Årsredovisning för staten 2010

Skrivelse 2010/11:101

Bilaga 2

Specifikation av utgifter på statens budget

Skr. 2011/12:101 BILAGA 2

Bilaga 2 Specifikation av utgifter på statens budget för budgetåret 2011

Tusental kronor

Ingående

Utgående

ramöverförings

Medgivna

Totalt

Skillnad mot

Skillnad mot

Skillnad mot

Skillnad mot

Anslags-

ramöverförings

belopp

Statens budget

Ändringsbudget

Indragning

överskridanden

tilldelade

Utfall

Statens budget

anvisade

tilldelade

tillgängliga

kredit

belopp

medel

medel

medel

medel

(IB)

(SB)

(ÄB)

(ID)

(MÖ)

(IB+SB+ÄB+ID+

(SB+ÄB)

1)

MÖ)

UO 01 Rikets styrelse

1 038 708

11 332 895

45 000

-634
271

0

11 782 333

11 188 206

-144
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.