rättssakkunnig (fr.o.m. 2020-04-02) Sandberg, Daniel, rättssakkunnig (fr.o.m. 2020-04-02) Sundel, Annica, valhandläggare (fr.o.m. 2020-02-04) Wada, Jenny, departementssekreterare (fr.o.m. 2020-04-02)

Parlamentarisk referensgrupp:

Karkiainen, Ida, riksdagsledamot (S) (fr.o.m. 2020-04-02) Ottoson, Erik, riksdagsledamot (M) (fr.o.m. 2020-04-02) Strandman, Mikael, riksdagsledamot (SD) (2020-04-02) Lindell, Göran, riksdagsledamot (C) (fr.o.m. 2020-04-02) Bernmar, Daniel, riksdagsledamot (V) (fr.o.m. 2020-04-02) Oskarsson, Irene, riksdagsledamot (KD) (fr.o.m. 2020-04-02) Flinth, Lisa, riksdagsledamot (L) (fr.o.m. 2020-04-02)

166

Finansdepartementet Skr. 2020/21:103

Ling, Joann, riksdagsledamot (MP) (fr.o.m. 2020-04-02 t.o.m. 2020-05-12)

Nordqvist, Anton, riksdagsledamot (MP) (fr.o.m. 2020-05-13)

Sekreterare:

Eriksson, Håkan, kansliråd (fr.o.m. 2020-03-01)

Lokal: Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm

Direktiv för utredningen, se dir. 2020:10

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 24 mars 2021.

6.27Ett moderniserat konsumentskydd (Fi 2020:03)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2020-02-13

Särskild utredare:

Kuttenkeuler, Anne, hovrättsråd och vice ordförande (fr.o.m. 2020-02-14)

Sakkunnig:

Rådberg, Felix, rättssakkunnig (fr.o.m. 2020-10-12)

Experter:

Girzl, Jolanda, näringspolitisk expert (fr.o.m. 2020-04-02)

Grundström, Mattias, chefsjurist (fr.o.m. 2020-10-12)

Klefbäck, Johan, kansliråd (fr.o.m. 2020-04-02 t.o.m. 2020-10-11)

Norman, Kerstin, hovrättsråd (fr.o.m. 2020-04-02)

Persson, Ulrika, rådman (fr.o.m. 2020-04-02)

Utterberg, Linda, ämnesråd (fr.o.m. 2020-06-15)

Sigfrid, Nils, departementssekreterare (fr.o.m. 2020-04-02)

Wahlroth, Tina, verkställande direktör (fr.o.m. 2020-10-12)

Westerlund, Joel, jurist (fr.o.m. 2020-04-02)

Wizell, Maria, konsumentjuridisk expert (fr.o.m. 2020-04-02)

Sekreterare:

Karlsson, Helene, kansliråd (fr.o.m. 2020-02-17)

Lokal: Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm

Direktiv för utredningen, se dir. 2020:13

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 13 augusti 2021.

167

Finansdepartementet Skr. 2020/21:103

6.28Utredningen om mervärdesskatt vid inhyrd personal för vård och social omsorg

(Fi 2020:04)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2020-02-27

Särskild utredare:

Fernlund, Carl Gustav, f.d. domare (fr.o.m. 2020-02-27)

Sakkunnig:

Påhlsson, Robert, professor (fr.o.m. 2020-03-23)

Experter:

Fored, Jeanette, skatteexpert (fr.o.m. 2020-03-23)

Gunnarsson, Kristin, departementssekreterare (fr.o.m. 2020-09-15) Gunnarsson, Raisa, departementssekreterare (fr.o.m. 2020-03-23) Gustafsson, Karin, ämnesråd (fr.o.m. 2020-04-28)

Johansson, Thomas, rättslig expert (fr.o.m. 2020-03-23) Larsson, Karin, sakkunnig (fr.o.m. 2020-03-23) Olovsson, Ulf, kansliråd (fr.o.m. 2020-03-23)

Sandberg Nilsson, Anna, skatteexpert (fr.o.m. 2020-03-23)

Sekreterare:

Gunnarsson, Raisa, departementssekreterare (fr.o.m. 2020-05-01) Norberg, Maria, rättssakkunnig (fr.o.m. 2020-03-16)

Lokal: Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm

Direktiv för utredningen, se dir. 2020:20 och dir. 2020:137

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 1 juni 2021.

6.29Nytt miljöstyrande system för godstransporter på väg (Fi 2020:05)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2020-04-16

Särskild utredare:

Andersson Calafatis, Christoffer, rådman (fr.o.m. 2020-06-01)

Experter:

Abascal Reyes, Elisa, kvalificerad utredare (fr.o.m. 2020-06-25) Andersson, Ulf, kansliråd (fr.o.m. 2020-06-25)

Backlund, Sandra, departementssekreterare (fr.o.m. 2020-06-25) Dahlin, Petter, kansliråd (fr.o.m. 2020-06-25)

Geidne, Jonny, strateg (fr.o.m. 2020-06-25)

Kekkonen Hjalmarsson, Leila, utredare (fr.o.m. 2020-06-25) Ljung, Anna, rättslig expert (fr.o.m. 2020-06-25)

Olausson, Birgitta, strategisk planerare (fr.o.m. 2020-06-25) Nylander, Patrik, kansliråd (fr.o.m. 2020-06-25)

Wojtasik, Wilhelm, departementssekreterare (fr.o.m. 2020-06-25)

168

Finansdepartementet Skr. 2020/21:103

Ålander, Ann-Christine, ämnesråd (fr.o.m. 2020-06-25)

Sekreterare:

Hansson, Mats-Olof, ämnesråd (fr.o.m. 2020-06-01)

Stigzelius, Karl-Anders, nationalekonom (fr.o.m. 2020-06-01 t.o.m. 2020-12-31)

Sundberg, Maria, kammarrättsassessor (fr.o.m. 2020-06-01)

Lokal: Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm

Direktiv för utredningen, se dir. 2020:38

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 30 september 2021.

6.30En socialt hållbar bostadsförsörjning (Fi 2020:06)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2020-05-07

Särskild utredare:

Skog, Karolina, riksdagsledamot (fr.o.m. 2020-05-07)

Sakkunniga:

Arell, Lars, ämnesråd (fr.o.m. 2020-10-01)

Björk Werner, Joel, rättssakkunnig (fr.o.m. 2020-10-01) Fridborn Kempe, Philip, kansliråd (fr.o.m. 2020-10-01) Moraca Roos, Sanja, rättssakkunnig (fr.o.m. 2020-10-01) Roos, Max, departementssekreterare (fr.o.m. 2020-10-01) Århammar, Annika, kansliråd (fr.o.m. 2020-10-01)

Experter:

Blume, Elin, strategisk samhällsplanerare (fr.o.m. 2020-10-01) Hofverberg, Martin, chefsekonom (fr.o.m. 2020-10-01) Hägred, Ulrika, expert (fr.o.m. 2020-10-01)

Larsson, Christer, adjungerad professor (fr.o.m. 2020-10-01) Larsson, Hanna, bostadspolitisk expert (fr.o.m. 2020-10-01) Lindvall, Martin, samhällspolitisk chef (fr.o.m. 2020-10-01) Weston, Henrik, utvecklingsledare (fr.o.m. 2020-10-01)

Östbrink, Jan-Ove, bostadspolitisk expert (fr.o.m. 2020-10-01)

Parlamentarisk referensgrupp:

Hedlund, Roger, riksdagsledamot (SD) (fr.o.m. 2020-08-20)

Holmberg, Helena, riksdagsledamot (L) (fr.o.m. 2020-08-20)

Johansson, Ola, riksdagsledamot (C) (fr.o.m. 2020-08-20)

Järrebring, Joakim, riksdagsledamot (S) (fr.o.m. 2020-08-20)

Lindblom, Clara, riksdagsledamot (V) (fr.o.m. 2020-08-20)

Malmqvist, Josefin, riksdagsledamot (M) (fr.o.m. 2020-08-20)

Metz, Therese, riksdagsledamot (MP) (fr.o.m. 2020-08-20)

Söder, Larry, riksdagsledamot (KD) (fr.o.m. 2020-08-20)

Sekreterare:

Carlander, Christoffer, utredare (fr.o.m. 2020-08-24)

169

Finansdepartementet Skr. 2020/21:103

Hedelin, Johan, konkurrensråd (fr.o.m. 2020-12-15) Lundmark Söderberg, Tove, sekreterare (fr.o.m. 2020-12-15) Zachrisson, Danielle, kansliråd (fr.o.m. 2020-05-15)

Lokal: Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm

Direktiv för utredningen, se dir. 2020:53

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 8 november 2021.

6.31En effektiv ekonomistyrning i kommuner och regioner (Fi 2020:07)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2020-09-03

Särskild utredare:

Olsson, Clas, generaldirektör (fr.o.m. 2020-09-07)

Sakkunniga:

Gustafsson, Karin, ämnesråd (fr.o.m. 2020-10-01) Lifvendahl, Marie, rättssakkunnig (fr.o.m. 2020-10-01) Wikström, Johan, departementssekreterare (fr.o.m. 2020-10-01)

Experter:

Johansson, Niclas, sektionschef (fr.o.m. 2020-10-01) Stark, Hans, ekonom (fr.o.m. 2020-10-01)

Petersson, Hans, utbildningsledare (fr.o.m. 2020-10-01)

Huvudsekreterare:

Rönn, Agneta, seniorkonsult (fr.o.m. 2020-09-07)

Sekreterare:

Edholm, Jonas, utredare (fr.o.m. 2020-10-26)

Lundbäck, Eva, kansliråd (fr.o.m. 2020-10-19 t.o.m. 2020-12-20) Persson, Elin, departementssekreterare (fr.o.m. 2020-10-01) Santesson, Daniel, chefscontroller (fr.o.m. 2020-11-01)

Lokal: Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm

Direktiv för utredningen, se dir. 2020:88

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 24 september 2021.

6.32Införande av nya uppgiftsskyldigheter för betaltjänstleverantörer (Fi 2020:08)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2020-10-22

Särskild utredare:

Askersjö, Inga-Lill, justitieråd (fr.o.m. 2020-12-07)

Sekreterare:

Niklewski Nilsson, Elin, rättslig specialist (fr.o.m. 2021-01-12)

170

Finansdepartementet Skr. 2020/21:103

Lokal: Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm

Direktiv för utredningen, se dir. 2020:106

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 30 november 2021.

6.33Utredningen om vissa frågor om statligt anställdas rättsställning (Fi 2020:09)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2020-11-19

Särskild utredare:

Dahlbom, Monica, kammarrättspresident (fr.o.m. 2020-11-19)

Sekreterare:

Fränngård, Christina, administrativ assessor (fr.o.m. 2021-01-01)

Lokal: Jönköpings tingsrätt, Hamngatan 15, Jönköping

Direktiv för utredningen, se dir. 2020:120

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 19 november 2021.

6.34Ett offentligt register för bostadsrätter (Fi 2020:10)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2020-12-03

Särskild utredare:

Kjellson, Bengt, f.d. generaldirektör (fr.o.m. 2021-01-01)

Lokal: Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm

Direktiv för utredningen, se dir. 2020:123

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 1 juli 2022.

6.35Utredningen Förslag för att underlätta för förstagångsköpare på bostadsmarknaden (Fi 2020:11)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2020-12-03

Särskild utredare:

Nordström, Eva, verkställande direktör (fr.o.m. 2020-12-21)

Huvudsekreterare:

Svensén, Robin, nationalekonom (fr.o.m. 2021-02-01)

Sekreterare:

Ribbing, Markus, rådgivare (fr.o.m. 2021-01-01)

171

Finansdepartementet Skr. 2020/21:103

Lokal: Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm

Direktiv för utredningen, se dir. 2020:125

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 1 november 2021.

6.36Utredningen Statens roll på betalningsmarknaden (Fi 2020:12)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2020-12-10

Särskild utredare:

Kinberg Batra, Anna, civilekonom (fr.o.m. 2020-12-11)

Sekreterare:

Wiklund Bystedt, Fredrik, revisionsdirektör (fr.o.m. 2021-01-01)

Lokal: Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm

Direktiv för utredningen, se dir. 2020:133

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 30 november 2022.

172

Utbildningsdepartementet Skr. 2020/21:103

7Utbildningsdepartementet

Inom detta avsnitt har följande kommittéer avslutat sin verksamhet sedan redovisningen i 2019 års kommittéberättelse: 4, 5, 7, 9, 11 och 14.

7.1Svenska delegationen av finsk-svenska utbildningsrådet (U 1976:11)

Organ inom Regeringskansliet

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 1976-09-09

Ordförande:

Baylan, Ibrahim, statsråd (fr.o.m. 2004-11-01 t.o.m. 2006-10-06) Björklund, Jan, statsråd (fr.o.m. 2006-10-07 t.o.m. 2014-10-03) Ekström, Anna, statsråd (fr.o.m. 2019-01-21)

Fridolin, Gustav, statsråd (fr.o.m. 2014-10-04 t.o.m. 2019-01-20) Johansson, Ylva, statsråd (fr.o.m. 1994-10-11 t.o.m. 1998-10-15) Steen, Anitra, statssekreterare (fr.o.m. 1989-02-24 t.o.m. 1991-10-06) Wärnersson, Ingegerd, statsråd (fr.o.m. 1998-12-15 t.o.m. 2002-01-31) Östros, Thomas, statsråd (fr.o.m. 2002-02-01 t.o.m. 2004-10-31)

Ledamöter:

Forsberg, Mai-Britt, regionchef (fr.o.m. 1991-09-01 t.o.m. 1992-10-18) Jägerhorn, Inger, redaktör (fr.o.m. 1992-10-19)

Karlberg, Peter, departementssekreterare (fr.o.m. 1990-04-01 t.o.m. 1995-03-01)

Lidholm, Merike, byrådirektör

Kvaavik-Bartley, Mirja, verkställande direktör (fr.o.m. 1992-10-19) Larsson, Lars-Gunnar, professor (fr.o.m. 1992-10-19)

Lundgren, Staffan, avdelningsdirektör (fr.o.m. 1986-06-30 t.o.m.

1992-10-18) Persson, Thomas

Steen, Anitra, statssekreterare (fr.o.m. 1989-02-24 t.o.m. 1991-10-06) Tegmark, Mats, lektor (fr.o.m. 2015-05-12)

Sekreterare:

Börjesson, Johan, departementssekreterare (fr.o.m. 2016-09-15 t.o.m. 2017-05-31)

Johansson, Amanda, departementssekreterare (fr.o.m. 2017-07-01) Johansson, Jacob, departementssekreterare (fr.o.m. 2007-06-01 t.o.m. 2010-08-31)

Mörck, Gerd, kansliråd (fr.o.m. 2011-10-01 t.o.m. 2016-09-14) Schierbeck, Jan, departementssekreterare (fr.o.m. 2010-09-01 t.o.m. 2011-09-30)

Wettergren, Catharina, kansliråd (fr.o.m. 1995-03-02 t.o.m.

2007-05-31)

Lokal: Utbildningsdepartementet, Drottninggatan 16, Stockholm

173

Utbildningsdepartementet Skr. 2020/21:103

Delegationens arbete är inte tidsbegränsat.

7.2Forskningsberedningen (Ju 1983:B)

Organ inom Regeringskansliet

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 1983-03-03

Ordförande:

Björklund, Jan, statsråd (fr.o.m. 2011-08-25 t.o.m. 2012-09-30) Ernkrans, Matilda, statsråd (fr.o.m. 2019-08-01 t.o.m. 2020-09-30) Hellmark Knutsson, Helene, statsråd (fr.o.m. 2015-04-01 t.o.m. 2016-09-30)

Krantz, Tobias, statsråd (fr.o.m. 2009-11-01 t.o.m. 2010-09-30) Leijonborg, Lars, statsråd (fr.o.m. 2006-10-06 t.o.m. 2009-06-17) Pagrotsky, Leif, statsråd (fr.o.m. 2004-11-01 t.o.m. 2006-10-05) Tham, Carl, statsråd (fr.o.m. 1995-03-17 t.o.m. 1998-11-15) Östros, Thomas, statsråd (fr.o.m. 1999-02-12 t.o.m. 2004-10-31)

Ledamöter:

Aaro, Lars-Erik, direktör (fr.o.m. 2011-08-25 t.o.m. 2012-09-30) Albertsson, Ann-Christine, professor (fr.o.m. 2003-02-28 t.o.m.

2004-12-31)

Alexandersson, Mikael, rektor (fr.o.m. 2015-04-01 t.o.m. 2016-09-30) Alsér, Kristina, landshövding (fr.o.m. 2011-08-25 t.o.m. 2012-09-30) Althén, Tomas, verkställande direktör (fr.o.m. 1999-02-12 t.o.m.

2000-12-31)

Andersson, Bertil, professor (fr.o.m. 2007-05-24 t.o.m. 2008-12-31) Andersson, Bertil, rektor (fr.o.m. 2015-04-01 t.o.m. 2016-09-30) Andersson, Siv, professor (fr.o.m. 2003-02-28 t.o.m. 2003-12-31) Anvret, Maria, direktör (fr.o.m. 2009-11-01 t.o.m. 2010-09-30) Arwidsson, Marie S, direktör (fr.o.m. 2009-11-01 t.o.m. 2010-09-30) Benner, Mats, professor (fr.o.m. 2009-11-01 t.o.m. 2010-09-30) Benner, Mats, professor (fr.o.m. 2015-04-01 t.o.m. 2016-09-30) Bennet, Carl, styrelseordförande (fr.o.m. 2007-05-24 t.o.m.

2008-12-31)

Bennich Björkman, Li, professor (fr.o.m. 2009-11-01 t.o.m.

2010-09-30)

Bergh, Andreas, fil.dr (fr.o.m. 2009-11-01 t.o.m. 2010-09-30) Berglöf, Erik, professor (fr.o.m. 2005-12-09 t.o.m. 2006-12-31) Brogren, Charlotte, utvecklingschef (fr.o.m. 2011-08-25 t.o.m.

2012-09-30)

Carling, Karin, doktorand (fr.o.m. 2003-02-28 t.o.m. 2003-09-30) Dannetun, Helen, rektor (fr.o.m. 2011-08-25 t.o.m. 2012-09-30) Edin, Per-Olof, enhetschef (fr.o.m. 1995-03-17 t.o.m. 1998-11-15) Edquist, Charles, professor (fr.o.m. 2011-08-25 t.o.m. 2012-09-30) Edström, Kristina, professor (fr.o.m. 2015-05-01 t.o.m. 2016-09-30) Ekbom, Moa, fil. dr (fr.o.m. 2016-04-01 t.o.m. 2016-09-30) Ekholm, Mats, professor (fr.o.m. 1997-02-01 t.o.m. 1998-11-15)

174

Utbildningsdepartementet Skr. 2020/21:103

Ekman, Marie-Louise, professor (fr.o.m. 1995-03-17 t.o.m.

1998-11-15)

Eriksson, Håkan, forskningschef (fr.o.m. 2001-01-01 t.o.m.

2002-12-31)

Esseveld, Joanna, docent (fr.o.m. 1995-03-17 t.o.m. 1998-11-15) Forsberg, Anna, professor (fr.o.m. 2019-08-01 t.o.m. 2020-09-30) Fossum, Greta, vice forskningschef (fr.o.m. 1995-03-17 t.o.m.

1998-11-15)

Frank, Harry, forskningsdirektör (fr.o.m. 1997-02-01 t.o.m.

1998-11-15)

Franke, Sigbrit, universitetskansler (fr.o.m. 1999-02-12 t.o.m.

2004-12-31)

Fredman, Pam, rektor (fr.o.m. 2011-08-25 t.o.m. 2012-09-30) Fresk, Klas, direktör (fr.o.m. 2005-12-09 t.o.m. 2006-12-31) Frisén, Jonas, professor (fr.o.m. 2005-12-09 t.o.m. 2006-12-31) Fräjdin-Hellqvist, Ulla-Britt, ordförande (fr.o.m. 2011-08-25 t.o.m. 2012-09-30)

Gagné, Cecilia, doktorand (fr.o.m. 2003-10-01 t.o.m. 2004-12-31) Gatti, Anna, doktorand (fr.o.m. 2007-05-24 t.o.m. 2008-12-31) Glad, Christina, verkställande direktör (fr.o.m. 1999-02-12 t.o.m. 2002-12-31)

Glimelius, Kristina, professor (fr.o.m. 1995-03-17 t.o.m. 1998-11-15) Graneli, Edna, professor (fr.o.m. 2003-02-28 t.o.m. 2004-12-31) Graneli, Edna, professor (fr.o.m. 2009-11-01 t.o.m. 2010-09-30) Gustafsson, Petter, professor (fr.o.m. 2003-02-28 t.o.m. 2004-12-31) Haettner Aurelius, Eva, professor (fr.o.m. 2005-12-09 t.o.m.

2006-12-31)

Hagström, Stig, universitetskansler (fr.o.m. 1995-03-17 t.o.m.

1998-11-15)

Hallberg, Anders, rektor (fr.o.m. 2011-08-25 t.o.m. 2012-09-30) Halldenius, Lena, doktorand (fr.o.m. 2001-01-01 t.o.m. 2002-12-31) Halleröd, Björn, professor (fr.o.m. 2015-04-01 t.o.m. 2016-09-30) Hammarström, Anne, professor (fr.o.m. 2005-12-09 t.o.m.

2006-12-31)

Hansson, Sven Ove, professor (fr.o.m. 2001-01-01 t.o.m. 2004-12-31) Hober, Sophia, professor (fr.o.m. 2007-05-24 t.o.m. 2008-12-31) Holmberg, Bengt, professor (fr.o.m. 1995-03-17 t.o.m. 1998-11-15) Holmberg, Sören, professor (fr.o.m. 2003-02-28 t.o.m. 2004-12-31) Ingvar, Martin, professor (fr.o.m. 2011-08-25 t.o.m. 2012-09-30) Janson, Tore, professor (fr.o.m. 1995-03-17 t.o.m. 1998-11-15) Johansson, Leif, direktör (fr.o.m. 2011-08-25 t.o.m. 2012-09-30) Johansson, Sven Ove, rektor (fr.o.m. 1997-02-01 t.o.m. 1997-11-15) Karlsson, Sigbritt, rektor (fr.o.m. 2015-04-01 t.o.m. 2016-09-30) Kasemo, Bengt, professor (fr.o.m. 1995-03-17 t.o.m. 1996-12-01) Kuylenstierna, Johan, professor (fr.o.m. 2019-08-01 t.o.m.

2020-09-30)

Leck, Caroline, professor (fr.o.m. 2015-04-01 t.o.m. 2016-09-30) Lidh, Harriet, verkställande direktör (fr.o.m. 2005-12-09 t.o.m.

2006-12-31)

175

Utbildningsdepartementet Skr. 2020/21:103

Lindblad-Toh, Kerstin, professor (fr.o.m. 2015-04-01 t.o.m.

2016-09-30)

Lindholm, Maria, doktorand (fr.o.m. 2005-12-09 t.o.m. 2006-12-31) Lindqvist, Svante, professor (fr.o.m. 1995-03-17 t.o.m. 1996-12-01) Lundberg, Jan M, forskningschef (fr.o.m. 2007-05-24 t.o.m.

2008-12-31)

Lundberg, Olle, professor (fr.o.m. 2019-08-01 t.o.m. 2020-09-30) Markides, Karin, professor (fr.o.m. 1997-02-01 t.o.m. 1998-11-15) Martin, Hans, forskningschef (fr.o.m. 2007-05-24 t.o.m. 2008-12-31) Mazur, Sara, forskningschef (fr.o.m. 2019-08-01 t.o.m. 2020-09-30) Millnert, Mille, generaldirektör (fr.o.m. 2011-08-25 t.o.m. 2012-09-30) Mäler, Karl-Göran, professor (fr.o.m. 1995-03-17 t.o.m. 1996-06-05) Narvinger, Anders, verkställande direktör (fr.o.m. 1999-02-12 t.o.m. 2000-12-31)

Nihlfors, Elisabet, professor (fr.o.m. 2019-08-01 t.o.m. 2020-09-30) Nilsson, Björn O, verkställande ledamot (fr.o.m. 2015-04-01 t.o.m. 2016-09-30)

Nilsson, Jan S., professor (fr.o.m. 2001-01-01 t.o.m. 2002-12-31) Nordholm, Lena, professor (fr.o.m. 2007-05-24 t.o.m. 2008-12-31) Nordin, Tim, doktorand (fr.o.m. 1999-02-12 t.o.m. 2000-12-31) Norell Bergendal, Margareta, professor (fr.o.m. 2001-01-01 t.o.m.

2002-12-31)

Normark, Staffan, professor (fr.o.m. 2015-04-01 t.o.m. 2016-09-30) Nygren, Jan, direktör (fr.o.m. 2009-11-01 t.o.m. 2010-09-30) Ohlander, Ann-Sofie, professor (fr.o.m. 2001-01-01 t.o.m. 2002-12-31) Olsson, Heléne, direktör (fr.o.m. 2003-02-28 t.o.m. 2004-12-31) Olsson, Inger, förbundsordförande (fr.o.m. 1995-03-17 t.o.m.

1998-11-15)

Palmér, Ingegerd, professor (fr.o.m. 1995-03-17 t.o.m. 1998-11-15) Pettersson, Ulf, professor (fr.o.m. 2003-02-28 t.o.m. 2004-12-31) Pihl, Håkan, rektor (fr.o.m. 2019-08-01 t.o.m. 2020-09-30) Salmonsson, Lisa, lektor (fr.o.m. 2019-08-01 t.o.m. 2020-09-30) Rahm Hallberg, Ingalill, professor (fr.o.m. 2007-05-24 t.o.m.

2008-12-31)

Rahm Hallberg, Ingalill, professor (fr.o.m. 2015-04-01 t.o.m.

2016-09-30)

Rothstein, Bo, professor (fr.o.m. 2011-08-25 t.o.m. 2012-09-30) Sandberg, Göran, professor (fr.o.m. 2007-05-24 t.o.m. 2008-12-31) Sandberg, Göran, rektor (fr.o.m. 2009-11-01 t.o.m. 2010-09-30) Sandberg, Göran, verkställande ledamot (fr.o.m. 2011-08-25 t.o.m. 2012-09-30)

Sandberg, Göran, verkställande ledamot (fr.o.m. 2019-08-01 t.o.m. 2020-09-30)

Sandewall, Eric, professor (fr.o.m. 2001-01-01 t.o.m. 2002-12-31) Sandström, Madelene, verkställande direktör (fr.o.m. 2019-08-01 t.o.m. 2020-09-30)

Schwaag Serger, Sylvia, professor (fr.o.m. 2015-04-01 t.o.m.

2016-09-30)

Sennerby Forsse, Lisa, rektor (fr.o.m. 2009-11-01 t.o.m. 2012-09-30)

176

Utbildningsdepartementet Skr. 2020/21:103

Skeppstedt, Örjan, professor (fr.o.m. 2001-01-01 t.o.m. 2002-12-31) Smith, Henrik, professor (fr.o.m. 2015-04-01 t.o.m. 2016-09-30) Sommestad, Lena, forskarassistent (fr.o.m. 1995-03-17 t.o.m.

1998-11-15)

Stark, Agneta, docent (fr.o.m. 1997-02-01 t.o.m. 1998-11-15) Storch, Marcus, direktör (fr.o.m. 2011-08-25 t.o.m. 2012-09-30) Strålman, Christian, doktorand (fr.o.m. 2015-04-01 t.o.m. 2016-09-30) Strömme, Maria, professor (fr.o.m. 2011-08-25 t.o.m. 2012-09-30) Stymne, Birgitta, f.d. rektor (fr.o.m. 2009-11-01 t.o.m. 2010-09-30) Sundgren, Jan-Erik, direktör (fr.o.m. 2009-11-01 t.o.m. 2010-09-30) Svanborg, Catharina, professor (fr.o.m. 2001-01-01 t.o.m. 2002-12-31) Söderbergh Widding, Astrid, rektor (fr.o.m. 2015-04-01 t.o.m.

2016-09-30)

Söderbergh Widding, Astrid, rektor (fr.o.m. 2019-08-01 t.o.m.

2020-09-30)

Sörlin, Sverker, professor (fr.o.m. 2007-05-24 t.o.m. 2008-12-31) Sörlin, Sverker, professor (fr.o.m. 2015-04-01 t.o.m. 2016-09-30) Tarschys, Daniel, professor (fr.o.m. 2007-05-24 t.o.m. 2008-12-31) Teeri, Tuula, verkställande direktör (fr.o.m. 2019-08-01 t.o.m.

2020-09-30)

Treschow Torell, Lena, professor (fr.o.m. 2011-08-25 t.o.m.

2012-09-30)

Truvé, Staffan, verkställande direktör (fr.o.m. 2001-01-01 t.o.m.

2002-12-31)

Uhlén, Mathias, professor (fr.o.m. 2001-01-01 t.o.m. 2002-12-31) Uhlén, Mathias, professor (fr.o.m. 2019-08-01 t.o.m. 2020-09-30) Wallberg-Henriksson, Harriet, rektor (fr.o.m. 2009-11-01 t.o.m.

2012-09-30)

Wallenberg, Marcus, direktör (fr.o.m. 2011-08-25 t.o.m. 2012-09-30) Westerhäll, Lotta, professor (fr.o.m. 1995-03-17 t.o.m. 1998-11-15) Wigzell, Hans, professor, regeringens vetenskapliga rådgivare (fr.o.m. 1999-02-12 t.o.m. 2004-12-31)

Witt-Brattström, Ebba, professor (fr.o.m. 2007-05-24 t.o.m.

2008-12-31)

Wittrock, Björn, professor (fr.o.m. 2001-01-01 t.o.m. 2002-12-31) von Wright, Moira, professor (fr.o.m. 2011-08-25 t.o.m. 2012-09-30) Åsberg, Marie, professor (fr.o.m. 1995-03-17 t.o.m. 1998-11-15) Åsman, Barbro, professor (fr.o.m. 2005-12-09 t.o.m. 2006-12-31)

Sekreterare:

Gustafsson, Bengt, professor (fr.o.m. 1995-03-17 t.o.m. 1996-11-30)

Lokal: Utbildningsdepartementet, Drottninggatan 16, Stockholm

Kommitténs arbete är inte tidsbegränsat.

177

Utbildningsdepartementet Skr. 2020/21:103

7.3Kommittén Svenska Unescorådet (U 2012:01)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2011-12-22

Ordförande:

Davidson, Inger, f.d. statsråd och led. av riksdagen (fr.o.m. 2012-01-01 t.o.m. 2017-12-31)

Sommestad, Lena, landshövding (fr.o.m. 2018-02-20 t.o.m.

2021-12-31)

Vice ordförande:

Kjellqvist, Tomas, forskningsledare (fr.o.m. 2012-01-01 t.o.m. 2017-12-31)

Lindberg, Niclas, stadsbibliotekarie (fr.o.m. 2018-02-20 t.o.m. 2021-12-31)

Ledamöter:

Alarcón, Paul, hållbarhetschef (fr.o.m. 2018-02-20 t.o.m. 2021-12-31) Bergdahl, Per, personalchef (fr.o.m. 2012-01-01 t.o.m. 2012-09-24) Bielik, Julia, generalsekreterare (fr.o.m. 2018-02-20 t.o.m.

2021-12-31)

Björk, Eva, professor (fr.o.m. 2014-01-01 t.o.m. 2017-12-31) Carlsson, Ulla, professor (fr.o.m. 2012-01-01 t.o.m. 2013-12-31) Gammel, Lisa, styrelseledamot (fr.o.m. 2012-01-01 t.o.m. 2013-12-31) Granlund, Anders, särskild ämnesföreträdare för miljö och klimat (fr.o.m. 2012-09-25 t.o.m. 2016-10-18)

Hellström, Matilda, vice ordförande i Sveriges elevråd Svea (fr.o.m. 2014-03-17 t.o.m. 2017-12-31)

Johansson, Kennet, generaldirektör (fr.o.m. 2012-01-01 t.o.m.

2013-12-31)

Knutsson, Anneka, enhetschef (fr.o.m. 2012-01-01 t.o.m. 2012-09-24) Källén, Ulrica, verksamhetsledare (fr.o.m. 2018-02-20 t.o.m.

2021-12-31)

Lindberg, Niclas, generalsekreterare, Svenska biblioteksföreningen (fr.o.m. 2014-03-17 t.o.m. 2017-12-31)

Lindberg, Niclas, stadsbibliotekarie (fr.o.m. 2018-02-20 t.o.m.

2021-12-31)

Malmberg, Betty, led. av riksdagen (fr.o.m. 2012-01-01 t.o.m.

2017-12-31)

Malmberg, Betty, led. av riksdagen (fr.o.m. 2018-02-20 t.o.m.

2021-12-31)

Niemi, Pyry, led. av riksdagen (fr.o.m. 2012-01-01 t.o.m. 2017-12-31) Nordlund, Per, verksföreträdare för demokrati och mänskliga rättigheter (fr.o.m. 2016-10-19 t.o.m. 2017-12-31)

Nordlund, Per, verksföreträdare (fr.o.m. 2018-02-20 t.o.m.

2021-12-31)

Romanus, Mika, enhetschef (fr.o.m. 2014-01-01 t.o.m. 2017-12-31) Samuelsson, Mariann, överdirektör (fr.o.m. 2012-01-01 t.o.m.

2013-12-31)

178

Utbildningsdepartementet Skr. 2020/21:103

Sannerholm, Richard, avdelningschef (fr.o.m. 2018-02-20 t.o.m.

2021-12-31)

Schultz, Lisen, forskare (fr.o.m. 2018-02-20 t.o.m. 2021-12-31) Söderlund, Mats, ordförande (fr.o.m. 2012-01-01 t.o.m. 2015-11-09) Thinsz Fjellström, Camilla, utbildningsråd (fr.o.m. 2012-01-01 t.o.m. 2015-11-09)

Weibull, Knut, överantikvarie (fr.o.m. 2015-11-10 t.o.m. 2017-12-31) Weibull, Knut, överantikvarie (fr.o.m. 2018-02-20 t.o.m. 2021-12-31) Wieslander, Charlotte, rådgivare (fr.o.m. 2014-09-11 t.o.m.

2017-12-31)

Östman, Leif, professor (fr.o.m. 2012-01-01 t.o.m. 2017-12-31)

Sekreterare:

Davidsson, Fanny, projektledare (fr.o.m. 2019-12-01 t.o.m.

2021-01-31)

Davidsson, Fanny, projektledare (fr.o.m. 2021-02-01 t.o.m.

2021-05-31)

Engström Stenson, Karin, departementssekreterare (fr.o.m. 2019-05-01 t.o.m. 2019-11-11)

Engström Stenson, Karin, departementssekreterare (fr.o.m. 2020-09-01 t.o.m. 2021-12-31)

Gardelin, Kari, social mediateam leader (fr.o.m. 2017-09-18 t.o.m. 2018-12-31)

Gardelin, Kari, sekreterare (fr.o.m. 2019-01-01)

Hegelfjärd, Jessica, studerande (fr.o.m. 2012-06-06 t.o.m. 2012-10-31) Höglund, Hans, departementssekreterare (fr.o.m. 2012-01-01 t.o.m. 2013-07-17)

Jansson, Emma, departementssekreterare (fr.o.m. 2013-12-01) Kaleli, Gulan, kanslisekreterare (fr.o.m. 2018-04-16 t.o.m.

2018-12-31)

Lindström, Camilla, kansliråd (fr.o.m. 2012-03-01 t.o.m. 2013-08-30) Lodén, Julia, handläggare (fr.o.m. 2018-06-01)

Lundman, Kerstin, departementssekreterare (fr.o.m. 2012-01-01 t.o.m. 2018-07-31)

Magnusson, Per, kansliråd (fr.o.m. 2012-11-15 t.o.m. 2019-08-18) Nuder, Sara, praktikant (fr.o.m. 2020-02-01 t.o.m. 2020-08-31) Oscarsson, Louise, jurist (fr.o.m. 2019-09-23 t.o.m. 2020-03-31) Oscarsson, Louise, jurist (fr.o.m. 2020-04-01 t.o.m. 2020-08-31) Sahlstrand, Ylva, kommunikationsstrateg (fr.o.m. 2015-08-10 t.o.m. 2015-12-31)

Svedin, Ingela, departementssekreterare (fr.o.m. 2014-09-01 t.o.m. 2015-09-30)

Wiklund Hult, Joel, folkbokföringshandläggare (fr.o.m. 2019-06-01 t.o.m. 2020-03-31)

Wiklund Hult, Joel, sekreterare (fr.o.m. 2020-04-01)

Öström, Hans-Åke, ämnesråd (fr.o.m. 2013-09-03 t.o.m. 2013-11-30)

Biträdande sekreterare:

Fexdal, Pernilla, kanslisekreterare (fr.o.m. 2015-04-01 t.o.m. 2015-07-26)

179

Utbildningsdepartementet Skr. 2020/21:103

Gelin, Hanna (fr.o.m. 2015-06-24 t.o.m. 2019-10-14) Ruston, Yvonne (fr.o.m. 2014-06-16 t.o.m. 2015-03-31)

Kanslichef:

Djurberg, Mats, ämnesråd (fr.o.m. 2012-03-01 t.o.m. 2020-02-29) Johansson, Anna-Karin, generalsekreterare (fr.o.m. 2020-08-17 t.o.m. 2021-12-31)

Bitr. kanslichef:

Engström Stenson, Karin, departementssekreterare (fr.o.m. 2019-11-12 t.o.m. 2020-08-17)

Engström Stenson, Karin (fr.o.m. 2020-09-08 t.o.m. 2021-12-31)

Lokal: Garnisonen, 103 33 Stockholm

Direktiv för utredningen, se dir. 2011:115 och dir. 2013:123

Utredningens arbete:

Svenska Unescorådets arbete, huvuduppgifter

Kommittén Svenska Unescorådet har till uppgift att ge råd till regeringen när det gäller Unescos verksamhet och att informera om och skapa intresse i Sverige för Unescos verksamhet. Unescorådet ska också enligt direktivet bidra till att genomföra Sveriges strategi för samarbetet med Unesco.

I den rådgivande uppgiften ingår att samordna svenska ståndpunkter och utarbeta underlag för instruktioner till de svenska delegationerna till exempelvis Unescos generalkonferens, ämnesvisa Unesco- konferenser och de av Unescos underorgan där Sverige deltar. Unesco- rådet bidrar också till att samordna och bistå med underlag till flera av de rapporter som Unesco efterfrågar från medlemsländer kring genomförandet av konventioner och rekommendationer.

I uppgiften att informera ingår att organisera möten och konferenser om ämnen inom Unescos ansvarsområden samt ta fram och sprida informationsmaterial. Unescorådet har bland annat genomfört ett stort antal seminarier, konferenser, lanseringar av relevanta Unesco- rapporter, publicerat debattartiklar och bedrivit ett aktivt informations- och kommunikationsarbete, bland annat i samband med FN:s och Unescos 75-årsfirande.

I arbetet med att genomföra Sveriges strategi för samarbete med Unesco har Svenska Unescorådet samverkat med ett flertal svenska aktörer, inklusive universitet, civilsamhället, ungdomsorganisationer, myndigheter och kommuner verksamma inom Unescos mandat så som svenska världsarv, biosfärområden, världsminnen, Unescoprofessurer, frivilligorganisationer, svenska Unescoexperter, m.fl.

Svenska Unescorådet arbetar tillsammans med Sida med att aktivt sprida information om situationen för utbildning i världen, inklusive i samband med skolstängningarna till följd av covid-19. Tillsammans

180

Utbildningsdepartementet Skr. 2020/21:103

med Sida genomförs årligen en svensk lansering av Unescos globala utbildningsrapport.

Svenska Unescorådet har bidragit med underlag för att Sverige valdes in i kommittén för Unescos konvention om tryggande av det immateriella kulturarvet för perioden 2020–2024. Det är första gången ett nordiskt land är medlem i kommittén.

Svenska Unescorådet har fortsatt samarbetat med Riksantikvarie- ämbetet och Naturvårdsverket gällande nationella världsarvsstrategin. I samarbete med Statens geologiska undersökning (SGU) och Platåbergens geopark har Svenska Unescorådet också tagit fram nationella riktlinjer för ansökningar för att bli utnämnd av Unesco en global geopark.

Nordiskt samarbete

Svenska Unescorådet arbetar nära med övriga nordiska länder, vilket bland annat innebär samordning av de nordiska ländernas kandidaturer till Unescos underorgan. De nordiska nationalkommissionerna möts regelbundet för att samordna nordiska positioner inför Unescos styrelsemöten och generalkonferenser.

Organisationsbedömning och Sveriges Unescostrategi

Svenska Unescorådet har påbörjat arbetet med att ta fram en organisa- tionsbedömning samt ett underlag för en ny svensk Unescostrategi för perioden 2022–2025. En viktig del av arbetet hittills har varit konsulta- tioner med de svenska Unesco-aktörerna.

En redovisning av Svenska Unescorådets arbete lämnas årligen till

Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet).

7.4Utredningen om elevers möjligheter att nå kunskapskraven (U 2017:07)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2017-07-20

Särskild utredare:

Bååth, Greger, f.d. generalsekreterare (fr.o.m. 2018-03-14 t.o.m. 2018-06-01)

Hultgren, Kerstin, ämnesråd (fr.o.m. 2018-06-02 t.o.m. 2019-06-30) Karle, Åsa, utredare (fr.o.m. 2017-08-01 t.o.m. 2018-01-31) Lagergren, Tommy, bitr. generaldirektör (fr.o.m. 2019-12-11)

Sakkunniga:

Adell Hellström, Erik, departementssekreterare (fr.o.m. 2019-03-26 t.o.m. 2019-09-30)

Ahlén, Fredrik M, departementssekreterare (fr.o.m. 2019-10-01) Bodin, Saskia, departementssekreterare (fr.o.m. 2019-03-26 t.o.m. 2020-09-08)

181

Utbildningsdepartementet Skr. 2020/21:103

Eriksson, Leif J, departementssekreterare (fr.o.m. 2019-03-26) Eriksson, Per G, ämnesråd (fr.o.m. 2019-03-26)

Gustafsson, Josefine, departementssekreterare (fr.o.m. 2019-03-26 t.o.m. 2020-09-08)

Haeggman, Ullalena, kansliråd (fr.o.m. 2019-03-26 t.o.m. 2020-05-11) Hermansson, Andreas, kansliråd (fr.o.m. 2020-09-09)

Hindberg, Linda, departementssekreterare (fr.o.m. 2020-05-12 t.o.m. 2020-09-29)

Larsson, Andrea, departementssekreterare (fr.o.m. 2020-09-30) Pontis, Cristina, departementssekreterare (fr.o.m. 2019-03-26 t.o.m. 2020-03-09)

Velander, Christina, departementssekreterare (fr.o.m. 2020-09-09) Törn, Marie, kansliråd (fr.o.m. 2020-03-10)

Wester, Hugo, departementssekreterare (fr.o.m. 2019-03-26 t.o.m. 2019-09-30)

Experter:

Adamson, Lena, direktör (fr.o.m. 2017-10-31 t.o.m. 2018-01-31) Adell Hellström, Erik, departementssekreterare (fr.o.m. 2018-08-15 t.o.m. 2019-03-25)

André, Erik, departementssekreterare (fr.o.m. 2017-10-31 t.o.m.

2018-04-01)

Bengtsson, Elin, departementssekreterare (fr.o.m. 2017-10-31 t.o.m. 2019-02-20)

Blomberg, Joakim, enhetschef (fr.o.m. 2017-10-31)

Bodin, Saskia, departementssekreterare (fr.o.m. 2019-02-21 t.o.m. 2019-03-25)

Bååth, Greger, tidigare generaldirektör (fr.o.m. 2018-06-02) Dahlberg, Kristina, undervisningsråd (fr.o.m. 2017-10-31 t.o.m.

2020-03-05)

Eriksson, Leif J, departementssekreterare (fr.o.m. 2018-04-03 t.o.m. 2019-03-25)

Eriksson, Per G, ämnesråd (fr.o.m. 2017-10-31 t.o.m. 2019-03-25) Flodmark, Carl-Erik, medicinskt sakkunnig (fr.o.m. 2018-08-15) Gard, Anna-Lena, rådgivare (fr.o.m. 2017-10-31 t.o.m. 2018-09-24) Gustavsson, Josefine, departementssekreterare (fr.o.m. 2017-10-31 t.o.m. 2019-03-25)

Haeggman, Ullalena, kansliråd (fr.o.m. 2017-10-31 t.o.m. 2019-03-25) Högberg, Elisabeth, samordnare (fr.o.m. 2018-09-25)

Israelsson, Marie, undervisningsråd (fr.o.m. 2020-03-10) Järvklo, Niclas, departementssekreterare (fr.o.m. 2017-10-31) Lundqvist, Ulrika, enhetschef (fr.o.m. 2018-03-01)

Pontis, Cristina, departementssekreterare (fr.o.m. 2018-06-02 t.o.m. 2019-03-25)

Sjölund, Anna-Lena, departementssekreterare (fr.o.m. 2017-10-31 t.o.m. 2018-08-14)

Törn, Marie, kansliråd (fr.o.m. 2017-10-31 t.o.m. 2018-04-01) Wallberg, Eva, kanslichef (fr.o.m. 2018-05-22)

Wester, Hugo, departementssekreterare (fr.o.m. 2017-10-31 t.o.m. 2019-03-25)

182

Utbildningsdepartementet Skr. 2020/21:103

Westin, Niclas, enhetschef (fr.o.m. 2017-10-31 t.o.m. 2018-02-28)

Zetterquist, Susanne, utredare (fr.o.m. 2017-10-31 t.o.m. 2018-08-14)

Huvudsekreterare:

Moberg, Karin, kansliråd (fr.o.m. 2019-12-19)

Sekreterare:

Boussaid Pettersson, Nadia, jurist (fr.o.m. 2017-11-27 t.o.m.

2018-03-11)

Ernestam, Åsa, utredare (fr.o.m. 2020-01-27) Käll, Jan, rättssakkunnig (fr.o.m. 2018-04-18) von Otter, Cecilia, utredare (fr.o.m. 2020-01-25)

Thunholm, Kajsa, regionkommunikatör (fr.o.m. 2017-09-11 t.o.m. 2018-01-31)

Törn, Marie (fr.o.m. 2018-04-02 t.o.m. 2019-06-30)

Lokal: Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm

Direktiv för utredningen, se dir. 2017:88, dir. 2018:33, dir. 2018:58, dir. 2019:38 och dir. 2020:18

Kommittén har avgett

SOU 2020:42 En annan möjlighet till särskilt stöd. Reglering av kommunala resursskolor

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast 28 februari 2021.

7.5Utredningen om planering och dimensionering av komvux och gymnasieskola (U 2018:01)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2018-03-08

Särskild utredare:

Stjernkvist, Lars, kommunalråd (fr.o.m. 2018-03-12 t.o.m. 2020-06-08)

Sakkunniga:

Bokerud, Andreas, departementssekreterare (fr.o.m. 2018-06-26 t.o.m. 2020-06-01)

Cars, Emma, departementssekreterare (fr.o.m. 2018-06-26 t.o.m.

2018-11-05)

Johansson, Jacob, ämnesråd (fr.o.m. 2018-06-26 t.o.m. 2020-06-01) Jutell, Anders, kansliråd (fr.o.m. 2018-06-26 t.o.m. 2020-06-01) Klint, Carl-Johan, departementssekreterare (fr.o.m. 2018-06-26 t.o.m. 2020-06-01)

Lindström, Kristina, ämnesråd (fr.o.m. 2018-06-26 t.o.m. 2019-10-07) Ribbing, Fredrik, departementssekreterare (fr.o.m. 2019-10-08 t.o.m. 2020-06-01)

Winbladh, Malin, departementssekreterare (fr.o.m. 2018-11-06 t.o.m. 2020-06-01)

183

Utbildningsdepartementet Skr. 2020/21:103

Winbladh, Torkel, departementssekreterare (fr.o.m. 2018-06-26 t.o.m. 2020-06-01)

Östling, Emma, kansliråd (fr.o.m. 2018-06-26 t.o.m. 2020-06-01)

Experter:

Brandström, Gabriel, t.f. avdelningschef (fr.o.m. 2018-06-26 t.o.m. 2019-09-16)

Eriksson, Jens, segmentschef (fr.o.m. 2018-06-26 t.o.m. 2020-06-01) Hedin, Karin, utredare (fr.o.m. 2020-04-07 t.o.m. 2020-06-01) Kallstenius, Jenny, utredare (fr.o.m. 2018-06-26 t.o.m. 2020-03-31) Königsson, Lotta, kvalificerad handläggare (fr.o.m. 2018-06-26 t.o.m. 2020-06-01)

Nyqvist, Anna, verksamhetsutvecklare (fr.o.m. 2018-11-06 t.o.m. 2020-06-01)

Rudin, Torun, enhetschef (fr.o.m. 2018-06-26 t.o.m. 2020-06-01) Rydstedt, Johan, utredare (fr.o.m. 2019-09-17 t.o.m. 2020-06-01)

Sekreterare:

Allen, Margaretha, undervisningsråd (fr.o.m. 2018-08-06 t.o.m. 2020-06-01)

Furusten, Thomas, undervisningsråd (fr.o.m. 2018-08-06 t.o.m. 2019-12-31)

Karlsson, Fritjof, ämnesråd (fr.o.m. 2018-04-23 t.o.m. 2020-06-15) Lundholm, Fredrik, undervisningsråd (fr.o.m. 2018-08-13 t.o.m. 2020-02-03)

Lundholm, Fredrik, undervisningsråd (fr.o.m. 2020-02-04 t.o.m. 2020-06-01)

Löfbom, Eva, ämnesråd (fr.o.m. 2018-06-18 t.o.m. 2020-06-01) Olofsson, Jonas, professor (fr.o.m. 2018-08-01 t.o.m. 2018-12-31) Rehnstam, Jan, kansliråd (fr.o.m. 2018-04-23 t.o.m. 2020-06-01) Strömblad, Joacim, utredare (fr.o.m. 2018-09-10 t.o.m. 2018-12-31) Strömblad, Joacim, utredare (fr.o.m. 2019-10-01 t.o.m. 2019-10-31) Sundborg, Anna, jurist (fr.o.m. 2020-01-14 t.o.m. 2020-06-01) Åkerdahl, Ulrika, ämnesråd (fr.o.m. 2019-05-15 t.o.m. 2020-06-01)

Parlamentarisk referensgrupp: Brunegård, Gudrun, KD Helmersson Olsson, Caroline, S Knutsson, Elisabet, MP Relow, Patrick, SD

Riazat, Daniel, V Stockhaus, Maria, M Wernersson, Mari-Louise, C Örnebjär, Christina, L

Direktiv för utredningen, se dir. 2018:17 och dir. 2020:2

Kommittén har avgett

SOU 2020:33 Gemensamt ansvar – en modell för planering och dimensionering av gymnasial utbildning, Del 1 och 2

Uppdraget är därmed slutfört.

184

Utbildningsdepartementet Skr. 2020/21:103

7.6Betygsutredningen 2018 (U 2018:03)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2018-04-26

Särskild utredare:

Tholin, Jörgen, docent, huvudsekreterare på Vetenskapsrådet (fr.o.m. 2018-04-26 t.o.m. 2020-08-17)

Sakkunniga:

Ahlquist, Mattias, kansliråd (fr.o.m. 2018-09-01 t.o.m. 2020-06-30) Eresund Rosing, Ylva, kansliråd (fr.o.m. 2018-09-01 t.o.m.

2020-06-30)

Hedlund, Arvid, departementssekreterare (fr.o.m. 2018-09-01 t.o.m. 2020-06-30)

Hellberg, Lovisa, departementssekreterare (fr.o.m. 2018-09-01 t.o.m. 2020-06-30)

Jutell, Anders, kansliråd (fr.o.m. 2018-09-01 t.o.m. 2020-06-30) Åström, Sara, rättssakkunnig (fr.o.m. 2018-09-01 t.o.m. 2020-06-30)

Experter:

Lindqvist, Karin, utredare (fr.o.m. 2019-08-02 t.o.m. 2020-06-30) Palomaa, Sanna, enhetschef (fr.o.m. 2018-09-01 t.o.m. 2018-10-08) Sahlberg, Viveka, utredare (fr.o.m. 2018-10-09 t.o.m. 2020-06-30) Sandberg, Cecilia, avdelningssamordnare och senior rådgivare (fr.o.m. 2018-09-01 t.o.m. 2020-06-30)

Thuring, Roger, utredare (fr.o.m. 2018-09-01 t.o.m. 2019-08-01)

Parlamentarisk referensgrupp (enligt direktiv 2019:66): Brunegård, Gudrun, utbildningsutskottet (KD) Grubb, Jörgen, utbildningsutskottet (SD)

Lindgren, Markus, kommunalråd Västerås (MP ersättare) Manell, Anna, rektor vux (L)

Nilsson, Pia, utbildningsutskottet (S ersättare) Ohlin Axén, Kristina, utbildningsutskottet (M) Paarup-Petersen, Niels, utbildningsutskottet (C) Riazat, Daniel, utbildningsutskottet (V)

Sköld, Linus, utbildningsutskottet (S)

Westerman, Matilda, egen företagare och tidigare stabschef hos utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

Sekreterare:

Bergkvist, John-Erik, sekreterare (fr.o.m. 2018-11-01 t.o.m.

2018-12-31)

Grönvik, Christina, undervisningsråd (fr.o.m. 2019-11-12 t.o.m.

2020-06-30)

Hardstedt, Johan, jurist (fr.o.m. 2018-06-25 t.o.m. 2019-05-17) Hellewell, Annika, ämnesråd (fr.o.m. 2018-07-01 t.o.m. 2020-06-30) Lundberg, Frida, jurist (fr.o.m. 2019-01-07 t.o.m. 2020-08-09) Lundberg, Frida, jurist (fr.o.m. 2020-08-10 t.o.m. 2020-06-30) Lundgren, Pernilla, konsult (fr.o.m. 2018-10-23 t.o.m. 2018-12-31)

185

Utbildningsdepartementet Skr. 2020/21:103

Lundholm, Fredrik, undervisningsråd (fr.o.m. 2019-09-02 t.o.m. 2019-12-31)

Vretblad, Anna, undervisningsråd (fr.o.m. 2018-08-08 t.o.m. 2020-06-30)

Direktiv för utredningen, se dir. 2018:32 och dir. 2019:66

Kommittén har avgett

SOU 2020:43 Bygga, bedöma, betygsätta – betyg som bättre motsvarar elevernas kunskaper

Uppdraget är därmed slutfört.

7.7Utredningen om en mer likvärdig skola (U 2018:05)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2018-07-19

Särskild utredare:

Åstrand, Björn, universitetslektor (fr.o.m. 2018-08-15 t.o.m. 2020-04-27)

Sakkunniga:

Ahlquist, Mattias, kansliråd (fr.o.m. 2018-10-03 t.o.m. 2019-05-20) Eriksson, Håkan, kansliråd (fr.o.m. 2019-10-15 t.o.m. 2020-04-27) Gödri-Mártis, Réka, rättssakkunnig (fr.o.m. 2018-10-03 t.o.m.

2020-04-27)

Hansson, Malin, departementssekreterare (fr.o.m. 2018-10-03 t.o.m. 2018-11-25)

Hjalmarsson, Johanna, kansliråd (fr.o.m. 2018-12-04 t.o.m.

2019-06-02)

Kollén, Filip, kansliråd (fr.o.m. 2019-09-10 t.o.m. 2020-04-27) Källén, Åsa, kansliråd (fr.o.m. 2018-10-03 t.o.m. 2020-04-27) Lundström, Kristina, kansliråd (fr.o.m. 2019-05-21 t.o.m. 2020-04-27) Moberg, Karin, kansliråd (fr.o.m. 2018-10-03 t.o.m. 2019-09-09) Rudestad, Annika, rättssakkunnig (fr.o.m. 2018-10-03 t.o.m.

2019-10-14)

Schölin, Anna, kansliråd (fr.o.m. 2018-10-03 t.o.m. 2020-04-27) Århammar, Annika, kansliråd (fr.o.m. 2019-06-03 t.o.m. 2020-04-27)

Experter:

Antelius, Jesper, enhetschef (fr.o.m. 2018-10-03 t.o.m. 2020-04-27) Ernestam, Johan, utredare (fr.o.m. 2018-10-03 t.o.m. 2020-04-27) Fahlén, Åsa, förbundsordförande (fr.o.m. 2018-10-03 t.o.m.

2019-01-07)

Hamilton, Ulla, vd (fr.o.m. 2018-10-03 t.o.m. 2020-04-27) Lundborg, Olof, utredare (fr.o.m. 2019-01-08 t.o.m. 2020-04-27) Melén, Stefan, utredare (fr.o.m. 2018-10-03 t.o.m. 2020-04-27) Nilsson, Matz, förbundsordförande (fr.o.m. 2018-10-03 t.o.m.

2020-04-27)

186

Utbildningsdepartementet Skr. 2020/21:103

Rosenlund Hedman, Nisse, jurist/föredragande (fr.o.m. 2018-10-03 t.o.m. 2019-05-31)

Strömberg, Peter, rektor (fr.o.m. 2018-10-03 t.o.m. 2020-04-27) Widholm, Anders, avdelningssamordnare (fr.o.m. 2018-10-03 t.o.m. 2020-04-27)

Åhammar, Magnus, rådman (fr.o.m. 2019-06-01 t.o.m. 2020-04-27)

Huvudsekreterare:

Mörck, Gerd, kansliråd (fr.o.m. 2018-09-17 t.o.m. 2020-05-04)

Sekreterare:

Bergqvist, Anna, jurist (fr.o.m. 2019-05-09 t.o.m. 2020-04-27)

Norrlid, Anders, utredare (fr.o.m. 2019-05-13 t.o.m. 2020-04-27)

Vlachos, Jonas, professor (fr.o.m. 2018-11-01 t.o.m. 2020-04-27)

Direktiv för utredningen, se dir. 2018:71

Kommittén har avgett

SOU 2020:28 En mer likvärdig skola – minskad skolsegregation och förbättrad resurstilldelning

Uppdraget är därmed slutfört.

7.8Stärkt kvalitet och likvärdighet inom komvux för elever med svenska som andraspråk (KLIVA) (U 2018:06)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2018-07-26

Särskild utredare:

Sandwall Åsberg, Karin, föreståndare (fr.o.m. 2018-07-26 t.o.m. 2020-02-29)

Sandwall Åsberg, Karin, föreståndare (fr.o.m. 2020-03-01 t.o.m. 2020-12-01)

Sakkunniga:

Carlstedt, Anita, departementssekreterare (fr.o.m. 2018-09-20 t.o.m. 2020-12-01)

Cars, Emma, departementssekreterare (fr.o.m. 2018-09-20 t.o.m. 2018-11-21)

Claesson, Josefin, departementssekreterare (fr.o.m. 2018-09-20 t.o.m. 2020-12-01)

Hellberg, Lovisa, departementssekreterare (fr.o.m. 2018-09-20 t.o.m. 2020-12-01)

Jozic, Drazenko, departementssekreterare (fr.o.m. 2018-09-20 t.o.m. 2019-10-14)

Lémery, Frédrérique, ämnessakkunnig (fr.o.m. 2018-09-20 t.o.m. 2019-05-31)

Skeppstedt, Anna, ämnesråd (fr.o.m. 2019-10-15 t.o.m. 2020-12-01) Winbladh, Malin, departementssekreterare (fr.o.m. 2018-11-22 t.o.m. 2020-12-01)

187

Utbildningsdepartementet Skr. 2020/21:103

Winbladh, Torkel, departementssekreterare (fr.o.m. 2019-10-15 t.o.m. 2020-12-01)

Experter:

Andersson, Björn, utredare (fr.o.m. 2018-09-20 t.o.m. 2020-12-01) Hedström, Jonas, avdelningsjurist (fr.o.m. 2018-09-20 t.o.m.

2020-12-01)

Johansson, Emil, kvalificerad handläggare (fr.o.m. 2018-09-20 t.o.m. 2019-11-25)

Königsson, Lotta, kvalificerad handläggare (fr.o.m. 2019-11-26 t.o.m. 2020-12-01)

Tilja, Riikka, undervisningsråd (fr.o.m. 2018-09-20 t.o.m. 2020-12-01)

Sekreterare:

Bergendorff, Inger, undervisningsråd (fr.o.m. 2018-08-20 t.o.m. 2020-12-01)

Hellstadius, Mikael, jurist (fr.o.m. 2018-10-01 t.o.m. 2020-12-01) Zankl, Michaela, regionchef (fr.o.m. 2018-08-27 t.o.m. 2020-12-01)

Lokal: Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm

Direktiv för utredningen, se dir. 2018:73, dir. 2019:3, dir. 2019:23, dir. 2019:40 och dir. 2019:65

Kommittén har avgett

SOU 2020:66 Samverkande krafter – för stärkt kvalitet och likvärdighet inom komvux för elever med svenska som andraspråk

Uppdraget är därmed slutfört.

7.9Utredningen om fritidshem och pedagogisk omsorg (U 2018:08)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2018-08-30

Särskild utredare:

Eskilsson, Linda, vice ordförande (fr.o.m. 2018-08-30 t.o.m. 2020-06-11)

Experter:

Arvidsson, Hans-Göran, utredare (fr.o.m. 2018-11-22 t.o.m.

2019-01-15)

Edin, Anders, departementssekreterare (fr.o.m. 2018-11-22 t.o.m.

2020-06-11)

Hagelberg, Helena, departementssekreterare (fr.o.m. 2018-11-22 t.o.m. 2020-06-11)

Karlsson, Jonas, utredare (fr.o.m. 2018-11-22 t.o.m. 2019-09-09) Kilsäter, Emil, rektor (fr.o.m. 2018-11-22 t.o.m. 2020-06-11) Käll, Jan, rättssakkunnig (fr.o.m. 2019-09-10 t.o.m. 2020-06-11) Köhler, Elvira, utredare (fr.o.m. 2019-05-21 t.o.m. 2019-12-02) Köhler, Elvira, utredare (fr.o.m. 2020-02-18 t.o.m. 2020-06-11)

188

Utbildningsdepartementet Skr. 2020/21:103

Ljung, Kenneth, utredare (fr.o.m. 2019-09-10 t.o.m. 2020-06-11) Mikaelsson, Kerstin, utredare (fr.o.m. 2018-11-22 t.o.m. 2019-08-26) Mossberg, Elisabet, utredare (fr.o.m. 2018-12-18 t.o.m. 2019-05-20) Plöen Casterud, Linnéa, utredare (fr.o.m. 2018-11-22 t.o.m.

2018-12-17)

Plöen Casterud, Linnéa, utredare (fr.o.m. 2019-12-03 t.o.m.

2020-02-17)

Rendling, Gudrun, förbundsjurist (fr.o.m. 2018-11-22 t.o.m.

2020-06-11)

Rudestad, Annika, rättssakkunnig (fr.o.m. 2018-11-22 t.o.m.

2020-06-11)

Sandin Larsson, Marita, rektor (fr.o.m. 2019-02-05 t.o.m. 2020-06-11) Stadler, Lena, utredare (fr.o.m. 2019-01-16 t.o.m. 2020-06-11) Svedberg, Karin, ledamot (fr.o.m. 2018-11-22 t.o.m. 2019-02-04) Svensson, Per, ombudsman (fr.o.m. 2019-08-27 t.o.m. 2020-06-11) Tornberg, Anna, utredare (fr.o.m. 2018-11-22 t.o.m. 2020-06-11) Wiberg, Marie, undervisningsråd (fr.o.m. 2018-11-22 t.o.m.

2020-06-11)

Sekreterare:

Blomqvist, Erik, f.d. departementssekreterare (fr.o.m. 2019-10-21 t.o.m. 2019-11-20)

Jägsander, Jenny, kansliråd (fr.o.m. 2018-11-05 t.o.m. 2020-06-11) Larsson, IngBeth, f.d. utredare (fr.o.m. 2019-10-14 t.o.m. 2020-02-16) Lundvik, Alexandra, jurist (fr.o.m. 2018-10-29 t.o.m. 2020-06-11)

Direktiv för utredningen, se dir. 2018:102, dir. 2019:67 och dir. 2019:99

Kommittén har avgett

SOU 2020:34 Stärkt kvalitet och likvärdighet i fritidshem och pedagogisk omsorg

Uppdraget är därmed slutfört.

7.10Utredningen om fler barn i förskolan för bättre språkutveckling i svenska (U 2019:01)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2019-10-24

Särskild utredare:

Edholm, Lotta, skolborgarråd (fr.o.m. 2019-10-24 t.o.m. 2020-11-27)

Sakkunniga:

Ingemarsdotter Persson, Kristina, departementssekreterare (fr.o.m. 2020-06-10 t.o.m. 2020-11-27)

Kollén, Filip, kansliråd (fr.o.m. 2019-12-18 t.o.m. 2020-06-09) Laursen Tofténius, Christer, ämnesråd (fr.o.m. 2019-12-18 t.o.m. 2020-11-27)

Winqvist, Ann-Sofie, rättssakkunnig (fr.o.m. 2020-05-04 t.o.m.

2020-11-27)

Århammar, Annika, kansliråd (fr.o.m. 2019-12-18 t.o.m. 2020-11-27)

189

Utbildningsdepartementet Skr. 2020/21:103

Experter:

Andersson Damberg, Lotta, utredare (fr.o.m. 2019-12-18 t.o.m. 2020-11-27)

Kabner, Nils, utredare (fr.o.m. 2019-12-18 t.o.m. 2020-11-27) Lyckeståhl, Lena, undervisningsråd (fr.o.m. 2019-12-18 t.o.m. 2020-11-27)

Rendling, Gudrun, förbundsjurist (fr.o.m. 2019-12-18 t.o.m. 2020-11-27)

Sekreterare:

Vent, Sanna, politiskt sakkunnig (fr.o.m. 2019-12-09 t.o.m.

2020-10-11)

Wanhatalo, Daniel, rådman (fr.o.m. 2019-12-20 t.o.m. 2020-11-30) Wennemo Lanninger, Love, undervisningsråd (fr.o.m. 2020-03-16 t.o.m. 2020-09-30)

Direktiv för utredningen, se dir. 2019:71

Kommittén har avgett

SOU 2020:67 Förskola för alla barn – för bättre språkutveckling i svenska

Uppdraget är därmed slutfört.

7.11Utredningen om ett utvecklat innovationsstöd vid universitet och högskolor (U 2019:02)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2019-10-24

Särskild utredare:

Karlsson, Alf, f.d. statssekreterare (fr.o.m. 2019-10-24 t.o.m. 2020-10-16)

Experter:

Aminoff, Anna, departementssekreterare (fr.o.m. 2019-11-18 t.o.m. 2020-05-27)

Cruce, Fredrika, departementssekreterare (fr.o.m. 2020-05-28 t.o.m. 2020-09-29)

Ingemarsdotter Persson, Kristina, departementssekreterare (fr.o.m. 2019-11-18 t.o.m. 2020-05-27)

Knorpp, Carina, ämnesråd (fr.o.m. 2019-11-18 t.o.m. 2020-09-29) Mörck, Gerd, kansliråd (fr.o.m. 2020-05-28 t.o.m. 2020-09-29) Olofsson, Maria, ämnesråd (fr.o.m. 2019-11-18 t.o.m. 2020-09-29) Sigeman, Andreas, departementssekreterare (fr.o.m. 2019-11-18 t.o.m. 2020-09-29)

Stenberg, Sara, departementssekreterare (fr.o.m. 2019-11-18 t.o.m. 2020-09-29)

Stridsberg, Linda, ämnesråd (fr.o.m. 2019-11-18 t.o.m. 2020-09-29)

190

Utbildningsdepartementet Skr. 2020/21:103

Sekreterare:

Fröberg, Martin, departementssekreterare (fr.o.m. 2020-01-07 t.o.m. 2020-10-16)

Direktiv för utredningen, se dir. 2019:72

Kommittén har avgett

SOU 2020:59 Innovation som drivkraft – från forskning till nytta

Uppdraget är därmed slutfört.

7.12Utredningen om översyn av regelverket för pliktleverans och hantering av annat material vid Kungl. biblioteket (U 2019:03)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2019-11-14

Särskild utredare:

Geijer, Ulrika, chefsrådman (fr.o.m. 2019-11-14)

Sakkunniga:

Granlund, Magnus kansliråd (fr.o.m. 2020-02-03 t.o.m. 2021-01-12) Stridsberg, Linda, ämnesråd (fr.o.m. 2020-10-20)

Öhman, Tyri (fr.o.m. 2021-01-12)

Östgren, Carolina, ämnesråd (fr.o.m. 2020-02-03 t.o.m. 2020-10-19)

Experter:

Bjersby, Martin, arkivarie (fr.o.m. 2020-02-03)

Dahlgren, Anna, professor (fr.o.m. 2020-02-03)

Hultengård, Per, jurist (fr.o.m. 2020-02-03)

Konstenius, Göran, verksamhetsutredare (fr.o.m. 2020-02-03)

Larsson, Boel, programansvarig för pliktfrågor (fr.o.m. 2020-02-03)

Liljeqvist, Peder, kammarrättslagman (fr.o.m. 2020-02-03)

Nylander, Eva, tf. överbibliotekarie (fr.o.m. 2020-02-03)

Sjögren, Mikael, överbibliotekarie (fr.o.m. 2020-02-03)

Stengård, Eva, kansliråd (fr.o.m. 2020-02-03)

Huvudsekreterare:

Brundin, Åsa, justitiesekreterare (fr.o.m. 2019-12-01)

Sekreterare:

Arvidsson, Ann-Sofie, arkivarie (fr.o.m. 2019-12-01)

Lokal: Förvaltningsrätten i Malmö, Malmö samt Garnisonen,

Karlavägen 100, Stockholm

Direktiv för utredningen, se dir. 2019:84 och dir. 2020:103

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast 30 april 2021.

191

Utbildningsdepartementet Skr. 2020/21:103

7.13Utredningen om stärkta skolbibliotek och läromedel (U 2019:04)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2019-11-28

Särskild utredare:

Fridolin, Gustav, f.d. statsråd (fr.o.m. 2019-11-28)

Sakkunniga:

Berggren, Matilda, ämnesråd (fr.o.m. 2020-01-14)

Bodin, Saskia, departementssekreterare (fr.o.m. 2020-01-14 t.o.m. 2020-09-06)

Edström, Hannah, rättssakkunnig (fr.o.m. 2020-05-04) Eresund Rosing, Ylva, kansliråd (fr.o.m. 2020-01-14) Hermansson, Andreas, kansliråd (fr.o.m. 2020-09-07)

Lindblom, Anna, departementssekreterare (fr.o.m. 2020-01-14)

Experter:

Fjellner, Jonny, avdelningschef (fr.o.m. 2020-01-14) Hansson, Krister, samordnare (fr.o.m. 2020-01-14) Holmqvist, Anette, undervisningsråd (fr.o.m. 2020-01-14)

Lempert, Mårten, handläggare (fr.o.m. 2020-01-14 t.o.m. 2020-02-03) Norberg, Joakim, utredare (fr.o.m. 2020-01-14)

Ström, Nina, handläggare (fr.o.m. 2020-02-04)

Sekreterare:

Mejer, Tove, undervisningsråd (fr.o.m. 2019-12-09)

Medin, Anna, jurist (fr.o.m. 2020-01-14)

Lokal: Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm

Direktiv för utredningen, se dir. 2019:91 och dir. 2020:109

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 30 juni 2021.

7.14Utredningen om mer tid till undervisning (U 2020:01)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2020-02-27

Särskild utredare:

Westerholm, Anna, avdelningschef (fr.o.m. 2020-02-27)

Sakkunniga:

Adell Hellström, Erik, departementssekreterare (fr.o.m. 2020-05-26) Bodin, Saskia, departementssekreterare (fr.o.m. 2020-05-26 t.o.m. 2020-09-06)

Edin, Anders, departementssekreterare (fr.o.m. 2020-05-26) Edström, Hannah, rättssakkunnig (fr.o.m. 2020-05-26) Hermansson, Andreas, kansliråd (fr.o.m. 2020-09-07) Ingemarsdotter Persson, Kristina, departementssekreterare (fr.o.m. 2020-05-26)

192

Utbildningsdepartementet Skr. 2020/21:103

Pontis, Cristina, kansliråd (fr.o.m. 2020-05-26) Århammar, Annika, kansliråd (fr.o.m. 2020-05-26)

Experter:

Asp, Johan, utredare (fr.o.m. 2020-05-26)

Larsson, Åke, utvecklingssamordnare (fr.o.m. 2020-05-26)

Lerwall, Lotta, professor (fr.o.m. 2020-12-08)

Persson, Roger, undervisningsråd (fr.o.m. 2020-05-26)

Sekreterare:

Bellaagh, Katalin, undervisningsråd (fr.o.m. 2020-03-09 t.o.m.

2021-04-12)

Hellstadius, Mikael, jurist (fr.o.m. 2020-12-16 t.o.m. 2021-03-31) Hilborn, Ingegärd, jurist (fr.o.m. 2020-11-01 t.o.m. 2020-12-31) Hilborn, Ingegärd, jurist (fr.o.m. 2021-01-01 t.o.m. 2021-03-31) Lindskog, Ingrid, rådgivare (fr.o.m. 2020-05-15 t.o.m. 2020-10-15) Lindskog, Ingrid, senior rådgivare (fr.o.m. 2020-10-16 t.o.m.

2020-12-31)

Lindskog, Ingrid, senior rådgivare (fr.o.m. 2021-01-01 t.o.m.

2021-03-31)

Wangvik, Jessica, hovrättsassessor (fr.o.m. 2020-03-09 t.o.m.

2021-04-12)

Wennler, Linda, utredare (fr.o.m. 2020-10-05)

Wennler, Linda, utredare (fr.o.m. 2021-01-01 t.o.m. 2021-04-12) Wester, Anita, senior rådgivare (fr.o.m. 2020-06-01 t.o.m. 2020-10-31)

Lokal: Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm

Direktiv för utredningen, se dir. 2020:21

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 12 april 2021.

7.15Utredningen om en tioårig grundskola (U 2020:02)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2020-03-05

Särskild utredare:

Durhán, Eva (fr.o.m. 2020-03-05)

Sakkunniga:

Ahlquist, Mattias, kansliråd (fr.o.m. 2020-05-19)

Ingemarsdotter Persson, Kristina, departementssekreterare (fr.o.m. 2020-05-19)

Mikaelsson, Lars Olof, ämnesråd (fr.o.m. 2021-01-01) Ridderman Karlsson, Christina, departementssekreterare (fr.o.m. 2020-05-19)

Tofténius, Christer, ämnesråd (fr.o.m. 2020-05-19)

Experter:

Car, Helena, enhetschef (fr.o.m. 2020-05-19)

193

Utbildningsdepartementet Skr. 2020/21:103

Gydingsråd, Andreas, enhetschef (fr.o.m. 2020-05-19)

Islamovic, Sabina, enhetschef (fr.o.m. 2020-05-19)

Länta, AnnaKarin, skolchef (fr.o.m. 2020-05-19)

Huvudsekreterare:

Kallstenius, Jenny, samordnare (fr.o.m. 2020-03-05)

Sekreterare:

Lindskog, Ingrid, senior rådgivare (fr.o.m. 2020-06-22 t.o.m. 2020-06-26)

Lindskog, Ingrid, senior rådgivare (fr.o.m. 2020-08-10 t.o.m. 2020-09-01)

Kalin, Sofia, jurist (fr.o.m. 2020-10-01) Lundvik, Alexandra, jurist (fr.o.m. 2020-06-12) Mikaelsson, Lars Olof, ämnesråd (fr.o.m. 2020-03-05 t.o.m. 2020-12-31)

Söderberg, Kristina, förbundsjurist (fr.o.m. 2020-10-07)

Lokal: Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm

Direktiv för utredningen, se dir. 2020:24

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 26 april 2021.

7.16Rymdlagsutredningen (U 2020:03)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2020-04-02

Särskild utredare:

Lundahl, Göran, lagman (fr.o.m. 2020-09-16)

Sakkunniga:

Bourquin, Christelle, kansliråd (fr.o.m. 2020-11-04) Engdahl, Ola, ämnesråd (fr.o.m. 2020-11-04)

Hagerlid, Elin, departementssekreterare (fr.o.m. 2020-11-04) Jennerholm, Mattias, kansliråd (fr.o.m. 2020-11-04) Larsson, Marie, rättssakkunnig (fr.o.m. 2020-11-04)

Experter:

Hugo, Fredrik, verksjurist (fr.o.m. 2020-11-04)

Nilsson, Christer, industrihandläggare (fr.o.m. 2020-11-04) Perers, Patrik, överstelöjtnant (fr.o.m. 2020-11-04) Sundberg, Torbjörn, förste forskare (fr.o.m. 2020-11-04)

Sekreterare:

Larsson, Thorwald, ställföreträdande generaldirektör (fr.o.m. 2020-10-01)

Nordfeldt, Anja, hovrättsassessor (fr.o.m. 2020-09-16)

Lokal: Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm samt Regeringskansliets utredningsavdelning i Malmö

Direktiv för utredningen, se dir. 2020:34 och dir. 2020:96

194

Utbildningsdepartementet Skr. 2020/21:103

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 17 september 2021.

7.17Utredningen om organisation, styrning och finansiering av forskningsinfrastruktur (U 2020:04)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2020-05-07

Särskild utredare:

Krantz, Tobias, fil. dr (fr.o.m. 2020-05-07)

Sakkunniga:

Berg, Lars, kansliråd (fr.o.m. 2020-09-07)

Bergkvist, Maud, ämnesråd (fr.o.m. 2020-09-07)

Bjerner, Alexander, departementssekreterare (fr.o.m. 2020-09-07)

Carlsson Kraft, Jenny, departementssekreterare (fr.o.m. 2020-09-07)

Hamsten, Anders, ämnessakkunnig (fr.o.m. 2020-09-07)

Käll, Tim, departementssekreterare (fr.o.m. 2020-09-07)

Mikaelsson, Lars Olof, ämnesråd (fr.o.m. 2020-09-07)

Stengård, Eva, kansliråd (fr.o.m. 2020-09-07)

Swedenborg, Elin, departementssekreterare (fr.o.m. 2020-09-07)

Expert:

Nüth, Victoria, utredare (fr.o.m. 2020-09-07)

Sekreterare:

Elofsson, Niclas, senioranalytiker (fr.o.m. 2020-06-15) Khayyeri, Hanifeh, särskild rådgivare och forskningssekreterare (fr.o.m. 2020-06-01)

Lokal: Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm

Direktiv för utredningen, se dir. 2020:52

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 31 maj 2021.

7.18Genomförande av högskoleprovet (U 2020:05)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2020-09-08

Särskild utredare:

Honeth, Peter (fr.o.m. 2020-09-10)

Sekreterare:

Mattsson, Viktoria, avdelningschef (fr.o.m. 2020-11-01)

Lokal: Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm

Direktiv för utredningen, se dir. 2020:92

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 1 juli 2021.

195

Utbildningsdepartementet Skr. 2020/21:103

7.19Utredningen om avskiljande av studenter och belastningsregisterkontroll inför vissa studier (U 2020:06)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2020-10-22

Särskild utredare:

Söderqvist, Ulrika, kanslichef (fr.o.m. 2020-10-22)

Experter:

Bachrack, Margareta, prorektor (fr.o.m. 2020-12-15) Eka, Maria, chefsrådman (fr.o.m. 2020-12-15) Hammarström, Gunilla, processledare (fr.o.m. 2020-12-15) Jägare, Anton, student (fr.o.m. 2020-12-15)

Magnusson, Christian, departementssekreterare (fr.o.m. 2020-12-15) Mikaelsson, Malin, handläggare (fr.o.m. 2020-12-15)

Nilsson Strandberg, Per Anders, kansliråd (fr.o.m. 2020-12-15) Schnürer, Johan, rektor (fr.o.m. 2020-12-15)

Sekreterare:

Granlund, Magnus, kansliråd (fr.o.m. 2020-11-16)

Stille, Max, rättssakkunnig (fr.o.m. 2020-12-01)

Lokal: Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm

Direktiv för utredningen, se dir. 2020:111

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 22 oktober 2021.

7.20Utredningen om förutsättningar för ett statligt huvudmannaskap för skolan (2020:07)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2020-12-22

Särskild utredare:

Persson, Thomas, generaldirektör (fr.o.m. 2020-12-22)

Huvudsekreterare:

Sandberg, Cecilia, avdelningssamordnare (fr.o.m. 2021-01-12)

Sekreterare:

Strinäs, Marcus, konsult (fr.o.m. 2021-01-01)

Lokal: Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm

Direktiv för utredningen, se dir. 2020:140

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 31 maj 2022.

196

Utbildningsdepartementet Skr. 2020/21:103

7.21Sfi-peng till utbildningsanordnare (U 2020:08)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2020-12-17

Särskild utredare:

Tyrefors, Björn, docent (fr.o.m. 2020-12-18)

Lokal: Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm

Direktiv för utredningen, se dir. 2020:138

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 31 januari 2022.

197

Miljödepartementet Skr. 2020/21:103

8Miljödepartementet

Inom detta avsnitt har följande kommittéer avslutat sin verksamhet sedan redovisningen i 2019 års kommittéberättelse: 5, 6, 7, 8, 10 och 11.

8.1Miljövårdsberedningen (Jo 1968:A)

Organ inom Regeringskansliet

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 1968-06-28

Ordförande:

Bergqvist, Jan, led. av riksdagen (fr.o.m. 1996-04-16 t.o.m.

2001-09-30)

von Sydow, Björn, led. av riksdagen (fr.o.m. 1994-12-06 t.o.m. 1996-03-26)

Sommestad, Lena, statsråd (fr.o.m. 2002-11-21 t.o.m. 2006-10-05) Thurdin, Görel, statsråd (fr.o.m. 1994-06-17 t.o.m. 1994-10-02) Johansson, Olof, statsråd

Larsson, Kjell, statsråd (fr.o.m. 2001-10-01 t.o.m. 2002-11-20)

Vice ordförande:

Bergqvist, Jan, led. av riksdagen (fr.o.m. 2001-10-01 t.o.m. 2006-09-30)

Thurdin, Görel, statsråd

Ledamöter:

Ackum, Susanne (fr.o.m. 1997-10-28 t.o.m. 1997-12-04) Annerberg, Rolf, generaldirektör (fr.o.m. 1994-12-06 t.o.m.

1999-09-30)

Arrhenius, Erik, professor

Axelsson, Svante, generalsekreterare (fr.o.m. 2003-04-15 t.o.m.

2006-12-31)

Azar, Christian, professor (fr.o.m. 2003-04-15 t.o.m. 2006-12-31) Bergman, Åke, professor (fr.o.m. 2002-02-05 t.o.m. 2006-12-31) Bergqvist, Jan, led. av riksdagen (fr.o.m. 2001-10-01 t.o.m.

2006-09-30)

Bolin, Bert, professor Bucht, Eivor, professor

Daléus, Lennart, led. av riksdagen

Domeij, Åsa, agronom (fr.o.m. 1994-12-06 t.o.m. 2006-12-31) Eckerberg, Katarina, professor (fr.o.m. 2002-02-05 t.o.m. 2006-12-31) Edman, Stefan, författare (fr.o.m. 1994-12-06 t.o.m. 2005-03-23) Edmar, Desirée, museichef (fr.o.m. 1996-05-28 t.o.m. 1999-08-29) Enander, Göran, generaldirektör (fr.o.m. 2003-04-15 t.o.m.

2006-12-31)

Ericson, Sven-Olof, civilingenjör Falkenmark, Malin, professor Folke, Carl, docent

198

Miljödepartementet Skr. 2020/21:103

Gipperth, Lena, universitetslektor (fr.o.m. 2003-04-15 t.o.m.

2006-12-31)

Gustafsson, Lena, professor (fr.o.m. 2002-02-05 t.o.m. 2002-11-25) Heikensten, Lars, vice riksbankschef (fr.o.m. 1994-12-06 t.o.m.

1996-12-31)

Jernelöv, Arne, professor

Johansson, Thomas B, professor (fr.o.m. 2002-02-05 t.o.m.

2006-12-31)

Johannesson, Kerstin, professor (fr.o.m. 2002-02-05 t.o.m.

2006-12-31)

Jonsson, Anna, miljöanalytiker (fr.o.m. 2002-02-05 t.o.m. 2006-12-31) Jonsson, Karin, förvaltningschef (fr.o.m. 1997-09-01 t.o.m.

2001-12-31) Jönsson, Bodil, fil.dr Kohls, Lisbeth, direktör Kågeson, Per, författare

Larsson, Kjell, statsråd (fr.o.m. 2001-10-01 t.o.m. 2002-11-20) Liljelund, Lars-Erik, generaldirektör (fr.o.m. 2000-03-07 t.o.m.

2006-12-31)

Lindén, Anna-Lisa, docent (fr.o.m. 2003-04-15 t.o.m. 2006-12-31) Lindström, Anders, miljöchef

Löfgren, Kerstin, konsult (fr.o.m. 1998-03-10 t.o.m. 2002-02-04) Lönnroth, Måns, verkställande direktör (fr.o.m. 2002-02-05 t.o.m.

2006-12-31)

Niblaeus, Kerstin, generaldirektör (fr.o.m. 1994-12-06 t.o.m.

1995-08-31)

Nihlgård, Bengt, docent Nordin, Håkan, konsult

Norrfalk, Maria, generaldirektör (fr.o.m. 1994-12-06 t.o.m.

2003-02-02)

Nystedt-Ringborg, Catharina, direktör Rodhe, Henning, professor

Rosswall, Thomas, rektor (fr.o.m. 1995-12-01 t.o.m. 2001-12-31) Scocco, Sandro, direktör (fr.o.m. 2003-05-14 t.o.m. 2005-05-02) Selin, Eva, docent

Sennerby-Forsse, Lisa, huvudsekreterare (fr.o.m. 2002-02-05 t.o.m. 2006-12-31)

Sommestad, Lena, statsråd (fr.o.m. 2002-11-21) Steen, Peter, professor

von Sydow, Ulf, ordförande

Söderström, Elvy, kommunalråd (fr.o.m. 1994-12-06 t.o.m.

1996-12-31)

Trouvé, Johan, miljöchef (fr.o.m. 2002-02-05 t.o.m. 2006-12-31) Ullenius, Kristina, rektor (fr.o.m. 1994-12-06 t.o.m. 1996-06-30) Uusmann, Ines, generaldirektör (fr.o.m. 2003-04-15 t.o.m. 2006-12-31) Wallgren, Björn, miljöråd

Wennemo, Irene, enhetschef (fr.o.m. 2003-04-15 t.o.m. 2006-12-31) Westholm, Erik, docent (fr.o.m. 2003-04-15 t.o.m. 2006-12-31) Widell, Marja, miljörevisor (fr.o.m. 1994-12-06 t.o.m. 2001-03-31)

199

Miljödepartementet Skr. 2020/21:103

Wijkman, Anders, generaldirektör

Wohlfarth, Barbara, professor (fr.o.m. 2002-02-05 t.o.m. 2006-12-31) Young-Kronsell, Annica, universitetslektor (fr.o.m. 2003-04-15) Azar, Christian, professor (fr.o.m. 2007-01-01 t.o.m. 2007-03-31) Eckerberg, Katarina, professor (fr.o.m. 2007-01-01 t.o.m. 2007-03-31) Gipperth, Lena, universitetslektor (fr.o.m. 2007-01-01 t.o.m.

2007-03-31)

Johansson, Thomas B, professor (fr.o.m. 2007-01-01 t.o.m.

2007-03-31)

Jonsson, Anna, ordförande (fr.o.m. 2007-01-01 t.o.m. 2007-03-31) Kronsell, Annica, docent (fr.o.m. 2007-01-01 t.o.m. 2007-03-31) Lindén, Anna-Lisa, professor (fr.o.m. 2007-01-01 t.o.m. 2007-03-31) Lönnroth, Måns, direktör (fr.o.m. 2007-01-01 t.o.m. 2007-03-31) Sennerby Forsse, Lisa, professor (fr.o.m. 2007-01-01 t.o.m.

2007-03-31)

Westholm, Erik, docent (fr.o.m. 2007-01-01 t.o.m. 2007-03-31) Wohlfarth, Barbara, professor (fr.o.m. 2007-01-01 t.o.m. 2007-03-31) Azar, Christian, professor (fr.o.m. 2007-01-01 t.o.m. 2007-08-31) Bergström, Sten, professor (fr.o.m. 2007-01-01 t.o.m. 2007-08-31) Biel, Anders, professor (fr.o.m. 2007-01-01 t.o.m. 2007-08-31) Brännlund, Runar, professor (fr.o.m. 2007-01-01 t.o.m. 2007-08-31) Eckerberg, Katarina, professor (fr.o.m. 2007-01-01 t.o.m. 2007-08-31) Johansson, Thomas B, professor (fr.o.m. 2007-01-01 t.o.m.

2007-08-31)

Källén, Erland, professor (fr.o.m. 2007-01-01 t.o.m. 2007-08-31) Leck, Caroline, professor (fr.o.m. 2007-01-01 t.o.m. 2007-08-31) Lindgren, Elisabet, fil.dr (fr.o.m. 2007-03-01 t.o.m. 2007-09-01) Rummukainen, Markku, docent (fr.o.m. 2007-01-01 t.o.m.

2007-08-31)

Ankarberg, Acko, kommunalråd (fr.o.m. 2008-09-15 t.o.m.

2010-12-31)

Blix, Kerstin, projektledare (fr.o.m. 2008-09-15 t.o.m. 2010-12-31) Bucht, Eivor, professor (fr.o.m. 2008-09-15 t.o.m. 2010-12-31) Eliasson, Kurt, direktör (fr.o.m. 2008-09-15 t.o.m. 2010-12-31) Fransson, Stina, konsulent (fr.o.m. 2008-09-15 t.o.m. 2000-10-20) Hallersjö, Anders, direktör (fr.o.m. 2008-09-15 t.o.m. 2010-12-31) Larsson, Anders, konsult (fr.o.m. 2008-09-15 t.o.m. 2010-12-31) Lundberg, Stellan, enhetschef (fr.o.m. 2008-09-15 t.o.m. 2010-12-31) Pelin, Katarina, direktör (fr.o.m. 2008-09-15 t.o.m. 2010-12-31) Ranhagen, Ulf, professor (fr.o.m. 2008-09-15 t.o.m. 2010-12-31) Reuterswärd, Lars, divisionschef (fr.o.m. 2008-09-15 t.o.m.

2010-12-31)

Sundgren, Jan-Eric, direktör (fr.o.m. 2008-09-15 t.o.m. 2010-12-31) Ullstad, Erland, arkitekt (fr.o.m. 2008-09-15 t.o.m. 2010-12-31) Valik, Janna, generaldirektör (fr.o.m. 2008-09-15 t.o.m. 2010-12-31) Wånggren, Bengt, utvecklingschef (fr.o.m. 2008-09-15 t.o.m.

2010-12-31)

Albin, Maria, professor (fr.o.m. 2016-05-09) Arrhenius, Gustaf, professor (fr.o.m. 2015-08-24)

200

Miljödepartementet Skr. 2020/21:103

Carlsson-Kanyama, Annika, docent (fr.o.m. 2015-08-24)

Destouni, Gia, professor (fr.o.m. 2015-08-24 t.o.m. 2016-12-31)

Ekengren, Östen, vice verkställande direktör (fr.o.m. 2015-08-24)

Finnveden, Göran, professor (fr.o.m. 2015-08-24)

Marell, Agneta, professor (fr.o.m. 2015-08-24)

Neij, Lena, professor (fr.o.m. 2015-08-24)

Nilsson, Måns, professor (fr.o.m. 2015-08-24)

Rockström, Johan, professor (fr.o.m. 2015-08-24)

Rummukainen, Markku, professor (fr.o.m. 2017-01-01)

Sterner, Thomas, professor (fr.o.m. 2015-08-24)

Vahter, Marie, professor (fr.o.m. 2015-08-24 t.o.m. 2016-05-09)

Westholm, Erik, professor (fr.o.m. 2015-08-24)

Finnveden, Göran, professor (fr.o.m. 2012-04-10)

Johannesson, Kerstin, professor (fr.o.m. 2012-04-10)

Johansson-Stenman, Olof, professor (fr.o.m. 2012-04-10)

Ledin, Anna, professor (fr.o.m. 2012-04-10)

Munthe, John, fil.dr (fr.o.m. 2012-04-10)

Nilsson, Annika E., fil.dr (fr.o.m. 2012-04-10)

Nordin, Annika, professor (fr.o.m. 2012-04-10)

Rockström, Johan, professor (fr.o.m. 2012-04-10)

Smith, Henrik, professor (fr.o.m. 2012-04-10)

Sörlin, Sverker, professor (fr.o.m. 2012-04-10)

Vather, Marie, professor (fr.o.m. 2012-04-10 t.o.m. 2016-05-08)

Experter:

Aspegren, Anita (fr.o.m. 1998-07-01 t.o.m. 2002-05-04) Bengtsson, Jonas (fr.o.m. 1996-09-02 t.o.m. 1997-07-31) Bergström, Helena (fr.o.m. 1997-08-25 t.o.m. 2000-09-30) Blomdin Persson, Mona (fr.o.m. 1998-10-01 t.o.m. 1999-02-07) Bovin, Kristina (fr.o.m. 1994-01-10 t.o.m. 1996-03-25) Dickson, Caroline (fr.o.m. 1997-09-01 t.o.m. 1999-10-31) Häggmark, Gunnar (fr.o.m. 1996-02-29 t.o.m. 1996-10-06) Jansson, Jennie (fr.o.m. 1999-01-18 t.o.m. 1999-06-30) Johansson, Bernt, direktör (fr.o.m. 1999-08-01 t.o.m. 2000-12-31) Malmer, Thomas (fr.o.m. 1999-03-01 t.o.m. 2001-10-14)

Månsson, Tommy, byråchef (fr.o.m. 1989-04-01 t.o.m. 1996-10-07) Pivén, Johanna, studerande (fr.o.m. 1992-08-05 t.o.m. 1998-01-28) Rehnberg, Ulf, sekreterare (fr.o.m. 1995-08-28 t.o.m. 1995-09-24)

Rostock, Thomas (fr.o.m. 1998-03-01 t.o.m. 1998-06-30) Sörngård, Peter (fr.o.m. 1996-01-08 t.o.m. 1996-06-30)

Göransson, Ola, departementssekreterare (fr.o.m. 2008-10-06 t.o.m. 2010-12-31)

Janland, Mattias, departementssekreterare (fr.o.m. 2008-10-06 t.o.m. 2010-03-14)

Kroes, Evert, departementssekreterare (fr.o.m. 2008-10-06 t.o.m. 2010-01-31)

Martinson, Lina, departementssekreterare (fr.o.m. 2010-02-01) Nyström, Jan-Olof, särskild rådgivare (fr.o.m. 2008-10-06 t.o.m. 2010-12-31)

201

Miljödepartementet Skr. 2020/21:103

Toresson, Bengt, departementsråd (fr.o.m. 2008-10-06 t.o.m.

2010-12-31)

Vallgårda, Ebba, departementssekreterare (fr.o.m. 2010-03-15 t.o.m. 2010-12-31)

Wahlsten, Katja, departementssekreterare (fr.o.m. 2008-10-06 t.o.m. 2010-12-31)

Arbetsgruppen för global miljö:

Axelsson, Svante, generalsekreterare (fr.o.m. 2007-01-01 t.o.m. 2007-03-31)

Vetenskapliga rådet för klimatfrågor:

Sennerby Forsse, Lisa, professor (fr.o.m. 2007-01-01 t.o.m. 2007-08-31)

Delegationen för hållbara städer:

Örn, Peter (fr.o.m. 2008-09-15 t.o.m. 2011-03-31)

Vetenskapliga rådet för hållbar utveckling:

Markides, Karin (fr.o.m. 2015-07-02)

Sekreterare:

Turesson, Anders (fr.o.m. 2015-07-02)

Ahlroth, Sofia (fr.o.m. 2008-01-01 t.o.m. 2008-03-16) Anderson, Johan (fr.o.m. 2008-01-01 t.o.m. 2008-03-16) Arnbom, Tom, docent (fr.o.m. 2003-11-17 t.o.m. 2004-12-31) Baummann, Per (fr.o.m. 1999-07-12 t.o.m. 2000-08-31) Bergström, Lina (fr.o.m. 2005-04-29 t.o.m. 2006-06-30) Crona, Beatrice (fr.o.m. 2006-08-14 t.o.m. 2006-12-31)

Delvin, Maria, departementssekreterare (fr.o.m. 2000-02-14 t.o.m. 2001-01-31)

Fehler, Katarina (fr.o.m. 2000-02-01 t.o.m. 2000-06-30) Guilamo, Åsa (fr.o.m. 2007-02-01 t.o.m. 2010-12-31) Hermansson, Karin (fr.o.m. 2010-11-01 t.o.m. 2011-03-31) Holmquist, Anna (fr.o.m. 2000-01-01 t.o.m. 2000-06-30) Höglund, Nils (fr.o.m. 1999-08-16 t.o.m. 1999-12-17) Jernbäcker, Eva (fr.o.m. 2007-09-10 t.o.m. 2008-03-16) Liedeman, Christina (fr.o.m. 2008-10-01 t.o.m. 2010-12-31) Lundberg, Lars (fr.o.m. 2007-03-01 t.o.m. 2007-12-31)

von Malmborg, Fredrik (fr.o.m. 2007-02-12 t.o.m. 2007-09-14) Nordin, Håkan (fr.o.m. 1999-04-01 t.o.m. 1999-08-31)

Olsson, Kristina (fr.o.m. 2002-02-01 t.o.m. 2007-01-31) Olsson, Olof (fr.o.m. 2002-02-01 t.o.m. 2003-07-29) Persson, Ingvar (fr.o.m. 1999-03-15 t.o.m. 2000-01-31) Rosenqvist, Per (fr.o.m. 2007-10-08 t.o.m. 2008-02-29) Schylberg, Katarina (fr.o.m. 2008-12-01 t.o.m. 2011-01-31) Stoltz Ehn, Anna-Karin (fr.o.m. 2010-02-01 t.o.m. 2011-01-31) Turesson, Anders (fr.o.m. 2012-06-01)

Wärnbäck, Jan (fr.o.m. 2007-01-01 t.o.m. 2007-03-31) Österblom, Henrik (fr.o.m. 2003-08-18 t.o.m. 2007-03-31)

202

Miljödepartementet Skr. 2020/21:103

Miljöforskningsberedningen:

Azar, Christian, professor (fr.o.m. 2012-04-10)

Informatör:

Batke Jeppsson, Eva (fr.o.m. 2009-01-01 t.o.m. 2011-01-31)

Kanslichef:

Hedman, Gunnel, fil.kand.

Knutsson, Pernilla (fr.o.m. 2007-01-01 t.o.m. 2010-12-31)

Leideman, Christina (fr.o.m. 2010-07-01 t.o.m. 2011-01-31)

Liljelund, Lars-Erik, fil.dr (fr.o.m. 1994-12-06 t.o.m. 1997-12-31)

Näslund, Siv (fr.o.m. 1998-01-01 t.o.m. 2007-06-15)

Biträdande sekreterare:

Daléus, Maria, studerande (fr.o.m. 2000-06-01 t.o.m. 2000-12-31)

Hagman, Eivor (fr.o.m. 1998-07-01)

Larsson, Eila (fr.o.m. 1992-04-01 t.o.m. 2000-12-31)

Nyberg, Sara (fr.o.m. 2010-03-04 t.o.m. 2010-12-31)

Oltner, Jenny (fr.o.m. 2001-01-15 t.o.m. 2001-12-31)

Wennerstein, Susanne (fr.o.m. 1998-08-01 t.o.m. 2000-12-31)

Assistent:

Wolf, Hanna (fr.o.m. 2007-01-22 t.o.m. 2008-03-16)

Lokal: Miljödepartementet, Fredsgatan 6, Stockholm, tel. 08-405 10 00

Direktiv för beredningen, se dir. 1995:10, dir. 1995:22, dir. 1995:104, dir. 1995:127, dir. 1995:167, dir. 1997:153, dir. 1998:13, dir. 1998:65, dir. 1998:72, dir. 2011:67 och dir. 2015:78

Kommittén har avgett

Ds 1989:25 Svensk politik för en miljövänlig och hållbar utveckling

Ds 1989:49 Jordbruket och miljön – en lägesrapport (våren 1989)

Ds 1989:51 Jordbruket och miljön

Ds 1989:70 Miljöanpassad produktutveckling

Towards an ecologically sustainable economy (mars 1990).

Miljöeffekter av skattereformen (april 1999).

Handling för vår gemensamma framtid (sept. 1990).

Economic Instruments for Reducing Western European Carbon

Dioxide emissions (1991)

Solenergi (1992)

SOU 1992:2 Regler och risker

Returpappersmarknaden (1992)

SOU 1992:58 Miljöskulden

Biologisk mångfald i Sverige (1992)

Natur och retur (1992)

Biosäkerhet (1992)

Vår gemensamma uppgift (1992)

SOU 1992:104 Vår uppgift efter Rio

SOU 1992:42 Kretslopp – Basen för hållbar stadsutveckling

SOU 1992:43 ECOCYCLES – The Basis of Sustainable Urban

Development

203

Miljödepartementet Skr. 2020/21:103

SOU 1992:126

Swedish Environmental Debt

1993:1

Säkerhet och sårbarhet MVB

1993:2

Medling om miljöeffekterna MVB

1993:3

Mer om miljöskulden

SOU 1993:79

Handel och miljö

SOU 1994:69

On the general principles of environment protection

SOU 1994:76

Trade and the environment

SOU 1994:128

Agenda 21 – en vägledning

SOU 1994:133

Miljöpolitikens principer

MVB 1994:1

Kretsloppet och vitala materialflöden

MVB 1994:2

Hur sätter vi rätt pris på trafiken?

MVB 1994:3

Miljöskulden och miljökapital. Uppsala kommun

MVB 1994:5

Medling om Dennispaketet

MVB 1994:6

Sambandet mellan väginvesteringar och

 

samhällsutveckling

MVB 1994:7

Marknad för kretslopp

MVB 1994:8

Det miljövänliga departementet

MVB 1994:9

Allemansrätt och hållbar turism

SOU 1995:100

Hållbar utveckling i landets fjällområden

SOU 1996:92

IT i Miljöarbetet

SOU 1996:112

Integrering av miljöhänsyn inom den statliga

 

förvaltningen

SOU 1996:153

Hållbar utveckling i Sveriges skärgårdsområden

MVB 1996:1

Kalkning av skogsmark – vetenskaplig medling

MVB 1996:2

Miljöarbete i statliga myndigheter

SOU 1997:97

Skydd av skogsmark – Behov och kostnader

SOU 1997:98

Skydd av skogsmark – Bilagor

SOU 1997:145

Förvalta med miljöansvar – Statsförvaltningens

 

arbete för ekologisk hållbarhet

SOU 1998:15

Gröna nyckeltal, Indikationer för ett ekologiskt

 

hållbart samhälle

SOU 1998:170

Gröna nyckeltal för en ekologisk hållbar utveckling

MVB 1998:2

Kunskapscentrum för ekologiskt hållbar utveckling

MVB 1998:3

Bildandet av Centrum för kunskap om ekologisk

 

hållbarhet

MVB 1999:1

Centrum för kunskap om ekologisk hållbarhet

SOU 1999:127

Gröna nyckeltal – följ den ekologiska omställningen

SOU 2000:67

Levande skärgård – Utvärdering av de regionala

 

miljö- och hushållningsprogrammen

SOU 2001:20

Tänk nytt, tänk hållbart! – dialog och samverkan för

 

hållbar utveckling

Rapport

Tänk nytt, tänk hållbart! – att bygga och förvalta för

 

framtiden

Rapport

Tänk nytt, tänk hållbart! – en dagligvarukedja för

 

framtiden

MVB 2002:1

Resilience and Sustainable Development Building

 

adaptive capacity in a world of transformations

MVB 2002:2

Decoupling – Past trends and prospects for the future

204

 

Miljödepartementet Skr. 2020/21:103

MVB 2003:1

Efter Johannesburg – utmaningar för forskarsamhället.

 

Dokumentation från konferensen den 5 december 2002

 

i Rosenbad, Stockholm

MVB 2003:2

After Johannesburg – Challenges for the Research

 

Community. Summary of a conference on the 5th of

 

December 2002 in Rosenbad, Stockholm

MVB 2004:1

Strategi för forskning för hållbar utveckling

MVB 2004:2

Strategi för energieffektiv bebyggelse

MVB 2005:1

Strategi för hav och kust utan övergödning

MVB 2006:1

Strategi för ett hållbart fiske

MVB 2006:2

Strategi för minskat transportberoende

MVB 2007:1

Tillväxt och miljö i globalt perspektiv

Rapport

En studie om jämställdhet som förutsättning för hållbar

 

utveckling

Rapport

Vetenskapligt underlag för klimatpolitiken

SOU 2008:24

Svensk klimatpolitik

Rapport

Miljöpolitikens spelplan

Rapport

Vetenskapens roll vid genomförandet av 2030 agendan

Rapport

Åtgärder för en mer klimatvänlig animaliekonsumtion

Rapport

Statliga myndigheters bedömningar av forskningsbehov

 

vid implementeringen av Agenda 2030

Miljövårdsberedningens arbete är inte tidsbegränsat.

8.2Kärnavfallsrådet (M 1992:A)

Organ inom Regeringskansliet

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 1992-06-23

Ordförande:

Bråkenhielm, Carl Reinhold, professor (fr.o.m. 2013-07-01 t.o.m. 2020-06-30)

Bråkenhielm, Carl Reinhold, seniorprofessor (fr.o.m. 2020-07-01 t.o.m. 2022-12-31)

Carlsson, Torsten (fr.o.m. 2007-07-01 t.o.m. 2013-06-30)

Glimelius, Kristina, professor (fr.o.m. 2002-09-01 t.o.m. 2007-05-31) Odhnoff, Camilla, f.d. landshövding (fr.o.m. 1992-07-01 t.o.m.

2002-06-30)

Sandström, Rolf (fr.o.m. 2002-07-01 t.o.m. 2002-08-31)

Vice ordförande:

Hilding-Rydevik, Tuija, docent (fr.o.m. 2016-02-09 t.o.m. 2020-06-30) Hilding-Rydevik, Tuija, professor (fr.o.m. 2020-07-01 t.o.m.

2022-12-31)

Högdahl, Karin, docent (fr.o.m. 2013-10-01 t.o.m. 2015-12-31)

Ledamöter:

Andersson, Göran, professor (fr.o.m. 1995-08-01 t.o.m. 2002-06-30)

205

Miljödepartementet Skr. 2020/21:103

Andersson-Skog, Lena, professor (fr.o.m. 2003-10-20 t.o.m.

2019-06-30)

Arheimer, Berit, docent (fr.o.m. 2009-12-01 t.o.m. 2010-01-10) Brandberg, Yvonne, docent (fr.o.m. 2005-07-01 t.o.m. 2009-06-30) Bråkenhielm, Carl Reinhold, professor (fr.o.m. 2001-07-01 t.o.m.

2013-06-30)

Drottz Sjöberg, Britt-Marie, professor (fr.o.m. 1998-03-10 t.o.m.

2003-07-07)

Dyrssen, David, professor emeritus (fr.o.m. 1992-07-01 t.o.m.

1995-06-30)

Forsling, Willis, professor (fr.o.m. 1998-03-10 t.o.m. 2014-06-30) Grape, Sophie, docent (fr.o.m. 2013-10-01 t.o.m. 2020-12-31) Grape, Sophie, docent (fr.o.m. 2021-01-01 t.o.m. 2022-12-31) Gren, Ing-Marie, professor (fr.o.m. 2002-09-01 t.o.m. 2003-06-30) Harms-Ringdahl, Mats, professor (fr.o.m. 2009-12-01 t.o.m.

2020-12-31)

Hilding-Rydevik, Tuija, professor (fr.o.m. 2002-07-01 t.o.m.

2016-02-09)

Harms-Ringdahl, Mats, professor emeritus (fr.o.m. 2021-01-01 t.o.m. 2022-12-31)

Högdahl, Karin, docent (fr.o.m. 2009-12-01 t.o.m. 2017-12-31) Högdahl, Karin, docent (fr.o.m. 2018-12-31 t.o.m. 2020-12-31) Jarstad, Anna, docent (fr.o.m. 2009-12-01 t.o.m. 2011-02-28)

Johansson, Lennart, adjungerad professor (fr.o.m. 2008-07-01 t.o.m. 2020-06-30)

Kaiserfeld, Thomas, professor (fr.o.m. 2011-07-01 t.o.m. 2020-06-30) Kaiserfeld, Thomas, professor (fr.o.m. 2020-07-01 t.o.m. 2022-12-31) Karlsson, Mikael, miljöforskare KTH (fr.o.m. 2015-01-01 t.o.m.

2021-12-31)

Knutsson, Gert, professor emeritus (fr.o.m. 1998-03-10 t.o.m.

2009-06-30)

Lindblad, Inga-Britt, professor emeritus (fr.o.m. 2004-03-09 t.o.m. 2009-03-31)

Markides, Karin, professor (fr.o.m. 1995-08-01 t.o.m. 1997-05-05) Mattsson, Sören, professor (fr.o.m. 1992-07-01 t.o.m. 2007-06-30) Nisser, Marie, professor (fr.o.m. 2002-09-01 t.o.m. 2005-06-30)

Palm, Jenny, professor (fr.o.m. 2011-07-01 t.o.m. 2020-06-30) Persson, Ingmar, professor (fr.o.m. 2015-04-01 t.o.m. 2021-12-31) Sandström, Rolf, professor (fr.o.m. 1992-07-01 t.o.m. 2007-06-30) Salo, Anneli, fil.lic. (fr.o.m. 1994-05-01 t.o.m. 2000-02-25) Soneryd, Linda, professor (fr.o.m. 2020-10-19 t.o.m. 2022-12-31) Stigh, Jimmy, professor (fr.o.m. 1992-07-01 t.o.m. 2007-06-30) Söderberg, Olof, överdirektör (fr.o.m. 1992-07-01 t.o.m. 1996-09-24) Thunberg, Anne-Marie, teol.dr (fr.o.m. 1992-07-01 t.o.m. 2001-06-30) Wene, Clas-Otto, professor (fr.o.m. 2006-07-01 t.o.m. 2014-06-30) Vahlne Westerhäll, Lotta, professor (fr.o.m. 1992-07-01 t.o.m.

2001-06-30)

Sakkunniga:

Hänninen, Hannu, professor (fr.o.m. 2002-09-01 t.o.m. 2020-12-31)

206

Miljödepartementet Skr. 2020/21:103

Hänninen, Hannu, professor (fr.o.m. 2021-01-01 t.o.m. 2022-12-31)

Persson, Ingvar, rådgivare (fr.o.m. 2009-07-01 t.o.m. 2020-12-31)

Persson, Ingvar, jur.kand. (fr.o.m. 2021-01-01 t.o.m. 2022-12-31)

Salo, Anneli, fil.lic. (fr.o.m. 2000-02-26 t.o.m. 2001-06-30)

Söderberg, Olof, överdirektör (fr.o.m. 2002-09-01 t.o.m. 2006-06-30)

Experter:

Carlsson, Torsten, f.d. kommunalråd (fr.o.m. 2005-07-01 t.o.m. 2007-06-30)

Norrby, Sören, fil.mag. (fr.o.m. 2001-11-01 t.o.m. 2006-06-30) Rydell, Nils, civilingenjör (fr.o.m. 1992-07-01 t.o.m. 2002-06-30) Åhagen, Harald, ingenjör (fr.o.m. 1992-07-01 t.o.m. 1995-06-30)

Sekreterare:

Andersson, Tor Leif, docent (fr.o.m. 1992-07-01 t.o.m. 2001-06-30)

Andersson, Peter (fr.o.m. 2011-01-17 t.o.m. 2016-08-15)

Cato, Anna (fr.o.m. 2008-09-15 t.o.m. 2010-09-14)

Bjarnadottir, Holmfridur (fr.o.m. 2009-10-01 t.o.m. 2010-11-14)

Hedberg, Björn (fr.o.m. 2005-08-29 t.o.m. 2007-06-30)

Lindman, Mats, fil.mag. (fr.o.m. 2001-07-01 t.o.m. 2005-06-30)

Simic, Eva (fr.o.m. 2006-07-01 t.o.m. 2009-05-31)

Swedin, Johanna (fr.o.m. 2016-08-15 t.o.m. 2020-08-15)

Swedin, Johanna (fr.o.m. 2020-08-15)

Biträdande sekreterare:

Bergenlöv, Evis (fr.o.m. 2016-07-01 t.o.m. 2020-06-30)

Bergenlöv, Evis (fr.o.m. 2020-07-01 t.o.m. 2022-12-31)

Brogan, Karolina (fr.o.m. 2011-08-17 t.o.m. 2012-09-30)

Milton, Siv (fr.o.m. 2006-05-01 t.o.m. 2009-06-30)

Swedin, Johanna (fr.o.m. 2013-06-01 t.o.m. 2016-08-15)

Kanslichef:

Andersson, Peter (fr.o.m. 2016-08-15 t.o.m. 2020-08-14)

Andersson, Peter (fr.o.m. 2020-08-15)

Bjarnadottir, Holmfridur (fr.o.m. 2010-11-15 t.o.m. 2016-08-12)

Hedberg, Björn (fr.o.m. 2006-05-01 t.o.m. 2008-06-30)

Sanell, Anna (fr.o.m. 2014-05-01 t.o.m. 2015-01-31)

Simic, Eva (fr.o.m. 2008-07-01 t.o.m. 2011-06-30)

Kontaktman:

Milton, Siv (fr.o.m. 2004-11-01 t.o.m. 2006-04-30)

Brogan, Karolina (fr.o.m. 2009-08-18 t.o.m. 2011-08-16)

Swedin, Johanna (fr.o.m. 2012-11-05 t.o.m. 2013-05-31)

Lokal: Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm. Kansli

tel. 08-405 24 37, Kanslichef direkt: 08-405 20 94

Kärnavfallsrådets webbplats: karnavfallsradet.se

Direktiv för rådet, se dir 1992:72, dir. 2009:31 och dir. 2018:18

Kommittén har avgett

SOU 1992:50 Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 1992

207

Miljödepartementet Skr. 2020/21:103

SOU 1993:18 Acceptans Tolerans Delaktighet

SOU 1993:67 Slutförvaring av använt kärnbränsle (även utgiven i engelsk översättning ”Final Disposal of Spent Nuclear Fuel”)

SOU 1995:50 Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 1995 SOU 1995:90 Kärnavfall och Miljö (även utgiven i engelsk

översättning ”Nuclear Waste and the Environment” SOU 1996:101 Kärnavfall – teknik och platsval (även utgiven i

engelsk översättning ”Nuclear Waste – Disposal Technology and Site Selection”)

SOU 1997:180 Kärnavfall och Beslut

SOU 1998:68 Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 1998 (även utgiven i engelsk översättning ”NUCLEAR WASTE state-of-the-art reports 1998”)

SOU 1998:130 Kärnavfall och Säkerhet

SOU 1999:67 KÄRNAVFALL metod-plats-miljökonsekvens (även utgiven i engelsk översättning ”NUCLEAR WASTE method-site-environmental consequence”)

SOU 2001:35 Kunskapsläget på kärnavfallsområdet, (även utgiven i engelsk översättning ”NUCLEAR WASTE state-of- the-art reports 2001”), finns tre delar av denna rapport

SOU 2001:108 KÄRNAVFALL NUETS ANSVAR OCH KOMMANDE GENERATIONERS FRIHET

SOU 2002:63 Kärnavfall – forskning och teknikutveckling (även utgiven i engelsk översättning ”Nuclear waste – research and technique development”)

SOU 2004:67 KUNSKAPSLÄGET PÅ KÄRNAVFALLS- OMRÅDET 2004 (även utgiven i engelsk översättning ”NUCLEAR WASTE state-of-the-art reports 2004”), finns tre delar av denna rapport

SOU 2004:99 Kärnavfall – demokrati och vetenskap SOU 2004:120 KÄRNAVFALL Tillbakablick och

framtidsperspektiv i KASAM:s verksamhet SOU 2005:47 Kärnavfall – barriärerna, biosfären och samhället

(även utgiven i engelsk översättning ”Nuclear waste – the barriers, the biosphere and the community”

SOU 2005:83 Kärnavfall – kostnader och finansiering

Rapport 2006:1 Kärnavfall – vilka alternativ för metod och plats bör redovisas?

SOU 2007:38 Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 2007 – nu levandes ansvar, framtida generations frihet

SOU 2007:38 Nuclear Waste State-of-the-Art Report 2007 – responsibility, of current generations

Rapport 2007:1 Slutförvaring av använt kärnbränsle; Regelsystem och olika aktörers roller under beslutsprocessen (Rapport från ett KASAM-seminarium den

15 november 2006)

208

Miljödepartementet Skr. 2020/21:103

Rapport 2007:2 Säkerhetsanalys av slutförvaring av kärnavfall – roll, utveckling och utmaning (En fördjupning till KASAM:s rapport om kunskapsläget på kärnavfalls- området 2007, SOU 2007:38)

Rapport 2007:3 Tid för slutförvaring av kärnavfall – samhälle, teknik och natur (En fördjupning till KASAM:s rapport om kunskapsläget på kärnavfallsområdet, SOU 2007:38)

Rapport 2007:4 Riskperspektiv på slutförvaring av kärnavfall – individ, samhälle och kommunikation (En fördjup- ning till KASAM:s rapport om kunskapsläget på kärnavfallsområdet 2007, SOU 2007:38)

Rapport 2007:5 Strålande forskningsutsikter? En översikt om kärn- avfallsfrågor inom samhällsvetenskaplig forskning

Rapport 2007:6 Djupa borrhål; Ett alternativ för slutförvaring av använt kärnbränsle? (Rapport från KASAM:s utfrågning den 14–15 mars 2007)

Rapport 2007:7 Rivning av kärntekniska anläggningar i Sverige (rapport från Kärnavfallsrådets utfrågning den 11 december 2007)

SOU 2008:70 Slutförvaring av kärnavfall. Kärnavfallsrådets yttrande över SKB:s Fud-program 2007

SOU 2008:70 Final Disposal of Nuclear Waste. Engelsk över- sättning av SOU 2009:70

Rapport 2008:1 Systemanalys för slutförvaring av kärnavfall (Rapport från Kärnavfallsrådets utfrågning den 24 april 2008)

Rapport 2008:2 Platsval för slutförvar av kärnavfall – på vilka grunder? (Rapport från Kärnavfallsrådets utfrågning den 4–5 juni 2008)

Rapport 2008:3 Deltagande och demokrati i kärnavfallsfrågan (Rapport från Kärnavfallsrådets utfrågning den 3 december 2008)

Rapport 2009:3 Debatten krig slutförvaring av kärnavfall – en studie av argumentationen

Rapport 2009:4 Mechanisms of Copper Corrosion in Aqueous Environments

Rapport 2009:5 Vem talar sanning om kärnavfallet? Rapport från Kärnavfallsrådets seminarium den 9 december 2009

SOU 2010:6 Kunskapslägesrapport på kärnavfallsområdet 2010 – utmatningar för slutförvarsprogrammet

SOU 2011:14 Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 2011 – geologin, barriärerna, alternativen Nuclear Waste State of the Art Report 2011 – geology, barriers, alternatives

SOU 2011:50 Kärnavfallsrådets yttrande över SKB:s Fud-program Rapport 2011:1 Bästa möjliga teknik (BAT) – tolkning och använd-

ning inom olika avfallsområden

Rapport 2011:2 Tillståndsprövningen enligt miljöbalken och kärn- tekniklagen

209

Miljödepartementet Skr. 2020/21:103

SOU 2012:7 Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 2012 – lång- siktig säkerhet, haveriet och global utblick

SOU 2011:50 The Swedish National Council for Nuclear Waste's Review of the Swedish Nuclear Fuel and Waste Management Co's (SKB'S) RD&D Programme 2010

SOU 2012:7 Nuclear Waste State of the Art Report 2012 – long- term safety, accidents and global survey

SOU 2013:11 Kunskapsläget på Kärnavfallsområdet 2013 – Slutförvarsansökan under prövning: kompletterings- krav och framtidsalternativ

SOU 2013:11 Nuclear Waste state-of-the-art Report – Final repository application under review: supplementary information and alternative futures Translation of SOU 2013:11

SOU 2014:11 Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 2014. Forskningsdebatt, alternativ och beslutsfattande

SOU 2014:11 Nuclear Waste State-of-the-Art Report 2014. Research debate, alternatives and decision-making

SOU 2014:12 Kärnavfallsrådets yttrande över SKB:s Fud-program 2013

SOU 2014:42 Review of the Swedish Nuclear Fuel and Waste Management Co´s (SKB´s) RD&D Programme 2013

SOU 2014:42 Kärnavfallsrådets yttrande över SUB:s Fud-program 2013

SOU 2015:11 Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 2015 – Kon- troll, dokumentation och finansiering för ökad säkerhet

SOU 2015:11 Nuclear Waste State-of-the-Art Report 2015. Safe- guards, record-keeping and financing for increased safety. Engelsk översättning

SOU 2016:16 Kunskapsläget på kärnavfallsområdet. Risker, osäker- heter och framtidsutredningar

SOU 2017:8 Rapport: Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 2017. Kärnavfallet – en fråga i ständig förändring

SOU 2017:62 Kärnavfallsrådets yttrande över SKB:s Fud-program 2016

SOU 2018:8 Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 2018 – Beslut under osäkerhet

Rapport 2019:1 Översikt av åtta länder – status april 2019

SOU 2020:9 Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 2020, Steg för Steg, Var står vi? Vart går vi?

SOU 2020:39 Kärnavfallsrådets yttrande över SKB:s Fud-program 2019

Kärnavfallsrådets uppdrag löper till den 31 december 2022. Uppdraget kan därefter förlängas med högst fem år i taget.

210

Miljödepartementet Skr. 2020/21:103

8.3Miljömålsberedningen (M 2010:04)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2010-07-01

Ordförande:

Annerberg, Rolf, generaldirektör (fr.o.m. 2010-07-01 t.o.m. 2014-12-31)

Nohrén, Emma, led. av riksdagen (fr.o.m. 2018-06-01 t.o.m. 2020-12-31)

Wijkman, Anders (fr.o.m. 2015-01-01 t.o.m. 2016-06-15)

Ledamöter:

Bergström, Stina, led. av riksdagen (fr.o.m. 2014-10-15 t.o.m.

2016-06-15)

Bolund, Per, Miljöpartiet de Gröna (fr.o.m. 2010-07-01 t.o.m.

2011-11-22)

Brodén, Anita, Folkpartiet liberalerna (fr.o.m. 2010-07-01 t.o.m.

2014-10-12)

Burwick, Marlene, (fr.o.m. 2020-05-04 t.o.m. 2020-11-30) Burwick, Marlene (fr.o.m. 2020-12-01 t.o.m. 2020-12-31) Ek, Magnus (fr.o.m. 2020-05-04 t.o.m. 2020-11-30)

Ek, Magnus (fr.o.m. 2020-12-01 t.o.m. 2020-12-31)

Ernkrans, Matilda, led. av riksdagen (fr.o.m. 2010-11-22 t.o.m.

2016-06-15)

Falkhaven, Elisabeth, led. av riksdagen (fr.o.m. 2019-02-18 t.o.m. 2020-12-31)

Hjälmered, Lars, Moderaterna (fr.o.m. 2010-07-01 t.o.m. 2013-10-07) Holm, Jens, led. av riksdagen (fr.o.m. 2015-01-08 t.o.m. 2016-06-15) Hultberg, Johan, led. av riksdagen (fr.o.m. 2013-10-09 t.o.m.

2016-06-15)

Kinnunen, Martin, led. av riksdagen (fr.o.m. 2019-02-18 t.o.m.

2020-12-31)

Leander, Helena, led. av riksdagen (fr.o.m. 2011-11-23 t.o.m.

2014-10-14)

Malm, Fredrik, led. av riksdagen /FP (fr.o.m. 2014-10-13 t.o.m.

2015-03-05)

Malmberg, Betty, led. av riksdagen (fr.o.m. 2019-02-18 t.o.m.

2020-12-31)

Manhammar, Magnus, led. av riksdagen (fr.o.m. 2019-02-18 t.o.m. 2020-12-31)

Nordin, Rickard, led. av riksdagen /C (fr.o.m. 2014-10-09 t.o.m.

2016-06-15)

Norlin, Liza-Maria, Kristdemokraterna (fr.o.m. 2010-07-01 t.o.m. 2010-11-22)

Oskarsson, Irene, politiker (fr.o.m. 2010-11-22 t.o.m. 2016-06-15) Ottosson, Kjell-Arne, led. av riksdagen (fr.o.m. 2019-02-18 t.o.m. 2020-12-31)

Segerlind, Elin, led. av riksdagen (fr.o.m. 2019-02-18 t.o.m.

2020-12-31)

211

Miljödepartementet Skr. 2020/21:103

Tiefensee, Roger, led. av riksdagen /C (fr.o.m. 2010-11-22 t.o.m.

2014-10-08)

Tysklind, Lars, led. av riksdagen /F (fr.o.m. 2015-03-06 t.o.m.

2015-06-15)

Tysklind, Lars, tidigare led. av riksdagen (fr.o.m. 2019-02-18 t.o.m. 2020-12-31)

Västerteg, Claes, Centerpartiet (fr.o.m. 2010-07-01 t.o.m. 2010-11-18) Wallrup, Emma, Vänsterpartiet (fr.o.m. 2010-07-01 t.o.m. 2015-01-08) Westerén, Hanna, led. av riksdagen (fr.o.m. 2019-02-18 t.o.m.

2020-02-27)

Ygeman, Anders, Socialdemokraterna (fr.o.m. 2010-07-01 t.o.m.

2010-11-21)

Yngwe, Kristina, led. av riksdagen (fr.o.m. 2019-02-18 t.o.m.

2020-03-09)

Sakkunniga:

Ekelund, Nina, programdirektör (fr.o.m. 2015-02-10 t.o.m.

2015-06-15)

Eriksson, Ann-Sofie, sektionschef (fr.o.m. 2010-09-10 t.o.m.

2016-06-15)

Farelius, Johanna (fr.o.m. 2016-03-11 t.o.m. 2016-06-15) Fiskesjö, Anne-Li, länsråd (fr.o.m. 2010-09-10 t.o.m. 2013-09-18) Gardfjell, Maria, kommunalråd (fr.o.m. 2015-02-10 t.o.m. 2015-06-15) Hagberg, Lovisa, miljöpolicyrådgivare (fr.o.m. 2010-09-10 t.o.m.

2016-06-15)

Hall, Johan, utredare (fr.o.m. 2015-02-10 t.o.m. 2015-06-15) Hammar, Sven-Erik, led. av riksdagen ordförande (fr.o.m. 2014-10-09 t.o.m. 2016-06-15)

Jonsson, Helena, vice ordförande (fr.o.m. 2010-09-10 t.o.m.

2014-10-08)

Karlsson, Mikael, ordförande (fr.o.m. 2010-09-10 t.o.m. 2015-02-09) Lundberg, Klas, miljöchef (fr.o.m. 2010-09-10 t.o.m. 2016-06-15) Löfgren, Susanna (fr.o.m. 2013-10-09 t.o.m. 2015-02-09)

Ripa, Henrik, kommunalråd (fr.o.m. 2010-09-10 t.o.m. 2015-02-09) Sandahl, Johanna, ordförande (fr.o.m. 2015-02-10 t.o.m. 2016-06-15) Schultze, Lisbeth, länsöverdirektör (fr.o.m. 2015-02-10 t.o.m.

2016-06-15)

Strömdahl, Inger, miljöansvarig (fr.o.m. 2010-09-10 t.o.m.

2015-02-09)

Sunér Fleming, Maria, ansvarig energi och klimat (fr.o.m. 2015-02-10 t.o.m. 2016-06-15)

Thörnelöf, Eva, senior rådgivare, GD-stab (fr.o.m. 2015-01-09 t.o.m. 2016-02-29)

Experter:

Adolfsson, Sofie, tf. enhetschef (fr.o.m. 2013-04-22 t.o.m. 2015-12-31) Alfredsson, Håkan, kansliråd (fr.o.m. 2010-11-22 t.o.m. 2016-06-15) Alriksson, Börje, departementssekreterare (fr.o.m. 2013-08-26 t.o.m. 2015-12-31)

212

Miljödepartementet Skr. 2020/21:103

Andersson Anell, Johan, CSR- och hållbarhetsansvarig (fr.o.m.

2013-04-22 t.o.m. 2013-12-31)

Andersson, Lotta, senior forskare (fr.o.m. 2013-04-22 t.o.m.

2015-12-31)

Andersson, Malin, strateg (fr.o.m. 2013-04-22 t.o.m. 2015-12-31) Andersson, Stefan, ämnesråd (fr.o.m. 2015-01-09 t.o.m. 2016-06-15) André, Helena, departementssekreterare (fr.o.m. 2013-01-28 t.o.m. 2015-12-31)

Andrén, Robert, departementsråd (fr.o.m. 2010-09-10 t.o.m.

2010-11-21)

Askling, Ulrika, kansliråd (fr.o.m. 2013-04-22 t.o.m. 2015-12-31) Baummann, Per, samordnare (fr.o.m. 2011-09-01 t.o.m. 2015-12-31) Berglund, Linda, handläggare (fr.o.m. 2012-03-30 t.o.m. 2012-09-10) Bergqvist, Majlis, handläggare (fr.o.m. 2013-01-28 t.o.m. 2015-12-31) Bergstrand, Björn, hållbarhetschef (fr.o.m. 2019-12-01 t.o.m.

2020-12-31)

Boss, Lotta, antikvarie (fr.o.m. 2013-04-22 t.o.m. 2015-12-31) Blomdin Persson, Mona, sekretariatschef (fr.o.m. 2011-09-01 t.o.m. 2015-12-31)

Brand, Annelie, miljöstrateg/marinbiolog (fr.o.m. 2019-12-01 t.o.m. 2020-12-31)

Broberg, Ola, avdelningschef (fr.o.m. 2013-01-28 t.o.m. 2015-12-31) Bruno, Ellen, sakkunnig (fr.o.m. 2013-01-28 t.o.m. 2015-12-31) Bäckman, Hans, handläggare (fr.o.m. 2013-04-22 t.o.m. 2015-12-31) Carler, Sophie, fil. dr (fr.o.m. 2020-03-05 t.o.m. 2020-12-01)

Carler, Sophie (fr.o.m. 2020-12-01 t.o.m. 2020-12-31)

Carlsson, Anna M, departementssekreterare (fr.o.m. 2014-09-19 t.o.m. 2015-02-01)

Carlsson Reich, Marcus, enhetschef (fr.o.m. 2011-09-01 t.o.m.

2015-12-31)

Cederbom, Charlotte, avdelningschef (fr.o.m. 2013-04-22 t.o.m.

2015-12-31)

Dahlberg, Carl, processledare (fr.o.m. 2019-12-01 t.o.m. 2020-12-31) Dahlbom, Caroline, departementssekreterare (fr.o.m. 2010-09-10 t.o.m. 2011-02-14)

Dahlström, Marie, departementssekreterare (fr.o.m. 2012-03-30 t.o.m. 2015-12-31)

Darnerud, Per Ola, toxikolog (fr.o.m. 2011-09-01 t.o.m. 2015-12-31) Diczfalusy, Bo (fr.o.m. 2015-02-02 t.o.m. 2015-03-11)

Drake, Lars, vetenskaplig rådgivare (fr.o.m. 2011-09-01 t.o.m.

2015-12-31)

Ek, Tommy, gruppsamordnare (fr.o.m. 2013-03-30 t.o.m. 2015-12-31) Engström, Eva, lantbrukskonsulent (fr.o.m. 2013-04-22 t.o.m.

2015-12-31)

Ericson, Sven-Olof, kansliråd (fr.o.m. 2015-03-11 t.o.m. 2016-06-15) Eriksson, Ann-Sofie, sektionschef (fr.o.m. 2019-12-01 t.o.m.

2020-12-31)

Eriksson, Jonas, kvalitets- och miljöansvarig (fr.o.m. 2012-03-30 t.o.m. 2015-12-31)

213

Miljödepartementet Skr. 2020/21:103

Eriksson, Hillevi, klimatspecialist (fr.o.m. 2013-04-22 t.o.m.

2015-12-31)

Eriksson, Linda, rådgivare (fr.o.m. 2013-04-22 t.o.m. 2014-12-31) Espeby, Lars, departementssekreterare (fr.o.m. 2012-03-30 t.o.m.

2015-12-31)

Finnson, Anders, vice verkställande direktör (fr.o.m. 2011-09-01 t.o.m. 2015-12-31)

Fintling, Johanna, sakkunnig (fr.o.m. 2012-03-30 t.o.m. 2012-08-15) Florén, Johan, chef (fr.o.m. 2019-12-01 t.o.m. 2020-12-31)

Forsell, Jerker, departementssekreterare (fr.o.m. 2011-09-01 t.o.m. 2015-12-31)

Franzén, Magnus, enhetschef (fr.o.m. 2011-09-01 t.o.m. 2015-12-31) Fredrikson, Fredrik, handläggare (fr.o.m. 2013-04-22 t.o.m.

2015-12-31)

Fredriksson, Gunnar, handläggare (fr.o.m. 2013-04-22 t.o.m.

2015-12-31)

From, Johanna, regionchef (fr.o.m. 2012-03-30 t.o.m. 2015-12-31) Gill, Alexander, antikvarie (fr.o.m. 2013-01-28 t.o.m. 2015-12-31) Gladh, Lennart, expert (fr.o.m. 2013-04-22 t.o.m. 2015-12-31)

Gripstrand, Sara, hållbarhetsstrateg (fr.o.m. 2019-12-01 t.o.m.

2020-12-31)

Guzikowski, Gunnar, kemist (fr.o.m. 2011-09-01 t.o.m. 2015-12-31) Hagman, Thomas, enhetschef (fr.o.m. 2011-09-01 t.o.m. 2015-12-31) Hallgren, Sunita, handläggare (fr.o.m. 2011-09-01 t.o.m. 2015-12-31) Hammar, Tobias, fiskare (fr.o.m. 2019-12-01 t.o.m. 2020-12-31)

Hansson, Mats-Olof, ämnesråd (fr.o.m. 2015-02-10 t.o.m. 2015-06-15) Hasselsten, Ingrid, kansliråd (fr.o.m. 2011-06-09 t.o.m. 2016-06-15) Hedenström, Anna, enhetschef (fr.o.m. 2013-04-22 t.o.m. 2015-12-31) Hjelm, Joakim, stf. prefekt (fr.o.m. 2019-12-01 t.o.m. 2020-12-31) Hjerpe Olausson, Jessica, samordnare (fr.o.m. 2019-12-01 t.o.m.

2020-12-31)

Hoffman, Markus, miljö- och vattenexpert (fr.o.m. 2019-12-01 t.o.m. 2020-12-31)

Hojem, Petter, departementssekreterare (fr.o.m. 2015-10-01 t.o.m. 2016-06-15)

Holgersson, Björn, statsgeolog (fr.o.m. 2013-04-22 t.o.m. 2015-12-31) Håkansson, Helen, professor (fr.o.m. 2011-09-01 t.o.m. 2015-12-31) Hägg, Conny, ämnesråd (fr.o.m. 2011-09-01 t.o.m. 2015-12-31) Hägglund, Marie, avdelningschef (fr.o.m. 2019-12-01 t.o.m.

2020-12-31)

Idh, Viveke, miljöansvarig (fr.o.m. 2011-09-01 t.o.m. 2015-12-31) Ivarsson Westerberg, Anders, professor (fr.o.m. 2019-12-01 t.o.m. 2020-12-31)

Johannesson, Kerstin, professor (fr.o.m. 2019-12-01 t.o.m.

2020-12-31)

Johansson, Anna-Karin, miljöstrateg (fr.o.m. 2011-09-01 t.o.m.

2015-12-31)

Johansson, Olof, avdelningschef (fr.o.m. 2012-03-30 t.o.m.

2015-12-31)

214

Miljödepartementet Skr. 2020/21:103

Johansson, Sif, fil.dr (fr.o.m. 2019-12-01 t.o.m. 2020-12-31)

Jöborn, Anna, avdelningschef (fr.o.m. 2011-09-01 t.o.m. 2015-12-31) Kahn, Jon, departementsråd (fr.o.m. 2015-01-26 t.o.m. 2015-09-30) Karlsson, Erland, enhetschef (fr.o.m. 2013-04-22 t.o.m. 2015-12-31) Karlsson, Mikael, docent (fr.o.m. 2019-12-01 t.o.m. 2020-12-31) Karlsson, Stefan, ämnesråd (fr.o.m. 2010-09-10 t.o.m. 2012-06-17) Kling, Johan, utredare (fr.o.m. 2013-04-22 t.o.m. 2015-12-31) Kvarnström, Kenny, handläggare (fr.o.m. 2011-09-01 t.o.m.

2015-12-31)

Lagerqvist, Monica, kansliråd (fr.o.m. 2016-01-25 t.o.m. 2016-06-15) Langaas, Sindre, expert (fr.o.m. 2013-01-28 t.o.m. 2015-12-31) Langlet, David, professor (fr.o.m. 2019-12-01 t.o.m. 2020-12-31) Larshans, Pär, hållbarhetschef (fr.o.m. 2019-12-01 t.o.m. 2020-12-31) Larsson, Fredrik, miljöansvarig (fr.o.m. 2019-12-01 t.o.m. 2020-12-31) Larsson, Mårten, skogsdirektör (fr.o.m. 2012-03-30 t.o.m. 2015-12-31) Lexén, Karin, generalsekreterare (fr.o.m. 2019-12-01 t.o.m.

2020-12-31)

Lidbaum, Elisabeth, departementssekreterare (fr.o.m. 2010-09-10 t.o.m. 2014-09-19)

Lindberg, Johan, kansliråd (fr.o.m. 2011-09-01 t.o.m. 2015-12-31) Lindblad, Henrik, departementssekreterare (fr.o.m. 2010-09-10 t.o.m. 2011-02-14)

Lindahl, Anna Helena, bitr. avdelningschef (fr.o.m. 2012-03-30 t.o.m. 2015-12-31)

Lindahl-Olsson, Mette, enhetschef (fr.o.m. 2013-04-22 t.o.m.

2015-12-31)

Lindén, Gunnar, sakkunnig (fr.o.m. 2012-08-16 t.o.m. 2015-12-31) Lindgren, Helen, jurist (fr.o.m. 2012-03-30 t.o.m. 2012-11-04) Lindgren, Johanna, civilingenjör (fr.o.m. 2011-09-01 t.o.m.

2015-12-31)

Lindkvist, Nils-Gunnar, forskningschef (fr.o.m. 2011-09-01 t.o.m.

2015-12-31)

Lindskog, Bo, research manager (fr.o.m. 2011-09-01 t.o.m.

2015-12-31)

Lindström, Britt-Marie, sektionschef (fr.o.m. 2012-08-16 t.o.m.

2015-12-31)

Loock, Johan, departementssekreterare (fr.o.m. 2013-09-16 t.o.m.

2016-01-24)

Lundberg, Stefan, intendent (fr.o.m. 2013-01-28 t.o.m. 2015-12-31) Lundblad, Jimmy, miljöstrateg (fr.o.m. 2012-03-30 t.o.m. 2015-12-31) Lundgren, Markus, fiskevårdschef (fr.o.m. 2019-12-01 t.o.m.

2020-12-31)

Lundstedt, Lisa, samordnare (fr.o.m. 2019-12-01 t.o.m. 2020-12-31) Löfblad, Roland, expert (fr.o.m. 2013-01-28 t.o.m. 2015-12-31) Löfroth, Michael, departementssekreterare (fr.o.m. 2012-03-30 t.o.m. 2015-12-31)

Lötberg, Pernilla, jurist (fr.o.m. 2011-09-01 t.o.m. 2015-12-31) Lööf, Lars, professor (fr.o.m. 2011-09-01 t.o.m. 2015-12-31)

215

Miljödepartementet Skr. 2020/21:103

Mattson, Bengt, CSR- och miljöchef (fr.o.m. 2011-09-01 t.o.m.

2015-12-31)

Mild, Krister, handläggare (fr.o.m. 2012-11-05 t.o.m. 2015-12-31) Maxe, Lena, statsgeolog (fr.o.m. 2013-01-28 t.o.m. 2015-12-31) Mejersjö, Else-Marie, enhetschef (fr.o.m. 2013-01-28 t.o.m.

2015-12-31)

Nilsson, Fredrik, hälsoekonom (fr.o.m. 2011-09-01 t.o.m. 2015-12-31) Nilsson, Helena, utredare (fr.o.m. 2011-09-01 t.o.m. 2015-12-31) Nyblom, Kenneth, verkställande direktör (fr.o.m. 2011-09-01 t.o.m. 2015-12-31)

Nyström, Stefan, generalsekreterare (fr.o.m. 2009-09-07 t.o.m.

2015-12-31)

Näslund, Inger, expert (fr.o.m. 2013-01-28 t.o.m. 2015-12-31) Näsman, Inger, kvalitetsdirektör (fr.o.m. 2009-09-07 t.o.m.

2015-12-31)

Olsson, Olof, deputy director (fr.o.m. 2012-03-30 t.o.m. 2015-12-31) Olsson Rönnelöv, Peter, ordförande (fr.o.m. 2019-12-01 t.o.m.

2020-12-31)

Olsson, Per, handläggare (fr.o.m. 2012-03-30 t.o.m. 2015-12-31) Oskarsson, Agneta, professor (fr.o.m. 2011-09-01 t.o.m. 2015-12-31) Otmalm, Anna, avdelningschef (fr.o.m. 2012-03-30 t.o.m. 2012-08-15) Peensalu, Rita, biolog (fr.o.m. 2011-09-01 t.o.m. 2015-12-31) Petersson, Gustav Jakob, fil.dr (fr.o.m. 2019-12-01 t.o.m. 2020-12-31) Pettersson-Grawé, Kierstin, kansliråd (fr.o.m. 2011-09-01 t.o.m.

2015-12-31)

Ranung, Åsa, chef (fr.o.m. 2019-12-01 t.o.m. 2020-12-31) Reineskog, Mikael, handläggare (fr.o.m. 2011-09-01 t.o.m.

2015-12-31)

Ressner, Michael, utredare (fr.o.m. 2011-09-01 t.o.m. 2015-12-31) Rinman, Ulrika, departementssekreterare (fr.o.m. 2013-04-22 t.o.m. 2015-12-31)

Roberntz, Peter, handläggare (fr.o.m. 2012-09-11 t.o.m. 2015-12-31) Ronge, Frida, kock/MSC-ambassadör (fr.o.m. 2019-12-01 t.o.m.

2020-12-31)

Rudberg, Jonas, sakkunnig (fr.o.m. 2012-08-16 t.o.m. 2015-12-31) Rudén, Christina, professor (fr.o.m. 2011-09-01 t.o.m. 2015-12-31) Runsten, Hilda, klimatexpert (fr.o.m. 2013-04-22 t.o.m. 2015-12-31) Rutberg, Bo, handläggare (fr.o.m. 2013-01-28 t.o.m. 2015-12-31) Rydberg, Ingrid, handläggare (fr.o.m. 2013-04-22 t.o.m. 2015-12-31) Sahlin, Malin, sakkunnig (fr.o.m. 2012-03-30 t.o.m. 2015-12-31) Samuelsson, Ulrika, miljöskyddsdirektör (fr.o.m. 2011-09-01 t.o.m. 2015-12-31)

Sandahl, Johanna, vice ordförande (fr.o.m. 2013-04-22 t.o.m.

2015-02-10)

Siira, Ulrika, utredare (fr.o.m. 2013-01-28 t.o.m. 2015-12-31) Sjöberg, Martin, verksamhetsledare (fr.o.m. 2019-12-01 t.o.m.

2020-12-31)

Sjödahl, Martin, enhetschef (fr.o.m. 2013-04-22 t.o.m. 2015-12-31)

216

Miljödepartementet Skr. 2020/21:103

Sjölander, Erik, vice ordförande (fr.o.m. 2019-12-01 t.o.m.

2020-12-31)

Smith, Eva, senior advisor (fr.o.m. 2013-04-22 t.o.m. 2015-12-31) Sollander, Erik, skogspolitisk strateg (fr.o.m. 2012-11-19 t.o.m.

2015-12-31)

Soldeus, Inger, miljöansvarig (fr.o.m. 2011-09-01 t.o.m. 2015-12-31) Sparr, Martin, enhetschef (fr.o.m. 2019-12-01 t.o.m. 2020-12-31) Staland, Hanna, ekolog (fr.o.m. 2012-03-30 t.o.m. 2015-12-31) Stengård, Eva, kansliråd (fr.o.m. 2012-10-04 t.o.m. 2016-06-15) Sterner, Thomas, seniorforskare (fr.o.m. 2019-12-01 t.o.m.

2020-12-31)

Sterte, Åsa, departementssekreterare (fr.o.m. 2016-02-15 t.o.m.

2016-06-15)

Stralka, Conrad, verksamhetschef (fr.o.m. 2019-12-01 t.o.m.

2020-12-31)

Svanholm, Maria, avdelningschef (fr.o.m. 2019-12-01 t.o.m.

2020-12-31)

Svedinger, Ingrid, ämnesråd (fr.o.m. 2013-01-28 t.o.m. 2015-12-31) Svärd, Jenny, ansvarig miljöpolicy (fr.o.m. 2019-12-01 t.o.m.

2020-03-04)

Sörngård, Peter, sakkunnig (fr.o.m. 2013-01-28 t.o.m. 2015-12-31) Terstad, Jan, avdelningschef (fr.o.m. 2012-03-30 t.o.m. 2012-08-15) Terstad, Jan, avdelningschef (fr.o.m. 2013-04-22 t.o.m. 2015-12-31) Tingström, Lena, utredare (fr.o.m. 2012-03-30 t.o.m. 2015-12-31) Tormalm, Karin, departementssekreterare (fr.o.m. 2012-03-30 t.o.m. 2015-12-31)

Torpman, Olle, filosofie doktor (fr.o.m. 2019-12-01 t.o.m. 2020-12-31) Troselius, Petronella, departementssekreterare (fr.o.m. 2010-09-10 t.o.m. 2011-06-08)

Ulfvarson Östlund, Maria, departementssekreterare (fr.o.m.

2012-03-30 t.o.m. 2013-09-15)

Unger, Charlotte, miljöchef (fr.o.m. 2011-09-01 t.o.m. 2015-12-31) Viberg, Nina, handläggare (fr.o.m. 2011-09-01 t.o.m. 2015-12-31) Vikman, Jonas, samhällspolitisk chef (fr.o.m. 2019-12-01 t.o.m.

2020-12-31)

Waern, Joachim, ämnesråd (fr.o.m. 2011-02-15 t.o.m. 2012-10-03) Wahlberg, Cajsa, expert (fr.o.m. 2011-09-01 t.o.m. 2015-12-31) Waldemarsson, Ellinor, kommunekolog/biolog (fr.o.m. 2019-12-01 t.o.m. 2020-12-31)

Walldén, Josefin, utredare (fr.o.m. 2013-04-22 t.o.m. 2015-12-31) Weibull, Ann-Christin, departementssekreterare (fr.o.m. 2013-04-22 t.o.m. 2013-08-25)

Wenster, Peter, handläggare (fr.o.m. 2011-09-01 t.o.m. 2015-12-31) Westman, Peter, naturvårdschef (fr.o.m. 2012-03-30 t.o.m.

2015-12-31)

Wråhde, Hans, sektionschef (fr.o.m. 2011-09-01 t.o.m. 2015-12-31) Wärnbäck, Jan, handläggare (fr.o.m. 2013-04-22 t.o.m. 2015-12-31) Åberg, Niclas, projektledare (fr.o.m. 2019-12-01 t.o.m. 2020-12-31) Åkesson, Kristina, ämnesråd (fr.o.m. 2010-09-10 t.o.m. 2016-06-15)

217

Miljödepartementet Skr. 2020/21:103

Österblom, Henrik, professor (fr.o.m. 2019-12-01 t.o.m. 2020-12-31) Österlind, Axel, miljö- och hälsoskyddsinspektör (fr.o.m. 2019-12-01 t.o.m. 2020-12-31)

Kanslichef:

Nyström, Stefan (fr.o.m. 2015-01-01 t.o.m. 2016-06-30)

Huvudsekreterare:

Annemalm, Christine (fr.o.m. 2018-10-15 t.o.m. 2020-12-31) Annemalm, Christine (fr.o.m. 2021-01-01 t.o.m. 2022-01-31) Ingman, Viktoria (fr.o.m. 2013-09-01 t.o.m. 2014-12-31)

Nyström, Stefan (fr.o.m. 2014-06-04 t.o.m. 2014-12-31) Uhrwing, Marie (fr.o.m. 2010-08-02 t.o.m. 2014-08-11)

Sekreterare:

Ankarhem, Mattias (fr.o.m. 2010-09-23 t.o.m. 2010-12-31) Berghagen, Ingela (fr.o.m. 2011-07-01 t.o.m. 2012-03-22) Forstorp, Moa (fr.o.m. 2015-10-26 t.o.m. 2016-06-01)

Gutman, Jan (fr.o.m. 2012-03-12 t.o.m. 2013-03-31)

Hammersland, Jorid, kansliråd (fr.o.m. 2018-10-15 t.o.m. 2020-12-31) Hansson, Therese, sekreterare (fr.o.m. 2020-03-01 t.o.m. 2020-12-31) Jager, Leo (fr.o.m. 2013-10-21 t.o.m. 2014-08-16)

Janson, Johanna (fr.o.m. 2015-09-08 t.o.m. 2016-06-30) Jernbäcker, Eva (fr.o.m. 2015-02-01 t.o.m. 2016-06-30) Johansson, Martin (fr.o.m. 2013-03-18 t.o.m. 2014-06-30) Josefsson, Anneli (fr.o.m. 2011-02-15 t.o.m. 2011-10-02) Körsén, Pirjo (fr.o.m. 2010-07-01 t.o.m. 2010-10-30) Lantto, Johan (fr.o.m. 2011-11-01 t.o.m. 2013-07-31)

Larsson, Markus, omvärldsanalytiker (fr.o.m. 2019-05-01 t.o.m.

2020-12-31)

Leijon, Helén (fr.o.m. 2015-02-23 t.o.m. 2016-05-31) Marissink, Marcus (fr.o.m. 2011-01-01 t.o.m. 2014-12-31) Molander, Ida (fr.o.m. 2012-07-01 t.o.m. 2013-05-11) Nilo, Hanna (fr.o.m. 2019-06-01 t.o.m. 2020-12-31) Petersson, Gustav Jakob, analytiker (fr.o.m. 2019-04-01 t.o.m. 2019-10-18)

Stigzelius, Karl-Anders (fr.o.m. 2016-04-01 t.o.m. 2016-06-15) Sundgren, Sara (fr.o.m. 2010-12-01 t.o.m. 2014-06-30) Troeng, Ulf (fr.o.m. 2015-04-09 t.o.m. 2016-06-15)

Troselius, Petronella (fr.o.m. 2015-01-01 t.o.m. 2015-05-31) Wallander, Johan (fr.o.m. 2013-02-25 t.o.m. 2013-12-31) Westermark, Lars, enhetschef (fr.o.m. 2013-04-22 t.o.m. 2016-02-15) Vrede, Katarina (fr.o.m. 2012-09-01 t.o.m. 2015-01-18)

Willerström, Ebba (fr.o.m. 2011-08-08 t.o.m. 2015-08-07)

Biträdande sekreterare:

Bergenlöv, Evis (fr.o.m. 2015-03-16 t.o.m. 2016-06-30) Forstorp, Moa (t.o.m. 2016-06-15)

Lokal: Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm

218

Miljödepartementet Skr. 2020/21:103

Direktiv för beredningen, se dir. 2010:74, dir 2010:135, dir. 2011:50, dir. 2011:91, dir. 2012:95, dir. 2014:110, dir. 2014:165, dir. 2015:101, dir. 2018:44 och dir. 2020:110

Kommittén har avgett

SOU 2010:101 Handlingsplan för att utveckla strategier i miljömåls- systemet

SOU 2011:34 Etappmål i miljömålssystemet

SOU 2012:15 Plan för framtagandet av en strategi för långsiktigt hållbar markanvändning

SOU 2012:38 Minska riskerna med farliga ämnen! Strategi för Sveriges arbete för en giftfri miljö

SOU 2013:43 Långsiktigt hållbar markanvändning – del 1

SOU 2014:50 Med miljömålen i fokus – hållbar användning av mark och vatten

SOU 2016:21 Ett klimatpolitiskt ramverk för Sverige

SOU 2016:47 En klimat- och luftvårdsstrategi för Sverige Del 1 resp. Del 2, bilagor med underlagsrapporter

Beredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 31 januari 2022.

8.4Utredningen initiativet Fossilfritt Sverige (M 2016:05)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2016-07-07

Särskild utredare/Samordnare:

Axelsson, Svante, generalsekreterare (fr.o.m. 2016-09-01)

Kommunikatör:

Söderberg, Peter (fr.o.m. 2017-01-11)

Sekreterare:

Bagge, Karin, projektledare (fr.o.m. 2019-01-11 t.o.m. 2019-12-31)

Cederlund, Maja, klimatanalytiker (fr.o.m. 2020-11-01 t.o.m.

2024-12-31)

Strand, Malin (fr.o.m. 2017-03-30)

Willerström Ehrning, Ebba (fr.o.m. 2016-09-19)

Lokal: Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm

Direktiv för utredningen, se dir. 2016:66, dir. 2018:56 och dir. 2020:50

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 31 december 2024.

219

Miljödepartementet Skr. 2020/21:103

8.5Utredningen om minskad övergödning genom stärkt lokalt åtgärdsarbete (M 2018:02)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2018-02-22

Särskild utredare:

Wåhlstedt, Håkan, generaldirektör (fr.o.m. 2018-02-22 t.o.m. 2020-02-28)

Sakkunniga:

Alfredsson, Håkan, kansliråd (fr.o.m. 2019-02-01)

Börjevik Kovaniemi, Kristina, rättssakkunnig (fr.o.m. 2019-02-01) Larsson, Martin H, departementssekreterare (fr.o.m. 2019-02-01) Ronnle, Erik, departementssekreterare (fr.o.m. 2019-02-01 t.o.m. 2019-08-25)

Wall, Alexander, sakkunnig (fr.o.m. 2019-08-26)

Experter:

Alm, Anders, östersjöexpert (fr.o.m. 2019-02-01) Bly Joyce, Kerstin, handläggare (fr.o.m. 2019-02-01)

Capilla, Andreas, regionutvecklingsdirektör (fr.o.m. 2019-02-01) Fredriksson, Fredrik, utredare (fr.o.m. 2019-02-01)

Hjerpe Olausson, Jessica, regionutvecklare (fr.o.m. 2019-02-01) Hjort, Josefin, utredare (fr.o.m. 2019-02-01 t.o.m. 2019-09-08) Hoffman, Markus, expert vatten, växtnäring (fr.o.m. 2019-02-01) Holstein, Fredrik, verksamhetsledare (fr.o.m. 2019-02-01 t.o.m. 2019-04-02)

Johansson, Jonas, vattenrådssamordnare (fr.o.m. 2019-02-01) Johansson, Mikaela, vice ordförande (fr.o.m. 2019-02-01) Karlsson, Akko, 1:e vice ordförande (fr.o.m. 2019-02-01) Kinell, Gerda, miljöekonom (fr.o.m. 2019-02-01)

Kumblad, Linda, forskare (fr.o.m. 2019-02-01)

Kyllmar, Katarina, forskningsledare (fr.o.m. 2019-03-12) Ljung, Magnus, statskonsulent (fr.o.m. 2019-02-01) Svensson, Emma, samordnare (fr.o.m. 2019-02-01) Sörngård, Peter, miljöexpert (fr.o.m. 2019-02-01) Wester, Misse, professor (fr.o.m. 2019-02-01)

Winqvist, Camilla, miljöstrateg (fr.o.m. 2019-02-01) Zetterberg, Charlotta, professor (fr.o.m. 2019-02-01)

Sekreterare:

Engwall, Ylva, utredningssekreterare (fr.o.m. 2019-01-01 t.o.m. 2020-02-28)

Hansson, Therese, huvudsekreterare (fr.o.m. 2018-08-20 t.o.m. 2020-02-28)

Holstein, Fredrik, verksamhetsledare (fr.o.m. 2019-06-01 t.o.m. 2020-02-28)

Direktiv för utredningen, se dir. 2018:11

220

Miljödepartementet Skr. 2020/21:103

Kommittén har avgett

SOU 2020:10 Stärkt lokalt åtgärdsarbete – att nå målet Ingen övergödning

Uppdraget är därmed slutfört.

8.6Klimatpolitiska vägvalsutredningen (M 2018:07)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2018-07-19

Särskild utredare:

Karlsson, Åsa-Britt, generaldirektör (fr.o.m. 2018-07-18)

Sakkunnig:

Segerstedt, Anna, kansliråd (fr.o.m. 2018-10-15)

Experter:

Billstein Andersson, Annika, tekniskt råd (fr.o.m. 2018-10-15) Bodin, Per, miljömålssamordnare (fr.o.m. 2018-10-15 t.o.m.

2019-05-23)

Cederberg, Christel, bitr. professor (fr.o.m. 2018-10-15) Claesson, Svante, projektledare (fr.o.m. 2018-10-15) Comstedt Webb, Karin, hållbarhetschef (fr.o.m. 2018-10-15) Dirke, Maria, expert klimatfrågor, jordbruk (fr.o.m. 2018-10-15) Dunér, Karin, enhetschef (fr.o.m. 2018-10-15)

Edström, Frida, utredare (fr.o.m. 2019-05-29) Egnell, Gustaf, forskare (fr.o.m. 2018-10-15)

Ekberg, Lars, ämnesråd (fr.o.m. 2018-10-15 t.o.m. 2019-05-23) Eriksson, Hillevi, klimat- och bioenergispecialist (fr.o.m. 2018-10-15) Flink, Linda, expert energi och klimat (fr.o.m. 2018-10-15)

Forstorp, Moa, handläggare (fr.o.m. 2018-10-15) Fridahl, Mathias, bitr. lektor (fr.o.m. 2018-10-15) Gerland, Susanne, ämnesråd (fr.o.m. 2018-10-15) Gode, Jenny, energiexpert (fr.o.m. 2018-10-15)

Hansén, Ola, senior rådgivare (fr.o.m. 2018-10-15) Hijino, Emi, kansliråd (fr.o.m. 2018-10-15)

Holm, Per, klimatpolitikansvarig (fr.o.m. 2018-10-15) Holmberg, Annika, kansliråd (fr.o.m. 2019-05-24) Johansson, Daniel, docent (fr.o.m. 2018-10-15) Lindén, Gunnar, naturvårdsexpert (fr.o.m. 2019-09-09) Lyngfelt, Anders, professor (fr.o.m. 2018-10-15) Löfroth, Michael, kansliråd (fr.o.m. 2018-10-15)

Morel, Julien, klimatanalytiker (fr.o.m. 2018-10-15 t.o.m. 2019-09-08) Nilsgård, Hans, ämnesråd (fr.o.m. 2018-10-15)

Norbeck, Karolina, kraftvärmeansvarig (fr.o.m. 2018-10-15) Sjöberg, Björn, verksamhetsutvecklare (fr.o.m. 2019-05-24) Sjögren, Helena, miljödirektör (fr.o.m. 2018-10-15)

Sundqvist, Thomas, ämnesråd (fr.o.m. 2018-10-15) Särholm, Erik, energi- och klimatstrateg (fr.o.m. 2018-10-15)

221

Miljödepartementet Skr. 2020/21:103

Söderholm, Svante, senior rådgivare (fr.o.m. 2018-10-15) Tamm, Ebba, produkt- och miljöexpert (fr.o.m. 2018-10-15) Telenius, Björn, departementssekreterare (fr.o.m. 2019-03-01) Vestlund Ekerby, Karin, doktor skogsskötsel (fr.o.m. 2018-10-15 t.o.m. 2019-09-08)

Westblom, Caroline, vik. klimatsakkunnig (fr.o.m. 2018-10-15) Åberg, Anna, geolog och utredare (fr.o.m. 2018-10-15)

Huvudsekreterare:

Daoson, Monica, rådman (fr.o.m. 2018-10-01)

Sekreterare:

Boström, Björn, handläggare (fr.o.m. 2018-09-20 t.o.m. 2019-06-30) Boström, Björn, handläggare (fr.o.m. 2019-08-15 t.o.m. 2019-12-31) Karlson Jernbäcker, Eva, utredare (fr.o.m. 2018-11-01 t.o.m.

2019-11-15)

Karlsson Jernbäcker, Eva, utredare (fr.o.m. 2019-11-18 t.o.m.

2020-01-31)

Lundblad, Mattias, forskare (fr.o.m. 2018-11-15) Mjureke, David, ämnesråd (fr.o.m. 2018-09-17)

Direktiv för utredningen, se dir. 2018:70

Kommittén har avgett

SOU 2020:4 Vägen till en klimatpositiv framtid

Uppdraget är därmed slutfört.

8.7Utredningen om en giftfri och cirkulär återföring av fosfor från avloppsslam (M 2018:08)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2018-07-12

Särskild utredare:

Holmgren, Gunnar, ekonomie doktor (fr.o.m. 2018-07-12 t.o.m. 2020-01-18)

Experter:

Aronsson Forsberg, Bodil, utredare (fr.o.m. 2018-10-08) Eksvärd, Jan, expert energieffektivisering, klimat och hållbarhet (fr.o.m. 2018-10-08)

Finnson, Anders, miljöexpert (fr.o.m. 2018-10-08)

Forssell, Jerker, ämnesråd (fr.o.m. 2018-10-08 t.o.m. 2019-10-20) Fortkamp, Uwe, enhetschef (fr.o.m. 2018-10-08)

Hjelm, Emma, rådgivare (fr.o.m. 2018-10-08) Holmberg, Annika, kansliråd (fr.o.m. 2018-10-08) Jacobson, Therese, avdelningschef (fr.o.m. 2018-10-08) Marcusson, Anna, förbundsjurist (fr.o.m. 2018-10-08) Parkman, Helena, utredare (fr.o.m. 2018-10-08) Rinnan, Malin, kansliråd (fr.o.m. 2018-10-08)

222

Miljödepartementet Skr. 2020/21:103

Svensson, Martin, enhetschef (fr.o.m. 2018-10-08 t.o.m. 2019-11-24)

Törnlund, Monica, ämnesråd (fr.o.m. 2019-10-21)

Westin, Jenny, rådgivare (fr.o.m. 2018-10-08)

Wigh, Lisa, avdelningschef (fr.o.m. 2018-10-08)

Huvudsekreterare:

Larsson, Folke K, huvudsekreterare (fr.o.m. 2018-12-13)

Sekreterare:

Johansson, Mats, konsult (fr.o.m. 2018-10-01 t.o.m. 2020-01-18) Lindblad Hammar, Ida, verksjurist (fr.o.m. 2018-10-01 t.o.m. 2020-01-18)

Direktiv för utredningen, se dir. 2018:67 och dir. 2019:10

Kommittén har avgett

SOU 2020:03 Hållbar slamhantering

Uppdraget är därmed slutfört.

8.8Utredningen om översyn av strandskyddet (M 2019:01)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2019-07-15

Särskild utredare:

Håkansson Boman, Catharina, organisationskonsult (fr.o.m. 2019-08-01 t.o.m. 2020-12-14)

Experter:

Adolfsson-Jörby, Sofie, enhetschef (fr.o.m. 2019-11-21 t.o.m.

2020-11-30)

Bernhardsson, Robert, kommunordförande (fr.o.m. 2019-11-21 t.o.m. 2020-11-30)

Boberg, Sven, chefsjurist (fr.o.m. 2019-11-21 t.o.m. 2020-11-30) Eklund, Anna, hydrolog (fr.o.m. 2019-11-21 t.o.m. 2020-11-30) Ekström, Olof, jurist (fr.o.m. 2019-11-21 t.o.m. 2020-11-30) Evestam, Erik, äganderättsexpert (fr.o.m. 2019-11-21 t.o.m.

2020-11-30)

Gipperth, Lena, professor (fr.o.m. 2019-11-21 t.o.m. 2020-11-30) Gloppestad, Linn, departementssekreterare (fr.o.m. 2019-11-21 t.o.m. 2020-01-17)

Håstad, Torgny, medlem (fr.o.m. 2019-11-21 t.o.m. 2020-11-30) Jacobson, Therese, avdelningschef (fr.o.m. 2020-01-31 t.o.m.

2020-11-30)

Johansson, Lena M, chefsjurist (fr.o.m. 2019-11-21 t.o.m. 2020-11-30) Karlberg, Louise, avdelningschef (fr.o.m. 2019-11-21 t.o.m.

2020-01-30)

Larsson, Johan, förbundsjurist (fr.o.m. 2019-11-21 t.o.m. 2020-11-30) Lennartsson, Thomas, förbundsdirektör (fr.o.m. 2019-11-21 t.o.m. 2020-11-30)

223

Miljödepartementet Skr. 2020/21:103

Lind, Roger, departementssekreterare (fr.o.m. 2020-01-17 t.o.m.

2020-11-30)

Lund, Lizah, strateg (fr.o.m. 2019-11-21 t.o.m. 2020-11-30) Lundin, Stefan, chefsjurist (fr.o.m. 2019-11-21 t.o.m. 2020-11-30) Nilsson, Erika, departementssekreterare (fr.o.m. 2019-11-21 t.o.m. 2020-11-30)

Oskarsson, Lina, kansliråd (fr.o.m. 2019-11-21 t.o.m. 2020-11-30) Renbjer, Gunilla, departementssekreterare (fr.o.m. 2019-11-21 t.o.m. 2020-11-30)

Rosenlöf Nilsson, Linnea, departementssekreterare (fr.o.m. 2019-11-21 t.o.m. 2020-11-30)

Svensson, Johan, hovrättsråd (fr.o.m. 2019-11-21 t.o.m. 2020-11-30) Swedberg, Sven, naturrådsdirektör (fr.o.m. 2019-11-21 t.o.m.

2020-11-30)

Törnblom, Erik, utredare (fr.o.m. 2019-11-21 t.o.m. 2020-11-30) Werling, Fredrik, handläggare (fr.o.m. 2019-11-21 t.o.m. 2020-11-30)

Huvudsekreterare:

Nilsson, Per-Magnus, landskapsarkitekt (fr.o.m. 2019-08-22 t.o.m. 2020-11-30)

Sekreterare:

Johansson, Åsa, sekreterare (fr.o.m. 2020-01-02 t.o.m. 2020-12-31) Nyman, Bengt, direktör (fr.o.m. 2020-09-14 t.o.m. 2020-12-14) Wiberg Ersborg, Johanna, jurist (fr.o.m. 2019-10-16 t.o.m.

2020-11-30)

Direktiv för utredningen, se dir. 2019:41

Kommittén har avgett

SOU 2020:78 Tillgängliga stränder – ett mer differentierat strandskydd

Uppdraget är därmed slutfört.

8.9Skogsutredningen 2019 (M 2019:02)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2019-07-18

Särskild utredare:

Ögren, Agneta, lagman (fr.o.m. 2019-09-01 t.o.m. 2020-11-30)

Experter:

Alriksson, Agnetha, kansliråd (fr.o.m. 2019-11-14 t.o.m. 2020-11-30) Backudd, Ingrid, departementssekreterare (fr.o.m. 2019-11-14 t.o.m. 2020-11-30)

Berglund, Emma, ansvarig för samhällskontakter (fr.o.m. 2019-11-14 t.o.m. 2020-03-15)

Berglund, Linda, seniorrådgivare (fr.o.m. 2019-11-14 t.o.m.

2020-11-30)

Birkne, Ylva, departementssekreterare (fr.o.m. 2019-11-14 t.o.m. 2020-11-30)

224

Miljödepartementet Skr. 2020/21:103

Enander, Max, stiftsjägmästare (fr.o.m. 2019-11-14 t.o.m. 2020-11-30) Eriksson, Jonas, medlemschef (fr.o.m. 2019-11-14 t.o.m. 2020-11-30) Eriksson, Linda, skogsdirektör (fr.o.m. 2019-11-14 t.o.m. 2020-11-30) Hammar, Elisabeth, chefsjurist (fr.o.m. 2019-11-14 t.o.m. 2020-11-30) Henriksson, Stefan, handläggare (fr.o.m. 2019-11-14 t.o.m.

2020-11-30)

Jacobsson, Mikael, antikvarie (fr.o.m. 2019-11-14 t.o.m. 2020-11-30) Jonsson, Björn, chef (fr.o.m. 2019-11-14 t.o.m. 2020-11-30)

Lindén, Gunnar, expert (fr.o.m. 2020-03-16 t.o.m. 2020-07-01) Mörner, Gabriel, ordförande (fr.o.m. 2019-11-14 t.o.m. 2020-11-30) Petré, Erik, förbundssekreterare (fr.o.m. 2019-11-14 t.o.m.

2020-11-30)

Sahlin, Malin, sakkunnig skog (fr.o.m. 2019-11-14 t.o.m. 2020-11-30) Stengård, Eva, kansliråd (fr.o.m. 2019-11-14 t.o.m. 2020-11-30) Wester, Johan, senior advisor (fr.o.m. 2019-11-14 t.o.m. 2020-11-30) Wik Karlsson, Jenny, förbundsjurist (fr.o.m. 2019-11-14 t.o.m.

2020-11-30)

Öhman, Conny, kansliråd (fr.o.m. 2019-11-14 t.o.m. 2020-11-30) Öster, Leif, naturturismentreprenör (fr.o.m. 2019-11-14 t.o.m.

2020-11-30)

Huvudsekreterare:

Karlsson, Jon, hovrättsassessor (fr.o.m. 2019-11-01 t.o.m. 2020-12-14)

Sekreterare:

Dreijer, Kristina, rättssakkunnig (fr.o.m. 2019-12-01 t.o.m.

2020-11-30)

Ek, Tommy, naturvårdshandläggare (fr.o.m. 2019-09-09 t.o.m. 2020-12-31)

Ek, Tommy, naturvårdshandläggare (fr.o.m. 2020-12-01 t.o.m. 2020-12-31)

Tormalm, Karin, utredare (fr.o.m. 2019-09-30 t.o.m. 2020-09-06)

Direktiv för utredningen, se dir. 2019:46 och dir. 2020:63

Kommittén har avgett

SOU 2020:73 Stärkt äganderätt, flexibla skyddsformer och naturvård i skogen

Uppdraget är därmed slutfört.

8.10Utredningen om producentansvar för textil (M 2019:03)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2019-12-05

Särskild utredare:

Losman, Birgitta, hållbarhetsstrateg (fr.o.m. 2019-12-05 t.o.m. 2020-12-31)

225

Miljödepartementet Skr. 2020/21:103

Experter:

Andermatt, Caroline, ordförande för ideell secondhand och VD för Myrorna (fr.o.m. 2020-03-18 t.o.m. 2020-12-31)

Axelsson, Marita, kansliråd (fr.o.m. 2020-03-18 t.o.m. 2020-12-31) Bäck, Fredrick, handläggare, SKR (fr.o.m. 2020-03-18 t.o.m.

2020-12-31)

Gärdström, Tomas, ämnesråd (fr.o.m. 2020-03-18 t.o.m. 2020-12-31) Nilsson-Djerf, Jon, textilexpert, Avfall Sverige (fr.o.m. 2020-03-18 t.o.m. 2020-12-31)

Ronnle, Erik, departementssekreterare (fr.o.m. 2020-03-18 t.o.m. 2020-12-31)

Rudsander, Frida, departementssekreterare (fr.o.m. 2020-05-13 t.o.m. 2020-12-31)

Sandow, Maria, kanslichef Svensk Handel (fr.o.m. 2020-03-18 t.o.m. 2020-12-31)

Simonsson, Elin, departementssekreterare (fr.o.m. 2020-03-18 t.o.m. 2020-12-31)

Tall, Cecilia, generalsekreterare, TEKO (fr.o.m. 2020-03-18 t.o.m. 2020-12-31)

Åkesson, Linn, departementssekreterare (fr.o.m. 2020-03-18 t.o.m. 2020-05-12)

Huvudsekreterare:

Lindell, Tomas, huvudsekreterare (fr.o.m. 2020-02-15 t.o.m. 2020-12-31)

Sekreterare:

Augustsson, Yvonne (fr.o.m. 2020-01-15 t.o.m. 2020-12-31)

Direktiv för utredningen, se dir. 2019:96

Kommittén har avgett

SOU 2020:72 Producentansvar för textil – en del av den cirkulära ekonomin

Uppdraget är därmed slutfört.

8.11Utredningen om utfasning av fossila drivmedel och förbud mot försäljning av nya bensin- och dieseldrivna bilar (M 2019:04)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2019-12-19

Särskild utredare:

Hunhammar, Sven, måldirektör (fr.o.m. 2019-12-19)

Sakkunniga:

Gunnarsson, Viktor, departementssekreterare (fr.o.m. 2020-04-27 t.o.m. 2021-01-31)

Gunnarsson, Viktor, departementssekreterare (fr.o.m. 2021-02-01 t.o.m. 2021-05-31)

226

Miljödepartementet Skr. 2020/21:103

Lindroos, Pia-Maria, departementssekreterare (fr.o.m. 2020-09-07 t.o.m. 2021-02-01)

Lindroos, Pia-Maria, departementssekreterare (fr.o.m. 2021-02-01 t.o.m. 2021-05-31)

Münnich Vass, Miriam, departementssekreterare (fr.o.m. 2020-09-21 t.o.m. 2021-02-01)

Münnich Vass, Miriam, departementssekreterare (fr.o.m. 2021-02-01 t.o.m. 2021-05-31)

Segerstedt, Anna, kansliråd (fr.o.m. 2020-04-27 t.o.m. 2020-09-20)

Experter:

Andersson-Sköld, Yvonne, professor (fr.o.m. 2020-04-27 t.o.m. 2021-01-31)

Andersson-Sköld, Yvonne, professor (fr.o.m. 2021-02-01 t.o.m. 2021-05-31)

Eklund, Moa, departementssekreterare (fr.o.m. 2020-11-16 t.o.m. 2021-05-31)

Grahn, Maria, docent (fr.o.m. 2020-04-27 t.o.m. 2021-01-31) Grahn, Maria, docent (fr.o.m. 2021-02-01 t.o.m. 2021-05-31) Holmgren, Kristina, senior rådgivare (fr.o.m. 2020-04-27 t.o.m. 2021-01-31)

Holmgren, Kristina, senior rådgivare (fr.o.m. 2021-02-01 t.o.m. 2021-05-31)

Hållén, Camilla, utredare (fr.o.m. 2020-04-27 t.o.m. 2020-09-06) Hållén, Camilla, utredare (fr.o.m. 2021-02-01 t.o.m. 2021-05-31) Johansson, Daniel, docent (fr.o.m. 2020-04-27 t.o.m. 2021-01-31) Johansson, Daniel, docent (fr.o.m. 2021-02-01 t.o.m. 2021-05-31)

Johansson, Håkan, nationell samordnare (fr.o.m. 2020-04-27 t.o.m. 2021-01-31)

Johansson, Håkan, nationell samordnare (fr.o.m. 2021-02-01 t.o.m. 2021-05-31)

Jozsa, Emmi, departementssekreterare (fr.o.m. 2020-04-27 t.o.m. 2020-11-15)

Kannesten, Andreas, departementssekreterare (fr.o.m. 2020-04-27 t.o.m. 2021-01-31)

Kannesten, Andreas, departementssekreterare (fr.o.m. 2021-02-01 t.o.m. 2021-05-31)

Larsson, Martin, kansliråd (fr.o.m. 2020-04-27 t.o.m. 2021-01-31) Larsson, Martin, kansliråd (fr.o.m. 2021-02-01 t.o.m. 2021-05-31) Lindgren, Magnus, senior sakkunnig (fr.o.m. 2020-04-27 t.o.m.

2021-01-31)

Lindgren, Magnus, senior sakkunnig (fr.o.m. 2021-02-01 t.o.m. 2021-05-31)

Löfgren, Åsa, docent (fr.o.m. 2020-04-27 t.o.m. 2021-01-31) Löfgren, Åsa, docent (fr.o.m. 2021-02-01 t.o.m. 2021-05-31) Schellekens, Pierre, avd. chef Europakommissionen (fr.o.m.

2020-04-27 t.o.m. 2020-10-16)

Sjöberg, Eric, doktor (fr.o.m. 2020-04-27 t.o.m. 2021-01-31) Sjöberg, Eric, doktor (fr.o.m. 2021-02-01 t.o.m. 2021-05-31) Sundbergh, Pia, utredare (fr.o.m. 2020-09-07)

227

Miljödepartementet Skr. 2020/21:103

Sundbergh, Pia, utredare (fr.o.m. 2021-02-01 t.o.m. 2021-05-31) Ullström, Anna, kansliråd (fr.o.m. 2020-04-27 t.o.m. 2021-01-31) Ullström, Anna, kansliråd (fr.o.m. 2021-02-01 t.o.m. 2021-05-31) Öhlund, Per, utredare (fr.o.m. 2020-04-27 t.o.m. 2021-01-31) Öhlund, Per, utredare (fr.o.m. 2021-02-01 t.o.m. 2021-05-31)

Huvudsekreterare:

Elofsson, Anna, teknologie licentiat (fr.o.m. 2020-02-03 t.o.m. 2020-09-07)

Pucher, Magdalena, hovrättsassessor (fr.o.m. 2020-09-08 t.o.m. 2021-05-31)

Sekreterare:

Jonsson, Lina, nationalekonom (fr.o.m. 2021-01-04)

Karlsson Jernbäcker, Eva, civilingenjör (fr.o.m. 2020-04-01 t.o.m. 2021-02-01)

Karlsson Jernbäcker, Eva, civilingenjör (fr.o.m. 2021-02-02 t.o.m. 2021-05-31)

Lindblom, Helene, utredningsledare (fr.o.m. 2020-09-01 t.o.m.

2021-02-01)

Lindblom, Helene (fr.o.m. 2021-02-02 t.o.m. 2021-05-31)

Mellin, Anna, utredningsledare (fr.o.m. 2020-09-01 t.o.m. 2020-10-30) Pucher, Magdalena, hovrättsassessor (fr.o.m. 2020-03-01 t.o.m.

2021-02-07)

Lokal: Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm

Direktiv för utredningen, se dir. 2019:106 och dir. 2020:131

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 1 juni 2021.

8.12Klimaträttsutredningen (M 2019:05)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2019-12-17

Särskild utredare:

Danielsson, Anders, landshövding (fr.o.m. 2019-12-19)

Experter:

Andersson, Jessica, ämnesråd (fr.o.m. 2020-09-15 t.o.m. 2022-05-15) Carlsson Jagers, Sverker, professor (fr.o.m. 2020-03-19 t.o.m.

2022-05-15)

Darpö, Jan, professor emeritus (fr.o.m. 2020-03-19 t.o.m. 2022-05-15) Dunér, Karin, enhetschef (fr.o.m. 2020-03-19 t.o.m. 2022-05-15) Forsbacka, Kristina, doktorand (fr.o.m. 2020-03-19 t.o.m. 2022-05-15) Forslund, Jenny, rättssakkunnig (fr.o.m. 2020-03-19 t.o.m.

2022-05-15)

Gipperth, Lena, professor (fr.o.m. 2020-03-19 t.o.m. 2022-05-15) Hammes, Klaus, chefsekonom (fr.o.m. 2020-03-19 t.o.m. 2022-05-15) Holmberg, Annika, kansliråd (fr.o.m. 2020-03-19 t.o.m. 2022-05-15) Hort, Josia, jurist (fr.o.m. 2020-03-19 t.o.m. 2022-05-15)

228

Miljödepartementet Skr. 2020/21:103

Håkansdotter, Lina, avdelningschef (fr.o.m. 2020-03-19 t.o.m.

2022-05-15)

Ingman, Viktoria, ämnesråd och gruppchef (fr.o.m. 2020-03-19 t.o.m. 2020-09-14)

Kannesten, Andreas, departementssekreterare (fr.o.m. 2020-10-15 t.o.m. 2022-05-15)

Mååg, Sofie, departementssekreterare (fr.o.m. 2020-03-19 t.o.m.

2022-05-15)

Olsen Lund, Christina, rådman och docent (fr.o.m. 2020-03-19 t.o.m. 2022-05-15)

Persson, Martin, docent (fr.o.m. 2020-03-19 t.o.m. 2022-05-15) Pettersson, Johan, departementssekreterare (fr.o.m. 2020-03-19 t.o.m. 2022-05-15)

Schriever-Abeln, Mattias, departementssekreterare (fr.o.m. 2020-03-19 t.o.m. 2022-05-15)

Söderholm, Patrik, professor (fr.o.m. 2020-03-19 t.o.m. 2022-05-15) Vestling, Filip, departementssekreterare (fr.o.m. 2020-03-19 t.o.m. 2020-10-14)

Huvudsekreterare:

Daoson, Monica, rådman (fr.o.m. 2020-02-01)

Sekreterare:

Holstein, Fredrik, utredare (fr.o.m. 2020-10-12 t.o.m. 2022-05-15) Mjureke, David, ämnesråd (fr.o.m. 2020-02-10 t.o.m. 2022-05-15) Müller Engelbrektson, Ina, departementssekreterare

(fr.o.m. 2020-02-10 t.o.m. 2022-05-15)

Lokal: Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm

Direktiv för utredningen, se dir. 2019:101 och dir. 2020:87

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 15 maj 2022.

8.13Utredningen om skadereglering vid en radiologisk olycka (M 2020:01)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2020-02-13

Särskild utredare:

Blomstrand, Severin, f.d. justitieråd (fr.o.m. 2020-03-01 t.o.m. 2021-03-01)

Experter:

Ardbreck, Mats, utredare (fr.o.m. 2020-03-16 t.o.m. 2021-03-21) Ingman, Anders, bolagsjurist (fr.o.m. 2020-03-16 t.o.m. 2020-08-09) Johansson, Jan, myndighetsspecialist (fr.o.m. 2020-03-16 t.o.m.

2021-03-21)

Johansson, Ulrika, avdelningschef (fr.o.m. 2020-03-16 t.o.m.

2021-03-21)

Kåberger, Tomas, professor (fr.o.m. 2020-03-16 t.o.m. 2021-03-21)

229

Miljödepartementet Skr. 2020/21:103

Larsson, Anna-Karin, kansliråd (fr.o.m. 2020-03-16 t.o.m. 2020-12-14) Moberg, Staffan, jurist (fr.o.m. 2020-03-16 t.o.m. 2021-03-21)

Norlen, Ana, beredskapsdirektör (fr.o.m. 2020-03-16 t.o.m.

2021-03-21)

Pyk, Georg, teknisk direktör (fr.o.m. 2020-03-16 t.o.m. 2021-03-21) Sandberg, Anne, bolagsjurist (fr.o.m. 2020-03-16 t.o.m. 2021-03-21) Sheats, Christoffer, rättssakkunnig (fr.o.m. 2020-03-16 t.o.m.

2021-03-21)

Stoltz, Peter, enhetschef (fr.o.m. 2020-03-16 t.o.m. 2021-03-21) Szendrö, Gabor, atområd (fr.o.m. 2020-03-16 t.o.m. 2021-03-21) Sätmark, Per, verkställande direktör (fr.o.m. 2020-03-16 t.o.m.

2021-03-21)

Sekreterare:

Bergsten, Olle, verksjurist (fr.o.m. 2020-03-01 t.o.m. 2021-03-01)

Lokal: Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm

Direktiv för utredningen, se dir. 2020:12

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 1 mars 2021.

8.14En nationell samordnare för Agenda 2030 (M 2020:02)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2020-02-20

Nationell samordnare:

Wikström, Gabriel, utvecklingsledare (fr.o.m. 2020-02-20)

Huvudsekreterare:

Sterky, Emma, utredningssekreterare (fr.o.m. 2020-04-03 t.o.m. 2024-03-31)

Sekreterare:

Collste, David (fr.o.m. 2020-08-15 t.o.m. 2024-03-31)

El-Sherif Wollheim, Leila (fr.o.m. 2020-08-19 t.o.m. 2020-11-13) El-Sherif Wollheim, Leila (fr.o.m. 2020-11-14 t.o.m. 2020-12-31) El-Sherif Wollheim, Leila (fr.o.m. 2021-01-01 t.o.m. 2021-02-28) Forssell, Malin (fr.o.m. 2020-08-10)

Forssell, Malin (fr.o.m. 2021-02-01 t.o.m. 2021-12-31) Zetterberg, Hanna (fr.o.m. 2020-08-17 t.o.m. 2024-03-31)

Lokal: Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm

Direktiv för utredningen, se dir. 2020:17

Samordnaren ska lämna en delredovisning av arbetet senast den 1 mars 2022. Uppdraget ska slutredovisas senast den 31 mars 2024.

230

Miljödepartementet Skr. 2020/21:103

8.15Utredningen om översyn av artskydds- förordningen (M 2020:03)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2020-05-20

Särskild utredare:

Tysklind, Lars

Experter:

Andersson, Tove, advokat (fr.o.m. 2020-07-06 t.o.m. 2021-05-14) Andreasson, Helena, miljöjurist (fr.o.m. 2020-07-06 t.o.m.

2021-05-14)

Beier, Björn-Axel, handläggare (fr.o.m. 2020-07-06 t.o.m. 2021-05-14) Bengtsson, Daniel, fågelskyddsansvarig (fr.o.m. 2020-07-06 t.o.m. 2021-05-14)

Diemer, Michael, utredare (fr.o.m. 2020-07-06 t.o.m. 2021-05-14) Eriksson, Linda, skogsdirektör (fr.o.m. 2020-07-06 t.o.m. 2021-05-14) Fiskesjö, Anne-Li, miljövårdsdirektör (fr.o.m. 2020-07-06 t.o.m.

2021-05-14)

Forsberg, Maria, universitetslektor (fr.o.m. 2020-07-06 t.o.m.

2021-05-14)

Frisch, Camilla, kansliråd (fr.o.m. 2020-09-04 t.o.m. 2021-05-14) Karlsson, Ida, departementssekreterare (fr.o.m. 2020-08-03 t.o.m.

2021-05-14)

Grahn, Anders, generalsekreterare (fr.o.m. 2020-07-06 t.o.m.

2021-05-14)

Löwhagen, Staffan, kansliråd (fr.o.m. 2020-07-06 t.o.m. 2021-05-14) Nilsson, Emelie, sakkunnig (fr.o.m. 2020-07-06 t.o.m. 2021-05-14) Nordenstam, Rebecca, miljöjurist (fr.o.m. 2020-07-06 t.o.m.

2021-05-14)

Pettersson, Malin, samhällsvetare (fr.o.m. 2020-07-06 t.o.m.

2021-05-14)

Pettersson, Magnus, tillsynsspecialist (fr.o.m. 2020-07-06 t.o.m.

2021-05-14)

Rehnquist, Johan, sakkunnig (fr.o.m. 2020-07-06 t.o.m. 2021-05-14) Rosenlöf Nilsson, Linnea, departementssekreterare (fr.o.m. 2020-07-06 t.o.m. 2021-05-14)

Schoultz, Åse, senior åklagare (fr.o.m. 2020-07-06 t.o.m. 2021-05-14) Sjölund, Anders, senior sakkunnig (fr.o.m. 2020-07-06 t.o.m.

2021-05-14)

Stål, Pär-Olof, departementssekreterare (fr.o.m. 2020-07-06 t.o.m.

2021-05-14)

Svensson, Mikael, miljöanalytiker (fr.o.m. 2020-07-06 t.o.m.

2021-05-14)

Wallander, Johan, miljömålssamordnare (fr.o.m. 2020-07-06 t.o.m. 2021-05-14)

Wik, Malin, rådman (fr.o.m. 2020-07-06 t.o.m. 2021-05-14)

231

Miljödepartementet Skr. 2020/21:103

Huvudsekreterare:

Olsen Lundh, Christina, rådman (fr.o.m. 2020-06-29 t.o.m. 2021-05-14)

Sekreterare:

Forsén, Britt, biolog (fr.o.m. 2020-06-22 t.o.m. 2021-05-14)

Linde, Sara, länsstyrelsejurist (fr.o.m. 2020-07-27 t.o.m. 2021-05-14)

Lokal: Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm

Direktiv för utredningen, se dir. 2020:58

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 14 maj 2021.

8.16Pantsystem för småelektronik (M 2020:04)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2020-06-04

Särskild utredare:

Fredriksson, Gunnar, konsult (fr.o.m. 2020-06-04 t.o.m. 2021-04-01)

Experter:

Axelsson, Marita, kansliråd (fr.o.m. 2020-08-25 t.o.m. 2021-04-01) Christiansson, Ann, näringspolitisk expert (fr.o.m. 2020-08-25 t.o.m. 2021-04-01)

Eiderström, Eva (fr.o.m. 2020-09-10)

Elm, Klas, verkställande direktör (fr.o.m. 2020-08-25 t.o.m.

2021-04-01)

Fallenius, Johan, kansliråd (fr.o.m. 2020-08-25 t.o.m. 2021-04-01) Gärdström, Tomas, ämnesråd (fr.o.m. 2020-08-25 t.o.m. 2021-04-01) Johansson, Malin, kansliråd (fr.o.m. 2020-12-08 t.o.m. 2021-04-01) Kruse, Elinor, miljöansvarig (fr.o.m. 2020-08-25 t.o.m. 2021-04-01) Larsson, Fredrik, handläggare (fr.o.m. 2020-08-25 t.o.m. 2021-04-01) Moutakis, Britta, rådgivare (fr.o.m. 2020-08-25 t.o.m. 2021-04-01) Nyberg, Jesper, verkställande direktör (fr.o.m. 2020-08-25 t.o.m.

2021-04-01)

Oltner, Jenny, departementssekreterare (fr.o.m. 2020-08-25 t.o.m. 2020-12-07)

Seeger, Martin, verkställande direktör (fr.o.m. 2020-08-25 t.o.m.

2021-04-01)

Sekreterare:

Hellblom, Linda (fr.o.m. 2020-08-10)

Biträdande sekreterare:

Andersen, Elin (fr.o.m. 2020-08-17)

Lokal: Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm

Direktiv för utredningen, se dir. 2020:61

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 1 april 2021.

232

Miljödepartementet Skr. 2020/21:103

8.17Utredningen om verksamheters kommunala avfall (M 2020:05)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2020-07-23

Särskild utredare:

Forsberg, Ethel, f.d. generaldirektör (fr.o.m. 2020-03-23 t.o.m. 2021-04-12)

Experter:

Andersson, Martin, näringspolitiskt ansvarig (fr.o.m. 2020-11-03 t.o.m. 2021-04-12)

Broman, Charlotta, ämnesråd (fr.o.m. 2020-11-03 t.o.m. 2021-04-12) Bäck, Fredrik, expert (fr.o.m. 2020-11-03 t.o.m. 2021-04-12) Christiansson, Ann, expert (fr.o.m. 2020-11-03 t.o.m. 2021-04-12) Gärdström, Tomas, ämnesråd (fr.o.m. 2020-11-03 t.o.m. 2021-04-12) Ihd, Viveke, verkställande direktör (fr.o.m. 2020-11-03 t.o.m.

2021-04-12)

Lundgren, Sven, chefsjurist (fr.o.m. 2020-11-03 t.o.m. 2021-04-12) Sandborgh, Anna, jurist (fr.o.m. 2020-11-03 t.o.m. 2021-04-12) Sandström, Henrik, handläggare (fr.o.m. 2020-11-03 t.o.m.

2021-04-12)

Åkesson, Linn, kansliråd (fr.o.m. 2020-11-03 t.o.m. 2021-04-12)

Huvudsekreterare:

Johansson, Anne-Marie (fr.o.m. 2020-09-01)

Sekreterare:

Rubenson, Stefan, sekreterare (fr.o.m. 2020-09-01 t.o.m. 2021-04-12)

Lokal: Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm

Direktiv för utredningen, se dir. 2020:78

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 12 april 2021.

8.18Miljöprövningsutredningen (M 2020:06)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2020-08-20

Särskild utredare:

Ardö, Peter, chefsrådman (fr.o.m. 2020-08-20)

Experter:

Axelsson, Svante, nationell samordnare (fr.o.m. 2020-10-29 t.o.m. 2021-12-15)

Carlsson, Anna M, departementssekreterare (fr.o.m. 2020-10-29 t.o.m. 2021-12-15)

Edling, Ulf, verksjurist (fr.o.m. 2020-10-29 t.o.m. 2021-12-15) Hallsten, Karin, enhetschef (fr.o.m. 2020-10-29 t.o.m. 2021-12-15) Hofset, Torunn, jurist (fr.o.m. 2020-10-29 t.o.m. 2021-12-15) Johansson, Ulrik, bolagsjurist (fr.o.m. 2020-10-29)

233

Miljödepartementet Skr. 2020/21:103

Langendoen, Magnus, enhetschef (fr.o.m. 2020-10-29 t.o.m.

2021-12-15)

Lewin Pihlblad, Lotta, kansliråd (fr.o.m. 2020-10-29 t.o.m.

2021-12-15)

Lindqvist, Ingela, mark- och miljöjurist (fr.o.m. 2020-10-29 t.o.m. 2021-12-15)

Marcusson, Anna, förbundsjurist (fr.o.m. 2020-10-29 t.o.m.

2021-12-15)

Nilsson, Annika, universitetslektor (fr.o.m. 2020-10-29 t.o.m.

2021-12-15)

Norman, Johan, advokat (fr.o.m. 2020-10-29 t.o.m. 2021-12-15) Samuelsson, Elin, rättssakkunnig (fr.o.m. 2020-10-29 t.o.m.

2021-12-15)

Sandgren, Evelina, rättssakkunnig (fr.o.m. 2020-10-29 t.o.m.

2021-12-15)

Sjöberg, Emma, departementssekreterare (fr.o.m. 2020-11-25) Sjölund, Lars-Gunnar, tekniskt råd (fr.o.m. 2020-10-29 t.o.m.

2021-12-15)

Sundin, Jörgen, departementssekreterare (fr.o.m. 2020-10-29 t.o.m. 2020-11-24)

von Sydow, Susanna, departementssekreterare (fr.o.m. 2020-10-29 t.o.m. 2021-12-15)

Weinmann, Linn, enhetschef (fr.o.m. 2020-10-29 t.o.m. 2021-12-15)

Huvudsekreterare:

Ekman, Erika, rådman (fr.o.m. 2020-09-10)

Ekman, Erika, rådman (fr.o.m. 2020-10-12 t.o.m. 2021-12-31)

Sekreterare:

Hasselberg Fridh, Anna, jurist (fr.o.m. 2020-10-01 t.o.m. 2020-12-31) Månsson, Anna, länsassessor (fr.o.m. 2020-10-01)

Lokal: Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm

Direktiv för utredningen, se dir. 2020:86

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 15 december 2021.

8.19Utredningen om en ökad förutsägbarhet vid miljöprövning av vindkraft (M 2020:07)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2020-10-14

Särskild utredare:

Nordin, Lise, klimatsamordnare (fr.o.m. 2020-10-14 t.o.m. 2021-06-30)

Huvudsekreterare:

Vestling, Filip, tingsnotarie (fr.o.m. 2020-11-30)

234

Miljödepartementet Skr. 2020/21:103

Sekreterare:

Pile, Claes, projektledare (fr.o.m. 2020-11-13 t.o.m. 2021-06-30)

Lokal: Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm

Direktiv för utredningen, se dir. 2020:108

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 30 juni 2021.

235

Näringsdepartementet Skr. 2020/21:103

9Näringsdepartementet

Inom detta avsnitt har följande kommittéer avslutat sin verksamhet sedan redovisningen i 2019 års kommittéberättelse: 1, 2 och 4.

9.1EU-straffstadgandeutredningen (N 2018:02)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2018-05-09

Särskild utredare:

Wiberg, Mats, expeditions- och rättschef (fr.o.m. 2018-05-16 t.o.m. 2020-02-29)

Experter:

Classon, Susanne, kansliråd (fr.o.m. 2019-02-28) Enlund, Erika, rättssakkunnig (fr.o.m. 2018-08-31) von Greyerz, Walo, kansliråd (fr.o.m. 2018-08-31) Hernqvist, Beatrice, ämnesråd (fr.o.m. 2018-08-31) Häggström, Åsa, verksjurist (fr.o.m. 2019-10-23)

Jonsson, Henrik, kansliråd (fr.o.m. 2018-08-31 t.o.m. 2019-02-27) Lidman, Peter, rättssakkunnig (fr.o.m. 2019-09-01)

Åkerdahl, Ulrika, ämnesråd (fr.o.m. 2018-08-31 t.o.m. 2019-08-31)

Sekreterare:

Lundén, Alexander, hovrättsassessor (fr.o.m. 2018-08-27 t.o.m. 2020-02-29)

Direktiv för utredningen, se dir. 2018:37 och dir. 2019:90

Kommittén har avgett

SOU 2020:13 Att kriminalisera överträdelser av EU-förordningar

Uppdraget är därmed slutfört.

9.2Kommittén för teknologisk innovation och etik (KOMET) (N 2018:04)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2018-08-16

Ordförande:

Simonsson, Jon, departementsråd (fr.o.m. 2018-10-01)

Ledamöter:

Brogren Karlberg, Charlotte, FoU direktör (fr.o.m. 2018-12-18) Einhorn, Stefan, professor i molekylär onkologi (fr.o.m. 2018-12-18) Jackelén, Antje, ärkebiskop (fr.o.m. 2018-12-18 t.o.m. 2020-09-14) Jermsten, Rikard, generaldirektör (fr.o.m. 2018-12-18)

Sandborg, Ulla, generaldirektör (fr.o.m. 2020-09-15) Svahn Starrsjö, Kristina, justitieråd (fr.o.m. 2018-12-18) Thedéen, Erik, generaldirektör (fr.o.m. 2018-12-18)

236

Näringsdepartementet Skr. 2020/21:103

Experter:

Andersson, Theodor, omvärldsanalytiker (fr.o.m. 2020-04-17) Anér, Emilie, departementssekreterare (fr.o.m. 2019-07-18) Carlsson Kraft, Jenny, departementssekreterare (fr.o.m. 2019-07-18) Deiaco, Enrico, avdelningschef (fr.o.m. 2019-07-18 t.o.m. 2019-10-24) Forslid, Petra, kansliråd (fr.o.m. 2019-07-18)

Gramenius, Jacob, senior rådgivare (fr.o.m. 2019-07-18) Hellman, Jakob, handläggare (fr.o.m. 2019-07-18) Högset, Pia, departementssekreterare (fr.o.m. 2019-07-18) Langbeck, Björn, industriell rådgivare (fr.o.m. 2019-07-18) Levin, Philip, jurist (fr.o.m. 2019-07-18 t.o.m. 2020-04-16) Sandberg, Fredrik, kansliråd (fr.o.m. 2019-10-25) Stridsberg, Linda, ämnesråd (fr.o.m. 2019-07-18) Svensson, Peter, analytiker (fr.o.m. 2019-10-25)

Tidström, Catrin, ämnesråd (fr.o.m. 2019-07-18) Widell, Jonas, rättssakkunnig (fr.o.m. 2019-07-18)

Huvudsekreterare:

Fridén, Anna (fr.o.m. 2019-01-21)

Sekreterare:

Fexdal, Pernilla, administrativ assistent (fr.o.m. 2019-11-01 t.o.m. 2020-04-30)

Forsaeus, Helena (fr.o.m. 2019-02-01) Hall, Charlotte (fr.o.m. 2019-01-07)

Hultqvist, Stefan (fr.o.m. 2019-08-12 t.o.m. 2020-08-16) Palm, Annika (fr.o.m. 2020-09-01)

Wall, Alexander, departementssekreterare (fr.o.m. 2018-12-10 t.o.m. 2019-06-07)

Lokal: Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm

Direktiv för kommittén, se dir. 2018:85 och dir. 2020:1

Kommittén har avgett

SOU 2020:53 Personuppgiftsbehandling vid antalsberäkning inför klinisk forskning

Uppdraget ska slutredovisas senast den 31 december 2021.

9.3Utredningen om sanktioner vid brott mot djur (N 2018:05)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2018-08-30

Särskild utredare:

Wallinder, Lars, rådman (fr.o.m. 2018-09-03 t.o.m. 2020-01-31)

Experter:

Elofsson, Helena, djurskyddssamordnare (fr.o.m. 2018-10-01)

Hensjö, Victor, rättssakkunnig (fr.o.m. 2019-04-29)

237

Näringsdepartementet Skr. 2020/21:103

Jacobsson, Torsten, länsveterinär (fr.o.m. 2018-10-01) Kalling Lundberg, Eva, kansliråd (fr.o.m. 2018-10-01)

Mohlin, Linda, kansliråd (fr.o.m. 2018-10-01 t.o.m. 2019-04-28) Pehrsson, Pehr Ola, vice chefsåklagare (fr.o.m. 2018-10-01) Sjöling, Lisen, ämnesråd (fr.o.m. 2018-10-01)

Åslund, Mikael, inspektör (fr.o.m. 2018-10-01)

Sekreterare:

Vinnefors, Sara, hovrättsassessor (fr.o.m. 2018-09-20 t.o.m. 2020-02-16)

Direktiv för utredningen, se dir. 2018:94

Kommittén har avgett

SOU 2020:7 Brott mot djur – Skärpta straff och ett effektivare sanktionssystem

Uppdraget är därmed slutfört.

9.4Djurhälsolagsutredningen (N 2018:06)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2018-12-06

Särskild utredare:

Ohlsson, Kristina, områdeschef (fr.o.m. 2019-01-01 t.o.m. 2020-11-11)

Experter:

Hult, Lena, smittskyddssamordnare (fr.o.m. 2019-02-01) Jager, Leo, jurist (fr.o.m. 2019-02-01)

Karlsson-Norström, Agneta, länsveterinär (fr.o.m. 2019-02-01) Brådenmark, Anna, departementssekreterare (fr.o.m. 2019-02-01) Hult, Lena, smittskyddssamordnare (fr.o.m. 2019-02-01)

Jager, Leo, jurist (fr.o.m. 2019-02-01 t.o.m. 2019-09-11) Kalling Lundberg, Eva, ämnesråd (fr.o.m. 2019-02-01) Karlsson-Norström, Agneta, länsveterinär (fr.o.m. 2019-02-01) Lindblad, Mats, smittskyddssamordnare (fr.o.m. 2019-02-01) Löf, Emma, utredare och epidemiolog (fr.o.m. 2019-09-12) Sahlman, My, veterinär (fr.o.m. 2019-02-01)

Schwan, Ebba, veterinär (fr.o.m. 2019-02-01)

Ståhl, Karl, t.f. statsepizootolog (fr.o.m. 2019-02-01)

Tronstad, Aase f.d. ämnesråd(fr.o.m. 2019-09-01 t.o.m. 2020-01-31)

Sekreterare:

Kallifatides, Johanna, hovrättsassessor (fr.o.m. 2019-01-01 t.o.m. 2020-11-11)

Tronstad, Aase (fr.o.m. 2019-01-07 t.o.m. 2019-07-05) Tronstad, Aase (fr.o.m. 2020-02-01 t.o.m. 2020-08-31) Tronstad, Aase (fr.o.m. 2020-09-01 t.o.m. 2020-10-30)

Wiborn, Jonna, hovrättsassessor (fr.o.m. 2019-04-06 t.o.m.

2019-10-05)

238

Näringsdepartementet Skr. 2020/21:103

Wiborn, Jonna, hovrättsassessor (fr.o.m. 2019-10-06 t.o.m. 2019-12-31)

Direktiv för utredningen, se dir. 2018:111, dir. 2019:81 och dir. 2020:43

Kommittén har avgett

SOU 2020:62 En samlad djurhälsoreglering Del 1 och 2

Uppdraget är därmed slutfört.

9.5Utredningen om en EU-anpassad lagstiftning om läkemedel för djur (N 2019:01)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2019-09-05

Särskild utredare:

Wennhall, Jenny, rådman (fr.o.m. 2019-09-11)

Experter:

Brådenmark, Anna, departementssekreterare (fr.o.m. 2019-10-25) Cedervind, Holly, länsveterinär (fr.o.m. 2020-12-23)

Fredberg, Eva, ämneskoordinator (fr.o.m. 2019-10-25) Girma, Kinfe, läkemedelshandläggare (fr.o.m. 2019-10-25) Goczkowski, Marek, länsveterinär (fr.o.m. 2019-10-25 t.o.m. 2020-12-22)

Holst, Henrik, gruppchef (fr.o.m. 2019-10-25) Kalling Lundberg, Eva, kansliråd (fr.o.m. 2019-10-25) Larsson, Anders, jurist (fr.o.m. 2019-10-25)

Lötberg, Pernilla, verksjurist (fr.o.m. 2019-10-25) Santesson Kurti, Helena, ämnesråd (fr.o.m. 2019-10-25) Skoog Ståhlgren, Gunilla, utredare (fr.o.m. 2019-10-25) Wallgren, Per, professor (fr.o.m. 2019-10-25)

Wiberg, Lisa, rättssakkunnig (fr.o.m. 2019-10-25)

Sekreterare:

Rosengren, Caroline (fr.o.m. 2019-09-23)

Lokal: Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm

Direktiv för utredningen, se dir. 2019:53, dir. 2020:72 och dir. 2020:124

Uppdraget beräknas vara slutfört 30 april 2021.

9.6Utredningen för fossiloberoende jordbruk (N 2020:01)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2020-02-13

Särskild utredare:

Jonsson, Helena, landshövding (fr.o.m. 2020-02-13)

239

Näringsdepartementet Skr. 2020/21:103

Experter:

Ahlgren, Serina, forskare (fr.om 2020-04-01)

Bendt, Pim, sakkunnig jordbruk (fr.o.m. 2020-04-01) Cederlund, Maja, handläggare (fr.o.m. 2020-04-01) Eliasson, Karin, växtodlingsrådgivare (fr.o.m. 2020-04-01) Hanson, Elsa, departementssekreterare (fr.o.m. 2020-09-02) Hansson, Per-Anders, professor (fr.om 2020-04-01) Hedström, Kristin, handläggare (fr.o.m. 2020-04-01) Kellner, Christophe, departementssekreterare (fr.o.m.

2020-04-01)

Kristensson, Johan, kansliråd (fr.o.m. 2020-12-28) Markensten, Tobias, utredare (fr.o.m. 2020-04-01)

Morel, Julien, departementssekreterare (fr.o.m. 2020-04-01 t.o.m. 2020-12-27)

Mörman, Martin, skatteexpert (fr.o.m. 2020-04-01) Norrman, Charlotte, universitetslektor (fr.o.m. 2020-04-01) Rosén, Olle, kansliråd (fr.o.m. 2020-04-01 t.o.m. 2020-09-01) Varverud, Karin styrelseledamot (fr.o.m. 2020-04-01) Wallenberg, Peter, departementssekreterare (fr.o.m. 2020-04-01) Wistrand, Anna, handläggare (fr.o.m. 2020-04-01)

Sekreterare:

Wickström, Helena (fr.o.m. 2020-04-01 t.o.m. 2021-02-28) Gotting, Mattias (fr.o.m. 2020-04-01 t.o.m. 2021-02-28)

Lokal: Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm

Direktiv för utredningen, se dir. 2020:16 och dir. 2020:136

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 31 juli 2021.

9.7Alunskifferutredningen (N 2020:02)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2020-03-12

Särskild utredare:

Leijon, Helén, jurist (fr.o.m. 2020-03-12 t.o.m. 2020-12-01)

Experter:

Alakangas, Lena, professor (fr.o.m. 2020-04-06) Allard, Bert, professor emeritus (fr.o.m. 2020-04-06) Brinnen, Kerstin, branschjurist (fr.o.m. 2020-04-06) Ekberg, Christian, professor (fr.o.m. 2020-04-06) Erlström, Mikael, statsgeolog (fr.o.m. 2020-04-06) Fällman, Ann-Marie, utredare (fr.o.m. 2020-04-06) Gunnarsson Kerney, Lina, utredare (fr.o.m. 2020-04-06 t.o.m. 2020-06-17)

Hamstad, Linn, rättssakkunnig (fr.o.m. 2020-04-06) Hill, Åsa, förbundsjurist (fr.o.m. 2020-04-06)

Ledung, Greger, sakkunnig batteriforskning (fr.o.m. 2020-04-06) Persson Nilsson, Katarina, ämnesråd (fr.o.m. 2020-04-06)

240

Näringsdepartementet Skr. 2020/21:103

Nilsson, Lena, tekniskt råd (fr.o.m. 2020-04-06 t.o.m. 2020-06-17)

Olausson, Erik, tekniskt råd (fr.o.m. 2020-06-18)

Rasmussen, Anna-Karin, berggrundsgeolog (fr.o.m. 2020-06-18)

Rudberg, Jonas, sakkunnig gruvor och skog (fr.o.m. 2020-04-06)

Sundin, Jörgen, departementssekreterare (fr.o.m. 2020-04-06)

Thews, Björn, departementssekreterare (fr.o.m. 2020-04-06)

Huvudsekreterare:

Forsbacka, Kristina (fr.o.m. 2020-06-01 t.o.m. 2020-12-01)

Sekreterare:

Forsbacka, Kristina (fr.o.m. 2020-03-12 t.o.m. 2020-12-07)

Johansson, Rebecka (fr.o.m. 2020-05-01 t.o.m. 2020-12-01)

Direktiv för utredningen, se dir. 2020:26

Kommittén har avgett

SOU 2020:71 Utvinning ur alunskiffer. Kunskapssammanställning om miljörisker och förslag till skärpning av regelverket

Uppdraget är därmed slutfört.

9.8Utredningen om ett enklare regelverk för mikroföretagande och en modernare bokföringslag (N 2020:03)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2020-04-30

Särskild utredare:

Alsér, Kristina, tidigare landshövding (fr.o.m. 2020-04-30)

Experter:

Ahlgren, Anders, chefsjurist (fr.o.m. 2020-11-09)

Albanese, Maria, redovisningsexpert (fr.o.m. 2020-11-09)

Allard, Therese, rättslig expert (fr.o.m. 2020-11-09)

Berglund, Fredrik, handläggare (fr.o.m. 2020-11-09)

Bilstein Hagberg, Sofia, expert (fr.o.m. 2020-11-09)

Eckerby, Veronica, departementssekreterare (fr.o.m. 2020-11-09)

Eklund, Johan, professor (fr.o.m. 2020-11-09)

Elert, Niklas, fil.dr (fr.o.m. 2020-11-09)

Eriksson, Anna, ekorevisor (fr.o.m. 2020-11-09)

Ersson, Anna, redovisningsexpert (fr.o.m. 2020-11-09)

Fond, Helena, expert (fr.o.m. 2020-11-09)

Forsin, Erika, rättssakkunnig (fr.o.m. 2020-11-09)

Höijer, Rolf, ämnesråd (fr.o.m. 2020-11-09)

Lundquist, Pernilla, redovisningsexpert (fr.o.m. 2020-11-09)

Lööv, Tomas, sakkunnig (fr.o.m. 2020-11-09)

Mörman, Martin, expert (fr.o.m. 2020-11-09)

Rebane, Mathias, verkställande direktör (fr.o.m. 2020-11-09)

Salomonsson, Helen, enhetschef (fr.o.m. 2020-11-09)

Sjölander, Erik, verkställande direktör (fr.o.m. 2020-11-09)

241

Näringsdepartementet Skr. 2020/21:103

Tegehed, Henrik, enhetschef (fr.o.m. 2020-11-09)

Sekreterare:

Mlayeh, Sami (fr.o.m. 2020-09-07)

Sandman, Madeleine (fr.o.m. 2020-04-30)

Lokal: Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm

Direktiv för utredningen, se dir. 2020:48 och dir. 2020:97

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 30 juni 2021.

9.9Utredningen tydligt, enkelt och förutsägbart – Företagares trygghetssystem (N 2020:04)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2020-06-25

Särskild utredare:

Tegnér, Mathias, riksdagsledamot (fr.o.m. 2020-07-22)

Sakkunniga:

Arvidsson, August, departementssekreterare (fr.o.m. 2020-09-16) Åkesson, Esbjörn, kansliråd (fr.o.m. 2020-09-16)

Experter:

Ageberg, Erik, socialförsäkringsexpert (fr.o.m. 2020-09-16) Andersson, Mattias, styrelseledamot och näringspolitisk samordnare (fr.o.m. 2020-09-16)

Andrén, Thomas, välfärdsekonom (fr.o.m. 2020-09-16) Bäck, Catharina, förhandlare och försäkringsexpert (fr.o.m. 2020-09-16)

Dubois, Mikael, utredare (fr.o.m. 2020-09-16) Eriksson, Hans, rättslig expert (fr.o.m. 2020-09-16) Larsson, Linda, utredare (fr.o.m. 2020-09-16)

Nilsson, Eva, verksamhetsutvecklare (fr.o.m. 2020-09-16) Rydin, Urban, skattechef (fr.o.m. 2020-09-16)

Huvudsekreterare:

Kristensson, Elisabeth, kansliråd (fr.o.m. 2020-08-17)

Sekreterare:

Vejsiu, Altin (fr.o.m. 2020-11-16)

Lokal: Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm

Direktiv för utredningen, se dir. 2020:71

Kommittén har avgett

SOU 2020:65 55 år och karensval

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 15 december 2021.

242

Näringsdepartementet Skr. 2020/21:103

9.10Utredningen om genomförande av det nya EU- direktivet om kvaliteten på dricksvatten och om bättre tillgång till dricksvatten för alla i unionen (N 2020:05)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2020-07-16

Särskild utredare:

Bengtsson, Anders, f.d. chefsrådman (fr.o.m. 2020-09-01)

Experter:

Berggren, Anna, miljösamordnare (fr.o.m. 2020-10-26) Bergström Mörtberg, Anna, departementssekreterare (fr.o.m.

2020-10-26)

Classon, Susanne, ämnesråd (fr.o.m. 2020-10-26) Danielsson, Pierre, teknisk chef (fr.o.m. 2020-10-26) Engblom, Kajsa, utredare (fr.o.m. 2020-10-26) Engdahl, Mats, expert (fr.o.m. 2020-10-26) Forsberg, Jenny, teknisk chef (fr.o.m. 2020-10-26) Forssell, Jerker, ämnesråd (fr.o.m. 2020-10-26) Gravenfors, Erik, strategisk rådgivare (fr.o.m. 2020-10-26) Gustafsson, Henrik, naturvårdshandläggare (fr.o.m. 2020-10-26) Henricson, Bengt, branschutvecklare (fr.o.m. 2020-10-26) Hjortsberg, Madeleine, projektledare (fr.o.m. 2020-10-26) Hogdin, Susanna, tillförordnad enhetschef (fr.o.m. 2020-10-26) Lundbäck, Eva, kansliråd (fr.o.m. 2020-10-26)

Lustig, Bertil, dricksvattenchef (fr.o.m. 2020-10-26) McCarthy, Jenny, statsgeolog (fr.o.m. 2020-12-16) Nordholm, Frida, rättssakkunnig (fr.o.m. 2020-10-26) Norin, Erik, VA-strateg (fr.o.m. 2020-10-26) Pettersson, Susanne B, VA-chef (fr.o.m. 2020-10-26) Strandh, Sandra, statsinspektör (fr.o.m. 2020-10-26) Thorsköld, Siv, nautisk handläggare (fr.o.m. 2020-10-26) Rudh, Christin, VA-ingenjör (fr.o.m. 2020-10-26)

Ståhlhandske, Liselotte, verkställande direktör (fr.o.m. 2020-10-26) Wannberg, Anders, departementssekreterare (fr.o.m. 2020-10-26) Wilhelmsson, Jan, miljöingenjör (fr.o.m. 2020-10-26)

Öhlund, Michael, handläggare (fr.o.m. 2020-10-26)

Sekreterare:

Lindberg, Cajsa (fr.o.m. 2020-11-01)

Lyth, Sofia (fr.o.m. 2020-10-15)

Olander, Madeleine (fr.o.m. 2020-10-19)

Lokal: Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm

Direktiv för utredningen, se dir. 2020:76

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 1 september 2021.

243

Kulturdepartementet Skr. 2020/21:103

10Kulturdepartementet

Inom detta avsnitt har följande kommittéer avslutat sin verksamhet sedan redovisningen i 2019 års kommittéberättelse: 1, 2, 4 och 7.

10.1Kommittén Demokratin 100 år – samling för en stark demokrati (Ku 2018:02)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2018-06-20

Ordförande:

Örn, Peter, f.d. vd för Sveriges radio (fr.o.m. 2018-06-20 t.o.m. 2022-06-01)

Ledamöter:

Frans, Emma, doktor i epidemiologi (fr.o.m. 2018-08-23) Marbinah, Rosaline, ordförande i LSU (fr.o.m. 2018-08-23) Posner Körösi, Lena, leg. psykolog (fr.o.m. 2018-08-23)

Huvudsekreterare:

Onn, Helena, ämnesråd (fr.o.m. 2018-09-01 t.o.m. 2022-06-20)

Sekreterare:

Amnéus, Thérèse, radioproducent (fr.o.m. 2020-04-01 t.o.m.

2020-12-31)

Amnéus, Thérèse, radioproducent (fr.o.m. 2021-01-01 t.o.m.

2021-12-31)

Johansson, Nellie, pol.kand. (fr.o.m. 2021-01-18 t.o.m. 2021-06-30) Wallberg, Fanny, statsvetare (fr.o.m. 2020-06-08 t.o.m. 2020-07-17) Wallberg, Fanny, statsvetare (fr.o.m. 2020-08-17 t.o.m. 2020-08-28) Hansson, Malin, pol.mag. (fr.o.m. 2018-11-26 t.o.m. 2022-06-01)

Lindeberg, Erika, statsvetare (fr.o.m. 2020-10-02 t.o.m. 2021-12-31)

Biträdande sekreterare:

Kärkkäinen Eriksson, Raija (fr.o.m. 2018-10-03 t.o.m. 2020-05-31) Kärkkäinen Eriksson, Raija (fr.o.m. 2020-06-01 t.o.m. 2021-05-31)

Lokal: Garnisonen, Karlavägen 104, Stockholm, tel. 08-405 58 24 (Onn)

Direktiv för kommittén, se dir. 2018:53

Kommittén beräknas avsluta sitt arbete senast den 1 juni 2022.

244

Kulturdepartementet Skr. 2020/21:103

10.2Kommittén nationell satsning på medie- och informationskunnighet och det demokratiska samtalet (Ku 2018:04)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2018-03-23

Särskild utredare:

Heath, Carl, utbildningsdirektör (fr.o.m. 2018-08-23 t.o.m. 2020-10-01)

Huvudsekreterare:

Selin, Henrik, avdelningschef (fr.o.m. 2018-11-01 t.o.m. 2020-02-29) Lindvall, Daniel, kansliråd (fr.o.m. 2020-03-02 t.o.m. 2020-10-01)

Sekreterare:

Bergenlöv, Elin, statsvetare (fr.o.m. 2019-11-01 t.o.m. 2020-10-01) Carlstedt, Martin, f.d. politiskt sakkunnig (fr.o.m. 2019-06-10 t.o.m. 2020-10-01)

Jonsson, Micaela, kommunikatör (fr.o.m. 2019-03-05 t.o.m. 2020-10-01)

Lejon Flodin, Erika, statsvetare (fr.o.m. 2019-01-01 t.o.m. 2020-10-01) Lindvall, Daniel, kansliråd (fr.o.m. 2020-02-03 t.o.m. 2020-03-01) Westerman, Matilda, egenföretagare (fr.o.m. 2019-01-16 t.o.m.

2020-10-01)

Direktiv för utredningen, se dir. 2018:88

Kommittén har avgett

SOU 2020:56 Det demokratiska samtalet i en digital tid. Så stärker vi motståndskraften mot desinformation, propaganda och näthat

Uppdraget är därmed slutfört.

10.3Utredningen om uppföljning av minoritetspolitiken

(Ku 2018:05)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2018-08-23

Särskild utredare:

Johansson Lind, Ingrid, f.d. generaldirektör (fr.o.m. 2019-05-16 t.o.m. 2020-05-14)

Sakkunniga:

Adell Hellström, Erik, departementssekreterare (fr.o.m. 2019-07-01 t.o.m. 2020-05-14)

Engvall, Maria, departementssekreterare (fr.o.m. 2019-07-01 t.o.m. 2019-11-14)

Lyth, Maria, departementssekreterare (fr.o.m. 2019-07-01 t.o.m. 2020-03-15)

Zanzi, Andrés, ämnesråd (fr.o.m. 2019-07-01 t.o.m. 2019-11-14)

245

Kulturdepartementet Skr. 2020/21:103

Experter:

Ek, Pernilla, enhetschef (fr.o.m. 2019-07-01 t.o.m. 2020-05-14) Hagsgård, Marie, hovrättsassessor (fr.o.m. 2019-10-11 t.o.m.

2020-05-14)

Hort, Rebecca, utredare (fr.o.m. 2019-10-11 t.o.m. 2020-05-14) Kullander, Björn, handläggare (fr.o.m. 2019-07-01 t.o.m. 2020-05-14) Lindström, Lottie-Ann, departementssekreterare (fr.o.m. 2019-11-15 t.o.m. 2020-05-14)

Negga, Aina, enhetschef (fr.o.m. 2019-07-01 t.o.m. 2020-05-14) Wingård, Torkel, departementssekreterare (fr.o.m. 2020-03-16 t.o.m. 2020-05-14)

Huvudsekreterare:

Syrjänen Schaal, Kaisa, jur.kand. (fr.o.m. 2019-05-16 t.o.m. 2020-05-15)

Sekreterare:

Mlayeh, Sami, hovrättsassessor (fr.o.m. 2019-05-16 t.o.m. 2020-05-15)

Direktiv för utredningen, se dir. 2018:86 och dir. 2019:7

Kommittén har avgett

SOU 2020:27 Högre växel i minoritetspolitiken – Stärkt samordning och uppföljning

Uppdraget är därmed slutfört.

10.4Ett museum om Förintelsen (Ku 2019:01)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2019-07-04

Särskild utredare:

Svensson, Birgitta, professor (fr.o.m. 2019-08-13 t.o.m. 2020-04-15)

Experter:

Andersson, Lars M, universitetslektor (fr.o.m. 2019-10-01 t.o.m.

2020-03-31)

Chafik, Diana, antikvarie (fr.o.m. 2019-10-01 t.o.m. 2020-03-31) Folkeryd, Alexandra, departementssekreterare (fr.o.m. 2019-10-01 t.o.m. 2020-03-31)

Jönsson, Lars-Erik, professor (fr.o.m. 2019-10-01 t.o.m. 2020-03-31) Kihlberg, Jakob, kansliråd (fr.o.m. 2019-10-01 t.o.m. 2020-03-31) Nylund Skog, Susanne, docent (fr.o.m. 2019-10-01 t.o.m. 2020-03-31) Reichel, Isak, generalsekreterare (fr.o.m. 2019-10-01 t.o.m.

2020-03-31)

Ringart, Tommy, ordförande (fr.o.m. 2019-10-01 t.o.m. 2020-03-31) Taikon, Fred, ordförande (fr.o.m. 2019-10-01 t.o.m. 2020-03-31) Thor Tureby, Malin, bitr. professor (fr.o.m. 2019-10-01 t.o.m.

2020-03-31)

Åsbrink, Elisabeth, författare (fr.o.m. 2019-10-01 t.o.m. 2020-03-31)

246

Kulturdepartementet Skr. 2020/21:103

Sekreterare:

Järvklo, Niclas, departementssekreterare (fr.o.m. 2019-09-30 t.o.m. 2020-04-15)

Kvist Geverts, Karin, fil.dr i historia (fr.o.m. 2019-09-09 t.o.m.

2020-03-31)

Liliedahl, Klara, kulturgeograf (fr.o.m. 2019-09-09 t.o.m. 2019-12-31)

Bitr. sekreterare:

Kuritzén Löwengatt, Mia, fil.dr i historia (fr.o.m. 2020-01-01 t.o.m. 2020-02-15)

Direktiv för utredningen, se dir. 2019:36

Kommittén har avgett

SOU 2020:21 Sveriges museum om Förintelsen

Uppdraget är därmed slutfört.

10.5Utredningen om skydd mot processuella åtgärder för inlånade kulturföremål (Ku 2019:02)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2019-09-19

Särskild utredare:

Mellqvist, Mikael, lagman (fr.o.m. 2020-04-14)

Experter:

Ellior, Maria, polisintendent (fr.o.m. 2020-09-03) Engdahl, Ola, specialrådgivare (fr.o.m. 2020-09-03) Pettersson, Susanna, överintendent och myndighetschef (fr.o.m. 2020-09-03)

Sundqvist Kahles, Linnéa, rättssakkunnig (fr.o.m. 2020-09-03) Weibull, Knut, överantikvarie (fr.o.m. 2020-09-03)

Sekreterare:

Molin, Lina, hovrättsassessor (fr.o.m. 2020-06-01)

Direktiv för utredningen, se dir. 2019:61 och dir. 2020:107

Lokal: Malmö, tel. 08-405 92 73 (Molin)

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 30 april 2021.

247

Kulturdepartementet Skr. 2020/21:103

10.6Sannings- och försoningskommissionen för tornedalingar, kväner och lantalaiset

(Ku 2020:01)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2020-03-19

Ordförande:

Fura, Elisabet, f.d. chefsjustitieombudsman (fr.o.m. 2020-03-19)

Ledamöter:

Arvidsson, Malin, fil. dr (fr.o.m. 2020-06-11) Elenius, Lars, professor emeritus (fr.o.m. 2020-06-11) Hyltenstam, Kenneth, professor emeritus (fr.o.m. 2020-06-11) Niska, Bengt, f.d. kommunalråd (fr.o.m. 2020-06-11) Syrjänen Schaal, Kaisa, jur.kand. (fr.o.m. 2020-06-11) Spiliopoulpu Åkermark, Sia, docent (fr.o.m. 2020-06-11) Ylipää, Josephine, fil.mag. (fr.o.m. 2020-06-11)

Sekreterare:

Aro, Stefan, komminister (fr.o.m. 2020-05-11) Krusberg, Pernilla, jur.kand. (fr.o.m. 2020-04-13)

Syrjänen Schaal, Kaisa, jur.kand. (fr.o.m. 2020-05-18 t.o.m. 2020-08-31)

Lokal: Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm, tel. 08-405 89 87 (Krusberg)

Direktiv för utredningen, se dir. 2020:29

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 16 maj 2022.

10.7Utredningen om personuppgiftsbehandling i ärenden om stöd till det civila samhället (Ku 2020:02)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2020-10-29

Särskild utredare:

Liljeqvist, Peder, kammarrättslagman (fr.o.m. 2021-01-01)

Sekreterare:

Johansson, Emma, förvaltningsrättsfiskal (fr.o.m. 2021-01-11) Söderbäck Hedén, Christina, hovrättsassessor (fr.o.m. 2021-01-11)

Lokal: Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm

Direktiv för utredningen, se dir. 2020:113 och dir. 2020:117

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 31 december 2021.

248

Kulturdepartementet Skr. 2020/21:103

10.8Utredningen Återstart för kulturen – återhämtning och utveckling efter coronapandemin (Ku 2020:03)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2020-12-22

Särskild utredare:

Zachrison, Linda, f.d. kulturråd (fr.o.m. 2021-01-01)

Lokal: Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm

Direktiv för utredningen, se dir. 2020:143

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 30 juni 2021.

249

Arbetsmarknadsdepartementet Skr. 2020/21:103

11Arbetsmarknadsdepartementet

Inom detta avsnitt har följande kommittéer avslutat sin verksamhet sedan redovisningen i 2019 års kommittéberättelse: 2, 3, 5, och 6. Nummer 8 har utgått på grund av dubbelregistrering i databasen. Nummer 11 har förts tillbaka och har nu nummer 11.6.

11.1Delegationen för unga och nyanlända till arbete (A 2014:06)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2014-12-18

Ordförande:

Ljunggren Lönnberg, Lil (fr.o.m. 2014-12-18)

Ledamöter:

Andersson, Per-Arne, direktör (fr.o.m. 2015-04-14)

Ashing, Inger, nationell samordnare (fr.o.m. 2016-02-26 t.o.m.

2019-10-13)

Axelsson, Marie, avdelningschef (fr.o.m. 2016-11-21) Berglund, Frank, förbundsordförande (fr.o.m. 2018-04-09 t.o.m. 2019-10-13)

Ekstedt, Pontus, avdelningschef (fr.o.m. 2015-04-14 t.o.m.

2016-09-11)

Forsberg, Håkan, t.f. generaldirektör (fr.o.m. 2015-04-14 t.o.m.

2018-08-31)

Forsberg, Håkan, vik. generaldirektören och chefen för Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige (fr.o.m. 2020-08-24) Fredriksson, Peter, generaldirektör (fr.o.m. 2018-01-10)

Hammarin, Peter, enhetschef (fr.o.m. 2015-04-14 t.o.m. 2019-10-13) Hedwall, Kjell, avdelningschef (fr.o.m. 2015-10-06 t.o.m. 2018-01-09) Hemmingsson, Anna, HR-chef (fr.o.m. 2018-09-01 t.o.m. 2019-10-13) Ingelskog, Johan, enhetschef (fr.o.m. 2019-10-14)

Lööw, Lars, generaldirektör (fr.o.m. 2018-09-01 t.o.m. 2020-08-23) Mindhammar, Maria, generaldirektör (fr.o.m. 2019-12-16) Målsäter, Birgitta, avdelningsdirektör (fr.o.m. 2015-04-14 t.o.m. 2016-11-20)

Nyberg, Lena, generaldirektör (fr.o.m. 2016-09-12)

Prentell, Rebecka, ordförande (fr.o.m. 2015-04-14 t.o.m. 2018-04-08) Rönnqvist, Mimmi, ordförande (fr.o.m. 2019-10-14)

Sjöberg, Mikael, generaldirektör (fr.o.m. 2015-04-14 t.o.m.

2019-12-15)

Tercan, Hidayet, entreprenör (fr.o.m. 2018-09-01)

Wolf, Michael, verkställande direktör (fr.o.m. 2015-04-14 t.o.m.

2016-04-18)

Ängmo, Helen, överdirektör (fr.o.m. 2015-04-14 t.o.m. 2015-10-05)

250

Arbetsmarknadsdepartementet Skr. 2020/21:103

Sakkunniga:

Bardh Olsson, Vanja, departementssekreterare (fr.o.m. 2017-04-27 t.o.m. 2018-05-31)

Hermanrud, Karin, departementsråd (fr.o.m. 2018-06-14)

Johansson, Björn, departementssekreterare (fr.o.m. 2018-06-01 t.o.m. 2019-10-13)

Larsson-Lönnqvist, Anna-Lena, departementssekreterare (fr.o.m.

2017-04-28 t.o.m. 2018-04-09)

Lindström, Kristina, ämnesråd (fr.o.m. 2015-04-14 t.o.m. 2017-04-27) Nordin Skult, Maria, kansliråd (fr.o.m. 2018-04-09 t.o.m. 2018-06-14) Zeland, Hanna, kansliråd (fr.o.m. 2019-10-14)

Experter:

Adolfsson, Tobias, departementssekreterare (fr.o.m. 2020-02-10) Dager, David, departementssekreterare (fr.o.m. 2019-12-16) Edgren, Louise, departementssekreterare (fr.o.m. 2015-10-06 t.o.m. 2016-02-25)

Götherström, Maria, kansliråd (fr.o.m. 2019-10-14 t.o.m. 2020-02-09) Hjalmarsson, Johanna, kansliråd (fr.o.m. 2015-04-14 t.o.m.

2016-02-25)

Jägsander, Jenny, kansliråd (fr.o.m. 2018-06-01 t.o.m. 2018-11-25) Järemo, Annika, departementssekreterare (fr.o.m. 2016-09-12 t.o.m. 2017-10-08)

Järemo, Annika, departementssekreterare (fr.o.m. 2018-11-26 t.o.m. 2019-10-13)

Järvklo, Niclas, departementssekreterare (fr.o.m. 2015-04-14 t.o.m. 2015-10-05)

Lindberg, Linnéa, departementssekreterare (fr.o.m. 2018-11-26) Persson Weiss, Lene, departementssekreterare (fr.o.m. 2016-02-26 t.o.m. 2016-09-11)

Persson Weiss, Lene, departementssekreterare (fr.o.m. 2017-10-09 t.o.m. 2018-11-25)

Rehnstam, Jan, departementssekreterare (fr.o.m. 2015-04-14 t.o.m. 2018-05-31)

Seppälä, Eeva, ämnesråd (fr.o.m. 2017-08-28 t.o.m. 2019-12-15) Stjernfält, Johan, departementssekreterare (fr.o.m. 2015-04-14 t.o.m. 2016-11-21)

Åkesson, Esbjörn, departementssekreterare (fr.o.m. 2016-02-26 t.o.m. 2017-08-27)

Parlamentarisk referensgrupp, personerna inte förordnade av statsråd:

Akhondi, Alireza, riksdagsledamot C

Ali-Elmi, Leila, riksdagsledamot MP

Damm, Sofia, riksdagsledamot KD

Ellehammar Lundström, Nicklas, oppositionsråd Norrköping V

Hermansson, Ebba, riksdagsledamot SD

Köse, Serkan, riksdagsledamot S

Sjönell, Jessica, gruppledare i Stockholms stads

Arbetsmarknadsnämnd L

251

Arbetsmarknadsdepartementet Skr. 2020/21:103

Tf. kanslichef:

Zander, Susanne (fr.o.m. 2018-08-13)

Huvudsekreterare:

Ringborg, Pontus (fr.o.m. 2015-01-26)

Sekreterare:

Agerhäll, Peter (fr.o.m. 2015-04-13)

Barane, Anders (fr.o.m. 2020-03-01)

Buskas, Emil (fr.o.m. 2017-03-01 t.o.m. 2018-09-16) Dahl, Maj (fr.o.m. 2018-04-10 t.o.m. 2018-12-31) Ericsson, Karin (fr.o.m. 2015-03-01 t.o.m. den 2019-10-31) Ericsson, Karin (fr.o.m. 2020-08-12 t.o.m. 2020-11-30) Hermanrud, Karin (fr.o.m. 2017-04-05 t.o.m. 2017-09-30) Källander, Linus (fr.o.m. 2015-03-30)

Román, Joanna (fr.o.m. 2016-11-14 t.o.m. 2017-01-31) Román, Joanna (fr.o.m. 2017-10-24 t.o.m. 2018-02-28) Theander, Jesper (fr.o.m. 2019-03-01)

Viklund, Emil (fr.o.m. 2020-01-01) Zander, Susanne (fr.o.m. 2015-01-19)

Biträdande sekreterare:

Hult, Lillemor (fr.o.m. 2015-08-17 t.o.m. 2017-04-30) Jonsson, Lars Göran (fr.o.m. 2015-11-09 t.o.m. 2015-12-31) Jonsson, Lars Göran (fr.o.m. 2016-03-14 t.o.m. 2016-04-29) Jonsson, Lars Göran (fr.o.m. 2016-12-01 t.o.m. 2016-12-31) Lind, Marie (fr.o.m. 2017-04-24 t.o.m. 2018-04-30) Schierbeck, Jack (fr.o.m. 2016-02-01 t.o.m. 2017-03-31) Viklund, Emil (fr.o.m. 2016-06-05)

Assistent:

Sahakyan, Decran (fr.o.m. 2017-10-23 t.o.m. 2018-12-31)

Lokal: Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm, tel. 08-405 51 33 (Ringborg)

Direktiv för delegationen, se dir. 2014:157, dir. 2015:68, dir. 2017:20, dir. 2018:39 och dir. 2020:95

Kommittén har avgett

SOU 2017:19 Samverkan – Steg på vägen mot fördjupad lokal samverkan för unga arbetslösa

SOU 2018:12 Uppdrag: Samverkan 2019 – Många utmaningar återstår

Delegationen beräknas avsluta sitt arbete senast 31 december 2021.

252

Arbetsmarknadsdepartementet Skr. 2020/21:103

11.2Utredningen om en ny arbetslöshetsförsäkring för fler, grundad på inkomster (A 2018:01)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2018-02-22

Särskild utredare:

Hemström Hemmingsson, Maria, generaldirektör (fr.o.m. 2018-03-01 t.o.m. 2020-06-15)

Sakkunniga:

Etemad, Pauline, rättssakkunnig (fr.o.m. 2019-06-10 t.o.m.

2020-05-19)

Höij, Johan, departementssekreterare (fr.o.m. 2018-05-14 t.o.m.

2019-06-09)

Oretun Wilnier, Jenny, kansliråd (fr.o.m. 2018-05-14 t.o.m.

2020-06-15)

Nahum, Ruth-Aida, departementssekreterare (fr.o.m. 2019-06-10 t.o.m. 2020-06-15)

Experter:

Aronsson, Lena, chefsjurist (fr.o.m. 2018-05-14 t.o.m. 2019-03-31) Carlstedt, Anita, departementssekreterare (fr.o.m. 2018-05-14 t.o.m. 2020-06-15)

Eklundh Ahlgren, Catarina, chefsjurist (fr.o.m. 2019-11-11 t.o.m.

2020-06-15)

Gripple, Yngve, rättslig expert (fr.o.m. 2018-05-14 t.o.m. 2020-06-15) Gustavsson, Karin M, departementssekreterare (fr.o.m. 2019-11-11 t.o.m. 2020-06-15)

Hellstenius, Ulf, avdelningschef (fr.o.m. 2018-05-14 t.o.m.

2020-06-15)

Kristensson, Elisabeth, kansliråd (fr.o.m. 2018-05-14 t.o.m.

2020-06-15)

Mattson, Susanne, kansliråd (fr.o.m. 2018-05-14 t.o.m. 2019-11-10) Sanblom, Martin, utredare/verksamhetsutvecklare (fr.o.m. 2018-05-14 t.o.m. 2020-06-15)

Westman, Annelie, granskningschef (fr.o.m. 2019-04-01 t.o.m.

2020-06-15)

Huvudsekreterare:

Löfgren, Kristian, utredare (fr.o.m. 2018-03-01 t.o.m. 2020-06-15)

Sekreterare:

Eriksson, Susanne, jurist (fr.o.m. 2018-05-21 t.o.m. 2020-05-15) Hellsing, Eric (fr.o.m. 2019-08-26 t.o.m. 2020-05-15)

Åkerberg, Thomas, kansliråd (fr.o.m. 2018-04-01 t.o.m. 2020-06-15)

Direktiv för utredningen, se dir. 2018:8, dir. 2019:34 och dir. 2020:47

Kommittén har avgett

SOU 2020:37 Ett nytt regelverk för arbetslöshetsförsäkringen

Uppdraget är därmed slutfört.

253

Arbetsmarknadsdepartementet Skr. 2020/21:103

11.3Barnkonventionsutredningen (S 2018:03)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2018-03-15

Särskild utredare:

Hagsgård, Anders, lagman (fr.o.m. 2018-04-16 t.o.m. 2020-11-15)

Experter:

Carlson, Christopher, departementssekreterare (fr.o.m. 2020-03-16 t.o.m. 2020-11-15)

Corell, Helena, verksamhetsutvecklare (fr.o.m. 2018-05-25 t.o.m.

2020-11-15)

Fridh Welin, Anna, rättssakkunnig (fr.o.m. 2018-05-25 t.o.m.

2018-09-23)

Fura, Elisabet, f.d. chefs-JO (fr.o.m. 2018-05-25 t.o.m. 2020-11-15) Lönneborg, Ida, rättssakkunnig (fr.o.m. 2020-03-16 t.o.m. 2020-11-15) Nordström, Anna, rättssakkunnig (fr.o.m. 2018-05-25 t.o.m.

2020-11-15)

Philipson, Sara, departementssekreterare (fr.o.m. 2018-05-25 t.o.m. 2020-11-15)

Ramberg, Anne, generalsekreterare (fr.o.m. 2018-05-25 t.o.m.

2020-11-15)

Sjömilla Fagerholm, Karin, jurist (fr.o.m. 2018-05-25 t.o.m.

2020-11-15)

Thorburn Stern, Rebecca, universitetslektor (fr.o.m. 2018-05-25 t.o.m. 2020-11-15)

Öhlund, Jonas, rättssakkunnig (fr.o.m. 2018-09-24 t.o.m. 2020-03-15)

Huvudsekreterare:

Palmstierna, Charlotte (fr.o.m. 2018-04-01 t.o.m. 2020-11-30)

Sekreterare:

Gatenheim, Christofer, hovrättsassessor (fr.o.m. 2018-08-17 t.o.m. 2020-11-15)

Törnell, Charlotta, hovrättsassessor (fr.o.m. 2018-05-03 t.o.m. 2020-11-15)

Direktiv för utredningen, se dir. 2018:20 och dir. 2019:57

Kommittén har avgett

SOU 2020:63 Barnkonventionen och svensk rätt

Uppdraget är därmed slutfört.

11.4Utredningen om en moderniserad arbetsrätt (A 2019:01)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2019-04-25

Särskild utredare:

Toijer, Gudmund, justitieråd (fr.o.m. 2019-04-25 t.o.m. 2020-06-01)

254

Arbetsmarknadsdepartementet Skr. 2020/21:103

Sakkunniga:

Edlundh, Hanna, departementssekreterare (fr.o.m. 2019-05-20 t.o.m. 2020-04-19)

Kristenssom, Elisabeth, kansliråd (fr.o.m. 2019-05-20 t.o.m.

2020-06-01)

Lagerstedt, Sofie, kansliråd (fr.o.m. 2020-03-16 t.o.m. 2020-06-01) Nahum, Ruth-Aïda, departementssekreterare (fr.o.m. 2020-04-20 t.o.m. 2020-06-01)

Ståhl, Susanna, departementssekreterare (fr.o.m. 2019-05-20 t.o.m. 2020-06-01)

Svensson, Hanna, rättssakkunnig (fr.o.m. 2019-05-20 t.o.m.

2020-03-15)

Experter:

Bergström, Ola, professor (fr.o.m. 2019-05-20 t.o.m. 2020-06-01) Breman, Anna, chefsekonom (fr.o.m. 2019-04-25 t.o.m. 2019-11-30) Nordström Skans, Oscar, professor (fr.o.m. 2019-04-25 t.o.m.

2020-06-01)

Olli Segendorf, Åsa, fil.dr (fr.o.m. 2020-02-17 t.o.m. 2020-06-01) Skedinger, Per, docent (fr.o.m. 2019-04-25 t.o.m. 2020-06-01)

Referensgrupp:

Argulander, Lise-Lotte, arbetsjurist (fr.o.m. 2019-05-23 t.o.m.

2020-06-01)

Beckman, Niklas, arbetsjurist (fr.o.m. 2019-05-23 t.o.m. 2020-06-01) Björck, Tomas, arbetsjurist (fr.o.m. 2019-05-23 t.o.m. 2020-06-01) Lidén, Jens, arbetsjurist (fr.o.m. 2019-05-23 t.o.m. 2020-06-01) Mann, Hedda, chefsjurist (fr.o.m. 2019-05-23 t.o.m. 2020-06-01) Maier Söderberg, Lena, chefsjurist (fr.o.m. 2019-05-23 t.o.m.

2020-06-01)

Rehnström, Sofie, arbetsjurist (fr.o.m. 2019-05-23 t.o.m. 2020-06-01)

Huvudsekreterare:

Gartell, Marie (fr.o.m. 2019-06-01 t.o.m. 2020-06-07)

Sekreterare:

Andersson Joona, Pernilla (fr.o.m. 2019-08-01 t.o.m. 2020-05-31)

Larsson, Tommy (fr.o.m. 2019-06-01 t.o.m. 2020-05-31)

Rasmussen, Maria (fr.o.m. 2019-04-25 t.o.m. 2020-06-01)

Direktiv för utredningen, se dir. 2019:17

Kommittén har avgett

SOU 2020:30 En moderniserad arbetsrätt

Uppdraget är därmed slutfört.

255

Arbetsmarknadsdepartementet Skr. 2020/21:103

11.5Utredningen om genomförande av visselblåsardirektivet (A 2019:02)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2019-05-29

Särskild utredare:

Askersjö, Inga-Lill, justitieråd (fr.o.m. 2019-05-29 t.o.m. 2020-06-30)

Sakkunniga:

Josefsson, Madeleine, rättssakkunnig (fr.o.m. 2019-09-16 t.o.m. 2020-06-30)

Widgren, Olof, kansliråd (fr.o.m. 2019-09-16 t.o.m. 2020-06-30)

Experter:

Berger, Christian, ämnesråd (fr.o.m. 2019-09-16 t.o.m. 2020-06-30) Nguyen, Long, internutredare (fr.o.m. 2019-09-16 t.o.m. 2020-01-26) Nyman, Jannicke, internutredare (fr.o.m. 2020-01-27 t.o.m.

2020-06-30)

Ullman, Linda, chef för intern kontroll (fr.o.m. 2019-09-16 t.o.m. 2020-06-30)

Referensgrupp:

Brinnen, Ola, arbetsrättsjurist (fr.o.m. 2019-09-16 t.o.m. 2020-06-30) Donovan, Lise, jurist (fr.o.m. 2019-09-16 t.o.m. 2020-06-30) Durling, Carl, arbetsrättsjurist (fr.o.m. 2019-09-16 t.o.m. 2020-06-30) Larsson, Helena, jurist (fr.o.m. 2019-09-16 t.o.m. 2020-06-30) Nordenbrink, Tina, arbetsrättsjurist (fr.o.m. 2019-09-16 t.o.m.

2020-06-30)

Rehnström, Sofie, jurist (fr.o.m. 2019-09-16 t.o.m. 2020-06-30)

Huvudsekreterare:

Larsson, Per (fr.o.m. 2019-06-10 t.o.m. 2020-07-03)

Sekreterare:

Broman Lindfors, Malin, kansliråd (fr.o.m. 2019-08-12 t.o.m. 2020-07-03)

Fagerberg Portero, Linnea (fr.o.m. 2019-08-12 t.o.m. 2020-06-30) Karlsson, Niklas (fr.o.m. 2019-07-01 t.o.m. 2020-06-30)

Direktiv för utredningen, se dir. 2019:24 och dir. 2020:35

Kommittén har avgett

SOU 2020:38 Ökad trygghet för visselblåsare

Uppdraget är därmed slutfört.

256

Arbetsmarknadsdepartementet Skr. 2020/21:103

11.6Utredningen om vissa frågor i diskrimineringslagen (A 2019:03)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2019-08-30

Särskild utredare:

Bull, Thomas, justitieråd (fr.o.m. 2019-09-19)

Sakkunnig:

Schölin, Anna, kansliråd (fr.o.m. 2019-12-16)

Experter:

Karlsson, Maria, jurist (fr.o.m. 2019-12-16)

Lerwall, Lotta, professor (fr.o.m. 2019-12-16)

Lindholm, Andreas, jurist (fr.o.m. 2019-12-16)

Malmberg, Jonas, ordförande (fr.o.m. 2019-12-16)

Mörk, Martin, enhetschef (fr.o.m. 2019-12-16)

Stuber, Eberhard, jurist (fr.o.m. 2019-12-16)

Sandström, David, rättssakkunnig (fr.o.m. 2019-12-16)

Stenberg, Sara, departementssekreterare (fr.o.m. 2019-12-16)

Wester, Hugo, departementssekreterare (fr.o.m. 2019-12-16)

Huvudsekreterare:

Boussaid Pettersson, Nadia (fr.o.m. 2019-11-07)

Sekreterare:

Nordengren, Nina (fr.o.m. 2019-11-21)

Rosenmüller Nordlander, Anna (fr.o.m. 2020-01-16)

Lokal: Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm

Direktiv för utredningen, se dir. 2018:99, dir. 2019:63 och dir. 2020:102

Kommittén har avgett

SOU 2020:79 Effektivare tillsyn över diskrimineringslagen – aktiva åtgärder och det skollagsreglerade området

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast 1 oktober 2021.

Utredningen har lagts tillbaka på grund av dubbelregistrering i databasen 2019.

11.7Kommuners medverkan i den statliga arbetsmarknadspolitiken (A 2019:04)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2019-11-21

Särskild utredare:

Rundström, Mats, kansliråd (fr.o.m. 2020-01-01 t.o.m. 2020-06-30)

Sakkunniga:

Cars, Emma, departementssekreterare (fr.o.m. 2020-01-20 t.o.m. 2020-06-30)

257

Arbetsmarknadsdepartementet Skr. 2020/21:103

Håkansson, Peter, ämnessakkunnig (fr.o.m. 2020-01-20 t.o.m. 2020-06-30)

Experter:

Antonsson, Maria, departementssekreterare (fr.o.m. 2020-01-20 t.o.m. 2020-06-30)

Bergh, Carl-Henric, konkurrenssakkunnig (fr.o.m. 2020-01-20 t.o.m. 2020-06-30)

Dyrke, Ulrika, jurist (fr.o.m. 2020-01-20 t.o.m. 2020-06-30) Forslund, Anders, professor (fr.o.m. 2020-01-20 t.o.m. 2020-06-30) Hyltner, Mårten, departementssekreterare (fr.o.m. 2020-01-20 t.o.m. 2020-06-30)

Joberg, Elisabeth, verksamhetssamordnare (fr.o.m. 2020-01-20 t.o.m. 2020-06-30)

Johansson, Magnus, expert offentlig upphandling och konkurrens (fr.o.m. 2020-01-20 t.o.m. 2020-06-30)

Linde, Helena, förbundsjurist (fr.o.m. 2020-01-20 t.o.m. 2020-06-30) Mårtensson, Sofia, jurist (fr.o.m. 2020-01-20 t.o.m. 2020-06-30) Nordenfelt, Fredrik, ämnesråd (fr.o.m. 2020-02-03 t.o.m. 2020-06-30) Ringborg, Pontus, kanslichef (fr.o.m. 2020-01-20 t.o.m. 2020-06-30) Sagebro, Stefan, expert konkurrens och statsstöd (fr.o.m. 2020-01-20 t.o.m. 2020-06-30)

Sjöholm, Ulrika, departementssekreterare (fr.o.m. 2020-01-20 t.o.m. 2020-06-30)

Thorén, Katarina, universitetslektor (fr.o.m. 2020-01-20 t.o.m.

2020-06-30)

Sekreterare:

Torssander, Jenny (fr.o.m. 2019-12-11 t.o.m. 2020-06-30) Radojkovic, Nina (fr.o.m. 2020-01-01 t.o.m. 2020-06-30)

Direktiv för utredningen, se dir. 2019:86 och dir. 2020:33

Kommittén har avgett

SOU 2020:41 Kommuner som utförare av tjänster åt Arbets- förmedlingen – en analys av de rättsliga förutsättningarna

Uppdraget är därmed slutfört.

11.8Utredningen om genomförande av direktivet om balans mellan arbete och privatliv

(A 2019:05)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2019-12-11

Särskild utredare:

Gunnarsson, Carina, tidigare generaldirektör (fr.o.m. 2020-01-01 t.o.m. 2020-12-15)

258

Arbetsmarknadsdepartementet Skr. 2020/21:103

Sakkunniga:

Karlström Mitt, Caroline, departementssekreterare (fr.o.m. 2020-02-03 t.o.m. 2020-12-15)

Lindmark, Valter, departementssekreterare (fr.o.m. 2020-02-03 t.o.m. 2020-12-15)

Löfvenholm, Jessica, ämnesråd (fr.o.m. 2020-02-03 t.o.m. 2020-12-15)

Experter:

Lidén, Eva, rättslig expert (fr.o.m. 2020-02-03 t.o.m. 2020-12-15)

Qureshi, Tarik, expert (fr.o.m. 2020-02-03 t.o.m. 2020-12-15)

Referensgrupp:

Bergold, Joa, utredare (fr.o.m. 2020-02-03 t.o.m. 2020-12-15) Bjursell, Annika, förhandlare (fr.o.m. 2020-02-03 t.o.m. 2020-12-15) Brinnen, Ola, arbetsrättsjurist (fr.o.m. 2020-02-03 t.o.m. 2020-02-16) Karlsson Håål, Edel, expert och projektledare (fr.o.m. 2020-02-17 t.o.m. 2020-12-15)

Forsell, Åsa, utredare (fr.o.m. 2020-02-03 t.o.m. 2020-12-14) Lindmark, Jenny, socialförsäkringsexpert (fr.o.m. 2020-02-03 t.o.m. 2020-12-15)

Ljunglöf, Thomas, utredare (fr.o.m. 2020-02-03 t.o.m. 2020-12-15)

Sekreterare:

Malmkvist, Sofie (fr.o.m. 2020-01-20 t.o.m. 2020-12-31)

Skytesvall, Tomas, departementssekreterare (fr.o.m. 2020-09-01 t.o.m. 2020-09-30)

Svensson, Hanna, rättssakkunnig (fr.o.m. 2020-02-01 t.o.m.

2020-12-15)

Direktiv för utredningen, se dir. 2019:97

Kommittén har avgett

SOU 2020:81 Genomförande av balansdirektivet – balans mellan arbete och privatliv för föräldrar och anhörigvårdare

Uppdraget är därmed slutfört.

11.9Kommissionen för jämställda livsinkomster (A 2020:01)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2020-03-05

Ordförande:

Bergh, Lise, jurist (fr.o.m. 2020-03-05)

Ledamöter:

Arai, Mahmood, professor (fr.o.m. 2020-03-05) Nordh, Sture, styrelseordförande (fr.o.m. 2020-03-05) Åkestam Wikner, Nina, ekonomie doktor (fr.o.m. 2020-03-05)

Sakkunniga:

Freidenvall, Lenita, ämnesråd (fr.o.m. 2020-04-20)

259

Arbetsmarknadsdepartementet Skr. 2020/21:103

Wilhelmsson, Thomas, departementssekreterare (fr.o.m. 2020-04-20)

Experter:

Adell Hellström, Erik, departementssekreterare (fr.o.m. 2020-04-20) Berglund, Clara, generalsekreterare (fr.o.m. 2020-04-20)

Ekberg, John, statistikansvarig (fr.o.m. 2020-04-20) Engström, Lars-Gunnar, senior utredare (fr.o.m. 2020-04-20) Eriksson, Jonas, ekonom (fr.o.m. 2020-04-20)

Fagerström, Pia, kansliråd (fr.o.m. 2020-04-20) Gustafsson, Daniel, länsråd (fr.o.m. 2020-04-20)

Nilsson, Annika, intressepolitisk utredare (fr.o.m. 2020-04-20) Nyberg, Anita, professor emerita (fr.o.m. 2020-04-20)

Opira, Irene, generalsekreterare (fr.o.m. 2020-04-20) Stedt, Daniel, utredare (fr.o.m. 2020-04-20) Svenaeus, Lena, fil. dr (fr.o.m. 2020-04-20)

Zeland, Hanna, kansliråd (fr.o.m. 2020-04-20)

Huvudsekreterare:

Järvklo, Niclas, departementssekreterare (fr.o.m. 2020-04-16)

Sekreterare:

Cheung, Maria (fr.o.m. 2020-09-01 t.o.m. 2020-12-31) Cheung, Maria (fr.o.m. 2021-01-01 t.o.m. 2021-01-31)

Larsson, Jennie K., departementssekreterare (fr.o.m. 2020-03-21)

Lokal: Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm

Direktiv för utredningen, se dir. 2020:22

Uppdraget ska redovisas senast den 20 december 2021.

11.10Utredningen om ILO:s konvention om våld och trakasserier i arbetslivet (A 2020:02)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2020-09-24

Särskild utredare:

Middelman, Anna, rättschef (fr.o.m. 2020-09-24)

Sakkunniga:

Adell Hellström, Erik, departementssekreterare (fr.o.m. 2020-11-16) Florin, Ola, kansliråd (fr.o.m. 2020-11-16)

Marouf, Rezanne, rättssakkunnig (fr.o.m. 2020-11-16)

Mattsson, Ann-Sofie, departementssekreterare (fr.o.m. 2020-11-16)

Experter:

Daleng, Anne-Sofie, senioranalytiker (fr.o.m. 2020-11-16) Lilliehöök, Lisa, arbetsrättsjurist (fr.o.m. 2020-11-16) Merkel, Gunnar, tillsynschef (fr.o.m. 2020-11-16) Schyberg, Pia, socionom (fr.o.m. 2020-11-16)

Sjöberg, Lars, verksamhetsutvecklare (fr.o.m. 2020-11-16) Qureshi, Tarik, expert (fr.o.m. 2020-11-16)

260

Arbetsmarknadsdepartementet Skr. 2020/21:103

Referensgrupp:

Berg, Amelie, arbetsmiljöexpert (fr.o.m. 2020-11-16)

Bergold, Joa, utredare (fr.o.m. 2020-11-16)

Donovan, Lise, chefsjurist (fr.o.m. 2020-11-16)

Lindmark, Jenny, socialförsäkringsexpert (fr.o.m. 2020-11-16)

Silverryd, Sophie, förbundsjurist (fr.o.m. 2020-11-16)

Svanestrand, Anna, arbetsrättsjurist (fr.o.m. 2020-11-16)

Sekreterare:

Dippel, Victoria, departementssekreterare (fr.o.m. 2020-11-02)

Svensson, Hanna, rättssakkunnig (fr.o.m. 2020-11-16)

Lokal: Garnisonen, Karlavägen 100, 103 33 Stockholm

Direktiv för utredningen, se dir. 2020:98

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 31 augusti 2021.

261

Infrastrukturdepartementet Skr. 2020/21:103

12Infrastrukturdepartementet

Inom detta avsnitt har följande kommittéer avslutat sin verksamhet sedan redovisningen i 2019 års kommittéberättelse: 2 och 3.

12.1Utredningen om framtidens järnvägsunderhåll (N 2018:01)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2018-03-21

Särskild utredare:

Olauson, Erland, jur.kand. (fr.o.m. 2018-09-01 t.o.m. 2020-03-31)

Sakkunniga:

Axelsson, Magnus, ämnesråd (fr.o.m. 2018-09-01)

Bellinder, Mats, departementssekreterare (fr.o.m. 2018-09-01) Ekengren, Kristina, kansliråd (fr.o.m. 2018-09-01 t.o.m. 2019-06-02) Forslund, Maurice, departementssekreterare (fr.o.m. 2018-09-01 t.o.m. 2019-06-02)

Experter:

Carlsson, Måns, kansliråd (fr.o.m. 2019-06-03 t.o.m. 2019-10-21) Gruhs, Pontus, strateg (fr.o.m. 2018-09-01)

Stolpe, Lina, ekonomichef (fr.o.m. 2018-09-01 t.o.m. 2019-08-22)

Sekreterare:

Niklasson, Anna, kansliråd (fr.o.m. 2018-12-04 t.o.m. 2020-04-16) Spångberg, Lars, bitr. underhållsdirektör (fr.o.m. 2019-08-08 t.o.m. 2020-03-31)

Vikström, Bo, senior rådgivare (fr.o.m. 2018-09-11 t.o.m. 2020-03-31)

Direktiv för utredningen, se dir. 2018:24, dir. 2018:84, dir. 2019:47 och dir. 2019:79

Kommittén har avgett

SOU 2020:18 Framtidens järnvägsunderhåll

Uppdraget är därmed slutfört.

12.2Öppna data-utredningen (I 2019:01)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2019-05-02

Särskild utredare:

Liljeqvist, Peder, kammarrättslagman (fr.o.m. 2019-09-01 t.o.m. 2020-12-31)

Sakkunnig:

Alverfors, Ingela, departementssekreterare (fr.o.m. 2019-09-17 t.o.m. 2020-09-14)

262

Infrastrukturdepartementet Skr. 2020/21:103

Experter:

Almalander, Caspar, handläggare (fr.o.m. 2020-09-15)

Drewniak, Malgorzata, jurist (fr.o.m. 2019-09-17 t.o.m. 2020-09-14) Eellend, Beate, departementssekreterare (fr.o.m. 2019-09-17 t.o.m. 2020-09-14)

Fredriksson, Anders, senior rådgivare (fr.o.m. 2019-09-17 t.o.m. 2020-09-14)

Geijer, Ulrika, chefsrådman (fr.o.m. 2019-09-17) Gutberg, Karl, kansliråd (fr.o.m. 2019-09-17)

Häll, Andreas, handläggare (fr.o.m. 2020-03-10 t.o.m. 2020-09-14) Ingelsson, Maria, utredare (fr.o.m. 2020-09-15)

Krantz, Peter, digitaliseringsstrateg (fr.o.m. 2019-09-17 t.o.m.

2020-09-14)

Krzyzanski, Felisa, rättssakkunnig (fr.o.m. 2019-09-17 t.o.m.

2020-04-19)

Lindholm, Benny, rättssakkunnig (fr.o.m. 2020-09-15)

Nordlén, Gunilla, verksjurist (fr.o.m. 2019-09-17 t.o.m. 2020-09-14) Samuelsson, Jörgen, handläggare (fr.o.m. 2019-09-17 t.o.m.

2020-03-09)

Sandström, Mattias, jurist (fr.o.m. 2019-09-17 t.o.m. 2020-09-14) Sjöman, Anna, lagman (fr.o.m. 2020-09-15)

Sarkis, Sumbat Daniel, departementssekreterare (fr.o.m. 2019-09-17) Ulander, Kristine, strateg (fr.o.m. 2019-09-17 t.o.m. 2020-09-14)

Sekreterare:

Holmdahl, Cecilia, kammarrättsassessor (fr.o.m. 2019-09-01 t.o.m. 2020-08-16)

Nordfeldt, Anja, hovrättsassessor (fr.o.m. 2019-08-05 t.o.m.

2020-09-15)

Warnolf, Alexander, rådman (fr.o.m. 2019-08-18) Warnolf, Alexander (fr.o.m. 2021-01-01 t.o.m. 2021-01-17)

Direktiv för utredningen, se dir. 2019:20, dir. 2019:88 och dir: 2020:37

Kommittén har avgett

SOU 2020:55 Innovation genom information

SOU 2020:82 Avgifter för information i elektronisk form

Uppdraget är därmed slutfört.

12.3Utredningen om ett nationellt biljettsystem för all kollektivtrafik i hela Sverige (I 2019:02)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2019-08-08

Särskild utredare:

Wennerström, Gerhard, verkställande direktör (fr.o.m. 2019-08-08 t.o.m. 2020-04-30)

Sakkunniga:

Falksveden, Lars, kansliråd (fr.o.m. 2019-09-24)

263

Infrastrukturdepartementet Skr. 2020/21:103

Nilsson, Alexander, rättssakkunnig (fr.o.m. 2019-09-24)

Experter:

Bergdahl, Pia, kvalificerad utredare (fr.o.m. 2019-09-24) Engstrand, Gustaf, policychef (fr.o.m. 2019-09-24) Grönlund, Anna, branschchef, vice vd (fr.o.m. 2019-09-24) Leufstadius, Helena, vd (fr.o.m. 2019-09-24)

Lindbom, Alexander, utredare (fr.o.m. 2019-09-24 t.o.m. 2019-10-14) Lindgren, Hanna, utredare (fr.o.m. 2019-09-24)

Rhudin, Sara, expert (fr.o.m. 2019-09-24) Roberg, Clas, sakkunnig (fr.o.m. 2019-10-16)

Sekreterare:

Havelius, Erik, rådman (fr.o.m. 2019-12-01 t.o.m. 2020-02-29) Havelius, Erik, rådman (fr.o.m. 2020-03-01 t.o.m. 2020-03-31) Johansson, Rebecka (fr.o.m. 2019-09-02 t.o.m. 2020-05-15)

Östlund, Håkan, data produktansvarig (fr.o.m. 2019-09-10 t.o.m. 2020-03-31)

Nyman, Bengt, direktör (fr.o.m. 2019-09-24 t.o.m. 2020-04-15)

Direktiv för utredningen, se dir. 2019:48

Kommittén har avgett

SOU 2020:05 Ett nationellt biljettsystem för all kollektivtrafik

Uppdraget är därmed slutfört.

12.4It-driftsutredningen (I 2019:03)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2019-09-26

Särskild utredare:

Roswall Ljunggren, Annelie, generaldirektör (fr.o.m. 2019-11-20)

Sakkunniga:

Fahlén, Maria, kansliråd (fr.o.m. 2020-02-03) Fjelkegård, Nils, kansliråd (fr.o.m. 2020-02-03)

Juter, Emelie, departementssekreterare (fr.o.m. 2020-02-03 t.o.m. 2020-04-13)

Koutras, Charlotte, departementssekreterare (fr.o.m. 2020-04-14) Zerea, Daniel, departementssekreterare (fr.o.m. 2020-02-03)

Experter:

Aldén, Karina, kansliråd (fr.o.m. 2020-06-09)

Alverfors, Ingela, departementssekreterare (fr.o.m. 2020-04-01) Jendi Linder, Sara, ämnesråd (fr.o.m. 2020-02-03 t.o.m. 2020-06-08) Kasström, Helen, departementssekreterare (fr.o.m. 2020-02-03) Munkhammar, Linnea, rättssakkunnig (fr.o.m. 2020-02-03) Sandberg, Fredrik, kansliråd (fr.o.m. 2020-02-03)

Huvudsekreterare:

Nilsson, Tina J (fr.o.m. 2020-02-17)

264

Infrastrukturdepartementet Skr. 2020/21:103

Sekreterare:

Allansson, Sofia, verksamhetsutvecklare (fr.o.m. 2019-12-02 t.o.m. 2020-04-30)

Alverfors, Ingela, departementssekreterare (fr.o.m. 2020-02-03 t.o.m. 2020-03-31)

Broberg Lennartsson, Eva Maria, verksjurist (fr.o.m. 2020-08-10 t.o.m. 2020-12-31)

Broberg Lennartsson, Eva Maria, verksjurist (fr.o.m. 2021-01-01) Sjöblom, Nils, rådman (fr.o.m. 2020-04-01)

Sjöblom, Sofia (fr.o.m. 2021-01-01)

Wall, Alexander, departementssekreterare (fr.o.m. 2020-02-03)

Lokal: Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm

Direktiv för utredningen, se dir. 2019:64 och dir. 2020:73

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 15 oktober 2021.

12.5Utredningen om effektivare kontroller av yrkestrafik på väg (I 2019:04)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2019-08-22

Särskild utredare:

Barketorp, Catarina, lagman (fr.o.m. 2019-12-03)

Sakkunniga:

Andersson, Ulf, kansliråd (fr.o.m. 2020-03-17)

Berlin, Louise, departementssekreterare (fr.o.m. 2020-03-17)

Melin, Sandra, rättssakkunnig (fr.o.m. 2020-03-17)

Skäringer, Malin, ämnesråd (fr.o.m. 2020-11-03)

Experter:

Andersson, Erling, poliskommissarie (fr.o.m. 2020-03-17)

Bülow, Johan, kammaråklagare (fr.o.m. 2020-03-17)

Norlander, Emma, sektionschef (fr.o.m. 2020-03-17)

Huvudsekreterare:

Andersson, Nina (fr.o.m. 2020-01-07 t.o.m. 2021-03-01)

Sekreterare:

Angantyr, Susanna (fr.o.m. 2020-01-07 t.o.m. 2021-03-01)

Arvidsson, Anders (fr.o.m. 2020-11-24 t.o.m. 2020-12-31)

Arvidsson, Anders (fr.o.m. 2021-01-01 t.o.m. 2021-03-01)

Blomdahl, Anna (fr.o.m. 2020-01-13 t.o.m. 2020-07-28)

Linnér, Maria (fr.o.m. 2020-09-01 t.o.m. 2021-03-01)

Lokal: Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm

Direktiv för utredningen, se dir. 2019:51

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 1 mars 2021.

265

Infrastrukturdepartementet Skr. 2020/21:103

12.6Ökad och standardiserad användning av betrodda tjänster i den offentliga förvaltningen (I 2020:01)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2020-03-12

Särskild utredare:

Ardhede, Henrik, målkanslichef (fr.o.m. 2020-03-23)

Experter:

Ankarcrona Thelin, Sophie, departementssekreterare (fr.o.m. 2020-04-27)

Bergdahl, My, näringspolitisk expert och förbundsjurist (fr.o.m. 2020-04-27)

Forss, Anna, senior digital strateg (fr.o.m. 2020-04-27) Herdegen, Pedra, ramavtalsförvaltare (fr.o.m. 2020-04-27) Hämäläinen, Lotta, tjänsteområdesansvarig (fr.o.m. 2020-04-27) Nordström, Lotta, sektionschef (fr.o.m. 2020-04-27)

Sartorius, Eva, uppdragsledare (fr.o.m. 2020-09-01)

Scharin, Björn, senior handläggare (fr.o.m. 2020-04-27 t.o.m. 2020-08-30)

Skullered, David, it-arkitekt (fr.o.m. 2020-04-27) Ströman, Dag, chef (fr.o.m. 2020-04-27)

Söderlind, Gustav, senior handläggare (fr.o.m. 2020-04-27) Yousefi, Benjamin, utredare (fr.o.m. 2020-04-27)

Sekreterare:

Levin, Philip (fr.o.m. 2020-03-30)

Sartorius, Eva, uppdragsledare (fr.o.m. 2020-03-23 t.o.m. 2020-08-31) Scharin, Björn, senior handläggare (fr.o.m. 2020-08-31)

Lokal: Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm

Direktiv för utredningen, se dir. 2020:27 och dir. 2020:135

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 30 juni 2021.

12.7Utredningen om postlagens tystnadsplikt (I 2020:02)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2020-05-07

Särskild utredare:

Åberg, Kazimir, hovrättsråd (fr.o.m. 2020-05-07)

Experter:

Rosic Sevelin, Alexander, rättssakkunnig (fr.o.m. 2020-06-15) Åberg, Anna, jurist (fr.o.m. 2020-06-15)

Kalm, Gabriela, ämnesråd (fr.o.m. 2020-06-15) Engstrand, Karin, verksjurist (fr.o.m. 2020-06-15) Carlsson, Mikael, kammaråklagare (fr.o.m. 2020-06-15)

266

Infrastrukturdepartementet Skr. 2020/21:103

Magnus, Jonsson, departementssekreterare (fr.o.m. 2020-06-15)

Lindberg, Oscar, rättssakkunnig (fr.o.m. 2020-06-15)

Knapp, Sofia, kansliråd (fr.o.m. 2020-06-15)

Kalman, Stefan, kriminalinspektör (fr.o.m. 2020-06-15)

Viklund, Ulrika, brottsförebyggande samordnare (fr.o.m. 2020-06-15)

Sekreterare:

Leo, Anna-Karin, hovrättsassessor (fr.o.m. 2020-06-01)

Lokal: Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm

Direktiv för utredningen, se dir. 2020:51

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 30 april 2021.

12.8Postfinansieringsutredningen (I 2020:03)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2020-10-01

Särskild utredare:

Bohlin, Britt, rådsdirektör (fr.o.m. 2020-10-01)

Experter:

Adolfsson, Anna-Karin, ämnesråd (fr.o.m. 2020-10-26)

Bergquist, Pär Ove, koordinator (fr.o.m. 2020-10-26)

Kindberg, Anna, utredare (fr.o.m. 2020-10-26)

Knapp, Sofia, kansliråd (fr.o.m. 2020-10-26)

Levin, Joakim, sakkunnig (fr.o.m. 2020-10-26)

Mattsson, Erik, kansliråd (fr.o.m. 2020-10-26)

Melkersson, Maria, kvalificerad statistiker (fr.o.m. 2020-10-26)

Morild, Karin, råd (fr.o.m. 2020-10-26)

Scheutz, Carl, kansliråd (fr.o.m. 2020-10-26)

Sörell, Eva, departementssekreterare (fr.o.m. 2020-10-26)

Zerea, Daniel, departementssekreterare (fr.o.m. 2020-10-26)

Huvudsekreterare:

Nilsson, Martin (fr.o.m. 2020-10-01)

Sekreterare:

Sandell, Sofie (fr.o.m. 2020-10-10) Östensson, Per (fr.o.m. 2020-10-01)

Lokal: Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm

Direktiv för utredningen, se dir. 2020:101

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 31 januari 2023.

267

Infrastrukturdepartementet Skr. 2020/21:103

12.9Utredningen om elvägar (I 2020:04)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande 2020-10-14

Särskild utredare:

Falemo, Elisabeth, civilingenjör (fr.o.m. 2020-11-10)

Experter:

Alaküla, Mats, professor (fr.o.m. 2020-12-08) Broberg, Anders, major (fr.o.m. 2020-12-08) Grauers, Anders, docent (fr.o.m. 2020-12-08)

Edvardsson, Karin, teknologie doktor (fr.o.m. 2020-12-08) Gustavsson, Martin G.H., filosofie doktor (fr.o.m. 2020-12-08) Hermansson, Emma, kansliråd (fr.o.m. 2020-12-08)

Lewald, Anders, senior rådgivare (fr.o.m. 2020-12-08) Kinning, Lina, departementssekreterare (fr.o.m. 2020-12-08) Lindberg, Ingrid, verksjurist (fr.o.m. 2020-12-08)

Lindgren, Magnus, utredningsledare (fr.o.m. 2020-12-08) Sjöberg, Karin, verksjurist (fr.o.m. 2020-12-08) Svedberg, Gunilla, kansliråd (fr.o.m. 2020-12-08) Thuresson, Rebecka, enhetschef (fr.o.m. 2020-12-08)

Vigren, Andreas, departementssekreterare (fr.o.m. 2020-12-08)

Huvudsekreterare:

Johansson, Rebecka (fr.o.m. 2020-12-02)

Sekreterare:

Forsbacka, Kristina (fr.o.m. 2021-01-01)

Lokal: Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm

Direktiv för utredningen, se dir. 2020:105

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 1 september 2021.

268

Bilagor

269

Skr. 2020/21:103

Bilaga 1 Kommittékostnader

JUSTITIEDEPARTEMENTET

Kommitténs benämning

Utgifter (i tusental kronor)

 

 

t.o.m.

2020-01-01--2020-12-31

 

2019-12-31

Lön, m.m.

Dagarvoden

Kommittéer som avslutat sin verksamhet senast den 31 december 2020

Uppdrag till Stefan Strömberg (Ju 2019:B)

909

458

53

Uppdrag till Ingela Fridström (Ju 2019:C)

334

123

8

Uppdrag till Sigurd Heuman (Ju 2019:E)

475

471

70

Utr. om några frågor på tryck- och yttrandefrihetens område (Ju 2018:01)

3 995

2 224

134

Utr. om strängare regler om utländska månggiften (Ju 2018:04)

1 611

65

7

Utredningen om en ny myndighet psykologiskt försvar (Ju 2018:06)

1 029

1 119

63

Utredningen om effektivare regelverk för utlänningsärenden med

 

 

 

med säkerhetsaspekter (Ju 2018:08)

1 823

336

51

Utr. om skadestånd vid grundlagsskyddade fri- och rättigheter (Ju 2018:09)

1 807

802

102

Utredningen om nya konsumentköpregler (Ju 2019:04)

418

697

99

Utr. om straffansvar för hedersrelaterat våld och förtryck (Ju 2019:05)

528

877

118

Kommittén om den framtida svenska migrationspolitiken (Ju 2019:01)

1 473

3 065

168

Uppdrag till Gunnel Lindberg (Ju 2019:G )

916

458

53

Summa

15 318

10 695

926

Kommittéer som fortsätter sin verksamhet

 

 

 

efter den 1 januari 2021

 

 

 

Uppdrag till Bertil Bengtsson (Ju 2000:N)

1 787

-

72

Svensk redaktör för Nordisk domsamling (Ju 2010:D)

408

14

25

Sveriges advokatsamfundets disciplinnämnd (Ju 2010:E)

2 145

25

133

Uppdrag till Johan Axhamn (Ju 2012:D)

1 816

66

120

Uppdrag till Johan Schelin (Ju 2012:N)

925

40

72

Delegationen för migrationsstudier (Ju 2013:17)

51 244

5 810

593

Uppdrag till Alexander Ramsay (Ju 2016:F)

821

81

144

Utr. om ansvar, ledning och samordning inom civilt försvar (Ju 2018:05)

1 913

4 134

444

Kommittén om förbud mot rasistiska organisationer (Ju 2019:02)

228

1 128

178

Utr. om ställföreträdarskap att lita på – översyn av reglerna om gode män och

 

 

 

förvaltare (Ju 2019:03)

385

1 128

162

Utredningen om nya regler om företagsrekonstruktion (Ju 2019:07)

167

1 036

144

Utr. om språk- och samhällskunskapskrav för

 

 

 

svenskt medborgarskap och andra… (Ju 2019:08)

123

1 493

144

Utr. om ett system för granskning av utländska

 

 

 

direktinvesteringar inom skyddsvärda områden (Ju 2019:06)

1 021

2 764

327

Utr. om ett modernare och effektivare regelverk för ordningsvakter (Ju 2019:12)

143

1 382

165

Kommittén om det offentliga belöningssystemet,

 

 

 

de allmänna flaggdagarna och utformningen (Ju 2019:09)

28

1 781

168

Utredningen om Europeiska åklagarmyndigheten (Eppo) –

 

 

 

åtgärder för ett svenskt deltagande (Ju 2019:10)

64

1 131

142

Utr. om en stärkt rättsprocess och en ökad lagföring (Ju 2019:11)

132

973

151

270

Skr. 2020/21:103

Resor

Tryckning

Konsulta-

Övriga

Bidrag till

Inkomster

Summa

 

 

tioner

administra-

myndigheter,

av försäljning

 

 

 

 

tiva utgifter

institutioner,

m.m.

 

 

 

 

 

m.m.

 

 

-

12

-

-

-

-

523

-

10

-

-

-

-

141

6

16

-

-

-

-

563

13

34

15

1

-

-

2 421

7

20

-

-

-

-

99

24

19

2

7

-

-

1 234

14

31

7

-

-

-

439

10

27

3

-

-

-

944

19

36

6

-

-

-

857

18

25

7

12

-

-

1 057

13

34

4

41

-

-

3 325

-

12

-

-

-

-

523

124

276

44

61

-

-

12 126

-

-

-

-

-

-

72

-

-

-

-

-

-

39

-

-

-

-

-

-

158

-

-

-

-

-

-

186

-

-

-

-

-

-

112

16

200

638

274

-

- 75

7 456

9

-

-

4

-

-

238

23

-

-

4

-

-

4 605

15

-

-

1

-

-

1 322

24

-

-

22

-

-

1 336

95

-

-

40

-

-

1 315

4

42

134

-

-

-

1 817

1

21

-

-

-

-

3 113

14

-

5

2

-

-

1 568

8

-

204

5

-

-

2 166

17

26

6

-

-

-

1 322

18

-

8

-

-

-

1 150

271

Skr. 2020/21:103

JUSTITIEDEPARTEMENTET

Kommitténs benämning

Utgifter (i tusental kronor)

 

 

t.o.m.

2020-01-01--2020-12-31

 

2019-12-31

Lön, m.m.

Dagarvoden

 

 

 

 

Kommittéer som fortsätter sin verksamhet

 

 

 

efter den 1 januari 2021

 

 

 

Utredningen om kommunernas ansvar

 

 

 

för brottsförebyggande arbete (Ju 2019:14 )

3

3 479

196

Utredningen om förbättrade åtgärder när barn misstänks för brott (Ju 2019:15)

-

1 154

154

Utredningen om stärkt rätt till skadestånd för brottsoffer (Ju 2019:16)

-

1 422

155

Utred om ett permanent snabbförfarande i brottmål och andra åtgärder för en

 

 

 

snabbare lagföring av brott (Ju 2020:01)

-

780

150

Utr. om ett ytterligare förstärkt straffrättsligt skydd mot sexuella kränkningar (Ju 2020:02)

-

1 410

142

Utr. om ett mer effektivt utbyte av brottmålsdomar mot tredjelandsmedborgare

 

 

 

(Ju 2020:03)

-

1 087

118

Kommittén om förstärkt skydd för demokratin och domstolarnas oberoende (2020:04)

-

3 382

237

Utr. om åtgärder för att attrahera internationell kompetens och motverka (Ju 2020:05)

-

1 690

143

Utökade möjligheter att göra utländska föräldraskap gällande i Sverige (Ju 2020:06)

-

900

130

Effektivare polisiära åtgärder i gränsnära områden (Ju 2020:07)

-

887

131

Kommittén om Stärkt skydd mot manipulationer av valsystemet (Ju 2020:08)

-

1 161

126

Trygghetsberedningen (Ju 2020:09)

-

1 967

103

Utredningen om fri hyressättning vid nyproduktion (Ju 2020:10)

-

1 742

171

Utredningen om skärpta regler för utvisning på grund av brott (Ju 2020:11)

-

654

101

Utred om förstärkt straffrättsligt skydd för vissa samhällsnyttiga funktioner (Ju 2020:12)

-

536

96

Utr. om elektroniska underskrifter på regeringsbeslut (Ju 2020:13)

-

368

73

Utökat kunskapsunderlag om Rättsmedicinalverkets metod för medicinsk

 

 

 

åldersbedömning i asylprocessen (Ju 2020:14)

-

324

81

Straffrättsliga åtgärder mot brott i kriminella nätverk (Ju 2020:15)

-

1 132

92

Effektivare möjligheter att ta brottsvinster från kriminella (Ju 2020:16)

-

389

80

Läge och kvalitet i hyressättningen (Ju 2020:17)

-

838

223

Utredningen om ersättning till rättighetshavare vid privatkopiering (Ju 2020:18)

-

357

56

En översyn av den straffrättsliga regleringen om preskription (Ju 2020:19)

-

283

46

Utredningen om utökade möjligheter att använda hemliga tvångsmedel (Ju 2020:20)

-

185

39

Utredningen om bolags gränsöverskridande rörlighet i EU (Ju 2019:13)

-

1 898

168

Uppdrag till Eva-Lotta Hedin (Ju 2020:A)

-

1 199

100

Uppdrag till Stefan Strömberg (Ju 2020:B)

-

1 208

109

Uppdrag till Jan Josefsson (Ju 2019:H)

-

979

150

Uppdrag till Eva Lönqvist (Ju 2019:F)

-

1 061

120

Summa

63 353

55 458

6 674

Kommittéer som slutredovisat sitt uppdrag

 

 

 

i tidigare års kommittéberättelse

 

 

 

Uppdrag till Mari-Ann Roos (2019:A)

1 203

52

4

Summa

1 203

52

4

Summa totalt

79 874

66 205

7 604

272

Skr. 2020/21:103

Resor

Tryckning

Konsulta-

Övriga

Bidrag till

Inkomster

Summa

 

 

tioner

administra-

myndigheter,

av försäljning

 

 

 

 

tiva utgifter

institutioner,

m.m.

 

 

 

 

 

m.m.

 

 

63

2

125

21

-

-

3 886

4

-

-

-

-

-

1 312

34

-

8

11

-

-

1 630

8

-

-

4

-

-

942

26

-

-

-

-

-

1 578

12

-

-

1

-

-

1 218

2

-

-

10

-

-

3 631

-

-

110

15

-

-

1 958

17

-

-

2

-

-

1 049

7

-

-

-

-

-

1 025

-

-

321

7

-

-

1 615

-

-

-

4

-

-

2 074

9

-

-

-

-

-

1 922

-

-

-

-

-

-

755

5

-

-

-

-

-

637

-

-

-

-

-

-

441

-

-

-

-

-

-

405

41

-

-

-

-

-

1 265

6

-

-

1

-

-

476

3

-

663

1

-

-

1 728

-

-

-

-

-

-

413

-

-

-

-

-

-

329

-

-

-

-

-

-

224

22

-

-

-

-

-

2 088

-

-

-

-

-

-

1 299

-

14

-

1

-

-

1 332

17

-

-

1

-

-

1 147

9

-

-

-

-

-

1 190

529

305

2 222

431

-

- 75

65 544

4

13

-

-

-

-

73

4

13

-

-

-

-

73

657

594

2 266

492

-

- 75

77 743

273

Skr. 2020/21:103

UTRIKESDEPARTEMENTET

Kommitténs benämning

Utgifter (i tusentals kronor)

 

 

t.o.m.

2020-01-01--2020-12-31

 

2019-12-31

Lön

Dagarvoden

 

 

m.m.

 

 

 

 

 

Kommittéer som avslutat sin verksamhet

 

 

 

senast den 31 december 2020

 

 

 

Internationell omvärldsanalys (UD 2019:C)

-

1 854

-

Utredningen om kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om

 

 

 

marknadskontroll och överensstämmelse för produkter (UD 2019:01)

-

1 348

5

Effektivisering av återkrav av konsulärt bistånd (UD 2020:B)

-

426

-

Summa

-

3 628

5

Kommittéer som fortsätter sin verksamhet

 

 

 

efter den 1 januari 2021

 

 

 

Expertgruppen för biståndsanalys/EBA (UD 2013:01)

90 376

7 564

339

Kommitté för Sveriges deltagande

 

 

 

i världsutställningen Expo 2020 i Dubai (UD 2018:02)

25 660

5 395

166

Utredning om hantering av vraket efter ubåten SOM (UD 2020:A)

-

601

-

Summa

116 036

13 560

505

Summa total

116 036

17 188

510

274

Skr. 2020/21:103

Resor

Tryckning

Konsulta-

Övriga

Bidrag till

Inkomster

Summa

 

 

tioner

administra-

myndigheter,

av försälj-

 

 

 

 

tiva utgifter

institutioner,

ning m.m.

 

 

 

 

 

mm

 

 

-

-

-

-

-

-

1 854

19

35

3

2

-

-

1 412

-

-

-

-

-

-

426

19

35

3

2

-

-

3 692

110

236

7 346

3 842

-

-

19 437

146

5

69 047

36 994

-

- 30 387

81 366

-

-

-

-

-

-

601

256

241

76 393

40 836

-

- 30 387

101 404

275

276

76 396

40 838

-

- 30 387

105 096

275

Skr. 2020/21:103

FÖRSVARSDEPARTEMENTET

Kommitténs benämning

Utgifter (i tusental kronor)

 

 

t.o.m.

2020-01-01--2020-12-31

 

2019-12-31

Lön, m.m.

Dagarvoden

 

 

 

 

Kommittéer som avslutat sin verksamhet

 

 

 

senast den 31 december 2020

 

 

 

Regleringen av Försvarets radioanstalts

 

 

 

internationella samarbete (Fö 2020:01)

-

597

110

Summa

-

597

110

Kommittéer som fortsätter sin verksamhet

 

 

 

efter den 1 januari 2021

 

 

 

Försvarsberedningen (Fö 1992:B)

6 999

125

233

Totalförsvarets folkrättsråd (Fö 1991:A)

157

-

-

Cybersäkerhet genomförandet av cybersäkerhetsakten vissa

 

 

 

åtgärder till skydd för säkerhetskänslig verksamhet (Fö 2019:01)

-

2 146

136

Summa

7 156

2 271

369

Kommittéer som slutredovisat sitt uppdrag

 

 

 

i tidigare års kommittéberättelse

 

 

 

Näringslivets roll inom totalförsvaret samt

 

 

 

försörjningstrygghet i fråga om försvarsmateriel (Fö 2018:01)

4 636

20

-

Summa

4 636

20

-

Summa total

11 792

2 888

479

276

Skr. 2020/21:103

Resor

Tryckning

Konsulta-

Övriga

Bidrag till

Inkomster

Summa

 

 

tioner

administra-

myndigheter,

av försäljning

 

 

 

 

tiva utgifter

institutioner,

m.m.

 

 

 

 

 

m.m.

 

 

28

12

-

-

-

-

747

28

12

-

-

-

-

747

8

10

-

1

-

-

377

-

-

-

2

-

-

2

35

33

5

23

-

-

2 378

43

43

5

26

-

-

2 757

10

-

-

11

-

-

41

10

-

-

11

-

-

41

81

55

5

37

-

-

3 545

277

Skr. 2020/21:103

SOCIALDEPARTEMENTET

Kommitténs benämning

Utgifter (i tusental kronor)

 

 

t.o.m.

2020-01-01--2020-12-31

 

2019-12-31

Lön, m.m.

Dagarvoden

 

 

 

 

Kommittéer som avslutat sin verksamhet

 

 

 

senast den 31 december 2020

 

 

 

OPS-utredningen (S 2018:01)

5 572

196

19

Framtidens socialtjänst (S 2017:03)

14 083

3 422

22

Utr. om en trygg sjukförsäkring med människan i centrum (S 2018:05)

3 320

928

25

Nationell samordnare för en välfungerande sjukskrivningsprocess (S 2018:06)

5 303

1 300

-

Översyn av yrket personlig assistent (S 2018:08)

3 264

142

8

Delegationen för senior arbetskraft (S 2018:10)

2 819

2 032

229

Utredningen om välfärdsteknik i äldreomsorgen (S 2018:11)

2 583

401

25

Sammanhållen kunskapsstyrning (S 2018:12)

4 219

2 229

-

Uppdrag inför fortsatt lagstiftningsarbete

 

 

 

om ändring av det kön som framgår av folkbokföringen (S 2019:B)

598

1 340

-

Garantipensionsutredningen (S 2018:14)

4 067

1 571

59

Utredningen om införande av en fast omsorgskontakt i hemtjänsten (S 2019:02)

451

2 033

85

Summa

46 279

15 594

472

Kommittéer som fortsätter sin verksamhet

 

 

 

efter den 1 januari 2021

 

 

 

Rådet för medicinsk-etiska frågor (SMER) (S 1985:A)

67 103

3 221

291

Pensionärskommittén (S 1991:08)

304

2

13

Funktionshinderdelegationen (S 1998:B)

396

-

-

Pensionsgruppen (S 2007:F)

628

6

-

Samordnad utveckling för god och nära vård (S 2017:01)

15 316

4 527

16

Utredningen om jämlik tandhälsa (S 2018:02)

6 140

3 648

72

Utr. om hälso- och sjukvårdens beredskap (S 2018:09)

3 961

5 022

136

Utr.om översyn av vissa frågor som rör

 

 

 

personuppgiftshantering i socialtjänst- och hälso-och sjukvård (S 2019:01)

377

2 925

65

Utredningen om ökade förutsättningar förhållbara

 

 

 

investeringsprojekt i framtidens hälso-och sjukvård (S 2019:03 )

119

2 974

96

Utr om bostadsbidrag och underhållsstöd –

 

 

 

minskad skuldsättning och ökad träffsäkerhet (BUMS) (S 2018:13)

3 667

3 784

112

278

Skr. 2020/21:103

Resor

Tryckning

Konsulta-

Övriga

Bidrag till

Inkomster

Summa

 

 

tioner

administra-

myndigheter,

av försäljning

 

 

 

 

tiva utgifter

institutioner,

m.m.

 

 

 

 

 

m.m.

 

 

-

48

-

-

-

-

263

32

83

84

-

-

-

3 643

-

69

100

-

-

-

1 122

3

39

-

2

-

-

1 344

-

24

-

-

-

-

174

17

138

65

15

-

-

2 496

8

56

17

56

-

-

563

25

50

62

48

-

-

2 414

31

-

-

-

-

-

1 371

30

19

-

1

-

-

1 680

36

28

290

6

-

-

2 478

182

554

618

128

-

-

17 548

91

20

148

522

-

- 23

4 270

-

-

-

-

-

-

15

-

-

37

4

-

-

41

2

-

-

62

-

-

70

21

51

274

53

-

-

4 942

7

-

408

106

-

-

4 241

63

27

-

14

-

-

5 262

20

-

-

12

-

-

3 022

-

-

-

-

-

-

3 070

12

-

-

44

-

-

3 952

279

Skr. 2020/21:103

SOCIALDEPARTEMENTET

Kommitténs benämning