Waldemarsuddes ekonomiska framtid

Skriftlig fråga 2006/07:1397 av Wegendal, Lars (s)

Wegendal, Lars (s)

den 19 juni

Fråga

2006/07:1397 Waldemarsuddes ekonomiska framtid

av Lars Wegendal (s)

till kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth (m)

I samband med att kulturutskottet behandlade förslagen i vårpropositionen på tilläggsbudgeten diskuterades att verksamheten på Prins Eugens Waldemarsudde var underfinansierad. Trots resurstillskott i både budget och tilläggsbudget har verksamheten svårt att klara sin ekonomi. Den årliga avkastningen på donationskapitalet och övriga intäkter har inte räckt till för att klara de årliga utgifterna. Detta har fått till följd att donationskapitalet successivt använts för att klara den årliga ekonomin. Detta har fått pågå under en följd av år, utan att styrelse eller revision, på ett märkbart sätt påtalat missförhållandena. Det är naturligtvis djupt otillfredsställande att donationskapitalet minskas genom att det använts för den dagliga driften. Enligt uppgift har man de senaste tio åren tagit i anspråk 66 miljoner av detta kapital (inklusive avkastning) så att det i dag återstår 57 miljoner av de ursprungligt fonderade medlen. Det är högst osannolikt att detta användande av donationskapitalet står i överensstämmelse med donationen och stiftelselagens bestämmelser.

Med anledning av det anförda vill jag fråga ministern om hon är medveten om den besvärliga situation som föreligger på Prins Eugens Waldemarsudde samt vad hon avser att vidta för åtgärder för att motverka en fortsatt urholkning av donationskapitalet.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2007-06-19 Anmäld: 2007-06-19 Besvarad: 2007-07-03 Svar anmält: 2007-08-16

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-07-03)