Västkustbanan

Skriftlig fråga 2001/02:235 av Svensson Smith, Karin (v)

Svensson Smith, Karin (v)

den 20 november

Fråga 2001/02:235

av Karin Svensson Smith (v) till miljöminister Kjell Larsson om Västkustbanan

Regeringen har nyligen presenterat en proposition angående infrastruktur för ett långsiktigt hållbart transportsystem. I propositionen lämnas förslag på att 100 miljarder kronor exklusive räntor och amorteringar ska anslås till järnvägsinvesteringar 2004@2015. Motivet för denna rejäla ambitionsökning är att en kraftig överflyttning av transporter från väg till järnväg och sjöfart är en förutsättning för att transportsystemet ska kunna bli långsiktigt hållbart. Betänkandet från Miljömålskommittén, SOU 2000/01:13, visar att det är omöjligt att nå de miljökvalitetsmål en enig riksdag ställt sig bakom om inte vägtransporterna minskar i omfattning. Därför har regeringen, som ett etappmål under God bebyggd miljö i miljömålspropositionen, föreslagit att senast 2010 ska fysisk planering och samhällsplanering grundas på program och strategier för "hur ett varierat utbud av bostäder, arbetsplatser, service och kultur kan åstadkommas så att bilanvändningen kan minska och förutsättningarna för miljöanpassade och resurssnåla transporter förbättras." Det överklagade detaljplaneförslaget rörande Västkustbanans del i Lunds kommun har legat på regeringens bord sedan 1997. De miljardinvesteringar som hittills har genomförts på Västkustbanan begränsas kraftfullt av att spårkapaciteten är begränsad där efterfrågan på tågtrafik är som störst. I Lunds kommun finns ett ambitiöst arbete som syftar till att miljöanpassa transporterna. En tät och attraktiv tågtrafik är i detta sammanhang av strategisk betydelse.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga miljöminister Kjell Larsson:

Vilka initiativ tänker ministern ta för att beslut angående Västkustbanan fattas?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2001-11-20 Anmäld: 2001-11-27 Besvarad: 2001-11-28

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2001-11-28)