Utmätningsbeslut före skattedom

Skriftlig fråga 2012/13:479 av Karlsson, Anders (S)

Karlsson, Anders (S)

den 30 april

Fråga

2012/13:479 Utmätningsbeslut före skattedom

av Anders Karlsson (S)

till finansminister Anders Borg (M)

En artikel i tidskriften Skattenytt har väckt en principiellt viktig fråga, som jag återger. Att överklaga ett skattebeslut inverkar inte på skyldigheten att betala skatten. Verkställighet av indrivning kan genomföras trots att slutgiltig dom i själva skatteärendet inte fällts. Beviljas inte anstånd med betalning av skatten och den skattskyldige inte betalar/kan betala lämnas fordran över till kronofogden för indrivning. Utmätning och exekutiv försäljning av den skattskyldiges egendom genomförs. Detta kan leda till, och artikeln refererar ett sådant fall, att den skattskyldige i högre rättsinstans slutligen vinner sitt skattemål men att hans eller hennes egendom då redan hunnit säljas för att betala en skatteskuld som efter domen inte längre existerar. Vederbörande får också betalningsanmärkningar hos kronofogden vilka har konsekvenser för låneansökningar, ansökningar om att hyra bostad etcetera. Frågan är givetvis om det allmänna verkligen har behov av att ha en starkare ställning än en vanlig borgenär. Utan att ha tagit del av något bredare juridiskt underlag eller större antal rättsfall undrar jag om ändå inte exekutiva försäljningar av egendom borde kunna vänta till dess att det finns lagakraftvunna domar avseende skatteskulderna. Jag antar att långa tider för rättsprocesserna kan vara ett argument för nuvarande ordning, liksom risk för att den skattskyldige under rättsprocessen skulle försöka avveckla sin egendom. Samtidigt känns inte detta som bärande argument.

Mot bakgrund av vilka fakta och omständigheter anser finansministern att nuvarande ordning, där utmätning av egendom kan ske innan skattetvisten avslutats, är tillfredsställande?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2013-04-30 Anmäld: 2013-05-02 Besvarad: 2013-05-13 Svar anmält: 2013-05-14

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2013-05-13)