Utlandstjänstgöring

Skriftlig fråga 2005/06:1771 av Enström, Karin (m)

Enström, Karin (m)

den 8 juni

Fråga 2005/06:1771 av Karin Enström (m) till försvarsminister Leni Björklund (s)

Utlandstjänstgöring

Försvarsmakten och Officersförbundet menar att svenska officerare som skickas ut på uppdrag utomlands innehar ett undermåligt försäkringsskydd. De försäkringar som soldater kan teckna själva gäller inte om de befinner sig i en krigszon eller där riskfaktorerna är för höga (force majeure). I dag får de efterlevande 22 prisbasbelopp, 873 400 kr, om någon blir gravt invalidiserad eller omkommer. Detta är lägre än vad alla andra utlandstjänstgörande statsanställda får då deras privata försäkringar gäller. Officersförbundet och Försvarsmakten har velat komma åt problemet med de ogiltiga privata försäkringarna genom att höja riskgarantin för de anställda i utlandsstyrkan till 60 prisbasbelopp. Detta i ett läge där försvarets nya inriktning innehåller tjänstgöring i utlandet, både fredsbevarande och i väpnad strid.

Min fråga till statsrådet blir således:

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att riskgarantin för svenska soldater som tjänstgör utomlands ska höjas till 60 prisbasbelopp för att på så sätt likställas med andra statsanställda som även de tjänstgör utomlands?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2006-06-08 Anmäld: 2006-06-08 Svar anmält: 2006-06-15 Besvarad: 2006-06-15
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2006-06-15)