utflaggningen av svenska fartyg

Skriftlig fråga 1997/98:984 av Brandin, Claes-Göran (s)

Brandin, Claes-Göran (s)
Fråga 1997/98:984 av Claes-Göran Brandin (s) till försvarsministern om utflaggningen av svenska fartyg

den 4 augusti

Utflaggningen av svenska fartyg försvårar möjligheten för landets försörjning vid ofred. Under den senaste tiden har ett stort antal fartyg försvunnit från den svenska handelsflottan. 27 fartyg flaggades ut bara under 1997 och utflaggningen riskerar att fortsätta.

Kommerskollegiet har på grund av denna situation nyligen uttryckt stor oro inför Sveriges försörjningssituation i händelse av ett krisläge.

Med en alltför liten handelsflotta under svenskt flagg gör Kommerskollegiet bedömningen att det kan bli problem att hålla i gång utrikeshandeln. Svensk industriproduktion ser också helt annorlunda ut än under andra världskriget. Fem stora företag står för 25 % av exporten och de företagen är utspridda i många länder. Varor och tjänster importeras och exporteras.

Mot den bakgrunden anser myndigheten att det är rimligt att staten ger stöd till den svenskflaggade sjöfarten.

Vilka åtgärder avser ministern vidta för att komma till rätta med hotet mot den svenska försörjningen genom utflaggningen av svenska fartyg?

 

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 1998-08-04 Anmäld: 1998-08-10 Besvarad: 1998-08-19

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga