Upphandling av operatör till kommunal flygplats

Skriftlig fråga 2019/20:435 av Eric Palmqvist (SD)

Eric Palmqvist (SD)

till Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

 

I min hemkommun i Norrbottens inland finns en kommunal flygplats med trafikplikt. Flygplatsen anses utgöra ett nationellt intresse då den inte bara nyttjas för passagerartrafik utan även för post- och ambulansflyg med såväl flygplan som helikopter. 

Under vinterhalvåret, alltså den tid under året då start- och landningsbana måste halkbekämpas för att landning ska vara möjlig, drabbas vi ofta av inställda flyg. Vidare har det av Trafikverket upphandlade bolaget som trafikerar linjen under denna period svårigheter att uppnå den regularitet om 95 procent som krävs med den flygplanstyp som de opererar med. 

Då vinterförhållanden kan råda på vår ort från oktober till maj månad blir det ohållbart med ett trafikflyg som halvårsvis präglas av lägre tillförlitlighet än vad man bör kunna förvänta sig. Detta har negativ inverkan på såväl industri som besöksnäring samtidigt som kommunens varumärke skadas. Frustrationen över situationen är på flera håll påtaglig. 

Flygplatsen drivs av kommunen, som beskriver att den har mycket liten eller ingen insyn i upphandlingen, som sköts av statliga Trafikverket. Kommunen menar att den vid upprepade tillfällen har pekat på att landningsbanan är förhållandevis kort och att det ställer särskilda krav på vilken flygplanstyp som används i trafiken till och från flygplatsen. Likväl upphandlas ånyo ett bolag som opererar med en, som flygplatschefen uttrycker det, krävande flygplanstyp utifrån givna förutsättningar. Detta leder till att resorna inte sällan avslutas på den flygplats, ca 26 mil söder om vår, där mellanlandning sker. Resan sker då därifrån medelst chartrad buss på icke mötesseparerad vinterväg med många timmars försening till följd. 

Mot bakgrund av detta vill jag rikta följande fråga till infrastrukturminister Tomas Eneroth:

 

Avser ministern att vidta åtgärder för att större hänsyn till lokala förutsättningar ska tas vid upphandlingar gjorda av statliga Trafikverket i syfte att motverka låg tillförlitlighet på flygtrafik till landets mindre kommunala flygplatser?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-11-18 Överlämnad: 2019-11-18 Anmäld: 2019-11-19 Svarsdatum: 2019-11-27 Sista svarsdatum: 2019-11-27
Svar på skriftlig fråga