Viltförvaltningsdelegationernas sammansättning

Skriftlig fråga 2018/19:496 av Runar Filper (SD)

Runar Filper (SD)

till Statsrådet Jennie Nilsson (S)

 

Regeringen beslutade 2017 att förändra den ursprungliga sammansättningen i länens viltförvaltningsdelegationer genom att ge ytterligare mandat till miljö- och naturvårdsintresset och ekoturismen i förhållande till markägares och jägares intressen.

I mars 2018 riktade riksdagens miljö- och jordbruksutskott ett tillkännagivande till regeringen om att utvärdera viltförvaltningsdelegationerna och den snedvridning som innebär att ett intresse får ett större inflytande än ett annat.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Jennie Nilsson:

 

Tycker statsrådet att det är rimligt att markägares och jägares intressen ska reduceras till förmån för miljö- och naturvårdsintresset, och har statsrådet för avsikt att återkomma med frågan om sammansättningen, som riksdagen har beslutat att utvärdera?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-04-04 Överlämnad: 2019-04-04 Anmäld: 2019-04-05 Svarsdatum: 2019-04-17 Sista svarsdatum: 2019-04-17
Svar på skriftlig fråga