Utvärdering av miljöpåverkan efter Natoövningarna i norra Sverige

Skriftlig fråga 2009/10:982 av Selin Lindgren, Eva (c)

Selin Lindgren, Eva (c)

den 11 augusti

Fråga

2009/10:982 Utvärdering av miljöpåverkan efter Natoövningarna i norra Sverige

av Eva Selin Lindgren (c)

till försvarsminister Sten Tolgfors (m)

De stora övningarna i norra Sverige har väckt uppmärksamhet på flera håll. Frågorna har bland annat handlat om huruvida övningen påverkat natur och miljö inklusive renskötseln och den känsliga miljön i fjällvärlden. Utöver detta finns säkerhetspolitiska frågor kopplat till om övningen innebär ett svenskt närmande till Nato. För normal fjällvandring gäller att man ska visa särskild omsorg om naturen eftersom den anses vara mycket ömtålig för yttre påverkan och för att den rymmer viktiga delar av vår biologiska mångfald. FN har utlyst 2010 till det internationella året för biologisk mångfald, och på flera håll pågår förhandlingar för att stärka genomförandet av internationella avtal inom värnet av biologisk mångfald och värderingen av ekosystemtjänster. Eftersom regeringen under mandatperioden uttalat behovet av att utveckla Sverige mot ett hållbart samhälle är det angeläget att hållbarhetsperspektivet också präglar försvarsmaktens verksamhet. Försvaret har under senare år deklarerat ett stigande intresse för att medverka till att uppnå Sveriges nationella miljökvalitetsmål. Exempel på områden som berörs av utfallet av de aktuella Natoövningarna är i första hand målen om storslagen fjällmiljö, ett rikt växt- och djurliv och giftfri miljö. Det är därför angeläget att effekterna av Natoövningarna i Norrbotten utvärderas av oberoende forskare och observatörer och diskuteras med de boende i de berörda områdena.

Avser försvarsministern att initiera en kvalificerad utvärdering av oberoende forskare rörande Natoövningarnas effekter på natur och miljö i Norrbotten som även delges allmänheten?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2010-08-11 Besvarad: 2010-08-25 Svar anmält: 2010-10-04 Anmäld: 2010-10-04

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2010-08-25)