Utvidgad arvsrätt för kusiner

Skriftlig fråga 2018/19:463 av Angelica Lundberg (SD)

Angelica Lundberg (SD)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

När en person som inte upprättat testamente och som saknar bröstarvingar avlider tillfaller arvet i första hand den avlidnes föräldrar eller, om de inte är i livet, personens syskon eller deras avkomlingar i nedstigande led. Även far- och morföräldrar kan ärva om andra arvsberättigade saknas. Deras barn, det vill säga arvlåtarens fastrar, mostrar, farbröder och morbröder, äger i sin tur också arvsrätt. I stort sett kan man säga att de flesta nära släktingar har rätt att ärva, vilket är bra. Dock saknas i dagsläget arvsrätt för kusiner liksom för mer avlägsna släktingar.

Om arvsberättigade saknas beslagtas i stället en avliden persons tillgångar av staten för att gå till Allmänna arvsfondens verksamhet. Arvsfonden har fått kritik för bristande kontroll från bland annat Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Riksrevisionen och Statskontoret. Den förra har pekat på indikationer att medel från Arvsfonden har betalats ut till islamistiska och antidemokratiska organisationer. Det är Sverigedemokraternas uppfattning att vårdslöshet med avlidna personers tillgångar inte bara är allvarligt ur ett samhällsperspektiv, utan också respektlöst gentemot de avlidna.

Det saknas skäl att anta att den som saknar närmare släktingar än kusiner i regel hellre skulle se sitt livsverk, stort eller litet, tillfalla staten än de släktingar som faktiskt finns i livet. Det finns därför anledning att utöka arvsrätten till att inbegripa kusiner. En sådan ordning anser vi bättre skulle svara mot vad som kan presumeras vara en arvlåtares vilja och även förhindra ovärdiga arvstvister mellan staten och den avlidnes anhöriga.

Med anledning av detta vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

 

Delar ministern uppfattningen att arvsrätten bör utvidgas till att även omfatta kusiner?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2019-03-28 Överlämnad: 2019-03-28 Anmäld: 2019-03-29 Svarsdatum: 2019-04-10 Sista svarsdatum: 2019-04-10

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga