Utvärdering eller avskaffande av "zebralagen"

Skriftlig fråga 2007/08:737 av Roszkowska Öberg, Eliza (m)

Roszkowska Öberg, Eliza (m)

den 8 februari

Fråga

2007/08:737 Utvärdering eller avskaffande av ”zebralagen”

av Eliza Roszkowska Öberg (m)

till statsrådet Åsa Torstensson (c)

Målen för säkerhet i trafiken har under lång tid varit ambitiösa. Vägar byggs om för att minska olycksrisker och hastighetsgränser anpassas för att färre fotgängare ska skadas när de korsar bilvägar. Men en lag, den så kallade zebralagen, har fått märkliga konsekvenser. Lagen tycks ha lett till fler olyckor och sämre framkomlighet för gående. Det går visserligen lättare att ta sig över vägen vid ett övergångsställe men när många övergångsställen tagits bort motverkas de fördelarna.

Riksdagens utredningstjänst har gjort en undersökning kring frågan och hänvisar till en studie från Väg- och transportforskningsinstitutet (VTI). Resultatet från VTI:s studie visar att antalet fotgängare som skadats på obevakade övergångsställen till följd av regeländringen ökat med 15–20 procent vilket motsvarar 40–50 personer och antalet svårt skadade med 5–10 procent vilket motsvarar 4–8 personer. I dagsläget uppgår antalet personer som dödas eller skadas vid övergångsställen till knappt 600 årligen. Ungefär 400 dödas eller skadas vid obevakade övergångsställen och knappt 200 vid bevakade.

Vidare har antalet olyckor ökat där ett fordon som stannat vid ett obevakat övergångställe blir påkört bakifrån av ett annat fordon. VTI uppskattar att antalet personolyckor till följd av denna olyckstyp ökade med 70 procent vilket motsvarar 2–3 svårt skadade personer och 50 lindrigt skadade. Statistiken kan dock bli bättre genom att hänsyn tas till ökningar av trafikvolym och bättre insamling av data.

Med anledning av ovanstående frågar jag vilka åtgärder statsrådet avser att vidta med anledning av att ”zebralagen” tycks vara trafikfarlig.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2008-02-08 Anmäld: 2008-02-12 Besvarad: 2008-02-13 Svar anmält: 2008-02-13

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-02-13)