Vård utan skador

Skriftlig fråga 2007/08:1339 av Cederfelt, Margareta (m)

Cederfelt, Margareta (m)

den 11 juni

Fråga

2007/08:1339 Vård utan skador

av Margareta Cederfelt (m)

till socialminister Göran Hägglund (kd)

Inom alla verksamheter förkommer olycksfall och missöden, så också inom hälso- och sjukvården. Det som gör frågan om att minska antalet vårdskador angelägen är att det är oskyddade människor som drabbas, personer som söker hjälp för lindring eller bot.

Skador inom vården genererar mänskligt lidande och tar en ansenlig andel av vårdens resurser i anspråk. En granskning av Socialstyrelsen visar att 8,6 procent av patienterna som fick sluten somatisk vård under perioden oktober 2003 till september 2004 hade fått vårdskador.

Studien indikerar att ett mycket stort antal patienter drabbas av vårdskador. Om resultatet av studien extrapoleras till samtliga vårdtillfällen skulle det motsvara 105 000 vårdskador. Vårdskadorna kan ha medfört 630 000 extra vårddygn, vilket motsvarar nästan 10 procent av samtliga vårddygn under ett år. Av de i undersökningen identifierade vårdskadorna medförde hälften av dessa minst ett besök i öppenvård, vilket motsvarar mer än 50 000 besök.

Flertalet vårdhuvudmän har infört system för rapportering och uppföljning av såväl indicier som skador, så kallad avvikelserapportering, därutöver finns rapporteringsskyldighet enligt lex Maria. Tyvärr är dessa åtgärder inte tillräckliga för att minska andelen skador inträffade inom hälso- och sjukvården.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga:

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att en lägre andel patienter ska drabbas av vårdskador vid besök inom hälso- och sjukvården?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2008-06-11 Anmäld: 2008-06-11 Besvarad: 2008-06-18 Svar anmält: 2008-06-18

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-06-18)