Ytterligare järnvägsinvesteringar

Skriftlig fråga 2008/09:408 av Löfstrand, Johan (s)

Löfstrand, Johan (s)

den 17 december

Fråga

2008/09:408 Ytterligare järnvägsinvesteringar

av Johan Löfstrand (s)

till statsrådet Åsa Torstensson (c)

Sveriges järnvägar lider av allvarlig kapacitetsbrist. För den fjärde storstadsregionen är problemen omfattande och allvarliga. Det är ständiga förseningar på X 2000-trafiken på Södra stambanan. Pendeltågens expansion hämmas av brist på spårkapacitet. Bristen på spår i Östergötland gäller både gods- och persontrafiken. I länet finns många verksamheter som är starkt beroende av goda kommunikationer med framför allt Stockholmsregionen. Ett skäl att lokalisera den nya myndigheten Transportstyrelsen till Norrköping var goda kommunikationer med Stockholm. De förseningar och den osäkerhet det skapar medför stora kostnader både för enskilda och samhället, som konstateras i en av Regeringskansliets informationsskrifter av en resenär: ”Både jag och samhället tjänar på att tåget är i tid.” Bo Holmbergs utredning om Ostlänken som lades fram hösten 2006 ingav hopp om byggstart år 2010. Sedan har ingenting hänt förutom att finansministern i motsats till sina kolleger i regeringen sagt att vägar är viktigare än järnvägar. I infrastrukturpropositionen sades att en ny utredning skulle tillsättas, men någon utredare finns ännu inte på plats! I de tre storstadsregionerna genomförs ”kraftsamlingar” där Banverket, SJ med fler parter gemensamt försöker hitta kostnadseffektiva lösningar för att på kort sikt minska kapacitetsproblemen. Jag undrar om regeringen avser att ta initiativ till och anslå pengar för en motsvarande satsning i Östergötland och när kommer ett tydligt besked gällande byggandet av Ostlänken.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet:

Avser statsrådet att driva på frågan så att byggandet av Ostlänken snarast kommer i gång och att man på så sätt löser delar av den kapacitetsbrist som i dag råder?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2008-12-17 Anmäld: 2008-12-17 Besvarad: 2008-12-22 Svar anmält: 2009-01-13

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-12-22)