vindkraftens planeringsmål

Skriftlig fråga 2004/05:2048 av Ångström, Lars (mp)

Ångström, Lars (mp)

den 20 juli

Fråga 2004/05:2048

av Lars Ångström (mp) till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin om vindkraftens planeringsmål

Vindkraften har en mycket stor potential. Regeringens planeringsmål är att vindkraften år 2015 ska stå för tio terawattimmar el. Arbetet med att utse områden av riksintresse för vindkraft, att tillsätta samordningspersoner för större vindkraftprojekt och att skapa snabbare tillståndsprocesser, syftar till att underlätta för planeringsmålets uppfyllande.

Hur mycket vindkraft vi får avgörs i regeringens kommande proposition om elcertifikatsystemet. En hög ambitionsnivå leder till mycket vindkraft, en lägre ambitionsnivå innebär att planeringsmålet inte kommer att uppnås.

Energimyndigheten anger i Översyn av elcertifikatsystemet, Delrapport etapp 2, att "den högsta rimliga potentialen" för ny förnybar elproduktion är en ökning med "ca 19 TWh till 2015 jämfört med 2002 års nivå".

Energimyndighetens scenario 2, "mellanscenariot", utgår från denna nivå, vilket enligt myndighetens bedömning leder till tio terawattimmar vindkraft 2015. Däremot anger myndigheten att främst havsbaserad vindkraft och småskalig biokraftvärme reduceras "om ambitionsnivå sätts lägre än 19 TWh" (s. 113 i Energimyndighetens rapport).

Jag vill fråga samhällsbyggnadsministern:

Avser ministern att i arbetet med elcertifikatsystemet skapa förutsättningar för att planeringsmålet om tio terawattimmar vindkraft år 2015 ska kunna uppnås?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2005-07-20 Besvarad: 2005-08-03 Svar anmält: 2005-08-03 Anmäld: 2005-09-13
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2005-08-03)