Värderingsstyrd slöja i förskolan

Skriftlig fråga 2019/20:881 av Michael Rubbestad (SD)

Michael Rubbestad (SD)

till Utbildningsminister Anna Ekström (S)

 

Den värderingsstyrda slöjan innebär motsatsen till jämställdhet eftersom den innebär förtryck mot det kvinnliga könet. I annat fall skulle även pojkar och män använda samma sorts slöja i samma syfte som flickor och kvinnor. Beslöjning strider mot barns och de båda könens lika värde och rättigheter, mot svenska grundläggande värderingar och dessutom mot barnkonventionen, som sedan den 1 januari 2020 nu är svensk lag.

I en hederskultur är vikten av flickors och kvinnors kyskhet central. Kyskheten utgör gränsen mellan heder och skam, och i dessa sammanhang använder flickor och kvinnor ofta slöja i syfte att dölja sig. Små flickor är barn, inte objekt som behöver skyla sig för pojkars, mäns eller andras blickar. Kvinnlig personal inom förskolan ska inte bära slöja som innebär ett signalerande till förskolebarn att kvinnor ska döljas.

Svenska grundläggande principer är demokrati, jämlikhet och jämställdhet. Dessutom skyddas barn i Sverige genom barnkonventionen. Enligt konventionens artikel 2 har alla barn lika värde och samma rättigheter, och de får inte diskrimineras. I diskrimineringslagen 2008:567 framgår att allas lika rättigheter och möjligheter ska främjas oavsett könstillhörighet. Värderingsstyrd könsbunden slöja, med syfte att skyla just flickor och kvinnor, står i strid med detta.

Små flickor är barn som inte ska styras in i diskriminerande, icke jämställda mönster. Värderingsstyrd täckande slöja signalerar ett icke jämställt förhållningssätt. Små flickor ska ges chansen att leva utan de värderingar där kvinnan ses som ofri, osjälvständig och som ägodel av män.

Min fråga till utbildningsminister Anna Ekström är därför:

 

Anser ministern att värderingsstyrd slöja i förskolan på såväl barn som personal står i strid med barnkonventionen och således i strid med rådande svensk lagstiftning och om ja, vad avser ministern att göra åt saken och om nej, hur motiverar utbildningsministern att en kvinnoförtryckande värderingsstyrd slöja inte står i strid med konventionens lydelse om att alla barn har lika värde och samma rättigheter och inte får diskrimineras?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2020-02-04 Överlämnad: 2020-02-04 Anmäld: 2020-02-05 Svarsdatum: 2020-02-12 Sista svarsdatum: 2020-02-12
Svar på skriftlig fråga