Vårdskador vid självmord

Skriftlig fråga 2015/16:365 av Karin Rågsjö (V)

Karin Rågsjö (V)

till Statsrådet Gabriel Wikström (S)

 

Självmord är ett folkhälsoproblem som drabbar många. Under 2013 dog fler än 1 600 personer av suicid i Sverige. Självmord kan förebyggas om vi lär oss se tecken, har en bra och offensiv vård och genom att analysera statistiken för att kunna rikta resurserna dit de behövs mest. År 2008 antog riksdagen åtgärdsområden i förslaget till ett nationellt handlingsprogram för suicidprevention. Ett av målen är: Samtliga självmord inom hälso- och sjukvården eller i anslutning därtill ska anmälas. Ivo bör regelbundet sammanställa och analysera inrapporterade självmordshändelser med resultatåterföring till vård- och omsorgsgivarna. Detta mål tillkom bland annat för att säkerställa att goda förutsättningar till en nationell uppföljning finns. Socialstyrelsen hade under sommaren deklarerat att de skulle ta bort specialbestämmelsen om att vårdskador vid självmord begångna av patienter inom främst psykiatrin ska anmälas till Ivo. Enligt den nya föreskriften om utredningar av vårdskador skulle anmälningar nu göras endast om det finns misstanke om att ett självmord eller självmordsförsök beror på att man inom vården gjort något fel. Den nya föreskriften om utredning av vårdskador har ingen obligatorisk anmälan av samtliga självmord. Socialstyrelsen planerade att ta bort sjukvårdens skyldighet att anmäla alla självmord som begås inom och i samband med vården. Detta skulle ske från den 1 januari 2016. Socialstyrelsen drog tillbaka den föreskrift som skulle börja gälla den 1 januari 2016 och kommer nu bland annat att se över hur det tydligare kan framgå i föreskrifterna att omfattningen på en utredning ska anpassas efter hur allvarlig händelsen är. Den nya föreskriften skulle enligt Socialstyrelsen stödja sjukvårdens aktiva och systematiska arbete med att förstärka patientsäkerheten. Psykisk ohälsa är ett folkhälsoproblem som berör många som befarat att den anhörige ska begå självmord. Då ska ingen bli nekad vård, samtal, medicinsk behandling eller inläggning. Men ändå sker det. Samtliga självmord eller självmordsförsök borde utredas för att öka kunskapen om hur vi kan förebygga självmord.

Jag vill därför fråga statsrådet Gabriel Wikström följande:

 

Vilka åtgärder avser statsrådet och regeringen att vidta för att säkerställa att självmord inom vårdinrättningar följs upp?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2015-11-24 Överlämnad: 2015-11-24 Anmäld: 2015-11-25 Svarsdatum: 2015-12-02 Sista svarsdatum: 2015-12-02
Svar på skriftlig fråga