Utsatta barns skydd vid flytt mellan kommuner

Skriftlig fråga 2005/06:1657 av Osman Sherifay, Mariam (s)

Osman Sherifay, Mariam (s)

den 18 maj

Fråga 2005/06:1657 av Mariam Osman Sherifay (s) till statsrådet Morgan Johansson (s)

Utsatta barns skydd vid flytt mellan kommuner

Barnen måste alltid sättas i första rummet. Detta görs genom att vi ständigt för en dialog om barnen och för barnen. Våra barns bästa kommer att bli deras barns bästa!

När familjer med barn, vilka är i behov av stöd och hjälp, väljer att bosätta sig i en annan kommun rycks det befintliga skyddsnätet undan i många fall. Kommunernas socialtjänster är i dagsläget inte skyldiga att informera varandra om de barn vilka varit aktuella för stöd och skydd i den aktuella hemkommunen. När en familj flyttar avslutas ofta ärendet och den nya hemkommunen får aldrig kännedom om det aktuella barnets utsatta situation. För att exemplifiera vilka ödesdigra konsekvenser den nuvarande lagstiftningen kan föra med sig kan vi titta på det nu så aktuella Bobbyfallet.

Barnombudsmannen, Socialstyrelsen och Rädda Barnen äger kännedom om fall där familjer satt i system att flytta runt mellan olika kommuner för att socialtjänsten inte ska få kännedom om vad som försiggår i hemmen och därigenom undgå upptäckt.

Min fråga till statsrådet är:

Avser statsrådet att skärpa den nuvarande lagstiftningen till att kommuner åläggs rapportskyldighet sinsemellan, så att barn som flyttar över kommungränserna fortsättningsvis är i åtnjutande av skydd och hjälp?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2006-05-18 Anmäld: 2006-05-18 Svar anmält: 2006-05-31 Besvarad: 2006-05-31
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2006-05-31)