Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Regeringens skrivelse 1993/94:103

Kommittéberättelse 1994


''i

w

Skr. 1993/94:103


Regeringen överlämnar kommittéberättelsen 1994 till riksdagen. Stockholm den 16 december 1993

Cari Bildt

Reidunn Laurén (Justitiedepartementet)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

I skrivelsen lämnar regeringen en redogörelse för bl.a. verksamheten inom de kommittéer som har tillsatts efter beslut av regeringen.

Skr 1993/94:103

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Förord.........................................................         6

Statsrådsberedningen (SB)...........................         9

Justitiedepartementet (Ju)............................       10

Utrikesdepartementet (UD).........................        39

Försvarsdepartementet (Fö)........................        46

Socialdepartementet (S).............................. ..... 54

Kommunikationsdepartementet (K)..............        83

Finansdepartementet (Fi).............................        92

Utbildningsdepartementet (U)...................... .... 123

Jordbmksdepartementet (Jo)......................      134

Arbetsmarknadsdepartementet (A).............. ... 14()

Kulturdepartementet (Ku)................ ..........      146

Näringsdepartementet (N).......................     160

Civildepartementet (C)............................. ... 170

Miljö- och naturresursdepartementet (M).....      183

Bilaga 1

Kommittékostnader................................     200

BUaga 2

Kommittékostnademas utveckling.............. ... 244

Bilaga 3

Fördelning mellan kvinnor och män i kommittéer            245

Bilaga 4
Andra utredningar än de som redovisas i kommitté-
berättelsens huvudtext...............................
... 248

Statens offentliga utredningsserie (SOU)                   257

Departementsserien (Ds).............................      264

Direktivregister, kronologisk ordning.............      271

Direktivregister, departementsvis ordning..... .... 282

Personregister till kommittéer...................... .... 294

Sakregister till kommittéer........................... .... 317

Utdrag ur regeringsprotokollet 1993-12-16.. ... 339Skr 1993/94:103

Konunittéberättelsen 1994

Förord

Enligt tilläggsbestämmelsen 3.6.2 till riksdagsordningen skall regeringen årligen, samtidigt med budgetpropositionen, lämna riksdagen en redogörelse för verksam­heten inom de kommittéer som har tillsatts efter beslut av regeringen (kommittéberättelsen).

Kommittéberättelsens innehåU

Kommittéberättelsen innehåUer uppgifter om kommittéemas sammansättning, adress och telefonnummer, redogörelse för arbetet under den tid berättelsen avser, kommittéemas uppgifter om planering, kostnader och fördehiingen mellan män och kvinnor i kommittéarbete samt register.

Kommittébeteckning

En kommitté är alltid knuten till något departement (eller till Statsrådsberedningen). Detta återspeglas i kommittéberättelsen genom att kommittéema där redovisas departementsvis. När en kommitté tillsätts får den en beteckning. Denna består av

-  förkortningen för departementets namn,

-  årtal när kommittén tillsätts,

-  kolon och två siffror som ingår i en årsvis löpande serie för varje departement. Exempelvis avser beteckningen Ju 1993:01 den första kommitté som år 1993 till­sattes inom Justitiedepartementet. Kommittén behåller beteckningen under hela sin livstid, även om den flyttas tiU ett aimat departement.

Beteckningen är avsedd att användas såväl vid hänvisningar i löpande text som i kamerala sammanhang.

Rollfördelrung inom kommittéema

Enligt 2 § kommittéförordningen (1976:119) består en kommitté av en ordförande och en eller flera andra ledamöter. Kommittén kan biträdas av bl.a. sakkunniga, experter och sekreterare. Kommittéförordningen iimehåller föreskrifter om de medverkandes uppgifter och befogenheter.

Deima uppdelning av de medverkande avser kommittéer som har tillkallats efter den 30 april 1976. Befogenheter för medverkande i äldre kommittéer framgår av övergångsbestämmelsema till kommittéförordningen.

Uppgifter om kommittéer i berättelsen

Kommittéberättelsen 1994 redovisar uppgifter som rapporterats till Justitie­departementet före den 30 november 1993 utom vad avser kommittékostnadema i bilaga 1.Skr 1993/94:103

Uppgifter om kommittéer under löpande år

Uppgifter som ingår i berättelsen registreras fortlöpande i Justitiedepartementets lokala dataregister KOMM i RÄTTSDATA. Bestämmelserom RÄTTSDATA finns i förordningen (1980:628) om rättsdatasystemet. Sedan årsskiftet 1992/93 har departementets register i RÄTTSDATA och riksdagens dataregister samordnats i riksdagens databas RDCT.EX.

Uppgifter om vissa andra organ

Utöver de utredningar som redovisas i kommittéberättelsens huvudtext fiims ett antal mindre eller under kortare tid verksamma utredningar och andra organ, som betalas från departementens anslag Utredningar m.m. De utredningar och organ som avses här är förtecknade i bilaga 4. De är registrerade i kommittéregistret i Justitiedepartementets databas RÄTTSDATA och i RIXLEX.

Konstitutionsutskottet har i bet. 1989/90:KU30 tagit upp frågan om en utvidgad redovisning av departementala organ i kommittéberättelsen. I enlighet med utskottets uttalande upptar bilaga 4 även utredningsorgan (råd, delegationer, arbetsgmpper m.m.) som har tillsatts genom regeringsbeslut eller beslut i departementsprotokoU och som finansieras över något annat anslag än "Utredningar m.m.". Sådana utredningsorgan redovisas om de har inrättats under redovis­ningsperioden eller varit verksamma under någon del av denna tid.

Kommittékostnadema

Kommittékostnademas utveckling under senare år redovisas i form av två diagram, bilaga 2. Det ena visar utvecklingen av kostnadema för kommittéema i samtliga de­partement under de senaste sex budgetåren, räknat i prisläget 1987/88. Det andra diagrammet åskådliggör konsultkostnademas andel av samtliga kommittékostnader under samma tid och i samma prisläge.

Fördelningen mellan kvinnor och män

Fördelningen mellan kvinnor (Kh män i kommittéema redovisas i bilaga 3. Uppgifter lämnas för varje departements område och totalt för kommittéväsendet. Uppgiftema avser fyra gmpper, nämligen ordförande m.fl., ledamöter m.fl., sakkunniga m.fl. samt sekreterare och övriga. Som framgår av bUagan har andelen kvinnor ökat med 2,7 procentenheter sedan föregående redovisning.Skr 1993/94:103

Uppgifter om kommittédirektiv

Kommittédirektiven ges ut löpande i en särskUd serie (dir.). En årsbok med direktiven i 1993 års serie kommer att ges ut i början av år 1994. Publikationen ingår inte i riksdagstrycket ulan ges ut särskUt. Utgivningen bekostas genom avgifter.

I kommittéberättelsen 1994 fiims ett register över direktiv som har utfärdats under tiden den 1 januari - 30 november 1993 och över sådana direktiv i 1992 års serie som inte publicerats i kommittéberättelsen 1993.Kommittéer: Statsrådsberedningen SB:1

Statsrådsberedningen

1. Neutralitetspolitikkommissionen (SB 1992:01)

Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den 8 juli 1992:

Ordförande:

Gunnarsson, Gösta, landshövding

Ledamöter:

Carlgren, Wilhelm, Ld. departementsråd Leifland, Leif, f.d. ambassadör Möller, Yngve, f.d. ambassadör Ruin, Olof, professor Rystad, Göran, professor

Experter:

Gyldén, Nils, departementsråd Wahlbäck, Krister, ambassadör

Sekreterare:

von Arnold, Fredrik, rådman

Bitr. sekreterare:

Gustafsson, Rolf, f.d. överste av första graden (fr.o.m. den 1 januari

1993 t.o.m. den 30 aprU 1993)

Petersson, Bo, fil. dr.

von Porat, Bjöm, överstelöjtnant (fr.o.m. den 1 januari 1993 t.o.m.

den 30 april 1993)

Assistent:

Cederholm, Pia, assistent

Ekholm, Ulla, assistent (fr.o.m. den 1 febmari 1993 t.o.m. den 31 maj

1993)

Lokal: Jakobsgatan 9, Postadress: Försvarsdepartementet, 10333 STOCKHOLM, tel. växel 08/763 1000, direktval 08/7634674 (von Arnold), 08/7634625 (Petersson)

Direktiven för kommissionen, se dir. 1992:82.

Kommissionen beräknas avsluta sitt arbete i januari 1994.Ju:l    Skr 1993/94:103

Justitiedepartementet

Inom detta avsnitt har följande kommittéer avslutat sin verksamhet sedan redovisningen i 1993 års kommitté­berättelse: 2, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13,18, 20, 21, 23 och 26

1. Leasingutredningen (Ju 1988:01)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande den 7 april 1988 med uppdrag att utreda frågor om leasing av fast och lös egendom:

Särskild utredare:

Wieslander, Bengt, f.d. regeringsråd

Sakkunniga:

Andersson, Lars, rådman Antemar, Gudrun, hovrättsassessor Hastad, Torgny, professor Svanberg, Johan, kansliråd

Experter:

von Ajkay, Åke, vice verkst. direktör

Brickman, Annika, skattedirektör

Ekelund, Tom, advokat

Eklund, Per, ställföretr. konsumentombudsman

Erlandsson, Per, direktör

Fischer, Gösta, direktör

Larsson, Hans, jur. kand.

Lundquist, Ulla, direktör

Månsson, Claes, advokat (fr.o.m. den 8 september 1993)

Prevéus, Jan, direktör

Thorell, Per, professor

Sekreterare;

Lénberg Karlsson, Eva, kammarrättsassessor Möller, Mikael, högskolelektor

Lokal: Rosenbad 4. Postadress: Justitiedepartementet, 103 33 Stockholm, tel. växel 763 1000, direktval 763 4890 (Lenberg Karlsson), 763 4745 (Möller)

Direktiven lör utredningen, se dii. 1988:15.

Utredningen haravgcitKommittéer: Justitiedepartementet Ju:2

(SOU 1991:81) Fastighetsleasing. Utredningen beräknas avge sitt slutbetänkande år 1994.

2. Insolvensutredningen (Ju 1988:02)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande den 15 september 1988, den 13 december 1990 och den 7 november 1991 med uppdrag att utreda vissa konkursrättsliga frågor:

Särskild utredare:

Hellners, Trygve, hovrättslagman (t.o.m. den 2 december 1992)

Sakkunniga:

Engström, Bo, aukt. revisor (t.o.m. den 2 december 1992) Holm, E O, verkställande direktör (t.o.m. den 2 december 1992) Jäderqvist, Bertil, länskronodirektör (t.o.m. den 2 december 1992) Lennander, Gertmd, professor (t.o.m. den 2 december 1992) Ljung, Bengta, bankdirektör (t.o.m. den 2 december 1992) Lundberg, Per-Ivan, direktör (t.o.m. den 2 december 1992) Wilhelmsson, Ame, rådman (t.o.m. den 2 december 1992) Åbjörnsson, Rolf, advokat (t.o.m. den 2 december 1992)

Experter:

Laven, Håkan, t.f. byråchef (t.o.m. den 2 december 1992)

Tikkanen-Kihlgren, Tuula, hovrättsassessor (t.o.m. den 2 december

1992)

Walterson, Frank, departementssekreterare (t.o.m. den 2 december

1992)

Sekreterare:

Larsson, Ralf G., hovrättsassessor (t.o.m. den 30 november 1992)

Bitr. sekreterare:

Norling Jönsson, Ylva, hovrättsassessor (t.o.m. den 31 december 1992)

Lokal: Departementens utredningsavdelning, Västergatan 47, Box 187, 20121 Malmö, tel. växel 040/355855, direktval 040/355794 (sekreteraren)

Direktiven för utredningen, se dir. 1988:52, dir. 1990:74 och dir 1991:93.

Utredningen har avgett

(SOU 1990:74) Skuldsanering.

(SOU 1992:113) Lag om företagsrekonstruktion.

Uppdraget är därmed slutfört.Ju:3    Skr 1993/94:103

3. Kommittén (Ju 1989:01) om ideell skada

Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den 1 december 1988, den 5 oktober 1989 och den 1 november 1990 med uppdrag att se över reglerna om ersättning för ideell skada i samband med personskada m.m.:

Ordförande:

Nilsson, Edvard, justitieråd

Ledamöter:

Ekström, Allan, f.d. hovrättsråd Eldensjö, Kjell, led. av riksdagen /kds Gustafsson, Stig, chefsjurist Olding, Per, hovrättsråd Ronne-Björkqvist, Ingrid, barnläkare Segerstedt, Martin, arbetsförmedlare Thollander, Gunnar, led. av riksdagen /s

Sakkunniga:

Karlstedt, Göran, departementsråd Starup, Helena, kansliråd

Experter:

Eckerhall, Alf, direktör Grahn, Börje, ombudsman Gustafsson, Lennart, förbundsjurist Renmyr, Maria, byråchef Schönning, Ola, direktör Svendenius, Marie, byrådirektör Tidefelt, Eva, försäkringsjurisl Victor, Bo, advokat

Sekreterare:

Carlquist, Agneta, hovrättsassessor

Bitr. sekreterare:

Maxedius, Krister, hovrättsassessor

Lokal: Departementens utredningsavdelning. Box 2001, 55002 Jönköping, tel. växel 036/15 6500, direktval 036/15 6666 (Carlquist), 036/15 6595 (Maxedius)

Direktiven för kommittén, se dir. 1988:76 med ändring enl. beslut den 5 oktober 1989 (dnr. 89-2575) och dir. 1990:66.

Kommittén har avgett (SOU 1991:34) HlV-smittade-ersättning för ideell skada. (SOU 1992:84) Ersättning för kränkning genom brott

Kommittén beräknas avsluta sitt arbete september 1994. 12Kommittéer: Justitiedepartementet Ju:4

4. Datalagsutredningen (Ju 1989:02)

Tillkallade för att göra en saklig och lagteknisk översyn av datalagen enligt regeringens bemyndigande den 25 maj 1989 och den 21 mars 1991:

Ordförande:

Arrfelt, Ulf, lagman (t.o.m. den 28 febmari 1993)

Ledamöter:

Hagberg, Helge, f.d. led av riksdagen (t.o.m. den 28 febmari 1993)

Heister, Chris, led. av riksdagen /m (t.o.m. den 28 febmari 1993)

Johansson, Eva, led. av riksdagen/s (t.o.m. den 28 februari 1993)

Johansson, Kurt Ove, led. av riksdagen/s (t.o.m. den 28 febmari

1993)

Kindbom, Bengt, led. av riksdagen /c (t.o.m. den 28 februari 1993)

Landergren, Ulrika, systemvetare (t.o.m. den 28 febmari 1993)

Mellqjvist, Arne, f.d. led. av riksdagen /s (t.o.m. den 28 febmari 1993)

Mårtensson, Ingela, led. av riksdagen/fpl (t.o.m. den 28 febmari

1993)

René, Inger, led. av riksdagen (t.o.m. den 28 febmari 1993)

Sandström, Stig, ombudsman (t.o.m. den 28 febmari 1993)

Sjögren, Jerker, civilekonom (t.o.m. den 28 februari 1993)

Ulfvengren, Richard, led. av riksdagen /nyd (t.o.m. den 28 febmari

1993)

Experter:

Alpsten, Börje, departementsråd (t.o.m. den 28 febmari 1993) Evers, Jan, universitetslektor (t.o.m. den 28 febmari 1993) Farm, Håkan, avdelningschef (t.o.m. den 28 febmari 1993) Gustafsson, Stig, jurist (t.o.m. den 28 februari 1993) Göransson, Erik, kansliråd (t.o.m. den 28 februari 1993) Heuman, Sigurd, lagman (t.o.m. den 28 febmari 1993) Persson, Bertil, bolagsjurist (t.o.m. den 28 februari 1993) Persson, Gert, direktör (t.o.m. den 28 februari 1993) Rosén, Björn, kansliråd (t.o.m. den 28 febmari 1993) Wahlqvist, Sten, verksjurist (t.o.m. den 28 febmari 1993)

Sekreterare:

Wendel, Eva, hovrättsassessor (t.o.m. den 31 mars 1993)

Lokal: Departementens utredningsavdelning. Västergatan 47, Box 187, 201 21 Malmö, tel. växel 040/355855, direktval, 040/355781 (Wendel)

Direktiven för utredningen, se dir. 1989:26 och dir. 1991:18.

Utredningen har avgett

13Ju:4   Skr 1993/94:103

(SOU 1990:61) Skärpt tillsyn - huvuddrag i en reformerad datalag

(SOU 1991:21) Personregistrering inom arbetslivs-, forsknings- och massmedieområdena, m.m.

(SOU 1991:62) Vissa särskilda frågor beträffande integritetsskyddet på ADB-området.

(SOU 1993:10) En ny datalag.

Uppdraget är därmed slutfört.

5. Kommittén (Ju 1989:03) för att se över reglerna om det allmännas skadeståndsansvar

Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den 2 november 1989:

Ordförande:

Mannheimer, Sören, hypoteksdirektör (t.o.m. den 13 juni 1993)

Ledamöter:

Berg, Ulla, f.d. led. av riksdagen /s (t.o.m. den 13 juni 1993) Boström, Lena, led. av riksdagen /s (t.o.m. den 13 juni 1993) Ekström, Allan, hovrättsråd (t.o.m. den 13 juni 1993) Eliasson, Stina, led. av riksdagen /c (t.o.m. den 13 juni 1993) Eriksson, Berith, led. av riksdagen /vpk (t.o.m. den 13 juni 1993) Gärd, Margareta, led. av riksdagen /m (t.o.m. den 13 juni 1993) Gustafsson, Stig, förbundsjurist (t.o.m. den 13 juni 1993) Johansson, Dan, advokat (t.o.m. den 13 juni 1993) Olson, Bengt Harding, led. av riksdagen /fpl (t.o.m. den 13 juni 1993) Nilsson, Bo, led. av riksdagen /s (t.o.m. den 13 juni 1993) Olsson, Martin, f.d. led. av riksdagen /c (t.o.m. den 13 juni 1993) Rizell, Fanny, led. av riksdagen /kds (t.o.m. den 13 juni 1993) Wassén, Erik, jur.kand (t.o.rfi. den 13 juni 1993)

Sakkunniga:

Bengtsson, Bertil, justitieråd (t.o.m. den 13 juni 1993) Dryselius, Harald, kammarrättslagman (t.o.m. den 13 juni 1993) Riberdahl, Curt, direktör (t.o.m. den 13 juni 1993)

Experter:

Lambertz, Göran, hovrättsassessor (t.o.m. den 13 juni 1993)

Sekreterare:

Skarhed, Anna, hovrättsassessor

Lokal: Annehillsgatan 5, 633 58 Eskilstuna, tel. 016-1115 36

Direktiven för kommittén, se dir. 1989:52.

Utredningen har avgett

14Kommittéer: Justitiedepartementet Ju:7

(SOU 1993:55) Det allmännas skadeståndsansvar. Uppdraget är därmed slutfört.

6. Datastraffrättsutredningen (Ju 1989:04)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande den 16 november 1989 med uppdrag att göra en översyn av straff- och processrättsliga bestämmelser med hänsyn till data- och teleteknikens utveckling m.m.:

Särskild utredare:

Malmström, Bengt, hovrättslagman (t.o.m. den 16 december 1992)

Experter:

Almgren, Karin, departementsråd (t.o.m. den 16 december 1992) Halvorsen, Ingela, dataråd (t.o.m. den 16 december 1992) NUsson, Hans G., jur. kand. (t.o.m. den 16 december 1992) Wranghult, Hans, länspolismästare (t.o.m. den 16 december 1992)

Sekreterare:

Furberg, Per, hovrättsassessor (t.o.m. den 17 januari 1993)

Lokal: PL 9205, 44497 Svenshögen, tel. 0303-775554

Direktiven för utredningen, se dir. 1989:54.

Utredningen har avgett

(SOU 1992:110) Information och den nya Informations- Teknologin -straff- och processrättsliga frågor m.m.

Uppdraget är därmed slutfört.

7. 1990 års arrendekommitté (Ju 1990:06)

Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den 17 maj 1990 för att se över vissa regler inom arrendelagstiftningen:

Ordförande:

Ekstedt, Olle, hovrättslagman (t.o.m. den 30 november 1992)

Ledamöter:

Andréasson, Owe, led. av riksdagen /s (t.o.m. den 30 november

1992)

Petersson, Sven-Olof, led. av riksdagen /c (t.o.m. den 30 november

1992)

Stenmarck, Per, led. av riksdagen /m (t.o.m. den 30 november 1992)

Sakkunniga:

Andersson, Folke, lantbrukare (t.o.m. den 30 november 1992) Gyllenkrok, Nils, lantmästare (t.o.m. den 30 november 1992)

15Ju:7   Skr 1993/94:103

Persson, Rune, lantbmkare (t.o.m. den 30 november 1992) Petersson, Bengt, lantbmksdirektör (t.o.m. den 30 november 1992) Svensson, Lars Göran, arrendeombudsman (t.o.m. den 30 november 1992)

Experter:

Abrahamsson, Olle, kansliråd (t.o.m. den 30 november 1992) Ohlsson, Agneta, hovrättsråd (t.o.m. den 30 november 1992)

Sekreterare:

Svensäter, Lennart, rådman (t.o.m. den 31 oktober 1992)

Lokal: Departementens utredningsavdelning. Västergatan 47, Box 187, 20121 Malmö, tel. växel 040/355855, direktval 040/355798 (sekreteraren)

Direktiven för kommittén, se dir. 1990:33.

Kommittén har avgett

(SOU 1991:85) Historiska arrenden - förslag till friköpslag.

(SOU 1992:109) Investeringar i arrendejordbruket och arrenderättsliga frågor.

Uppdraget är därmed slutfört.

8. Ungdomsbrottskommiittén (Ju 1990:07)

Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den 21 juni 1990 med uppdrag att göra en översyn av det allmännas insatser vid brott av unga:

Ordförande:

Aspelin, Erland, hovrättslagrnan (t.o.m. den 30 juni 1993)

Ledamöter:

Agrell, Britt Louise, advokat (t.o.m. den 30 juni 1993) Carlsson, Kent, informationschef (t.o.m. den 30 juni 1993) Hemmingsson, Ingrid, led. av riksdagen /m (t.o.m. den 30 juni 1993) Irhammar, Ing-Britt, lågstadielärare (t.o.m. den 30 juni 1993) Lövdén, Lars-Erik, led. av riksdagen /s (t.o.m. den 30 juni 1993) MarUnger, Jerry, led. av riksdagen /m (t.o.m. den 30 juni 1993) Rulander, Liisa, led. av riksdagen/kds (t.o.m. den 30 juni 1993) Wegestål, Karin, led. av riksdagen /s (t.o.m. den 30 juni 1993)

Sakkunnig:

Johansson, Karl-Axel, sektionschef (t.o.m. den 30 juni 1993)

Experter:

Ahlstrand, Hanna, planeringschef (t.o.m. den 30 juni 1993) Borgeke, Martin, rådman (t.o.m. den 30 juni 1993)

16Kommittéer: Justitiedepartementet Ju:9

Bryntesson, Lars, departementsråd (t.o.m. den 30 juni 1993)

Bygdell, Agneta, sektionschef (t.o.m. den 30 juni 1993)

Gynna Oguz, Christina, departementssekreterare (t.o.m. den 30 juni

1993)

Holmqvist, Lena, universitetslektor (t.o.m. den 30 juni 1993)

Olsson, Monika, byrådirektör (t.o.m. den 30 juni 1993)

Samecki, Jerzy, byråchef (t.o.m. den 30 juni 1993)

Stembeck, Erik, distriktsåklagare (t.o.m. den 30 juni 1993)

Vangstad, Mats, byråchef (t.o.m. den 30 juni 1993)

Victor, Dag, hovrättslagman (t.o.m. den 30 juni 1993)

Sekreterare:

Lindelöf, Agneta, hovrättsassessor (t.o.m. den 5 september 1993)

Bitr. sekreterare:

Henriksson, Lars, t.f. hovrättsassessor (t.o.m. den 30 juni 1993)

Lokal: Departementens utredningsavdelning. Västergatan 47, Box 187, 20121 Malmö, tel. växel 040/355855, direktval 040/355846 (Lindelöf), 040/355877 (Henriksson)

Direktiven för kommittén, se dir. 1990:53.

Kommittén har avgett (SOU 1993:35) Reaktion mot ungdomsbrott.

Uppdraget är därmed slutfört.

9. Aktiebolagskommittén (Ju 1990:08)

TillkaUade enligt regeringens bemyndigande den 21 juni 1990, den 12 september 1991 och den 28 november 1991 och den 13 febmari 1992 med uppdrag att göra en översyn av aktiebolagslagen:

Ordförande:

Svensson, Bo, justitieråd

Ledamöter:

Grönvall, Nic, led. av riksdagen /m (t.o.m. den 25 april 1993)

Lundberg, Carin, led. av riksdagen /s

Rindborg, Stig, led. av riksdagen/m (fr.o.m. den 26 april 1993)

Silfverstrand, Bengt, led. av riksdagen /s

Starrin, Karin, led. av riksdagen /c

Stuart, Ulrika, stabschef

Åbjörnsson, Rolf, B, advokat

Sakkunniga:

Bredin, Lars, vice börschef Breding, Åsa, chefsjurist

17 2 Riksdagen 1993/94. 1 saml. Nr 103


Ju:9   Skr 1993/94:103

Bökmark, Jan, bankdirektör

Ekholm, Sven, aukt. revisor

Gernandt, Johan, advokat

Hedberg, Irs, sakkunnig vid Finansinspektionen (fr.o.m. den 15

febmari 1993)

Jansson, Per-Ola, verkst. direktör

Larsson, Hans Peter, jur.kand

Lundvall, Sten, aukt. revisor

Magnusson, Ulf, direktör

Milberg, Lars, jur. kand.

Experter:

Andersson, Sten, kansliråd (fr.o.m. den 20 januari 1993)

Haag, Göran, tf. departementsråd (t.o.m. den 9 februari 1993)

Lefrell, Christer, kommerseråd

Lindeberg, Per Erik, rättschef

Lundins, Annika, departementsråd

Melbi, Ingrid, kanunarrättsassessor

Schubert, Göran, kanslichef (t.o.m. den 14 februari 1993)

Sekreterare:

Cappelen-Smith, Hans, hovrättsassessor Skog, Rolf, civilekonom

Lokal: Rosenbad 4. Postadress: Justitiedepartementet, 103 33 Stockholm, tel. växel 7631000, direktval 7634702 (Cappelen-Smith), 763 2998 (Skog)

Direktiven för kommittén, se dir. 1990:46, dir. 1991:89, dir. 1991:98 och dir. 1992:18.

Utredningen har avgett

(SOU 1992:13) Bundna aktier

(SOU 1992:83) Aktiebolagslagen och EG. En anpassning av den svenska lagen till EG:s bolagsdirektiv 1, 2, 3 och 12.

Kommittén beräknas avsluta sitt arbete under augusti 1994.

10. Partnerskapskommittén (Ju 1991:01)

Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den 10 januari 1991:

Ordförande:

Westerholm, Barbro, led. av riksdagen /fpl

Ledamöter:

Andersson, Lennart, studieombudsman Jansson, Arne, led. av riksdagen /nyd

18Kommittéer: Justitiedepartementet Ju:ll

Jonsson, Göte, led. av riksdagen /m Persson, Elisabeth, led. av riksdagen /v Pålsson, Chatrine, led. av riksdagen /kds Winberg, Margareta, led. av riksdagen /s Östh, Rosa, led. av riksdagen /c

Experter:

Engström, Lars-Göran, hovrättslagman Jansson, Lars, hovrättsassessor Åkerman, Ingrid, byrådirektör

Sekreterare:

Hägglund, Elisabeth, hovrättsassessor

Lokal: Departementens utredningsavdelning. Västergatan 47, Box 187, 20121 Malmö, tel. växel 040/355855, direktval 040/355876 (sekreteraren)

Direktiven för kommittén, se dir. 1991:6

Kommittén beräknas avsluta sitt arbete under november 1993.

11. 1993 års vallagskommitté (Ju 1991:02)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande den 7 mars 1991 och den 2 april 1992 med uppdrag att göra en översyn av valförfarandet från administrativ och teknisk synpunkt:

Särskild utredare:

Holmqvist, Hans-Eric, produktionssekreterare (t.o.m. den 21 december 1992)

Ordförande:

Palm, Elisabeth, regeringsråd (fr.o.m. den 11 augusti 1993)

Ledamöter:

Andersson, Lars, led. av riksdagen /nyd (fr.o.m. den 11 augusti 1993) Linderholm, Christina, led. av riksdagen /c (fr.o.m. den 11 augusti 1993)

Olsson, Sten, bitr. partisekreterare /s (fr.o.m. den 11 augusti 1993) Schmidt, Olle, led. av riksdagen /fp (fr.o.m. den 11 augusti 1993) Staaf, Harry, led. av riksdagen /kds (fr.o.m. den 11 augusti 1993) Söderström, Elvy, led. av riksdagen /s (fr.o.m. den 11 augusti 1993) Werner, Lars, led. av riksdagen /v (fr.o.m. den 11 augusti 1993) Åstrand, Göran, led. av riksdagen /m (fr.o.m. den 11 augusti 1993)

Experter:

Berg, Lennart, avdelningsdirektör

Berglund, Gertrud, språkexpert (fr.o.m. den 4 oktober 1993)

19Ju:ll   Skr 1993/94:103

Carlström, Jan, hovrättsassessor (fr.o.m. den 22 december 1992

t.o.m. den 31 mars 1993)

Holmberg, Sören, professor

Johnson, Nils, byrådirektör (fr.o.m. den 22 november 1991)

Larsson, Kenneth, språkexpert (t.o.m. den 3 oktober 1993)

Lavett, Gunnar, hovrättsassessor

Nilsson, Vivan, valdirektör (fr.o.m. den 22 december 1992)

Sekreterare:

Carlström, Jan, hovrättsassessor (fr.o.m. den 1 april 1993) Nilsson, Ulla, hovrättsassessor

Lokal: Departementens utredningsavdelning. Västergatan 47, Box 187, 20121 Malmö, tel. växel 040/355855, direktval 040/355797 (Nilsson) och Departementens utredningsavdelning. Lilla Kungsgatan 3, Box 347, 40125 Göteborg, tel. växel 031-105000, direktval 031-105116 (Carlström).

Direktiven för utredningen, se dir. 1991:13 och 1992:49.

Utredningen har avgett (SOU 1992:102) VAL, Organisation Teknik Ekonomi

Kommittén beräknas avge sitt slutbetänkande under febmari 1994.

12. TVafikpolisutredningen (C 1991:02)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande den 16 maj 1991:

Särskild utredare:

Fridh, Göte, f.d. landshövding

Experter:

Arvidsson, Ulf, länspolismästare Jaldung, Håkan, polisöverintendent Rydén, Lena, departementssekreterare

Sekreterare:

Öhrström, Mats, organisationsdirektör

Lokal: Justitiedepartementet, PLosenbad 4. Postadress: Justitiedepartementet, 10333 Stockholm, tel. växel 7631000, direktval 7634299 (Öhrström)

Direktiven för utredningen, se dir. 1991:37.

Utredningen har avgett sitt slutbetänkande (SOU 1992:81) Trafikpolisen mer än dubbelt bättre.

Uppdraget är därmed slutfört.

20Kommittéer: Justitiedepartementet Ju: 14

13.   Grundlagsutredningen inför EG (Ju 1991:03)

Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den 11 aprU 1991 med uppdrag att utreda behovet av gmndlagsändringar inför ett svenskt medlemskap i EG:

Ordförande:

Ruin, Olof, professor (t.o.m. den 14 mars 1993)

Ledamöter:

Colliander, Harriet, led. av riksdagen/nyd (t.o.m. den 14 mars 1993) Ekström, Allan, hovrättsråd (t.o.m. den 14 mars 1993) Fiskesjö, Bertil, tredje vice talman /c (t.o.m. den 14 mars 1993) Holmberg, Håkan, led. av riksdagen /fpl (t.o.m. den 14 mars 1993) Kvist, Kenneth, partisekreterare (t.o.m. den 14 mars 1993) Lekberg, Sören, led. av riksdagen /s (t.o.m. den 14 mars 1993) Löfstedt, Berit, led. av riksdagen /s (t.o.m. den 14 mars 1993) Svensson, Ingvar, led. av riksdagen/kds (t.o.m. den 14 mars 1993) Svensson, Nils T., led. av riksdagen /s (t.o.m. den 14 mars 1993)

Experter:

Grenfors, Gunnar, riksdagsdirektör (t.o.m. den 14 mars 1993) Larén-Marklund, Ingrid, kansliråd (t.o.m. den 14 mars 1993) Larsson, Torbjörn, fil.dr (t.o.m. den 14 mars 1993) Regner, Göran, expeditionschef (t.o.m. den 14 mars 1993) Schäder, Göran, departementsråd (t.o.m. den 14 mars 1993) Schörling, Inger, kulturgeograf (t.o.m. den 14 mars 1993)

Sekreterare:

Melin, Mats, hovrättsassessor (t.o.m. den 30 april 1993)

Lokal: Rosenbad 4. Postadress: Justitiedepartementet, 10333 Stockholm, tel. växel 763 1000, direktval 763 4778 (Melin)

Direktiven för kommittén, se dir. 1991:24

Utredningen har avgett (SOU 1993:14) EG och våra grundlagar.

Uppdraget är därmed slutfört.

14.   Grupptalanutredningen (Ju 1991:04)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande den 27 juni 1991 med uppdrag att utreda grupptalan vid svenska domstolar:

Särskild utredare:

Lindblom, Per Henrik, professor

Sakkunniga:

Bjälläs, Ulf, hovrättsråd

Blomstrand, Severin, departementsråd

21Ju: 14   Skr 1993/94:103

Dolk, Göran, advokat Eklycke, Lars, hovrättslagman Gustafsson, Annika, förbundsjurist Michanek, Gabriel, jur.dr Persson, Jan, direktör Renmyr, Maria, byråchef Utterström, Thomas, överdirektör

Sekreterare:

Nordh, Robert, hovrättsassessor

Lokal: Departementens utredningsavdelning. Västergatan 47, Box 187, 20121 Malmö, tel. växel 040/355855, direktval 040/355870 (sekreteraren)

Direktiven för utredningen, se dir. 1991:59.

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 1 september 1994.

15. Polisrättsutredningen (Ju 1991:05)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande den 22 augusti 1991 och den 18 mars 1993:

Särskild utredare:

Fernqvist, Dan, hovrättslagman

Experter:

Berggren, Nils-Olof, hovrättslagman

Dahlqvist, Anna-Lena, statsåklagare (fr.o.m. den 17 juni 1993)

Danielsson, Anders, polisintendent

Jagander, Eva, hovrättsassessor (t.o.m. den 16 juni 1993)

Lundin, Bjarne, polisintendent

Sekreterare:

Lönqvist, Eva, hovrättsassessor

Lokal: Departementens utredningsavdelning. Lilla Kungsgatan 3, Box 347, 401 25 Göteborg, tel. växel 031/105000, direktval 031/105141 (sekreteraren)

Direktiven för utredningen, se dir. 1991:52 och dir. 1993:33.

Utredningen har avgett (SOU 1993:60) Polisens rättsliga befogenheter.

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 1 december 1994.

22Kommittéer: Justitiedepartementet Ju:17

16. Kreditupplysningsutredningen (Ju 1991:06)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande den 27 juni 1991 och den 15 april 1993:

Särskild utredare:

Magnusson, Staffan, justitieråd

Sakkunniga:

Broqvist, Per-Anders, kansliråd

Holmstrand, Per, kansliråd (t.o.m. den 31 januari 1993) Walberg, Mats, hovrättsassessor (fr.o.m. den 1 februari 1993) Wennerstein, Bengt, departementssekreterare

Experter:

Ahlqvist, Ulla, avdelningsdirektör

Arne-Hellström, Britt-Marie, byråchef

Ekelund, Tom, advokat

Eriksson, Allan, direktör

Lundquist, Ulla, verkställande direktör

Malmström, Ulf, byråchef

Månsson, Claes, advokat (fr.o.m. den 19 augusti 1993)

Sköldefors, Walter, förbundsdirektör

Törnblom, Carina, enhetschef

Sekreterare:

Havelius, Boel, hovrättsassessor

Lokal: Departementens utredningsavdelning. Västergatan 47, Box 187, 20121 Malmö, tel. växel 040/355855, direktval 040-355869

Direktiven för utredningen, se dir 1991:69 och dir. 1993:41.

Utredningen har avgett (SOU 1992:22) EES-anpassning av kreditupplysningslagen

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete under år 1993.

17. Redovisningskommittén (Ju 1991:07)

Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den 18 december 1991, den 13 februari 1992 och den 28 januari 1993:

Ordförande:

Solerud, Hans-Gunnar, justitieråd

Ledamöter:

Nordström, Kjell, f.d. led. av riksdagen/s (t.o.m. den 15 november

1992)

Rindborg, Stig, led. av riksdagen/m

23Ju:17   Skr 1993/94:103

Thollander, Gunnar, led. av riksdagen /s (fr.o.m. den 16 november 1992)

Sakkunniga:

Bergquist, Christer, bankdirektör (t.o.m. den 28 mars 1993)

Borin, Leif, direktör

Johansson, Sven-Åke, vice vd Nordbanken (fr.o.m. den 29 mars

1993)

Linders, Göran, advokat

Lundvall, Sten, aukt. revisor

Perttu, Linnea, direktör

Plogner, Kersti, godkänd revisor

Rydén, Bengt, börschef

Sandström, Gustaf, skatterättsnämndsordförande (fr.o.m. den 22

april 1993)

Schubert, Göran, kanslichef (t.o.m. den 21 april 1993)

Thorell, Per, professor

Winberg, Siv, redovisningskonsult

Experter:

Abrahamsson, Olle, kansliråd (t.o.m. den 14 februari 1993) Bergman, Cecilia, hovrättsassessor (fr.o.m. den 15 febmari 1993) Gavrell, Ingrid, regeringsrättssekreterare och rättssakkunnig, Fi (fr.o.m. den 8 september 1993)

Johansson, Hans, utredare (fr.o.m. den 12 januari 1993 Mettinger, Bergt-Allan, utredare (fr.o.m. den 12 januari 1993) Svensson, Lars, kammarrättsassessor Thornell, Anders, länsskattechef

Sekreterare:

Knutsson, Margit, kammarrättsassessor

Nyström, Eva, civilekonom (fr.o.m. den 11 januari 1993)

Lokal: Rosenbad 4. Postadress: Justitiedepartemenetet, 10333 STOCKHOLM, tel. växel 7631000, direktval 7634890

Direktiven för konunittén, se dir 1991:71, dir 1992:19 och dir. 1993:6.

Kommittén beräknas avge delbetänkande före den 31 december 1993 och avsluta sitt arbete före december 1994.

18. 1991.års JK-utredning (Ju 1991:08)

Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den 5 december 1991:

Särskild utredare:

Hellner, Eskil, f.d. regeringsråd (t.o.m. den 30 april 1993)

Experter:

Berggren, Nils-OIof, hovrättslagman (t.o.m. den 30 april 1993)

Eklund, Astrid, kansliråd (t.o.m. den 30 april 1993)

Staaf, Catharina, hovrättsassessor (t.o.m. den 30 april 1993)

24Kommittéer: Justitiedepartementet Ju:19

Sekreterare:

Lindström, Ove, hovrättsassessor (t.o.m. den 31 maj 1993)

Lokal: Departementens utredningsavdelning. Lilla Kungsgatan 3, Box 347, 40125 GÖTEBORG, tel. växel 031-105000, direktval 031-105139 (sekreteraren)

Direktiven för utredningen, se dir 1991:110.

Utredningen har avgett (SOU 1993:37) Justitiekanslem. En översyn av JK:s arbetsuppgifter.

Uppdraget är därmed slutfört.

19. Fri- och rättighetskommittén (Ju 1992:01)

Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den 19 december 1991:

Ordförande:

Petri, Carl Axel, hovrättspresident

Ledamöter:

Annerstedt, Ylva, led. av riksdagen /fpl

Brunfelter, Ulf, advokat

Engström, Odd, led. av riksdagen /s (t.o.m. den 9 febmari 1993)

Fiskesjö, Bertil, tredje vice talman /c

Hagård, Birger, led. av riksdagen /m

Nilson, Rolf, L., led. av riksdagen /v

Peterson, Thage, G., led. av riksdagen /s

Sandberg-Fries, Yvonne, led. av riksdagen /s

Svensson, Ingvar, led. av riksdagen /kds

von Sydow, Björn, docent (fr.o.m. den 10 februari 1993)

Experter:

Berglin, Håkan, hovrättsassessor (t.o.m. den 18 maj 1993)

Broomé, Bo, hovrättspresident

Peczenik, Aleksander, professor (t.o.m. den 18 maj 1993)

Regner, Göran, expeditionschef

Stjernquist, Nils, professor

Vogel, Hans-Heinrich, Dr.jur. professor (fr.o.m. den 1 september

1993)

Sekreterare:

Persson, Göran, byråchef (t.o.m. den 14 juni 1993)

Lundberg, Anna-Karin, hovrättsassessor (fr.o.m. den 15 juni 1993)

Bitr. sekreterare:

Lundberg, Anna-Karin, hovrättsassessor (t.o.m. den 14 juni 1993)

Lokal: Departementens utredningsavdelning. Box 2001, 55002 Jönköping, tel. 036-15 65 00, direktval 036-15 65 29 (sekreteraren).

25Ju:19   Skr 1993/94:103

Direktiven för kommittén, se dir 1991:119.

Kommittén har avgett (SOU 1993:40) Fri- och rättighetsfrågor

Kommittén beräknar avge sitt slutbetänkande juni 1994.

20. Personvalskommittén (Ju 1992:02)

TillkaUade enligt regeringens bemyndigande den 19 december 1991 och den 30 januari 1992:

Ordförande:

Palm, Elisabeth, regeringsråd (t.o.m. den 31 mars 1993)

Ledamöter:

Detter de Lupis, Ingrid, professor (t.o.m. den 16 febmari 1993) Johansson, Kurt Ove, led. av riksdagen /s (t.o.m. den 21 mars 1993) Linden, Lars, partisekreterare (t.o.m. den 21 mars 1993) Linderholm, Christina, led. av riksdagen /c (t.o.m. den 21 mars 1993) Persson, Göran, led. av riksdagen /s (t.o.m. den 21 mars 1993) Schmidt, Olle, led. av riksdagen /fpl (t.o.m. den 21 mars 1993) Staaf-Igelström, Lisbeth, led. av riksdagen /s (t.o.m. den 21 mars 1993)

Werner, Lars, led. av riksdagen /v (t.o.m. den 21 mars 1993) Åstrand, Göran, led. av riksdagen /m (t.o.m. den 21 mars 1993)

Experter:

Berg, Lennart, avdelningsdirektör (t.o.m. den 21 mars 1993) Häggroth, Sören, departementsråd (t.o.m. den 21 mars 1993) Schäder, Göran, departementsråd (t.o.m. den 21 mars 1993)

Sekreterare:

Carlström, Jan, hovrättsassessor (t.o.m. den 31 mars 1993)

Lokal: Departementens utredningsavdelning. Box 347, 40125 GÖTEBORG, tel. 031-102116

Direktiven för kommittén, se dir 1991:121.

Kommittén har avgett (SOU 1993:21) Ökat personval.

Uppdraget är därmed slutfört. 26Kommittéer: Justitiedepartementet Ju:22

21. Väg- och sjöfyllerikommittén (Ju 1992:03)

Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den 19 december 1991:

Ordförande:

Martinger, Jerry, led. av riksdagen /m (t.o.m. den 31 december 1992)

Ledamöter:

Attefors, Kenneth, led. av riksdagen /nyd (t.o.m. den 18 december

1992)

Björkman, Jan, led. av riksdagen /s (t.o.m. den 18 december 1992)

Jonsson, Elver, led. av riksdagen /fp (t.o.m. den 18 december 1992)

Lantz, Kenneth, led. av riksdagen /kds (t.o.m. den 18 december

1992)

Rasmussen, Birgitta, socialsekreterare (t.o.m. den 18 december

1992)

Thorén, Rune, led. av riksdagen /c (t.o.m. den 18 december 1992)

Åbark, Ulla-Britt, led. av riksdagen /s (avliden under maj månad

1992)

Experter:

Andersson, Anette, departementssekreterare (t.o.m. den 18 december 1992)

Brattgård, Erik, hovrättsassessor (t.o.m. den 18 december 1992) Colliander, Per, byråchef (t.o.m. den 18 december 1992) Franson, Johan, chefsjurist (t.o.m. den 18 december 1992) Jaldung, Håkan, polisöverintendent (t.o.m. den 18 december 1992) Laurell, Hans, utvecklingschef (t.o.m. den 18 december 1992) Rune, Christer, lagman (t.o.m. den 18 december 1992) Trulsson, Rolf, rådman (t.o.m. den 18 december 1992)

Sekreterare:

Wickström, Anita, hovrättsassessor (t.o.m. den 31 januari 1993)

Lokal: Hovrätten för Övre Norriand, Box 384, 90108 UMEÅ, tel. växel 090-118270

Direktiven för kommittén, se dir 1991:123.

Kommittén har avgett (SOU 1992:131) Grovt Rattfylleri och Sjöfylleri.

Uppdraget är därmed avslutat.

22. Skiljedomsutredningen (Ju 1992:04)

Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den 27 februari 1992:

Särskild utredare:

Broomé, Bo, hovrättspresident

Sakkunniga:

Berg, Peter, leg.redovisningskonsult (fr.o.m. den 1 november 1993) Franke, Ulf, vice. vd Stockholms Handelskammare

27Ju:22   Skr 1993/94:103

Heuman, Lars, professor

Hobér, Kaj, advokat

Ramberg, Göran, advokat

Rask, Michael, jur.kand (fr.o.m. den 1 november 1993)

Solemd, Hans Gunnar, justitieråd

Thorblad, Barbro, chefsrådman (fr.o.m. den 1 november 1993)

Wetter, Gillis, advokat

Sekreterare:

le Grand, Björn, hovrättsassessor (fr.o.m. den 1 maj 1993) Olsson, Bengt, hovrättsassessor

Lokal: Departementens utredningsavdelning. Västergatan 47, Box 187, 20121 MALMÖ, tel. växel 040-355855, direktval 040-355893 (le Grand), direktval 040-355872 (Ohlsson).

Direktiven för utredningen, se dir 1992:22.

Utredningen beräknas avge ett delbetänkande under 1994.

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete 1994.

23. Utredningen (Ju 1992:05) om översyn av vissa frågor angående regeringsrätten

Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den 19 mars 1992:

Särskild utredare:

Fitger, Peter, Juris doktor, hovrättsråd (t.o.m. den 31 december 1992)

Direktiven för utredningen, se dir. 1992:35.

Den särskilde utredaren har avgett (SOU 1992:138) Några frågor angående Regeringsrätten.

Uppdraget är därmed avslutat.

24. Fängelseutredningen (Ju 1992:06)

Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den 2 april 1992:

Ordförande:

Alva, Jan, lagman

Ledamöter:

Anderberg, Christel, led. av riksdagen /m Freivalds, Laila, f.d. statsråd Nordell, Lars-Axel, landstingsråd Sundin, Lars, led. av riksdagen /fpl

28Kommittéen Justitiedepartementet Ju:25

Svärd, Anders, led. av riksdagen /c Sörestedt, Birthe, led. av riksdagen /s

Experter:

Hedin, Anders, kriminalvårdsdirektör

Högne, Doris, departementsråd

Nilsson, Lars, departementssekreterare

Pettersson, Svante, utredare (fr.o.m. den 5 oktober 1993)

Sjöström, Lars, hovrättsassessor

Svensson, Marita, kriminalvårdsdirektör

Sekreterare:

Jacobsson, Jörn, rådman

Bitr. sekreterare:

Härma, Stefan, kammarrättsassessor

Kjellberg, Cajsa, departementssekreterare (t.o.m. den 30 april 1993)

Lokal: Lunds Tingsrätt, Box 75, 221 00 LUND, tel. växel 046-160400.

Direktiven för utredningen, se dir. 1992:36.

Utredningen har avgett (SOU 1993:76) Verkställighet av fängelsestraff.

Utredningen beräknas avge sitt slutbetänkande under januari 1994.

25. Straffsystemkommittén (Ju 1992:07)

Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den 15 april 1992:

Ordförande:

Aspelin, Erland, hovrättslagman (fr.o.m. den 20 september 1993) Lundqvist, Axel, chefsrådman (avled september 1993)

Ledamöter:

Bjelle, Britta, led. av riksdagen /fpl

Bolkéus, Sigrid, led. av riksdagen /s

Eldensjö, KjeU, led. av riksdagen /kds

Irhammar, Ingbritt, led. av riksdagen /c

Magnusson, Göran, led. av riksdagen /s

Martinger, Jerry, led. av riksdagen /m

Rasmussen, Birgitta, socialsekreterare (fr.o.m. den 15 januari 1993)

Sjödin, Karl Gustaf, led. av riksdagen (fr.o.m. den 21 december 1992)

Sakkunniga:

Andersson, Jan, fil.dr. (fr.o.m. den 11 januari 1993)

Engström, Gunnar, kriminalvärdsdirektör

Heuman, Sigurd, lagman (fr.o.m. den 7 oktober 1993)

29Ju:25   Skr 1993/94:103

Leijonhufvud, Madeleine, professor

Levén, Staffan, hovrättslagman

Ruijsenaars, Gerardus (Jerry), distriktsåklagare

Strandmark, Ulf, advokat

Wersäll, Fredrik, departementsråd (fr.o.m. den 8 januari 1993)

Sekreterare:

Borgeke, Martin, rådman

Bitr. sekreterare:

Loberg, Mats, hovrättsassessor

Nilsson Hjorth, Bob, hovrättsassessor (fr.o.m. den 1 juni 1993) Norling Jönsson, Ylva, hovrättsassessor (fr.o.m. den 1 januari 1993 t.o.m. den 31 mars 1993)

Lokal: Departementens utredningsavdelning. Västergatan 47, Box 187, 20121 MALMÖ, tel. växel 040-355855, direktval 040-355874 (Borgeke), direktval 040-355873 (Loberg), direktval 040-355877 (Nilsson Hjorth).

Direktiven för kommittén, se dir. 1992:47.

Kommittén beräknas avge sitt slutbetänkande andra halvåret 1995.

26. Utredningen (Ju 1992:08) angående vissa frågor om säkerheten vid utlandsmyndigheterna i f.d. Sovjetunionen

Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den 3 september 1992:

Särskild utredare:

Winberg, Håkan, hovrättspresident (t.o.m. den 31 mars 1993)

Sekreterare:

Dryselius, Harald, kammarrättslagman (t.o.m. den 31 mars 1993)

Lokal: Justitiekanslem, Stora Nygatan 2 B, Box 2308, 10317 STOCKHOLM, tel. växel 08-763 1000, direktval 08-7632999 (sekreteraren)

Direktiven för utredningen, se dir. 1992:87.

Utredningen har avgett (SOU 1993:26) Handläggningen av vissa säkerhetsfrågor.

Uppdraget är därmed slutfört.

30Kommittéer: Justitiedepartementet Ju:28

27. Personnummerutredningen (Ju 1993:01)

Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den 4 februari 1993:

Särskild utredare:

Wadell, Ulla, regeringsråd (fr.o.m. den 22 febmari 1993)

Sakkunniga:

Hall, Bertil, fastighetsråd (fr.o.m. den 1 juni 1993) Sjöstrand, Mats, skattechef (fr.o.m. den 1 juni 1993)

Experter:

Berg, Göran, ingenjör (fr.o.m. den 22 september)

Halvorsen, Ingela, dataråd (fr.o.m. den 1 juni 1993)

Hellsing, Dan, avdelningschef (fr.o.m. den 1 juni 1993)

Holmgren, Martin, hovrättsassessor (fr.o.m. den 1 juni 1993)

Liedström, Marianne, bankdirektör (fr.o.m. den 1 juni 1993)

Lindmark, Ulrika, förbundsjurist (fr.o.m. den 1 juni 1993)

Österman, Kerstin, bolagsjurist (fr.o.m. den 1 juni 1993)

Reuterstrand, Björn, hovrättsassessor (fr.o.m. den 1 juni 1993)

Rosén, Måns, docent (fr.o.m. den 1 juni 1993)

Rydén, Nils, Vd Företagens uppgiftslämnardelegation (fr.o.m. den 1

juni 1993)

Samuelsson, Per, chefsjurist (fr.o.m. den 1 juni 1993)

Westman, G.A., chefsjurist (fr.o.m. den 1 juni 1993)

Sekreterare:

Wendel, Eva, hovrättsassessor (fr.o.m. den 19 april 1993)

Lokal: Departementens utredningsavdelning. Västergatan 47, Box 187, 20121 Malmö, tel. växel 040-355855, direktval 040-35 5798.

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete före 1 april 1994.

28. Utredningen (Ju 1993:02) om översyn av vapenlagen

Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den 4 februari 1993:

Särskild utredare:

Heuman, Jan, justitieråd (fr.o.m. den 22 mars 1993)

Experter:

Berglund, Getrud, språkexpert (fr.o.m. den 1 april 1993) Perklev, Anders, hovrättsassessor (fr.o.m. den I april 1993) Wiberg, Per-Åke, polisintendent (fr.o.m. den 1 april 1993)Ju:28   Skr 1993/94:103

Sekreterare:

Walldén, Catarina, revisionssekreterare (fr.o.m. den 1 april 1993)

Lokal: Rosenbad 4. Postadress: Justitiedepartementet, 10333 Stockholm, tel. växel 763 1000, direktval 7634888.

Direktiven för utredningen, se dir. 1993:12.

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete före utgången av år 1993.

29. Utredningen (Ju 1993:03) om översyn av utrikessekretessen

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande den 11 mars 1993:

Särskild utredare:

Tarschys, Daniel, professor (fr.o.m. den 29 mars 1993)

Experter:

Ehrenkrona, Carl-Henrik, departementsråd (fr.o.m. den 13

september 1993)

Fredriksson, Berndt, departementsråd (fr.o.m. den 13 september

1993)

Jonsson, Niklas, hovrättsassessor (fr.o.m. den 13 september 1993)

Kruse, Birgitta, journalist (fr.o.m. den 18 oktober 1993)

Lavett, Gunnar, hovrättsassessor (fr.o.m. den 13 september 1993)

Sekreterare:

Johansson, Pia, hovrättsassessor (fr.o.m. den 15 juni 1993)

Lokal: Departementens utredningsavdelning. Box 187, Västergatan 47, 20121 Malmö, tel. växel 040-355855 direktval 040-355803 (sekreteraren).

Direktiven för utredningen, se dir. 1993:32.

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete vid årsskiftet 1993/94.

30. Utredningen om rättegången i hovrätt m.m. (Ju 1993:04)

Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den 25 mars 1993:

Särskild utredare:

Lambe, Bengt, justitieråd (fr.o.m. den 8 juni 1993)

Experter:

Bergholtz, Gunnar, professor (fr.o.m. den 8 juni 1993) Bäckström, Jan-Åke, byråchef (fr.o.m. den 8 juni 1993)

32Kommittéer: Justitiedepartementet Ju:31

Eklycke, Lars, hovrättslagman (fr.o.m. den 8 juni 1993)

Ewerlöf, Göran, rådman (fr.o.m. den 8 juni 1993)

Fitger, Peter, jur.dr (fr.o.m. den 8 juni 1993)

Hegrelius Jonson, Barbro, hovrättslagman (fr.o.m. den 8 juni 1993)

Lindblom, Ann-Christine, rådman (fr.o.m. den 8 juni 1993)

Riberdahl, Solveig, överåklagare (fr.o.m. den 8 juni 1993)

SjöUn, Claes, advokat (fr.o.m. den 8 juni 1993)

Sekreterare:

Hall, Per, hovrättsassessor (fr.o.m. den 9 augusti 1993)

Lokal: Rosenbad 4. Postadress: Justitiedepartementet, 10333 Stockholm, tel. växel 08-7631000 direktval 08-7634597.

Direktiven för utredningen, se dir. 1993:38.

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete före den 1 april 1995.

31. Kommittén (Ju 1993:05) om trygghet i lokalsamhället

Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den 25 mars 1993:

Ordförande:

Martinger, Jerry, led. av riksdagen (fr.o.m. den 1 maj 1993)

Ledamöter:

Eldensjö, KjeU, led. av riksdagen /kds (fr.o.m. den 1 maj 1993) Eriksson, Alf, led. av riksdagen /s (fr.o.m. den 1 maj 1993) Irhammar, Ingbritt, led. av riksdagen /c (fr.o.m. den 1 maj 1993) Karlsson, Ingegerd, oppositionsråd (fr.o.m. den 1 maj 1993) Nilsson, Gunnar, led. av riksdagen /s (fr.o.m. den 1 maj 1993) Persson, Siw, led. av riksdagen /flp

Sakkunnig:

Frih, Bengt, avdelningschef (fr.o.m. den 1 maj 1993)

Experter:

Bjergestam, Lars, räddningsdirektör (fr.o.m. den 1 maj 1993) Engström, Lars, länspolismästare (fr.o.m. den 1 maj 1993) Håkansson, Marianne, överdirektör (fr.o.m. den 1 maj 1993) Kring, Claes, departementsråd (fr.o.m. den 1 maj 1993) Lindberg, Göran, rektor (fr.o.m. den 1 maj 1993) Nordling, Lotty, rättschef (fr.o.m. den 17 maj 1993) Sundin, Anita, förbundssekreterare (fr.o.m. den 1 maj 1993) Wermdalen, Hans, direktör (fr.o.m. den 1 maj 1993) Wersäll, Fredrik, departementsråd (fr.o.m. den 1 maj 1993 t.o.m. den 27 maj 1993)

33

3 Riksdagen 1993/94. 1 saml. Nr 103


Ju:31    Skr 1993/94:103

Åberg, Kazimir, hovrättsassessor (fr.o.m. den 28 maj 1993) Öhrström, Mats, organisationsdirektör (fr.o.m. den 1 maj 1993)

Sekreterare:

Alpsten, Börje, fd departementsråd (fr.o.m. den 1 maj 1993)

Lokal: Rosenbad 4. Postadress: Justitiedepartementet, 10333 Stockholm, tel. växel 08-763 lOÖD direktval 08-7634800.

Direktiven för utredningen, se dir. 1993:37.

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete före utgången av juni 1994.

32.   1993 års domamtredning (Ju 1993:06)

TUlkallade enligt regeringens bemyndigande den 22 april 1993:

Särskild utredare:

Hirschfeldt, Johan, justitiekansler (fr.o.m. den 11 juni 1993)

Sakkunniga:

Fischerström, Barbro, flygplatschef (fr.o.m. den 11 juni 1993) Lindblom, Per Henrik, professor (fr.o.m. den 11 juni 1993) Modéer, Kjell Åke, professor (fr.o.m. den 11 juni 1993) Palm, Elisabeth, fd. regeringsråd (fr.o.m. den 11 juni 1993) Regner, Göran, expeditionschef (fr.o.m. den 11 juni 1993) Strömberg, Stefan, departementsråd (fr.o.m. den 11 juni 1993)

Experter:

AJexanderson, Birgitta, advokat (fr.o.m. den 29 september 1993)

Carrick, Jan, rådman (fr.o.m. den 29 september 1993)

Cederdahl, Meijt, byräsekreterare (fr.o.m. den 29 september 1993)

Cronier, Birgitta, chefsåklagare (fr.o.m. den 29 september 1993)

Ekström, Allan, f.d. hovrättsråd (fr.o.m. den 29 september 1993)

Eriksson, Per, hovrättsråd (fr.o.m. den 29 september 1993)

Francke, Jan, kammarrättspresident (fr.o.m. den 29 september 1993)

Joelsson, Arnold, lagman (fr.o.m. den 29 september 1993)

Lindqvist, Inge, lagman (fr.o.m. den 29 september 1993)

Lundholm, Barbro, regeringsrättssekreterare (fr.o.m. den 29

september 1993)

Lundin, Anna-Karin, kammarrättslagman (fr.o.m. den 29 september

1993)

Lundin, Staffan, förhandlingsdirektör (fr.o.m. den 29 september

1993)

Nordström, Anders, lagman (fr.o.m. den 29 september 1993)

Ragnemalm, Hans, regeringsråd (fr.o.m. den 29 september 1993)

Rune, Christer, hovrättslagrnan (fr.o.m. den 29 september 1993)

34Kommittéer: Justitiedepartementet Ju:33

Solerud, Hans-Gunnar, justitieråd (fr.o.m. den 29 september 1993)

Svensson, Karin, förbundssekreterare (fr.o.m. den 29 september

1993)

Thörngren, John, förbundsordförande (fr.o.m. den 29 september

1993)

Åhlén, Lars, generaldirektör (fr.o.m. den 29 september 1993)

Sekreterare:

Bäck Mirchandani, Kavita, hovrättsassessor (fr.o.m. den 11 juni 1993)

Lokal: Departementens utredningsavdelning. Lilla Kungsgatan 3, Box 347, 40125 Göteborg, tel. växel 031-105000, direktval 031-105136.

Direktiv för utredningen, se dir. 1993:47.

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete före utgången av juni 1994.

33. Utredningen om förvärv och förvaltning av hyreshus (Ju 1993:07)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande den 29 april 1993:

Särskild utredare:

Didön, Lars Uno, hovrättslagman (fr.o.m. den 13 maj 1993)

Sakkunniga:

Andersson, Eila, förbundsjurist (fr.o.m. den 18 augusti 1993)

Holmqvist, Leif, chefsjurist (fr.o.m. den 18 augusti 1993)

Knapp-Svedberger, Carina, förbundsjurist (fr.o.m. den 18 augusti

1993)

Lygnell, Ulf, f.d. byråchef (fr.o.m. den 18 augusti 1993)

Experter:

Jacobsson, Christina, hovrättsassessor (fr.o.m. den 18 augusti 1993) Zetterqvist, Urban, planeringschef (fr.o.m. den 18 augusti 1993)

Sekreterare:

Nilsson, Lars, hovrättsassessor (fr.o.m. den 15 juni 1993)

Lokal: Rosenbad 4. Postadress: Justitiedepartementet, 10333 Stockholm, tel. växel 08-763 1000 direktval 08-7634512.

Direktiv för utredningen, se dir. 1993:53.

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete före den 1 mars 1994.

35Ju:34   Skr 1993/94:103

34. Utredningen om översyn av rättsl\jälpslagen (Ju 1993:08)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande den 24 juni 1993:

Särskild utredare:

Heckscher, Sten, generaldirektör (fr.o.m. den 24 juni 1993)

Sakkunnig:

Orrhede, Bjöm, kammarrättspresident (fr.o.m. den 15 september 1993)

Experter:

Bladh, Karl-Axel, lagman (fr.o.m. den 15 september 1993) Jonasson, Hans-Erik, byråchef (fr.o.m. den 15 september 1993) Moberg, Staffan, förbundsjurist (fr.o.m. den 15 september 1993) Ranland, Bengt, kansliråd (fr.o.m. den 15 september 1993) Renfors, Cecilia, hovrättsassessor (fr.o.m. den 15 september 1993) Ström, Lena, advokat (fr.o.m. den 15 september 1993) Wennberg, Gunnel, hovrättslagman (fr.o.m. den 15 september 1993) Westberg, Peter, professor (fr.o.m. den 15 september 1993)

Sekreterare:

Sverne, Ebba, hovrättsassessor (fr.o.m. den 1 oktober 1993)

Lokal: Rosenbad 4, Postadress: Justitiedepartementet, 10333 Stockholm, tel. växel 08-7631000 direktval 08-763 4781.

Direktiv för utredningen, se dh. 1993:77.

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 1 maj 1995.

35. Utredningen om översyn av

personalkontrollförJFarandet (1993:09)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande den 24 juni 1993:

Särskild utredare:

Börjesson, Mats, generaldirektör (fr.o.m. den 31 augusti 1993)

Direktiv för utredningen, se dir. 1993:81.

Sekreterare:

Rekke, Nils, byråchef (fr.o.m. den I november 1993)

Direktiven för utredningen, se dir. 1993:81.

Utredningen beräknas avslutas före utgången av maj 1994.

36Kommittéer: Justitiedepartementet Ju:37

36. Utredningen om konsumenträttsliga frågor (Ju 1993:10)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande den 26 augusti 1993:

Särskild utredare:

Gregow, Torkel, justitieråd (fr.o.m. den 15 oktober 1993)

Sakkunniga:

Lindblom, Ingalill, hovrättsassessor (fr.o.m. den 1 november 1993) Persson, Ingemar, hovrättsassessor (fr.o.m. den 1 november 1993)

Experter:

Ljungqvist, Richard, hovrättsassessor (fr.o.m. den 1 november 1993) Soldéus, Inger, förbundssekreterare (fr.o.m. den 1 november 1993) Wigart, Anne, förbundsjurist (fr.o.m. den 1 november 1993) Åbyhammar, Marianne, byråchef (fr.o.m. den 1 november 1993)

Sekreterare:

Hägglund, Elisabeth, hovrättsassessor (fr.o.m. den 1 december 1993)

Lokal: Departementens utredningsavdelning Västergatan 47, Box 187, 20121 Malmö, tel. växel 040-355855, direktval 040-355876 (sekreteraren).

Direktiven för utredningen, se dir. 1993:101. Utredningen beräknas avsluta sitt arbete före den 31 december 1994.

37. Utredningen om godtrosförvärv av lösöre (Ju 1993:11)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande den 26 augusti 1993:

Särskild utredare:

Hegrelius Jonsson, Barbro, hovrättslagman (fr.o.m. den 1 november 1993)

Sakkunniga:

Broqvist, Per-Anders, kansliråd (fr.o.m. den 1 november 1993) Hastad, Torgny, professor (fr.o.m. den 1 november 1993)

Experter:

Adlercreutz, Thomas, verksjurist (fr.o.m. den 1 november 1993)

Holm, E O, direktör (fr.o.m. den 1 november 1993)

Orler, Ann-Marie, t.f. polisintendent (fr.o.m. den 1 november 1993)

Risshytt, Kerstin, avdelningsdirektör (fr.o.m. den 1 november 1993)

Schwaiger, Märta-Lena, försäkringsjurist (fr.o.m. den 1 november

1993)

37Ju:37   Skr 1993/94:103

Sekreterare:

Havelius, Boel, hovrättsassessor (fr.o.m. den 1 november 1993)

Direktiv för utredningen, se dir. 1993:102.

Lokal: Departementens utredningsavdelning. Västergatan 47, Box 187, 20121 Malmö, tel. växel 040-35 5855, direktval 040-355869.

Utredningen beräknas avge sitt slutbetänkande före utgången av år 1994.

38. Utredningen om nationaldagen som helgdag (Ju 1993:12)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande den 9 september 1993:

Särskild utredare:

Hedlund, Cari Erik, direktör (fr.o.m. den 22 september 1993)

Sekreterare:

Rangnitt, Katarina, civilekonom (fr.o.m. den 11 november 1993)

Direktiv för utredningen, se dir. 1993:104.

Lokal: Rosenbad 4. Postadress: Justitiedepartementet 103 33 Stockholm, tel. växel 08-7631000, direktval 08-7634680 (sekreteraren).

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete under april 1994.

39. Utredningen om handläggning av vårdnadstvister (Ju 1993:13)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande den 14 oktober 1993:

Särskild utredare:

Bishop, Karin, lagman

38Kommittéer: Utrikesdepartementet UD:2

Utrikesdepartementet

Inom detta avsnitt har följande kommittéer avslutat sin verksamhet sedan redovisningen i 1993 års kommitté­berättelse: 1, 2, 3 och 5

1. Utredningen (UD 1991:04) om utrikesförvaltningens verksamhet

Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den 13 september 1991:

Utredare:

Dafgård, Lennart, ambassadör

Sekreterare:

Svensson, Ove, ambassadråd

Utredningen har lämnat sin slutrapport i januari 1993.

Uppdraget är därmed slutfört.

2. Kommittén (UD 1992:01) om översynen av det svenska utvecklingssamarbetet med Mocambique

Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den 9 april 1992:

Ordförande:

Lundström, Hans, f.d. vice riksbankschef (t.o.m. den 28 februari 1993)

Sakkunniga:

Berggren, Lars, bitr. avdelningschef (t.o.m. den 28 februari 1993)

Brisman, Johan, avdelningschef (t.o.m. den 28 februari 1993)

Carlman, Rolf, programchef (t.o.m. den 28 februari 1993)

Engström, Karl Göran, departementsråd (t.o.m. den 28 februari

1993)

Sonnerby, Claes, direktör (t.o.m. den 28 februari 1993)

Sekreterare:

Örnéus, Per, departementssekreterare (t.o.m. den 28 tcbriiari 1993)

Lokal: U-avdelningen, UD, Rosenbad

Direktiven för kommittén, se dir 1992:46.

39UD:2   Skr 1993/94:103

Kommittén har avgett (SOU 1992:124) Bistånd under omprövning.

Uppdraget är därmed slutfört.

3. Kommittén (UD 1992:02) om översyn av stymings-och samarbetsformer i biståndet rörande regeringskansliet och biståndsmyndigheterna

Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den 20 april 1992:

Ordförande:

Engblom, Göran, ambassadör

Sakkunniga:

Carlman, Rolf, programchef (t.o.m. den 28 febmari 1993) Engström, Jan, avdelningschef (t.o.m. den 28 februari 1993) Fahlén, Marika, avdelningschef (t.o.m. den 28 februari 1993) Forss, Kim, ekon. dr. (t.o.m. den 14 maj 1993) Kalderén, Lars, d.d. riksgäldsdirektör (t.o.m. den 28 februari 1993) Mattsson, Börje, kansliråd (t.o.m. den 28 februari 1993) Magnusson, Göte, ambassadör (t.o.m. den 28 febmari 1993) Norberg, Carin, avdelningschc;f (t.o.m. den 28 februari 1993) Strömberg, Ingrid, departementssekreterare (t.o.m. den 28 februari 1993)

Expert:

Taxeli, Per, ambassadör (t.o.m. den 28 februari 1993)

Sekreterare:

Johnson, Anders, kansliråd Biörsmark, K-G, led. av riksdagen Svensson, Nils T, led. av riksdagen

Lokal: U-avdelningen, UD, Rosenbad.

Direktiven för kommittén, se dir 1992:57.

Kommittén har avgett (SOU 1993:1) Styrnings- och samarbetsformer i biståndet.

Uppdraget är därmed slutfört.

4. Nedrustnings- och folkrättsdelegationen (UD 1992:03)

Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den 22 oktober 1992 för att följa det internationella nedrustnings- och icke-spridningsarbetet och lämna

40Kommittéer: Utrikesdepartementet UD:5

bidrag till och underlag för Sveriges internationella agerande inom dessa områden, samt att följa utvecklingen på den internationella humanitära rättens omräde och arbeta för att förstärka och förnya folkrättens regler om humanitet i krig:

Ordförande:

Skala, Björn, ambassadör, chef för politiska avdelningen

Ledamöter:

Alemyr, Stig, led. av riksdagen Ericson, Sture, led. av riksdagen Hambraeus, Birgitta, led. av riksdagen Koch, Inger, led. av riksdagen Leijonborg, Lars, led. av riksdagen Theorin, Maj Britt, led. av riksdagen Viklund, Margareta, led. av riksdagen

Experter:

Anderberg, Bengt, generalmajor

Bring, Ove, professor

Dahlman, Ola, avdelningschef, FOA

Dörfer, Ingemar, sakkunnig, UD

Eksborg, Ann-Louise, rättschef (fr.o.m. den 19 mars 1993)

Gyldén, Nils, departementsråd. Fö

Liden, Anders, departementsråd, UD (fr.o.m. den 17 augusti 1993)

Melander, Göran, docent

Nobel, Peter, generalsekr. Sv Röda Korset

Rosenius, Frank, konteramiral. Fö

Rydbeck, Bo, generaldirektör FOA (fr.o.m. den 30 mars 1993)

Skarstedt, Carl-Ivar, hovrättspresident

Sekreterare:

Bjarme, Lars, kansliråd, UD

Bitr. sekreterare:

Jacobsson, Marie, departementssekreterare, UD

Lokal: Utrikesdepartementet, Gustav Adolfs torg 1, Box 16121, 103 23 Stockholm, tel. växel 7866000, direktval 7866420 (sekreteraren) och 7866076 (bitr. sekreteraren).

5. Utredningen (UD 1992:04) om kontrollen över export av strategiskt känsliga varor

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande den 19 november 1992:

Särskild utredare:

Lund, Gunnar, ambassadör

Sekreterare:

Petersson, Lisbet, kammarrättsassessor

Direktiven för utredningen, se dir. 1992:93.

41UD:5   Skr 1993/94:103

Utredningen har avgett (SOU 1993:56) Kontrollen över export av strategiskt känsliga varor.

Uppdraget är därmed slutfört.

6. Nationalkommittén (UD 1992:05) för Förenta

nationernas konferens om befolkning och utveckling 1994

Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den 23 oktober 1992:

Ordförande:

Samuelsson, Alf T, statssekreterare

Ledamöter:

Bergqvist, Jan, led. av riksdagen /S Biörsmark, Karl-Göran, led. av riksdagen /fp Brohult, Johan, led. av riksdagen /nyd Jönsson, Marianne, led. av riksdagen /c Person, Bertil, led. av riksdagen /m Schlyter, Ann, arkitekt

Experter:

Aperia, Anita, professor Backlund, Erik-Olof, professor Bjurner, Anders, ambassadör Lindahl-Kiessling, Kerstin, professor Emerita Lindahl, Katarina, förbundssekreterare Nilsson, Helena, leg. läkare Mathsson, Bertil, sakkunnig

Lokal: U-avdelningen, UD, Rosenbad.

Direktiven för kommittén, se dir. 1992:55.

Kommittén beräknas avge sin slutrapport hösten 1994.

7. Kommittén (UD 1992:06) för utvärdering och analys inom biståndsområdet

Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den 15 mars 1993:

Ordförande:

Mundebo, Ingemar, generaldirektör (fr.o.m. den 15 maj 1993)

Ledamöter:

Bahrke, Sigvard, civilingenjör (fr.o.m. den 15 maj 1993) Carlsson, Mårten, rektor (fr.o.m. den 1 oktober 1993)

42Kommittéer: Utrikesdepartementet UD:8

Dahl, Gudrun, professor (fr.o.m. den 15 maj 1993) Gärde, Johan, professor (fr.o.m. den 15 maj 1993) Hjern, Benny, professor (fr.o.m. den 15 maj 1993) Holmberg, Sven, överläkare (fr.o.m. den 15 maj 1993) Horn af Rantien, Marie, ekon.lic. (fr.o.m. den 1 juli 1993) Karlström, Bo, konsult (fr.o.m. den 15 maj 1993) Mattsson, Britt-Marie, journalist (fr.o.m. den 15 maj 1993) Pettersson, Torbjörn, kanslichef (fr.o.m. den 15 maj 1993) Svensson, Kristina, led. av riksdagen (fr.o.m. den 15 maj 1993)

Huvudsekreterare:

Sandgren, Claes, professor (fr.o.m. den 1 april 1993 t.o.m. den 31 december 1994)

Sekreterare:

Edqvist, OUe, tekn.dr. (fr.o.. den 15 april 1993 t.o.m. den 31 december 1994)

Ganuza, Enrique, forskningssekreterare (fr.o.m. den 1 mars 1993 t.o.m. den 31 december 1994)

Bitr. sekreterare:

Nilsson, Anna, assistent (fr.o.m. den 15 mars 1993 t.o.m. den 30 juni 1994)

Lokal: Klarabergsgatan 23.

Direktiven för kommittén, se dir. 1992:59.

Kommittén beräknas avge sitt slutbetänkande hösten 1995.

8. Utredningen (UD 1993:01) om följderna för Sverige i utrikes- och säkerhetspolitiskt hänseende av olika former av medverkan i den västeuropeiska integrationen.

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande den 23 mars 1993:

Särskild utredare:

Åström, Sverker, ambassadör (fr.o.m. den 23 mars 1993) Leifland, Leif, ambassadör (fr.o.m. den 23 mars 1993)

Sekreterare:

Hagelberg, Anders, departementssekreterare (fr.o.m. den 23 mars 1993)

Direktiven för kommittén, se dir. 1993:19.

Utredningen beräknas avge sin slutrapport senast den 31 januari 1994.

43UD:9   Skr 1993/94:103

9. Utredningen (UD 1993:02) om konsekvenserna för
Sverige i fråga om överlåtelse av beslutsbefogenheter
och tillämpning av den s.k. närhetsprincipen vid
olika former för deltagande i den västeuropeiska
integrationen

Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den 12 mars 1993:

Ordförande:

Ruin, Olof, professor (fr.o.m. den 12 mars 1993)

Ledamöter:

Danelius, Hans, justitieråd (fr.o.m. den 12 mars 1993) Lindh, PernUla, rättschef (fr.o.m. den 12 mars 1993) Palm, Elisabeth, regeringsråd (fr.o.m. den 12 mars 1993) Pålsson, Lennart, professor (fr.o.m. den 12 mars 1993) Sträth, Bo, professor (fr.o.m. den 12 mars 1993)

Ledamot och sekreterare:

Gidlund, Janerik, t.f. professor (fr.o.m. den 14 april 1993)

Bitr. sekreterare:

Sjöberg, Bengt, hovrättsassessor (fr.o.m. den 14 april 1993)

Direktiven för utredningen, se dir. 1993:20.

Utredningen beräknas avge sitt slutbetänkande i januari 1994.

10.       Utredningen (UD 1993:03) med uppdrag att lämna
förslag till den övergripande lagstiftning som krävs
vid en svensk anslutning till EG/EU

TUlkaUade enligt regeringens bemyndigande den 15 juni 1993:

Utredare:

Heckscher, Sten, generaldirektör (fr.o.m. den 15 juni 1993)

Experter:

Abrahamsson, Olle, hovrättsassessor (fr.o.m. den 15 juni 1993)

Isberg, Magnus, kanslichef (fr.o.m. den 15 juni 1993)

Jonsson, Niklas, hovrättsassessor (fr.o.m. den 15 juni 1993)

Larén Marklund, Ingrid, departementsråd (fr.o.m. den 15 juni 1993)

Schäder, Göran, departementsråd (fr.o.m. den 15 juni 1993)

Wahl, Nils, jur.kand. (fr.o.m. den 15 juni 1993)

Åkesson, Håkan, departementssekreterare (fr.o.m. den 15 juni 1993)

Sekreterare:

Persson, Göran, byråchef (fr.o.m. den 15 juni 1993)

Direktiven för utredningen, se dir. 1993:83.

Utredningen beräknas avge sitt slutbetänkande vid årsskiftet 1993/94.

44Kommittéer: Utrikesdepartementet UD: 11

11. Kommittén (UD 1993:04) om effektiviteten i biståndsadministrationen

Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den 24 juni 1993:

Särskild utredare:

Gustafsson, Lennart, docent (fr.o.m. den 9 augusti 1993)

Sekreterare:

Johansson, Sten, ämnessakkunnig (fr.o.m. den 9 augusti 1993)

Lokal: Östra Järnvägsgatan 10, 6 tr.

Direktiven för kommittén, se dir. 1993:87.

Kommittén beräknas avge sitt slutbetänkande den 30 september 1993.

45Fö:l    Skr 1993/94:103

Försvarsdepartementet

Inom detta avsnitt har följande kommittéer avslutat sin verksamhet sedan redovisningen i 1993 års kommitté­berättelse: 1, 2, 3 och 4

1. Utredningen (Fö 1990:02) om frivillig medverkan i totalförsvaret

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande den 4 oktober 1990 med uppdrag att se över den frivilliga försvarsverksamheten inom totalförsvaret:

Särskild utredare:

Bystedt, Britt-Marie, f.d. avdelningschef

Sakkunnig:

Schmidt, Lars, departementssekreterare

Experter:

Bengtsson, Per, departementssekreterare Ekeblom, Mats, generalsekreterare Engren, Lennart, avdelningsdirektör Ferngren, Roland, avdelningsdirektör Håkansson, Anders, generalsekreterare Johansson, Thomas, hovrättsassessor PClefbom, Folke, försvarsdirektör af Malmborg, Marianne, rikslottachef Nordmark, Lars, överste 1. Utterström, Brittmarie, riksbilkärchef Ytterborn, Lars, direktör

Sekreterare:

Streijffert, Helena, fil.dr

Direktiven för utredningen, se dir. 1990:65.

Utredningen har avgett

(SOU 1992:132) Frivillig verksamhet för totalförsvaret.

Uppdraget är därmed slutfört.

46Kommittéer: Försvarsdepartementet Fö:3

2. Pliktutredningen (Fö 1991:02)

Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den 24 juni 1991 med uppdrag att göra en översyn av gmndema för totalförsvarets personalförsörjning genom pliktsystem:

Ordförande:

Brännström, Roland, f.d. led. av riksdagen /s

Ledamöter:

Eneroth, Tomas, metallarbetare /s Jennehag, Jan, led. av riksdagen /v Jousma, Robert, led. av riksdagen /nyd Landerholm, Henrik, led. av riksdagen /m Lindblad, Hans, f.d. led. av riksdagen /fp Petersson, Sven-Olof, led. av riksdagen /c Skånberg, Tuve, led. av riksdagen /kds Wegestål, Karin, led. av riksdagen /s

Experter:

Anderberg, Bengt, generalmajor Eksborg, Ann-Louise, rättschef Janson, Björn, kansliråd Riddarström, Bo, departementsråd Wehlin, Hans, avdelningsdirektör

Sekreterare:

Frid, Sven Rune, avdelningschef

Direktiven för kommittén, se dir. 1991:40.

Kommittén har avgett

(SOU 1992:139) Totalförsvarsplikt

Uppdraget är därmed slutfört.

3. Utredning (Fö 1991:04) om lednings- och

myndighetsorganisationen för försvaret (LEMO)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande den 27 juni 1991 för översyn av totalförsvarets ledningsorganisation på central och regional nivå, samt myndighetsstrukturen inom försvarsdepartementets verksamhetsområde:

Särskild utredare:

Nordbeck, Gunnar, generaldirektör

Experter:

Broström, Ulf, byråchef (fr.o.m. den 17 februari 1992 t.o.m. den 31 januari 1993)

47Fö:3   Skr 1993/94:103

Eksborg, Ann-Louise, rättschef (fr.o.m. den 4 maj 1992)

Forssén, Göran, avdelningschef (fr.o.m. den 17 februari 1992)

Hagberg, Bernt, kommendörkapten (fr.o.m. den 11 november 1992)

Hagström, Karl-Erik, huvudavdelningschef (fr.o.m. den 17 febmari

t.o.m. den 10 november 1992)

Hall, Rune, överste av 1. gr (fr.o.m. den 11 november 1992)

Holmquist, Rolf, expeditionschef och rättschef (t.o.m. den 3 maj

1992)

Jansson, Lars-Olof, direktör (fr.o.m. den 17 febmari t.o.m. den 10

november 1992)

Kihl, Johan, överste (fr.o.m. den 17 februari t.o.m. den 10 november

1992)

Landahl, Jan, departementsråd (fr.o.m. den 15 mars 1993)

Larsson, Krister, generalmajor (fr.o.m. den 15 febmari 1993)

Nilsson, Roland, avdelningschef (fr.o.m. den 17 febmari 1992)

Nordbeck, Peter, konteramiral (fr.o.m. den 17 februari t.o.m. den 10

november 1992)

Ohlsson, Dan, departementsråd

Riddarström, Bo, departementsråd (t.o.m. den 14 mars 1993)

Robinson, Marianne, krigsråd (fr.o.m. den 17 febmari t.o.m. den 10

november 1992)

Rosén, Bjöm, överste 1. gr (fr.o.m. den 17 februari 1992)

Rosenius, Frank, kommendör (fr.o.m. den 17 februari t.o.m. den 10

november 1992)

Stiitz, Göran, förste forskare (fr.o.m. den 1 februari 1993)

Warren, Jan, överste av 1. graden (fr.o.m. den 11 november 1992)

Winblad, Christina, ADB-direktör (fr.o.m. den 17 februari t.o.m.

den 10 november 1992)

Zetterström, Björn, generalläkare (fr.o.m. den 17 febmari t.o.m. den

10 november 1992)

Sekreterare:

Hjalmarsson, Åke, rationaliseringschef

Bitr. sekreterare:

Borgström, Håkan, avdelningsdirektör (t.o.m. den 10 november

1992)

Broström, Ulf, byråchef (fr.o.m. den 1 februari 1993)

Hylländer, Jan, departementssekreterare (t.o.m. den 10 november

1992)

Wennerberg, Maria, departementssekreterare (t.o.m. den 10

november 1992)

Referensgrupp:

Carnerö, Åke, led. av riksdagen/kds (fr.o.m. den 15 april 1992) Ekman, Kerstin, f.d. led. av riksdagen/fp Jousma, Robert, led. av riksdagen/nyd

48Kommittéer: Försvarsdepartementet Fö:4

Lundberg, Sven, led. av riksdagen/s

Nyman, Stig, landstingsråd/kds (t.o.m. den 14 april 1992)

Petersson, Sven-Olof, led. av riksdagen/c

Samuelson, Bjöm, led. av riksdagen/v

Tobisson, Lars, led. av riksdagen/m

Direktiven för utredningen, se dir. 1991:44.

Utredningen har avgett

(SOU 1991:112) Försvarsmaktens ledning

(SOU 1992:85) Förvaltning av försvarsfastigheter

(SOU 1992:101) Försvarsmaktens hälso- och sjukvård

(SOU 1992:105) Administrativt stöd till Försvarsmakten

(SOU 1992:106) Civilbefälhavarna

(SOU 1993:42) Försvarets högskolor

(SOU 1993:95) Ansvars- och uppgiftsfördelningen inom det civila försvaret

Uppdraget är därmed slutfört.

4. Utredningen (Fö 1992:01) om författningsreglering av totalförsvarsplikten (UFT)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande den 27 maj 1992:

Särskild utredare:

Forssberg, Olof, generaldirektör (fr.o.m. den 1 juli 1992)

Experter:

Andersson, Bjöm, överste (t.o.m. den 26 april 1993)

Eksborg, Ann-Louise, rättschef

Hallberg, Sven, överstelöjtnant (t.o.m. den 3 mars 1993)

Hedström, Key, verksjurist

Janson, Björn, kansliråd

Lindblom, Arne, byråchef

Rittsél, Ingvar, generalmajor (fr.o.m. den 4 mars 1993)

Södrin, Adéle, avdelningsdirektör (fr.o.m. den 27 april 1993)

Wallin, Kurt, byråchef

Wehlin, Hans, avdelningsdirektör (fr.o.m. den 4 mars 1993)

Sekreterare:

Orstadius, Mats, rådman

Direktiven för utredningen, se dir. 1992:71.

Utredningen har avgett

(SOU 1993:36) Lag om totalförsvarsplikt och beräknar att i november 1993 avge betänkandet Lag om totalförsvarsplikt. Följdändringarna.

Uppdraget är därmed slutfört.

49

4 Riksdagen 1993/94. 1 saml. Nr 103


Fö:5   Skr 1993/94:103

5. Hot- och riskutredningen (Fö 1992:03)

Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den 21 december 1992 med uppdrag att utreda fredstida påfrestningar och risker samt vissa frågor inom totalförsvarets civila del:

Ordförande:

Krönmark, Eric, landshövding (fr.o.m. den 1 februari 1993)

Ledamöter:

Carnerö, Åke, led. av riksdagen (fr.o.m. den 1 februari 1993) Henriksson, Birgit, led. av riksdagen (fr.o.m. den 1 febmari 1993) Jousma, Robert, led. av riksdagen (fr.o.m. den 1 febmari 1993) Knutson, Göthe, led. av riksdagen (fr.o.m. den 1 februari 1993) Lindblad, Hans, f.d. led. av riksdagen (fr.o.m. den 1 februari 1993) Skoog, Christer, led. av riksdagen (fr.o.m. den 1 februari 1993) Söderqvist, Oswald, f.d. led. av riksdagen (fr.o.m. den 1 febmari 1993)

Thorén, Rune, led. av riksdagen (fr.o.m. den 1 februari 1993) Wegestål, Karin, led. av riksdagen (fr.o.m. den 1 febmari 1993) Vestlund, Irene, led. av riksdagen (fr.o.m. den 1 februari 1993)

Sakkunniga:

Frigren, Suzanne, departementsråd (fr.o.m. den 1 februari 1993) Hafström, Marie, departementsråd (fr.o.m. den 1 februari 1993) Lindgren, Karin, departementssekreterare (fr.o.m. den 15 aprU 1993) Sundin, Åke, kansliråd (fr.o.m. den 1 febmari 1993)

Experter:

Bjurman, Ulf, kansliråd (fr.o.m. den 1 september 1993)

Cederqvist, Jane, direktör (fr.o.m. den 1 febmari 1993 t.o.m. den 14

april 1993)

Holmgren, Gunnar, t.f. överdirektör (fr.o.m. den 1 februari 1993)

Sandborgh, Björn, byråchef (fr.o.m. den 1 febmari 1993)

Welin, Gustaf, generallöjtnant (fr.o.m. den 1 febmari 1993)

Ågren, Birgitta, sektionschef (fr.o.m. den 15 april 1993)

Sekreterare:

Frid, Sven Rune, avdelningschef (fr.o.m. den 1 februari 1993)

Lokal: Försvarsdepartementet, Jakobsgatan 9, 10333 Stockholm, tel. växel 763 1000, direktval 7632736 (Frid).

Direktiven för utredningen, se dir. 1993:4.

Utredningen har avgett (SOU 1993:89) Massflykt till Sverige av asyl- och hjälpsökande

Utredningen beräknas avge sitt slutbetänkande vid årsskiftet 1994/95.

50Kommittéer: Försvarsdepartementet Fö:7

6. Räddningstjänstutredningen (Fö 1993:02)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande den 25 februari 1993 om översyn av formema för den kommunala räddningstjänsten m.m.:

Särskild utredare:

Molin, Björn, landshövding (fr.o.m. den 18 maj 1993)

Sakkunniga:

Agevik, Eva, departementssekreterare (fr.o.m. den 18 maj 1993)

Bergwall, Anders, departementssekreterare (fr.o.m. den 18 maj

1993)

Johansson, Thomas, hovrättsassessor (fr.o.m. den 18 maj 1993)

Zelmin-Åberg, Ema, departementssekreterare (fr.o.m. den 18 maj

1993)

Experter:

Anderberg, Carl-Gustav, f.d. verkställande direktör (fr.o.m. den 18

maj 1993)

Andréasson, Nils, räddningschef (fr.o.m. den 18 maj 1993)

Delden, Peter, föredragande (fr.o.m. den 18 maj 1993)

Larsen, Solveig, ingenjör (fr.o.m. den 18 maj 1993)

Sandberg, Nils, avdelningschef (fr.o.m. den 18 maj 1993)

Ågren, Birgitta, sektionschef (fr.o.m. den 18 maj 1993)

Sekreterare:

JaUander, Ulf, avdelningsdirektör (fr.o.m. den 18 maj 1993) Lindeberg, Göran, organisationsdirektör (fr.o.m. den 18 maj 1993)

Lokal: Försvarsdepartementet, Jakobsgatan 9, 10333 Stockholm, tel. växel 763 1000, direktval 763 2745.

Direktiven för utredningen, se dir. 1993:30.

Utredningen beräknar slutföra sitt arbete senast den 30 april 1994.

7. Utredning (Fö 1993:03) om orgamsation av

myndigheten CivUbefalhavaren i Södra civilområdet

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande den 6 maj 1993:

Särskild utredare:

Krönmark, Eric, landshövding

Experter:

Dreiwitz, Bo, kanslichef (fr.o.m. den 1 juni 1993) Nermark, Curt, kanslichef (fr.o.m. den 1 juni 1993)

51Fö:7   Skr 1993/94:103

Sekreterare:

Broström, Ulf, byråchef (fr.o.m. den 1 juni 1993)

Lokal: Försvarsdepartementet., Jakobsgatan 9,103 33 Stockholm, tel. växel 763 1000, direktval 7632742 (Broström).

Direktiven för utredningen, se regeringsbeslut den 6 maj 1993.

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete den 30 juni 1994.

8. Utredning (Fö 1993:04) om organisation av

myndigheten CivUbefalhavaren i Norra civilområdet

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande den 6 maj 1993:

Särskild utredare:

Brodin, Gunnar, landshövding

Experter:

Hörtin, Helge, kanslichef (fr.o.m. den 1 september 1993) Lagesson, Rolf, avdelningsdirektör (fr.o.m. den 1 september 1993)

Sekreterare:

Larsson, Bmno, planeringschef (fr.o.m. den 1 september 1993)

Lokal: Länsstyrelsen i Norrbotten, 97186 Luleå, tel. växel 0920-96000 (Bmno Larsson)

Direktiven för utredningen, se regeringsbeslut den 6 maj 1993.

Utredningen beräknas lämna sin slutrapport i juli 1994.

9. Kommission (Fö 1993:06) för granskning av JAS-projektet

Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den 16 september 1993:

Ordförande:

Erngren, Birgit, generaldirektör

Ledamöter:

Bohlin, Britt, led. av riksdagen

Granstedt, Pär, led. av riksdagen

Jousma, Robert, led. av riksdagen

Lindblad, Hans, f.d. led. av riksdagen

Lindh, Ove, hovrättspresident

Sundström, Anders, kommunalråd

Schyman, Gudrun, led. av riksdagen (t.o.m. den 28 september 1993)

52Kommittéer: Försvarsdepartementet Fö: 10

Söderqvist, Oswald, f.d. led. av riksdagen (fr.o.m. den 29 september

1993)

Winberg, Håkan, hovrättspresident

Ågren, Jan Erik, led. av riksdagen

Sekreterare:

Hjalmarsson, Åke, rationaliseringschef

Lokal: Försvarsdepartementet, Jakobsgatan 9, 10333 Stockholm, tel. växel 7631000, direktval 7632711 (Hjalmarsson).

Direktiven för kommissionen, se dir. 1993:109.

Kommissionen beräknas avsluta sitt arbete senast den 31 december 1993.

10. utredning (Fö 1993:07) om organisation av ny myndighet för pliktpersonal

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande den 28 oktober 1993:

Särskild utredare:

Tånneryd, Jan, generaldirektör (fr.o.m. den 28 oktober 1993)

Sakkunniga:

Janson, Björn, kansliråd (fr.o.m. den 11 november 1993) Ohlsson, Dan, departementsråd (fr.o.m. den 11 november 1993)

Experter:

Fahlén, Ove, överste av 1. graden (fr.o.m. den 11 november 1993) Larsson, Kjell, avdelningsdirektör (fr.o.m. den 11 november 1993) Lindblom, Arne, byråchef (fr.o.m. den 11 november 1993) Nygren, Göte, avdelningsdirektör (fr.o.m. den 11 november 1993) Rittsél, Ingvar, generalmajor (fr.o.m. den 11 november 1993) Waller, Marianne, överdirektör (fr.o.m. den 11 november 1993) Wehlin, Hans, avdelningsdirektör (fr.o.m. den 11 november 1993)

Sekreterare:

Ruhe, Henrik, krigsråd (fr.o.m. den 11 november 1993)

Lokal: Försvarets civilförvaltning. Karolinen, 651 80 Karlstad, tel. växel 054-105400.

Direktiven för utredningen, se dir. 1993:121.

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete i mars 1994.

53S:l    Skr 1993/94:103

Socialdepartementet

Inom detta avsnitt har fiiljande kommittéer avslutat sin verksamhet sedan redovisningen i 1993 års kommitté­berättelse: 2, 3, 5, 8, 9, 11,14, 16, 20, 21 och 25

1. Hälso- och sjukvårdsberedningen (S 1987:04)

Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den 29 april 1987 för att ta upp frågor som är av stor vikt frän nationella utgångspunkter:

Beredningens fortsatta arbete övervägs f.n. inom regeringskansliet.

Regeringen har enligt beslut den 14 april 1988 beslutat att tillkalla ett rådgivande organ till hälso- och sjukvårdsberedningen: Folkhälsogruppen Folkhälsogruppen har givit ut följande rapporter:

1989:1 Riktlinjer för folkhälsoarbetet och Folkhälsogruppens uppgifter

1989:2 Åtgärder för att minska tobaksbruket i Sverige

1989:3 Seminarium om sjukfrånvaro och utslagning från arbetslivet -omfattning och orsaker

1989:4 Bättre kostvanor - åtgärder för att minska risken för cancer och hjärt- kärlsjukdom

1989:5 Kunskapsunderlag för hälsopolitik, folkhälsovetenskaplig forskning och fortbildning - särskilt med avseende pä socialsektorns behov.

1991:6 Miljö och Hälsa - en gemensam europeisk stadga framtagen av WHO

1991:7 Cancerförebyggande arbete - konferens om hälso- och sjukvärdens roll

1991:8 Hela folkets hälsa - en nationell strategi

1991:9 Folkhälsans villkor

1991:10 Folksjukdomarna och deras orsaker

1991:11 Folkhälsan och den offentliga sektorn

1991:12 Hela folkets hälsa - sammanfattning

54Kommittéer: Socialdepartementet S:2

1991:13 A National Strategy for Health - Summary 1992:14 Tobaksbmk - bland bam och ungdom - reklamens betydelse 1992:15 Folkhälsodata, Personuppgifter i folkhälsoarbetet 1992:16 Jordmån för ett gott liv

2 Merkostnadskommittén (S 1990:04)

Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den 17 maj 1990 för att genomföra en utredning om det samlade förmånssystemet för försäkrade med kostnader för sjukdom och handikapp

Ordförande:

Bohlin, Görel, landshövding

Ledamöter:

Backlund, Rune, led. av riksdagen /c Eriksson, Berith, led. av riksdagen /v Gustafsson, Nils-Olof, led. av riksdagen /s Gårdestig, Martha, led. av riksdagen /kds Håvik, Doris, led. av riksdagen /s Nilsson, Gunnar, led. av riksdagen /s Persson, Bertil, led. av riksdagen /m Sandberg, Barbro, led. av riksdagen /fp Westin, Aina, led. av riksdagen /s

Sakkunniga:

Fcrnkvist, Urban, verksamhetsledare Wickström, Maud, ombudsman

Experter:

Biirén, Per-Olof, departementssekreterare Reimfelt, Kurt, enhetschef Sjöblom, Ture, enhetschef Winblad, Ulf, utredare

Sekreterare:

Helgstrand, Lars, avdelningsdirektör (t.o.m. den 7 februari 1993) Nilsson, Christer, socionom (t.o.m. den 31 december 1992)

Direktiven för kommittén, se dir. 1990:34, dir. 1991:5 och dir 1992:65.

Kommittén har avgett (SOU 1992:129) Merkostnader vid sjukdom och handikapp.

Uppdraget är därmed slutfört.

55S:3   Skr 1993/94:103

3. Utredningen (S 1990:05) om

socialförsäkringsregisterlag (SFRL-utredningen)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande den 4 oktober 1990 med uppgift att utreda och att lägga fram förslag om författningsreglering av personregister på socialförsäkringsområdet:

Särskild utredare:

Törnell, Inga-Britt, justitieråd

Sakkunniga:

Elmhammer, Nils, statistikchef

Forsberg, Eva, departementssekreterare

Krook, Inger, departementssekreterare

Laan, Karin, departementsråd

Lindgren, Leif, bitr. verksjurist

Malker, Hans, avdelningsdirektör

Nordlund, Jan, avdelningschef

Rosén, Björn, hovrättsassessor

Rydén, Inger, departementsråd (t.o.m. den 31 mars 1993)

Svensson, Hans, förbundsdirektör

Wennström, Gunnar, avdelningschef

Sekreterare:

Eklund, Olof, kammarrättsassessor (t.o.m. den 31 mars 1993) von Sivers, Lia, kammarrättsassessor (t.o.m. den 31 mars 1993) Åkesson, Ingvar, hovrättsassessor (t.o.m. den 31 mars 1993)

Direktiven för utredningen, se dir 1990:59.

Utredningen har avgett (SOU 1991:9) Lokala sjukförsäkringsregister.

Utredningen har avgett

(SOU 1993:11) Socialförsäkringsregister.

Uppdraget är därmed slutfört.

4. Utredningen (S 1991:03) om socialförsäkringen och EG

Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den 17 januari 1991:

Särskild utredare:

Abelson, Lars Göran, hovrättsråd

Sakkunniga:

Lindquist, Göran, departementssekreterare Ljungqvist, Björn, ekonom

56Kommittéer: Socialdepartementet S:S

Norin, Birgitta, avdelningsdirektör (fr.o.m. den 1 september 1993) Rahm, Håkan Martin, departementsråd Rydén, Inger, departementsråd Sandler, Göran, avdelningsdirektör

Experter:

Elmqvist, Lars, hovrättsråd (fr.o.m. den den 1 november 1992)

Ehnsson, Gudrun, avdelningsdirektör

Wallén, Ulla, hovrättsråd (fr.o.m. den 1 mars 1993)

Sekreterare:

Ekdahl, Nils Petter, tf. hovrättsassessor (fr.o.m. den 1 febmari 1993)

Serrander, Lena, rådman

Wallén, Ulla, hovrättsråd (t.o.m. den 28 februari 1993)

Lokal: Departementetens utredningsavdelning. Västergatan 47. Postadress: Box 187, 20121 Malmö, tel. växel 040/355855.

Direktiven för utredningen, se dir. 1991:2.

Utredningen har avgett

(SOU 1992:26) Rätten till folkpension - kvalifikationsregler i internationella förhållanden

Utredningen beräknas avge sitt slutbetänkande i slutet av år 1993.

5. 1991 års arvsfondsutredning (S 1991:04)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande den 24 januari 1991:

Särskild utredare:

Sturkell, Carl E, f.d. lagman

Sakkunniga:

Alinmé-Kågerman, Britta, hovrättsassessor Avelin-Mangefors, Mia, organisationspedagog Bryntesson, Lars, departementsråd Fogelberg, Boo, ekonomichef Farm, Ingemar, kanslichef Malmqvist, Gunhild, departementssekreterare Möller, Agneta, kammarråd Thorstenson, Billy, departementsråd

Sekreterare:

Almebäck, Bengt, rådman Johansson, Pia, hovrättssassessor

Direktiven för utredningen, se dir. 1991:3.

Utredningen har avgett

57S:5   Skr 1993/94:103

(SOU 1992:120) Allmänna arvsfonden Uppdraget är därmed slutfört.

6. Kommittén (S 1991:07) om översyn av socialtjänstlagen

Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den 13 juni 1991:

Ordförande:

Ifvarsson, Carl-Anders, statssekreterare

Ledamöter:

Andersson, Anders, primärvårdsnämndsordförande

Bergdahl, Leif, led. av riksdagen /nyd (fr.o.m. den 15 maj 1993)

Brohult, Johan, led. av riksdagen /nyd (t.o.m. den 14 maj 1993)

Carlberg, Alec, förbundssekreterare

Jonsson, Göte, led. av riksdagen /m

Karlsson, Rinaldo, led. av riksdagen /s

Klingvall, Maj-Inger, led. av riksdagen /s

Larsson, Roland, led. av riksdagen /c

Ronne-Björkqvist, Ingrid, f.d. led. av riksdagen /fp

Sakkunniga:

Andersson, Ulf, socialdirektör

Björkman, Jerker, ombudsman

Bygdell, Agneta, förbundsordförande

Ceder, Håkan, departementsråd

Ewerlöf, Göran, rådman

Johansson, Karl-Axel, sektionschef

Lenas, Inger, utredningssekreterare

Pettersson, Gun-Marie, departementssekreterare (fr.o.m. den 1 mars

1993)

Sahlin, Jan, förbundsjurist

Svensson, Sten, kansliråd (t.o.m. den 28 februari 1993)

Wigzell, Kerstin, överdirektör

Experter:

Fahlberg, Gunnar, chefsjurist Petersén, Leif, förbundsjurist Wiklund, Åsa, avdelningsdirektör (fr.o.m. den 15 juni 1993)

Sekreterare:

Edström, Arne, kammarrättsassessor

Eklund, Olof, kammarrättsassessor (fr.o.m. den 1 april 1993)

Helling, Sonja, avdelningsdirektör

Lundberg, Leif, revisionskonsult

58Kommittéer: Socialdepartementet S:7

Minell, Marita, departementssekreterare

Lokal: Fredsgatan 2. Postadress: Socialdepartementet, 10333 Stockholm, tel. växel. 7631000.

Direktiven för kommittén, se dir. 1991:50 samt 1993:72.

Kommittén har avgett

(SOU 1992:98) Kommunernas socialbidrag - en kartläggning av normer, kostnader m.m.

(SOU 1993:30) Rätten till bistånd inom socialtjänsten

(SOU 1993:82) Frivilligt socialt arbete. Kartläggning och kunskapsöversikt

(SOU 1993:91) Socialtjänstens roll i samhällsplanering och samhällarbete. En kunskapsöversikt och ett diskussionsunderlag

Kommittén beräknas avge sitt slutbetänkande den 30 juni 1994.

7. Pensionärskommittén (S 1991:08)

Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den 6 juni 1991:

Ordförande:

Könberg, Bo, statsråd (fr.o.m. den 9 mars 1993) Westerberg, Bengt, statsråd (t.o.m. den 8 mars 1993)

Ledamöter:

Bergvall, Olof, förbundsordförande Carlshamre, Nils, förbundsordförande Ekberg, Valter, vice förbundsordförande Eklund, Mauritz, samhällsutskottsordförande Ifvarsson, Cari-Anders, statssekreterare Jonäng, Gunnel, vice förbundsordförande Könberg, Bo, statsråd (t.o.m. den 8 mars 1993) Moberg, Bernt, förbundskonsulent Rådö, Göran, statssekreterare Sandberg, Lars, förbundsordförande Öhrn, Joel, vice förbundsordförande

Sakkunnig:

Sibbmark, Bengt, kansliråd

Expert:

Oscarson, Stefan, departementssekreterare (fr.o.m. den 9 mars 1993)

Torpare, Bo, departementssekreterare

Åkesson, Per, departementssekreterare (fr.o.m. den 9 mars 1993)

Lokal: Jakobsgatan 26. Postadress: Socialdepartementet, 103 33 Stockholm, tel. växel 763 1000.

59S:7   Skr 1993/94:103

Direktiven för kommittén, se dir. 1991:49. Kommitténs arbete beräknas pågå tills vidare.

8. Utredningen (S 1991:10) för översyn av vissa frågor inom arbetsskadeförsäkringen

Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den 22 augusti 1991:

Särskild utredare:

Ekberg, Leif, president i Försäkringsöverdomstolen (t.o.m. den 31 december 1992)

Sakkunniga:

Birgersdotter, Mikaela, jur.kand

Forsberg, Eva-Maria, departementssekreterare

Eckerhall, Alf, bitr. direktör

Gabrielsson, Edmund, f.d. generaldirektör

Grahn, Börje, ombudsman

Hansson, Birgit, leg. psykolog

Lundius, Annika, hovrättsassessor

Nordlund, Jan, avdelningschef

Persson, Kurt Inge, direktör

Pewe, Bengt, sekreterare

Rydén, Inger, departementsråd

Sandqvist, Lars-Åke, ombudsman

Schedin, Hans, departementsråd

Schönning, Ola, direktör

Sjöberg, Margareta, förhandlingsdirektör

Stridsberg, Kerstin, departementssekreterare

Svensson, Jan, förhandlare

Tillbom, Börje, direktör

Referensgrupper:

Backlund, Rune, led. av riksdagen /c Beijer, Lennart, ombudsman Godin, Sigge, led. av riksdagen /fp Gustafsson, Nils-Olof, led. av riksdagen /s Lantz, Kenneth, led. av riksdagen /kds Lindblad, Gullan, led. av riksdagen /m Rhenman, Gustav, kanslichef Birgersdotter, Mikaela, jur.kand Eckerhall, Alf, bitr. direktör Grahn, Börje, ombudsman Hansson, Birgit, leg. psykolog Pewe, Bengt, sekreterare

60Kommittéer: Socialdepartementet 8:9

Sandqvist, Lars-Åke, ombudsman Sjöberg, Margareta, förhandlingsdirektör Svensson, Jan, förhandlare

Sekreterare:

Arvidson, Thomas, personskadechef (t.o.m. den 31 december 1992) Bladini, Filip, jur.dr (t.o.m. den 31 december 1992)

Direktiven för kommittén, se dir. 1991:74 och dir. 1991:109.

Utredningen har avgett

(SOU 1992:39) Begreppet arbetsskada

Utredningen har upphört fr.o.m. den 1 januari 1993.

9. Utredningen (S 1991:13) om Handikappolitikens Anpassning vid Närmandet av Sverige till Europeiska gemenskaperna (HANSE)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande den 27 juni 1991 för att utreda vad ett svenskt medlemskap i EG eller ett kommande EES-avtal för svenskt vidkommande kan innebära för människor med funktionsnedsättningar samt ge regeringen underlag till ett svensk agerande i dessa frågor:

Särskild utredare:

Mattsson, Bengt-Olof, överdirektör

Sakkunniga:

Bohman, Anne, kassaförvaltare

Carlson, Barbro, kanslichef

Carlsson, Rolf, förbundsordförande

Fogelberg, Boo, ekonomichef

Hejdenberg, Kerstin, förbundsordförande

Johansson, Solveig, ombudsman

Lundberg, Börje, docent

Nilsson, Berndt, generalsekreterare

Ording, Jan, direktör

Sandborg, Eva, departementssekreterare

Sterte-Jacobsson, Lena, departementssekreterare

Ulmeryd, Kjell, internationell sekreterare

Wahlström, Victor, förbundsdirektör

Utredaren har avgett rapporter om handikappfrågornas förekomst på alla samhällsområden, EG-medlemsskapets påverkan pä hemtjänst, färdtjänst och hjälpmedel, HANSEs enkät om EG och handikappfrågan till myndigheter samt slutrapport med förslag. Varje fråga har en handikappaspekt - även inom Europeiska Unionen.

Uppdraget är därmed slutfört.

61S:10   Skr 1993/94:103

10. Pensionsarbetsgruppen (S 1991:14)

Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den 28 november 1991:

Ordförande:

Könberg, Bo, statsråd

Ledamöter:

Bergdahl, Leif, led. av riksdagen /nyd

Börjesson, Per-Lennart, ekonom (t.o.m. den 31 januari 1993)

Gennser, Margit, led. av riksdagen /m

Hedborg, Anna, landstingsdirektör

Hoffmann, Ulla, informatör (fr.o.m. den 1 febmari 1993)

Pettersson, Åke, partisekreterare

Thalén, Ingela, led. av riksdagen /s

Westerholm, Barbro, led. av riksdagen /fp

Wiklund, Pontus, led. av riksdagen /kds

Experter:

Ahlenius, Inga-Britt, generaldirektör

Palmer, Edward, enhetschef

Rydén, Inger, departementsråd (fr.o.m. den 1 februari 1993)

Sibbmark, Bengt, kansliråd (t.o.m. den 31 januari 1993)

Östblom, Lennart, hovrättsassessor (fr.o.m. den 1 maj 1993)

Sekreterare:

Ackerby, Stefan, kansliråd (fr.o.m. den 18 oktober 1993)

Abelson, Lars Göran, hovrättsråd, tillika vice ordförande på

avdelning

Ehnsson, Gudrun, avdelningsdirektör

Gilljam, CecUia, hovrättsassessor

Olsson, Hans, byråchef

Lokal: Fredsgatan 2. Postadress: Socialdepartementet, 103 33 Stockholm, tel. 7634105 (Ehnsson) 240740 (Olsson) samt Departementens utredningsavdelning. Västergatan 47, Postadress: Box 187, 20121 Malmö, tel. 040/355871 (Abelson) och 040/355875 (Gilljam)

Direktiven för arbetsgruppen, se dir. 1991:102.

Arbetsgruppen har avgett

(Ds 1992:89) Ett reformerat pensionssystem - bakgrund, principer och skiss

Arbetsgruppen beräknas avsluta sitt arbete år 1993.

62Kommittéer: Socialdepartementet S:12

11. Betalningsansvarskommittén (S 1991:16)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande den 28 november 1991:

Ordförande:

Wigzell, Kerstin, överdirektör

Ledamöter:

Alaby, Gert, programledare Hedberg, Anders, sektionschef

Sakkunniga:

Albertsson, Monica, departementssekreterare

Allard-Ringborg, Solveig, utredare

Blom, Jan-Evert, förbundssekreterare (fr.o.m. den 1 april 1993)

Holmberg, Sigbrit, avdelningsdirektör

Jennbert, Kristina, departementssekreterare

Sekreterare:

Engström, Barbro, sekreterare (t.o.m. den 30 juni 1993) Zätterqvist, Marianne, planeringssekreterare (t.o.m. den 30 juni 1993)

Direktiven för utredningen, se dir. 1991:105.

Kommittén har avgett

Delrapport 1. Kommunalt betalningsansvar för medicinskt fardigbehandlade - somatisk akutsjukvård och geriatisk värd. Enkätredovisning.

Delrapport 2. Kommunalt betalningsansvar - Erfarenheter hittills -Somatisk långtidssjukvård - Enskilda vårdhem - Landstingsfria kommuner. (SOU 1993:49) Ett år med betalningsansvar

Uppdraget är därmed slutfört.

12. Alkoholpolitiska kommissionen (S 1991:17)

Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den 19 december 1991:

Ordförande:

Mundebo, Ingemar, generaldirektör

Ledamöter:

Andersson, Ingrid, led. av riksdagen /s (t.o.m. den 14 juni 1993) Israelsson, Karin, led. av riksdagen /c Karlsson, Bert-Inge, socionom Kling, Peter, led. av riksdagen /nyd Larsson, Owe, led. av riksdagen Iv

63S:12   Skr 1993/94:103

Orring, Ulla, led. av riksdagen /fp

Palm, Sverre, led. av riksdagen /s

Persson, Anita, led. av riksdagen /s (fr.o.m. den 15 juni 1993)

Romanus, Gabriel, verkställande direktör

Svensson, Sten, led. av riksdagen /m

Örtendahl, Claes, generaldirektör

Sakkunniga:

Berensson, Karin, utredare (fr.o.m. den 15 september 1993)

Enegren, Johan, departementssekreterare (t.o.m. den 30 april 1993)

Gynna Oguz, Christina, departementsråd

Juhlin-Dannfelt, Dag, departementssekreterare (fr.o.m. den 1 maj

1993)

Lindberg, Jakob, överdirektiir

Netz, Bo, departementssekreterare (fr.o.m. den 1 juli 1993)

Sundin, Anita, sekreterare

Wallgrund, Gunilla, utredare (t.o.m. den 14 september 1993)

Experter:

Hibell, Bjöm, direktör Lindgren, Leif, bitr. verksjurist Romelsjö, Anders, docent

Sekreterare:

Carlsten, Peter, utredningssekreterare (t.o.m. den 24 juni 1993) Faltin, Helene, jur.kand. (t.o.m. den 15 november 1992) Gerdman, Peter, avdelningsdirektör (fr.o.m. den 1 maj 1993) Gustafsson, Margareta, socionom (fr.o.m. den 1 mars 1993) Hellstrand, Johan, byrådirektör Larsson, Rolf, jur.kand. Noaksson, Hans, revisionsdirektör Olsson, Orvar, fil.lic. (fr.o.m. den 1 oktober 1993)

Bitr. sekreterare:

Holmberg, Roger, sekreterare (fr.o.m. den 1 november 1992 t.o.m.

den 28 februari 1993)

Zetterlind, Ulla, kurator (fr.o.m. den 1 mars 1993 t.o.m. den 30 juni

1993)

Lokal: Fredsgatan 2. Postadress: Socialdepartementet, 10333 Stockholm, tel. växel 7631000

Direktiven för kommissionen, se dir. 1991:124.

Kommissionen har avgett

(SOU 1993:50) Serveringsbestämmelser. Förslag till ändringar i lagen om handel med drycker (LHD)

Kommissionen beräknas avge sitt slutbetänkande i början av är 1994.

64Kommittéer: Socialdepartementet S:14

13. Utredningen (S 1992:02) om prioriteringar inom hälso- och sjukvården

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande den 30 januari 1992:

Ordförande:

Einhom, Jerzy, led. av riksdagen /kds

Ledamöter:

Andersson, Ingrid, led. av riksdagen /s Carlsson, Leif, led. av riksdagen /m Hallerby, Nils, förbundsordförande Krook, Caroline, domprost Lindqvist, Bengt, f.d. statsråd Östh, Rosa, led. av riksdagen /c

Sakkunniga:

Asplund, Kjell, överläkare

Beck-Friis, Barbro, med.dr.

Calltorp, Johan, med. dr

Carlsson, Bibbi, sjukhusdirektör

Centerstig, Anne-Christine, l:e sekreterare

Edhag, Olof, överdirektör (fr.o.m. den 1 januari 1993)

Hermerén, Göran, professor

Jonsson, Egon, professor

Jonsson, Lena, departementssekreterare

Sekreterare:

Ottosson, Jan-Otto, professor

Skoglund, Caj, hälso- och sjukvårdsdirektör

Lokal: Fredsgatan 2. Postadress: Socialdepartementet, 10333 Stockholm, tel. växel 7631000.

Direktiven för utredningen, se dir 1992:8.

Kommittén har avgett (SOU 1993:93) Vårdens svära val

Kommittén beräknas avge slutbetänkande senast i december 1994.

14. Specialisttaxeutredningen (S 1992:03)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande den 12 mars 1992:

Särskild utredare:

Karlsson, Per-Ove, bitr. försäkringskassedirektör

Experter:

Albertsson, Monica, departementssekreterare Biirén, Per-Olof, departementssekreterare

65

5 Riksdagen 1993/94. 1 saml. Nr 103


S:14   Skr 1993/94:103

Ekwall, Björn, direktör Jordin, Bo, koordinator Lindberg, Catharina, enhetschef Morawski, Rikard, överläkare Sjöberg, Kerstin, utredare

Sekreterare:

Wall, Barbro, avdelningsdirektör (t.o.m. den 18 december 1992)

Direktiven för utredningen, se dir. 1992:29.

Utredningen har avgett

(SOU 1992:118) Taxa för vård hos privatpraktiserande specialistläkare.

Uppdraget är därmed slutfört.

15. Kommittén (S 1992:04) om hälso- och sjukvårdens finansiering och organisation, HSU 2000

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande den 12 mars 1992:

Ordförande:

Rådö, Göran, statssekreterare

Ledamöter:

Andersson, Ann-Christin, informationssekreterare

Andnor, Berit, led. av riksdagen /s

Bergdahl, Leif, led. av riksdagen /nyd (fr.o.m. den 23 april 1993)

Brohult, Johan, led. av riksdagen /nyd (t.o.m. den 22 april 1993)

Einhorn, Jerzy, led. av riksdagen /kds

Holgersson, Bengt, landstingsråd

Holmberg, Bo, led av riksdagen /s

Israelsson, Karin, led. av riksdagen /c

Jonsson, Göte, led. av riksdagen /m

Wågö, Liselott, led. av riksdagen /m

Sakkunniga:

Alaby, Gert, programledare Dreber, Agneta, generaldirektör Ennefors, Kenneth, departementssekreterare Heinsoo, Toivo, lanstingsdirektör Lidbom, Tore, ombudsman Milton, Anders, verkst. direktör Ohlsson, Inger, förbundsordförande Petersson, Ingrid, departementsråd Rydén, Inger, departementsråd Scherman, Karl Gustav, generaldirektör

66Kommittéen Socialdepartementet S:16

Stranden, Hans, departementsråd (fr.o.m. den 15 juli 1993) Wetterberg, Gunnar, departementsråd Örtendahl, Claes, generaldirektör

Expert:

Jönsson, Bengt, professor (fr.o.m. den 12 mars 1993)

Sekreterare:

Ackerby, Stefan, kansliråd (t.o.m. den 28 februari 1993 och fr.o.m.

den 1 juni 1993)

Einevik-Bäckstrand, Kerstin, projektledare

Fredriksson, Yvonne, departementssekreterare (fr.o.m. den 1

december 1992)

Kärvinge, Christina, departementsråd

Expertgmppen:

Ordförande:

Jönsson, Bengt, professor (t.o.m. den 11 mars 1993)

Experter:

Bergstedt, Tord, finansdirektör (t.o.m. den 11 mars 1993) Bylund, Mats, kanslichef (t.o.m. den 11 mars 1993) Kallner, Mora, sjukhusdirektör (t.o.m. den 11 mars 1993) Ljungqvist, Mats-Olof, ekonomidirektör (t.o.m. den 11 mars 1993) von Otter, Casten, professor (t.o.m. den 11 mars 1993) Söderström, Lars, docent (t.o.m. den 11 mars 1993)

Sekreterare:

Garpenby, Peter, forskarassistent (t.o.m. den 11 mars 1993) Rehnberg, Clas, ekonomie doktor (t.o.m. den 11 mars 1993)

Lokal: Östra Järnvägsgatan 10. Postadress: Socialdepartementet, 10333 Stockholm, tel. växel 7631000. Direktiven för kommittén, se dir. 1992:30.

Kommittén har avgett

(SOU 1993:38) Hälso- och sjukvärden i framtiden - Tre modeller. Rapport frän expertgmppen till HSU 2000

Kommittén beräknas avge sitt slutbetänkande i mars 1994.

16. Kommittén (S 1992:05) om åtgärder i anledning av WHO:s och Unicefs gemensamma initiativ i syfte att sladda, stödja och främja amning

TillkaUad enlig regeringens bemyndigande den 2 aprU 1992:

Ordförande:

Söder, Karin, Ld. statsråd

Ledamöter:

Hofvander, Yngve, professor Idenstedt, Ulla, sjuksköterska

67S:16   Skr 1993/94:103

Israelsson, Margareta, led. av riksdagen /s

Kylberg, EUsabeth, ordförande Amningshjälpen (fr.o.m. den 3

december 1992)

Larsson, Christina, programhandläggare (fr.o.m. den 11 februari

1993)

Larsson, Yngve, professor

Marnell, Eva, barnsjuksköterska

Mathsson, BertU, sakkunnig

Ransjö-Arvidson, Anna-Berit, lic.med.sc.

Schollin, Jens, bitr. överläkare

Wallstam, Eva, avdelningsdirektör (t.o.m. den 10 febmari 1993)

Expertgmppen:

Ordförande:

Hofvander, Yngve, professor

Experter:

Finnström, Orvar, överläkare Kylberg, Elisabeth, nutritionist Lindmark, Gunilla, överläkare Sunderlin, Claes, överläkare Widström, Anne-Marie, barnmorska

Sekreterare:

HUlervik, Charlotte, forskare (t.o.m. den 31 oktober 1993)

Direktiven för kommittén, se dir 1992:41.

Kommittén har avgett

(SOU 1993:86) Amningsvänlliga sjukhus för att skydda, stödja och främja amning

Uppdraget är därmed slutfört.

17. Kommittén (S 1992:06) för FN:s familjeår

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande den 9 april 1992:

Ordförande:

Ifvarsson, Carl-Anders, statssekreterare

Ledamöter:

Antemar, Gudrun, hovrättsassessor

Bryntesson, Lars, departementsråd

Cederholm-Cars, Eva, departementssekreterare

Danielson, Mona, departementsråd

Gynna Oquz, Chrstina, departementsråd (t.o.m. den 31 mars 1993)

Hultinger, Eva-Stina, kansliråd (fr.o.m. den 1 april 1993)

68Kommittéer: Socialdepartementet S:18

Kashefi, Bettina, departementssekreterare

Pettersson, Gun-Marie, departementssekreterare (fr.o.m. den 1 april

1993)

Thorstenson, Billy, departementsråd

Wiklund, Ethel, ambassadör

Zachrison-Nilsson, Ann, kansliråd

Sakkunniga:

Drangel, Louise, sakkunnig (fr.o.m. den 1 april 1993) Eriksson, Eva, kommunalråd (fr.o.m. den 1 april 1993) Lindqvist, Göran, departementssekreterare

Mathsson, Bertil, sakkunnig (t.o.m. den 31 mars 1993) Wieselgren, Jon Peter, kansliråd

Expert:

Kindlund, Sören, kansliråd (fr.o.m. den 1 april 1993)

Sekreterare:

Arve-Pares, Birgit, avdelningsdirektör (fr.o.m. den 1 november 1992)

Bitr. sekreterare:

Wikström, Lena (fr.o.m. den 1 augusti 1993)

Lokal: Jakobsgatan 26. Postadress: Socialdepartementet, 10333 Stockholm, tel. växel 7631000.

Direktiven för kommittén, se dir. 1992:56.

Kommittén beräknas avsluta sitt arbete under år 1995.

18. Utredningen (S 1992:07) om den svenska läkemedelsförsörjningen

TillkaUad enligt regeringens bemyndigande den 23 april 1992:

Särskild utredare:

Gennser, Margit, led. av riksdagen /m

Experter:

Almström, Bjarne, avdelningschef Bratthall, Birgitta, departementssekreterare Bränstad, Jan Olof, direktör Edstedt, Ulf, verkst. direktör Hallman, Åke, verkst. direktör Lewander, Gunnar, direktör Mandahl, Håkan, verkst. direktör Nykvist, Ann-Christin, departementsråd Strandberg, Kjell, generaldirektör

69S:18   Skr 1993/94:103

Steen, Lars, enhetschef Sundström, Monica, verkst. direktör

Sekreterare:

Frycklund, Jonas, civilingenjör (t.o.m. den 8 augusti 1993) Gerdtham, Ulf, ekonomie doktor (fr.o.m. den 1 november 1992 t.o.m. den 30 juni 1993)

Janzon, Ulf, apotekare (fr.o.m. den 1 november 1992) Sigerud, Richard, jur.kand. (fr.o.m. den 1 juli 1993)

Lokal: Östra Järnvägsgatan 10. Postadress: Socialdepartementet, 10333 Stockholm, tel. växel 7631000.

Direktiven för utredningen, se dir. 1992:53.

Utredningens arbete beräknas pågå under hela år 1993.

19. Utredningen (S 1992:08) om översyn av

verksamheten med internationella adoptioner (ALU)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande den 27 maj 1992:

Särskild utredare:

Håkansson, Göran, expeditionschef

Experter:

Kindlund, Sören, kansliråd Lindstedt, Susanne, revisionsdirektör Sundin, Anita, sekreterare

Sekreterare:

Adolfsson, Katarina, hovrättsassessor (fr.o.m. den 1 oktober 1993) Philipson, Inger, departementssekreterare

Lokal: Jakobsgatan 26. Postadress: Socialdepartementet, 10333 Stockholm, tel. växel 7631000.

Direktiven för utredningen, se dir. 1992:69.

Utredningen beräknas avge sitt betänkande under våren 1994.

20. LHD/LVM-utredningen (S 1992:09)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande den 27 maj 1992:

Särskild utredare:

Billum, Susanne, rättschef

Sakkunniga:

Agnéus, Hans, avdelningsdirektör Ringnér Hedberg, Britta, enhetschef

70Kommittéer: Socialdepartementet S:21

Stridsman, Kjell, departementssekreterare Sundin, Anita, sekreterare Widgren, Kristina, bitr. chefsjurist

Sekreterare:

Gerdman, Peter, avdelningsdirektör (t.o.m. den 30 april 1993)

Direktiven för utredningen, se dir. 1992:68.

Utredningen har avgett

(SOU 1993:31) Kommunernas roll på alkoholomrädet och inom missbrukarvården.

Uppdraget är därmed slutfört.

21. Institutionskommittén (S 1992:10)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande den 12 november 1992:

Ordförande:

Korpi, Sture, generaldirektör (fr.o.m. den 12 november 1992)

Ledamöter:

Forsberg, Anders, departementssekreterare (fr.o.m. den 1 januari

1993)

Gynnå-Oquz, Christina, departementsråd (fr.o.m. den 1 januari

1993)

Götestram, Ragnar, direktör (fr.o.m. den 1 januari 1993)

Johansson, Karl-Axel, sektionschef (fr.o.m. den 1 januari 1993)

Jonsson, Bo, fd. statssekreterare (fr.o.m. den 1 januari 1993)

Ljungqvist, Björn, ekonom (fr.o.m. den 1 januari 1993)

Sakkunniga:

Andersson, Ulf, socialdirektör (fr.o.m. den 1 januari 1993)

Edström-Fors, Eva, organisationsdirektör (fr.o.m. den 1 januari

1993)

Ehrnström, Liisa, socialchef (fr.o.m. den 1 januari 1993)

Jönsson, Gert, direktör (fr.o.m. den 1 januari 1993)

Leijon, Göran, föreståndare (fr.o.m. den 1 januari 1993)

Olsson, Bo, rektor (fr.o.m. den 1 januari 1993)

Olsson, Gudrun, förvaltningschef (fr.o.m. den 1 januari 1993)

Sarnecki, Jerzy, docent (fr.o.m. den 1 januari 1993)

Seiron, Bore, förhandlingsdirektör (fr.o.m. den 18 februari 1993)

Sekreterare:

Karisson, Tore, socialchef (fr.o.m. den 12 november 1992 t.o.m. den 30 juni 1993)

Svensson, Sten, tf. departementsråd (fr.o.m. den 12 november 1992 t.o.m. den 30 juni 1993)

71S:21    Skr 1993/94:103

Direktiven för kommittén, se dir. 1992:96.

Kommitténs arbete avslutas i och med att Statens institutionsstyrelse inrättas den 1 juli 1993.

Uppdraget är därmed slutfört.

22.   Patientförsäkringsutredningen (S 1992:11)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande den 19 november 1992:

Särskild utredare:

Westerhäll, Lotta, professor (fr.o.m. den 1 december 1992)

Sakkunniga:

Bendz, Kerstin, departementssekreterare (fr.o.m. den 1 december

1992)

Broqvist, Per-Anders, hovrättsassessor (fr.o.m. den 1 december

1992)

Sturkell, Carl E., fd. lagman (fr.o.m den 1 december 1992)

Experter:

Dahlgren, Carl-Ivar, försäkringschef (fr.o.m. den 14 december 1992) Tillbom, Börje, direktör (fr.o.m. den 14 december 1992) Wintzer, Stig, utredare (fr.o.m. den 14 december 1993)

Sekreterare:

Persson, Leif, hovrättsassessor (fr.o.m. den 14 december 1992)

Lokal: Departementens utredningsavdelning. Västergatan 47. Postadress: Box 187, 20121 Malmö, tel. 040/355796 (Persson).

Direktiven för utredningen, se dir. 1992:101.

Utredningen beräknas avge sitt slutbetänkande under år 1994.

23.       Kommittén (S 1992:12) for svenskt deltagande i
Europeiska året för de äldre och för solidaritet mellan
generationerna (Äldreåret) 1993

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande den 26 november 1992:

Ordförande:

Carlshamre, Nils, förbundsordförande (fr.o.m. den 1 januari 1993)

Ledamöter:

Bryntesson, Lars, departementsråd (fr.o.m. den 1 januari 1993) Ceder, Håkan, departementsråd (fr.o.m. den 1 januari 1993) Engfors, Gösta, utredningschef (fr.o.m. den 1 januari 1993)

72Kommittéer: Socialdepartementet S:24

Helander, Jan, professor (fr.o.m. den 1 januari 1993)

Nordström-Wiman, Ylva, förbundssekreterare (fr.o.m. den 1 maj

1993)

Sandberg, Lars, förbundsordförande (fr.o.m. den 1 januari 1993)

Söderström, Ingrid, sekreterare (fr.o.m. den 1 januari 1993 t.o.m.

den 30 april 1993)

Thorburn, Sonja, sjukvårdsdirektör (fr.o.m. den 1 januari 1993)

Wiklund, LiUemor, kanslichef (fr.o.m. den 1 januari 1993)

Sakkunniga:

Franzén Ljung, Gunn, ombudsman (fr.o.m. den 1 juli 1993)

Holmberg, Sigbrit, avdelningsdirektör (fr.o.m. den 1 januari 1993)

Jennbert Kristina, departementssekreterare (fr.o.m. den 1 januari

1993)

Lund, Tobias, direktör (fr.o.m. den 1 juli 1993)

von Plåten, Fredrik, avdelningschef (fr.o.m. den 1 januari 1993)

Ticoalu, Roger, ungdomskonsult (fr.o.m. den 1 januari 1993)

Tornstam, Lars, professor (fr.o.m. den 1 januari 1993)

Wettergren, Lars, direktör (fr.o.m. den 1 januari 1993)

Ångman, Per-Olof, departementssekreterare (fr.o.m. den 1 januari

1993)

Sekreterare:

Orkan, Minga, departementssekreterare (fr.o.m. den 1 december 1992)

Lokal: Jakobsgatan 26. Postadress: Socialdepartementet, 10333 Stockholm, tel. 7634141 (Orkan)

Direktiven för kommittén, se dir. 1992:102.

Kommittén beräknas avge ett delbetänkande i december 1993 och sitt slutbetänkande i februari 1994.

24. Kommittén (S 1993:01) för utredning om

konsekvenser för den sociala välfärden och för jämställdheten mellan kvinnor och män i Sverige vid olika former av deltagande i den västeuropeiska integrationen

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande den 18 februari 1993.

Ordförande:

Dreber, Agneta, generaldirektör (fr.o.m. den 1 mars 1993)

Ledamöter:

Flodgren, Boel, rektor (fr.o.m. den 1 mars 1993 t.o.m. den 16 juni 1993)

73S:24   Skr 1993/94:103

Gonäs, Lena, professor (fr.o.m. den 1 mars 1993) Nygren, Lennart, professor (fr.o.m. den 1 mars 1993) Paulsen-Andersson, Marit, författare (fr.o.m. den 1 mars 1993) Persson, Margareta, ordförande (fr.o.m. den 1 mars 1993) Rohdin, Lennart, led. av riksdagen /fp (fr.o.m. den 1 mars 1993) Westerhäll, Lotta, professor (fr.o.m. den 17 juni 1993)

Sekreterare:

Kjellén, Gia, socionom (fr.o.m. den 5 april 1993)

Laurent, Birgitta, expert (fr.(j.m. den 29 mars 1993)

Ödman, Kerstin, utredningssekreterare (fr.o.m. den 1 maj 1993)

Lokal: Fredsgatan 2. Postadress: Socialdepartementet, 10333 Stockholm, tel. 7633445 (Laurent)

Direktiven för kommittén, se dir. 1993:21.

Kommittén beräknas avge sitt slutbetänkande i december 1993.

25. Utredningen (S 1993:02) angående överföring av HIV-smitta genom läkemedlet Preconativ

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande den 4 mars 1993:

Särskild utredare:

Ekberg, Leif, president (fr.o.m. den 4 mars 1993)

Experter:

Dahlkvist, Rune, professor (fr.o.m. den 17 mars 1993) Gentz, Johan, docent (fr.o.m. den 17 mars 1993) Leikola, Juhani, professor (fr.o.m. den 17 mars 1993) Lycke, Erik, professor emeritus (fr.o.m. den 17 mars 1993) Sjöholm, Anders, docent (fr.o.m. den 17 mars 1993)

Sekreterare:

Gäverth, Leif, kammarrättsassessor (fr.o.m. den 1 april 1993 t.o.m. den 4 juni 1993)

Direktiven för utredningen, se dir. 1993:29.

Utredningen har avgett

(SOU 1993:61) Överföring av HIV-smitta genom läkemedlet Preconativ.

Uppdraget är därmed slutfört.

74Kommittéer: Socialdepartementet S:27

26. Utredningen (S 1993:03) om prostitutionen i Sverige

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande den 11 mars 1993:

Särskild utredare:

Törnell, Inga-Britt, justitieråd (fr.o.m. den 15 mars 1993)

Sakkunniga:

Emstsson, Eva, hovrättsassessor (fr.o.m. den 1 maj 1993)

Götestam, Ragnar, direktör (fr.o.m. den 1 maj 1993)

Jonasson, Lennart, sektionschef (fr.o.m. den 1 maj 1993)

Knutsson, Gert, departementssekreterare (fr.o.m. den 1 maj 1993)

Pettersson, Kari-Åke, byråchef (fr.o.m. den 1 maj 1993 t.o.m. den 31

augusti 1993)

Vangstad, Mats, byråchef (fr.o.m. den 1 september 1993)

Experter:

Ekström, Birgitta, föreståndare (fr.o.m. den 1 maj 1993) Kellerman, Lennart, kriminalinspektör (fr.o.m. den 1 maj 1993) Leijonhufvud, Madeleine, professor (fr.o.m. den 1 maj 1993) Mårtens, Peter, docent (fr.o.m. den 1 maj 1993) Månsson, Sven-Axel, professor (fr.o.m. den 1 maj 1993) Pettersson, Elisabeth, socialsekreterare (fr.o.m. den 1 maj 1993)

Sekreterare:

Modig, Cecilia, journalist (fr.o.m. den 1 maj 1993) Oriov-Lempert, Lii, revisionssekreterare (fr.o.m. den 1 maj 1993)

Lokal: Fredsgatan 2. Postadress: Socialdepartementet, 10333 Stockholm, tel. växel 7631000.

Direktiven för utredningen, se dir. 1993:31.

Utredningen beräknas avge sitt slutbetänkande i december 1994.

27. Intygsutredningen (S 1993:04)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande den 18 mars 1993:

Särskild utredare:

Nygren, Ingemar, kanslichef (fr.o.m. den 1 april 1993)

Sakkunniga:

Anér, Göran, hovrättsassessor (fr.o.m. den 12 juli 1993) Eklund, Ylva, byrådirektör (fr.o.m. den 12 juli 1993) Holmberg, Gunnar, direktör (fr.o.m. den 12 juli 1993) Jönsson, Marie, kammarättsassessor (fr.o.m. den 12 juli 1993) Sjöberg, Kerstin, utredare (fr.o.m. den 12 juli 1993) Tollin, Claes, medicinalråd (fr.o.m. den 12juli 1993)

75S:27   Skr 1993/94:103

Experter:

Arvidson, Thomas, avdelningschef (fr.o.m. den 12 juli 1993 t.o.m. den 31 augusti 1993)

Johansson, Dagmar, försäkringsjurist (fr.o.m. den 1 september 1993) Karlsson, Ingrid, försäkringstjänsteman (fr.o.m. den 12 juli 1993) Karisson, Per-Ove, bitr. direktör (fr.o.m. den 12 juli 1993) Schöldström, Jan, förbundsjurist (fr.o.m. den 12 juli 1993) Tellenbach, Staffan, försäkringstjänsteman (fr.o.m. den 12 juli 1993) Vikenhem, Jan, förbundsjurist (fr.o.m. den 12 juli 1993)

Sekreterare:

Lundgren, Björn, byråchef (fr.o.m. den 1 maj 1993)

Lokal: Fredsgatan 2. Postadress: Socialdepartementet, 10333 Stockholm, tel. växel 7631000.

Direktiven för utredningen, se dir. 1993:36.

Utredningen beräknas slutföra sitt uppdrag under 1994.

28. Utredningen (S 1993:05) om översyn av bilstödet till handikappade

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande den 18 mars 1993:

Särskild utredare:

Jönsson, J. Marianne, led. av riksdagen (fr.o.m. den 1 maj 1993)

Sakkunniga:

Almström, Helena, socialförsäkringsombud (fr.o.m. den 1 maj 1993) Billenberg, Siv, ombudsman (fr.o.m. den 1 maj 1993) Carlsson, Rolf, byrådirektör (fr.o.m. den 1 maj 1993) Ceder, Håkan, departementsråd (fr.o.m. den 1 maj 1993) Ejderhamn, Leif, advokat (fr.o.m. den 1 maj 1993) Karlsson, Bertil, l:e ombudsman (fr.o.m. den 1 maj 1993) Lundström, Lars, vice förbundsordförande (fr.o.m. den 1 maj 1993) Olsson, Börje, förbundsordförande (fr.o.m. den 1 maj 1993) Nordström, Leif, förbundssekreterare (fr.o.m. den 1 maj 1993) Walther, Leif, förvaltningschef (fr.o.m. den 1 maj 1993)

Expert:

Wärnberg, Lars, avdelningschef (fr.o.m. den 1 maj 1993)

Sekreterare:

Bengtsson, Per-Olof, bitr. kanslichef (fr.o.m. den 1 augusti 1993) Ljungquist, Mari-Louis, utredningssekreterare (fr.o.m. den 1 augusti 1993)

76Kommittéer: Socialdepartementet S:30

Lokal: Fredsgatan 2. Postadress: Socialdepartementet, 10333 Stockholm, tel. 7634122 (Bengtsson och Ljungqvist).

Direktiven för utredningen, se dir. 1993:35.

Utredningen beräknas avge sitt slutbetänkande i början av april 1994.

29. Utredningen (S 1993:06) om kvinnliga chefer i näringslivet

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande den 7 april 1993:

Särskild utredare:

Neuman, Gun, jämställdshetsombudsman (fr.o.m. den 7 april 1993)

Sekreterare:

Franzén, Christina, konsult (fr.o.m. den 1 juni 1993)

Lokal: Birger Jarls torg 7. Postadress: JÄMO, 10333 Stockholm, tel. 243690.

Direktiven för utredningen, se dir. 1993:42.

Utredningen beräknas avge sitt slutbetänkande i januari 1994.

30. Beredningen (S 1993:07) för en ny ordning för sjuk-och arbetsskadeförsäkringarna

TUlkallade enligt regeringens bemyndigande den 15 april 1993:

Ordförande:

Albåge, Lars-Gunnar, direktör (fr.o.m. den 13 september 1993)

Ledamöter:

Andersson, Tore, avtalssekreterare (fr.o.m. den 15 oktober 1993) Dahl, Birgitta, led. av riksdagen /s (fr.o.m. den 15 oktober 1993) Eriksson, Per-Ola, led. av riksdagen /c (fr.o.m. den 15 oktober 1993) Godin, Sigge, led. av riksdagen /fp (fr.o.m. den 15 oktober 1993) Gustafsson, Markus, förhandlingschef (fr.o.m. den 15 oktober 1993) Göransson, Bo, led. av riksdagen /s (fr.o.m. den 15 oktober 1993) Göransson, Ulf, förhandlingschef (fr.o.m. den 15 oktober 1993) Herin, Jan, direktör (fr.o.m. den 15 oktober 1993) Jansson, Arne, led. av riksdagen /nyd (fr.o.m. den 15 oktober 1993) Larsson, Owe, politisk sekreterare (fr.o.m. den 15 oktober 1993) Messing, Ulrica, led. av riksdagen /s (fr.o.m. den 15 oktober 1993) Rosengren, Björn, ordförande (fr.o.m. den 15 oktober 1993) Tobisson, Lars, led. av riksdagen /m (fr.o.m. den 15 oktober 1993) Ullenhag, Jörgen, ordförande (fr.o.m. den 15 oktober 1993)

77S:30   Skr 1993/94:103

Wiklund, Pontus, led. av riksdagen /kds (fr.o.m. den 15 oktober 1993) Wågö, Liselotte, led. av riksdagen /m (fr.o.m. den 15 oktober 1993)

Sakkunniga:

Borg, Arne, förbundsordförande (fr.o.m. den 1 november 1993)

Jönsson, Gustav, överdirektör (fr.o.m. den 1 november 1993)

Karlsson, Jens, jur.kand. (fr.o.m. den 1 november 1993)

Kettis, Margareta, departementssekreterare (fr.o.m. den 1 november

1993)

Måhl, Christer, departementsråd (fr.o.m. den 1 november 1993)

Olofsson, Kristina, departementssekreterare (fr.o.m. den 1

november 1993)

Rolén, Thomas, kammarrättsassessor (fr.o.m. den 1 november 1993)

Rydén, Inger, departementsråd (fr.o.m. den 1 november 1993)

Stridsberg, Kerstin, departementssekreterare (fr.o.m. den 1

november 1993)

Svensson, Hans, förbundsdirektör (fr.o.m. den 1 november 1993)

Söderström, Carl-Henrik, direktör (fr.o.m. den 1 november 1993)

Sekreterare:

Brorsson, Jan-Åke, försäkringskassedirektör (fr.o.m. den 15 november 1993)

Lokal: Östra Järnvägsgatan 10. Postadress: Socialdepartementet, 10333 Stockholm, tel. växel 7631000.

Direktiven för utredningen, se dir. 1993:44.

Beredningen beräknas avsluta sitt arbete den 31 december 1994.

31. Kommittén (S 1993:08) för förberedelser inför 1995 års världskvinnokonferens

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande den 10 juni 1993:

Ordförande:

Westerberg, Bengt, statsråd (fr.o.m. den 14 oktober 1993)

Ledamöter:

Andnor, Berit, led. av riksdagen /s (fr.o.m. den 14 oktober 1993) Arfwidsson, Inga, rektor (fr.o.m. den 14 oktober 1993) Carlsson, Boel, ombudsman (fr.o.m. den 14 oktober 1993) Eklund, Solweig, vice ordförande (fr.o.m. den 14 oktober 1993) Elam, Maj, lektor (fr.o.m. den 14 oktober 1993) Enochsson, Pia, förbundssekreterare (fr.o.m. den 14 oktober 1993) Ettlinger, Charlotte, hederspresident (fr.o.m. den 14 oktober 1993) Fahlgren, Birgitta, sekreterare (fr.o.m. den 14 oktober 1993)

78Kommittéen Socialdepartementet S:31

Florén-Winther, Ethel, förbundsordförande (fr.o.m. den 14 oktober

1993)

Forsberg, Meri Helena, sektionschef (fr.o.m. den 14 oktober 1993)

Garstedt, Inge, förbundsordförande (fr.o.m. den 14 oktober 1993)

Hagman, Hans Erik, ordförande (fr.o.m. den 14 oktober 1993)

Halvarsson, Isa, led. av riksdagen /fp (fr.o.m. den 14 oktober 1993)

Joneken, Anneli, pol.mag (fr.o.m. den 14 oktober 1993)

Jonsdotter Hansson, Ulla, biståndssekreterare (fr.o.m. den 14

oktober 1993)

Karisson, Ingegerd, informationschef (fr.o.m. den 14 oktober 1993)

Kihlberg, Stefan, led. av riksdagen /nyd (fr.o.m. den 14 oktober 1993)

Kram, Ebon, förbundsordförande (fr.o.m. den 14 oktober 1993)

Klum, Anita, generalsekreterare (fr.o.m. den 14 oktober 1993)

Larsson, Ewa, utredare (fr.o.m. den 14 oktober 1993)

Larsson, Roland, led. av riksdagen /c (fr.o.m. den 14 oktober 1993)

Lindahl, Katarina, förbundssekreterare (fr.o.m. den 14 oktober

1993)

Lindblad, Gullan, led. av riksdagen /m (fr.o.m. den 14 oktober 1993)

Lindroth, Irja, kvinnopolitisk sekreterare (fr.o.m. den 14 oktober

1993)

Melin, Ulf, led. av riksdagen /m (fr.o.m. den 14 oktober 1993)

Ngarambe, Gunvor, f.d. ombudsman (fr.o.m. den 14 oktober 1993)

Nilsson, Ann-Marie, landstingsledamot (fr.o.m. den 14 oktober 1993)

Olausson, Barbro, försäljningschef (fr.o.m. den 14 oktober 1993)

Ossmer, Kristina, förbundsjurist (fr.o.m. den 14 oktober 1993)

Ribbing, Eriing, förhandlingsdirektör (fr.o.m. den 14 oktober 1993)

Rydin, Eddie, tillsynsman (fr.o.m. den 14 oktober 1993)

Sandgren, Maria Loa, behandlingsassistent (fr.o.m. den 14 oktober

1993)

Starrin, Karin, led. av riksdagen /c (fr.o.m. den 14 oktober 1993)

Svensson, Birgitta, kamrer (fr.o.m. den 14 oktober 1993)

Trogen, Anita, fil.kand. (fr.o.m. den 14 oktober 1993)

Viklund, Margareta, led. av riksdagen /kds (fr.o.m. den 14 oktober

1993)

Westerholm, Barbro, led. av riksdagen /fp (fr.o.m. den 14 oktober

1993)

Lokal: Jakobsgatan 26. Postadress: Socialdepartementet, 10333 Stockholm, tel. växel 763 1000.

Direktiven för kommittén, se dir. 1993:70.

Kommitténs arbete beräknas pågå t.o.m. september 1995.

79S:32   Skr 1993/94:103

32. Underhållsbidrags- och

bidragsförskottsutredningen (S 1993:09)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande den 10 juni 1993:

Särskild utredare:

Lundin, Anna-Karin, kammarrättslagman (fr.o.m. den 10 juni 1993)

Sakkunniga:

Antemar, Gudmn, hovrättsassessor (fr.o.m. den 1 september 1993)

BUlum, Susanne, rättschef (fr.o.m. den 1 september 1993)

Emman, Margareta, sekreterare (fr.o.m. den 1 september 1993)

Gmfberg, Maj-Britt, departementsråd (fr.o.m. den 1 september

1993)

Kindlund, Sören, kansliråd (fr.o.m. den 1 september 1993)

Reimfelt, Kurt, enhetschef (fr.o.m. den 1 september 1993)

Experter:

Bodecker, Anders, förlagschef (fr.o.m. den 1 september 1993) Tömkvist, Birgitta, fil. dr. (fr.o.m. den 1 september 1993)

Sekreterare:

Wickström, Anita, hovrättsassessor (fr.o.m. den 10 juni 1993)

Lokal: c/o Åklagarmyndigheten, Box 475, 90109 Umeå, tel. 090-152323.

Direktiven för utredningen, se dir. 1993:82.

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 30 september 1994.

33. Husläkardelegationen (S 1993:10)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande den 17 juni 1993:

Ordförande:

Walberg, Lars, f.d. landstingsråd (fr.o.m. den 27 oktober 1993)

Ledamöter:

Bergdahl, Leif, led. av riksdagen /nyd (fr.o.m. den 8 november 1993)

Gustafsson, Per, politisk sekreterare (fro.m. den 27 oktober 1993)

Karlsson, Hans, led. av riksdagen /s (fr.o.m. den 27 oktober 1993)

Kristensson, Elaine, landstingsråd (fr.o.m. den 27 oktober 1993)

Pålsson, Chatrine, led. av riksdagen /kds (fr.o.m. den 27 oktober

1993)

Westerholm, Barbro, led. av riksdagen /fp (fr.o.m. den 27 oktober

1993)

Ågren, Gunnar, leg. läkare (fr.o.m. den 27 oktober 1993)

80Kommittéer: Socialdepartementet S:34

Sakkunniga:

Albertsson, Monica, departementssekreterare (fr.o.m. den 27

oktober 1993)

Eliasson, Olof, direktör (fr.o.m. den 1 november 1993)

Engström, Yngve, departementssekreterare (fr.o.m. den 1 november

1993)

Fabian, Christina, distriktsöverläkare (fr.o.m. den 1 november 1993)

Olsson, Karin, avdelningschef (fr.o.m. den 1 november 1993)

Swartling, Per, medicinalråd (fr.o.m. den 1 november 1993)

Söderström, Ingrid, förbundssekreterare (fr.o.m. den 1 november

1993)

Thörn, Ylva, ombudsman (fr.o.m. den 1 november 1993)

Sekreterare:

Widén, Ann-Margret, planeringschef (fr.o.m. den 8 november 1993)

Lokal: Jakobsgatan 26. Postadress: Socialdepartementet, 10333 Stockholm, tel. växel 7631000.

Direktiven för delegationen, se dir. 1993:76.

Delegationens arbete beräknas pågå tills vidare, dock längst t.o.m. den 30 juni 1996.

34. Kommissionen (S 1993:11) om våld mot kvinnor

TillkaUad enligt regeringens bemyndigande den 1 juli 1993:

Ordförande:

Bjelle, Britta, led. av riksdagen /fp (fr.o.m. den 28 september 1993)

Ledamöter:

Eriksson, Anders, professor (fr.o.m. den 28 september 1993)

Fant, Maj, socionom (fr.o.m. den 28 september 1993)

Lidman Ling, Margaretha, distriktsåklagare (fr.o.m. den 28

september 1993)

Ljunggren Thedéen, Ulla, chefsrädman (fr.o.m. den 28 september

1993)

Olofsson, Anita, advokat (fr.o.m. den 28 september 1993)

Svärd, Lars, länspolismästare (fr.o.m. den 28 september 1993)

Sakkunniga:

Hindberg, Barbro, byråchef (fr.o.m. den 28 september 1993) Leijonhufvud, Madeleine, professor (fr.o.m. den 28 september 1993) Olsson, Monica, byrådirektör (fr.o.m. den 28 september 1993) Wadstein, Margareta, rådman (fr.o.m. den 28 september 1993)

81

6 Riksdagen 1993/94. I saml. Nr 103


S:34   Skr 1993/94:103

Sekreterare:

Claesson Norell, Agneta, rådman (fr.o.m. den 1 november 1993) Härd af Segerstad, Åsa, hovrättsassessor (fr.o.m. den 1 november 1993)

Lokal: Östra Järnvägsgatan 10. Postadress: Socialdepartementet, 10333 Stockholm, tel. växel 7631000.

Direktiven för kommissionen, se dir. 1993:88.

Kommissionen beräknas avge slutbetänkande före utgången av 1994.

35. Kommittén (S 1993:12) om författningsreglering av personregister inom hälso- och sjukvårdens område

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande den 23 september 1993:

Ordförande:

Ekberg, Leif, president (fr.o.m. den 15 november 1993)

Ledamöter:

Mårtensson, Ingela, led. av riksdagen /fp (fr.o.m. den 15 november 1993)

Persson, Anita, led. av riksdagen /s (fr.o.m. den 15 november 1993) René, Inger, led. av riksdagen /m (fr.o.m. den 15 november 1993) Skogström, Kay, leg. läkare (fr.o.m. den 15 november 1993) Weinehall, Larz, leg. läkare (fr.o.m. den 15 november 1993) Örnfjäder, Krister, led. av riksdagen /s (fr.o.m. den 15 november 1993)

Direktiven för kommittén, se dir. 1993:111.

Kommitténs arbete beräknas vara slutfört senast den 1 juli 1995.

82Kommittéer: Kommunikationsdepartementet K:2

Kommunikationsdepartementet

Inom detta avsnitt har följande kommittéer avslutat sin verksamhet sedan redovisningen i 1993 års kommitté­berättelse: 3, 4, 5 och 7

1. Förhandlaren (K 1991:02) för statens köp av person­trafik på järnväg m.m.

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande den 11 april 1991:

Förhandlare för 1993 års tägupphandling:

Janéms, Kaj, generaldirektör (fr.o.m. den 1 januari 1993)

Sekreterare:

Torbrand, Anders, avdelningsdirektör

Lokal: Tysta Marigängen 6, 6 tr. Postadress: Kommunikationsdepartementet, 103 33 Stockholm, tel. växel 7631000.

Direktiven för förhandlaren, se dir. 1991:23 och dir. 1992:79 samt regeringsbeslut den 15 april 1993.

Förhandlaren har med utgångspunkt frän givna direktiv träffat ett preliminärt avtal med SJ den 1 september 1993 om köp av interregional persontrafik på järnväg som är regionalpoUtiskt viktig men som inte kan drivas på företagsekonomiska grunder.

Förhandlaren överlämnade sin redovisning till regeringen den 3 september 1993 för godkännande. Förhandlaren skall även svara för bevakning av avtalet mellan staten och Inlandsbanans intressenter. Förhandlaren arbetsuppgifter kvarstår tills vidare.

2. Delegationen (K 1991:04) för infrastrukturinvesteringar

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande den 20 juni 1991:

Ordförande:

Johansson, Per Egon, statssekreterare

Ledamöter:

Ekström, Göte, statssekreterare

Hamilton, Carl B, statssekreterare (fr.o.m. den 27 oktober 1993)

83K:2   Skr 1993/94:103

Hyttring, Jan, statssekreterare (fr.o.m. den 27 oktober 1993)

Karlander, Hans, statssekreterare

Karlström, Urban, planeringschef

Persson, Göran, statssekreterare (t.o.m. den 26 oktober 1993)

Wästberg, Olle, statssekreterare (t.o.m. den 26 oktober 1993)

Experter:

Amethier, Jan, sakkunnig

Andersson, Nina, departementssekreterare

Back, Stefan, departementssekreterare

van der Capellen, Connie, departementssekreterare

Hellsvik, Lars, direktör

Johansson, Bengt A.W., generaldirektör (fr.o.m. den 23 november

1992 t.o.m. den 30 juni 1993)

Prenler, Mikael, departementssekreterare

Sjöberg, Birger, avdelningsdirektör

Sekreterare:

Nordgren, Sivert, (fr.o.m. den 22 febmari 1993 t.o.m. den 30 juni 1994).

Bitr. sekreterare:

Johansson, Niklas, koncemekonom (t.o.m. den 31 december 1993) Lundin, Ulf, departementssekreterare

Lokal: Vasagatan 8-10, Postadress: Kommunikationsdepartementet, 10333 Stockholm, tel. växel 7631000

Direktiven för utredningen, se dir. 1991:63.

Delegationen för infrastrukturinvesteringar tar fram förslag till regeringens beslut om de investeringar i jämvägar, vägar och kollektivtrafikanläggningar som finansierades från det under budgetåret 1991/92 upptagna anslaget Investeringar i trafikens infrastruktur. Mot bakgmnd av delegationens förslag har regeringen fattat beslut om investeringar för totalt 15 105 milj. kr. varav 5684 milj. kr. har avsatts för vägar och 9421 milj. kr. avsatts för järnvägar. 5500 milj. kr. har reserverats för investeringar i storstädernas trafiksystem.

Under 1993 har delegationens verksamhet främst varit inriktad pä att med privat riskkapital fä till stånd en järnvägsanslutning till Arlanda flygplats.

84Kommittéer: Kommunikationsdepartementet K:4

3. Utredningen (K 1992:02) om avveckling av AB Svensk Bilprovnings monopol

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande den 19 december 1991:

Särskild utredare:

Ag, Lars, generaldirektör (t.o.m. den 30 november 1992)

Experter:

Björklund, Per, avdelningschef (t.o.m. den 30 november 1992)

Gustavsson, Kent, avdelningsdirektör (t.o.m. den 30 november 1992)

Norgren, Carina, departementssekreterare (t.o.m. den 30 november

1992)

Nyström, Sven, rättssakkunnig (t.o.m. den 30 november 1992)

Wiklund, Rune, produktionschef (t.o.m. den 30 november 1992)

Sekreterare:

Eriksson, Lars Torsten, högskolelektor (t.o.m. den 30 november 1992)

Direktiven för utredningen, se dir. 1992:2.

Utredningen har avgett

(SOU 1992:115) "KontroU i konkurrens"

Uppdraget är därmed slutfört.

4. Utredningen (K 1992:03) för ökad konkurrens på järnvägen

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande den 26 mars 1992:

Särskild utredare:

Johansson, Bengt A.W., generaldirektör (t.o.m. den 15 februari 1993)

Sakkunniga:

Andreasson, Börje, direktör (t.o.m. den 15 februari 1993)

Jansson, Lennart, direktör (t.o.m. den 15 februari 1993)

Kärnsund, Georg, direktör (t.o.m. den 15 februari 1993)

Kritz, Lars, direktör (t.o.m. den 15 februari 1993)

Nilsson, Peter, departementssekreterare (t.o.m. den 15 februari

1993)

Norström, Göran, avdelningsdirektör (t.o.m. den 15 februari 1993)

Törsleff-Hcrtzbcrg, Pia, byråchef (t.o.m. den 15 februari 1993)

Wennerstein, Bengt, departementssekreterare (t.o.m. den 15

februari 1993)

85K:4   Skr 1993/94:103

Experter:

Hellström, Hans, direktör (t.o.m. den 15 februari 1993) Hellsvik, Lars, direktör (t.o.m. den 15 februari 1993) Nilsson, Jan-Erik, fil.kand. (t.o.m. den 15 febmari 1993) Nyström, Göran, föredragande (t.o.m. den 15 februari 1993)

i Bitr. sekreterare:

Bergdahl, Pia (t.o.m. den 15 januari 1993)

Rainer, Hans, civilekonom (t.o.m. den 15 februari 1993)

Direktiven för utredningen, se dir. 1992:40.

Utredningen har avgett (SOU 1993:13) Ökad konkurrens på järnvägen

Uppdraget är därmed slutfört.

5. Utredningen (K 1992:04) om behov av lagstiftning på postområdet

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande den 26 mars 1992:

Särskild utredare:

Magnusson, Staffan, justitieråd (t.o.m. den 31 januari 1993)

Experter:

Delveborn, Ingemar, föredragande (t.o.m. den 31 januari 1993) Jeansson, Anders, ämnessakkunnig (t.o.m. den 31 januari 1993) Stabi, Ted, departementssekreterare (t.o.m. den 31 januari 1993) Wigart, Anne, jur.kand. (t.o.m. den 31 januari 1993) Österholm, Börge, direktör (t.o.m. den 31 januari 1993)

Sekreterare:

von Euler Muller, Birgitta, kammarrättsassessor (t.o.m. den 12

februari 1993)

Forssberg, Per, koncernjurist (t.o.m. den 31 januari 1993)

Direktiven för utredningen, se dir. 1992:38.

Utredningen har avgett (SOU 1993:9) Postlag

Uppdraget är därmed slutfört. 86


Kommittéer: Kommunikationsdepartementet K:7

6. Utredningen (K 1992:05) med uppgift att fiiUfölja avvecklingen av Tiafiksäkerhetsverket

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande den 29 oktober 1992:

Särskild utredare:

Ölund, Per, avdelningschef (fr.o.m. den 1 januari 1993).

Lokal: Vägverket, 78187 Borlänge, tel. växel 0243-75000

Direktiven för utredningen, se dir. 1992:97

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete före utgången av mars 1994.

7. Utredningen (K 1992:06) med uppdrag att överväga vilka som bör utföra förarprövning m.m.

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande den 17 december 1992:

Särskild utredare:

Bohlin, Görel, landshövding (fr.o.m. den 17 december 1992 t.o.m. den 30 april 1993)

Sakkunniga:

Andersson, Elving, led. av riksdagen /c (fr.o.m. den 18 januari 1993 t.o.m. den 30 april 1993)

Sundström, Sten-Ove, led. av riksdagen /s (fr.o.m. den 18 januari 1993 t.o.m. den 30 april 1993)

Experter:

Björklund, Per, EG-jurist (fr.o.m. den 18 januari 1993 t.o.m. den 30

april 1993)

Hasselberg, Christina, departementssekreterare (fr.o.m. den 1

januari 1993 t.o.m. den 30 april 1993)

Rydén, Lena, departementssekreterare (fr.o.m. den 18 januari 1993

t.o.m. den 30 april 1993)

Sandström, Sune, avdelningschef (fr.o.m. den 18 januari 1993 t.o.m.

den 30 april 1993)

Sekreterare:

Skoglund, Kjell, rådman (fr.o.m. den 11 januari 1993 t.o.m. den 30 april 1993)

Direktiven för utredningen, se dir. 1992:112.

Utredningen har avgett (SOU 1993:34) Förarprövare

Uppdraget är därmed slutfört.

87


K:8   Skr 1993/94:103

8. TVafik- och klimatkommittén (K 1993:01)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande den 22 april 1993:

Ordförande:

Nordström, Lars, professor (fr.o.m. den 1 maj 1993)

Ledamöter:

Dreber, Agneta, generaldirektör (fr.o.m. den 1 juni 1993) Jernelöv, Ame, professor (fr.o.m. den 1 juni 1993) Åhmansson, Nils Erik, direktör (fr.o.m. den 1 juni 1993)

Experter:

Bergqvist, Agneta, kammarrättsassessor (fr.o.m. den 1 juni 1993)

Dahlman, Tomas, kammarrältsfiskal (fr.o.m. den 1 juni 1993)

Engström, Carl-Johan, avdelningschef (fr.o.m. den 1 juni 1993)

Karlsson, Jan, avdelningsdirektör (fr.o.m. den 1 juni 1993)

Kinbom, Gunnar, avdelningsdirektör (fr.o.m. den 1 juni 1993)

Nordell, Olof, direktör (fr.o.m. den 1 juni 1993)

Perby, Harald, departementssekreterare (fr.o.m. den 15 augusti

1993)

Skagersjö, Bengt, civilingenjör (fr.o.m. den 1 juni 1993)

Unge, Claes, departementssekreterare (fr.o.m. den 1 juni 1993)

Sekreterare:

Friberg, Göran, avdelningsdirektör (fr.o.m. den 1 juni 1993) Henriksson, Mats, planeringschef (fr.o.m. den 1 september 1993) Hesselborn, Per-Ove, forskningsledare (fr.o.m. den 16 augusti 1993) Seveborg, Anita, hovrättsassessor (fr.o.m. den 1 september 1993)

Lokal: Östra Järnvägsgatan 10, 6 tr. Postadress: Kommunikationsdepartementet, 103 33 Stockholm, tel. växel 7631000.

Direktiven för kommittén, se dir. 1993:40.

Kommittén beräknas avge sitt slutbetänkande den 1 juni 1994.

9. Styrgruppen (K 1993:02) för Nordisk lY-afiksäkerhet

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande den 19 maj 1993:

Svenska ledamöter:

Strömberg, Hjalmar, departementsråd, ordförande (fr.o.m. den 1

juni 1993)

Barnekow, Magnus, hovrättsassessor (fr.o.m. den 1 juni 1993)

Lokal: Vasagatan 8-10. Postadress: Kommunikationsdepartementet, 103 33, Stockholm, tel. växel 7631000

88Kommittéer: Kommunikationsdepartementet K: 12

10. Delegationen (K 1993:03) för prognos- och utvecklingsverksamhet inom transportsektorn

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande den 24 juni 1993:

Ordförande:

Karlström, Urban, planeringschef (fr.o.m. den 1 juli 1993)

Ledamöter:

Carling, Alf, generaldirektör (fr.o.m. den 1 juli 1993) Holmberg, Bengt, generaldirektör (fr.o.m. den 1 juli 1993)

Sekreterare:

Swahn, Henrik, forskningsledare (fr.o.m. den 1 juli 1993) Wärmark, Anders, departementssekreterare (fr.o.m. den 1 juli 1993)

Lokal: Vasagatan 8-10. Postadress: Kommunikationsdepartementet, 10333 Stockholm, tel. växel 7631000.

Direktiven för delegationen, se dir. 1992/93:92.

11. Utredningen (K 1993:04) med uppdrag att ansvara för avvecklingen av Televerket främst i fråga om personal

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande den 24 juni 1993:

Särskild utredare:

Qvarnström, Björn, direktör (fr.o.m. den 1 juli 1993)

Lokal: Regering-sgatan 65, 11156 Stockholm, tel. 7810500.

Direktiven för utredningen, se dir. 1993:73.

Uppdraget beräknas bli slutfört under 1994.

12. Kommittén (K 1993:05) om bolagisering av Vägverkets produktionsverksamhet m.m.

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande den 13 maj 1993:

Ordförande:

Johansson, Per Egon, statssekreterare (fro.m. den 1 juli 1993)

Ledamöter:

Fylking, Per Eric, enhetschef (fr.o.m. den 1 juli 1993) Kärnsund, Georg, direktör (fr.o.m. den 1 juli 1993) Örtendahl, Per Anders, generaldirektör (fr.o.m. den 1 juli 1993)

89K:12   Skr 1993/94:103

Experter:

von der Capellen, Connie, departementssekreterare (fr.o.m. den 1 juli 1993)

Gauffin Pehrson, Marianne (fr.o.m. den 1 september 1993) Källberg, Helen, departementssekreterare (fr.o.m. den 1 juli 1993)

Sekreterare:

Andersson, Nina, departementssekreterare (fr.o.m. den 1 september 1993)

Lokal: Vasagatan 8-10. Postadress: Kommunikationsdepartementet, 10333 Stockholm, tel. växel 7631000.

Direktiven för kommittén, se dir. 1993:66.

Kommittén beräknas avge sitt slutbetänkande den 1 juli 1994.

13. Utredningen (K 1993:06) om samordning av offentligt betalda resor

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande den 1 juli 1993:

Särskild utredare:

Nyman, Stig, landstingsråd (fr.o.m. den 1 september 1993)

Sakkunniga:

Andersson, Birgitta, förbundsordförande (fr.o.m. den 1 oktober 1993)

Eriksson, Alf G, kanslichef (fr.o.m. den 1 oktober 1993) Jonasson, Lennart, sektionschef (fr.o.m. den 1 oktober 1993) Jönsson, Ann, politisk sekreterare (fr.o.m. den 1 oktober 1993) Lundin, Inge-Britt, förbundsordförande (fr.o.m. den 1 oktober 1993) Nordell, Olof, verkstäUande direktör (fr.o.m. den 1 oktober 1993) Rusk, Janne, sekreterare (fr.o.m. den 1 oktober 1993) Wetterberg, Ulf, direktör (fr.o.m. den 1 oktober 1993)

Experter:

Biirén, Per-Olof, departementssekreterare (fr.o.m. den 1 oktober

1993)

Ceder, Håkan, departementsråd (fr.o.m. den 1 oktober 1993)

Finnveden, Bengt, byråchef (fr.o.m. den 1 oktober 1993)

Wallberg, Eva, avdelningsdirektör (fr.o.m. den 1 oktober 1993)

Wärmark, Anders, departementssekreterare (fr.o.m. den 1 oktober

1993)

Sekreterare:

Sundvall, Björn, fil.kand. (fr.o.m. den 1 september 1993)'

Lokal: Östra Järnvägsgatan 10, 6 tr. Postadress: Kommunikationsdepartementet, Kel. växel 763 1000.

90Kommittéer: Kommunikationsdepartementet K: 15

Direktiven för utredningen, se dir. 1993:84.

Kommittén beräknas avge sitt slutbetänkande i december 1994.

14. Kommittén (K 1993:07) om färjetrafiken till och från Gotland

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande den 17 juni 1993:

Ordförande:

Svensk, Lars, led. av riksdagen /kds (fr.o.m. den 15 oktober 1993)

Ledamöter:

Attefors, Kenneth, led. av riksdagen /nyd (fr.o.m. den 15 oktober

1993)

Bergdahl, Hugo, led. av riksdagen /fp (fr.o.m. den 15 oktober 1993)

Carlsson, Eric, ordförande i kommunfullmäktige (fr.o.m. den 15

oktober 1993)

Heyman, Tom, led. av riksdagen /m (fr.o.m. den 15 oktober 1993)

Johansson, Bo-Göran, lärare (fr.o.m. den 15 oktober 1993)

Jonsson, Folke, kommunalråd (fr.o.m. den 15 oktober 1993)

Lundgren, Jan, oppositionsråd (fr.o.m. den 15 oktober 1993)

Sandberg-Fries, Yvonne, led. av riksdagen /s (fr.o.m. den 15 oktober

1993)

Sekreterare:

von Euler Muller, Birgitta, kammarrättsassessor (fr.o.m. den 1 november 1993)

Lokal: Vasagatan 8-10. Postadress: Kommunikationsdepartementet, 103 33 Stockholm, tel. växel 763 1000.

Direktiv för utredningen, se dir. 1993:69.

15. Förhandlare (K 1993:08) för station Stockholm nord

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande den 7 oktober 1993:

Särskild utredare:

Orrenius, Jan, advokat (fr.o.m. den 18 oktober 1993)

Sekreterare:

Gorpe, Peter, planeringsdirektör (fr.o.m. den 4 november 1993)

Direktiv för utredningen, se dir. 1993:115.Fi:l    Skr 1993/94:103

Finansdepartementet

Inom detta avsnitt har följande kommittéer avslutat sin verksamhet sedan redovisningen i 1993 års kommitté­berättelse: 3, 5, 8,13,15, 16,18,19, 25, 26, 28 och 32

1. Expertgruppen (B 1981:03) för studier i offentlig ekonomi (ESO)

Tillkallade enligt regeringens bemyndiganden den 26 februari 1981, den 3 januari 1983, den 8 december 1988 och den 5 november 1992:

Ordförande:

Eklund, Klas, chefekonom

Ledamöter:

Ahlenius, Inga-Britt, generaldirektör (t.o.m. den 31 augusti 1993)

Bohm, Peter, professor

Borg, Anders E, pol. sakkunnig

Björinge, Jan, konsult

Czarniawska-Joerges, Barbara, professor

Dreber, Agneta, generaldirektör

Eriksson, Ingemar, kansliråd

Erixon, Lena, ekonom

Karlström, Urban, planeringschef

Holmquist, Jörgen, budgetchef (fr.o.m. den 1 september 1993)

Rothstein, Bo, docent

Sohlman, Michael, direktör

Örtendahl, Claes, generaldirektör

Sekreterare:

Molander, Per, tekn. dr (t.o.m. den 9 december 1992)

Lemne, Marja, organisationsdirektör (fr.o.m. den 15 januari 1993)

Schubert, Göran, kanslichef (fr.o.m. den 15 februari 1993)

Jess, Kari, ekonom (t.o.m. den 23 maj 1993)

Lindström, Eva, departementssekreterare (t.o.m. den 14 februari

1993)

Bitr. sekreterare:

Lindroth, Carina, kanslisekrctcrarc

Lokal: Drottninggalan 21. Postadress: Finansdepartementet, 103 33 Stockholm, tel. växel 763 1000, direktval 763 1542 (Lindroth)

92Kommittéen Finansdepartementet Fi:l

Direktiven för expertgruppen, se dir. 1981:25.

Expertgmppen har fr.o.m. 1990 lämnat följande rapporter

(Ds 1990:29) Bostadskarriären som förmögenhetsmaskin

(Ds 1990:31) Skola? Förskola? Bamskola!

(Ds 1990:36) Statens dolda kapital. Aktivt ägande: exemplet Vattenfall

(Ds 1990:39) Sjukvårdskostnader i framtiden - vad betyder åldersfaktorn?

(Ds 1990:81) Läkemedelförmånen

(Ds 1991:19) Målstyrning och resultatuppföljning i offentlig förvaltning

(Ds 1991:20) Metoder i forskning om produktivitet och effektivitet med tillämpningar på offentlig sektor

(Ds 1991:26) Vad kostar det? Prislista för statliga tjänster

(Ds 1991:27) Det framtida pensionssystemet - två alternativ

(Ds 1991:31) Skogspolitik för ett nytt sekel

(Ds 1991:49) Prestationsbaserad ersättning i hälso- CKh sjukvården -vad blir effektema?

(Ds 1991:50) Ostyriga projekt - att styra och avstyra stora kommunala satsningar

(Ds 1991:66) Marginaleffekter och tröskeleffekter - bamfamiljema och barnomsorgen

(Ds 1991:77) SJ, Televerket och Posten - bättre som bolag?

(Ds 1992:6) Skatteförmåner och andra särregler i inkomst- och mervärdeskatten

(Ds 1992:12) Frihandeln ett hot mot miljöpolitiken - eller tvärtom?

(Ds 1992:15) Växthuseffekten - slutsatser för jordbruks-, energi- och skattepolitiken

(Ds 1992:25) Fattigdomsfällor

(Ds 1992:26) Vad vill vi med socialförsäkringarna?

(Ds 1992:46) Statliga bidrag - motiv, kostnader, effekter?

(Ds 1992:83) Hur bra är vi? Den svenska arbetskraftens kompetens i internationell belysning

(Ds 1992:88) Slutbudsmetoden - ett sätt att lösa tvister på arbetsmarknaden utan konflikt

(Ds 1992:111) Kommunerna som företagsägare - aktiv koncernledning i kommunal regi

(Ds 1992:124) Press och ekonomisk politik - tre fallstudier

(Ds 1992:126) Statsskulden och budgetprocessen

(Ds 1993:20) Presstödets effekter - en utvärdering

(Ds 1993:22) Hur välja rätt investeringar i transportinfrastrukturen?

(Ds 1993:37) Lönar sig förebyggande åtgärder? Exempel frän hälso-och sjukvården och trafiken

(Ds 1993:51) Social Security in Sweden and Other European Countries - Three E.ssays

93Fi:l   Skr 1993/94:103

(Ds 1993:58) Idrott åt alla? - Kartläggning och analys av idrottsstödet (Långtidsutredningen 1990, Bilaga 11) Svensk hälso- och

sjukvårdspolitik i internationellt perspektiv. (Publica, Red. Klas Eklund, 1993) En "skattereform" för

socialförsäkringar?

Expertgmppens arbete beräknas pågå tills vidare.

2. Stiftelse- och föreningsskattekommittén (Fi 1988:03)

Tillkallade enligt regeringens bemyndiganden den 25 febmari 1988 och den 22 mars 1990:

Ordförande:

Swartling, Anders, regeringsråd

Ledamöter:

Olsson, Leif, bankkamrer/fp Silfverstrand, Bengt led. av riksdagen /s

Experter:

von Bahr, Stig, regeringsråd Bergendal, Lars, kammarrättsassessor Frii, Lennart, hovrättsråd Halldorf, Olle, kammarrättsassessor Henricson, Mats, länsskattechef Isoz, Henning, hovrättsassessor

Sekreterare:

Eriksson, Jerry, rådman

Lokal: Länsrätten i Uppsala län. Box 1853, 75148 Uppsala, tel. 018/167327

Direktiven för kommittén, se dir. 1988:6 och dir. 1989:45.

Kommittén har avgett

(SOU 1990:47) Beskattning av stipendier.

Kommittén beräknas avsluta sitt arbete under första halvåret 1994.

3. FoB 90-kommissionen (C 1990:01)

Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den 30 november 1989:

Ordförande:

Elmstedt, Claes, f.d. landshövding

Ledamöter:

Andersson, Elving, led. av riksdagen /c Bertilsson, Stig, led. av riksdagen /m

94Kommittéer: Finansdepartementet Fi:4

Edvardsson, Bo, fil. dr

Hohner, Mats, ekonom

Håkansson, Per Olof, led. av riksdagen /s

Persson, Siw, led. av riksdagen /fp

Ulander, Lars, led. av riksdagen /s

Sakkunniga:

Etzler, Cecilia, statistikchef Guteland, Gösta, överdirektör Helander, Monica, departementssekreterare Vägerö, Denny, docent

Sekreterare:

Jensen, Birger, organisationsdirektör

Direktiven för kommissionen, se dir. 1989:57.

Kommissionen har avgett (SOU 1993:41) Folk- och bostadsräkning är 1990 och framtiden.

Uppdraget är därmed slutfört

4. Kommittén (Fi 1990:08) för utvärdering av skattereformen

Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den 7 juni 1990:

Ordförande:

Nilsson, Lennart, generaldirektör

Ledamöter:

Edin, Per-Olof, ekonom Eliasson, Ingemar, landshövding Hansson, Ingemar, finansråd Johansson, Anita, led. av riksdagen /s Lodin, Sven-Olof, direktör Nilsson, Pia, familjeekonom

Sakkunnig:

Johansson, Sten, professor Ljungh, Claes, länsskattechef

Expert:

Malmer, Håkan, avdelningsdirektör

Sekreterare:

Persson, Annika, avdelningsdirektör

Lokal: Riksskatteverket, 171 94 Solna, tel. växel 7648000, direktval 7648606 (Persson)

95Fi:4   Skr 1993/94:103

Direktiven för kommittén, se dir. 1990:44.

Kommittén kommer att redovisa uppdraget löpande genom delrapporter. En slutrapport beräknas avges våren 1995.

5. Utredningen (Fi 1990:09) om avyttring av vissa fastigheter som nyttjas av försvarsmakten

TillkaUad enligt regeringens bemyndigande den 7 juni 1990:

Särskild utredare:

Norell, Thomas, förhandlingsdirektör

Sakkunniga:

Angestav, Niklas, verkscontroller Ohlsson, Dan, departementsråd

Direktiven för utredningen, se dir. 1990:50.

Utredningen avslutade sitt arbete den 31 december 1992.

6. Försäkringsutredningen (Fi 1990:11)

Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den 20 september 1990:

Ordförande:

Bengtsson, Bertil, justitieråd

Ledamöter:

Persson, Mats, professor Pettersson, Yngve, överinspektör Viotti, Staffan, docent Welin, Per, vice verkställande direktör

Experter:

Fors, Stellan, rådman

Gullbjörk, Lennart, avdelningsdirektör

Hansson, Lars, bankokommissarie

Hertzman, Olov, verkst. direktör

Kindlund, Peter, departementsråd (fr.o.m. den 21 december 1992)

Lindeblad, Ann-Christine, rådman

Nyberg, Lars, docent (fr.o.m. den 25 januari 1993)

Nyholm, Håkan, departementsråd

Palmgren, Björn, fil.dr

Symreng, Jarl, chefsjurist

Unneryd, Åke, f.d. chefaktuarie

96Kommittéen Finansdepartementet Fi:8

Sekreterare:

Kettis, Margareta, departementssekreterare Thimfors, Åke, hovrättsassessor

Lokal: Drottninggatan 21. Postadress: Finansdepartementet, 10333 Stockholm, tel. växel 7631000, direktval 7631517 (Kettis)

Direktiven för utredningen, se dir. 1990:56.

Utredningen har avgett

(SOU 1991:89) Försäkringsrörelse i förändring 1.

Uppdraget beräknas bli slutfört under är 1993.

7. Krigsförsäkringsutredningen (Fi 1991:01)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande den 21 febmari 1991:

Särskild utredare:

Gabrielsson, Edmund, generaldirektör

Experter:

Beskow, Anders, förbundsjurist Fredriksson, Bengt, verkst. direktör Granmar, Jan, direktör Nestén, Yngve, avdelningsdirektör Söderström, Richard, jur.kand.

Sekreterare:

Komujärvi, Unto, hovrättsassessor

Lokal: Umeå tingsrätt. Box 12, 90102 Umeå, tel. 090/172160.

Direktiven för utredningen, se dir. 1991:12

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete under år 1994.

8. Riksbanksutredningen (Fi 1991:02)

Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den 18 oktober 1990 samt den 5 december 1991:

Ordförande:

Tobisson, Lars, led. av riksdagen /m

Ledamöter:

Bergqvist, Jan, led. av riksdagen /s Gradin, Anita, ambassadör Hamilton, Carl B., statssekreterare

97

7 Riksdagen 1993/94. 1 saml. Nr 103


Fi:8   Skr 1993/94:103

Hansson, Håkan, marknadsdirektör /c

Sakkunnig:

Kariström, Urban, planeringschef

Experter:

Hörngren, Lars, ek. dr Larsson, Gunnar, rådman Lindeblad, Ann-Christine, rådman Persson, Torsten, professor Vredin, Anders, ek. dr

Sekreterare:

Olofsson, Thomas, kansliråd

Bitr. sekreterare:

Fregert, Klas, fil.kand

Direktiven för kommittén, se dir. 1990:61 samt dir. 1991:103.

Utredningen har avgett

(SOU 1993:20) Riksbanken oc;h prisstabiliteten.

Uppdraget är därmed slutfört.

9. Skattelagskommittén (Fi 1991:03)

Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den 2 maj 1991:

Ordförande:

Hulgaard, Bodil, skattechef (fr.o.m. den 12 november 1993) Salsbäck, Johan, finansråd (t.o.m. den 11 november 1993)

Ledamöter:

Hulgaard, Bodil, skattechef

Melz, Peter, professor

Sandström, Gustaf, ordförande i skatterättsnämnden

Ehrenberg-Sundin, Barbro, spräkexpert

Sakkunnig:

André, Peder, departementsråd

Experter:

Boström, Kerstin, avdelningsdirektör (fr.o.m. den 26 januari 1993)

Emanuelsson, Lars, kammarrättsassessor

Gustavsson, Roland, kammarrältsfiskal

Sjöblom, Per, kansliråd

Tyllström, Rolf, avdelningsdirektör (fr.o.m. den 26 januari 1993)

Werkell, Ulla, kammarrättsassessor

98Kommittéer: Finansdepartementet Fi:10

Sekreterare:

Brissman, Mari, kammarrättsassessor Linder, Monika, jur.kand.

Lokal: Drottninggatan 21. Postadress: Finansdepartementet, 10333 Stockholm, tel. 7631695 (Brissman), 7631371 (Linder)

Direktiven för kommittén, se dir. 1991:39.

Kommittén beräknas avsluta sitt arbete under december 1994.

10. STATTEL-delegationen (C 1991:03)

Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den 25 april 1991:

Ordförande:

Rydh, Jan, landshövding

Ledamöter:

Andersson, Sune, generaldirektör

Berg, Ulf G., byråchef

Bergendahl, Leif, överste (t.o.m. den 30 september 1993)

Ekman, Gunnar, överste (fr.o.m. den 1 oktober 1993)

Ekmark, Willy, länsskattechef

Frih, Bengt, avdelningschef

Farm, Håkan, rationaliseringschef (t.o.m. den 10 januari 1993)

Gadd, Arne, överdirektör

Jangenäs, Bo, planeringsdirektör

Jotoft, Yngve, avdelningschef

Larsson, Bmno, planerings- och budgetchef

Oresand, Björn, direktör

Qwerin, Nils, rationaliseringschef (fr.o.m. den 11 januari 1993)

Sällvin, Åke, ADB-chef

Expert:

Lindskog, Helena, avdelningsdirektör

Huvudsekreterare:

Nilsson, Ann-Marie, organisationsdirektör

Bitr. sekreterare:

Brandin, Tobias, förste byräsekreterare

Malmsjö, Anders, avdelningsdirektör (t.o.m. den 6 augusti 1993) Mattsson, Rolf, avdelningsdirektör (fr.o.m. den 16 augusti 1993) Medlund, Peter, organisationsdirektör

Lokal: Statskontoret, Box 34107, 10026 Stockholm, tel. 73845 14 (Nilsson)

99Fi:10   Skr 1993/94:103

Direktiven för delegationen, se dir. 1991:29.

Delegationen beräknas slutföra sitt arbete före utgången av år 1995.

11.       Utredningen (Fi 1991:09) om teknisk EG-
anpassning av de indirekta skatterna

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande den 12 december 1991:

Särskild utredare:

Ohlson, Carl-Gustav, hovrättsråd (fr.o.m. den 1 januari 1992 t.o.m.

den 14 december 1992)

Hamberg, Lennart, kansliråd (fr.o.m. den 15 december 1992)

Experter:

Bergqvist, Agneta, kammarrättsassessor

Boström, Torbjörn, departementssekreterare

Ekman, Magnus, kammarrättsråd

Falck, Monica, departementssekreterare (fr.o.m. den 1 maj 1993)

Hamberg, Lennart, kansliråd (t.o.m. den 14 december 1992)

Kjellsson, Per, kammarrättsassessor

Lindunger, Inge, tulldirektör (fr.o.m. den 12 juli 1993)

Nordlander, Åke, departementssekreterare (fr.o.m. den 1 maj 1993)

Ohlson, Carl-Gustav, hovrättsråd (fr.o.m. den 15 december 1992)

Svanberg, Marianne, kammarrättsassessor (fr.o.m. den 1 maj 1993)

Udd, Robert, byråchef (t.o.m. den 11 juli 1993)

Yregärd, Rune, skattedirektör

Sekreterare:

Davidson, Anders, kammarrättsassessor (fr.o.m. den 1 mars 1993) Klerfalk, Ulf, hovrättsassessor (fr.o.m. den 1 mars 1993) Werner, Liselotte, avdelningsdirektör

Lokal: Drottninggatan 21. Postadress: Finansdepartementet, 10333 Stockholm, tel. växel 7631000, direktval 7631533 (Hamberg)

Direktiven för utredningen, se dir. 1991:113.

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete under 1993.

12.   Clearingutredningen (Fi 1991:10)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande den 12 december 1991:

Särskild utredare:

Munck, Johan, justitieråd

Experter:

Breding, Åsa, chefsjurist

Carlsson, Per-Jonas, vice verkst. direktör

100Kommittéer: Finansdepartementet Fi:13

Flismark, Bjöm, bankdirektör

Isaksson, Hans, avdelningsdirektör

Järnhäll, Bjöm, ek.lic.

Kinnunen, Matti, verkst. direktör

Lybeck, Johan A., professor (fr.o.m. den 15 febmari 1993)

Magnusson, Bernt, direktör

Nyström, Lars, riksbanksdirektör

Vindeväg, Leif, utredningschef

Sekreterare:

Afrell, Lars, hovrättsassessor

Lokal: Drottninggatan 21, Postadress: Finansdepartementet, 10333 Stockholm, tel. växel 7631000, direktval 763 1456 (Afrell)

Direktiven för utredningen, se dir. 1991:111.

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete under hösten 1993.

13. Utredningen (Fi 1992:01) om tjänsteinkomstbeskattningen

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande den 23 januari 1992:

Särskild utredare:

Baekkevold, Arne, regeringsråd

Sakkunnig:

Fernlund, Carl Gustav, departementsråd

Experter:

Fredriksson, Urban, departementssekreterare Olsson, Kjell, kansliråd Sjökvist, Björne, skattedirektör Tollerz, Kjerstin, länsskattechef Westerling, Christina, kammarrättsassessor

Sekreterare:

Dahlbom, Monica, kammarrättsassessor

Direktiven för utredningen, se dir. 1992:3.

Utredningen har avgett (SOU 1992:57) Beskattning av vissa naturaförmåner m.m. (SOU 1993:44) Översyn av tjänsteinkomstbeskattningen.

Uppdraget är därmed slutfört.

101


Fi:14   Skr 1993/94:103

14. Utredningen (Fi 1992:02) om vissa mervärdeskattefrågor

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande den 13 februari 1992:

SärskUd utredare:

Svenson, Karl-Gösta, led. av riksdagen

Experter:

Boström, Torbjörn, departementssekreterare

Hamberg, Lennart, kansliråd

Karisson, Thomas, skattejurist (fr.o.m. den 15 december 1992)

Lindunger, Carin, direktör

Nordlander, Åke, departementssekreterare (fr.o.m. den 15 december

1992)

Ohlson, Carl-Gustav, hovrättsråd (t.o.m. den 15 november 1992)

Peterson, Ronnie, sekreterare

Sterte, Hans, departementssekreterare (t.o.m. den 15 november

1992)

Sekreterare:

Eriksson, Hans, avdelningsdirektör

Lokal: Rödbodgatan 6. Postadress: Finansdepartementet, 10333 Stockholm, tel. växel 7631000, direktval 7631418 (Eriksson)

Direktiven för utredningen, se dir 1992:9.

Utredningen har avgett

(SOU 1992:121) Vissa mervärdeskattefrägor

(SOU 1993:75) Vissa mervärdeskattefrågor II - Offentlig verksamhet m.m.

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete under december 1993.

15. Kommittén (Fi 1992:03) med uppdrag att se över förvaltningsmyndigheternas ledningsformer m.m.

Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den 6 februari 1992:

Ordförande:

Gustafsson, Åke, överdirektör

Ledamöter:

Ahlenius, Inga-Britt, generaldirektör Erngren, Birgit, generaldirektör Gunnarsson, Gösta, landshövding Hagärd, Birger, led. av riksdagen /m Rydh, Jan, landshövding Valinder, Torbjörn, docent

102Kommittéen Finansdepartementet Fi:16

Sakkunniga:

Bergman, Staffan, departementssekreterare Wiklund, LUian, kansliråd Virdesten, Per, rättschef

Experter:

Staaf, Catharina, hovrättsassessor Lindström, Gunhild, departementsråd

Sekreterare:

Bjar, Elisabeth, projektledare Österberg, Gunnar, kansliråd

Direktiven för kommittén, se dir. 1992:10.

Kommittén har avgett (SOU 1993:58) Effektivare ledning i statliga myndigheter.

Uppdraget är därmed slutfört.

16. Organisationskommittén (Fi 1992:05) för Byggnadsstyrelsens ombildning m.m.

Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den 5 mars 1992 samt den 19 november 1992:

Ordförande:

Åsbrink, Erik, verkst. direktör

Ledamöter:

Jonsson, Bo, generaldirektör Rogestam, Christina, verkst. direktör Strandell, Hans, departementsråd Wadelius, Christer, generaldirektör

Sakkunniga:

Johansson, Rickard, fastighetsdirektör Lundberg, Monica, departementssekreterare Riddarström, Bo, finansråd Ternrud, Ingrid, departementssekreterare Wijkander, Keith, kansliråd

Experter:

FiJrstenbach, John, byråchef Norell, Thomas, förhandlingsdirektör Ståhlgren, Sigurd, fastighetsdirektör Wiklund, Lilian, kansliråd Sekreterare: Augustsson, Arne, administrativ direktör Angestav, Niklas, verkscontroller

103Fi:16   Skr 1993/94:103

Boethius, Margareta, avdelningsdirektör Jansson-Holm, Gertrud, administrativ chef Joneken, Bertil, ekonom Rubensson, Anders, administrativ direktör

Direktiven för kommittén, se dir. 1992:26 och dir. 1992:99.

Kommittén har avgett (SOU 1992:79) Statens fastigheter och lokaler - ny organisation

Uppdraget är därmed slutfört.

17. Rättssäkerhetskommittén (Fi 1992:07)

Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den 12 mars 1992 samt den 30 september 1993:

Ordförande:

Bjelle, Britta, riksdagsledamot /fp

Ledamöter:

Hansson, Agne, riksdagsledamot /c Poromaa, Bruno, riksdagsledamot /s Wachtmeister, Knut, riksdagsledamot /m Åbjörnsson, Rolf, advokat /kds

Sakkunniga:

Almgren, Karin, departementsråd Beyer, Claes, advokat Lodin, Sven-Olof, professor Moore, Lena, departementsråd Norrman, Bo, länsskattechef Wennerholm, Peter, kammarrättslagman

Expert:

Holgersson, Stefan, kammarrättsassessor (fr.o.m. den 1 april 1993

t.o.m. den 31 oktober 1993)

Hultqvist, Anders, jur.kand. (fr.o.m. den 1 november 1993)

Sekreterare:

Hultqvist, Anders, jur. kand. (t.o.m. den 31 oktober 1993) Gavrell, Ingrid, regeringsrättssekreterare (fr.o.m. den 15 november 1993)

Lokal: Drottninggatan 21. Postadress: Finansdepartementet, 10333 Stockholm, tel. växel 7630000, direktval 763 1726 (Gavrell)

Direktiven för kommittén, se dir. 1992:27 samt dir 1993:112. 104Kommittéer: Finansdepartementet Fi:19

Utredningen har avgett (SOU 1993:62) Rättssäkerheten vid beskattningen.

Kommittén beräknas avsluta sitt arbete före utgången av maj 1995.

18. Statsrådslöneutredningen (Fi 1992:09)

Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den 2 april 1992:

Ordförande:

Montgomery, Henry, kammarrättspresident

Ledamöter:

Albåge, Lars-Gunnar, direktör Hjelm-Wallén, Lena, riksdagsledamot /s Sirvell, Kerstin, civilingenjör Söder, Karin, f.d. riksdagsledamot Törnvall, Peder, generaldirektör Wikström, Jan-Erik, landshövding Winberg, Håkan, hovrättspresident

Expert:

Stjernquist, Nils, professor

Sekreterare:

Rodin, Göran, departementsråd Schött, Robert, rådman

Direktiven för kommittén 1992:37.

Utredningen har avgett (SOU 1993:22) Vad är ett statsråds arbete värt?

Uppdraget är därmed slutfört.

19. Utredningen (Fi 1992:10) om översyn av internadministrationen i regeringskansliet

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande den 9 april 1992:

Särskild utredare:

Lidbeck, Åse, f.d. statssekreterare

Experter:

Dreber, Ulf, konsult

Högström, Eva, departementssekreterare

Kilsved, Hans, ekonom

105Fi:19   Skr 1993/94:103

Sekreterare:

Andersson, Hans, administrativ chef

Direktiven för utredningen, se dir. 1992:44.

Utredningen har avgett (SOU 1992:112) Administrationen i kanslihuset (SOU 1992:112) Klara administrationen, bUaga

Uppdraget är därmed slutfört.

20. Företagsskatteutredningen (Fi 1992:11)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande den 7 maj 1992, den 5 november 1992 samt den 29 april 1993:

Särskild utredare:

Herrlin, Klas, Ld. skattedirektör

Sakkuniga:

André, Peder, departementsråd Edin, Per-Olof, ekonom Lodin, Sven-Olof, direktör

Experter:

Armholt, Roland, skattechef (fr.o.m. den 17 september 1993)

Bramness Arvidsson, Ellen, departementssekreterare

Ersson, Stefan, departementsråd

Halldorf, Olle, kammarrättsassessor (t.o.m. den 16 september 1993)

Jansson, Sune, skattedirektör

Kindlund, Peter, departementsråd

Kristoffersson, Anders, departementsråd (t.o.m. den 16 september

1993)

Melbi, Ingrid, kammarrättsassessor (fr.o.m. den 17 september 1993)

Munck-Persson, Brita, advokat (fr.o.m. den 17 september 1993)

Norrman, Erik, fil.dr (t.o.m. den 30 juni 1993)

Virin, Niclas, bankdirektör

Lokal: Drottninggatan 21. Postadress: Finansdepartementet, 10333 Stockholm, tel. växel 7630000, direktval 763 1408 (Melbi)

Direktiven för utredningen, se dir. 1992:61, dir. 1992:94 samt dir. 1993:54.

Utredningen har avgett

(SOU 1992:67) Fortsatt reformering av av företagsbeskattningen.

(SOU 1993:29) Fortsatt reformering av företagsbeskattningen Del 2 Den ekonomiska dubbelbeskattningen.

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete före utgången av år 1995. 106


Kommittéen Finansdepartementet Fi:23

21. Aviseringsutredningen (Fi 1992:12)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande den 23 april 1992:

Särskild utredare:

Wirtén, Rolf, landshövding

Experter:

Ekelund, Tom, advokat

Göransson, Erik, kansliråd

Halvorsen, Ingela, dataråd

Höglund, Olov, kanslichef

Karlsson, Björn, hovrättsassessor

Månsson, Claes, advokat (fr.o.m. den 13 augusti 1993)

Nordmark, Mikael, avdelningsdirektör

Pettersson, Birgitta, kammarrättsassessor (fr.o.m. den 1 juli 1993)

Renmyr, Lars, skattedirektör

Svedberg, Ingrid, skattedirektör

Sekreterare:

Tegenfeldt, Lars, avdelningsdirektör

Lokal: Drottninggatan 21. Postadress: Finansdepartementet, 10333 Stockholm, tel. växel 7631000, direktval 7631541 (Tegenfeldt)

Direktiven för utredningen, se dir. 1992:52.

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete under november 1993.

22. Utredningen (Fi 1992:13) för avveckling av Statens institut för personalutveckling

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande den 27 maj 1992:

Särskild utredare:

Lukkari, Bror, generaldirektör

Lokal: Östra Järnvägsgatan 10. Postadress: Finansdepartementet, 10333 Stockholm, tel. 08/763 1515 (Lukkari).

Direktiven för utredningen, se dir. 1992:73

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete under 1993.

23. Betaltjänstutredningen (Fi 1992:14)

Tillkallad enligt regeringens beslut den 12 mars 1992, den 19 november 1992 samt den 6 maj 1993:

107Fi:23    Skr 1993/94:103

Särskild utredare:

Nordström, Anders, lagman

Sakkunniga:

Bäckström, Hans, ekonom (fr.o.m. den 1 september 1993)

Ekman, Magnus, kammarrättsråd

Ems, EmU, avdelningschef (t.o.m. den 31 augusti 1993)

Karlsson, Harry, direktör

Lambertz, Göran, hovrättsassessor

Thörn, Lars-Olof, t.f. avdelningschef (fr.o.m. den 15 september

1993)

Experter:

Nässlin, Elisabeth, kammarrättsassessor (fr.o.m. den 16 september

1993)

Renmyr, Maria, byråchef (fr.o.m. den 15 januari 1993)

Sekreterare:

Frick, Agneta, hovrättsassessor

Bitr. sekreterare:

Nilsson Öhrnell, Carl Olof, hovrättsassessor (fr.o.m. den 1 september 1993)

Lokal: Departementens utredningsavdelning. Box 2001, 55002 Jönköping, tel. växel 036/15 6500, direktval 036/156569 (Frick), 036/15 6930 (Nilsson Öhrnell)

Direktiven för utredningen, se dir. 1992:60, dir. 1992:95 samt dir. 1993:56.

Utredningen beräknas redovisa den del av uppdraget som berör institut som bedriver inlåning- och finansieringsverksamhet utan att omfattas av någon reglering under våren 1994 samt avsluta sitt arbete före utgången av 1994.

24. Energiskatteutredningen (Fi 1992:15)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande den 18 juni 1992:

Särskild utredare:

Lindstam, Leif, regeringsråd

Experter:

Bergqvist, Agneta, kammarrättsassessor

Ekenger, Mats , departementssekreterare (fr.o.m. den 15 februari

1993)

Hamberg, Lennart, kansliråd

Lagerstedt, Göran, departementssekreterare

108Kommittéer: Finansdepartementet Fi:25

Lundholm, Lars, avdelningsdirektör Skarell, Gunnar, departementsråd Weigelt, Ulla, kansliråd

Sekreterare:

Åkerfeldt, Susanne, hovrättsassessor

Lokal: Skattemyndigheten i Kalmar, 39187 Kalmar, tel. växel 0480/87730, direktval 0480/82252 (Åkerfeldt)

Direktiven för utredningen 1992:80.

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete under våren 1994.

25. Utredningen (Fi 1992:16) med uppdrag att utreda boverkets framtida arbetsuppgifter och resursbehov

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande den 11 juni 1992:

Särskild utredare:

Johansson, Bengt K Å, landshövding

Sakkunniga:

Lemne, Marja, organisationsdirektör Oscarsson, Jan, departementssekreterare Schulman, Michaela, departementssekreterare Westman, Bengt, kansliråd Wijkander, Keith, kansliråd

Experter:

Albertsson, Bertil, planeringsdirektör Lindskog, Hans, byråchef Lingwall, Per-Olof, departementssekreterare Westerlund, Rolf, skadechef

Sekreterare:

Lindgren, Erik, organisationsdirektör

Bitr. sekreterare:

Rosendahl, Michael, förste revisor

Direktiven för utredningen, se dir. 1992:70.

Utredningen har avgett (SOU 1992:127) Boverket - uppgifter och verksamhet.

Uppdraget är därmed slutfört.

109Fi:26   Skr 1993/94:103

26. Strukturkostnadsutredningen (Fi 1992:17)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande den 25 juni 1992:

Särskild utredare:

Svaleiyd, Uno, kommundirektör

Experter:

Ackerby, Stefan, kansliråd

Carlsson, Anna, departementssekreterare

Lagergren, Mårten, departementsråd

Olsson, Hans, byråchef

Pettersson, Roger, sakkunnig

Puide, Annika, avdelningsdirektör

Schwarz, Brita, professor

Tingvall, Lennart, ekonom

Wallin, Sven-Erik, departementsråd

Sekreterare:

Sundström, Björn, fil. kand. Johansson, Niclas, ekonom Nilsson, Tom, ekonom

Direktiven för kommittén, se dir. 1992:77.

Utredningen har avgett (SOU 1993:53) Kostnadsutjämning mellan kommuner. (SOU 1993:53) Teknik och tabeller BUaga 6.

Uppdraget är därmed slutfört.

27. Utredningen (Fi 1992:18) om översyn av kapitalmarknadsstatistiken

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande den 29 oktober 1992:

Särskild utredare:

Carling, Alf, generaldirektör

Experter:

Biljer, Marianne, avdelningsdirektör

Gullbjörk, Lennart, ekonom (fr.o.m. den 1 september 1993)

af Jochnick, Kerstin, ekonom (t.o.m. den 31 augusti 1993)

Kazarian, Elias, departementssekreterare

Löwenthal, Bengt-Göran, direktör

Olsson, Hans, byråchef (fr.o.m. den 1 september 1993)

Perttu, Linnea, vice verkst. direktör

Rylander, Gunnel, avdelningsdirektör

110Kommittéer: Finansdepartementet Fi:29

Sekreterare:

af Jochnick, Kerstin, avdelningsdirektör (fr.o.m. den 1 september

1993)

Olsson, Hans, avdelningsdirektör (t.o.m. den 31 augusfi 1993)

Lokal: Konjunkturinstitutet, Box 2200,10317 Stockholm, tel. växel 240740

Direktiven för utredningen, se dir. 1992:91.

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete under november 1993.

28. Kommissionen (Fi 1992:19) om den ekonomiska politiken

Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den 10 december 1992:

Ordförande:

Lindbeck, Assar, professor

Ledamöter:

Persson, Torsten, professor Petersson, Olof, docent Swedenborg, Birgitta, ek. dr

Sakkunniga: Sandmo, Agnar, professor Thygesen, Niels, professor

Sekreterare:

Molander, Per, tekn. dr

Direktiven för kommissionen, se dir. 1992:106.

Kommissionen har avgett: (SOU 1993:16) Nya vUlkor för ekonomi och polifik (SOU 1993:16) Bilagedel 1 Ekonomikommissionens förslag (SOU 1993:16) Bilagedel 2 Ekonomikommissionens förslag

Uppdraget är därmed slutfört.

29. Fastighetsbeskattningsutredningen (Fi 1993:01)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande den 17 december 1992:

Särskild utredare:

Francke, Jan, kammarrättspresident (fr.o.m. den 1 januari 1993)

Sakkunniga:

Eriksson, Per-Åke, planeringschef (fr.o.m. den 11 februari 1993) Fernlund, Carl Gustav, departementsråd (fr.o.m. den 11 februari 1993)

111Fi:29   Skr 1993/94:103

Experter:

Dahlbom, Monica, kammarrättsassessor (fr.o.m. den 1 oktober 1993)

Fredriksson, Urban, departementssekreterare (fr.o.m. den 11

febmari 1993)

Haapaniemi, Monika, avdelningsdirektör (fr.o.m. den 11 febmari

1993)

Melz, Peter, professor (fr.o.m. den 16 mars 1993)

Äng, Nils-Ove, kammarrättsassessor (fr.o.m. den 11 febmari 1993)

Sekreterare:

Glimstedt, Ann-Carin, kammarrättsassessor (fr.o.m. den 8 februari 1993)

Lokal: Departementens utredningsavdelning. Box 347, 40125 Göteborg, tel. 031/105146 (Glimstedt)

Direktiven för utredningen se dir. 1992:111.

Utredningen har avgett

(SOU 1993:57) Beskattning av fastigheter, del I - Schablonintäkt eller fastighetsskatt?

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete under febmari 1994.

30. Bankkriskommittén (Fi 1993:02)

Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den 3 december 1992:

Ordförande:

Wallander, Jan, docent (fr.o.m. den 8 februari 1993)

Ledamöter:

Englund, Peter, professor (fr.o.m. den 8 februari 1993) Myhrman, Johan, professor (fr.o.m. den 8 februari 1993) Pettersson, Allan, koncernchef (fr.o.m. den 3 maj 1993) Stenius, Marianne, professor (fr.o.m. den 8 februari 1993) Åbjörnsson, Rolf, advokat (fr.o.m. den 8 februari 1993)

Sakkuniga:

Engwall, Lars, professor (fr.o.m. den 8 februari 1993) Viotti, Staffan, docent (fr.o.m. den 8 februari 1933)

112Kommittéer: Finansdepartementet Fi:31

Expert:

Petrelius, Magnus, departementssekreterare (fr.o.m. den 1 juni 1993)

Sekreterare:

Hörngren, Lars, ek. dr (fr.o.m. den 1 mars 1993)

Bitr. sekreterare

Sjöberg, Gustaf, hovrättsassessor (fr.o.m. den 29 aprU 1993)

Lokal: Östra Jämvägsgatan 10. Postadress: Finansdepartementet, 10333 Stockholm, tel. växel 08/763 1000, direktval 7631563 (Hörngren).

Direktiven för utredningen, se dir. 1992:105.

Utredningen beräknas slutföra sitt arbete före utgången av 1994.

31. Integritetsskyddsutredningen (Fi 1993:03)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande den 17 december 1992:

Särskild utredare:

Freese, Jan, generaldirektör (fr.o.m. den 1 januari 1993)

Sakkunniga:

Blomberg, Kristina, byrådirektör (fr.o.m. den 24 febmari 1993)

Granström, Claes, överdirektör (fr.o.m. den 24 febmari 1993)

Lundgren, Agneta, kammarrättsassessor (fr.o.m. den 24 febmari

1993)

Samuelson, Per, chefsjurist (fr.o.m. den 24 febmari 1993)

Experter:

Barrefelt, Bo, departementssekreterare (fr.o.m. den 24 februari

1993)

Rydén, Nils, verkst. direktör (fr.o.m. den 24 febmari 1993)

Wiklund, Lilian, kansliråd (fr.o.m. den 26 oktober 1993)

Sekreterare:

Sahlsten, Rickard, kammarrättsassessor (fr.o.m. den 1 mars 1993)

Lokal: Departementens utredningsavdelning. Box 347, 40125 Göteborg, tel. 031/105090 (Sahlsten)

Direktiven för utredningen, se dir. 1992:110.

Utredningen har avgett

(SOU 1993:83) Statistik och integritet, del 1

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete före utgången av 1993.

113

8 Riksdagen 1993/94. I saml. Nr 103


Fi:32   Skr 1993/94:103

32. Utredningen (Fi 1993:04) om organisation av Bankstödsnämnden

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande den 3 december 1992:

Särskild utredare:

Ingves, Stefan, generaldirektör

Experter:

Abjörner, Lena, departementsråd Lundeberg, Magnus, departementsråd Lundquist, Ulla, direktör Nilsson, Bengt-Åke, rättschef Rydberg, Axel, administrativ chef Schedin, Hans, chefsjurist

Sekreterare:

Berggren, Arne, civilekonom Järnhäll, Bjöm, ek.lic.

Direktiven för utredningen, se dir. 1993:10.

Utredningen har avgett

(SOU 1993:28) Bankstödsnämnden.

Uppdraget är därmed slutfört.

33. Kommittén (Fi 1993:05) om genomförande av ändrad ansvarsfördelningen för den statliga statistiken

TillkaUade enligt regeringens bemyndigande den 11 februari 1993:

Ordförande:

Carling, Jan, generaldirektör (fr.o.m. den 11 februari 1993)

Ledamöter:

Engman, Jan, t.f. generaldirektör (fr.o.m. den 11 februari 1993

t.o.m. den 30 juni 1993)

Helander, Monica, departementssekreterare (fr.o.m. den 11 februari

1993)

Klevmarken, Anders, professor (fr.o.m. den 11 februari 1993)

Experter:

Hultqvist, Anders, direktör (fr.o.m. den 1 mars 1993) Lingwall, Per Olof, departementssekreterare (fr.o.m. den 1 juli 1993) Marklund, Inger, avdelningschef (fr.o.m.-den 1 mars 1993) Taube, Adam, professor (fr.o.m. den 1 mars 1933)

114Kommittéen Finansdepartementet Fi:34

Sekreterare:

Eklöf, Jan, statistikchef, (fr.o.m. den 1 mars 1993)

Loogna, Barbro, avdelningsdirektör (fr.o.m. den 1 mars 1993)

Lokal: Statistiska centralbyrån, 11581 Stockholm, tel. 08/7834000.

Direktiven för kommittén, se dir. 1993:9.

Kommittén har avgett Delrapport 1, sekretariatsrapport Överlämnad den 13 april 1993 Delrapport 2, kommittérapport Överlämnad den 28 oktober 1993

Kommittén beräknas avsluta sitt arbete före utgången av 1993.

34. Utredningen (Fi 1993:06) om de

samhällsekonomiska konsekvensema för Sverige av olika former för deltagande i den västeuropeiska integrationen (EG-konsekvensutredningen)

Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den 28 januari 1993:

Ordförande:

Molin, Björn, landshövding (fr.o.m. den 11 mars 1993)

Ledamöter:

Fredga, Kerstin, professor (fr.o.m. den 11 mars 1993) Gyllenhammar, Pehr G, dr (fr.o.m. den 11 mars 1993) Hellgren, Claes, förbundssekreterare (fr.o.m. den 11 mars 1993) Hirdman, Yvonne, professor (fr.o.m. den 11 mars 1993 t.o.m. den 31 mars 1993)

Jakobsson, Ulf, chefekonom (fr.o.m. den 11 mars 1993) Kazamaki-Ottersten, Eugenia, fil.dr (fr.o.m. den 11 mars 1993) Mogård, Britt, f.d. landshövding (fr.o.m. den 11 mars 1993) Segerstedt-Wiberg, Ingrid, fil.dr (fr.o.m. den 11 mars 1993) Sohlman, Michael, direktör (fr.o.m. den 11 mars 1993)

Sakkuniga:

Palmstierna, Jan, departementsråd (fr.o.m. den 11 mars 1993) Wetterberg, Gunnar, departementsråd (fr.o.m. den 11 mars 1993)

Sekreterare:

Ström, Pernilla, redaktör (fr.o.m. den 11 mars 1993) Wallgren, Arvid, fil.kand. (fr.o.m. den 28 juni 1993) Wodtke, Martina, doktorand (fr.o.m. den 21 juni 1993)

Lokal: Drottninggatan 21. Postadress: Finansdepartementet, 103 33 Stockholm, tel. växel 08/763 1000, direktval 08/763 1579 (Ström).

Direktiven för utredningen, se dir. 1993:3

115Fi:34   Skr 1993/94:103

Utredningen har avgett

Bilaga 1 En anpassning till EG:s tekopolitik

Bilaga 2 Makroekonomiska chocker och ekonomisk stmktur - En jämförelse mellan Sverige och EG-länderna

Bilaga 3 Konsekvenser av EG-medlemsskapet för jordbmket och livsmedelssektorn

Bilaga 4 Mikroekonomiska aspekter pä en monetär union

Bilaga 5 Om Sveriges inflytande i den europeiska unionen

Bilaga 6 Sveriges offentliga sektor i Europeisk konkurrens -konsekvenser av EES-avtalet och medlemskap i EG/EU

Bilaga 7 Sveriges val, EG och direktinvesteringar

Bilaga 8 Arbetsmarknad: Sverige, EES och EU

Bilaga 9 Levnadsvillkor i tolv länder

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete under januari 1994.

35. Uppbördslagsutredningen (Fi 1993:07)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande den 25 februari 1993:

Särskild utredare:

Dexe, Nils, expeditions- och rättschef (fr.o.m. den 8 mars 1993)

Experter:

Anneli, Johan, chefsrädman (fr.o.m. den 10 maj 1993) Björnqvist, Gun-Britt, skattedirektör (fr.o.m. den 10 maj 1993) Engquist, Ingrid, kammarrättsassessor (fr.o.m. den 10 maj 1993) Karlson, Matts, departementssekreterare (fr.o.m. den 10 maj 1993) Olsson, Kjell, kansliråd (fr.o.m. den 10 maj 1993) Rempler, Kjell, kammarrättsassessor (fr.o.m. den 10 maj 1993) Tollerz, Kerstin, länsskattechef (fr.o.m. den 10 maj 1993)

Sekreterare:

SaUnäs Magnusson, Ann, byrådirektör (fr.o.m. den 15 maj 1993) Valinder, Dag, kammarrättsassessor (fr.o.m. den 1 maj 1993)

Lokal: Departementens utredningsavdelning. Box 347, 401 25 Göteborg, tel. 031/105025 (Valinder)

Direktiven för utredningen, se dir. 1993:22.

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete före utgången av 1994.

116Kommittéer: Finansdepartementet Fi:37

36. Utredningen (Fi 1993:08) om översyn av skattebrottslagen m.m.

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande den 25 februari 1993:

Särskild utredare:

Munck, Johan, justitieråd (fr.o.m. den 8 mars 1993)

Experter:

Alexandersson, Christer, kammarrättsassessor (fr.o.m. den 26 augusti 1993)

Andersson, Roland, avdelningsdirektör (fr.o.m. den 26 augusti 1993) Björkegren, Hans, chefsrådman (fr.o.m. den 26 augusti 1993) Fura-Sandström, Elisabet, advokat (fr.o.m. den 7 oktober 1993) Göransson, Ulf, skatteexpert (fr.o.m. den 26 augusti 1993) Kärrström, Margit, lagman (fr.o.m. den 26 augusti 1993) Åberg, Kazimir, hovrättsassessor (fr.o.m. den 26 augusti 1993)

Sekreterare:

Bolin, Ingegerd, departementssekreterare (fr.o.m. den 1 juni 1993) Juhlin, Lena, hovrättsassessor (fr.o.m. den 1 juli 1993)

Lokal: Drottninggatan 21. Postadress: Finansdepartementet, 10333 Stockholm, tel: växel 7631000, direktval 7631694 (Bolin).

Direktiven för utredningen, se dir. 1993:23.

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete före utgången av 1994.

37. Utredningen (Fi 1993:09) om översyn av

lagstiftningen för det finansiella området under krigsförhållanden

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande den 1 april 1993:

Särskild utredare:

Malmgren, Kurt, Ld. ambassadör (fr.o.m. den 1 april 1993)

Experter:

Ekman, Magnus, kammarrättsråd (fr.o.m. den 1 september 1993) Hinno, Rein, Ld. kansliråd (fr.o.m. den 1 april 1993) Lunning, Berit, byråchef (fr.o.m. den 17 september 1993) Nersing, Ulf, revisionsdirektör (fr.o.m. den 17 september 1993) Sydén, Åsa, avdelningsdirektör (fr.o.m. den 17 september 1993)

Sekreterare:

Ljungdahl, Ulf, hovrättsassessor (fr.o.m. den 1 september 1993)

Lokal: Östra Järnvägsgatan 10. Postadress: Finansdepartementet, 103 33 Stockholm, tel: växel 763 1000, direktval 763 1489 (Hinno).

117Fi:37   Skr 1993/94:103

Direktiven för utredningen, se dir. 1993:55.

Utredningen beräknas avge ett delbetänkande i början av år 1994 och avsluta sitt arbete vid årsskiftet 1994/1995.

38. Utredningen (Fi 1993:10) för avvecklingen av länsbostadsnämnderna

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande den 13 maj 1993:

Särskild utredare:

Lukkari, Bror, generaldirektör (fr.o.m. den 13 maj 1993)

Lokal: Östra Järnvägsgatan 10. Postadress: Finansdepartementet, 10333 Stockholm, tel: 08/763 1515 (Lukkari).

Direktiven för utredningen, se dir. 1993:58.

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete före utgången av 1994.

39. Utredningen (Fi 1993:11) om statliga myndigheters avtal

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande den 7 april 1993:

SärskUd utredare:

Mueller, Jöran, regeringsråd (fr.o.m. den 1 juli 1993)

Sakkunniga:

Staaf, Catharina, hovrättsassessor (fr.o.m. den 1 juli 1993) Wiklund, Lilian, kansliråd (fr.o.m. den 1 juli 1993)

Experter:

Gyllencreutz, Catharina, fastighetsjurist (fr.o.m. den 1 juli 1993) Källmén, Stephan, avdelningschef (fr.o.m. den 1 juli 1993) Markstedt, Lars, revisionsdirektör (fr.o.m. den 1 juli 1993) Westin, Tony, revisionsdirektör (fr.o.m. den 1 juli 1993)

Sekreterare:

Lindström, Ove, utnämnd rådman (fr.o.m. den 1 juni 1993)

Lokal: Departementens utredningsavdelning. Postadress: Box 347, 40125 Göteborg, tel: 031/105139 (Lindström).

Direktiven för utredningen, se dir. 1993:60.

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast juni 1994.

118Kommittéer: Finansdepartementet Fi:41

40. Utredningen (Fi 1993:12) om associationsformer för den statliga arbetsgivarorganisationen

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande den 25 februari 1993:

Särskild utredare:

Mundebo, Ingemar, generaldirektör (fr.o.m. den 28 maj 1993)

Sekreterare:

Ekström, Göran, planeringschef (fr.o.m. den 21 juni 1993) Schött, Robert, rådman (fr.o.m. den 21 juni 1993)

Lokal: Drottninggatan 21. Postadress: Finansdepartementet, 10333 Stockholm, tel: växel 08/7631000, direktval 763 1713 (Schött)

Direktiven för utredningen, se dir. 1993:16.

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete före utgången av 1993.

41. Utredningen (Fi 1993:13) om förenkling och rationalisering av fastighetstaxeringen m.m.

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande den 13 maj 1993:

Särskild utredare:

Anclow, Per, kammarrättslagman (fr.o.m. den 1 juni 1993)

Sakkunniga:

Hall, Bertil, fastighetsråd (fr.o.m. den 18 augusti 1993) Rispe, Curt, kammarrättslagman (fr.o.m. den 18 augusti 1993)

Experter:

Haapaniemi, Monika, avdelningsdirektör (fr.o.m. den 18 augusti

1993)

Hellner, Carin, kammarrättsråd (fr.o.m. den 18 augusti 1993)

Kjellson, Bengt, byråchef (fr.o.m. den 18 augusti 1993)

Sjögren, Lennart, byråchef (fr.o.m. den 18 augusti 1993)

Sekreterare:

Bjernelius Lundahl, Marie, kammarrättsassessor (fr.o.m. den 18 augusti 1993)

Lokal: Drottninggatan 21. Postadress: Finansdepartementet, 10333 Stockholm, tel: växel 08/763 1000, direktval 7631637 (Bjernelius Lundahl).

Direktiven för utredningen, se dir. 1993:57.

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete vid slutet av 1995.

119Fi:42   Skr 1993/94:103

42. Utredningen (Fi 1993:14) om statligt utjämningssystem för landsting

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande den 10 juni 1993:

Särskild utredare:

Karlsson, Sven-Olof, landstingsdirektör (fr.o.m. den 10 juni 1993)

Experter:

Ellström, KjeU, ekonom (fr.o.m. den 15 juli 1993)

Ennefors, Kenneth, departementssekreterare (fr.o.m. den 15 juli

1993)

Johansson, Dan, kansliråd (fr.o.m. den 15 juli 1993)

Lagergren, Mårten, departementsråd (fr.o.m. den 1 oktober 1993)

Lindström, Eva, departementssekreterare (fr.o.m. den 15 juli 1993)

Odencrants, Karin, departementssekreterare (fr.o.m. den 15 juli

1993)

Olofsson, Kristina, departementssekreterare (fr.o.m. den 15 juli

1993)

Svaleryd, Uno, kommundirektör (fr.o.m. den 15 juli 1993)

Tingvall, Lennart, ekonom (fr.o.m. den 15 juli 1993)

Wärmark, Anders, departementssekreterare (fr.o.m. den 15 juli

1993)

Sekreterare:

Eriksson, Lars, departementsråd (fr.o.m. den 1 september 1993) Sundström, Björn, fil.kand. (fr.o.m. den 1 september 1993)

Lokal: Drottninggatan 21. Postadress: Finansdepartementet, 10333 Stockholm, tel: växel 08/763 1000, direktval 7634317 (Eriksson).

Direktiven för utredningen, se dir. 1993:63.

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete hösten 1994.

43. Utredningen (Fi 1993:16) om utformningen av tull-och tullfrihetslagstiftningen vid ett svenskt medlemskap i EG

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande den 17 juni 1993:

Särskild utredare:

Lindstam, Leif, regeringsråd (fr.o.m. den 17 juni 1993)

Experter:

Boden, Elisabeth, byrådirektör (fr.o.m. den 18 augusti 1993) Flykt, Hans, avdelningsdirektör (fr.o.m. den 1 september 1993) Johansson, Torgny, avdelningsdirektör (fr.o.m. den 18 augusti 1993) Kjellsson, Per, kammarrättsassessor (fr.o.m. den 18 augusti 1993)

120Kommittéer: Finansdepartementet Fi:45

Legnestedt, Bertil, departementssekreterare (fr.o.m. den 18 augusti

1993)

Montelius, Johan, kammarrättsassessor (fr.o.m. den 18 augusti 1993)

Stenwall, Lena, departementssekreterare (fr.o.m. den 18 augusti

1993)

Lokal: Drottninggatan 21. Postadress: Finansdepartementet, 10333 Stockholm, tel: 08/76315 35 (Montelius)

Direktiven för utredningen, se dir. 1993:78.

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 15 febmari 1994.

44.      Utredningen (Fi 1993:17) om förhållandena på
fastighetsmarknaden m.m.

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande den 19 augusti 1993:

Särskild utredare:

Danell, Georg, direktör (fr.o.m. den 19 augusti 1993)

Sakkunniga:

Eriksson, Per-Åke, planeringschef (fr.o.m. den 19 augusti 1993)

Gustafsson, Christina, tekn.lic. (fr.o.m. den 19 augusti 1993)

Hasselgren, Björn, ekonom (fr.o.m. den 19 augusti 1993)

Niemelä, Tomas, departementssekreterare (fr.o.m. den 19 augusti

1993)

Rentsch, Peter, departementsråd (fr.o.m. den 19 augusti 1993)

Lokal: Drottninggatan 21. Postadress: Finansdepartementet, 10333 Stockholm, tel: växel 7631000, direktval 7631473 (Eriksson).

Direktiven för utredningen, se dir. 1993:98.

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete under hösten 1993.

45.   1993 års insiderutredning (Fi 1993:18)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande den 2 september 1993:

Särskild utredare:

Munck, Johan, justitieråd (fr.o.m. den 2 september 1993)

Expert:

Boman, Ragnar, civilekonom (fr.o.m. den 2 september 1993)

Lokal: Stora Huset, 64030 Hälleforsnäs, tel: 0157/415 20.

Direktiven för utredningen, se dir. 1993:103.

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete före den 1 juni 1994.

121Fi:46   Skr 1993/94:103

46. Utredningen (Fi 1993:19) om förutsättningarna för expansion av privat tjänsteproduktion

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande den 26 augusti 1993:

Särskild utredare:

Vinell, Lars, professor (fr.o.m. den 26 augusti 1993)

Expert:

Karlson, Matts, departementssekreterare (fr.o.m. den 17 november 1993)

Lokal: Wasa försäkring, 17381 Stockholm, tel. 08/6353540. Postadress: Finansdepartementet, 10333 Stockholm.

Direktiven för utredningen, se dir. 1993:100.

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 31 januari 1994.

47. Utredningen (Fi 1993:20) om avveckling av Byggnadsstyrelsen

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande den 9 september 1993:

Särskild utredare:

Bystedt, Britt-Marie, generaldirektör (fr.o.m. den 1 oktober 1993

t.o.m. den 31 oktober 1993)

Sundberg, Nore, f.d. generaldirektör (fr.o.m. den 1 november 1993)

Sakkunnig:

Bystedt, Britt-Marie, f.d. generaldirektör (fr.o.m. den 1 november 1993)

Lokal: Byggnadsstyrelsen, 10643 Stockholm, tel. växel 7831000.

Direktiven för utredningen, se dir. 1993:105.

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete under hösten 1994.

122Kommittéer: Utbildningsdepartementet U:l

Utbildningsdepartementet

Inom detta avsnitt har följande kommittéer avslutat sin verksamhet sedan redovisningen i 1993 års kommitté­berättelse: 1, 2, 3, 4 och 8

1. Läroplanskommittén (U 1991:02)

Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den 14 februari 1991:

Ordförande:

Lundgren, Ulf P., generaldirektör (fr.o.m. den 1 mars 1991 t.o.m. den 24 februari 1993)

Ledamöter:

Gerholm, Tor Ragnar, professor (fr.o.m. den 20 december 1991

t.o.m. den 24 februari 1993)

Sjögren, Boo, departementsråd (fr.o.m. den 1 augusti 1991 t.o.m.

den 24 februari 1993)

Thoursie, Kerstin, departementsråd (fr.o.m. den 20 december 1991

t.o.m. den 24 februari 1993)

Expert:

Gårdare, Steve, lektor (fr.o.m. den 1 mars 1992)

Ledamöter i en referensgrupp till läroplanskomittén:

Callert, Lars, utredningssekreterare Sveriges Akademikers

Centralorganisation (fr.o.m. den 6 juni 1991 t.o.m. den 24

februari 1993)

Hagestål, Per, studerande Samarbetsorganisationen för Sveriges

vuxenstuderande (fr.o.m. den 6 juni 1991 t.o.m. den 24 februari 1993)

Holmberg, Peter, sekreterare Svenska kommunförbundet (fr.o.m.

den 6 juni 1991 t.o.m. den 24 februari 1993)

Karlsson, Barbro, ombudsman Landsorganisationen i Sverige

(fr.o.m. den 6 juni 1991 t.o.m. den 24 februari 1993)

Lundgren, Torsten, bitr.direktör Svenska Arbetsgivareföreningen

(fr.o.m. den 6 juni 1991 t.o.m. den 24 februari 1993)

Olsson, Marta, utredare Landstingsförbundet (fr.o.m. den 6 juni

1991 t.o.m. den 24 februari 1993)

Thuresson, Rune, ingenjör Riksförbundet Hem och Skohi (fr.o.m.

den 6 juni 1991 t.o.m. den 24 februari 1993)

123U:l   Skr 1993/94:103

Wallentin, Christer, ombudsman Tjänstemännens Centralorganisation (fr.o.m. den 6 juni 1991 t.o.m. den 24 febmari 1993)

Östman, Marika, ordf. i Elevorganisationen Elevorganisationen i Sverige (fr.o.m. den 6 juni 1991 t.o.m. den 24 februari 1993)

Ledamöter i en parlamentarisk referensgmpp:

Goes, Eva, led. av riksdagen (fr.o.m. den 6 juni 1991 t.o.m. den 4 december 1992)

Sekreterare:

Björnsson, Mats, undervisningsråd (fr.o.m. den 1 oktober 1991

t.o.m. den 20 januari 1993)

Blom, Margot, departementssekreterare (fr.o.m. den 1 mars 1991

t.o.m. den 24 februari 1993)

Carlgren, Ingrid, forskningsassistent (fr.o.m. den 1 juli 1992 t.o.m.

den 31 december 1993)

Hörnqvist, Berit, studierektor (fr.o.m. den 15 oktober 1991 t.o.m.

den 20 januari 1993)

Direktiven för kommittén, se dir. 1991:9 och dir. 1991:117.

Kommittén har avgett:

PM 1991-06-11 Förslag tUl riktlinjer och modeller för kursplaner för gymnasieskolan och vuxenutbildningen

(SOU 1992:94) Skola för bildning Uppdraget är därmed slutfört.

2. Utredningen om den sociala snedrekryteringen till högre studier (U 1991:07)

Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den 1 juli 1991:

Särskild utredare:

Erikson, Robert, professor (t.o.m. den 9 november 1993)

Expert:

Murray, Mac, departementsscikreterare (t.o.m. den 9 november 1993)

Sekreterare:

Jonsson, Jan O., forskarassistent (t.o.m. den 9 november 1993)

Bitr. sekreterare:

Dryler, Helen, forskningsassistent (t.o.m. den 30 juni 1993) Gähler, Michael, forskarbiträde (t.o.m. den 30 juni 1993) Hörnqvist, Martin, forskarbiträde (t.o.m. den 30 juni 1993) Kjellström, Christian, forskningsassistent (t.o.m. den 30 november 1992)

124Kommittéer: Utbildningsdepartementet U:3

Adress: SOFI, Stockholms Universitet, 10691 Stockholm, tel: 162654 (sekreterare) 162093 (särskild utredare)

Direktiven för utredningen, se dir. 1991:38.

Utredningen har avgett:

Delbetänkandet, SOU (1992:122) Social bakgrund Studiestöd och övergång till högre studier

(SOU 1993:85) Ursprung och utbildning - social snedrekrytering till högre studier

Uppdraget är därmed slutfört.

3. Utredningen (U 1992:02) om effektivare vuxenutbildning

Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den 23 april 1992:

Särskild utredare:

Johansson, Larz, led. av riksdagen (fr.o.m. den 23 april 1992 t.o.m. den 31 maj 1993)

Sakkunnig:

Kraft, Jan, rektor (fr.o.m. den 1 juni 1992 t.o.m. den 31 maj 1993)

Norden, Elsie, rektor (fr.o.m. den 1 juni 1992 t.o.m. den 31 maj 1993)

Pettersson, Sten-Åke, programchef (fr.o.m. den 1 juni 1992 t.o.m.

den 31 maj 1993)

Salin, Sven, utredningschef (fr.o.m. den 1 juni 1992 t.o.m. den 31 maj

1993)

Svenningsson, Levi, utbildningsdirektör (fr.o.m. den 1 juni 1992

t.o.m. den 31 maj 1993)

Expert:

Andrén, Birgitta, projektledare (fr.o.m. den 18 juni 1992 t.o.m. den

28 februari 1993)

Engström, Ulla, direktör (fr.o.m. den 18 juni 1992 t.o.m. den 28

febmari 1993)

Halapi, Mikael, byrådirektör (fr.o.m. den 18 juni 1992 t.o.m. den 28

februari 1993)

Gisselberg, Margareta, utbildningsledare (fr.o.m. den 10 september

1992 t.o.m. den 28 februari 1993)

Kirudd, Jan, rektor (fr.o.m. den 10 september 1992 t.o.m. den 28

februari 1993)

Kroon, Bengt-Ivar, överste (fr.o.m. den 10 september 1992 t.o.m.

den 28 februari 1993)

Schwartz, Ulf, projektledare (fr.o.m. den 18 juni 1992 t.o.m. den 28

februari 1993)

125U:3    Skr 1993/94:103

Sahlin, Erica, studierektor (fr.o.m. den 10 september 1992 t.o.m. den

28 februari 1993)

Serder, Viveka, utbildningschef (fr.o.m. den 10 september 1992

t.o.m. den 28 februari 1993)

Stcnsfelt, Bertil, rektor (fr.o.m. den 10 september 1992 t.o.m. den 28

febmari 1993)

Svantesson, Bo,projektledare (fr.o.m. den 10 september 1992 t.o.m.

den 28 februari 1993)

Söderberg, Mats, sekreterare (fr.o.m. den 18 juni 1992 t.o.m. den 28

februari 1993)

Öström, Hans-Åke, departementssekreterare (fr.o.m. den 18 juni

1992 t.o.m. den 28 februari 1993)

Sekreterare:

Franzén, Anders, sakkunnig (fr.o.m. den 23 aprU 1992 t.o.m. den 31 maj 1993)

Bitr. sekreterare:

Hellberg, Annika, byrådirektör (fr.o.m. den 10 september 1992

t.o.m. den 30 april 1993)

Åström, Eva, fil. kand (fr.o.m. den 23 april 1992 t.o.m. den 12 mars

1993)

Direktiven för utredningen, se dir. 1992:48.

Utredningen har avgett, sitt huvudbetänkande (SOU 1993:23) Kunskapens krona samt rapporten (Ds 1993:42) Mer om kunskapens krona.

Uppdraget är därmed slutfört.

4. Utredningen (U 1992:03) om huvudmannaskapet för vårdhögskolorna

Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den 17 juni 1992:

Ordförande:

Bråkenhielm, Anita, landshövding (t.o.m. den 17 februari 1993)

Experter:

Blom, Catharina, enhetschef (t.o.m. den 17 februari 1993) Bodeli, Karin, byrådirektör (t.o.m. den 31 januari 1993) Idahl, Lars-Åke, lektor (t.o.m. den 17 februari 1993) Linden, Bernt, rektor (t.o.m. den 17 februari 1993) Ljunggren, Lil, departementssekreterare (t.o.m. den 17 februari 1993)

126Kommittéer: Utbildningsdepartementet U:5

Odencrants, Karin, departementssekreterare (t.o.m. den 17 februari

1993)

Svanberg, GunUla, rektor (t.o.m. den 17 februari 1993)

Sekreterare:

Ställdal Lindqvist, Ewa, byråchef (t.o.m. den 20 mars 1993)

Bitr. sekreterare:

Engqvist, Anders, förste sekreterare (t.o.m. den 20 mars 1993)

Lokal: Karolinska insfitutet. Avdelning för utbildning och forskning, Solna.

Direktiven för utredningen, se dir 1992:43.

Utredningen har avgett

(SOU 1993:12) Värdhögskolor - kvalitet - utveckling -huvudmannaskap.

Uppdraget är därmed slutfört.

5. Utredningen (U 1992:04) med uppdrag att slutföra avvecklingen av UHÄ och UUH

Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den 17 juni 1992:

Särskild utredare:

Bystedt, Britt-Marie, generaldirektör (fr.o.m. den 1 juli 1992)

Adress: Awecklingsmyndigheten för UHÄ och UUH, Box 45501, 10430 Stockholm, tel. 7283600

Direktiven för utredningen, se dir. 1992:66.

I uppdraget ingick att slutföra avvecklingen av UHÄ och UUH samt att överta ansvaret för den personal som har sagts upp och som ingär i awecklingsorganisationen. Uppsägningstiden löpte för huvuddelen av de anställda ut vid budgetärsskiftet 1992/93. Visst awecklingsarbete pågick ytterligare några månader.

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete med en rapport vid kalendcrårsskiftet 1993/94.

127U:6   Skr 1993/94:103

6. Utredningen (U 1992:05) om nytt

resurstilldelningssystem för universitet och högskolor

Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den 1 september 1992:

Ordförande:

Kirsebom, Bjarne, statssekreterare

Ledamöter:

Carlsson, Mårten, rektor Ekholm, Lars, högskoledirektör Hjalmarsson, Lennart, professor Jonsson, Inge, rektor Kim, Lillemor, rektor Lind, Ingemar, rektor Martinsson, Jan, vice vd Palmer, Ingegerd, högskolelektor

Sakkunniga:

Börjesson, Magnus, vice ordförande Dahl, Sonja, departementsråd (t.o.m. den 1 oktober 1993) Lindfors, Leif, departementsråd (t.o.m. den 30 juni 1993) Wetterberg, Gunnar, departementsråd

Experter:

Andersson, Dan, departementssekreterare (fr.o.m. den 7 januari

1993)

Bartning, Inge, docent (fr.o.m. den 24 maj 1993)

Bladh, Agneta, avdelningschef (fr.o.m. den 7 januari 1993)

Bohlin, Henrik, doktorand (fr.o.m. den 17 november 1992)

Eriksson, Håkan, professor (fr.o.m. den 17 november 1992)

Fiirstenbach, John, byråchef

Hansson, Inga-Stina, ekonomichef

Helgesson, Benny, förtroendevald SFS (fr.o.m. den 6 september

1993)

Heyman, Ulf, avdelningsdirektör (fr.o.m. den 27 april 1993)

Gunnarsson, Kjell, avdelningsdirektör

Johansson, Roger, byråchef (fr.o.m. den 24 maj 1993)

Klintberg, Wanda, kanslichef

Kolenda, Carola, förtroendevald SFS (fr.o.m. den 24 maj 1993 t.o.m.

den 5 september 1993)

Larby, Karin, departementssekreterare (fr.o.m. den 17 november

1992 t.o.m. den 27 april 1993)

Myhrman, Ulla, byråchef (fr.o.m. den 17 november 1992)

Nydén, Michael, byråchef (fr.o.m. den 24 maj 1993)

Ros, Staffan, departementssekreterare (fr.o.m. den 17 november

1992)

Sandahl, Rolf, revisionsdirektör (fr.o.m. den 17 november 1992)

128Kommittéer: Utbildningsdepartementet U:8

Swensson, Bengt, docent (fr.o.m. den 24 maj 1993)

Wahlén, Staffan, pedagogisk konsult (fr.o.m. den 24 maj 1993)

Huvudsekreterare:

Fritzell, Ann, ämnessakkunnig

Bitr. sekreterare:

Eriksson, Lena, departementssekreterare

Lokal: Utbildningsdepartementet, 10333 Stockholm, tel. 7631871 (Fritzell), 7631900 (Eriksson)

Direktiven för utredningen, se dir. 1992:85.

Kommittén har avgett (SOU 1993:3) Ersättning för kvalitet och effektivitet.

Kommittén beräknas avge delbetänkanden under november 1993.

Kommittén beräknas avge slutbetänkande under våren 1995.

7. Utredningen (U 1992:06) för utvärdering av
folkbildningen m.m.

Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den 29 oktober 1992:

Särskild utredare:

Rogestam, Christina, generaldirektör (fr.o.m. den 2 november 1992 t.o.m. den 30 juni 1993)

Sekreterare:

Göransson, Lars, departementsråd (fr.o.m. den 2 november 1992 t.o.m. den 31 juU 1993)

Direktiv för utredningen, se dir. 1992:92

Utredningen har avgett (SOU 1993:64) Frågor för folkbildningen.

Uppdraget är därmed slutfört.

8. Kommittén (U 1992:07) med uppdrag att förbereda
och genomföra valet till Sametinget

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande den 11 november 1992:

Ordförande:

Dau, Hans (fr.o.m. den 6 november 1992)

Ledamöter:

Blind, Inga-Britt (fr.o.m. den 6 november 1992 t.o.m. den 26 augusti 1993)

129

9 Riksdagen 1993/94. I saml. Nr 103


U:8   Skr 1993/94:103

Stenberg, Bmno (fr.o.m. den 6 november 1992 t.o.m. den 26 augusti

1993)

Thomasson-Ek, Gudrun (fr.o.m. den 6 november 1992 t.o.m. den 26

augusti 1993)

Thomasson, Lars (fr.o.m. den 6 november 1992 t.o.m. den 26 augusti

1993)

Experter:

Bohlin, Jörgen (fr.o.m. den 18 november 1992 t.o.m. den 26 augusti

1993)

Fredriksson, Kerstin (fr.o.m. den 6 november 1992 t.o.m. den 26

augusti 1993)

Gmndström, Britt-Marie (fr.o.m. den 6 november 1992 t.o.m. den 26

augusti 1993)

Nilsson, Vivian (fr.o.m. den 6 november 1992 t.o.m. den 26 augusti

1993)

Sikku, Olof J. (fr.o.m. den 18 november 1992)

Sekreterare:

Lukkari, Bror (fr.o.m. den 6 november 1992)

Lokal: Utbildningsdepartementet, 10333 Stockholm, tel. växel 7631000

Kommitténs arbete är slutfört i och med Sametingets öppnande 1993-08-26.

Rapport avlämnas i början av november 1993.

9. Utredningen (U 1993:01) om förlängd skolgång och sänkt skolpliktsålder

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande den 7 april 1993:

Särskild utredare:

Waldestrand, Lars, skoldirektör (fr.o.m. den 1 april 1993)

Experter:

Andrae-Thelin, Annika, bitr. forskningschef (fr.o.m. den 1 april

1993)

Bengts.son, Staffan, departementssekreterare (fr.o.m. den 1 april

1993)

Eliasson, Gunnar, professor (fr.o.m. den 1 april 1993)

Hagsten, Eva, departementssekreterare (fr.o.m. den 1 april 1993)

Heijer, Birgitta, departementssekreterare (fr.o.m. den 1 april 1993)

Martinson, Monica, departementssekreterare (fr.o.m. den 1 april

1993)

Thorstensson, Billy, departementsråd (fr.o.m. den 1 april 1993)

130Kommittéer: Utbildningsdepartementet U:ll

Sekreterare:

Franzén, Anders, sakkunnig (fr.o.m. den 1 april 1993)

Direktiven för utredningen, se dir. 1993:39.

Utredningen har avgett

Delrapport, augusti 1993, De demografiska villkoren för att genomföra en förlängd skolgång och/eller tidigare skolstart.

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete under första kvartalet 1994.

10. utredningen (U 1993:03) om kompetenskrav för gymnasielärare i yrkesämnen

Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den 1 juli 1993:

Särskild utredare:

Melin, Ulf, led. av riksdagen (fr.o.m. den 24 juni 1993)

Sakkunniga:

Assermark, Gert, direktör (fr.o.m. den 1 juli 1993)

Hasselberg, Christina, departementssekreterare (fr.o.m. den 1 juli

1993)

Karlsson, Barbro, ombudsman (fr.o.m. den 1 juli 1993)

Lundborg, Inge Marie, prefekt (fr.o.m. den 1 juli 1993)

Åkerlund, Erik, yrkeslärare (fr.o.m. den 1 juli 1993)

Sekreterare:

Charpentier, Agneta, departementssekreterare (fr.o.m. den 1 juli 1993)

Direktiven för utredningen, se dir. 1993:79.

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete under augusti 1994.

11. Utredningen (U 1993:04) om en samvetsklausul i högskoleutbildningen

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande den 2 september 1993:

Särskild utredare:

Aspelin, Erland, hovrättslagman (fr.o.m. den 20 september 1993)

Sekreterare:

Strinäs, Lennart, hovrättsassessor (fr.o.m. den 20 september 1993)

Adress: Departementens utredningsavdelning. Box 187, 201 21 Malmö. Tel. 040-355806.

131U:ll   Skr 1993/94:103

Direktiven för utredningen, se dir. 1993:48. Utredningen beräknas avsluta sitt arbete under juni 1994.

12. Organisationskommittén (U 1993:05) för en stiftelse för strategisk forskning

Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den 27 augusti 1993:

Ordförande:

Aronsson, Bertil, professor (fr.o.m. den 27 augusti 1993)

Ledamöter:

Lindgren, Ingvar, professor (fr.o.m. den 27 augusti 1993)

Schön-Aldenstig, Gunnel, kammarrättsassessor (fr.o.m. den 27

augusti 1993)

Tersmeden, Erik, expeditions- och rättschef (fr.o.m. den 27 augusti

1993)

Expert:

Grönlund, Ewa, departementssekreterare (fr.o.m. den 1 september

1993 t.o.m. den 12 oktober 1993)

Råland, Birgitta, kansliråd (fr.o.m. den 12 oktober 1993)

Sekreterare:

Dahl, Sonja, departementsråd (fr.o.m. den 27 augusti 1993)

Direktiven för kommittén, se dir. 1993:91.

Kommittén beräknas avsluta sitt arbete under december 1993.

13. Organisationskommittén (U 1993:06) för en stiftelse för miljöstrategisk forskning

Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den 27 augusti 1993:

Ordförande:

Grenthe, Ingmar, professor (fr.o.m. den 27 augusti 1993)

Ledamöter:

Persson, Göran, statssekreterare (fr.o.m. den 27 augusti 1993)

Schön-Aldenstig, Gunnel, kammarrättsassessor (fr.o.m. den 27

augusti 1993)

Tersmeden, Erik, expeditions- och rättschef (fr.o.m. den 27 augusti

1993)

132Kommittéer: Utbildningsdepartementet U:14

Sekreterare:

Englund, Björn, departementsråd (fr.o.m. den 27 augusti 1993)

Direktiven för kommittén, se dir. 1993:90.

Kommittén beräknas avsluta sitt arbete under december 1993.

14. Utredningen (U 1993:07) för genomförande av kårobligatoriets avveckling

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande den 9 september 1993:

Särskild utredare:

Steen, Anitra, generaldirektör (fr.o.m. den 9 september 1993)

Sekreterare:

Harding, NUs, utredare (fr.o.m. den 9 september 1993)

Direktiven för utredningen, se dir. 1993:106.

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete före halvårsskiftet 1994.

133Jo:l    Skr 1993/94:103

Jordbruksdepartementet

Inom detta avsnitt har följande kommittéer avslutat sin verksamhet sedan redovisningen i 1993 års kommitté­berättelse: 1, 2, 4, 5 och 6

1. Utredningen (Jo 1991:02) angående den framtida fi­nansieringen av vissa sociala åtgärder för jordbrukare

Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den 14 mars 1991:

Särskild utredare:

Engström, Göran, skogsbrukare (t.o.m. den 31 mars 1993)

Sakkunniga:

Borgström, Gunnar, lantbrukare Englund, Svante, generaldirektör Hellberg, Lars-Erik, lantarbetare

Experter:

Bräsch, Erik, lantbruksdirektör

Lindgren, BrittMarie, departementssekreterare

Lundqvist, Lars-Erik, förhandlingschef

Persson, Mats, avdelningschef

Smedmark, Göran, byråchef

Tuvelind, Christina, departementssekreterare

Sekreterare:

Köhler, Rolf, enhetschef

Lokal: Statens jordbruksverk, 551 82 Jönköping, tel. växel 036/15 5800

Direktiven för utredningen, se dir. 1991:16.

Utredningen har avgett (SOU 1993:25) Sociala åtgärder för jordbrukare.

Uppdraget är därmed slutfört.

1.34Kommittéer: Jordbruksdepartementet Jo:3

2. Uppdrag att slutföra avvecklingen av

Lantbruksstyrelsen och Statens jordbruksnämnd (Jo 1991:04)

Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den 30 maj 1991:

Ansvarig:

Wallin, Alf, överdirektör

Experter:

Hedgren, Iris, l:e byräassistent

Nisser, Cari Wilhelm, Ld. avdelningschef

Sekreterare:

Sandström, Kjell, byråchef

Bitr. sekreterare:

Rosengren, Marita, byråassistent

Lokal: Statens jordbmksverk, 55182 Jönköping, tel. växel 036/155800.

Direktiven för uppdraget, se dir. 1991:45.

Uppdraget är slutredovisat genom rapport den 26 augusti 1993.

3. Omställningskommissionen (Jo 1991:07)

Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den 21 november 1991:

Ordförande:

Elmstedt, Claes, Ld. landshövding

Ledamöter:

Carlsson, Mårten, rektor

Jennehag, Jan, led. av riksdagen (fr.o.m. den 10 december 1992)

Kariander, OloL direktör

Lindgren, Sylvia, led. av riksdagen (fr.o.m. den 10 december 1992)

Nilsson, Pia, bankdirektör

Selberg, Åke, led. av riksdagen (fr.o.m. den 10 december 1992)

Pålsson, Anne-Marie, högskolelektor (fr.o.m. den 9 december 1992)

Wramner, Per, generaldirektör

Referensgrupp:

Brunander, Lennart, led. av riksdagen

Fransson, Jan, led. av riksdagen (t.o.m. den 10 december 1992)

Gradin, Anita, led. av riksdagen (t.o.m. den 10 december 1992)

Gustavsson, Holger, led. av riksdagen

Nilsson, Carl G., led. av riksdagen

Rosén, Bengt, led. av riksdagen

135Jo:3   Skr 1993/94:103

Windén, Christer, led. av riksdagen Åhnberg, Annika, led. av riksdagen

Huvudsekreterare:

Liden, Cari Johan, avdelningschef

Sekreterare:

Ivarsson, Pernilla, departementssekreterare

Wiström, Katrine, departementssekreterare (fr.o.m. den 20 januari

1993)

Bitr. sekreterare:

Boman, Agneta, departementssekreterare

Lokal: Jordbmksdepartementet, 10333 Stockholm

Direktiven för kommissionen, se dir. 1991:97.

Kommissionen har avgett

(SOU 1992:87) Åtgärder för att förbereda Sveriges jordbruk och livsmedelsindustri för EG-förslag om vegetabiliesektom, livsmedelsexporten och den ekologiska produktionen.

(SOU 1992:125) Åtgärder för att förbereda Sveriges jordbruk och livsmedelsindustri för EG - förslag om animaliesektom

(SOU 1993:33) Åtgärder för att förbereda Sveriges jordbruk och livsmedelsindustri för EG.

Kommissionen avvaktas tills vidare med fortsatt arbete.

4. Utredningen (Jo 1992:01) om trädgårdsnäringens utvecklingsmöjligheter

Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den 20 februari 1992:

Särskild utredare:

Bräsch, Erik, lantbruksdirektör

Experter:

Björklund, Håkan, byrådirektör Engstedt, Magnus, lantbrukskonsulent Ekelund, Lena, högskolelektor Hultmark, Sven-Gunnar, lantbrukskonsulent Lindblad, Hans, förste lantbrukskonsulent Månsson, Sven-Olof, agronom Svensson, Lars-Hugo, avdelningsdirektör Uustalu, Ann, departementssekreterare Wohlström, Christer, förbundsdirektör

136Kommittéer: Jordbruksdepartementet Jo:6

Sekreterare:

Virdung, Cristina, hortonom

Direktiven för utredningen, se dir. 1992:23.

Utredningen har avgett

(SOU 1992:119) Svensk trädgårdsnäring - nuläge och utvecklingsmöjligheter.

Uppdraget är därmed slutfört.

5. Utredningen (Jo 1992:02) om livsmedelshygieniska bestämmelser med betydelse för den småskaliga livsmedelsproduktionen

Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den 13 februari 1992:

Särskild utredare:

Sterzel, Fredrik, justitieråd

Sekreterare:

Petersson, Roger, kammarrättsfiskal (t.o.m. den 15 december 1992)

Direktiven för utredningen, se dir. 1992:21.

Utredningen har avgett (SOU 1993:6) Livsmedelshygien och småskalig livsmedelsproduktion.

Uppdraget är därmed slutfört.

6. Utredningen (Jo 1992:03) om fiskerinäringens utvecklingsmöjligheter

TillkaUade enligt regeringens bemyndigande den 8 juli 1992:

Särskild utredare:

Wramner, Per, generaldirektör

Sakkunniga:

Björkman, Yngve, direktör Johansson, Reine, förbundsordförande Kollberg, Sven, förbundsordförande Söderberg, Thomas, generalsekreterare

Experter:

Bodegård, Johan, departementssekreterare

Gustavsson, Tore, avdelningschef

Lemne, Ann, departementssekreterare (fr.o.m. den 12 maj 1993)

de Maré, Stefan, överdirektör

137Jo:6   Skr 1993/94:103

Mattiasson, Roger, verkst. direktör

Pettersson, Agne, departementssekreterare

Tuvelind, Christina, departementssekreterare (t.o.m. den 1

september 1993)

Referensgrupp:

Bager, Erling, led. av riksdagen Calner, Lisbet, led. av riksdagen Larsson, Kaj, led. av riksdagen Mattisson, Roland, led. av riksdagen Persson, Carl Olov, led. av riksdagen Petersson, Sven-Olof, led. av riksdagen Zaar, Claus, led. av riksdagen

Sekreterare:

Strömblom, Bengt, departementsråd

Bitr. sekreterare:

Ihndal, Eva, departementssekreterare (fr.o.m. den 15 februari 1993)

Lokal: Jordbmksdepartementet, 10333 Stockholm.

Direktiven för utredningen, se dir. 1992:83.

Utredningen har avgett (SOU 1992:136) Svenskt fiske - nuläge och utvecklingsmöjligheter (SOU 1993:103) Svenskt fiske.

Uppdraget är därmed slutfört.

7. 1993 års kommitté för bolagisering av

skogsvårdsorganisationens frö- och plantverksamhet (1993:01)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande den 1 april 1993:

Särskild utredare:

Andersson, Thorsten, landshövding (fr.o.m. den 7 maj 1993)

Sakkunniga:

Högberg, Per, departementssekreterare (fr.o.m. den 7 maj 1993) Lemne, Ann, departementssekreterare (fr.o.m. den 7 maj 1993) Liden, Sverket, avdelningschef (fr.o.m. den 7 maj 1993) Thomson, Ann, departementssekreterare (fr.o.m. den 7 maj 1993)

Sekreterare:

Liden, Sverker, avdelningschef (fr.o.m. den 7 maj 1993)

Lokal: Skogsstyrelsen, 551 83 Jönköping, tel. 036-15 5600.

Kommittén beräknas avge sina förslag i december 1993.

138Kommittéer: Jordbruksdepartementet Jo:8

8. Utredningen (Jo 1993:02) om förutsättningarna för en levande skärgård

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande den 27 maj 1993:

Särskild utredare:

Björk, Gunnar, landshövding (fr.o.m. den 28 juni 1993)

Experter:

Bergfors, Ulrika, departementssekreterare (fr.o.m. den 1 november

1993)

Ellwerth-Stein, Lena, departementssekreterare (fr.o.m. den 1

november 1993)

Kristiansson, Erling, departementssekreterare (fr.o.m. den 1

november 1993)

Kämpe, Björn, departementssekreterare (fr.o.m. den 1 november

1993)

Lemne, Ann, departementssekreterare (fr.o.m. den 1 november

1993)

Otto, Christina, departementssekreterare (fr.o.m. den 1 november

1993)

Westman, Erik, kansliråd (fr.o.m. den 1 november 1993)

Sekreterare:

Samuelson, Daniel, hovrättsassessor (fr.o.m. den 28 juni 1993)

Bitr. sekreterare:

Idermark, Michael, utredningssekreterare (fr.o.m. den 4 oktober 1993)

Lokal: Jordbruksdepartementet, 10333 Stockholm, tel. 763 1107 (sekreteraren).

Direktiven för utredningen, se dir. 1993:62.

Utredningen beräknas avge sitt betänkande under 1994.

139A:l    Skr 1993/94:103

Arbetsmarknadsdepartementet

Inom detta avsnitt har följande kommittéer avslutat sin verksamhet sedan redovisningen i 1993 års kommitté­berättelse: 1, 3,4 och 6

1. Utredningen (A 1991:03) med uppdrag att göra en översyn av arbetsmiljölagen (1977:1160)

Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den 21 augusti 1991 och den 19 mars 1992:

Särskild utredare:

Gullberg, Hans, stf. generaldirektör

Sakkunniga:

Barrefelt, Bo, departementssekreterare

Blyme, Hans, hovrättsassessor (t.o.m. den 17 maj 1993

Ihrfelt, Gösta, hovrättsassessor (fr.o.m. den 18 maj 1993)

Lindh, Göran, byråchef

Malmqvist, Bo, departementsråd

Expert:

Thomsson, Rune, hyresråd

Referensgrupp:

Granqvist, Hans, sekreterare Gustafsson, Stig, förbundsjurist Hildingsson, Kerstin, ombudsman Holmgren, Mats, direktör Lindh, Rolf, ombudsman Pfeifer, Karl, arbetsrättsjurist Risshytt, Jan, förhandlingsdirektör

Sekreterare:

von Ehrenheim, Lars, avdelningsdirektör

Direktiven för kommittén, se dir. 1991:75 och 1992:33.

Utredningen har avgett (SOU 1993:81) Översyn av arbetsmiljölagen.

Uppdraget är därmed slutfört.

141)Kommittéer: Arbetsmarknadsdepartementet A:2

2. 1992 års arbetsrättskommitté (A 1991:05)

Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den 19 december 1991:

Ordförande:

Bouvin, Åke, regeringsråd (fr.o.m. den 19 december 1991)

Ledamöter:

Bergström, Harald, led. av riksdagen /kds

Burman, Ingrid, ombudsman

Ernestam, Lars, kulturchef

Karlsson, Ingvar, f.d. led. av riksdagen /c

Lilliedahl, Simon, led. av riksdagen /nyd (fr.o.m. den 2 april 1993)

Rembo, Sonja, led. av riksdagen /m

Rhenman, Anne, led. av riksdagen /nyd (t.o.m. den 1 april 1993)

Wänman, Åke, förbundsordförande

Öhman, Monica, led. av riksdagen /s

Sakkunniga:

Alserud, Ingemar, direktör (t.o.m. den 2 november 1992)

Andersson, Tore, avtalssekreterare

Bengtsson, Ola, sektionschef (fr.o.m. den 11 november 1992)

Bergkvist, Roland, jur.kand.

Bergkvist Deurell, Eva, jur.kand.

Bergström, Gunnar, arbetsrättschef (fr.o.m. den 7 september 1993)

Hagman, Anders, direktör (t.o.m. den 5 september 1993)

Kihlberg, Thomas, förbundsjurist

Nordin, Jan, direktör

Rexed, Knut, verksamhetschef

Stare, Peter, förhandlingschef

Experter:

Blyme, Hans, hovrättsassessor (t.o.m. den 31 mars 1993)

Branting, Elsa, språkexpert

Lilja Hansson, Cathrine, hovrättsassessor (fr.o.m. den 1 april 1993)

Lunning, Lars, hovrättslagman (fr.o.m. den 1 juli 1993)

Sigeman, Tore, professor

Spångberg, Sten, departementssekreterare

Sekreterare:

Toijer, Gudmund, hovrättsassessor

Bitr. sekreterare:

Baxter, Anne, bitr. sekreterare

Expertgrupp till utredningen:

Ordförande:

Lunning, Lars, hovrättslagrnan (t.o.m. den 30 juni 1993)

Experter:

Nordström, Anders, hovrättsassessor Öman, Sören, hovrältsfiskal

141A:2    Skr 1993/94:103

Lokal: Arbetsmarknadsdepartementet, Drottninggatan 21, 103 33 Stockholm, tel. växel 763 1000, direktval 7633816 (Toijer), 7633805 (Baxter)

Direktiven för utredningen, se dir 1991:118.

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete under maj månad 1994.

3. Utredning (A 1992:03) om en obligatorisk arbetslöshetsförsäkring

Tillkallade enligt regeringens bemyndigande 20 februari 1992:

Särskild utredare:

Larsson, Gerhard, koncernchef

Sakkunniga:

Andersson, Per-Ivan, ombudsman Bergkvist-Deurell, Eva, jur.kand. Eriksson, Sune, vice förbundsdirektör Johansson, Sture, verkst. direktör Kolk, Jaan, kanslichef Lönnerblad, Sara, jur. kand. Pontén, Carl Magnus, bitr. direktör Redig, Kerstin, enhetschef

Experter:

Andersson, Dan, Björklund, Anders, professor Eriksen, Tor, fil. dr. Ingvardsson, Lars, byråchef Johansson, Mats, departementssekreterare Liljeroos, Ingvar, kassaföreståndare Pavon, Manne, hovrättsassessor Svensson, Lars, departementssekreterare

Sekreterare:

Andersson, Elisabet, rådman Engström, Wilhelm, direktör

Direktiven för utredningen, se dir. 1992:24.

Utredningen har avgett (SOU 1993:52) Ersättning vid arbetslöshet (SOU 1993:52 - särskild bil.) Ersättning vid arbetslöshet

Uppdraget är därmed slutfört.

142Kommittéer: Arbetsmarknadsdepartementet A:5

4. Kommittén (A 1992:04) för ombildande av AMU-gruppen till aktiebolag

Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den 25 juni 1992:

Ordförande:

Hansson, Håkan, marknadsdirektör (t.o.m. den 25 mars 1993)

Ledamöter:

Eliasson, Gunnar, professor (t.o.m. den 25 mars 1993) Ström, Karin, direktör (t.o.m. den 25 mars 1993)

Experter:

Rasmusson, Bertil, personaldirektör

Sekreterare:

Björinge, Jan, civilekonom

Bitr. sekreterare:

Sundström, Sofia, civ.ek. (t.o.m. den 18 december 1992)

Direktiven för utredningen, se protokoll vid regeringssammanträde den 25 juni 1992.

Kommittén har avgett (SOV 1992:123) Ett hav av möjligheter

Uppdraget är därmed slutfört.

5. Utredningen (A 1993:01) om ledighetslagstiftningen

(ULL)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande den 19 november 1992:

Särskild utredare:

Hirschfeldt, Johan, justitiekansler (fr.o.m. den 11 januari 1993)

Sakkunnig:

Laven, Håkan t.f. byråchef (fr.o.m. den 11 januari 1993)

Experter:

Bergendahl, Britt, revisionsdirektör (fr.o.m. den 11 januari 1993)

Jeppsson, Anders, departementssekreterare (fr.o.m. den 22 februari

1993)

Malmberg, Stina, spräkexpert (fr.o.m. den 11 januari 1993)

Sjölander, Katarina, departementssekreterare (fr.o.m. den 11 januari

1993 t.o.m. den 21 februari 1993)

Stridsberg, Kerstin, departementssekreterare (fr.o.m. den 11 januari

1993)

143A:S    Skr 1993/94:103

Wickberg, Barbro, departementssekreterare (fr.o.m. den 11 januari

1993)

Åkeriund, Inga, hovrättsasse.ssor (fr.o.m. den 11 januari 1993)

Sekreterare:

Renman, Karin, hovrättsassessor (fr.o.m. den 11 januari 1993)

Lokal: Arbetsmarknadsdepartementet, Drottninggatan 21, 103 33 Stockholm, tel. växel 08-7631000, direktval 7631347 (Renman).

Direktiven för utredningen, se dir. 1992:98.

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete under första kvartalet 1994.

6. Utredningen (A 1993:02) för att göra en översyn av den statliga lönegarantin vid konkurs

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande den 3 december 1992:

Särskild utredare:

Björk, Gunnar, landshövding (fr.o.m. den 18 januari 1993)

Sakkunnig:

Åbjörnsson, Rolf B. advokat (fr.o.m. den 1 februari 1993)

Expert:

Mellquist, Mikael, hovrättsassessor (fr.o.m. den 1 februari 1993) Thorsell, Eva, departementssekreterare (fr.o.m. den 1 februari 1993) Walterson, Frank, departementssekreterare (fr.o.m. den 1 februari 1993)

Sekreterare:

Kihlgren, Tuula T., hovrättsassessor (fr.o.m. den 1 februari 1993)

Direktiven för utredningen, se dir. 1992:103.

Utredningen har avgett

(SOU 1993:96) Förändringar i lönegarantisystemet.

Uppdraget är därmed slutfört.

7. Utredningen (A 1993:03) om kunskapsspridning m.m. inom arbetslivsområdet

Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den 11 februari 1993:

Särskild utredare:

Bäckström, Birger, landshövding (fr.o.m. den 15 februari 1993)

Experter:

Andersson, Karl-Evert, liinsdircktör (fr.o.m. den 29 juni 1993) Andersson, Sivert, generaldirektör (fr.o.m. den 23 mars 1993)

144Kommittéer: Arbetsmarknadsdepartementet A:7

Asklöf, Carl A,, direktör (fr.o.m. den 23 mars 1993)

Forsberg, Eva Maria, departementssekreterare (fr.o.m. den 23 mars

1993)

Johansson, Anders, L., direktör (fr.o.m. den 23 mars 1993)

Leijon, Anna-Greta, generaldirektör (fr.o.m. den 23 mars 1993)

Skalin, Douglas, sakkunnig (fr.o.m. den 23 mars 1993)

Westerberg, Ulf, direktör (fr.o.m. den 23 mars 1993)

Wintzer, Regina, beteendevetare (fr.o.m. den 14 september 1993)

Sekreterare:

Eklund, Lars, avdelningsdirektör (fr.o.m. den 26 april 1993) Hildeland, Erling, avdelningsdirektör (fr.o.m. den 1 september 1993)

Lokal: Arbetsmarknadsdepartementet, Drottninggatan 21, 103 33 Stockholm, tel. växel 08-7631000, direktval 763 3786 (Eklund) eller 7631349 (Hildeland).

Direktiven för utredningen, se dir. 1993:15.

Uppdraget beräknas avslutat första kvartalet 1994.

145 10 Riksdagen 1993/94. 1 saml. Nr 103


Ku:l    Skr 1993/94:103

Kulturdepartementet

Inom detta avsnitt har följande kommittéer avslutat sin verksamhet sedan redovisningen i 1993 års kommitté­berättelse: 4, 5, 6, 7, 8 och 10

1. Radiolagsutredningen (U 1985:05)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande den 15 maj 1985:

Särskild utredare:

Pennlöv, Jan, justitieombudsman

Experter:

Blanck, Britt-Marie, kanslichef

Englund, Karin, departementssekreterare

Fahlberg, Håkan, kanslichef

Jaensson, Rolf, avdelningsdirektör

Lindberg, Christina, hovrättsassessor (fr.o.m. den 16 november 1993)

Lindberg, Greger, hovrättsassessor

Marén, Lars, kansliråd

Ohlin, Tomas, fil. lic.

Rosén, Björn, hovrättsassessor

Riidel, Wolfgang, direktör

Schuer, Lars, hovrättsassessor

Swahn, Per, kammarrättsassessor (fr.o.m. den 16 november 1993)

Wennberg, Bertil, byråchef

Sekreterare:

Bengtsson, Monica, hovrättsassessor

Lokal: Fredsgatan 2. Postadress: Kulturdepartementet, 10333 Stockholm, tel. växel 763 1000, direktval 763 1745 (Monica Bengtsson)

Direktiven för utredningen, se dir. 1985:21, dir. 1986:3, dir. 1987:22 och dir. 1989:21.

Utredningen har avgett

(Ds U 1985:12) Kabelsändningarna och videocensuren

(Ds U 1987:2) Försöksverksamhet med nordisk TV från rymden,

rättsliga frågor

(SOU 1987:63) Vidaresändning av satcllitprogram i kabelnät (SOU 1989:7) Vidgad etableringsfrihet för nya medier

146Kommittéer: Kulturdepartementet Ku:3

(SOU 1990:7) Lagstiftning för reklam i svensk TV

(SOU 1992:31) Lagstiftning av satellitsändingar av TV-program

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete under 1993.

2. Utredningen (U 1987:02) om ökat TV-utbyte mellan Sverige och Finland

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande den 5 februari 1987:

Särskild utredare:

Lannegren, Göran, departementsråd

Sekreterare:

Bonbeck, Louise, departementssekreterare (fr.o.m. den 10 september 1992)

Lokal: Kulturdepartementet Postadress: Jakobsgatan 26, 10333 Stockholm, tel. växel 7631000, direktval 7631895 (Lannegren),

Särskilda direktiv har ej meddelats.

Utredningen har avgett

(Ds U 1987:7) Finländska TV-sändningar i Sverige

samt skrivelsen (Dnr 2362/89) Möjligheter till utökade Finländska TV-sändningar i Sverige.

Utredningsarbetet beräknas vara avslutad under år 1993.

3. Rådet (U 1990:03) mot skadliga våldsskildringar

Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den 21 juni 1990:

Ordförande:

Pettersson, Ulla, led. av riksdagen /s

Ledamöter:

Alexandersson, Lars, avdelningsdirektör AUerstrand, Sven, direktör Arrbäck, Gunnel, direktör Billinger, Jan-Erik, avdelningschef Bodin, Gunilla, kanslichef Gustafsson, Inga, leg. psykolog Linderholm, Christina, led. av riksdagen /c Nilsson, Erik, kanslichef Palm, Merike, pressekreterare Teveborg, Lennart, generaldirektör

147Ku:3   Skr 1993/94:103

Sakkunniga:

Cavallin, Jens, departementssekreterare Ivarsson, Kent, departementssekreterare

Experter:

von Feilitzen, CeciUa, fil.lic

Hjelmtorp, Lena, hovrättsassessor (fr.o.m. den 25 januari 1993)

Stigbrand, Karin, byrådirektör

Huvudsekreterare:

Lagercrantz, Richard, departementssekreterare

Sekreterare:

Palmborg, Olle, direktör

Lokal: Fredsgatan 2. Postadress: Kulturdepartementet, 10333 Stockholm, tel. 7633021 eller 7633013

Direktiven för rådet, se dir. 1990:40.

Rådet har avgett följande rapporter:

Mediekunskap i skolan, Karin Stigbrand. Väldsskildringsrådets skriftserie nr 1.

Om datorspel, Kai Honkönen och Magnus Rehn. Våldsskildringsrådets skriftserie nr 2. Väldsskildringsrådets skriftserie nr 3.

Min syn pä våldet, reflektioner av sju riksdagsledamöter. Red. Richard Lagercrantz. Våldsskildringsrådets skriftserie nr 4.

Konsumentinformation - Finns den?, Ann-Katrin Agebäck Väldsskildringsrådets skriftserie nr 5.

Om medieverkstäder. Lokal- TV och annat... Red. Karin Stigbrand Våldsskildringsrådets skriftserie nr 6.

Kontroll, granskning och CENSUR av FILM Red. Richard Lagercrantz Väldsskildringsrådets skriftserie nr 7.

Samtal i Hollywood - en reserapport -, Ann-Katrin Agebäck

Utredningen har avgett (SOU 1993:39) En gräns för filmcensuren, delbetänkande

Åtta nummer av informationsbladet Flödet har kommit ut.

Arbetet beräknas pågå under hela det kommande året.

4. Löneskillnadsutredningen (C 1991:05)

Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den 20 juni 1991:

Särskild utredare:

Mundebo, Ingemar, generaldirektör (fr.o.m. den 25 november 1991)

Sakkunnig: 148


Kommittéer: Kulturdepartementet Ku:5

Andersson, Jörgen, ombudsman (fr.o.m. den 13 september 1991) Bendix, Marianne, bankkamrer (fr.o.m. den 13 september 1991) Hansén-Larson, Gunilla, förhandlingsdirektör (fr.o.m. den 13 april 1992)

Harriman, Anita, utredare (fr.o.m. den 13 september 1991) Lindholm, Rolf, direktör (fr.o.m. den 13 september 1991) Perbeck, Ulf, förhandlingschef (fr.o.m. den 13 september 1991) Pernebring, Marie, sekreterare (fr.o.m. den 13 september 1991) Porsgren, Jan-Åke, förbundsdirektör (fr.o.m. den 14 oktober 1991)

Expert:

Karlsson, Eva, arkivarie (fr.o.m. den 13 september 1991)

Sekreterare:

Wadstein, Margareta, rådman (fr.o.m. den 1 september 1991)

Lokal: Slottsbacken 6. Postadress: Civildepartementet, 10333 Stockholm, tel. växel 763 1000, direktval 7634137 (Wadstein)

Direktiven för utredningen, se dir. 1991:61.

Utredningen har avgett

(SOU 1993:7) LöneskiUnader och lönediskriminering Bilaga 1993:8.

Uppdraget är därmed slutfört.

5. Utredningen (U 1991:10) om tekniska

förutsättningar for utökade sändningar av radio och television till allmänheten

Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den 21 augusti 1991:

Särskild utredare:

Lannegren, Göran, departementsråd

Experter:

Appelquist, Per, utvecklingschef (fr.o.m. den 26 oktober 1993)

Brandberg, Arvid, direktör (t.o.m. den 25 oktober 1993)

Ekedahl-Pettersson, Percy, avdelningschef (t.o.m. den 25 oktober

1993)

Grewin, Christer, utvecklingschef (t.o.m. den 25 oktober 1993)

Karisson, Tore, ingenjör (t.o.m. den 25 oktober 1993)

Lannerhed, Per, civilingenjör, civilekonom (fr.o.m. den 26 oktober

1993)

Mellberg, Per, utvecklingschef

Odmalm, Christer, direktör (fr.o.m. den 26 oktober 1993)

Selemark, Per-Erik, teknisk direktör (t.o.m. den 25 oktober 1993)

Zander, Jens, professor (t.o.m. den 25 oktober 1993)

149Ku:5   Skr 1993/94:103

Sekreterare:

Marén, Lars, kansliråd

Bitr. sekreterare:

Almgren, Per, departementssekreterare (fr.o.m. den 26 oktober

1993)

Bonbeck, Louise (t.o.m. den 25 oktober 1993)

Ix)kal: Kulturdepartementet, 10333 Stockholm, tel. 7631937 (sekreteraren).

Direktiven för utredningen, se dir. 1991:67, 1993:99.

Utredningen beräknas avge sitt slutbetänkande under februari 1994.

6. Utredningen (Ku 1992:01) om huvudmannaskapet för Riksantikvarieämbetets arkeologiska undersökningsverksamhet

Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den 5 februari 1992:

Särskild utredare:

Isaksson, Pérez, Birgitta, länsöverdirektör

Sakkunniga:

Andersson, Hans, professor Hyenstrand, Åke, professor Trotzig, Gustaf, avdelningschef Wijkander, Keith, departementssekreterare

Expert:

Weibull, Knut, rättssakkunnig

Sekreterare:

Browall, Hans, antikvarie

Utredningen har avgett (SOU 1992:137) Arkeologi och exploatering

Uppdraget är därmed slutfört.

7. Utredningen (Ku 1992:02) om Dialekt- och ortnamnsarkivens verksamhet och organisation

Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den 18 mars 1992:

Särskild utredare:

Hyenstrand, Åke, professor

Utredningen har avgett 150Kommittéer: Kulturdepartementet Ku:9

(SOU 1992:142) Det dolda kulturarvet Uppdraget är därmed slutfört.

8. Organisationskommittén (Ku 1992:03) inför

bildandet av ett nytt bolag med huvudmannaskap för rundradionätet

Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den 23 mars 1992:

Ordförande:

Gunnarsson, Gösta, landshövding

Ledamöter:

Knöös, Suzanne, advokat

Nathhorst, Elisabet, civilekonom

Zander, Jens, professor

Blomberg, Göran, departementssekreterare

Huvudsekreterare:

Persson, Valdemar, överingenjör

Sekreterare:

Stahle, Gun, sektionschef

Utredningen har avgett (SOU 1992:10) Ett nytt bolag för rundradiosändningar

Uppdraget är därmed slutfört.

9. Kommittén (Ku 1992:04) om översyn av mottagandet av asylsökande och flyktingar

Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den 1 juli 1992:

Särskild utredare:

Werenfels-Röttorp, Monica, direktör

Experter:

Holm, Tommy, sekreterare Häll-Eriksson, Lena, avdelningschef Johansson, Lars G., departementsråd

Sekreterare:

Norén-Offerman, Anne-Marie, förläggningschef Ranland, Bengt, kansliråd

Utredningen har avgett

151Ku:9   Skr 1993/94:103

(SOU 1992:133) Mottagande av asylsökande och flyktingar Uppdraget är därmed slutfört.

10. utredningen (Ku 1992:05) om översyn av vissa delar av utlänningslagstiftningen m.m.

Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den 1 juni 1992:

Särskild utredare:

Nilsson, Per-Erik, överdirektör

Experter:

Björklund, Leo, avdelningsdirektör

Björnberg, Lars, departementsråd

Gmndell, Ursula, departementsråd

Ranland, Bengt, kansliråd

Sandesjö, Håkan, ordförande i utlänningsnämnden

Direktiven för utredningen, se dir. 1992:51.

Utredningen har avgett

Delrapport PM med förslag till Legal reglering av massflyktssituationer.

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete under 1993.

11. Utredningen (Ku 1992:06) om kulturstöd vid ombyggnader och underhåll av bostäder

Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den 1 juni 1992:

Särskild utredare:

von Arbin, Christina, avdelningschef

Sakkunniga:

Westerlund, Rolf, ämnessakkunnig Wijkander, Keith, kansliråd

Expert:

Lundström, Stellan, docent

Sekreterare:

Malmlöf, Maria, l:e antikvarie

Utredningen har avgett (SOU 1992:107) Kulturstöd vid ombyggnad

Uppdraget är därmed„slutförL

152Kommittéer: Kulturdepartementet Ku:14

12. Utredningen (Ku 1992:07) om ägande av Public Service-företagen m.m.

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande den 30 november 1992:

Särskild utredare:

Beyer, Claes, advokat (fr.o.m. den 20 november 1992)

Sekreterare:

Lindberg, Christina, hovrättsassessor (fr.o.m. den 30 november 1992)

13. Utredningen (Ku 1992:08) om översyn av reglerna om utvisning på grund av brott m.m. (Utvisningsutredningen)

Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den 22 december 1992:

Särskild utredare:

Wennberg, Gunnel, hovrättslagman (fr.o.m. den 1 januari 1993)

Experter:

Alexandersson, Stig, sakkunnig (fr.o.m. den 1 februari 1993) Björk, Kurt, utlänningsnämndsråd (fr.o.m. den 1 januari 1993) Fridström, Ingela, hovrättsassessor (fr.o.m. den 1 januari 1993) Åberg, Kazimir, kansliråd (fr.o.m. den 1 januari 1993)

Sekreterare:

Sjösten, Mats, hovrättsassessor (fr.o.m. den 1 januari 1993)

Bitr. sekreterare:

Westlund, Helen, departementssekreterare (fr.o.m. den 1 januari 1993)

14. Kommittén (Ku 1993:01) om översyn av invandrarpolitiken samt invandrings- och flyktingpolitiken

Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den 23 mars 1993:

Ordförande:

Wirtén, Rolf, landshövding (fr.o.m. den 24 mars 1993)

Ledamöter:

Backlund, Rune, led. av riksdagen (fr.o.m. den 24 mars 1993) Biörsmark, Karl-Göran, led. av riksdagen (fr.o.m. den 24 mars 1993) Björnemalm, Maud, led. av riksdagen (fr.o.m. den 24 mars 1993) Blomberg, Leif Ifr.o.m. den 24 mars 19931 von Essen, Gustaf, led. av riksdagen (fr.o.m. den 24 mars 1993)

153Ku:14   Skr 1993/94:103

de Geer, Sten, jurist (fr.o.m. den 24 mars 1993) Lundqvist, Eric, kontraktsprost (fr.o.m. den 24 mars 1993) Lövdén, Lars-Erik, led. av riksdagen (fr.o.m. den 24 mars 1993) Moquist, Lars, led. av riksdagen (fr.o.m. den 24 mars 1993)

Experter:

Almqvist, Per, departementsråd (fr.o.m. den 17 maj 1993)

Arenbro, Ewa, departementssekreterare (fr.o.m. den 17 maj 1993)

Bystedt, Ulla, sekreterare (fr.o.m. den 17 maj 1993)

Cederberg, Ingemar, departementssekreterare (fr.o.m. den 17 maj

1993)

Fiirth, Thomas, forskningschef (fr.o.m. den 17 maj 1993)

Hyltenstam, Kenneth, professor (fr.o.m. den 17 maj 1993)

Johansson, Kari-Axel, sekreterare (fr.o.m. den 17 maj 1993)

Johansson, Lars G., departementsråd (fr.o.m. den 17 maj 1993)

Kariberg, Peter, departementssekreterare (fr.o.m. den 17 maj 1993)

Lundgren, Ulf P., generaldirektör (fr.o.m. den 17 maj 1993)

Pettersson, Åsa, departementssekreterare (fr.o.m. den 17 maj 1993)

Qvarfort, Anne-Marie, vägledningsdirektör (fr.o.m. den 17 maj

1993)

Ranland, Bengt, kansliråd (fr.o.m. den 17 maj 1993)

Rollen, Berit, generaldirektör (fr.o.m. den 17 maj 1993)

Wigzell, Kerstin, överdirektör

Huvudsekreterare:

Kristensson, Inge, byråchef (fr.o.m. den 1 juni 1993)

Sekreterare:

Hammarberg, Björn, byråchef (fr.o.m. den 1 juni 1993) Ornbrant, Birgitta, departementssekreterare (fr.o.m. den 1 maj 1993)

Lokal: Fredsgatan 2. Postadress: Kulturdepartementet, 10333 Stockholm.

Direktiven för utredningen, se dir 1993:1.

15. Organisationskommittén (Ku 1993:02) för Styrelsen för lokalradiotillstånd

Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den 19 februari 1993:

Ordförande:

Stening, Anders, jur.dr (fr.o.m. den 19 februari 1993)

Ledamöter:

Larsson, Lisbeth, högskolelektor (fr.o.m. den 19 februari 1993) Öhrvik, Sven-Olof, professor (fr.o.m. den 19 februari 1993)

Direktiven för utredningen, se dir 1993:14.

L54Kommittéer: Kulturdepartementet Ku: 16

16. Kommittén (Ku 1993:03) om kulturpoHtikens inriktning

Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den 12 mars 1993:

Ordförande:

Mundebo, Ingemar, ordförande (fr.o.m. den 15 mars 1993)

Sakkunniga:

Blom, Catharina, enhetschef (fr.o.m. den 1 juni 1993)

Ledamöter:

Branting, Chariotte, led. av riksdagen (fr.o.m. den 15 mars 1993) Ericson, Kla, kommunalråd (fr.o.m. den 15 mars 1993) Fleetwood, Elisabeth, led. av riksdagen (fr.o.m. den 15 mars 1993) Ginner, Thomas, fil.dr (fr.o.m. den 15 mars 1993) Gustavsson, Stina, led. av riksdagen (fr.o.m. den 15 mars 1993) Gustavsson, Åke, led. av riksdagen (fr.o.m. den 15 mars 1993) Norbelie, Bertil, kanslichef (fr.o.m. den 15 mars 1993) Persson, Elisabeth, led. av riksdagen (fr.o.m. den 15 mars 1993) Rhenman, Anne, led. av riksdagen (fr.o.m. den 15 mars 1993 t.o.m. den 15 augusti 1993)

Strid Jansson, Laila, riksdagsledamot (fr.o.m. den 16 augusti 1993) Wennerlund, Aiwa, led. av riksdagen (fr.o.m. den 15 mars 1993)

Sakkunniga:

Lannegren, Göran, departementsråd (fr.o.m. den 1 juni 1993) Lyrevik, Thomas, departementsråd (fr.o.m. den 1 juni 1993) Sand, Hans, departementsråd (fr.o.m. den 1 juni 1993) Viirman, Ants, sektionschef (fr.o.m. den 1 juni 1993)

Experter:

Ekman, Anders, förbundssekreterare (fr.o.m. den 1 november 1993)

Löfdahl, Göran, direktör (fr.o.m. den 1 november 1993)

Spetz, Agneta, departementssekreterare (fr.o.m. den 1 november

1993)

Huvudssekreterare:

Johansson, Hans, direktör (fr.o.m. den 1 maj 1993)

Bitr. sekreterare:

Billinger, Jan-Erik, avdelningschef (fr.o.m. den 26 juli 1993)

Bogefeldt, Christer, departementssekreterare (fr.o.m. den 1 maj

1993)

Cronholm, Margareta, avdelningschef (fr.o.m. den 1 december 1993)

Lokal: Fredsgatan 2. Postadress: Kulturdepartementet, 10333 Stockholm.

155Ku:16   Skr 1993/94:103

Direktiv för utredningen, se dir. 1993:24. Utredningen beräknas avsluta sitt arbete under 1994.

17. Utredningen (Ku 1993:04) om översyn av Riksteaterns betydelse för teaterlivet och ansvarsfördelningen mellan Riksteatern och länsteatrarna

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande den 12 mars 1993:

Särskild utredare:

Söderström, Elisabet, utvecklingschef (fr.o.m. den 15 mars 1993 t.o.m. den 31 april 1993)

Ordförande:

Johansson, Kent, landstingsråd /c (fr.o.m. den 1 maj 1993)

Ledamöter:

Assarsson-Marsh, Elisabet, sångerska /kds (fr.o.m. den 1 juni 1993) Friden, Lennart, led. av riksdagen /m (fr.o.m. den 1 juni 1993) Nilsson, Anders, led. av riksdagen /s (fr.o.m. den 1 juni 1993) Sahlström, Ingegerd, led. av riksdagen /s (fr.o.m. den 1 juni 1993) Wilson, Carl-Johan, led. av riksdagen /fp (fr.o.m. den 1 juni 1993)

Sakkunniga:

Backman, Karin, utredare (fr.o.m. den 15 juni 1993)

Gustafsson, Charlotta, departementssekreterare (fr.o.m. den 15 juni

1993)

Jonsson, Anita, departementssekreterare (fr.o.m. den 15 juni 1993)

Viirman, Ants, sektionschef (fr.o.m. den 15 juni 1993)

Sekreterare:

Eurenius, Birgitta, avdelningsdirektör (fr.o.m. den 1 juni 1993) Sylwan, Mats, byråchef (fr.o.m. den 1 juni 1993)

Lokal: Fredsgatan 2. Postadress: Kulturdepartementet, 10333 Stockholm.

Direktiv för utredningen, se dir. 1993:25, 1993:50.

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete under 1994.

156Kommittéer: Kulturdepartementet Ku:19

18. Utredningen (Ku 1993:05) om översyn av mål- och strukturfrågor m.m. inom det statliga och statsunderstödda museiväsendet

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande den 12 mars 1993:

Ordförande:

Säve-Söderbergh, Bengt, ambassadör (fr.o.m. den 7 juli 1993)

Ledamöter:

Backman, Jan, led. av riksdagen (fr.o.m. den 1 september 1993) Colliander, Harriet, led. av riksdagen (fr.o.m. den 1 juni 1993) Kaaling, Björn, led. av riksdagen (fr.o.m. den 1 juni 1993) Perers, Karin, skribent (fr.o.m. den 1 juni 1993) Åstrand, Göran, led. av riksdagen (fr.o.m. den 1 juni 1993 t.o.m. den 31 augusti 1993)

Sakkunniga:

Backman, Karin, utredare (fr.o.m. den 15 juni 1993) Lidhard, Jan, sakkunnig (fr.o.m. den 15 juni 1993) Lundberg, Kerstin, sekreterare (fr.o.m. den 15 juni 1993) Lundh, Brita, departementssekreterare (fr.o.m. den 15 juni 1993)

Sekreterare:

Forss, Kim, ekon.dr (fr.o.m. den 20 april 1993) Nilsson, Bo, byrådirektör (fr.o.m. den 1 maj 1993)

Lokal: Fredsgatan 2. Postadress: Kulturdepartementet, 10333 Stockholm.

Direktiv för utredningen, se dir. 1993:26, 1993:51.

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete under 1994.

19. Ämbetsmannakommittén (Ku 1993:06) för nordiskt kulturellt samarbete

Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den 14 maj 1993:

Ledamot:

Fischer, Carin, statssekreterare (fr.o.m. den 24 maj 1993)

Ersättare:

Sand, Hans, departementsråd (fr.o.m. den 24 maj 1993)

Sakkunnig:

Lundh, Brita, departementsråd (fr.o.m. den 24 maj 1993)

157Ku:20   Skr 1993/94:103

20. Kommittén (Ku 1993:07) om det internationella perspektivet i kulturpolitiken

Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den 1 juni 1993:

Ordförande:

Strömholm, Stig, rektor (fr.o.m. den 26 maj 1993)

Ledamöter:

Engel, Ann-Mari, organisationssekreterare (fr.o.m. den 26 maj 1993) Frebran, Rose-Marie, led. av riksdagen (fr.o.m. den 26 maj 1993) Mörck, Margareta, länsbibliolekschef (fr.o.m. den 26 maj 1993) Oscarsson, Berit, led. av riksdagen (fr.o.m. den 26 maj 1993) Wistrand, Birgitta, led. av riksdagen (fr.o.m. den 26 maj 1993)

Sakkunniga:

Löfdahl, Göran, direktör (fr.o.m. den 15 juni 1993) Martinson Uppman, Sonja, b)'råchef (fr.o.m. den 18 juni 1993)

Sekreterare:

Falk, Anders, departementssekreterare (fr.o.m. den 16 juni 1993)

Bitr. sekreterare:

Romanus, Marika, fil.stud. (fr.o.m. den 13 september 1993)

Lokal: Fredsgatan 2. Postadress: Kulturdepartementet, 10333 Stockholm.

Direktiv för utredningen, se dir. 1993:52.

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete under 1993.

21. Utredningen (Ku 1993:08) om utvärdering av praxis i asylärenden

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande den 23 augusti 1993:

Särskild utredare:

Berke, Lena, chefsrädman (fr.o.m. den 28 september 1993) Melander, Göran, docent (fr.o.m. den 23 augusti 1993)

Sekreterare:

Dageräs, Wiktoria, jur.kand. (fr.o.m. den 23 augusti 1993)

Lokal: Raoul Wallenberg institutet. St. Annegatan 4, 22330 Lund. 158


Kommittéen Kulturdepartementet Ku:22

22. Utredningen (Ku 1993:09) rörande sektorsforskning om massmedier

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande den 4 november 1993:

Särskild utredare:

Molin, Björn, landshövding (fr.o.m. den 28 oktober 1993)

Direktiv för utredningen, se dir. 1993:107.

159N:l   Skr 1993/94:103

Näringsdepartementet

Inom detta avsnitt har fi)ljande kommittéer avslutat sin verksamhet sedan redovisningen i 1993 års kommitté­berättelse: 1, 4, 5, 6, 7, 8 och 10

1. Energiforskningsgruppen (I 1991:05)

Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den 20 juni 1991 för att medverka vid utvärdering av forskning och utveckling på energiområdet:

Ordförande:

Åstrand, Lars, direktör (t.o.m. den 30 juni 1993)

Ledamöter:

Bergendahl, Göran, professor (t.o.m. den 30 juni 1993) Bodlund, Birgit, utvecklingschef (t.o.m. den 30 juni 1993) Bolin, Bert, professor (t.o.m. den 30 juni 1993) Christersson, Lars, professor (t.o.m. den 30 juni 1993) Kasemo, Bengt, professor (t.o.m. den 30 juni 1993) Kristoferson, Lars, fil.dr (t.o.m. den 30 juni 1993) Åslander, Nils-Olof, direktör (t.o.m. den 30 juni 1993)

Expert:

Brandel, Magnus, departementssekreterare (t.o.m. den 30 juni 1993)

Sekreterare:

Andersson, Hans E.B., byråchef (t.o.m. den 30 juni 1993) Postadress: Slottsbacken 6, 10333 Stockholm, tel. växel 08-7631000, direktval 7632956 (sekr).

Direktiven för gruppen, se dir. 1991:51.

Gruppen har avlämnat

EFG 1:91 Arbetsplan för Utvärderingsgruppen för FoU inom energiområdet

(Ds 1992:122) Energiforskningens mål och medel. (Ds 1993:13) Energiforskningens mål och medel ~ Etl perspektiv inför 2000-talet.

Verksamheten vid Energiforskningsgruppen upphörde den 30 juni 1993, rcg.prot. 3 den 22 april 1993.

160Kommittéer: Näringsdepartementet N:3

2. Privatiseringskommissionen (N 1992:01)

Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den 16 januari 1992:

Ordförande:

Nicolin, Curt, teknologie doktor (t.o.m. den 16 januari 1994)

Ledamöter:

Blom, Birgitta, hovrättspresident (t.o.m. den 16 januari 1994) Ekman, Jan, bankdirektör (t.o.m. den 16 januari 1994) Forsgårdh, Lars-Erik, verkställande direktör (t.o.m. den 16 januari 1994)

FäUdin, Thorbjörn, Ld. statsminister (t.o.m. den 16 januari 1994) Linderoth, Karl-Axel, direktör (t.o.m. den 16 januari 1994) Wohlin, Lars, verkställande direktör (t.o.m. den 16 januari 1994) Åberg, Carl Johan, direktör (t.o.m. den 16 januari 1994) Önnesjö, Karl-Erik, direktör (t.o.m. den 16 januari 1994)

Sekreterare:

Rolén, Thomas, kammarrättsassessor

Assistent:

Brodin, Marie-Louise

Lokal: Birger Jarls Torg 13 (Kammarrätten). Postadress: Box 2302, 103 17 Stockholm, tel kansli 08-7003840, fax 08-149889. Tel sekreteraren: 08-7634740

Direktiven för kommissionen, se dir. 1992:1.

3. EUagstiftningsutredningen (N 1992:04)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande den 26 mars 1992.

Särskild utredare:

Söderberg, Olof, överdirektör

Sakkunniga:

Andersson, Nils, VD

Cleverdal, Per, överingenjör (fr.o.m. den 13 september 1993) Eriksson, Jan, jur.kand. (fr.o.m. den 13 september 1993) Lenman, Leif, civilingenjör (t.o.m. den 12 september 1993) Liljegren, Ronald, kammarrättsassessor (fr.o.m. den 1 juli 1993) Ljung, Harald, direktör (t.o.m. den 12 september 1993) Lundberg, Gunnar, direktör (t.o.m. den 12 september 1993) Peterson, Tore, överingenjör (fr.o.m. den 13 september 1993) Svahn, Hans, hovrättslagman (fr.o.m. den 1 oktober 1993) Åsell, Peter, VD (t.o.m. den 12 september 1993)


11 Riksdagen 1993/94. 1 saml. Nr 103


161


N:3    Skr 1993/94:103

Experter:

Balsvik, Gunnar, departementssekreterare

Diczfalusy, Bo, byråchef (t.o.m. den 12 september 1993)

Gunnarsson, Ulf, verkställande direktör (fr.o.m. den 13 september

1993)

Kärrmark Urban, enhetschef

Nöu, Jaak, teknisk direktör (fr.o.m. den 13 september 1993)

Öländer, Hans, enhetschef

Pettersson, Åke, direktör (t.o.m. den 12 september 1993)

Pärnerteg, Folke, direktör (fro.m. den 13 september 1993)

Samuelsson, Jan, VD

Sundin, Åke, kansliråd (fr.o.m. den 13 september 1993)

Sävström, Ulf, departementssekreterare

Thyberg, Jan, kansliråd (fr.o.m. den 13 september 1993)

Wehlin, Hans, avdelningsdirektör (fr.o.m. den 13 september 1993)

Sekreterare:

Gustafsson, Gunilla, hovrättsassessor Persäter, WUliam, överingenjör

Bitr sekreterare:

Fritz, Peter, utredare (fr.o.m. den 1 april 1993 t.o.m. den 18 juni

1993)

Liljegren, Ronald, kammarrättsassessor (fr.o.m den 13 mars t.o.m.

den 10 juni 1993)

Molin, Staffan, civilingenjör (fr.o.m. den 11 oktober 1993)

Persson, Bertil, hovrättsassessor (fr.o.m. den 19 april 1993 t.o.m. den

25 juni 1993)

Rydén, Ingemar, ingenjör (fro.m. den 6 september 1993)

Swartling, Katarina, utredare (t.o.m. den 31 mars 1993)

Zaar, Harriet, administratör

Lokal: Fredsgatan 8.

Postadress: Näringsdepartementet, 10333 Stockholm. Tel. utredaren: 08-7633754. Tel. Gustafsson: 08-7632014. Tel. Persäter: 08-7633770.

Direktiven för utredningen, se dir. 1992:39.

Tilläggsdir. 1993:93.

Utredningen har avgett (SOU 1993:68 Elkonkurrens med nätmonopol.

Utredningens arbete skall vara avslutat den 15 december 1993.

162Kommittéer: Näringsdepartementet N:5

4. Utredningen (N 1992:05) om revisorer och EG

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande den 2 april 1992.

Särskild utredare:

Hermansson, Gunnar, näringsfrihetsombudsman (t.o.m. den 15 juli 1993)

Experter:

Abrahamsson, Olle, hovrättsassessor (t.o.m. den 14 febmari 1993)

Arvidsson, GuniUa, avdelningsdirektör (t.o.m. den 15 juli 1993)

Bergman, Cecilia, hovrättsassessor (fr.o.m. den 15 febmari 1993

t.o.m. den 15 juli 1993)

Eggwertz, Anne-Charlotte, ekonomi- och finanschef (t.o.m. den 15

juli 1993)

Johansson, Martin, kanslichef (t.o.m. den 15 juli 1993)

Larsson, Hans Peter, jur kand (fr.o.m. den 17 november 1992 t.o.m.

den 15 juli 1993)

Lundblad, Isabel, avdelningsdirektör (t.o.m. den 15 juli 1993)

Markland, Björn, auktoriserad revisor (t.o.m. den 15 juli 1993)

Stridsberg, Lena, departementssekreterare (t.o.m. den 15 juli 1993)

ThoreU, Per, professor (t.o.m. den 15 juli 1993)

Åkerlund, Henry, avdelningsdirektör (t.o.m. den 15 juli 1993)

Sekreterare:

Ström, Lars-Åke, kammarrättsassessor (t.o.m. den 15 augusti 1993)

Direktiven för utredningen, se dir. 1992:42.

Utredningen har avgett

(SOU 1993:69) Revisorer och EG.

Uppdraget är därmed slutfört.

5. Oljekrisnämndsutredningen (N 1992:06)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande den 8 juli 1992:

Särskild utredare:

Wallén, Axel, fd generaldirektör (t.o.m. den 28 februari 1993)

Sekreterare:

Sundberg, Per, hovrättsassessor (t.o.m. den 28 februari 1993)

Direktiven för utredningen, se dir 1992:84.

Utredningen har avgett

(SOU 1993:15) Svenska regler för internationell omfördelning av olja vid en oljekris.

Uppdraget är därmed slutfört.

163N:6   Skr 1993/94:103

6. Omställningsmyndigheten för NO och SPK (N 1992:07)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande den 27 maj 1992.

Särskild utredare:

Sahlén, Hans, förhandlingsdirektör (t.o.m. den 31 augusti 1993)

Expert:

Westergren, Kerstin, statistiker (t.o.m. den 10 januari 1993)

Sekreterare:

Bodin, Lilian, assistent (t.o.m. den 31 augusfi 1993)

Direktiven för utredningen, se dir 1992:75.

Utredningen har avgett rapport

Avveckling av Näringsfrihetsombudsmannen (NO) och Statens pris-och konkurrensverk (SPK) - Erfarenheter och förslag

Uppdraget är därmed slutfört.

7. Utredningen (N 1992:08) om en ny elsäkerhetsmyndighet

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande den 24 september 1992:

Särskild utredare:

Ljung, Lars, f d statssekreterare (fr.o.m. den 25 september t.o.m. den 31 december 1992)

Experter:

Edvardsson, Torgny, departementssekreterare (fr.o.m. den 9 oktober

t.o.m. den 31 december 1992)

Kylborg, Dan, stf ekonomichef (fr.o.m. den 9 oktober t.o.m. den 31

december 1992)

Nöu, Jaak, enhetschef (fr.o.m. den 9 oktober t.o.m. den 31 december

1992)

Öhrn, Eva, departementssekreterare (fr.o.m. den 9 oktober t.o.m.

den 31 december 1992)

Direktiven för utredningen se dir 1992:89.

Utredningen har överlämnat relevant material till den nya myndigheten.

Uppdraget är därmed slutfört.

164Kommittéer: Näringsdepartementet N:8

8. Utvecklingsfondsutredningen (N 1993:01)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande den 14 januari 1993:

Särskild utredare:

Wittbom, Bengt, riksdagsledamot (fr.o.m. den 14 januari 1993 t.o.m. den 31 juU 1993)

Sakkunniga:

Backman, Jan, riksdagsledamot/m/ (fr.o.m. den 1 febmari 1993

t.o.m. den 31 juli 1993)

Ericsson, Kjell, riksdagsledamot/c/ (fr.o.m. den 1 februari 1993

t.o.m. den 31 juU 1993)

Jenevall, Bo G, riksdagsledamot/NyD/ (fr.o.m. den 1 februari 1993

t.o.m. den 31 juU 1993)

Johansson, Birgitta, riksdagsledamot/s/ (fr.o.m. den 1 febmari 1993

t.o.m. den 31 juU 1993)

Lében, Roland, riksdagsledamot/KdS/ (fr.o.m. den 1 febmari 1993

t.o.m. den 31 juli 1993)

Norberg, Gudrun, riksdagsledamot/fp/ (fr.o.m. den 1 februari 1993

t.o.m. den 31 juli 1993)

Experter:

Agartz, Bengt, hovrättsassessor (fr.o.m. den 1 februari 1993 t.o.m.

den 31 juli 1993)

Bergholtz, Göran, direktör (fr.o.m. den 1 februari 1993 t.o.m. den 31

juli 1993)

Erichs, Lars, direktör (fr.o.m. den 1 februari 1993 t.o.m. den 31 juli

1993)

Granlund, Lennart, direktör (fr.o.m. den 1 februari 1993 t.o.m. den

31juU1993)

Ihre, Claes, enhetschef (fr.o.m. den 1 februari 1993 t.o.m. den 31 juli

1993)

Johansson, Arne, direktör (fr.o.m. den 1 februari 1993 t.o.m. den 31

juli 1993)

Nilsson, Ove, direktör (fr.o.m. den 1 febmari 1993 t.o.m. den 31 juli

1993)

Nordlander, Åke, direktör (fr.o.m. den 1 februari 1993 t.o.m. den 31

juli 1993)

Öhrman, Lars, utredare (fr.o.m. den 1 februari 1993 t.o.m. den 31

juli 1993)

Östring, Lars, länsräd (fr.o.m. den 1 februari 1993 t.o.m. den 31 juli

1993)

Sekreterare:

Hörnlund, Anders, direktör (fr.o.m. den 1 februari 1993 t.o.m. den 31 juli 1993)

165N:8   Skr 1993/94:103

Bitr sekreterare:

Mannertorn, Annelie, departementssekreterare (fr.o.m. den 1 febmari 1993 t.o.m. den 31 juli 1993)

Assistent:

Hafner, Marianne, assistent (fr.o.m. den 1 februari 1993 t.o.m. den 31 juli 1993)

Direktiven för utredningen, se dir. 1993:2.

Utredningen har avgett (SOU 1993:70) Strategi för småföretagsutvecklingen

Uppdraget är därmed slutfört.

9. 1993 års oljelagringsutredning (N 1993:02)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande den 1 mars 1993:

SärskUd utredare:

Johansson, Bengt A W, generaldirektör (fr.o.m. den 1 mars 1993)

Sakkunniga:

Albinsson, Harry, direktör (fr.o.m. den 8 mars 1993) Dahlgren, Lars, kraftverkschef (fr.o.m. den 8 mars 1993) Edin, Kari-Axel, direktör (fr.o.m. den 8 mars 1993) Nordin, Tommy, direktör (fr.o.m. den 8 mars 1993)

Experter:

Balsvik, Gunnar, departementssekreterare (fr.o.m. den 8 mars 1993)

Engqvist, Ingvar, enhetschef (fr.o.m. den 8 mars 1993)

Hellgren, Lars, överste (fr.o.m. den 8 mars 1993)

Sundin, Åke, kansliråd (fr.o.m. den 8 mars 1993)

Sylvén, Eva, direktör (fr.o.m. den 8 mars 1993)

Thyberg, Jan, kansliråd (fr.o.m. den 8 mars 1993)

Sekreterare:

Hjalmarsson, Åke, rationaliseringschef (fr.o.m. den 1 mars 1993)

Lokal: Försvarsdepartementet, Postadress: Näringsdepartementet, 10333 Stockholm. Tel. växel 08-7631000, direktval 763 2711 (sekr.).

Direktiven för utredningen, se dir. 1993:18.

Utredningen har avgett (SOU 1993:87) Beredskapslagring av olja

Utredningens arbete skall vara slutfört den 30 juni 1994.

166Kommittéen Näringsdepartementet N:12

10. Innovationsutredningen (N 1993:03)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande den 10 juni 1993:

Särskild utredare:

Vedin, Bengt-Ame, professor (fr.o.m. den 16 juni 1993 t.o.m. den 15 september 1993)

Sekreterare:

Niederbach, Per, civilekonom (fr.o.m. den 16 juni 1993 t.o.m. den 30 november 1993)

Direktiven för utredningen, se dir. 1993:71.

Utredningen har avgett (SOU 1993:84) Innovationer för Sverige

Uppdraget är därmed slutfört.

11. Avvecklingen av Statens provningsanstalt (N 1993:04)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande den 17 juni 1993:

Särskild utredare:

Wadström, Inger, civilekonom (fr.o.m. den 1 juli 1993)

Postadress: c/o Sveriges Provnings- och forskningsinstitut AB, Box 857, 50115 Borås Tel. 033-165000.

Direktiv 1993:74.

Uppdraget skall redovisas senast den 31 oktober 1994.

12. Elmyndighetsutredningen (N 1993:05)

Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den 1 juli 1993:

Särskild utredare:

Annerberg, RoU, direktör (fr.o.m. den 5 juli 1993)

Experter:

Balsvik, Gunnar, departementssekreterare (fr.o.m. den 1 september

1993)

Blixt, Ingela, direktör (fr.o.m. den 1 september 1993)

Diczfalusy, Bo, byråchef (fr.o.m. den 1 september 1993)

Hellner, Cecilia, departementssekreterare (fr.o.m. den 1 september

1993)

Nyberg, Hakan, direktör (fr.o.m. den 1 september 1993)

167N:12   Skr 1993/94:103

Nöu, Jaak, teknisk direktör (fr.o.m. den 1 september 1993) Svantesson, Magnus, organisationsdirektör (fr.o.m. den 14 oktober 1993)

Sekreterare:

Fritz, Peter, fU. kand. (fr.o.m. den 1 september 1993) Persson, Bertil, hovrättsassessor (fr.o.m. den 30 augusti 1993)

Lokal: Fredsgatan 8. Postadress: Näringsdepartementet, 10333 Stockholm. Tel. Fritz: 08-7632138, tel. Persson: 08-7632282 eller 040-355794.

Direktiven för utredningen, se dir. 1993:94.

Utredningens arbete skall vara slutfört den 30 november 1993.

13. Utredningen (N 1993:06) om översyn av lagstiftningen om pantlåneverksamhet

Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den 23 september 1993:

Särskild utredare:

Aspegren, Lennart, rättschef (fr.o.m. den 18 oktober 1993)

Sekreterare:

Ström, Lars-Åke, kammarrättsassessor (fr.o.m. den 27 september 1993)

Postadress sekr: Departementens utredningsavdelning. Box 247, 40125 Göteborg. Tel. 031-105148, Fax: 031-7741118.

Lokal utredaren: Justitiedepartementet, postadress 10333 Stockholm, tel. 08-7634252.

Direktiven för utredningen, se div 1993:110.

Utredningens arbete skall vara avslutat den 31 mars 1994.

14. Avregleringsdelegationen (N 1993:07)

Tillkallade enligt regeringensbemyndigande den 16 september 1993:

Ordförande:

Kariander, Hans, statssekreterare (fr.o.m. den 6 oktober 1993)

Ledamöter:

von Baumgarten, Fredrik, pol. sakkunnig (fr.o.m. den 6 oktober

1993)

Gustafsson, Yvonne, departementsråd (fr.o.m. den 6 oktober 1993)

168Kommittéer: Näringsdepartementet N:14

Johansson, Anders, pol. sakkunnig (fr.o.m. den 6 oktober 1993) Keisu, Tomas, departementsråd (fr.o.m. den 6 oktober 1993) Luttropp, Thomas, departementsråd (fr.o.m. den 6 oktober 1993) Nilsson, Peter, departementssekreterare (fr.o.m. den 6 oktober 1993) Ohlsson, Dan, departementsråd (fr.o.m. den 5 november 1993) Rosén, Bjöm, kansliråd (fr.o.m. den 6 oktober 1993) Sandberg, Torsten, planeringschef (fr.o.m. den 6 oktober 1993) Wallin, Sven-Erik, departementsråd (fr.o.m. den 6 oktober 1993) Virdesten, Per, rättschef (fr.o.m. den 6 oktober 1993) Zelmin-Åberg, Erna, departementssekreterare (fr.o.m. den 6 oktober 1993)

Sakkunnig:

Nykvist, Ann-Christin, departementsråd (fr.o.m. den 6 oktober 1993)

Sekreterare:

Sandström, Staffan, departementsråd (fr.o.m. den 6 oktober 1993)

Bitr. sekreterare:

Silbermann, Herbert, departementssekreterare (fr.o.m. den 6 oktober 1993)

Lokal: Fredsgatan 8. Postadress: Näringsdepartementet, 10333 Stockholm. Telefon sekr. 08-7632252 Telefon bitr. sekr. 08-7632245.

Direktiven för delegafionen, se dir. 1993:113.

Delegafionen skall redovisa sitt arbete dels den 1 december 1993, dels den 31 mars 1994.

169C:l    Skr 1993/94:103

Civildepartementet

Inom detta avsnitt har följande kommittéer avslutat sin verksamhet sedan redovisningen i 1993 års kommitté­berättelse: 2, 3, 4 och 7

1. Bibelkommissionen (U 1972:07)

Tillkallade enligt Kungl. Maj:ts bemyndigande den 1 december 1972 för att nyöversätta Nya testamentet (se Post- och Inrikes tidn. den 19 januari 1973):

Ordförande:

Hansson, Bertil, lektor, förutv. statsråd, f.d. led. av riksdagen /fp

Ledamöter:

Ekenberg, Anders, docent

Eliasson, Stina, ämneslärare, led. av riksdagen /c

Erlander, Lillemor, stiftsadjunkt, teol. dr

Hjertén, Lars, rektor, f.d. led. av riksdagen /m

Lindström, Harry, fil. lic.

Martling, Carl Henrik, överhovpredikant, docent

Narrowe, Morton, H., överrabbin

Olsson, Birger, professor

Ralph, Bo, professor

Experter:

Andersson, Erik, bitr. professor

Asarnoj, Siv, adjunkt

Aurelius, Erik, docent

Axelsson, Ray, adjunkt

Barstad, Hans, professor (fr.o.m. den 1 november 1992)

Bexell, Oloph, docent

Block, Per, docent

Boberg, Karin, fil.mag, teol.kand.

Brandt, Krister, teol.dr

Brogren, Anders, prost

Carlquist, Jan, författare

Ejrnaes, Bodil, Cand.theol.

Eksclius, Eva, redaktör

Fjärstcdt, Biörn, biskop, teol.dr

Halldorf, Peter, redaktör, pastor

Hallgren, Anna-Lisa, fil.mag.

170Kommittéer: Civildepartementet C:l

Hamberg, Lars, fd. distriktschef

Harding, Gunnar, författare

Harviainen, Tapani, professor

Hildebrand, Karl-Gustaf, professor

Illman, Karl-Johan, professor

Ireblad, Tord, rektor, teol. kand.

Isaksson, Bo, docent

Jeppesen, Knud, lektor

Kartveit, Magnar, teol.dr.

Kronholm, Tryggve, professor (fr.o.m. den 1 november 1992)

Kälvemark, Torsten, avdelningschef

Larsson, Mats, fil.dr

Lilja, Eva, docent

Lindberg, Annicka, adjunkt

Ljung, Inger, docent

Mettinger, Tiyggve, professor (fr.o.m. den 1 november 1992)

Nielsen, Eduard, professor (fr.o.m. den 1 november 1992)

Nielsen, Kirsten, universitetslektor

Olofsson, Staffan, docent

Olofsson, Tommy, fil. dr

Piltz, Anders, docent

Pleijel, Agneta, professor

Ringgren, Helmer, professor

Rudeskog, Birgitta, fil.mag.

Sjögren, Albert, musikdirektör

Sfiernstedt, Margareta, kaplan (t.o.m. den 31 december 1992)

Ström, Eva, författare, doktor

Strömberg Krantz, Eva, docent

Svartberg, Karl-Erik, led. av riksdagen

Södling, Maria, fil.kand.

Tranströmer, Tomas, författare, fil. dr

Ulfsson, Birgitta, skådespelare

Wallenström, Ulrika, fil.kand.

WolkofL Robert L, rabbin

Översättningsenheten för Gamla testamentet

Ledamöter:

Albrektson, Bertil, professor Sundström, Gun-Britt, författare

171C:l    Skr 1993/94:103

Koordinator:

Åsberg, Christer, teol. dr, fil. mag.

Sekreterare:

Åsberg, Christer, teol. dr, fil. mag.

Bitr. sekreterare:

Hognesius, Kjell, teol. kand.

Nilsson, Herbert, departementssekreterare (t.o.m. den 12 januari

1993)

Riihiaho, Helena, teol. kand. (fr.o.m. den 1 september 1993)

Lokal: Åsgränd, 11/2 tr. ög., 75310 Uppsala, tel. 018/128397 (sekreteraren), 018/128395 (kansli)

Direktiven för kommissionen, se 1974 års riksdagsberättelse U 46, 1976 års kommittéberättelse U 25 och 1978 års kommittéberättelse del II Ull och dir. 1977:105.

Kommissionen har avgett

(Ds U 1977:3) Att översätta apokryferna

(SOU 1981:56) Bibeln. Nya testamentet

(SOU 1986:45) Bibeln. Tillägg fill Gamla testamentet. De apokryfa eller deuterokanoniska skrifterna.

Kommissionen planerar att avsluta sitt arbete under år 1998.

2. Lotteriutredningen (C 1991:01)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande den 11 april 1991:

Ordförande:

Frebran, Rose-Marie, led. av riksdagen

Ledamöter:

Bertilsson, SUg, led. av riksdagen Ekström, Hans Birger, direktör Gustavsson, Stina, led. av riksdagen Gustavsson, Åke, led. av riksdagen Karisson, Jan-Olov, lanthandlare Nilsson, Anders, led. av riksdagen Pettersson, Sylvia, led. av riksdagen Welin, Kjell-Arne, led. av riksdagen

Sakkunniga:

Bergensträhle-Lind, Anita, depariementssekretare Johansson, Tomas, departementssekreterare Netz, Bo, departementssekreterare

172Kommittéer: Civildepartementet C:3

Experter:

Fagerlund, Torsten, byrådirektör Glennert, Kjell, länskronodirektör Hermansson, Sture, förste länsassessor Ivarsson, Kent, kansliråd Melander, Hugo, hovrättsassessor Månsson, Gunnel, sekreterare

Sekreterare:

Hallgren, Thomas, förbundsjurist (t.o.m. den 24 januari 1993)

Direktiven för utredningen, se dir. 1991:22.

Utredningen har avgett

(SOU 1992:33) Kasinospelsverksamhet i folkrörelsernas tjänst?

(SOU 1992:130) Vinna eller försvinna? Folkrörelsernas lotterier och spel i framtiden

Uppdraget är därmed slutfört.

3. Marknadsföringsutredningen (C 1991:10)

Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den 8 augusti 1991:

Särskild utredare:

Bernitz, Ulf, professor (t.o.m. den 9 juli 1993)

Sakkunniga:

Eklund, Per, ställföreträdande KO (t.o.m. den 9 juli 1993)

Granborg, Margaretha, departementssekreterare (t.o.m. den 9 juli

1993)

Schött, Robert, hovrättsassessor (t.o.m. den 9 juli 1993)

Stenlund, Anders, direktör (t.o.m. den 9 juli 1993)

Experter:

Gladh, Gunnar, tf. revisionssekreterare (t.o.m. den 31 december

1992)

Levin, Marianne, t.f. professor (t.o.m. den 31 december 1992)

Rosén, Björn, kansliråd (fr.o.m. den 6 november 1992 t.o.m. den 9

juli 1993)

Tengelin, Sten, jur.dr (t.o.m. den 9 juli 1993)

Tunhammar-Hahn, Eva, konsumentsekreterare (t.o.m. den 9 juli

1993)

Sekreterare:

Bergman, Tor, hovrättsassessor (t.o.m. den 30 april 1993) Lindblom, Ingalill, hovrättsassessor (t.o.m. den 30 juni 1993)

Direktiven för utredningen, se dir. 1991:70.

173C:3   Skr 1993/94:103

Utredningen har avgett (SOU 1992:49) EES-anpassning av marknadsföringslagstiftningen (SOU 1993:59) Ny marknadsföringslag.

Uppdraget är därmed slutfört.

4. Lokaldemokratikommittén (C 1992:01)

Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den 13 febmari 1992:

Ordförande:

Lindgren, Sven, kommunalråd

Ledamöter:

Ejdemd, Erik-Abel, kommunalråd

Engqvist, Lars, kommunalråd (t.o.m. den 19 januari 1993)

Gisslen, Axel, kommunalråd (fr.o.m. den 20 januari 1993)

Grauers, Stig, led. av riksdagen

Hagström, Ulla-Britt, landstings- och kf-ledamot

Mårtensson, Gun-Britt, kommunalråd

Persson, Magnus, rektor

Rhenman, Gustav, kanslichef

Rönnung, Catarina, led. av riksdagen

Westberg, Lars-Gerhard, kommunalråd

Åkesson, Roland, kommunalråd

Sakkunniga:

Grönlund, Jan, stabschef Häggroth, Sören, departementsråd Riberdahl, Curt, direktör

Experter:

Agevik, Eva, departementssekreterare

Boethius, Meta, avdelningsdirektör (fr.o.m. den 7 juni 1993)

Göransson, Erik, hovrättsassessor

Hedberg, Charlotte, kammarrättsassessor

Hellmers, Stig, stadsjurist

Renström-Törnblom, Maria, departementssekreterare (fr.o.m. den

11 januari 1993)

Roos, Thorbjörn, jur.kand (fr.o.m. den 20 januari 1993)

Sterner, Gunilla, departementssekreterare

Svensson, Sten, kansliråd (t.o.m. den 10 januari 1993)

Zelmin-Åberg, Erna, departementssekreterare

Sekreterare:

Bengtsson, Per, departementssekreterare

Kronvall, Kai, sakkunnig

Preijde, Boris, kammarrättsassessor

174Kommittéer: Civildepartementet C:5

Bitr. sekreterare:

Johansson, Jan, fil.dr. (t.o.m. den 11 maj 1993)

Direktiven för kommittén, se dir 1992:12 och 1992:88.

Kommittén har avgett (SOU 1992:72) Det kommunala medlemskapet (SOU 1992:128) Kommunal uppdragsverksamhet (SOU 1992:134) Handlingsoffentlighet hos kommunala företag (SOU 1992:140) Sekretesslagen i en fri kommunal nämndorganisation (SOU 1993:77) Kommunal tjänsteexport och internationellt bistånd (SOU 1993:90) Lokal demokrati i utveckling.

Uppdraget är därmed slutfört.

5. Kyrkoberedningen (C 1992:02)

Tillkallade enligt regeringens bemyndiganden den 9 april 1992:

Ordförande:

Petri, Carl Axel, hovrättspresident

Ledamöter:

Colliander, Harriet, led. av riksdagen (fr.o.m. den 9 september 1993)

von Ehrenheim, Carl Gustaf, godsägare

Hansson, Berfil, f.d. statsråd

Kindbom, Bengt, led. av riksdagen

Landelius, Kenneth, kontraktsadjunkt (t.o.m. den 8 september 1993)

Larsson, Torgny, led. av riksdagen

Lundberg, Inger, led. av riksdagen

Lundgren, Carl-Eric, f.d. förbundsdirektör

Zetterberg, Eva, led. av riksdagen

Ågren, Jan Erik, led. av riksdagen

Åstrand, Göran, led. av riksdagen

Sakkunniga:

Ahrén, Per-Olov, biskop emeritus

Arnström, Sven, förbundsdirektör

Ekström, Sören, generalsekreterare

Paulsson, Ingvar, expeditionschef

Persson, Walter, f.d. missionsföreståndare (fr.o.m. den 24 augusti

1993)

Thordson, Thord-Ove, generalsekreterare (fr.o.m. den 1 april 1993

t.o.m. den 23 augusti 1993)

Wijkander, Keith, kansliråd (fr.o.m. den 1 april 1993)

175C:5    Skr 1993/94:103

Expert:

Forsbäck, Anders, rådman (t.o.m. den 3 juni 1993)

Sekreterare:

Friedner, Lars, hovrättsassessor

Lokal: Departementens utredningsavdelning. Box 2001, 55002 Jönköping, tel. 036/156675 (Friedner)

Direktiven för beredningen, se dir. 1992:45.

Beredningen har avgett

Skrivelse (1993-03-01) om Svenska kyrkans finansförmögenhet

(SOU 1993:46) Vissa kyrkofrågor

Skrivelse (1993-09-14) med uWärdering av systemet med tjänstebostäder för präster.

Beredningen beräknas slutföra sitt uppdrag under år 1994.

6. Konsumentpolitiska kommittén (C 1992:04)

Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den 14 maj 1992:

Ordförande:

Mogård, Britt, f.d. statsråd

Ledamöter:

Dalström, Bengt, led. av riksdagen (fr.o.m. den 15 januari 1993)

Engström, Marie, ombudsman

Gustavsson, Stina, led. av riksdagen

Hestvik, Inger, led. av riksdagen

Hjort, Kerstin, företagare

Johansson, Inga-Britt, led. av riksdagen

Kronblad, Bengt, led. av riksdagen

Pilsäter, Karin, led. av riksdagen

Saint Cyr, Mona, led. av riksdagen

Skogh, Göran, professor

Windén, Christer, led. av riksdagen (t.o.m. den 14 januari 1993)

Sakkunniga:

Beck-Friis, Jörgen, ordförande

Edling, Axel, generaldirektör

Högdahl, Lars, departementsråd (t.o.m. den 17 december 1992)

Utterström, Thomas, ämnessakkunnig (fr.o.m. den 18 december

1992)

Experter:

Balsvik, Gunnar, departementssekreterare (t.o.m. den 31 augusti 1993)

176Kommittéer: Civildepartementet C:6

Emmervall, Madeleine, departementsråd (fr.o.m. den 1 september

1993)

Hansson, Sven Åke, konsumentsekreterare

Holm, Ernst Olav, direktör

Lambertz Göran, departementssekreterare

Lemön, Richard, byrådirektör (fr.o.m. den 1 juli 1993 t.o.m. den 31

augusti 1993)

Nykvist, Ann-Christin, departementsråd

Stenlund, Anders, direktör

Ström, Turid, avdelningschef

Ulvelius, Nina, departementssekreterare (t.o.m. den 31 augusti 1993)

Westling, Arne, byrådirektör (fr.o.m. den 1 juli 1993 t.o.m. den 31

augusti 1993)

Referensgrupp:

Ledamöter:

Höskuld, Ebbe, avdelningsdirektör (fr.o.m. den 7 december 1992

t.o.m. den 30 juni 1993)

Lemon, Richard, byrådirektör (fr.o.m. den 7 december 1992 t.o.m.

den 30 juni 1993)

Lilliengren, Ronny, redaktör (fr.o.m. den 7 december 1992 t.o.m.

den 30 juni 1993)

Lundgren, Lennart, byrådirektör (fr.o.m. den 7 december 1992

t.o.m. den 30 juni 1993)

Wesfiing, Ame, byrådirektör (fr.o.m. den 7 december 1992 t.o.m.

den 30 juni 1993)

Sekreterare:

Hansson, Erik, byråchef (fr.o.m. den 1 november 1992 t.o.m. den 31

december 1992)

Bjernelius-Lundahl, Marie, kammarrättsassessor (fr.o.m. den 1

febmari 1993 t.o.m. deu31 augusti 1993)

Kariander, Olof, pol. mag. (fr.o.m. den 1 mars 1993)

Bitr. sekreterare:

Lemön, Richard, byrådirektör (fr.o.m. den 1 september 1993) Ulvelius, Nina, departementssekreterare (fr.o.m. den 1 september 1993)

Lokal: Östra Järnvägsgatan 10. Postadress: Civildepartementet, 10333 Stockholm, tel. 7634131 (Kariander)

Direktiven för kommittén, se dir. 1992:63.

Kommittén beräknas slutföra sitt uppdrag under är 1993.

177 12 Riksdagen 1993/94. I saml. Nr 103


C:7    Skr 1993/94:103

7. Utredningen (C 1992:05) av statens bidrag till ideella organisationer

Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den 25 juni 1992:

Särskild utredare:

Wikström, Jan-Erik, landshövding

Expert:

Ivarsson, Kent, kansliråd (fr.o.m. den 16 november 1992)

Sekreterare:

Englund, Karin, departementssekreterare

Bitr. sekreterare:

Noreland, Jonas, ekonom (fr.o.m. den 1 januari 1993)

Direktiven för utredningen, se dir 1992:81.

Utredningen har avgett

(SOU 1993:71) Organisationernas bidrag.

Uppdraget är därmed slutfört.

8. Regionberedningen (C 1992:06)

Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den 27 augusti 1992:

Ordförande:

Palm, Elisabeth, regeringsråd

Ledamöter:

Ahlqvist, Johnny, led. av riksdagen Colliander, Harriet, led. av riksdagen Hulterström, Sven, kommunalråd Högmark, Anders G, led. av riksdagen Johansson, Kent, landstingsråd Lédel, Ralph, landstingsråd Nordell, Lars Axel, landstingsråd Nordström, Lars, professor Sundin, Britta, led. av riksdagen Ågren, Gunnar, leg. läkare

Sakkunniga:

Eriksson, Sune, vice förbundsdirektör (fr.o.m. den 4 februari 1993) Peterson, Carl-Gunnar, planeringschef (fro.m. den 4 februari 1993)

178Kommittéer: Civildepartementet C:9

Rydh, Jan, landshövding (fr.o.m. den 4 febmari 1993) Sundström, Monica, verkst. direktör (fr.o.m. den 4 februari 1993)

Referensgrupp:

Experter:

Asplund, Carl, departementssekreterare (fr.o.m. den 11 mars 1993) Bengtsson, Sten, direktör (fr.o.m. den 11 mars 1993) Blbct, Per-Göran, departementsråd (fr.o.m. den 11 mars 1993) Gmfberg, Maj-Britt, departementsråd (fr.o.m. den 11 mars 1993) Gustafson, Bo, direktör (fr.o.m. den 11 mars 1993) Hermanson, Gunnar, kansliråd (fr.o.m. den 11 mars 1993) Häggroth, Sören, departementsråd (fr.o.m. den 11 mars 1993) Hallman, Håkan, kansliråd (fr.o.m. den 11 mars 1993) Keisu, Tomas, departementsråd (fr.o.m. den 11 mars 1993) Lindell, Rolf, departementsråd (fr.o.m. den 11 mars 1993) Petersson, Ingrid, departementsråd (fr.o.m. den 11 mars 1993) Skalin, Douglas, sakkunnig (fr.o.m. den 11 mars 1993)

Sekreterare:

Norrving, Bengt, docent

Petersson, Roger, kammarrättsfiskal (fr.o.m. den 22 mars 1993)

Wennås, OloL fil.dr (fr.o.m. den 22 mars 1993)

Lokal: Östra Järnvägsgatan 10. Postadress: Civildepartementet, 10333 Stockholm, tel. 7634300 (Petersson).

Direktiven för beredningen, se dir 1992:86.

Beredningen har avgett (SOU 1993:97) Skåne och Västsverige - regioner i förändring.

Beredningen beräknas avsluta sitt uppdrag under år 1994.

9. Generationsutredningen (C 1992:07)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande den 3 december 1992:

Särskild utredare:

Attefall, Stefan, led. av riksdagen (fr.o.m. den 3 december 1992)

Sakkunniga:

Ackerby, Stefan, departementssekreterare (fr.o.m. den 26 februari

1993)

Linde, Ann, departementssekreterare (fr.o.m. den 21 december 1992

t.o.m. den 25 april 1993)

Pcrbo, Ulf, civilekonom (fr.o.m. den 21 december 1992)

Renström Törnblom, Maria, departementssekreterare (fr.o.m. den

26 februari 1993)

179C:9   Skr 1993/94:103

Sjöberg, Eva, departementssekreterare (fr.o.m. den 26 febmari

1993)

Svensson, Charlotte, departementssekreterare (fr.o.m. den 26 april

1993)

Warstedt, Siv, departementssekreterare (fr.o.m. den 26 februari

1993)

Experter:

Hedman, Eva, projektledare (fr.o.m. den 26 februari 1993)

Hylén, Jan, bitr. planeringsdirektör (fr.o.m. den 26 febmari 1993)

Nilsson, Erik, kanslichef (fr.o.m. den 21 december 1992)

Näslund, Hans, byråchef (fr.o.m. den 26 febmari 1993)

Qvarfort, Anne-Marie, vägledningsdirektör (fr.o.m. den 26 februari

1993)

Vogel, Joachim, docent (fr.o.m. den 21 december 1992)

Sekreterare:

Börjesson, Martin, ekonom (fr.o.m. den 1 september 1993) Cederholm Cars, Eva, departementssekreterare (fr.o.m. den 26 april 1993 t.o.m. den 30 juni 1993) Johansson, Anna-Karin, fil.kand (fr.o.m. den 26 april 1993)

Lokal: Östra Järnvägsgatan 10. Postadress: Civildepartementet, 10333 Stockholm, tel. 7634177 (Börjesson), 7634127 (Johansson).

Direktiven för utredningen, se dir. 1992:107.

Utredningen beräknas avsluta sitt uppdrag under år 1994.

10. Produktsäkerhetsutredningen (C 1993:01)

Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den 22 aprU 1993:

Särskild utredare:

Magnusson, Staffan, justitieråd (fr.o.m. den 1 maj 1993)

Sakkunniga:

Berglund, Anders, bolagsjurist (fr.o.m. den 1 maj 1993)

Dahlman, Lena, förbundsjurist (fr.o.m. den 20 oktober 1993)

Ringstedt, Nils, ställföreträdande generaldirektör (fr.o.m. den 1 maj

1993)

Sveman, Eva, förbundsjurist (fr.o.m. den 20 oktober 1993)

Experter:

Borg, Lars, hovrättsassessor (fr.o.m. den 20 oktober 1993)

Lundqvist Norling, Maria, kammarrättsassessor (fr.o.m. den 1 maj

1993)

Reuterstrand, Björn, hovrättsassessor (fr.o.m. den 20 oktober 1993)

180Kommittéer: Civildepartementet C: 11

Sekreterare:

Nordlander, Kenneth, hovrättsassessor (fr.o.m. den 26 juli 1993)

Lokal: Fredsgatan 8. Postadress: Civildepartementet, 10333 Stockholm, tel. 7634263 (Nordlander).

Direktiven för utredningen, se dir. 1993:46.

Utredningen har avgett

(SOU 1993:88) Produktsäkerhetslagen och EG.

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete under år 1994.

11. EG/EU-konsekvensutredningen (C 1993:02): Kommuner och landsting

Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den 29 maj 1993:

Särskild utredare:

Häggroth, Sören, departementsråd (fr.o.m. den 14 maj 1993 t.o.m. den 31 december 1993)

Sakkunniga:

Gustafsson, Håkan, enhetschef (fr.o.m. den 1 juli 1993) Jerneck, Magnus, docent (fr.o.m. den 1 juli 1993) Marcusson, Lena, tf. professor (fr.o.m. den 1 juli 1993) Nilsson, Inger, finanschef (fr.o.m. den 1 juli 1993) Öländer, Anders, departementsråd (fr.o.m. den 1 juli 1993) Wigzell, Kerstin, överdirektör (fr.o.m. den 1 juli 1993) Öhrman, Lars, utredare (fr.o.m. den 1 juli 1993)

Experter:

Carlsson, Anna, departementssekreterare (fr.o.m. den 4 november

1993)

Lindholm, Berndt, departementssekreterare (fr.o.m. den 1 juli 1993)

Lindström, Eva, departementssekreterare (fr.o.m. den 1 juli 1993)

Rydberg, Christina, ekonom (fr.o.m. den 16 augusti 1993)

Törnwall, Johanna, utredare (fr.o.m. den 16 augusti 1993)

Sekreterare:

Atilius, Eila, kommunjurist (fr.o.m. den 23 augusti 1993) Boethius, Meta, avdelningsdirektör (fr.o.m. den 7 juni 1993 t.o.m. den 31 december 1993)

Lokal: Fredsgatan 8. Postadress: Civildepartementet, 10333 Stockholm, tel. 7634208 (Boethius).

Direktiven för utredningen, se dir. 1993:49.

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete under är 1993.C:12   Skr 1993/94:103

12. Samlingslokalutredningen (C 1993:03)

Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den 27 maj 1993:

Särskild utredare:

Björk, Gunnar, landshövding (fr.o.m. den 27 maj 1993)

Experter:

Andersson, Sven-Eric, bitr. sekr. (fr.o.m. den 11 juni 1993) Dahlgren, Sven-Olof, glesbygdskonsult (fr.o.m. den 11 juni 1993) von Plåten, Fredrik, avdelningschef (fr.o.m. den 11 juni 1993) Lejdström, Kristina, departementssekreterare (fr.o.m. den 11 juni 1993)

Sekreterare:

Svensson, Raymond, informationssekreterare (fr.o.m. den 1 juni 1993)

Bitr. sekreterare:

Berkelöv, Ulf, avdelningsdirektör (fr.o.m. den 13 september 1993)

Lokal: Fredsgatan 8. Postadress: Civildepartementet, 10333 Stockholm, tel. 7634117 (Svensson).

Direktiven för utredningen, se dir. 1993:65.

Utredningen beräknas avsluta sitt arbete under år 1994.

182Kommittéer: Miljö- och naturresursdepartementet M:2

Miljö- och naturresursdepartementet

Inom detta avsnitt har följande kommittéer avslutat sin verksamhet sedan redovisningen i 1993 års kommitté­berättelse: 4, 5,6 och 7

1. Delegationen (11982:08) för lAEA-frågor

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande den 22 december 1982:

Särskild utredare:

Högberg, Lars, generaldirektör

Lokal: Tegelbacken 2. Postadress: Miljö- och naturresursdepartementet, 10333 Stockholm, Assistent: Bonander, Monica (7632057)

Direktiven för delegationen, se dir. 1982:08.

2. Dalälvsdelegationen (ME 1987:02)

Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den 26 november 1987:

Ordförande:

Wickbom, Sten, landshövding

Ledamöter:

Andersson, Bengt, lantbrukare

Annerberg, Rolf, generaldirektör

Björk, Gunnar, landshövding

Forslund, Sten, direktör

Jonsson, Bengt, ordförande i SNF:s länsförbund i Dalarna (avled

1993)

Lindh, Rolf, enhetschef

Pettersson, Svante, kommunalråd

Wängby, Erik, ombudsman

Experter:

Hellander, Lars, ombudsman

Lindgren, Hans-Roland, avdelningsdirektör (t.o.m. den 17

november 1992)

Paulsson, Valfrid, f.d. generaldirektör

Rubenson, Stefan, hovrättsassessor

Södermark, Björn, avdelningsdirektör (fr.o.m. den 18 november

1993)

183M:2   Skr 1993/94:103

Huvudsekreterare:

Svensson, Kjell, departementsråd

Ix>kal: Östra Järnvägsgatan 10. Postadress: 103 33 Stockholm, tel. växel 7631000, direktval 7632984 (Svensson).

Direktiven för delegationen, se dir. 1987:57.

Delegationen har avgett (SOU 1988:34) Dalälven - en miljösatsning.

Delegationen beräknas avsluta sitt arbete år 1994.

3. Miljöskyddskommittén (ME 1989:04)

Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den 11 maj 1989:

Ordförande:

Vängby, Staffan, jusfitieråd

Ledamöter:

Bager, Erling, led. av riksdagen /fp

Daléus, Lennart, led. av riksdagen /c

Ericsson, Dan, led. av riksdagen /kds

Fremling, Lennart, led. av riksdagen /fp

Heyman, Tom, led. av riksdagen /m

Håkansson, Per Olof, led. av riksdagen /s (t.o.m. den 7 december

1992)

Johansson, Inga-Britt, led. av riksdagen /s

Mårtensson, Anne-Sofie, fil. dr

Olding, Per, hovrättsråd

Persson, Magnus, led. av riksdagen /s

Pettersson, Ulla, led. av riksdagen /s (fr.o.m. den 8 december 1992)

Virgin, Ivar, led. av riksdagen /m

Windén, Christer, led. av riksdagen /nyd

Sakkunniga:

Alverborg, Allert, direktör Gustafsson, Stig, chefsjurist Hornsved, Guldner, förbundsjurist Nyberg, Sven, ombudsman

Experter:

Ålhem, Sven-Erik, chefsåklagare

Björne, Gunnar, regeringsråd

Blomdin, Mona, departementssekreterare (fr.o.m. den 14 juni 1993)

Bucht, Bengt, planeringsdirektör

Engström, Carl-Johan, avdelningschef

184Kommittéer: Mi|jö- och naturresursdepartementet M:4

Gustavsson, Göran, departementssekreterare

Karlboni, Hans, hovrättsassessor (fr.o.m. den 15 mars 1993)

Ottosson, Roy, f.d. led av riksdagen

Rahmn, Thomas, överingenjör (fr.o.m. den 1 juli 1993)

Rubenson, Stefan, rättssakkunnig

Smith, Eva, departementsråd (t.o.m. den 21 juni 1993)

Turesson, Anders, naturvårdssekreterare

Tjäder, Claes, departementsråd

Wagner, Eva, hovrättsråd

Wersäll, Fredrik, departementsråd

Victor, Kitty, enhetschef

Widgren, Kristina, bitr. chefsjurist

Öijerholm, Rutger, förste länsassessor

Sekreterare:

Andersson, NUs-Erik, rådman

Karlbom, Hans, hovrättsassessor (t.o.m. den 14 mars 1993)

Rahmn, Thomas, miljövårdsdirektör (t.o.m. den 30 juni 1993)

Bitr. sekreterare: Lambert, Ingela

Lokal: Östra Järnvägsgatan 10. Postadress: MUjöskyddskommittén, Östra Järnvägsgatan 10, 10333 Stockholm, tel. växel 08-7631000, direktval 763 2958 (Andersson)

Direktiven för kommittén, se dir. 1989:32 och dir 1991:54.

Kommittén har avgett principbetänkandet

(SOU 1991:04) Miljölagstiftningen i framtiden, vartill fogats bilagan (SOU 1991:05) Sekretariatets kartläggning och analys samt huvudbetänkandet (SOU 1993:27) Miljöbalk och delbetänkandet (SOU 1993:66) Lag om införande av miljöbalken.

Under våren 1994 beräknar kommittén att avge slutbetänkande med förslag till följdändringar i annan lagstiftning.

4. Utredningen (M 1990:04) med uppdrag att utreda vissa frågor rörande miljöfarligt avfall

Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den 21 juni 1990:

Ordförande:

Olsson, Rune, tekn. dr. (t.o.m. den 31 januari 1993)

Ledamöter:

Sakkunniga:

Daléus, Lennart, led. av riksdagen (t.o.m. den 31 januari 1993) Håkansson, Per OloL led. av riksdagen (t.o.m. den 31 januari 1993)

185M:4   Skr 1993/94:103

Norberg, Staffan, miljö- och hälsoskyddsinspektör (t.o.m. den 31

januari 1993)

Norinder, Patrik, led. av riksdagen (t.o.m. den 31 januari 1993)

Norrby, Sören, verkst. direktör (t.o.m. den 31 januari 1993)

Ottosson, Roy, biolog (t.o.m. den 31 januari 1993)

Uusman, Ines, led. av riksdagen (t.o.m. den 31 januari 1993)

Experter:

Dietrichsson, Eva, byråchef (t.o.m. den 31 januari 1993) Hjelte, Karl-Axel, marknadsdirektör (t.o.m. den 31 januari 1993) Jobin, Bengt, direktör (t.o.m. den 31 januari 1993) Melander, Eva, sektionschef (t.o.m. den 31 januari 1993) Nilsson, Per, direktör (fr.o.m. den 1 november 1992 t.o.m. den 31 januari 1993)

Nyberg, Sven, ombudsman (t.o.m. den 31 januari 1993) Södermark, Bjöm, avdelningsdirektör (t.o.m. den 31 januari 1993) Wikström, Roger, hovrättsassessor (t.o.m. den 31 januari 1993) Åkesson, Claes, departementssekreterare (t.o.m. den 31 januari 1993)

Sekreterare:

Härd, Susanne, hovrättsassessor (t.o.m. den 15 januari 1993) Nordlander, Annika, byrådirektör (t.o.m. den 1 februari 1993)

Direktiven för utredningen, se dir. 1990:45 och dir. 1992:78.

Kommittén har avgett (SOU 1992:45) Miljöfariigt avfall - ansvar och riktlinjer (SOU 1992:141) Miljöfariigt avfall - nya regler

Uppdraget är därmed slutfört.

5. Utredningen (M 1991:01) om kommunernas arbete för en god livsmiljö

TillkaUad enligt regeringens bemyndigande den 21 mars 1991:

Särskild utredare:

Mattson, Kjell A., landshövding (fr.o.m. den 18 december 1992)

Ledamöter:

Bergman, Ronald Bothén, Mats Lindman, Martin Sörngärd, Peter

Sakkunniga:

Bengtsson, Göran, miljövårdsdirektör Engström, Carl-Johan, avdelningschef

186Kommittéer: Miljö- och naturresursdepartementet M:6

Fallenius, Ulla-Britta, avdelningschef Fladvad, Lars, sekreterare Gavelin, Peter, miljöskyddschef Häggroth, Sören, departementsråd Knutsson, Pernilla, departementssekreterare Lyckéus, Carin, departementssekreterare Regner, Kia, miljö- och häisoskyddschef von Schantz, Dag, departementsråd Thorn, Karin, byråchef

Huvudsekreterare:

Skjönberg, Guldbrand, miljö- och hälsoskyddschef

Sekreterare:

Feldhusen, Kristina, byrådirektör

Direktiven för utredningen, se dir. 1991:20.

Utredningen har avgett

(SOU 1993:19) Kommunerna och miljöarbetet.

Uppdraget är därmed slutfört.

6. Utredningen (M 1991:02) om åtgärder mot buller i Qällområden och skärgårdar m.m.

Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den 29 augusti 1991:

Särskild utredare:

Svensson, Kjell, departementsråd (t.o.m. den 13 juni 1993)

Sakkunnig:

Cederström, Björn, f.d. stadsarkitekt (t.o.m. den 13 juni 1993) Ericson, Mats, byrådirektör (t.o.m. den 13 juni 1993) Gyllensvärd, Eva, länsarkitekt (t.o.m. den 13 juni 1993) Löwendahl, Bo, projektledare (t.o.m. den 13 juni 1993) Nilsson, Allan, avdelningsdirektör (t.o.m. den 13 juni 1993) Nääs, Roger, byggnadsnämndsordförande (t.o.m. den 13 juni 1993)

Sekreterare:

Fredriksson, Tommy (t.o.m. den 12 juni 1993) Winberg, Gösta, arkitekt (t.o.m. den 30 juni 1993)

Direktiven för utredningen, se dir 1991:78.

Utredningen har avgett (SOU 1992:41) Angående vattenskotrar (SOU 1993:51) Naturupplevelser utan buller - en kvalitet att värna.

Uppdraget är därmed slutfört.

187M:7   Skr 1993/94:103

7. Utredningen (M 1992:01) om översyn av miljöskadeförsäkringen m.m.

Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den 13 februari 1992:

Särskild utredare:

Strömberg, Rolf, generaldirektör (t.o.m. den 31 augusti 1993)

Sakkunniga:

Eriksson, Jan, jur.kand. (t.o.m. den 31 augusfi 1993) Kåberger, Tomas, tekn. lic. (t.o.m. den 31 augusti 1993) Lindahl, Lars-Åke, avdelningsdirektör (t.o.m. den 31 augusti 1993) Mählstedt, Sven, civilingenjör (t.o.m. den 31 augusti 1993)

Expert:

Ullman, Harald, bitr. direktör (t.o.m. den 31 augusti 1993)

Sekreterare:

Karisson, Bjarne, hovrättsassessor (t.o.m. den 31 augusti 1993)

Direktiven för utredningen, se dir 1992:13.

Utredningen har avgett (SOU 1992:135) Miljöskadeförsäkring och handräckningskostnader (SOU 1993:78) Miljöskadeförsäkringen i framtiden.

Uppdraget är därmed slutfört.

8. Utredningen (M 1992:02) för en handlingsplan mot buller

Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den 13 februari 1992:

Särskild utredare:

Kihlman, Tor, professor (t.o.m. den 31 augusti 1993)

Sekreterare:

Olsson, MariAnne, jur.kand. (t.o.m. den 30 september 1993)

Direktiven för kommittén, se dir 1992:20.

Utredningen har avgett

(SOU 1993:65) Handlingsplan mot buller jämte en bilagedel med underlagsrapporter.

Uppdraget är därmed slutfört.Kommittéer: Miljö- och naturresursdepartementet M:9

9. Utredningen (M 1992:03) om översyn av plan- och bygglagen» m-m.

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande den 8 december 1992:

Särskild utredare:

Käck, Bengt-Olof, överlantmätare

Sakkunniga:

Bonde, Fredrik, chefsjurist (fr.o.m. den 12 januari 1993) Engström, Carl-Johan, avdelningschef (fr.o.m. den 12 januari 1993) Karlsson, Rolf A., sektionschef (fr.o.m. den 12 januari 1993) Kåks, Kerstin, departementsråd (fr.o.m. den 12 januari 1993) Kärnekull, Kerstin, arkitekt (fr.o.m. den 12 januari 1993) Ljungqvist, Bengt, advokat (fr.o.m. den 12 januari 1993 t.o.m. den 31 mars 1993)

Martin, Elisabeth, arkitekt (fr.o.m. den 3 maj 1993) Miller, Thomas, utvecklingschef (fr.o.m. den 1 april 1993) Winberg, Claes, jur.kand. (fr.o.m. den 12 januari 1993 t.o.m. den 30 april 1993)

Experter:

Arnborg, Susanne, samhällsbyggnadschef (fr.o.m. den 12 januari

1993)

Barrefelt, Bo, departementssekreterare (fr.o.m. den 12 januari 1993

t.o.m. den 30 april 1993)

Bergmnd, Lars, byråchef (fr.o.m. den 12 januari 1993)

Bucht, Eivor, t.f. professor (fr.o.m. den 28 oktober 1993)

Eliasson, Bo, teknisk direktör (fr.o.m. den 12 maj 1993)

Gustafsson, Annika, förbundsjurist (fr.o.m. den 12 januari 1993

t.o.m. den 3 maj 1993)

Jensfelt, Cecilia, arkitekt (fr.o.m. den 12 januari 1993)

Jönsson, Bodil, fil.doktor (fr.o.m. den 12 januari 1993)

Ling, Hans, kansliråd (fr.o.m. den 12 januari 1993)

Lundberg, Torsten, länsarkitekt (fr.o.m. den 12 januari 1993)

Magnusson, Birgitta, departementssekreterare (fr.o.m. den 12

januari 1993)

Magnusson, Lars, fastighetsekonom (fr.o.m. den 12 januari 1993)

Nilsson, Per-Magnus, landskapsarkitekt (fr.o.m. den 28 oktober

1993)

Nyström, Louise, tekn.dr. (fr.o.m. den 12 januari 1993)

Porath, Michael, landskapsarkitekt (fr.o.m. den 1 april 1993)

Sjödin, Vidar, direktör (fr.o.m. den 12 januari 1993 t.o.m. den 30

april 1993)

Terstad, Jan, avdelningsdirektör (fr.o.m. den 28 oktober 1993)

Westman, Bengt, sekreterare (fro.m. den 12 januari 1993 t.o.m. den

30 april 1993)

189M:9   Skr 1993/94:103

Wijkander, Keith, kansliråd (fr.o.m. den 12 januari 1993) Åswald, Kerstin, bitr. miljövårdsdirektör (fr.o.m. den 1 april 1993)

Huvudsekreterare:

Rosén, Peter, chefsjurist (fr.o.m. den 1 januari 1993)

Sekreterare:

Hagelstam, Stig, jur.kand. (fr.o.m. den 1 januari 1993) Lagergren, Henrik, hovrättsassessor (fr.o.m. den 13 april 1993)

Bitr. sekreterare:

Carlsson, Lisbeth (fr.o.m. den 1 november 1993)

Lokal: Plan- och byggutredningen. Box 548, 37123 Karlskrona, tel. växel 0455-53000, direktval 0455-53027 (huvudsekr.)

Direktiven för utredningen, se dir. 1992:104.

Utredningen har avgett

(SOU 1993:94) Anpassad kontroll av byggandet.

Utredningen beräknas avge ett delbetänkande om miljöfrågor m.m. i slutet av januari 1994 samt slutbetänkande i juli 1994.

10. Lantmäteri- och inskrivningsutredningen (M 1993:01)

Tillkallad enligt regeringens bemj/ndigande den 2 febmari 1993:

Särskild utredare:

Larsson, Kjell (fr.o.m. den 1 febmari 1993)

Experter:

Andersson, Sten, hovrättsassessor (fr.o.m. den 23 mars 1993 t.o.m.

den 3 maj 1993)

Andersson, Ulf, avdelningsdirektör (fr.o.m. den 4 maj 1993)

Ahnmé-Kägerman, Britta, hovrättsassessor (fr.o.m. den 4 maj 1993)

Burman, Åke, överlantmätare (fr.o.m. den 23 mars 1993)

Bång, Lena, avdelningsdirektör (fr.o.m. den 23 mars 1993)

Drakenberg, Gunnar, överstelöjtnant (fr.o.m. den 23 mars 1993)

Hallbjörner, Folke, sjökartedirektör (fr.o.m. den 4 maj 1993 t.o.m.

den 14 juni 1993)

Kjellson, Bengt, byråchef (fr.o.m. den 23 mars 1993)

Lindgren, Lars, bankdirektör (fr.o.m. den 23 mars 1993)

Loré, Lars-Göran, kommunchef (fr.o.m. den 13 april 1993)

Norrlund, Mats, avdelningschef (fr.o.m. den 23 mars 1993)

Olsson, Rune, teknD (fr.o.m. den 23 mars 1993)

Rosander, Mats, avdelningsdirektör (fr.o.m. den 15 juni 1993)

Santesson, Arne, stadsbyggnadsdirektör (fr.o.m. den 13 april 1993)

190Kommittéer: Miljö- och naturresursdepartementet M:ll

Strömberg, Stefan, departementsråd (fr.o.m. den 23 mars 1993) Östensson, Per, departementssekreterare (fr.o.m. den 23 mars 1993)

Sekreterare:

Frostenson, Ivar (fr.o.m. den 1 april 1993)

Kanold, Madeleine, kammarrättsassessor (fr.o.m. den 19 april 1993)

Nyström, Peter (fr.o.m. den 13 april 1993)

Lokal: Östra Jämvägsgatan 10. Postadress: 10333 Stockholm.

Direktiven för kommittén, se dir. 1993:11.

Utredningen har avgett (SOU 1993:99) Kart- och fastighetsverksamhet i myndighet och bolag.

Utredningen beräknas avge sitt slutbetänkande före den 1 juni 1994.

11. Miljökonsekvensutredningen (M 1993:02)

Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den 9 mars 1993:

Ordförande:

Wijkman, Anders (fr.o.m. den 9 mars 1993)

Ledamöter:

Niblaeus, Kerstin (fr.o.m. den 9 mars 1993) Häggström, Nils (fr.o.m. den 9 mars 1993) Bern, Lars (fr.o.m. den 9 mars 1993) Edmar, Déesirée (fr.o.m. den 9 mars 1993) Edman, Stefan (fr.o.m. den 9 mars 1993) Åhnberg, Annika (fr.o.m. den 9 mars 1993)

Experter:

Engström, Mats, miljöattaché (fr.o.m. den 13 april 1993)

Hasund, Knut-Per, tf. professor (fr.o.m. den 13 april 1993)

Lundin, Anders, departementsråd (fr.o.m. den 1 augusfi 1993)

Mortensen, Kirsten, avdelningsdirektör (fr.o.m. den 13 april 1993)

Tilländer, Staffan, departementssekreterare (fr.o.m. den 13 april

1993)

Westerlund, Staffan, professor (fr.o.m. den 13 april 1993)

Sekreterare:

Kägesson, Per (fr.o.m. den 9 mars 1993) Simonsson, Carolina (fr.o.m. den 1 april 1993)

Lokal: Östra Järnvägsgatan 10. Postadress: 10333 Stockholm.

Direktiven för utredningen, se dir. 1993:13.

191M:12   Skr 1993/94:103

12. Kommittén (M 1993:03) för internationellt miljösamarbete

Tillkallad enligt regeringens bemyndignade den 11 maj 1993:

Särskild utredare:

Rode, Hans, vägdirektör (fr.o.m. den 11 maj 1993)

Sakkunniga:

Gårding-Wärnberg, Maria, departementssekreterare (fr.o.m. den 11

maj 1993)

Weigelt, UUa, kansliråd (fr.o.m. den 11 maj 1993)

Ödmark, Helena, kansliråd (fr.o.m. den 11 maj 1993)

Östensson, Per, departementssekreterare (fr.o.m. den 11 maj 1993)

Experter:

Eng, Tord, utredningsdirektör (fr.o.m. den 11 maj 1993)

Levander, Thomas, departementssekreterare (fr.o.m. den 11 maj

1993)

Lövgren, Kerstin, chefsekonom (fr.o.m. den 11 maj 1993)

Nilsson, Hans, enhetschef (fr.o.m. den 11 maj 1993)

Sekreterare;

Björk, Olle (fr.o.m. den 17 maj 1993)

Bitr. sekreterare:

Ohlsson, Hans (fr.o.m. den 2 november 1993)

Lokal: Östra Jämvägsgatan 10. Postadress: 10333 Stockholm.

Direktiven för kommittén, se dir. 1993:34.

Kommittén beräknas avge sitt slutbetänkande den 1 april 1994.

13. Miljöorganisationsutiredningen (M 1993:04)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande den 13 april 1993:

Särskild utredare:

Petri, Cari Axel, hovrättspresident (fr.o.m. den 13 april 1993) Rubenson, Stefan, hovrättsassessor (fr.o.m. den 21 juni 1993)

Sakkunniga:

Dahllöf, Lars, expeditionschef (fr.o.m. den 27 april 1993)

Experter:

Brandin, Lars, departementssekreterare (fr.o.m. den 15 september

1993)

Jeppson, Anders, departementssekreterare (fr.o.m. den 15

september 1993)

192Kommittéer: Miljö- och naturresursdepartementet M:14

Knutsson, Pernilla, departementssekreterare (fr.o.m. den 27 april

1993)

Malmlöf, Maria, departementssekreterare (fr.o.m. den 15 september

1993)

Schulman, Micaela, departementssekreterare (fr.o.m. den 7 oktober

1993)

Stängberg, Olle, departementsråd (fr.o.m. den 15 september 1993)

Wennerstein, Bengt, departementssekreterare (fr.o.m. den 15

september 1993)

Sekreterare:

Blomdin Sjögren, Mona (fr.o.m. den 15 juni 1993)

Åhrling, Mats, hovrättsassessor (fr.o.m. den 1 augusti 1993 t.o.m.

den 24 oktober 1993)

Lokal: Östra Järnvägsgatan 10. Postadress: 10333 Stockholm.

Direktiven för utredningen, se dir. 1993:43.

Utredningen beräknas avge sitt slutbetänkande den 1 september 1994.

14. Utredningen (M 1993:05) om

forskningsverksamheten inom strålslddsområdet

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande den 4 maj 1993:

Särskild utredare:

Mattson, Sören, professor (fr.o.m. den 4 maj 1993)

Experter:

Ahnström, Gunnar, professor (fr.o.m. den 1 juli 1993)

AJlard, Bert, professor (fr.o.m. den 1 juli 1993)

Andersson, Ingvar, avdelningsdirektör (fr.o.m. den 1 juli 1993)

Aringer, Leif, överläkare (fr.o.m. den 12 oktober 1993)

Brandin, Lars, departementssekreterare (fr.o.m. den 1 juli 1993)

Bäverstam, Ulf, docent (fr.o.m. den 1 juli 1993)

Dickson, Caroline, departementssekreterare (fr.o.m. den 1 juli 1993)

Ennefors, Kenneth, departementssekreterare (fr.o.m. den 1 juli 1993

t.o.m. den 29 september 1993)

Holm, Lars-Erik, docent (fr.o.m. den 1 juli 1993)

Persson, Bertil, professor (fr.o.m. den 1 juli 1993)

Ringertz, Hans, professor (fr.o.m. den 1 juli 1993)

Svensson, Roger, kansliråd (fr.o.m. den 12 oktober 1993)

Sekreterare:

Moberg, Leif (fr.o.m. den 1 juni 1993)

Lokal: Östra Järnväg.sgatan 10. Postadress: 103.33 Stockholm.

193

13 Riksdagen 1993/94. 1 saml. Nr 103


M:14   Skr 1993/94:103

Direktiven för utredningen, se dir. 1993:45.

Utredningen beräknas avge sitt slutbetänkande den 1 mars 1994.

15. Kärnbränslefondsutredningen (M 1993:06)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande den 22 juni 1993:

Särskild utredare:

Söderberg, Olof, överdirektör (fr.o.m. den 22 juni 1993)

Sakkunniga:

Lagerstedt, Göran, departementssekreterare (fr.o.m. den 8 oktober

1993)

Persson, Ingvar, kansliråd (fr.o.m. den 8 oktober 1993)

Experter:

Bergman, Per, kammarrättsassessor (fr.o.m. den 8 oktober 1993) Bjurström, Sten, verkställande direktör (fr.o.m. den 8 oktober 1993) Eriksson, Mårten, ekonomidirektör (fr.o.m. den 8 oktober 1993) Hugosson, Åke, ekonomidirektör (fr.o.m. den 8 oktober 1993) Kjellström, Björn, professor (fr.o.m. den 8 oktober 1993) Kåberger, Thomas, tekn.lic. (fr.o.m. den 8 oktober 1993) Källstrand-Thor, Åsa, amanuens (fr.o.m. den 8 oktober 1993) Norrby, Sören, avdelningschef (fr.o.m. den 8 oktober 1993) Rahmn, Anders, ekonom (fr.o.m. den 8 oktober 1993) Sandklef, Stig, direktör (fr.o.m. den 8 oktober 1993) Thunberger, Anne-Marie, teologiedoktor (fr.o.m. den 8 oktober 1993) Wiik, Helene, strälskyddsinspektör (fr.o.m. den 8 oktober 1993)

Sekreterare:

Bergendahl, Per Anders, avdelningsdirektör (fr.o.m. den 15

september 1993)

Gerholm, Maria, avdelningsdirektör (fr.o.m. den 15 september 1993)

Bitr. sekreterare:

Zaar, Harriet (fr.o.m. den 15 september 1993)

Lokal: Näringsdepartementet, Fredsgatan 8. Postadress: 10333 Stockholm. Tel. växel 08-7631000, direktval 08-7633754 (utredaren), 08-763 2957 (sekr.).

Utredningen beräknas avge sitt slutbetänkande den 31 mars 1994.

194Kommittéer: Miljö- och naturresursdepartementet M:17

16. Utredningen (M 1993:07) om ekonomiska styrmedel vad avser kväveoxider m.m.

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande den 17 augusti 1993:

Särskild utredare:

Näsman, Dan, direktör (fr.o.m. den 1 juli 1993)

Experter:

Bernergård, Leif, avdelningsdirektör (fr.o.m. den 1 september 1993)

Gårding Wärnberg, Maria, departementssekreterare (fr.o.m. den 1

juli 1993)

Lindsjö, Lennart, direktör (fr.o.m. den 1 september 1993)

Nordstrand, Anders, direktör (fr.o.m. den 1 september 1993)

Näsman, Gunilla, hovrättsassessor (fr.o.m. den 1 juli 1993)

Weigelt, Ulla, kansliråd (fr.o.m. den 1 juli 1993)

Östensson, Per, departementssekreterare (fr.o.m. den 1 september

1993)

Sekreterare:

Hellberg, Jörgen (fr.o.m. den 23 augusfi 1993)

Lokal: Östra Järnvägsgatan 10. Postadress: 10333 Stockholm.

Direktiven för utredningen, se dir. 1993:59.

Utredningen beräknas avge sitt slutbetänkande den 31 december 1993.

17. Utredningen (M 1993:08) om vidareutveckling av systemet med miljöklasser för bilar m.m.

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande den 27 maj 1993:

Särskild utredare:

Mattsson, Kjell A., landshövding (fr.o.m. den 26 oktober 1993)

Sekreterare:

Olsson, MariAnne, jur.kand. (fr.o.m. den 25 oktober 1993)

Direktiven för utredningen, se dir. 1993:64.

Utredningen beräknas avge sitt slutbetänkande senast den 30 juni 1994.

195M:18   Skr 1993/94:103

18. Utredningen (M 1993:09) om uppdrag att utreda vissa frågor rörande beskattning m.m. av avfall

Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den 13 juli 1993:

Ordförande:

Lidgren, Karl, professor (fr.o.m. den 13 juli 1993)

Sakkunniga:

Näsman, Gunilla, hovrättsassessor (fr.o.m. den 14 september 1993)

Svanberg, Marianne, kammarrättsassessor (fr.o.m. den 14 september

1993)

Åkesson, Claes, departementssekreterare (fr.o.m. den 14 september

1993)

Sekreterare:

Backman, Mikael, civilingenjör (fr.o.m. den 1 augusti 1993) Lindhqvist, Thomas, civilingenjör, civilekonom (fr.o.m. den 1 augusti 1993)

Bitr. sekreterare:

Wernersson, Kristina (fr.o.m. den 1 augusti 1993)

Lokal: vid Avd. för Industriell Miljöekonomi, Lunds universitet. Västra Märtensgatan 1, 22351 Lund.

Direktiven för kommittén, se dir. 1993:68.

Kommittén beräknas avge sitt slutbetänkande den 30 juni 1994.

19. Utredningen (M 1993:10) om uppdrag att utreda och förhandla fram förslag till insatser för avloppsrening i Baltikum

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande den 17 juni 1993:

Särskild utredare:

Annerberg, Rolf, generaldirektör (fr.o.m. den 17 juni 1993)

Expert:

Eklund, Lars (fr.o.m. den 1 september 1993)

Sekreterare:

Bergman, Hans (fr.o.m. den 25 augusti 1993)

Lokal: Statens naturvärdsverk. Postadress: 171 85 Solna.

Direktiven för utredningen, se dir. 1993:95.

Utredningen beräknas avge sitt slutbetänkande den 1 mars 1994.

196


Kommittéer: Miljö- och naturresursdepartementet M:21

20. Skoterutredningen (M 1993:11)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande den 28 juni 1993:

Särskild utredare:

Svensson, Kjell, departementsråd (fr.o.m. den 28 juni 1993)

Sakkunniga:

Hugne, Kersfin, utredare (fr.o.m. den 24 augusti 1993) Lundberg, Torsten, länsarkitekt (fr.o.m. den 15 september 1993) Rudehill, GuniUa, planarkitekt (fr.o.m. den 15 september 1993) Zettersten, Gunnar, bitr. avdelningschef (fr.o.m. den 24 augusti 1993)

Experter:

Gustavsson, Jan, enhetschef (fr.o.m. den 24 augusti 1993) Hemberg, Leif, skogsvårdskonsulent (fr.o.m. den 24 augusti 1993) Teljer, Tom, skogsmästare (fr.o.m. den 24 augusti 1993)

Sekreterare:

Andersson, David (fr.o.m. den 1 september 1993)

Lokal: Östra Jämvägsgatan 10. Postadress: 10333 Stockholm.

Direktiv för utredningen, se dir. 1993:85.

Utredningen beräknas avge sitt slutbetänkande den 31 januari 1994.

21. Vattendragsutredningen (M 1993:12)

Tillkallad enligt regeringens bemyndigande den 13 juli 1993:

Särskild utredare:

Svensson, Kjell, departementsråd (fr.o.m. den 13 juli 1993)

Sakkunniga:

Andersson, Nils, direktör (fr.o.m. den 15 september 1993)

Andreasson, Sten, fiskeridirektör (fr.o.m. den 15 september 1993)

Blixt, Ingela, direktör (fr.o.m. den 15 september 1993)

Göthe, Sven, avdelningsdirektör (fr.o.m. den 15 september 1993)

Nilsson, Per-Magnus, landskapsarkitekt (fr.o.m. den 15 september

1993)

Äjleskog, June, projektledare (fr.o.m. den 15 september 1993)

Experter:

Brinkman, Inger, avdelningsdirektör (fr.o.m. den 15 september 1993) Söderlund-Andreasson, Monika, tekn.lic. (fro.m. den 15 september 1993)

Sekreterare:

Fredriksson, Gunnar (fr.o.m. den 1 september 1993)

Lokal: Östra Järnvägsgatan 10. Postadress: 10333 Stockholm.

197M:21   Skr 1993/94:103

Direktiven för utredningen, se dir. 1993:86.

Utredningen beräknas avge sitt slutbetänkande den 1 januari 1994.

22.   Delegationen (M 1993:13) om klimatfrågor

Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den 24 augusti 1993:

Ordförande:

Bolin, Bert, professor (fr.o.m. den 24 augusti 1993)

Ledamöter:

Bergström, Sten, professor (fr.o.m. den 26 oktober 1993) Brandt, Björn, kanslichef (fr.o.m. den 26 oktober 1993) Linden, Anna-Lisa, docent (fro.m. den 26 oktober 1993) Linder, Sune, professor (fr.o.m. den 26 oktober 1993) Löfgren, Kerstin, chefsekonom (fr.o.m. den 26 oktober 1993) Nyman, Hans, direkör (fr.o.m. den 26 oktober 1993) Palmberger, Birgitta, enhetschef (fr.o.m. den 26 oktober 1993) Rodhe, Henning, professor (fr.o.m. den 26 oktober 1993) Svedin, Uno, enhetschef (fr.o.m. den 26 oktober 1993) Wijkman, Anders, generaldirektör (fr.o.m. den 26 oktober 1993)

Sekreterare:

Hedlund, Tom (fr.o.m. den 1 oktober 1993)

Delegationen beräknas slutföra sitt arbete den 31 december 1995.

23.       Förberedelser inför 1996 års FN-konferens om
boende- och bebyggelsefrågor (Habitat
II) (M
1993:14)

Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den 24 juni 1993:

Ordförande:

Thurdin, Görel, statsråd (fr.o.m. den 24 juni 1993)

Lokal: Tegelbacken 2. Postadress: 10333 Stockholm.

Direktiven för utredningen, se dir. 1993:96.

Kommittén beräknas avsluta sitt arbete före utgången av är 1996.

198BilagoiSkr 1993/94:103

Bilaga 1

JUSTITIEDEPARTEMENTET

1


Kommitténs benämning


Kom-

Utgifter (i tusentals kronor)

mitténs nr i be-

, 0 m     1992-07-01-1993-06-30

rättelsen

1992-tl6-30                       D,g.

m.m.'        arvoden'Kommittéer som avslutat sin verksamliet senast den 30 juni 1993

Insolvensutredningen (Ju 1988:02)

Datalagsulredningen (U 1989:02)

Kommittén (Ju 1989:03) för att se över reglerna om det all­männas skadeståndsansvar

Datastraffrättsutredningen (Ju 1989:04)

Kommittén (Ju 1990:03) för genteknikens tillämpningar

Åklagarutredningen 90 (Ju 1990:04)

1990 års arrendekommitté (Ju 1990:06)

Arbetsgruppen (Ju 1991 :C) med uppdrag all främja det brottsförebyggande arbetet m.m.

Tralikpolisutredningen (C 1991:02)

Grundlagsutredningen (Ju 1991:03) inför EG

Utredningen (Ju 1991:08) om översyn av justitiekanslerns arbetsuppgifter m.m.

Personalvalskommittén (Ju 1992:02)

Väg- och sjöfyllerikommittén (Ju 1992:03)

Utredningen (Ju 1992:05) om översyn av vissa frågor angå­ende regeringsrätten

Utredningen (Ju 1992:08) angående vis:>a frågor om säker­heten vid utlandsmyndigheterna i f.d. Sovjetunionen

Summa

Kommittéer som fortsätter sin verksamhet efter den 1 juli 1993

Leasingutredningen (Ju 1988:01) Kommitten (Ju 1989:01) om ideell skadri Ungdomsbrottskommittén (Ju 1990:07) Aktiebolagskommittén (Ju 1990:08) Regeringens etikkommitté (Ju 1991:E) Partnerskapskommittén (Ju 1991:01) Vallagsutredningen (Ju 1991:02) Grupptalanutredningen (Ju 1991:04) Polisrältsutredningen (Ju 1991:0.5) Kreditupplysningsutredningen (Ju 1991:06) Redovisningskommittén (Ju 1991:07) Utredningen (Ju 1992:B) angående vissa frågor om den

svenska statsförvaltningens samverkan med regeringen

vid ett svenskt EG-medlemskap m.m. Utredningen (Ju 1992:C) angående vissa frågor om skyddet

för enskilda personers privatliv Neutralitetspolitikkoniniissionen (SB 1992:01) Fri- oeh rättighetskommittén (Ju 1992:01) Skiljedomsuiredningen (Ju 1992:04) Fängelseutredningen (Ju 1992:06) Straffsystemkommiltén (Ju 992:07) Utredningen (Ju 1993:A) rörande frågor om försäljning av

bostadsrätt vid offentlig auktion och vissa andra frågor RPS-utredningen (Ju 1993:8) Utredningen (Ju 1993:01) om begränsning av användningen

av personnummer Utredningen (Ju 1993:02) om översyn av vapcniagcn Utredningen (Ju 1993:03) om översyn av utrikessekretessen Kommittén (Ju 1993:05) om trvgghct i lokalsamhället 1993 års domarutredning (Ju 1993:06)

Summa


3 639

365

195

3151

460

153

1368

437

157

1388

255

75

./. 222

179

114

2 563

150

1.36

1273

174

92

17

_

694

284

48

686

344

122

163

383

61

208

667

70

251

259

118

27 1368

419 4376

2925

544

108

2 434

838

158

1424

929

145

1856

921

64</