Utdelning av post

Skriftlig fråga 2007/08:1386 av Liljevall, Désirée (s)

Liljevall, Désirée (s)

den 19 juni

Fråga

2007/08:1386 Utdelning av post

av Désirée Liljevall (s)

till statsrådet Åsa Torstensson (c)

I mitt hemlän Kalmar har vi de senaste dagarna kunnat läsa om ett fall där en man som bor lite ensligt beläget och som den ende kvarboende året runt nu måste flytta sin brevlåda. Till tidningen Östra Småland säger postområdeschefen att de följer Post- och telestyrelsens regelverk. Enligt detta ska det vara minst två hushåll per körd kilometer för att kommuninvånarna ska få sin post levererad till dörren annars får de flytta sin brevlåda så att kravet uppfylls.

Jag finner situationen märklig med tanke på att riksdagen den 7 maj 2008 beslutade att följa trafikutskottets ställningstagande ”att det är orimligt om Posten flyttar postlådor flera kilometer” och att ”detta skulle inte överensstämma med utskottets uppfattning om att det ska finnas en god postservice över hela landet”.

Statsrådet har själv understrukit betydelsen av flexibilitet och av att föra samtal med de boende och att en bra dialog är grunden för Posten AB:s möjligheter att utveckla sin service för de boende på landsbygden.

Jag vill därför fråga statsrådet vilka åtgärder som hon avser att vidta för att Posten AB uppfyller de krav och intressen som ägaren ställer på Postens verksamhet.

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2008-06-19 Anmäld: 2008-06-23 Besvarad: 2008-06-27 Svar anmält: 2008-08-14

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-06-27)