utbetalning av bostadsbidrag

Skriftlig fråga 1998/99:316 av Bohlin, Sinikka (s)

Bohlin, Sinikka (s)
Fråga 1998/99:316 av Sinikka Bohlin (s) till statsrådet Maj-Inger Klingvall om utbetalning av bostadsbidrag

den 3 februari

Administrationen av bostadsbidrag sköttes fram till år 1993 av kommunerna. Då kunde man på begäran av bidragstagaren betala bostadsbidraget till hyresvärd eller till kreditgivare. När administrationen ändrades år 1994 till försäkringskassorna medförde detta stora förändringar av systemet. Direktbetalning av bostadsbidrag till någon annan än sökanden begränsades och bifalls endast om det föreligger särskilda skäl, vilket förekommer ytterst sällan.

Efter denna ändring har det ställts flera krav på att återinföra systemet med direktutbetalning. Enligt SABO, Sveriges Fastighetsägareförbund, Svenska Kommunförbundet och Hyresgästernas Riksförbund bör möjligheten till direktutbetalning till hyresvärden införas igen. De har noterat att antalet vräkningar har ökat och direktutbetalning kan öka tryggheten för de hushåll som har en svag ekonomisk situation utan utrymme för egna ekonomiska prioriteringar.

Även bostadsutskottet har tidigare framfört att detta var både en väl fungerande och rationell ordning. Utskottet ansåg att det bör uppdras åt regeringen att vidta erforderliga åtgärder och att därefter återkomma till riksdagen för ett genomförande senast fr.o.m. bidragsåret 1998. Riksdagen har bifallit utskottets hemställan.

Hur långt har regeringen kommit i frågan om direktutbetalning av bostadsbidrag?

 

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 1999-02-03 Anmäld: 1999-02-09 Besvarad: 1999-02-10
Svar på skriftlig fråga