Utbildningsstöd till placerade barn

Skriftlig fråga 2016/17:471 av Thomas Finnborg (M)

Thomas Finnborg (M)

till Statsrådet Åsa Regnér (S)

 

 

Alla barn som växer upp i Sverige har rätt till utbildning, oavsett om de lever med sina biologiska föräldrar eller har placerats utanför hemmet av olika skäl. Denna rättighet finns formulerad i socialtjänstlagen, där det framgår att barn som är placerade i exempelvis familjehem ska få god vård (6 kap. 1 § SoL) och att socialnämnden ska verka för att de får lämplig utbildning (6 kap. 7 § SoL). Även i skollagen (1 kap. 2 § SL) står det att alla barn och ungdomar har lika tillgång till utbildning oberoende av kön, geografisk hemvist samt sociala och ekonomiska förhållanden.

Tyvärr visar flera studier att familjehemsplacerade barn av olika anledningar ofta har sämre resultat i skolan än andra barn.

Skolinspektionen konstaterar i sin granskning av landets 24 särskilda ungdomshem i mars 2015 att placerade ungdomar får för lite undervisning i för få ämnen, med lärare som ibland saknar behörighet. Institutionerna bör därmed värna om undervisningen, så att den kan genomföras på ett mer kvalificerat sätt.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Åsa Regnér:

 

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att förbättra stödet och utbildningen till placerade barn och ungdomar?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2016-12-08 Överlämnad: 2016-12-09 Anmäld: 2016-12-12 Svarsdatum: 2016-12-23 Sista svarsdatum: 2016-12-23
Svar på skriftlig fråga