Vattenfall och EU:s Kyotoåtagande

Skriftlig fråga 2005/06:475 av Saarinen, Ingegerd (mp)

Saarinen, Ingegerd (mp)

den 25 november

Fråga 2005/06:475 av Ingegerd Saarinen (mp) till näringsminister Thomas Östros (s)

Vattenfall och EU:s Kyotoåtagande

Vattenfall i Tyskland släppte 2004 ut 70,3 miljoner ton koldioxid. År 2002 och 2003 var det 68,8 miljoner ton. Detta ska jämföras med att Sverige år 2004 släppte ut ca 53,5 miljoner ton.

Vattenfalls tyska utsläpp är således i absoluta tal enorma, och de visar ingen fallande tendens de senaste åren. Tvärtom. Även i EU-perspektiv är de tyska utsläppen från kraftsektorn mycket stora. EU-15 åtog sig i Kyoto att minska sina utsläpp med 8 % eller 340 miljoner ton koldioxidekvivalenter. Den tyska tilldelningen av utsläppsrätter 2005@2007 är 499 miljoner ton, och den domineras av kolkraft.

Om inte EU lyckas minska utsläppen från kraftsektorn, och då särskilt i Tyskland, så kommer inte EU att klara sitt åtagande. Om EU inte lever upp till sitt åtagande är klimatkonventionen död.

De 499 miljoner ton i tilldelning som den tyska industrin fick var resultatet av en massiv lobbying. För Vattenfalls del gav den enligt riksdagens utredningstjänst 77 miljoner ton i utsläppsrätter per år, alltså en tilldelning med 23 miljoner ton mer än vad Vattenfall behöver för de tre åren, en gåva från tyska staten på över 4 miljarder kronor om priset är 20 euro per ton.

Vattenfall planerar att använda utsläppsrätterna i två nya kolkraftverk, vilka ytterligare kommer att öka Tysklands och EU:s utsläpp och därmed minska möjligheterna för EU att klara sitt åtagande.

Vilka åtgärder avser näringsministern att vidta för att styra Vattenfall i en annan riktning?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2005-11-25 Anmäld: 2005-11-25 Besvarad: 2005-11-30 Svar anmält: 2005-11-30

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2005-11-30)