Årsredovisning för staten 2010

Skrivelse 2010/11:101

Bilaga 1

Specifikation av inkomster på statens budget

Skr. 2011/12:101 BILAGA 1

Bilaga 1 Specifikation av inkomster på statens budget för budgetåret 2011

Tusental kronor

Beräknat utfall

Skillnad mot

Beräknat utfall

Inkomsttitel

Statens budget

2011

statens budget

2010

Utfall 2009

Skatt på arbete

892 448 688

908 713 343

16 264 655

873 916 854

867 104 227

1100

Direkta skatter på arbete

481 310 913

490 522 960

9 212 047

474 699 216

475 659 623

1110

Inkomstskatter

570 277 212

586 373 059

16 095 847

565 325 170

551 237 046

1111

Statlig inkomstskatt

41 812 494

45 115 688

3 303 194

42 475 065

40 087 111

1115

Kommunal inkomstskatt

528
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.