Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Regeringens skrivelse 1989/90:80

med redogörelse för vissa regeringsbeslut om försvarets mark och byggnader i Stockholmsområdet


Skr. 1989/90:80


Regeringen bereder riksdagen tillfälle all la del av vad som har lagils upp i bifogade utdrag ur regeringsprolokollet den 25 januari 1990.

På regeringens vägnar Ingvar Carlsson

Roine Carlsson

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

1 skrivelsen lämnas en redogörelse för vissa regeringsbeslut om försvarels mark och byggnader i Stockholmsområdet. Till skrivelsen fogas kopior av besluten.Försvarsdepartementet                           Skr. 1989/90:80

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 25 januari 1990

Närvarande: Statsministem Carlsson, ordförande, och statsråden Feldt, Hjelm-Wallén, S. Andersson, Göransson, Gradin, R. Carlsson, Johansson, Lindqvist, G. Andersson, Lönnqvist, Thalén, Engström, Freivalds, Wall­ström, Lööw, Persson, Molin, Sahlin

Föredragande: statsrådet R. Carlsson

Skrivelse med redogörelse för vissa regeringsbeslut om försvarets mark och byggnader i Stockholmsområdet

1 Inledning

överbefälhavaren (ÖB) redovisade i september 1988 — i en särskild delrapport till 1988 års försvarsmaktsulredning (FU 88) — överväganden och förslag om försvarels mark och byggnader i Stockholmsområdet. Rap­porten remitterades till bl. a. de av förslagen direkt berörda kommunema. Regeringen redovisade förslagen för riksdagen i prop. 1988/89:80, och anmälde all del bör ankomma på regeringen alt besluta om förändringar av del slag som ÖB hade föreslagit. Riksdagen (1988/89: FöU 14, rskr 294) hade inget all erinra.

Därefter uppdrog regeringen genom beslut i juni 1989 ål ÖB alt mot bakgmnd av dels remissyttrandena över delrapporten, dels förslagen från 1988 års försvarskommitté (FK 88) om arméns utveckling (SOU 1989:46) redovisa reviderade överväganden och förslag. Till beslutet fogades en sam­manfattning av delrapporten och en remissammanställning. En kopia av beslutet bör fogas till protokollet som bilaga 1.

ÖB's reviderade överväganden oc:h förslag redovisades i september 1989 i delrapport 13 till perspeklivplanen. Försvarsmakt 90 (FM 90). Regering­en log genom beslut i december 1989 ställning lill förslagen, ulom i vissa avseenden. Till beslutet fogades en sammanfattning av förslagen. En kopia av beslutet bör fogas lill protokollet som bilaga 2.

2 Kommentarer

2.1 Allmänt

ÖB har själv tagit initiativet lill den översyn av försvarels mark- och byggnadsbestånd i Stockholmsområdet som redovisades i delrapporten lill FU 88. Syftet var atl få lill stånd ett effektivare lokalutnyttjande och en koncentration lill färre etablissement.Jag anser att ÖB's initiativ är värdefuUt och att förslagen i delrapporter-     Skr. 1989/90:80 na lill FU 88 och FM 90 i huvudsak når del angivna syftet. De innebär också alt bostadsbyggandet i Stockholmsområdet gagnas genom att flera etablissement avvecklas.

Regeringens ställningstagande innebär all ÖB's förslag, med få undan­lag, godtas. Undantagen rör etablissementen Näsby Park i Täby kommun och Tullinge i Botkyrka kommun. Jag kommenterar i ett följande avsnitt dessa undanlag.

ÖB har lagt sina förslag under fömtsättning atl inkomstema vid avveck­ling av etablissement får utnyttjas för försvarsändamål. Regeringens ställ­ningslagande till denna fömtsättning framgår av beslutet i juni 1989.

2.2 Näsby Park- och TuIIinge-etablissementen

Enligt 1982 års försvarsbeslut (prop. 1981/82:102 bil. 2, FöU 18, rskr 374) skulle sjökrigsskolan lokaliseras i anslutning till Berga örlogsskolor och marinens anläggningar i Näsby Park avvecklas så tidigt som möjligt. Reg­eringen uppdrog genom beslut i oktober 1982 och september 1985 ål fortifikalionsförvaltningen alt avyttra anläggningama. Genom beslut i de­cember 1988 medgav regeringen att Näsby Park-elablissemenlel får behållas till utgången av budgetåret 1991/92.

ÖB's förslag innebär all Näsby Park-elablissemenlel behålls och utveck­las, och alt dit lokaliseras bl. a. två vämpliklskonlor i vämpliklsverkel.

Enligt 1982 års försvarsbeslut skulle flygvapnets Södertömsskolor (F 18) dras in, och frågan om användningen av F 18's anläggningar i Tullinge prövas. Regeringen uppdrog genom beslut i april 1984 åt försvarels faslig-hetsnämnd all utreda och lämna förslag om Tullinge-elablissemenlets framtida användning.

Riksdagen (prop. 1987/88:142, FöU 10, rskr 299) har beslutat all kust­bevakningens östra regionledning skall samlokaliseras med marinens regio­nala ledning antingen vid Muskö eller Tuliinge senast år 1993.

ÖB's förslag i FU 88 innebar alt Tullinge-elablissemenlel behålls och utvecklas och all dit lokaliseras bl.a. staben och hdikoplerverksamheten i del nya marina områdesförbandet på ostkusten, kustbevakningens region­ledning ost saml — om Näsby Park-elablissemenlel avvecklas — de två vämpliktskontoren i vämpliklsverkel. ÖB's reviderade förslag i FM 90 in­nebär att staben och regionledningen resp. helikopterverksamheten loka­liseras lill Muskö resp. Berga.

En jämförelse ur operaliv och ekonomisk synpunkt av å ena sidan Tullinge-allemalivel och å andra sidan Muskö/Berga-altemativet ledde fram lill regeringens ställningstagande för att behålla och utveckla Tul­linge-elablissemenlel för försvarsändamål. Därigenom blev det också möj­ligt all fullfölja del tidigare riksdagsbeslutet all avveckla Näsby Park-elablissemenlel.3  Hemställan                                                                Skr. 1989/90:80

Jag hemställer all regeringen bereder riksdagen tillfälle all la del av vad jag anfört i det föregående.

4 Beslut

Regeringen ansluter sig lill föredragandens överväganden och beslutar i enlighet med hans hemställan.REGERINGSBESLUT    10

1189/88 (delvis) 1989-06-29    1771/88 (slutligt)

867/89


Skr. 1989/90:80 Bilaga 1


Överbefälhavaren

Box 80001

104 50  STOCKHOLM

Försvarsmaktens mark och byggnader i Stockholmsområdet (Handlingar överlämnas)

Regeringen har med beslut den 26 april 1984 uppdragit ät försvarets fastighetsnämnd att utreda och lämna förslag om den framtida användningen av F 18:5 mark, byggnader och anläggningar - Tullinge-etablissementet. Nämnden har med skrivelse den 8 juni 1988 anmält att den i avvaktan på regeringens omprövning av uppdraget avser att l&ta ärendet vila.

Regeringen har med beslut den 5 september 1985 uppdragit åt fortifikationsförvaltningen att avyttra sjökrigssko­lans mark och anläggningar - Näsby Park-etablissementet.

Överbefälhavaren har i programplan för det militära för­svaret (ÖB 89-92 med FU 88) redovisat överväganden och förslag rörande användning av mark och byggnader i Stock­holmsområdet, och anmält att "Generalplanering Stockholm kommer att genomföras". Förslagen innebär bl. a. att Tullinge- och Näsby Park-etablissementen behålls och utvecklas.

Övervägandena och förslagen har redovisats mera detalj­erat i FU 88 delrapport Försvarsmaktens mack och bygg­nader i Stockholmsomridet. Rapporten har remitterats.

./.  I bilaga till detta beslut redovisas en sammanfattning av överbefälhavarens rapport samt en remissammanställning.

Regeringen har i prop. 1988/89:80 redovisat förslagen, och anmält att det bör ankomma pi regeringen att besluta om förändringar av det slag som överbefälhavaren har föreslagit. Riksdagen (FöU 1988/89:14, rskr 294) har inte haft något att erinra.

Överbefälhavaren utreder f. n. formerna för avveckling av fastigheter som förvaltas av försvarsmyndigheter.

Regeringen överlämnar yttrandena över rapporten till överbefälhavaren, och föreskriver att reviderade över­väganden och förslag rörande användning av mark och bygg-nåder i Stockholmsområdet s.kall redovisas för regeringen senast den 1 oktober 1989. Vid övervägandena skall beak­tas

yttrandena över rapporten,

förslagen den 15 juni 1989 från 1988 års försvars­kommitté ,

behovet av mark för bostadsbyggnadsändamål i Stockholmsområdet,

och förutsättas att

Almnäs-etablissementet i Södertälje hör till

Stockholmsområdet,

försäljningsintäkter behandlas enligt reglerna i

regleringsbrevet för budgetåret 1989/90, medan

finansiering av investeringar prövas i särskild

ordning.

I redovisningen skall ingå eventuella förslag rörande formerna för avveckling av fastigheter som förvaltas av försvarsmyndigheter .


Skr. 1989/90:80 Bilaga 1


Kjell A. Jonasson

Kopia till

finansdepartementet (BA)

bostadsdepartementet

fortifikationsförvaltningen

försvarets fastighetsnämnd

byggnadsstyrelsen

länsstyrelsen i Stockholms län

Botkyrka kommun

Haninge kommun

Huddinge kommun

Järfälla kommun

Sigtuna kommun

Sollentuna kommun

Solna kommun

Stockholms kommun

Sundbybergs kommun

Södertälje kommun

Täby kommun

statsanställdas förbund (SF)

tjänstemännens centralorganisation (TCO-S)

centralorganisationen SACO/SR

delegationen för ökat bostadsbyggande i StockholmsområdetFÖRSVARSDEPARTEMENTET          Bilaga till                                   Skr. 1989/90: 80

regeringsbeslut 1989-06-29  Bilaga 1

Försvarsmaktens mark och byggnader i Stockholmsområdet

1. Sammanfattning av överbefälhavarens rapport

Överbefälhavaren har inom ramen för FU 88 studerat lokaliseringen av försvarsrayndigheter i Stockholms­området. Arbetet har dokumenterats i FU 88 delrapport Försvarsmaktens mark och byggnader i Stockholmsområdet. Sammanfattningen av rapporten lyder som följer.

"ÖB beslutade tidigt 1987 att generalplanera Stockholm bl. a. beroende på de förändringar som kunde förutses av direktiven till FU 88. Syftet med projektet är att an­passa utnyttjandet av mark, byggnader och anläggningar i området.

Förslagen utgår från att försvarets mark, byggnader och anläggningar inom Stockholmsområdet, med vederbörlig hänsyn till verksamhetens art och inblandade myndigheter, är en gemensam försvarsmaktsresurs.

En helhetslösning med största möjliga effektivitet till lägsta kostnad eftersträvas. Ett viktigt mål är att kunna lämna försvarets förhyrningar av lokaler i Stockholm, vilka ställer sig alltmer kostsamma.

ÖB avser, under förutsättning att de intäkter som uppstår vid avveckling av etablissement kan utnyttjas, att koncentrera verksamheten till följande etablissement samt underlätta bostadsförsörjningen för försvarsmakten i Stockholmsområdet:De .etablissement som behålls och iståndssätts är       Skr. 1989/90:80

Militärstabsbyggnaden (MSB), I 1/Fo 44 etablissementet  Bilagal

vid Lidingövägen, Gamla Militärstabsbyggnaden (GMSB),

Tre Vapen, Militärhögskolan (MHS), Artillerigården,

Kastellet, Karlbergs slott. Ursvik, Näsby Park och

Tullinge.

De etablissement som avvecklas är Solvalla, Bagartorp, Fredrikshov och Amiralitetshuset.

Till Tullinge lokaliseras staben för Ostkustens marinkommando jämte kustbevakningens regionkontor, helikopterflottilj med verkstad, m. m. Frågan om lokalisering av ytterligare verksamhet till Tullinge prövas i det fortsatta arbetet.

Till Näsby Park lokaliseras östra värnpliktskontoret och marinens vätnpliktskontor, eventuellt försvarets dataverksamhet på central nivå, kustartilleriets skjutskola (övergångsvis för att senare lokaliseras till Rindö) samt ett konferenscenter.

Genom att behålla Tullinge och Näsby Park och samtidigt avstå de fyra föreslagna etablissementen i Stockholm skapas resurser för att åstadkomma en för den totala verksamheten rationellare lokalisering. Samtidigt kan långsiktiga besparingar göras vad beträffar fastighetsdrift och underhåll.

Ett nytt kontor uppförs på Starrbacksängen (regerings­beslut 1988-07-14 H 31/88) samtidigt som lokaler friställs i MSB p. g. a. att staberna minskas. Dessutom kommer eventuellt en förhyrningsoption att utnyttjas under en övergångstid. Härigenom kan huvuddelen av försvarets nuvarande förhyrningar i Stockholm lämnas.Förslag

en innebär att investeringar

om

ca

175 mil

]oner

kronor inom tioårsperioden

undviks

och

att ärsvisa besparingar

om

ca

20 milj

oner

kronor erhålls.


Skr. 1989/90:80 Bilaga 1


Den föreslagna helhetslösningen för framtida utnyttjande av mark och byggnader i Stockholmsområdet bedöms ge bl. a.

operativa och beredskapsmässiga fördelar,

förbättrad arbetsmiljö,

en fortsatt handlingsfrihet för framtiden.

Förslaget bedöms ha en hög grad av realiserbarhet under givna ekonomiska förutsättningar."

2. Remissammanställning

Delrapporten har remitterats till fortifikationsförvalt­ningen, byggnadsstyrelsen, länsstyrelsen i Stockholms län. Statsanställdas förbund (SF), tjänstemännens cen­tralorganisation (TCO-S), centralorganisationen SACO/SR, delegationen för ökat bostadsbyggande i Stockholmsområd­et, och till följande kommuner: Botkyrka, Haninge, Hudd­inge, Järfälla, Sollentuna, Solna, Stockholm, Sundbyberg och Täby. TCO-S och SACO/SR har avstått från att yttra sig. Fortifikationsförvaltningen, Botkyrka, Huddinge, Järfälla, Sollentuna och Solna har inte haft några erin­ringar mot överbefälhavarens förslag. Vidare har Sigtuna kommun yttrat sig.

I det följande redovisas en sammanställning av remissyn­punkterna. Sammanställningen har disponerats med utgångs­punkt i förslagen.

Förslag: Avveckling bör ske genom försäljning på mark­nadsmässiga villkor.Byggnadsstyrelsen påpekar att förslaget kan vara                       Skr. 1989/90: 80

oförenligt med gällande bestämmelser om avveckling av      Bilaga 1 statlig fast egendom och att värdet av vissa marktill­gångar till stor del avgörs av kommunala planbeslut. Delegationen påpekar att ett allt för högt markpris försvårar eller omöjliggör att marken används till bostadsbyggande.

Förslag: Solvalla - etablissementet avvecklas.

Länsstyrelsen anser att området på grund av buller­störningar inte torde lämpa sig för bostadsbebyggelse, och ser inte ytterligare etablering av kontor och andra arbetsplatser i detta område som någonting från regional utvecklingssynpunkt särskiilt önskvärt. Stockholm anser att det är viktigt att möjliggöra bostadsbyggande på den frigjorda marken. Delegationen anser att det är bättre att försvarsverksaraheten bibehålls vid Solvalla än i Ursvik, och att Solvalla äi: olämpligt att bebygga med bostäder då det ligger mellan väg och järnväg.

Förslag: Etablissementen Firedrikshov och Amiralitetshuset avvecklas.

Byggnadsstyrelsen hemställer att Amiralitetshuset över­förs till dess förvaltning, och motsätter sig bestämt en försäljning på marknaden m, h. t. intresset av att t. v. hålla samman planering och förvaltning av Skepps- och Kastellholmarna. Stockholm anser att det är väsentligt att i första hand kommunen erbjuds att utnyttja bygg­naderna .

Förslag: Ursviks - etablissementet behålls/utvecklas.

Länsstyrelsen bedömer att bostadsbebyggelse torde vara möjlig i området och att detta vore värdefullt ur såväl regional som kommunal synvinkel. Sundbyberg önskar marken för bostadsbebyggelse. Delegationen anser att försvaret borde ha övervägt att släppa markområden som är så pass intressanta ur bostadsförsörjningssynpunkt som Ursviks-

1011


området.                                                                   Skr. 1989/90:80

Bilaga 1

Förslag: Näsby Park - etablissementet behålls/utvecklas.

Länsstyrelsen ställer sig av kulturmiljöskäl tveksam till en omfattande nybyggnation i Näsby Slotts omgivning. Av detta skäl, och av regionalpolitiska skäl, bör det över­vägas att istället för till Näsby Park flytta berörda dataenheter till Haninge, som därigenom skulle kunna utvecklas till ett datateknikcentrum av betydelse för utvecklingen inom länets sydostregion. Täby avser att inte acceptera någon nybyggnation i området förrän den långsiktiga användningen av området, och ett långsiktigt huvudmannaskap, fastlagts i avtal med kommunen. De för­slag till användning som hittills presenterats tillgodo­ser inte kommunens krav.  anser att etablissementet med fördel kan avvecklas. Delegationen ifrågasätter ett så omfattande kontorsbyggande som det planerade och anser att möjligheterna till viss bostadsbebyggelse borde övervägas.

Förslag: Tullinge - etablissementet behålls/utvecklas.

Länsstyrelsen erinrar om att möjligheten till en civil flygplats i Tullinge t. v. bevaras i pågående region-planearbete. Botkyrka påpekar att en sådan flygplats inte längre är aktuell. Haninge konstaterar att förslaget innebär att möjligheterna att i Tullinge etablera en för hela regionen nödvändig inrikesflygplats väsentligen försvåras, och anser liksom S_F att de verksamheter som föreslås lokaliseras till Tullinge bättre fyller sina funktioner vid Muskö/Berga.

Förslag: Etablissementen Gamla Militärstabsbyggnaden och Kastellet behålls/utvecklas.

SF anser att etablissementen med fördel kan avvecklas.

Förslag: Etablissementet Bagartorp avvecklas. Etablis­sementen Militärstabsbyggnaden, Il/Fo44 vid Lidingövägen,Tre vapen. Militärhögskolan, Artillerigården och                       Skr. 1989/90:80

Karlbergs slott behålls/utvecklas.                                              Bilagal

Inga remissinstanser har eirinrat mot förslagen.

Övrigt

Byggnadsstyrelsen anser att ett mera konkret ekonomiskt underlag bör föregå beslut om genomförande i de olika delarna av förslaget, och att möjligheterna till statlig samordning bör tillvaratas i kontakterna med berörda kom­muner. Länsstyrelsen anser det angeläget att eventuell raarkförsäljning sker så att marken kommer till en från regional synpunkt lämplig användning och föreslår att ett samordningsmöte i dess frågor kommer till stånd så snart som möjligt. Järfälla anser att flygplatsen och krigsba­sen i Barkarby på sikt bör avvecklas. Sigtuna anmäler in­tresse av att få tillgång till fortifikationsförvaltning­ens mark vid Boteleudd. Sollentuna anser att flyttning bör övervägas av vissa försvarsianläggningar som inte berörs i ÖB's förslag. Stockholm kommenterar bostadsförsörjningen för försvarsanställda. Sundbyberg är intresserad av en gemensam planering med försvaret.

12REGERINGSBESLUT                        Skr. 1989/90:80

Bilaga 2

1989-12-07                   I'!

1189/88(slutligt) 1879/89 (delvis)

överbefälhavaren

Box eoooi

104 50 STOCKHOLM

rörsvarets mark och byggnader 1 Stockholmtområdet

Regeringen uppdrog aed beslut den 26 april 1984 it försvarets fastighetsnämnd att utreda och ISmna förslag om den framtida användningen av r 16:s mark, byggnader och anläggningar - Tullinge-etablissementet. Nämnden anmälde med skrivelse den 6 juni 1986 att den 1 avvaktan på regeringens omprövning av uppdraget avser att l&ta ärendet vila.

Regeringen uppdrog ned beslut den 5 september 1985 it

fortifikationsförvaltningen att avyttra sjökrigsskolans mark

och anläggningar - Näsby Park-etablissementet.

Regeringen uppdrog med beslut den 29 juni 1989 it överbefälhavaren att redovisa överväganden och förslag rörande användning av mark och byggnader i Stockholms­omridet.

överbefälhavaren har med skrivelse den 20 september 1989 -FM 90 delrapport 14 - redovisat sina överväganden och förslag. En sammanfattning av överbefälhavarens förslag ./.  redovisas i bilaga till detta beslut.

Regeringen beslutar att

-    etablissementen Predrikshov, Amiralitetshuset, Bagartorp, Solvalla och Näsby Park ikall avvecklas skyndsamt,

-    Tullinge-etablissementet skall behillas och utvecklas. Dit skall lokaliseras

•f stab och helikopterverksamhet vid det nya marina omridesförbandet vid ostkusten,

kustbevakningens regionledning ost,

•f delar av vKrnpliktsverket (ötra vKrnpliktskontoret och vSrnpliktskontoret för marinen) i det nya mellersta milittiromridet,

13- kustartilleriets skjutskola skall lokaliseras till Vaxholm före den 1 juli 1992.

Regeringen uppdrar it överbefälhavaren att senast i samband med nästa programp}.an redovisa en plan för hur verksamheten skall flyttas frin etablissementen Fredrikshov, Amiralitetshuuet, Bagartorp, Solvalla och Näsby Park respektive till Tullinge.


Skr. 1989/90:80 Bilaga 2Regeringe med berör redovisa lokaliser därvid bl Bromma oc uppdrar v överbefäl 10 februa verksamhe seras til


n uppdrar i da myndighe vilken ytte as till Tul .a. överväg h marinens idare it ku havaren och ri 1990 red t, särskilt 1 Tullinge.


t över

ter fö rligar linge a flyg ubitsj stbeva

chefe ovisa

den v


befäl i:e de K ver »tabl vapne »ktfl kning n för om ku id Br


havaren n 10 feb ksamhet issement ts samba ygplan. en att i marinen stbevakn ömma, ka


att i samrid ruari 1990 som kan et, och ndsflyg vid Regeringen

samrid med

föreden ingens flyg-n lokall-Regeringen uppdrar it chefen för marinen att före den 10 februari 1990 redovisa vilka investeringar i Muskö och Berga som planeras för den provisoriska lokaliseringen dit av den marina verksamhet som skall lokaliseras till Tullinge.

Regeringen iterkallar uppdragen den 26 april 1964 till försvarets fastighetsnämnd och den 5 september 1985 till fortifikationsförvaltningen.

Regeringen föreskriver att förvaltningsansvaret för etablissementen pi Skepps- och Kastellholmarna skall överföras till byggniidsstyrelsen.

Regeringen uppdrar it fortifikationsförvaltningen att i samrid med byggnadsstyrelsen och med stöd av nu gällande regler avyttra etablissementen Fredrikshov, Bagartorp, Soivalla och Näsby Park.

Regeringen kommer senare, och  efter särskild framställning frin överbefälhavaren, att ta ställning till förslaget om förvaltning av försvarsmaktens skol- och kontorslokaler i centrala Stockholm.

Regeringen kommer senare att ta .ställning till förslagen om Ursviks-etablissementen och lokalisering av delar av försvarets forskningsanstalt.

Kjell A. Jonasson


14likalydande till                                                                           Skr. 1989/90:80

chefen för marinen                                                                      Bilaga 2

fortifikationsförvaltningen

kustbevakningen

försvarets fastighetsnämnd

kopia till

finansdepartementet

arbetsmarknadsdepartementet

bostadsdepartementet

civildepartementet

försvarets forskningsanstalt

värnpliktsverket

byggnadsstyrelsen

länsstyrelsen i Stockholms län

Botkyrka kommun

Haninge kommun

Huddinge kommun

Järfälla kommun

Sigtuna kommun

Sollentuna kommun

Solna kommun

Stockholms kommun

Sundbybergs kommun

Södertälje kommun

Täby kommun

Västeris kommun

statsanställdas förbund (SF)

tjänstemännens centralorganisation (TCO-S)

centralorganisationen SACO/SR

delegationen för ökat bostadsbyggande i

Stockholmsomridet

15FÖRSVARSDEPARTEMENTET                  Bilaga till                         Skr. 1989/90:80

regeringsbeslut        Bilaga 2 1989-12-07

Sammanfattning av överbefälhavarens förslag rörande försvarsmaktens mark och byggnader i Stockholmsomridet

Följande etablissement avvecklas:

-    Fredrikshov,

-    Amiralitetshuset,

-    Bagartorp,

-    Solvalla,

-    F0A's Orsviks-etablissement (delvis, varvid delar av FOA lokaliseras till Almnäs-etablissementet i Södertälje)

Följande etablissement behills och istindsätts för rationell användning:

-    Militärstabsbyggnaden,

-    Kanslikasernen, K 1,

-    Gamla militärstabsbyggniiden,

-    Tre Vapen,

-    Militärhögskolan,

-    Artillerigirden,

-    Kastellet,

-    Karlbergs slott,

-    Militära Ursviks-etabliiisementet,

-    Näsby park.

Tullinge-etablissementet behills t.v., slutligt förslag om användning eller avyttring redovisas senast den 15 september 1990.

Förvaltningsansvaret för iCörsvarsmaktens skol- och kontorslokaler i centrala Stockholm överförs till det militära cervicekontoret i myndigheten överbcfiilhavaren.

Norstedts Tryckeri, Stockholm 1990                                                                                                            16