Västkustbanan

Skriftlig fråga 2005/06:1501 av Eriksson, Alf (s)

Eriksson, Alf (s)

den 27 april

Fråga 2005/06:1501 av Alf Eriksson (s) till statsrådet Ulrica Messing (s)

Västkustbanan

Västkustbanans utbyggnad till dubbelspår genom Halland är en värdefull satsning både för landet och för västkusten. Det är nu bara sträckan Varberg@Hamra som inte är påbörjad. Den har diskuterats och varit föremål för utredning under mer än 15 år och det har funnits överenskommelser mellan Varbergs kommun och Banverket om utbyggnaden.

Regering och riksdag har beslutat att västkustbanan ska byggas ut till dubbelspår och enligt Banverkets framtidsplan för järnvägen ska byggstart ske i perioden 2010@2015. Järnvägsutredning har gjorts av Banverket, som utmynnat i att en tunnel ska byggas under staden. Det är ett stort projekt och av stor vikt för kommunens planering att projektet kommer i gång så fort som möjligt. Den kommunala framtidsplaneringen är i hög grad beroende av tidsplanen för järnvägsutbyggnaden.

Under hösten 2005 meddelade Banverket att ärendet skulle lämnas till regeringen för tillåtlighetsprövning. Av Banverkets hemsida framgår också att regeringens tillåtlighetsprövning pågår. Det har nu visat sig att något sådant ärende inte finns hos regeringen.

Med anledning av detta vill jag fråga om statsrådet avser att verka för prövning av ärendet i regeringen.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2006-04-27 Anmäld: 2006-04-27 Besvarad: 2006-05-04 Svar anmält: 2006-05-04

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2006-05-04)